close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Підручник математики 1 клас (демо-версія) за новою програмою

код для вставкиСкачать
клас
Математика
С. О. Скворцова
О
.
В
.
О
н
о
п
р
і
є
н
к
о
Підручник створено з любов’ю і добротою.
С
а
м
е
т
о
м
у
в
і
н
:
• допоможе учням пізнати і зрозуміти н
а
в
к
о
л
и
ш
н
і
й
с
в
і
т
•
с
п
р
и
я
т
и
м
е
о
р
г
а
н
і
з
а
ц
і
ї
с
п
і
в
п
р
а
ц
і
у
ч
и
т
е
л
я
і
у
ч
н
і
в
•
р
о
з
к
р
и
є
з
в
’
я
з
о
к
м
а
т
е
м
а
т
и
к
и
з
і
н
ш
и
м
и
п
р
е
д
м
е
т
а
м
и
т
а
р
е
а
л
ь
н
и
м
ж
и
т
т
я
м
• математичного мислення
•
д
о
с
в
і
д
у
м
а
т
е
м
а
т
и
ч
н
о
ї
д
і
я
л
ь
н
о
с
т
і
•
п
о
з
и
т
и
в
н
о
г
о
с
т
а
в
л
е
н
н
я
д
о
н
а
в
ч
а
н
н
я
Комплект зорієнтований на розвиток в учнів
На базі підручника складено
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-
м
е
т
о
д
и
ч
н
и
й
к
о
м
п
л
е
к
т
«
М
а
т
е
м
а
т
и
к
а
.
1
к
л
а
с
»
Шановні колеги!
Пропонуємо Вам фрагмент підручника, створено-
го на засадах діяльнісного, особистісно зорієнтованого й компетентнісного підходів, що відповідає вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти.
У підручнику реалізовано сучасні ідеї навчання математики: елементи теорії розвивального навчання, поетапного формування розумових дій і понять, укруп-
нення дидактичних одиниць.
Враховано дидактичні вимоги до формування в учнів умінь, навичок, досвіду діяльності, а також вікові особливості перебігу пізнавальних процесів у шестирічних дітей.
У підручнику точно репрезентовано зміст навчан-
ня математики й ураховано вимоги до рівня засвоєння матеріалу, визначені новою навчальною програмою.
Працюючи за цим підручником, учні зрозуміють і полюблять математику, відчують перші успіхи, навчать-
ся вчитися!
п’ять 4 і 1; 1 і 4; 3 і 2; 2 і 3
ближче, далі
2
Число і цифра 5
1. У яких множинах менше чоти­
рьох елементів? У яких більше? Що тобі відомо про число 5?
2. Скільки трикутників, чотирикутників, кругів?
1 2 3 4 5 6
5
5 — це 4 і ще 1
5 — це 6 без 1
3. Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах предметів.
1
4
2
5
3
3
4. Скільки елементів у кожній множині? Чи рівна кількість елементів у парах множин? Яке число більше? Яке число менше?
5. Скільки в кожному ряді кружків зліва? справа? Скільки всього кружків у кожному ряді? З яких чисел складається число 5? 4 1
3 2
2 3
1 4
4 і 1 — це 5
3 і 2 — це 5
2 і 3 — це 5
1 і 4 — це 5
6. Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало по 5?
7. Яка це фігура? Скільки в ній сторін? Скільки вершин? У яких фігурах сто­
рін і вершин менше?
8. Що ближче до бу динку? Що далі? об’єднати вилучити
4
Об’єднання множин. Вилучення частини множини
1. Розглянь, як об’єднали сині та червоні кружки. Покажи всі кружки. Що треба зробити, щоб показати всі кружки? Щоб показати всі кружки, треба об’єднати.
2. Розглянь, як об’єднали бджілок. Що можна зро­
бити, щоб об’єднати бджілок? Об’єднати — це означає присунути, змішати, зсипати тощо.
3. Розглянь, як показали решту, коли частину три­
кутників вилучили. Покажи решту. Що треба зробити, щоб показати, скільки трикутників за­
лишилося?
Щоб показати решту, треба вилучити.
5
4. Розглянь, як вилучали предмет. Що можна зро­
бити, щоб вилучити предмети? Вилучити — це означає відсунути, відрізати, забрати, відсипати тощо.
5. Подумай, які предмети об’єднували, а які — вилучали. Коли предметів стає більше? Коли менше?
Коли об’єднуємо, стає більше.
Коли вилучаємо, стає менше.
6. Скільки пензлів у склянці спра­
ва? Скільки пензлів у склянці зліва? Скільки всього пензлів? Як зробити, щоб у склянках пензлів було порівну?
більше > менше <
рівність, нерівність
істинні, хибні нерівності 6
Порівняння чисел. Знаки рівності й нерівності
1. З’ясуй, чи рівна кількість еле­
ментів множин. Якщо не рівна, то яке число більше, а яке — менше?
2. Яке число більше? Яке число менше?
5 >
3
5 більше 3 4 <
7
4 менше 7 3. Розглянь, як ставити знаки у рівностях і нерів­
ностях.
6
5
Нерівність
Рівність
Нерівність
3
3
5
7
7
4. Якому малюнку відповідає нерівність?
3
2
5. Прочитай нерівності зліва направо та справа наліво.
5
4 3
7
6. Назви істинні нерівності, хибні нерівності.
>
>
<
<
додати відняти
вираз
значення виразу 8
Арифметичні дії додавання і віднімання
1. Щоб показати, скільки всього фігур, їх треба об’єднати чи ви­
лучити? Скільки всього фігур?
Об’єднати — це означає додати.
3 і 2 буде 5. Усього 5 кубиків. До 3 додати 2 буде 5.
Рівність
Вираз
?
2. Щоб показати, скільки фігур залишилося, їх треба об’єднати чи вилучити? Скільки фігур зали­
шилося? Рівність
Вилучити — це означає відняти.
6 без 2 буде 4. Залишилося 4 циліндри. Від 6 відняти 2 буде 4.
Вираз
?
3. Скільки предметів було? Скільки залишилося? Склади вирази.
9
4. Перевір, чи правильно записано рівності за ма­
люнками.
Значення виразу
4 + 1 = 5
5 – 3 = 2
5. Перевір, чи правильно записано вирази до кісто­
чок доміно. Знайди значення цих виразів.
6. Здогадайся, яким відрізком позначено хлопчика, а яким — дівчинку. Яким відрізком позначено товстого повара, а яким — тонкого?
7. Кількість елементів якої множини позначено дов­
шим відрізком, а якої — коротшим? Чому?
3
5
схема
10
Схематичне зображення додавання і віднімання
1. Прокоментуй кожний малюнок. Поясни вираз до малюнка.
6 + 1
7 – 1
?
?
2. Білочка знайшла 4 гриби, а зайчик — 2. Поясни схему з кружками та схему з відрізками. Пере­
вір, чи правильно складено рівність.
?
4
2
?
3. Їжачок зібрав 4 яблука. По дорозі додому 2 яблука він загубив. Поясни схему з кружка­
ми та схему з відрізками. Перевір, чи правильно складено рівність.
4
?2
?
11
4. На гілці сиділо 5 жуків, до них перебралися ще 4. Жуків стало більше чи менше? Вибери відповідну схему. Перевір, чи правильно складено вираз.
45
5
4?
?
5. На гілці сиділо 5 жуків, 4 перебралися на іншу гілку. Як змінилася кількість жуків? Вибери від­
повідну схему. Поясни, що означає кожний відрізок. Перевір, чи правильно складено вираз.
45
5
4?
?
6. Склади пари і порівняй дві множини за кількі­
стю елементів. Де більше? Де менше? Яке число більше? Яке число менше?
7. У якому рядку комах більше? Доведи свою думку.
Стільки ж
Стільки ж
наступне число попереднє число
шість
12
Число і цифра 6
1. Перевір, чи правильно записано склад чисел. Знайди законо­
мірність у розташуванні чисел у стовпчиках. Розглянь, як скла­
ли вирази на додавання. Знайди їх значення.
1 + 4 1 + 3 1 4
2 3
3 2
4 1
5
4
1 3
2 2
3 1
2 + 3 2 + 2 3 + 2 3 + 1 4 + 1 2. Поміркуй, як одержати наступне число. Чому скла­
дено рівності на додавання? Склади інші рівності.
+1+1+1
!
Щоб отримати наступне число, треба додати 1.
3. Поміркуй, як одержати попереднє число. Чому скла дено рівності на віднімання? Склади інші рів­
ності.
–1 –1 –1
!
Щоб отримати попереднє число, треба відняти 1.
13
4. Скільки трикутників, чотирикутників, кругів?
6
6 — це 5 і ще 1
6 — це 7 без 1
+1 –1
1 2 3 4 5 6 7
5. Перевір, чи правильно позначено цифрами кількість точок на кісточках доміно і кількість елементів у множинах.
1
4
2
5
6
3
6. Перевір, чи правильно записано нерівності до малюнків.
<
<
<
наступні числа більші попередні числа менші
14
Порівняння чисел у межах 6
1. Які числа на числовому проме­
ні пропущено? Що тобі відомо про них?
1 4 6 8 9 10
2. Установи, якому малюнку відповідає кожна не­
рівність.
5
4
6
4
1
6
3. Назви числа, які менші за 6, і числа, які більші за 6.
1 2
менше більше
3 5 74 6 8 9 10
!
Число, яке під час лічби називають раніше даного, — менше.
Число, яке під час лічби називають пізніше даного, — більше.
4. Перевір роботу Чомучки. Допоможи йому по­
рівняти числа.
<
>
>
>
15
5. Як одержати наступне число? Знайди значення виразів. Склади інші рівності.
1
+1 +1 +1 +1 +1
2 3 5 74 6 8 9 10
6. Як одержати попереднє число? Знайди значення виразів. Склади інші рівності. 1
–1 –1 –1 –1 –1
2 3 5 74 6 8 9 10
7. Які фігури об’єднували, які — вилучали? Устано­
ви, яким малюнкам відповідають вирази. Знайди значення виразів перелічуванням фігур.
5
?
?
6 + 4
9 – 5
9 6 4
8. Установи, яка схема ілюструє об’єднання. Пе­
ревір, чи правильно складено вирази до схем. Знайди значення цих виразів.
5
?3
5 – 3
4 2
?
4 + 2
3
?2
3 – 2
6 1 і 5; 5 і 1
2 і 4; 4 і 2
3 і 3
16
Склад числа 6
1. Склад яких чисел показано в таб­ лицях? Знайди значення виразів.
3 + 2 4 + 1 1 + 3 2 + 3 2 + 2 1 + 2 1 + 4 3 + 1 2 + 1 3 2
4 1
2 3
1 4
1 3
2 2
3 1
1 2
2 1
2. Як одержати наступне число? Як одержати по­
переднє число? Знайди значення виразів. Склади інші вирази. Знайди їх значення.
1
+1
–1 –1 –1 –1
+1 +1 +1 +1
2 3 5 74 6 8 9 10
3. Розглянь, як переміщували кружки. Скільки всього кружків у кожному ряді? З яких чисел складається число 6? Знайди значення виразів.
5 + 1 4 + 2 3 + 3 2 + 4 1 + 5 5 1
4 2
3 3
2 4
1 5
17
4. Скільки покупців біля ятки з морозивом? Скільки їх стане, коли підійде ще один? Яким він буде за порядком?
5. Скільки намистин треба донизати, щоб їх стало по 6?
6. Знайди значення виразів. Що цікаве можна по­
мітити? Що підказують стрілки?
7. Прочитай лише нерівності. Установи, чи є вони іс тинні.
<
<
<
<
>
>
>
18
Числа 1–6
1. Вибери серед кісточок доміно ті, що показують склад числа 6. Склади вирази.
2. Перелічи елементи множини, яку одержимо при об’єднанні. Склади рівність.
3. Перелічи елементи множини, яку одержимо при вилученні ї ї частини. Склади рівність.
4. За якою ознакою множину розбито на підмно­
жини? Поясни, як складали рівності. 4 + 3 = 7
3 + 4 = 7
7 – 4 = 3
7 – 3 = 4
5 + 2 = 7
2 + 5 = 7
7 – 5 = 2
7 – 2 = 5
6 + 1 = 7
1 + 6 = 7
7 – 6 = 1
7 – 1 = 6
рівності на додавання рівності на віднімання
19
5. На дитячому майданчику було 5 дівчаток і 3 хлоп­
чики. Поясни схеми. Якою дією дізнатися, скільки всього дітей на майданчику?
?
?
5 3
35
6. На майданчику було 5 дітей. 3 дітей пішли. По­
ясни схеми. Якою дією дізнатися, скільки дітей залишилося на майданчику?
?
3?
5
3
5
7. Як одержати наступне число? попереднє число? Обчисли значення виразів. 1 2 3 5 74 6 8 9 10
8. Вилучи «зайву» фігуру на кожному малюнку.
клас
Математика
С. О. Скворцова
О
.
В
.
О
н
о
п
р
і
є
н
к
о
Підручник створено з любов’ю і добротою.
С
а
м
е
т
о
м
у
в
і
н
:
• допоможе учням пізнати і зрозуміти н
а
в
к
о
л
и
ш
н
і
й
с
в
і
т
•
с
п
р
и
я
т
и
м
е
о
р
г
а
н
і
з
а
ц
і
ї
с
п
і
в
п
р
а
ц
і
у
ч
и
т
е
л
я
і
у
ч
н
і
в
•
р
о
з
к
р
и
є
з
в
’
я
з
о
к
м
а
т
е
м
а
т
и
к
и
з
і
н
ш
и
м
и
п
р
е
д
м
е
т
а
м
и
т
а
р
е
а
л
ь
н
и
м
ж
и
т
т
я
м
• математичного мислення
•
д
о
с
в
і
д
у
м
а
т
е
м
а
т
и
ч
н
о
ї
д
і
я
л
ь
н
о
с
т
і
•
п
о
з
и
т
и
в
н
о
г
о
с
т
а
в
л
е
н
н
я
д
о
н
а
в
ч
а
н
н
я
Комплект зорієнтований на розвиток в учнів
На базі підручника складено
н
а
в
ч
а
л
ь
н
о
-
м
е
т
о
д
и
ч
н
и
й
к
о
м
п
л
е
к
т
«
М
а
т
е
м
а
т
и
к
а
.
1
к
л
а
с
»
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
7 660
Размер файла
37 987 Кб
Теги
демо, підручник, програмою, класс, версія, математика, новое
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа