close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОВЕЯННАЯ СЛАВОЙ. БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ. Георгий Леонардович Лихтарович. 1988

код для вставкиСкачать
90 к. ( Я ШВ Е Ш шжзшшм иП№Ядл1 ІІЛІ шЬ МШШША. ЖЕ ШШШШ .МММГ шжшшшшшм Ш Ш 1 П Б am ЖСЕРМЛІЕВМ Щ ІЖМЕШШ J MIHGK «БЕЛАРУСЬ» 1988 Аўтар тэксту і фота Г. Л. ЛІХТАРОВІЧ Мастак А. I. ДРОЗД Рэцэнзент I. С. ХРАПАЎ, загадчык ваенна-франтавога аддзела Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ^ ^ Л 0 5 0 5 0 4 0 0 0 0 - 63 М 301 (03) — I 1 50 - 8 8 С) Выдавецтва «Беларусь», 198/ 1] 5 У гулкай цішыні, як рэха мінулай вайны,— стук метранома. I да глыбіпі душы пранізлівы голас Левітана: — Сёння, 22 чэрвеня 1941 года, у 4 гадзіны раніцы... Выццё авіябомб і снарадаў, аглу-
шальны грукат узрываў, якія трушчаць камень, ірвуць на часткі чалавечыя целы. Не вытрымліваў бетон, крышы-
лася і плавілася цэгла, гнуўся метал, а людзі стаялі. Не ўсім ім суджана было начуць прызыўны набат песні: Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой... Але яны ўсталі першымі па закліку сэрца і абавязку. Сталі ў поўны рост на шляху ворага, мужна адбіваючы яго шалёныя атакі. Адрэзаныя ад знешня-
га свету, пакутуючы ад голаду і смагі, стаялі яны да канца і паміралі героямі. Дорага прыходзілася плаціць ворагу за кожны форт, кожны каземат, кожны камень крэпасці. Каля месяца цягнулася гераічная абарона. Нават цынічны і жорсткі во-
раг быў уражаны мужнасцю абаронцаў крэпасці: «Афіцэры і салдаты заўсёды абараняліся да апошняй мінуты. Па-
трабаванне здацца... не аказвала ніяка-
га ўздзеяння» (з данясення штаба гру-
пы армій «Цэнтр» свайму камандаван-
ню). Воіны працягвалі весці бой да апошняга патрона, да апошняй кроплі крыві. „Загінем, але крэпасці не пакшем. Бывай, Радзіма!" Гэтыя словы данеслі да нас шмат-
пакутныя камяні крэпасці. Сёння над Брэстам яснае неба. Час залячыў раны вайны. Зніклі з твару зямлі варонкі ад бомб і снарадаў. Там, дзе грымелі ўзрывы, у ранішняй цішы-
ні мірна спяваюць птушкі. Але памяць аб подзвігу савецкага салдата вечная. Яна жыве і ў радках Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб прысваен-
ні Брэсцкай крэпасці ганаровага звання «Крэпасць-герой», і ў велічных ману-
ментах мемарыяла. Угледзьцеся ў параненыя сцены крэ-
пасці і абпаленыя агнём вайны дрэвы, у твары людзей, што застылі ў жалоб-
ным маўчанні ля Вечнага агню. I зразумееце тады, Ці хочуць рускія... вайны. Крэпасць і сёння ў страі. Тут пра-
ходзяць антываенныя мітынгі і канфе-
рэнцыі, злёты следапытаў і хвалюючыя сустрэчы з ветэранамі Вялікай Айчын-
най. Маладыя салдаты прымаюць каля сцен крэпасці ваенную прысягу, даюць клятву на вернасць Радзіме юныя пія-
неры. У самы шчаслівы для сябе дзень прыходзяць да Вечнага агню малада-
жоны. Яны тут вучацца вернасці і чы-
сціні чалавечых адносін, бяруць урокі мужнасці і патрыятызму. 3 усіх канцоў зямлі едуць сюды людзі розных нацыянальнасцей і пера-
кананняў, і нікога не пакідае абыяка-
вым веліч подзвігу савецкага чалавека. У вяках будзе жыць крэпасць, моц духу людскога! В гулкой тишине, как эхо минув­
шей войны,— стук метронома. И до глу­
бины души пронзающий голос Леви­
тана: — Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра... Вой авиабомб и снарядов, оглушаю­
щий грохот взрывов, крушащих камень, рвущих на части людские тела. Не вы­
держивал бетон, крошился и плавился кирпич, гнулся металл, а люди стояли. Не всем им суждено было услышать призывный набат песни: Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой... Но они встали первыми по зову серд­
ца и по велению долга. Встали в полный рост на пути врага, мужественно отра­
жая его яростные атаки. Отрезанные от внешнего мира, мучимые голодом и жаждой, стояли они до конца и уми­
рали героями. Дорогой ценой платил враг за каждый форт, каждый каземат, каждый камень крепости. Около месяца длилась героическая оборона. Даже циничный и жестокий противник был потрясен мужеством за­
щитников крепости: «Офицеры и сол­
даты всегда оборонялись до последней минуты. Требование о сдаче... не ока­
зывало никакого воздействия» (из до­
несения штаба группы армий «Центр» своему командованию). Воины продол­
жали бой до последнего патрона, до последней капли крови. „Умрем, но из крепости не уйдем. Прощай, Родина!" Эти слова донесли до нас многостра­
дальные камни крепости. Сегодня над Брестом ясное небо. Время залечило раны войны. Исчезли с лица земли воронки от бомб и снаря­
дов. Там, где грохотали взрывы, в пред­
рассветной тишине мирно поют птицы. Но память о подвиге советского сол­
дата вечна. Она живет и в строках Ука­
за Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Брестской крепости почет­
ного звания «Крепость-герой», и в ве­
личественных монументах мемориала. Вглядитесь в израненные стены кре­
пости и опаленные огнем войны деревья, в лица людей, застывших в скорбном молчании у Вечного огня. И вы тогда понять должны, Хотят ли русские... войны. Крепость и ныне в строю. Здесь про­
ходят антивоенные митинги и манифе­
стации, слеты следопытов и волнующие встречи с ветеранами Великой Отечест­
венной. Молодые солдаты принимают у стен крепости военную присягу, дают клятву на верность Родине юные пио­
неры. В самый счастливый для себя день приходят к Вечному огню молодожены. Они здесь учатся верности и чистоте человеческих отношений, берут уроки мужества и патриотизма. Со всех концов земли едут сюда люди разных национальностей и убеж­
дений, и никого не оставляет равно­
душным величие подвига советского че­
ловека. В веках будет жить крепость, кре­
пость духа людского! The pounding rythm of metronome sounds in hollow silence like an echo of the last war. And a piercing voice of the radio announcer: Today, on June 22, 1941, at four o'clock in the morning... Howling of aircraft bombs and shells, the deafening thunder of explosions de-
stroying stone and tearing human bodies. This hurricane of fire crushed concrete, melted bricks and bended metal but people held out. They never heard the alarming words of the song: Arise, arise, oh land of might, Rise for the battle fierce... But they were the first to rise at the call of duty. They stood upright in the enemy's way repelling bravely its fierce attacks. Cut from the outside world, starving and parched with thirst, they stood firm and died the death of heroes. The enemy had to pay a high price for every fort, every casemate, every stone of the Fortress. The heroic defence lasted almost a month. Even the cinical and cruel enemy was shocked at the courage of the Fortress defenders: "Officers and men kept fighting till the last minute. The de-
mand to surrender... had no impact on them" (from a report of the Staff of the "Centre" Armies' Group to its Com-
mand). Soldiers fought to the last. We shall die but not abandon the fortress. Motherland, farewell! The long-suffering walls of the Fort-
ress conveyed these words to us. Today the sky is clear over Brest. Time has healed the wounds of war. Holes of bombs and shells disappeared from the face of the earth. Birds are singing in morning silence where the ex-
plosions thundered. But the memory of the feat of Soviet soldiers will live forever. It lives in the lines of the Decree of the Presidium of the USSR Supreme Soviet on conferring an honorary title of uHero-Fortress" upon the Brest Fort-
ress and in sublime monuments of the Memorial. Look intently at worn out walls of the Fortress, at faces of people standing in mournful silence by the Eternal Flame. Then the conclusion you can draw The Russians cannot stand... for war. The Fortress remains at duty. Anti-
war rallies and manifestations, Path-
finders' gatherings and stirring meetings with the Great Patriotic War veterans are held here. Young soldiers take the Oath of Allegiance, Young Pioneers vow fidelity to their Motherland at the Fortress walls. Newly-weds come to the Eternal Flame on their happiest day. Here they learn fidelity and purity of human relations, take lessons of courage and patriotism. People of different nationalities and convictions come here from every corner of the world, and nobody remains in-
different to the greatness of feat of the Soviet man. The citadel and the fortitude of man will live forever! Уваход у мемарыял. Вход в мемориал. Entrance to the Memorial. 11 Entree du Memorial. Am Haupteingang. Entrada al complejo conmemorativo. Холмскія вароты. Холмские ворота. Kholmsk Gate. 13 Porte de Kholmsk. Cholmsk-Tor. Las puertas del Jolm. feci Mf"'"' ' V'! ' L Ы*-і ' ;-:<-
г'жіГл ли * " 1 r"'I *>Г щ№ *-**-*^" л,. , -
• L .' 1 J.-
:wsi Ш. 15 у^ЩЛ^Ш t& 1 с HI ^ g #Я •sHfl Г E .'.•ЗГ? #*' 'I+L \ Комплекс вянчае штык-абеліск. - Комплекс венчает штык-обелиск. Bayonet-obelisk crowns the Memorial. 23 L'obelisque-baionnette couronne le Memorial. In der Mitte der Bajonett-Obelisk. El complejo esta coronado por la bayoneta-obelisco. ^й Мітынг каля галоўнага манумента. Митинг у главного монумента. Meeting at the main monument. Meeting pres du monument principal. Kundgebung am Hauptmonument. Mitin junto al monumento principal. > -
-
* »f \ *', i * »*Ф ••>*>*• щ IE Alt ' I , -
л • c*»W^ f •. vmi A, *ч * • Ш Арг\ъ 31 •1 • < •. •т. *•« w-'iLi "3' " Wflfc I*l3 •• "V W* asL "V#" ii| I i Гарнізонны клуб. Гарнизонный клуб. Garrison club-house. Club de garnison. Klub der Garnison. FA club do la guarnicion. X*te-
;"""'' : '"•• •,''f!v"' "" "'": .':''^':;iv''^: v.- •• • ••'. <v^^vi»^<W ;V-: 1 Ш v;* ;• • • - Ш .. 4 22 1941 . ... 4 22 1941 . At 4 a.m. on June 22, 1941. 'f'\ ' ...a 4 heures du matin, le 22 juin 1941. ...am 22. Juni 1941 um vier Uhr morgens. ..a las 4 de la manana del 22 de junio de 1941. "••••ЭДЖІ |Г*Чі « 1, gr^ 47 51 1 и 1 xV__ 54 55 Барэльеф на тыльным баку галоўнага манумента. Барельеф на тыльной стороне главного монумента. Bar-relief at the backside of the main monument. Скульптурная кампазіцыя «Смага». Скульптурная композиция «Жажда» "Thurst" sculpture group. Bas-relief sur le dos du monument principal. Basrelief an der Ruckseite des Hauptmonumentes. Bajorrelieve en el lado posterior del monumento principal. Groupe sculptural «La Soil» Skulptur „Durst". Composicion escultural "Sed" •;->•.,:••. і •'• ^.•:л у- . -
шщ 4-J tig *ШУ[ ,. • -if-
^ы^^^тш^^ШШІМ г щт ^ ж. •W -
E 59 Dans le calme grondant comme un écho de la guerre passée, le métro-
nome retentit. Et la voix de Lévitan perçant au fond de l'âme: Aujourd'hui, le 22 juin 1941, à 4 heu-
res du matin... Le hurlement des bombes et des obus, le grondement assourdissant des explo-
sions qui écrasaient des pierres, déchi-
raient des corps humains. Le béton ne tenait pas, la brique s'éfritait et fondait, le métal se courbait mais les gens tenaient ferme. Ils n'ont pas entendu tous le tocsin d'appel: Debout, debout mon grand pays Debout, combats à mort... Mais ils se sont levés les premiers p l'appel de leur coeur et du devoir. Ils se sont levés de toute taille pour barrer la route à l'ennemi, pour repousser ses attaques acharnées. Coupés du monde extérieur, souffrant de faim et de soif, fils tenaient ferme et mouraient en héros. L'ennemi payait cher pour chaque fort, chaque casemate de la forteresse. La défense héroïque dura près d'un mois. Même l'ennemi cynique et cruel était frappé par le courage des défenseurs de la forteresse: «Les officiers et les sol-
dats combattaient jusqu'à la dernière mi-
nute. L'exigence de la reddition... n'exer-
çait aucune influence» (extrait du rap-
port de rétat-major du groupe d'armées «Centre» à son commandement). Les sol-
dats continuaient le combat jusqu'à la dernière cartouche, jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous mourrons mais n'abandonnerons pas la forteresse. Adieu, Patrie! Ces paroles sont écrites sur les pierres martyres de la forteresse. Aujourd'hui le ciel bleu est au-dessus de Brest. Le temps à guéri les plaies de la guerre. Les trous de bombes et d'obus ont disparu de la face de la terre. Là, où tonnaient les explosions, aujourd'hui dans le silence d'avant l'aube chantent paisiblement les oiseaux. Le souvenir de l'exploit du soldat soviétique est éter-
nel. Ce souvenir vit dans les lignes de l'Arrêté du Présidium du Soviet Suprême de l'U.R.S.S. sur l'attribution à la forte-
resse de Brest du titre d'honneur de «Forteresse héros», et dans les monu^ ments majestueux du complexe commé-
moratif. Regardez attentivement les murs mu-
tilés et les arbres brûlés par le feu de la guerre, les visages des gens figés en silence près de la Flamme éternelle. Et vous devez comprendre alors, Si les Russes veulent... la guerre. Aujourd'hui la forteresse est en ser-
vice. On y organise des meetings et des manifestations anti-guerre, des réunions des pionniers et des recontres avec des vétérans de la Grande Guerre Nationale. Les jeunes soldats prêtent serment mili-
taire près des murs de la forteresse, les pionniers font serment de fidélité à leur Patrie. Le jour le plus heureux de leur vie, les jeunes mariés viennent auprès de la Flamme éternelle, pour y prendre les leçons de fidélité et de pureté des relations humaines, de courage et de patriotisme. Les gens des nationalités et des con-
victions diverses viennent dans la forte-
resse de tous les coins du monde, et nul ne reste indifférent à l'égard de la gran-
deur de l'exploit des Soviétiques. La forteresse vivra éternellement, la forteresse de l'esprit humain! 61 In der tiefen Stille sind nur regel-
mäßige Takte eines Metronoms wie ein mehrfaches Echo des vergangenen Krie-
ges zu hören. Dann eine zutiefst erschüt-
ternde Stimme im Rundfunk: Heute, am 22. Juni 1941, um vier Uhr morgens... Bombengeheul, betäubende Explo-
sionen, von denen Steinbauten zusammen-
brachen und Beton nachgab. Menschen hielten aber stand. Steh auf, steh auf, du Riesenland, Heraus zur großen Schlacht... Dieses alarmierende Liedmotiv rief das Volk zum Kampf auf, aber Vertei-
diger von Brest konnten es nicht hören, von aller Welt abgeschnitten. Sie gehor-
chten ihrer Pflicht als Patrioten und erhoben sich in voller Größe, um rasende Angriffe des Feindes mutig abzuwehren. Von Hunger und Durst geplagt, kämpf-
ten die Helden bis zum letzten Blutstrop-
fen und fielen furchtlos. Jeder Schritt des Feindes in der Festung war ein teuer erkaufter. Fast einen Monat dauerte die zähe Verteidigung. Sogar der Feind war völ-
lig überrascht: „Offiziere und Soldaten kämpften immer bis zur letzten Minute. Alle Aufforderungen zur Übergabe blie-
ben wirkungslos..." (aus einem Bericht des Stabs der Heeresgruppe Mitte an das faschistische Oberkommando). Wir sterben, aber verlassen die Festung nie! Lebe wohl, Heimat! Dieser Schwur unbekannter Helden, in Mauern eingeritzt, ist auf uns ge-
kommen. ; Ein heiterer Himmel wölbt sich heute über Brest. Mit der Zeit sind auch die Wunden, die der Krieg geschlagen hat, geheilt. Vögel singen friedlich da, wo einst Explosionen dröhnten. Aber die Erinnerung an die Heldentat des sowjeti-
schen Soldaten wird stets wachgehalten. In Anerkennung dieser Großtat verlieh das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR der Festung Brest die Ehrentitel Heldenfestung. Besucher aus nah und fern verweilen heute in ehrendem Andenken an den feu-
ererprobten Mauern der Zitadelle und an der Ewigen Flamme. Und immer wie-
der kommt es einem in den Sinn: Meinst du, die Russen wollen Krieg..? Die Festung steht nach wie vor auf Friedenswacht. Hier finden Antikriegs-
kundgebungen und Treffen mit Vetera-
nen des Großen Vaterländischen Krieges statt. Junge Soldaten der Sowjetarmee werden hier vereidigt, Schüler in die Pionierorganisation aufgenommen. Jung-
verheiratete kommen hierher, an die Ewi-
ge Flamme, legen Blumen nieder und stehen in Gedanken versunken, um so ihren Dank den Verteidigern der Heimat auszudrücken. Menschen verschiedener Nationali-
täten und Überzeugungen verneigen sich in Ehrfurcht vor der unvergänglichen Heldentat der sowjetischen Menschen. Die Stärke des Menschengeistes wird Jahrhunderte überdauern! En el tenso silencio se hace oír cla-
ramente, como un eco de la guerra pasa-
da, el sonido del metrónomo. Y la voz de Levitán que llega a lo más profundo del alma: Hoy, 22 de junio de 1941, a las 4 de la manada... Aullido de bombas y proyectiles, el tronar ensordecedor de las explosiones que trituran la piedra y destrozan los cuerpos humanos. No resistía el hormi-
gón, se# desmenuzaba y fundía el ladrillo, se doblaba el metal, mas los hombres se mantenían firmes. Ellos no alcanzaron a oír el vibrante llamado de la canción: Levántate, país inmenso, Levántate a la lid mortal... Pero ellos fueron los primeros en er-
guirse por llamado de su corazón y en cumplimiento de su deber. Se alzaron a plena estatura en el camino del enemi-
go, rechazando valerosamente sus rabio-
sos ataques. Aislados del mundo exterior, atormentados por el hambre y la sed, resistieron hasta el fin y murieron como héroes. Un alto precio pago el invasor por cada fuerte, cada casamata y cada piedra de la fortaleza. Cerca de un mes se prolongó la he-
roica defensa. Incluso el cínico y cruel enemigo se sintió impresionado por el valor de los defensores de la fortaleza: "Los oficiales y soldados siempre se de-
fendieron hasta el último momento. Las conminaciones a rendirse no tuvieron ningún efecto" (así informó al alto man-
do el estado mayor del grupo de ejércitos "Centro"). Los combatientes lucharon hasta el último cartucho, hasta la última gota de sangre. Moriremos, pero no abandonaremos la fortaleza. ¡Adiós, Patria! 63 Estas palabras nos han llegado a tra-
vés de los martirizados muros de la for-
taleza. Hoy el cielo sobre Brest está despeja-
do. El tiempo ha cicatrizado las heridas de la guerra. Desaparecieron de la faz de la tierra los hoyos de las bombas y proyectiles. Allí, donde retumbaban las explosiones, hoy cantan las avecillas en el silencio que precede al alba. No obstante, el recuerdo sobre la ha-
zaña del soldado soviético es eterno. El vive en las palabras del Decreto del Presidium del Soviet Supremo de la URSS que otorga a la Fortaleza de Brest el título honorífico de "Fortaleza-Héroe" y en los majestuosos monumentos del complejo conmemorativo. Observe atentamente las paredes cu-
biertas de trizaduras, horadadas, de la fortaleza, los árboles requemados por el fuego de la guerra y los rostros de la gen-
te, inmóvil en contrito silencio junto al Fuego Eterno. Y entonces Usted podrá comprender, si desean los rusos... la guerra. La fortaleza continúa prestando ser-
vicio. Aquí tienen lugar mítines y mani-
festaciones antibélicas.Los jóvenes solda-
dos rinden juramento militar junto a los muros de la fortaleza y los pioneros juran ser fieles a la Patria. En su día más feliz visitan el Fuego Eterno los recién casa-
dos. Para todos la fortaleza es un ejemplo simbólico de fidelidad, de cristalinas re-
laciones humanas, de valor y patriotismo. De todos los confines de la Tierra vie-
nen acá gentes de diversas nacionalida-
des y creencias y nadie queda indiferente ante la grandiosidad de la hazaña del hombre soviético. ¡Por siglos perdurará la fortaleza, fortaleza del espíritu humano! ОВЕЯННАЯ СЛАВОЙ Ав т ор текста и фото Ге ор г ий Ле о н а р д о в ич Ли х т а р о в и ч Минск, издательство «Беларусь» На белорусском, русском, английском, французском, немецком и испанском языках Загадчык рэдакцыі А. С. Фомчанка. Рэдактар В. А. Барушка. Мастацкі рэдактар В. П. Курусь. Рэдактары замежных тэкстаў Л. Л. Сеннікаў, В. А. Агрызка, А. I. Павачка. Карэктары Ю. Ц. Карповіч, Г. К. Шскунова. 1Б№ 3722. Падпгсана да друку з гатовых дыяпазгтываў 25.12.87. AT 07296. Фармат 70x84 1/16. Папера афсетная № 1. Гарнгтура гратэскавая. Афсетны друк. Ум.друк.арк. 4,36. Ум.фарб.-адб. 18,26. Ул.-выд. арк. 5,44. Тыраж 308 000 экз (Ьы за­
вод 1-- 100 000 экз.). Зак. 381 . Цана 90 к. Ордэна Дружбы народаў выдавецтва «Беларусь» Дзяржаўнага камітэта БССР па справах выдавецтваў, паліграфіі і кніжнага гандлю. 220600, Мінск, праспект Машэрава, 11. Мінская фабрика каляровага друку. 220115, Мінск, вул. Каржанеўскага, 20. 
Автор
dima202
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
235
Размер файла
104 998 Кб
Теги
1988
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа