close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ustav

код для вставкиСкачать
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Виконкомом Болградської
м
іської ради
№ 85
від 16.02.2006 року
Болградський міський голова
___________
М.М.Садаклієв ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами засновників
Протокол №1 від 22 грудня 2005 року
С Т А Т У Т Фонду ім. І.М. ІНЗОВА
Болград 2005
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Фонд ім. Інзова (надалі –
Фонд) є міським громадським об‘єднанням, створеним відповідно до Закону України «Про об‘єднання громадян», діє на основі добровільності.
1.2. У своїй діяльності Фонд керується конституцією України, чинним законодавством України, цим Статутом, а також нормами міжнародного права.
1.3.Діяльність фонду поширюється на територію міста.
1.4.Для виконання статутних завдань Фонд спів
працює з органами державної влади та місцевого самоврядування. З фізичними та юридичними особами. іншими громадськими організаціями з питань. Передбачених цим Статутом.
1.5.Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Має самостійним баланс
. Рахунки. В т.ч. в банках та фінансово –
кредитних установах, круглу печатку. Штамп. Фірмовий бланк, власну символіку. Зразки яких затверджуються Правлінням Фонду. Символіка реєструється у встановленому законом порядку. Фонд є учасником цивільно –
правови
х відносин.
1.6.Повна назва Фонду: фонд імені І.М. Інзова. Юридична адреса Фонду: 68702, Україна, місто Болград, вул. Леніна, буд. 154. 1.7. Днем заснування Фонду вважати 23 грудня 2005 року. Засновниками Фонду є -
Куємжи Володимир Михайлович, Тодоров Ге
оргій Петрович, Садаклієв Михайло Михайлович.
Стаття 2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Для досягнення поставленої мети Фонд у порядку, встановленому чинним законодавством, вирішує такі завдання і здійснює таку діяльність:
2.1.1. сприяння розвитк
у науки та освіти, реалізації науково –
освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням;
2.1.2. сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно –
культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
2.1.3. сприяння охорони та збереженню культурної спадщини, історико –
культурного середовища, пам‘яток історії та культури, місць поховання;
2.1.4. сприяння практичному здійсненню загальноде
ржавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально –
економічного становища району;
2.1.5.поліпшення матеріального становища людей, що потребують благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації малозабезпеч
ених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені у реалізації своїх прав і законних інтересів;
2.1.6. надання допомоги громадянам, які постраждалі внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, к результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
2.1.7. надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфрас
труктури;
2.1.8. надає цільову допомогу дітям з соціально незахищених категорій (сиротам, інвалідам тощо);
2.1.9. реагує на будь –
які акти насильства, зловживання, експлуатації та дискримінації дітей;
2.1.10. сприяє практичному здійсненню загальнодержавни
х, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально –
економічного становища дітей;
2.1.11. надає допомогу талановитій творчої молоді;
2.1.12. організовує конференції, семінари, зустрічі, конкурси з питань, що становлять
круг інтересів Фонду;
2.1.13. бере участь в організації оздоровчих заходів шляхом направлення дітей і молоді, які потребують лікування, в екологічно чисті райони України і за кордон;
2.1.14. отримує, транспортує власними чи орендованими транспортними засо
бами та здійснює розподіл гуманітарної допомоги, в тому числі із інших держав;
2.1.15. здійснює видавничу і рекламну діяльність, випускає книги, брошури, газети, журнали, буклети, календарі, ком пакт –
диски, відеофільми та іншу друковану, аудіо -
, відеопродукцію;
2.1.16. здійснює туристичну діяльність, розробляє історико –
туристичні, екологічні та інші маршрути;
2.1.17. здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, створює господарські підприємницькі товариства і організації із статусом юридичної особи в порядку, встановленому законодавством;
2.1.18. здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству та відповідає статутним завданням;
2.2. З метою здійснення своєї діяльності Фонд у встановленому порядку має право:
2.2.1 утворювати, відповідно до законодавства України, свої відділення, філії, представництва;
2.2.2. об’єднуватися у спілки. Асоціації та інші об‘єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
2.2.3. обмінюватися ін
формацією з спеціалістами та відповідними організаціями зарубіжних країн;
2.2.4. організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
2.2.5. використовувати цільові пожертвуван
ня, що надаються благодійниками на реалізацію програм, згідно з вимогами цього пожертвування;
2.2.6. бути членом благодійних організацій.
2.3. Фонд може здійснювати свою благодійну діяльність у таких формах:
2.3.1. одноразова фінансова, матеріальна та інш
а допомога;
2.3.2. фінансування цільових програм, що впливають із завдань Фонду;
2.3.3. допомога на основі договорів (контрактів)
про благодійну діяльність;
2.3.4. дозволяє на безоплатне, пільгове використання об‘єктів власності Фонду.
2.4. Фонд має Науков
о –
координаційну раду та Редакційно –
видавничу раду, які створюються Президентом Фонду.
Стаття 3. ВІДДІЛЕННЯ, ФІЛІЇ І ПРЕДСТАВНИЦТВА ФОНДУ
3.1. Фонд поширює свою діяльність на території міста.
3.2. Відділення, філії, представництва Фонду, створені на території України, реєструються органами юстиції. Відділення Фонду набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації. Філії і представництва Фонду не набувають статусу юридичної особи і здійснюють свою діяльність на підставі довіреності Ф
онду. Відділення, філії і представництва Фонду діють на підставі своїх положень, які приймаються та затверджуються Правлінням Фонду. Ці положення не повинні суперечити Статуту Фонду.
3.3. Відділення, філії і представництва Фонду, створені на території інши
х держав, легалізують свою діяльність відповідно до законодавства тих держав, де вони діють.
Стаття 4. ЧЛЕНИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ
4.1. Членами Фонду є його засновники та інші фізичні та юридичні особи, що вступили до Фонду у встановленому цим Ста
тутом порядку.
4.2. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 років, а також юридичні особи, які підтримують мету та завдання Фонду, надають матеріальну підтримку Фонду, або іншою активною діяль
ністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Фонду.
4.3. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи. Організації України, що фінансуються з бюджету. Не можуть бути зас
новниками та членами Фонду.
4.4. Члени Фонду –
юридичні особи, діють через своїх уповноважених представників.
4.5. Члени Фонду вступають та вибувають з Фонду шляхом подачі до Правління Фонду відповідної заяви чи рішення керівного органу установи, підприємс
тва, організації про вступ чи вихід із Фонду.
4.6. За порушення статутних вимог член Фонду може бути виключений з нього на підставі мотивованого рішення Правління Фонду
з моменту затвердження цього рішення Загальними зборами Фонду з обов‘язковим письмовим повідомленням такого члена Фонду.
4.7. Члени Фонду в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом мають право:
4.7.1. брати участь у роботі вищого органу управління Фонду з правом голосу по принципу «один член Фонду –
один голос»;
4.7.2. обирати і
бути обраним до керівних органів Фонду»
4.7.3. брати участь у роботі структурних підрозділів та участь у заходах, що проводяться Фондом;
4.7.4. вимагати включення будь –
яких питань до порядку денного Загальних зборів Фонду, що входять до кола статутних з
авдань Фонду.
4.7.5. заслуховувати звіти Ревізійної комісії щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду.
4.7.6.отримувати від Фонду для ознайомлення будь –
яку інформацію стосовно діяльності Фонду за винятком конфіденційної. Обсяг конфіде
нційної інформації
встановлюється правлінням Фонду.
4.7.7. добровільно вийти з Фонду на підставі письмової заяви, поданої до Правління Фонду.
4.8. Члени Фонду користуються
іншими правами, передбаченими законодавством та внутрішніми документами Фонду.
4.9.
Члени фонду зобов‘язані:
4.9.1. дотримуватися цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів Фонду;
4.9.2. виконувати свої зобов‘язання перед Фондом, в тому числі пов‘язані з майновою участю;
4.9.3. не допускати дій, які спричиняють Фонду матеріальну
шкоду та принижають його репутацію
;
4.9.4.надавати допомогу у пропагуванні і досягненні цілей і завдань Фонду;
4.9.5. виконувати інші обов‘язки, передбачені законодавством, цим Статусом та внутрішніми документами Фонду.
4.10. розміри вступних та членських
внесків, порядок їх сплати визначається Положенням про порядок сплати вступних та членських внесків, що затверджуються Правлінням Фонду.
Стаття 5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ
Загальні збори Фонду.
5
.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні збори, які скликаються Правлінням не менш ніж раз на рік.
5.2. Загальні збори є правомочними, коли в них бере участь більшість членів Фонду. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Фонду, за виключенням пит
ань про зміни та доповнення до Статуту Фонду, затвердження Благодійної програми, ліквідації та реорганізації Фонду, де та таке рішення повинно проголосувати
3
\
4 присутніх членів Фонду.
5.3. До компетенції Загальних зборів Фонду належить:
5.3.1. затвердженн
я Статуту та внесення змін і доповнень до нього;
5.3.2. визначення основних напрямків діяльності Фонду;
5.3.3. обрання та відкликання Президента і Віце –
Президента Фонду, членів Правління Фонду;
5.3.4. затвердження рішення Правління про прийняття і виключ
ення з членів Фонду;
5.3.5. затвердження звітів Правління, Президента Фонду, заслуховування звітів і висновок Ревізійної комісії
;
5.3.6. затвердження рішень Президента Фонду, прийнятих у межах окремо делегованих йому повноважень;
5.3.7. прийняття рішень пр
о реорганізацію та ліквідацію Фонду
і вжиття пов‘язаних із цим заходи;
5.3.8. вирішення будь –
яких інших питань щодо діяльності Фонду, що віднесені законом до компетенції.
Порядок скликання загальних зборів Фонду.
5.4. загальні збори Фонду проводяться не рідше одного разу на рік.
5.5. Позачергові Загальні збори Фонду скликаються Правління в міру необхідності, за рішенням та з порядком денним, запропонованим Правлінням, Президентом Фонду.
5.6. Про проведення Загальних зборів Президент Фонду сповіщає всіх членів Фонду за повідомленими ними адресами із зазначенням про порядок денний, місце і час проведення Загальних зборів строк не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів.
Правління Фонду.
5.7.
Виконавчим органом на період між Загальними зборами є Правління, яке обирається на 5 років та проводить свої засідання не менше одного разу в квартал. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня більшість його членів. Рішення прий
маються більшістю голосів присутніх. При рівній кількості голосів вирішальний голос належить Президенту Фонду.
5.8. До відання Правління Фонду належить:
5.8.1. затвердження Положення про порядок сплати вступних та членських внесків;
5.8.2. скликання Загал
ьних зборів Фонду, визначення шляхів реалізації їх рішень;
5.8.3. прийняття рішень про утворення та ліквідацію господарських товариств, підприємств, госпрозрахункових установ, організацій, затвердження їх статутів і положень;
5.8.4. визначення порядку здій
снення окремих напрямків благодійної діяльності, встановлення персональних стипендій, пенсій та грантів, інших постійних благодійних втрат;
5.8.5. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію відділень, представництв та філій Фонду, затверд
ження положень відділень, представництв та філій Фонду, призначення та звільнення їх керівників;
5.8.6. затвердження, у порядку передбаченими законодавством, штатного розкладу і умов оплати праці осіб, що перебувають із Фондом у трудових відносинах
, посадо
вих окладів і інших видів матеріальних заохочень, розміру фонду оплати праці;
5.8.7. визначення обсягу конфіденційної інформації;
5.8.8. затвердження зразків печаток, бланків, штампів, символіки, положення та опису про них;
5.8.9. прийняття рішень про всту
п нових членів до Фонду
та вихід із нього;
5.8.10. вносить до порядку денного Загальних зборів питання про недовіру членам Наглядової ради;
5.8.11. вирішення інших питань по виконанню завдань Фонду, що не суперечать чинному законодавству.
5.9. Члени Правлі
ння Фонду і Ревізійної комісії не одержують заробітну плату за свою роботу в цих органах. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов‘язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління.
Президент Фонду.
5.10.
Кері
вництво поточною діяльністю Фонду здійснює Президент Фонду, який є вищою посадовою особою Фонду, підзвітний Загальним зборам Фонду і несе відповідальність перед ними за реалізацію мети та завдань Фонду.
5.11. Президент Фонду обирається Загальними зборами
Фонду строком на 5 років.
5.12. Президент очолює Фонд, без довіреності діє від імені Фонду, представляє Фонд у відносинах із юридичними та фізичними особами, в тому числі
з органами державної влади та місцевого самоврядування України та інших держав.
5.13. Президент Фонду вправі одноособово приймати рішення і вчинювати правочинні дії з усіх питань, які не віднесені до компетенції інших органів Фонду.
5.14. Президент Фонду набуває повноважень на підставі рішення Загальних зборів.
5.15. Президент Фонду н
есе повну майнову відповідальність за товарно –
матеріальні цінності, не передані під звіт матеріально –
відповідальним особам.
5.16.1. організує роботу Правління Фонду;
5.16.2. ухвалює рішення про скликання Загальних зборів Фонду і порядок денний Загальн
их зборів;
5.16.3. організовує, здійснює і контролює виконання рішень, прийнятих Правлінням Фонду;
5.16.4. вносить на розгляд Правління заяви про прийняття нових і
припинення членства членами Фонду;
5.16.5. створює і ліквідує управління, відділи і підрозділи Фонду;
5.16.6. відкриває і закриває рахунки в
кредитно –
банківських установах і
розпоряджається коштами Фонду на цих рахунках;
5.16.7. має право підпису банківських і інших фінансово –
господарських документів, як першої посадової особи Фонду;
5.16.8. ухвалює рішення і видає накази з усіх питань поточної діяльності Фонду, обов‘язкові для працівників Фонду;
5.16.9. вирішує питання навчання членів Фонду, співпраці з вітчизняними та іноземними організаціями;
5.16.10. видає довіреності, розпорядженн
я щодо відрядження;
5.16.11. приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Фонду, у тому числі головного бухгалтера, визначає умови їх праці та відпочинку;
5.16.12. укладає договори, контракти та вчиняє інші правочини з юридичними та фізичними
особами;
5.16.13. виконує інші функції в межах його компетенції.
5.17. Президент Фонду, або інший представник Фонду у випадку, якщо він вчинив правочин від імені Фонду з перевищенням повноважень, сам зобов‘язаний по такому правочину відповідати
за вчинені
дії.
Віце –
президент Фонду.
5.18.
Віце –
президент Фонду обирається Загальними зборами строком на 5 років.
5.19.Віце –
президент забезпечує роботу Фонду, готує проекти документів і представляє Фонд у відносинах із юридичними та фізичними особами та праці
вниками Фонду за окремими дорученнями і в межах повноважень Президента Фонду.
5.20. На період відсутності Президента Фонду його повноваження здійснює Віце –
президент Фонду.
Ревізійна комісія Фонду. 5.21.
Контроль і нагляд за управлінням майном Фонду, гос
подарською діяльністю Фонду та його іншою діяльністю здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами Фонду і їм підзвітна.
5.22. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Фонду.
5.23. Голова Ревізійної комісії вправі брати участь в засіданнях Правління і Загальних зборів Фонду з правом дорадчого голосу
.
5.24. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Фонду строком на 5 років.
5.25. Ревізійна комісія обир
ає з свого числа Голову Ревізійної комісії
.
5.26. Члени Ревізійної комісії набувають повноваження з моменту його обрання.
5.27. З моменту отримання повідомлення про припинення повноважень член Ревізійної комісії вважається неповноважним діяти від імені Ревізійної комісії і зобов‘язаний негайно передати всі справи голові
Ревізійної комісії Фонду.
5.28. Перевірка діяльності Фонду, його органів і посадових осіб проводиться Ревізійною комісією за дорученням Президента, Загальних зборів, а також за власною ін
іціативою.
5.29. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково Загальними зборами Фонду не менше ніж 3
\
4
голосів членів Фонду.
5.30. Робота Ревізійної комісії оформляється протоколами. Рішення Ревізійної комісії ухвалюються посто
ю більшістю голосів членів Ревізійної комісії. При рівному числі голосів, вирішальний голос має Голова Ревізійної комісії.
5.31. Результати перевірок Ревізійної комісії оформляються актами. Висновки актів перевірок затверджуються членами Ревізійної комісії одностайно. Зміст актів перевірок обов‘язково доводиться до відома Президента, Правління, головного бухгалтера і Загальни
х зборі Фонду, крім відомостей що правомірно віднесено до конфіденційних.
5.32. Ревізійна комісія вправі вимагати скликання Загальних зборів
Фонду уразі виникнення загрози суттєвим інтересам Фонду або виявлення зловживань, вчинених службовими або посадовим
и особами Фонду.
Стаття 6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ІКОШТІВ ФОНДУ
6.1.
У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно придбане на законних підставах. Ф
онд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь –
які правочини, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
6.2. Майно та кошти Фонду складають:
6.2.1. внески засновників та інших благодійникі
в, надані фізичними та юридичними особами України та інших держав в грошовій та натуральній формі
без визначення їх цільового характеру;
6.2.2. благодійні внески й пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичним
и особами України та інших держав
в грошовій та натуральній формі;
6.2.3.
надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна і пожертвувань, які надійшли від благодійників;
6.2.4. доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду.
6.3. Джерелом формування майна і коштів Фонду не можуть бути кредити.
6.4.
Майно і кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
6.5. Фонд набуває право власності у встановленому порядку на кошти та інше майно передане йому у власність, пожертвуване українськими та іноземними фізичними та юридичними особами, а також на майно та майнові права, придбані за рахунок власних коштів чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.
6.6. Фонд володіє майном та коштами, придбаними в результаті господарської та
іншої комерційної
діяль
ності, створених за його участю підприємств, устан
ов, організацій.
6.7. Фонд може утворювати цільові фонди, призначені для проведення окремих видів статутної діяльності. Порядок утворення і функціонування цих фондів визначається окремим Положенням (Положеннями), яке затверджується Правлінням Фонду.
6.8. М
айно до Фонду може бути внесено в установленому порядку будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, цінними паперами.
6.9. Фонд несе відповідальність за своїми зобов‘яз
аннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бу
ти звернено стягнення. Члени Фонду не відповідають за зобов‘язаннями Фонду, Фонд не відповідає за зобов‘язаннями своїх членів, крім випадків передбачених законодавством.
6.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Фонду або переда
не в користування його членами. Несе Фонд, якщо інше не передбачено законодавством.
6.11. Фонд є самостійним у питаннях
прийняття господарських рішень, визн
ачення умов
оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
Стаття7. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ
7.1. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як у національній так і в іноземній валютах у відповідності до порядку, встановленому Національним банком України.
7.2. Фонд здійснює обл
ік результатів своєї діяльності,
вед
е оперативний, б
ухг
а
лт
е
рський облік, статистичну звітність
відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДО
ПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ
8.1.
Зміни та доповнення до Статуту Фонду приймаються рішенням Загальних зборів фонду, якщо за них проголосувало не менше 3
\
4 присутніх членів.
8.2. Про зміни, що сталися в статутних документах Фонд в десятиденний строк повідомляє
орган реєстрації.
Стаття 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ
9.1.
Припинення діяльності Фонду може бути здійснене шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
9.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів.
9.3. Реорганізація Фонду здійснюється у вигляді злиття, приєднання або виділення. При ухваленні рішення про реорганізацію вирішуються питання про правонаступників Фонду.
9.4. Ліквідація
Фонду може здійснюватись за рішенням Загальних зборів, якщо за нього п
роголосувало не менше 3
\
4 присутніх на зборах членів, або за рішенням суду, у випадках, передбачених законодавством.
9.5. Кошти та інше майно Фонду, в тому числі і в разі його ліквідації, не може розподілятися між його членами, а використовується для
викон
ання статутних завдань Фонду або на благодійні цілі,
у
випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
9.6. При ліквідації Фонду сплачується заборгованість перед державними та громадськими підприємствами та орга
нізаціями, а також перед приватними особами.
9.7. Фонд втрачає статус юридичної особи і припиняє свою діяльність із моменту виключення його з державного реєстру.
Засновники Фонду В.М. Куємжи
Г.П. Тодоров
М.М. Садаклієв
Автор
vdv1aemd
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
19
Размер файла
137 Кб
Теги
ustav
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа