close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шоу Найрозумніший

код для вставкиСкачать
Ш О У " Н А Й Р О З У М Н І Ш И Й "
Українська мова та література
6 клас
І тур ( обов'язкові питання )
1. Знайдіть складний іменник, що пишеться через дефіс:
а) скоромовкав) автосервіс
б)екс-чемпіонг) трьохсотліття
2. Скільки голосних звуків в українській мові:
а) 6в) 32
б) 33г) 10
3. У якому слові не пишемо апостроф:
а) м'ятав) бур'ян б) рясаг) з'єднати 4. Вкажіть іменне словосполучення:
а) кращий за всіхв) весна рання
б) читати вголосг) надміру чесно
5. Вкажіть речення зі складеним іменним присудком:
а) Я читаю уважно.
б) Я хотіла малювати портрет.
в) Я стану найкращою зіркою.
г) Я мрію танцювати.
6. Яка частина мови слово "коло":
а) прислівникв) займенник
б) прийменникг) числівник
7. Знайдіть слово зі суфіксом:
а) морозецьв) дорога
б) хатаг) розмова
8. Визначте в якому слові іншомовного походження ставиться апостроф:
а) ательєв) більярд
б )портьєраг) кур'єр 9. Вкажіть синонім до слова "ліга":
а)об'єднання в) план
б) мирг) війна
10. Який із цих членів речень є головним:
а) додатокв) підмет
б) обставинаг) означення
11. У якому слові не відбувається подвоєння: а)юннатв) каченя
б) камінняг) колосся
12. Знайдіть антонім до слова "тихий" у словосполученні "тихий голос":
а) вітрянийв) неспокійний
б) гучнийг) розбурханий
13. Знайдіть серед спільнокореневих слів неспільнокореневе:
а) річницяв) роковини
б) річковийг) п'ятирічка 14. Серед жанрів українського фольклору найпоширенішою є: а) казкав) пісня
б) поезіяг) легенда
15. Композитором гімну " Ще не вмерла Україна..." є:
а) М.Вербицькийв) П.Чубинський
б) О.Кониськийг) В.Діденко
16. З якого твору рядки:
"Між горами там долина, В тій долині є хатина, В тій хатині дівчинонька,
Дівчинонька-голубонька"
а) Л.Глібов "Стоїть гора високая"
б) М.Старицький " Ніч яка місячна"
в) С.Руданський " Повій, вітре, на Вкраїну"
г) В.Забіла " Гуде вітер вельми в полі"
17. Слово " фольклор" походить з : а) англійської мовив) французької б) німецькоїг) італійської
18. Яка з цих пісень не належить до календарно-обрядових:
а) веснянкав) колискова
б) колядкаг) жнивна
19. Опис природи називається:
а) пейзажемв) інтер'єром
б) портретомг) натюрмортом
20. Хто з наведених письменників проживав у с. Колодяжне:
а) Ів.Франков) М.Вороний
б) Т.Шевченког) Л.Українка
21. Поезія "Ой кувала зозуленька" належить до:
а) пісень весняного циклув) зимового
б) літньогог) колискових
22. " Євшан-зілля" - це:
а) поемав) балада
б) віршг) пісня
23. Кого в українській літературі називають дочкою Прометея:
а) Л.Українкув) К. Малицьку
б) О.Пчілкуг) О.Сенатович
24. Хто є автором казки " Близнята ":
а) В.Королів-Старийв) Ів. Франко
б) Ів.Липаг) О.Олесь
25. Народна казка "Про правду і кривду" є :
а) фантастичнав) про тварин
б) героїчнаг) соціально-побутова
26. Хто з українських письменників мав псевдонім Дармо грай:
а) Ів.Франков) Б.Грінченко
б) Т.Шевченког) М.Коцюбинський
27. Які види пісень належать до соціально-побутових:
а) колисковів) жнивні
б) кріпацькіг) жартівливі
Додаткові питання
1. Який член речення вказує на ознаку дії:
а) додатокв)підмет
б) обставинаг) означення
2. Яке слово є невідмінюваним:
а) пальтов) кіно
б) вічег) гроно
3. Знайдіть слово без закінчення:
а) пальтов) влітку
б) граг) пишу
4. Який словник допоможе правильно пояснити значення слова:
а) тлумачнийв) орфоепічний
б) орфографічнийг) пишу
5. Який розділ мовознавства вивчає частини слова:
а) морфологіяв) лексикологія
б) орфографіяг) будова слова
6. У реченні " Запитайте мене любе правило " є:
а) граматична помилкав) пунктуаційна
б) лексичнаг) орфографічна
7. Слово " десниця " є:
а) історизмомв) архаїзмом
б) жаргонізмомг) терміном
8. Оповідання " Федько-халамидник " є:
а) М.Вороногов) В.Винниченка
б) М.Коцюбинськогог) Ів.Франка
9. Яким способом утворене слово " безрукавка ":
а) префіксальнимв) суфіксальним
б) префіксально-суфіксальнимг) складанням основ
10. Художнє перебільшення називається:
а) метафороюв) епітетом
б) рефреномг) гіперболою
ІІ тур
Гра " Дешифрувальник "
Завдання: Іменник середнього роду, частина мови
23264515
Категорії знань
Лексикологія
Словосполучення
Т. Шевченко
Речення
Складні і складноскорочені слова
І.Франко
`
Будова слова
Секрет ( укр.мова)
Л.Українка
Орфографія
Секрет (укр.літ.)
Народні пісні,
казки
Звуки і букви
М.Вороний
Літературні
казки, пісні
Частини мови
Прислів'я, приказки
Теорія літератури
1. Категорія " Лексикологія "
1. Що таке лексика?
2. Як називаються слова, різні за звучанням, але однакові за лексичним значенням?
3. Слово "рукав" однозначне чи багатозначне?
4. Назвіть синонім до слова "сильний".
5. Слово "золоте" у словосполученні "золоте серце" має пряме чи переносне значення?
6. Як називаються нові слова, що виникають у мові?
7. Яким ключем не можна відімкнути замок?
8. Поясніть значення фразеологізму "накивати п'ятами".
9. Як називаються слова, що вийшли з активного повсякденного вжитку?
10. На які групи поділяються слова за походженням?
11. Вкажіть антонім до слова "порядок".
12. Відступ у першому рядку тексту.
13. Масове інфекційне захворювання.
14. Слова, що однаково звучать.
15. Охарактеризуйте нашу мову одним синонімом.
16. Що означає фразеологізм "зарубати на носі"?
2. Категорія "Речення "
1. Назвіть головні члени речення.
2. Вкажіть питання додатку.
3.Якою частиною мови найчастіше виражається означення?
4. Чи може бути звертання членом речення?
5. Якою частиною мови може бути виражений підмет?
6. Зі скількох слів складається простий присудок?
7. Які члени речення відповідають на одне і те ж питання і належать до одного і того ж самого члена речення?
8. Виділіть вставне слово у реченні "Він, по-перше, добре вчиться".
9. Вкажіть присудок у реченні "Київ -столиця України".
10. Вкажіть види речень за інтонацією.
11. Вкажіть вид речень за метою висловлювання: "Не бійтесь заглядати у словник".
12. Який розділовий знак ставимо в кінці розповідних речень?
13. Речення "Ми танцюєм і співаєм" просте чи складне?
14. Як пишеться пряма мова?
15. Складіть речення зі складеним іменним присудком.
16. Якою частиною мови виражений підмет у реченні " Старий сидів".
3. Категорія "Будова слова"
1. Як називається частина слова без закінчення?
2. Де у слові стоїть суфікс?
3. Назвіть корінь у слові "вчу".
4. Яка змінна частина слова виражає його граматичне значення?
5. Який суфікс у слові "малесенький"?
6. Чи є спільнокореневими слова "узбережжя, бережу, бережливий"?
7. Яке слово "зайве": "узбережжя, бережу, бережливий"?
8. Назвіть закінчення у слові "близько".
9. Яке закінчення у слові " ранок"?
10. Який префікс у слові "прізвище"?
11. Яким способом утворене слово "листопад"?
12. Утворіть прикметник суфіксальним способом від слова "моряк".
13. Утворіть форми слова "ніч".
14. Які слова не мають закінчень?
15. Як називаються слова зі спільним коренем?
16. Скільки префіксів у слові "перерозподіл"?
4. Категорія " Орфографія "
1. Що називається орфограмою?
2. Який розділ вивчає правила написання слів?
3. Який знак ставиться у слові "В'ячеслав"
4. Який префікс у слові "прихилився"?
5. Як пишемо слово "невловимий"?
6. Який знак пишемо у слові "пів-Європи"?
7. Яким словом перевіряємо написання слова "низько"?
8. Чи пишемо "ь" у слові "менше"?
9. Скільки букв "н" у слові "незрівнянний"?
10. Який словник допоможе правильно перевірити написання того чи іншого слова?
11. Чи пишемо апостроф у слові "кучерявий"?
12. Назвіть орфограму у слові "осінній".
13. Який префікс -з чи -с поставимо у слові "фотографувати"?
14. Як пишеться слово "будь ласка"?
15. Як пишемо слово "синьо-жовтий"?
16. Скільки букв "н" у слові "священик"?
5. Категорія " Звуки і букви"
1. Як називається розділ, що вивчає звуки і букви ?
2. Скільки букв в українському алфавіті?
3. Яким словом перевіряємо написання слова "вузький"?
4. Яка буква не має звука?
5. Скільки звуків у слові "джміль"?
6. Скільки складів у слові "лілія"?
7. Як називається сукупність букв, розміщених в установленому порядку?
8. Чи однакова кількість звуків у словах "м'ята", "ряса"?
9. Як називається зміна букв у коренях слів?
10. Скільки звуків у слові "медвяний" позначає буква "я"?
11. Як називається склад, що закінчується на приголосний звук?
12. Назвіть слово, у складі якого була б назва ноти?
13. Як називається виділення посиленням голосу певного складу у слові?
14. Перетворіть синонім до слова "злагода" на столицю Італії.
15. Скільки букв у слові "стаття"?
16. Скільки звуків у слові "мрія"?
6. Категорія "Частини мови"
1. Яка самостійна частина мови є незмінною?
2. Як пишуться власні іменники?
3. Назвіть будь-який іменник, що має лише форму множини?
4. Якою самостійною частиною мови починається "Заповіт"?
5. Чи може займенник бути підметом?
6. Якого роду іменник "подорож"?
7. Якими частинами мови може бути виражене слово "мати"?
8. Яка частина мови слово "п'ятірка"?
9. До якої дієвідміни належить слово "клею"?
10. Поставте дієслово "вчити" в ІІІ ос. однини теп. часу.
11. На які питання відповідають прикметники?
12. Скільки дієвідмін має дієслово?
13. Чим "лютий" відрізняється від інших місяців?
14. Яким числівником позначається жіноче свято?
15. Яким членом речення найчастіше виражене дієслово?
16. Скільки частин мови в українській мові?
7. Категорія " Словосполучення "
1. Як називається розділ науки про мову, що вивчає словосполучення і речення?
2. Чи є поєднання слів "біля лісу" словосполученням?
3. Назвіть види словосполучень за будовою.
4. Назвіть приклад дієслівного словосполучення.
5. Чи може словосполучення мати два головних слова?
6. Виділіть головне слово у словосполученні "надміру весело".
7. Поділіть поширене словосполучення "багатий урожай винограду" на можливі непоширені.
8. Замініть словосполучення "портфель школяра" синонімічним.
9. Чому поєднання слів " ми працюємо" не є словосполученням?
10. Виділіть залежне слово у словосполученні " кращий за всіх"
11. Утворіть словосполучення з залежним словом "парта".
12. Яким способом утворене слово "словосполучення"?
13. Як називається слова у словосполученні?
14. Від якого слова ставимо питання у словосполученні?
15. Словосполучення " цікава книжка" іменне чи дієслівне?
16. Словосполучення "стояти коло мами" поширене чи непоширене?
8. Категорія " Складні і складноскорочені слова" 1. Яким способом утворене слово "сивобородий"?
2. Як пишемо слово " білосніжний"?
3. Як пишемо слово "пів'ящика"?
4. Назвіть орфограму у слові "пів-Львова"
5. Утворіть складне слово від слів "сніг,захищати"
6. Як пишемо слово "міні-спідниця"?
7. Розшифруйте абревіатуру СЗШ
8. Перетворіть словосполучення "Українська Повстанська Армія" в абревіатуру 9. Як називається спосіб творення слів за допомогою префікса?
10. Утворіть складне слово від слів "купувати, продавати"
11. За допомогою іншомовної частини "кіно" утворіть складне слово і назвіть орфограму
12. Як пишемо слово "жовтогарячий"?
13. Утворіть абревіатуру зі словосполучення "державний бюджет"
14. Розшифруйте абревіатуру СБУ
15. Як пишемо слова авіалітак і фотомодель?
16. Слово "схвильований" просте чи складне?
9. Категорія " Секрет" ( укр. мова )
1. Прохід, прокладений під землею.
2. Слова, що мають протилежне значення.
3. Яке дерево прикрашають на свято?
4. Тварина, яку називають кораблем пустелі.
5. Прилад для визначення сторін світу.
6. Людина, яка знає багато мов.
7. Лікар, який лікує очі.
8. Символ українців, що оберігає.
9. Стиль художньої літератури.
10. Речення з однією граматичною основою.
11. Частина тексту з новою думкою.
12. Група спеціалістів, яка вирішує питання присудження премії. 13. Хлібний злак, із зерна якого виготовляють муку для випікання білого хліба.
14. Назвіть три типи мовлення.
15. Льодова гора, що плаває в морі.
16. Місце в цирку, де виступають артисти.
10. Категорія " Секрет" ( укр. літ.)
1. У вогні не горить, у воді не тоне. 2. Що мовчить, а розуму навчить.
3. Без рук, без ніг, а всіх кладе на постіль.
4. Вода, а літає.
5. Не гавкає, не літає, а в дім не пускає.
6. Що за штука, що день і ніч стука.
7. Зроду рук своїх не маю, а узори вишиваю.
8. Який рік тягнеться один день.
9. Що підніме й найменший, а не перекине через хату й найдужчий.
10. Назва якої птиці складається з 40 букв "а"
11. Видно край, а до нього не дійдеш.
12. Завжди в роті, а не проковтнеш.
13. У вінку зеленолистім, у червоному намисті.
14. Маленький, кругленький, а за хвіст не візьмеш.
15. Все життя один одного обганяють, а випередити не можуть.
16. Годинника не має, а час знає.
11. Категорія " М. Вороний "
1. Який твір М. Вороного присвячений І. Липі ?
2. Вкажіть роки життя М. Вороного ?
3. Де народився М. Вороний ?
4. З яким письменником зблизився поет у Львові ?
5. Який факультет закінчив поет ?
6. В яких вузах навчався М. Вороний ?
7. Вкажіть жанр твору "Євшан - зілля" ?
8. З якого вірша рядок :
" Більше розуму та хисту,
Талану без краю,
Мати душу добру, чисту,
Вдачу чесну, кременисту -
Ось чого бажаю".
9. Кому М. Вороний присвятив вірш "Привітання" ?
10. Ким був прадід по матері М. Вороного ?
11. На основі чого створена поема "Євшан - зілля" ?
12. Якими краями найбільше марив М. Вороний ?
13. Продовжте фразу :
"Жив у Києві в неволі, Ханський син, малий хлопчина,-
Половецького б то хана..."
14. Як звали єдиного сина М. Вороного ?
15. Який князь згадується в "Євшан - зілля" ?
16. Як пишемо євшан - зілля ?
12. Категорія " Приказки, прислів'я "
1. Вчення-світ, а невчення-...
2. Вік-живи, вік-...
3. ...-гуляй сміло.
4. Щоб побачить більше світу, треба здобувать...
5. Щоб їсти калачі, ...
6. Одна голова добре, а...
7. Книга вчить, ...
8. Краще..., ніж солодка брехня.
9. Знає кума, знає...
10. Хто рано встає,...
11. Згадайте прислів'я про дружбу.
12. Згадайте прислів'я або приказку з числівником.
13. Згадайте прислів'я або приказку з прислівником.
14. У якому болоті чорти водяться?
15. Сім раз відмір, а...
16. ... не горобець, вилетить не впіймаєш.
13. Категорія " Тарас Шевченко "
1. У якому селі народився Т. Шевченко ?
2. У кого здобув початкову освіту ?
3. У якому році його було звільнено з кріпацтва ?
4. Перший твір поета ?
5. Який твір розпочинається рядками : " Реве та стогне Дніпр широкий...", що стали народною піснею ?
6. Як називається збірка поезій поета ?
7. Де навчався Шевченко після звільнення з кріпацтва ?
8. З яким українським художником зустрівся Т. Шевченко у Літньому Саду в Петербурзі ?
9. Де похований Кобзар ?
10. У якому таємному товаристві брав участь Т. Шевченко?
11. Про що говорив ( писав ) поет такі рядки : " Караюсь, мучусь, але не каюсь ..." ?
12. Продовжте рядки " Садок вишневий коло хати ..."
13. Яку книгу видав поет для дітей ?
14. Відомий псевдонім Шевченка ?
15. Ким були батьки поета ?
16. Коли вийшло з друку І видання "Кобзаря"?
14. Категорія " Іван Франко "
1. У якому році народився Ів. Франко ?
2. Де народився письменник ?
3. Ким працював батько Ів. Франка ?
4. Як називається збірка Каменяра, в якій головними героями є тварини ?
5. У якій казці головний герой - пофарбоване синє чудовисько ?
6. В якому вузі навчався Ів. Франко ?
7. Який факультет закінчив письменник ?
8. Що залишив Каменяр у Львові ?
9. Як називається вірш Ів. Франка, покладений на музику, що співає В. Козловський ?
10. Як мати називала Ів. Франка, щоб відвернути від нього хвороби і злі сили ?
11. Яку рису характеру засуджує Ів. Франко у казці ″ Фарбований лис″?
12. Ким у казці″ Фарбований лис″ прикинувся лис Микита ? 13. У якому місті на Львівщині навчався Ів. Франко? 14. Де похований Ів. Франко ?
15.Назвіть відомий псевдонім письменника ?
15. Категорія " Леся Українка "
1. У якому році народилася Леся Українка ?
2. Справжнє прізвище поетеси ?
3. Як звали маму Українки - відому письменницю ?
4. Як називається І вірш Лесі Українки?
5. З чим вела " тридцятилітню війну " поетеса ?
6. Який підручник написала для своїх сестер у 19 років ?
7. Як називається відомий цикл поезій Лесі Українки на музичну тематику ?
8. У якому місті народилася поетеса ?
9. Як називався дядько Українки, відомий культурний і політичний діяч ?
10. У якому році померла Леся ?
11. З яким улюбленим музичним інструментом змушена була попрощатись поетеса, коли вона захворіла ?
12. У якому чарівному куточку промайнуло дитинство поетеси ?
13. Країна, де жила поетеса в останні роки ?
14. Скільки мов знала Леся Українка ?
15. Скільки дітей було в родині Косачів ?
16. Категорія " Народні казки, пісні "
1. Чарівний предмет, за допомогою якого оживає дурень із казки " Про жар-птицю і вовка ".
2. Ім'я героїні казки "Мудра дівчина".
3. До якого виду казок належить казка " Про правду і кривду".
4. Продовжіть назву казки "Красний Іванко... .
5. Яку функцію повинен був виконувати Іванко, щоб врятувати місто від чортів?
6. Назвіть будь-яку казку про тварин.
7. Скільки казок розгадала Маруся в казці "Мудра дівчина"?
8. Хто є автором народних казок?
9. До якого різновиду пісень належать колискові пісні?
10. Які пісні виконують на Зелені Свята?
11. Продовжіть пісню " Купайло, Купайло...".
12. Хто автор колискової літературної пісні "Місяць яснесенький"?
13. Хто приходить в гості у пісні "Добрий вечір тобі, пане
господарю"?
14. Які пісні належать до зимового циклу?
15. Про якого птаха згадується у щедрівці "Щедрик, щедрик, щедрівочка"?
16. До пісень якого календарно-обрядового циклу належить " Кривий танець"?
17. Категорія " Літературні казки, пісні "
1. Казка, створена однією людиною, називається...
2. З якої казки мавпа Фрузя?
3. Героєм якої казки В.Симоненка був капітан Макака?
4. Автор казки "Близнята".
5. Яка казка починається: " Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як всі її брати і сестри...".
6. З якої казки уривок: " Дячиха Євпраксія поралась біля печі...".
7. До якої збірки Ів. Франка увійшла казка "Фарбований Лис"?
8. Продовжте назву казки Л.Глібова " Квіткове...". 9. Хто є автором гімну України?
10. До якого виду соціально-побутових пісень відносять пісню " Ой у лузі червона калина..."?
11. Продовжте фразу: " Боже великий, єдиний...".
12. Яка річка згадується в "Ще не вмерла України..."?
13. З якої пісні такі рядки : " Дівчино, рибчино, чорнобривко моя"?
14. Яку пісню в Україні використовують як народно-церковний гімн?
15. Яке природне явище згадується в пісні В. Діденка?
16. Назвіть пісню В. Івасюка, яка є хітом ?
18. Категорія "Теорія літератури "
1. Усна народна творчість.
2. Художнє означення.
3. Обрядові пісні, що виконуються на Різдво.
4. Народний переказ про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповиту фантастикою.
5. Як називається початок казок?
6. Змалювання людей в образах тварин, рослин.
7. Стислий опис предмета та явища, які треба відгадати, виявляючи кмітливість.
8. Ліричний твір, покладений на музику.
9. Три роди літератури.
10. Розмова двох літературних персонажів між собою.
11. Повторення рядка чи групи слів на початку речення.
12. Опис зовнішності персонажа.
13. Види календарно-обрядових пісень.
14. Пісні про важливі події минулого та видатні особи.
15. Обрядові пісні під Новий рік.
16. Вірш, у якому перші букви рядків, прочитані згори вниз, утворюють слово або цілий вислів.
ІІІ тур
С П Е Ц І А Л Ь Н І Т Е М И
1. Олександр Довженко
1. У якому селі народився О. Довженко ? ( с. Сосниця )
2. Де жив письменник у 1922 -1923 рр.? ( Берлін )
3. Фільм, що визнаний одним з кращих ? ( Земля )
4. Як звали сестру О. Довженка ? ( Поліна )
5. Де навчався письменник ? ( у Глухівському інституті )
6. Яку посаду займав О. Довженко, будучи в Німеччині ? ( секретар генерального консульства УРСР )
7. Скільки дітей було у сім'ї О. Довженка ? ( 14 )
8. Назвіть прізвище дружини О. Довженка ? ( Юлія Солнцева )
9. Вкажіть роки життя письменника ? ( 1894-1956 )
2. Лексикологія 1. Напишіть слово "робота" 4-ма буквами ? ( діло, труд )
2. Як називаються місцеві різновиди мови ? ( діалекти, говори )
3. Які антоніми використовує Т. Шевченко у вірші "Якби ви знали, паничі ..." ( рай - пекло )
4. Поясніть діалектне слово "путня" ( відро )
5. Які слова об'єднують 33 букви ? ( алфавіт, абетка )
6. Що треба зробити, щоб майка злетіла ? ( змінити м на ч )
7. Якими трьома мовами може бути виражене слово "мила" ?
( іменник, прикметник, дієслово )
3. Іван Липа
1. У якому місті біля Львова жив І. Липа ? ( м. Винники )
2. Де народився І. Липа ? ( м. Керч )
3. Де навчався письменник ? ( в Харківському медінституті )
4. Ким працював І. Липа у Одесі ? ( лікарем )
5. Яку літературну групу утворив письменник ? ( Танк )
6. Який університет закінчив І. Липа ? ( Казанський, бо з Харківського вигнали )
7. З яким письменником познайомився Липа на вигнанні ? ( з Є. Маланюком )
8. Який твір присвятив І. Липі Микола Вороний ? ( Євшан - зілля )
9. Назвіть казку, вивчену в 5-му класі ( "Близнята" )
4. В. Винниченко
1. Де народився В. Винниченко ? ( м. Єлисаветград Херсонської губернії )
2. Вкажіть роки письменника ( 1880-1951)
3. На якому факультеті в якому вузі навчався ? ( в Київському університеті на юридичному факультеті )
4. Який журнал видавав письменник ? ( "Промінь" )
5. Як називається І збірка оповідань В. Винниченка? ( "Краса і сила"
6. За який твір отримав письменник В. Винниченко І премію "Києвськой старини"? ( повість "Голота" )
7. Де і на якому цвинтарі похований В. Винниченко ? ( Франція, цвинтар Мужена )
5. М. Рильський
1. Вкажіть роки життя М. Рильського ? ( 1895-1964 )
2. Як називається І поетична збірка ? ( "На білих островах " 3. На яких двох факультетах навчався М. Рильський ? ( медичний, історико - філологічний )
4. Що зв'язувало поета зі Спілкою письменників України ? ( був головою правління )
5. Де промайнули дитячі роки М. Рильського ? ( с. Романівка на Житомирщині )
6. Як звали матір М. Рильського ? ( Меланія Федорівна )
7. Яку книгу було видано після смерті поета ? ( "Бабине літо" )
8. Хто з друзів мав псевдонім Ю. Клен ? ( Освальд Бургардт )
9. У скількох томах вийшло наукове видання творів після смерті автора ? ( у 20 -ти томах )
6. Л. Костенко
1. Вкажіть роки життя поетеси ? ( 1930 )
2. В якому вузі зараз викладає Л. Костенко ? ( в Києво - Могилянській академії )
3. Яку причетність мала поетеса до Помаранчевої революції ? ( була довіреною особою Ющенка )
4. Якою мовою видан книга "Інкрустації " ? ( італійською )
5. За який твір одержала нагороду - державну премію ім. Т. Шевченка ? ( "Маруся Чурай " )
6. Сценаристом якого фільму була Л. Костенко ? ( "Перевірте свої годинники "
7. Як називається І збірка поезій поетеси ? ( "Проміння землі ")
8. Де поетеса отримала свою найвищу відзнаку - медаль Св. Володимира ? ( у Торонто )
7. Б.-І. Антонич
1. У якій родині народився поет ? ( сільського священика )
2. Як називався вчитель Б.-І. Антонича у гімназії ? ( Лев Гец )
3. З якого вірша уривок : " Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко ..." ? ( Вишні )
4. Яка хвороба стала фатальною для поета ? ( запалення легенів )
5. Автором скількох книг поезій був Б.-І. Антонич ? ( 6 )
6. Де похований Б.-І. Антонич ? ( на Янівському цвинтарі )
7. Назвіть І збірку поезій поета ? ( "Привітання життя " )
8. Як називався факультет, на якому навчався поет ? ( слов'янська філологія )
9. За яку збірку отримав літературну премію Товариства українських письменників ? ( "Три перстені ")
8. В. Стус
1. Псевдонім Василя Стуса ( Василь Петрик )
2. Де народився поет ? ( с. Рахнівка на Вінничині )
3. Назвіть І збірку віршів В. Стуса ( "Круговерть")
4. Як звали дружину поета ? ( Валентина Попелюх )
5. За яку збірку було присуджено посмертно Державну премію України ім. Т. Шевченка ? ( "Дорога болю")
6. Куди був перевезений прах поета ? ( в Київ на Байкове кладовище )
7. У якому місті працював учителем української мови та літератури у 1961-63 році ? ( м. Горлівка Донецької області )
8. У якому році помер В. Стус ? ( 1985 )
9. Який вирок було виголошено в суді 1972 р. ? ( 5 рр. увязнення і 3 рр. заслання ) 9. О Л Е К С А Н Д Р О Л Е С Ь
1. Назвіть справжнє прізвище О. Олеся.
( Кандиба)
2. В якому альманасі вперше друкувався О. Олесь ?
( Багаття )
3. Студентом якого вузу став О. Олесь в 1903 році ?
( Харківський ветеринарний інститут )
4. Назвіть псевдонім сина О. Олеся Олега.
( Олег Ольжич )
5. Як називається перша збірка поета ?
( З журбою радість обнялась )
6. Де похований О. Олесь ?
(У Празі на Ольшанському кладовищі )
7. Яка поезія поета стала улюбленою народною піснею?
( Чари ночі ( Сміються, плачуть солов'ї )
8. Вкажіть роки життя О. Олеся.
( 1878 - 1944 )
9. Назвіть будь - який твір О. Олеся, написаний В Італії.
( Мов келих срібного вина, Італійська ніч підкралась, В долині тихий сон летить )
10. Л Е О Н І Д Г Л І Б О В 1. Який псевдонім використовував Л. Глібов ?
( дідусь Кенар )
2. Хто назвав Л. Глібова найкращим українським байкописом ?
( Ів. Франко )
3. Яка відома пісня Л.Глібова, що стала народною, була покладена на музику М. Лисенком ?
( Журба )
4. Яку газету починає видавати байкар з 1861 року ?
( Черниговской листок)
5. Де похований Л. Глібов ?
( у Чернігові біля Троїцького монастиря)
6. Яку байку вважають своєрідним заповітом Л. Глібова ?
( Огонь і гай )
7. У якому містечку на Поділлі викладав історію та географію поет?
( м. Чорний Острів )
8. Яку посаду мав Л. Глібов з 1867 року до кінця життя ?
( завідувач Чернігівської земської друкарні )
9. Вкажіть роки життя Л. Глібова.
( 18217 - 1893 )
11. М А Р К О В О В Ч О К
1. Назвіть справжнє прізвище Марка Вовчка.
( Марія Вілінська)
2. Як називався чоловік письменниці ? ( Опанас Маркович )
3. Як називається І книга оповідань М. Вілінської ?
( Народні оповідання )
4. Де померла М. Вілінська ?
( На Кавказі в м. Нальчик )
5. Хто здійснив російський переклад твору " Інститутка" ?
( І. Тургенєв )
6. Вкажіть роки життя письменниці.
( 1833 - 1907 )
7. В якій країні лікувалась Марко Вовчок?
( Німеччина )
8. Яку назву спочатку мала повість " Інститутка" ?
( Панночка )
9. Хто з українських письменників високо оцінив її повість " Інститутка" ?
( Т. Шевченко )
12. Є В Г Е Н Г У Ц А Л О
1. Де народився Є. Гуцало ?
( В с. Старий Животів )
2. Який вуз закінчив поет?
( Ніжинський педінститут ім. М. Гоголя )
3. Назвіть І збірку оповідань в 1962 році.
( Люди серед людей )
4. Якою премією удостоєні книги " Саййора" та " Пролетіли коні "? ( державною премією ім. Т. Шевченка )
5. Назвіть перший віршований твір, який написав в 6 - му клас.
( Червоний прапор ) 6. Вкажіть роки життя Є. Гуцала. ( 1937 - 1995 )
7. Як називалася публіцистична праця, яка побачила світ після смерті поета ? ( Ментальність ясиру )
8. Назвіть хоча б одну повість про дитинство Є. Гуцала
( Шкільний хліб, Сільські вчителі, У гаї сонце зацвіло )
9. Назвіть І поетичну збірку Є. Гуцала.
( Зелена радість конвалій )
13. Є В Г Е Н Г Р Е Б І Н К А
1. Де народився Євген Гребінка ? ( хутір Убіжище на Полтавщині )
2. Який твір О. Пушкіна переклав письменник ? ( Полтава )
3. Назвіть альманах, який випускав Є. Гребінка.
( Ластівка )
4. В якому селі похований Є. Гребінка ?
( Мар'янівка ) 5. Від чого помер поет ? ( туберкульоз легенів )
6. Де навчався Є. Гребінка ? ( Ніжинська гімназія вищих наук )
7. Як називалася І збірка творів ?
( Малоросійські приказки ) 8. Роки життя Є. Гребінки.
(1812 - 1848 )
Матеріал для підготовки:
Шоу " Найрозумніший "
6 - ий клас
Українська мова :
1. Синтаксис ( словосполучення, речення )
2. Фонетика ( апостроф, звуки, букви )
3. Будова слова ( спільнокореневі слова, значущі частини слова )
4. Орфографія ( подвоєння літер, слова іншомовного походження , складні слова )
5. Морфологія ( частини мови )
6. Лексикологія ( групи слів за значенням, вживанням, походженням )
Українська література : 1. Приказки, прислів'я, загадки
2. Народні казки, пісні
3. Літературні казки, пісні
4. Теорія літератури 5. Т. Шевченко
6. І. Франко
7. Леся Українка
8. М. Вороний
9. Письменники, яких вивчали у 5-му класі
Автор
Nbilokura
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
764
Размер файла
168 Кб
Теги
найрозумніший, шоу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа