close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Уход за кожей

код для вставкиСкачать
atagl ance
1
2
3
4
5
0
#)02 120&5,7** 10 560&5 )",0('+
N
riaNce
!
6,1+.2-20-
,3445+23,1-20-0
/+905+
34,-.-20-
358-1680
,+20-
3709-20-
"# #"
&GX IJLH=GVIJ D
MOQJE FJBD
❖
AHOXHIVZHU YWM^PHScUV LSf Y[]VQ P UVXTHScUVQ RVNP
❖
DLHSfMZ THRPfN P OHKXfOUMUPf RVNP
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb WVTVKHeZ UVXTHSPOVJHZc
WXVPOJVLYZJV SPWPLVJ LSf [LMXNHUPf JSHKP.
❖
=
HYSV HJVRHLV YWVYVIYZJ[MZ dSHYZP_UVYZP RVNP
❖
BVVZJMZYZJ[MZ MYZMYZJMUUVT[ [XVJUe*RVNP.
❖
D
JSHNUfeaHf\VXT[SH YVLMXNPZ _PYZVM THYSV HJVRHLV
❖
BVLMXNPZ XHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb:dRYZXHRZ ^JMZVJ
HWMScYPUH,V_HURH (.*$+,%),WSea,YSHLRPQ TPULHSc.
❖
9MSMUbQ _HQ P d]PUH^Mf,POJMYZUbM YJVPT HUZPVRYP-
LHUZUbT JVOLMQYZJPMT
! #"
&GX FJH>DIDLJ-
?=IIJE D BDLIJE
FJBD
❖
AHOXHIVZHU YWM^PHScUV LSf RVTIPUPXVJHUUVQ P
NPXUVQ RVNP
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb WVTVKHeZ JVYYZHUVJPZc PLM-
H
ScUbQ JVLUV-SPWPLUbQ IHSHUY.
❖
BVVZJMZYJ[MZ MYZMYZJMUUVT[ [XVJUe*RVNP.
❖
>MNUHf WMUH WVL]VLPZ LSf IXPZcf P YTfK_HMZ RVN[.
❖
<MKRPQ KMSc,UM YVLMXNHaPQ THYSH
❖
B
VLMXNPZ XHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb:dRYZXHRZ
KHTHTMSPYH JPXKPUYRVKV,SHW_HZRH,RVXH IMSVKV L[IH,
`HS\MQ.
%") "%
&GX?MAQ NDKJ?
FJBD
❖
>MNUV [LHSfMZ TMXZJbM RSMZRP P OHKXfOUMUPf Y WVJMX]UV-
YZP RVNP.
❖
BZPT[SPX[MZ ^PXR[Sf^Pe P [YRVXfMZ VIUVJSMUPM RSMZVR.
❖
;VNH YZHUVJPZYf TfK_M P XVJUMM [NM WVYSM WMXJVKV WXPTM-
UMUPf.
❖
;SPUP_MYRP WXVZMYZPXVJHU.
❖
?Z`MS[`PJHMZ ISHKVLHXf TMSRVT[ WVXV`R[
YRVXS[Wb KXM^RVKV VXM]H P KHTHTMSPYH.
❖
BTfK_HMZ RVN[ ISHKVLHXf YVLMXNHUPeKMSf HSVM
JMXH P XVTH`RP.
❖
<MKRV YTbJHMZYf ISHKVLHXf\VXT[SM UH JVLUVQ
VYUVJM.
! "
&GX IJLH=GVIJE
D MOQJE FJBD
❖
9HJMX`HMZ WVYSMLUeeYZHLPeV_PaMUPf
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb OHXfNHeZ dUMXKPMQ
OHaPaHeaPM RVN[ SPWPLb,RVZVXbM YWVYVIYZJ[e
[LMXNHUPeJSHKP.
❖
=HYSV HJVRHLV YWVYVIYZJ[MZ dSHYZP_UVYZP RVNP.
❖
?YJMNHeaMM YXMLYZJV WVYSM IXPZcf.
❖
EVXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM,UM YVLMXNPZ YWPXZH
❖
BVLMXNPZ XHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb LSf Y[]VQ
P UVXTHScUVQ RVNP:dRYZXHRZ ^JMZVJ HWMScYPUH,
V_HURH (.*$+!,%),WSea,YSHLRPQ TPULHSc.
❖
9MSMUbQ _HQ P d]PUH^Mf,POJMYZUbM YJVPT
HUZPVRYPLHUZUbT JVOLMQYZJPMT.
❖
FPYZVM THYSV HJVRHLV.
! "
&GX FJH>DIDLJ-
?=IIJE D BDLIJE
FJBD
❖
DLHSfMZ OHKXfOUMUPf Y WVJMX]UVYZP RVNP P OHJMX`HMZ
WXV^MYY V_PaMUPf.
❖
;SPUP_MYRP LVRHOHUV:WVTVKHMZ [TMUc`PZc
WXVPOJVLYZJV SPWPLVJ.
❖
@VTVKHMZ [TMUc`PZc WVXb.
❖
BZPT[SPX[eaMM YXMLYZJV WVYSM IXPZcf.
❖
EVXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM,UM YVLMXNPZ YWPXZH
❖
BVLMXNPZ XHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb LSf Y[]VQ P
UVXTHScUVQ RVNP:dRYZXHRZ ^JMZVJ HWMScYPUH,V_HURH
(.*$+!,%),WSea,YSHLRPQ TPULHSc.
❖
9MSMUbQ _HQ P d]PUH^Mf,POJMYZUbM YJVPT HUZPVRYP-
LHUZUbT JVOLMQYZJPMT.
❖
FPYZVM THYSV HJVRHLV.
" !#$%"*"
&GX IJLH=GVIJE
D MOQJE FJBD
❖
DJSHNUfMZ,YTfK_HMZ WVfJSMUPM ZVURP] SPUPQ.
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb [JMSP_PJHeZ YWVYVIUVYZc
RVNP [LMXNPJHZc JSHK[.
❖
@VLLMXNPJHMZ UHZ[XHScUbQ IHXcMX JSHNUVYZP RVNP.
❖
CVUPR UH JVLUVQ VYUVJM,UM YVLMXNPZ YWPXZH.
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb LSf RVTIPUPXVJHUUVQ P
Y[]VQ RVNP:dRYZXHRZ KHTHTMSPYH JPXKPUYRVKV,SHW_HZRH,
RVXH IMSVKV L[IH,`HS\MQ.
❖
9MSMUbQ _HQ P d]PUH^Mf,POJMYZUbM YJVPT HUZPVRYP-
LHUZUbT JVOLMQYZJPMT.
&$* !#$%"*"
&GX FJH>DIDLJ-
?=IIJE D BDLIJE
FJBD
❖
;SPUP_MYRP LVRHOHUV:WVJb`HMZ [JSHNUMUUVYZc RVNP RHR
J TVSVLVYZP P [TMUc`HMZ WVfJSMUPM ZVURP] TVXaPU.
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb JOHPTVLMQYZJ[eZ Y
UHZ[XHScUbTP SPWPLHTP RVNP LSf LVYZPNMUPf
VWZPTHScUVKV [XVJUf [JSHNUMUPf.
❖
@VLLMXNPJHMZ UHZ[XHScUbQ IHXcMX JSHNUVYZP RVNP.
❖
EVXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM YVLMXNPZ HTPUVRPYSVZb,
JPZHTPU 63 P HSVM JMXH.
❖
AHYZPZMScUbM PUKXMLPMUZb LSf RVTIPUPXVJHUUVQ
P NPXUVQ RVNP:dRYZXHRZ KHTHTMSPYH JPXKPUYRVKV,
SHW_HZRH,RVXH IMSVKV L[IH,`HS\MQ.
❖
9MSMUbQ _HQ P d]PUH^Mf,POJMYZUbM YJVPT HUZPRVYP-
LHUZUbT JVOLMQYZJPMT.
' $!( $
"$ $
&GX?MAQ NDKJ?
FJBD
❖
;SPUP_MYRP LVRHOHUV:[TMUc`HMZ ZVURPM SPUPP P TVX-
aPURP!
❖
BZPT[SPX[MZ VITMU JMaMYZJ J RSMZRH],YWVYVIYZJ[MZ XVYZ[
P VIUVJSMUPeRSMZVR.
❖
9HLMXNPJHMZ P UMQZXHSPO[MZ YJVIVLUbM XHLPRHSb,RVZV-
XbM JbObHeZ WXMNLMJXMTMUUVM YZHXMUPM RVNP.
❖
BTfK_HMZ,WPZHMZ P [YWVRHPJHMZ RVN[,[S[_`HMZ
[WX[KVYZc RVNP.
❖
EVXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM
❖
4UZPVRYPLHUZUbM JPZHTPUb 8,B,4.
❖
GRYRSeOPJUHf UVJHf ZM]UVSVKPf (HRZPJUbQ
TM]HUPOT RSMZV_UVQ LMfZMScUVYZP).
❖
9MSMUbQ _HQ P d]PUH^Mf,POJMYZUbM YJVPT HUZPVRYP-
LHUZUbT JVOLMQYZJPMT.
❖
>HZ[XHScUbM [JSHNUPZMSP,WXVZMPUbP HTPUVRPYSVZb.
3
2'&34$0
$
0)&'+34$*'
5
/*,"-;/"< 030#'//034;
1
2
3
4
5
1938/r 07.2009
*C@=IJ GNLD i aB
$- ! "
&GX?MAQ NDKJ?
FJBD
❖
;SPUP_MYRP LVRHOHUV:YTfK_HMZ WVfJSMUPM ZVURP]
SPUPQ.
❖
?IPScUV [JSHNUfMZ RVN[
❖
>HWVSUfMZ RSMZRP RVNP P YWVYVIYZJ[MZ
[LMXNHUPeJSHKP.
❖
DYWVRHPJHMZ RVN[,LMSHMZ MM TfKRVQ P [WX[KVQ.
❖
EVXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM,SMKRHf RVUYPYZMU^Pf.
❖
GRYRSeOPJUbQ UHYbaMUUbQ JSHKVQ RVTWSMRY _PYZVKV
`JMQ^HXYRVKV RVSSHKMUH,HSVM JMXH P dRYZXHRZH VK[X^H.
❖
>HZ[XHScUbM [JSHNUPZMSP,[JSHNUfeaPM SPWPLb.
❖
DJSHNUfMZ ISHKVLHXf YRJHSMU[ P WXVJPZHTPU[ 65 (@HUZMUVS).
! "
&GX?MAQ NDKJ?
FJBD
❖
DJSHNUfMZ,[YWVRHPJHMZ P YTfK_HMZ.
❖
?]SHNLHMZ P OHaPaHMZ XHOLXHNMUU[eRVN[
❖
DYWVRHPJHMZ WVJMX]UVYZc RVNP,WVTVKHMZ
[TMUc`PZc UMWXPfZUbM Va[aMUPf UH RVNM.
❖
@VTVKHMZ RVNM,WVJXMNLMUUVQ WVL JVOLMQYJZPMT
YVSU^H,]VSVLH P JMZXH.
❖
EVXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM.
❖
;HSMUL[SH,XVTH`RH,SPWH,JHYPSMR P OJMXVIVQ.
❖
4SSHUZVPU P WXVJPZHTPU 65 (@HUZMUVS).
!#$%"* $ !"%
&GX?MAQ NDKJ?
FJBD
❖
7VYZPKHMZ UPNUP] YSVMJ RVNP P YWVYVIYZJ[MZ
JVYZZHUVJSMUPeZRHUMQ.
❖
@VLLMXNPJHMZ YZX[RZ[X[ P WSVZUVYZc TVSVLVQ
P WXPJSMRHZMScUVQ RVNP
❖
?IPScUV [JSHNUfMZ RVN[ WVRH Jb YWPZM P
VIMYWM_PJHMZ Va[aMUPM TfKRVQ P KSHLRVQ RVNP.
❖
:UZMUYPJUHf\VXT[SH UH JVLUVQ VYUVJM
❖
FPYZbQ`JMQ^HXYRPQ RVSSHKMU
❖
GRYRSeOPJUbQ RVTWSMRY,[LMXNPJHeaPQ JSHK[,PO KMSf HSVM
JMXH,dRYZXHRZH YH]HXH TVXYRVKV WXVPY]VNLMUPf P YTfK_HeaP]
JMaMYZJ.
❖
>HZ[XHScUbM NPXVXHYZJVXPTbM JPZHTPUb 4(AMZPUVS) P 8.
0MJ>UAPJLHOGU
!"+!,$%(#%& &!(,!+ 1
.+%"2%(#%& +. (1-2 XHOH J UMLMSe)
!"%(%(#)(!+ 1
(+%$%(#)%,-.+%3!+ 1
!(!0%(#(-%)1% (- +!-'!(-
)'%(#!& &!(,!+ 2
.+%"2%(#%& +. (2-3 XHOH J UMLMSe)
&(%(#)(!+ 2
!/%-&%3%(#)%,-.+%3!+ 2
!(!0%(#(-%)1% (- +!-'!(-
9
"%
3
2'&34$0
3
2'&34$0
1
'230/"-;/"<
3
*34'."
1
0 560&5 )"
,
0('+
/JLH=GVI=XDMOQ=XFJB=,JH>DIDLJ?=II=XDBDLI=XFJB=
4?JEIAC=?DMDHUE@DMNLD>VWNJL:
0
8
*:'/*'
0
4
9'-59*$"/*'
0
3$'('/*'
5
$
-"(/'/*'
$
0
334"/0$-'/*'* )":*4"
3
2'&34$0
$
0)&'+34$*'
5
/*,"-;/"< 030#'//034;
,E=ED=<EF;:%$" CB
GHB<G?:AB>=@
❖
6VYYZHUHJSPJHeZ TVSVLVYZc,OHaPaHeZ RVN[ P
WXMLVZJXHaHeZ YZHXMUPM.
❖
AHOXHIVZHUb J dRYRSeOPJUVQ`JMQ^HXYRVQ SHIVXHZVXPP
WVL X[RVJVLYZJVT OUHTMUPZVKV D_MUVKV YVJMZH .
❖
7MXTHZVSVKP_MYRP WXVZMYZPXVJHUb J JML[aMQ RSPUPRM
8JXVWb.5MOVWHYUVYZc P d\\MRZPJUVYZc LVRHOHUb.
❖
V]XHUfeZ IHSHUY *.
❖
>M YVLMXNHZ TPUMXHScUb] THYMS.
❖
>M ZMYZPXVJHUb UH NPJVZUb].
$
# "
&GX?MAQ NDKJ?
FJBD
❖
;SPUP_MYRP LVRHOHUV:V_PaHMZ UM XHOLXHNHf RVN[.
❖
?_PaHMZ IMO TbSH,RVZVXVM TVNMZ JbY[aPZc RVN[ P
UHX[`PZc [XVJMUc *.
❖
<MKRV YTbJHMZYf:LMSHMZ RVN[ _PYZVQ P TfKRVQ.
❖
6VLVXHYZJVXPTVM YXMLYZJV,RVZVXVKV ]JHZPZ UHLVSKV.
❖
?IPScUHf K[YZHf WMUH.
❖
BVLMXNPZ 32%[JSHNUHeaP] PUKXMLPMUZVJ.
❖
@VTVKHMZ WVLLMXNPJHZc UVXTHScUbQ [XVJMUc *UH
WVJMX]UVYZP RVNP.
0RDTAIDA
Ч 0NSAGOSD?=IDA
З 0M?ABAIDA
Ч
5?G=BIAIDA
М $JMMN=IJ?GAIDADC=TDN=
М
Автор
Димитрий
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
35
Размер файла
1 221 Кб
Теги
коже, уход
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа