close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчальний зошит з математики (демо-версія) для 1 класу за новою програмою

код для вставкиСкачать
Шановні колеги!
Пропонуємо Вам фрагмент навчального зоши-
та, створеного на засадах діяльнісного, особистісно зорієнтованого й компетентнісного підходів, що від-
повідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти.
У зошиті реалізовано сучасні ідеї навчання ма-
тематики: елементи теорії розвивального навчання, поетапного формування розумових дій і понять, укрупнення дидактичних одиниць.
Враховано дидактичні вимоги до формування в учнів умінь, навичок, досвіду діяльності, а також вікові особливості перебігу пізнавальних процесів у шестирічних дітей.
У навчальному зошиті точно репрезентовано зміст навчання математики й ураховано вимоги до рівня засвоєння матеріалу, визначені новою навчаль-
ною програмою.
Працюючи за цим зошитом, учні зрозуміють і полюблять математику, відчують перші успіхи, на-
вчаться вчитися!
2
Ознаки предметів. Узагальнення. Класифікація
1.
Чим схожі фігури в кожній парі? Чим від-
різняються?
2.
Зміни вказану ознаку й намалюй фігуру.
колір форма розмір
3.
Що спільне? Продовж ряд.
4.
Який напис треба зробити на кожній коробочці?
форма колір
розмір
3
5.
Утвори пари фігур за спільною ознакою.
6
Визнач, за якою ознакою розподілено предмети на групи.
7.
Розподіли предмети на групи за спільною ознакою трьома способами.
4
Довший — коротший. Назви чисел у межах 10. Лічба предметів. Цифри
1.
На малюнку зображено арифметичні штанги. Де розташована найкоротша штан-
га? найдовша? Скільки рисок у найдовшій штанзі? у найкоротшій? Що цікаве можна помітити?
2.
Перевір, чи правильно поклали картку з цифрою біля кожної штанги.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.
Перевір, чи відповідає кількість кружечків числу на картці.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.
Що означають числа 2
та 5
?
Числа записують за допомо-
гою десяти цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
5
5.
З’єднай малюнки з відповідними числами.
2
10
1
7
5
6
4
3
9
8
6.
Домалюй стільки яблук, щоб їх кількість відповідала числу.
8
6
2
7.
Закресли «зайві» груші.
7
3
1
6
Лічба предметів. Кількісна лічба
1.
Полічи всі фігури. Скільки трикутників, чотирикутників, п’ятикутників, шестикут-
ників, кругів? Зафарбуй їх.
Останнє з названих при лічбі чисел дає відповідь на запитання «Скільки предметів у групі?».
2.
Скільки качок плаває справа від гуски? зліва від гуски? Скільки всього качок? Скільки бабок над озером? Скіль-
ки всього жаб? Кому з цих тварин чи комах не варто зустрічатися?
3.
Скільки «штанг»? Розфарбуй найдовшу і найкоротшу «штанги».
не називаю предмети двічі не пропускаю предмети
7
4.
Домалюй стільки смородинок, щоб їх кількість відпові-
дала числу.
5
8
6
9
5.
Закресли «зайві» ягідки.
7
1
3
2
6.
Полічи відрізки. Зафарбуй картку з відповідним числом блакитним олівцем. Обведи найдовший відрізок черво-
ним олівцем, а найкоротший — зеленим.
1
4
7
2
5
8
3
6
9
10
7.
Накресли стільки відрізків, скільки вказує число зліва, а променів — скільки вказує число справа.
3
4
8
Порядкова лічба. Тиждень
1.
Полічи предмети зліва направо та справа наліво. Скільки всього?
2.
Який за порядком школярик, якщо лічити зліва напра-
во? справа наліво? Яка за порядком бабуся, якщо лічити зліва направо? справа наліво? Скільки всього людей?
3.
Які за порядком Пес, Півень, Осел, якщо лічити зліва направо? справа наліво? Скільки всього тва-
рин? 4.
Розфарбуй третього зліва та четвертого справа котиків.
скільки? який за порядком?
тиждень — сім днів 9
5.
Скільки всього днів у тижні? Пригадай назви днів тижня. З якого дня розпочинається тиждень? Яка за порядком середа? субота?
Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя
1 2 3 4 5 6 7
6. Що допомагає стежити за зміною днів тижня?
7.
Зафарбуй п’ятий зліва листок календаря. Який день тиж-
ня він показує? Який день перед цим днем? за цим днем?
понеділок
вівторок
четвер
субота
середа
п’ятниця
неділя
8.
Здогадайся, що змінюється. Продовж ряд.
10
Лічба предметів. Множина
1.
Домалюй стільки прапорців, щоб їх кіль-
кість відповідала числу.
7
5
8
2.
На першому малюнку зафарбуй шосту зліва лампочку, на другому — третю справа, на третьому — четверту зліва.
3.
Назви кожну групу предметів. Це — множини. Скільки елементів містить кожна множина?
група предме-
тів — множина
елементи множини
11
4.
Назви зображену множину предметів. Скільки в ній елементів? Зафарбуй картку з відповідним числом.
1
4
7
2
5
8
3
6
9
10
5.
Обведи лінією множину предметів, у якій 4 елементи.
6
За якою ознакою розподілено геометричні фігури на групи?
7
Продовж послідовність.
12
Порядкові відношення. Підмножина
1.
Назви множину. Хто стоїть за ведмеди-
ком? перед цуценям? між козочкою та тигром? Який за порядком кінь, якщо лічити зліва направо? справа наліво?
2.
Назви числа. Яке число стоїть за числом 7? Яке число стоїть перед числом 5? Яке наступне число за числом 4? Яке попереднє число до числа 9? Між якими числа-
ми стоїть число 5?
1
4
7
2
5
8
3
6
9
10
3.
Розфарбуй жовтим олівцем того, хто йде за слоном; сірим — того, хто перед тигром; коричневим — того, хто між тигром і жирафою.
наступне число
попереднє число
частина множини — під-
множина
13
4.
Назви множину. Скільки в ній об’єктів? На які дві час-
тини можна поділити множину? Частина множини — це підмножина.
5.
Назви множину. Назви підмножини. Обведи кожну підмножину лінією. У якій підмножині найбільше еле-
ментів? Розфарбуй елементи цієї підмножини.
6.
Назви множину. Розбий множину на підмножини за певною ознакою. Скільки елементів містить кожна під-
множина?
14
Число і цифра 1. Число і цифра 2. Стільки ж
1.
У якій множині 1 елемент? У якій множині 2 елементи?
2.
Назви множини. Що можна сказати про кількість фрук-
тів зверху та знизу на кожному малюнку?
У верхньому ряді фруктів стільки ж, скільки й у нижньому!
3.
Скільки кубиків, циліндрів? Скільки трикутників, чо ти ри - кутників?
1
2
1 — це 2 без 1
2 — це 1 та ще 1
4.
Навчись писати цифру 1.
cтільки ж дорівнює =
не дорівнює ≠
один два 15
5.
Пропиши цифру 1.
6.
Навчись писати цифру 2.
7.
Пропиши цифри 2 і 1.
8.
Познач цифрою кількість об’єктів.
9.
Скільки геометричних фігур зліва? справа? Запиши чис-
ла в клітинки. Яке число більше? Яке менше?
Навчальний зошит «Математика. 1 клас» складається з трьох частин відповідно до тем:
«Числа першого десятка. Арифметичні дії додавання і віднімання»
«Таблиці додавання і віднімання. Задача»
«Двоцифрові числа»
У навчальному зошиті зроблено акцент на опануванні учнями поняття числа (у межах 100), на формуванні в них обчислювальних навичок додавання і відні-
мання в межах 100 без переходу через десяток, на засвоєнні першокласниками поняття задачі та на формуванні вмінь роз’вязувати прості задачі перших семи видів. Навчальний зошит повністю репрезентує зміст навчання за новою на-
вчальною програмою з математики, повною мірою задовольняючи вимоги до загальноосвітньої підготовки першокласників на рівні, визначеному програмою для першого класу.
Результати експериментальної роботи у школах України в рамках співпра-
ці з лабораторією початкового навчання НДІ Педагогіки НАПН України свідчать: пропонований навчальний зошит допоможе учням:
із задоволенням навчатися;
досягти успіху під час виконання математичних завдань;
сформувати позитивне ставлення до математики як до навчального пред-
мета;
набути досвіду математичної діяльності;
розвинути математичні здібності. пропонований навчальний зошит допоможе вчителям:
здійснювати процес навчання з урахуванням психологічних закономірнос-
тей формування математичних понять, умінь і навичок, з використанням сучасних освітніх технологій;
не витрачати час на добирання завдань для задоволення навчальних по-
треб різних категорій учнів;
організовувати самостійну роботу учнів над завданнями зошита з друко-
ваною основою, які є аналогічними відповідним завданням підручника;
швидко контролювати результати навчальної роботи учнів у зошитах з дру-
кованою основою, які структуровані відповідно до підручника.
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
7 406
Размер файла
14 959 Кб
Теги
нова програма, математика 1 клас
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа