close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

програма театрального гуртка

код для вставкиСкачать
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ НІЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НІЖИНСЬКИЙ БУДИНОК ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання науково -
методичної ради Ніжинського ММК
__ _________ №_____ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління освіти
Ніжинської міської ради __ _________ №_____ Програма Художньо-естетичного напрямку
Театрального гуртка
1 рік навчання
УПОРЯДНИК: Наконечна
Ірина Володимирівна,
керівник театрального гуртка НБДЮ.
м. Ніжин - 2013
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Серед напрямів виховання дітей та молоді одним із важливих є естетичне виховання засобами різних видів мистецтва. Великі можливості для естетичного виховання і розвитку дітей поряд із професійним театральним мистецтвом мають самодіяльні учнівські театральні колективи, зокрема, театральний гурток. Театр - це синтез багатьох мистецтв, тому в театральному гуртку є можливість виявити і розвинути різні сторони творчих здібностей дітей, сприяти їхньому розвитку.
Програма є адаптованою, в основу якої покладено основні підходи до організації педагогічної діяльності та тематичні розділи Навчальної програми дитячого театру /схвалено для використання комісією з проблем позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України/ (протокол № 1 від 22.06.2009р.) (авт. А. Купчик, О. Купчик), програми гуртка "Культура мови та спілкування" / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3840 від 12.07.2005 р.) - /авт. Дущенко В.М./ та програми з предмету "Акторська майстерність" /Відділ театрального мистецтва і хореографії ЦТДЮГ, Україна. Львів./
Мета: виховання естетично розвиненої особистості; розвиток акторських здібностей, сценічної культури мовлення; формування у вихованців театральної культури як важливої невід'ємної частини їхньої духовної культури. Театральний гурток ставить перед собою наступні завдання:
1. Надання гуртківцям знань, умінь та навичок з театрального мистецтва.
2. Розвиток у дітей: образного мислення, емоційної виразності; спостережливості і пам'яті; уяви і фантазії; гарної дикції; ритмічності, здатності до виразного руху; музичних здібностей; навичок міжособистісного спілкування.
3. Виховання у дітей гуманістичних, загальнолюдських цінностей засобами театрального мистецтва.
Протягом року гуртківці оволодівають теорією театрального мистецтва, знайомляться з кращими зразками світової драматургії, працюють над постановкою голосу, беруть участь у практичній діяльності закладу, виступають у ролі ведучих та акторів концертів, шоу-програм. Заняття в театральному гуртку можуть допомогти вихованцям у виборі професії. І не обов'язково, щоб це була професія актора. Важливо, що вони навчаться бачити прекрасне в мистецтві, у житті, відчувати радість від пізнання і спілкування з прекрасним.
На заняттях гуртка відбувається виявлення та загальний розвиток акторських здібностей і обдарувань дитини; розвиток стійкого інтересу до творчої театральної діяльності; набуття необхідних умінь та навичок з акторської майстерності, сценічного руху, сценічної мови; активне залучення дітей до участі у казках, виставах та концертній діяльності, поглиблення теоретичних знань з театрального мистецтва.
Програма навчання розрахована на один рік.
Заняття проходять двічі на тиждень по дві години - всього 144 години на рік - (за розкладом) по такій схемі: 2 години - акторська майстерність, сценічна мова, сценічний рух (для всієї групи). 2 години - практична робота (етюди, вірші, монологи, байки, інсценівки, театралізація концертних номерів, уривки із вистав тощо).
Акторська майстерність
Акторська майстерність є насамперед роботою над собою, а це як відомо, найскладніша робота, з якою тільки має справу людина. На цих заняттях учні оволодівають різними типами поведінки, навчаються свідомо обирати й виконувати потрібні дії для досягнення мети, нести за них відповідальність, свідомо керувати своїм психічним, емоційним та фізичним станом; оволодівають технікою гри на сцені.
Сценічний рух
Як на ненастроєному інструменті неможливо передати всю красу музики, так і "ненастроєним" тілом не передати всі тонкощі людських переживань. Заняття сценічним рухом сприяють удосконаленню психофізичного апарата актора, розвитку акторської виразності; розвивають моторну пам'ять, ритмічність, гнучкість, витривалість, координацію рухів, уміння розкривати образ за допомогою пластичного руху.
Сценічна мова
Мова дає можливість розуміти один одного, зближуватися, розв'язувати суперечності. Навчаючись у театральному гуртку, діти перш за все оволодівають уміннями та навичками художнього читання. Читаючи літературний твір, обраний для втілення на сцені, вони ознайомлюються з мистецтвом слова, уявляють відповідні картинки дійсності. Також вони вчаться спілкуванню. Адже майстерність актора по-справжньому розкривається у вмінні спілкуватися в образі і з образами за певних обставин.
Кількісний склад дітей у театральному гуртку - 15 учнів.
Форма проведення занять. Під час занять широко використовуються різноманітні ігри, тренінги, вправи. Проводяться творчі покази, на яких гуртківці демонструють свої роботи (етюди одиночні, парні, масові, музичні пародії, інсценування та ін.). Також проводяться теоретичні заняття (лекції, бесіди).
Форми контролю й оцінки знань. Виконання певних практичних завдань, показів, які передбачають демонстрацію учнями набутих знань (казка, вистава, концерт, конкурс). Один раз на півріччя роботу дітей оцінюють викладачі, батьки, глядачі.
Гуртківці повинні вміти: працювати за будь-яких умов, створювати етюди й аналізувати їх, застосовувати на практиці елементи акторської психотехніки, виконувати поставлене акторське завдання, імпровізувати, спілкуватися з публікою, триматися на сцені.
Творчо-виховний процес в гуртку спрямований на формування в вихованців таких компетентностей:
Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з кращими зразками світового й вітчизняного театрального мистецтва, історією театру, драматичними творами.
Практичної, що сприяє оволодінню навичками акторської майстерності, сценічної мови, індивідуальної й ансамблевої акторської гри; набору різноманітних сценічних рухів.
Творчої, що забезпечує формування пластичної та художньої виразності мови, міміки, жестів, поз і рухів; створення еталонного уявлення про основні прийоми відтворення образу засобами театрального мистецтва.
Соціальної, що сприяє вихованню громадянської свідомості, національної гідності через виконання кращих творів української класики, сучасних вітчизняних драматургів; формуванню навиків професійної взаємодії в колективі, прагненню до створення комфортного, доброзичливого клімату.
Важливих складових художньо-естетичної компетентності:
- емоційно-чуттєвий компонент (позитивно-емоційне ставлення до навколишнього світу та творів мистецтва);
- пізнавальний компонент (уявлення про різні види мистецтва та їх особливості й засоби вираження);
- практичний компонент (оволодіння необхідними художніми виразними засобами, творчими вміннями, виконавською майстерністю);
- ціннісний компонент (наявність власних естетичних уподобань, оцінок та прояв художнього смаку);
- творчий компонент (прояв ініціативності, самостійності та креативності).
Навчально-тематичний план (І рік навчання)
№ТемаКількість годинТеоріяПрактикаРазом1.Вступне заняття. Техніка безпеки.2462.Ввідний курс з теорії акторської майстерності.8-83.Практичне використання пам'яті фізичних дій.
616224.Практичне використання емоційної пам'яті.412165.Практичне використання активної уваги.2246.Практичне використання активної уяви.4487.Робота над роллю. 630368.
Вироблення навиків ансамблевості.610169.Подолання внутрішнього конфлікту "актор-глядач".4162010.Екскурсії, вистави, гастролі22411.Заключне заняття224Всього4698144
Зміст програми
1. Вступне заняття (6 год.).
Ввідний інструктаж з правил техніки безпеки. Ознайомлення з навчальним планом роботи гуртка. Попереднє обговорення можливого репертуарного плану гуртка.
2. Ввідний курс з теорії акторської майстерності (8 год.).
Дія.
Сценічна культура.
Практична робота.
Надзавдання твору, вистави і образу.
Наскрізна дія твору, вистави і образу.
Конфлікт драматичного твору.
Конфлікт в виставі.
Конфлікт образу та образів.
Основні дійові принципи акторської майстерності.
Принципи побудови поведінки і намірів.
Подія.
3. Практичне використання пам'яті фізичних дій( 22 год.).
Поняття про акторський термін "пам'ять фізичних дій". Практична робота.
Придумування та виконання одиночних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання. Придумування та виконання парних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання. Придумування та виконання групових етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання.
4. Практичне використання емоційної пам'яті(16 год.).
Поняття про акторський термін "емоційна пам'ять". Практична робота.
Придумування та виконання одиночних асоціативних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання на задану тему.
Придумування та виконання парних асоціативних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання на задану тему.
5. Практичне використання активної уваги ( 4 год. ).
Поняття про акторський термін "Активна увага". Практична робота.
Придумування та виконання групових етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеного мовчання на підлаштування.
6. Практичне використання активної уяви ( 8 год.).
Поняття про акторський термін "Активна уява".
Практична робота.
Вправи на активну уяву. Наприклад: "Оповідання". Виконання групою "вистави" за створеним оповіданням.
7. Робота над роллю (36 год.).
Попередній розбір п'єси.
Практична робота. Перше читання п'єси, взятої до постановки, з розбором дійового та подійового ряду. Встановлення надзавдання постановки, наскрізної дії та дійового завдання дійових осіб-персонажів.
Читання п'єси по подіях.
Практична робота. Докладний розбір подійового ряду п'єси, взятої до постановки. Відтворення в дії епізодів.
Практична робота. Перші виходи на майданчик після застільного розбору п'єси, взятої до постановки. Робота над словом.
Практична робота. Постановка інтонаційно-підтекстового забарвлення в п'єсі, взятій до постановки.
8. Вироблення навиків ансамблевості (16 год.).
Відтворення в дії цілих картин.
Практична робота. Зведення розроблених епізодів п'єси, взятої до постановки, в картини. Практичне закріплення.
Практична робота. Практичне закріплення з урахуванням дійових завдань п'єси, взятої до постановки, перші проби в костюмах.
9. Подолання внутрішнього конфлікту "актор-глядач" ( 20 год.).
Репетиції в декораціях.
Практична робота. Монтувальні та прогонні репетиції п'єси, взятої до постановки, в декораціях. Вистава.
10. Екскурсії, вистави, гастролі ( 4год.).
Екскурсії до театрів. Зустрічи з акторами.
11. Заключне заняття (4 год.).
Підведення підсумків роботи за рік.
Практична робота. Показ кращих етюдів та композицій.
Орієнтовний перелік обладнання для організації роботи гуртка
Обладнання та навчально-методичне забеспеченняКількість, шт.Програвач компакт дисків 1Мікрофон3Відеокамера1Апаратура для монтажу та запису фонограм За необхідністюЗвуко-підсилююча апаратураЗа необхідністюАпаратура для освітленняЗа необхідністюНауково-популярна та довідникова література з театрального мистецтваРепертуарні збірники Таблиці та плакатиЗошити для запису текстів і завданьСценічні костюми, взуттяЗа необхідністюДекорації та реквізитЗа необхідністю
Прогнозований результат наприкінці вивчення програми
За результатами опанування програмою вихованці повинні знати :
1. Норми сценічної культури (норми поведінки на майданчику, за
лаштунками, в глядацькій залі тощо); 2. Принципи акторського аналізу драматичного твору; 3. Принципи роботи над роллю; 4. "Ази" акторської майстерності;
5. Термінологічне поле, що використовується в театральному мистецтві.
Вміти:
1. Практично використовувати пам'ять фізичних дій;
2. Практично використовувати емоційну пам'ять;
3. Практично використовувати активну увагу;
4. Практично використовувати навички ансамблевості;
5. Долати внутрішній конфлікт "актор-глядач";
6. Вміти аналізувати, інтерпретувати та реконструювати соціальні явища та тексти;
7. Працювати в складі творчих груп різного рівня;
8. Аргументовано презентувати та захищати вироблені позиції.
Бібліографія:
1. Василько В. С. Микола Садовський і його театр. К., 1962.
2. Вінок спогадів про Заньковецьку: Збірник. К.,1950.
3. Від романтизму до натуралізму в французькому театрі: Збірник. 1989.
4. Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр сьогодні. К.: "Знання", 1963.
5. Брудний Д. Бесіди про театр. Л.: 1983.
6. Збірник спогадів про Марка Лукича Кропивницького. К., 1965.
7. Коваленко П.Т. Шляхи на сцену. К., 1964.
8. Кухаркін А. В. По той бік розквіту. (Буржуазне суспільство: культура та ідеологія.) - К.: "Політвидав", 1984.
9. Лесь Курбас. Статті та спогади про Л. Курбаса. Литературное наследие. М.: "Искусство", 1988.
10. Мар'яненко І. О. Сцена, актори, ролі. К., 1964.
11. Молодий театр ("Ґенеза, завдання, шляхи"). Упорядник М. Лабінський. К.: "Мистецтво", Спілка театральних діячів України., 1991.
12. Білоусов М. Актор у театрі. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. К.: 1960.
13. Саксаганський П. К. Думки про театр. К.: 1955.
14. Український драматичний театр. К.:1967. т. 1,2.
15. Хрестоматія з теорії драми. К.: 1988.
7
Автор
slavnmc
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 896
Размер файла
299 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа