close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Модель випускника

код для вставкиСкачать
Модель випускника
Компетентнісний підхід у побудові моделі сучасного випускника ( базової школи, старшої школи) —
шлях до успішної соціалізації особистості
Презентація вчителя математики гімназії №45 Шаповалової Н. Ф.
Соціальне замовлення:
портрет випускника
.
Особистість, яка здатна: 1. використовувати всі постійно придбані протягом життя знання, вміння та навички для вирішення життєво
-
практичних завдань у різних сферах людської діяльності, спілкування і соціальних відносин; 2.діяти відповідно суспільним цінностям, розуміючи, що життя серед людей -
це постійний пошук компромісів. 3.ставити цілі, вміти контролювати і оцінювати свої і чужі дії. 4.
готовність учня до самостійного орієнтування й активної діяльності в реальному світі. 5.
використання системи знань як «універсальної» орієнтовної системи. 6.те, що сьогодні дитина вміє робити в співпраці і під керівництвом, завтра він здатний виконувати самостійно.
7. самостійно знаходити рішення завдань які незустрічалися раніше в навчальних і позанавчальних завданнях. Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними
нашим дітям, а навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше
навчитись обходитись без нас.
К.Конраді
Задачі
загальної освіти у XXI с.
Навчати:
вчитися (вчитися пізнавати);
створювати (практична спрямованість);
жити (здоровий спосіб життя);
жити разом (культура людських відносин). Стратегічні завдання сучасної Європейської освіти
«Життєві ролі» (які виконуватиме учень у ХХІ столітті). Це такі ролі:
1. Особистість, яка реалізувала себе.
2. Особистість із прагненням підтримки інших.
3. Людина, здатна до самоосвіти на протязі усього життя.
4. Активний учасник культурного розвитку.
5. Висококваліфікований працівник, професіонал, відповідальний і свідомий своїх дій.
6. Інформований громадянин.
7. Захисник навколишнього середовища.
Розробка моделі випускника сприятиме визначенню:
системи стратегічних цілей і завдань навчально
-
виховного процесу;
визначенню й обґрунтуванню змісту освіти, адекватному як потребам особистості учня, так і соціальному замовленню (сукупності об'єктивних вимог, які суспільство висуває до учня та випускника як майбутнього повноправного учасника економічного, політичного, соціального, культурного життя, носія відповідної діяльності);
визначенню та розробці відповідних методів і прийомів, форм, засобів навчання й виховання, застосування яких забезпечить досягнення поставлених цілей і завдань, реалізацію визначеного змісту освіти;
системи мотивації та оцінювання навчально
-
пізнавальної діяльності, яка сприятиме найбільш ефективному здійсненню навчально
-
виховного процесу;
шляхів диференціації та індивідуалізації навчання, забезпечення профільного характеру старшої школи.
Модель випускника
Здатність до
самокоригування
Здатність до самоконтролю
Здатність до самооцінювання
Здатність до самоосвіти
Розуміння своїх здібностей,
призначення в житті
Вміння працювати в сучасних інформаційних
системах
Відповідальне ставлення до власного здоров
'
я,
уникання шкідливих
звичок
Патріотизм
Комунікативність
Володіння основами етикету, тактовність, поміркованість
Вміння швидко діяти в нестандартних ситуаціях
Професійна орієнтація
Володіння навичками
абстрактного та пошукового мислення
випускник
Базові якості особистості
випускника основної та старшої школи
Компетентний випускник
загальноосвітнього закладу повинен:
відображати образ кінцевого результату;
контролюватися, тобто мати критерії та показники їх досягнення.
Критерії оцінювання випускника:
показники
Сформованість пізнавального потенціалу особистості
•
навченість учнів;
•
розвиток мислення, зокрема аналітичного;
•
пізнавальна активність, зокрема розумова.
Сформованість морального потенціалу особистості
•
моральна спрямованість особистості;
•
громадянська активність (сформованість ставлення учня до Батьківщини, суспільства, родини, школи, класного колективу, себе, природи, праці).
Сформованість комунікативного потенціалу особистості
•
комунікабельність;
•
комунікативна культура учнів.
Сформованість естетичного потенціалу особистості
•
сформованість естетичної культури (відчуття прекрасного та інших естетичних відчуттів);
•
художньо
-
творча активність на оптимальному для кожного учня рівні.
Сформованість творчого потенціалу особистості
•
творче мислення учнів;
•
здатність до самовизначення й самореалізації;
•
різнобічні інтереси.
Сформованість фізичного потенціалу особистості
•
стан здоров'я учнів;
•
розвиток фізичних якостей;
•
розвиток уявлень про здоровий спосіб життя;
•
здатність до фізичного самовдосконалення;
•
здатність пропагувати здоровий спосіб життя.
Модель особистості компетентного випускника
1.
Патріотизм.
2.
Творчість.
3.
Відповідальність
4.
Освіченість.
5.
Інтелект.
6.
Духовність.
7.
Доброта.
8.
Інтелігентність
Система життєвих орієнтацій особистості
1.
Гуманізм.
2.
Гідність.
3.
Демократизм.
4.
Толерантність.
5.
Чуйність.
6.
Милосердя.
7.
Самоповага.
8.
Працелюбність
Якісні характеристики і загальні риси сучасного випускника школи
Випуск
-
ник середніх класів
Спостережливий, креативний, творчий, почувається психологічно захищеним, має аналітичні здібності, абстрактне мислення, регульовану пам'ять; здатний розмірковувати, має інтелектуальну пізнавальну активність
Особистісне самовизначення, потреба в громадському визнанні, прагнення до самоствердження, психосексуальна ідентичність, задоволеність своїм становищем, його моральне усвідомлення; соціальна дорослість, відповідальність за свої вчинки, мотивація суспільно корисної діяльності, пізнавальні інтереси, потреба в самопізнанні, адекватна самооцінка
Випускнк
-
старших класів
Інтелектуально зрілий, самостійний у рішеннях і виборі дій, теоретично усвідомлює свою мету, володіє своїми пізнавальними процесами, уміє рефлексувати, аргументувати і доводити свої судження, має критичне мислення, творчо активний, здатний до спілкування й пізнання загальних законів природи
Здатний усвідомити свою індивідуальну цілісність, неповторність, соціально зрілий, професійно зорієнтований; критично ставиться до себе і своїх вчинків, відчуває потребу в пошуку сенсу життя, має соціальні та моральні переконання, громадянський світогляд, морально зрілий і готовий до самовизначення
Випускник середніх класів повинен:
на рівні вимог державних освітніх стандартів засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;
опанувати систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного);
оволодіти основами комп’ютерної грамотності;
знати свої громадянські права і вміти їх реалізувати;
оцінювати свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей;
дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
вести здоровий спосіб життя;
бути готовим до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.
Випускник старших класів повинен:
•
засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
•
на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;
•
на підвищеному рівні складності (або поглиблено) засвоїти загальноосвітні програми з основних предметів;
•
засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;
•
опанувати одну
-
дві іноземні мови на рівні поглибленого вивчення або базовому рівні;
•
опанувати основи комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);
•
ознайомитися з основами менеджменту, підприємництва;
•
уміти швидко знайти своє місце в системі соціально
-
економічних відносин;
•
оволодіти культурою інтелектуальної діяльності;
•
знати і поважати культуру України та інших народів;
•
поважати свою й чужу гідність;
•
поважати права, свободи інших людей;
•
дотримуватися правил культури поведінки і спілкування;
•
поважати свою працю та працю інших людей;
•
мати почуття соціальної відповідальності;
•
вести здоровий спосіб життя;
•
володіти навичками міжособистісного і міжнаціонального спілкування;
•
володіти способами отримання інформації;
•
прагнути духовного і соціального добробуту.
Труднощі, які виникають у процесі моделювання випускника школи
Пріоритетним усе ще залишається засвоєння учнями навчального плану або навчального предмета, а не успішність його подальшої життєдіяльності;
учням не вистачає соціальної практики;
школярі не готові до ризику та випробувань, пов’язаних із швидкоплинними процесами ХХІ століття;
недостатньо сформованим залишається напрям розвитку самотворчості, саморозвитку, самовизначення, самовдосконалення через відсутність стійкої до цього мотивації;
є значні недоліки в реалізації профільності й варіативності загальної середньої освіти.
ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ: РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ОВІТИ, УТВЕРДЖЕННЯ ІКТ, МОВНІ СТРАТЕГІЇ
ОРІЄНТИРИ: ОСОБИСТІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
НАУКОВО
-
МЕТОДИЧНА РОБОТА
ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА
ВЗАЄМОДІЯ "УЧИТЕЛЬ
-
УЧЕНЬ"
УЧІННЯ
ОСНОВНІ РИСИ:
٭
відкритість;
٭
віра в здібності і можливості учня;
٭
повага до особистості
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
٭
спільна продуктивна праця;
٭
задоволення індивідуальних інтересів суб’єкта ;
٭
створення умов для вдосконалення
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ПІЗНАВАЛ
ЬН
А
ОСОБИСТІСН
А
ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
САМООСВІТ
НЯ
СОЦІАЛЬН
А
ТВОРЧ
А
ІННОВА
ЦІЙНА ДІЯЛЬНІ
СТЬ
РОБОТА З ОБДАРО
ВАНИМИ ДІТЬМИ
ДОСЛІДНО
-
ЕКСПЕРИ
МЕНТАЛЬ
НА ДІЯЛЬНІС
ТЬ
ПСИХОЛО
ГО
-
ПЕДАГОГІ
ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧ
ЕННЯ НВП
ТВОРЧІ ПРОЕКТИ, СЕМІНАРИ
, ТРЕНІНГИ
СТВОРЕН
НЯ ОБ’ЄДНА
НЬ ВЧИТЕЛІ
В
ВЗАЄМОДІЯ З ЦДЮТ
ВЗАЄМОДІЯ З ДЮСШ
ВЗАЄМОДІЯ З ВНЗ
КОМПЕТЕНТНИЙ ВИПУСКНИК
Концепція РОЗВИТКУ
Що створюють колеги інших шкіл.
Автор
ninashapowalowa
Документ
Категория
Математика
Просмотров
6 557
Размер файла
1 216 Кб
Теги
Випускник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа