close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сборник нормативных документов для ВУЗов

код для вставкиСкачать
 ?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2012 жыл?ы ? 19 ? ?а?тарда?ы ? 108 ?аулысымен бек?т?лген
Б?л?м беру ?йымдарында б?л?м алушылар?а академиялы? демалыс беру ?а?идалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Б?л?м беру ?йымдарында б?л?м алушылар?а академиялы? демалыс беру ?а?идалары
?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ына с?йкес ?з?рленген.
2. Академиялы? демалыс ?
б?л?м беру ?йымдарында б?л?м алушылар (о?ушылар, студенттер, магистранттар, адьюнкттар, курсанттар, ты?даушылар ж?не докторанттар) медиц
иналы? ай?а?тар бойынша ж?не ?зге де ерекше жа?дайларда ?з о?уын уа?ытша то?тата т?ратын кезе?.
3. Академиялы? демалыс беру кез?нде мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде б?л?м алушы т?л?аны? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде ?р? ?арай о?у ??
?ы?ы
са?талады ж?не оны? о?уын ?аржыландыру (д?р?герл?к
-
консультациялы? комиссияны? ?орытындысы нег?з?нде академиялы? демалыста?ы б?л?м беру гранттары иегерлер?не белг?ленген т?рт?ппен стипендиялар т?леу ?ш?н к?зделген шы?ыстарды ?аржыландырудан бас?а ?аза
?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2008 жыл?ы 7 а?панда?ы ? 116 ?аулысыны? 14
-
тарма?ына с?йкес) бер?лген академиялы? демалыс кезе?? бойында то?татылып, осы демалыс ая?тал?аннан со? ?айта жал?астырылады.
4. А?ылы нег?зде б?л?м алушы?а академиялы? демалы
с бер?лген кезде академиялы? демалыс кезе?? бойында о?уына т?лема?ы т?леу то?татылады.
2. Академиялы? демалыстар беру т?рт?б? мен мерз?мдер?
5. Академиялы? демалысты рес?мдеу ?ш?н б?л?м алушы б?л?м беру ?йымы басшысыны? атына ?т?н?ш беред? ж?не о?уды уа
?ытша
?зуд?? нег?зд?л?г?н растайтын ??жаттарды тапсырады.
6. Б?л?м алушы?а академиялы? демалыс мынадай нег?зде:
1) амбулаториялы?
-
емханалы? ?йым жанында?ы д?р?герл?к
-
консультациялы? комиссияны? (б?дан ?р? ?
ДКК) ?орытындысы бойынша сыр?атына байланысты ?з
а?ты?ы 6 айдан 12 ай?а дей?н;
2) туберкулезбен ауыр?ан жа?дайда
туберкулезге ?арсы медициналы? ?йымны? жанында?ы Орталы? д?р?герл?к
-
консультациялы? комиссияны? ?орытындысы бойынша бер?лед?
.
Сондай
-
а? б?л?м алушы?а академиялы? демалыс мынадай нег?здерде:
1) ?аза?стан Республикасы ?арулы К?штер?н?? ?скери ?ызметке ша?ыру ?а?азы бол?анда;
2) босан?анда, ?л немесе ?ыз бала асырап ал?анда ?
за?намада белг?ленген жа?дайларда ?за?ты?ы 3 жыл?а дей?н;
3) за?намада к?зделген ?зге де жа?дайларда бер?лу? м?мк?н.
7. ?сыныл?ан ??жаттарды? нег?з?нде б?л?м беру ?йымыны? басшысы ?ш
ж?мыс к?н?н?? ?ш?нде б?л?м алушы?а басталу ж?не ая?талу мерз?м?н к?рсете отырып, академиялы? демалыс беру туралы б?йры? шы?арады.
8. Осы ба?дарламаны ?аржыландыруды? ти?ст? сомасы м
ен мерз?мдер?н т?зету ?ш?н республикалы? бюджеттен ?аржыландырылатын б?л?м беру ?йымыны? басшысы б?л?м беру гранты бойынша б?л?м алушы?а академиялы? демалыс беру туралы б?йры?ты? к?ш?рмес?н б?л?м саласында?ы у?к?летт? орган?а немесе ти?ст? салалы? министрл
?кке ?ш ж?мыс к?н?н?? ?ш?нде, ал жерг?л?кт? бюджеттен ?аржыландырылатын б?л?м беру ?йымыны? басшысы б?л?м саласында?ы жерг?л?кт? ат?арушы органдар?а жолдайды.
9. Б?л?м алушы академиялы? демалыстан келген со? б?л?м беру ?йымы басшысыны? атына ?т?н?ш беред?
ж?не нау?асына байланысты академиялы? демалыста ж?рген б?л?м алушы осы маманды? бойынша б?л?м?н жал?астыру м?мк?нд?г? туралы ?орытындымен ?оса нау?асты? ?арал?ан емдеу ?йымынан денсаулы? жа?дайы туралы ДКК аны?тамасын тапсырады.
10. Факультет деканы (инс
титут директоры) ?сыныл?ан ??жаттарды? нег?з?нде о?у ж?мыс жоспарында?ы п?ндерд?? айырмашылы?ын аны?тайды, о
фис регистратормен (б?л?м алушыларды? о?уда?ы жет?ст?ктер?н?? барлы? тарихын т?ркеумен айналысатын ж?не б?л?м?н ба?ылауды? барлы? т?рлер?н ж?не оны?
академиялы? рейтинг?с?н есептеуд? ?йымдастыруды ?амтамасыз етет?н академиялы? ?ызмет)
кел?се отырып, б?л?м алушыны? о?у курсын ж?не жеке о?у жоспарын бек?тед?.
О?у курсы б?л?м алушыларды ауыстыру немесе ?айта ?абылдау жа?дайында?ы ереже бойынша пререквиз
иттер?н есепке ала отырып аны?талады.
11. Б?л?м беру ?йымдарыны? басшылары ?сыныл?ан ??жаттарды? нег?з?нде б?л?м алушыны? маманды?ын, курсын ж?не тобын к?рсете отырып, ?ш ж?мыс к?н?н?? ?ш?нде академиялы? демалыстан шы?у туралы б?йры? шы?арады.
12. Осы ба?
дарламаны ?аржыландыруды? ти?ст? сомасы мен мерз?мдер?н т?зету ?ш?н республикалы? бюджеттен ?аржыландырылатын б?л?м беру ?йымыны? басшысы мемлекетт?к б?л?м беру гранты бойынша б?л?м алушы академиялы? демалыстан келген кезде атал?ан б?йры?ты? к?ш?рмес?н б?л
?м саласында?ы у?к?летт? орган?а немесе ти?ст? салалы? министрл?кке ?ш ж?мыс к?н?н?? ?ш?нде, ал жерг?л?кт? бюджеттен ?аржыландырылатын б?л?м беру ?йымыны? басшысы б?л?м саласында?ы жерг?л?кт? ат?арушы органдар?а жолдайды.
13. Егер академиялы? демалыстан к
елу немесе академиялы? демалыс?а шы?у уа?ыты академиялы? кезе?н?? басталуына немесе ая?талуына с?йкес келмесе, б?л?м алушы жеке кесте бойынша барлы? о?у тапсырмаларын орындап, рейтингке р??сат алу ?ш?н ?ажетт? балдарды жинауы ти?с немесе жаз?ы семестрде ай
ырмашылы?тар пайда бол?ан п?ндерге жазылады.
14. Б?л?м алушы айырмашылы? п?ндер?н жою ?ш?н а?ымда?ы о?у ж?мысымен ?атар академиялы? кезе?де барлы? о?у п?ндер?не ?атысып, сол п?н бойынша о?у ж?мыс жоспарында ?арастырыл?ан а?ымда?ы ж?не кезе?д?к ба?ылауды? барлы? т?рлер?н тапсырады, р??сат алады ж?не академиялы? к?нт?збеге с?йкес б?л?м алушыларды? аралы? аттестаттауы кезе??нде ?орытынды ба?ылауды тапсырады.
______________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н??
2012 жыл?ы ?19? ?а?тарда?ы ? 109 ?аулысымен бек?т?лген
Жо?ары о?у орнынан кей?нг? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауды? ?лг? ?а?идалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы ?а?идалар ?Б?л?м туралы?
?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ына с?йкес ?з?рленд? ж?не азаматтарды жо?ары о?у орындарыны? (б?дан ?р? ?
ЖОО) магистратурасына, докторантурасына, ЖОО мен ?ылыми ?йымдарды? резидентурасына, жо?ары ?скери о?у орындарыны? адъюнктурасына
?абылдауды? т?рт?б?н ай?ындайды. 2. ЖОО магистранттарыны?, ЖОО
-
лар мен ?ылыми ?йымдарды? резидентурасы ты?даушыларыны? контингент?н ?алыптастыру ?ылыми ж?не педагогикалы? кадрларды даярлау?а мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру, сондай
-
а? азама
ттарды? ?з ?аражаты ж?не бас?а да к?здер есеб?нен о?у а?ысын т?леу? ар?ылы ж?зеге асырылады. Адъюнкттарды?, докторанттарды? контингент?н ?алыптастыру мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде ж?зеге асырылады.
?скери
о?у орындарын ?оспа?анда, ?аза?стан Ре
спубликасында т?р?ылы?ты т?ратын азаматты?ы жо? т?л?алар егер осы де?гейдег? б?л?мд? б?р?нш? рет алатын болса, олар жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?мд? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысына с?йкес конкурсты? нег?зде тег?н ала алады.
Шетелд?ктерд?? мемлекетт?к б?л?м беру тапсы
рысына с?йкес конкурсты? нег?зде тег?н жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м алу?а ???ы?ы ?аза?стан Республикасыны? халы?аралы? шарт
тарымен ай?ындалады. 3. ЖОО магистратурасына, докторантурасына, ЖОО
-
лар мен ?ылыми ?йымдарды? резидентурасын
а, адъюнктурасына азаматтарды ?абылдау т?су емтихандарыны? ?орытындысы бойынша конкурсты? нег?зде ж?зеге асырылады.
4. Test of English as a Foreign Language, Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm
(TOEFL ITP), (TOEFL, шект? балл -
кем?нде 560), International English Language Tests System (IELTS, шект? балл -
кем?нде 6.0), Grundbaustein DaF (шект? балл -
С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, шект? балл -
С 1), Diplome d,Etudes en
Langue francais (DELF, шект? балл -
В 2), Diplome Approfondi de Langue francais (DALF, шект? балл -
С 1) Test de connaisances de francais (TCF, шект? балл -
кем?нде 400) ба?дарламалары бойынша шет т?л?нен (а?ылшын, француз, нем?с) тест тапсыр?аны туралы с
ертификаты бар ?аза?стан Республикасыны? азаматтары магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а шет т?л? бойынша т?су емтихандарынан босатылады.
5. М
агистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а ?абылдау даярлау маманды
?тарын
к?рсете отырып, б??аралы? а?парат ??ралдары ар?ылы ??жаттарды ?абылдау к?н?не дей?н он бес к?нт?збел?к к?ннен кеш?кт?р?лмей жарияланады.
6. Ма?сатты т?рде даярлау ше?бер?нде мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша о?у?а ?м?ткер азаматтарды? ?т?н?шт
ер?н ?абылдау магистранттар мен докторанттарды даярлауды ж?зеге асыратын базалы? ЖОО (б?дан ?р? ?
базалы? ЖОО) ж?зеге асырылады.
7. ЖОО магистратурасына, докторантурасына ж?не ?скери о?у орындарыны? адъюнктурасына, ЖОО мен ?ылыми ?йымдарды? резидентурасы
на т?суш?лерд?? ?т?н?ш?н ?абылдау 20 маусымнан 20 ш?лдеге дей?н ж?рг?з?лед?.
Магистратура, резидентура, адъюнктура ж?не докторантура?а т?су емтихандары 1 тамыздан 20 тамыз?а дей?н, ?абылдау 31 тамыз?а дей?н ж?рг?з?лед?.
2.
Жо?ары о?у орнынан кей?нг? к?с?п
т?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына ?абылдау т?рт?б?
Магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а т?су ?ш?н ??жаттарды ?абылдау т?рт?б?
8. Магистратура?а, резидентура?а ж?не адъюнктура?а жо?ары б?л?м беруд?? к
?с?пт?к
о?у ба?дарламаларын игерген азаматтар ?абылданады.
9. ЖОО
-
да ??жаттарды ?абылдау ж?не т?су емтихандарын ?тк?зуд? ?йымдастыру ?ш?н ?абылдау комиссиясы ??рылады. ?абылдау комиссиясыны? т?ра?асы ЖОО немесе денсаулы? са?тау саласында?ы ?ылыми ?йымны? б
асшысы болып табылады.
?абылдау
комиссиясыны? ??рамы ЖОО басшысыны? б?йры?ымен бек?т?лед?.
10.
Магистратура?а, адъюнктура?а ЖОО, резидентура?а ?
ЖОО мен ?ылыми ?йымдар?а т?суш? т?л?алар мынадай ??жаттарды тапсырады:
1) ?йым басшысыны? атына ?т?н?ш;
2) жо?ары б?л?м туралы ??жатты? к?ш?рмес?; 3) интернатураны б?т?рген? туралы ку?л?к (резидентура?а т?су ?ш?н); 4) осы ?а?идаларды? 4
-
тарма?ында к?рсет?лген ба?дарламалар бойынша тест тапсыр?аны туралы сертификатты? к?ш?рмес? (бар болса); 5) кадрлар е
себ? бойынша жеке ?с пара?ы ж?не е?бек ?ызмет?н растайтын ??жат (е?бек ?т?л? бар т?л?алар ?ш?н); 6) 3x4 сантиметр м?лшер?ндег? алты фотосурет;
7) 086
-
У нысанында?ы медициналы? аны?тама;
8) жеке ку?л?г?н?? к?ш?рмес?;
9) ?ылыми ж?не ?ылыми
-
?д?стемел?к ж?мыстарды? т?з?м? (бар болса).
Сонымен ?атар осы тарма?та к?рсет?лген ??жаттарды? к?ш?рмелер? ж?не салыстыру ?ш?н т?пн?с?алары ?оса ?сынылады. Салыстыруды ж?рг?згеннен кей?н т?пн?с?алар ?айтарылады.
11. Докторантура?а ?магистр? академиялы? д?режес? бар н
емесе медицина маманды?ы бойынша резидентураны б?т?рген т?л?алар ?абылданады
.
12. Докторантура?а т?суш? т?л?алар жо?ары о?у орындарына мынадай ??жаттарды
тапсырады:
1) ?йым басшысыны? атына ?т?н?ш;
2) болжан?ан отанды? немесе шетелд?к ?ылыми консультантта
рмен кел?с?лген жоспарлан?ан диссертациялы? зерттеулер нег?здемес?; 3) жеке ку?л?г?н?? к?ш?рмес?;
4) б?л?м? туралы ??жатты? к?ш?рмес?; 5) осы ?а?идаларыны? 4
-
тарма?ында к?рсет?лген ба?дарламалар бойынша тест тапсыр?аны туралы сертификатты? к?ш?рмес? (бар болса); 6) ?ылыми ж?не ?ылыми
-
?д?стемел?к ж?мыстарды? т?з?м? (бар болса);
7) 3x4 сантиметр м?лшердег? алты фотосурет;
8) 086
-
У нысанында?ы медициналы? аны?тама;
9) кадрлар есеб? бойынша жеке ?с пара?ы ж?не е?бек ?ызмет?н растайтын ??жат (е?бек ?т?л? бар т?л?алар ?ш?н).
Осы тарма?та к?рсет?лген ??жаттарды? к?ш?рмелер?мен б?рге салыстыру ?ш?н т?пн?с?алары ?сынылады. Салыстыруды ж?рг?згеннен кей?н т?пн?с?алар ?айтарылады.
Т?су емтихандарын ?тк?зу т?рт?б?
13. Шетелд?ктерд? ?оспа?анда, магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а т?суш? ?аза?стан Республикасыны? азаматтары ж?не азаматты?ы жо? т?л?алар т?су емтихандарын:
1) та?дауы бойынша б?р шет т?л?нен (а?ылшын, француз, нем?с);
2) маманды? бойынша тапсырады.
14. Магистратура?а, рез
идентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а т?суш? шетел азаматтары т?су емтихандарын:
1) мемлекетт?к немесе орыс т?лдер? бойынша (о?ыту т?л?);
2) маманды? бойынша тапсырады.
15. Магистратура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а т?су емтихандарын ?тк?зу кез?нде ЖОО
-
да, резидентура?а т?су емтихандарын ?тк?зу
кез?нде ЖОО
-
да ж?не ?ылыми ?йымда маманды?тар бойынша емтихан комиссиялары ??рылады.
16. Маманды? бойынша емтихан комиссияс
ы ти?ст? маманды?тар бойынша ?ылыми д?режес? бар ЖОО мен ?ылыми ?йымдар ?ызметкерлер?нен ?алыптастырылады.
Маманды? бойынша емтихан комиссиясыны? ??рамы т?ра?а ж?не ?ш м?шеден т?рады, оны? екеу? ?ылым докторы болуы керек.
Маманды? бойынша емтихан комиссия
сыны? ??рамы ЖОО немесе денсаулы? са?тау саласында?ы ?ылыми ?йым басшысыны? б?йры?ымен бек?т?лед?.
17. Маманды? бойынша емтихан ?тк?зу кезенде базалы? ЖОО
-
?а ба?ылаушы рет?нде б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? ?к?лдер? ж?бер?лед?. 18. ЖОО мен ?ы
лыми ?йымдар емтихандарды ?тк?зуге к?нт?збел?к жиырма к?н ?ал?ан?а дей?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а маманды?тар бойынша т?су емтихандарын ?тк?зуд?? кестес?н ж?беред?. 19. Мемлекетт?к, орыс ж?не шет т?лдер? бойынша т?су емтихандары ?аза?стан
Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?лтты? тест?леу орталы?ы ?з?рлеген технология бойынша ?тк?з?лед?.
20. Б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган м
емлекетт?к, орыс ж?не шет т?лдер? бойынша т?су емтихандарын
?тк?зу т?рт?б?н ай?ындайды. 21. Мемлек
етт?к, орыс ж?не шет т?лдер? бойынша т?су емтихандары б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган белг?лейт?н базалы? ЖОО
-
ларда ?тк?з?лед?.
22. Т?су емтихандарын ?айта тапсыру?а р??сат ет?лмейд?. 23. Б?ры??ай талаптарды са?тауды ж?не даулы м?селелерд? шешуд? ?
амтамасыз ету ма?сатында Апелляцияны ?арау ж?н?ндег? республикалы? комиссия ж?не ?рб?р ЖОО
-
да апелляциялы? комиссия ??рылады.
Республикалы? апелляциялы?
комиссияны? т?ра?асы мен ??рамы б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? б?йры?ымен бек?т?лед?. ЖОО
-
д
а?ы а
пелляциялы? комиссияны? ??рамы ?абылдау комиссиясы т?ра?асыны? б?йры?ымен бек?т?лед?.
А
пелляциялы? комиссия т?су емтихандарыны? н?тижелер?мен кел?спеген
т?л?аларды?
?т?н?штер?н ?арау ?ш?н ??рылады
.
24. Апелляциялы? комиссия магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а т?суш? т?л?алардан емтихан материалдарыны? мазм?ны мен техникалы? себептер бойынша т?скен ?т?н?штерд? ?абылдайды ж?не ?арайды. Апелляциялы? комиссия маманды? бойынша т?
су емтихандарыны? н?тижелер?н апелляция?а берген т?л?а?а балдар ?осу туралы шеш?м ?абылдайды.
Апелляциялы? комиссия мемлекетт?к, орыс ж?не шет т?лдер? бойынша апелляцияларды ?арау н?тижелер?н республикалы? а
пелляциялы? комиссия?а ж?беред?.
Республикалы? ап
елляциялы? комиссия апелляциялы? комиссия ?сынысыны?
нег?зд?л?г?н ?арайды ж?не апелляциялы? комиссияны? ?сынысы т?скеннен кей?н б?р к?н ?ш?нде мемлекетт?к, орыс ж?не шет т?лдер? бойынша т?су емтихандарыны? н?тижелер?н апелляция?а берген т?л?а?а балдар ?о
су туралы шеш?м ?абылдайды.
25. Апелляция?а бер?лет?н ?т?н?шт? магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а т?суш? т?л?а апелляциялы? комиссия т?ра?асыны? атына беред?. Емтихан материалдарыны? мазм?ны мен техникалы? себептер бойынша ?т?н
?штер т?су емтиханыны? н?тижелер? жариялан?аннан кей?н келес? к?н? са?ат 13.00
-
ге дей?н ?абылданады ж?не апелляциялы? комиссия ?т?н?ш берген к?ннен бастап б?р к?н ?ш?нде ?арастырады. Апелляциялы? комиссия ?р т?л?амен жеке т?рт?пте ж?мыс ?стейд?. Т?л?а апе
лляциялы? комиссияны? отырысына келмеген жа?дайда, оны? апелляция?а берген ?т?н?ш? ?аралмайды.
26. Апелляциялы? комиссия ?т?н?шт?
?арау кез?нде а
пелляция?а берген т?л?а жеке басын ку?ландыратын ??жатты ?сынады.
27.
А
пелляциялы?
комиссияны? шеш?м? комиссия м?шелер?н?? жалпы саныны? к?пш?л?к даусымен ?абылданады
. Дауыстар те? бол?ан жа?дайда комиссия т?ра?асыны? даусы шешуш? болып табылады.
Апелляциялы? комиссияны? ж?мысы т?ра?а ж?не барлы? комиссия м?шелер? ?ол ?ой?ан хаттамамен
рес?мделед?.
3
. Магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а ?абылдау
28
. Магистранттар, резидентура ты?даушылары, адъюнктт
е
р ж?не докторанттар ?атарына ?абылдауды ЖОО
-
ны? ?абылдау
комиссиясы ж?зеге асырады.
29
.
Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша о?у?а т?су емтихандарыны? ?осындысында осы ?а?идалар?а ?осымша?а с?йкес ба?алауды? 100 балды? ш?к?л? бойынша 150 балдан кем емес е? жо?ары балл жина?ан т?л?алар ?абылданады.
Осы ?а?идаларды? 4
-
тарма?ында к?рсет?лген шет т?л? (а?ылшын
, француз, нем?с) бойынша тест тапсыр?аны туралы сертификаты бар ?аза?стан Республикасыны? азаматтарына ба?алауды? 100 балды? ш?к?л? бойынша е? жо?ары балл ?осылады. 30. Конкурсты? балдарды? к?рсетк?штер? б?рдей бол?ан жа?дайда ?абылдау
кез?нде басым ???ы
?
маманды? бойынша е? жо?ары ба?а ал?ан т?л?а?а бер?лед?, егер маманды? бойынша т?су емтихандарыны? к?рсетк?штер? б?рдей бол?ан жа?дайда басым ???ы? мемлекетт?к, орыс ж?не шет т?лдер? бойынша е? жо?ары ба?а ал?ан т?л?а?а бер?лед?. Содан со? та?да?ан маманд
ы?ыны? бей?н?не с?йкес ?ылыми жет?ст?ктер? ескер?лед?.
31. Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша магистрлер мен философия докторларын (PhD) ма?сатты даярлау?а т?л?аларды ?абылдау атал?ан даярлау?а ?м?ткер т?л?алар арасында конкурсты? нег?зде ж?зеге ас
ырылады.
32. Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша игер?лмеген орындар, оны? ?ш?нде ма?сатты орындар ЖОО арасында одан ?р? ?айта б?лу ?ш?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а ?айтарылады. 33. ЖОО мен ?ылыми ?йымдар б?л?м беру саласында?ы у?к?летт
? орган?а к?нт?збел?к к?нт?збел?к он к?н ?ш?нде ?абылдауды ?йымдастыру ж?не ?тк?зу бойынша ?орытынды есепт?, сондай
-
а? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша магистратура?а, резидентура?а, адъюнктура?а ж?не докторантура?а ?абылдау туралы б?йры?тарды? к?ш
?рмелер?н ?сынады.
______________________________
Жо?ары о?у орнынан кей?нг? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына
о?у?а ?абылдауды? ?лг? ?а?идаларына
?осымша
Ба?алауды? 100 балды? ш?к?л? бойынша ба?аларды ауыстыру ж?йес? Ба?алауды? 100 балды? ш?к?л? бойынша балдар
Ба?алауды? 4 балды? ш?к?л? бойынша балдар
?
-
1MM
?те
жа?сы (5)
?
-
?
?
-
?
Жа?сы (4)
?
-
?
?
-
?
?
-
?
?ана?аттанарлы?
EPF
?
-
?
?
-
?
?
-
?
?
-
?
M
-
?
?ана?аттанарлы?сыз
?F
__________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н??
2012 жыл?ы ? 19 ? ?а?тарда?ы ? 110 ?аулысымен бек?т?лген
Б?л?м алушыларды б?л?м беру ?йымдарыны? ?лг?с? бойынша
ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау ?а?идасы
1. Жалпы ережелер
1. Б?л?м алушыларды б?л?м беру ?йымдарыны? ?лг?с? бойынша ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау ережес? (б?дан ?р? -
Ереже) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасы За?ыны? 4
-
бабыны? 26) тарма?шасына с?йкес ?з?рленген.
2. Ереже менш?к нысанына ж?не ведомстволы? ба?ыныстылы?ына ?арамастан б?л?м алушыларды б?л?м беру ?йымдарына ауыстыруды? ж?не ?айта ?абылдауды? т?рт?б?н ай?ындайды.
3. Б?л?м алушыларды курстан курс?а, б?р б?л?м беру ?йымынан ек?нш?с?не, б?р о?у нысанынан ек?нш? нысан?а, б?р т?лд?к б?л?мнен ек?нш? т?лд?к б?л?мге, б?р маманды?тан ек?нш? маманды??а ауыстыру ж?зеге асырылады.
Студенттерд? ???ы? ?ор?ау
ж?не арнайы органдар?а ведомстволы? ба?ынысты жо?ары о?у орындарына ауыстыру к?рсет?лген у?к?летт? органдарды? басшылары бек?тет?н ережелермен реттелед?.
4. К?нд?зг? ж?не кешк? о?у нысанында б?л?м алушыларды? ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау туралы ?т?н?штер
?н б?л?м беру ?йымыны? басшысы жаз?ы ж?не ?ыс?ы демалыс кезе??нде кезект? академиялы? кезе? бастал?ан?а дей?н бес ж?мыс к?н? ?ш?нде ?арастырады.
Сырттай о?у нысанында б?л?м алушыларды? ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау туралы ?т?н?штер?н б?л?м беру ?йымыны? б
асшысы ?абылдаушы б?л?м беру ?йымыны? кезект? емтихан сессиясы бастал?ан?а дей?н б?р ай б?рын ?арастырады.
5. Б?л?м алушыларды ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау кез?нде о?уды? алды??ы академиялы? кезе??нде о?ы?ан ж?мыс о?у жоспарында?ы п?ндерд?? академиялы? айырмашылы?ы аны?талады.
6. Ж?мыс о?у жоспарыны? п?ндер?ндег? академиялы? айырмашылы?ты б?л?м беру ?йымыны? басшысы о?у карточкасыны? немесе транскриптт?? к?ш?рмелер?нде немесе о?уын ая?тама?ан т?л?алар?а бер?лет?н аны?тамада (б?дан ?р? -
Аны?тама) к?рсет?
лген о?ы?ан п?ндер?н?? т?збес?, академиялы? са?аттарды? немесе кредиттерд?? ба?дарламалары мен оларды? к?лем? нег?з?нде аны?тайды.
7. Б?л?м алушыны шетелд?к б?л?м беру ?йымынан ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау кез?нде ме?гер?лген о?у ба?дарламалары (академиялы
? аны?тама, транскрипт ж?не т.б.) туралы ??жат, сондай
-
а? белг?ленген т?рт?ппен ?аза?стан Республикасында нострификациялау р?с?м?нен ?ту? ти?с б?л?м беруд?? алды??ы де?гей?н ая?та?аны туралы ??жат ?сынылады.
8. Ж?мыс о?у жоспары п?ндер?ндег? академиялы? ай
ырмашылы?тарды жою ?ш?н б?л?м алушылар академиялы? кезе? ?ш?нде барлы? о?у саба?тарыны? барлы? т?р?не ?атысады, а?ымда?ы ба?ылауды? барлы? т?р?н тапсырады, ?орытынды ба?ылау?а ж?бер?лгенд?г? туралы р??сат алады.
9. Белг?ленген мерз?мде жойылма?ан ж?мыс о?у
жоспары п?ндер?ндег? академиялы? айырмашылы? кей?ннен академиялы? ?арыз рет?нде ескер?лед?.
2. Б?л?м алушыларды б?л?м беру ?йымдарыны? ?лг?с? бойынша
ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау т?рт?б?
Техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?мн?? б?л?м бе
ру ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарында?ы б?л?м алушыларды ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау
10. Техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?мн?? б?л?м беру ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарында (б?дан ?р? -
б?л?м беру ?йы
мдары) б?р маманды?тан ек?нш? маманды??а немесе о?уды? б?р нысанынан ек?нш?с?не ауысу б?л?м беру ?йымы басшысыны? б?йры?ымен ж?рг?з?лед?.
11. Егер б?л?м алушы б?л?м беру ?йымымен б?л?м беру ?ызметтер?н к?рсету туралы жеке шарт (б?дан ?р? -
шарт) жасасса, онда оны? бас?а б?л?м беру ?йымына немесе б?р маманды?тан ек?нш?с?не ауысуы ?ш?н атал?ан шартты? ?згерт?лу? немесе б?зылуы ?ажет.
12. Б?р?нш? курсты? б?л?м алушысын ауыстыру?а б?р?нш? семестрд? ая?та?аннан кей?н ??сас маманды?тар бойынша р??сат ет?лед?.
13. Бас?а б?л?м беру ?йымына ауысу?а ниет б?лд?рген б?л?м алушы б?л?м алып жат?ан б?л?м беру ?йымы басшысыны? атына ерк?н нысанда ауысу туралы жазбаша ?т?н?ш беред? ж?не ауысу?а м?рмен бек?т?лген жазбаша кел?с?м алып, ?з? ?ала?ан б?л?м беру ?йымыны? басшыс
ына ?т?н?ш б?лд?ред?.
?абылдаушы б?л?м беру ?йымы басшысыны? атына жазыл?ан ауысу туралы ?т?н?шке ауыстыратын б?л?м беру ?йымы басшысыны? ?олымен ку?ландырыл?ан б?л?м алушыны? сына? к?тапшасыны? (немесе ?лгер?м к?тапшасыны?) к?ш?рмес? ?оса т?ркелу? ?ажет.
14. Ауыстыру туралы м?селе шеш?лген жа?дайда б?л?м алушыны ?абылдайтын б?л?м беру ?йымыны? басшысы оны? о?у саба?тарына р??сат беру, о?у жоспарында?ы айырмашылы?тарды тапсыру туралы б?йры? шы?арады, б?рын б?л?м алушы о?ы?ан б?л?м беру ?йымына оны? ж
еке ?с ??жаттарын ж?беру туралы жазбаша с?рау жолдайды.
15. Б?л?м беру ?йымдарыны? б?л?м алушылары ?атарына ?абылдау туралы б?йры? б?л?м алушыны? б?рын о?ы?ан б?л?м беру ?йымынан жеке ?с ?а?аздары алын?аннан кей?н шы?арылады.
16. Б?л?м беру ?йымдарында б?р
ын б?л?м ал?ан т?л?алар сол немесе бас?а б?л?м беру ?йымына ?айта ?абылдана алады.
?айта ?абылдауды? м?ндетт? шарты б?л?м алушыны? б?р семестрд? ая?тауы болып табылады ж?не ?айта ?абылдау туралы м?селе оны? жеке ?т?н?ш? нег?з?нде ?ана ?аралады.
Б?л?м алуш
ыларды б?р?нш? курс?а ?айта ?абылдау?а б?р?нш? семестрд? ая?та?аннан кей?н ти?ст? немесе ??сас маманды?тар бойынша р??сат ет?лед?.
17. О?у а?ысын т?лемеген? ?ш?н семестр кез?нде о?удан шы?арыл?ан а?ылы нег?зде о?итын б?л?м алушы т?лема?ы бойынша ?арызын ?
теген жа?дайда о?удан шы?арыл?ан с?ттен бастап т?рт аптаны? ?ш?нде о?у?а ?айта ?абылдану?а ???ылы, б?л ретте б?л?м беру ?йымы т?лема?ы бойынша ?арызын ?теген? туралы ??жатты ?сын?ан жа?дайда ?ш ж?мыс к?н? ?ш?нде б?л?м алушыны ?айта ?абылдайды.
18. Б?рын ба
с?а б?л?м беру ?йымдарында б?л?м ал?ан б?л?м алушыларды о?у?а ?айта ?абылдау?а: курстар мен маманды?тар бойынша о?ытуды? ти?ст? о?у топтары бол?ан жа?дайда; о?уды ая?тама?ан т?л?алар?а бер?лет?н Аны?тамада (немесе б?л?м алушыны? сына? к?тапшасында) к?рсет?
лген о?у п?ндер?н?? ?абылдаушы б?л?м беру ?йымыны? ж?мыс о?у жоспарыны? о?у п?ндер? т?збес?нен айырмашылы?ы т?рт о?у п?ндер?нен арты? болма?ан жа?дайларда р??сат ет?лед?.
19. Ж?мыс о?у жоспарыны? п?ндер? мен о?у са?аттарында?ы айырмашылы?ты б?л?м беру ?йы
мы басшысыны? о?у ?с? ж?н?ндег? орынбасары белг?лейд?. О?у жоспары п?ндер?ндег? айырмашылы?ты жоюды? т?рт?б? мен мерз?м? б?л?м беру ?йымы басшысыны? б?йры?ымен бек?т?лед?.
20. Б?рын б?л?м ал?ан б?л?м алушы бас?а б?л?м беру ?йымына о?у?а ?айта ?абылдан?ан жа?дайда б?рын о?ы?ан б?л?м беру ?йымыны? басшысы ?абылдаушы тарапты? жазбаша с?рауы нег?з?нде б?л?м алушыны? жеке ?с ??жаттарын ж?беред?, б?л ретте Аны?таманы?, сына? к?тапшасыны? к?ш?рмес?н ж?не ж?бер?лген ??жаттарыны? т?з?мдемес?н ?з?нде ?алдырады.
21. О?у?а ?айта ?абылдану ?ш?н б?рын б?л?м ал?ан б?л?м алушы ?з?н?? о?уын жал?астыр?ысы келет?н?н б?лд?р?п, б?л?м беру ?йымы басшысыны? атына ?т?н?ш беред?, б?л ретте ?айта ?абылдау туралы ?т?н?шке Аны?тама ?оса бер?лед?.
22. ?сыныл?ан Аны?тама нег?з?нде б?л?м
беру ?йымы курсты ж?не п?ндерд?? айырмашылы?ын аны?тап, о?у?а ?айта ?абылдау туралы ?т?н?шт? бер?лген уа?ыттан бастап ек? апталы? мерз?мде ?арауы ?ажет.
Жо?ары о?у орындарында б?л?м алушыларды ауыстыру
ж?не ?айта ?абылдау
23. Ауысу немесе о?у?а ?айт
а ?абылдану, егер о?у жоспарында?ы айырмашылы? бакалавриат ?ш?н м?ндетт? компонентт?? бес о?у п?н?н ??раса, сол курс?а ж?зеге асырылады.
24. Б?л?м алушыны курстан курс?а ауыстыруды? м?ндетт? шарты б?л?м алушыны? жо?ары о?у орны бек?ткен ауысу балынан т?мен
емес ?лгер?мн?? орташа балын (GPA) жина?тауы болып табылады.
25. Б?л?м алушыны жо?ары о?у орындарына ауыстыруды? немесе ?айта ?абылдауды? м?ндетт? шарты оны? б?р?нш? академиялы? кезе?д? к?лем? кем?нде 15 кредиттен т?ратын жеке о?у жоспарына с?йкес толы? а
я?тауы болып табылады.
Б?л ретте б?л?м алушы о?удан шы?арыл?ан мерз?м?не ?арамастан кез келген о?ыту нысанына, кез келген маманды??а ж?не кез келген жо?ары о?у орнына ауыса немесе ?айта ?абылдана алады.
26. Б?л?м алушыны ауыстыру ж?не ?айта ?абылдау кез?нд
е о?у курсы пререквизиттерд? есепке ала отырып аны?талады. Ме?гер?лген кредиттерд? ?айта есептеу ти?ст? б?л?м беру ба?дарламасын ме?геру ?ш?н ?ажетт? б?л?м беру траекториясына с?йкес ж?рг?з?лед?.
27. П?ндердег? айырмашылы?тарды аны?тау кез?нде ?орытынды б
а?ылау нысанында?ы айырмашылы? ескер?лмейд?.
Сына? б?л?м алушыны? о?у жет?ст?г?н ба?алауды? ?р?пт?к ж?йес? бойынша, е? т?менг? D (1,0; 50
-
54%) ж?не е? жо?ар?ы А (4,0; 95
-
100%) аралы?ында?ы диапазонда с?йкестенд?р?лед?.
28. Б?л?м алушыны курстан курс?а ауыстыру жаз?ы емтихан сессиясыны? ?орытындысы (аралы? аттестаттау) бойынша жаз?ы семестрд?? н?тижелер?н ж?не алын?ан ауысу балдарын ескере отырып ж?зеге асырылады.
29. Б?л?м алушыны курстан курс?а ауыстыру жо?ары о?у орны басшысыны? б?йры?ымен рес?мделед?.
30. Белг?ленген ауысу балын жина?ан ж?не академиялы? ?арызы бар бол?ан жа?дайда келес? курс?а ауыстырыл?ан б?л?м беру гранты бойынша б?л?м алушы б?л?м беру грантын са?тай отырып, академиялы? ?арызын а?ылы нег?зде жояды.
31. ?айта о?у курсына ?
алдырыл?ан б?л?м беру гранты бойынша б?л?м алушы осы гранттан айырылады ж?не одан ?р? а?ылы нег?зде о?иды.
32. Б?л?м беру гранты бойынша б?л?м алушы б?л?м беру грантын са?тай отырып бас?а ЖОО
-
?а ауыса алады.
Жекелеген ЖОО
-
лар ?ш?н бек?т?лген мемлекетт?к б?
л?м беру тапсырысы бойынша нысаналы орын?а, сондай
-
а? б?л?нген квота шег?нде педагогикалы? маманды?тар?а т?скен б?л?м алушыларды б?л?м беру грантын са?тай отырып бас?а ЖОО
-
?а ауыстыру?а жол бер?лмейд?.
33. Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша б?л?м ала
тын докторанттар мен магистранттарды б?р жо?ары о?у орнынан ек?нш?с?не ауыстыру?а б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын ?айта б?лу? ар?ылы жол бер?лед?.
34. Б?л?м алушыны б?р ЖОО
-
дан ек?нш?с?не ауыстыру р?с?м? мынадай т?рт?ппен ж?зеге асырылады:
1) бас?а ЖОО
-
?а ауысу?а ниет б?лд?рген б?л?м алушы б?л?м алып жат?ан ЖОО басшысыны? атына ауысу туралы ?т?н?ш беред? ж?не ауысу?а м?рмен бек?т?лген жазбаша кел?с?м алып, ?ызы?ушылы? таныт?ан ЖОО басшысына ?т?н?ш б?лд?ред?;
2) ?а
былдаушы ЖОО басшысыны? атына жазыл?ан ауысу туралы ?т?н?шке о?у ?с? ж?н?ндег? проректор мен офис
-
регистратор ?ол ?ой?ан, м?рмен бек?т?лген трансткриптт??; ?лтты? б?ры??ай тест?леуд? немесе кешенд? тест?леуд? тапсыр?анды?ы туралы сертификатты?; б?л?м беру грантыны? иегер? ку?л?г?н?? (егер грант иегер? болса); о?ы?ан ЖОО басшысыны? атына жазыл?ан ?т?н?шт?? (басшыны? ?олымен ж?не м?рмен) к?ш?рмелер? ?оса т?ркелу? ?ажет;
3) факультет деканы (институт директоры) ?сыныл?ан ??жаттар нег?з?нде салыстыру ведомосын жасау ар?ылы о?у жоспарында?ы п?ндер айырмашылы?тарын аны?тайды ж?не ме?герген пререквизиттерге с?йкес о?у курсын белг?лейд?, б?л?м беру ба?дарламасына с?йкес ме?гер?лген кредиттерд? ?айта есептейд? ж?не т?ркеу б?л?м?н?? кел?с?м?мен б?л?м алушыны? жеке о?
у жоспарын бек?тед?;
4) факультет деканы (институт директоры), о?у б?л?м?н?? (о?у
-
?д?стемел?к б?л?м немесе бас?арма) басты?ы, ЖОО басшысыны? о?у ?с? ж?н?ндег? орынбасары ?ой?ан б?рыштамалар?а с?йкес ЖОО басшысы б?л?м алушыны ауыстыру туралы б?йры? шы?арады
.
35. Б?л?м алушы ауысатын ЖОО
-
ны? басшысы б?йры? шы??ан к?ннен бастап ?ш ж?мыс к?н? ?ш?нде б?л?м алушы б?рын о?ы?ан ЖОО
-
?а оны? жеке ?с ?а?аздарын ж?беру туралы жазбаша с?рау ж?беред?.
36. Б?л?м алушы б?рын о?ы?ан ЖОО
-
ны? басшысы м?ндай с?рауды ал?аннан к
ей?н ?(ЖОО атауы) ауысуына байланысты о?удан шы?арылды? деген мазм?нда?ы о?удан шы?ару туралы б?йры? шы?арады ж?не б?йры? шы??ан к?ннен бастап ?ш ж?мыс к?н? ?ш?нде б?л?м алушыны? жеке ?с ?а?аздарын ?абылдаушы ЖОО
-
ны? мекен
-
жайына жолдайды.
Б?л?м алушы о?ы?
ан ЖОО
-
да транскриптт?? к?ш?рмес?, сына? к?тапшасы, студентт?к билет? ж?не ж?бер?лет?н ??жаттарды? т?з?мдемес? ?алады.
37. Б?р ЖОО
-
дан ек?нш?с?не б?л?м беру гранты нег?з?нде б?л?м алушыны ауыстыру кез?нде ?абылдаушы ЖОО
-
ны? басшысы б?л?м алушыны ?абылдау т
уралы б?йры?ты? к?ш?рмес?н оны? атына жазыл?ан б?л?м беру гранты ку?л?г?н?? к?ш?рмес?мен б?рге б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а ж?не ти?ст? бюджетт?к ба?дарлама ?к?мш?с?не ЖОО
-
ны? ?аржыландыру к?лем?н т?зету ?ш?н ?сынады.
38. Б?л?м беру гранты бойы
нша б?л?м алушы б?р ЖОО
-
дан ек?нш?с?не б?р курс?а т?мен а?ылы нег?зде ?ана ауысуы м?мк?н.
39. Б?р ЖОО
-
дан ек?нш?с?не а?ылы нег?зде о?у ?ш?н б?л?м алушыларды ауыстыру б?л?м алушы мен ?абылдаушы ЖОО арасында шарт жасасу ар?ылы ж?рг?з?лед?.
40. Б?л?м алушыны б?р маманды?тан ек?нш?с?не, б?р о?ыту нысанынан ек?нш?с?не ауыстыру а?ылы нег?зде о?у ?ш?н ?ана ж?зеге асырылады.
41. Б?р ЖОО ?ш?нде б?л?м алушыны а?ылы нег?зде б?р маманды? пен о?ыту нысанынан ек?нш?с?не ауыстыру шарт?а ти?ст? ?згер?стер енг?зу ар?ылы ж?р
г?з?лед? ж?не ЖОО басшысыны? б?йры?ымен рес?мделед?.
42. О?у жоспарларында?ы п?ндер бойынша академиялы? айырмашылы?ты жоюды? т?рт?б? мен мерз?м? факультет деканыны? (институт директорыны?) ?к?м?мен рес?мделед? ж?не а?ымда?ы о?у жылында?ы б?л?м алушыны? жек
е о?у жоспарына орналастырылады.
43. О?уды? ??нын т?лемеген? ?ш?н о?удан шы?арыл?ан а?ылы нег?зде о?итын б?л?м алушы ?арызын ?теген жа?дайда о?удан шы?арыл?ан к?ннен бастап т?рт апта ?ш?нде ?айта ?абылдана алады.
44. Б?л?м алушылар ?атарына ?айта ?абылдау ж?не о?у жоспарларында?ы п?ндерд?? айырмашылы?тарын жою тек а?ылы нег?зде ж?зеге асырылады.
45. О?у?а ?айта ?абылдау р?с?м? мынадай т?рт?ппен ж?зеге асырылады:
1) б?л?м алушы ?з?н?? о?уын жал?астыр?ысы келген ЖОО басшысыны? атына ?айта ?абылдау туралы ?
т?н?ш беред?. ?айта ?абылдану туралы ?т?н?шке Аны?тама (т?пн?с?а) ?оса бер?лед?;
2) факультет деканы (институт директоры) ?сыныл?ан Аны?тама нег?з?нде салыстыру ведомосын жасау ар?ылы о?у жоспарында?ы п?ндер айырмашылы?тарын аны?тайды ж?не ме?герген прере
квизиттерге с?йкес о?у курсын белг?лейд?, б?л?м беру ба?дарламасына с?йкес ме?гер?лген кредиттерд? ?айта есептейд?, т?ркеу б?л?м?н?? кел?с?м?мен б?л?м алушыны? жеке о?у жоспарын бек?тед?;
3) факультет деканы (институт директоры), о?у б?л?м?н?? (о?у
-
?д?стем
ел?к б?л?м немесе бас?арма) басты?ы, ЖОО басшысыны? орынбасары ?ой?ан б?рыштама?а с?йкес ЖОО
-
ны? басшысы б?л?м алушыны ?айта ?абылдау туралы б?йры? шы?арады.
46. Б?л?м алушы бас?а б?л?м беру ?йымына ?айта ?абылдан?ан жа?дайда б?л?м алушы б?рын о?ы?ан ЖОО б
асшысы ?абылдаушы тарапты? жазбаша с?рауы нег?з?нде б?л?м алушыны? жеке ?с пара?ын ж?беред?, б?л ретте Аны?таманы? к?ш?рмес?н, о?у карточкасын, сына? к?тапшасын, студентт?к билетт? ж?не ж?бер?лген ??жаттарды? т?з?мдемес?н ?з?нде ?алдырады.
47. О?у кезе??нде пайда бол?ан ауру н?тижес?нде бер?лген маманды?та о?у?а тыйым салын?аны туралы д?р?герл?к
-
консультативт?к комиссияны? ?орытындысы бар б?л?м беру гранты бойынша б?л?м алушы б?р маманды?тан ек?нш?с?не бос орындар?а б?л?м беру гранты бойынша ауысады
.
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н??
2012 жыл?ы ?19? ?а?тарда?ы ? 111 ?аулысымен бек?т?лген
Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауды?
?лг? ?а?идалары
1. Жалпы ережелер
1.
Осы Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауды? ?лг? ?а?идалары (б?дан ?р? ?
?лг? ?а?идалар) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасы За?ыны? 4
-
бабыны? 25) тарма?шасын
а
с?йкес ?з?рленген.
2. Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын ?аза?стан Республикасыны? б?л?м беру ?йымдарына жалпы орта, техникалы? ж?не к?с?пт?к (бастауыш ж?не орта к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг?) ж?не жо?ары (жо?ары к?с?пт?к)
б?л?м? бар т?л?алар ?абылданады.
3.
?аза?стан Республикасыны? жо?ары о?у орындарына т?суш? т?л?аларды ?абылдау мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын (б?л?м беру грантын) орналастыру, сондай
-
а? азаматтарды? ?з ?аражаты мен бас?а да к?здер есеб?нен о?у?а а?ы т?леу? ар?ылы ж?зеге асырылады.
?скери
о?у орындарын ?оспа?анда, ?аза?стан Республикасында т?ра?ты т?ратын азаматты?ы жо? т?л?алар?а ж?не ?аза?стан Республикасыны? азаматтары болып табылмайтын ?лты ?аза? т?л?алар?а егер олар осы де?гейде б?р?нш? рет б?л?м
алатын болса, мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысына с?йкес конкурсты? нег?зде тег?н жо?ары б?л?м алу?а ???ы? бер?лед?.
Шетелд?ктерд?? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысына с?йкес конкурсты? нег?зде тег?н жо?ары б?л?м алу ???ы?ы ?аза?стан Республикасыны? халы?аралы? шарттарымен ай?ындалады. 4. ?аза?стан Республикасыны? жо?ары о?у орындарына т?суш? т?л?аларды ?абылдау ?лтты? б?ры??ай тест?леуд?? (б?дан ?р? -
?БТ) немесе кешенд? тест?леуд?? н?тижелер? бойынша бер?лген сертификатта?ы балдар?а с?йкес конкурсты? нег?зде оларды? ?т?н?штер? бойынша ж?зеге асырылады.
5. Кешенд? тест?леу ?ткен жылдарда?ы жалпы орта б?л?м беру ?йымда
рыны? б?т?руш?лер?, техникалы? ж?не к?с?пт?к (бастауыш ж?не орта к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг?) б?л?м беру ?йымдарыны? б?т?руш?лер?, ?БТ
-
?а ?атыспа?ан, халы?аралы? о?ушылармен алмасу жел?с? бойынша шетелде о?ы?ан жалпы б?л?м берет?н мектеп б?т?руш?лер?, республикалы? музыка мектеп
-
интернаттарыны? б?т?руш?лер?, сондай
-
а? о?у орнын шетелде б?т?рген т?л?алар ?ш?н ?тк?з?лед?.
6. ?аза?стан Республикасыны? жо?ары о?у орындарына т?суш? т?л?аларды а?ылы нег?зде о?у?а ?абылдауды жо?ары о?у орындары ж?зеге асырады
.
Техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м? бар (колледж) т?л?аларды жо?ары о?у орындарына а?ылы нег?зде ?ыс?артыл?ан мерз?м бойынша ??сас маманды?тар?а о?у?а ?абылдау кешенд? тест?леу н?тижелер? бойынша ж?зеге асырылады.
??сас
маманды?тар т?збес?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган бек?тед?.
Жо?ары б?л?м? бар т?л?аларды жо?ары о?у орындарына а?ылы нег?зде ?ыс?артыл?ан мерз?мге о?у?а ?абылдауды жо?ары о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары ж?зеге асырады.
7. Шетел азаматтарын мемлекетт
?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде б?л?нген квота бойынша мемлекетаралы? кел?с?мдер нег?з?нде ??рыл?ан халы?аралы? жо?ары о?у орындарына ?абылдауды жо?ары о?у орындары дербес ж?зеге асырады.
Шетел азаматтарын а?ылы нег?зде жо?ары о?у орындарына ?абылдау жо
?ары
о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары ?тк?зет?н ??г?мелесу т?р?нде ж?зеге асырылады.
8.
Жо?ары о?у орындарына о?у?а ?абылдау кез?нде ?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? шеш?ммен бек?т?лген м?лшерде ?абылдау квотасы белг?ленед?.
Ауылды? б?л?м беру ?йым
дарын б?т?рген т?л?алар ?ш?н ?аза?стан Республикасыны? жо?ары о?у орындарына ?абылдау квотасы белг?ленген бакалавриат ж?не жо?ары арнайы б?л?м маманды?тарыны? т?збес?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган бек?тед?.
9.
Мемлекетт?к ??пиялармен ж?мыс ?сте
уд? талап етет?н жо?ары б?л?м беруд?? жекелеген маманды?тары бойынша мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша о?у?а ?абылдауды ?лтты? ?ау?пс?зд?к органдарыны? р??саты бар б?л?м беру ?йымдары ж?зеге асырады.
10.
Арнайы немесе шы?армашылы? даярлауды талап е
тет?н маманды?тар?а (б?дан ?р? -
шы?армашылы? маманды?тар) ?абылдау
арнайы немесе шы?армашылы? емтихандар (б?дан ?р? -
шы?армашылы? емтихандар)
есеб?нен ж?зеге асырылады. Шы?армашылы? маманды?тар т?збес? ж?не арнайы немесе шы?армашылы? емтихандар ?тк?зу т?
рт?б? б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? оганны? б?йры?ымен бек?т?лед?.
Шы?армашылы? маманды?тар?а ?т?н?штерд? ?абылдауды 20 маусым мен 1 ш?лде аралы?ында жо?ары о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары ж?рг?зед?. Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?ндер б?р ?ан
а шы?армашылы? маманды?ты к?рсетед?.
11. Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?ндер ?здер? та?да?ан жо?ары о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары ?тк?зет?н шы?армашылы? емтихан тапсырады. Шы?армашылы? емтихандар саны -
екеу.
Шы?армашылы?
емтихан 2
-
7 ш?лде арал
ы?ында ?тк?з?лед?.
Шы?армашылы? емтихан бойынша е? жо?ар?ы балл саны -
25.
Шы?армашылы?
емтихан бойынша 10 балдан т?мен ал?ан немесе емтихан?а келмеген т?л?алар осы маманды??а т?су ?ш?н кешенд? тест?леуге ж?бер?лмейд?.
Шы?армашылы?
емтиханды ?айта тапсы
ру?а р??сат ет?лмейд?.
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?н т?л?алар ?ш?н тест?леуд?? мынадай ек? п?н? бойынша балдар ескер?лед?: мемлекетт?к немесе орыс т?л?, ?аза?стан тарихы.
Менш?к нысанына ?арамастан жо?ары о?у орындары б?л?м беру саласында?ы у?к?ле
тт? орган?а он к?нд?к мерз?мде шы?армашылы? емтиханды ?йымдастыру ж?не ?тк?зу ж?н?ндег? ?орытынды есепт?, сондай
-
а? шы?армашылы? емтихан тапсыру туралы б?йры?тарды? к?ш?рмес?н ?сынады
.
12. Шы?армашылы? маманды?тар?а, сондай
-
а? ???ы?
?ор?ау ж?не арнайы ор
гандар?а ведомстволы? ба?ынысты жо?ары о?у орындарына т?су кез?нде ?т?н?штерд? ?абылдау жо?ары о?у орындары орналас?ан жер бойынша ж?зеге асырылады.
2. Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына
о?у?а ?абылдау т?рт?б?
Кешенд? тест?леу ?тк?зу
13. Кешенд? тест?леу т?збес? б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? б?йры?ымен бек?т?лет?н тест?леу ?тк?зу пункттер?н?? базасында (базалы? жо?ары о?у орындары) ?тк?з?лед?.
Шы?армашылы? маманды?тар?а т?сет?н, сондай
-
а? ???ы?
?ор?ау ж?не арнайы органдар?а
ведомстволы? ба?ынысты жо?ары о?у орындарына т?сет?н т?л?аларды кешенд? тест?леу т?л?аны? та?да?ан жо?ары о?у орны бек?т?лген базалы? жо?ары о?у орнында ?тк?з?лед?.
14.
Жерг
?л?кт? жерде ?йымдастыру ж?не а?паратты?
-
т?с?нд?ру ж?мыстарын ж?рг?зу ж?не т?рт?пт? са?тау ?ш?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? шеш?м? бойынша жо?ары о?у орындарынына т?сет?н т?л?алар?а кешенд? тест?леуд? ?йымдастыру мен ?тк?зу ж?н?ндег? мемлекет
т?к комиссиялар (б?дан ?р? -
мемлекетт?к комиссия) ??рылады.
15.
Кешенд? тест?леуд? ?тк?зу технологиясыны? са?талуын ба?ылауды ж?зеге асыру ?ш?н базалы? жо?ары о?у орындарына б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? ?к?лдер? ж?бер?лед?.
16. Кешенд? тест
?леуге ?атысу ?ш?н т?суш? жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына белг?ленген ?лг?дег? бланк?де ?т?н?ш, аттестат немесе жалпы орта, техникалы? ж?не к?с?пт?к (
бастауыш немесе орта к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг?
) о?у орнын б?т?рген? туралы диплом (т?пн?с?а
), тест?леуд? ?тк?зу ?ш?н а?ы т?леген? туралы т?б?ртек, 3х4 к?лем?ндег? ек? фотосурет, 086
-
У нысанында?ы медициналы? аны?тама, сондай
-
а? жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес?н тапсырады.
17. Кешенд? тест?леуге ?атысу ?ш?н ?т?н?штерд? ?абылдауды 20 м
аусым мен 9 ш?лде аралы?ында жо?ары о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары ж?рг?зед?.
18. Кешенд? тест?леу 17
-
23 ш?лде аралы?ында ?тк?з?лед?.
19. Кешенд? тест?леу т?суш?лерд?? ?алауы бойынша ?аза? немесе орыс т?лдер?нде орта б?л?м беруд?? о?у ба?дарламал
ары к?лем?нде т?рт п?н: мемлекетт?к немесе орыс т?л? (о?у т?л?), ?аза?стан тарихы, математика ж?не та?дау п?н? бойынша ?тк?з?лед?.
Та?дау п?ндер? ж?не ?БТ мен кешенд? тест?леуд?? бей?нд? п?ндер? к?рсет?лген маманды?тар т?збес?н б?л?м беру саласында?ы у?к?л
етт? орган бек?тед?.
20. Кешенд? тест?леуге 2 са?ат 30 минут б?л?нед?. Тест?леуд? ?айта тапсыру?а жол бер?лмейд?.
21. Кешенд? тест?леу ?тк?зу кез?нде б?р орыннан ек?нш? орын?а ауысып отыру?а, емтихан материалдарын алмастыру?а, к?ш?р?п жазу?а, о?улы?тар мен
бас?а да ?д?стемел?к ?дебиеттерд?, байланыс ??ралдарын (пейджер, ?ялы телефон) аудитория?а к?рг?зуге жол бер?лмейд?.
22. Т?суш? осы ?лг? ?а?идаларды?
21
-
тарма?ын
б?з?ан жа?дайда б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны?
?к?л?
осы ?лг? ?а?идалар?а
1
-
?осымша?а с?йкес нысан бойынша тыйым салын?ан затты т?рк?леу ж?не ?м?ткерд?
шы?ару акт?с?н жасайды ж?не тест?леу н?тижелер?н жою туралы шеш?м ?абылдайды.
23. Кешенд? тест?леуге бер?лген уа?ыт ая?тал?аннан кей?н т?суш? емтихан материалдарын тапсырудан бас тарт?ан жа?дайда
б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? ?к?л? осы ?лг? ?а?идаларды?
2
-
?осымшасына с?йкес нысан бойынша акт жасайды. Б?л ретте атал?ан т?л?аны? емтихан материалдарыны? н?тижелер? ??делмейд?. 24. ?рб?р п?н бой
ынша тест тапсырмаларыны? саны ?
25. ?рб?р тест тапсырмасыны? д?рыс жауабы б?р балмен ба?аланады.
25. Кешенд? тест?леу н?тижелер?н ??деу кешенд? тест?леу ж?зеге асырыл?ан жо?ары о?у орнында ?тк?з?лед?.
26. Д?рыс жауаптар коды тест?леу н?тижелер?н ??деу
ая
?тал?аннан
кей?н ?л?нед?.
27. Кешенд? тест?леу н?тижелер?н мемлекетт?к комиссия тест?леу ?тк?з?лген к?н? жариялайды.
28. Кешенд? тест?леу н?тижелер? бойынша ?рб?р тест?леуге ?атысушы?а
белг?ленген ?лг?дег?
сертификат толтырылады, оны мемлекетт?к комисси
я тест?леу ?ткеннен кей?нг? к?нт?збел?к ?ш к?н ?ш?нде беред?.
29. Тест тапсырмаларын ба?алау кез?нде б?ры??ай талаптарды са?тауды ж?не даулы м?селелерд? шешуд? ?амтамасыз ету, кешенд? тест?леуге ?атысушыларды? ???ы?ын ?ор?ау ма?сатында тест?леу ?тк?зу кезе??нде Апелляцияны ?арау ж?н?ндег? республикалы? комиссия (б?дан ?р? ?
Республикалы? апелляциялы? комиссия) ж?не ?рб?р базалы? жо?ары о?у орнында апелляциялы? комиссия ??рылады.
А
пелляциялы? комиссия кешенд? тест?леуд?? н?тижелер?мен ж?не/немесе тест тапсырмаларыны? мазм?нымен кел?спеген т?л?аларды?
?т?н?штер?н
?арау ?ш?н
??рылады
.
Республикалы? апелляциялы?
комиссияны? т?ра?асы мен ??рамы б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? б?йры?ымен бек?т?лед?. 30. А
пелляциялы? комиссияны? т?ра?асы оны? м?шел
ер?н?? арасынан б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? б?йры?ымен бек?т?лед?, ал оны? ??рамын кешенд? тест?леуд? ?йымдастыру ж?не ?тк?зу ж?н?ндег? мемлекетт?к комиссияны? т?ра?асы бек?тед?. 31. Апелляциялы? комиссия тест?леуге ?атысушылардан тест тапсы
рмаларыны? мазм?ны мен техникалы? себептер бойынша
т?скен ?т?н?штерд? ?абылдайды ж?не ?арайды, Республикалы? апелляциялы? комиссия?а т?л?а?а балдар ?осу туралы ?сыныс енг?зед? ж?не оны апелляцияны? ?орытындылары туралы хабардар етед?.
32. Апелляция?а бер?л
ет?н ?т?н?шт? тест?леуге ?атысушыны? ?з? апелляциялы? комиссия т?ра?асыны? атына беред?. Тест тапсырмаларыны? мазм?ны мен техникалы? себептер бойынша ?т?н?штер кешенд? тест?леу н?тижес? хабарлан?аннан кей?н келес? к?нг? са?ат 13.00
-
ге дей?н ?абылданады ж?н
е апелляциялы? комиссия б?р к?н ?ш?нде ?арастырады. ?т?н?ш беруш?н?? ?з?мен б?рге оны? жеке басын ку?ландыратын ??жаты, тест?леуге ж?беру р??саттамасы болуы керек.
Апелляциялы? комиссия ?р т?л?амен жеке т?рт?пте ж?мыс ?стейд?. Т?л?а апелляциялы? комиссияны
?
отырысына келмеген жа?дайда, оны? апелляция?а берген ?т?н?ш? ?аралмайды.
Апелляциялы? комиссияны? ж?мысын апелляциялы? комиссияны? т?ра?асы бас?арады. 33.
Тест?леуд?? н?тижес?мен кел?спеу туралы апелляция бойынша шеш?м комиссия м?шелер?н?? жалпы саныны? к?пш?л?к даусымен ?абылданады. Дауыстар те? бол?ан жа?дайда комиссия т?ра?асыны? дауысы шешуш? дауыс болып табылады. Апелляциялы? комиссияны? ж?мысы т?ра?аны? ж?не комиссияны? барлы? м?шелер?н?? ?олдары ?ойыл?ан хаттамамен рес?мделед?.
34.
Республ
икалы? апелляциялы? комиссия апелляциялы? комиссияны? т?л?а?а балдар ?осу туралы ?сынысыны? нег?здемес?н ?арайды ж?не шеш?м ?абылдайды.
Республикалы? апелляциялы?
комиссияны? шеш?м? комиссия м?шелер?н?? жалпы саныны? к?пш?л?к даусымен ?абылданады
. Дауыстар
те? бол?ан жа?дайда, т?ра?а дауысы шешуш? болып табылады.
Республикалы? апелляциялы?
комиссияны? шеш?м? т?ра?а ж?не барлы? комиссия м?шелер? ?ол ?ой?ан хаттамамен рес?мделед?.
Жо?ары о?у орындарына ?абылдау
35.
Студенттер ?атарына ?абылдауды жо?ары о?у
орындарыны? ?абылдау комиссиялары 10
-
25 тамыз аралы?ында ?тк?зед?.
О?у?а т?суш?лер жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына ?абылдау туралы ?т?н?шпен б?рге жалпы орта, техникалы? ж?не к?с?пт?к (бастауыш ж?не орта к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг?) немесе ж
о?ары б?л?м? туралы ??жатын (т?пн?с?а), 3х4 к?лем?ндег? 6 фотосурет?н, 086
-
У нысанында?ы медициналы? аны?таманы, ?БТ
немесе кешенд? тест?леу сертификатын
, сондай
-
а? б?л?м беру грантын та?айындау туралы ку?л?кт? (бар болса) ?оса беред?.
36. Б?л?м беру гран
тын та?айындау туралы ку?л?к ал?ан т?л?алар ку?л?кте к?рсет?лген жо?ары о?у орнына ?абылдау туралы ?т?н?ш беред? ж?не жо?ары о?у орны ректорыны? б?йры?ымен студенттер ?атарына ?абылданады
.
Шы?армашылы? маманды?тар бойынша б?л?м беру грантын та?айындау туралы ку?л?к иегерлер? ?здер? арнайы (шы?армашылы?) емтихан тапсыр?ан жо?ары о?у орындарына ?абылданады.
37. ?лтты? жо?ары о?у орындарына а
?ылы
о?у?а а?ымда?ы жыл?ы ?БТ
-
дан ?ткен, жалпы орта б?л?м беру ?йымын б?т?руш?лер, тест?леу н?тижелер? бойынша кем?
нде 70 балл,
бас?а жо?ары о?у орындарында кем?нде 50 балл, ал ?Жалпы медицина? маманды?ы бойынша кем?нде 55 балл, мынадай п?ндерден: мемлекетт?к немесе орыс т?л?нен (о?у т?л?), ?аза?стан тарихы, математика ж?не та?дау бойынша п?ннен, оны? ?ш?нде бей?нд? п
?ннен
кем?нде 7 балл (?рб?р шы?армашылы? емтихан бойынша кем?нде 10 балл), ал ?ал?ан п?ндер бойынша кем?нде 4 балл жина?ан кешенд? тест?леуге ?атысушылар ?абылданады.
38. ?БТ немесе кешенд? тест?леу ше?бер?нде тапсырыл?ан п?ндерд?? б?реу?нен 4 балдан кем жина?ан т?л?аларды? а?ылы нег?зде о?у?а ?абылдануына немесе б?л?м беру гранттарын та?айындау конкурсына ?атысуына жол бер?лмейд?. О?у?а ?абылдау маманды?тар мен т?лд?к б?л?мдер бойынша жеке ж?рг?з?лед?.
Шы?армашылы?
емтихандар белг?ленген маманды?тар?а ?абылдау
осы емтихандар бойынша алын?ан балдар есепке алына отырып ж?рг?з?лед?.
39. ?ш?ыштарды даярлауды ж?зеге асыратын жо?ары о?у орнына т?сет?н т?л?алар ?ш?н д?р?герл?к
-
?ш?ышты? сараптау комиссиясыны? ?ш?ыштарды даярлау ж?н?ндег? жо?ары о?у орнында о?уы
на жарамдылы?ына медициналы? ?орытындыны бере отырып медициналы? ку?ландыру м?ндетт?. 40. О?у?а т?суш? ек?нш? де?гейдег? банктер берет?н б?л?м беру кредит?н рес?мдесе, ол ??жаттарыны? сол банкте ?арастырылып жат?анды?ы туралы ти?ст? аны?таманы ?сын?ан жа
?дайда
жо?ары о?у орныны? студент? ?атарына ?абылданады. Б?л ретте о?ан б?л?м беру кредит?н рес?мдеу кезе??нде б?л?м беру ?ызмет?н
к?рсету шартында белг?ленген ж?не азаматты о?у?а ?абылдау?а дей?нг? т?леуге жататын соманы т?леу мерз?м?н ?зарту ?сынылады. Б?ра? ол банктен аны?тама ал?ан с?ттен бастап т?рт апта?а жарамды.
41. Шет т?л?нде бер?лген ??жаттарды? ?аза? немесе орыс т?лдер?ндег? нотариалды ку?ландырыл?ан аудармасы болуы ти?с.
Шетелд?к б?л?м беру ?йымдары берген б?л?м туралы ??жаттар т?л?алар о?у?а ?абылдан?аннан
кей?н о?уды? б?р?нш? семестр? ?ш?нде за?намада белг?ленген т?рт?ппен нострификациялау р?с?м?нен ?тед?.
42.
???ы?
?ор?ау ж?не арнайы органдар?а
ведомстволы? ба?ынысты жо?ары о?у орындарыны? студенттер? ?атарына ?абылдау медициналы?, т?нд?к ж
?не
психофизиологиялы? к?рсетк?штер?н ескере отырып осы жо?ары о?у орныны? мандат комиссиясыны? сертификат балдарына с?йкес ?абылда?ан шеш?м? бойынша ж?рг?з?лед?.
43.
Менш?к нысанына ?арамастан жо?ары о?у орындары б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а белг?ленген нысан бойынша ж?не белг?ленген мерз?мде а?парат ?сынады, ?абылдау ?тк?згеннен кей?н он к?нд?к мерз?мде ?абылдауды ?йымдастыру мен ?тк?зу ж?н?ндег? ?орытынды есепт?, студенттерд? ?абылдау туралы б?йры?тарды? к?ш?рмес?н, сондай
-
а? одан бас тарт?а
н б?л?м беру гранты иегерлер? ку?л?ктер?н?? т?пн?с?асын ж?не жо?ары о?у орнына келмеген т?л?аларды? м?л?меттер?н (Т.А.?., маманды?ы) ?сынады
.
44.
Осы ?лг? ?а?идалармен регламенттелмеген м?селелерд? жо?ары о?у орындарыны? ?абылдау комиссиялары дербес т?рде шешед?.
_________________________
Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына
о?у?а ?абылдауды? ?лг? ?а?идаларына
1
-
?осымша
Нысан
Аудиторияда т?рт?п са?тау ережес?н б?з?ан талапкерд? аудиториядан шы?ару ж?не тыйым салын?ан затты? т?рк?лену? турал
ы акт
____________________________________________________________
(базалы? ЖОО атауы)
?_______?__________20_____ж. _______са?. ________мин.
Министрл?к ?к?л? __________________________________________________ ( аты
-
ж?н?)
Аудитория кезекш?с? ________________________________________________
( аты
-
ж?н?)
Талапкерден:
Аты
-
ж?н?
____________________________________________ ТЖК_____________, аудитория ?______, орын ?______, н?с?а ?____ Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауды? ?лг? ережес?н?? 21
-
тарма?ыны? б?зыл?анды?ын д?лелдейт?н т?мендег? заттар табылды: ___________________________________________________________________
(?ялы телефонны? маркасы, саны ж?не м?л?меттер? бар шпаргалка ж?не т.б.)
Осы факт?н? есепке алып ?аулы ет?лд?:
емтихан ма
териалдарын алу;
Талапкер: Аты
-
ж?н?________________________________________________, ТЖК_______?_____аудиториядан шы?ару ж?не емтихан материалдарын жою.
___________________________________________________________________
(
осы акт?н? ??р?ан т?л?аларды? аты
-
ж?н? ж?не ?олдары)
Акт?мен таныстым: ___________________________________________________
(
талапкерд?? аты
-
ж?н?, ?олы
)
Акт?мен таныстым: ______________________________________________
(базалы? ЖОО
-
ны? жауапты хатшысыны? аты
-
ж?н?, ?олы)
М.О.
(базалы? ЖОО м?р?)
Уа?ыты:___________
____________________________
Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауды? ?лг? ?а?идаларына
2
-
?осымша
Нысан
Тест?леуге бер?лген уа?ыт ая?тал?аннан кей?н талапкерд?? емтихан материалдарын тапсырудан бас тарту факт?с?н т?ркеу туралы
акт
_________________________________________________
(базалы? ЖОО)
?_______?__________20_____ж. _______са?. ________мин.
Министрл?к ?к?л? ___________________________________________________________
(аты
-
ж?н?) аудитория кезекш?с? ___________________________________________________________ (аты
-
ж?н?)
Талапкер: аты
-
ж?н?_______________________________________________, ТЖК_______________?_____аудитория, ?_______ орын, ?_________н?с?а
Тест?леуге бер?лген уа?ыт ая?талуына байланысты, емтихан материалдарын тапсырудан бас тартты. Жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауы? ?лг? ережес?н?? 23
-
тарма?ыны? б?зыл?анды?ы болып есептел
ед?. Осы факт?н? есепке алып ?аулы ет?лд?:
емтихан материалдарын алу;
талапкерд?: аты
-
ж?н?_______________________________________________, ТЖК_______?_____аудиториядан шы?ару ж?не емтихан материалдарын жою.
_______________________________________________
____________________
(
осы акт?н? ??р?ан т?л?аларды? аты
-
ж?н? ж?не ?олдары)
акт?мен таныстым: ___________________________________________________
(
талапкерд?? аты
-
ж?н?, ?олы
)
акт?мен таныстым: ______________________________________________
(базалы? ЖОО
-
ны? жауапты хатшысыны? аты
-
ж?н?, ?олы)
М.О.
(базалы? ЖОО м?р?) Уа?ыты:___________
________________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2012 жыл?ы ?19? ?а?тар ? 112 ?аулысымен бек?т?лген
?ашы?ты?тан
б?л?м беру технологиялары бойынша о?у процес?н ?йымдастыру ?а?идалары
1. Жалпы ережелер 1. Осы ?ашы?ты?тан б?л?м беру технологиялары бойынша о?у процес?н ?йымдастыру ?а?идалары (б?дан ?р? ?
?а?идалар) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ыны? 4
-
бабыны? 29) тарма?шасына с?йкес ?з?рленген ж?не ?ашы?ты?тан б?л?м беру технологиялары бой
ынша о?у процес?н ?йымдастыру т?рт?б?н ай?ындайды.
2. ?ашы?ты?тан б?л?м беру технологияларын (б?дан ?р? -
?БТ) ?ске асыру мынадай т?рлер бойынша ж?зеге асырылады: ТВ
-
технологиясы, жел?л?к технология мен кейс
-
технология.
3. ?ашы?ты?тан б?л?м беру техноло
гияларыны? субъект?лер? б?л?м алушылар, педагогикалы? ?ызметкерлер ж?не ?осымша б?л?м беруд? о?ып ?йрену ба?дарламаларын ?ске асырушы ?йымдар болып табылады.
4. ?БТ
-
ны
б
?л?м беру ?йымдары ?з бет?нше ?ске асырады.
5. Осы ?а?идаларда мынадай терминдер мен аны?тамалар пайдаланылады:
1) ТВ
-
технология ?
телевизияны? эфирл?к, к?б?лд?к ж?не спутникт?к жел?лер?н ?олдану нег?з?ндег? технология;
2) жел?л?к технология ?
о?у
-
?д?стемел?к материалдармен ?амтамасыз етуд?, б?л?м алушыларды? о?ытушылармен ж?не б?р
-
б?
р?мен интерактивт?к ?зара ?с
-
?имыл нысандарын, сондай
-
а? Интернет жел?с?н пайдалану нег?з?нде о?у процес?н ?к?мш?ленд?руд? ?амтитын технология;
3) кейст?к технология ?
?а?аз, электронды ж?не ?зге де тасымалда?ыштарда о?у
-
?д?стемел?к материалдар жиынты?ына (кейстерге) ж?не оларды ?з бет?нше зерделеу ?ш?н б?л?м алушылар?а жетк?зуге нег?зделген технология;
4) ?ашы?ты?тан б?л?м беру технологияларын ?ске асыратын б?л?м беру ?йымыны?
интернет
-
ресурсы ?
б?л?м беру ?дер?с?н?? ?атысушылары ?ш?н ?к?мш?л?к
-
академиялы
?
а?параттары бар интернет
-
ресурсы;
5) а?паратты?
-
б?л?м беру порталы ?
?БТ бойынша б?л?м беру процес?н ?йымдастыру?а м?мк?нд?к берет?н ?к?мш?л?к
-
академиялы? о?у
-
?д?стемел?к а?параты бар, а?паратты? ресурстар мен Интернет сервистер?н?? жел?л?к
-
?йымдастыру
шылы? ?зара байланыс?ан жиынты?ы;
6) контент ?
о?у материалдарын а?паратты? (м?т?ндер, графикалар, мультимедиалар ж?не бас?а да ма?ызды толы?тырулар) толы?тыру;
7) мультимедиа ?
пайдаланушы?а диалогты? режимде ?р тект? деректермен (графика, м?т?н, дауыс, б
ейне) ж?мыс ?стеуге м?мк?нд?к берет?н аппаратты? ж?не ба?дарламалы? ??ралдар кешен?;
8) ?
ашы?ты?тан о?ытуды? а?паратты? технологиясы ?
электронды тасмалда?ышта о?у материалдарын ??ру, беру ж?не са?тау технологиясы, о?у процес?н ?йымдастыру мен с?йемелдеу а
?паратты?
-
телекоммуникациялы? технологиясы;
9) а?паратты?
-
б?л?м беру ресурсы ?
б?л?м беру сипатында ?алыптастырыл?ан ой мен б?л?м, ?рт?рл? деректер, оларды жина?тау ?д?стер? мен ??ралы, а?параттар к?з? мен т?тынушылар арасында?ы алмасу мен са?тау;
10) тест?леу кешен? ?
б?л?м беру процес?н?? барлы? де?гей?нде б?л?м алушыларды? о?у материалдарын ме?геру д?режес?н аны?тау ?ш?н ?олданылатын ба?дарламалы? ??рал;
11) Тьютор -
б?л?м алушылар?а о?ытушы о?ытатын п?нд? игеруге к?мектесет?н т?л?а.
2. ?ашы?
ты?тан б?л?м беру технологиялары
бойынша о?у процес?н ?йымдастыру т?рт?б?
6. ?ашы?ты?тан б?л?м беру технологиялары бойынша о?у процес?н ?йымдастыру ?ш?н б?л?м беру ?йымдарында:
1) б?л?м алушылар?а арнал?ан о?у
-
?д?стемел?к ж?не ?йымдастырушылы?
-
?к?мш?л?
к а?параты бар пара?тарымен б?л?м беру порталыны?;
2) телекоммуникациялы? жел?ге шы?у м?мк?нд?г? бар жабды?ты? (Интернет, спутникт?к теледидар);
3) мультимедиялы? сыныптарды? ж?не электронды? о?у залдарыны?;
4) о?у контент?н??;
5) менш?кт? контентт? (л
окалд? ж?не жел?л?) ??ру?а арнал?ан зертханалар мультимедиасыны?;
6) тест?леу кешен?н??;
7) о?ытуды бас?аруды? жел?л?к ж?йес?н?? (Learning Management System ?
LMS);
8) о?у контент?н бас?ару ж?йес?н?? (Learning Content Management Syst ?
LCMS) болуы талап ет?лед?.
7. ?ашы?ты?тан б?л?м беру технологиялары бойынша о?у процес?н ?йымдастыру ?ш?н б?л?м беру ?йымдарында:
1) б?л?м беру ресурстарын ?з?рлеу ж?не жа?арту ?ш?н педагогикалы? ?ызметкерлерге, профессорлы?
-
о?ытушылы? ??рам?а жа?дай жасайды;
2) б?
л?м алушылар?а о?у материалын а?паратты? технологиялар немесе ?а?азда тасымалда?ыштар ар?ылы жетк?зед?;
3) ?on
-
line? режим?нде ке?ес беруд? ?йымдастырады ж?не ?тк?зед?;
4) ?off
-
line? режим?нде б?л?м алушылармен кер? байланысты ?йымдастырады;
5) ?on
-
li
ne?, ?off
-
line? режим?нде б?л?м алушыларды? о?уда?ы жет?ст?ктер?н ба?ылайды;
6) аутентификация ж?йес? ар?ылы б?л?м алушыларды? т?л?асын с?йкестенд?ред?.
8.?БТ б?л?м алушыларды? мынадай санаттарына ?олданылады:
1) техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м ж?не жо?ары б?л?м базасында?ы ?ыс?артыл?ан б?л?м ба?дарламасы бойынша;
2) барлы? б?л?м беру де?гейлер?нде м?мк?нд?ктер? шектеул? т?л?алар, оны? ?ш?нде м?гедек балалар, ? ж?не ?? топты?ы м?гедектер болып табылатын т?л?алар ?ш?н;
3) ?Болаша?? стипендиаттарын ?оспа?анда, жо?ары б?л?м де?гей?нде б?л?м алушыларды? алмасу ба?дарламасы бойынша мемлекет аума?ынан тыс?ары шы??ан б?л?м алушылар;
4) жо?ары б?л?м де?гей?нде сырттай о?у т?р? бойынша жедел ?скери ?ызметке ша?ырыл?андар.
5) жо?ары б?л?м де?гей?нде ?за? мерз?мд? (4 айдан астам) шетелд?к ?ссапарда?ы т?л?алар;
9. ?БТ бойынша о?у?а ниет б?лд?рген т?л?алар ерк?н нысанда б?л?м беру ?йымы басшысыны? атына о?уда ?БТ
-
ны пайдалану м?мк?нд?г? туралы у?ждемел? нег?здемелер? келт?р?лген ж?не растаушы ??жаттарды ?сына отырып ?т?н?ш жазады:
1) маманды?ы бойынша ж?мыс ?стейт?н т?л?алар ?ш?н ж?мыс орнынан аны?тама;
2) м?гедек балалар ?ш?н психологиялы?
-
медициналы?
-
педагогикалы? консультация ?сынымы.
10. ?т?н?ш бес к?нт?збел?к к?н ?ш?нде ?арастырылады
. Б?л?м беру ?йымы басшысыны? б?йры?ы б?л?м алушы ?олданатын ?БТ
-
ны к?рсете отырып, к?нт?збел?к ек? к?н ?ш?нде рес?мделед?.
11. Б?йры??а:
1) б?л?м алушыны? ?т?н?ш?;
2) б?л?м алушыларды? жеке о?у жоспары;
3) ?рб?р б?л?м алушыны? о?у ?ызмет
?н ?йымдастыруды? жеке кестес?;
4) м?гедек балаларды? ?ашы?ты?тан о?ыту технологиялары бойынша о?у процес?не ?атысу м?мк?нд?г? туралы психологиялы?
-
медициналы?
-
педагогикалы? консультацияны? ?сынымы ?оса бер?лед?.
Б?л?м беру ?йымы ек? к?нт?збел?к к?н ?ш?н
де б?л?м алушыны ?БТ
?олданылатын о?у процес?н?? жоспары ж?не кестес?мен таныстырады.
12. Б?л?м алушыларды о?у
-
?д?стемел?к материалдармен ?амтамасыз ету ?ш?н б?л?м беру ?йымдарында ?БТ пайдалану ар?ылы ?ске асыратын барлы? о?у жоспарларыны? п?ндер? бойы
нша электронды? о?у
-
?д?стемел?к кешендер? болуы керек.
13. Электронды о?ыту
-
?д?стемел?к кешендерд? дайындауды ?лг?л?к о?у ба?дарламасына с?йкес ?з?рленген, бек?т?лген о?у ж?мыс ба?дарламалары бойынша курсты? ?з?рлеуш?с? ж?зеге асырады.
14. Электронды? о?у
-
?д?стемел?к кешен м?ндетт? ж?не ?осымша жиынты?тардан т?ратын п?ндерд? енг?зед?.
15. М?ндетт? жиынты?:
1) п?нн?? мазм?нын; к?нт?збел?к
-
та?ырыпты? жоспарды, ?сынылатын ?дебиеттер (нег?з?г? ж?не ?осымша) т?з?м?н, п?ндерд? модульдерге б?луд?; ?ашы?тан ?тк?з
?лет?н консультация кестес?н ?амтитын ж?мыс о?у ба?дарламасынан;
2) лекцияны? электронды? конспект?с?нен;
3) практикалы? ж?не семинар саба?тарыны? материалдарынан;
4) студентт?? дербес ж?мыс ж?не студентт?? о?ытушыны? жетекш?л?к ету?мен дербес ж?мыстар ?стеу? ?ш?н тапсырмалардан;
5) аралы? ба?ылау ?йымдастыру?а материалдардан (ба?ылау ж?мыстары, тест?леу тапсырмалары, жеке тапсырмалар);
6) ?орытынды ба?ылау ?йымдастыру ж?н?ндег? материалдардан (тест?леу емтиханды? тапсырмалар, емтихан с?ра?тары, билеттер, емтиханды? ба?ылау ж?мыстары) т?рады.
16. ?осымша жиынты? курсты? ж?мыстарды жасау?а арнал?ан ?д?стемел?к
кешендерден, ?йрету сипатында?ы компьютерл? ба?дарламалардан, тренадерлардан, репетитордан, аны?тама
-
?д?стемел?к ??ралдарды? орындалуыны? му
льтимедиалы? варианттары ж?не п?нн?? о?у материалдарын игеруге к?мектесет?н материалдардан т?рады. 17. ?БТ
-
ны енд?руш? б?л?м беру ?йымында б?л?м алушыларды? деректер базасын ?амтитын а?паратты? бас?ару ж?йес? енг?з?лед? (б?л?м алушыларды ?абылдау, ауыстыру, ?алпына келт?ру туралы б?йры?, оларды? а?ымда?ы ?лгер?мдер? туралы м?л?меттер).
18. ?БТ
-
ны ?ске асыратын б?л?м беру ?йымында ?БТ бойынша о?у процес?н ?йымдастырушылы?, ?д?стемел?к, а?паратты? ж?не техникалы? ?олдауды ж?зеге асыратын ж?не ??рамын
да келес? ?ызметтер? бар арнайы ??рылымды? б?л?мшелер ??рылады:
1) ?БТ бойынша о?у процес?н ?к?мш?ленд?ру;
2) ?БТ дидактикалы? ??ралдарын ?з?рлеу;
3) а?паратты?
-
техникалы? ?амтамасыз ету.
19. О?у процес?н ?к?мш?ленд?ру ?ызмет? о?у процес?н ?БТ бойынша
жоспарлайды ж?не ?йымдастырады, ?БТ
-
?а байланысты ??жаттаманы ж?рг?зед?, о?ытушылар мен тьюторларды? б?л?кт?л?г?н жо?арылатуды жоспарлайды, б?л?м алушылардан ба?ылау материалдарын (ба?ылау ж?не курсты? ж?мыстар, эссе, реферат, жазбаша емтихан тапсыру пара
?ы
ж?не та?ы сия?тылар) басып шы?арыл?ан немесе электронды? н?с?аларда жинауды; осы материалдарды? с?йкес тьюторлар?а б?л?мдерд? ба?алау ?ш?н тапсыруды ?йымдастырады; тьюторлардан алын?ан а?ымда?ы ?лгер?м туралы деректерд? б?ры??ай а?паратты? деректер баз
асына енг?зуд? ?амтамасыз етед?.
20. ?БТ дидактикалы? ??ралдарын ?з?рлеу ?ызмет? электронды? о?улы?тарды, мультимедиалы? курстарды, ?д?стемел?к ??ралдар мен бас?а ба?ылау т?рлер?н ?з?рлеуд?, иел?кке алуды ж?не игеруд? ж?зеге асырады, тест?леу ж?йелер?н ж?
не б?л?мдерд? ба?ылау т?рлер?н, ?БТ
-
?а арнал?ан а?паратты? ресурстарды пайдалану ?д?стемес?н ?з?рлейд?.
21. А?паратты?
-
техникалы? ?амтамасыз ету ?ызмет?н пайдалануда ?ашы?ты?тан б?л?м беруд?? ба?дарламалы?, а?паратты? ж?не техникалы? ??ралдарын ?з?рлейд?,
игеред? ж?не ?олдайды.
22. ?БТ
-
ны ?ске асыратын б?л?м беру ?йымы б?л?м алушылар?а телекоммуникациялы? жел?лер мен ??ралдарды (Интернет
-
портал, телефон, теледидар) пайдаланумен ж?не о?у процес?н?? ?атысушыларыны? ?зара ?рекет ету? ар?ылы ?ылыми ж?не ?д?ст
емел?к к?мект? ?амтамасыз етед?.
23. ?БТ бойынша о?ыту бастауыш, нег?зг? орта, жалпы орта б?л?м беруд?? о?у жоспарлары, сонымен ?атар техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м беру, жо?ары б?л?м беру маманды?тарыны? барлы? о?у жоспары бойынша ж?рг?з?лед?.
24. О?у
жылы академиялы? кезе?дерден т?рады ж?не академиялы? к?нт?збеге с?йкес ая?талады.
25. Б?л?м беру ?ызмет?н?? барлы? т?рлер? мыналар ар?ылы ж?зеге асырылады:
1) телекоммуникациялы? ??ралдарын пайдалану немесе б?л?м беру мекемес?нде т?келей байланысты пай
далану ар?ылы педагогикалы? ?ызметкерлерд?? немесе тьюторды? педагогикалы? ?атынасы (б?л?м беруш?н?? бастамасы бойынша);
2) б?л?м беру ??ралдарымен б?л?м алушыны? дербес ж?мысы (О?К, ?осымша ?дебиет).
26. ?БТ ?ашы?ты?тан о?у саба?тарын ?оn
-
line?, ?оff
-
li
ne? режим?нде ?тк?зуге нег?зделген.
27. ?Оn
-
line? реж?м?нде о?у саба?тары на?тылы уа?ыт режим?нде о?уды? ?зара ?с
-
?рекет? ?дер?с?н?? ?арастырады(бейнеконференция, Интернет жел?с?мен хабар алмасу, телефон аппараты бойынша байланыс ар?ылы).
28. ?Оff
-
line
? реж?м?нде о?у саба?ы б?л?м беру ?арым
-
?атынасы процес? кез?нде о?ытушы мен б?л?м алушы арасында?ы т?лдесу асинхронды т?рде ?тед? (электронды? почта, кей?ннен аралы? ж?не/немесе ?орытынды ба?ылау тапсыруымен, о?ытушыны? тапсырмасы бойынша б?л?м алушыны? о
?улы?
бойынша ж?мысы).
29. Б?л?м алушыларды? ?лгер?м?н а?ымды? ба?ылау ж?не аралы? аттестаттау о?у ж?мыс жоспарына, академиялы? к?нт?збеге ж?не о?у ба?дарламаларына с?йкес ж?зеге асырылады.
30. ?лгер?мд? а?ымды? ба?ылауды ж?рг?зуге ж?не аралы? аттеста
ттауды ?тк?зуге т?мендег?лер ар?ылы р??сат ет?лед?:
1) а?паратты?
-
телекоммуникациялы? ??ралдарды пайдаланумен ?оса on
-
line режим?нде б?л?м алушы мен о?ытушыны? т?келей ?атынасы;
2) автоматтандырыл?ан тест?леу кешендер?;
3) жазбаша жеке тапсырмаларды тексеру (кейст?к технология).
31. Б?л?м беру ?йымы б?л?м алушыларды? а?ымда?ы ?лгер?м?н ба?ылау мен аралы? ба?ылауды, шектеуд?? электронды? ?д?стер?н ?олдана отырып, р??сат ет?лмеген к?ру мен жал?анды?тан са?тал?ан а?паратты? ж?йеде ж?рг?зе
д?. 32. Б?л?м алушы п?н бойынша аралы? аттестаттау?а о?у ж?мыс ба?дарламасымен белг?ленген барлы? ба?ылау шараларын орында?ан ж?не тапсыр?ан жа?дайларда ж?бер?лед?.
33. О?у саба?тарыны? барлы? т?рлер?нен жо?ары б?л?м беру ба?дарламалары бойынша б?л?м а
лушыларды? о?уда?ы жет?ст?ктер? б?л?мд? ба?алауды? ?р?пт?к балды?
-
рейтингт?к ж?йес? бойынша ба?аланады.
Бастауыш, нег?зг?, жалпы орта б?л?м, техникалы? ж?не к?с?би, орта б?лмнен кей?нг? о?у жоспарлары бойынша б?л?м алушыларды? о?у жет?ст?г? п?ндер бойынша
ба?аланады.
34. ?БТ кез?нде курсты? ж?мыстарды ?ор?ау: 1) б?л?м беру ?йымында к?пш?л?к;
2)
телекоммуникациялы? ??ралдарды пайдалана отырып on
-
line режим?нде;
3) б?л?м алушыларды? курсты? ж?мысты (жобаны) ?а?аз тасымалда?ышта, электронды? т?рде ж?не
бейнежазбаларды курсты? ж?мыстар?а п?к?р жазыл?аннан кей?н б?л?м беру ?йымдарына ж?беру жолымен ж?зеге асырылады.
35. К?с?пт?к практиканы б?л?м беру ?йымдары маманды?ты? ерекшел?г?не ?арай ж?рг?зед?.
______________________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н??
2012 жыл?ы ?17? а?панда?ы ? 235 ?аулысымен бек?т?лген
?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру ?а?идалары ж?не бер?лген мемлекетт?к грантты? ж?мсалу ба?ыттары
1. Жалпы ережелер
1. Осы ?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру ?а?идалары ж?не бер?лген мемлекетт?к грантты? ж?мсалу ба?ыттары (б?дан ?р?
?
?а?идалар) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ына с?йкес ?з?рленген.
2. ?а?идал
ар менш?к нысандарына ж?не ведомстволы? ба?ыныстылы?ына ?арамастан, педагогикалы? ж?не ?ылыми ?ызметте жо?ары жет?ст?ктер? бар жо?ары о?у орындарыны? (б?дан ?р? ?
жоо) о?ытушыларына оларды к?термелеу ж?не ?олдау ма?сатында ?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушы
сы? ата?ын (б?дан ?р? ?
ата?) беру ж?не бер?лген мемлекетт?к грантты? ж?мсалу ба?ыттарыны? т?рт?б?н ай?ындайды.
3. ?а?идаларда мынадай нег?зг? ??ымдар пайдаланылады:
1) мемлекетт?к грант ?
?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру конкурсында (б?д
ан ?р? ?
Конкурс) же??п шы??ан жоо
-
ны? о?ытушысына осы ?а?идаларда белг?ленген нормалар са?тал?ан кезде ?теус?з бер?лет?н а?шалай сыйа?ы;
2) республикалы? конкурсты? комиссия ?
?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру ?ш?н б?л?м беру саласында?ы у
?к?летт?
орган ??ратын комиссия (б?дан ?р? ?
Комиссия);
3) Конкурсты? ?атысушысы ?
Конкурс?а ?атысу ?ш?н ??жаттарын осы ?а?идалар?а с?йкес ?сын?ан жоо
-
ны? штатта?ы о?ытушысы.
4. Ата?ты? иегер?не республикалы? бюджетт?? ?аражаты есеб?нен ти?ст? ?аржы жылын
а арнал?ан Республикалы? бюджет туралы ?аза?стан Республикасыны? За?ында белг?ленген 2000 еселенген айлы? есепт?к к?рсетк?ш м?лшер?нде мемлекетт?к грант т?ленед?.
5. Ата? б?р адам?а келес? бес жыл ?ш?нде б?р реттен арты? бер?лмейд?.
2.
?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру т?рт?б?
6. ?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру Конкурсына мынадай талаптар?а сай келет?н ?аза?стан Республикасыны? азаматтары ?атыса алады:
1) жоо
-
ны? штатты? о?ытушылары болып табылатындар;
2) Конкурс?
а ??жаттарын тапсыру с?т?нде кем?нде бес жыл ?з?л?сс?з ?ылыми
-
педагогикалы? стажы барлар.
7. Конкурс жыл сайын ек? кезе?де ?тк?з?лед?:
1) I кезе? ?
жоо
-
ны? ?ш?нде, ол а?ымда?ы жылды? ?азанында ?тк?з?лед?.
Конкурсты жоо
-
ны? ?ш?нде ?тк?зу т?рт?б?н жоо дербес ай?ындайды, б?л ретте б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган бек?ткен со??ы бес жыл ?ш?ндег? сапалы? ж?не санды? к?рсетк?штер нег?зге алынады. Жоо
-
ны? ?шк? конкурсы н?тижелер? бойынша 50 штатты? о?ытушы?
а 1 ?м?ткерден аспайтын есеппен ?ылыми ке?ест?? шеш?м?мен Конкурсты? II кезе??не ?атысу?а ?сынылатын жоо
-
ны? ?зд?к о?ытушылары ай?ындалады. О?ытушыларды? штатты? саны 50 адам?а жетпейт?н жоо
-
да 1 ?м?ткер ай?ындалады.
2) II кезе? ?
республикалы?, ол а?ымда
?ы
жылды? желто?санында ?тк?з?лед?.
Конкурсты? республикалы? кезе??н Комиссия ?тк?зед?, б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? басшысы оны? т?ра?асы (б?дан ?р? ?
Комиссия т?ра?асы) болып табылады.
8. Комиссия б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны?, б
ас?а да м?ддел? мемлекетт?к органдар ?ызметкерлер? арасынан, жетекш? ?алымдар мен мамандар, сондай
-
а? саяси партиялар, ?о?амды? б?рлест?ктер ?к?лдер?нен ??рылады.
Комиссия м?шелер?н?? саны та? болуы ти?с (19
-
дан аспайды). Комиссия отырысы оны? м?шелер?н?? кем?нде ?штен ек?с? бол?ан жа?дайда за?ды деп саналады.
9. Комиссияны? дербес ??рамы б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? шеш?м?мен бек?т?лед?.
10. ?аза?стан Республикасыны? барлы? аума?ына таратылатын б??аралы? а?парат ??ралдарында конкурс туралы а?п
арат жариялан?ан, сондай
-
а? б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? интернет
-
ресурсында орналастырыл?ан к?ннен бастап ол жариялан?ан деп саналады.
11. Конкурс?а ?атысу ?ш?н а?ымда?ы жыл?ы ?арашада ?м?ткерлер б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а мына
дай ??жаттарды ?сынады:
1) б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган бек?ткен нысандар бойынша ?т?н?м
, сапалы? ж?не санды? к?рсетк?штерге с?йкес м?л?меттер, жылды? ж?мыс жоспар
-
кестес?;
2) жоо ?ылыми ке?ес?н?? ?сынымы;
3) ж?мыс орны раста?ан кадрларды есепке алу ж?н?ндег? жеке пара?ы;
4) жеке ку?л?кт?? к?ш?рмес?;
5) карточкалы? базада?ы 20 та?балы а?ымда?ы шоты туралы хабарлама. 12. Конкурс?а ?сыныл?ан ??жаттар жетекш? ?алымдар, жоо
-
ларды? профессор
-
о?ытушылар ??рамыны? арасынан ??рыл?ан сараптама тобы ж?зеге
асыратын сараптаудан ?тед?.
Сараптама тобыны? дербес ??рамы ж?не Конкурс?а ?сыныл?ан ??жаттар?а
сараптау ж?рг?зу мерз?м? б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? шеш?м?мен бек?т?лед?. Б?л ретте сараптама тобыны? дербес ??рамы Комиссия ??рамымен с?йкес бо
лмауы ти?с.
Сараптама тобы конкурс?а ?сыныл?ан ?рб?р ??жат бойынша б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган бек?ткен сапалы? ж?не санды? к?рсетк?штерге с?йкес ?орытынды беред?. 13. Конкурс?а ?атысушы д?рыс емес немесе толы? емес м?л?меттер ?сын?ан
жа?дайда
, сараптама тобы оны ?атысушыларды? т?з?м?нен шы?ару туралы ?сынысты жазбаша нег?здемемен Комиссия?а ?сынады.
14. Сараптама тобыны? ?орытындысы хаттамамен р?с?мделед? ж?не ?арау
?ш?н Комиссия?а бер?лед?, б?л ретте сараптама тобыны? ?рб?р м?шес? ерекше п?к?
рге ???ылы.
15. ?Жо?ары о?у орныны? ?зд?к о?ытушысы? ата?ын беру туралы Комиссияны? шеш?м? ?атыс?ан м?шелерд?? жай к?пш?л?к даусымен ?абылданады. Комиссия м?шелер?н?? дауыстары те? бол?ан жа?дайда, Комиссия т?ра?асыны? дауысы шешуш? болып табылады.
Комисси
яны? шеш?м? хаттамамен р?с?мделед?.
16. Конкурсты? ?орытындылары ?аза?стан Республикасыны? барлы? аума?ына таратылатын б??аралы? а?парат ??ралдарында конкурсты? ?орытындысы шы??аннан кей?н к?нт?збел?к он к?н ?ш?нде жарияланады, сондай
-
а? б?л?м беру саласын
да?ы у?к?летт? органны? интернет
-
ресурсында орналастырылады.
17. Комиссияны? шеш?м?не ?аза?стан Республикасыны? за?намасында белг?ленген т?рт?ппен ша?ымдану?а болады.
3.
Бер?лген мемлекетт?к грантты? ж?мсалу ба?ыттары
18. Ата? иегер? бер?лген мемлекетт?к
грантты мынадай ба?ыттар бойынша ж?мсайды: ?ылыми зерттеулер ж?рг?зу, шетелд?? жетекш? жо?ары о?у орындарында, ?ылыми орталы?тар мен зертханаларда та?ылымдамадан ?туд? ?оса ал?анда, б?л?кт?л?г?н арттыру.
19. Бер?лген мемлекетт?к грант ата? иегер?н?? а?ымд
а?ы шотына б?руа?ытта аударылады.
20. Есепт? жылдан кей?нг? жылды? ?а?тарында ата? иегер? б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а жылды? ж?мыс жоспар
-
кестес?не с?йкес бер?лген мемлекетт?к грантты? ж?мсалуы туралы есеп ?сынады. Есепке растайтын ??жаттар ?о
са бер?лед?.
21. Ата? иегерi:
1) жылды? ж?мыс жоспар
-
кестесiнде к?зделген iс
-
шараларды орындама?ан;
2) ата?ты бергеннен кей?н жыл iшiнде ?аза?стан Республикасынан тыс жерге т?ра?ты т?ру?а шы??ан жа?дайларда бер?лген мемлекетт?к грантты толы? к?лемде ?айтар
ады.
22. Егер ата? иегерiнi? жылды? ж?мыс жоспар
-
кестес?нде к?зделген iс
-
шараларды орындамауына:
1) ата? иегерiнi? ?айтыс болуы;
2) ата? иегерiнi? е?бекке ?абiлеттiлiгiн жо?алтуы нег?з бол?ан жа?дайда бер?лген мемлекетт?к грант ?айтарылмайды.
___________________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2012 жыл?ы ?6? наурызда?ы ? 290 ?аулысымен бек?т?лген
Б?л?м беруд?? мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарын ?з?рлеу
?а?идалары
Жалпы ережелер 1. Осы Б?л?м беруд?? мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарын ?з?рлеу ?а?идалары (б?дан ?р? ?
?а?идалар) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ына с?йкес ?з?рленд? ж?не б?л?м беруд?? мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарын (б?да
н ?р? ?
ББМЖМС) ?з?рлеуд?? т?рт?б?н ай?ындайды.
2. Осы ?а?идаларда мынадай аны?тамалар пайдаланылады:
1) б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган ?
б?л?м беру саласында?ы басшылы?ты ж?не салааралы? ?йлест?руд? ж?зеге асыратын ?аза?стан Республикасыны? орталы
?
ат?арушы органы;
2) б?л?м беру мазм?ны ?
жеке адамны? б?л?кт?л?г? мен жан
-
жа?ты дамуын ?алыптастыру ?ш?н нег?з болып табылатын б?л?м беруд?? ?рб?р де?гей? бойынша б?л?мдер ж?йес? (кешен?);
3) б?л?м беру ?ызмет? ?
б?л?м беру субъект?лер?н?? ма?сатты, педа
гогт?к нег?зделген, д?йект? ?зара ?с
-
?имылы барысында жеке адамды о?ыту, дамыту ж?не т?рбиелеу м?ндеттер? шеш?лет?н процесс.
2. Б?л?м беруд?? м
емлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарын ?з?рлеуд??
т?рт?б?
Б?л?м беруд?? м
емлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарын ?з?рлеуге
?ойылатын талаптар
3. Б
?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган мынадай б?л?м беру де?гейлер? бойынша ББМЖМС ?з?рлеуд? ?йымдастырады:
1) мектепке дей?нг? т?рбиелеу мен о?ыту;
2) бастауыш б?л?м беру;
3) нег?зг? орта б?л?м беру;
4) орта б?л?м беру (жалпы орта б?л?м беру, техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м беру);
5) орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беру;
6) жо?ары б?л?м беру;
7) жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беру.
4.
ББМЖМС
?з?рлеу сатысында ?аза?стан
Республикасыны? за?намасында белг?ленген т?рт?ппен ж?не мерз?мде м?ддел? мемлекетт?к органдармен кел?с?лед?.
5. ББМЖМС ?з?рлеу м?ддел? мемлекетт?к органдарды?, б?л?м беру ?йымдарыны?, ?ылыми ?йымдарды?, ?ылыми
-
?д?стемел?к орталы?тарды?, к?с?порындарды?, салалы? б?рлест?ктер мен ж?мыс беруш?лерд?? к?с?пт?к ?ауымдасты?тарыны? ?к?лдер?н тарта
отырып ж?зеге асырылады.
Б?л?м беруд?? мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарыны?
??рылымы
6. ББМЖМС
-
ны
?
??рылымы б?л?м беру де?гейлер? бойынша мынадай б?л?мдерден т?рады:
1) б?л?м беруд?? мазм?нына ?ойылатын талаптар;
2) б
?л?м алушылар мен т?рбиеле
нуш?лерд?? о?у ж?ктемес?н?? е? жо?ары к?лем?не ?ойылатын талаптар;
3) б?л?м алушыларды? даярлы? де?гей?не ?ойылатын
талаптар.
7. ?Б?л?м беруд?? мазм?нына ?ойылатын талаптар? деген б?л?мде б?л?м берет?н о?у ба?дарламаларында ай?ындалатын б?л?м беру мазм?нын
а ?ойылатып талаптар к?рсет?лед?:
1) мектепке дей?нг? т?рбиелеу мен о?ытуды? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламалары ?ызмет т?рлер?н?? мектеп жасына дей?нг? балалар?а арнал?ан ерекшел?ктер? ескер?ле отырып ?з?рленуге ж?не ?р баланы? талабын, бей?мд?л?г?н, ?
аб?лет?н, дарынын ?ске асыру?а ?р? даму ерекшел?ктер? мен денсаулы? жа?дайын ескере отырып, дара ?д?с нег?з?нде оны бастауыш б?л?м беруд?? б?л?м беру ба?дарламасын ме?геруге даярлау?а ба?дарлану?а ти?с;
2) б
астауыш б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?
дарламалары баланы? жеке басын ?алыптастыру?а, оны? жеке ?аб?леттер?н, о?у ?с?ндег? о? талпынысы мен ал?ырлы?ын дамыту?а ба?ытталу?а ти?с;
3) нег?зг? орта б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламалары б?л?м алушыларды? ?ылым ж?йес?н?? базалы? нег?зд
ер?н ме?геруге, оларды? бойында т?л?ааралы? ж?не этносаралы? ?атынасты? жо?ары м?дениет?н ?алыптастыру?а, жеке адамны? ?з?н
-
?з? билеу?не ж?не к?с?пт?к ба?дарлануына ба?ытталу?а ти?с;
4) ж
алпы орта б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламалары жаратылыстану
-
математикалы? ж?не ?о?амды?
-
гуманитарлы? ж?не бас?а ба?ыттар бойынша бей?нд?к о?ытуды енг?зе отырып, б?л?м беру мазм?нын саралау, интеграциялау ж?не к?с?пт?к ба?дарлау нег?з?нде ?з?рленуге ти?с;
5) техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м беруд?? б?л?м
берет?н о?у ба?дарламаларында оларды? мазм?нына ж?не б?л?м алушыларды? даярлы? б?л?кт?л?г?н?? де?гей?не ?арай мыналар к?зделуге ти?с:
техникалы? ж?не ?ызмет к?рсету е?бег?н?? б??аралы? к?с?птер? бойынша кадрлар даярлау;
экономиканы? барлы? салаларында жо?
ары технологиялармен ж?не к?с?пт?к ?ызметпен байланысты ж?мыстарды орындауды? к?рдел? (аралас) к?с?птер? мен практикалы? да?дыларын ме?геру;
орта буын мамандарын даярлау;
6) орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламалары орта (жалпы орта н
емесе техникалы? ж?не к?с?пт?к) б?л?м? бар азаматтар ?атарынан техникалы?, ?ызмет к?рсету ж?не бас?ару е?бег?н?? мамандарын даярлау?а ба?ытталу?а ти?с;
7) жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламалары б?л?кт?л?кт? ж?не (немесе) ?бакалавр? академиялы? д?
режес?н бере отырып, мамандар даярлау?а, оларды? к?с?пт?к даярлы?ыны? де?гей?н д?йект?л?кпен арттыру?а ба?ытталу?а ти?с;
8) жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламалары б?л?кт?л?г? жо?ары ?ылыми ж?не педагог кадрлар даярлау?а, олард
ы? ?ылыми ж?не педагогикалы? даярлы? де?гей?н д?йект?л?кпен арттыру?а ба?ытталу?а ти?с.
8. ?Б?л?м алушылар мен т?рбиеленуш?лерд?? о?у ж?ктемес?н?? е? жо?ары к?лем?не ?ойылатын талаптар? деген б?л?мде б?л?м алушылар мен т?рбиеленуш?лерд?? о?у ж?ктемес?н?? е
?
жо?ары к?лем? ай?ындалады:
1) мектепке дей?нг? т?рбиелеу мен о?ыту ?
аптасына 24 са?ат;
2) бастауыш б?л?м беру ?
аптасына 24 са?аттан 29
-
?а дей?н;
3) нег?зг? орта б?л?м беру ?
аптасына 33 са?аттан 38
-
ге дей?н;
4) жалпы орта б?л?м беру ?
аптасына 39 са?ат;
5) техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м беру ?
к?нд?зг? о?у нысаны кез?нде аптасына кем?нде 36 са?ат м?ндетт? о?у ж?ктемес?н ?оса ал?анда, аптасына 54 са?аттан арты? емес;
6) орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беру ?
к?нд?зг? о?у нысаны кез?нде аптасына кем?нде
36 са?ат м?ндетт? о?у ж?ктемес?н ?оса ал?анда, аптасына 54 са?аттан арты? емес;
7) жо?ары б?л?м беру ?
б?к?л о?у кезе??не кем?нде 129 кредит;
8) жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беру: б?к?л о?у кезе??не ?ылыми ж?не педагогикалы? магистратура бойынша кем
?нде 51 кредит, 1,5 жылды? бей?нд?к магистратура бойынша кем?нде 38 кредит, 1 жылды? бей?нд?к магистратура бойынша кем?нде 26 кредит;
б?к?л о?у кезе??не докторантура бойынша кем?нде 60 кредит.
Сондай
-
а? б?л?м беру ба?дарламаларын игеруд?? нормативт? мерз?м?н, каникулдарды? ?за?ты?ын ?амту?а ти?с.
9. ?Б
?л?м алушыларды? даярлы? де?гей?не ?ойылатын
талаптар? деген б?л?мде б?л?м беруд?? о?у ба?дарламаларын ая?та?аннан кей?н б?л?м алушылар мен т?рбиеленуш?лер ме?геру? ти?с ?ажетт? ал?ан б?л?м?, да?дысы, б?
л?г? мен ??зыреттер?не ?ойылатын талаптар жазылады:
1) мектепке дей?нг? о?ытуды? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламаларын игерген т?рбиенуш?лерде о?уды?, жазуды?, есептеуд?? ж?не т?лд?к ?атынас т?ж?рибес?н?? ?арапайым да?дылары ?алыптастырылу?а ти?с;
2) бас
тауыш б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламаларын игерген б?л?м алушыларда нег?зг? мектепт?? б?л?м беру ба?дарламаларын кей?ннен ме?геру ?ш?н о?уды?, жазуды?, есептеуд??, бер?к да?дылары т?лд?к ?атынасты?, шы?армашылы? т?р?ыдан ?з?н
-
?з? к?рсетуд?
?
, м?нез
-
??лы? м?дениет?н?? т?ж?рибес? болу?а ти?с;
3) нег?зг? орта б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламаларын игерген б?л?м алушыларда ?ылым ж?йес?н?? базалы? нег?здер?н, оларды? бойында т?л?ааралы? ж?не этносаралы? ?атынасты? жо?ары м?дениет?,
т?л?алы? ?з?н
-
?з? аны?тауы ж?не к?с?пт?к ба?дарлануы ?алыптасу?а ти?с; 4) жалпы орта б?л?м беруд?? жалпы б?л?м берет?н о?у ба?дарламаларын игерген б?л?м алушылар к?с?пт?к ба?дарын ай?ындау?а ти?с; 5) техникалы? ж?не к?с?пт?к к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын
игерген б?л?м алушылар?а:
на?ты к?с?п бойынша к?с?пт?к б?л?кт?л?кт?? белг?ленген де?гей? (разряд, сынып, санат);
на?ты маманды? бойынша к?с?пт?к б?л?кт?л?кт?? жо?ары де?гей?;
орта буын маманыны? б?л?кт?л?г? бер?лед?.
6) орта б?л?мнен кей?нг? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын игерген б?л?м алушылар?а ?ызмет к?рсету ж?не бас?ару е?бег?н?? к?ш? маманы б?л?кт?л?г? бер?лед?;
7) жо?ары б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын игерген б?л?м алушылар?а б?л?кт?л?к ж?не (немесе) ?бакалавр? академиялы? д?режес? бер?лед?
;
8) жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беруд?? к?с?пт?к о?у ба?дарламаларын игерген б?л?м алушылар?а ?магистр? академиялы? д?режес? ж?не (немесе) ?философия докторы (PhD)?, ?бей?н бойынша доктор? ?ылыми д?режес? бер?лед?.
_____________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2012 жыл?ы ?30? наурыз ? 390 ?аулысымен бек?т?лген
Маманды ж?мыс?а ж?беру, ?з бет?мен ж?мыс?а орналасу ???ы?ын беру, квота шегiнде педагогт?к, медициналы? ж?не ветеринариялы? маманды?тар бойынша о?у?а т?скен ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтарды?, сондай
-
а? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде педагогт?к ж?не медициналы? маманды?тар (бакалавриат) бойынша ж?не философия докторлары (РhD) ба?дарламасы бойынша докторантура?а о?у?а т?скен б?л?м алушы азамат
тарды? ж?мысты ?теу? ж?н?ндег? м?ндеттен босату немесе м?ндетт? то?тату
?а?идалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Маманды ж?мыс?а ж?беру, ?з бет?мен ж?мыс?а орналасу ???ы?ын
беру, квота шегiнде педагогт?к, медициналы? ж?не ветеринариялы? маманды?тар бойынша о?
у?а т?скен ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтарды?, сондай
-
а? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде педагогт?к ж?не медициналы? маманды?тар (бакалавриат) бойынша ж?не философия докторлары (РhD) ба?дарламасы бойынша докторантура?а о?у?а т?
скен б?л?м алушы азаматтарды? ж?мысты ?теу? ж?н?ндег? м?ндеттен босату немесе м?ндетт? то?тату ?а?идалары
(б?дан ?р? ?
?а?идалар) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ыны? 4
-
бабыны? 22
-
2) тарма?шасына (б?дан ?р? ?
За?) с?йкес ?з?рленд? ж?не маманды ж?мыс?а ж?беру, ?з бет?мен ж?мыс?а орналасу ???ы?ын беру, квота шегiнде педагогт?к, медициналы? ж?не ветеринариялы? маманды?тар бойынша о?у?а т?скен ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтарды?, сондай
-
а? мемлекетт
?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде педагогт?к ж?не медициналы? маманды?тар (бакалавриат) бойынша ж?не философия докторлары (РhD) ба?дарламасы бойынша докторантура?а о?у?а т?скен б?л?м алушы азаматтарды? ж?мысты ?теу? ж?н?ндег? м?ндеттен босату немесе м?нд
етт? то?тату т?рт?б?н ай?ындайды.
2. Осы ?а?идаларда мынадай нег?зг? ??ымдар пайдаланылады:
1) б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? сен?м б?лд?р?лген ?к?л? (агент?) ?
тапсырма шартыны? нег?з?нде б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? атынан ж?не он
ы? есеб?нен ж?не оны? н?с?ауларына с?йкес белг?л? тапсырмаларды орындайтын т?л?а;
2) жас маман ?
педагогикалы?, медициналы? ж?не ветеринариялы? маманды?тар бойынша б?л?м беру гранты бойынша ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтар?а бер?лет?н квота ш
ег?нде жо?ары б?л?мн?? ти?ст? б?л?м беру ба?дарламаларын игерген т?л?а, сондай
-
а? педагогикалы? ж?не медициналы? маманды?тар бойынша мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде жо?ары б?л?мн?? ти?ст? б?л?м беру ба?дарламаларын игерген т?л?а
;
3) философия до
кторы (PhD) ?
философия докторы (PhD) ?ылыми д?режес?н та?айындау ар?ылы ?ылыми ж?не педагог кадрларды даярлау?а ба?ыттал?ан жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?мн?? ти?ст? к?с?пт?к б?л?м беру о?у ба?дарламасын игерген т?л?а.
2. Жас мамандарды ж?не философия докторларын (PhD) ж?мыс?а ж?беру т?рт?б?
3. Педагогт?к, медициналы? ж?не ветеринариялы? маманды?тар бойынша ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтар?а бер?лет?н квота шег?нде о?у?а т?скен азаматтар жо?ары о?у орнын (б?дан ?р? ?
ЖОО) ая?та
?аннан
кей?н кем?нде ?ш жыл ауылда (селода), кентте, ауылды? (селолы?) округте (б?дан ?р? ?
ауылды? жер) орналас?ан ти?с?нше мемлекетт?к б?л?м беру ?йымдарында, мемлекетт?к медициналы? ?йымдарда, ветеринария саласында ?ызметт? ж?зеге асыратын мемлекетт?к о
ргандарды? б?л?мшелер?нде немесе мемлекетт?к ветеринариялы? ?йымдарда ж?мысты ?тейд?.
4. Педагогт?к ж?не медициналы? маманды?тар бойынша мемлекетт?к б?л?м беру гранты нег?з?нде о?у?а т?скен азаматтар ЖОО
-
ны ая?та?аннан кей?н кем?нде ?ш жыл мемлекетт?к б?л?
м беру ?йымдары мен мемлекетт?к медициналы? ?йымдарда ж?мысты ?тейд?.
5. Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде философия докторы (PhD) ба?дарламасы бойынша докторантура?а о?у?а т?скен азаматтар о?уды ая?та?аннан кей?н кем?нде ?ш жыл жо?ары о?у орындар
ында немесе ?ылыми ?йымдарда ж?мысты ?тейд?.
6. Жас мамандарды ж?не философия докторларын (PhD) ж?мыс?а ж?беру ма?сатында оларды дербес б?лу ж?зеге асырылады
.
7. Б?лу ж?н?ндег? комиссиялар жыл сайын жас мамандар ж?не философия д
окторлары (PhD) о?уды ая?тайтын ?аза?стан Республикасыны? ти?ст? жо?ары о?у орындарыны? жанында ??рылады.
Б?лу ж?н?ндег? комиссия туралы ережен? б?л?м ж?не денсаулы? са?тау саласында?ы у?к?летт? органдар (б?дан ?р? ?
у?к?летт? органдар) бек?тед?.
8. Жас мамандарды ж?мыс?а б?лу ж?не ж?беру мынадай т?рт?ппен ж?зеге асырылады:
1) облыстарды? жерг?л?кт? ат?арушы органдары жыл сайын, 15 с?у?рден кеш?кт?рмей у?к?летт? органдар?а кадрлар?а ?ажетт?л?к туралы ?т?н?м беред?:
ауылды? жерде орналас?ан мемлекетт?к б?л?м беру ?йымдарында, ме
млекетт?к медициналы? ?йымдарда, ветеринария саласында?ы ?ызметт? ж?зеге асыратын мемлекетт?к органдарды? б?л?мшелер?нде немесе мемлекетт?к ветеринариялы? ?йымдарда кей?ннен ж?мыс?а орналастыру ар?ылы ?сыныл?ан ?т?н?мдерге с?йкес;
мемлекетт?к б?л?м беру ?й
ымдарында ж?не мемлекетт?к медициналы? ?йымдарда кей?ннен ж?мыс?а орналастыру ар?ылы ?сыныл?ан ?т?н?мдерге с?йкес;
2) ЖОО жыл сайын, 15 с?у?рден кеш?кт?рмей у?к?летт? органдар?а:
ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтар?а бер?лет?н квота шег?нде о?у?а т?скен;
мемлекетт?к б?л?м беру гранты нег?з?нде о?у?а т?скен б?т?руш?лерд?? т?з?мдер?н ж?беред?;
3) у?к?летт? органдар жыл сайын, 1 мамырдан кеш?кт?рмей: ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтар?а бер?лет?н квота шег?нде о?у?а т?скен б?л?м бер
у грантыны? иегерлер? т?келей о?итын ЖОО
-
?а ауылды? жерде орналас?ан мемлекетт?к б?л?м беру ?йымдары, мемлекетт?к медициналы? ?йымдар, ветеринария саласында?ы ?ызметт? ж?зеге асыратын мемлекетт?к органдарды? б?л?мшелер? немесе мемлекетт?к ветеринариялы? ?й
ымдары ?ш?н кадрлар?а ?ажетт?л?к туралы ?т?н?мдерге с?йкес а?парат ж?беред?;
педагогикалы? ж?не медициналы? маманды?тар бойынша ?
мемлекетт?к б?л?м беру ?йымдары ж?не мемлекетт?к медициналы? ?йымдар ?ш?н кадрлар?а ?ажетт?л?к туралы ?т?н?мдерге с?йкес а?пар
ат ж?беред?;
4) ЖОО
-
да жас мамандарды ж?мыс?а дербес б?лу ж?н?ндег? комиссиялар ??рылады.
9. Жас мамандарды дербес б?лу облыстарды? жерг?л?кт? ат?арушы органдарыны? кадрлар?а ?ажетт?л?к туралы ?т?н?мдер?не с?йкес у?к?летт? органдар ?сын?ан а?парат нег?з?нд
е ж?зеге асырылады.
10. А?ымда?ы жылы о?уын б?т?рген жас мамандар 1 тамыздан кеш?кт?рмей ж?мыс орнына жолдама бойынша келед?.
11. Облысты? жерг?л?кт? ат?арушы органы:
1) жас маман келгеннен кей?н б?р айды? ?ш?нде б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? с
ен?м б?лд?р?лген агент?не ж?мыс орны ж?не бер?лет?н ?леуметт?к к?мек т?р? туралы м?л?меттерд? (бол?ан жа?дайда) ?сына отырып, б?луге с?йкес келген? туралы растау ж?беред?;
2) жыл сайын, 1 ?ырк?йекке ?арай б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? сен?м б?л
д?р?лген агент?не 2012 жылдан бастап ж?мыс ?степ жат?ан жас мамандарды? т?з?м?н ж?беред?;
3) жас маманны? ж?мыстан шы?арыл?аны туралы м?л?меттер мен растайтын ??жаттарды б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а ж?беред?.
12. Мемлекетт?к б?л?м беру ?йымдары
на ж?не мемлекетт?к медициналы? ?йымдар?а б?р?нш? кезекте б?лу ???ы?ы:
1) ж?байы бос ж?мыс орнын ?сын?ан елд? мекенде т?ра?ты немесе о?ан жа?ын орналас?ан елд? мекенде т?ратын, ж?мыс ?стейт?н немесе ?ызмет?н ?теп жат?ан адамдар?а;
2) ата
-
анасыны? б?реу? не
месе екеу? де ? ж?не ?? топ м?гедектер? болып табылатын адамдар?а, сондай
-
а? бос ж?мыс орнын ?сын?ан елд? мекенде т?ра?ты т?рып жат?ан адамдарды? ?ам?оршысы ж?не ?ор?аншысы болып табылатын адамдар?а бер?лед?.
13. Ауылды? жерге ж?мыс?а ж?бер?лген жас маманд
ар ?аза?стан Республикасыны? за?намасына с?йкес ?леуметт?к кеп?лд?ктер алады.
14. Философия д
окторларын (PhD) ж?мыс?а б?лу ж?не ж?беру мынадай т?рт?ппен ж?зеге асырылады:
1) ЖОО ж?не ?ылыми ?йымдар ти?ст? бос ж?мыс орны бол?ан жа?дайда жыл сайын, 15 с?у?рд
ен кеш?кт?рмей б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а жо?ары о?у орындарында ж?не ?ылыми ?йымдарда кадрлар?а ?ажетт?л?к туралы ?т?н?м беред?;
2) ЖОО жыл сайын, 15 с?у?рден кеш?кт?рмей б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а мемлекетт?к б?л?м беру тапсыр
ысы нег?з?нде философия докторларын (PhD) даярлау ба?дарламасы бойынша докторантура?а о?у?а т?скен ж?не а?ымда?ы жылы о?уды ая?тайтын т?л?алар т?з?м?н ж?беред?;
3) б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган жыл сайын ЖОО
-
?а философия докторларыны? (PhD) бос ж?
мыс орындары бар екенд?г? туралы а?парат ж?беред?;
4) ЖОО
-
да философия докторларын (PhD) ж?мыс?а дербес б?лу ж?н?ндег? комиссиялар ??рылады.
15. Философия докторларын (PhD) дербес б?лу ЖОО -
лар мен ?ылыми ?йымдарды? кадрлар?а деген ?ажетт?л?к туралы ?т?н?мдер?не
с?йкес б?л?м беру салада?ы у?к?летт? орган ?сын?ан ??жаттар мен а?парат нег?з?нде ж?зеге асырылады.
16. Жас мамандарды ж?не философия докторларын (PhD) дербес б?лу кез?нде:
1) т?ра?ты т?ратын орны немесе сонда б?лген ?олайлы болатын елд? мекен
;
2) За?мен ж?не осы ?а?идалармен к?зделген б?р?нш? кезекте б?лу ???ы?ын
берет?н жа?дайларды? болуы;
3) За?мен ж?не/немесе осы ?а?идалармен белг?ленген, ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндеттен босататын немесе ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндетт? орындау мерз?м?н кер?
шегерет?н жа?дайларды? болуы ескер?лед?.
Жас маман т?ра?ты т?ратын жерде бос ж?мыс орны болма?ан жа?дайда ол жа?ын жердег? ауыл?а (село?а), кентке, ауылды? (селолы?) округке, аудан?а, облыс?а б?л?нуге жатады. 17. Мерз?мд?к ?скери ?ызметке т?скенде немесе
ша?ырыл?анда, жас маман?а ж?мысты ?теу мерз?м?не ?ызметт? ?теу уа?ытын ?оспастан ?ызметт? ?теу уа?ытына ж?мысты ?теу мерз?м? кей?н шегер?лед?.
18. ЖОО
-
да?ы о?уды б?р мезг?лде ая?та?ан ерл?
-
зайыптылар?а б?р елд? мекенде орналас?ан ?йымдарда ж?мыс бер?лед?.
Егер ерл?
-
зайыптыларды? б?р? о?уын б?рын б?т?рсе, онда оны б?лу жалпы нег?здерде ж?рг?з?лед?. М?ндай жа?дайда о?уды кей?н ая?та?ан ж?байы (зайыбы) зайыбыны? (ж?байыны?) ж?мыс орны бойынша б?р?нш? кезекте б?л?нуге ???ылы.
19. Б
?лу
ж?н?ндег? ти?ст? комиссия
?а
д?лелд? себептерс?з келмеген жас мамандар ж?не/немесе философия д
окторлары (PhD) оны? ?атысуынсыз б?л?нед?.
20. Б?рнеше жас маманды ж?не философия д
окторларын (PhD) б?р бос ж?мыс орнына ж?беруд? болдырмау ма?сатында Б?лу ж?н?ндег? комиссиялар ??рыл?ан т
и?ст? ЖОО
-
ларды? ж?мыс?а ж?бер?лген жас мамандарды? ж?не философия д
окторларыны? (PhD) бастап?ы т?з?мдер?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а ж?беру? ар?ылы оларды бастап?ы б?лу ж?зеге асырылады. М?ндай факт?лер аны?тал?ан жа?дайда жас мамандарды ж?н
е философия д
окторларын (PhD) б?лу б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органмен кел?суден кей?н ж?рг?з?лед?, б?л ретте о?у ?лгер?м?н?? орташа балы ж?не ЖОО орналас?ан жерд?? болжамды б?лу орнына жа?ынды?ы назар?а алынады.
21. Жас мамандарды ж?не/немесе филосо
фия д
окторларын (PhD) дербес б?лу ти?ст? Б?лу ж?н?ндег? комиссияны? шеш?м?мен рес?мделед?, соны? нег?з?нде ЖОО осы ?а?идалар?а ?осымша?а с?йкес нысан бойынша ж?мыс?а жолдамаларды дайындайды. Б?л ретте, шеш?м ?абылда?ан со? ?ш ж?мыс к?ннен кеш емес, жас мам
андарды ж?не философия д
окторларын (PhD) оларды б?лу туралы хабардар етуд? ж?мыс?а жолдамаларды беру ар?ылы ЖОО ж?зеге асырады.
22. За?мен ж?не осы ?а?идалармен к?зделген жа?дайларды ?оспа?анда
, За?мен к?зделген ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндет?н орындама?аны
?ш?н жас маман ж?не философия д
окторы (PhD) оны о?ытумен байланысты бюджет ?аражаты есеб?нен ж?мсал?ан шы?ыстарды бюджетке ?тейд?.
23. Жас мамандарды? ж?не философия д
окторларыны? (PhD) ж?мысты ?теу мерз?м? ж?мыс беруш? мен оларды? арасында е?бек шарты жа
сал?ан к?н?нен бастап есептелед?.
24. ЖОО жыл сайын, 15 тамыздан кеш?кт?рмей у?к?летт? органдар?а жас мамандарды ж?не философия д
окторларын (PhD) ж?мыс?а б?лу туралы а?паратты ?сынады ж?не б?лу ж?н?ндег? барлы? материалдарды б?лу туралы шеш?м ?абылдан?ан к
?н?нен
бастап к?нт?збел?к 15 к?нн?? ?ш?нде б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? сен?м б?лд?р?лген агент?не ж?беред?.
25. Жас маманмен немесе философия д
окторымен (PhD) жасал?ан е?бек шарты ж?мыс беруш?н?? бастамасы бойынша б?зыл?ан жа?дайда ж?мыс бер
уш? е?бек шартын б?з?аннан кей?н ?ш к?нт?збел?к к?ннен кеш?кт?рмей ти?ст? растайтын ??жаттарды ?сыну ар?ылы б?л туралы облысты? жерг?л?кт? ат?арушы органына хабарлайды. Б?л ретте, егер олармен жасал?ан е?бек шарты ж?мыс беруш? ?
за?ды т?л?аны? таратылуы, с
ондай
-
а? ?ызметкерлер штатын немесе санын ?ыс?арту нег?здер? бойынша б?зыл?ан болса, жас мамандар ж?не философия д
окторлары (PhD) ?айта б?л?нуге жатады.
26. Магистратура?а, резидентура?а немесе докторантура?а т?спеген т?л?алар осы ?а?идалар?а с?йкес ?айта б?л?нуге жатады. 3. ?з
бет?мен ж?мыс?а т?ру ???ы?ын беру
27. Жас мамандарды дербес б?лу ж?н?ндег? комиссияны? немесе Философия д
окторларын (PhD) дербес б?лу ж?н?ндег? комиссияны? (б?дан ?р?
?
Б?лу ж?н?ндег? комиссиялар) шеш?м?мен мынадай санаттар За?да к?зделген ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндеттен босатылады:
1) ж?байы (зайыбы) т?ратын, ж?мыс ?стейт?н немесе ?ызмет?н ?теп жат?ан елд? мекенде немесе о?ан жа?ын орналас?ан елд? мекенде бос ж?мыс орны болма?ан адамдар;
2) ? ж?не ?? топта?ы м?гедектер;
3) одан ?
р? о?у?а магистратура?а, резидентура?а, докторантура?а т?скен адамдар;
4) ж?кт? ?йелдер, ?ш жас?а дей?нг? баласы (балалары) бар, сондай
-
а? оны (оларды) жал?ыз т?рбиелеп отыр?ан адамдар.
28. Бюджетт?к ?аражат есеб?нен о?ытумен байланысты шы?ыстарды ?айтарус
ыз За?да к?зделген ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндет:
1) ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндетт?? орындалуына байланысты;
2) ти?ст? ??жаттармен растал?ан б?л?м алушыны? (жас маманны?, философия д
окторыны? (PhD)
) ?айтыс болуына байланысты;
3) ж?мысты ?теу мерз?м? кез?нде ?, ?? топ м?гедект?г? белг?ленген жа?дайда;
4) оны? денсаулы? жа?дайы б?дан ?р? е?бек м?ндеттер?н орындау?а кедерг? жаса?ан немесе бас?а адамдарды? денсаулы?ына ж?не (немесе) е?бек ?ау?пс?зд?г?не ?ау?п т?нд?рген жа?дайда?ы адамдар?а;
5) За?мен ж?не
осы ?а?идаларды? 2
7
-
тарма?ымен к?зделген жа?дайларда ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндет?нен босатылуына байланысты то?татылады.
29. Осы ?а?идаларды? 12, 17, 27 ж?не 28
-
тарма?тарында к?рсет?лген м?н
-
жайлар ти?ст? ??жаттармен расталу?а ти?с.
30. Жас мамандарды? ж?не философия д
окторларыны? (PhD) ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндеттер?н орындауыны? немесе ж?мысты ?темеген жа?дайда бюджетт?к ?аражат шы?ыстарыны? ?телу?н?? мониторинг?н ж?рг?зу ж?не ба?ылауды ?амтамасыз ету б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? сен?м б?лд?р?лген агент?не ж?ктелед?.
31. Б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? сен?м б?лд?р?лген агент? ?з
??зырет? шег?нде:
1) ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндеттер?н орындауына мониторинг ж?рг?зу ма?сатында жас мамандар ж?не философия д
окторлары (PhD) бойынша дерек?орды ?алыптастырады ж?не ж?рг?зед?, ?сыныл?ан ??жаттарды? са?талуын ?амтамасыз етед?;
2) облыстарды? жерг?л?кт? ат?арушы органдарыны? ж?не б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? к?мег?мен Б?лу ж?н?ндег? комиссиялар шеш?мдер?н?? орындалу мониторинг
?н ж?рг?зед?;
3) жас мамандар мен философия д
окторлары (PhD) За?мен к?зделген ж?мысты ?теу ж?н?ндег? м?ндеттер?н б?з?ан жа?дайда оларды? бюджетт?? оларды о?ытумен байланысты шы?ыстарын ?теу?н ?амтамасыз ету ж?н?нде шаралар ?абылдайды.
Маманды ж?мыс?а ж?б
еру, ?з бет?мен ж?мыс?а орналасу ???ы?ын беру, квота шегiнде педагогт?к, медициналы? ж?не ветеринариялы? маманды?тар бойынша о?у?а т?скен ауыл (село) жастары ?атарынан шы??ан азаматтарды?, сондай
-
а? мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде педагогт?к ж
?не
медициналы? маманды?тар (бакалавриат) бойынша ж?не философия докторлары (РhD) ба?дарламасы бойынша докторантура?а о?у?а т?скен б?л?м алушы азаматтарды? ж?мысты ?теу? ж?н?ндег? м?ндеттен босату немесе м?ндетт? то?тату ?а?идаларына ?осымша
Ж?мыс?а жолд
ама
___________________________________________________________________
(ЖОО атауы)
__________________________________________________ маманды?ы бойынша б?т?руш? ___________________________________________________
_________
(Т.А.?.)
Дербес б?лу ж?н?ндег? комиссияны? ________________?_________шеш?м?н?? нег?з?нде _____________________________________________________ рет?нде (лауазымы)
_________________________________________________________орналас?ан
(мекенжайы)
________________________________________________________ ж?бер?лед?.
(?йым атауы)
Ректор ?олы
?
---------------------------------------------------------------------------------------
(Кесу сызы?ы)
Мен, __________________________________________________________________,
(Т.А.?.) ________________________________________________________ б?т?руш? болып табыламын,
(ЖОО атауы)
________________
______________________________________________ лауазымында
________________________________________________________ мекенжайында орналас?ан, (мекенжайы)
_______________________________________ж?мыс?а жолдама ал?анымды растаймын. (?йым атауы)
201__ж. ?___? ___________
б?т?руш?н?? ?олы
___________________________
?аза?стан Республикасы ?к?мет?н?? 2008 жыл?ы 23 ?а?тарда?ы ? 58 ?аулысымен
бек?т?лген (2012 жылы 30 наурызда?ы ? 390 ?аулысымен ?згер?стер енг?з?лген)
Жо?ары б?л?м алу?а а?ы т?леу ?ш?н б?л?м беру грантын беру ережес?
1. Жалпы ережелер
1. Осы Жо?ары б?л?м алу?а а?ы т?леу ?ш?н б?л?м беру грантын беру туралы ереже (б?дан ?р? -
Ереже) ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ыны? 4
-
бабыны? 5) тарма?шасына с?й
кес ?з?рленген ж?не жо?ары б?л?м алу?а а?ы т?леу ?ш?н б?л?м беру грантын беруд?? т?рт?б?н ай?ындайды.
2. Осы Ережеде мынадай нег?зг? ??ымдар пайдаланылады:
1) б?л?м беру гранты -
к?с?пт?к б?л?м алу?а т?леу ?ш?н ?аза?стан Республикасыны? за?намасымен белг?л
енген шарттармен б?л?м алушы?а бер?лет?н а?шаны? нысаналы сомасы;
2) б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган -
б?л?м беру саласында?ы басшылы?ты ж?не салааралы? ?йлест?руд? ж?зеге асыратын ?аза?стан Республикасыны? орталы? ат?арушы органы;
3) республикалы? конкурсты? комиссия -
б?л?м беру гранттарын беру ж?н?ндег? конкурсты ?тк?зу ?ш?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган ??ратын комиссия (б?дан ?р? -
Комиссия).
2. Б?л?м беру грантын беру т?рт?б?
3. Б?л?м беру гранттарын беру ж?н?ндег? конкурсты б?л?м саласында?ы у?к?летт? орган ??ратын Комиссия ?тк?зед?.
4. Комиссия б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны?, бас?а м?ддел? мемлекетт?к органдар мен ведомстволарды? ?ызметкерлер?, жо?ары о?у орындарыны? (б?дан ?р? -
ЖОО) басшылары санынан ?алыптасады
.
Комиссия м?шелер?н?? саны та? санды ??рауы ти?с. Комиссия отырысы оны? ??рамыны? кем?нде ?штен ек?с? бол?ан кезде за?ды деп есептелед?.
5. Б?л?м беру гранттары талапкерлер ?т?н?ш б?лд?рген на?ты маманды?тар, т?л б?л?мдер? мен о?у нысандары бойынша маманд
ы?тар кезект?л?г?не сай б?л?м беру грантын беру туралы ку?л?кт? берумен ?оса ?лтты? б?ры??ай тест?леуд?? немесе кешенд? тест?леуд?? н?тижелер? бойынша сертификаттар балдарына с?йкес конкурсты? нег?зде бер?лед?.
Б?л?м беру грантын алу конкурсында ?аза? неме
се орыс т?л? (о?ыту т?л?), ?аза?стан тарихы, математика ж?не та?дау п?н? бойынша балдар ескер?лед?.
5
-
1. Б?л?м беру гранттарын беру конкурсына ?атысу ?ш?н азамат жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына белг?ленген ?лг?дег? бланк?де ?т?н?ш, б?л?м? туралы ?
?жат (т?пн?с?а), ?лтты? б?ры??ай немесе кешенд? тест?леуд?? сертификатын, 3x4 к?лем?ндег? ек? фотосурет, 086
-
У нысаны бойынша медициналы? аны?таманы, сондай
-
а? жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес?н тапсырады.
Б?л?м беру грантын алу?а арнал?ан конкур
с?а ?атысу ?ш?н азамат ?т?н?ште ?з? та?да?ан маманды? пен жо?ары о?у орнын к?рсетед?.
Та?дау бойынша п?ндер с?йкес келген жа?дайда азамат т?рт маманды?ты к?рсете алады.
Б?л?м беру грантын беруге арнал?ан конкурс?а ?атысу ?ш?н ?т?н?штер 23
-
31 ш?лде кезе??нд
е ?абылданады.
5
-
2. Осы Ережен?? 6
ж?не 6
-
1
-
тарма?тарында
к?рсет?лген б?л?м беру грантын алу?а басым ???ы?ы бар азаматтар жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына атал?ан ???ы?ты растайтын ?
?жатты тапсырады.
5
-
3. Шет т?л?нде бер?лген ??жаттарды? ?аза? немесе орыс т?лдер?ндег? нотариалды ку?ландырыл?ан аудармасы болуы ти?с.
Шетелд?к б?л?м беру ?йымдары берген б?л?м? туралы ??жаттар за?намада белг?ленген т?рт?ппен нострификатталуы ти?с.
5
-
4. Б?
р?нш? ж?не ек?нш? топта?ы м?гедек азаматтар, м?гедек балалар, сондай
-
а? бала кезден м?гедектер жо?ары о?у орныны? ?абылдау комиссиясына та?да?ан маманды?ы бойынша о?у ?ш?н тер?с к?рсетк?шт?? жо?ты?ы туралы медициналы?
-
?леуметт?к сараптама (М?С) ?орытындысы
н ?сынады.
5
-
5. Конкурс?а ?атысу ?ш?н кем?нде 50, ?лтты? жо?ары о?у орындарына т?су ?ш?н кем?нде 70, ал ?Жалпы медицина? маманды?ы бойынша кем?нде 55 балл
, оны? ?ш?нде бей?нд? п?н бойынша кем?нде 7 балл (?рб?р шы?армашылы? емтих
ан бойынша кем?нде 10 балл), ал ?ал?ан п?ндер бойынша ?
кем?нде 4 балл жинау ?ажет
.
5
-
6. Шы?армашылы? маманды?тарды та?да?ан талапкерлер б?л?м беру грантын алу конкурсына б?р маманды? бойынша ?атысады ж?не тек шы?армашылы? емтихан тапсыр?ан жо?ары о?у орны
н ?ана к?рсетед?.
6. Б?л?м беру гранттарын алу?а арнал?ан конкурсты ?тк?зу кез?нде:
1) ?Алтын белг?? белг?с?мен марапаттал?ан адамдарды?;
2) дербес б?л?м беру ?йымдарыны? б?л?м туралы ??жаттары бар адамдарды?;
3) т?збес?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? о
рган ай?ындайтын жалпы б?л?м берет?н п?ндер бойынша халы?аралы? олимпиадалар мен ?ылыми жобалар конкурстарыны? (?ылыми жарыстарды?) (б?р?нш?, ек?нш? ж?не ?ш?нш? д?режел? дипломдармен марапаттал?ан), орындаушыларды? республикалы? ж?не халы?аралы?
конкурстарыны? ж?не спортты? жарыстарды? (б?р?нш?, ек?нш? ж?не ?ш?нш? д?режел? дипломдармен марапаттал?ан) со??ы ?ш жылда?ы же??мпаздарыны?, сондай
-
а? ?здер? та?да?ан маманды?тары олимпиаданы?, конкурсты? немесе с?йкес келген жа?дайда, жалпы б?л?м берет?
н п?ндер бойынша а?ымда?ы жыл?ы Президентт?к, республикалы? олимпиадалар мен ?ылыми жобалар конкурстарыны? (б?р?нш?, ек?нш? ж?не ?ш?нш? д?режел? дипломдармен марапаттал?ан) же??мпаздарыны? басым ???ы?ы бар. 6
-
1. Б?л?м беру гранттарын алу?а арнал?ан
конкурсты ?тк?зу кез?нде к?рсетк?штер б?рдей бол?ан жа?дайда жет?м балалар мен ата
-
анасыны? ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан балаларды?, медициналы?
-
?леуметт?к сараптаманы? ?орытындысына с?йкес ти?ст? б?л?м беру ?йымдарында о?уына болатын жа?дайда ? ж?не ?? топта?ы м?гедектерд??, же??лд?ктер? мен кеп?лд?ктер? бойынша ?лы Отан со?ысыны? ?атысушылары мен м?гедектер?не те?ест?р?лген адамдарды?, бала кез?нен м?гедектерд??, м?гедек балаларды? ж?не ?зд?к б?л?м? туралы ??жаттары (ку?л?ктер?, аттестаттары, дипломд
ары) бар адамдарды? басым ???ы?ы бар.
Балдарды? к?рсетк?штер? б?рдей бол?ан жа?дайда ж?не басым ???ы?ы болма?ан кезде б?л?м беру гранттары аттестатты?, ку?л?кт?? немесе дипломны? жо?ары орта балдары бар т?л?алар?а бер?лед?.
Балдарды? к?рсетк?штер? б?рдей бол?ан жа?дайда ж?не басым ???ы?ы болма?ан кезде, сондай
-
а? аттестатты?, ку?л?кт?? немесе дипломны? орташа балдары б?рдей бол?анда бей?нд?к п?н бойынша ал?ан балдары ескер?лед?.
7. ?аза?стан Республикасыны? азаматтары болып табылмайтын
?лты ?аза? адамдар ?ш?н, ? ж?не ?? топта?ы м?гедектер, бала кез?нен м?гедектер, м?гедек балалар, жет?м балалар мен ата
-
аналарыны? ?ам?орлы?ынсыз ?ал?ан балалар, же??лд?ктер мен кеп?лд?ктер бойынша ?лы Отан со?ысыны? ?атысушылары мен м?гедектер?не те?ест?р
?лген адамдар ?ш?н конкурс к?рсет?лген санаттар арасында?ы бек?т?лген мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысыны? жалпы к?лем?нен бек?т?лген квоталар бойынша ?тк?з?лед?. Б?л?м беру грантын алу?а арнал?ан конкурс?а ?атысушы т?л?алар ?ш?н бек?т?лген ?абылдау квотас
ы барлы? ?т?н?ш б?лд?р?лген маманды?тар?а ?олданылады
.
8. Ауыл (село) жастары арасынан шы??ан азаматтар ?ш?н квота белг?ленген маманды?тар бойынша конкурс мынадай т?рде ?тед?: осы маманды?тар мен о?ыту т?л? бойынша гранттарды? жалпы саныны? 70 пайызы жалпы
конкурс т?рт?б?мен бер?лед?, ал ?ал?ан 30 пайыз грант?а конкурс тек ауыл (село) жастары арасынан шы??ан азаматтар?а ?тк?з?лед?.
8
-
1. Б?л?м беру гранттарын конкурсты? та?айындаудан кей?н ?ал?ан бос б?л?м беру гранттарын Комиссия о?ыту нысанына ?арамастан, жо?ары ?ту балымен маманды?тар?а дайындау ба?ыттарыны? ?ш?нде осы ережен?? 5
, 6
, 6
-
1
-
тарма?тарында
к?зделген т?рт?ппен конкурсты? нег?зде беред?.
?Халы?аралы? кел
?с?мдер бойынша келген шетелд?к т?л?алар?а б?л?м беру гранттарын конкурсты? та?айындаудан кей?н ?ал?ан бос б?л?м беру гранттарын та?айындау бойынша шеш?мд? Комиссия ?абылдайды.
8
-
2. Комиссия шеш?м?н?? нег?з?нде б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? б?
йры?ы шы?арылады ж?не б?л?м беру грантын та?айындау туралы ку?л?к рес?мделед?.
Б?л?м беру гранты иегерлер?н?? т?з?м? б??аралы? а?парат ??ралдарында жарияланады.
Б?л?м беру грантын иеленуш? ?з? жо?ары о?у орнына ?абылдан?ан?а дей?н одан бас тарт?ан жа?дайда, б?л?м беру грантын беру туралы ку?л?кт?? к?ш? жойылады, ал б?л?м беру гранты осы Ережеде белг?ленген т?рт?ппен бер?лед?.
8
-
3. Б?л?м беру грантын беру туралы ку?л?кт? ?абылдау комиссиялары азаматтарды? конкурс?а ?атысу ?ш?н тапсыр?ан ??жа
ттарымен б?рге 15 тамыздан кеш?кт?рмей беред?.
2
-
1. Жо?ары б?л?м алу ?дер?с?нде боса?ан бос б?л?м беру гранттарын беру т?рт?б?
8
-
7. Жо?ары б?л?м алу процес?нде боса?ан бос б?л?м беру гранттарын беру жаз?ы ж?не ?ыс?ы каникул кезе??нде конкурсты? нег?з
де бар бос орындар?а мынадай т?рт?ппен ж?зеге асырылады: 1)
а?ылы нег?зде б?л?м алушы жо?ары о?у орны басшысыны? атына одан ?р? б?л?м беру гранты бойынша о?у?а ?т?н?ш беред?;
2)
жо?ары о?у орны ?т?н?шт? конкурсты? нег?зде ?арап, ?ылыми ке?ес?н?? шеш?м?мен б?рге а?ымда?ы жыл?ы 5 тамыз бен 15 ?а?тар?а дей?нг? мерз?мде шеш?м ?абылдау ?ш?н оны б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган?а ж?беред?. Б?л?м алушыны? ?т?н?ш?не о?у ке?ес?н?? шеш?м?мен ?оса, ?м?ткерд?? сына? к?тапшасынан
немесе транскрипт?нен ?з?нд?, сондай
-
а? жеке басын ку?ландыратын ??жатты? к?ш?рмес? ж?не жо?ары о?у орнынан шы?арыл?ан б?л?м беру гранты иегер?н?? ку?л?г? (т?пн?с?а) ?оса бер?лед?;
3)
б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган т?скен жылын ескере о
тырып, о?ыту маманды?ы, нысандары мен мерз?мдер? б?л?н?с?нде ??жаттарды ?арайды ж?не м?селе о? шеш?лген жа?дайда б?л?м беру грантын беру туралы б?йры? шы?арады;
4)
б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган б?йры?ыны? нег?з?нде б?л?м беру грантын бе
ру туралы ку?л?к рес?мделед?;
5)
б?л?м беру грантын беру туралы бер?лген ку?л?к нег?з?нде жо?ары о?у орныны? басшысы б?л?м беру гранты бойынша одан ?р? о?у?а б?йры? шы?арады.
___________________________________
?аза?стан
Республикасы ?к?мет?
н?? 2012 жыл?ы ?28? с?у?рдег? ? 544 ?аулысымен бек?т?лген
?аза?стан
Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г? о?у орындарыны? кейб?р м?селелер? туралы ?аза?стан
Республикасыны? ?к?мет? ?АУЛЫ
ЕТЕД?
:
1. ?айта ??ру жолымен мыналар:
1) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ш. Есенов атында?ы Каспий мемлекетт?к технологиялар ж?не инжиниринг университет?? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ш. Есенов атында?ы Каспий мемлекетт?к технологиялар ж?не инжиниринг университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
2) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??. Ж?банов атында?ы А?т?бе мемлек
етт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??. Ж?банов атында?ы А?т?бе мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к
?с?порын
);
3) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?А?т?бе мемлекетт?к педагогикалы? институты? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?А?т?бе мемлекетт?к педагогикалы? институ
ты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
4) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ы. Алтынсарин атында?ы Ар?алы? мемлекетт?к педагогикалы? институты? республикал
ы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ы. Алтынсарин атында?ы Ар?алы? мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
5) ?а
за?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Халел Досм?хамедов атында?ы Атырау мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым
министрл?г?н?? ?Халел Досм?хамедов атында?ы Атырау мемл
екетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
6) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Атырау м?най ж?не газ институты? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза
?стан
Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Атырау м?най ж?не газ институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
7) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?С?рсен Аманжолов аты
нда?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?С?рсен Аманжолов атында?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республ
икалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
8) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Д. Серiкбаев атында?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к техникалы? университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?
аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Д. Серiкбаев атында?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к техникалы? университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
9) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?
не ?ылым министрл?г?н?? ??лияс Жанс?гiров атында?ы Жет?су мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??лияс Жанс?гiров атында?ы Жет?су мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
10) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Махамбет ?темiсов атында?ы Батыс ?аза?стан мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан
Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Махамбет ?темiсов атында?ы Батыс ?аза?стан мемлекетт?к университетi шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы ? республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
11) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым
министрл?г?н?? ?Ж??гiр хан атында?ы Батыс ?аза?стан аграрлы?
-
техникалы? университет?? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ж??гiр хан атында?ы Батыс ?аза?стан аграрлы?
-
техникалы? универ
ситет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
12) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??аза? мемлекетт?к ?ыздар педагогикалы? университет?? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?пор
ны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??аза? мемлекетт?к ?ыздар педагогикалы? университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
13) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл
?г?н?? ?Академик Е.А. Б?кетов атында?ы ?ара?анды мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Академик Е.А. Б?кетов атында?ы ?ара?анды мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж
?рг?зу
???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
14) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г? ??ара?анды мемлекетт?к техникалы? университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л
?м ж?не ?ылым министрл?г? ??ара?анды мемлекетт?к техникалы? университетi? республикалы? мемлекетт?к шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
15) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ш. У?лиханов атында?ы К?кшетау мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ш. У?лиханов атында?ы К?кшетау мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекет
т?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
16) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?А. Байт?рсынов атында?ы ?останай мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?н
е ?ылым министрл?г?н?? ?А. Байт?рсынов атында?ы ?останай мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
17) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??останай мемлекетт?к педагогикалы? институты? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??останай мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с
?порын);
18) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??ор?ыт Ата атында?ы ?ызылорда мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ??ор?ыт Ата атында?ы ?ызылорда
мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
19) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?С. Торай?ыров атында?ы Павлодар мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?С. Торай?ыров атында?ы Павлодар мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
20) ?аза?стан
Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Павлодар мемлекетт?к педагогикалы? институты? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым
министрл?г?н?? ?Павлодар мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруаш
ылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порын (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
21) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Рудный индустриялы? институты? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не
?ылым министрл?г?н?? ?Рудный индустриялы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
22) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Манаш ?озыбаев
атында?ы Солт?ст?к ?аза?стан мемлек
етт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Манаш ?озыбаев атында?ы Солт?ст?к ?аза?стан мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?пор
ны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
23) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ш?к?рiм атында?ы Семей мемлекетт?к университет?? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Ш?к?рiм атында?ы Семей мемлекетт?к университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
24) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Семей мемлекетт?к педагогикалы? институты? республикалы? мемлекетт?к ?аз
ыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Семей мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
25) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым мини
стрл?г?н?? ?М.Х. Дулати атында?ы Тараз мемлекетт?к университетi? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?М.Х. Дулати атында?ы Тараз мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ынд
а?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
26) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?Тараз мемлекетт?к педагогикалы? институты? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым ми
нистрл?г?н?? ?Тараз мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын);
27) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?М. ?уезов атында?ы О?т?ст?к ?аза?стан
мемлекетт?к университет?? республикалы? мемлекетт?к ?азыналы? к?с?порны ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? ?М. ?уезов атында?ы О?т?ст?к ?аза?стан мемлекетт?к университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт
?к к?с?порны (б?дан ?р? ?
к?с?порын) болып ?айта ?йымдастырылсын.
2. Мыналар:
1) ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?н?? к?с?порындарына ?атысты ти?ст? сала?а у?к?летт? орган;
2) к?с?порындар ?ызмет?н?? нег?зг? м?н? жо?ары ж?не жо?ар
ы о?у орнынан кей?нг? б?л?м, ?олданбалы ?ылыми зерттеулер саласында?ы ?ызметт? ж?зеге асыру болып ай?ындалсын.
3. ?аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г? ?аза?стан Республикасыны? за?намасында белг?ленген т?рт?ппен:
1) ?аза?стан Республикасы ?а
ржы министрл?г?н?? Мемлекетт?к м?л?к ж?не жекешеленд?ру комитет?не к?с?порындар жар?ысын бек?туге беруд?;
2) к?с?порындарды? ?д?лет органдарында мемлекетт?к т?ркелу?н;
3) осы ?аулыдан туындайтын бас?а да шаралар ?абылдауды ?амтамасыз етс?н.
4. ?аза?стан Ре
спубликасы ?к?мет?н?? кейб?р шеш?мдер?не мынадай ?згер?стер мен толы?тыру енг?з?лс?н:
1) ?Республикалы? мемлекетт?к менш?кт?? кейб?р м?селелер? туралы? ?аза?стан
Республикасы ?к?мет?н?? 2007 жыл?ы 11 маусымда?ы ? 483 ?аулысында (?аза?стан Республикасыны? П
?АЖ
-
ы, 2007 ж., ? 19, 214
-
??жат
)
:
к?рсет?лген ?аулымен бек?т?лген жалпымемлекетт?к м?ндеттерд? орындау ?ш?н ?ажетт? республикалы? мемлекетт?к к?с?порындарды? т?збес?нде:
??аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?? деген б?л?мде:
ретт?к н?м?рлер? 126, 127, 128, 129, 130 ж?не 131
-
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
?126. ?А?т?бе мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
127. ??останай мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?з
у ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
128. ?Павлодар мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
129. ?Семей мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республ
икалы? мемлекетт?к к?с?порны
130. ?Тараз мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
131. ?Атырау м?най ж?не газ институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ында?ы
республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
ретт?
к н?м?рлер? 140, 141, 142, 143, 144, 145 ж?не 146
-
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
?140. ?Ш. Есенов атында?ы Каспий мемлекетт?к технологиялар ж?не инжиниринг университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
141. ??. Ж?бан
ов атында?ы А?т?бе мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
142. ?Ы. Алтынсарин атында?ы Ар?алы? мемлекетт?к педагогикалы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
143. ?Халел Досм?хамедов атында?ы Атырау мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
144. ?С?рсен Аманжолов атында?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мем
лекетт?к к?с?порны
145. ?Д. Серiкбаев атында?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к техникалы? университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
146. ?Ш?к?рiм атында?ы Семей мемлекетт?к университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы рес
публикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
ретт?к н?м?рлер? 148, 149 ж?не 150
-
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
?148. ??лияс Жанс?гiров атында?ы Жет?су мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
149. ?Ж??гiр хан атында?ы Батыс ?аза?стан аграрлы?
-
техникалы? университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
150. ?Махамбет ?темiсов атында?ы Батыс ?аза?стан мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?
к к?с?порны?;
152
-
жол мынадай редакцияда жазылсын:
?152. ??аза? мемлекетт?к ?ыздар педагогикалы? университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
ретт?к н?м?рлер? 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ж?не 162
-
жолдар мына
дай редакцияда жазылсын:
?154. ?Академик Е.А. Б?кетов атында?ы ?ара?анды мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
155. ??ара?анды мемлекетт?к техникалы? университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы респуб
ликалы? мемлекетт?к к?с?порны
156. ??ор?ыт Ата атында?ы ?ызылорда мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
157. ?Ш. У?лиханов атында?ы К?кшетау мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы рес
публикалы? мемлекетт?к к?с?порны
158. ?А. Байт?рсынов атында?ы ?останай мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
159. ?С. Торай?ыров атында?ы Павлодар мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ынд
а?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
160. ?Рудный индустриялы? институты? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы
республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
161. ?Манаш ?озыбаев атында?ы Солт?ст?к ?аза?стан мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы респ
убликалы? мемлекетт?к к?с?порны
162. ?М.Х. Дулати атында?ы Тараз мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
164
-
жол мынадай редакцияда жазылсын:
?164. ?М. ?уезов атында?ы О?т?ст?к ?аза?стан мемлекетт?к ун
иверситет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
мынадай мазм?нда?ы ретт?к н?м?р? 186
-
17
-
жолмен толы?тырылсын:
?186
-
17. Халел Досм?хамедов атында?ы Атырау мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы
?
мемлекетт?к к?с?порны?.
2) ?
Базалы? ?аржыландыру субъект?лер? болып табылатын ?йымдарды? т?збес?н бек?ту туралы
? ?аза?стан Республикасы ?к?мет?н?? 2011 жыл?ы 13 мамырда?ы ? 511 ?аулысында (?аза?стан Республикасыны? П?АЖ
-
ы, 2011ж., ? 38, 461
-
??жат
)
:
к?рсет?лген ?аулымен бек?т?лген базалы? ?аржыландыру субьект?лер? болып табылатын ?йымдарды? т?збес?нде:
??аза?стан Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?? деген б?л?мде:
54
-
жол мынадай редакцияда жазылсын: ?54. ?С. Аманжолов атында?ы Шы?ыс ?аза?стан
мемлекетт?к университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;?;
ретт?к н?м?рлер? 58, 59, 60, 61 ж?не 62
-
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
?58. ?Д. Серiкбаев атында?ы Шы?ыс ?аза?стан мемлекетт?к техникалы? универ
ситетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
59. ?М. ?уезов атында?ы О?т?ст?к ?аза?стан мемлекетт?к университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
60. ??ара?анды мемлекетт?к техникалы? универс
итетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
61. ?Ж??гiр хан атында?ы Батыс ?аза?стан аграрлы?
-
техникалы? университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
62. ?Атырау м?най ж?не газ институты? ша
руашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
ретт?к н?м?рлер? 64 ж?не 65
-
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
?64. ?М.Х. Дулати атында?ы Тараз мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
65. ?Ш?к?рiм атында?ы Семей мемлекетт?к университет?? республикалы? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?;
ретт?к н?м?рлер? 67, 68 ж?не 69
-
жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
67. ?Академик Е.А. Б?кетов атында?ы ?ара?анды мемл
екетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
68. ??ор?ыт Ата атында?ы ?ызылорда мемлекетт?к университетi? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны
69. ?Ш. У?лиханов атында?ы К?кшетау мем
лекетт?к университет?? шаруашылы? ж?рг?зу ???ы?ында?ы республикалы? мемлекетт?к к?с?порны?.
5. Осы ?аулы ?ол ?ойыл?ан к?н?нен бастап ?олданыс?а енг?з?лед? ж?не ресми жариялану?а ти?с.
___________________________________________
?аза?стан
Республикасы Б?л
?м ж?не ?ылым министр? м?ндет?н ат?арушыны? 2012 жыл?ы ?4 ? мамырда?ы ? 198 б?йры?ымен бек?т?лген
Мектепке дей?нг? т?рбие мен о?ыту?а, техникалы? ж?не к?сiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жо?ары
ж?не жо?ары о?у орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлау?а, сондай
-
а? жо?ары о?у орындарыны? дайынды? б?л?мдер?не мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыру ?а?идалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы М
ектепке дей?нг? т?рбие мен о?ыту?а, техникалы? ж?не к?сiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi, жо?ары
ж?не жо?ары о?у орнынан кейiнгi бiлiмi бар мамандарды даярлау?а, сондай
-
а? жо?ары о?у орындарыны? дайынды? б?л?мдер?не мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын орналастыр
у туралы ?а?идалар (б?дан ?рi ?
?а?идалар) ?Бiлiм туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдедег? За?ына
с?йкес ?зiрленген.
?а?идалар
мектепке дей?нг? т?рбие мен о?ыту?а, техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен к
ей?нг? б?л?м, жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кей?нг? о?у орыннан кей?нг? б?л?м? бар мамандар даярлау?а, сондай
-
а? жо?ары о?у орындарыны? дайынды? б?л?мдер?не оларды? бей?н?не, кадрлы? ?леует?не
, материалды?
-
техникалы? базасына, а?паратты? ресурстарына с?й
кес, сондай
-
а? оларды? ?ылыми
-
б?л?м беру ?ызмет?н?? ?лтты? ж?не халы?аралы? танылу к?рсетк?штер?н ескере отырып, республикалы? бюджет ?аражаты
есеб?нен мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру т?рт?б?н реттейд?.
2. Мектепке дей?нг? т?рбие мен о?ыту?а мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы менш?к нысанына, типтер? мен т?рлер?не ?арамастан б?л?м беру ?йымдарында орналастырылады.
Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? б?л?м беру стандарты ше?бер?нде б?р бала?а есептегенде т?рбиелеу мен о?ыту бойынша мектепке д
ей?нг? ?йымны? а?ымда?ы шы?ындары мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы к?лем?нде ?телед?.
3.
Техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы елд?? индустриалды?
-
инновациялы? дамуыны?, кадрлар?а салалы? ж?не ???рл?к ?ажетт?л?г?н?? басымды?тарына с?йкес менш?к нысанына ж?не ведомстволы? ба?ыныстылы?ына ?арамастан техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м беру ?йымдарында ??рылады ж?не орналастырылады.
4. Ж
о?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы елд?? индустриалды?
-
и
нновациялы? дамуыны?, кадрлар?а салалы? ж?не ???рл?к ?ажетт?л?г?н?? басымды?тарына с?йкес ???рл?к жоо мен ?ылыми ?йымдарды? ?ылыми
-
педагогикалы? кадрлар?а ?ажетт?л?г? ескер?ле отырып жо?ары о?у орындарында (б?дан ?р? -
ЖОО) ??рылады ж?не орналастырылад
ы.
5. Жо?ары б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы менш?к нысанына ?арамастан жо?ары о?у орындарында б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган ?тк?зет?н конкурс н?тижелер? бойынша б?л?м беру гранты т?р?нде орналастыры
лады. 6. Магистрлер мен философия докторларын (
PhD)/
бей?н? бойынша докторларды, оны? ?ш?нде ???рл?к жо?ары о?у орындары мен ?ылыми ?йымдар?а ма?сатты даярлау ?ш?н мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы менш?к нысанына ?арамастан базалы? жо?ары о?у орындарын
да орналастырылады.
7. Дайынды? б?л?мдер?н?? ты?даушылары ?ш?н мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган ?тк?зет?н конкурс н?тижес? бойынша жо?ары о?у орындарында орналастырылады.
2. Мектепке дей?нг? т?рбие мен о?ыту?а
мем
лекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру
8. Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н ?алалы? (ауданды?) б?л?м б?л?мдер? балалар ??рамын топтастыруды ж?рг?зед?.
Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша балалар ??рамын топтастыруда ?алалы? (ауданды?) б?л?м б?л?мдер? кезек т?з?м?н басшылы??а алады.
Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н облысты? (республикалы? ма?ызды ?алалар, астаналы?) жерг?л?кт? ат?арушы органдар (б?дан ?р? ?
ЖАО) конкурс ?тк?зед?. 9. Мектепке дей?нг? б?л?м беру ?йымдары менш?к нысанына ?арамастан ?аза?стан Республикасы ?к?мет?н?? 2004 жыл?ы 21 желто?санда?ы ? 1353 ?аулысымен бек?т?лген Мектепке дей?нг? ?йым ?ызмет?н?? ?лг? ?а?идаларымен бек?т?лген мектепке дей?нг? ?йымдар ?ызмет?н?? нормалары мен ?а?идаларын
са?тау кез?нде мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н мектепке дей?нг? т?рбие мен о?ыту бойынша ?ызмет жетк?зуш?лерд?? т?збес?не енг?з?лед?.
10. Жекеменш?к мектепке дей?нг? ?йымдарды? т?збес?н комиссия жа?адан енг?з?лет?н орындар?а конкурсты? нег?зде ?алыптастырады. ?атысу?а
?т?н?ш берген мектепке дей?нг? ?йымдар конкурс?а ?атысу?а ж?бер?лед?. ?т?н?ш нысаны ер?кт?.
Бай?ау?а ?атысу ?ш?н облысты? (республикалы? ма?ызды ?алалар, астаналы?) б?л?м бас?армасына жекеменш?к мектепке дей?нг? т?рбие мен
о?ыту ?йымдары келес? ??жаттарды? пакет?н ?сынады:
1) комиссия т?ра?асыны? атына ?т?н?ш;
2) за?ды т?л?аны? мемлекетт?к т?ркеу (?айта т?ркеу) туралы ку?л?г?н??, жар?ыны?, статистикалы? картаны?, СТН, банктен аны?таманы?, салы? органдарынан ?арызыны? жо?т
ы?ы туралы аны?таманы? к?ш?рмелер?; 3) жылжымайтын м?л?кке ???ы?ты орнатушы ??жаттарды? к?ш?рмелер? (жекеменш?к немесе жал?а алу);
4) медициналы? кабинетке лицензияны? немесе т?ркелген жер?н ескере отырып емханамен ?ызметт?? к?рсет?лу?не жасал?ан шартты? болуыны? к?ш?рмелер?;
5) б?л?м беру органдарыны? жолдамасымен мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша балаларды ?абылдау туралы жетк?зуш?н?? м?ндеттемес?.
Растайтын ??жаттар:
1) ?ызмет к?рсетуд?? ?ау?пс?зд?к талаптарына: ?аза?стан Республикасы ?к?мет?н??
2011 жыл?ы 30 желто?санда?ы ? 1684 ?аулысымен бек?т?лген ?Балалар мен жас?сп?р?мдерд? т?рбиелеу ж?не б?л?м беру объект?лер?не санитарлы?
-
эпидемиологиялы? талаптар? санитарлы? ережелер?не? (б?дан ?р?
?
санитарлы? ережелер) с?йкест?г?; 1)
санитарлы? ережелер
бойынша материалдармен ж?не ??ралдармен жабды?тауды? ?ажетт? де?гей?не с?йкест?г?;
3) т?рбиелеу ж?не о?ыту ба?дарламаларыны? ?аза?стан Республикасыны? ?Б?л?м туралы? За?ыны? (13.02.2012 ж. бер?лген ?згер?стер мен толы?тырулар) 4 бабы 24 тарма?ына с?йке
с бек?т?лген мектепке дей?нг? т?рбие мен о?ытуды? Мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандартыны? талаптарына с?йкест?г?.
Бай?ауды ?йымдастырушы (ЖАО) ?тк?зу уа?ытын белг?лейд?, комиссия ??рады ж?не ??рамын бек?тед?; комиссияны? ж?мысын ?амтамасыз етед?; комисси
яны? шеш?м? нег?з?нде мектепке дей?нг? ?йымдар т?збес?н бек?тед?;
Комиссия ?т?н?штер салын?ан конверттерд? ашады ж?не конкурс?а ?атысушыларды аны?тайды, ?т?н?штерд? ?арастырады, мектепке дей?нг? ?йымдар т?збес?н аны?тайды ж?не оны бек?ту ?ш?н 30 к?нт?збел?
к к?н ?ш?нде конкурсты? ?йымдастырушысына ?сынады.
11. Жекеменш?к мектепке дей?нг? ?йым тарапынан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша орын санына байланысты ?сыныстар саны арт?ан жа?дайда жетк?зуш?лерд? Комиссия конкурс нег?з?нде та?дап алады.
12. Же
тк?зуш?н? конкурс ар?ылы та?дауды? ?осымша критерийлер?:
1) т?рбиеш?лерд?? жалпы санынан оларды? жо?ар?ы ж?не б?р?нш? санатта?ы ?лес? ?
10%
-
дан кем емес;
2) дамуды? перспективалы? жоспарыны? болуы;
3) педагогикалы? процест? ?осымша к?рнек?л?к
-
?д?стемел?к материалмен ?амтамасыз ету, ?аз?рг? заман?а сай ойын ??рал
-
жабды?тарыны?, балалар к?ркем ?дебиет?н?? болуы; 4) мемлекетт?к мектепке дей?нг? б?л?м беру ?йымдарын облысты? ЖАО бек?т?лген ата
-
аналар т?
лем?н?? тариф?нен аспайтын мемлекетт?к тапсырыс бойынша баланы к?т?п
-
ба?у?а ата
-
аналар т?лем?н?? м?лшер?н белг?леу.
13. Комиссия м?ж?л?стен кей?н 10 ж?мыс к?н? ?ш?нде мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н мектепке дей?нг? ?йымдар т?збес? бойын
ша ?орытынды шы?арады.
Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы б?рын орналастырыл?ан мектепке дей?нг? б?л?м беру ?йымдары конкурс?а ?атыспай хаттама?а к?рг?з?лед?.
Мемлекетт?к тапсырысты орналастыру ?ш?н орындарды? барынша м?мк?н саны к?рсет?лген шеш?м хаттама т?
р?нде р?с?мделед?.
Комиссия м?шелер? дауысыны? к?пш?л?г?мен шеш?м ?абылданды деп есептелед?. Хаттаманы хатшы р?с?мдейд?, комиссия т?ра?асы ?ол ?ояды. Комиссия жылына 2 рет м?ж?л?с ??рады.
3. Техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м
ге мемлекетт?к тапсырысты орналастыру 14. Облысты?, Астана ж?не Алматы ?алаларыны? б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган мен жерг?л?кт? ат?арушы органдары (б?дан ?р? ?
ЖАО) техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беру ?йымдарыны? арасын
да техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастырады.
?атысу?а
?т?н?ш берген техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беру ?йымдары
конкурс?а ?атысу?а ж?бер
?лед?. ?т?н?ш нысаны ер?кт?.
Бай?ау?а ?атысу ?ш?н ?к?летт? орган?а немесе ЖАО
-
?а техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беру ?йымдары келес? ??жаттарды? пакет?н ?сынады:
1) ерк?н нысанда комиссия т?ра?асыны? атына ?т?н?ш;
2) за?ды т?л?ан
ы? мемлекетт?к т?ркеу (?айта т?ркеу) туралы ку?л?г?н??, жар?ыны?, статистикалы? картаны?, СТН, банктен аны?таманы?, салы? органдарынан ?арызыны? жо?ты?ы туралы аны?таманы? к?ш?рмелер?; 3) жылжымайтын м?л?кке ???ы?ты орнатушы ??жаттарды? к?ш?рмелер? (жекем
енш?к немесе жал?а алу);
4) мемлекетт?к тапсырысты орналастыру?а ?сыныс;
5) техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м беру ба?дарламалы бойынша б?л?м беру ???ы?ын аны?тайтын мемлекетт?к лицензияны? (?осымшасымен) к?ш?рмелер?. Техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? о?у орындарын аны?тау кез?нде Комиссия мынадай нег?зг? ?лшемдерд? ж?
не растайтын а?паратты басшылы??а алады:
1) б?л?м беру процес?н кадрлы? ж?не материалды?
-
техникалы? ?амтамасыз ету? ж?не педагогикалы? ?ызметкер?н?? б?л?кт?л?к де?гей?;
2) о?у, о?у
-
?д?стемел?к ?дебиеттермен ж?не бас?а да а?паратты? ресурстармен ?амтамасыз
ет?лу?;
3) б?л?м алушыларды жата?ханамен, ?о?амды? тама?тандыру ж?не медициналы? ?ызмет к?рсетумен ?амтамасыз ету м?мк?нд?г?;
4) техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м? бар маманды?тар б?л?н?с?нде б?л?м беру ?ызмет?н ж?рг?зу ???ы?ына бер?
лет?н лицензияны? болуы;
5) б?т?руш?н?? ж?мыспен ?амтылуы ж?не ?ажетт?л?г?;
6) инновациялы? б?л?м беру технологияларын енг?зу?.
Комиссия ?т?н?штер салын?ан конкурсты? ?тет?н мерз?м?н аны?тайды, комиссияны ??рады ж?не оны? ??рамын бек?тед?, комиссияны? ж?мысын ?амтамасыз етед?, комиссия шеш?м?н?? нег?з?нде техникалы? ж?не к?с?пт?к, орта б?л?мнен кей?нг? б?л?м берет?н о?у орындарыны? т?з?м?н бек?тед?.
15. Техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын ор
наластыру туралы шеш?м ?к?летт? органдар мен ЖАО
-
ны? интернет
-
ресурстарында жарияланады.
16. Техникалы? ж?не к?с?пт?к б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н (б?дан ?р? -
Комиссия) ??рылады. Комиссия ?
к?летт? органны? немесе ЖАО
-
ны?, бас?а да м?ддел? мемлекетт?к органдар мен ведомстволарды?, ?о?амды? ?йымдарды? ?ызметкерлер? ?атарынан ??рылады. 17. Комиссия отырысы оны? т?ра?асы бекiткен жоспар бойынша ?тк
iзiледi ж?не егер оны? м?шелер?н?? жалпы санын
ы? 2/3
-
?нен астамы ?атысса, за?ды деп есептеледi.
18. Комиссия шешiмдерi отырыс?а ?атысушы Комиссия м?шелерiнi? ?арапайым
к?пшiлiг?н?? ашы? дауыс беру? ар?ылы ?абылданады ж?не ол т?ра?а ?ол ?оятын хаттамамен ресiмделедi. Комиссия ??рамыны? даусы те? бол?ан
жа?дайда Комиссия т?ра?асыны? даусы шешуш? болып саналады.
4. Жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м
? бар мамандарды даярлау?а, сондай
-
а? жо?ары о?у орындарыны? дайынды? б?л?мдер?нде мемлекетт?к тапсырысты орналастыру 19. Жо?ары ж?не жо?ары о?у
орнынан кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган жыл сайын жо?ары о?у орындарыны? арасында конкурс жариялайды. Конкурс ?ткiзу туралы шешiм ж?не конкурсты? ??жаттамалар
?аза?стан Республикасы Бiлiм ж?не ?ылым министрiнi? немесе оны? м?ндет?н ат?арушы т?л?аны? б?йры?ымен рес?мделед?
.
20. Конкурс ?ткiзу туралы хабарландыру б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? интернет
-
ресурстарында жарияланады.
21. Конк
урс ?ткiзу ?шiн ??рамы Министрдi? немесе оны? м?ндет?н ат?арушы т?л?аны? б?йры?ымен бекiтiлет?н жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ж?н?ндег? комиссия (б?дан ?р? -
Ко
миссия) ??рылады. Комиссия т?ра?асы Министр болып табылады.
Комиссия б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны?, бас?а да м?ддел? мемлекетт?к органдар мен ведомстволарды?, ?о?амды? ?йымдарды? ?ызметкер?лер?нен ??рылады. Комиссия ??рамыны? саны оны? т?ра?ас
ын ?оса ал?анда та? болып табылады.
22. Комиссия отырысы оны? т?ра?асы бекiткен жоспар бойынша ?тк
iзiледi ж?не егер оны? м?шелер?н?? жалпы саныны? 2/3
-
?нен астамы ?атысса, за?ды деп есептеледi.
23. Комиссия шешiмдерi отырыс?а ?атысушы Комиссия м?шелерiнi? ?арапайым
к?пшiлiг?н?? ашы? дауыс беру? ар?ылы ?абылданады ж?не ол т?ра?а ?ол ?оятын хаттамамен ресiмделедi. Комиссия ??рамыны? даусы те? бол?ан жа?дайда Комиссия т?ра?асыны? даусы шешуш? болып саналады.
24.
Конкурсты? ?т?н?мге енет?н ??жаттар?а ?йымны? б?
р?нш? басшысыны? ?олы ?ойылып, елта?балы м?рмен расталуы ж?не конкурсты ?ткiзу туралы хабарландыруда к?рсетiлген т?ртiпте ?сынылуы ?ажет.
25. Конкурсты? ?тiнiмдi б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган конкурс ?ткiзу туралы хабарландыруда к?рсетiлген са?ат пен к?ннен кешiктiрмей ?абылдауы тиiс. Конкурсты? ?тiнiм беру мерзiмi ая?тал?аннан кейiн т?скен конкурсты? ?тiнiм кешiгу себептерiне ?арамастан ?аралмайды. Конкурсты? ?т?н?мдерд? беру мерз?м? ая?тал?аннан кей?н олар?а ?андай да б?р ?згер?стер енг?зуге р??с
ат ет?лмейд?.
26. Комиссия конкурсты? ?т?н?мдерд? ?т?н?м бер?лген к?ннен бастап 20 к?нт?збел?к к?н ?ш?нде ?арастырады, оларды? конкурсты? ??жаттамалар талаптарына с?йкест?г? де?гей?н аны?тайды ж?не оларды ба?алауды ж?рг?зед?.
27. Жо?ары б?л?м? б
ар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н жо?ары о?у орындарын аны?тау кез?нде Комиссия мынадай нег?зг? ?лшемдерд? басшылы??а алады:
1) б?л?м беру процес?н кадрлы? ж?не материалды?
-
техникалы? ?амтамасыз ету? ж?не пе
дагогикалы? ?ызметкер?н?? б?л?кт?л?к де?гей?;
2) о?у, о?у
-
?д?стемел?к ?дебиеттермен ж?не бас?а да а?паратты? ресурстармен ?амтамасыз ет?лу?;
3) ?ылыми ?леует? мен ж?рг?зген ?ылыми зерттеулер?н?? де?гей?;
4) б?л?м алушыларды жата?ханамен, ?о?амды? тама?тандыру ж?не медициналы? ?ызмет к?рсетумен ?амтамасыз ету м?мк?нд?г?;
5) аттестаттал?ан, аккредиттелген б?л?м беру ба?дарламаларыны? болуы;
6) б?т?руш?н?? ж?мыспен ?амтылуы ж?не ?ажетт?л?г?;
7) инновациялы? б?л?м беру технологияларын енг?зу?.
28. Ж
о?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыру ?ш?н базалы? жо?ары о?у орындарын аны?тау кез?нде Комиссия мынадай нег?зг? ?лшемдерд? басшылы??а алады:
1) ЖОО
-
ны? профессорлы?
-
о?ытушылы? ??рам
ынан н?лд?к емес импакт
-
факторы бар шетелд?к ?ылыми басылымдарда ?ылыми жарияланымдары, сондай
-
а? бас?а елдерд?? ?алымдарымен белсенд? халы?аралы? ынтыма?тасты? орнатуда т?ж?рибес?, ?ылым докторы/философия докторы (Phd)/бей?н? бойынша доктор/?ылым кандидат
ы ?ылыми д?режелер? бар ?ылыми жетекш?н?? болуы;
2) шетелд?к ?р?птес ЖОО
-
лармен (?ылыми ?йымдармен) б?рлес?п, ?ылыми
-
б?л?м беру жобаларын ?з?рлеу;
3) б?рлескен ?ылыми жобаларды орындау ж?не зерттеу базасын ?сыну туралы аккредиттелген ?р?птес ?ылыми ?йымдар
мен жасал?ан шарттарды? болуы;
4) ?ылыми
-
б?л?м беру процес?н кадрлы? ж?не материалды?
-
техникалы? ?амтамасыз ету;
5) ?лемд?к ?ылыми ж?не б?л?м беру ресурстарына ?ол жетк?зу;
6)
аттестаттал?ан, аккредиттелген б?л?м беру ба?дарламаларыны? болуы;
7)
инновациялы? технологияларды енг?зу
;
8) жо?ары о?у орындарыны? халы?аралы? ж?не ?лтты? рейтинг?лер?не ?атысу;
9) грантты? ж?не ба?дарламалы?
-
ма?сатты ?аржыландыру нег?з?нде ?ргел? ж?не ?олданбалы зерттеулер бойынша ?ылыми ж?не ?ылыми
-
техникалы? ба?дарламалар мен жобала
рды орындау:
10) халы?аралы? б?л?м беру ж?не ?ылыми жобалар?а ?атысу;
11) б?л?м алушыларды жата?ханамен, ?о?амды? тама?тандыру ж?не медициналы? ?ызмет к?рсетумен ?амтамасыз ету м?мк?нд?г?.
29. Дайынды? б?л?мдер?не ты?даушыларды о?ыту?а мемлекетт?к б?л?м бе
ру тапсырысын орналастыру ?ш?н жо?ары о?у орындарын аны?тау кез?нде Комиссия мынадай нег?зг? ?лшемдерд? басшылы??а алады:
1) б?л?м беру ?дер?с?н?? кадрлы? ж?не материалды?
-
техникалы? ?амтамасыз ет?лу? ж?не педагог ?ызметкерлерд?? б?л?кт?л?к де?гей?;
2) о?у
, о?у
-
?д?стемел?к ?дебиеттермен ж?не бас?а а?паратты? ресурстармен ?амтамасыз ет?лу?;
3) жо?ары о?у орнында б?л?м алушылар?а жата?ханада орынны?, ?о?амды? тама?тану орныны? ж?не медициналы? ?ызмет к?рсету орны мен спорт залы мен жабды?тарыны? жетк?л?кт? болуы.
30. Конкурс жо?ары ж?не жо?ары о?у орнынан кей?нг? маманды?тар бойынша б?лек ?тк?з?лед?.
31. Комиссия ба?алау нег?з?нде ж?не конкурсты? ?т?н?мд? салыстыра келе т?збе бойынша шеш?м ?абылдайды:
1) конкурс шарттары бойынша жо?ары б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыратын жо?ары о?у орындары;
2) конкурс шарттары бойынша маманды?тар б?л?н?с?нде к?лем? к?рсет?ле отырып, жо?ары б?л?м? бар педагог кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы о
рналастырылатын педагогикалы? жо?ары о?у орындары;
3) конкурс шарттары бойынша маманды?тар б?л?н?с?нде, оны? ?ш?нде магистрлерд? ж?не философия докторларын (
PhD)/бей?н? бойынша докторларды ма?сатты т?рде даярлау ?ш?н к?лем?н к?рсете отырып, жо?ары о?у орн
ынан кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысын орналастыратын базалы? жо?ары о?у орындары.
32. Конкурсты? комиссия ж?мысыны? н?тижелер? бойынша Министрд?? немесе оны? м?ндет?н ат?арушы т?л?аны? б?йры?ымен: 1) жо?ары б?л?м? бар кадрлар даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы орналастырылатын жо?ары о?у орындарыны? т?збелер?;
2) маманды? б?л?н?с?нде, оны? ?ш?нде магистрлерд? ж?не философия докторларын (
PhD)/бей?н? бойынша докторларды ма?сатты т?рде д
аярлау ?ш?н к?лем?н к?рсете отырып, жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м? бар кадрларды даярлау?а арнал?ан мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы орналастырылатын базалы? жо?ары о?у орындарыны? т?збес?;
3) жо?ары о?у орындарыны? дайынды? б?л?мдер?не ты?даушыларды о
?ыту?а
мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы орналастырылатын ?ш?н жо?ары о?у орындарыны? т?збес? бек?т?лед? ж?не б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? органны? интернет
-
ресурстарында жарияланады.
________________________
?аза?стан
Республикасы Б?л?м ж?не ?ылым
министр? м?ндет?н ат?арушыны? 2012 жыл?ы ?22? мамырда?ы ?235 б?йры?ымен бек?т?лген
Базалы? жо?ары о?у орындарында магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау тет?г?
1. Жалпы ережелер
1. Менш?к нысанына ж?не ведомстволы? ба?ыныстылына ?
арамастан базалы? жо?ары о?у орындарында магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау тет?г? (б?дан ?р?
-
Тет?к) магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлауды? м?ндеттер?н, шарттарын аны?тайды. 2. Тет?к ?Б?л?м туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 27 ш?лдег? ? 319
-
III За?ына с?йкес ?з?рленд?.
3. Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлауды? нег?зг? м?ндет? жо?ары о?у орындарыны? ж?не ?ылыми ?йымдарды? ?ылыми ж?не ?ылыми
-
педагогикалы? кадрлар?а деген ?
ажетт?л?ктер?н ?ана?аттандыру, елд?? т?ра?ты индустриалды
-
инновациялы? дамуы ?ш?н ?ажетт? б?л?мд? игеру, жина?тау ж?не беруд? ?амтамасыз етет?н жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беру ж?йес?н?? б?секеге ?аб?летт?л?г?не ж?не те?гер?мд?л?г?не ?ол жетк?зу болып
табылады. 4. Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау ?
б?л м?ддел? жа?тарды? кел?с?м? нег?з?нде жо?ары б?л?кт? ?ылыми ж?не ?ылыми
-
педагогикалы? кадрларды даярлау бойынша мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы есеб?нен ж?зеге асырылатын б?л?м беру субъект?лер?н?? шаралары мен ?рекеттер?н?? ж?йес?. 5. Магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау базалы? жо?ары о?у орындарында ж?зеге асырылады. 6. Тет?кте мынадай нег?зг? аны?тамалар пайдаланылады:
1) базалы? жо?ары о?у орны (б?дан ?р? ?
базал
ы? ЖОО) -
магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау бойынша ?ызметт?? толы? циклын ?ске асыратын ЖОО;
2) магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау?а тапсырыс беруш?лер -
?ылыми ж?не ?ылыми
-
педагогикалы? кадрларды даярлау ?дер?с?не ?атысушы а
йма?ты? жо?ары о?у орындары (б?дан ?р? ?
айма?ты? ЖОО) ж?не (немесе) ?ылыми ?йымдар;
3) нысаналы даярлау ба?дарламалары бойынша б?л?м алушылар ?
базалы? ЖОО
-
да к?с?пт?к б?л?м беру ба?дарламасын игеру ?ш?н ж?не а?ылы б?л?м беру ?ызмет?н к?рсету шарты нег?з?нде мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша б?л?м алушы магистранттар мен PhD докторанттар.
7. Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлауды? ???ы?ты? ?атынастар субъект?лер? болып мыналар табылады:
1) б?л?м беру саласында?ы у?к?летт? орган
;
2) базалы? жо?ары о?у орындары;
3) магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау?а тапсырыс беруш?лер;
4) нысаналы даярлау ба?дарламалары бойынша б?л?м алушылар.
Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау тет?г?
8. Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау базалы? ЖОО
-
да тапсырыс бер?лген маманды?тар бойынша мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы нег?з?нде ж?зеге асырылады.
9. Осы Тет?кт?? 1
-
?осымшасына с?йкес базалы? ж?не ???рл?к ЖОО, ?ылыми ?йымдарды? басшылары жыл сайын б?л?м бер
у саласында?ы у?к?летт? орган?а белг?ленген ?лг?де магистрант пен PhD докторларын нысаналы даярлау?а тапсырыс беред?.
10. Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау?а тапсырыс беруш?лерден алын?ан тапсырыстар нег?з?нде б?л?м беру саласында?ы у?к?л
етт? орган нысаналы даярлау аясында ?ылыми ж?не ?ылыми
-
педагогикалы? кадрлар?а деген жалпы ?ажетт?л?кт? ?алыптасады.
11. Магистрлер мен PhD докторларды нысаналы даярлау бойынша ?абылдау
?аза?стан Республикасы ?к?мет?н?? 2012 жыл?ы 19 ?а?тарда?ы ? 109 ?аулысымен
бек?т?лген Жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беруд?? к?с?би о?у ба?дарламасын ж?зеге асыратын б?л?м беру ?йымдарына о?у?а ?абылдауды? типт?к ережес?не с?йкес ж?зеге асырылады.
12. Нысаналы даярлау аясында базалы? ЖОО
-
ны? ?абылдау комиссиясына тапсыру?а ?сыныл?ан т?л?алар 30 тамыз?а дей?н а?ылы б?л?м беру ?ызмет?н к?рсету (магистратура/PhD докторантура) шарт (б?дан ?р?
-
Шарт) жасасады.
13. Шарт магистранттар мен (немесе) PhD докторанттар, базалы? ЖОО мен айма?ты? ЖОО ж?не (немесе) ?ылыми ?йым арасында жасалынады.
14. Шартта м?ндетт? т?рде:
1) шартты? м?н?;
2)
тараптарды? ???ы?тары мен м?ндеттер?;
3)
б?л?м беру ?ызмет?н к?рсету а?ысыны? м?лшер? мен т?леу т?рт?б?;
4)
тараптарды? жауапкерш?л?ктер?;
5)
кел?спеуш?л?ктерд? шешу т?рт?б?;
6) кел?с?м
-
шартты? ?ызмет
ету мерз?м?, ?згерту енг?зу ж?не оны б?зу т?рт?б? к?рсет?лед?.
Базалы? жо?ары о?у орындарында
магистрлер мен PhD докторларын нысаналы
даярлау тет?г?не 1
-
?осымша ?лг?
Магистрлерд?/ PhD докторларды ма?сатты даярлау?а ?т?н?м
____________________________________________________________ (ЖОО
-
?/?ылыми ?йымны? ?
тапсырыс беруш?н?? атауы)
Маманды?ты? коды ж?не атауы
?ажетт?л?к
Базалы? ЖОО
-
? атауы
Барлы?ы:
ЖОО
-
?/?ылыми ?йымны? жетекш?с?
Т.А.?.
Базалы? жо?ары о?у орындарында
магистрлер мен PhD докторларын нысаналы
даярлау тет?г?не 2
-
?осымша А?ылы б?л?м беру ?ызмет?н к?рсету (магистратура/
PhD
докторантура)
шарты
__________________ ?аласы ?___? ________________ 20___ж.
__________________________________________________________ мекен
-
жай бойынша орналас?ан ____________________
______________________________________________
мемлекетт?к ?айтадан т?ркеу туралы ку?л?к ?______, ?__?______ 20____ ж., ?аза?стан Республикасыны? Б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?мен бер?лген лицензия ?___, сериясы ________________________, ?___?_____ 20___ ж., атынан Ж
а
р?ы нег?з?нде ?рекет етуш
?
__________________________________, б?дан ?р? "Б?л?м беру ?йымы" деп аталатын б?р жа?ынан __________________________________________________________________
___________________________________________________________
_______
(тег?, аты, ?кес?н?? аты)
ек?нш? жа?тан, немесе __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ нег?з?нде ж?не азамат(ша) м?ддес? ?ш?н ?рекет етуш? __________________________________________________________________ (за?ды т?л?аны? немесе бас?а у?к?летт? т?л?аларды? тег?, аты, ?кес?н?? аты ж?не лауазымы) ________________________________________
__________________________
атынан, б?дан ?р? "магистрант/докторант" деп аталатын _____________________________
_____________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________
________________________________
(жеке ж?не за?ды т?л?аны? атауы)
?ш?нш? жа?тан т?мендег?лер туралы осы шартты жасады.
I. ШАРТТЫ? М?Н?
1.Б?л?м беру ?йымы ?з?не
1)
жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беруд?? мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? стандарттарына с?йкес к?нд?зг? о?ыту нысаны бойынша магистратураны?/PhD докторантураны? б?л?м беру ба?дарламалары бойынша б?л?м алушыны? о?уын ?йымдастыру бойынша м?ндеттер?н алады.
Маманды? шифры ж?не атауы: _______________________________________________
__________________
II. ТАРАПТАРДЫ? ???Ы?ТАРЫ МЕН М?НДЕТТЕР?
2. Б?л?м беру ?йымы ?з?не мынадай м?ндеттемелер алады:
1)
мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысына с?йкес магистрантты/докторантты нысаналы даярлау аясында конкурс ?орытындысы бойынша ?абылдау;
2)
?аза?стан
Республикасыны? мемлекетт?к жалпы?а м?ндетт? б?л?м беру стандарттарыны? талаптарына с?йкес б?л?м беруд? ?амтамасыз ету.
3. Б?л?м беру ?йымыны? ???ы?тары:
1) Магистранттан/докторанттан осы шарт пен б?л?м беру ?йымыны? ?шк? т?рт?п ережелер?не, б?л?м беру ?йымыны? Жар?ысына с?йкес м?ндеттерд? адал ж?не ти?ст? орындауды талап ету;
2) о?у жоспарын ж?не жеке жоспарды орындама?аны, ?шк? т?рт?п ережелер?н ж?не б?л?м беру ?йымыны? Жар?ысын б?з?аны ?ш?н магистранттар?а/докторанттар?а о?удан шы?ару?а дей?нг? т?рт?п
т?к ы?пал ету шараларын ?олдану;
3) Магистрантты?/докторантты? о?у жет?ст?ктер?н тексеру ма?сатында а?ымда?ы ба?ылау ж?не аралы? аттестаттау т?рлер?н аны?тау.
4. Магистрантты?/докторантты? м?ндеттер?:
1) жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беруд?? мемлекетт?к
жалпы?а м?ндетт? б?л?м беру стандарттарыны? к?лем?нде б?л?мд?, ?скерл?ктерд? ж?не практикалы? да?дыларды ме?геру;
2) б?л?м беру ?йымы басшысыны? б?йры?тары мен ?к?мдер?н, Жар?ысын, ?шк? т?рт?п ережелер?н ж?не осы шарт талаптарын са?тау ж?не орындау;
3) жа
н?я жа?дайы, т?р?ылы?ты орны, телефоны ?згерген жа?дайда осы жа?дайлар бол?ан с?ттен бастап ?ш к?нд?к мерз?м ?ш?нде хабардар ету.
5. Магистратурада/докторантурада б?л?м алу кезе??нде:
1) келес? б?л?мдерден т?ратын жеке ж?мыс жоспарын орындау:
жеке о?у жосп
ары;
2) ?ылыми
-
зерттеу/сараптамалы?
-
зерттеу ж?мыстары (та?ырыбын, зерттеу ба?ытын, есеп беру мерз?м? мен нысанын);
3) практика (ба?дарлама, база, мерз?м? ж?не есеп беру т?р?);
4) нег?здемемен ж?не ??рылымымен магистрл?к/докторлы? диссертация та?ырыбы;
5
) магистрл?к/докторлы? диссертацияны орындау жоспары;
6) ?ылыми ма?алаларды жариялау ж?не та?ылымдамадан ?ту жоспары;
7) б?л?м беру ?йымы белг?леген мерз?мде жеке жоспарды? орындалуы туралы есеп беру;
8) аралы? аттестаттаудан ?ту;
9) магистрл?к/докторлы? диссертацияны дайындау;
10) диссертацияны сараптамалы? ке?еске ?сыну;
11) ?орытынды аттестаттаудан ?ту: кешенд? емтихан тапсыру, ашы? т?рде магистрл?к/докторлы? диссертацияны ?ор?ау;
12) о?уды ая?та?аннан кей?н с?йкес ЖОО
-
да у?к?летт? органны? ма?сатты та
псырысына байланысты кем дегенде 3 жыл ж?мыс жасау. 6. Магистрантты?/докторантты? ???ы?тары:
1) магистратураны?/докторантураны? б?л?м беру ба?дарламасымен ?арастырыл?ан тапсырмаларды орындау ма?сатында б?л?м беру ?йымыны? материалды?
-
техникалы? жабды?та
рын пайдалану?а;
2) ?ылыми
-
зерттеу ж?мыстарыны? барлы? т?рлер?не, конференциялар?а, симпозиумдар?а, ?атысу, басылымдар?а, соны? ?ш?нде б?л?м беру ?йымыны? басылымдарына ?з?н?? ж?мыстарын ?сыну?а;
3) жо?ары о?у орнынан кей?нг? б?л?м беру ?дер?с?н ?йымдастыру мазм?нын жет?лд?ру, о?ыту ?д?стемес?, о?ытушыларды? жеке ??рамы бойынша ?сыныстарды кез келген т?рде (жазбаша, ауызша) беруге.
III. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР
7. Мемлекетт?к б?л?м беру тапсырысы бойынша б?л?м алушы магистрант/докторант ?ш?н о?уды ая?та?ан со? __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ЖОО атауы)
3 жыл е?бек ету? м?ндетт? шарт болып табылады. 8. Магистрант/докторант о?удан шы?ып кеткен, ауыс?
ан немесе ?айтадан о?ыту курсына ?ал?ан жа?дайда мемлекетт?к тапсырыс бойынша б?л?м алу ???ы?ынан айрылады.
IV. ТАРАПТАРДЫ? ЖАУАПКЕРШ?Л?КТЕР?
9. Тараптар ?здер?н?? м?ндеттемелер?н осы шартпен ?арастырылма?ан жа?дайларды орындама?аны немесе тиес?л? де?ге
йде орындама?аны ?ш?н ?аза?стан Республикасы за?намаларында белг?ленген жауапкерш?л?ктерд? алады.
10. Шартты? 7 б?л?м?н орындама?аны ?ш?н магистрант/докторант ?з?н?? б?л?м алуына ?атысты республикалы? бюджет шы?ындарын ?айтару?а м?ндетт?. V. ДАУЛАР
ДЫ ШЕШУ Т?РТ?Б?
11. Осы шартты орындау ?рд?с?нде туындайтын кел?спеуш?л?ктер мен даулы жа?дайлар, ?зара ?олайлы шеш?мдерге келу? ма?сатында т?келей тараптарды? ?атысуымен ?арастырылады.
12. Тараптар арасында кел?сс?здер, ?зара ?олайлы шеш?мдер жасау жолымен шеш?лмеген м?селелер ?аза?стан Республикасыны? ?олданыста?ы за?намаларына с?йкес шеш?лед?.
VI. ШАРТТЫ? ?ОЛДАНЫС МЕРЗ?М?, ТАЛАПТАРДЫ ?ЗГЕРТУ Ж?НЕ ОНЫ Б?ЗУ Т?РТ?Б?
13.Осы шарт о?ан тараптар ?ол ?ой?ан к?ннен бастап к?ш?не енед? ж?не о?у ая?тал?ан
со? оны ж?берген айма?ты? жоо/?ылым ?йымы магистрант/докторантпен шарт жаса?ан кезден к?ш?н жояды. 14. Осы шартты? талаптары тараптарды? ?зара жазбаша кел?с?мдер? бойынша ?згеру? ж?не толы?тырылуы м?мк?н.
15.Осы шарт б?рдей за?ды к?шке ие ?ш данада ме
млекетт?к/орыс т?л?нде жасалынады ж?не б?р данадан б?л?м беру ?йымына, магистрант?а/докторант?а ж?не Тапсырыс беруш?ге бер?лед?.
Б?л?м алушы:
Б?л?м беру ?йымы:
_____________________________________________________
Аты
-
ж?н? _________________
_____
_______________________________
Жеке ку?л?г? ?
____________________
Банк
т?к
реквизит
тер
ИИК
СТН
______________________________
Мекен
-
жайы _______________________
БИК __________________________________
СТН
__________________________________
БИН
телефон___________________________
Код 16
электронды? пошта
__________________________________
Б
?л?м алушы
______________________
Тапсырыс беруш?:
_____________________________
_____________________________
е.а./ш
________________________
_____________________________
БИК _________________________
СТН _________________________
Мекен
-
жайы
__________________
_____________________________
Ректор _______________________
Б
?л?м беру ?йымыны? Жар?ысымен, б?л?м беру ?ызмет?н ж?рг?зу ???ы?ын берет?н лицензиямен, ?шк? т?рт?п ережес?мен, осы Шартпен таныстым __________________________________________
(Б?л?м алушыны? ?олы)
___________________________________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от ?
19
? января 2012 года ? 108
Правила
предоставления академических
отпусков обучающимся в организациях образования
1.
Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления академических отпусков обучающимся в организациях образования разработаны с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании?
.
2. Академический отпуск ?
э
то период, на к
оторый обучающиеся в организациях образования (
учащиеся, студенты, магистранты, адъюнкты, курсанты, слушатели и докторанты
) временно прерывают свое обучение по медицинским показаниям и в иных исключительных случаях.
3. При предос
тавлении академического отпуска лицу, обучающемуся на основе государственного образовательного заказа, право на дальнейшее обучение на основе государственного образовательного заказа сохраняется за ним, и финансирование его обучения прерывается (за исключе
нием финансирования расходов, предусматриваемых на выплату в установленном порядке стипендий обладателям грантов, находящимся в академическом отпуске на основании заключения врачебно
-
консультативной комиссии в соответствии с пунктом 14 Постановления Правит
ельства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года ? 116) на период предоставленного академического отпуска, которое возобновляется после его окончания.
4. При предоставлении академического отпуска обучающемуся на платной основе оплата за обучение приост
анавливается на период академического отпуска.
2. Порядок и сроки предоставления академических отпусков
5. Для оформления академического отпуска обучающийся подает заявление на имя руководителя организации образования и представляет документы, подтвержд
ающие обоснованность временного прерывания обучения.
6. Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется обучающемуся на основании:
1) заключения врачебно
-
консультативной комиссии при амбулаторно
-
поликлинической организации (далее ?
ВКК) прод
олжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни;
2
) заключения Центральной врачебно
-
консультативной комиссии при противотуберкулезной медицинской организации в случае болезни туберкулезом.
Академический отпуск может быть предоставлен обучающе
муся также на основании:
1) повестки о призыве в ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан на период призыва на воинскую службу, в установленных законодательством случаях; 2
)
рождения, усыновления или удочерения ребенка
продолжительностью
до 3 года, в установленных законодательством случаях; 3) в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. На основании представленных документов руководитель организации образования в течение трех рабочих дней издает приказ о предоставлении обучающемуся академ
ического отпуска с указанием его сроков начала и окончания.
8. Руководитель организации образования копию приказа о предоставлении академического отпуска обучающемуся по образовательному гранту, финансируемому из республиканского бюджета, направляет в уполномоченный орган в области образования или соответствующее отраслевое министерство в течение трех рабочих дней, а финансируемому из местного бюджета -
в местные исполнительные органы в области образования, для корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования данной программы.
9. После выхода из академического отпуска обучающийся подает заявление на имя руководителя организации образования и представляет справку ВКК о сост
оянии здоровья из лечебной организации, наблюдавшей больного, с заключением о возможности продолжения обучения по данной специальности -
при нахождении обучающегося в академическом отпуске в связи с болезнью.
10. Декан факультета (директор института) на о
сновании представленных документов определяет разницу дисциплин в рабочих учебных планах, курс обучения и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с офисом Регистратора (академическая служба, занимающаяся регистрацией всей истори
и учебных достижений обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и расчет его академического рейтинга).
Курс обучения определяется с учетом пререквизитов по тем же правилам, что и в случае перевода или восстановления обучающихся.
1
1. На основании представленных документов руководитель организации образования в течение трех рабочих дней издает приказ о выходе обучающегося из академического отпуска с указанием специальности, курса и группы.
12. При выходе из академическ
ого отпуска обучающегося по государственному образовательному гранту
копию данного приказа в течение трех рабочих дней организация образования, финансируемая из республиканского бюджета, направляет в уполномоченный орган в области образования или соответст
вующее отраслевое министерство, а финансируемая из местного бюджета -
направляет в местные исполнительные органы в области образования, для корректировки соответствующей суммы и сроков финансирования данной прог
раммы.
13. В случае, если дата выхода из академического отпуска или ухода в академический отпуск не совпадает с началом или окончанием академического периода, то обучающийся по индивидуальному графику выполняет все учебные зад
ания и набирает баллы, необходимые для рейтинга допуска, либо записывается в летнем семестре на дисциплины, по которым образовалась разница.
14. Для ликвидации разницы обучающийся, параллельно с текущими учебными занятиями, в течение академического периода
посещает все виды учебных занятий, сдает все виды текущего и рубежного контроля, предусмотренные рабочим учебным планом по данным дисциплинам, получает допуск и сдает итоговый контроль в период промежуточной аттестации обучающихся согласно академическому календарю.
_____________________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года ? 109
Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования
1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании? и определяют порядок приема лиц в магистрат
уру, докторантуру высших учебных заведений (далее ?
ВУЗ), резидентуру ВУЗов и научных организаций, адъюнктуру высших военных учебных заведений.
2. Формирование контингента магистрантов ВУЗов, слушателей резидентуры ВУЗов и научных организаций осуществляетс
я посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку научных и педагогических кадров, а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных источников. Формирование контингента адъюнктов, докторантов осуществляется н
а основе государственного образовательного заказа. Лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, могут получить на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатное послевузовское образование, есл
и образование этого уровня они получают впервые, за исключением военных учебных заведений.
Право на получение иностранцами на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом бесплатного послевузовского образования определяется ме
ждународными договорами Республики Казахстан.
3
. Прием лиц в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.
4
. Граждане Республики Казахстан, имеющие сертификат о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий) по программам Test of English as a Foreign Language, Test of English as a Foreign Language Institutional
Testing
Programm
(TOEFL ITP
), (TOEFL, пороговый балл -
не менее 560), International English Language Tests System (IELTS, пороговый балл -
не менее 6.0), Grundbaustein DaF (пороговый балл -
С 1), Deutsche Sprachprfung fur den Hochschulzugang (DSH, пороговый балл -
С 1), Diplome d'E
tudes en Langue fran?ais (DELF, пороговый балл -
В 2), Diplome Approfondi de Langue fran?ais (DALF, пороговый балл -
С 1), Тest de connaisances de fran?ais (TCF, пороговый балл -
не менее 400), освобождаются от вступительного экзамена по иностранному языку
в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру.
5
. Прием в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру с указанием специальностей подготовки объявляется через средства массовой информации не позднее пятнадцати календарных дней до даты н
ачала приема документов. 6
. Прием заявлений лиц, претендующих на обучение по государственному образовательному заказу, в том числе в рамках целевой подготовки, проводится в ВУЗах, определяемых уполномоченным органом в области образования
(далее
-
базовый ВУЗ)
,
в которых осуществляется подготовка магистров и докторов
.
7. Прием заявлений поступающих в магистратуру, докторантуру ВУЗов, адъюнктуру военных учебных заведений, резидентуру ВУЗов и научных организаций проводится с 20 июня по 20 июля.
Вступительные экзамены в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру проводятся с 1 до 20 августа, зачисление -
до 31 августа.
2. Порядок приема в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского обр
азования
Порядок приема документов для поступления в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру
8
. В магистратуру, резидентуру и адъюнктуру принимаются лица, освоившие профессиональные учебные программы высшего образования.
9
. Для приема документов и организации проведения вступительных экзаменов в ВУЗах создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является руководитель ВУЗа или научной организации в области здравоохранения.
Состав приемной комиссии утверждается прика
зом руководителя ВУЗа.
1
0
. Лица, поступающие в магистратуру и адъюнктуру, подают в ВУЗ, в резидентуру ?
в ВУЗ или научную организацию следующие документы:
1) заявление на имя руководителя организации;
2) копия документа о высшем образовании;
3
) свидетельство об окончании интернатуры (для поступления в резидентуру); 4) копию сертификата о сдаче теста по программам, указанным в пункте 4
настоящих Правил (в случае их наличия);
5) личный лис
ток по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
7) медицинскую справку формы 086
-
У;
8) копию удостоверения личности;
9) список научных и научно
-
методических работ (в случае их наличия). Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы
возвращаются. 1
1
. В докторантуру принимаются лица, имеющие академическую степень ?магистр? или завершившие обучение в резидентуре по медицинским специальностям.
1
2
. Лица, поступающие в докторантуру, подают в высшее учебное заведение следующие документы:
1) заявление на имя руководителя организации;
2) обос
нование планируемого диссертационного исследования, согласованное с предполагаемым отечественным или зарубежным научным консультантом; 3) копию удостоверения личности;
4) копия документа об образовании;
5) копию сертификата о сдаче теста по программа
м, указанным в пункте 4
настоящих Правил (в случае их наличия);
6) список научных и научно
-
методических работ
(в случае их наличия)
;
7) шесть фотографий размером 3x4 сантиметров;
8) медицинскую справку формы 086
-
У;
9) лич
ный листок по учету кадров и документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж). Вместе с копиями документов, указанных в настоящем пункте, предоставляется оригинал для сверки. После проведения сверки оригиналы возвращаю
тся. Порядок проведения вступительных экзаменов
1
3
. Граждане Республики Казахстан и лица без гражданства, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, за исключением иностранцев, сдают вступительные экзамены:
1) по одному из ин
остранных языков по выбору (английский, французский, немецкий);
2) по специальности.
1
4
. Иностранцы, поступающие в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру, сдают вступительные экзамены:
1) по государственному или русскому языкам (язык обучени
я);
2) по специальности.
1
5
. На период проведения вступительных экзаменов в магистратуру, адъюнктуру и докторантуру в ВУЗе, в резидентуру ?
в ВУЗе и научной организации создаются экзаменационные комиссии по специальностям.
1
6
. Экзаменационная комиссия по специальности формируется из числа сотрудников ВУЗов
и научных организаций, имеющих ученую степень по соответствующей специальности. Состав экзаменационной комиссии по специальности состоит из председателя и трех членов, два из которых должны быть докторами наук. Состав экзаменационной комиссии по специальности утверждается приказом руководителя ВУЗа или научной организации в области здравоохранения.
1
7
. При проведении экзамена по специальности в б
азовые ВУЗ
ы в качестве наблюдателей направляются представители уполномоченного органа в области образования. 1
8
. ВУЗы и научные организации за двадцать календарных дней до проведен
ия экзаменов направляют в уполномоченный орган в области образования график проведения вступительных экзаменов по специальности. 19
. Вступительные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам проводятся по технологии, разработанной Нац
иональным центром тестирования Министерства образования и науки Республики Казахстан.
20
. Уполномоченный орган в области образования определяет порядок проведения вступительных экзаменов по государственному, русскому и иностранным языкам
. 21. Вступит
ельные экзамены по государственному, русскому и иностранным языкам проводятся в ВУЗ
ах, определяемых уполномоченным органом в области образования.
2
2
. Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
23. В целях обеспечения соблюдения единых требований
и разрешения спорных вопросов создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций и в каждом
ВУЗе апелляционная комиссия.
Председатель и состав республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа в области образо
вания. Состав апелляционной комиссии в ВУЗе утверждается приказом председателя приемной комиссии. Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных экзаменов.
24. Апелляционная комиссия принимает
и рассматривает заявления от лиц, поступающих в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру
по содержанию экзаменационных материалов
и по техническим причинам. Апелляционная комиссия принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующему резу
льтаты вступительного экзамена по специальности.
Результаты рассмотрения апелляции по государственному, русскому и иностранным языкам передаются апелляционной комиссией в республиканскую апелляционную комиссию.
Республиканская апелляционная комиссия рас
сматривает обоснован
-
ность предложения апелляционной комиссии и в течение одного дня после поступления предложения апелляционной комиссии принимает решение о добавлении баллов лицу, апеллирующего результаты вступительных экзаменов по
государственному,
русскому и иностранным языкам
.
25. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной коми
с-
сии лицом
,
поступающим в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру. З
а-
явления по содержанию экзаменационных материалов
и по техническим
причинам пр
и-
нимаются до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов вступительного экзамена
и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня
со дня подачи заявления
. Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке
. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается
.
26. При рассмотрении заявления апелляционной комиссией, лицо, подавшее апелляцию, предоставляет документ, удостоверяющий лич
ность. 27.
Решени
я
апелляци
онными комиссиями
принима
ю
тся большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционн
ых
комисси
й
оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.
3. Зачисление в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру
2
8
. Зачисление в число магистрантов, слушателей резидентуры, адъюнктов, докторантов осуществляется приемной комиссией ВУЗа.
29
. На обучение по государственному образовательному заказу зачисляются лица, набравшие наивысшие баллы по сумме вступительных экзаменов не менее 150 баллов по 100
-
балльной шкале оценок согласно приложению
к
настоящим Правилам.
Гражданам Республики Казахстан, имеющим сертификаты о сдаче теста по иностранному языку (английский, французский, немецкий) указанных в пункте 4 настоящих правил, зачисляется наивысший балл по 100
-
балльной шкале оценок. 3
0
. В сл
учае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное право при зачислении получают лица, имеющие наиболее высокую оценку по специальности,
в случае одинаковых показателей вступительного экзамена по специальности, преимущественное право
получают л
ица, имеющие наиболее высокую оценку по государственному, русскому и иностранным языкам. Затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю избранной специальности.
31
. Зачисление лиц на целевую подготовку магистров и докторов философии (
PhD
) п
о государственному образовательному заказу
осуществляется на конкурсной основе среди лиц
, претендующих на данную подготовку.
32. Неосвоенные места по государственному образовательному заказу, в том числе целевые, возвращаются в уполномоченный ор
ган образования для дальнейшего перераспределения между высшими учебными заведениями.
3
3
. Высшие учебные заведения и научные организации представляют в уполномоченный орган в области образования в течение 10 календарных дней итоговый отчет по организации
и проведению приема, а также копии приказов о зачислении в магистратуру, резидентуру, адъюнктуру и докторантуру по государственному образовательному заказу.
_________________________
Приложение
к Типовым правилам приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы послевузовского образования
Система перевода оценок по 100
-
балльной шкале оценок
Баллы по 100
-
балльной шкале оценок
Баллы по 4
-
балльной шк
але оценок
?
-
1MM
Отлично (5)
?
-
?
?
-
?
Хорошо (4)
?
-
?
?
-
?
?
-
?
Удовлетворительно (3)
?
-
?
?
-
?
?
-
?
?
-
?
M
-
?
Неудовлетворительно (2)
________________________
Утверждены постановлением Правительства
Республики Казахстан от ?19? января 2012 года ? 110
Правила
перевода и восстановления обучающихся
по типам организации образования
1. Общие положения
1. Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организаций образования (далее ?
Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 26) статьи 4 Закона Республики Казахстан ?Об образовании?.
2. Правила определяют порядок перевода и восстановления обучающихся в организациях образования, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности.
3. Перевод
обучающихся осуществляется с курса на курс, из одной организации образования в другую, с одной формы обучения на другую, с одного языкового отделения на другое, с одной специальности на другую.
Перевод студентов в высшие учебные заведения подведомственные
правоохранительным и специальным органам, регулируется правилами, утверждаемые руководителями указанных уполномоченных органов.
4. Заявления обучающихся очной и вечерней форм обучения о переводе и восстановлении рассматриваются руководителем организации образования в период летних и зимних каникул в течение пяти рабочих дней до начала очередного академического периода.
Заявления обучающихся заочной формы обучения о переводе и восстановлении рассматриваются руководителем организации образования не позже ч
ем за один месяц до начала очередной экзаменационной сессии принимающей организации образования.
5. При переводе и восстановлении обучающихся определяется академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов, изученных ими за предыдущие академические
периоды.
6. Академическая разница в дисциплинах рабочих учебных планов определяется руководителем организации образования на основе перечня изученных дисциплин, их программ и объемов в академических часах или кредитах, отраженных в копии учебной карточки или транскрипта, или в справке, выдаваемой лицам, не завершившим образование (далее ?
Справка).
7. При переводе и восстановлении обучающегося из зарубежной организации образования представляется документ об освоенных учебных программах (академическая спра
вка, транскрипт), а также документ о завершении предыдущего уровня образования, который должен пройти в установленном порядке процедуру нострификации в Республике Казахстан.
8. Для ликвидации академической разницы в дисциплинах рабочего учебного плана, обу
чающийся в течение академического периода посещает все виды учебных занятий, сдает все виды текущего контроля, получает допуск к итоговому контролю.
9. Академическая разница в дисциплинах рабочего учебного плана, не ликвидированная в установленный срок, в
дальнейшем учитывается как академическая задолженность.
2. Порядок перевода и восстановления обучающихся по типам организации образования
Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического
и профессионального, послесреднего образования
10. Перевод с одной специальности на другую или с одной формы обучения на другую в одной организации образования, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образов
ания (далее -
организация образования) производится приказом руководителя организации образования.
11. Если обучающийся заключил индивидуальный договор об оказании образовательных услуг (далее -
договор) с организацией образования, то его переводу в другую
организацию образования или с одной специальности на другую должно предшествовать изменение или расторжение указанного договора.
12. Перевод обучающегося первого курса допускается по завершению первого семестра по родственной специальности.
13. Обучающийс
я, желающий перевестись в другую организацию образования, подает письменное заявление в произвольной форме о переводе на имя руководителя организации образования, где он обучается, и получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к
руководителю интересующей его организации образования.
К заявлению о переводе на имя руководителя принимающей организации образования должна быть приложена копия из зачетной книжки (или книжка успеваемости) обучающегося, заверенная подписью руководителя о
рганизации образования, откуда он переводится.
14. При решении вопроса о переводе руководитель организации образования, принимающий обучающегося, издает приказ о его допуске к учебным занятиям, сдаче разницы в учебном плане, направляет письменный запрос в
организацию образования, где он ранее обучался, о пересылке его личного дела.
15. Приказ о зачислении в число обучающихся организации образования издается после получения личного дела обучающегося из организации образования, где он ранее обучался.
16. Лица, обучавшиеся ранее в организациях образования, могут восстановиться в прежнее или другую организацию образования.
Обязательным условием восстановления является завершение обучающимся одного семестра и вопрос о восстановлении рассматривается только н
а основании его личного заявления.
Восстановление на первый курс обучающихся допускается по завершению первого семестра на соответствующую или родственную специальность.
17. Обучающиеся на платной основе, отчисленные в течение семестра за неоплату обучен
ия, в случае погашения задолженности по оплате имеют право на восстановление в течение четырех недель с момента отчисления, при этом организация образования восстанавливает обучающегося при предъявлении документа о погашении задолженности по оплате, в тече
ние трех рабочих дней.
18. Восстановление ранее обучающихся в других организациях образования допускается: при наличии соответствующих учебных групп обучения по курсам и специальностям; при разнице учебных дисциплин, указанных в Справке, выдаваемой лицам, не завершившим обучение (или в зачетной книжке обучающегося), с перечнем учебных дисциплин рабочего учебного плана, принимающей организации образования -
не более четырех учебных дисциплин.
19. Разница в дисциплинах и учебных часах рабочего учебного плана
устанавливается заместителем руководителя организации образования по учебной работе в организациях образования. Порядок и сроки ликвидации разницы в дисциплинах учебного плана утверждается приказом руководителя организации образования.
20. При восстановл
ении ранее обучающихся в другую организацию образования руководитель организации образования, где ранее обучался обучающийся, на основании письменного запроса принимающей стороны пересылает личное дело обучающегося, при этом оставляя у себя копию Справки,
зачетную книжку и опись пересылаемых документов.
21. Для восстановления ранее обучающийся подает заявление на имя руководителя организации образования, в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение, при этом к заявлению о восстановлении прилага
ется Справка.
22. Организация образования на основании представленной Справки должна рассмотреть заявление о восстановлении в двухнедельный срок со дня его подачи, определив курс и разницу в дисциплинах.
Перевод и восстановление обучающихся в высших
учеб
ных заведениях
23. Перевод и восстановление осуществляется на тот же курс, если разница в учебных планах составляет для бакалавриата не более пяти учебных дисциплин обязательного компонента.
24. Обязательным условием перевода обучающегося с курса на курс
является набор обучающимся среднего балла успеваемости (GPA) не ниже установленного в высшем учебном заведении (далее ?
вуз) переводного балла.
25. Обязательным условием перевода или восстановления обучающегося в вузы является полное завершение им перво
го академического периода в соответствии с индивидуальным учебным планом объемом не менее 15 кредитов.
При этом, обучающийся может перевестись или восстановиться на любую форму обучения, на любую специальность и в любой вуз независимо от сроков отчисления при восстановлении.
26. При переводе и восстановлении обучающихся курс обучения определяется с учетом пререквизитов. Перезачет освоенных кредитов производится согласно образовательной траектории, необходимой для освоения соответствующей образовательной пр
ограммы.
27. При определении разницы в дисциплинах различие в формах итогового контроля не учитывается.
Зачет приравнивается к буквенной системе оценки учебных достижений обучающегося в диапазоне от минимальной D (1,0; 50
-
54%) до максимальной А (4,0; 95
-
100%).
28. Перевод обучающихся с курса на курс осуществляется по итогам летней экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) с учетом результатов летнего семестра и набранного переводного балла.
29. Перевод обучающегося с курса на курс оформляется пр
иказом руководителя вуза.
30. Обучающийся по образовательному гранту, набравший установленный переводной балл и переведенный на следующий курс при наличии академической задолженности, ликвидирует академическую задолженность на платной основе, сохранив пр
и этом образовательный грант.
31. Обучающийся по образовательному гранту, оставленный на повторный курс обучения, лишается этого гранта и в дальнейшем обучается на платной основе.
32. Обучающийся по образовательному гранту, может перевестись с сохранение
м образовательного гранта в другой вуз.
Перевод обучающихся, поступивших на целевые места по государственному образовательному заказу, утвержденному для отдельных вузов, а также на педагогические специальности в пределах выделенной квоты, в другой вуз с сохранением образовательного гранта не допускается.
33. Перевод докторантов и магистрантов, обучающих по государственному образовательному заказу, с одного вуза в другой допускается путем перераспределения уполномоченным органом в области образования го
сударственного образовательного заказа.
34. Процедура перевода обучающегося из одного вуза в другой осуществляется в следующем порядке:
1) обучающийся, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление о переводе на имя руководителя вуза, где он обучаетс
я, и получив письменное согласие на перевод, скрепленное печатью, обращается к руководителю интересующего его вуза;
2) к заявлению о переводе на имя руководителя принимающего вуза должны быть приложены копии транскрипта, подписанного проректором по учебной
работе и офис -
регистратором, и скрепленные печатью; сертификата о сдаче единого национального тестирования или комплексного тестирования; свидетельства обладателя образовательного гранта (если является таковым); заявления на имя руководителя вуза, г
де он обучался (с подписью руководителя и печатью);
3) декан факультета (директор института) на основании представленных документов путем составления сличительной ведомости определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререкв
изитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных кредитов, в соответствии с образовательной программой и утверждает индивидуальный учебный план обучающегося по согласованию с отделом регистрации;
4) в соответствии с визами декана факультет
а (директора института), начальника учебного отдела (учебно
-
методического отдела или управления), заместителя руководителя вуза по учебной работе, руководитель вуза издает приказ о переводе обучающегося.
35. Руководитель вуза, в который переводится обучающ
ийся, в течение трех рабочих дней со дня издания приказа направляет письменный запрос в вуз, где ранее обучался обучающийся, о пересылке его личного дела.
36. Руководитель вуза, где ранее обучался обучающийся, после получения такого запроса издает приказ
об отчислении с формулировкой ?отчислен в связи с переводом в (наименование вуза)? и в течение трех рабочих дней со дня издания приказа об отчислении пересылает личное дело обучающегося в адрес принимающего вуза.
В вузе, где обучался обучающийся, остаю
тся копия транскрипта, зачетная книжка, студенческий билет и опись пересылаемых документов.
37. При переводе обучающегося на основе образовательного гранта из одного вуза в другой, руководитель принимающего вуза представляет в уполномоченный орган в област
и образования и администратору соответствующей бюджетной программы копию приказа о зачислении обучающегося вместе с копией свидетельства образовательного гранта, выписанного на его имя, для корректировки объема финансирования вузов.
38. Перевод обучающего
ся на образовательном гранте с одного вуза в другой на курс ниже возможен только на платной основе.
39. Перевод обучающихся для обучения на платной основе из одного вуза в другой сопровождается заключением договора между обучающимся и принимающим вузом.
40. Перевод обучающегося с одной специальности на другую, с одной формы обучения на другую осуществляется только для обучения на платной основе.
41. Перевод обучающегося на платной основе с одной специальности и формы обучения на другую внутри одного вуза сопровождается внесением соответствующих изменений в договор и оформляется приказом руководителя вуза.
42. Порядок и сроки ликвидации академической разницы в дисциплинах учебных планов оформляются распоряжением декана факультета (директора института) и на текущий учебный год устанавливаются в индивидуальном учебном плане обучающегося.
43. Обучающийся на платной основе, отчисленный за неуплату стоимости обучения, в случае погашения данной задолженности, может восстановиться в течение четырех недель с даты отчисления.
44. Восстановление в число обучающихся и ликвидация разницы дисциплин в учебных планах осуществляется только на платной основе.
45. Процедура восстановления осуществляется в следующем порядке:
1) обучающийся подает заявление о восстановлении на
имя руководителя вуза, в котором он изъявляет желание продолжить свое обучение. К заявлению о восстановлении прилагается Справка (подлинник);
2) декан факультета (директор института) на основании представленной Справки путем составления сличительной ведом
ости определяет разницу дисциплин в учебных планах и в соответствии с освоенными пререквизитами устанавливает курс обучения, проводит перезачет освоенных кредитов в соответствии с образовательной программой и утверждает индивидуальный учебный план обучающе
гося по согласованию с отделом регистрации;
3) в соответствии с визами декана факультета (директора института), руководителя учебного отдела (учебно
-
методического отдела или управления) заместителя руководителя вуза руководитель вуза издает приказ о восста
новлении обучающегося.
46. Если обучающийся восстанавливается в другую организацию образования, руководитель вуза, где ранее обучался обучающийся, на основании письменного запроса принимающей стороны пересылает личное дело обучающегося, оставив у себя ко
пию Справки, учебную карточку, зачетную книжку, студенческий билет и опись пересылаемых документов.
47. Обучающийся по образовательному гранту, имеющий заключение врачебно
-
консультационной комиссии о запрещении обучаться на данной специальности в результ
ате приобретенного в период обучения заболевания, переводится с одной специальности на другую на имеющееся вакантное место по образовательному гранту.
_______________________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан
от ?19? января 2012 года ? 111
(с изменениями от 19 апреля 2012 года ? 487)
Типовые правила
приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования
1. Общие положения
1. Настоящие Типовые прави
ла приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования
(далее ?
Типовые правила) разработаны в соответствии с подпунктом 25) статьи 4 Закона Республики Казахстан ?Об образовании?.
2. В организац
ии образования Республики Казахстан, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования, принимаются лица, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и среднее профессиональное, послесреднее), высшее (в
ысшее профессиональное) образование.
3.
Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан, осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа (образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собств
енных средств граждан и иных источников.
Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам казахской национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан, предоставляется право на получение на конкурсной основе в соотве
тствии с государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если образование данного уровня они получают впервые, за исключением военных учебных заведений.
Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется международными договорами Республики Казахстан.
4. Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в с
оответствии с баллами сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования (далее ?
ЕНТ) или комплексного тестирования.
5. Комплексное тестирование проводится для выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего) пр
ошлых лет, выпускников технических и профессиональных (начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования, выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в ЕНТ, обучавшихся по линии международного обмена школьников за р
убежом, выпускников республиканских музыкальных школ
-
интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом.
6. Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан для обучения на платной основе, осуществляется высшими учебными
заведениями.
Прием лиц
в высшие учебные заведения, имеющих техническое и профессиональное, послесреднее образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по сокращенным срокам на платной основе осуществляется по результатам комплексного т
естирования.
Перечень родственных специальностей утверждается уполномоченным органом в области образования.
Прием лиц в высшие учебные заведения, имеющих высшее образование, на обучение в сокращенные сроки на платной основе осуществляется приемными комисс
иями высших учебных заведений.
7.
Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе государственного образовательного заказа в международные высшие учебные заведения, созданные на основе межгосударственных соглашений, осуществляется высшими учебными
заведениями самостоятельно.
Прием иностранных граждан на обучение в высши
х
учебны
х
заведения
х
на платной основе осуществляется в виде собеседования
, проводимого приемными комиссиями в
ысших учебных заведений.
8. При приеме на обучение в высшие учебные заведения устанавливается квота приема в размере, утвержденном решением Правительства Республики Казахстан.
Перечень специальностей бакалавриата и высшего специального образования, по которым для лиц, окончивших сельские организации образования, установле
на квота приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан, утверждается уполномоченным органом в области образования.
9. Прием на обучение по государственному образовательному заказу по отдельным специальностям высшего образования, требующим работы с государственными секретами, осуществляется в организациях образования, имеющих разрешение органов национальной безопасности.
10.
Прием на специальности, требующие специальной или творческой подготовки (далее -
творческие специальности), осуществляется с
учетом специальных или творческих экзаменов (далее -
творческие экзамены). П
еречень творческих специальностей и порядок проведения специальных или творческих экзаменов, которых утверждается приказом уполномоченного органа в области образования.
Прием зая
влений на творческие специальности проводится приемными комиссиями высших учебных заведений с 20 июня по 1 июля.
Поступающие на творческие специальности, указывают только одну творческую специальность.
11.
Поступающие на творческие специальности, сдают т
ворческие экзамены, которые проводятся приемными комиссиями избранных ими высших учебных заведений. Количество творческих экзаменов равно двум.
Творческий экзамен проводится со 2 по 7 июля.
Максимальное
количество
б
аллов по творческому экзамену -
25.
Ли
ца
, получившие по творческому экзамену менее 10 баллов или не явившиеся на него, к комплексному тестированию для поступления по данной специальности не допускаются.
Пересдача творческого экзамена не разрешается.
Для лиц
, поступающих на творческие спец
иальности, учитываются баллы по двум предметам тестирования: государственному или русскому языку, истории Казахстана.
Высшие учебные заведения независимо от формы собственности, в десятидневный срок представляют в уполномоченный орган в области образования
итоговый отчет по организации и проведению творческого экзамена, а также копии приказов о сдаче творческого экзамена.
12. При поступлении на творческие специальности, а также в высшие учебные заведения, подведомственные правоохранительным и специальным органам
, прием заявлений осуществляется по месту нахождения высших учебных заведений.
2. Порядок приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования
Проведение комплексного тестирования
13. Комплексное тестирование проводится на базе пунктов проведения тестирования (базовые высшие учебные заведения), перечень которых утверждается приказом уполномоченного органа в области образования.
Комплексное тестирование лиц
, поступающих на творческие сп
ециальности, а также поступающих в высшие учебные заведения, подведомственные правоохранительным и специальным органам
, проводится в базовом высшем учебном заведении, к которому прикреплено выбранное лицом высшее учебное заведение.
14.
Для проведения на м
естах организационной и информационно
-
разъяснительной работы и соблюдения дисциплины по решению уполномоченного органа в области образования создаются государственные комиссии по организации и проведению комплексного тестирования лиц, поступающих в высшие учебные заведения (далее ?
государственные комиссии).
15.
Для осуществления контроля за соблюдением технологии проведения комплексного тестирования в базовые высшие учебные заведения направляются представители уполномоченного органа в области образования.
16.
Для участия в комплексном тестировании поступающий подает в приемную комиссию высшего учебного заведения заявление на бланке установленного образца, аттестат или диплом об окончании общего среднего образования (среднего общего), технического и профес
сионального (начального или среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник), квитанцию об оплате за проведение тестирования, две фотокарточки размером 3x4, медицинскую справку по форме 086
-
У, а также копию документа, удостоверяющего личн
ость.
17.
Прием заявлений для участия в комплексном тестировании проводится приемными комиссиями высших учебных заведений с 20 июня по 9 июля.
18. Комплексное тестирование проводится с 17 по 23 июля.
19. Комплексное тестирование проводится по желанию по
ступающих на казахском или русском языках в объеме учебных программ среднего образования по четырем предметам: государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике, и предмету по выбору
.
Перечень специальностей с указанием п
редметов по выбору и профильных предметов ЕНТ и комплексного тестирования утверждается уполномоченным органом в области образования.
20. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут. Пересдача тестирования не допускается.
21.
При проведении комп
лексного тестирования не допускается пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в аудиторию и использовать учебники, другую методическую литературу, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны).
22. В случае нарушения поступающим пункт
а
21 настоящих Типовых правил представитель уполномоченного органа в области образования составляет акт обнаружения запрещенных предметов и удаления претендента, по форме согласно при
ложению 1
к настоящим Типовым правилам и принимает решение об аннулировании результатов тестирования.
23. В случае отказа поступающим сдать экзаменационные материалы для обработки по истечению отведенного времени на комплек
сное тестирование, п
редставитель уполномоченного органа в области образования составляет акт по форме, согласно приложению 2
к настоящим Типовым правилам. При этом результаты экзаменационного материала указанного лица не обрабатываются. 24. Количес
тво тестовых заданий по каждому предмету -
25. Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается одним баллом.
25. Обработка результатов комплексного тестирования проводится в высшем учебном заведении, где осуществлялось комплексное тестирование.
26
. Коды правильных ответов вывешиваются после окончания обработки результатов тестирования
.
27.
Результаты комплексного тестирования объявляются государствен
-
ной комиссией в день его проведения.
28. По результатам комплексного тестирования каждому участнику тестирования выписывается сертификат установленного образца, который выдается государственной комиссией в течение трех календарных дней после тестирования.
29. В целях обеспечения соблюдения е
диных требований и разрешения спорных вопросов при оценке тестовых заданий, защиты прав участников комплексного тестирования на период проведения тестирования создаются Республиканская комиссия по рассмотрению апелляций (далее -
Республиканская апелляционн
ая комиссия) и апелляционная комиссия в каждом
базовом высшем учебном заведении.
Апелляционные комиссии создаются для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами комплексного тестирования и/или содержанием тестовых заданий.
Председатель и соста
в Республиканской апелляционной комиссии утверждаются приказом уполномоченного органа в области образования.
30. Председатель апелляционной комиссии утверждается приказом уполномоченного органа в области образования из числа ее членов, а состав -
председа
телем государственной комиссии по организации и проведению комплексного тестирования.
31. Апелляционная комиссия принимает и рассматривает заявления от участников тестирования по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам, вносит предложение в Р
еспубликанскую апелляционную комиссию о добавлении баллов лицу
и информирует его об итогах апелляции.
32. Заявление на апелляцию подается на имя председателя апелляционной комиссии лично участником тестирования. Заявления по содержанию тестовых заданий и п
о техническим причинам принимаются до 13 часов следующего дня после объявления результатов комплексного тестирования и рассматриваются апелляционной комиссией в течение одного дня. Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, про
пуск на тестирование
.
Апелляционная комиссия работает с каждым лицом в индивидуальном порядке
. В случае неявки лица на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не рассматривается
.
Работу апелляционной комиссии возглавляет председатель апелляционной комиссии.
33. Решение по апелляции о несогласии с результатами тестирования принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. Работа апелляционной коми
ссии оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.
34.
Республиканская апелляционная комиссия рассматривает обоснованность предложении о добавлении баллов лицу апелляционными комиссиями и принимает решение.
Решение Республика
нской апелляционной комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
Р
ешение
Р
еспубликанской апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель и все члены комиссии.
Зачисление в высшие учебные заведения
35. Зачисление в число студентов проводится приемными комиссиями высших учебных заведений с 10 по 25 августа.
В приемную комиссию высшего учебного заведения поступающи
е к заявлению о приеме прилагают документ об общем среднем (среднем общем), техническом и профессиональном (начальном и среднем профессиональном, послесреднем) или высшем образовании (подлинник), 6 фотокарточек размером 3x4, медицинскую справку формы 086
-
У
, сертификат ЕНТ или комплексного тестирования, а также свидетельство о присуждении образовательного гранта (при его наличии).
36.
Лица, получившие свидетельство о присуждении образовательного гранта, подают заявление о приеме в указанное в свидетельстве высшее учебное заведение и зачисляются в число студентов приказом ректора высшего учебного заведения.
Обладатели свидетельств о присуждении образовательного гранта по творческим специальностям зачисляются в высшие учебные заведения, в которых они сдавали специальные (творческие) экзамены.
37. В национальные высшие учебные заведения на платное обучение зачисляются выпускники организаций общего среднего образования текущего года,
прошедши
е
ЕНТ,
у
частники
комплексного
тестирования, набравшие по результатам т
естирования не менее 70 баллов, в другие высшие учебные заведения не менее 50 баллов, а по специальности ?Общая медицина? не менее 55
баллов, по следующим предметам: государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике и пред
мету по выбору, в том числе не менее 7 баллов по профильному предмету (не менее 10 по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам -
не менее 4 баллов.
38. В случае получения по одному из предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ или комплексного тести
рования, менее 4
-
х баллов, лица к зачислению на платное обучение или участию в конкурсе по присуждению образовательных грантов не допускаются.
Зачисление проводится раздельно по специальностям и языковым отделениям.
Зачисление на специальности, для котор
ых установлены творческие экзамены, проводится с учетом баллов по этим экзаменам.
3
9.
Для лиц, поступающих в высшие учебные заведения, где осуществляется подготовка пилотов, обязательно медицинское освидетельствование во врачебно
-
летных экспертных комисси
ях с выдачей медицинского заключения на предмет годности к обучению в вузах по подготовке пилотов.
4
0.
В случае оформления поступающим образовательного кредита, выдаваемого банками второго уровня, поступающий зачисляется в число студентов высшего учебного заведения при предоставлении им соответ
-
ствующей справки с банка о нахождении документов на рассмотрении.
При этом ему предоставляется отсрочка по оплате суммы, установленной в договоре оказания образовательных услуг и подлежащей к оплате до зачисления гра
жданина, на период оформления образовательного кредита, но не более четырех недель с момента получения справки с банка.
41. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык
.
Документы
об образовании, выданные зарубежными организациями образования, проходят процедуру нострификации в установленном законодательством порядке после зачисления лиц, в течение первого семестра обучения.
42.
Зачисление в число студентов высших учебных заведений, подве
-
домственных правоохранительным и специальным органам
, производится по решению мандатной комиссии этого высшего учебного заведения в соответствии с баллами сертификата с учетом данных по медиц
инским, физическим и психофизиологическим показателям.
43. Высшие учебные заведения, независимо от формы собственности
,
представляют в уполномоченный орган в области образования информацию по установленным формам и в установленные сроки, а после проведени
я зачисления -
в десятидневный срок итоговый отчет по организации и проведению приема, копии приказов о зачислении студентов, а также оригиналы свидетельств обладателей образовательного гранта, отказавшихся от него, и данные лиц (Ф.И.О., специальность), не
явившихся в вуз.
44. Вопросы, не регламентированные настоящими Типовыми правилами, самостоятельно решаются приемными комиссиями в
ысших учебных заведений
.
________________________________
Приложение 1
к Типовым правилам приема на
обучение в организации образования,
реализующие профессиональные учебные программы высшего
о
бразования
Форма Акт
обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории абитуриента, нарушившего правила поведения в аудитории
__________________________________________________________________
(базовый ВУЗ)
?_______?______________20_____г. _______ч. ________мин.
Представитель Министерства___________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
Дежурный по аудитории ____________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество)
У абитуриента: Ф.И.О ________________________, ИКТ _______________ из аудитории ?______, место ?______ , вариант ?_________ во
время тестирования
обнаружили
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_
(марка сотового телефона, количество и при необходимости другие имеющиеся данные, шпаргал
ка
с
содержанием
данных
и
т.д.)
что является нарушением пункта 21 Типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования
.
Учитывая данный факт постановили:
-
изъять экзаменационный материал;
-
удалить из аудитории ?___ и аннулировать результаты тестирования абитуриента: Ф.И.О._______________________________, ИКТ ______________
__________________________________________________________________
(подпись
и Ф
.
И
.О. лиц, составивших настоящий акт)
с актом ознакомлен: __________________________________________________
(подпись и Ф
.
И
.
О
.
абитуриента)
с актом ознакомлен: __________________________________________________
(подпись и ФИО ответственного секретаря базового вуза)
М.П.
Печать базового вуза
Дата
: ___________
_______________________
Приложение 2
к Типовым правилам приема на
обучение в организации образования,
реализующие профессиональные учебные программы высшего
о
бразования
Форма
АКТ
выявления факта несвоевременной сдачи э
кзаменационных материалов абитуриентом
по истечению времени тестирования
_________________________________________________
(
базовый вуз
)
?______?_______________201____г.______ч._______мин.
Представитель Министерства _______________________________________
____________________
(фамилия, имя, отчество) Дежурный по аудитории ___________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
Абитуриент
: Ф. И. О_________________________, ИКТ____
_________ из аудитории ?___, место ?____, вариант ?_______
Отказался своевременно сдать экзаменационные материалы в связи с окончанием времени тестирования, что является нарушением пункта 23 Типовых п
равил приема на обучение в организации образования, реа
лизующие профессиональные учебные программы высшего образования
.
Учитывая данный факт, постановили:
-
изъять экзаменационный материал;
-
удалить из аудитории ?___ и аннулировать результаты тестирования абитуриента
:
Ф.
И.О.
_________________________________________________________, ИКТ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(подпись и Ф. И. О. лиц, составивших настоящий акт)
с актом озн
акомлен:
__________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. абитуриента
)
с актом ознакомлен: __________________________________________________________________
(подпись и ? И. О. ответственного секретаря базового вуза
)
МП
(печать базового вуза
)
Дата:__________
______________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от ?19? января 2012 года ?112
Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям
1. Общие положения
1. Настоящие Правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям (далее ?
Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 29) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании? и определяют порядок организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям.
2. Реализация дистанционных образовательных технологий (далее ?
ДОТ) осуществляется по следующим видам: ТВ
-
технология, сетевая технология и кейс
-
технология.
3. Субъектами дистанц
ионной образовательной технологии являются обучающиеся, педагогические работники и организации, реализующие учебные программы дополнительного образования.
4. ДОТ реализовываются организациями образования самостоятельно.
5. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
1) ТВ
-
технология ?
технологии, базирующиеся на использовании эфирных, кабельных и спутниковых систем телевидения;
2) сетевая технология ?
технология, включающая обеспечение учебно
-
методическими материалами, фор
мы интерактивного взаимодействия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также администрирование учебного процесса на основе использования сети Интернет;
3) кейсовая технология ?
технология, основанная на комплектовании наборов (кейсов) учебно
-
мет
одических материалов на бумажных, электронных и прочих носителях и рассылке их обучающимся для самостоятельного изучения;
4) Интернет
-
ресурс организации образования, реализующей дистанционные образовательные технологии ?
Интернет
-
ресурс, содержащий админи
стративно
-
академическую информацию для участников образовательного процесса; 5) информационно
-
образовательный портал ?
системно
-
организованная взаимосвязанная совокупность информационных ресурсов и сервисов Интернет, содержащая административно
-
академическ
ую учебно
-
методическую информацию, позволяющая организовать образовательный процесс по ДОТ;
6) контент ?
информационное наполнение учебных материалов (тексты, графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение);
7) мультимедиа ?
комплекс аппарат
ных и программных средств, позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео);
8) информационная технология дистанционного обучения ?
технология создания, передачи и хранения учебных материалов на электронных носителях, инфо
-
телекоммуникационные технологии организации и сопровождения учебного процесса;
9) информационно
-
образовательные ресурсы ?
формализованные идеи и знания образовательного характера, различные данные, методы и средства их накопл
ения, хранения и обмена межу источниками и потребителями информации; 10) тестирующий комплекс ?
программное средство, предназначенное для определения степени освоения обучающимися учебного материала на всех уровнях образовательного процесса;
11) Тьютор ?
лицо, помогающее обучающимся осваивать изучаемую с преподавателем дисциплину.
2. Порядок организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям
6
. Для организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям требу
ется наличие у организации образования:
1) образовательного портала со страницами, содержащими учебно
-
методическую и организационно
-
административную информацию для обучающихся;
2) оборудования, имеющего выход в телекоммуникационную сеть (Интернет, спутни
ковое телевидение);
3) мультимедийных классов и электронных читальных залов;
4) учебного контента;
5) мультимедиа лабораторий для создания собственного контента (локального и сетевого);
6) тестирующего комплекса;
7) сетевых систем управления обучением (
Learning
Management
System
?
LMS
);
8) с
истемы
управления
учебным
контентом
(Learning
Content
Management
System ?
LCMS).
7
. Для организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям организации образования:
1) создают условия педагог
ическим работникам, профессорско
-
преподавательскому составу для разработки и обновления образовательных ресурсов;
2) доставляют учебный материал обучающимся посредством информационных технологий либо на бумажных носителях; 3) организуют и проводят консультации в режиме ?o
n
-
line?;
4) организуют обратную связь с обучающимися в режиме ?o
ff
-
line?;
5) контролируют учебные достижения обучающихся в режиме ?o
n
-
line?, ?o
ff
-
line?;
6) идентифицируют личность обучающихся посредством системы аутентификаци
и.
8. ДОТ применяются в отношении обучающихся:
1) по сокращенным образовательным программам на базе технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;
2) для лиц, являющимся лицами с ограниченными физическими возможностями, в том чис
ле детьми
-
инвалидами, инвалидами I
и II
групп на всех уровнях образования;
3) выехавших за пределы государства по программам обмена обучающихся на уровне высшего образования, за исключением стипендиатов ?Болашак?;
4) заочной форм
ы обучения, призванные на срочную военную службу на уровне высшего образования;
5) находящихся в длительной заграничной командировке (более 4
-
х месяцев) на уровне высшего образования.
9. Лица, изъявившие желание обучаться по ДОТ пишут заявление в произвольной форме на имя руководителя организации образования с мотивированным обоснованием о возможности использования ДОТ в обучении с предоставлением подтверждающих документов:
1) для лиц, работающих по специальности, справка с места работы;
2) для детей
-
инвалидов рекомендация психолого
-
медико
-
педагогической консультации.
10. Заявления рассматриваются в течение пяти календарных дней. Приказ руководителя организации образования с указанием применяемых ДОТ
обучающихся оформляется в течение д
вух календарных дней.
1
1
. К приказу прилагаются:
1) заявление обучающихся;
2) индивидуальные учебные планы обучающихся;
3) индивидуальный график организации учебной деятельности каждого обучающегося;
4) рекомендации психолого
-
медико
-
педагогической кон
сультации о возможности участия детей
-
инвалидов в учебном процессе по дистанционным образовательным технологиям.
Организация образования в течение двух календарных дней знакомит обучающихся с планом и графиком учебного процесса применяемых в обучен
ии ДОТ.
12
. Для обеспечения обучаемых учебно
-
методическими материалами организациям образования необходимо иметь электронные учебно
-
методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана, реализуемых с использованием ДОТ.
13
. Подготовка электронн
ых учебно
-
методических комплексов осуществляется разработчиком курса по утвержденным рабочим учебным программам, разработанным в соответствии с типовой учебной программой.
1
4
. Электронный учебно
-
методический комплекс дисциплины включает обязат
ельный и дополнительный комплекты.
1
5
. Обязательный комплект состоит из:
1) рабочей учебной программы, включающей содержание дисциплины, календарно
-
тематический план, список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), модульное разбиение дисцип
лины, график проведения дистанционных консультаций;
2) электронного конспекта лекций;
3) материалов практических и семинарских занятий;
4) заданий для самостоятельной работы студента и самостоятельной работы студента под руководством преподавателя;
5) мате
риалов по организации рубежного контроля (контрольных работ, тестовых заданий, индивидуальных заданий;
6) материалов по организации итогового контроля (тестовых экзаменационных заданий, вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных контрольных работ).
1
6
. Дополнительный комплект включает методические указания по выполнению курсовых работ; компьютерные программы обучающего характера: тренаж?ры, репетиторы, справочно
-
методические материалы, мультимедийные варианты исполнения учебных и учебно
-
методических п
особий, помогающие усвоению учебного материала дисциплины. 17
. В организации образования внедряющей ДОТ создается информационная система управления, содержащая базу данных обучающихся (приказ о зачислении, перевод, восстановление, сведения о текущей у
спеваемости обучающихся).
18
. В организации образования, реализующей ДОТ, создаются специальные структурные подразделения, осуществляющие организационное, методическое, информационное и техническое сопровождение процесса обучения по ДОТ и имеющие в своем составе следующие службы: 1
) администрирования учебного процесса по ДОТ;
2) разработки дидактических средств ДОТ;
3) информационно
-
технического обеспечения.
19
. Служба администрирования учебного процесса по ДОТ планирует и организует учебный процесс по ДОТ, ведет документ
ацию, связанную с ДОТ, планирует повышение квалификации преподавателей и тьюторов
,
организует сбор всех контрольных материалов обучающихся (контрольных и курсовых работ, эссе, рефератов, письменных экзаменационных работ, и тому подобное) на бумажном носите
ле и/или электронном виде, передачу этих материалов тьюторам для оценки знаний; обеспечивает внесение сведений о текущей успеваемости, полученной от тьюторов, в информационную базу данных.
20
. Служба разработки дидактических средств ДОТ осуществляет р
азработку, приобретение и освоение электронных учебников, мультимедийных курсов, методических пособий и других методических средств ДОТ, разрабатывает тестирующие системы и другие средства контроля знаний, методику использования информационных ресурсов дл
я ДОТ.
21
. Служба информационно
-
технического обеспечения разрабатывает, осваивает и поддерживает в эксплуатации программные, информационные и технические средства дистанционного обучения.
22
. Организация образования, реализующая ДОТ, обеспечивает мето
дическую помощь обучающимся через взаимодействие участников учебного процесса с использованием телекоммуникационных сетей
и средств
(Интернет
-
портал, телефон, телевидение).
23
. Обучение по ДОТ производится по учебным планам общего среднего образования, а также по всему учебному плану специальностей технического и профессионального, высшего образования специальности.
2
4
. Учебный год состоит из академических периодов и заканчивается в соответствии с академическим календарем.
2
5
. Все виды учебной деятель
ности осуществляются посредством:
1) педагогического общения педагогического работника или тьютора с обучающимся с использованием телекоммуникационных средств или прямого контакта в организации образования (по инициативе обучающегося);
2) самостоятельной
работы обучающегося со средствами обучения
(
УМК, дополнительная литература).
26. ДОТ основываются на проведении дистанционных учебных занятий в режиме ?on
-
line?, ?o
ff
-
line?.
2
7
. Учебные занятия в режиме ?on
-
line? предусматривают процесс учебного взаимо
действия в режиме реального времени (видеоконференция, посредством обмена сообщениями по сети Интернет, переговоры посредством телефонного аппарата).
28
. Учебные занятия в режиме ?o
ff
-
line? предусматривают процесс учебного взаимодействия, при котором
общение преподавателя и обучаемого асинхронно (электронная почта, работа обучаемого с учебником по заданию преподавателя с последующей сдачей рубежного и/или итогового контроля).
29
. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся ос
уществляется в соответствии с рабочим учебным планом, академическим календарем и учебными программами. 30
. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации допускается посредством:
1) прямого общения обучающегося и преподавателя в режиме on
-
line с использованием телекоммуникационных средств;
2) автоматизированных тестирующих комплексов;
3) проверки письменных индивидуальных заданий (при кейсовой технологии).
31
. Организация образования, организовывает текущий контроль успеваемост
и и промежуточную аттестацию обучающихся в информационной системе, защищенной от несанкционированного доступа и фальсификаций путем применения электронных методов ограничения доступа и независимой оценки. 32
. Обучающийся допускается к промежуточной аттест
ации по дисциплине после выполнения и сдачи всех контрольных мероприятий, установленных рабочей учебной программой.
33
. Учебные достижения
обучающихся по программам высшего образования по всем видам учебных занятий оцениваются по буквенной балльно
-
рейти
нговой системе оценки знаний. Учебные достижения обучающихся по учебным планам общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования оцениваются по предметам.
3
4
. Защита курсовых работ (проектов) при ДОТ осуществ
ляется:
1) публично в организации образования;
2) в режиме on
-
line с использованием телекоммуникационных средств;
3) путем отправки в организацию образования обучающимся курсовой работы (проекта) на бумажном носителем и электронном виде и видеозаписи выступления после получения рецензии на курсовую работу (проекта). 3
5
. Профессиональная практика проводится организациям
и образования исходя из специфики специальности. _____________________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от ?17? февраля 2012 года ?235
Правила
присвоения звания ?Лучший преподаватель вуза? и направлений расходо
вания присвоенного государственного гранта
1.
Общие положения
1. Настоящие Правила присвоения звания ?Лучший преподаватель вуза? и направления расходования присвоенного государственного гранта (далее ?
Правила) разработаны в соответствии с Законом Респуб
лики Казахстан от 27 июля 2007 года
?Об образовании
?.
2. Правила определяют порядок присвоения звания ?Лучший преподаватель вуза? (далее ?
звание) и направления расходования присвоенного государственного гранта преподавателям
высших учебных заведений (дал
ее ?
вузы) независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющим
высокие достижения в педагогической и научной деятельности в целях их поощрения и
поддержки. 3.
В
Правилах
используются
следующие
основные понятия: 1) государственный г
рант ?
денежное вознаграждение, безвозмездно предоставляемое преподавателю вуза, победившему в конкурсе на присвоение звания ?Лучший преподаватель вуза? (далее ?
Конкурс) при соблюдении норм, установленных настоящими Правилами; 2) республиканская конкурсная комиссия ?
комиссия, создаваемая уполномоченным органом в области образования для присвоения звания ?Лучший преподаватель вуза? (далее ?
Комиссия); 3) участник Конкурса ?
штатный преподаватель вуза, предоставивший в соответст
вии с настоящими Правилами документы на участие в Конкурсе.
4. Обладателю звания выплачивается за счет средств республиканского бюджета государственный грант в размере 2000
-
кратного месячного расчетного показателя, установленного Законом Республики Казах
стан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Звание не может присваиваться одному и тому же лицу более одного раза в течение пяти последующих лет.
2.
Порядок присвоения звания ?Лучший преподаватель вуза? 6. В Конкурсе на присвоение звания ?Лучший преподаватель вуза?
могут участв
овать граждане Республики Казахстан, соответствующие следующим требованиям: 1) являющиеся штатными преподавателями вузов;
2) имеющие
непрерывный научно
-
педагогический стаж не менее пяти
лет на момент представления документов на Конкурс.
7. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
1) I
этап ?
внутривузовский, проводимый в октябре текущего года.
Порядок проведения внутривузовского конкурса определяется вузом самостоятельно, при этом за о
снову берутся качественные и количественные показатели за последние пять лет, утвержденные уполномоченным органом в области образования.
По результатам внутривузовского конкурса решением ученого совета из расчета на 50 штатных преподавателей не более 1 пре
тендента, определяются лучшие преподаватели вуза, рекомендуемые к участию во II
этапе Конкурса. В вузах, где штатное количество преподавателей не достигает 50 человек, определяется 1 претендент.
2) II
этап ?
республиканский, проводимый в декабре текущего г
ода.
Республиканский этап Конкурса проводится Комиссией, председателем которой является руководитель уполномоченного органа в области образования (далее ?
Председатель комиссии).
8. Комиссия формируется из числа сотрудников уполномоченного органа в области
образования, других заинтересованных
государственных органов, ведущих
ученых и специалистов, а также представителей политических партий, общественных объединений. Количество членов Комиссии должно составлять нечетное число (не более 19 человек). Заседа
ния Комиссии считаются правомочными при
наличии не менее двух третей его членов. 9.
Персональный состав Комиссии утверждается решением уполномоченного органа в области образования. 10. Конкурс считается объявленным со дня опубликования информации о нем в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, а также его размещения на интернет
-
ресурсе уполномоченного органа в области образования.
11. Для участия в Конкурсе претенденты в ноябре текущего года представляют в уполномоченный орган в области образования следующие документы: 1) заявку, сведения в соответствии с качественными и количественными показателями, годовой план
-
график работ по ф
ормам, утвержденным уполномоченным органом в области образования;
2) рекомендацию ученого совета вуза; 3) личный листок
по учету кадров, заверенный по месту работы; 4) копию удостоверения личности;
5) уведомление о действующем 20
-
значном текущем счете в
карточной базе. 12. Документы, представленные на Конкурс проходят экспертизу, осуществляемую экспертной группой из числа ведущих ученых, профессорско
-
преподавательского состава вузов (далее ?
экспертная группа).
Персональный состав экспертной группы и ср
оки проведения экспертизы документов, представленных на Конкурс, утверждаются решением уполномоченного органа в области образования. При этом персональный состав экспертной группы не должен совпадать с составом Комиссии.
Экспертная группа дает заключение п
о каждому документу в соответствии с качественными и количественными показателями, утвержденными уполномоченным органом в области образования.
13. В случае представления участником Конкурса недостоверных или неполных сведений, экспертная группа представляе
т в Комиссию предложение об исключении его из списка участников с письменным обоснованием.
14. Заключения экспертной группы оформляются протоколом и передаются на рассмотрение в Комиссию, при этом любой член экспертной группы имеет право на особое мнение.
15. Решение Комиссии о присвоении звания ?Лучший преподаватель вуза? принимается простым большинством голосов от участвовавших членов. При равенстве голосов членов Комиссии, голос Председателя Комиссии является решающим.
Решение Комиссии оформляется проток
олом.
16. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, в течение десяти календарных дней после подведения итогов Конкурса, а также размещаются на интернет
-
ресурсе уполномоченного орга
на в области образования.
17. Решение
Комиссии может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 3.
Направления расходования присвоенного государственного гранта
18. Присвоенный государственный грант обладателем з
вания расходуется по следующим направлениям: проведение научных исследований, повышение квалификации, включая стажировку в ведущих зарубежных вузах
, научных центрах и лабораториях. 19. Присвоенный государственный грант единовременно перечисляется на текущ
ий счет обладателя звания.
20. Обладатель звания в январе года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган в области образования отчет о расходовании присвоенного государственного гранта, в соответствии с годовым планом
-
графиком работ. К о
тчету прилагаются подтверждающие документы.
21. Обладатель звания возвращает присвоенный государственный грант в полном объеме в случаях: 1) невыполнения мероприятий, предусмотренных в годовом
плане
-
графике работ; 2) выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в течение года после присвоения звания. 22. Присвоенный государственный грант не возвращается в случае, если невыполнение обладателем звания мероприятий, предусмотренных
в годовом п
лане
-
графике работ, обусловлено: 1) смертью обладателя звания; 2) утратой обладателем звания трудоспособности. _______________________________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от ?6?
марта 2012 года ? 290
Правила
разработки государственных общеобязательных стандартов образования
1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработки государственных общеобязательных стандартов образования (далее ?
Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании? и определяют порядок разработки государственных общеобязательных стандартов образования (далее ?
ГОСО)
.
2. В настоящих Правилах
используются следующие
определения:
1) уполномоченный орган в области образования ?
центральный исполнительный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования;
2)
содержание образования ?
это система (комплекс) знаний по каж
дому уровню образования, являющаяся основой для формирования компетентности и всестороннего развития личности;
3)
образовательная деятельность ?
процесс целенаправленного, педагогически обоснованного, последовательного взаимодействия субъектов образования, в ходе которого решаются задачи обучения, развития и воспитания личности.
2. Порядок разработки государственных общеобязательных стандартов образования
Требования к разработке государственных общеобязательных стандартов образования
3. Уполномоченный орган в области образования организует разработку ГОСО по следующим уровням образования:
1)
дошкольное воспитание и обучение; 2)
начальное образование;
3)
основное среднее образование;
4)
среднее образование
(общее среднее образование, техническое и профессиональное образование);
5)
послесреднее образование;
6)
высшее образование;
7)
послевузовское образование.
4.
ГОСО на стадии разработки согласовываются с заинтересованными государственными органами в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
5. Разработка ГОСО осуществляется с привлечением представителей заинтересованных государственн
ых органов, организаций образования, научных организаций, научно
-
методических центров, предприятий, отраслевых объединений и профессиональных ассоциаций работодателей.
Структура государственных общеобязательных стандартов образования
6. Структура ГОСО п
о уровням образования
содержит следующие разделы:
1) требования к содержанию образования;
2) требования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся и воспитанников;
3) требования к уровню подготовки обучающихся.
7. В разделе ?Требования к содержанию образования? отражаются требования к содержанию образования, которые определяются образовательными учебными программами:
1) общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения должны разрабатываться с учетом специфичных для
детей дошкольного возраста видов деятельности и ориентироваться на реализацию задатков, наклонностей, способностей, дарований каждого ребенка и его подготовку к освоению образовательной программы начального образования на основе индивидуального подхода с
учетом особенностей развития и состояния здоровья;
2) общеобразовательные учебные программы начального образования должны быть направлены на формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебно
й деятельности;
3) общеобразовательные учебные программы основного среднего образования должны быть направлены на освоение обучающимися базисных основ системы наук, формирование у них высокой культуры межличностного и межэтнического общения, самоопределени
е личности и профессиональную ориентацию;
4) общеобразовательные учебные программы общего среднего образования должны быть разработаны на основе дифференциации, интеграции и профессиональной ориентации содержания образования с введением профильного обучени
я по естественно
-
математическому и общественно
-
гуманитарному и другим направлениям
;
5) образовательные учебные программы технического и профессионального образования в зависимости от их содержания и уровня квалификации подготовки обучающихся должны пре
дусматривать:
подготовку кадров по массовым профессиям технического и обслуживающего труда; овладение сложными (смежными) профессиями и практическими навыками выполнения работ во всех отраслях экономики, связанными с высокими технологиями и профессиональн
ой деятельностью;
подготовку специалистов среднего звена;
6) профессиональные учебные программы послесреднего образования должны быть направлены на подготовку специалистов технического, обслуживающего и управленческого труда из числа граждан, имеющих средн
ее образование (общее среднее или техническое и профессиональное);
7) профессиональные учебные программы высшего образования должны быть направлены на подготовку специалистов с присвоением квалификации и (или) академической степени ?бакалавр?, последоват
ельное повышение уровня их профессиональной подготовки;
8) профессиональные учебные программы послевузовского образования должны быть направлены на подготовку научных и педагогических кадров высшей квалификации, последовательное повышение уровня их науч
ной и педагогической подготовки.
8. В разделе ?Т
ребования к максимальному объему учебной нагрузки обучающихся и воспитанников? определяется максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и воспитанников:
1) дошкольное воспитание и обучение ?
24 часа в нед
елю
, 2) начальное образование ?
от 24 до 29 часов в неделю;
3)
основное среднее образование ?
от 33 до 38 часов в неделю;
4)
общее среднее образование ?
39 часов в неделю;
5)
техническое и профессиональное образование ?
не более 54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения ?
не менее 36 часов в неделю;
6) послесреднее образование ?
не более 54 часов в неделю, включая обязательную учебную н
а
г
рузку при очной форме обучения ?
не менее 36 часов в неделю;
7) высшее образование ?
не менее 129 кредитов за весь период обучения;
8) послевузовское образование:
не менее 51 кредитов п
ри
научно
й и педагогической магистратуре, не менее 38 к
редитов при 1,5
-
годичной профильной магистратуре, не менее 26 кредитов при 1
-
годичной профильной магистратуре за весь период обучения
;
не менее 60 кредитов в докторантуре за весь период обучения
.
А также должны содержать нормативный срок освоения образовательных программ, продолжительность каникул.
9. В разделе ?Т
ребования к уровню подготовки обучающихся? описываются требования к изложению необходимых знаний, навыков, умений и компетенций, которыми должен владеть обучающийся и воспитанник по завершении обучения образовательной учебной программы:
1) у воспитанников, освоивших обще
образовательные учебные программы
дошкольного обучения, должны быть сформированы элементарные навыки чтения, письма, счета и опыта языкового общения;
2) обучающиеся
, освоившие общеобразовательные учебные программы начального образования, должны иметь прочные навыки чтения, письма, счета, опыта языкового общения, творческой самореализации, культуры поведения для последующего освоения образовательных программ основной школы;
3) у обучающихся, освоивших общеобразовательные учебные программы основного среднего образования, должны быть сформированы базисные основы системы наук, высокая культура межличностного и межэтнического общения, самоопределения личности и профессиона
льной ориентации;
4) обучающиеся, освоившие общеобразовательные учебные программы общего среднего образования, должны определить профессиональную ориентацию;
5) обучающимся, освоившим образовательные учебные программы технического и профессионального об
разования,
присваиваются
:
установленный уровень профессиональной квалификации (разряд, класс, категорию) по конкретной профессии;
повышенный уровень профессиональной квалификации по конкретной специальности;
квалификация специалиста среднего звена
;
6) обуч
ающимся, освоившим профессиональные учебные программы послесреднего образовании, присваивается квалификация младшего специалиста обслуживающего и управленческого труда;
7) обучающимся, освоившим профессиональные учебные программы высшего образования, присваивается квалификация и (или) академическая степень ?бакалавр?
;
8) обучающимся, освоившим профессиональные учебные программы послевузовского образования присуждается академическая степень ?магистр? и
(
или
)
ученая степень ?доктор философии (PhD)?, ?до
ктор по профилю?.
_____________________________
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от ?30? марта 2012 ?390
Правила
направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе госуд
арственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата) и обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (
PhD
)
1. Общие положения
1. Настоящие Правила
направлени
я специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по педагогиче
ским, медицинским и ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата) и обучавшимися в докторантуре по программе докторов философи
и (
PhD
)
(далее ?
Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 22
-
2) статьи 4 Закон
а Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании? (далее ?
Закон) и определяют порядок направления специалиста на работу, предос
тавления права самостоятельного трудоустройства
, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным
специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата) и обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (
PhD
)
.
2. В настоящих Правилах
используются следующие основные понятия:
1) поверенный (агент) уполномоченного органа в области образования ?
лицо, которое на основе договора поручения совершает от имени и за счет уполномоченного органа в области образования и в соответствии с его указа
ниями определенные поручения;
2) молодой специалист ?
лицо, освоившее соответствующие образовательные программы высшего образования по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям по образовательному гранту в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) молодежи, а также лицо, освоившее соответствующие образовательные программы высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям, на основе государственного образовательного заказа;
3) доктор философии (P
hD) ?
лицо, освоившее соответствующую профессиональную образовательную учебную программу послевузовского образования, направленную на подготовку научных и педагогических кадров с присуждением ученой степени доктор философии (PhD).
2. Порядок направлени
я на работу молодых специалистов и докторов философии (
PhD
)
3. Граждане, поступившие на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) молодежи, отрабатывают с
оответственно в государственных организациях образования, государственных медицинских организациях, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, либо в государственных ветеринарных организациях, расположенных
в ауле (селе), поселке, аульном (сельском) округе (далее ?
сельская местность), не менее трех лет после окончания высшего учебного заведения (далее ?
вуз).
4. Граждане, поступившие на обучение по педагогическим и медицинским специальностям на основе госу
дарственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных организациях образования и государственных медицинских организациях не менее трех лет после окончания вуза.
5. Граждане, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов филос
офии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в вузах или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.
6. В целях направления на работу молодых специалистов и докторов философии (PhD) осуществляется их пе
рсональное распределение.
7. Комиссии по распределению создаются ежегодно при соответствующих вузах Республики Казахстан, в которых завершают обучение молодые специалисты и доктора философии (PhD).
Положение о Комиссиях по распределению утверждается уполно
моченными органами в области образования и здравоохранения (далее ?
уполномоченные органы).
8. Распределение и направление на работу молодых специалистов осуществляется в следующем порядке:
1) местные исполнительные органы областей ежегодно, не позднее 15 апреля, предоставляют в уполномоченные органы заявки о потребности в кадрах:
в государственных организациях образования, государственных медицинских организациях, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветер
инарии, либо в государ
-
ственных ветеринарных организациях, расположенных в сельской местности, с последующим трудоустройством, согласно представленным заявкам;
в государственных организациях образования и государственных медицинских организациях, с последу
ющим трудоустройством, согласно представленным заявкам;
2) вузы ежегодно, не позднее 15 апреля, направляют в уполномоченные органы списки выпускников поступивших:
в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) молодежи;
на основе государственного образовательного заказа;
3) уполномоченные органы ежегодно, не позднее 1 мая, направляют в вузы, непосредственно в которых обучаются обладатели образовательного гранта: поступившие в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа ауль
ной (сельской) молодежи ?
информацию согласно заявкам о потребности в кадрах в государственных организациях образования, государственных медицинских организациях, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, либо в государственных ветеринарных организациях, расположенных в сельской местности;
по педагогическим и медицинским специальностям ?
информацию согласно заявкам о потребности в кадрах в государственных организациях образования и государственных медицинск
их организациях;
4) в вузах создаются комиссии по персональному распределению молодых специалистов на работу.
9. Персональное распределение молодых специалистов осуществляется на основе информации, предоставленной уполномоченными органами, согласно заявкам
местных исполнительных органов областей о потребности в кадрах.
10. Молодые специалисты, завершившие обучение в текущем году, не позднее 1 августа прибывают на место работы по направлению.
11. Местный исполнительный орган области:
1) после прибытия молодого специалиста в течение месяца высылает поверенному агенту уполномоченного органа в области образования подтверждение о прибытии, согласно распределению, с представлением сведений о месте работы и виде предоставляемой социальной помощи (при наличии)
;
2) ежегодно к 1 сентября направляет поверенному агенту уполномоченного органа в области образования списки работающих молодых специалистов, начиная с 2012 года;
3) направляет сведения об увольнении молодого специалиста и подтверждающие документы в уполно
моченный орган в области образования.
12. Право на первоочередное распределение на работу в государственные организации образования и государственные медицинские организации имеют:
1) лица, супруги которых проживают, работают или проходят службу в населенн
ом пункте, предоставившем вакансию, или близкорасположенном населенном пункте;
2) лица, у которых один или оба родителя являются инвалидами I и II группы, а также лица, являющиеся опекунами и попечителями, постоянно проживающие в населенном пункте, предоставившем вакансию.
13. Молодые специалисты, направленные на работу в сельскую местность, получают социальные гарантии в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
14. Распределение и направление на работу докторов философии (PhD) осуществ
ляется в следующем порядке:
1) вузы и научные организации, в случае наличия соответствующих вакансий, ежегодно, не позднее 15 апреля, направляют в уполномоченный орган в области образования заявки о потребности в кадрах в вузах и научных организациях;
2) в
узы ежегодно, не позднее 15 апреля, направляют в уполномоченный орган в области образования списки лиц, поступивших в докторантуру по программе подготовки докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа и завершающих обучение в
текущем году;
3) уполномоченный орган в области образования направляет в вузы информацию об имеющихся вакансиях докторов философии (PhD);
4) в вузах создаются комиссии по персональному распределению докторов философии (PhD) на работу.
15. Персональное ра
спределение докторов философии (PhD) осуществляется по представленным документам и на основе информации, предоставленной уполномоченным органом в области образования, согласно заявкам вузов и научных организаций о потребности в кадрах.
16. При персональном
распределении молодых специалистов и докторов философии (PhD) учитываются:
1) место постоянного проживания или предпочтительного к распределению населенного пункта;
2) наличие обстоятельств, дающих право на первоочередное распределение, предусмотренных З
аконом и настоящими Правилами;
3) наличие обстоятельств, установленных Законом и/или настоящими Правилами, освобождающих от обязанности по отработке либо дающих отсрочку от исполнения обязанности по отработке. В случае отсутствия вакантных мест, где пост
оянно проживал молодой специалист, он подлежит распределению в близко расположенный аул (село), поселок, аульный (сельский) округ, район, область.
17. При поступлении или призыве на срочную воинскую службу молодому специалисту предоставляется отсрочка на в
ремя прохождения службы, без зачета времени прохождения службы в срок отработки.
18. Супругам, завершившим обучение в вузе(
-
ах) одновременно, работа предоставляется в организациях, расположенных в одном населенном пункте. Если один из супругов завершает об
учение ранее, то его распределение производится на общих основаниях. В этом случае супруг (супруга), завершивший обучение позже, имеет право на первоочередное распределение по месту работы супруга (супруги).
19. Молодые специалисты и/или доктора философии (PhD), не явившиеся без уважительной причины в соответствующую Комиссию по распределению, распределяются без их присутствия.
20. В целях недопущения направления нескольких молодых специалистов и докторов философии (PhD) на одну вакансию осуществляется их п
редварительное распределение путем направления соответствующими вузами, в которых созданы Комиссии по распределению, предварительных списков распределенных на работу молодых специалистов и докторов философии (PhD) в уполномоченный орган в области образован
ия. В случае выявления таких фактов распределение молодых специалистов и докторов философии (PhD) производится после согласования с уполномоченным органом в области образования, при этом принимается во внимание средний балл успеваемости и приближенность м
естонахождения вуза к месту предполагаемого распределения. 21. Персональное распределение молодых специалистов и/или докторов философии (PhD) оформляется решением соответствующей Комиссии по распределению, на основании которого вуз подготавливает направл
ения на работу по форме, согласно приложению к настоящим Правилам. При этом, уведомление молодых специалистов и докторов философии (PhD) об их распределении осуществляется вузом посредством выдачи направлений на работу, не позднее трех рабочих дней с момен
та принятия решения.
22. За неисполнение обязанности по отработке, предусмотренной Законом, молодой специалист и доктор философии (PhD) возмещают расходы, понесенные за счет бюджетных средств, в связи с их обучением, за исключением случаев, предусмотренных
Законом и настоящими Правилами, в бюджет.
23. Срок отработки молодых специалистов и докторов философии (PhD) исчисляется со дня заключения ими трудового договора с работодателями.
24. Вузы ежегодно, не позднее 15 августа, представляют в уполномоченные орг
аны информацию о распределении молодых специалистов и докторов философии (PhD) на работу и направляют все материалы по распределению поверенному агенту уполномоченного органа в области образования в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о рас
пределении.
25. В случае расторжения по инициативе работодателя трудового договора с молодым специалистом или доктором философии (PhD), работодатель не позднее трех календарных дней после расторжения трудового договора уведомляет об этом местный исполнительный орган области с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. При этом, повторному распределению подлежат молодые специалисты и доктора философии (PhD) при условии, если трудовые договора с ними расторгнуты по основаниям ликвида
ции работодателя ?
юридического лица, а также сокращения численности или штата работников.
26. Лица, не поступившие в магистратуру, резидентуру или докторантуру, подлежат повторному распределению в соответствии с настоящими Правилами.
3. Предоставление пр
ава самостоятельного трудоустройства
27. Освобождение от обязанности по отработке, предусмотренной Законом, предоставляется решением Комиссии по персональному распределению молодых специалистов или Комиссии по персональному распределению докторов философи
и (PhD) (далее ?
Комиссии по распределению) следующим категориям:
1) лицам в случае отсутствия вакансий в населенном пункте либо в близкорасположенном населенном пункте по месту проживания, работы или прохождения службы супруга (супруги);
2) инвалидам I и II группы;
3) лицам, поступившим для дальнейшего обучения в магистратуру, резидентуру, докторантуру;
4) беременным женщинам, лицам, имеющим, а также самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до трех лет. 28. Прекращение обязанности по отраб
отке, предусмотренной Законом, без возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, связанных с обучением, наступает:
1) в связи с исполнением обязанности по отработке;
2) в связи со смертью обучающегося (молодого специалиста, доктора философии (
PhD)), подтверждаемой соответствующими документами;
3) в случае установления инвалидности I и II группы в течение срока отработки;
4) в связи с освобождением от обязанности по отработке в случаях, предусмотренных Законом и пунктом 27 настоящих Правил.
29. Обстоятельства, указанные в пунктах 12, 17, 27 и 28 настоящих Правил, должны быть подтверждены соответствующими документами.
30. Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением выполнения молодыми специалистами и докторами философии (PhD) своих обяза
нностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств в случае неотработки возлагается на поверенного агента уполномоченного органа в области образования.
31. Поверенный агент уполномоченного органа в области образования в пределах своей компетенц
ии:
1) в целях мониторинга исполнения обязанностей по отработке формирует и ведет базу данных по молодым специалистам и докторам философии (PhD), обеспечивает хранение представленных документов;
2) при содействии местных исполнительных органов областей и у
полномоченного органа в области образования ведет мониторинг исполнения решений Комиссий по распределению;
3) в случае нарушения молодыми специалистами и докторами философии (PhD) обязанности по отработке, предусмотренной Законом, принимает меры по обеспеч
ению возмещения ими в бюджет расходов, связанных с их обучением.
_________________________
Приложение
к Правилам направления специалиста
на работу, предоставления права самостоятельного
трудоустройства, освобождения от обязанности или
прекращения обязанности по отработке гражданами,
из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими
в пределах квоты на обучение по педагогическим,
медицинским и ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе государственного
образовательного
заказа по педагогическим и
медицинским специальностям (бакалавриата) и
обучавшимися в докторантуре по программе
докторов философии (PhD)
Направление на работу
Выпускник (ца)_____________________________________________________
(Ф.И.О)
(наименование вуза)
по специальности ___________________________________________________
на основании решения Комиссии по персональному распределению от _________________?_____________, направляется на работу в качестве _____________________________ в _____________________________________,
(должность) (наименование организации)
Расположенную в ____________________________________
__________________________
(адрес)
Ректор Подпись ?
------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отрыва)
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
являющийся выпускником ________________________________
_______________________________
(наименование вуза)
подтверждаю получение мною направления на работу в _______________________________,
(наименование организации)
расположенную в _______________________________________________________________, (адрес)
на должность ________________________________.
?___? ___________ 201__г.
подпись выпускника
____________________
Утверждены постановлением
Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года ? 58
(внесены изменения от 30 марта 2012 года ? 390)
Правила
присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования
1. Общие положения
1. Настоящие Правила присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования (далее ?
Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 5) статьи 4 Закон
а Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании? и определяют порядок присуждения образовательных грантов для оплаты высшего образования
.
2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1)
образовательный грант -
целевая сумма денег, предоставляемая обучающемуся на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, для оплаты профессионального образования;
2) уполномоченный орган в области образования -
центральный исполнительный орган
Республики Казахстан, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области образования;
3) республиканская конкурсная комиссия
-
комиссия создаваемая уполномоченным органом в области образования для проведения конкурса по присуждению образовательных грантов (далее -
Комиссия).
2. Порядок присуждения образовательного гранта
3. Конкурс по присуждению образовательных грантов пр
оводится Комиссией, создаваемой уполномоченным органом в области образования.
4. Комиссия формируется из числа сотрудников уполномоченного органа в области образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, руководителей высших учебны
х заведений (далее -
вуз).
Количество членов Комиссии должно составлять нечетное число. Заседания Комиссии считаются правомочными при наличии не менее двух третей ее состава.
5. Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе по конкретным специал
ьностям, языковым отделениям и формам обучения в соответствии с баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или комплексного тестирования согласно очередности специальностей, заявленных абитуриентами с выдачей свидетельства о при
суждении образовательного гранта.
В конкурсе на получение образовательного гранта учитываются баллы по казахскому или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике и предмету по выбору.
5
-
1. Для участия в конкурсе на присуждение образовате
льных грантов гражданин подает в приемную комиссию высшего учебного заведения заявление на бланке установленного образца, документ об образовании (подлинник), сертификат единого национального или комплексного тестирования, две фотокарточки размером 3?4, ме
дицинскую справку по форме 086
-
У, а также копию документа, удостоверяющего личность.
В заявлении гражданин для участия в конкурсе на получение образовательного гранта указывает выбранную им специальность и высшее учебное заведение.
При совпадении предмета по выбору гражданин может указать четыре специальности.
Заявления для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимаются с 23 по 31 июля.
5
-
2. Граждане, имеющие преимущественное право на получение образовательного гранта, указанные в пунктах 6 и 6
-
1
настоящих Правил, подают в приемную комиссию высшего учебного заведения документ, подтверждающий данное право.
5
-
3. Документы, представляемые на иностранном языке, должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод на казахский или русский язык.
Документы об образовании, выданные зарубежными организациями образования, должны быть нострифицированы в установленном законодательством порядке.
5
-
4. Граждане, имеющие инвалидность первой и второй групп, дети
-
инвалид
ы, а также инвалиды с детства представляют в приемную комиссию высшего учебного заведения заключение медико
-
социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии противопоказаний для обучения по выбранной специальности.
5
-
5. Для участия в конкурсе
н
еобходимо набрать н
е менее 50, для поступающих в национальные высшие учебные заведения ?
не менее 70 баллов
, а по специальности ?Общая медицина? ?
не менее 55
баллов, в том числе не менее 7 баллов ?
по профильному предмету (не менее 10 баллов ?
по каждому творческому экзамену), а по остальным предметам ?
не менее 4
баллов
.
5
-
6. Абитуриенты, выбравшие творческие специальности, участвуют в конкурсе на получение образовательного гранта по одной специальности и указывают только то высшее учеб
ное заведение, в котором они сдавали творческие экзамены.
6.
При проведении конкурса на получение образовательных грантов преимущественное право имеют: 1) лица, награжденные знаком ?
Алтын белг?
?
;
2) лица, имеющие документы об образовании автономных органи
заций образования;
3
) победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (
научных соревнований
) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), республиканских и междунаро
дных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, а также победители Президентской,
республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов
по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или
спортивного соревнования.
6
-
1. В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на получение образовательных грантов преимущественное право имеют дети
-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II групп, лица, приравненные по л
ьготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалиды с дет
ства, дети
-
инвалиды, которым согласно заключению медико
-
социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих организациях обра
зования, и лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием.
В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии преимущественного права образовательные гранты присуждаются лицам, имеющим высокие средние баллы аттес
тата, свидетельства или диплома. В случае одинаковых показателей баллов и при отсутствии преимущественного права, а также одинаковых средних баллов аттестата, свидетельства или диплома учитываются баллы, набранные по профильному предмету.
7. Конкурс для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей
-
инвалидов, детей
-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участн
икам и инвалидам Великой Отечественной войны, проводится по утвержденным
квотам от общего объема утвержденного государственного образовательного заказа среди указанных категорий.
Утвержденные квоты приема для лиц, участвующих в конкурсе на получение обра
зовательного гранта, распространяются на все заявленные специальности.
8. Конкурс на специальности, по которым установлена квота для граждан из числа аульной (сельской) молодежи, проводится следующим образом: 70 процентов грантов от общего их количества по
этим специальностям и языку обучения присуждаются в порядке общего конкурса, а на остальные 30 процентов грантов проводится конкурс только гражданам из числа аульной (сельской) молодежи.
8
-
1. Вакантные образовательные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения образовательных грантов, присуждаются Комиссией на конкурсной основе внутри направления подготовки на специальности с высокими проходными баллами независимо от формы обучения в порядке, предусмотренном в пунктах 5
, 6, 6
-
1
настоящих Правил.
Решение по присуждению вакантных образовательных грантов, оставшихся после конкурсного присуждения образовательных грантов иностранным лицам, прибывшим по международным соглашениям, принимается Коми
ссией
.
8
-
2.
На основании решения Комиссии издается приказ уполномоченного органа в области образования и оформляются свидетельства о присуждении образовательного гранта. Списки обладателей образовательного гранта публикуются в средствах массовой информации.
В случае отказа обладателя образовательного гранта до зачисления его в высшее учебное заведение свидетельство о присуждении образовательного гранта аннулируется, а образовательный грант присуждается в
порядке, устано
вленном настоящими правилами.
?;
8
-
3. Свидетельства о присуждении образовательного гранта вместе с документами, сданными гражданами для участия в конкурсе, выдаются приемными комиссиями не позднее 15 августа.
2
-
1. Порядок присуждения вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования
8
-
7.
П
рисуждение вакантных образовательных грантов, высвободившихся в процессе получения высшего образования, осуществляется в период летних и зимних каникул, на имеющиеся вакантные места на конкурсной основе, в следующем порядке:
1)
обучающийся на платной основе подает заявление на имя руководителя вуза на дальнейшее обучение по образовательному гранту;
2) вуз, рассмотрев данное заявление на конкурсной основе, вме
сте с решением ученого совета в срок до 5 августа и 15 января текущего года направляет его в уполномоченный орган в области образования для принятия решения. К заявлению обучающегося вместе с решением ученого совета прилагаются выписка из з
ачетной книжки или транскрипта обучающегося, копия документа, удостоверяющего его личность, и свидетельство обладателя образовательного гранта (подлинник), отчисленного из вуза;
3)
уполномоченный орган в области образования рассматривает поступившие докуме
нты в разрезе специальностей, форм и сроков обучения с учетом года поступления и при положительном решении вопроса издает приказ о присуждении образовательного гранта;
4)
на основании приказа уполномоченного органа в области образо
вания оформляется свидетельство о присуждении образовательного гранта;
5)
на основании выданного свидетельства о присуждении образовательного гранта руководитель вуза издает приказ на дальнейшее обучение по образовательному гранту.
_____________________________
Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 28 апреля 2012 года ?544
О некоторых вопросах учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан ПОСТА
НОВЛЯЕТ
:
1. Реорганизовать путем преобразования:
1)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Ка
с-
пийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Ре
с-
публиканское
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им
е-
ни Ш. Есенова? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
2)
Республиканское государственное каз
енное предприятие ?Акт
ю-
бинский государственный университет имени К. Жубанова? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государстве
н-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Актюбинский государс
т-
венный университет имени
К. Жубанова? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
3)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Акт
ю-
бинский государственный педагогический институт? Министерства образ
о-
вания и науки Республики Казахстан в Ре
спубликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Актюбинский государстве
н-
ный педагогический институт? Министерства образования и науки Республ
и-
ки Казахстан (далее -
предприятие);
4)
Республиканское государственное казенное предприяти
е ?А
р-
калыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного в
е-
дения ?Аркалыкский государств
енный педагогический институт имени И. Алтынсарина? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
5)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Ат
ы-
рауский государственный университет имени Халела Досмухаме
дова? Мин
и-
стерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское гос
у-
дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Атырауский г
о-
сударственный университет имени Халела Досмухамедова? Министерства образования и науки Республики Казахс
тан (далее -
предприятие);
6)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Ат
ы-
рауский институт нефти и газа? Министерства образования и науки Респу
б-
лики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве х
о-
зяйственного ведения ?Атырауск
ий институт нефти и газа? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
7)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Во
с-
точно
-
Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманж
о-
лова? Министерства образован
ия и науки Республики Казахстан в Республ
и-
канское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Во
с-
точно
-
Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманж
о-
лова? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предп
риятие);
8)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Во
с-
точно
-
Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного в
е-
дения ?Восточно
-
Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева? Министерства образования и науки Республики Каза
х-
стан (далее -
предприятие);
9)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Жет
ы-
суский госуда
рственный университет имени Ильяса Жансугурова? Мин
и-
стерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское гос
у-
дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Жетысуский г
о-
сударственный университет имени Ильяса Жансугурова? Министерст
ва о
б-
разования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
10)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Запа
д-
но
-
Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемис
о-
ва? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Ре
спубл
и-
канское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?З
а-
падно
-
Казахстанский государственный университет имени Махамбета Ут
е-
мисова? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
11)
Республиканское государстве
нное казенное предприятие ?Запа
д-
но
-
Казахстанский аграрно
-
технический университет имени Жангир хана? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Западно
-
Казахстан
ский аграрно
-
технический университет имени Жангир хана? М
и-
нистерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
12)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Каза
х-
ский государственный женский педагогический университет? Министе
рства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государстве
н-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Казахский государстве
н-
ный женский педагогический университет? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предп
риятие);
13)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Кар
а-
гандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Ре
с-
публиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Бук
е-
това? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
14)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Кар
а-
гандинский госуда
рственный технический университет? Министерства обр
а-
зования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Карагандинский государс
т-
венный технический университет? Министерства образования и науки
Ре
с-
публики Казахстан (далее -
предприятие);
15)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Ко
к-
шетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова? Министе
р-
ства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское госуда
р-
ственное предпри
ятие на праве хозяйственного ведения ?Кокшетауский гос
у-
дарственный университет имени Ш. Уалиханова? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
16)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Кост
а-
найский государствен
ный университет имени А. Байтурсынова? Министе
р-
ства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское госуда
р-
ственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Костанайский гос
у-
дарственный университет имени А. Байтурсынова? Министерства образов
а-
ния и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
17)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Кост
а-
найский государственный педагогический институт? Министерства образ
о-
вания и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное пре
дприятие на праве хозяйственного ведения ?Костанайский государстве
н-
ный педагогический институт? Министерства образования и науки Республ
и-
ки Казахстан (далее -
предприятие);
18)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Кыз
ы-
лординский государственны
й университет имени Коркыт
-
Ата? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государстве
н-
ное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Кызылординский гос
у-
дарственный университет имени Коркыт
-
Ата? Министерства образования и нау
ки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
19)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Па
в-
лодарский государственный университет имени С. Торайгырова? Министе
р-
ства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское госуда
р-
ственное пред
приятие на праве хозяйственного ведения ?Павлодарский гос
у-
дарственный университет имени С. Торайгырова? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
20)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Па
в-
лодарский государс
твенный педагогический институт? Министерства обр
а-
зования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Павлодарский государстве
н-
ный педагогический институт? Министерства образования и науки Рес
публ
и-
ки Казахстан (далее -
предприятие);
21)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Ру
д-
ненский индустриальный институт? Министерства образования и науки Ре
с-
публики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного в
едения ?Рудненский индустриальный институт? Министе
р-
ства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
22)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Сев
е-
ро
-
Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева? Министер
ства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Северо
-
Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева? Министерства образования и науки Республики Казахстан (дал
ее -
предпр
и-
ятие);
23)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Сем
и-
палатинский государственный университет имени Шакарима? Министерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское государстве
н-
ное предприятие на праве хозяйственного
ведения ?Семипалатинский гос
у-
дарственный университет имени Шакарима? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
24)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Сем
и-
палатинский государственный педагогический институт
? Министерства о
б-
разования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Семипалатинский государс
т-
венный педагогический институт? Министерства образования и науки Ре
с-
публики Казахстан (далее -
п
редприятие);
25)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Тара
з-
ский государственный университет имени М.Х. Дулати? Министерства обр
а-
зования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати? Министерства образования и науки Ре
с-
публики Казахстан (далее -
предприятие);
26)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Тара
з-
ский государственный педагогический институт? Министерства обр
азования и науки Республики Казахстан в Республиканское государственное предпр
и-
ятие на праве хозяйственного ведения ?Таразский государственный педагог
и-
ческий институт? Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие);
27)
Республиканское государственное казенное предприятие ?Ю
ж-
но
-
Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова? Мин
и-
стерства образования и науки Республики Казахстан в Республиканское гос
у-
дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Южно
-
Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова? Министе
р-
ства образования и науки Республики Казахстан (далее -
предприятие)
.
2. Определить:
1) уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении предприятий Министерство образования и на
уки Республики Казахстан;
2) основным предметом деятельности предприятий осуществление деятельности в области высшего и послевузовского образования, прикладных научных исследований.
3. Министерству образования и науки Республики Казахстан в установленном з
аконодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) представление на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав
ов п
редприятий;
2) государственную регистрацию п
редприятий в орган
ах юстиции;
3) принят
ие
ины
х
мер, вытекающи
х
из настоящего постановления.
4
. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:
1) в
постановлении Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2007 года ? 483 ?О
некоторых вопросах республиканской государственной собственности?
(САПП Республики Казахстан, 2007 г., ? 19, ст.214)
:
в перечне республиканских государственных предприятий, необходимых для выполнения общегосударственных задач, утвержденном указанным поста
новлением:
в разделе ?Министерство образования и науки Республики Казахстан?:
строки
порядковые номера,
126, 127, 128, 129, 130 и 131
,
изложить в следующей редакции
:
?126. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Актюбинский государственный педагогический институт?
127. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Костанайский государственный педагогический институт?
128. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйств
енного ведения ?Павлодарский государственный педагогический институт?
129. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Семипалатинский государственный педагогический институт?
130. Республиканское государственное предприяти
е на праве хозяйственного ведения ?Таразский государственный педагогический институт?
131. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Атырауский институт нефти и газа?;
?
с
троки
порядковые номера, 1
40, 141, 142, 143, 144, 1
45 и 146
,
изложить в следующей редакции:
?140. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова?
141. Республиканское государственное предприятие н
а праве хозяйственного ведения ?Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова?
142. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина?
143. Респу
бликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Атырауский государственный университет имени ХалелаДосмухамедова?
144. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Восточно
-
Казахстанский государственн
ый университет имени СарсенаАманжолова?
145. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Восточно
-
Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева?
146. Республиканское государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения ?Семипалатинский государственный университет имени Шакарима?;?
с
троки
порядковые номера, 148, 149 и 150
,
изложить в следующей редакции:
?148. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Жетысус
кий государственный университет имени Ильяса Жансугурова?
149. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Западно
-
Казахстанский аграрно
-
технический университет имени Жангир хана?
150. Республиканское государственное предпр
иятие на праве хозяйственного ведения ?Западно
-
Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова?;
?
с
троку 152 изложить в следующей редакции:
?152. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Казахский гос
ударственный женский педагогический университет?;?
с
троки
порядковые номера, 1
54, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 и 162
,
изложить в следующей редакции:
?154. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Карагандинский госу
дарственный университет имени академика Е.А. Букетова?
155. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Карагандинский государственный технический университет?
156. Республиканское государственное предприятие на праве хозяй
ственного ведения ?Кызылординский государственный университет имени Коркыт
-
Ата?
157. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова?
158. Респу
бликанское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова?
159. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Павлодарский государственный университ
ет имени С. Торайгырова?
160. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Рудненский индустриальный институт?
161. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Северо
-
Казахстанский государственный университет имени МанашаКозыбаева?
162. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати?;?
с
троку 164 изложить в следующей редакции:
?164. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Южно
-
Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова?;?
дополнить строкой
,
порядковый номер 186
-
17,
следующего содержания:
?186
-
17. Республиканское госу
дарственное предприятие на право хозяйственного ведения ?Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова?;?;
2) в п
остановлении Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2011 года ? 511 ?Об утверждении перечня организаций, являющ
ихся субъектами базового финансирования?
(САПП Республики Казахстан, 2011 г., ? 38, ст.461)
:
в перечне организаций, являющихся субъектами базового финансирования, утвержденном указанным постановлением:
в разделе ?Министерство образования и науки Респуб
лики Казахстан?:
строку 54 изложить следующей редакции:
?54. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Восточно
-
Казахстанский государственный университет имени Сарсена
Аманжолова?;?;
с
троки
порядковые номера, 58, 59, 60, 61 и 62
,
изложить в следующей редакции:
?58. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Восточно
-
Казахстанский государственный технический университет имени Д.Серикбаева?
59. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Южно
-
Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова?
60. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Карагандинский государственный технический университет?
61. Республиканское госу
дарственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Западно
-
Казахстанский аграрно
-
технический университет имени Жангир хана?
62. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Атырауский институт нефти и газа?;?
с
троки
по
рядковые номера, 64 и 65
,
изложить в следующей редакции:
?64. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати?
65. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Семипалатинский государственный университет имени Шакарима?;
?
с
троки
порядковые номера, 67, 68 и 69
,
изложить в следующей редакции:
?67. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Караганди
нский государственный университет имени академика Е.А. Букетова?
68. Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ?Кызылординский государственный университет имени Коркыт
-
Ата?
69. Республиканское государственное предприятие н
а праве хозяйственного ведения ?Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова?;?.
5
. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию
.
________________________________
Утверждены приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан
от ?4? мая 2012 года ? 198
Правила размещ
ения государственн
ого
образовательн
ого
заказ
а
на дошкольное воспитание и обучение, подготовку специалистов
с техническим и профессиональным, послесредним
, высшим и
послевузовским образованием
, а также на подготовительные отделения высших учебных заведений
1. Общие положения
1. Настоящие Правила о размещении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, подготовку специалистов
с техническим и профессиональным, послесредним
, высшим и
послевузовским
образованием, а также на подготовительные отделения высших учебных заведений
(далее ?
Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года ?Об образовании?. Правила регламентируют порядок размещения госуд
арственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием, а также на подготовительные отделения высших учебных заведений
за сч
ет средств республиканского бюджета в соответствии с их профилем, кадровым потенциалом, материально
-
технической базой, информационными ресурсами, а также с учетом показателей национального и международного признания их научно
-
образовательной деятельности. 2. Государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение размещается в организациях образования независимо от формы собственности, типов и видов.
В объеме государственного образовательного заказа возмещаются текущие затраты дошкольной организации по воспитанию и обучению в расчете на одного ребенка в рамках государственного общеобязательного стандарта образования.
3. Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с техническим и профессиональным, послесредним образованием формируется и размещается в учебных заведениях технического и профессионального образования независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности, в соответствии с приоритетами индустриально
-
инновационного развития страны, отраслевой
и региональной потребностью в кадрах
.
4. Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием формируется и размещается в высших учебных заведениях (далее -
вуз) в соответствии с приоритетами индустриаль
но
-
инновационного развития страны, отраслевой и региональной потребностью в кадрах, в том числе с учетом потребностей региональных вузов и научных организаций в научно
-
педагогических кадрах.
5. Г
осударственный образовательный заказ на подготовку кадров с в
ысшим образованием размещается в вузах независимо от формы собственности в виде образовательных грантов по результатам конкурса, проводимого уполномоченным органом в области образования. 6
. Государственный образовательный заказ на подготовку магистров и
докторов философии (
PhD
)/докторов по профилю, в том числе на целевую подготовку для региональных вузов и научных организаций, размещается на конкурсной основе независимо от формы собственности в базовых высших учебных заведениях. 7. Г
осударственный образ
овательный заказ для обучения слушателей на подготовительных отделениях размещается в вузах по результатам конкурса, проводимого уполномоченным органом в области образования
.
2. Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитани
е и обучение
8. Для размещения государственного образовательного заказа отделы образования городов (районов) проводят комплектование контингента детей.
При комплектовании контингента детей по государственному образовательному заказу отделы образования ру
ководствуются списком очередности.
Для размещения государственного образовательного заказа местными исполнительными органами (далее ?
МИО) области (города республиканского значения, столицы) проводится конкурс. 9. Организации дошкольного образования незав
исимо от формы собственности включаются в перечень поставщиков услуг по дошкольному воспитанию и обучению для размещения в них государственного образовательного заказа при соблюдении норм и правил деятельности дошкольных организаций, утвержденных Типовыми правилами деятельности дошкольных организаций образования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2004 года ? 1353. 10. Перечень частных дошкольных организаций образования формируется комиссией на конкурсной основе на
вновь вводимые места. К участию в конкурсе допускаются дошкольные организации, подавшие заявку на участие. Форма заявки произвольная.
Для участия в конкурсе в управление образования области (города республиканского значения, столицы) частные организации дошкольного воспитания и обучения представляют следующий пакет документов:
1) заявление на имя Председателя комиссии;
2) копии свидетельства о государственной регистрации (пере
-
регистрации)
юридического лица
, устава, статистической карты, РНН, справки из б
анка, справки из налоговых органов об отсутствии задолженности;
3) копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (собственное или арендуемое);
4
) копии о наличии лицензии на медицинский кабинет или договор на обслуживание с поликлиникой с у
четом места закрепления;
5
) обязательства поставщика о принятии детей по государственному образовательному заказу исключительно по направлению органов образования.
Документы подтверждающие:
1) соответствие оказания услуги требованиям безопасности: ?Санитар
ным правилам ?Санитарно
-
эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков? утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года ? 1684 (далее ?
санитарные правила);
2) соответствие необхо
димому уровню по санитарным правилам оснащ?нности материалами и оборудованием;
3) соответствие программ воспитания и обучения требованиям Государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения, утвержденные в соответствии с пунктом 24 статьи 4 Закона ?Об образовании?
.
Организатор конкурса (МИО) устанавливает сроки проведения, объявляет конкурс, создает комиссию и утверждает ее состав, обеспечивает работу комиссии, на основании решения комиссии утверждает перечень дошкольных организац
ий.
Комиссия осуществляет процедуру вскрытия конвертов с заявками и определения участников конкурса, рассматривает заявки, определяет перечень дошкольных организаций и представляет его на утверждение организатору конкурса в течение 30 календарных дней.
11.
В случае превышения количества предложений со стороны частных организаций дошкольного образования над количеством мест по государственному образовательному заказу поставщики отбираются Комиссией на конкурсной основе.
12. Дополнительными критериями при кон
курсном отборе поставщиков являются:
1
) доля воспитателей высшей и первой категории от их общего числа -
не менее 10 %;
2
) наличие перспективного плана развития;
3
) обеспечение педагогического процесса дополнительным наглядно
-
методическим материалом, налич
ие современного игрового оборудования, детской художественной литературы;
4
) установление размера родительской платы на содержание ребенка по государственному заказу, не превышающего тарифа родительской платы, утвержденного МИО области в государственных до
школьных организациях образования. 13. Комиссия после заседания в течение 10 рабочих дней выносит заключение по перечню дошкольных организаций для размещения государственного образовательного заказа. Организации дошкольного образования с ранее размещенны
м государственным образовательным заказом включаются в протокол без прохождения конкурса.
Решение с указанием максимально возможного количества мест для размещения государственного образовательного заказа оформляется в виде протокола. Большинством голосов
членов комиссии решение считается принятым.
Протокол оформляется секретарем, подписывается председателем комиссии. Комиссия заседает 2 раза в год.
3.
Размещение государственного образовательного заказа в организации технического и профессионального, послесреднего образования
14. Уполномоченный орган и местные исполнительные органы области, городов Астаны и Алматы (далее
-
МИО) размещают государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образова
нием среди организаций технического и профессионального, послесреднего образования.
К участию в конкурсе допускаются организаций технического и профессионального, послесреднего образования, подавшие заявку на участие. Форма заявки произвольная.
Для учас
тия в конкурсе в уполномоченный орган или МИО представляют следующий пакет документов:
1) заявление на имя Председателя комиссии в произвольной форме;
2) копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица
, устава, статистической карты, РНН, справки из банка, справки из налоговых органов об отсутствии задолженности;
3) копии правоустанавливающих документов на недвижимое имущество (собственное или арендуемое);
4) предложения на размещение государственного образователь
ного заказа;
5) копии лицензии (с приложениями) на образовательную деятельность по специальностям технического и профессионального, послесреднего образования.
При определении учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования д
ля размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием комиссия руководствуется следующими основными критериями, а также информацию подтверждающие:
1)
кадровое и материально
-
т
ехническое обеспечение образовательного процесса и уровень квалификации педагогических работников;
2) обеспеченность учебной, учебно
-
методической литературой и иными информационными ресурсами;
3
)
наличие мест для проживания обучающихся в общежитии, пунктов
общественного питания и медицинского обслуживания, спортивных сооружений и залов;
4
) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальностям технического и профессионального, послесреднего в разрезе специальностей; 5
) востребова
нность и трудоустройство выпускников;
6
) внедрение инновационных образовательных технологий.
Уполномоченный орган или МИО устанавливает сроки проведения, создает комиссию и утверждает ее состав, обеспечивает работу комиссии, на основании решения комиссии у
тверждает перечень организации техничес
-
кого и профессионального образования
,
послесреднего образования.
15.
Решение о размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием п
убликуется на интернет
-
ресурсах уполномоченного органа и
МИО.
16. Для размещения государственного образовательного заказа создается Комиссия по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, по
слесредним образованием (далее -
Комиссия), состав которой утверждается уполномоченным органом и МИО. 17.
Заседания Комиссии проводятся по плану, утвержденному ее председателем и считаются действительными, если на них ,присутствуют более 2/3 от общего
числа ее членов. 18. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем. При равенстве голосов соста
ва Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.
4. Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также на подготовительные отделения высших учебных заведений 19
. Для размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием уполномо
-
ченный орган в области образования ежегодно объявляет конкурс среди вузов. Решение о проведении конкурса и утверждение конкурс
ной документации оформляются приказом Министра или лицом, исполняющим его обязанности. 2
0
.
Объявление о проведении Конкурса публикуется на интернет
-
ресурсах уполномоченного органа в области образования. 2
1
.
Для проведения Конкурса создается Комиссия
по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием (далее -
Комиссия), состав которой утверждается приказом Министра или лицом, исполняющим его обязанности. Председателем Комиссии является Министр. Комиссия формируется из числа сотрудников уполномоченного органа в области образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, общественных организаций. Количество состава комиссии является нечетным, включая его Председателя.
2
2
.
Заседания Комиссии проводятся по плану, утвержденному ее председателем, и считаются действительными, если на них присутствуют более 2/3 от общего числа ее членов. 2
3
. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем. При равенстве голосов состава Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.
2
4
. Документы, входящие в конкурсную заявку, по
дписываются первым руководителем вуза, заверяются печатью и представляются в порядке, указанном в объявлении о проведении конкурса.
2
5
. Конкурсная заявка должна быть получена уполномоченным органом в области образования не позднее часа и даты, указанных в объявлении о проведении конкурса. Конкурсная заявка, поступившая по истечению срока подачи конкурсных заявок, независимо от причин опоздания, не рассматривается. Внесение каких
-
либо изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи не допускает
ся. 2
6
. Комиссия рассматривает конкурсные заявки в течение 2
0 календарных дней со дня подачи заявки, определяет степень их соответствия требованиям конкурсной документации и проводит их оценку. 2
7
.
При определении вузов и размещении государственного обр
азовательного заказа на подготовку кадров с высшим образованием Комиссия руководствуется следующими основными критериями:
1)
кадровое и материально
-
техническое обеспечение образовательного процесса и уровень квалификации педагогических работников;
2) обесп
еченность учебной, учебно
-
методической литературой и иными информационными ресурсами;
3) научный потенциал и уровень проводимых в вузе научных исследований (для вузов);
4)
наличие мест для проживания обучающихся в общежитии, пунктов общественного питания и медицинского обслуживания, спортивных сооружений и залов;
5
) наличие аттестованных, аккредитованных образовательных программ;
6
) востребованность и трудоустройство выпускников;
7
) внедрение инновационных образовательных технологий.
2
8
. При определении базовых вузов и размещении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с послевузовским образованием Комиссия руководствуется следующими основными критериями:
1)
наличие научных руководителей из числа профессорско
-
преподавательского соста
ва высшего учебного заведения с учеными степенями доктора наук/доктора философии (PhD)/доктора по профилю/кандидата наук, имеющих научные публикации в зарубежных научных изданиях с ненулевым импакт
-
фактором, а также опыт международного сотрудничества с уч
еными других стран;
2)
выполнение с зарубежными вузами
-
партнерами (научными организациями) совместных научно
-
образовательных проектов;
3) наличие договоров с аккредитованными научными организациями
-
партнерами о выполнении совместных научных проектов и пред
оставлении исследовательской базы; 4
)
кадровое и материально
?
техническое обеспечение научно
-
образовательного процесса;
5) доступ к мировым научным и образовательным ресурсам; 6) наличие аттестованных, аккредитованных образовательных программ;
7) внедрени
е инновационных технологий;
8) участие в международном и национальном рейтингах вузов;
9) выполнение научных и научно
-
технических программ и проектов по фундаментальным и прикладным исследованиям на основе грантового и программно
-
целевого финансирования; 10) участие в международных образовательных и научных проектах;
1
1
) наличие в высшем учебном заведении мест для проживания обучающихся в общежитии, пунктов общественного питания и медицинского обслуживания.
29
.
При определении вузов и размещении государст
венного образовательного заказа на обучение слушателей на подготовительном отделении Комиссия руководствуется следующими основными критериями:
1)
кадровое и материально
-
техническое обеспечение образовательного процесса и уровень квалификации педагогических
работников;
2) обеспеченность учебной, учебно
-
методической литературой и иными информационными ресурсами;
3) наличие в вузе достаточного количества мест для проживания обучающихся в общежитии, пунктов общественного питания и медицинского обслуживания, спо
ртивных сооружений и залов.
3
0
. Конкурс для вузов проводится раздельно по каждой специальности высшего и послевузовского образования. 3
1
. Комиссия на основе оценки и сопоставления конкурсных заявок принимает решение о перечне:
1) вузов, в которых по условиям конкурса размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием;
2) педагогических вузов, в которых по условиям конкурса размещается государственный образовательный заказ на подготовку педагогических кадров с высшим образованием с указанием объема в разрезе специальностей; 3) базовых вузов, в которых по условиям конкурса размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с послевузовским образованием с указанием объема в разрезе специально
стей, в том числе для целевой подготовки магистров и докторов философии (PhD)/докторов по профилю.
3
2
.
По результатам работы конкурсной комиссии приказом Министра или лицом, исполняющим его обязанности, утверждаются и публикуются на интернет
-
ресурсах упол
номоченного органа в области образования:
1) перечень вузов, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием; 2)
перечень базовых вузов, в которых размещается государственный образовательный заказ на подготовку кадров с послевузовским образованием с указанием объема в разрезе специальностей, в том числе для целевой подготовки магистров и докторов философии (PhD)/докторов по профилю; 3) перечень вузов, в которых размещается государственный образовател
ьный заказ для обучения слушателей на подготовительных отделениях вузов. ______________________________ Утвержден приказом и.о. Министра образования и науки
Республики Казахстан
?
22
?
мая 2012 года ?
235
Механизм целевой подготовки магистров и докторов PhD
в базовых высших учебных заведениях
1. Общие положения
1. Механизм целевой подготовки магистров и докторов PhD
в базовых высших учебных заведениях независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности (далее ?
Механизм) определяет задачи, условия целевой подготовки магистров и докторов PhD
.
2. Механизм разработан в соответствии с Законом Республики Каз
ахстан от 27 июля 2007 года ? 319
-
III
?Об образовании?.
3. Основной задачей целевой подготовки магистров и докторов PhD
является удовлетворение потребности в высококвалифицированных научных и научно
-
педагогических кадрах высших учебных заведений и научных
организаций, достижение
конкурентоспособности и сбалансированности системы послевузовского образования, обеспечивающего получение, генерирование и передачу знаний, востребованных для устойчивого индустриально
-
инновационного развития страны
.
4. Целевая подготовка магистров и докторов PhD
?
это система мер и действий субъектов образования, осуществляемая за счет государственного образовательного заказа по подготовке высококвалифицированных научных и научно
-
педагогических кадров на основе согл
ашения заинтересованных сторон. 5. Целевая подготовка магистров и докторов PhD
осуществляется в базовых высших учебных заведениях. 6. В Механизме используются следующие основные определения: 1) базовое высшее учебное заведение (далее -
б
азовый вуз) ?
вуз, реализующий полный цикл деятельности по целевой подготовке магистров и докторов PhD
;
2) з
аказчики на целевую подготовку магистров и докторов PhD
-
р
егиональные высшие учебные заведения (далее -
региональный вуз) и (или) научные организации, участвующие в процессе подготовки научных и научно
-
педагогических кадров; 3) о
бучающиеся по программам целевой подготовки -
м
агистранты и д
окторанты PhD
, обуч
ающиеся на основе государственного образовательного заказа и договора возмездного оказания образовательных услуг
в базовом вузе для освоения профессиональных
образовательных учебных программ послевузовского образования.
7. Субъектами правоотношений целев
ой подготовки магистров и докторов PhD
являются:
1)
уполномоченный орган в сфере образования;
2)
базовые высшие учебные заведения;
3)
заказчики целевой подготовки магистров и докторов PhD
;
4) обучающиеся по программам целевой подготовки.
Механизм целевой
подготовки магистров и докторов PhD
8
. Целевая подготовка магистров и докторов PhD
осуществляется по заявленным специальностям в базовых вузах за счет государственного образовательного заказа. 9
. Руководители базовых и региональных вузов, научных организаций ежегодно подают в уполномоченный орган в области образования заявку на целевую подготовку магистров и докторов PhD
по установленной форме, согласно приложению 1 к настоящему Механизму.
1
0
. На основе полученных от заказчиков заявок на целевую подготовку магистров и докторов PhD
уполномоченный орган в сфере образования формирует общую потребность в научных и научно
-
педагогических кадрах в рамках целевой подготовки
1
1
. Прием по целевой подготовке магистров и докторов PhD
осуществляется в соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие учебные программы послевузовского образования, утвержденными постановлением Правительс
тва Республики Казахстан от 19 января 2012 года ? 109.
1
2
. Лица, рекомендованные к зачислению приемной комиссией базового вуза в рамках целевой подготовки до 30 августа заключают договор возмездного оказания образовательных услуг (маги
стратура/докторантура PhD
)
(далее
-
Договор) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Механизму.
1
3
. Договор заключается между магистрантом и (или) докторантом PhD
, базовым вузом и региональным вузом и (или) научной организацией.
1
4
. В Договоре
в обязательном порядке указываются:
1)
предмет договора;
2)
права и обязанности сторон;
3)
размер и порядок оплаты образовательных услуг;
4)
ответственность сторон;
5)
порядок разрешения споров;
6) срок действия, порядок внесения изменений условий договора и его расторжение.
Приложение 1
к Механизму целевой подготовки магистров и докторов PhD
в базовых высших учебных заведениях
форма
Заявка__________________________________________________
(наименование вуза/научной организации ?
заказчика)
на целевую подг
отовку магистров/докторов PhD
Код и наименование специальности
Потребность
Наименование базового вуза
Итого: ??????????????
Руководитель
высшего учебного заведения/научной организации
Ф.И.О.
Приложение 2
к Механизму целевой подготовки магистров и докторов PhD
в базовых высших учебных заведениях
Договор возмездного оказания образовательных услуг
(магист
ратура/докторантура PhD
)
г. _______________ ?____?______________20__ г.
___________________________________________________, расположенный по адресу ______________________________________ (свидетельство о государственной перерегистрации ? _________ от ________, лицензия ? _________ серия ____ от ______, выданная Министерством
образования и науки Республики Казахстан), в лице __________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ?Организация образования?, с одной стороны, и гр. ___________________________________________________
___________________
_________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый(ая) в дальнейшем ?магистрант/докторант?, с другой стороны, и ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________
__________________________,
(наименование юридического лица)
в лице___________________________________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем ?Заказчик?, и в интересах гр. ____________________________
__________________________________________
(Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I
. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Организация образования принимает на себя обязательства:
1) по организации обучения обучающегося по образовательным п
рограммам магистратуры/докторантуры PhD
соответствующим государственным общеобязательным стандартам послевузовского образования по очной форме обучения.
Шифр и наименование специальности: __________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________
II
. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Организация образования обязуется:
1) принять по итогам конкурса в рамках целевой подготовки магистранта/докторанта согласно государственному о
бразовательному заказу.
2) обеспечить обучение в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта послевузовского образования Республики Казахстан
.
3. Организация образования имеет право:
1) требовать от магистранта/докторанта доб
росовестного и надлежащего исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Договором, Правилами внутреннего распорядка и Устава организации образования;
2) применять к магистранту/докторанту меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления за невып
олнение учебного и индивидуального плана, нарушения Правил внутреннего распорядка и Устава организации образования;
3) определять форму текущего контроля и промежуточной аттестации, в целях проверки учебных достижении магистранта/докторанта.
4. Магистрант/докторант обязуется:
1) овладевать знаниями, умениями и практическими навыками в объеме государственных общеобязательных стандартов послевузовского образования;
2) соблюдать и исполнять приказы и распоряжения руководителя организации образования
, Устав и Правила внутреннего распорядка и условия настоящего Договора;
3) п
ри изменении семейного положения, места жительства, телефона сообщить об этом в трехдневный срок с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.
5. За период обучения в магист
ратуре/докторантуре:
1) выполнить индивидуальный план работы, включающий следующие разделы:
индивидуальный учебный план;
2) научно
-
исследовательскую/экспериментально
-
исследовательскую работу (тему, направление исследования, сроки и форму отчетности);
3) практику (программа, база, сроки и форма отчетности);
4) тему магистерской/докторской диссертации с обоснованием и структурой;
5) план выполнения магистерской/докторской диссертации;
6) план научных публикаций и стажировок;
7) отчитываться о выполнении и
ндивидуального плана в установленные орган
и-
зацией образования сроки; 8) проходить промежуточную аттестацию;
9) подготовить магистерскую/докторскую диссертацию; 10) представить диссертацию в экспертный совет;
11) пройти итоговую аттестацию: сдать комп
лексный экзамен, публично защитить магистерскую/докторскую диссертацию;
12) отработать после окончания обучения не менее трех лет в вузе, направившем его на обучение в рамках целевой подготовки.
6. Магистрант/докторант имеет право:
1) пользоваться ма
териально
-
техническим оснащением организации образования в целях выполнения заданий, предусмотренных образовательной программой магистратуры/докторантуры;
2) принимать участие во всех видах научно
-
исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, предста
влять к публикации свои работы, в том числе в изданиях организации образования;
3) вносить в любой форме (письменно, устно) предложения по совершенствованию содержания организации учебного процесса послевузовского образования, методики преподавания, персональному составу преподавателей.
III
. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 7. Обязательным условием для магистранта/докторанта, обучающегося по государственному образовательному заказу является отработка в ______________________________________________________________
________
______________________________________________________________________
(наименование ВУЗа)
в течение трех лет по
сле окончания обучения. 8. Магистрант/докторант лишается права на обучение по государственному заказу в случае его отчисления, пер
евода или оставления на повторный курс обучения.
IV
. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязанностей, в случаях, не предусмотренных настоящим Договором, они несут ответственность в соответствии с дейст
вующим законодательством Республики Казахстан.
10. За неисполнение пункта 7 договора, магистрант/докторант обязан возместить расходы республиканского бюджета, связанные с его обучением. V
. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11. Разног
ласия и споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, рассматриваются непосредственно сторонами в целях выработки взаимоприемлемых решений.
12. Вопросы, не разрешенные сторонами путем переговоров, выработки взаимоприемлемых решений, разре
шаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
VI
. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
13. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращает свое действие по окончании обучения при условии заключения магистрантом/докторантом трудового договора с направившим региональным вузом/научной организацией. 14. Условия настоящего договора могут быть изменены и дополнены по взаимному письменно
му соглашению сторон.
15. Настоящий Договор заключается в 3 экземплярах, на казахском/русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу и передается по одному экземпляру для организации образования, магистранту/докторанту и заказчику.
Обучающийся:
Организация образования:
________________________________________________
ФИО ______________________
___________________________
уд. личности ?____________________
Банковские реквизиты
ИИК
РНН
__________________________________
адрес _____________________________
БИК __________________________________
РНН
__________________________________
БИН
телефон___________________________
Код 16
электронная почта
__________________________________
Обучающийся
______________________
Заказчик:
__________________________________
__________________________________
р/с _______________________________
__________________________________
БИК _____________________________
РНН _____________________________
адрес
_
___________________________
_________________________________
_
Ректор___________________________
С Уставом организации образования, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Договором ознакомлен (
-
а) ______________________________
(подпись обучающегося)
___________________________________
Автор
rekodes
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7 004
Размер файла
934 Кб
Теги
вузов, документы, нормативных, сборник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа