close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БЕРДІБЕК СОҚПАҚБАЕВТЫҢ

код для вставкиСкачать
?.. Берд?бек Со?па?баев ?азасына куа
бол?ан б?р ?р?птес?мнен т?рт-бес адам
болып барып, ке?сайда?ы саяжайынан
т?беде асулы т?р?ан мар??мды ?з
?олдарымен т?с?р?п ал?анын ест?д?м.
?аза? баспас?з? оны? ?алай ?лген?
туралы шынды?ты б?г?п ?алды... Ол?з?н-?з? ?лт?рет?н адам емес ? т?. ?алай
д?лелдесе де, мен оны? асылып
?лген?не сенбейм?н. Алдымен ?лт?р?п,
содан кей?н асып кету м?мк?н. Б?л
жа?ынан оны? ?азасы Сергей
Есенинн?? ?азасына ?атты ??сайды.
Заман ?згерд?. Заманмен б?рге ?м?р
с?ру т?с?лдер?, т?пт? ?з?н-?з? ?лт?ру
т?с?лдер? де ?згеред??.
?... Берд?бект?? ?Балалы? ша??а
саяхат?, ?Мен?? атым ?ожа?,
??айдасы?,Гаухар!? повестер мен
??лгендер ?айтып келмейд?? романы
осындай би?к тал?амны?, к?ркемд?к
?лем?н?? с?тт? туындысы болды. Б?л
шы?армаларда тек жазушы
Берд?бекке ?ана т?п тап?ырлы? пен
тияна?тылы?, суреттеу
??ралдарыны? д?лд?г?, кей?пкер
?рекет?н?? таби?илы?ы, сез?м
арпалысыны? сен?мд? суреттер? ?мен
м?ндалап? т?р?.
?...Саясаттан сая ?здемей, ресми
идеологияны ы?тамай ?ткен
Берд?бек шы?армаларында ?з
тенденциясын бер?к ?станып,
сонысынан айнымай,
а?и?атшылды?ты тем?р?азы? т?тты.
?з? ?алт?ысыз б?лет?н ?м?рд? ?ана
?алт?ысыз жазып кетт??.
?...Б. Со?па?баев с?з?не бер?к, ?с?не ??ыпты жан. Мен
б?лет?н жазушыларды? ?ш?ндег? ?арапайымы,
шаруа?оры. Ол ?алмады ?ана емес, ора? пен к?рект?
?алай ?стауды б?лет?н жазушы. ?з?не де, ?згеге де
?атал, тура, ?д?л. Творчество адамы ?детте, салдырсала?тау болады. Б?ра?, Берд?бек олай емес, ?скери адам
сия?ты, ?бден жина?ы.
... Ол ж?мыс ?степ отыр?ан кезед еденде, не стол
?ст?нде к?лдене? жат?ан д?ние к?рмейс??. Т?л ?нер?нде
де солай: ?р с?д?н, ?р сойлемн?? ?з орнында т?р?анын
?алайды. ?ашан к???л? тол?анша т?зет?ден талмайды...
...Б. Со?па?баев к?таптарыны? со??ы беттер?н
жап?анда к?ркем шы?арма о?ып шы??андай болмайсы?
?з??н?? е? тату-т?тт? дос, жолдастарынды ?за? шы?арып
сал?андай боласы? ?имайсы?. К???л?? б?зылады.
Берд?бек Со?па?баев шы?армалары, м?не осындай.
Жазушы ?ш?н б?дан ас?ан ба?ыт болуы м?мк?н емес?.
Автор
pashy09
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
79
Размер файла
4 787 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа