close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

експертна комісія

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства соціальної політики України
________№____
ЗАРЕЄСТРОВАНО
В Міністерстві юстиції України
_________ р. за №______
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Типове Положення про експертну комісію із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі за текстом - Положення) розроблене у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 "Про затвердження Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій" (у редакції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №556 від 20.06.2012 року).
2. Це Положення визначає основні засади формування та діяльності експертних комісій із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх форм власності і типів, крім оздоровчих закладів для дітей та молоді, державна атестація яких проводиться на підстави Закону України "Про позашкільну освіту".
3. Державна атестація є формою державного контролю за діяльністю закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінки стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.
4. Державна атестація закладів проводиться не рідше одного разу на п'ять років під час надання ними послуг з оздоровлення та відпочинку.
5. Державну атестацію проводять:
закладів державної форми власності - Мінсоцполітики із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади;
закладів комунальної та приватної форми власності залежно від місця їх розташування - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ у справах сім'ї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. Для проведення державної атестації створюються Експертні комісії.
6. У своїй діяльності експертна комісія із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку керується діючим законодавством в галузі оздоровлення та відпочинку, нормативно-правовими актами міністерств та відомств, цим Положенням.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМІСІЇ
7. Експертна комісія із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі за текстом - комісія) - це сформований за рішенням Міністерства соціальної політики України, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом у справах сімʼї, молоді та спорту обласної, Київської та Севастопольскої міської держадміністрації (далі - уповноважений орган) орган, якому у відповідності до діючого законодавства доручається проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
8. Експертна комісія, що проводить державну атестацію закладів державної форми власності, утворюється за рішенням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики. Експертні комісії, що проводять державну атестацію закладів комунальної чи приватної форми власності, - за рішенням керівника уповноваженого органу.
9. До складу експертної комісії входять представники Мінсоцполітики, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, уповноваженого органу у кількості не більш як п'ять осіб, що мають відповідну професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.
10. До складу експертної комісії не включаються працівники закладу, в якому проводиться державна атестація, або особи, діяльність яких пов'язана з роботою такого закладу.
11. Голову експертної комісії призначає керівник уповноваженого органу з числа членів комісії. Голова комісії організовує її роботу та відповідає за результати діяльності комісії.
12. Керівники підприємств, установ та організації, працівники яких включені до складу комісії, зобовʼязані забезпечити участь таких працівників у роботі комісії.
13. За особами, які залучаються до роботи в експертних комісіях на час проведення державної атестації закладу, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ
14. Діяльність комісії здійснюється у відповідності із планом проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який затверджується уповноваженим органом на пʼять років. План проведення державної атестації доводиться до відома керівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не пізніше, ніж за рік до проведення атестації.
15. Керівник закладу не пізніше, ніж за два місяці до проведення державної атестації, подає експертній комісії інформаційно-аналітичну довідку за міжатестаційний період про діяльність закладу, а саме: про дотримання вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування.
16. До інформаційно-аналітичної довідки додаються завірені керівником закладу копії:
статуту (положення);
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
акта на право користування землею;
штатного розпису;
технічного паспорта;
калькуляції вартості путівки;
виховних та оздоровчих планів і програм, відповідно до яких працює заклад.
17. У разі виявлення порушень у діяльності закладу, що можуть вплинути на стан здоров'я дітей, проводиться позачергова державна атестація:
у закладах державної форми власності - за рішенням Мінсоцполітики із залученням представників інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади;
у закладах комунальної чи приватної форми власності - за рішенням Мінсоцполітики та уповноваженого органу.
18. Строк проведення державної атестації закладу не повинен перевищувати 15 календарних днів.
19. Під час проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку комісія:
перевіряє достовірність інформації, поданої керівником закладу, та фактичний стан дотримання дитячим закладом оздоровлення та відпочинку Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей. затвердженого наказом Міністерства України у справах сімʼї та молоді від 13.08.2009 № 2881 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 р. за № 854/16870;
здійснює оцінку якості послуг з оздоровлення та відпочинку у відповідності до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених Мінсоцполітики України.
20. Під час проведення державної атестації комісія має право:
доступу на територію та в приміщення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для їх обстеження та зʼясування питань, безпосередньо повʼязаних із атестацією;
ознайомлюватися та вимагати надання для ознайомлення будь яку інформацію та документацію щодо діяльності закладу та його власників (засновників);
ознайомлюватися та копіювати документи, пов'язані із діяльністю дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
21. Посадові особи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, власника (засновника) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку повинні надавати комісії необхідну допомогу та сприяти її діяльності.
22. Під час проведення державної атестації комісія зобовʼязана:
обʼєктивно та неупереджено відображати стан справ щодо дотримання дитячим закладом оздоровлення та відпочинку вимог Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей;
суворо дотримуватися вимог чинного законодавства.
23. Комісії не має права вимагати від дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, його власника (засновника) документів, складання яких не передбачене нормативно-правовими актами України.
24. За результатами проведення державної атестації експертна комісія, до складу якої входять представники Мінсоцполітики, складає протягом 20 робочих днів акт, у якому зазначаються висновки комісії та пропозиції щодо присвоєння закладу відповідної категорії. Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії, а другий видається керівникові закладу. На підставі акта експертною комісією приймається рішення про визнання закладу атестованим та присвоєння йому відповідної категорії.
25. За результатами проведення державної атестації експертна комісія, до складу якої входять представники уповноваженого органу, складає протягом 20 робочих днів акт, у якому зазначаються висновки комісії за основними напрямами діяльності та пропозиції щодо визнання закладу атестованим з присвоєнням відповідної категорії. Зазначений акт складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії уповноваженого органу, другий видається керівникові закладу, а третій подається до Мінсоцполітики (форма акту міститься у додатку 1)
26. Формою прийняття рішень комісії є засідання, які проводяться за необхідністю.
Рішення приймається відкритим голосування. У випадку рівності кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.
27. Експертна комісія Мінсоцполітики у місячний строк розглядає подані матеріали та готує висновок про атестацію закладу та присвоєння йому відповідної категорії.
28. На підставі акта та висновку експертна комісія Мінсоцполітики приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника закладу та уповноваженого органу, що проводив державну атестацію.
29. За результатами державної атестації закладу може бути присвоєна вища, перша, друга або третя категорія. 30. У разі незгоди з висновком експертної комісії керівник закладу:
комунальної чи приватної форми власності - протягом 10 робочих днів з дня отримання акта, зазначеного у пункті 11 цього Порядку, може його оскаржити до Мінсоцполітики. За результатами розгляду скарги експертна комісія Мінсоцполітики в погоджений з керівником закладу строк може прийняти рішення про проведення повторної державної атестації. Висновок, підготовлений за результатами повторної державної атестації, може бути оскаржено до суду;
державної форми власності - може оскаржити висновок експертної комісії до суду.
31. Закладу, який пройшов державну атестацію, Мінсоцполітики видає свідоцтво затвердженого ним зразка.
32. У разі коли під час проведення державної атестації виявлено, що умови організації оздоровлення та відпочинку закладу не відповідають державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку дітей, заклад визнається таким, що не пройшов атестацію. При цьому експертна комісія з'ясовує причини незадовільної роботи та в установленому порядку приймає рішення щодо усунення недоліків. Такий заклад не може залучатися до організації оздоровлення та відпочинку дітей, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів.
33. Результати державної атестації оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики.
34. Витрати, пов'язані з організацією і проведенням державної атестації або повторної державної атестації закладу, здійснюються за рахунок коштів органу, що проводить державну атестацію.
Додаток 1
до Типового Положення про експертну комісію із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ___________________
найменування уповноваженого органу
від_____ №______
АКТ
результатів діяльності експертної комісії із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
________________________________
дата складання актумісце складання
Нами, комісією із проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, утвореною на підставі наказу ________________
_______________________________________ від _____________ №________
найменування уповноваженого органу
в складі:
1.____________________________________ - голова комісії
2.____________________________________- член комісії
3.____________________________________- член комісії
4.____________________________________- член комісії
5.____________________________________-член комісії
склали цей акт, що у період з________ по______ проведена державна атестація дитячого закладу оздоровлення та відпочинку________________________
__________________________________________________________________
найменування закладу
За підсумками державної атестації комісією встановлено:
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку_______________________ розташований за адресою____________________________________________.
Власником (засновником) закладу є______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________(найменування, юридична адреса, код ЄДРПОУ).
Форма власності закладу__________________________(державна, комунальна, приватна)
Правовий статус закладу _______________________________ (юридична особа, структурний підрозділ, відокремлений підрозділ тощо)
Рік заснування закладу____________________
Остання державна атестація проведена (дата проведення попередньої атестації, вперше, якщо атестація не проводилася). За підсумками попередньої атестації присвоєна__________ (вказати) категорія.
Керівник закладу____________________________________ (призвище, імʼя, по батькові), дата народження_________________, освіта, кваліфікація___________________, стаж роботи на посаді керівника закладу.
Загальна площа закладу____________ га.
Загальна характеристика місця розміщення закладу (природні властивості, віддаленість від міста, у лісі, на березі річки, моря).
Кількість будівель________. У тому числі: господарчі будівлі________, житлові приміщення____________, їдальня________, клуб_______, бібліотека______, кімнати для роботи гуртків__________.
В закладі є: басейн_________(кількість), спортивне поле______, спортивний зал_________, ігрові майданчики__________, інше (вказати)__________________________________________________________, медичний пункт_________.
Загальна характеристика кадрового забезпечення: наявність штатного розпису______, кількість педагогічних працівників__________, кількість медичних працівників_____________, адміністративно-господарчого персоналу_____________.
Керівником закладу __________ (вказати дату) надана інформаційно-аналітична довідка за діяльність закладу в між атестаційний період. Висновки комісії за підсумками експертизи інформаційної довідки та наданих документів____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Комісія ознайомилася з діяльністю дитячого закладу оздоровлення та відпочинку и у відповідності до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії дійшла висновків щодо такої оцінки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку:
Розміщення та проживання (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:_________________
Організація харчування (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Організація виховної роботи та дозвілля (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Послуги з організації фізкультурно-спортивної діяльності (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Медичне обслуговування (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Психологічні послуги (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Організація навчального процесу (для Центрів та закладів з цілорічним функціонуванням) (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Інформаційні послуги (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Оцінка комісії:____________________
Загальна кількість набраних балів:__________________
Висновок комісії:
1. За підсумками державної атестації визнати закла таким, що пройшов (не пройшов) державну атестацію.
2. За підсумками балів доцільно присвоїти ______ (вказати) категорію.
Зауваження та пропозиції комісії:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підписи членів комісії:
Автор
nolens
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
397
Размер файла
83 Кб
Теги
комісія, експертний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа