close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация НАША ШКОЛА

код для вставкиСкачать
1.
Общие положения
2.
Организация учебно
-
воспитательного процесса
3.
Участники учебно
-
воспитательного процесса
4.
Управление школой
5.
Материально
-
техническая база
6.
Финансово
-
хозяйственная деятельность
7.
Международное сотрудничество
8.
Контроль за деятельностью школы
9.
Реорганизация или ликвидация
3.3.
У
чні
мають
право:
•
на
виб
ip
форми
навчання
,
факультатив
і
в,
спецкур
сі
в,
позашк
іл
ьних
та
поза
класних
занять
;
•
на
користування
навчально
-
виробничою
,
науковою
,
матер
і
ально
-
техн
і
чною
,
культурно
-
спортивною,
корекц
ій
но
-
ві
дновною
та
л
ік
увально
-
оздоровчою
баз
ою
навчального
закладу
;
•
на
доступ
до
і
нформац
ії
з
ycix
галузей
знань
:
брати
участь
у
р
і
зних
видах
науков
о
-
практично
ї
д
і
яльност
і
,
конференц
і
ях
,
ол
і
мп
і
адах
,
виставках
,
конкурсах
тощо
;
•
б
рати
участь
у
робот
і
орга
ні
в
громадського
самоврядування
школи
;
•
брат
и
участь
в
обговорен
ні
i
вносити
влас
ні
пропозиц
ії
щодо
орган
і
за
ції
нав
чально
-
виховного
процесу
,
дозв
іл
ля
учн
і
в
;
•
брати
у
часть
у
добров
іл
ьних
самод
і
яльних
об'
є
днаннях
,
творчих
клубах,
гуртках,
гру
пах
за
і
нтересами
тощо
;
•
на
захист
від
будь
-
яких
форм
експлуатац
ії
,
псих
і
чного
i
ф
і
зичного
насилля
,
що
порушую
ть
права
або
принижують
ї
x
честь,
гідність
;
•
на
безп
ечн
і
й
нешк
і
длив
і
умови
навчання
,
виховання
та
пра
ці
.
Основні концептуальні і теоретичні положення програми регіонального експерименту
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
416
Размер файла
8 430 Кб
Теги
наша, школа, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа