close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ОПЫТ Ефремова

код для вставкиСкачать
Донецкая специализированная физико
-
математическая школа № 17
Из опыта работы учителя начальных классов
Заслуженного учителя Украины
Отличника образования Украины
Н.В.Ефремовой
http://osvita.ua/publishing/director/130
ɖə
ɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ -
«ɭɦɟɧɢɹ ɭɱɢɬɶɫɹ» ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪ
ɟ
ɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ ɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ.
1
ɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.
2
ɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.
3
ɨɡɞɚɧɢɟ ɩɨɫɨɛɢɣ ɫ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ.
4
³Этот возраст как никакой другой этап школьного образования богат своими ресурсами, которые нужно вовремя обнаружить и развить´.
А.Я.Савченко
Формирование главной компетентности младших
школьников -
«умения учиться» с точки зрения преемственности между дошкольным и начальным образованием.
Анализ Базового компонента дошкольного образования и Государственного стандарта начального образования
Мови і літератури
ɸɞɢ
Зм
істові
лінії
Мистецтво
Математика
Технологія
Здоров'я і фізична культура
Людина і світ
ə ɫɚɦ
ɭɥɶɬɭɪɚ
ɪɢɪɨɞɚ
ɫɜіɬɧі ɝɚɥɭɡі
ɮɟɪɢ ɠɢɬɬєɞіɹɥɶɧɨɫɬі
Познавательная компетентность
Личностная компетентность
Самообразовательная компетентность
Социальная компетентность
Компетентное отношение к собственному здоровью
Общеучебные умения и навыки:
Организационные
Комуникативные
Познавательные
Контрольно
-
оценочные
ɚɡɨɜɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Сравнительный анализ показателей жизненной компетентности
старших дошкольников и младших школьников
Сравнительный анализ показателей жизненной компетентности
старших дошкольников и младших школьников
Порівняний аналіз показників життєвої компетентності
старших дошкільників
С
труктурні компоненти
ключової компетентності уміння вчитися, яка формується всіма освітніми галузями
ДС
Пізнавальна компетентність
-
прагнення отримати нову інформацію;
-
загально
-
навчальні вміння й навички (організаційні, загально
-
пізнавальні, загальномовленнєві, контрольнооцінні);
Особистісна компетентність
-
дитячий світогляд (знання й досвід: практичний, ціннісний, чуттєвий);
-
самосвідомість, здатність до рефлексії;
-
розвиток індивідуальних здібностей і талантів;
-
саморегуляція діяльності й поведінки;
-
обізнаність у власних сильних та слабких сторонах.
Самоосвітня компетентність
-
здатність дитини докладати особистісні зусилля;
-
здатність до самонавчання;
-
гнучкість застосування знань, умінь навичок в умовах швидких змін;
-
самоаналіз, самоконтроль за власною діяльністю.
Соціальна компетентність
-
знання про людей, їх стосунки;
-
співпраця, робота в команді, комунікативні навички;
-
здатність приймати власні рішення;
-
ціннісні орієнтації;
-
культура міжособистісних відносин.
Компетентне ставлення до власного здоров’я
-
має уявлення про себе
та
свій організм;
-
вмі
ння
уникати небезпеки
.
аксіологічний
компонент
-
мотиваційно
-
ціннісні
ставлення
і
прагнення
особистості
до
навчання,
пізнання
і
нової
інформації
;
когнітивний
компонент
-
оволодіння
базовими
загально
-
культурними
і
предметними
знаннями,
уміннями,
навичками
;
діяльнісний
-
оволодіння
загальними
способами
навчального
пізнання,
у
тому
числі
ІКТ,
-
критичність,
гнучкість,
доказовість
мислення
;
-
прояви
творчої
дослідницької
поведінки
;
організаційно
-
комунікативний
компонент
-
набуття
індивідуального
досвіду
самоорганізації,
навчальної
рефлексії
;
-
уміння
працювати
у
групі
і
колективі
;
інтелектуально
-
соціальний
компонент
-
пізнавальна
активність
;
-
ініціативність
;
-
відповідальність
;
-
прагнення
до
удосконалення
результатів
своєї
праці
.
Анализ Базового компонента дошкольного образования и Государственного стандарта начального образования
Программа профилактики дезадаптации будущих первоклассников
Тетрадь для занятий с пятилетками
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
:
снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных процессов.
ЗАДАЧИ:
обучение быстрому и точному реагированию на сигнал; стимуляция внимания, способности к согласованному взаимодействию;
развитие мышления, умения подбирать видовые и родовые понятия;
развитие навыков анализа, синтеза и обобщения, в процессе проведения классификации видовой категории;
увеличение объема памяти;
развитие мелкой моторики;
формирование способности управления своим поведением, развитие произвольного внимания;
расширение и активизация детского словаря, использование прошлого опыта.
ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИИ –
познавательная сфера детей.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
:
групповые занятия по 60 минуты по субботам. Группа 30 -
40 детей. В ходе работы предусматривается индивидуальная консультация с родителями.
СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ
:
детская игра, элементы психогимнастики
, беседы, направленные на повышение сплоченности группы, развития памяти, мышления, внимания, внутренней активности детей, развитие навыков общения.
ФОРМА ЗАНЯТИЯ:
каждое занятие состоит из трех частей: разминка (1 -
2 упражнения) основная (2 –
4 упражнения)
заключительная (1 -
2 упражнения).
Цель разминки:
создание позитивного настроения в группе; снятие напряжения, получения заряда энергии.
Основная часть исполняет ведущую роль в ходе всего занятия. Она включает применение методики, приемов, в соответствии с целью и заданиями программы.
Цель вывода:
создание чувства принадлежности к группе; закрепление позитивной эмоции.
Приветствие и прощание детей носят ритуальный характер.
Развитие познавательных процессов как одно из направлений формирования ключевых компетентностей младших школьников.
Диагностика психофизиологических особенностей детей класса.
Методика изучения уровня внимания у школьников
(Гальперин П.Я., Кабылицкая С.Л.)
Диагностика психофизиологических особенностей детей класса
Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн)
Изучение школьной мотивации
Анкетирование.
Диагностика психофизиологи
ческих особенностей детей класса.
Диагностика психофизиологических особенностей детей класса
Из опыта работы учителя начальных классов
ДСФМШ №17
..ɮɪɟɦɨɜɨɣ
Видовая классификация памяти
1
ОБРАЗНАЯ, СЛОВЕСНО
-
ЛОГИЧЕСКАЯ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ (МОТОРНАЯ) ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ.
2
ПРОИЗВОЛЬНАЯ
НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ 3
КРАТКОВРЕМЕННАЯ
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ,
ОПЕРАТИВНАЯ Работа полушарий мозга
ɑɖ
ɕ
ɗɐ
После 10 лет До 10 лет
Два пути развития образного мышления:
введение элементов образности в абстрактный материал и установление смысловых связей в разнородном конкретном материале; целенаправленная работа по развитию как теоретического, так и образного мышления. Мнемические приемы организации запоминаемого материала:
-
группировка, -
выделение опорных пунктов, -
составление плана, -
классификация, -
структурирование, -
схематизация, -
установление аналогий, -
мнемотехнические приемы, -
достраивание запоминаемого материала, -
ассоциации, -
повторение.
МНЕМОТЕХНИКА
(методы, основанные на вербально
-
логическом мышлении)
Смысловая память 2588214500
Последовательные ассоциации
1. Изучаем словарные слова
2. Изучение удвоенных согласных
3. Изучение правописания разделительного мягкого знака
Фонетические ассоциации.
ЭЙДОТЕХНИКА
(от слова “эйдос” с греческого –
образ)
1. Оживление.
ЭЙДОТЕХНИКА
1. Оживление.
ЭЙДОТЕХНИКА
А вот шалаш стоит, А вход туда закрыт. Звуки зубы издают,
Значит «З» мы видим тут.
³ɨɱɚɬɤɨɜɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ і ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ´ №35(75) 2005ɪ.
ЭЙДОТЕХНИКА
2. Вхождение в образ
ЭЙДОТЕХНИКА
3
. Создание лингвистических сказок
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ГЛАГОЛ
ПРЕДЛОГ
ЭЙДОТЕХНИКА
4
. Прием активизации движений
ЭЙДОТЕХНИКА
5
. Прием графической импровизации ЭЙДОТЕХНИКА
6
. Прием ритмизации
Видим мы вокруг объекты,
Все события, предметы:
Книга, звезды, стол, пальто.
Спросим: это КТО ? и ЧТО?
Донецкая специализированная физико
-
математическая школа № 17
Из опыта работы учителя начальных классов
Заслуженного учителя Украины
Отличника образования Украины
Н.В.Ефремовой
Разработка инструментария отслеживания уровня сформированности основных групп компетентностей
ɘɑɕ ɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ
ɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɥɶɧɨɣ ɢ ɫɥɚɛɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ
ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɸ
Основное содержание
«
Портфолио» -
показать все, на что ты способен.
Функции «
Портфолио»:
Диагностическая -
фиксирует изменения и рост за определенный период времени. Целеполагающая –
поддерживает учебные цели. Мотивационная -
поощряет результаты учеников, преподавателей и родителей. Содержательная -
раскрывает весь спектр выполняемой работы. Развивающая -
раскрывает непрерывность процесса учебы из года в год. Рейтинговая -
показывает диапазон навыков и умений. Виды «
Портфолио»:
«Портфолио» документации, процесса, показательный, оценивающий. Цель «
Портфолио»: Исполнять роль индивидуальной накопительной оценки и, вместе с результатами проверочной работы, определять рейтинг учеников. Преимущества
«
Портфолио»:
Дает широкое представление о динамике учебной творческой активности ученика, направленности его интересов. Портфолио ученика начальной школы
-
Титульный лист
-
Слово учителю
-
Визитка «Знакомьтесь, это Я!»
-
Ступеньки роста
-
Моя учеба
-
О себе самом
-
Мои достижения ( Папка самоуважения)
-
Отзывы и пожелания
-
Взгляд в будущее
Порядок составления портфолио
Портфолио ученика начальной школы не стоит называть "Портфель моих достижений" Возможная форма портфолио -
файловая папка с вкладышами, где размещаются листы формата А4. Разделы лучше не нумеровать, предложить структурировать портфолио по желанию (в произвольном порядке).
Главное в технологии портфолио -
помочь разобраться в том, какие действительные интересы и возможности ученика, а вовсе не в том, чтобы создать формально тяжелую папку документов.
В портфолио
стоит вкладывать копию документов и других материалов, а оригиналы хранить дома, возможно в «домашнем» портфолио
. Взрослым лучше с самого начала построить работу ребенка так, чтобы он сам прикладывал определенные усилия в формировании портфолио.
Создание пособий
Тетрадь по чистописанию
ɖ №1
по чистописанию
учени ___ 1
-
_класса
«Спутник Букваря»
Вивчаймо укра
ї
нську мову
в 1 клас
і
Русский язык в 1 классе ?
Автор
natala2002
Документ
Категория
Образование
Просмотров
392
Размер файла
381 550 Кб
Теги
опыт, ефремова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа