close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТЕМА 2. колективно-договірне регулювання трудових відносин в

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра трудового, аграрного та екологічного права
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Завдання для практичних занять для студентів-магістрів
юридичного факультету
Соціально-правова спеціалізація
Львів 2012
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ: Козак Зоряна Ярославівна, доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права, кандидат юридичних наук
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки 6.030401 "Правознавство"
"____" ______________ 2012 року, Протокол № 1 ТЕМА 1. ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ.
2 год.
І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Поняття та особливості договірного регулювання трудових відносин.
2. Сфера та межі договірного регулювання трудових відносин.
3. Суб'єкти договірного регулювання трудових відносин в Україні.
4. Класифікація договірного регулювання трудових відносин.
5. Поняття та роль міжнародно-договірного регулювання трудових відносин.
6. Міжнародно-правові договори та їх роль у регулюванні трудових відносин.
7. Загальна характеристика міжнародно-правових договорів:
а) універсальні міжнародні договори.
б) роль МОП у формуванні міжнародних трудових стандартів.
в) регіональні міжнародні договори з питань праці.
г) двосторонні міжнародні угоди України та їх роль у регулюванні трудових відносин.
ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ.
1. Чи можна вважати, що всі суб'єкти договірного регулювання трудових відносин є суб'єктами трудового права?
2. Вкажіть ознаки, що характеризують договори як джерела трудового права.
3. Чи усі договори є джерелами трудового права? Відповідь обґрунтуйте.
4. Яке співвідношення між колективними договорами та угодами і трудовим законодавством? Актами, що ухвалюються роботодавцем?
5. Чи трудове законодавство України відповідає міжнародним стандартам?
6. Які конвенції МОП ратифіковані Україною? Як Україна впровадила їх вимоги у національне законодавство?
7. Дайте характеристику трудового законодавства України щодо його відповідності Європейській соціальній хартії (переглянутій).
ІІІ. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
1. ЗАКОНОДАВСТВО
1. Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.) // Зб.: Права людини. Міжнародні договори України. Декларації. Документи. - К., 1992.
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 рік). - Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / упор. Ю.К. Качуренко. - К.: Наук. думка, 1992.
3. Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 рік). - Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. - К.: Основа, 2002. - С.694.
4. Декларація МОП про соціальну справедливість з метою чесної глобалізації, ухвалена 10.06.2008 р. // http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf.
5. Декларація МОП основних принципів та прав у сфері праці, ухвалена 18.06.1998 р. - Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці. Конвенції Міжнародної Організації Праці. - Міжнародне бюро праці, 1999.
6. Конвенція МОП № 154 про колективні переговори (1981 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 2. - С. 1180.
7. Конвенція МОП № 141 про організації сільських працівників (1975 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 2. - С. 1014.
8. Конвенція МОП № 135 про представників працівників (1971 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 2. - С. 962.
9. Конвенція МОП № 98 про право на організацію та на ведення колективних переговорів (1949 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 1. - С. 530.
10. Конвенція МОП № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію (1948 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 1. - С. 434.
11. Конвенція МОП № 11 про право на об'єднання працівників у сільському господарстві (1921 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 1. - С. 55.
12. Рекомендація МОП №163 про колективні переговори (1981 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 2. - С. 1184.
13. Рекомендація МОП №113 про співробітництво в галузевому і в національному масштабі (1960 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 1. - С. 667.
14. Рекомендація МОП №94 про співпрацю на рівні підприємства (1952 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 1. - С. 580.
15. Рекомендація МОП №91 про колективні договори (1951 рік). - Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці 1919-1999 рр. У двох томах. - Міжнародне бюро праці, 1999. - Т. 1. - С. 545.
16. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
17. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.
18. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
19. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - Додаток № 51. - Ст. 131.
20. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 50. - Ст. 375.
21. Закон України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 28. - Ст. 255.
22. Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" від 22.06.2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 59. - Ст. 2366.
23. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. - Ст. 4.
24. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.
2. ЛІТЕРАТУРА
1. Бару М.І. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право. - 1985. - № 12.
2. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства - один з пріоритетних напрямів реформування правової системи України // Право України. - 2002. - № 7. - С. 63-65.
3. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. - 2000. - № 8. - С. 85.
4. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Право України. - 2001. - № 4. - С. 59.
5. Жиравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. - 2001. - № 3. - С. 69.
6. Коллективный договор в странах Запада: от подготовки до реализации. Сб. обзоров. - М.:ИНИОН РАН, 1998.
7. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України. - 1999. - № 11. - С. 97.
8. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. - Харків, 1997. - 24 с.
9. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. - 14-те вид., доповн. та переробл. - К. : Прав. єдність, 2011. - 671 с.
10. Посібник з процедур, що стосуються міжнародних конвенцій і рекомендацій про працю. Переклад з англ. - Київ: Міленіум, 2002. - 52 с.
11. Середа О.Г. Роботодавець як суб'єкт трудового права: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. - Харків, 2004.
12. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. - 2002. - № 3. - С. 76-81.
13. Соціально-трудові відносини в Україні: тенденції розвитку та перспективи. - Київ.: Міленіум, 2003. - 68 с.
14. Тристоронні консультації. Переклад з англ. / наук. ред. Костриця В.І. - К.: Міленіум, 2002. - 108 с.
15. Чанишева Г. МОП: соціальні ініціативи у відповідь на глобалізацію // Право України. - 2001. - № 5. - С.123.
16. Чанишева Г.І. Право працівників на інформацію і консультації: міжнародні стандарти та законодавство України // Вісник Університету внутрішніх справ: Зб. наук. праць. Вип. 12. Ч.І. - Харків, 2000. - С. 119-126.
ТЕМА 2. КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
2 год.
І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Поняття та особливості колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні.
2. Види колективно-договірного регулювання трудових відносин в Україні та їх особливості.
3. Поняття та види колективних договорів і угод.
4. Сторони колективних договорів і угод.
5. Зміст і структура колективних договорів і угод.
6. Сфера укладення та дії колективних договорів і угод.
7. Порядок проведення колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.
8. Порядок реєстрації колективного договору і угоди.
9. Контроль за виконанням і відповідальність сторін колективного договору, угоди.
ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ.
1. Чи колективно-договірне регулювання здійснюється за допомогою інших договорів, інших ніж колективні договори, угоди? Яке їх юридичне значення?
2. Чи порушуються права працівників на колективні переговори з укладення колективного договору, якщо вони працюють у фізичної особи? Відповідь обґрунтуйте.
3. Скільки найманих працівників має працювати в організації, щоб можна було укласти колективний договір? Чи можна укласти колективний договір, якщо на підприємстві працює один працівник?
4. Чи колективний договір є недійсним, якщо окремі його положення погіршують правове становище працівника, не відповідають чинному законодавству?
5. Чим, на Вашу думку, відрізняються між собою колективні договори і колективні угоди. Назвіть їх спільні та особливі риси.
6. Чи зобов'язані сторони соціального діалогу враховувати положення угод у випадку укладення колективного договору, якщо вони не брали участі в укладенні відповідних колективних угод.
7. Чи є чинними положення незареєстрованого колективного договору?
8. Законодавець передбачив повідомну реєстрацію колективних договорів та галузевих і регіональних угод. Проте генеральні угоди не підлягають реєстрації. Чи не помилився законодавець у цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте. ІІІ. ЗАДАЧІ
1. Під час переговорів з укладення колективного договору виборний орган первинної профспілкової організації та представник роботодавця не досягнули домовленостей з ряду питань. Одне з них - це встановлення скороченого робочого тижня для сімейних працівників, на вихованні у яких є малолітні діти. Виборний орган первинної профспілкової організації наполягала на встановленні цього положення у колективному договорі, оскільки у галузевій угоді така пільга була вже передбачена як гарантія, а порядок її надання повинен визначатися сторонами соціального партнерства на виробничому рівні. Представник роботодавця категорично відмовлявся від включення цього положення у колективний договір, оскільки згідно з чинним законодавством надання додаткових пільг є правом роботодавця, а не його обов'язком. До того ж, роботодавець вважав, що дія галузевої угоди не поширюється на нього, оскільки він не приймав участі в укладенні та підписанні галузевої угоди і не уповноважував будь-кого іншого представляти його інтереси при укладенні цієї угоди.
Чи правомірна вимога виборного органу первинної профспілкової організації та відмова роботодавця?
2. Представник роботодавця - одного з державних підприємств - при обговоренні проекту колдоговору заперечував проти статті, яка надавала право представникам трудового колективу брати участь у використанні прибутку підприємства. Відмову обґрунтовував тим, що таке право не передбачено в статуті підприємства. Представник же профкому наполягав, щоб така стаття у колдоговір була записана. Як правильно вирішити ці розбіжності сторін?
3. Звільнившись з роботи за власним бажанням, працівниця звернулася до місцевого суду про стягнення вихідної допомоги у розмірі п'яти середніх місячних заробітних плат, що було передбачено галузевою угодою.
У судовому засіданні сторони подали тексти галузевої угоди, в яких спірне питання було викладене по різному. Крім того з'ясувалося, що ця галузева угода не була зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Взявши до уваги зазначені обставини, суддя відмовив у задоволені позовних вимог у частині виплати вихідної допомоги.
Чи правильне рішення прийняв суд? Дайте правовий аналіз наведеної ситуації.
IV. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
1. ЗАКОНОДАВСТВО
1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №№ 18, 19-20, 21-22. - Ст. 144.
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - Додаток № 51. - Ст. 131.
5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 50. - Ст. 375.
6. Закон України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 28. - Ст. 255.
7. Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" від 22.06.2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 59. - Ст. 2366.
8. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. - Ст. 4.
9. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.
10. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - Ст. 227.
11. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
12. Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. - Ст. 4.
13. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 17. - Ст. 121.
14. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.
15. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки від 9 листопада 2010 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0006120-10&p=1317017054062500.
16. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки від 15 квітня 2008 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0006120-10&p=1317017054062500.
17. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки від 19 квітня 2004 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0006120-10&p=1317017054062500.
18. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2002-2003 роки від 16 січня 2002 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001697-02.
19. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об'єднаннями України на 1999-2000 роки від 6 вересня 1999 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0008697-99.
20. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об'єднаннями України на 1997-1998 роки від 18 жовтня 1997 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001697-97.
21. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і профспілковими об'єднаннями України від 19 серпня 1995 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0125697-95.
2. ЛІТЕРАТУРА
1. Бару М.І. Колективний договір на сучасному етапі // Радянське право. - 1985. - № 12.
2. Божко В.М. Об'єднання роботодавців як суб'єкт правовідносин із договірного регулювання заробітної плати // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія: економіка і право. Вип.3. - 1999. - С. 126-132.
3. Божко В.М. Організація заробітної плати: дво- чи трипартизм // Актуальні проблеми державного управління. - 2000. - № 3 (8). - С. 150-157.
4. Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. - 2000. - № 8. - С. 85.
5. Коллективный договор в странах Запада: от подготовки до реализации. Сб. обзоров. - М.:ИНИОН РАН, 1998.
6. Лисяк О.І. Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. - Харків, 2004.
7. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. - Харків, 1997. - 24 с.
8. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. - 14-те вид., доповн. та переробл. - К. : Прав. єдність, 2011. - 671 с.
9. Посібник з процедур, що стосуються міжнародних конвенцій і рекомендацій про працю. Переклад з англ. - Київ: Міленіум, 2002. - 52 с.
10. Рибницький Г.В. Колективний договір в умовах ринкової економіки: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. к.ю.н. - Харків, 2005.
11. Соціальне партнерство - механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник. - Київ, 2001.
12. Соціально-трудові відносини в Україні: тенденції розвитку та перспективи. - Київ.: Міленіум, 2003. - 68 с.
13. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступ. д.ю.н. - Харків, 2002.
14. Яремчук О. Соціальне партнерство на рівні підприємства: сутність, сторони та форми // Право і безпека. - 2003. - Т. 2. - № 4. - С. 198-201.
ТЕМА 3. ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
2 год.
І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
1. Поняття та особливості індивідуально-договірного регулювання трудових відносин в України.
2. Договір як основний правовий засіб індивідуально-договірного регулювання трудових відносин:
а) поняття та види договорів у трудовому праві,
б) загальна характеристика трудового договору,
в) договори про повну матеріальну відповідальність та їх значення в регулюванні трудових відносин.
3. Особливості індивідуально-договірного регулювання трудових відносин на стадії їх виникнення, зміни та припинення.
4. Особливості індивідуально-договірного регулювання видів трудових відносин.
ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ.
1. Обґрунтуйте, чи відрізняється трудовий договір від трудової угоди?
2. Вкажіть, чи може трудовий договір бути визнаний нікчемним, удаваним.
3. Обґрунтуйте, з якого моменту положення трудового договору, які погіршують правове становище працівника, є недійсними. Хто встановлює недійсність положень трудового договору?
4. Проаналізуйте типову форму трудового договору, що укладається з роботодавцем-фізичною особою, і вкажіть його обов'язкові та факультативні умови.
5. Проведіть порівняльний аналіз трудового договору та індивідуального договору про повну матеріальну відповідальність.
6. Розкрийте правову природу понять "зміни в організації виробництва і праці", "істотні умови трудового договору", "істотні умови праці".
7. Чи справджується договірний принцип "рівності сторін" в частині розірвання трудового договору?
8. Чи можна за допомогою трудового договору встановити інші правила поведінки, ніж ті, що передбачені законодавством.
9. Чи можна у трудовому договорі встановити підстави та порядок припинення трудових відносин?
ІІІ. ЗАДАЧІ
1. Приймаючи Юзьків на роботу прибиральниці, керівництво заводу наполягло на укладенні трудового договору у формі контракту. Окрім того, серед умов контракту вказувався перелік підстав повної матеріальної відповідальності. Працівниця не заперечувала проти укладення контракту та приступила до виконання робота.
Через місяць інспекція праці проводила на заводі плановану перевірку, за результатами якої винесла припис. В одному з пунктів якого була вимога припинити трудові відносини з Юзьків, оскільки останні виникли на неправомірно укладеному контракті.
Чи відповідає наведена ситуація чинному законодавству України?
2. При прийнятті на роботу інженера Кордуна, було обумовлено, що він працюватиме з випробувальним терміном два тижні. В останній день перебігу строку випробувального терміну керівник підприємства запропонував продовжити випробування до максимального строку, передбаченого законом. Ковтун не заперечував, однак наполягав, щоб на це надав згоду виборний орган первинної профспілки. Останній відмовився розглядати це питання через те, що Ковтун не був членом профспілки. Тому керівник продовжив випробувальний термін на шість місяців, про що видав наказ.
Дайте правовий аналіз наведеної ситуації. Чи мав керівник право продовжити випробувальний термін?
3. У зв'язку з впровадженням нових методів роботи і проведенням раціоналізації робочих місць на підприємстві інженера Маслюка 18 березня було офіційно повідомлено про необхідність починаючи з 1 червня працювати у зміненому режимі. При цьому зарплата його зростає на 20% і крім цього надається додаткова відпустка на 3 дні. Не погодившись з такими пропозиціями, Маслюк 23 березня подав заяву про звільнення за власним бажанням, але вже 24 березня не виходив на роботу. 5 квітня він отримав повідомлення, що наказом директора від 3 квітня його звільнено за прогул від 24 березня.
Суд, розглядаючи 26 травня справу за позовом Маслюка про зміну формулювання причини звільнення, ухвалив змінити формулювання причини з п.4 ст.40 не на ст.38 як просив позивач, а на п.6 ст.36 КЗпП. Чи правильно поступив суд?
IV. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
1. ЗАКОНОДАВСТВО
1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1971. - № 50. - Ст. 375.
3. Закон України "Про соціальний діалог в Україні" від 23.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 28. - Ст. 255.
4. Закон України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності" від 22.06.2012 р. // Офіційний вісник України. - 2012. - № 59. - Ст. 2366.
5. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. - Ст. 4.
6. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.
7. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 34. - Ст. 227.
8. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
9. Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 2. - Ст. 4.
10. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 17. - Ст. 121.
11. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 36. - Ст. 361.
12. Указ Президента України від 02.04.2011 р. № 347/2011 "Про Національну тристоронню соціально-економічну раду" // Офіційний вісник України. - 2011. - № 26. - Ст. 1048.
13. Положення про Національну службу посередництва і примирення, затверджене указом Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 46.
14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності" від19.03.1993р. //ЗП Уряду України. - 1993. - №6. - Ст.121.
15. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою" від 08.06.2001р. № 260.
16. Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки від 9 листопада 2010 року // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0006120-10&p=1317017054062500.
17. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6 листопада 1992р. / Урядовий кур'єр, 21 січня 1993 року.
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996р. - // Юридичний вісник України. - 1996. - № 48.
2. ЛІТЕРАТУРА
1. Андрушко В., Кондратьєв Р. Спірні моменти судової практики у світлі нового тлумачення поняття "примусова праця" // Право України. - 1998. - №3. - С.31.
2. Балюк М., Гончарова Г. Зміни в організації виробництва і праці та соціальне партнерство // Право України. - 1996. - №11. - С.33.
3. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. - 1998. - № 9. - С.74.
4. Бару М. Виконання зобов'язань за трудовим договором // Право України. - 1996. - № 8. - С.31.
5. Башмакова Н. Про статус керівника підприємства, установи, організації: деякі невирішені питання // Право України. - 1999. - № 2. - С.86.
6. Бугров Л.Ю. Перестройка и развитие законодательства о переводах на другую работу // Советское государство и право. - 1988. - №12.
7. Гевел О. Основні концептуальні підходи до визначення змісту трудового договору // Право України. - 2000. - № 12. - С.55.
8. Гевел О. Про умови роботи за сумісництвом // Право України. - 2002. - № 2. - С.68-73.
9. Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України. - 2002. - № 4. - С.89-93.
10. Гончарова Г.С. Переводы и перемещения в судебной практике. - Харьков, 1982.
11. Греков І. Співвідношення волі і волевиявлення при розірванні трудового договору за ініціативи працівника // Право України. - 1996. - №6. - С.31.
12. Єрьоменко В. Правові форми реалізації громадянами права на працю // Право України. - 1999. - № 1. - С.16.
13. Єрьоменко В. Призначення на посаду: актуальні питання теорії та практики // Право України. - 2000. - № 6. - С.39.
14. Жернаков В. Поняття примусової праці за законодавством України // Право України. - 1997. - №10. - С. 35.
15. Заржицький О., Сидоренко О., Башмаков В. Правове регулювання працевлаштування іноземних громадян в Україні // Право України. - 1997. - №2.
16. Зуб І. Правове регулювання суміщення професій (посад) в умовах перебудови потребує вдосконалення // Радянське право. - 1988. - №3.
17. Зуб І. Правове становище працівників в умовах переходу на ринкову економіку // Право України. - 1991. - № 4. - С. 7.
18. Іншин М. Щодо правового забезпечення права на працю в умовах масового вивільнення робочої сили // Право України. - 1998. - №3.
19. Карпенко Д.О. Правове регулювання переміщення працівників. - К., 1989.
20. Козак З.Я. Контракт за трудовим правом України: Навчальний посібник. - Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998. - 28 с.
21. Коршунов Ю., Осипова Н. Высвобождение работника и профком // Хозяйство и право. - 1989. - №5.
22. Лазор В. Щодо відмінних ознак трудового договору // Право України. - 1999. - № 11. - С.80.
23. Лазор Н. Відмежування трудового договору від цивільних договорів // Право України. - 1997. - №12.
24. Лазор Н. Договірне і централізоване регулювання умов трудового договору: вирішення проблеми // Право України. - 1998. - №1.
25. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. - М., 1989.
26. Мацюк А.Р., Симорот З.К. Законодательство о труде в условиях перестройки. - К., 1991.
27. Миргородський Д. Юрист ставить проблему: тимчасове заступництво на роботі - вирішення питання на практиці // Право України. - 1996. - №5.
28. Пилипенко П. Способи укладення трудового договору // Право України. - 2001. - № 4. - С.56.
29. Пилипенко П.Д. Особлива форма трудового договору і трудові права громадян // Державність. - 1994. - №1-2.
30. Плева В. Окремі питання переведення на іншу роботу // Радянське право. - 1987. - №2.
31. Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. - 1997. - №3. - С.30.
32. Свічкарьова Я. Контракт в акціонерних товариствах // Право України. - 1998. - № 4. - С.15.
33. Середа О. Обов'язки роботодавця та правові наслідки їх невиконання // Право України. - 2002. - № 9. - С.82-85.
34. Соловйова Л. Роботодавець: термінологічні та правові аспекти // Право України. - 2002. - № 3. - С. 76-81.
35. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. - К: А.С.К., 2000.
36. Юшко А. Переведення чи зміна істотних умов праці // Право України. - 1998. - №5. - С. 68-73.
37. Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин // Право України. - 2001. - № 12. - С.102.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ІЗ СПЕЦКУРСУ "ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ"
I. ВСТАВТЕ ПРОПУЩЕНЕ СЛОВО ЧИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ.
1. Угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін, це ____________.
2. Умови трудового договору, без погодження яких трудовий договір вважається неукладеним, це ____________.
3. Добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі, це ____________.
4. Угода, в якій сторони трудових відносин самостійно визначають строк її дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальну), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, це ____________.
5. Неприбуткова громадська організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання, це ____________.
6. Неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців, це ____________.
7. Умови трудового договору, які не є обов'язковими для погодження при прийнятті на роботу, це ____________.
8. Угода, укладена між власником або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, а у разі її відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони, це ____________.
ІІ. ВКАЖІТЬ, ЧИ ВІРНИМИ Є НАСТУПНІ ТВЕРДЖЕННЯ.
1. Твердження, що колективний договір укладається на підприємствах, в установах, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
2. Твердження, що колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах компетенції цих підрозділів, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
3. Твердження, що на галузевому рівні укладається територіально-галузева угода, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
4. Твердження, що на галузевому рівні укладається міжгалузева угода, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
5. Твердження, що трудовий договір з роботодавцем-фізичною особою в письмовій формі укладається обов'язково в письмовій формі, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
6. Твердження, що особи, які представляють роботодавця і з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання щодо колективного договору, притягуються до адміністративної відповідальності, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
7. Твердження, що за наявності на національному рівні кількох репрезентативних суб'єктів профспілкової сторони для ведення переговорів і укладення генеральної угоди ними формується спільний представницький орган, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
8. Твердження, що роботодавцем може бути фізична особа, є
А. Вірним.
Б. Не вірним.
ІІІ. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ.
1. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть, хто може укладати трудові договори зі сторони найманого працівника і роботодавця:
А. Зі сторони найманого працівника
Б. Зі сторони роботодавця1. Юридична особа.
2. Фізична особа-підприємець.
3. Повнолітня фізична особа.
4. Фізична особа віком 15 років за згодою одного із батьків.
2. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть вид умов трудового і колективного договору:
А. Трудового договору
Б. Колективного договору1. Інформаційні.
2. Обов'язкові (необхідні).
3. Факультативні (додаткові).
4. Нормативні.
3. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть сторони трудового договору та генеральної угоди:
А. Сторони трудового договору
Б. Сторони генеральної угоди1. Працівник.
2. Кабінет Міністрів України.
3. Роботодавець.
4. Репрезентативні всеукраїнські об'єднання роботодавців.
4. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть положення трудового та колективного договорів:
А. Трудового договору
Б. Колективного договору1. Зміни в організації виробництва і праці.
2. Місце праці.
3. Трудова функція.
4. Забезпечення продуктивної зайнятості.
5. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть положення трудового та колективного договорів:
А. Трудового договору
Б. Колективного договору1. Посада.
2. Місце праці працівника.
3. Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
4. Списки посад,робіт та професій, зайняття яких дає право на щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем.
6. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть органи, які вирішують індивідуальні та колективні трудові спори:
А. Індивідуальні трудові спори
Б. Колективні трудові спори1. Примирна комісія.
2. Комісія по трудових спорах.
3. Трудовий арбітраж.
4. Суд.
7. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть випадки, в яких припиняється дія трудового та колективного договорів:
А. Трудового договору
Б. Колективного договору1. У випадках, передбачених контрактом.
2. У зв'язку із закінченням строку договору.
3. Сплив одного року з часу зміни власника підприємства.
4. Закінчення строку реорганізації підприємства.
8. За допомогою комбінації цифр і букв вкажіть, які акти соціального діалогу реєструють Міністерство соціальної політики України та місцеві органи виконавчої влади:
А. Міністерство соціальної політики України
Б. Місцеві органи виконавчої влади1. Галузеві угоди.
2. Колективні договори
3. Міжгалузеві угоди.
4. Територіальні угоди, крім обласних та республіканської. ІV. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ НА ВІДТВОРЕННЯ ВІРНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ.
1. Встановіть правильну послідовність дій та подій укладення трудового договору.
А. Видання наказу про прийняття на роботу.
Б. Подання заяви про прийняття на роботу.
В. Оформлення особової картки відділом кадрів.
2. Встановіть правильну послідовність дій та подій укладення трудового договору.
А. Видання роботодавцем наказу про прийняття працівника на роботу.
Б. Оформлення трудової книжки.
В. Розгляд роботодавцем заяви про прийняття на роботу.
3. Встановіть правильну послідовність дій та подій укладення колективного договору у разі наявності декількох первинних профспілок.
А. Прийняття загальними зборами (конференцією) трудового колективу найбільш прийнятного проекту колективного договору.
Б. Недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі.
В. Формування спільного представницького органу.
4. Встановіть правильну послідовність дій та подій проведення колективних переговорів з укладення колективного договору.
А. Повідомлення іншої сторони колективного договору про початок колективних переговорів.
Б. Утворення робочої комісії з проведення колективних переговорів з укладення колективного договору.
В. Вступ іншої сторони колективного договору у колективні переговори.
5. Встановіть правильну послідовність дій та подій, які визначають процедуру схвалення колективного договору.
А. Внесення проекту колективного договору на розгляд загальних зборів трудового колективу.
Б. Обговорення проекту колективного договору у трудовому колективі.
В. Схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
6. Встановіть правильну послідовність дій та подій, які визначають подальшу процедуру схвалення колективного договору у разі відхилення зборами (конференцією) трудового колективу проекту колективного договору.
А. Відхилення зборами (конференцією) трудового колективу проекту колективного договору або його окремих положень.
Б. Відновлення переговорів для пошуку необхідного рішення щодо змісту проекту колективного договору.
В. Повторне винесення проекту колективного договору на розгляд загальних зборів трудового колективу.
7. Встановіть правильну послідовність дій та подій укладення колективного договору.
А. Схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу.
Б. Підписання колективного договору уповноваженими представниками сторін.
В. Проведення колективних переговорів з укладення колективного договору.
8. Встановіть правильну послідовність дій та подій реєстрації трудового договору, укладеного з роботодавцем - фізичною особою.
А. Звернення роботодавця - фізичної особи до державної служби зайнятості.
Б. Фактичний допуск працівника до роботи.
В. Реєстрація трудового договору у державній службі зайнятості.
V. ТЕСТИ З ПРОСТИМ МНОЖИННИМ ВИБОРОМ (ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ).
1. Який орган здійснює повідомну реєстрацію галузевої угоди?
А. Міністерство економіки України.
Б. Орган місцевого самоврядування.
В. Міністерство юстиції України.
Г. Орган державної виконавчої влади.
Д. Міністерство соціальної політики України.
2. Хто ухвалює наказ про прийняття на роботу?
А. Працівник.
Б. Профспілка.
В. Роботодавець.
Г. Об'єднання профспілок.
Д. Організація роботодавців.
3. Якщо наказ чи розпорядження роботодавця про зарахування працівника на роботу не були ухвалені, то трудовий договір вважається укладеним, якщо:
А. Первинна організація профспілки надала згоду на укладення трудового договору.
Б. Працівника було фактично допущено до роботи.
В. Роботодавець відмовляє в укладенні трудового договору.
Г. Працівник звернувся зі скаргою до інспекції праці.
Д. Працівник повторно звернувся із заявою про укладення трудового договору.
4. Вкажіть, хто може бути працівником?
А. Юридична особа.
Б. Юридичний орган.
В. Структурний підрозділ.
Г. Неповнолітня особа.
Д. Тринадцятирічна особа.
5. Вкажіть, в якому акті соціального діалогу повинна встановлюватися конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці?
А. Генеральній угоді.
Б. Колективному договорі.
В. Галузевій угоді.
Г. Територіальній угоді.
Д. типовому трудовому договорі.
6. З яким органом проводяться колективні переговори з укладення колективного договору за наявності на підприємстві кількох профспілок?
А. Спільним представницьким органом.
Б. Об'єднанням профспілок.
В. Територіальним відділенням Міністерства соціального діалогу.
Г. Об'єднанням роботодавців.
Д. Міністерством соціального діалогу.
7. Вкажіть, які умови трудового договору визначаються його сторонами?
А. Мінімальна заробітна плата.
Б. Підстави кримінальної відповідальності сторін трудового договору
В. Трудова функція.
Г. Підстави притягнення до матеріальної відповідальності.
Д. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
8. Підставою виникнення трудових відносин є:
А. Генеральна угода.
Б. Угода про спільну діяльність.
В. Колективний договір.
Г. Територіальна угода.
Д. Трудовий договір.
VІ. ТЕСТИ З МНОЖИННИМ ВИБОРОМ (ДВІ ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ).
1. Вкажіть рівні укладення колективних угод, передбачені Законом України "Про колективні договори і угоди".
А. Територіальний.
Б. Індивідуальний.
В. Локальний.
Г. Структурний.
Д. Виробничий.
Е. Галузевий.
2. Вкажіть сторони, між якими укладається угода на територіальному рівні.
А. Роботодавець.
Б. Профспілковий орган.
В. Територіальне об'єднання профспілок.
Г. Галузева організація роботодавців.
Д. Територіальна організація роботодавців.
Е. Галузеве об'єднання профспілок.
3. Вкажіть види трудового договору за строком його дії?
А. Безстрокові.
Б. Колективні.
В. Умовні.
Г. Строкові.
Д. Безумовні.
Е. Відкладні.
4. Зазначте умови, з врахуванням яких роботодавець може встановити додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги.
А. У межах своїх повноважень.
Б. За рахунок коштів субпідрядників.
В. У межах повноважень органів місцевого самоврядування.
Г. За рахунок власних коштів.
Д. У межах повноважень первинної організації профспілки.
Е. За рахунок коштів працівника.
5. Зазначте мету повідомної реєстрації колективних договорів.
А. Укладення нових та внесення змін до чинних колективних договорів.
Б. Забезпечення можливості для врахування умов колективних договорів під час розгляду трудових спорів.
В. Реформування трудового законодавства.
Г. Набрання чинності колективних договорів.
Д. Засвідчення автентичності примірників і копій колективних договорів, поданих на реєстрацію.
Е. Інформування населення про укладені договори у конкретній адміністративно-територіальній одиниці.
6. Вкажіть положення колективного договору.
А. Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці відпустки.
Б. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
В. Розмір мінімальної заробітної плати.
Г. Державні норми і гарантії.
Д. Порядок розгляду колективних трудових спорів.
Е. Тарифні сітки, схеми посадових окладів.
7. Які акти соціального діалогу укладаються за результатами проведення колективних переговорів?
А. Регіональна угода.
Б. Колективний договір.
В. Трудовий договір.
Г. Договір про спільну діяльність.
Д. Трудова угода.
Е. Територіальна угода.
8. Зазначте термін, з якого колективний договір набуває чинності.
А. З дня підписання колективного договору представниками сторін.
Б. З дня, зазначеного у трудовому законодавстві.
В. З дня реєстрації колективного договору.
Г. З дня, зазначеного у колективному договорі.
Д. З дня офіційного оприлюднення колективного договору.
Е. З дня, зазначеного у генеральній угоді.
VII. ТЕСТИ НА СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ.
1. Вкажіть документи, які подаються разом з колективним договором для проведення повідомної реєстрації:
А. Інформація про законодавство, з дотриманням якого укладено колективний договір.
Б. Інформація про чисельність працівників.
В. Інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.
Г. Статистична інформація про роботодавця.
2. Вкажіть вимоги, яким повинен відповідати колективний договір, що подається на повідомну реєстрацію:
А. Містити інформацію про схвалення змісту колективного договору органом місцевого самоврядування.
Б. Містити інформацію про розмір єдиного соціального внеску.
В. Містити інформацію про врахування вимог національних планів соціально-економічного розвитку.
Г. Містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових соціальних пільг і гарантій.
3. Вкажіть інформацію, яка зазначається у написі про повідомну реєстрацію колективного договору:
А. Примітка або рекомендація роботодавця, що подав колективний договір на реєстрацію.
Б. Примітка або рекомендація органу, що проводить реєстрацію.
В. Примітка або рекомендація територіального відділення Міністерства соціальної політики.
Г. Примітка або рекомендація сторін колективного трудового спору.
4. Вкажіть інформацію, яка зазначається у Реєстрі галузевих угод.
А. Підстави дострокового припинення галузевої угоди.
Б. Випадки погіршення правового становища працівників.
В. Строк, на який укладено галузеву угоду.
Г. Джерела фінансування галузевої угоди.
5. Зазначте документи, з якими роботодавець повинен ознайомити працівника до початку виконання останнім роботи.
А. Правилами внутрішнього трудового законодавства.
Б. Кодексом законів про працю України.
В. Генеральною угодою.
Г. Трудовим законодавством, зокрема законами України.
6. Вкажіть документи, які особа,працевлаштовуючись на роботу, повинна надати роботодавцеві.
А. Профспілковий квиток.
Б. Податкову декларацію.
В. Трудову книжку.
Г. Довідку про місце реєстрації громадянина.
7. Вкажіть документи, які подаються для реєстрації трудового договору, укладеного з роботодавцем - фізичною особою.
А. Довідку про проходження медичного огляду.
Б. Довідку про платоспроможність роботодавця.
В. Податкову накладну.
Г. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
8. Вкажіть інформацію, яку необхідно зазначити в наказі про прийняття на роботу.
А. Належність особи до профспілки.
Б. Наявність в особи неповнолітніх дітей.
В. Посаду, на яку приймається особа.
Г. Громадянство особи.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
259
Размер файла
61 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа