close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Anne-Cath Vestly AURORA I BLOKK Z

код для вставкиСкачать
.*
$,'
!,
ta
!
rl ,
t
f'
at
F
(
'd,
L?
a;,
t
I
t
5
. f -
\
-1,''n
I
?rf
't
,'r. t
't,
L\\\ "kb
AHH E- KATP 1,4 HE B E CTAIA
ABP@PA
%g ITIT,
KOPMYGA,,I][
-+
ffit,
, ,i
-\
'l- t -,
f \..
l- ùh
t.\
\i,
Ê.
T3AATEAbCTB 0,,AETQKA.A AHTEPATyPA//
x (HopB)
838
i
I
Anne-Câth. Vestly
AURORA I BLOKK <2"
Oslo, 19ô6
Eûtu au notul7ure ôPyxEyn Holeer<'
cxgÆ cekà|o.6 xoropoù. ^po14e nand, ùa'
tuu u 6a6guxu, ecft e74ë soce&i ôereù u
co6axa, no x,ruuxe CaNoeapxaa Tpg6a.
aa 3ùaxono u uMn tlopee)Kc1co1i nucaTeal''
11u4?,t A\He-Kalpuxe Becrau, xorcpat
Hanucala npo ux ôse nosecru. A lenep'
gbt npolurdere e?:4ë oÔHy eë noaeclb, yxe
npo ôpA2y1o, Ho rcNe Ôp!)KHgn ce1i61o
n.fedeta. xop'excxoû À. rap,ttoû
Pr.rcyHKr B. KopoBnHa
---::t
IIAnA C KO^'CKOU
B oa.n" oo"o.o ûryM'oro u MHoroÀroÀHoro ropoÀa
::oqr ôo,\r,riroii craplrù ,rec. I3 ;r.ecy r<u,rr aaùr,r,r, -rrraczqrr, 6en-
\;!. raÀroKtr r{ pocouaxrl. Àera,ru ooponr,r, Àpo3Àbr, cKBoprJr,r r,
aa3Hbre ÀpyD{e lllrlt}br,
Ho aor fopo,4 Haqa^ pacrrr. Cnepsa on ro^b(o nprrcMarpr/r-
:arcr K ^ecv, ûoloM cTaÀ lroÀ6r1paTlcr ( lleMy Bcë 6À',txe tt
r.rur<e. I4 B oÀr.rH npe(pacHrrù ÀeHb no Àecy 3a6era^n ÀroÂ!r,
:f,rtÀeNr Maûir'rHbr, rrro io 3atpoxora^o ,r 3acKpexeraÀo. Àe-
tetb ctor^rr 'l cMoTpe^r4 Ha Ùcô aTo, A noToM Haqa^M naÀaT6,
otHo 3a ÀpyrrrM, oÀso 3a Âpyar.rM. Te, qro yqe^e^[, co crpa-
\oY x4a,\fl, qro xc Aa.\bLUe 6).Ier.
Ho ÀroÀn serco6upa^ncb Ra^n'rb Bce 4epeora nogprg. Ouu
pacqtrctrÀlr Mecro n HaqaÀrr crpottrb flepBrrii 4oM. Ero crpo-
r.\r! He rl3 6péReH, KaI< B npe)<trr're BpeMeHa, a n3 orpovlrbtx
TÂr<ë^r,rx n^riî, fou poc rovao Ha Àpo)K)Kax. Ero eu;ë xe go-
crpoû^r{, a prgoM y)Ke poc Rlopoii ,4oM, lpelrii, .rerBëpTbrri,
n'.1brit...
<l4HrepecFo, Blrpacryr arr't ÀoMa ra(LrMn xe BbrcoKrrMrr,
(a( M6r?> ÀyMaÀr,r ÀepeBb.{.
Ho Àoua rupoc,ur ropa3Ào Bbrnie. Owr no4nanlrcr a ne6o
TaI< BbICOKO, rlTO ÀatKe CaMbIe BTTICOKIIe lr CTpOxHbIe eÀu Ka3a-
^I,ICb ptÀoM c HTlMIZ MaÀeHb(rrMIt poxÀecrBellc(nM!r e^oq(aMrr.
Aucu4sr u 3alÏrrbr yx.e ÂaBHo y6exaÀL B r^y66 ^eca. To^6Ko
taÀroxll peùI,t r, qlo ST'I ÀoMa nocTpoeHbr À^r Hrrx n npl,lno^-
3aÀr4 Ha cîyûeHÉxt,l noÀbe3ÀoB rperbc Ha co^Hr,rt!(e. oÀÊaRo
BC(Ope oH?t noHtÀn) Lrlo ou,,i6^ûcË, û Toxe yno^3À{ noAa^b-
llle B Àec,
A aor gepenra ydexarl nr,rryga Êe Mor^r{. OHû cto-s^u Ha
cBor,rx MecTax r,r cMorpe^u, Ka( pacTyT ÀoMa.
3
Korga 4ona 6br^û roroabr, rr3 ropoÀa np[exaÀr, ^roÀn u
ooce^u^t7lc6 e Hax. Srr{ lroÀn BeÀu ce6t conceM Êe raK, KaK
Îe, qTo pyôr4^Lr Àec u cTporrÀr,r ÀoMa. Kar<Àoe yrpo oHr.r Topon-
ÀrrBo Bbrxo4rl^I4 ,13 noÀleJÀoB, cdÀh^r,rcb B aBfoMo6r4i14 '| ye3-
xa^r4 B ropo Ha pa6oTy. A Te, y Koro He 6br^o aBToMo6rr^ei,
lult{ }ra TpaMBanHyto oclalJoB(y,
floc,re xux rr3 rroÀle3ÀoB c noprôeÀrlr.r rr paur;aMn B6r^e-
raÀû Àerr4, oHû oexaÀrr B rxKoÀy 14 (prrqa^rr 4pyr gpyryr <,llpu-
nerl> Toarxo oHrr c(pbrRaÀrrcb tr1 BuAy, KaK r.rs ÀoMoB c cyM-
KaMr4 ,'r aBocbKaMI4 BbrxoÀr|^n MaMÀt,r 6a6yl!Kt, oHn cûeûtr-
À1I B Mala3llH 3a npOÀyKTaMr,
Ho rnorga MaMbr u 6a6yuKlr ûbrxùÀr{-\t4 Ha y^r.ri;y 6e3 cy-
MOK tt aBOCeK, 3aTO KaxÀar (aTr,rÀa rrepeÀ co6or:i (o^tcKy c
pe6ëHKoM. 3ro c,Ty.ra,tocr B Te JHu, KorÂa B TLIpI4^ÀTones-
c(ofi 6oÀ6sr4rre Ma^brueii ocMarpr.rBaÀ ÀoKTop.
B o4un rs raK[x Àrreii lla y,.rr'lr;e totBl{Àacb lroBar KoÀrcKâ;
flpaBêa, Xall4^a eê He MaMa ,r Fre 6a6yûI(4, a nana. PaÀou c
lrr'rM rr^a Ma^es!,(a, ÀeBoLrKa. {eeov<y sua,r.u Anpopa.
Bc,te4.:a ÀpyrrrMn rrana l,t ABpopa rroÀouÀn K 6o^bùroMy
cePoMy 3gasIrlo. 3ro II 6r,r,r.a Tr,rpr,r.lroneacxaa ;4eTcKar 60À6-
Hrllra. MaMriI B6rH!rMa^[ ÂeTeii II3 Ko^Âco(, OcTaBÀr^rr Ko^Âc-
(r.r y 8xoÀa rf cKp6rBa^r.rcb 3a orpoMnoii cleK^rr{Hoit ÀBepr,ro.
- Mrr roxe ociaÈrrM KoÀÂcKy Ha y^nr;e, - cKa3aÀ tana.
- Xa,lro ero 5vÀr-lrr,, c(a3a^a ABpopa. -- Oa uor 6rr y
Êac cnaT6 Âo caMoù KopMë)K(r,
Hfiqero. t rnxoHe'rKo! ou !t He npocHllTct, -cKa3a^
IIalIa,
Os sa<losa.lcx ÈaÀ (o^rcr<où r{ B6rHyÀ orryÀa csëpror o
llexoBoM MenKe. 31o 6r,t^ 6paT Alpopu, ero:na,llr Corparou.
ABpopa c rpyÀoM orKp6r^a rrxê^)'ro ÀBep6, lr osn Bol!Àr/r B
6(]ÀbHA rly.
\
B oolrulor't 3aÀe Êa ÀÀt'IsrIEIx cKaueùKax B,4o^b c'reH clt-
:e-\rr ùaMLI c Ae\'Mr7 t\ B o'trrÀaEt{r-I cBoeii oqepeÀL o '{ëM-To
aa3roBapttBaÀû, flocpeÀxHe crot^ 6eÀÉIii cro^r 3a cro^oM ct4_
a"'," *è",4""u I 6e,T.ov xa.lare u s 6e'^ofi rrrafloqKe' nepeÂ
:ieii c'aot^r{ Becd, Ha Ht{x Àexa^ roÀeHb(l'rù Ma^Érlll l' ÀpÉI'a^
-: no3J)'xe py(aMn ''I xoraur'r. fpyrax )<eHt4nÈa cl4.4eÀa ptêoM
;1 qro-To 3anlrcblBa^a B ÎO^CTylo TeTpaAb
KaK ToÀbxo Maur,l yBrrÀeÀn Arpopy n nany c Coxparlrror'l
9a p) (ax, otrlt nepecla^l't pa3foBapr'IBaTb r/l yclaBl4^tc6 Ha lttlx'
-\rpope cra,lo He no ce6e. Oua ue nplrru<'ra, qro66l eë Pa3_
rrq,rhrBaÀll c ra(lrM ^IoooflrircrBoM. BnpoqeM, MaMr'r peuu^'{,
'.{TO MoÀqafb BCe llMeCTe rÀyno !I lyT )<e 3aroBopl't^[ CHOBa'
Ho r^a3 c Anpopu n Fanbl He crycKaÀt, Hecxo'rrro vau no-
\o)Klt^tr cEorlx Àereù Ha cKaMefr(y u rloÀolllÀI']I (_IIaûe'
- Paepeunre BaM noMoqt,' - cKa3a^[ oHlI - tlaBepno, BbI
He oqeHb-To yMeerc o6PàuJarbc\ c raKllM14 Ma^bluraM14l
14 xorr xa BLIA Bcc ollx 6bl^tr ÂoGpble Aepope oaa xe^no-
HpaBl4Àllc6. ona gaxe [cnJ/ra^acb' qlo rIaIIa orÀacî lrM LOK-
parr{(a. Ho nana cKa3a^:
- B.taro4apro Bac. MbI c ABPopoù ûpltBblK^lr cnPaa^trÉcr
caM4. K roMy;r<e Coxparur ue,tro6r'rr uyNnx'
Mavu crPauno YÀllBlc^trct
- Tarne MaÀeub(ue er4ë Htqero Êe ûoatMalort - cKa3a^rr
oHut.
- Haur CoxPaur< YNe
HtrTcr poBHo ÀBa Mect]ta.
He Ma\enbKt'rfi. 3aorpa euy llcnol_
[4 on y;<e Boë nosIaMaer, - aoPÀo
cKa3a^ narl4.
Maur,r uegonepunno nocMorpe^û Ira rIarly' u ABpope no-
Ka3a^ocb, 6yÂTo oHIa HeuHoro o6[Ae^ttcl TOr4a Ona perulr'aa
rroKa3arÉ, rrro ostr c nanoù se xyxe Ltx yMeIoT oopaqarbc c
Ma^!IlIIar'tljl, tr cKa3aÀa IiaPoquo rpoMRo:
- flana, a rbr lre 3a66rÀ 6yru.lo'r<n c Mo^oKoM nocraBrrrb
a xo,a.o4r,rrurr?
Or ue4oyuearzx narra 3aMopriL. r^a3aMn, Ho, K c.racrbro,
66lcîpo Àora,4a^cr, B qëM Àe^o, r,r rpoMKo o'raern^:
- He 6ec[o(oùcÂ, Anpopa, r rrlrqero He 3â6br^. t ycre^
Àa)<e BLIcrrparb ne^èHKn.
Mavrr yglru-rëlao neper^rHy^r{Çb. Ta(oro nalry onr Br4Âe-
À,l nepBblt pa3 R xn3HI1.
Teu nperrerrev ABpopa c naûofi pa3Àe^rcb r,r 3aur,l.rr oqe-
pe,4b. B 3a^e 6htÀo tuyMHo. Ma,rr'rllrr,r cueq,rract n n^aKa^rr, Ma-
MLir pa3roBapl4BaÀrr, u acë 3To HarroMlrHaÀo Aepope r<ourlepr
no PaÀI4o, ToÀbKo ero He^63r 6Ër^0 Bu(^Ioqrrrb. Anpopa pal-
rÀtÂbiaaÀa ÀeTeii, a CoKpaTrr(, He o6pâûJa, BHr,rMaHn, Ha rrryM,
cÀa.4Ko cûa^ y nanbt Ha pyKax.
Maur,r no oqepeÀrâ tro.4xoÀrr^n K cecrpe, (oropa B3Belut/t-
Ba^a 4eTeii, a noToM 3axoÀ1.rÀrr B (a6u'leT x npavy. 14 ror4a tr:
KaouHera pa3.4aBa^cr ofÀyûrr,rre^6È6rù pë8, 4ern B3.4parnBa-
À!I, a na[a c ncnyroM cMoTpe^ Ha coxpartrra r lrxe^o B3Âbt-
xa^.
- He 6oficx, nana, - rllëIlol.oM roBopu^a eMy ABpopa,,
3ro conceu He 6oÀbHo, Cvorplr, rtr,t c CoKparl.r(oM Hrl KaneÀr'-
Kn He 60lrMcr.
Ho nana ,t.o,u,Ko apycrHo KarraÀ fo^oBoii. f[e^o B roM, qro
B Ka6 Here. ol(yÀa c^bruid.\cq pi:b. AerrM Àe.\a^x npMBlrBKy,
a fiana erqê c ÂelcTaa orreHl 6or^cr IIpnBr,,rBo(,
Ha<oneq nogorrraa ,rx oqepegb. Korga Co<parlr<a pa:6y-
4I4^|.1. pa3LtcpHy^Lr r{ no^o,Kr,rÀ14 HJ TBëp4bre. xo.\ùAHbre Becbr,
oIJ oqeEr, paccep, r.l ^cF,. ë,a h KoMy 6rr ?To noupaor,r,nocl? cox-
parrrK 3apeBeÀ ao Bcë rop^o.
To,rr<o nana c ABpopoi ycroKor'rÀr paccepxeuHoro CoK-
paTMKa, KaK lrM Be^e^U HeCTlr efo Ha npItB\4BXy. flana rlo6^eÀ-
t
I
ÊeÀ, Iro ABpopa B3tÀa eto 3a pyKy 14 BMeCTe C HltM CMe^O Ha-
npaBnÀacb K (a6tlHely.
- A ÀeBoq(a nycrb
ocraHerct 3Àec6, - cKa3aÀa BÂpyr
ceclpa,
É".ru.ut"p Ha Mecre. 9ro x<e olr 6]'4er Àe'"arr 6e3 ABpo-
pu? Ho Aopopa noÀ6exa^a K cecrpe l,1 3aÛIe[Ta^a eù,-qro
to nu y*o tia tt*o, '{To eè He YcrblûlaÀa H[ oÂHa MaMa Il[ ce-
c'rpa pa3pettrt'I.\d eri noiirrr BMecre c nânoù'
Cnepna Âo<rop npoc^)'uaÀ u ocMorpe-\ Coripart<a' a no_
TOM CK:UlaÀ:
- Hy, a ceiivac MbI cÀe^aeM Te6e npttBuB(y, qlo6r'I T!'I He
6o,\eÀ KoK^IoûeM. llo4epxure ero, noxaÀyiicra, - tonPoctr^
Ào(rop nany.
Be4novy lane tlyrb He cra^o gypno On ce^ Ha cryÀ tr
orBepnyÀcr.3aro Aapopa noÀo[IÀa r< Coxparuxy t'l ù3tÀa e'o
py*y. Â"popu se 6otÀacb npûRlrBoK, oua 'IoHI'IMaÀa' tITo 6e3
HLtx HeÀ63t o6oiiTlrcb. Corparrr< Tot'e He ricFyfa^cÂ' oÊ To^b-
KO OÀUÉ pa3 BcKPtr(HyÀ l',I TyT )Ke aar[x cpary 6blÀo Bt'tÀtto'
qlo oH ropa3Ào ôo,'rlue noxor< na Aapopl" qeM Ha tany'
- Bol ec,n" 6bI y Bcex 6r'l,ul taxl're cëcrpbl, KaK y 1e6t' -
c(a3a^ ÂoKTop co<paru<y
A8popa noBePH)'Àacb K narle'
- Moxelljb 6oÀbr[e He 6otrbct, cKa3aÀa oHa
flana ocra-rcl toroaoPxrb c Ào(lopoM' a ABpopa BblÛr^a
B 3aÀ, tr106bl np[roroBttrb 4r'r cOrparrxa o,4ex4y'
- Êe4naa ÂeBoqKa! A rBot ltaMa' oHa' EaaepHo' 6oÀbHa? -
cnpocuÀa oÀHa t{3 MaM' KOTOpa cuÀe^a 6"\ri<e scex r Arpope
,r, no-Bn,4ttMoMy, 6bl^a caMat'\Io6()n6lrÉat'
HeÎ, oÉa 3ÀoPoBa, - orBern^a ABPoPa
CaMa-a ,\rc6onbIrxa MaMa xo'reÀa cnpocllT! el4e qro-To' Ho
Tyr nptrlrlëÀ tana, 14 oHa Pa3ÀYMaÀâ'
...--
flana,rosxo oÀeBaÀ ,r 3aBopaqr,raa,r Corparnxa. <,Bor nycrl
Rce art4[,r'>, - gyMa^a Aopopa. Ona 6rr,,r.a yeepena, qlo Hrr(To
r43 MaM He yMeer raK 6brc1.po oÀeBar! tr SaBopaqtlBarb cBoero
pe6ëHKâ. A Coxparn< rrÀaKaÀ ,l Karrplr3Huva,r. Er,ry y)<e lraÀoe-
^o B 6oÀbHr,rrJe, oll xore^ crlaÎb rr He rroHr,rMa^, noqeMy ero pa3-
6y4fi^rr, a ecrb He Âaror. 14 go<rop, Koi.opbrrï Hatr<a^ eMy Ha
xr4BoT r,r cÀe^a^ yrco,r., corparu<y Toxe He noHpaB!r^cÂ.
Ho y;r xro-rro, a fiana yMe^ ycnoxanBa,rb Corparlrxa. Ou
rraKÀoHl1^ct K caMoMy ero yxy t4 larrHcTtseHHo npor,r3Hëc:
- Tav-rapa-6av-rapa-6aM 6aM-6aM-6aM!
Ilane 4ocrarovxo 6br^o c(a3arb zro pa3 fi^Lt ÀBa, KaK Co-
KparÛ( Ty,l. xe ycrroKauBa^cr, Bor tr renepl, yc^brrxaB 3HaKo_
M6re c^oBa, os cpasy nepecra^ n^a(arb. 14 Bce MaM6r, Koropbre
ÂyMa^n, qTo HlrKTo ^yque r4x He yMeeT o6par4albc c AeTbMl,r,
o1 yÀlrB^eqr{r Àaxe plbr pac(pbr^lr.
flarra y,roxu,r Corpalr.rxa s cna,'rlÊbrù MemoK, Aùpopa ûa-
Àe^a na^r,To, n osr,I yri.e co6npa^].rcb yxoÀnîb, (a( n6pyr cauaa
^rc6onbrTHat MaMa c Ka3a,\A nalle,
- He nonnuato, ec^M Ba[la ,KeHa 3Àopoaa, ûoqeMy xe oua
caMa He npiini^a c pe6ëHKoM? Kax uo;r<no nopyqal.b !,To Myx-
qr.rHe? BeÀ6 Myr<rrr4Hri r.aKne paccetHHbret oHu BerrHo Bcë 3a6bF
BaroT ,r nyTaro,r,
- Mo-q Nexa pa6oraer, - pacreprHHo rrpo6opMora^ rrana.
- A Bbr [o'reMy lle pa6oraere? - npoÀorxa^a Àollpaun_
gat CaMa,s ^ro6o[blTHar MaMa,
Ha aro nana Hlrqeao Frc orùe1.rrr\, oH flocnerltHo co6paÀ Be-
IrJI,I, cxBarl,t^ B oxarKy Coxpartrra !4 66rcrpo B6rue^ Ha y^t{lry.
ABpopa ûodexaÀa 3a ÈûM.
B .a.lrqo lor ygapral coexlrrï Mopo3ulrfi Bo3Àyx. OHx or.brc,
KaÀu cBolo Ko^rrcKy, Ir TyT To^b(o nana o6Hapy)<r{^, qTo 3a6br^
B 6oÀ6nrrqe caoë na^bro. Bor 4oca,4a: oH He 3a6br^ Hrr oÂHoii,
L
Âaxe caMori Ma^enb(oli, BerqrrrrKt4 CoKpaÎn(a, a cBoë naÀbTo
ocTaB[À. Hy KaK oÊ Tenepb BepsëTc, B ooÀbEraqy ,,r noKaxeT_
cri Ha rÀala Car,roii _'rro6onrrr.uoii vavel
9ro xce uarr 4e,rarr, Atpopal _ cnpoclrÀ BKoHeI, pac-
crpoexxlrrï nana, lr Alpopa noHrÀa, qro oH Àyqrxe nofr1ël Ao_
Moii 6e3 na^bîo, qeM BepHèTc.t sa Hr.rM B ooÀbnrrryy.
- flogox4lr, , cefi.rac nptrHecy re6e na^bro, _ cKa3a^a
ABpopa. - t nx He 6olocb.
Olja oreopuna raNë,ryrc ÀBepr, u rrlxoHbKo BoIIrÀa B 3aÀ,
Koxevno, ei:i xole,ÀocL, qro6Èt eë Hr,rK ro He 3aMerrr^, Ho He
)'c[e^a oEa Boù1r.r, Ka( Rce noBepHy^rircb R eè cTopoHy. 4axe
MaÀHIr14 H Te ycraB,{^l,tcb Hd Hei:,
- 9ro cayvn,r.ocr? - cnpocr,ra cecrpa.
fl ûprt':lxa.3a HaIrIl,rM rraÀbafo, - cKa3a^a ABpopa, cfa_
Patcb roBopnTb KaI( rir,r B qëIl He 6r,rBa.\o. flycTl, ÀyMaIoT,.ITo
oHr,i c ûanoù He 3aôbr^r,t na^r,l.o, a ocraûrrÀr, ero HapoqHo.
Ho o6Maliyr6 Cauyo ,rro6orrbt.r.nyru MaMy oKa3aÀocb He
TaK-Îo ^erKo. flan[so na,uro 6br^o y)Ke y Heë B pyKax,
- A g ra< pal co6npaÀacb oruec,ln naÀbro.;iBoeMy na-
ne, - 3aTapaTopr{^a oHa. - t cpa3y [oHrÀa, .rro oÊ ero 3a6br^.
Myxvlrxn raKrle paccetHHbre! 14lI se,r.rgg nopyqnrr Hrl oÀHoro
ceptêeaoro AeÀa. C(axrj cBoelï MdMe, geroq(a, qÎo oHa ÀoÀrK_
Ha caMa xo4rdr,r, ù 6o^r,Huuy c pe6ëHKoM. tr4 nycrr nplrurtër
rrane Ha raÀbTo nyroBr.trJy. Br.r4rant, oroplaaacr.
ABpopa cxùar[^a na[rrHo naÀbio ,l y6exa^a, 3a6br8 Àa)Ke
c(a3aTb cnaclt60.
llana HaÀe^ na^bro, rr oH'r noûI^,l Âouorî. Arpope ue xo-
TeÀocrr rroBîopAîr, [aûe, qîo eiii foBoprr^a û 6o^r,HnrJe CaMa,
ÀrooonbrîHar vana. A nÀpyr l]arla paccîpotrTcr? Ona ronr,xo
cKa3a^a:
- flafla, y re6r oropBa^acb nyroûn4a, xoqerxb, '' Ilpr.tlubro?
9
- Her, - orBe'rl1^ farla. - t caM npralllblo, noka 6yÀer
rperr,ca vaùan<. Mu c ro6oIÏ noearIM' 14 t. ÛOù,4èlllb ry^tr6,
a r crÂy paoorarh. Hy-xa, Alpopa, noKaxl,l Mûe rialt AoMl
Anpopa sa,4yrIaa.acr. 3To 6u;ia He^ërKat 3aÀaqa Bce ,4oMa
a T r.rpr.r,t.lrot t e u r 6tl,lu noxoxu Ap) r Aa Apyra, KaK 6,^oJHelJU'
To.trr<o na oÀHoM clor.\o Kopn)c oA " Ha apyroM KoPntc
<.8> n ra( AaÀee. Aapopâ )<rl,\a B Kopnyce <lJ>, ûo r'I3Aa^n 6y(-
Bn pacnÀblBaÀI4c!,, u yraÀarb' <oroplrù ropnyc <<lJ>>,6bl^o Èe
laK-îO npoclo, oco6eHHo ec'\ll rhl noce',\ll^ct B HeM CoBCeM
tIeÀaBHo.
,N}
T
ilr
t\
- -=,t
- llo-voer,ry, Bot ror, - HeyBepexno nora:a,ra Aapopa.
- flpanlr,rrro, - c(a3a^ nana. _ yra4a,ra. Cropo ru nf"_
Blrxuexro 4 nepecrauerrrb ux nyrarb, A renepr 6exnu!
14 oHu ûo6eà<aÀ , Maurr c xo,rxc<aur.r yÀrrBÀëHHo cMorpe_
\It r4M Bc^eÀ, Oar rt ne noÀo3peBaÀIr, rrro c (oÀrcl<ofi MoxHo
6erarb, A Coxparr4x y^6r6a^cr, xoT' r, He 3Ha^, qîo eÀer 66rcr-
pee Bcex geTeù B Tûprr,\^TotleHe. Aopopa u nana 6exa^n npr-
vo ÀoMon.
A e ore4yrculeii r^aBe Br,r no6brsaere y rlr4x ÂoMa ,r
v3HaeTe, (a( oHrr x!,lByT,
l*i
i'; ).
{){à
(#,)r r ;'
B 4orue,
a'jaoMy TaM,
(o^tcKy B
^L BBepX.
Ha 6o,rruyto n^olqaÀKy BEIxogll^o Mtlofo
rra(olbrx ÀBepeli. 14 uro6u Aopopa y3HâBa^a
6r.r^ K A8epx KPacHvro ÀoÛJe{Ky. Hd (oropo14
NOqTI4 NOÀ CAMbIM HBEOM
rêe xr,l^d ABpoPa. 6blÀo rplrHa4lrar6 3ra)Keù, u IIo-
KoHeqHo, cAena^fi.lr.lsr. Aopopa c nanoi:i aKaruÀtt
,r.llôr, gai<a,trl'r Ha KHonKy AecÂTofo araxa lr noexa-
coaeprlleHno oÀ14-
cBoro, rIaIIa npr4-
6br^o Hafll'caEo:
t:
ffil
u coKPAr 't'ErE. I
Arpopa eqë He )rllcra qtrrarb' Ho tro sToll AouJeqKe osa
cpa3y HaxoÀtr^a cBolo KaapTlrpy
no(a nara rltrgrn,r qaiinrax !r np'{uuRa^ K naÀbro nyroBr4_
qy, Arpopa crot^a y oKÊa r'l cMorpe-\a BHtr3
- flana, - cKa3a^a oHa, ÂaBaii c ro6ofi lrrparb, 6yÀTo
Mbr tp4exa^It r Artepuxy II (pyror\t x('rll'l Ilx4eiqu flou-
EnûI6, Tl,t MHe PaCCKa3I'IBa^i
- flovuro, - cKa3aÀ nana, To^b(o' o-MoeMy' zaa r{lpa
I]aM He orreBb noÂxoÀic, . Be4r' neplrte noceÀeHlrhr, (OTOpble
npl4exa/\u B AMep \y. Ao^)-Hbl 6I'1.\x cdMlr clpoMTh ce6e ÀoMa'
oopadarblBarb 3eMÀIo.. A !16I rlpfexa^'r Ha Bce loroBoe'
- Hy n uro x? Pa3 fla llr coceÀll rloce^lr^trcl 3Àecb PaHb_
rrre Hac, 3HaLInr, oHt'I Bcé paùûo rlro uÈÂei'iIJl']I Onr't nepnue
3asr^tt 31oT ÀOM 14 lenepb rcM lle HpaBI4'tCt' ilt.o M6I TO)<e CIOga
tptrexa^tt. Tlr savetlrl, (aK oxt sa nac crrorp'ar? KaK 6yÀTo
xOTtT HanaCTL.
- He o6paua,r BHltMaHtIt' - c(a3aÀ tana'
- npaBÀa, npalga! Onl'r coBceM Ra( lluêefrqbl' oco6ellHo
MaÀbqrâ[IKrr, - c(a3a^a Arpopa. - oHr'r Bcë BPeMt BOTOIOT Âpyr
12
: Àp)'roM. flroxo 6y4er xaureuy Corparary, Kofi4a oH Bbrpac-
T CT,
- K roMy BpeMeH[, KorÀa Corparrx Haylrrrrcr xoÂnr!,
:edÈ )xe nepecTdHeT (a3.l,rbcr, 'lt.o haru {oM Hace^ëH Bo14H-
arBeHHbrMr'r ,lHÀeùrjaMft. - CKa3aÀ iana. , {,ayai,t Àyqrxe nr-
:âT!, 6yÂro Hallr ÀoM - oro 3eMHori llrap, a xaaprlrprr - paà-
irr'te crpaÈ6r. trl n xa;rc4ori crpaue ,llog!t :<r Byr rIo-cBoeuy.
B ogaoi,i crpane - Bece^o ù rinTepecxo, a 4pyrofi - He o.reHb.
B rperrerT - Àpy>(Ho, B qerBëproii - ccoprrcr. B nrrofi -
.\116rT My3r,rKy, B ùrecroù - KapTr,rHbr, a B ceÀGMofi ^106rT T0À6-
(o B(ycHo noecTr,. KorAa lnr no3FraKoMt4lllrrcJ{ c KeM,HrroyÀb It3
. oce4eù r no6truaeutb v rltx AoMd. 6yAeM cqrrJTr,, Llro rr,r c6e3-
;[^a B qyxyrc crpaHy r,r y3aala, kaK TaM xr,reyr. llo_uoevy,
laK r{rpaTb rzHfepecHeia, qeM B r4HgeriqeR.
ABpopa 3a,4yva^ac6. JeficrBare^hqo, ora r{rpa ropasÂo !rH-
repecrree, K rorrl' xe, KorÀa tfpaeûL r un4efir;et, HaÂo Bcex
tjorrbci - 14 coce4erÏ n MaÀblrnûIeK, - a ec^r rrpar6, 6yÀTo
nyTeûecTByelllÉ no pa3H6tM clpasaM, 1O ril4qefo lle cTpaltHo.
Ho ryr Aepopa Bc|loMHûÀa o ,tëM-To ÀpyroM.
- llana, a rbt He Moxerrrb Kair<Àoe yrpo ÀeÀarb ce6e 3aB-
TpaK rr yxoÂr,rT6 xa pa6ory?
- IIo,ieMy 3To re6e BÀpyr 3axoreÀocr,, qro66t r yxoÀr,rÀ Ha
pa6oÎy? - yÀraBuÀcr naûa.
- A ,raoôr,r HltKTo He roBopr.rÀ, qro rbr ue padoraeub, -
OTBelrIÀa ABPopa, rr rana nOHrÀ, rrTo oHa BcnolrBrr^a CaMyrc
Àroôo[brrHyro MaMy, Koropyp oHt/r ceaoÀHr B,lÀeÀr B 6o^ÉHrqe.
- Cefi,rac.s re6e Bcë o66rcnro, ABpopa, - c(a3aÀ na[a. -
Btagltulb,,rl.r, KotÀa MbI c MaMoii nogHaKoMn^trcÉ,, MIJ o6a 6r,I^14
ellrë cTyÂenraM]4. A wsytax 4cÎopuk) r{ apeqecKnfi rsbr(, a Ma-
Ma yrll?t^acb IJa ropr,rcTa. Ilorou vu tlorKeHtrr^ircb tr poÀt1tÀac6
Tr,r. MaMe npe4^oxrr^rd xopolxylo pa6ory, Ho oe4l xe,\laa 6u.rro
l3
I
OcTaBÀ.aTb Te6.a AOMa OAHy. Bo1 uu c uauofr vt peuII4^I{, rITO
oHa 6yÀer xoÆI{Tb Ha pa6ory, a fr.6y4y H.aHqlzrb re6t u nucarb
AOMa CBOIO 4nCCepraI+I4IO...
tr4 rotosurb o6e4, I4 crlaparb, ?I y6llparb' I4 tlrparb Ha
nvra*vrlao, - no4xBarl{^a Anpopa. - A qro raKoe Avccepra'
tlux?
3ro 6o,rrulofi Hayqurrri tpy4. Kor4a A eé. :aafivllry, .ff cra-
Hy KaH4rrAaTOM r4CTOpVtv vr 6ygy npeno4aBaTb B yHI,IBepCI4Tere.
Bor ror4a npn4ërca MaMe cllgeTb 4oMa II 3aqv16amc.s xo3.sficr-
aor'1. lIpaBAa, CKaxy te6e nO ceKpeTy, IITO Haula MaMa Oqeub
He .rrrc6nr xossfiHu.raru. Efi ropa3Âo ^erqe BblcrynllTb B cyi4e'
qeM [puroToB?ITb o6e4. Ho uu c To$ofi $ygeru eii ncuorarl.
Tax qro se cuyw,afi,cx, Kor4a y 1e6fl, cnpauilBalor' noqeMy
TBOii flana He pa$oTaeT, r{ cMe^o orBer{afi: ra>r4ufr pa$oTaeT
no-cBoeMy.
Aapopa c nanofi noe^u I4 HaKopMr'r-lz CorparuKa. Arpopa
CaMa Aepx<a^a COrpatura, nOKa OH cOCa^ vls 6y6l.tO.rrn.
IzI CorparuKy aro orleHb HpaBlz^ocr,. Eulë 6u, .le>rarb Ha py-
Kax ropa3 ë,o fipvrflTHee, rreM B KpOBarI4.
A xor4a c e4oir 6u.iro noKoHrreHo u narla pa3Àoxil^ Ha cro-
Àe cBOr{ KH}rrII, Anpopa noHt^a, rITo nopa vrîTvr ry.l,x6. Ona
OÀeÀaCb I,I BbIIII^a Ha ^eCTHIdrly.
Ho ry.rr,arb eii He xore^ocb. {erovex oHa elqë He 3Ha^a, a
Ma^bqr/KOB nO6aI4Ba^aCb. Oua 4orrrO CTO.s^a Ha ^eCTHI{qHOfi
n^ol4aî4Ke I4 CMOTpeÀa B oKHO. BHuey poc^I4 eÀI',I, no npuropKy
6era.rru p,ert . Cnepxy oHtI Ka3a^tlcb Ma^eHbKI'IMtI' KaK MypaBbu.
Vb cocegHefi KBaprtIPbI Bblr^,rHyÀa )KeHI4mHa. ABpopa He
cneua Haqa^a cnycKarbct' qroobl coce.4Ka He ycne^a cnpo-
c?rrb, r4e eë MaMa. Tav, rge oHI4 xu^I4 paHbule' Arpopy HuKTo
He cnpaul{Ba^ rpo nany t Nrary, Tau ux gaBHo raA^w. Xopo-
ruo, KorÂa rbl BCeX SHaeIub n Te6fr, BCe 3HaIOT.
t
t
t4
_'-:-{
Ecrn Anpopa ru^a fy^rrl.b
:-e: nantr, oHa HUKOI4a He cryc-
iii.\acb na ,rruQre. Be4n freruKoM
r!-rrrr ÀoÀrure. B4pyr efi yp,acr-
:.; c|I\'cKaTbc.fi TaK MeÂ^eHr_ro,
irçr. Kof4a oHa 4ofi,4ër Ao nep-
sç-rro 3Ta)<a, y)(e nopa 6yger
-:ur3Bpâtr|âTbc_tr 4ovrofi o6e4am?
.{spopa crrycrrd^acb Ha oguy
:r,\'neHbKy, noToM euJë Ha ogHy.
Ilurepecuo, cKoÀbKo Bcero cry-
:leHeK Ha ^ecrHuqe? HaBepHo,
raK MHoro, uro Anpope carqori
;I He COC[{WTATb.
Ha ,rectuzr;e 6nr,ro Trxo-Tr.{-
.xo. Aepopa rpoMKo ronHyÀa Ho-
iori, pa3Æaucfl r,,lyxofl,r 3ByK r/l
3aMep gaÀeKo BHr.r3y. Her, ay.r-
ue He uyMerb. A ro elqë ouarl
xro-uu6y4r nufi4er w3 csoefi
KBapT14pbr.
Anpopa Bbrr^.sny^a B oKHo.
Tenepr ona Haxo4r{^acb Ha
vpoBHe cauofi sr,lcoxoii exr4.
A uro, ec.ru 6u ^roÀr{ 6uau ra-
KOrO xe pocTa, KaK 4epenrx?
Karofi xe nrrcôru 6uan 6u y
nux 4oua?..
Anpopa He saMerrrÀa, KaK
[eper4 Herï florBrr^c.{ He3Ha-
rourrfi Ma^bt{14 ruKa. ÀecrHrzrya
zr/,.
Wlt
/t\
/ !=
'//,
==;=/æ-
,;, ,,|
!
n
!
!
n
{
6rr,rr,a raKa ylKafl, tITo He3aMerHo npocKo^b3Hyrb MI'IMo 6u;to
HeBo3MoxHo. Ma.lrrqurura c I4lHTepecoM cMorpeÀ Ha Arpopy'
Arpopa ocrarloBl{Àacb.
Tu qro 3Àecb 4e.r',aenr? - crporo cnpocu^ Ma^bqulrlKa'
fl. z4ect xcllBl, - I4cnyraHHo orBerl'IÀa Arpopa'
Ha raxou ataxce?
Ha 4ecaror"r.
- A na .luQre uoqeMy He eÆeub? He6ocr 6orrurlc's?
Cauoe npeKpacHoe B vcropvrt qe^oBerrecrBa - crpeM-
^eHrre no3uarb sce tafiHrr 'r4fipa' - Bgpyr BbIna^I4^a Anpopa' -
Sruu x cefi.Iac I,I 3aHI,IMaIocb.
Brr-ro, KoHeqHo' A,ot.a4a^I{cb, tITo Anpopa He caMa 3To npÛ-
gyni.ata? 3ru c.r,,ona qacro npol'I3Hocu^ narla' u Anpopa ux 3&-
noMHtIÀa. Ho ua.tnqlalrlKa sToro /He 3Ha^' OHenes or Id3yM^e-
Hrr.s, oH ycraBuucfr, Ha "Ty qy4HyIO AeBoqKy' a oHa reM BpeMe-
HeM oucrpo cnycru^acb Ha OAvr:H npo;tër' He/rls's cKa3arb'
qro6u oHa qyBcTBOBa^a ce6g e nolnofi 6egonacnocTtl.
?i4| |Io4ox4lt-ra! _ oIIoMHI,IBIlII4cb' Kp'IKrry,t\ efi Bc^el4
Ma^bquurK a. - fl, sa6u/t cnpocum'' KaK re6r aonyr?
Tenepr oH y)I(e He Ka3a^ct Anpope raKI4M crpoftlM vI
crpaIIrHbIM, neperHyBlrlllcb qepe3 [ePu^a' oH cMorpea' na seë'
- Anpopa, - o'rBertl^a oHa.
Bpëurr, TaKoro PIMeHpr ne 6rrsaer! - craaa^ oH'
Her, 6rrsaer. - Aapopa ynp'aMo MorHy^a ro'Losoft' -
A not qro oHo o3uaqaer' TbI He 3HaeIIIb'
Hu.rero oHo He oeHa'{aer! - cKa3aÀ Ma^bq[luKa v c\e-
^a^ lllar BH'I3 rro ^ecTFlllrye.
He gsaeuib, He 3HaeIrIb' a .g He cxaxy! - KpllKuy'rta As-
popa Id no6exa^a BH!I3,
oua oqesn 6osrr.acr, qTo Ma^br{I4IUKa paccepêvtTcfl vt no6e-
xlvrr ga Hefi. Ho oH' BIIÂHo' u He Aywax,4orou'a:rl eë'
l
I
I
i
I
'.t
l6
3an'xasruucn, Anpopa nuôexa'a uB fioî'e3la. Bosr\e ÀoMa
lr:paÀH aeril- osu c .r.ro60nrrrcrBoM nocMorpe^r{ Ha Anpopy:
--i+a 6br.la 3gecb HoBeHbKafl., a oro Bcer4a rdHTepecHo.
Anpopa cMyrrr^acr, erï 3axoreÀocb BepHyrucx 4oruofi. Ho
!.aK 3TO CÀe.rarn? Ha .recT:F.vnte eë uanepHrKa fioAcreperaer
rurr MâÀbr{u[rKa. Anpopa B3r^tHy^a Ha ÀoM, efi xore.rocb orbrc-
{arb cBor{ oKHa. To,Lrxo pa3Be vtx vafiîërur? Bon rrx KaK MHo-
;ol lA BÀpyr oça ygvtÆe^a, rrro rta 6a.l,xoHe cror4T nana r{ cMor-
prrr Ha neë. Kar 6nrft? Kpurayrr nane, qro6u oH cllycrvt/'cfr.
;r :a6pa,r eë 4or"rofi, He^b3r - pe6ara yc^bruar vt Oygy, laÆ
sefi cr"rexrbcr. Osa nouaxa^a rrarre pyrofi: <rVI4w crc4a!r> Ho
xana eë se noH.rr^. Ou 6rr,rr c^r4rrlKoM BbrcoKo, noqrrr noÀ ca_
:'rrrr'r He60u. On ^ilurb Kr,rBHy^ Anpope r,r BepHy^cr B KoMHary.
Her, uaxarb nane 6rrao coBeprrreHrro 6ecno^e3Ho. E4zH-
crBeHHoe, qro ocraBa^ocb Anpope, - aro yfrrv no.4a^brxe or
ÀoMa, TyAa, r4e eë H?rKTo He yBvr+vtr. Vl o:E.a nou^a Bcrpeqarb
MaMy. flpar4a, MaMa AO^xHa 6u,ra npr4exarb eu;ë ue cKopo,
Ho rrlo ro4e^aetur? Anpopa 6uc.r.po uafa^a npoqb. Vl rcax.4ufi,
xro eë BvAe^, Ælrax: HaBepHo, ora AeBoqKa noToMy raK Topo_
nwrcg., rITo MaMa noc^a^a eë n MarasuH.
Anpopa tu^a r Meqra^a. Bor ec.tr 6u Corparnr 6rra no-
crapure, ol{n 6nr xoÆvrLvt ry^rrb BMecre. IzIu 6rr.ro 6rr ncer4a
BeceÀo r{ coBceM He crpauHo. Anpopa gep)Ka^a 6u ero sa py_
Ky rr noKaSbrBa^a 6rr er"ry i4oMa, 4epeBbt, asroMo6Z^r4, Br4Tpr4Hbr.
Coxparury xopo''o, ceituac oH To^bKo cflr,T, 4a ecr, Àa Karaer-
c.8 B Ko^rcre. Ero He 3acraB^rroT xo4r4Tb fy^rrb or4HOrO, KOr4a
eMy He xor{eTct.
Anpopa no4HrÀacb Ha nprropoK... ocraHoBra^acb. Orcrc4a
eli xopouro 6u;ru Br{i4Hbr Bce Marur4Hbr, Koropbre e4yr r43 ropoÀa.
Ona 6rura yBepeHa, r{To He nponycrr{T MaMy, noToMy qro Ta-
KOIO aBTOrUOora.lx, KaK y MaMbr, se 6nra.o Hr4 y Koro. Ilporua,ofi
t7
BecHofi narla caM BbIKpacvL ero. Becb aBToMoOI4Àb oH noKpa-
cr(À B cuHvrir IJBer, a Kpbl^bfi B .spKo-KpacHblfi. HapouHo! On
cKa3a^, qTo B ropo4e cTa^o TaK MHoro Ma[IlrH, qTO ^]Oi4I4 CKOpO
y)Ke He cMofyr or^I{rrldrb, rge qb,a. 3aro renepb MaMtIH aBToMo-
6ulr yrKe He cnyrae[Ib c ÆpytvtMt .
Aepopa cMorpe^a Ha 4opory ll noga6u^a npo He3HaKoMbIX
pe6xr Bo3^e ÀoMa u npo Ma^brll,ltuKy Ha ^ecrHurle. BoH n aBTo-
uo6ule sa py.rrër"r cvl+vrr xeHIrIuHa' coBceM KaK MaMa. Ona
orregb roponrrrcx. Hanepno, eë To)Ke >I<LYT l,erv. A t-loxcer,
oHa cnerrlur, rloroMy qro y Heë eu;,ë He roroB o6e4? AnpopnH
rrana Bcef4a ycneBaer nptrroroBlaru o6eg K nptle34y uaurt. Ho
Be(4b He y Bcex raKl4e rIarIbI, KaK y Anpopu'
Anpopa osg6.Àa. Hro6u corperbct, oHa nonpblraÀa' cHar{a^a
ua o4nofi Hore, noroM ua 4pyrofi. A uauu scë He 6u.r'o. Hesa-
MerHo creMHeÀo, 3a)Kf^ucr Qouapu u oKHa AoMoB' I,I or SToI'o
Ha y^urye cra^o eu;ë reuuee. B nepnufi paa Anpopa ryÀt^a raK
no3.4Ho o4Ha.
Haroner; noKa3a^cfr vraNrvtr asroMo6laa'r! Anpopa 3arrpblra-
^a, 3aMaxa^a pyKaMI,I, oHa p1à<e c4ëpuya.a c ce6s. ilrarlKy vI cîa-
^a Maxarb elo. Be4r MaMa He sHaer, qro Anpopa suru^'a eë
Ecrpeqarb, oHa Motcer He 3aMerl4:rr eë I4 npoexarl ulruo. Ho
MaMa, KoHeqHo, 3aMertl^a Anpopy I4 ocraHoBtr^a MauI{Hy.
Anpopa, qro rbl 34ecb 4e^aelrrb o4Ha raK nos4no?
cnpocu^a MaMa.
Bcrpevan re6x, - orBerl{.ta Arpopa.
- A rana guaer, r4e ru?
Her, x He MorÀa eMy cKa3arb, oH crot^ na 6artroue, a
I Ha 3eM^e, orl MeHt ecë panHo 6nt ne yc^bllrla^, - cKa3a^a
Anpopa.
-- Tu .4o^)KHa 6ula nogH.arbcfl. n npe4yflpe4nrb eto, tITo-
6u on He Bo^HoBa^ct, - cKa3a^a MaMa.
18
t
'i
--- -/
fl, ue Mor^a no4Hrrbcr, _ cKa3a,rra Anpopa. _ Taru Ha
ÀecrHurqe 6rr,L ua.a,rqurrrKa.
Maua ncë non.q,\a, oHa fioca1vr^a Anpopy B MarrrzHy , m olvr
roexa^u 4ov^oir.. llo nyrz MaMa cnpocn^a:
Cxaxcr,r, a nane He craÀo Ayplo, Kofga Coxpar:uxy Ae^a_
t*r npvtnuax.y?
Her, .a cavra Àep)Ka^a Corparzra, a rana cvr1e^ Ha cry_
Àe r4 cMorpe^ R Apyryrrl cropoHy, __ cKa3a^a Aapopa.
Kax 6ucrpo oHr, Aoexa^r4 4o 4ouy! A xax ÀoÀro Anpotrr;1
ur^a or 40r'ra! Mapra nocraBl,rÀa agroMoom^b Ha o6'.rHoe Mecl.o.
3anep^a ero m o6ouaa BoKpyr, npoBepr.{, ncë ^u ts roprgK<:.
florou oHa B3rÀa Anpopy za pyKy, vr o.rrvr notu^u 4or,loli.
Anpopa of^.rrge^a ABop. Borr ror Ma^bquruKa, Koroporo oHa
B.Tperr4^a Ha ^ecrHr{r,e. Ho p.s40M C uaruofi Anpopa HrÀqero He
6ox.rr.acr. Ma.rrrqr,rurKa roxe 3aMerr,r^ Anpopy.
An-popa! - KprrKHy^ oH vaça^v, Ho no4oinrvt He no_
cMe^.
Trr y:re no3HaKoMrirÀacb c pe6xraulr? Bor xopouo, _
cKa3a^a MaMa.
llana s 6e^oM Qapryre
Àep)Ka^ KHrrfy, a 4pyroli _
Kax nxycHo naxser!
MAMA.
cro.rrÀ Ha Kyxue. B o4nofi pyKe oH
^o)KKy.
r{ro y :aac Ha o6e4? - cnpocn^a
llloro.la4urrfi cyn! _ rop4o orBerr4^ nana. _ ?Iurepec_
HO, KaK oH BaM noupanurcx?
fl, eryë Hu pasy B )Krz3Hr,r He e^a ruoKoÀa,4Horo cyna, _
cKa3a^a Anpopa.
,fl ro>re, - cKa3a^a MaMa.
14 x rox<e, - cKa3a^ narra, _ noroMy qro .fl To^bKo ce_
roÀH.fi r'rso6pëa ero. 3To oqe'b npocro. fl co6wpa^c.s npr*oro-
Br4Tb Ha o6e4 uroKo^a^Huït ny'uur, Ho aa6rla, a Kof.a cnox';t_
l9
I
'1
TVL/.CA,6u.rr.o y)Ke no3r4uo. w BOT BMeCTO ny4r{Hra .{ npr4foToBr,r^
IlroKo^aÀHrui cyn.
Bu, Konevuo, Àoraga^racb, rrro rrroKo taguwfi cyn noHpaBr4À-
c.s sceM? Anpopa or{eHb xa^e^a, vro Corparr4K eu+ë c.Lnurrou
Ma^ v eMy He^b3s. !,ax<e nonpo6onarb raKoro BKycHoro uoKo_
^aÀHoro cyna.
I-Iocle o6e4a MaMa o6rlqso KopMilÀa Coxparuxa, a rroroM
^oxu^acb or4oxHyft. flana c Anpopofi rÀnoër"r Mbr^r,r nocyly.
Hy nor, Harua pa6ora 3aKoHqeHa, - cKa3a^ rrarra, Kor4a
noc^e4nrr rape^Ka 6u.ra BbrMbrra. - Tenepr n nofi4y B3ApeM-
Hy, a re6e npr,r4ërcx no4exypurl. Àa4no?
- Àa4uo, - cKa3a.rra Anpopa, -- To^bKo rbr nprdHecr4 MHe
MOrO CKaMeeqKy.
A qro aro 6u.lo 3a ge)KypcrBo 14 sarreM Æ^r aroro noHa4o-
6u.rracr cKaMeeqKar Bbr y3Haere B c^eÀyrolryefi ra.ane.
ABPOPUHO ëE)KyPCTBO
Anpopa nocraBrrÀa cKaMeer{Ky B upnxoxcefi BosÀe ÆBepw r
ce^a Ha r^eë. IA xor.s oHa cu4e^a coneptuenHo o4ua, efi cosceM
He 6rtao cKyqHo. A asaere, saqeM oHa raM cvr4exa?. 9ro6u
orKpbrrb gBepb, KaK To^bKo no3Bou.sr. B aroM-To rr cocror^o
eë 4e>rcypcrBo. Kar ro.r.tro pa3r4aBa^cr 3Bouox, Anpopa 6ucrpo
orKpbrBa^a ABepb, .rro6u He nosBoHrrÀr,r eurë pa3 v ue pas6y4vr-
Àr{ nany rÀ MaMy. )K4aru efi npururrocb Hego^fo.
flepnrrr"r B aror Àeub fipuurë,r .re^oBeK B rrr^.rrrre, c 6or.rruofi
cyvxofi B pyKax.
flana rir MaMa 4ova? - crrpocu^ oH, Kor4a Arpopa or-
Kpbr^a eMy ABepb.
- !,oua, Ho oHr{ cefi.Iac or4blxalor, I{x He^bsa 6y4urr, -
orBerrrÀa Anpopa.
fl, npogaro rrrropbr, - cKa3a^ oH. - Bbr HegaBHo nepe_
exa.\11) BaM, HaBepHo, Hy)KHbI HOBbIe UrrOpu?
Hyxurl, Ho Mbr Kynvuyt xo^ogr,rÀb*vrK, vt renepb y Hac
ïer Âener, - orBerr{Àa Aapopa.
Tor4a fr fipm4y, Korga y Bac 6ygyr geHbrrr, _ cKa3a^
;rpoÀaBer{ rrrrop u yruë,r,.
Aapopa rrrxo'bKo 3aKpbr^a ABepb r,r cHoBa ceÀa Ha cKaMe-
er{K}r. ona cayua^a, KaK yp,aL'.rorcfl. rraril npoAaBr}a rurop. Bor
u-rH rrot4orrëa. r auQry u cnycru/.cfl. BHr{3. B 4pynre KBaprr,rpbr
oH He 3axoâux. Bra4no, coce4rM on eu;ë paHbure npoAa^ HoBbre
ixropbr tr1r 3Ha^, qr.o ôorr.rrue oHrr ncë panHo He Ky[rr.
Bcrope onrrb nocÀbrrrra^r4cb ruarr{. oHu earzxaÀrr nepea
ra>r4ofi ABepbro rir, HaKoHery, npv1trtrtsw^vtcb x Anpopranofi. As-
pOpa yCne^a OTKpbITb llpe){<{e, qeM nO3BOHIiI^r4.
Ha naorqa4re cro.s^ Ma^bqr4K, oH rrpoÀaBaÀ ;lorepefinue
6u,rerrr.
Cnacz6o, HaM He Hago, - orBerr,r,ta Aapopa.
Kynu. llo aroMy 6u.rery Mo)KHo Bbrr,rnparb aBToMo_
6n.nr, - cKa3a^ MaÀbquK.
- y Hac yxe ecrb, - orBerr,r,la Anpopa.
Ha 4eHrru or aroli ^oreper{ Mbr xorrrM nocrpor4Tr eyr-
6o,r,ruyio n^orqagKy, - cKa3a^ Ma^bt{r4r. - V re6.fl ecru 6par?
Ecrl, - orBeTr,r,ra Anpopa.
Hy aor, 6y4er r4rparb raM B Qyr6oa., - cKa3a^ Ma^b-
qI4K.
On erqë He yMeeT r4rparb n Qyr6oa. Enry Bcero gBa Me-
cflr+a, - cKa3a^a Anpopa. - A r4ener y Hac Her, [oroMy qro
Mbr Kynu^û1 xo^o4r4^bHr,rK.
Tar< 6u cpazy ?r cKa3a^a, - 6yprny^ Ma^bqr4K r4 no3Bo-
HI{^ B COCe4HTOIO KBapTtrpy.
Os o6oruë,\ sce KBaprrapbr Ha r4x n^orrta4Ke v cnycrvr^cn
2l
Ha AeB,grblfi arax<. <.K'ro x<e npla4ëT K HaM renepr? - noÀyMa^a
Aepopa il Tyr )Ke Ha ^ecrHr4r;e cHoBa pas1a^ucb rrrarû. Aspopa
nocneruHo orKpbr^a gBepb. 3Haere, r{To npoÀaBa^r4 Ha aror
int
pa3? I'.riasxu A^.fi ÀBeperi. Aapopa Hr4KorAa He Bvr4te^a vx, vl
oqeHË y4llBvrLacb.
A saqev osv? - cnpocn^a oHa.
Ec.rtu y re6s, B gBepil 6y4er r^a3oK, Tbr, He oTKpbrBaff
r4Bepb, cMo){<errrb Bv{ÊTbt KTo K TeOe npntuë.t, - o6r,scnrarr. efi
npo4aBert f^a3KoB.
Arpope 3To orreHb noHpaB?r^ocr,. Bor 6u xoporuo rarofi r,La-
sox! OHL{ 6u c Corpau,rroM Bcerga cMoTpe^r B Hero, npe)KÀe
qeM orKpbrrb ABepr. Aepopa y)Ke xore^a paz6y4vtrb nany r{
rrorrpoctrTb efo Ky[I4Tb rÀa3oK, Ho BoBpeMr BCnOMHnÀa, qTO
y Iltltx HeT AeHef.
- A Bbr r4x ga ÀeHbrr4 BcraB^-fiere? - cnpo cn''a oHa Ha
Bcsrcvtit cxyuaù.
KoueuHo, - oTBerr{^ npo4aBery r^a3KoB, - aro Mor pa-
(iora, fr, Ha 3To )KI4By.
V sac cefiqac Her 4eHer, - cKa3a.r*a Anpopa. - flpvgv-
'r'e , rro;l<a^yitcra, qepe3 HecKo^bKo ^er, nana c MaMofi ronop.rrr,
r1'1'q) 'r'or,{â y le^ac 6y4er Oorrrure ÀeHer.
llpoganeq r^a3Kor nonpoura^cx c Anpopofr w yurë,'r r4cKarb
,Ilt,l'ft{e KBaprr{pbr, rÀe er4ë ue 6r,rrr.r,r acraBÀeHbr r^a3Krr, a Aepo-
l).t frl_\a Ha ctsorc cKaMeeqKy x'p,aTb c^eÀyrourefo 3BoHKa.
(Iepes HecKo^bKo Mr4Hyr onrrb no3noHrr^n. Anpopa orKpbr-
^a gtsepb. Ha n,'r.ou;a4Ke cro.fi^a xeHulr4Ha, eë ''vrryo rrclKa3aÀocb
Aspope 3HaKoMbrM. OHa 6rl.La 6es na,\rro u Hrrqero He npoga-
rla^a. 3ro 6ua.a rÀx coceÀKa.
- 34pancrnyfi, rua.r.rrurra! - cKa3a^a oua. llepe4afi
MaMe, qro cerogn.s eë oqepe4b Mbrfb ^ecrHr4r.rl
Xoportro, - cKa3a^a Aapopa.
I
t
'a
))
--'*l
A ru ue ra6Y4eur?
Her. ,fl o6.ssare^ruo nepe4êM, - cKa3aÀa Anpopa u 3a-
ÀyMa^acb.
V coce4rr,r 6ruro raKoe À?Iqo, rar 6y4to oua He BepI'I^a' qro
MaMa Mo)Ker BbIMbITb ^ecrHrrlty. A ne4r 3To raK npocto! Bsqrb
Be4po, HaÀI{Tb BoAbI' rlacblnarb Mbl^buoro rlopolxKa' Bor uapra
cKopo Bcraner I,I tsblMoer. Ilpae4a, MaMa ycra^a noc^e pa6orbl'
Pagse oHa ^er^a 6rr cnarb' ec^I{ 6 ne ycraa'a? Ha4o cKa3arb
rrane, nycrb oH caM BbIMoer 3Ty ^ecrHtzryy' Ho ro^bKo' ec^I{
coceLvl yBvt/.fiT, t{To ^ecrHI4I+y MOer flana' oHI4 oKoHqare^bHo
peuar, vro Anpoprana MaMa .tenr.fifira I4 3acraB^'fler narry pa6o-
Tarb BMecro ce6s.
Anpopa Ay:,i^alra, AyMa^a I{' HaKoHeDt' npt 1yv'ala' Ona no-
IrIÀa Ha KyxHIo, r'lfr^a Ilegpo, TprIrIKy u ropo6xy c MbI^bHbIM
noporrrKoM. florou Haopa.zra no^Be4pa BoAbI - IIO^Hoe efi 6rt,'r.o
6tr }Ie no4H.fiTb, - Bbrcbrna^a B BOAy BeCb IIopolxoK lI flolil^a
cal|{a MbITb ^ecTHI{qy.
Ha na.oq,aÂKe oHa ocraHoBrr^acb. Otxy4a tce Ha4o rraqw-
Harb MbITb: cHvrsy tI^vI cBepxy? Anpopa no4yMal.a v peluu^a'
qro cBepxy. Cefiuac oHa rro4HvMercfl Ha rpl4Hag4arwfi ?Tax< vr
npuMerc.q sa pa6ory' {nepr B cBolo KBaprldpy Anpopa 3ax^on-
Hy^a. Eucrpo raKylo 6o-r.ruiylo ^ecrtvlr+y rcë panuo He BbI-
Moerlrb. A ror4a oHa BepHërcn, nafla c uauofi ytKe npocayrcfr'
Anpopa norauru^a BeÀpo Ha rplÀHa 1u,arrtfi arax' Ono 6ua'o
ttx<ë.noe, rr oHa HecKo^bKo pa3 ocTaHaB^I4Ba^acb. Teuepr oua
ne 6o.a.tacb BcTpeTuTb Toro Ma^bqr4rrrKy. v ueë c cooofi BeÂpo'
Tp'flnKa' - cpasy BtIr4Ho' t{To OHa ga:HtrTa Âe^OM vt eit He^b3'fl
MCIIIATb.
Bor u rpvrïa/ir+arufr arær. Bnrue ^ecTHrrlrbl yx(e HeT. otcro-
La n :r^a1o HaqlrHarb MbITb. Anpopa HaMorrll^a lp.flnKy, BbI)Ka^a
eë ,ra cra^a reperb nepBylo cryrreHb,Ky. Cryneurxa 6rI"rra co-
BceM ql4cTaâ' oHa Æaxe naxÀa MbI^oM' Ho HI4rIero He noge^aelxb,
BIy''4HO, B STOM ÀOMe TaKUe nopt4Kr,r, qTo MoIoT ë,AXe qucTyx)
^ecTHr,rqy.
Bropax cryneubKa roxe oKa3a^acb rrr4crofi. Ho Anpopy oro
y)Ke He cMyula^o. oHa MO.ru^a TprnKy r,r rëp.rra cTy[eHbKy 3a
cTyfreHbKofi. c TprnKr,r pyurër,r TeK^a Bor4a, TanoqKr{ y Arpopu
npoMoK^r,r, Ho BeAb cyxori Tp.[nKofi Hr,rKTo no^ He Moer.
Murr ^ecrHrrqy oKa3a^ocb neoorrrHoBeHHo ranrepecno!
or urtlrnoro noporrrKa Ha cryneHbKax ocraBa^rrcb Kpacrirgble
6e.rr,rre pa3BoÀbr, Tor{Ho Ha MpaMop€, fl, Kor4a Anpopa HaKÀoHr-
^aCb nOHtI)Ke, OHa Bvl!,e^a, KaK Ha ATI4X pa3BOgaX BCeMI,I Ir,BeTa-
Mtr Pa4yrvr nepe^I'IBarorct KpoxorHbre Mbr^bHbre ny3brpbKrir.
)Kaa'r roÀbKo, .{ro efi 6rrrr.o HeKorAa r{fparb c ?TvrNrrz- ny3brpb-
KaMr4. Bnepe4l,r eë >r4aao eu;ë r"rHoro-MHofo cTy[eHeK.
Ho sor lrr o4noli KBaprrrpbr Ha rpr4Ha4ryaroM 3Ta)<e BburrÀa
)KeHrrrr{Ha. ona nocKo^b3Hy^acb ua neprofi )Ke cryneHbKe, c^oB-
Ho flog HoraMrr y Heë 6r,l.zra He ^ecrHr,r4à, z l'e4fl,uafr ropKa, vfic-
nyraHHo cxBaTlrÀacb 3a [eprr^a.
9ro raxoe? - BocK^rrKHy^a oHa. rlro ru sryecb Æe-
.r.aerur? Begr .s BbrMbIÀa ÀecTHtrr+y [oÀrraca Ha3ar4. 3aqeu ru eë
repeMbrBaeun? Omy4a rbr B3rÀacn? fl re6s 34ecb n neprufi pas
Br,r)Ky. Trr xro taxa.s?
,fl Arpopa, - o6rxcurrÀa Anpopa. - Mne cKa3aÀ!r, qro
ceroÀHr Harua oqepeAb MbrTb ^ecTHlrr+y, BoT .s rd Moro.
- A Ha KaKoM arar(e ru xunërur? - cnpo cfi^a, no4o6pen,
xeHrrlrlHa.
Ha 4ecarou.
Tau ru rd r4o^)KHa Mbrrb, a He 3.4ecr. Trl Ào^)KHa BbIMbITb
^ecrHr4r+y Me)r(.4y AecffTbrM r,r AeBrrbrM ara)<oM. llon.srHo?
- A fr Ayvra^a, qro Bcro ÀecTHr{r+y rJe^rrKoM, - cKagaÀa
Anpopa.
1
.:
I
i
a
I
-
I
I
i
Her, ner. Vl4n ua csofi orax , a fr. B1,ecb cnoÀocuy, .rr.o6rr
se 6u.rto raK cKo^b3Ko.
Anpopa noû^a BHu3. Ha ÀBe'aÂr]aroM ora)Ke ÀecrHr,rJa
ro)Ke 6rr.ra qucrafr,. Tenepr Aapopa sToMy He y/{r1.Bri acb. A na
ÀecrHr,rqe Me)KÀy O4r(I'}llÆryarbrM vt Aec.srbrM eraiKoM CTO.g^
My)Kr{rrHa m, Bece^o HacB?rcrbrBar, TaK tëp runaopori cryneHbKr,I,
.rro 6prraru ^ere^u Bo Bce cropoHbr. Anpopa yÆturBw^acb.
Paese nanbr Moror ^ecrH?rr+r,l? _ cupoclala oHa.
Koneuuo, - orBerr,r^ oH. - fl aro Âa)Ke ;r.ro6lrc. rlo-r,ro-
eMy, Mbrrb ^ecrur,rrJy - My)KcKoe ge^o. A rur Karf AyMaeiur?
Anpopa 6u.ra nopa)<eHa. Hanepuo, oro e4r4HcrBesnuft qe_
^oBeK so scëM r4oMe, roroprrii cqr,rraer, rrro ^ecrHr4rrbr Ao^rKHbr
MbITb IIanbI, a He MaMbI.
Trt cosceM rar uolï rrana, - cKa3aÀa oHa.
A rsorT nana roxe uoef ^ecrHrrrry? _ cnpocr4^ Myx_
qI,IHa.
Ffer, oH erqë ne 3Haer, r{,ro cer.ogHs Harrra o.repegr. Ho
e 4pyrofi pa3 oH o6.qearearHo BbrMoer, - cKa3a,rr.a Anpopa.
oua cnycrr,rÀacb na csofi ora)K r,r [prrHr^acb 3a pa6ory.
cropo Bce cryneHbKrr 6ur'pr 6earle u cKo^bsKr,re oT uua.a. Kor-
p,a cocep, c o!,vHHa4rJaTOfo aTa)<a KOHq\4^ Mbrlb, on nprurëa
nocMoTperb, KaK vqyr Àe^a y Anpoprr. Ho, crynkrB Ha BbrMbr_
Tyro cTyneHbKy, oH nocKo^b3HyÀc, n rryTb He yla^.
.fl nnxy, TbI He no)Ka^e^a Mbr^buoro noporuKa, _ cKa_
3aÀ oH. - 3naeur qro? fl, ceiqac nprrHecy raucrofi. Bo4br rd cno_
^ocHy Bce cryneHbKrr, Koropbre rbr y)Ke BbrMbrÀa. A ro eutrë rr.o-
uu6y4t yna4ër, u re6e 6oanrue Hr,rKorga He pa3perrrar Mbrrb
^ecTHvrr+y.
Kar on cKasa^, TaK r,r c4e^a^. Bprecre c Aapopoin oruw aoMbr-
BaÀlr [oc^e4Hrolo cTyneHbKy, KOf4a C:ts.Vrsy no4H.f,^acb Æpyrafl
coceÀKa.
25
Ëo;,r<e uotr! - Bcn^ecHyÀa oHa pyKaMI4. - FIyw xwgul
qTO MATb
3acras^xrcT paOoraru Àa)Ke pe6ëHra! Ma'r'o roro'
rax<4rtfi geHb ye3)K aer vIs 4oMy z 6pocaer 4eteit ua
Aax<e ^ecTHIiIqy caMa BbIMbITb se UO>ret!
My)Ka, oHa
Her, tuo>rer, - o6nx<eHHo cKa3a,ra Anpopa' - llpocro
oHa ycra^a u ^er^a orÀoxHym. .fl xouy c4e^arb efi crcpnpur'
Bor Bvçvrre, - He yHl{Ma^acb coce4Ka' - Osa orÀbl-
xaer, a pe6ëHor Pa6oraer.
3ro pa6ora He Bpe4Ha.fl, - 4o6po4yllrHo cKa3a^ coce4 c
o4r JHLalryaToro 3Taxa. - I-lo4oN</:mTe Mu.]glYTKY,.s cefiqac snr-
Tpy, u nu npofi4êre.
A srr trro 34ecb 4e^aere? - cnpocu^a coce,4Ka' - Be4r
grr )Klrsëre He Ha sToM 3Ta)Ke.
Mrl sMecre MrI^II ^ecrHvlqy' HaM n4noëu Bece^efi' - or-
BeTl{À oH.
flpv4lzlpuldBa.fl cocei4Ka no)Ka^a rt^eqauil vt yu^a' a coce4,
cKa3aÀ Anpope:
_ Tu Ha TaKr,rx rëTb se o6pas4ait. B:H:/|'rl|rArgI,Ifl, OHll CIII4TaIOT,
qTO BCe HenpeMeHHO AO^XH6I XI{T6 TaK )Ke, KaK OHI,I. Beru 4O-
uofi u cKa)r(u MaMe, rITo rbl c^atsHa.fl 4eBorrKa. A o ca'e4ytorytait
pa3 MbI c roooli orl.fiTb 6y4er'l MbITb BMecre. W\ërt
Ona no4H Âl'acb Ha n^or+a4Ky' Han^a no KpacHofi 4ou;'eure
cBoro KBapTr,rpy r,r no3BoH1,i^/tA. Efi, AO^ro HT4KTO He OTKpbIBaÀ,
BrrAHO, 11a11a r4 MaMa ëp Cux nop cna^n. HarOsery [OC^bIIua-
^rrcb ruafv vI flafia oTBOpIÀ^ ABepb.
Anpopa? - y1vrBvr^c.a oH. - f4e rr,I 6u,ra? W 6es na^b-
ro? _ flana Hr{qero He Mor noHÂTb, oH 4A)Ke He 3aMeTr4^, qTO
Anpopa ,4eprKl{r B pyKax Be4po I,r rptnKy
fl MbIÀa ^ecrHt4qy, cero4H,x 6u-rra Halua oqepegb' -
cKa3a^a Anpopa.
-
I
)r^
flana yAvrBvrtcfr eu;ë 6o.rrrrre. Os
:-brLU€À Ha ^ecrHrrryy. Yw4eB, KaKaq
-rHa qrrcTa.{, oH npocTo He noBepr4^
JBOHM IAA3AM.
Molo4er;, Anpopa, - cKa3a^
t)H. - I_lori4ërr cropeli, paccKaxeM
rrave!
,f, uurra He ogHa, MHe noMo-
raÀ aroT ÆflAfr, - cKa3aÀa Anpopa,
[oKa3brBa,q nane Ha coceë,a c o4w}l-
Ha4rJarofo ora)Ka. - On crrepBa Bbr-
MbI^ CBOrO ÀecTHrIIry, a [oToM rroMor
MHC.
ffi,
,ulÀ
ït
.ù1.
\\É.
rs
\
llana no6.r,aro4aplr^ coce4a 3a iloMollrb, trr oHI,t c Arpopofi
nOIII^u 4Or'1Ofi.
Anpopa He cKa3a^a nane u MaMe, v3.sa tlero oHa peuu^a
caMa MbrTb ÀecTHutl+y I4 rITO CepâwTas. coce4Ka roBopl4^a npo
MaMy. Tenepr-to oua xopoulo 3Ha^a, rrro It nanaM Toxe Mo:t<Ho
Mbrrb ^ecrHnrly.
flepe4 cHoM Anpopa I4 MaMa crrp,etl,z. Ha KoBpe, ?I MaMa pac-
cKa3brBa^a Anpope, KaK aru.x<r4tvl. Korr4a oua 6u.rta MaÀeHbKat.
A nana s 6e^,or'{ Qapryre xoA?I^ IIo KoMHare c Corparl4KoM Ha
pyKax. B 4nepr nosBoHIiI^I4.
K coN(a^eI{I4Io, HaM HI,Iqero He Ha4o, - cKa3aÀ nafla,
oTKpbrBa.s ABepb.
Ho sa il^ouraÀKe cro.fl^ He npor4aBeq, a rpla He3HaKoMbIe
xeHI4r4Hbr.
- {ro1pufi nevep, - cKa3a^}I oHu. - Mrr Hlrqero He rrPo-
gaër'1. Mrr co6upaeM noÆrrvrcvt rro4 3arIB^eHI,IeM or IdMeHI{ Bçex
ruarepefi Ha[rero ,4oMa, qroôrr Bo3^e ÀoMa ycrpou^tr ÀercKy]o
il^or4a4Ky
3axo4r,rre, rrox(a^yficra, ona cefiqac fioÆrrvfiIler, - cKa-
3aÀ nana, He 3aMeqaÂ, c KaKIiIt't .zrrooonuTcTBoM OHI{ r^fi.4gT Ha
ero QapryK lr Ha r"râMlr Bcralol4yro c no^4.
- gepen ABa roi4a, Kor4a Corpa'rur no4pactëT, aTa rl^o-
I{aAKa I4 HaM OqeHb npI{rO.4I,ITCfl, - CKa3a^a MaMa' IIOAIIIICbIBaJI
6yr"rary.
)KeuI4uubr ylu^il. Anpope He noHpaBl,I^ocb, trro oHn c^IdIrI-
KOM BHI4MaTe^bHo pa3f^.tl4blBa^n ux KBapTI4py.
flo.rei'ry 3aecb Bce raKr,Ie lto6onrrrnue? - cnpocil^a
oHa.
3to ro.lrKo cnaqa^a, BeAb ltlbl 34ecb I{oBeHbKI,Ie' - cKa-
3a^ nana. - Bor yBt{ÂI4uIb, cKopo cJHI,I Hac y3Halor I{ nepecra-
nyr o6pau+arb Ha Hac BnI4MaHrre.
<.Kor4a xe KoHrrI{Tc.rI aro <<cHaqa^a>>?. - ÆyMa.rra Anpopa,
.Lëxca B nocre^n. - Kor4a Bce nepecraHyr yAI BxflTrc.n,' tITo
nana ry^.rrer c CorparlaKoM, a MaMa esÆvlr Ha pa6ory? Kor4a
Mbr nepecraHeM 6rIm HoBeHbKI4uu?r>
PA3Evrrbrtr[ 4EHb
Ha gpyroe yrpo Anpopa npocHy^acb orleHb pano. 3a ornor'r
6rr,rlo reMHo, a B KoMHare y nanbl il MâMnI - TI4xo. 3Havur, onr,r
eqë ne rpocHy^I4cr. Anpopa sax<r^a cBer Ir Haqa^a urparb B
KyK^br" V seë 6rt.tra ÀBe KyKÀbl. O4na oqeHb crapafr, e Heë Iar-
pa^a erqë AnpopraHa MaMa. V arofi KyK^bI 6rt.r'lr 3aKpblBaIot+ve-
cr r^a3a, rr oHa roBopu^a <<MaMa>>. {,pyran KyK^a 6ula HoBat.
Aapopa eë oqenr .lrc6lr.r.a. llpan4a, eë Helrgs 6ltao Kynarb,
[oroMy rrro oHa 6rraa sa6uta ontr^KaMl{; 3aro Aupope pae-
peIIIa^u cKo^bKo yro4Ho nocr,Inarb eë .4ercrofi nptlcbln-
xoft-.
Anpopa 6rt.rra MaMa, KyK^r,I - ë,ervr, KpoBarb - aBToMo6I,t.lr.
Ortu exa.rrr B raBaHb cMorperb napoxo4u. Anpopa co cBoI,IMtI
KyK^aMI4 ycne^a HeCKO^LKo pa3 C'be3ÆvtTb B raBaHb I'I BepHyTb-
cx 4or'rofi, froKa B KOMHare y rlanbl I4 MaMbI He 3aclvle"s^'c co-
KparrrK. Tor4a oHa crpblrHy^a c KpoBarI{ u no6ex<a.ta 6y4nm
nany.
flana, nana, ncranafi, - roBopl{.rra Arpopa, Tpflcfl nany
3a n^eqo. - CorpartlK yx(e npocHy^c.s.
Bctaro, Bcralo, - cKa3a^ ilana tr ryr ,{<e cHoBa ycHyÀ,
- A s yx<e AaB'Ho np'ocHy^acb u urparc, - cKa3a a As-
popa.
Mo.ro4eI;, - cKÉo3b con npo6opuoTa^ nana.
Hy ncranafi xe, nana, a ro rbl onflTb He BbInoÀHIlIrIb
cnoë pacnmcanvle, - cKa3a^a Arpopa.
flpu c,lone <<pacnl,tcaHr{e>) nana BcKorrnÀ. {e.rro B ToM, qro
oH caM cocraBlr^ ce6e pacnvcanile, B KoropoM nepeqr4c^.rr^ocb
ncë, .rro :na1o 6n;ro c4eÀarb Ba p,e*b. Bor aro pacnrdcaHr,re:
6,30 - noôzën.
11 epene.neuaro C orcparurca.
ITpuunro ôyut u oôeracn.
Ceapuro xofe.
ITonoqt Aepope, ecnu neo'xoôumo.
flosaerpaxarb u npuzororurt Mapuu 6yrep6poôtt.
Bttmurt nocgôq, noxa Aepopa npolox<aer Maputo K ilataztHe.
I7oÔnecru u npo?erpurb KowHarbt.
Paccrcasaro Aepope cKa3?dy xtltu Hro-?tu6yôt us ucropuu.
Oc)uu qsc sq?tuinarbcn.
B l0 qacoe Kopxturb Corcparurca.
,{ea aaca Ba?tuilarbcn, noKe Corcparux cnur ?re \anrcoxe.
B 13 qacoe Kopwurb Corcparurcq noecrb cawuw.
/ea uaca 3d,?tuwarbcfl, ôo o6eôa.
Bor xaroe 6olrruoe pacilucaHr,re cocraBr4^ ce6e nana. IA o*t
crporo Bbrrro^H.rr^ ero. Ec^u oH ycneBa^ c4e^aTb ncë, vro 6u,ro
B pacnlilcalJmv, y Hero OcTaBa^ocb BpeM.fl À^.{ pa6oru. Hy, a
ec^fl rrro-Hu6y4b Merua^o il oH He Bbrrro^H.s^ pacnucaHvs,, To
yx B oror r4eHb euy pa6oTarb He y4aBaÀocr. Torga nana oqenb
oropqaÀcr rr Ha3brBa^ oror 4eHb <<pa36umrur>.
Bor lr aroT geHb y narrbr oKaga^cr <<pas6r,rrufi>>.
Bcë Ha.ra^ocb c roro, rrro Bo BpeMÂ 3aBTpaKa B ABepb no-
3BoHr4Àr{. llana fiourëÀ orKpbrBaru. Ha nÀorr}aêKe cro.s^r{ ÀBe
ÀeBqyrxKr4.
Mrr uplaru^r,r B rocrr4 K Baruefi 4enoure, - cKa3a^v oHrd.
Cnepna nana He Mor !,oral,arbcr, o KaKofi aro AeBor{Ke oHr4
roBoprT, Ho [oToM coo6pa3rr^, rrTo oHr4 ilpl/Ilxa.la r Anpope.
- Ax, Bor oHo rrro! - cKa3a^ oH. - Brr xorure nor4rparb c
Anpopoù? Ho cefi.rac eurë cÀrurrKoM pauo. llpraxo4r,rre nono3)r(e.
JU
-?_
- Xopouto, - cKa3a^Ir geBorIKI,I n yfittr .
A noc.re ux yxo(4a y narrbr ecë uou^o KyBbIpKou. Kasaaocr,
oH Bgpyr ra6u,r, qro r,r B KaKoM nopr4Ke c^e,4yer Ae^arb. K ro-
My )r(e Arpopa ilorreMy-To He 3axore Ia vrÆTvr npoBorKarb MaMy
K Marrrr{He u c6vtlta naile ero pacnucawue.
- 9ro c^yq[^ocb, Anpopa, yrK He ga6o.l.e.La ^fi ru? -
ficfiylaLficb na[a I4 MaMa.
Her, - orBerr{^a Aupopa, - n 3ÀopoBa. llpocro x He
xoqy Bbrxo.4raTb Ha y^ilr+y. Mar'ry I,I orcnÀa xopolllo BvtAHo, s
6yAy Maxarb efi ws oKHa.
lloveruy )r(e rbl He xoqetub cnycrlilTncs sHtle? - cnpocu-
^a MaMa.
fl. 6orocr Bcrperl4Tb Ma^brrI4[IKy, roropufi 34ecb )Kl.r-
eêr, - orBerr4^a Arpopa.
Maue 6u.r.o HeKor.4a yroBapLrBaru Anpopy, oHa Mor^a ono3-
Larb Ha pa6ory.
- Àa4no, cranoBr4cb y oKHa, x te6e ro)Ke noMallry, - cKa-
3a^a MaMa, norye^oBala Anpopy u y6exca,ra.
Anpopa Bcra^a y oKHa, a narla yuë.t Ha KyxHIo MbITb nocy-
gy. O" eu;ë ue ycile^ BbIMbITb un o4uoit qaIrIKLI, rax Anpopa
yBI;'p,eLa MaMy r 3aKptlqa^a:
Bos uaua! Kaxa.s oHa Iqalenrrax! flana, vryvr cro4a!
Cruorpr'r!
Ilana ocraBr,r^ ilocy4y n no4oruë^ K oKHy. A aroro no pac-
nI4CaHr{IO Ae^aTb He no^araÀocb.
C gecxroro ora)Ka MaMa ,4eficrnure^bHo Ka3a^acb raxofi
Ma^eHbKofi, clonHo osa 6rtaa urpyileqHafr, vI pyKaMlI oHa pa3-
MaxrirBaÀa coBceM KaK 3aBOr4Hat urpyura. Maua xoTe^a, qro6n
Anpopa He[peMeHno eë yrvlë,e^a,I,r Maxa^a m3o Bcex cna. Cyu-
Ka, Koropyro oua AepxcaÀa B pyKe, onucblBa^a B Bo34yxe 6o.irr-
ruue Kpyru.
3t
Hexoropoe BpeMr nana cMoTpe^ Ha MaMy, Ho noroM orBep-
HyÀcr or oKHa r{ B3rÀrÀ ero yna^ Ha crëproK, ^exaBrrrufi sa
cro^e. 3ro 6u.lu 6yrep6po4br, KoTopble MaMa sa6nÀa Bsrrb c
co6oli.
llana cxBarr,r^ caëpror r,r BbrcKorrl{À Ha 6aaron. OH roxce
paaruraxriraa^ pyKaMlr, rr MaMa, BMecro roro qro6br paaorpeBarb
Morop,3acrbr^a KaK BKonaHHar. Ona ynn4e^a, KaK nana 6po-
c?r^ BHrrs xaxofi-ro cnëpror, fi cpaly Aora4,auacb, qro aro eë
6yrep6po4u. Ho cnëpror He go^ere^ Ao 3eMÀI4, a 3acrp.aÀ Ha
BepxyrrrKe sucorofi e.r'u. Teuepb ero He^b3r 6rl.rr,o 4ocrarb HId
c'dvtsy, Hrir cBepxy. 'lro5pamcn 4o Hero Mor^u ro^bKo oa}Jvl
BOpOHbr.
Ilana cra^ Ae^arb MaMe 3HaKrr, rrro oH cefi.Iac Hapexer
x.re6 r{ ilprrroroBr4r HoBbre 6yrep6pogu. Maua 3aKuBa^a eMy -
3To o3Haqa^o, rITo oHa scë noHt^a, - I,I Harra^a reM BpeMeHeM
pa3ofpeBaTb MoTop.
Ceëpror c HoBbrMr4 6yrep6po AaNrvr rana y)Ke I{e 6pocul c
6alxoua, a caM nouëc BHvr3. Anpopa BuëÊ^a, KaK oH no46e>ra.,r,
K MaMe. Mar"ra cxBarr{^a cnëpror, Maxgy^a u3 Maulr,rHu pyrofi
r4 yexa^a na pa6ory, a nana BepHy^c.s êoMofi ÀoMblBarb uo-
cyqy.
Anpopa go^ro cro.fi^a y oKHa u cMorpe^a, KaK MaIulIHbr
oAHa za 4pyroit. orbe3)KaroT or AoMa. IA s rax4ofi, KpoMe or4-
uoin, cv4e^rr rrarrbr. Tenepr oHr4 y)Ke Mqarc.fl rro uocce K LIeHT-
py ropoga I,I BepHyrca 4or"rofi To^bKo BeqepoM.
BrrMnrs nocy4y, rrana cKasaÀ Arpope:
Cero4ax, Kor4a Mbr 3aBTpaKaÀrr, npuxo4r,T^v ABe AeBoq-
ru. Ouu xoTe^r,r nor,rrparb c ro6ofi. .fl npocur. vx gaitrv nonos-
xce. Ec.rr,r xoqerrrb, nofi.4vt c HI{Mrr ry^trb.
Her, - cKasa^a Anpopa. -.f, 6o,urue Hr4Kor4a ne nofi-
Ay ryÀ.fiTb. He xo.ry.rr Bcrpeqarbc.q c reM Ma^bqnurrofi.
Heyxeau rbr efo 6oururcx? - cKa3a^ nana. _ fl ynepeH,
r{To oH re6x rle o6w4vr. {o.LxcHo 6rrm, oH CaM r{ero-To 60nrcn,
pa3 xoqeT HanyraTb 4pyrvx.
Hy ^ nycTb, a ry^.qrb s scë paBHo He xoqy.
fy.rx* neo6xo4ralro, vr rbr oro 3Haeur. 'A sa ,rro4eri,
KOTOpbre aroo.fir roBopr.{Tb uro-nv6y4b Henprr.srHoe, He HaAO
odparqa* B."uMa."vrs. Xoueurr, r paccKaxy re6e o/''y rdcropr{ro,
II rbl yBvl4vriltb, KaK B Ta-Kr.rx c^yqa.{x nocryna^ 4peeuuii rpex
no r4MeHra llepux.rr. On xcu,r 3aÀoÀro 4o Coxpara.
f o uaruero Coxpara? - cnpocu^a Arpopa.
Her, on )Kr4^ B lpenuefi lperymu eryë 4o ruy4peqa Co_
Kpara' B qecrb KoTopofo Ha3BaH naru corparvrK, - cKa3a^ na-
na. - Tax sor. lleplrx.rt 6br-n o.reHr, yvgufi qe^oBeK, rr HeKoTo-
pbrM 3To, KOHer{HO, He HpaBrr^ocr. Haruëxca lax<e ,rarofi qe^o_
BeK, KoToprlfi o4Ha)K4br qe^r,fi 4eur rrpocror^ Ha yllzL+e pfl/{oM
c flepnrloM rr 6es nepe4brrrrKr{ fpoMKo ôparru,r ero. Ho fre-
pr{K^ sar{ilNrA^Cs cBOr4M 4e^Or{ ra ue o6pa[ra^ Ha Hefo I]HLrMa-
Hr4r,. Hacrynu.rr Belrcp. llepux,r ornpaBr4^c.a 4ovtoit, vt 3.ro'r
qe^otseK nourë.rr. c^e4oM 3A HV:M, He nepecraBar BcrqecKr4 noHo-
cr4Tb ero. Kor4a oHr,r no4orrrÀr4 K ÀoMy flepux,l,a, flepux.rt no_
3Ba^ C^yry, Be^e^ eMy 3a)Ke.rr $axerr, r4 npoBo4r,rrr, 3TOrO qe-
^oBeKa 40uori, noroMy r-rro r{a y/.mrye 6nr:ro y}i(e coBceM TeMHO.
Bor nz4urrrb, aa)Ke no orHorrreHr4ro K 3^oMy , HexopoueMy
qe^oBeKy flepux,r 6r,r,r eex.Àrae.
3Havnr, Kofga .q yBr{xy orofo Ma.\hrrrrurKy, .B Ào^)KHa
nonpocr4Tr re6.q 3a)Keqb KapMaHr{bilYr QonapuK 14 npoBo4r,rrb efo
Aovofr? crpocz^a Anpopa.
Ho nana He ycne^ efi olner.nTli, KaK pA3p,a/\cfl:tgouor. Ae_
popa BMecre c nanori orKpbr^r4 ABepb w ytMlteuu gB,vx geBoqeK,
Tex caMbrx, sro npr4xo/4rrÀ[.r paHO yrpoM. o4uori 6u,ro cro^F,Ko
xe ^er' cKo^bKO Anpope, ëpytafl Ka3a^acb HeMHOfo nocraprxe.
-tJ
Mo><uo sau no6urb y Bac, a To Bprarr,rHa MaMa y[I^a B
lrarasraFr? - cnpocuÀa oÂHa r43 Hr,rx.
XM, .a, co6creeur-ro, coOupa^cr cecrb ra pa6ory, - cKa-
3a^ rrana. - Ho Ayraro, HeHa4o^ro Br,I Mo)Kere safirtt llo:na-
KoMrrrecb c Anpopofi, nourpaere, a noroM Bce BMecre nofi4ëre
ryÀrTb.
Cnacu6o, - cKa3a^a AeBoqKa nocrapûIe.
Kax sac sonyr? - crpoclrÀ nana.
Meux Arara, a eë 6plrrâ, - orBerl4^a oHa, He orpblBaÂ
B3r^.f,Aa or nanl4Horo Qap'ryxa.
llana rox(e rocMorpe,r Ha ceofi Qapryr. Heyxce,ru Qapryr
rpxruufi? Het, He MoxeT 6urr, nafla ro^bKo Brrepa ero BbIcrI,I-
pa.r. I4urepecHo, rrro raK yÆvrrvruo ory ÀeBoqxy? llana B HeÂo-
yMe}lldll nolr(aÀ n^eqaMl4.
Aepopa, cKa3aÀ oH, no3HaKoMbc.tr, no;ra,,ryficra,
aro Bpura u Arara. Onu npnur.lu r re6e B rocrl,I.
- 34pancrayfi, - cKa3a^a Arata, y)<e ilo3a6ue npo narlr,rH
Qapryr.
Oria parr^t/IblBa^a KoMHary.
- y Bac {,ax<e AfiBalaa Her, - pa3orlapoBaHHo cKa3a^a
oHa. - Ha qëu )Ke Bbr cwçure?
Ha cry.l.riX, - orBerl4^ nala.
I4 re,resz3opa y Bac ro)Ke ser? - cnpocld^a Bpura.
Her. 3aro y :aac ecrb rrrraHl4Ho, - cKaga^ rrana.
3ro xopouo, - cKasaua Arara. - A no.IeMy y Bac ra-
rofi uy4Hofi asrol"ro6u.rr.r? fl yvtgexa ero B oKoIIIKo. a
flana rlou.s^, trro 4eBor{ru 6eg KoHI+a 6ygyr 3aÀaBaTb eMy
Bonpocbr v, ecl'fi on naqnëT orBer{arb I/I\4, y HeI'o He ocraHerct
Hvt Nrvrr'yrKvr l,Lfl pa6oru. lloeror'ry oH cKaga^:
Anpopa, rroKax(r4 ëeBoqKaM cBolo KoMHary n nourpafi c I
Hvtvu/l, a fl. cs.Ay pa6oraru. I
t
--fl
34
I
Àapopa noBeÀa gegoqeK x ce6e. Ho eli )rrxe He xoreÀocb
--rKa3brBarb ,{M cBoio KoMHary. Ceri.{ac oHr4 rr efi uauny"î Ba{,a-
: irb Bonpocu. Arpopa or{eHb ,Lio6u,ra cBoro KoMHaTy. oHr,r sMe-
--:e c nanorÏ Hapr{coBa^r4 HecKoÀbKo r(âpTr4H r4 nOBeCv^u trx Ha
--, eHbr. Ha nannnbrx Kaprtruax 6r,r,l, uso6pa>rëu fipesunfi Eru-
;eT - )rieH[r\4HË,I C KyB[]LrHaMr.r Ha il^eqax, MyrKrrl4Hbr c ^yKa_
)1ri. ntrpaMr/rçbr i.r 4Boptrbr. A rla Anpopunux - MaMa B cr4HeM
airovo6n^e c KpacHr,rMr4 Kpbr^brMr4 vr naila c Corpau4KoM Ha
p-\'Kax. {,o cvx nop Aapopa cqr4Ta^a, qro y Heë B KoMHare
oqeHb Kpacr4Bo, Ho 4eBoqKr,r peur4^pr r4Haqe.
Kar y re6.q cMeruuo! - cKa3a^a Arara. - Bcë He raK,
nac. A KoÀ.scKa a^r KyKo^ y re6x ecrt?
Ecm, - cKa3a^a Anpopa. - Toalro He rrrpyuerrHa.s.
i\dIt
v
)
B aroli Ko^.scKe r crra^a, Kor4a 6rr,'ra Ma^eubKa.q. Mrr Ay:v^a;'v,
qro B ueiâ 6y4er c[arb lr CoxparvrK, Ho 6a6yurxa ilol,apvr^a ebty
HOByrO.
A rBo.q Sa6yrirxa >rlrnê'r c saMn? - cnpocuaa Bpnra.
He'r, oua xtasër Àa^eKo.
- A KyK^br y re6r ecrt? A nover"ry s ,reoefi Ko^.âcKe Hr,rKTo
He cnur?
Anpopa He ycleBaÀa orBeqarb Ha Borrpocbr.
{asafrre rarparb B AoqKrd-Mareplr! - npe4^oxcl,rz,.a Ara-
Ta.-Hyp,uuaua!
,{yp, " nana! A Aapopa nycrb 6y4er 4ouxorï! {ouxe
noqTr4 He Ha.4o pa3rcBaplrBaTb.
I4rpa Harra^acb.
{ro cnugaHb.s, )KeHa, - cKa3a^a Epura, Koropar 6rr.la
nanoit. - ,B noexa^ Ha pa6or)'. He ea6y4b, no)Ka^yïr,cra, K Be-
qepy Bbrr^a4um ruofi ctrttwfr. KocrroM.
- Xopouro, xopouJo, Bbrr^a;Ky, - cKa3a^a
rrpoBo)Kar Ëpury ë,o F,Bepu.
Arara-uaua.
Kar roÀbKo Epura yu^a, Arara Bcn^ecHy^a pyKaMil ll
cKa3a^a:
Hy nor, HaKoHerr-ro! Kaxoe o6aerqesr,re, Korr4a My)Kqr,rHa
ye3rKaeT yTpoM vr3 p,oÙty.
Anpopa c y1ilB^eHr,reM cMorpe^a ua rteë. B raryro crpaH-
Hyro urpy oHa eu;ë Hr4KorÀa He rarpa^a.
3ro HecnpaBeL^vrBo, - npoÀo^rKa^a Arara. - On rye-
;rufi 4eHr pa6oraer u s*arb Hraqero He xe^aer, a fr Tyr Kpyr{ycb
xar 6eaxa B Ko^ece. Bor nofi4y cefiuac B Mara3r4H rd Kyn^rc ce-
6e >rypna^ c Kaprr,rHKaMr4. Tu, 4oura, ocraHerrrbc.f, .4oMa, a ro
onrrb 5ygemn B Mara3r,rHe KÀrHqr4rr xoxQerw. W cMoTpr,r Hyt-
KoMy He orKpbrnali 4nepr!
Àa4Ho, - cKa3a^a Anpopa.
Her, He raK, Tbr go^xHa n^aKarb, noroMy rrro MaMa
yxo4rar 6es re6.a, - o6r.scnr,raa efi Arara. - Bor craHb 3i4ecb,
y oKHa, xar 6y4To rbr cMorpr4rrrb MHe Bc^er4, a KorÀa fl fipr Ay,
Tbr AoÀxHa o6pa4oBarbc-fi.
Xoporuo, - noc^yûrr{o cKasa^a Anpopa.
OHa ecra^a y oKHa rd rrocMoTpe^a BHr.r3 Ha e^r4. Bon cnëp-
ToK c MaMr{HbrMr,r 6yrep6po!,aMvr, a BoKpyr Hero ^eraror Bopo-
urr. Bu4Ho, oHrr noqy.s^u, rrro B cnëprxe r{To-To BKycHoe. Izlsre-
pecHo, AocraHyr onr,r 6yrep6po4u u.rr.ra Her?
A s cror\.oeofi EpNra, cocraBrrB cry^b.â, urpa^a, 6y4ro ona
B Maur4He e4er Ha pa6ory. llana He Mor pa6orarl. HepnHuva.a,
oH xo4?rÀ r43 yr^a B yroÀ. Arara ?rrpa^a s sanHofi - TaM y Heë
6rr.r uaraguH. HaxoHer+ y nanbr ^onHy^o repneHrre, oH B3r^
AeBOr{eK 3a pyKr{ rr orgë.rr. x Aapope.
Arpopa ncë eu;ë cror^a y oKHa. OHa ga>rce He or^.ruyÀacb,
Kor4a Boul^r4 geBoqKr,r, Efi 6o,rrute He xore^ocb r4rparb B AorrKrr-
Marepr{.
Tu uenpaBr4ÀbHo rrrpaeub, - cepÀr{To cKa3a^a Arara. -
36
---
)' -.
,ryvt
t
l---.:
lr l,r t:,r
Pasrrue rbr Ao^)KHa 6u:ra il^aKarb, a rerrepb Ao^)KHa pa4oBarb-
c.fi. Paese rbr He rr^aqeurb, Korr4a rBo.ff MaM a yxo4vtr vts 4ouy7
Her, - cKa3a^a Anpopa. - ,fl 6o.lrure He xoqy rrrparb
B ary vrrPy.
Hy u He Hai4o, - cKa3a^a Arara. - Tor4a r'ru nofigëv
4or'rofi. Mu y:re ncë y Bac nocMorpeÀr,r. Epura, a BoH TBo Ma-
ua u4ër vrg MarasvrHa! Tenepb Hac orilycr.rrr ry^.srb. Trr roxce
Bbrxo4rr, Anpopa!
llana noruë.r npoBogr4Tb ÀeBoqeK.
A noueuy rbr cn.tr^ Qapryr? - cnpocu.la Arara.
floror'ry qro r Bar.flT cefiqac gpyrofi pa6orofi n Qapryx
MHe He HyrKeH, - oTBeTI{^ nana.
Karofi pa6oroù? y Bac qro, ecrb AoMaruu.s.rr Macrep-
cxan? - cnpocu.rta Arara.
37
- fl, qvraro KHrrfr,r no rrcropwfr, - orBerrr^ nana.
3ro ne pa6ora, - 3acMer,"racr Arara. - Mo.g ruaua ro-
xce ncë BpeMr rrrÀTaer pa3Hbre vcropvv B xypHa^ax, a rrana
roBopr4T, qTo oHa Hr4r{ero He Ae^aeT.
3ro coeceM Àpyrue r4cropuvt, - cKa3a^ rrarra.
Bcë panHo, Tbr r4o^r(es r^aitrw Hacro-sulyro pa6ory, KaK y
Moefo narbr, - cKa3a^a Arara.
O6.ssare,\bHo, r nocrapancb, - ceprëauo cKa3a^ Aepo- i
pvr nafia. - A Bbr 3anoMHr4Te: gnër"r K HaM B rocrl4 rrpvtxo4vrrb r
He HaAo, Bbr MHe Merrraere pa6oram. Hy, u ry^.flTb BMecre Mo-
r(eTe cKo^bKo yroÀHo.
Mrr ro.rrxo xore^r4 nocMorperb, KaK y Bac ecë ycrpoeuo, l
qro6u paccKa3arb MaMe, - cKa3a^a Arara. - fio cnv4anrnl
OHa ss.fir\a Eprary 3a pyKy, r,r geBor{Klr y6e>rca:rw. flana sa-
rep ABepb.
Hy nor, Anpopa, Teilepb y re6x ecrb noÂpyfr,r B HoBoM I
AOMe, - CKa3a^ fiana.
He xovy fr. c HuNrvt Apyx<rrrr, - yrproMo orBerr4^a Anpo-
pa. - fl. se yMero rrrparb B r4x r4rpbr. Àyurue noÀo)K4y, roKa
Bbrpacrer Coxparur.
Ho cayuu^ocb raK, qro B aror )Ke 4eHt Anpopa Harri^a ce6e I
Hacrorryero Apyra. A eor c KeM oHa no/{py)Kr4Àacb, Bbr Hrr sa
qro He Aotap,aerecb, noKa He npoqrëre crre4yror4)'ro f^aBy.
BOP HA EAAKOHE :
Cauu Bvr4trre, aroT AeHb pt'..A fian;;r Haqa^cr Hey4aqHo. Bcë I
Irr^o raK, c^oRHo y Hero ne 6ulo Hr4KaKofo pacnr4caHus.. fTana
6u.r, oropuëH reu, rrro eMy He y{.auocl nopa6orarb, a Anpopa
TeM, qro efi ne iloHpaBrl^r4cb 4eaoqrn. Osa crdge^a rr Aywa^ar t
c KeM xe efi gpyx(rdrb B aroM HoBoM goMe.
38
--'-
À1'urue 6rr ouu K HaM He npuxo4rttvt, - cKa3a^a ona.
He roprofi, qepe3 HecKoÀbKo gneit rbl y3naellb r{x ro-
'.',':--ie r r,r BaM 6yger orreHb Bece^o Idrparb BMecre, - yrelxaÀ
:a Ilana.
IAu vr 6eg v.e:r.fl Bece^o, - cKa3aÀa Arpopa. - flycrn
-',-.\,slor oÆHu. A .a cosceM He noit4y ry^xrb. Tnr, nana, ne 6ofi-
---. .s re6e ue 6y4y Mellrarb. fl 6ygy rtIXoHbKo rrrparb y ce6x n
:.')}{HaTe,
Her, Arpopa, aro He FOgrtITcs. Ecxw rbl He 6y4erun ry-
..,.srb. Tbr nepecraHe[Ib pacrn. A ee4r r:e6e xo'rerc,a nocKopefi
crarb 6o.uurofi? [,anait rax: cnepBa rbl rleMuoro ilory^Âelrlb
lrJHa, a iloroM Mbr c CorparlaroM cnycrvrcfr. r re6e m noir4ëu
:-\.,\,rrTb Srpoëru.
Anpopa Hexor.s cor^acu^acb vt Haqa^a o4,erarbcn,.
Xoveun, Â nporoxy re6x BHI43 Ha luQte? - crpocllÀ
rana.
Xo.ry, - cKa3a^a Aspopa.
Ha nepnoM ara)r(e rlana u Aapopa [pocrtl^ficb, fiana yexa^
HaBepx, a Anpopa BbIuI^a :aa" y^I/r-;y. Hnxto ws 1eteit, Idrpa-
ôilr4x Bo3^e r4oMa, /4â)ne He B3r^fiHy.rt n eë cropoHy. Oun yNce
BiiÀe^i4 eë nuepa, ra oo,t\rrue olra I4x I'Ie l4H"repecoBaÀa. A*popa
nor4orllÀa r< flil+vtl(y c necKoM, fA€ Bo3r4Àr{Cb CaMbIe MaÀeHbKr4e,
rr Haqa^a urparb co ceor4M asroMo6u;reu. Orla Haru^a ro^cryro
I4enKy r4 cTa^a npoKÀagbrBaTb B recKe 4opory.
Passe AeBoqKr4 r4rpaior c asroMo6w.xnuru? - B4pyr cnpo-
cr,r^ KTo-To y Heë HaA yxoM.
Arpopa no4nrÀa roÀoBy. llepe4 uefi cro.s,ur 6pnra n Ara-
ra. Osra 6uau raKr4e Hapr4Hbre, qro Anpopa c rpygoM y3Ha^a
nx, V Aratu fig-fiop, uarlor{Kr4 KoKer^IaBo Bbrr^.rr4brnaÀra ÀoKo-
HbI, xoTr yrpoM tsoÀocbr y Heë 6ti.ru nprMbre, KaK rra^Km. Ha
Epnre 6uao HoBoe pogoBoe na^bro r,r 6ear,le cafloxKt{.
39
ï
Bu ra4ëre s rocrr? - cnpocr4,ra Arpopa.
Her, urr eÀeM B r.opo4 sa noKyrrKaMrr c Ararusofi ua_
uofi, - orBerr/r^a Epr,rra.
Bw4vtutr, rvraMa ga)Ke zaBw^a MHe Bo^ocbr, - uoxBacra-
aacr Arar.a.
Mrr Bcer4a raK HaprxaeMcr, Kor4a eAeM ts ropo4, _
cKa3a^a Epr,na.
floveuy rbr r4fpaerrrb c aeroMo6ra,reu? - c'o'a cnpocu- l
,ra Arara. - Trr )Ke He Ma^bquK.
Anpopa Ha Mr4Hyry sal,ywa^acb.
Ho ne4r MaMbr ro,'<e eg+s"f B asroMo6r4^rx, - orBeru^a
oHa HaKoHerr.
3ro npaB{,4 - cK:L:ra^a Bpura. - fl KaK_To npocu^a
MaMy, qroorr oHa Kylrir^a MHe asroMo6u^b, Ho oHa Be^e^a MHe
ulparb c KyK^aMw. {rafi noKararb rsofi aeroMoor,Lrrrqrar!
Anpopa 4a,'a Epvtre aBToMo1ttxr. Epnra ce^a Ha KoprorrKpr, t
r{ aBToMo6rzar, rpoHy^cfl B nyrb.
Arare cra^o Ba:evr1Ho.
Tenepr Mo.q oqep e Ab, - cKa3a^a oHa. _ {raia une, _ Or
HeTepneHwfr O}lA AAx.e oilycTr4^acb Ha Ko^eHV.
Hecro.lrro Mr{Hyr AeBoqKr,r no orrepe Afi urpa^r,r c Arpopr,r_ h
HbrM aBTor,ro6u-rr.er"r. Bgpyr Epura BocK^rrKHyÀa:
A.rara, TBor MaMa up,ërl
Anpopa nocMoTpeÀa B cropo'y ÆoMa. IAz no4'e3Aa Bbrrrr^a
l:apflAl:afl xeHrrrraHa w crala or^.fiAbrBarbcr. Vnu4er Arary, oHa
cTparxHo paccepp,vr acb:
3ro qro sa 6eso6parne! Te6.q Hn Ha Mvryry He^b3, '
ocrarlr4Tr, o4lHyl.vxe ebrna.rxar\acÉ,! Tr,r roarxo nor^r.4r,r Ha cBoI{
xo,l.erIra !
Arara fioTvnrr^acb r4 Mo^qa.l,a. Arpope cra^o eë xa.irro, oua :;
ir(''i{!t!.1.\a i< Arlri,rtrrlti lvlaMe w cKa3aLa:
?U
3ro He crparuHo. Mofi
nana roBopr,rT, qTo, KorÀa ne-
coK BbIcoxHeT, oH caM ocbrn-
^eTc.g.
Ararusa MaMa HeÀoBo^bHo
B3fÀrHy^a Ha Aepopy:
3HauuT , aro rbr garatrtv-
,ra Arary e necor? Tenepr ur-
3a re6n oHa noeÀer B ropo4
BCr rpt3Har, nepeoëeBaTbcr HeT
BpeMeHIiI.
OHa nosepHy^acb w peuvt-
Te^bHbIM rlraroM Ha[paBl4^acb K
rpar*rnaftuofi ocrasosxe. C Ara-
Tbr vr Ëpraru ryr >Ke c^ere^a
Bc.ffKar Bax(Hocrb. flo4npuru-
Bafl, OHI,I nO6exa.rr.f,r BC^e4 3A
Ararunofi uauofi.
Korga AeBoqKr4 yrJJ^vr, Anpo-
pa BcrroMHrd^a, qro oHa >rcgër
nany. I4urepecuo, cKopo oH
npv4ër? Or seqero 4e.tatn An-
popa Harra^a cqr{Tarb 6aaronrr
ta oKHa. VI vqpyr oHa 3aMep^a
or crpaxa. Ha 6a,rroHe ÀeBrro-
ro 3Ta)Ka cror^a ^ecTHrrrJa u
no Hefi fiprMo ua Aepopns 6a.rr-
KoH ^e3 xarofi-ro qe^oBeK B
cr,rHeM rou6ranegotle. Aapopa
cpa3y pellru^a, qro 3To Bop.
Bop:Haer, qro MaMa yexa^a Ha
tl
W
f*
pa6ory, qro ABpopa yûr^a ry^_sTb, a rrana 3aHr{Maerc.tr B cro-
^oBori. KorÂa Ilafra }a]HflT CBor4Mr4 KHr4raMrr, oH coBeprxeHHo
He c^brrrrtr, qro rBopr4Tc BoKpyr. Ea,rxos ne4ër B cna^bHro,
raM cnr4T Coxparlrr. A n4pyr aro,r r<y^ux rpa4ër 1ereiû flana
paccKa3brnaa Anpope npo raKux BopoB.
Anpopa cxBar?r^a cnorï asrouo6uar u rrpfiMo c rrecKoM cy-
Hy^a ero B KapMaH. Ceriqac He BpeMr o6pau;aru BHlrMaHr4e Ha
TaKtre ilycrfrKvr. Cna.ra,La oHa xore^a exarb ua .lr,rQre, Ho no-
ToM rrcilyra^acb, rrro HaxMër rre Ha ry KHorrKy, u no6exca.rra
BBepx. OHa oqenb cnetrrfi^a, BeAb, qro6r,r BoBpeMr rlpe4ynpe-
Avrrb rrany, HaÀo rroÀHrrbcfr Ha 4ecnruit ?Ta)K 6ucrpee, ueu
)KyÀr4K 3a^e3eT B KBapTrrpy.
Anpopa 3arrbtxaÀacr. Ha uernëptou araxe oHa Æor.Ha^a ro-
ro Ma^bqr4urKy, Koroporo eilrë yrpoM TaK 6o.srracr Bcrpermrb,
Ho, KaK Hr,r CTpaHnO, cefiuac oHa HI4CKO^bKO He r4cnyra^acb.
Maarqr,uuKa gep)Ka^ B pyKe paHer+ vr Ha ognofi Hore npbrra^
BBepx no ^ecrHr4r;e. Ou rtrr(e^o r4brrrra^, BvtâHo, rrpbrrarb BBepx
no ^ecrHvrr;e 6tr,ro He orreHb ^erKo.
Yero Tbr raK Hecërutc.s? - cnpocrd^ oH y Anpoprr.
K saru tla 6a,rroH ^e3er nop! - He ocraHaBÀr4Barcb or-
Berr4^a Aepopa.
Cefiqac Mr,r ero nofiruaeu! - Kpr4KHy^ Ma^bqr4rrKa rr 6po-
cvr^cfr, Bc^eg sa Anpopori. HaoepHo, oH .ziro6z.l ^oBr{Tb BopoB.
MalrqzruKa 4arKe cxBarr4^ eë ea pyKy rr rroTar+wÀ 3a co-
6ofi, noroMy qro osa 6r,l.ra -vxce coBceu 6eg cvx. Ha ÂecrroM
3Ta)r(e oH cKa3a^:
- fianait. no4rpa4ëuc.a, vro6br oH Hac He yc^brrrra^.
{,asair! - oTBerrl,r.a Anpopa, vr oHvr noruÀr4 Ha qbrrroq-
Kax.
llepe4 Anpopnuori 4reprro cror^ qe^oBeK B ogHofi py6au-
re, 6es ûrnçx.aKa u Bar^n1brBa^ B 3aMor{Hyro cKBaxr4Hy.
42
Os? - [Ienu]r^ Ma^brII4[IKa.
Her, oro uofi nana! flana, y Hac B KBaprl4pe Bop! Or-
-rlùir cKopee 4sepr! Corparnr rau ogr'ln!
Ho nana H€ ;lcn€.,\ orKPbITb 4Bepb' oHa orKpbl^acb caua'
;i BOp B cr4HeM rou$rasegoHe, ToT cauufi, xoropufi .neg sa 6a.r.-
rsrH, cnOKOfiHO BbItUe^ vB KBapTI4pbI Ha n^OI4aAKy. TO.161çO
Corparnxa y HefO Ha pyKax se 6r'l.rrO. HuqerO He nOHtIMat'
-f,spopa cMOTpe^a, KaK nana fop.sqo nO)KnMaeT xy^I,IKy pyKy.
6oanu;oe BaM cnacr{6o! - roBopI'I^ naila. - Bu MeHt
;rpocro cnacuvr. Fla4erocl, 'renepb MHe He cKopo npvt4ërcx
!-HOBa rlpoclrTb Bac o noruol4l, !
Bcë noHtrlro! - 3aKpl{qa^ Ma^br{I'IIxKa. - 3x, TbI! Hvt-
KaKOii 3TO He nôp! 3ro Halu 4BopHrrK. HaBepHo, TBofi nara 3a-
\ÀonHy^ ABepb, a K^!oq 3a6bl^ B KBaprI'Ipe.
Bor coo6pa3ute,rrsufi qe^oBeK' - cKa3a^ nana' - Os
coBep[reHHo npaB. 3Haeulr, Aapopa, x aa6ul Ha(4erb nI4r4iKaK'
Korr4a noruë.t re6x npoBox(arb' a K^roq ^exa^ y MeHt B Kap-
MaHe nl'r4)KaKa. ,fl repuy,'rcfl n He Mor flonacrb ÀoMofi' K c'{a-
cTbl6r HaIII êBOpHI4K OKa3a^Ct ilO6^yrslcTvr tI BblpyquÀ MeH.t.
3ro rqo.s gotlb, Anpopa, .- cKa3a^ naila 4BopHI4Ky.
f[uopurax ro34opotsaÀcfl c Arpopoli rr cKa3aÀ:
Ec,ur Batua 4CIr{b rIpI4Ht^a MeHt 3a Bopa' To BaIrI cbIH'
oqeBu4HO, pe[II4^, rl'l'o t y5tttfiura. os rax pa3peBe^c's' Kor4a
yBfi{p^ Mel{t...
Kouevuo, Corparl'rx pa3peBe^cx. Be4l BbI noMHt{Te' qro oH
se ,"ro6u.r vy.xl,ix? llana $pocn;tcx B KBaprlrpy ycnoKal4Barb
Coxparnrca, a 4BOpHlrn yruë,"r. Aapopa ilpr4f^acrl^a Ma^bql,lKa
Saihr6 K HrÀM, u OH OXOTHO CO1^aCI4^CX. Tenepr, MO)I(HO Ct{[-
Tarb, ouu 6u,'rra yx(e 3HaKoMbL
Arpopa, a KTo x<e aror cMe^blfr roHoIIIa? -cnpocll^ na-
na, .4epxa Ha pvKax Corparuxa.
43
3ro ror Ma^bqr,rK, Koroporo  Bqepa BcrperrrÀa Ha Àecr-
rryrrle, - orBert{.ra Anpopa.
Hy raK qro, Anpopa, B3rrb rapi,lauHufi Qonapr,rr vl
npoBo4[rrb ero ë,ovoitt?. - cnpocu^ nana.
Anpopa 3acMer^acb.
- A rax re6.s aoryr? - o6pana^c.5r narra K Ma^bqraKy.
Knror, - oTBerI4^ MaÀbqtrK... llpae4a, Ma^br{rruK?r Ha-
3brBaror Kuroppe, Ho MHe 6o,rrrue HpaBraTc.fl Ksror..
Xoporuo, r'ru 6ygeu 3Barb re6.s KnrcT, - cKa3a^ ûana. -
Xoqerul ocrarbcr y :aac B rocrrx vxm re6e :aa1o cua,ral\a gafi.-
rvt 4ovtofr? Tu, HaBepr{o, vrp,ërub r,rl urro,ur?
{ra. Ecsrvt pa3peilrrirre, r ocrar{ycb y Bac, 4orra y MeHt
ncë panHo HraKoro Her, - cKasa^ Ma^br{r4K.
Ocrasaricr, ocraBair.cn, - norrpocu^a Anpopa.
Knrcr cHr^ B npr4xox(efi 6arur"raKr{ u nocratsr ^ rrx Ha n^o-
xtaÆKy Bo3^e {$epvt Ho froToM nepe4yMa^ u cKa3aÀ:
Her, ;ryurue .â nocraB^to ux Ha ra3ery B rrepeÉlHeïa, a ro
Bce cpa3y 4ora4aroTcr, lrro s, y Bac.
fiexait rax xô.reurb, - cKa3a^ nana.
KHrory oqeHb noHpaBr4Àr{cb KaprrzHbr B Aepopr,rHofr rousa-
re, oco6eHHo errd[ercKrze fiupaMvrÆH. Ho oH crpatu*o y1vrBvrv- I
cfr, yailë,en y Aepopu rye^brx rpr,r ilfpyuerrubrx as'ror*{o6r4.L.s. j
Kaxerc.a, oH, KaK Arara u Bpura, cqvrrat, qro ÀeBoqKr4 c atsTo-
Mo6r4À.fiMr4 He rdrparor.
Tyr Anpopa BbrHy^a rd3 KapMaHa .lernëprrrfi asroMolvrxn, i
tI I43 HerO nocbrna^c rrecoK. i
fge y Bac coBoK gÀÂ Mycopa? - 6rrcrpo cnpocr4^ Ksrcr. I
Ou c6era^ Ha KyxHro 3a coBKoM ra u1ërxofi lr noguë.r Anpo-
ptnry KoMHary. Ksr<lr qyBcrBoBa,r ce6.q y Aapopu KaK ÀoMa.
Os nucroÀbKo He yryrnRr/ru:fr, Kor4a ylvr1e^ Ha AnpoprirHoM na- i
ne Oearrfi Sapryr, Ho, Bor yc^brrrat, uro Anpopr,rHofo 6par.a i
44
t
3OByr
Corparou, oH 4ax<e nprcBtlcrHy^ or msyu^eavfr"
Hy u ur'rx! f4e BbI ero orKona^u? - cnpocll^ oH'
Corpat - 3To rpeqecKoe IaM.s' TaK 3Ba^I4 r lpeq'ur'r o4-
Horo MyÀpel+a. Mrt nagsa.rru Corpara B ero qecrb, - ootqcHla-
,ra Anpopa.
- A ec^r,r Ma^brrr4rrrKl4 cTaHyT ApaS;p-VtTb Baluero corpara,
oHu Ber4b He 3HaIOT ilpo KaKoro-To tau r"ry4per;a?
Ha sc.srufi cxyua'ù ero 3oByr eI4ë u Hra'irrc, - cKa3a^a
Anpopa. - llana roBopllT' r{To' Kor4a Corpar Bblpacrer' oH
cau nrl6eper ce6e oAHO I43 sTlIX 1ryx ut"lës'
Hy, ror4a er4ë Hl4qero' -- cKasaÀ Kuror' - A ro Ber4b
Henpu.fiTHo, Kort4a re6x 1pa3utr. A orry4a tnofi ilafla SHaer
npo aroro uy4Perya?.
Mofi nana scë sHaer) - cKa3a^a Anpopa. - on I4cTOptIK.
Kor4a-xra6y4l on paccKa)Ker re6e ilpo ÀpeBHIrx rpeKoB lI pI4M-
.rr.qH. OH MHe qacro paccKaSblBaer' 3To or{eHb I{HTepecHo'
Ëo.urue Aapopa Hlrqero He ycne^a cKa3aTb Kurory, noToMy
qTo ûaila npunëc efi coxpaTr4Ka, .{to6lt oHa el.o noKQPMU^4.
A Corpau{K He ^106!I^, qroonl pa3foBapl{Ba^IÂ, KOfAa ero Kop-
M.gT.
Mo;ruo, fl noKa c4e^arc y teôr yporn? - iuënorou
cnpocrl^ Krircr. -,fl HeHaBlI)Ky Âe^arb ypoKl B or4lÀHo-
qecTBe.
Anpopa KtrBHy^a. Ksror pacno^o)KvrLcfr co CBoI,IM?I yqe6-
HilKaMI4 np.fiMo Ha noÀy. ou nnca'r 'Lëxa, 6n'to BI/Ii4HO' qTO OrH
TaK Âe^aer He Bneparle. Anpopa cMorpe^a Ha Hero il y4tta^fl-
^acb, HO He roMy, rrro oH Àe)Krlr rla no^y' a roMy' qro eurë ce-
rogn.a yrpoM oHa ero 6osaacr. Bgpyr Ksror no,4H'tlÀ roÀoBy'
C.ryurafi, Arpopa, TbI To^bKo HtIKoMy He roBoplr' sro 'tI
y Bac 6rra, - ruënorou cKa3a^ OH. - 3ro crporas raftsa. A ro
MeH.a 6yayt Apas*r,\nu rrro t 4py)Ky c 4ervonxofi'
!
I
45
- Xopouro, - cKa3aÀa Anpopa. - A norreMy Tbr Hr4KorAa
He e3Àrrtur ua ,rI,l$re?
Bo-nepnux, r ero ne .a.rc6,rro, - oTnerr4a KHror. - A so-
BTopbrx, }raë,o rpeHr4poBarbc.f,. fl. vuorîa cKaqy no .l,ecrsrrqe Ha
oluoit Hore 40 caMofo ABe:HAADTaTOTO 3Ta)Ka. BOr sHrrs [pbr-
raTb HerrHTepecHo, BHVLS t Bcefza e3)Ky r .r.nQre.
Kor4a nafla npuruë.rr,, qto6u sa6paru Coxparura, oH oqeHb
yâmBvr^cfl, yBvrLeB Knrcra Ha noÀy.
- 9ro oH ge^aer? - cnpocr4^ rrana.
Vpoxr,r, - HeBo3Myrr,rMo orBerr ^a Anpopa. - On He ^ro_
6r,r:r ge,rarb ypoKrr B o4r{HorrecrBe.
Hy sro )K, - cKa3a^ narra, - TorÀa s. Bocno^b3yrocb
ruutusofr r,r eu;ë HeMHorO nOpa60raro, xoTr no pacnucaHr4}o
MHe C^e4yeT 3aHr4MaTbCÂ COBCeM 4pyrvrMr.
Knrcr Hego^ro cvr{pt, To ecrb ^e){caÀ HaA ypoKaM?r. 3a_
x^onHyB yue6aur u nor4HrBruytcb c no^a, oH cKa3a^:
llo.r.nufi nop.{gor, ypoK?r cr4eÀanbr. A. renepr norigër,l
Ko MHe, rocMorpr4rrrb, rÀe fl x<mBy. Bgpyr fl, BaNr xor4a_uvt6ygr
noHa4o6.ilroct?
Anpopa \o1rs.^acb BMecre c Ksrcrou Ha gxeua4ryarwir
ara)K. 34ecn, KaK r,r na AnpoprirHoM ara)Ke, 6u.rLa A^r{HHa.fi rl^o-
ïta+Ka, sa neë Bbrxogrr^o HecKo^bKo 4vepeïr,. Aapopa ocMorpe^a
ABepb Knrorosofi KBapr?rpbr: KpacKa Bo3^e pyqKfi neunoro o6-
/tyilvrLacb. Tenepn Anpopa 6rna yBepeHa, qro oHa, ecÀr{ noHa-
go6vr"tcx, n ;rro6yro Mvrry,ry uait,1ër ero KBapTr{py.
Ksrcr orKpbr^ ABepb. II ryr Arpopa iloHÂ^a, qro naua 6rr,r
npaB. Knror 4eficrsure^bHo qefo-To 60.fii,ca. w guaere qero?
On 6o.s.rrcfr. Bxo/-vrrb B nycryro KBaprr,rpy. Korre.rno, c Anpopofi
euy 6u.r.o He raK crparxHo, Ho BeAb o6rr.{Ho Anpopu c Hr,rM He
6rrlo. Bor no.reny KHror HrrKor4a He ilo4Hr{Ma^c.s sa ,ruôre -
qero crreruvrb, ectfi {,oua. rcë paeHo surcoro ser?
---ri
46
lJ
I
I
t'
a
@;r,
i{+t),t
t
t:
Knror rrrBbrpHy^ B npr,rxoxyrc pauerJ r/r ryr xe 3ax^onHy^
4Bepb.
Hy, sarroMHn^a, rge .rr xuny? - cnpocrr^ oH Arpopy.
Anpopa Kr4BHy^a.
A renepr x noruë;l ry^.f,Tb, [oKa ne nepHëTc.rr MaMa, -
cKa3a^ Kuror. - Mo>xuo MHe rrHorÀa rrpuxo Avrrb K BaM B ro-
crvl?
Koueuno, - cKa3a^a Anpopa.
A .rro à(e oHo scë-raru ogua.raer? : cupocu^ Kuror.
tfu'o <<ono>>? He noHr^a Arpopa.
- {ra rsoë uM.s!
Ono ogHa.raer <.yTpeHH.rrr gapfl>>, - cKa3a^a Anpopa. -
Tar n {penHer'r Puue saa^r oAHy 6orusro.
Bor :4oposo! - cKa3aÀ Knror u y6exca.r.
A Anpopa BepHy^acl Àoruorï. Ona 6urra oqeHb paça. Bor u
oHa naruzra ce6e 4pyra B HoBoM ÂoMe. Hegaà(Ho, Lrro oHr4
He MofyT BMecre fyÀ.rrb, 3aro oH 6y4er nplrxo4r,rrb K Hr4M B
rocTrd.
A renepr Mbr Bo3bMër'r CoxparrirKa u noit4ëu Ha yÀrr-
4Y, - CKa3a^ nana.
Ecrrr,r 6r'r CoxparrdK yMe^ roBoprÀTb, os 6n oTBeru^ [ane:
<r,{aaHo nopa ry^trb>. Ho os Mo^qa^ z, o uëru-To pa3MbnrrÀrr,
pa3rÀ.rrAbrsaÀ. csoë o.4,e.s^o.
nAnA mAÊT B MATA3I,IH
C rex nop KaK onrr nepeexa^Ia a Tnpu,rt.rlToneH, nana Ae^a^
no xos.sficrny ecë, KpoMe ogHofo: oH He xoÀrir^ B Mara3r{H 3a
npoÀyKTar"rn. ou oqeHb He ^ro6u^ xo4r4Tb no Mara3r4HaM. Ko-
Her{Ho) ecuvr Hap,o 6r'r.10, oH xo4r{À B anreKy 3a ^eKapcrBoM, oH
48
* ---.Â
^IO6u^ noKynarb iiHr4rr4, H,o Bor [poAyKTbr MaMa noKyna^a
caMa.
Talr, r4e o*vt à<yrtvt paHblue, 6u,'ra Ma^eHbKa.f, ylorHa, ^a-
BOrrKa co crapbrM AepeBrHHbrM npr4^aBKoM r,r CTapyruxoli npo-
4anrywu,eft, Ko'rupar xopotxo gHaÀa BKycbr cBotlx noxynare.;refi.
oru vr pra He ycneBa^u pacKpbrrb, a oHa y)Ke gHa^a, qro oHr{
xorrr Kynr,rrb cero4Hr ua o6e.4. I-lo 4opore c paoorbr MaMa Kax-
4wfi 4eur 3aes)Ka^a B ory ^aBorrKy rr noKyna^a npo4yKTbr Ha
3aBTpa.
Ho o4uax<Àbr MaMa cKa3a^a:
?4yap4, Bcro He4e^ro .s GyAy oqeHb BaaflTa B cyÂe rd He
cMory 3ae3xarb 3a npoÀyKTaMr4. Kax ru AyMaelxb, cMo)Kere
nu c Anpopofi cnpalvrrbcfr.6es MeHx?
Kouevno, cnpaBr4Mcr, - orBerrd^a Aopopa. _ fl 3Haro,
r4e 34ecb y Hac Mara3r4H.
Teprreru He Mory floKyrrarb npo4yKTbr, - cKa3aÀ rra-
na. - A neÀ.rsn ^u c4euarb 3aKa3, .{ro6rr ilpoÀyKTbr npr{Hoc?r-
^I4 Ha .4Of'l?
3aragrl [pr{HrirMaroT To^bKo no nrr'r4r+aM, - cKasa^a
MAMA.
Hy, ror4a Hrrqero He [o4eÀae[rb, - B34oxHy^ rraila.
floropr"ruB B oAr4HHa+ryarb qacoB coxparlrxa, narra o4eÀ ero
noTefr^ee r4 y^o)Kr4^ B KO^.sCKy.
llori4ëru c HaMr4 B Mafa3r4H, - cKaga^ oH. - Heu paHt_
IUe Tbr K STOMy ilplrBbrKHeurb, TeM ^yrrue.
Corparr,rx He Bo3pa)Ka^, oH Aaxe o6pa4ora,rca, noroMy
qro ,rro6n^ crrarb B Ko^ÂcKe Ha yN/.r+e. Creo:r coH Ào Hero Ào_
HOCr4^r4Cb fOÀOCa nanbr n Anpopu, ry4Ktr asroMooulr.efi, cuex
vr Kpvt:r.u 4ereri. Cnar,n Ha y^r4rte - aro coBceM He ro, rrro ogHo_
My B KOMHaTe.
Aapopa Àepxa^a py.{Ky KoÀrcKrd c oÀHofi cropoHbr, narra _
49
c Apyrofi, a Me)KAy Hr{Mrr Ha pyqKe BrrceÀa npo4yKToBa.s cyM-
Ka. B Hefi ^exca^o HecKO^bKo nycrblx Mo^otrHblx 6yru.tor, onr,t
nosB.rrKr4tsa^m oAHa o Apyryrc, ra Anpope Ka3a^ocr, 6y4ro K Ko-
^.8CKe nprtB.rrSaH Ko^oKo^btII4K.
Kor4a oHrd Âoexal.fi Æo Mara3uua, Corparl4K ytKe 3acHy^.
V nxo4a B Mara3r{H crot^o He MeHb[Ie n,aruagryaru Ko^tcoK,
Ho r4errr B Hrrx u He Ayu,a'rr/t, cnarb. Onn rpor"rKo KpI4qa^I,I Ha
pa3Hbre fo^oca. O4nvt - noroMy trro yiu^n ux MaMbI, Apyfile -
noToMy rrro uranKa c'bexa^a Ha FIoc, a TpeTbI4 - npocro TaK,
3A KOMNAHIIIO.
C.rtorou, Bo3Àe MaraslrHa 6rt.zr rarofi x<e I(oHIrep'T, KaK Ir B
4ercxofi 6oaruurye. CorpatraK npocHy^ct o'r ul)rMa tI TotKe 3a-
n^aKa^.
Hanepuo, oH AyMaer, qro eMy ceitr.t.ac 6yayr Ae^arb
yKo^, - cKa3a^a Anpopa.
llp, c^oBe <<yKo^>> rlarla B3ÂporHyÀ, Ho, tscnoMHIiIB, qro
34ecb rycë-raru Mara3I4H, a se 6o.rrrlavIura, I{aK^oHI,I^cx r Corpa-
TI,IKy W CKASa^:
fl puL, t{To y re6x xopotua.a naMtrb, Ho cero4gt re6e se
6yAy, ge^arb yKo^or. Te6e npwgërcn ro^bKo HeMHoro no^e-
)Karb oguoMy, noKa MbI c Anpopofi KynIdM npogyKTbl.
Ho Coxparr,rK He xore^ Àe)t(arb oâvtr, oH opa^ TaK, qro
Àr4r+o y Hero c4e^a^ocr 6arponuu.
flana, Mo)Ker, rrr nofi4ëtub B MaragIiIH, a t ocrauycb c
Corpaturor"r? - npe/{^ox<rrla Anpopa.
Her, 6orocb, rITo MHe raM 6eg re6x He cnpan't/ITlocfr,, -
cKa3aÀ nana. - {anaia rpt'I4yMaeM qro-Hu6y4r 4pyroe.
.fl lnalo, :aaÆo Kararb ero BoKpyr Mara3ldua, noKa oH He
ycnër noKpenqe, - cKa3a^a Anpopa.
3ro npe4^o)KeHlre MHe HpaBrzrc.s 6o.tbIIIe, - cKaga^ na-
fra, w oHr4 noKaTfixvt Ko^ffcKy BOKpyf Mafa3I4Ha.
'r-
Osr,r o6rexa^n oAuH pal, [oroM 4pyrofi, noroM Tpernfi,
Corparux gaBHo nepecraÀ n^aKarb, Ho crrarb c^oBHo IÀ He co-
6upaxcx, Aapopa n nana ylKe peruI{ÀI,I, trro ur"r npu4ëTc.a Bep-
Hyrbcr 4or'roli Hvt c rreM, KaK BApyr corparur ycHy^. Ha acs-
xuïn cltytaït o,ttvt cq,exaxvt eIqë 4aa Kpyra, no Corparl4K rle npo-
cbrna^c.q. Tenept ero Mo)KHo 6rt.r.o ocraBI,ITb o4Horo.
Anpopa il nana Bou^Ir B Mara3I{H. 3qecr 6rta'o MHoxecrno
aBToMaroB, a r{x-To nana u se .l'to6u.l. 6o.uure Bcero. K o4rior'ry
aBTOMaTy CTO.âÀa {,^'VI}l}lAfl Oqeper4b.
Sror aBToMar npuHl4Maer nycrble 6yT rra'rr,r, - ulenHy-
aa Anpopa nane.
A Henrr.s rrx cp,arb npo4asuJlll+e? - cnpocl,t^ nana.
HanepHo, Her, - orBeru^a ^A'npopa. - Bv4vtttsb' Bce cro-
fiT B orrepeAIIi. vr 3acoBblBarcr 6ytt,tKI,I B aBToMar.
Buxcy, - rpycrHo cKa3a^ [ana. - Ho .a, K coxa^eHl4]o'
He yMeio no^b3oBaTbct aBToMaTaMtI.
Tor4a He 6y4evr c,4aBarb 6ytu.nrn, cKa3:L a Anpo-
pa. - Maua caMa vIX cl,acr.
Ëe: 3Tofo He^b3.4, HaM He xBarI4T 4eHer' no^yrrKa y
MaMbr ro^bKo 3aBTpa, - cKa3aÀ rrana.
FJy, 4asafr. nocMorpl4M, KaK Âe^alor Apyrlae, vr lrayqv;n*-
cfr, - cKasala Anpopa. - 3ro orreHb [pocro, scë paBuo qro
ynpaB^.flTb aBToMo6u.ten, HaAo ro^bKo KpyrllTb py'IKy vI Ha-
x(rrMaTb Ha KHOIIKy.
Ho or orwx c^ot nane He cra^o ^erqe, oH He yMe^ Bo4[rrb
asroMo6û"rlr,. Kor4a Anpopranu pogure^il Kytrfi^vt an,Ilouo6ttÀl',
y Hvrx He xlaraÀo geuer, qro6rt o6ouu 3aHtrMarbcfl. Ha uoQëp-
cKr{x Kypcax, u noToMy BO4}ITe^bcKtIe npaBa no^yrIl4Àa TO^b-
Ko MaMa. Eri osr,r 6rr.nu Hyxnee, BeAb oHa rax<4ufi AeHb es+t/Il.a'
B ropoê.
Anpopa v nana sa:afl.Lvt oqepe4b vI cra^Ir, Ha6^Io4arb, KaK
5l
no^b3yrorcr aBToMaroM. B aBToMare 6u,ro tuecrb ornepcuafi
paanofi Be^rdquubl: TpI,I orBepcrl,Is g^t Mo^oqHbIX 6yru;tox *
6o.Lrtuvlx, cpe4ulrx I4 Ma^eHbKr{x, l4 etsré rpu - Æ^n nunHux 6y-
TbIÀoK, 6yru,a,or Ir3-noÀ fivBa I4 Ma^eHlrlax Oyru^oqeK vl3-no4
Qpyxronofo coKa. Cnaqa.la py'rKy noBopaquaa^fi BnpaBo, no-
ToM onycKa^v 6yru,l,xy B Hy)Krioe o'rBepcrl4e I,I rroBopaquBa^I4
py.{Ky B^eBo, a c*vrsy r Iryë,'rovry BbIcKaKLIBaÀ Ma^eHbKllfi 6ttt-
^erI{K. Anpopa pelrrn^a' rrro 6e3 arux 6uaerl4KoB noKynare-
,refi rte nycKaloT B Mara3vIH, Ho oKa3aÀocb, t{To rro HlrM BbIÀa-
roT B KaCCe 4eHbrtl.
Anpope noHpaBl,I^ocb B Mara3I4He, a Kor4a no.4ollr^a I4x oqe-
P€An, Haqa^oc6 caMoe IiIHTepecHoe. llepsyro 6yrr'1,'rxy nana
c4arr 6.tarono^yr{Ho, BTopyrc TorKe' Ho rperbt BblcKo^b3Hy^a y
Hero I,I3 pyK lI par6r,ra'acb Ha rblctqy ocKo^KoB.
flporuy npoureHl4 fli - cKa3a^ nara par6nsruefi'cx 6yrwx-
Ke, noroMy IITO 60.nrure eMy He y KOrO 6ua.o npocl4l'b rlpol4e-
rlutfr..
K aBToMary no46exca.rr.a npogaBilI'tnLra B po3'onoM Qap-
ryKe.
On.sm nocblÀaror Àerefi c1alarh 6yruaru. Bor rulira, -
npoBopqa^a oHa, B3f^.fiHyB Ha Arpopy.
Her. aro .a Br4HoBar, - cKa3a^ flalra. - fl se cu.s^ rrep-
qarKrz, ra 6yruara BblcKo^b3Hy^a y MeH.tI I{3 pyK.
- y MeH.ff pa3 To>Ke raK c^yqfi^ocb' - cKaga^a crapylxKa
s 6eÀor*r nÀaTOqKe, KOTOpa.fi cTot^a B Or{epe.4u sa uanOfi. - He
oropuafirecr.
flana no^yqr4^ B aBTOMaTe qeTbrpe 6lr.rrerura. on cnp.sTa^
r{x B KapM aH, vI OHI4 C AnpOpOfi gOIIIÀ?I .4aÀblue. B cter.l'.snnrrx
6y4ouxax-Kaccax cvrë,e^il Kaccl{puu B po3oBblx cpapryxax, y
cTeHbr cTO.fl^tI TeÀex(KtI, coBceM KaK l4rpyueqHble. Ka;r4ufi
rroKynarelr 6pa,r re^e)KKy w l<arfi^ eë no Mafa3laHy.
52
Moxcuo, t rorre Bo3bMy teaexry? - cnpocn.rta Arpopa.
- fl Æywaro, MbI o6ofr4ër'rcx 6ee te.texrn, - orre:t'fi^ rla-
fla. - Harnt norynarb HeMHoro.
Tyr r Hr{M no4oruÀa crapyulKa s 6e.ÀoM n^aroqKe.
Her, Her, o6.gaare,\rHo Bo3bMvITe re^e)KKy, - cKa3a^a
oua, ycÀbrllar nanuHbl c^oBa. - lrax<e ec^u BbI co6upaetecn
Kyrrr{Tb Bcero ^rlrlb ilaqKy caxapa. Tarofi sp&cb nop.tr4oK.
Cnacu6o Ba coBel', - cKa3a^ naila. - Mnr c Anpopofi
nepnuir pa3 B aroM Mara3I4He u en;ë He 3HaeM Bcex npaBlr^.
.fl r:ar v fio4yMaÀâ, - cKa3a^a crapyurKa' B3t^a re^e;KKy
r4 noKaTr{.zr.a eë Bi4OÀt, ilpu^aBKa. I
Anpopa ro)r(e 83.fl^a re.rrex<xy, a fiafia cKa3a^:
Har"r ria4o Ky[urb Mo^oKo, KapTollrKy, roSe vt y.s'cttoit'
Sapur. Hy-ra, nocMorpl4, tÀe 34ecr r"rorroro?
A norr ono! Buxcy! - eocr^lIKny^a Anpopa !I rroKarll^a
Te^e>KKy r( npI,rÀaBKy, r4e crofl.^u 6ymrrr.ru c Mo^oKoM.
{ranaïr ^yqrue sogrMëM Mo^oKo ne e 6ytrt^Kax, a B na-
KeTax, - npeÂ^oit(u^ nana.
IzI Anpopa rroHt^a, rrro eMy He noHpaBn^ocb c.4aBarl 6y-
TbIAKI{ B ABTOMAT.
OHr,r sg.sav rpr naKera c Mo^oKoM !I flolrl^tl r4aÀbûre.
A renepr HaÂo uaftrv, r4e ryr xoQe, - cKa3a^ nana.
Orrm or,rg r,e^vcb. Or vno;recrBa [IaKeroB, 6anor Ir Kopo-
6ox y Anpopu sapx6u.l.o B r^a3ax. W s4pyt oHa roqyBcrBoBa-
^a 3HaKolrbrfi sanax. Kar xoporuo naxuer! CosceM KaK r4oMa
no yrpaM, Korga rlana roroBtlT 3aBTpaK, a MaMa ropon^IdBo 6e-
raer no KBaprl{pe. {,a oro )Ke naxHer roQe! I4 Arpopa no 3a-
naxy npr,rBe^a nany K rrplr^aBKy, f4€ ^eiKaÀlr naKeTI,IKm C
xoQe.
flana ilorpora^ oryvtH naKerI{K, noToM 4pyrofr, rpeuafi...
Her, eror KoQe HaM He to1utrcs, oH B sëpHax, a HaM
53
'7
//\
Ha4O MO^OTbrfi, - cKa3a^ oH,
no4orxëÀ K KaCCe u cilpocrir^: -
Cxa>rure, [o>r(a^yficra, a t1e y
Bac Mo^orbrri KoÔe?
- Irtlrr npogaëM Koôe ro^b-
KO B 3ëpHax, - oTBeT?r^a Kac-
cr{pma. - A cuoaoTb ero Bbr Mo-
t(ere cayrn. KoQeuo.r.Ka crorrr
TaM Xe, Ha npI4^aBKe.
E,taro4apro Bac, - cKa-
3a^ nana w c rpycrbro norÀr4e^
Ha rorper.roary.
Erc oH TolKe He yMe^ rroz\b-
30Barbc.{.
Arpopa c ranori :aaLral*w
pa3r^rÆbrBarb Ko+er*lo,rxy. Bor
HaBepxy 6olrruoe orBepcr?re,
ctop,a, HaBepHo, 3acbrflaloT KO-
Sefiurre :ëpna. BHr,rey pbrr{a-
x(oK, oH nepeABr{raeTc.f, Me)<4y
laa4fiwcfrNrvr: <,rpy6ufi noMo^)>,
<rcpegnmi,r noMo^> ,1 <rronxr,rfi
ûoMo^>). A px4or'r KHorrKa, Ko-
Topa.â rprrBo4mr Ko(peMo^Ky B
Aeircrrue. Bcë oqeHb npocro.
llana Bbrcbrna^ :ëpHa B
6o,rrruoe orBepcrrde, ycral{oBrlÀ
pbIqaX<OK HA ].AÆfi:r/rCr <<rOsfr,rfi
noMo^>> r{ Bsr^rHy,r ua Arpopy.
llo-ruoeuy, Mbr Bcë c4e-
^aÀI4, KaK HaÂO, - CKa3a^ OH,
I
I
t
I
I
J
Ilo-r"roer'ry, Toxe, - cKasa^a Anpopa.
Torga Hai{<MI{ Ha e.ry KHorIKy, - cKa3a^ rlana.
Arpopa Ha)<a^a Ha 'KJHonKy, roQeuo.nra 3aryÀeÀa, v' cpa3y
3arraxÀo roQe. Bcë lu^o npeKpacHo. Hn Anpopa, lavr nana
AaTe He saMer?I^I4, qro uo.torufr roQe cblrl^erct lI3 Hllx<Hero
oTBepcTrrr nptMo Ha no^.
- Afi! - KptrKHy.ra AnPoPa.
Ilouorlare! - xPuruy.n rlafla.
l/I o*ul ryr )Ke ycÀblrua^I,I 3HaKoMrtfi ro.toc crapyruKl'I B 6e-
^oM n^aror{Ke:
Ha4o npofirr,r oco6ue Kypcbl, qro6rt Hayql4Tbct noKy-
narb npo4yKTbl B sTOM Mara3tlHe, - cKa3a^a crapylrlKa.
Orna sg.flÀ.a HosÉ'1fi naKer c xoQe, 3acbllra a sëpua rB Be'pxHee
orBepcrr,re, nycrofi naKer fioë,craBv;.a tro4 HI4x(Hee v cuona
BK^IOt{U^a ro$er"ro,tr,ry.
Eo.rrruroe cnacvt1o, - cKa3a^ rlaila crapyllrKe. - Eea sac
r"rrr 6rr npocro ilpona^I{.
Hmuero, co BpeMeHeI{ BceMy Mo)KHo Bblyql{Tbcfr', - yre-
urr4^a efo cTapyurKa Ir yu^4.
A nana c Arpopofi ornpaeutuc:o K rpll^aBKy c MtcHbIM
Qaprueu.
B TOCT.'IX Y EPI{TbI
O4uax<4u 4nër"r r< Arpope nprrru^a Epr,rra.
Wryëu Ko MHe urparb, -. no3Ba^a oHa Anpopy. - Arara
sa6o^.e^a r,r He Mox<et npzfirr. Maua pa3peul{^a MHe no3Barb
re6.s. To,lrro y :aac B rocrl4Hofi nnqero He^b3t rporarb.
Mne Ha4o cnpocl4Tb y narbl' - cKa3a^a Aepopa.
KoHeuuo, noïngv nonrpafi, - paspelur{^ naua. - A "q reM
BpeMeHeM EbICTVIpaT KyxoHHbIe 3AHaBeCKI4 Vt npI4|OTOB^IO
)5
Tecro. Kor4a ru sepuërurcx, Mbr c ro,6lofi 6y4er'r nerrb rre-
qeHbe.
A ucropneli rrr pa3Be 3aH?rMarbc.ff He 6y4euln? - cilpo_
cw^a Anpopa.
Eli yxe pacxoTe^acb vryTvr x Epure, ona 6oxaacb, trro nana
rraqHër ne'qb 6es Heë. vl'yoo6u1e oHa &aÀ<e He n,oÀo€peBaÀa,
qro oH coolrpaercfr, 3a:ts.nNtanbcfr, TaKnNLVT r4HTepecHbrMr4 fiê/tâNi^..
Ho nana eë yreruu,rr.:
IArpair cnorolino,- cKa3aÀ oH,- 6ee re6s nerrb He 6yçy,
I4 Anpopa,norrrÀa B focrr4 x Bpnre. Eprara *.tu^a !\B:*'x "Ta-
iKaMr{ Bbrrrre, 'r4 AeBoqKr4'ûoru^r4 BBepx ilo ^ecîH,r,{rye. Ha oÆuH-
rra4I+aroM orarce r4M Ha,B,crpeqy nona c.{ Knror. Ou uëc c4a_
Barb nycrue 6yTrr.rr.rcu. I-lpoxo4x Mrr,M,o, oH 4ax(e ùre B3r .sHyÀ
ua Anpopy. Kor4a ou 6rr.rr yxe gaÀexo, Epu.ra ruënoroM cKa-
sa,rra Arpope:
3ro Kuroppe. Caurrrî crpauruufi Ma^brrurrrKa B ,HarrreM
goMe. .fl rar ero 6orocn.
Arpopa npoMo^qa^a. Ona He cKa3aÀa, rrro oHn c nanofi
Æpy)Kar c Knrcrou, qro oH qyrb ^r4 He xa;r4ufi Àer{b nprrxo4r4T
K TII{M B focrI4, Ae^aer y HI4x ypoKl4' cMorpI4T KHI4XKVI, ,ûoMo-
raer rlane MbITb trocy4y, a r^aBHoer qro aror crparusufi Knrop-
pe 6ourcx ocrâBâTbc fr ëpNra oAr4,H. 3lo Ou.rra railna.
6pr,lra BcyHy^a pyKy B rrr,e^b A^r nr{ceM r,r Kpr,rKHyÀa:
Malra, orrpofi, aro .s!
{o snonra oHa eu;ë ue AocraBaÀa.
EpurnHa MaMa orKpbr^a gBepb.
- 34pancrnyli, Anpopa! - cKa3a^a oHa.
Arpopa no34opoBa^acb.
{enovrr,r norlr^kr B KoMHary Epr,lru. V Epnrur cro.lt^ Hacror-
ulvtit 4vsaH u KpacvrBarr Ko^rcKa A^fl KyKO^. B roa.xcre Àexa-
^a Hap.s4Har KyK^a c 3aBr{TbrMr{ Bo^ocaMu" Boooute B KoMHare
I
{
56
6uaO Kpacr4BO, HO Ha cTeHax nyCTO - BOT 6rt nannnbl plICyH-
Kr{ croÂa!
- Xoqeub, fi rloKarKy re6e cBoë Hapt4Hoe [T^arbe? - npe4-
^orKrr^a 6prlra.
Ho Arpope 6u;to HevIHTepecHo cMorpeTr EpurI4Ho n^arbe'
r4 oHa oTKa3aÀacb.
Tor4a 6yger.l ilrparb B 4oqKl4-Marepl{, - cKa3a^a Ep"-
Ta. - fr 6ygy MaMa, TbI - rarla' a KyK^a - Ha[Ia AoqKa. llana
rar 6y4ro roÀbKo rrro rpnurë.n c pa6oru.
Xoporuo, - cor^acrrÀacb AnPoPa.
flana J-cra^ ua pa6ore !I MoÀqvr. Ca4ncr Bor cloga Ha
cTy^ fi MO^qU.
Anpopa iloc^ylxHo onycrl,I^acb Ha cry^.
O6e4 culo MI{Hyry 6y4er roroB, - 3araparopu^a Epura,
no4pax<a.fi csoefr MaMe. - .fl seuHoro 3ano3 Aa^a cero4n.a. Cau
noHr{Maerub, nepeA pox(AecTBoM cTo^bro 4e.ir.! Ez4uxa B IOpo.4
roKynaTb por(4ecTBeHcKr4e no4apKu. Be4s Tbr caM uuror4a o6
aTOM ne nOSa$OrlarurC.fi! Tnr 4a,xe He 3aMeTlIÀ' IITO t BbICTpIpa-
^a 3aHaBecKI4.
Pra, ouvt oqeHb KpacI,IBbIe, - cKa3a^a Anpopa.
Her, nana Ào^)<en orBeqarb He raK, oH 4o^)KeH cKa-
garb: <.A parre aro He rsog o6ssannocrr?,>
Anpopa HeMHoro pacrept^acn. Orla xore^a cKa3arb: <tMofi
nana HUKOrÀa TaK He TOBOpIIT>>, HO B 3TO BpeMx Epnrlrna Ma-
Ma np!{Hec^a AeBoqKaM rro cTaKaHy Mo^oKa Lr neqeHbe. w 4e-
BorrKr,r ga6uxfi npo nrpy.
{repr B rocrtrHyrc 6u.na nptlorKpblra. Tau EpurnHa MaMa
co csoefi npu.f,Te^bnvryefi. fivt^v roQe. onr,r 6oaTa^r{ u cMe,I-
^r4cb. Bapyr Aapopa yc^blua^a TaKI{e c^oBa: <.flpe4c'raB^qelllb'
OHa B3Ba^r4^a Ha 6e4HOrO My)Ka scë xoS.sfiCTBO. Ynepeua, utO
oH .4arKe 6e.lrë crlIPâ€T>>.
)/
Eoarrue Anpopa Mor^a w He c^yrxarb. Orra n rar 4oia4a-
^acb, trro oHr,r [orop.rrr npo eë MaMy. Efi pacxore^ocb r{rparb
B goqKr,r-Mareprd. Ona uo4orrrÀa K oKHy. B4axw BrrgHe^cr ^ec.
I/ls-sa ÀepegbeB fio4gr,rMa^cs. cvtswit gbrMoK. Moxer 6rrrË, rau
CTOI,IT ÀOM.
MHe nopa 4ouoit, - Bgpyr cKa3aÀa Anpopa.
Ho ne4r Mbr ro^bKo qro lr.aqa^fi rarparb, - y4vravrl 'acb
Epr,rta. - Mu erqë Hvr B oÂHy urpy He cbrrpaÀrr no-Hacror-
IIteMy.
flogw-xa cro{,a, Arpopa! - no3Ba^a vB rocrunofi Ëpr-
Ttrua MaMa. - Mo.a npr{rre^bnvrJa xoqer c ro6ofi noroBopr4Tb.
?râ npvnre^bHr4rJa c nepBoro Bsr^rga He noupasu.Àacr Ag-
pope. Oqenr yx( oHa 6rra.a noxoâ(a Ha Cauyio ,rro6onur-
HyIo MaMy, KoTopyro nana u Anpopa Bcrperr4^r,r rorÀa s 6o^n-
'lvrr+e.
Craxclr, nox<a.l,yficra, rnofi nana npaB4a yMeer crr4parb
6earë lr roroBr,rru o6e4? - cnpocu^a oHa.
Aa, - cKa3a^a Arpopa.
- A qro y nac 6y4er cero4Hfi Ha o6eë,?
MarapoHbr, - orBervr^a Anpopa.
A qerq 3aHr4Maerc.fl Tgo.fi uaua?
Pa6oraer, oHa Bbrcrynaer B cy4e.
Cxa>ru, gpyx(or{eK, a r.e6e He cKyr{Ho, qro MaMbr r;e,rrtfi
geHb HeT qov'a?
OHa tar npr,rcra^buo cMorpe^a ua Anpopy, .rro Anpopa
Heqa.rIHHo oTBeTIIÀa (<4ê)), XOr.s efi COBCeM ne 6tr .O CKyTIHO,
Begr oua ocraBa^acb LoMa c nanofi u c Coxparuxou!
Hy, te6e eu;ë noneg.lo. Tu Moxerrrb nptrxogrrrb B rocrvr
x Sprare. V neë MaMa Bcer4a ÀoMa. fl, 4ywato, rrro re6e y nr,rx
:apaaurcfl, 6o.lrue, ueu 4or',ra?
Ha aror pas Anpopa 6u.rr,a HaqeKy r/ He orBerv^a <<.4a>), Ho
58
_Æ
oHa He nocMe^a cKa3arb (<Her)> I4 nOTOMy no^yqu^ocb' KaK 6y4-
To oHa BCë-TaKI,I cKa3a^a <<r4a>>. Efi cra.l'o o6n4no.
lro ctsw4a:afifr' - IrporoBopl4Àa oHa 4porHyBlIIIlM ro^o-
coM Iz no6eNca,ora K 4Bepil.
Anpopa cnycKa^acb no ^ecrnr4r+e, rr no eë Ir;exau KarI,I^tIcb
C.rrëgrrr, a efi ne XOTS^OCI, Uto$rr ûarra ygilAe^, rITO OHa fl^aqeT.
Anpopa ocTaHoBr4^acb. flo lecftrr{qe, rpeMx 6yTrra.xal!lv, rropf
HvryIaçcfl Knror. Vnu4eo, vro Aupopa OAIj'A, OH OcTaHOBvI/tcÂ.
Kro re6.g o6vgett? - crtqacu oH.
Hurro, - orBerr{aa Anpopa, BbITI4pa r^a3a.
I-Ir:figëM orsecëu Ko MHe Mo^oKo' - cKa3a^ Knnr. -
Bor xovy ucneqb uero-nu6yÀb K pon(r4ecrBy, MaMe acë uexor4a,
a KaK 3TO Àe^aeTc.s, He 3HaIO.
Her, w+ëM ^yr{me K HaM. flana roxe 6y4er nerrb ne-
qeHbe, on re6e scë o6bxcHI{T, - cKa3a^a Anpopa.
i - Bor rpacota! - cKa3a^ Knror, 4ono^bHbrfi, uro eMy He
:aa4p vIATvr 4ouofi.
KorÀa rrara orKpbllt ?IM, oH HI4cKo^bKo He y\t/IBvt^cfr' tITo
Anpopa yltr^a c Eputofi' a Bepuy^acb c Knrororu.
Tu npraru^a KaK pa3 BospeMfl, - cKa3a^ oH.
llana, Ksrcr xorrer Hayql4Tbc.fi neqb lrerreHbe' - cKaga.\a
i aBpopa. - Ero MaMe HeKoraa.
Hy uto x(, flyctfb neqët BMecre c HaM[, - cKa3a^ na-
ila. - Mu ucne.IëM necorlHoe ner{eHbe. Oxo y MeH.E Bcerga xo-
r pOIxO noÀyqaeTg.fl. llpaa4a, y Hac HeT MI4HAa.lx, 'ryO$bl nOCbI-
ilaTb cBepxy, Ho .rr 4yMaro, qTo Mox(Ho o$ofirncr u 6ez Hero.
, fl 6yAy pacKarblBarb recro, a BbI Bblpe3arË Qrrypru. Bcë, uro
vlcneuëu, pagë,e^I M noPoBHY.
flo4o>rgr,rre, fl npl4necy MoÀoKo vI caxap, w eryë y MeH.s
ecrb oÀHo xfir1o, Sroro xsarut? - cnpoclÀ.l Kurcr.
: - flperpacHo, - cKa3a^ flana. - B raroM c^yilae, mt 6y-
59
Àerxb no^HonpaBHbrM nafir4r,rKoM r(ortrnaHvrv flo u3roroB^eHldro
neqeHbr.
Vl olevr npr4n.rr^r{cr ra pa6ory.
Bcrope Ha KyxHe BKycHo 3ailax^o. Anpopa c KHiorou c;te-
Avrtv, qro6rr ner{eHbe He noÀrope^o, a nana, Korga recro 6rra.o
y)Ke pacKarar{o, Haqa^ xapr4r'b ^yK 14 tsapr4Tb MaKapoHbI. Os
AA)I(e ycne^ rIOIleCI4Tb TO^bKO qTO BbIcTI4paHHbIe 3aHaIleCKm.
Er"ry none3^o, arr4 3aHaBecKIr MoiKHo 6u,ro He r^a4?ITb.
K uauusoMy npr4xo4y ncë 6uzr.o roloBo: la o6e4, v netleube,
v l:ax.e KBapTr4pa 6rr,La npr,r6pana. Ho uaua B oror .4eHb npu-
ln^a oqeHb il034Ho vr raKatr ycra^ar, r{To Hl4qefo He 3aMeTI{^4.
Oua r.s>re^o oilycrr4^acb rra cry^, conceM rar Anpopa, KorÂa
y Eplaml B rocrrx r4rpa^a nany.
3a o6e4or"r nana lr Anpopa cvltetvr KaK Ha I4ro^Kax, IdM
otreHb xore^ocb, .r'ro6br MaMa 3aMeTm,7r.a rax pa6ory. Basa c ne-
qeHbeM cTo.s^a y MaMr,r noÀ caMbrM HocoM. Ho uaua HI,Iqero He
B:,z,l,el'a. Tor4a rrana pemr{^ noÀcKa3arr' eit.
Kar rr,r AyMaetub, Mapux, qr6 ur,r c Anpopofi ycner.r,r ce-
roÀHr c4elarr? - cnpocu^ oH.
He suarc, - orBelu^a MaMa. - {euer y Bac He 6rra.o,
Kynrrrb Bbr Hr4qero He Mor^fl. Kcraru, r npr4Hec^a no^yqKy...
Her, Mbr Hr4qero He rroKyrra^n, -- cKa3a^ nana. - A no
3anaxy Tbr He uyncrnyerur?
Her.
Mu saneK^r4 K po)<AecrBy neqeHb.fi! - ropgo cKa3aÀ rra-
na 14 no4Hëc uaue Basy c rreqeHbeM.
Kaxue Bbr y MeHr r"ro.ro4rgu! - cKasa^a MaMa. - A x yx<
Ayua^a, Mbr B aroM ro/{y Hvrqero neqb ne 6y4er'r. V uen,s croÀb-
ro pa6omr.
Ho aro erqë He ncë, - npo4o^xa^ naila. - Tu gaxe He
3aMeTI{^4, qTO ,fl BbTCTI{paÀ KyXOHHbre 3arraBecKrr.
A\J
\. -t!
,l(
\
_)
i
i' " tr"w'
Iri['
It ) ol
! l, l.
*/,V,
?r;1'
\ l,l
Mar'ra fiocMorpe^a Ha 3aHaBecKrr, a Aspopa Heoxr.Il,atr.go
4xx ce6n B4pyr cKasaÀa:
- A... a pasBe aro He rso.s o6xsaunocm?
C uauu Mr^rol"r c^ereÀa Bcr ycra^ocrb. Bu 4yuaere, oHa
paccepçvruacb vttvt o6u,4e.lacr? Hraqero nogo6noro! Ona saxo-
xoraÀa. Ona xoxora^a raK, qro r4oÀro He Mor^a BbIMo^BI4Tb H?I
c^oBa.
Ax, Anpopa! Anpopa! Kar rbl noxoxa Ha MeHx! - npo-
roBoprr^a oHa HaKoHery. - fl. s 4ercrBe ror{<e .l.io6n.rr,a noBTo-
p.srb rry)Krre c^oBa. flo aruu c^oBaM Mor MaMa Bcerga orra(4bl-
Ba^a, c KeM s. wrpaua B aror AeHb. IA uwxor4a He ollrl46alacr.
C rertl rbr r{rpa^a cero4Hx?
C Ëpuroli, - cryfrlëuno cKa3a^a Anpopa.
llana r4 MaMa cHoBa sacMefl^rrcb, Ho Anpope 6u.Lo He t4o
cMexa. A .mo MaMa cKa)KeT, Korëa yz:g.aer, vro Aepopa rtorrrrl
cKa3a^a, 6y4ro efi y Bplrrbr HpaBlrrc.s 6oarrue, qeM 4or"ra? 9ro
ec^u MaMa Bcrperrrr rorga-uu6y4b trprrrTeub:aturr+y Epr,nunofi
MaMbr fi Ta cKa)Ker, npr{craÀbHo nocMorpeB Ha MaMy: <<Mne
oqeub xaÀb Barxy AorrKy, eli ne Hpaa:aTcs, AoMa. Efi ropaa4o
^yque y Ëplaru, vt oro :ney1tiBr re^bHo, ne4r EpurI{Ha MaMa
Becb 4elHb ,{oMâ>>.
Arpopa 6oanrire He Mor^a ecrb.
To c ro6of? - yA\rBi^acb MaMa. - Hey>xellr rbr Ha
uac o6u4e.tacr?
Her, - cKa3aÀa Anpopa. - 3ro vl4a Àpyroro.
A neuepoM, Korga narra Kyrra^ Coxpar:raxa, Aapopa paccKa-
gaÀa MaMe ncë, uro c^yrrr4Àocb y Eprru. Mar"ra c^y[raÀa eë
oqeHb BHrrMaTe^r,so. floroM cKa3a^a:
Ecrr ;r.rc4rr, Koropbre or{eHb .rro6.st coBarb Hoc B rlyxcue
Aexa.'Orua suqeno He xor.rrr noHtrb, a acë o6r.gcH.sroT no-cBo-
e ry. lloaroMy our,r r4 roBoprT npo Hatuy ceMbio Bc.{Kyro qeryxy.
62
Ho cxopo oHr{ K HaM npI,IBbIKHyr v sa5ygyr npo Hac' LIx Hlltrro
AO^rO He I4HTepeCyeT.
.fl 6olrrue He nofr,Æy r EPure, -
Hy ^ HanpacHo. Bcer4a TIoMHI,I,
MaMa r,r coxpau4K, Tor4a re6e He 6y4er
liepe4 cHoM AnpoPa cKa3a^a naile:
.fl cero4u.fi cMOTPe^a Y ËPurbr vI3
3a ÆepeBb.sM?I 4bIM. Tau xro-ro ;Klrsër'
TyAA tr ilocMoTpl4M.
- 3anrpa, K cor(â:\eHtr4lo, fl 6y4y 3ar.ÂT Becb (4eHb' - cKa-
saÀ narra. - 3anrpa HaIIIa oqepe/{b cTI,IpaTb B npaqeqHOfi 6e.rr.rë.
34ecn ec16 o6r4afi 1lpaqerrgas, vt Bce ,Ktr^br+br rro oqepeg11 cTI{-
paior B MaIrII4Hax 6e.zrrë.
A rur yMeerlb crllparb B Ma[II4Hax? - cilpoclt^a Arpopa,
BCIOMHT4B, KaK OHI4 MOÀO.rr'lr XOQe.
Her, rpycrlro orBerlz^ rrarla. W xyxe Bcer'o ro'
qro re6e He^b3.s norÂru BMecre co usofi. {,erxv crporo 3anpe-
urae"rcfl 3axor4,rTb B npaqeqHyro. fAe MHorO MarurrH, AeTxM
,aaxoÆrt:tbcfl orracHo. Tar rrro fr 6ygy crl/parb' a rbl 6y4eun
ryÀrrb c Co<patI4KoM. Bu cMo)Kere ry^ÂTb Bo3^e ilpaqeq-
nofi.
Xoporuo, - cKa3a^a Anpopa, - fl. 6yAy cMorperb Ha re-
6x uepes oKHo.
rIANA CTI4PAET EEAbË
B oro yrpo MaMa caMa foroBl4^a 3aBTpaK' a nana 6eral no
KBaprl4pe la co6zpal ncë, 'lTo HyÏ(HO 6ruro Bblcrplparn' Cero4H'n
euy rcë Ka3a^ocb rlegocrarorrHo rlucrblM.
Tar-tar-râK, - rprrroBapl4BaÀ oH. - llpocmtuu B3t^,
noryol,efl.l ;b:a:tz-K7; Bgt^, no^oreHqa B3Â^, ca.lQerxu Bgfr:r, cBlITe-
cKa3a^a Anpopa.
riro y re6x ecTb nana,
cTparrlHo.
oKHafiBldp,e^aB^ecy
{auair 3aBrpa nori4ëu
63
Pa B3r^. faannoe, quqero He sa6rrm. tleu 6olrue, TeM ^yqure.
Maruusau crrrparb He rpy4Ho.
Maua yrxÀa ua pa6ory, a nana ncë eu;ë co6npa;r 6earë. Ha_
Koueq scë 6u.ro co6pano.
- Aapopa' - cKa3a^ narra, '- 6errrs na6paa.ocb raK MHoro,
qTo 3a o4vrll pa3 MHe nCë paruo ero He y6ecrvr.,f, oruecy nep-
Byro napTvtro, a ru no6y4erxb c CorparuroM 40Ma. IIOTOU x
npv4y 3a BaMvr.
Xoporuo, - cKa3a^a Anpopa.
Tu ue y1wt,xfrcl, ecuvt.s HeMHoro 3agepxyct. fl 3a^o)Ky
nocreÀbHoe 6e,rrë B Marrrr4Hy, vroorr oHo crr,rpa^ocb, r,r BepHycb.
llana cBr3a^ 6ezrrë B y3e^ u yruëa B npaqeqHyro. Anpopa
ocra.lacr oÀHa. osa ofÀrÀe^a K_yxHro. r{erq 6r,r efi 3aH.rrrb-
c.s? Brruurb nocyÀy? y rarrbr w 6ez nocy4br cero4H.s ÀeÀ xBa-
TI,IT.
Anpopa sadpaaacr Ha cryÀ r4 Haqa^a Mbrrb. He ycne.ta oHa
BbrMbrrb fiepByro qarxKy, KaK pa34a^c.{ 3BoHox. Anpopa Aar(e
B3ÀOXHy^a OT 4()ca4u. Bevno B sToM 40Me rro-uuoyAb nprdxo-.
AVrr u Meruaer. K ror'ry xce Anpopa He 3Ha^a, MOXFTO ^r4 oTKpbr-
Barb ÆBepb' Korr4a Hr4 rrarrbr, Hu MaMbr HeT ÀoMa. rlpo aro narra
efi nr4.rero He cKa3a,rr. Bor ec^r4 6rr s 4Bep.{x 6rrzr rzragoK, orla
6u la He orKpbrBa.fl gHa^a, KTo nplrurëa.
Paz4axcx erqë o4r,*r 3BoHoK. Aapopa nogorrrÀa R F,Bepvr vt
cnpocu^a:
Kro rartl?
3ro ArarrrHa MaMa, - oTRerr4^ roÀoc 3a ÀBepbro.
Anpopa orKpbr^a 4Bepb.
34pavcrnyfi, Anpopa, - cKa3a^a Araruna MaMa. _ Tu
He rafi4ërub rror4rpaTn x Arar:e, noKa .s xox<y s Marag[H?
Her, - cKa3a^a Anpopa, - cero4H s. s, HvrKaK He Mory.
Torga ilycrb Arara npr,r4ër K re6e, aa4Ho? OHa ne xô_
r
r
qer ocrarbc.fi AoMa o+jHa, a Ha yLvlr+y efr He^b3t, OHa eI4ë He
coBceM nonpaBlr^acb.
Her, K HaM To)Ke He^b3.1' - cKa3a^a Anpopa' - Mrr sce
yxo4rrM. .[ 4ort><Ha ry^fiTb c Corpau4KoM, a nana 6y4er ctu-
parb B rpaqeqnori 6e.lrë.
Hy, ec.tn re6e ue c KeM ocraBlaTb rBoero Kopcaruxa,
r4Àr4 KaK TaM ero 3oByr, Mo)Keurb B3ÂTb ero K HaM' - cKa3a^a
Ararnna MaMa.
Ero :onyr Coxparur, - cKa3a.a'a Anpopa.
Xopouro, tsor m 6eplr cBoero Coxparura r npnxo4u K
sau. Arare o4nofi TaK cKyrIHo.
I{ro o4nofi cxy'rHo, 3To Anpopa noHuMa^a orleHb xopoluo'
Kor4a 6o.l,eeutr, Bcer4a cKytIHo. Ho ne4l HeÀb3t xce Hecru Co-
Kparr,rKa TY$A, fr4e ecrb 6o.uulte. Maua Bcefr4a roBopI'IT' qTo
efo Hy)KHo 6epeur or Kaur^t u HacMopKa.
A Epu:ra He Mo)KeT nofirra r eaM? - c[pocld^a oHa.
Her, Bpuruua MaMa oqeHb 5ovrcx vtuQerrynv w He
rrycKaer Ëpr,rry. f, yx<e 3Ba^a eë. Arara MHe cKa3a^a, qro rbr
r;e.rtufi r4eHb o.4Ha, ôe: ruaubl, BOT fr v fiOÆyMra^a...
fl se oç:aa,.fi c llanofi n CorparldKoM, - orBerl4-La As-
popa'
Hy s re6q oqeHb [polxy, coBceM HeHa4o^fo. Heyxce.rru
Tbr He Moxerub oKa3arb MHe raKyro nycrtKoBylo yc^yry? -
npoÀo^)Ka^a Hacral4Barb Araruna MaMa.
Anpopa Aax.e pacrepffÀacb: Hy KaK ona He noHI'IMaer' qro
Corparura Hu B KoeM c^yqae He^b3t Hecrl{ B KBapTUPY' r4e
qe^oBeK 6orren rpr,rnnou? llr'o 4eaaru? Aepopa ua6paa'acr xpa6-
pocrrr r,r cKaSa^a:
Her. He Mory. Pas Arara 6oarna rpunrroM, 3Haqur' y
Bac B KBaprl{pe Bupycbl fpunna, a r{ai'4a roBopu^a, qro oHu
orreHb oflacHbr g.r.x corparl4Ka.
o5
AranaHa MaMa paccepÂr,r^acb:
Hy, rar xoqemn! Ilpunyx4aru re6.s r He co6nparocr.
,fl 4yrua,,ra, vro re6e AoMa cKyrruo...
Ona nonepHy^acb n yrx^a. [,axe cnlrua y ueë 6rra,a cepr4r4-
T ïfr,,
Anpopa raK paccrpon^acb, r{To y ueë npona^a BcsKa.s oxo-
Ta Mbrrb nocyr4y. Xopouro, r{To BcKope r4s npaqeqsofi BepHy^c.ri
rrâna.
Anpopat Ëe.rrë yx(e crrrpaercs! * Kpr4KHy^ oH, orrpbr-
Bal ÂBepb. * Fy4er"r HaÆer{Thc.E, .rr Hr{qero He nepenyraa. Tau
ecTb pyKoBo4cTBo, Ho Har4O CKaSaTb, Hanr4caHo oHo coBep[reH-
Ho Henorr.srHbrM .rrlbrKoM. Cefiqac Mrlr or4eneM Coxparuxa n
nofi4ër'r, A rur ylre rir noc.yryy ntrur,raa?
He 4ourrrra, MHe noMerua^rr, - cKasaaa Anpopa.
Kro ltce re6e noueruarr? - norrttTepecoga^c.s [ana. -
Onsm qro-su6y/4n rrpo4ana,rrn?
Her, npuxo.4ra^a Araruna MaMa rd npocr,tÀa, uro6u .s no-
firpa^a c Ara'rofi, noKa ona cxor4rrr I Marasr[H..,
Her, uer, Her, * cKaaa^ nana, Àax<e He c^yua"s git^b-
tIIe, * Cero4Hx y Hac Mnoro AgL, u 6eg rsgeri rrcrMorrttr fi He
cnpan^rocn" florarpaeurb c Ararerfi n gpyroii pas,
Iïana 6rrcrpo oÀe^ Corparrara u c^on(r4À rrrepcrrnhte BeuIn
B qeMCIÀan, a qrçr He norn^o, co6paa I yne,L,
qe xo^o4no, a ry^Jtrb BaM npn/{ërcr 4o,,rro. Corparuxy-To B
MexOBoM MeutKe Ten^(),
Iïana Bs.aÀ qeMogaa Ë FyKT, Ro^oxcrlÀ yleÀ Ha Ko^Âcry, tr
onr4 lrrpoi*ru ornpanr{^r4cb lr rrpaqeqayro, KoTop a Haxagu^acb E
cocegneM xCIpflyee. eoxparlrx 6rr,r pa4, r{To çger ry^xrb u Hvt-
cK0^bKo He'nporecToBa^, r{To ero Ko^^8eKa c^yfi(uT nane rpy.
soBr4KoM. V nxo4a B RpaqeqHyro Rana çKaga^ Anpope:
,--
Hy, " nonrë;r, a rbl ry.l.aft, TO^rKO Âa^eKo He yxot4vl'
Ecrrlt cMory, rufi4Y Bac nporegarn!
BnA y nanbl 6lt.l oqenr osa6oqeHnulÏ' Anpopa noHI4Ma^a'
qro oH doilrc.fi crilpa^bnblx MaIIIÛIH' Ho HI4qeM lle Mor^a noMotlb
euy. Ona 3ar^flHy^a B oKHo npaqeqHoit' vr ysv4e^a nany' Ho eMy
6n.rro ue go neë.
On pacreptHuo cMorPe^ Ha MaurI'IHy' B Koropofi ctupa^ocb
ero 6earë: I,I3 MalIInHbI x^ecra^a crpy urtrrrsofi neHbl' flana
prcnyra^c.s. On 6pocu.rt BeIItIa Ha rro^ n no,46exa^ K MaIrrI,lHe' Ho
qro c Heiï 4er.arb, He 3Ha^.
Haerocqacrbe'BnpaqetlHylonpuu^acr'{parr6e'rrrêxeH-
u+v*a ldg coce4uero .4oMa. Ona o6txcHl4^a nanet qTo oH Hacbl-
naÀ B MaIuI4Hy c^IlIuKoM MHoro Mbl^bHoro noporuKa' florou
oHa noKaSa^a eMy, KaK no^ocKaTr 6e,ruë tI KaK no^bsoBaTÊ'Ct
4exrpraQyrofi, uro6bl ero orxarb' floc;re âroro Âe^o y nanbl
noIJIÀO HA ^4,F,,
On aar,ra4blBaÀ B MaI[I{Hy oÆHy Beu;b 3a .4pyroin' w evry
BCnOMHn^ocb, KaK TÂXeÀo 6rt;ro MaMe cTI4pATb 6e.r*rë HA çTA-
pofi rnaprupe, Ctrpa^a oHa B ^oxaHI'I' a BoAy rpe/ta Ha fl^I4Te"'
florou nana Haqa^ BçnoMI4I{aTb, KaK CTI'IpA^I4 6e'lrij B npex'
Hr{e BpeMesa. )Kenr4r4Hril npuxogl4Àw HA 6eper peKIiI I4 ,4OÀrO
KO^OTr{^r4 6earë Ba^bKaMI4, ROTOM nCI^OcKa^n ero B peKe u cy'
wwlu Ha co^Htle. Moxet, oHtI erqê n Re^u npYI aroM'
flana ûpeAaBa^câ pasMblm^eHliltM, A MaIIII4HA CTtIpa^a. xo-
pouafi uauusa! VI se raKan y)K crpauHan' KaK eMy noKasa-
^ocb c rrepBoro B3r^f,44;
CoceÂra,IIoMoraBIIIatnanerSaKoHql4^acrl,lpKy14ylu^a'
A nana, 3aÀo)KIIB s MaIut'IHy ulepcrsHble Beuln, HalKa^ HyxHyro
KHoRKy n trouëa npoaerqam Anpopy'
osa xara^a Ko^âcxy c coxpaTIiIKOM HeAAÀeKO oT npaqeq'
soft,
Kax Ael.a, Anpopa? - cnpocrr^ naûa. _ Corparux He
npocuna.Lc.a?
Bcë s noprÀKe, - nrënorou olBeTrr^a Anpopa, qro6u
ue pas6y4um Corp arvrKa. - Tu cKopo xon.rurur?
Eryë He oqeHb, - orBerr,r^ nana. - ocra.rocr Bbrcrr,r-
parb rrrepcrrHbre BeuIr( u scë neper^a4rlrn. Ho r'a/.vr 3r,ecb
TOXe Marrrr'rHa. Ec,u te6e na4oe^o Kararb Ko^ÂcKy, nocraBb
eë, a caMa c^enu vro-nu6y Ab vrl cHera.
3ro npe4^oxeHrre Anpope noHpaBr,r^ocr. o'a perufi^a c^e-
rrurb u3 cHera ^orua4b v^m aep6arc4a, a noToM 3a^e3Tb Ha
Hero.
flana BepHy^cr B npaqerrHyro. HacrpoeHute y Hero 6rr,ro
npeKpacHoe, 6o,rtrue oH Hrdqero He 6os.rrc.a. W np,pyr oH yBrd_
r4e^' qro Hag MalufiHofi, r4e crl'Ipa^ncb Irlepcr.f,Hbre BeIIr,I4, tro,4-
HrrMarorcs x,ry6rr rapa. Oro xuneÀa Bo4a. Orasa.tocr, narra
c,ryvafrHo Ha)KaÀ KHOnKy, Ha KOTOpOTï 6rr,rr.o HanrrcaHo <<KVnr-
qeH're>>. A ruepcrxÉrre Ber4r^ KrrnfiTrrrb HeÀb3r. <.Fry ur,rvero,
6ygyr qnrrre>>, - rro1yvra^ rrana r4 peutr^ Hr4KoMy He roBopr4Tb
npo cBoro oruu6xy.
Tenepr eMy npe4cro.s^o scë neperÀa4urb. llana BbrHyÀ
6e,lrë vrc cywvr^bHoro urraea rr BK^Ioqu.\ r^aAv^bHyro Marxr,rHy"
Baauxr,r gaBepre^r,rcb v gafiaxÀo rope^upr. rlana r'cnyraÀc.s. on
BbrK^ror{uÀ Marrrr,rHy v ga4y!4a,'lcx. Her, c arafi MaruzHori 6es
nocroporûreli froMourr{ eMy He CfrpaBr4TbCr. oH Bbrrue^ }ra
y^tLrty.
Tu ne Bvlp^a no6.r.usocrr,r ÀBopHnxa? _ cnpocrrÀ oH y
Arpopu.
lrsopuvtxa noo.rrngocrfi He oKa3aÀocb, 3aro. o'vr y'vt/.e^u
Knrora, BosBpaura'rueroc.â n3 urKo^br 4or"roË. Ho Knror 6u.1, se
o4vrr. Anpopa He3aMeruo MaxHy^a eMy pyrori. Ksor cpa3y
cMeKHyÀ, qTo y H,'x qTo_TO C^yqn^ocb r,r, nonpouraBllltrcb c To_
68
V
Bapvsrra:ylr/^, CBepHy^ B CTOpoHy. r{ro6rt HI4KTO He noHt^' KYAA
oH 6exr,rr, oH c.4e^a^ oo^burofr xpyr I4' HaKoHeI+' ocraHoBl4^c'a
BO3^e npaqeqHofi.
- 9ro c^Yqu^ocr? - cnPocll^ oH'
He r'rory cnpaBl{Tbc fr c rxalu buofi MaluuHofi' - no)Ka-
^oBa^ct nafla.
3ro nyct flKv^, - lafrBvr^ Ksrcr' - Waëv^l fl ory Maluusy
xopotuo 3HaIo. Kor4a MaMe HeKori4a' 'r BcerÂa caM crl4palo B
npaueuuofi.
A te6e pa3Be pa3peliiarcT Ty!,a xo4lrm? - cnpocllla An-
popa.
w xo/;vttn, b crv:paffi. Ty4a He nycKalor ro^bKo Ma^eHb-
KtrIx, - rop4o cKa3a^ Knrcr u yruë;r BMecre c nanofi'
Ksror He xBacTa^cr, oH |efi.CrnureÀbHo xopolxo paa6uparr.-
c.tr BO BCeX Maluvr:FLax, qro cro'fl^I'I B npaqeqsofr' Bcxope oH ne-
per^ar4l,r^ narle ilotlTu scë 6e^rë. lrotuxa oqeper4b n Ào uepcrx-
Hbrx nerryéfi. flana ÀocTaBa^ r,rx w3 MaIIIpIHbI vt nePe4aBa^
Knrcr'y.
3aqeu Anpope u CoxparuKy cro^bKo cBurePoB? - yryvl-
Brr^c.s Knm.
flpu vër,'r ryr Anpopa u Coxparur? - y4uBur^ct nana' -
3ro csnteP MaPlrra' a 3To - Mofi'
Heyxcea.u?. Æa BeÀb oHI{ Ha Bac He B^e3yr, - cKa3a^
Kurcr.
IzI tepno, renepb cBurepa 6ulu Bnopy KaK pa3 Anpope'
fu, HanepHo, oHI4 cetil, - cKa3a^ nana'
Knror BHI,lMare^bHo nocMorpe^ Ha nany u cnpocl'I^:
Ttt ux rlrn.firu.^?
flana B3ÆporHy^, KaK 6y4ro ero nofipral.vI Ha Mecre npe-
cTyn^eHI4t.
- Aa, - npl,I3Ha^cs oH.
npaueuuofi.
69
| /.t
I
L
V.rll. l I
'11,1 ',lrl I
''A .'7 | j
/z '',t ;
* :7W -lT-
\v tvr{/t {,fr\}
r/\*t7-a./5l/ t-*â*
i,fîo/-:>t->r^.%W
Bcë non.srHo, - cKa3aÀ Knrcr. -- "f[ s nep*rri pag roxe
TaK C.4eÀaÀ.
Kar xe rerreFb 6trrn? * clpocr4À narra.
A nor KaK.., - cKaSa^,KHror 14 BaluerrraÀ rrro-To nane
Ha yxo, xor.rr, KpoMe Hux, B npaqerlHofi ulrroro He 6u,ro, -
floxa qro r za5epy rrx x ce6e 4or"rofi.
BepHo! - o6pa4ona^c.fl rara. - Cnacu6o, Krlrcr! Hy, a
Terrepb wp,èrq K HaM nurl qafi.
Ter'r BpeMeHeM Anpopa c^e''u^a r[s c'era .4LrKoBrHHoro
r
i
I
3Bept. C o4Horo 6ora on 6urr noxox
ro - HA 0BIry.
flycraft oto 6YAeT neP6'tton4' *
Ha aep6rrloÂa' ç ÂPYro'
peuu^a AsPoPa, - Ha
Hër'r n iloeÀy qePeg nycrb:Hlo'
[4 osa BÀelÀa ua neP6arc4a'
OHa tar saurpa^acb' qro He saMerl'IÀa' KaK r Hefi noÀoul^I4
r4Boe Ma^brrI,îKOB, osu octaHoBlIÀIÀCb' Ha6'r}o4aix sa eë rarpoft'
3ro qro 3a ypor4l4Ha? - cnpoçfix oçtir I'I3 HI{x'
Tuure, - urÉn"ynu Anpopa' *- He KpuI{I4' a ro paa6y'
Àr4rllb CouParuua,
Karoro eu;,ë Corp aruua? 3axouy n 6yçy rcpra'rato! He"
qero pacnop.slKarbcfl' He apHa rnt xusëtub B gToM 4or"rel
Anpopa ucnyra^açb' B 3To Bpeus ws npaueuHofr BblueÀ
Ksror', Ho ne4l Anpopa oletqaxa eMy I{ st Æy He ÛoÂararb' rITo
oHlilsHaKoMbI.VIxaxefivwxoTe^oçbIIoSBaTbKrrmtaHaIIo.
MOIrlb, oHa oTBepHy^acb'
'- Tfr, ltut"ppàt {,auaïa Ç^oMaeM ero nyra^o' .- ilpeÀ^o-
x;uL çilvIH I43 MaÀbqtIUeK'
Oqenr Ha4o cni{sbluarbçfl ç Àenrlonrofi! * npene6pex(n'
TeÀbno cKils&L Knror:. - Afip,a ^yque rta rca'rox!
VI ott lroral4l'l^ MaÀÉqI4Kon ga co6ofi'
A rÆe â{e Knrot? - yçulr4^ç'fl rrana' yBPIr4eB Anpopy
oÆHy. - OH calwpaxcfl tiÆTvr K HaM nntr '{afi'
OncuacMeH.tIorMa^bqlIIUeK'Ko'ropblexo'reÀI4ç^oMarb
Moero aep6lro4a' -- OrBeflaaa Anpopa'
Kuror npu6exarr K HIIMr KCIrr4a olrl4 yx<e çu4e;l-v 3a çTo^oM'
Ilpocrute' a Qno3,4ilÀr * cKa3a^ oH' -" Hurax Ne MQr
npr,riitu PaHbue.
Hnuero, -- cKasa^ nara, * caçucn .fl oqeHl paÀ' rITo y
Haç B AoMe xusër HaçTotrI4llit t'lyxunHa'
.fl roxe, -- çKa3a^ Kstot'
7l
*{
NPI{EXAAA EAEYIUKA
Poxgec*o 6rr.ro y)Ke Ha Hocy. Ha xaxgoru dalxone Kopny-
ca <.4r> cro.rr^o no ëere. KasaÀ.ocr, 6y4ro ^ec Haqa^ pacr?r
nPrMo Ha AOMe.
A utr Korr4a nolï4ëru ra ëaxoli? cnpocn^a Anpopa -v
nanbr.
He eHaro, MoxeT 6rtrr, ceror4Hr, * orBeTnÀ rranar _ Ho
cHaqaÀa Mbr rroe4eM B ropo4 Bcrpeqarb 6a6yulxy.
B aror AeHb c caMoro yrpa scë 6H^o ""r"paa"o pr ueo6rrq-
so. Bcë ur^o He no pacnrïcaHr,rro. Ho aro 6rla, He pa:.nrufi
4e'b' a oco6esHuiâ. Anpopa oqeHr .rr.ro6na.a raKrre 4nu. A nor
Coxparvxy o'r,r He Hpa'r4^lrcb. On .rrro6r,r.L, qro6' scë ru,\o
cBorrM qepegoM. 9ro6u nana He cneruma, uroorr MaMa He 6e_
ra^a no KBaprupe v qro6u Anpopa cvr.ë,eua pr4oM yr ne^a
eMy necHr4.
Ho cero4ufl Hr{KTo ue o6parya^ Ha Hero BHr,r rvralvrs.. Tor4a
coxparur paccep+rlr^cfl. vr 3apeBeÀ. on pene.rr raK r.poMKO, qro
MaMa 6pocz.ra Bce Àe^a u rro4otx^a K HeMy.
Hy, noxa,ryrïcra, Coxparux, flepecraHb rr^aKaTb,
yMo^r^a oHa. - v nanr,r cero4Hg cro^bKo 4e^, eMy oqeHb He-
KorÀa...
Mar'ra xoTe^a cKa3arb coxparury eurë qTo_TO, HO, B3f^rr_
HyB Ha qacbr, BoCK^r4KHy^a:
Oir, n onasgbrBaro! )Ke.rarc y4auvil flpnner 6a6yurre!
I4 y6exa.rra.
A nana ra Anpopa ûpo4o^)Ka Ln cyervtrbcr. Osr,r uu.rrrr no_
cy4y, no4Mera^rr froÀ, Bbrrr4paÀr4 nbr^b. Baoyrura 6uaa oqeHb
crporar, u x eë npues/,y ncë 4o.rrxcuo 6rrao 6aecrem. flana
no^o)Kr,À Ha cro^ rrr4cryro cKarepTb. Aapopa BcraBr4Àa B nog-
CBeqHI{KI,I HOBbIe CBeqI4.
I
Bgpyr pazÆa^cfl gsoHor. 3a
4Bepbro cTorÀa rKeHlrlr4Ha c
rpy4HbrM pe6ëHror'r Ha pyKax.
Ilpocrnre, ro)Ka^yficra,
rrro t Bac noTpeBo)KI4^4, - cKa-
sa^a oua. - Mse HaÂo c6erarn
B Mara3rdH, a r*ofi MaÀbIIrI npo-
CTytKeH, er\O HeÀb3t BbIHOCI,ITb
Ha y^vtryy. Ey4nre 4o6pn, pa3pe-
rrrrrTe HeHaAo^Io ocTaBI{Tb ero y
Bac. fl MrrroM Bepuycb. Y Bac
BeAb ror{ce ecrb Ma^eHtxzfi, rar
qro BbI ncë pan,Ho .4oMa.
flana 6rur o6ecKypaxeH.
- M-r'rr'r... 4a, KoHeqHo, .fi
AoMa... Xors cero.4Ht MbI ye3-
rKaeM B ropoÀ... qepes qac... TaK
qro ec^r4 Bbr HeHaAo^ro, - npo-
6opuora;r on.
Byxna.truo Ha MUHYT-
KY, - CKa3aÀa xeHull4Ha fi TyT
xce BKaTlr^A B KBapTI4py Ko^t-
cKy, Koropat croqÀa y neë na-
roToBe 3a ÆBepblo.
lloctasrre eë, noxa.rr,Yfi-
cra, B Ma^eHbKyIo KoMHaTy' -
flnonpocla^ nana. - Bcë-rarla Y
Hero HacMopK... I/I s sac oqenb
npouy, He sageP)K?IBafirecl.
PosHo qepe3 tlac MbI HerrPeMeH-
Ho .4o^)KHH srlfitn lI3 4oMa.
E ....'-
H
6o.uruoe cnacu6o, fl cKopo BepHycb, - cKasa^a rKeH-
a+rtrHa v ywxa,
I-Iana B pacrepruHocrrr nocMorpe,r Ha Anpopy.
Koue.rHo, ;'wÆvr ,4o^)KHr,r noMorarb gpyr Æpyry, - cKa-
gaÀ oH" : Ho rdrtor4a MHe Haqr,raaer Kagarbcr, rITo HeKoropbre
gÀoynorpeô"l.srur erofi noruorrJblo. Ma.ruur-ro HaM He noMeua-
eT, HO BÀpyr ero MaMa sa4eplKuTcfl m Mhr orrosÆaeM Ha soxsaÀ?
flana cHoBa saHfll.cfr y6opxofi. Ho ryt onrrrb pasr4a^c.rr sno:
uor. Ilpuur^a Apyran coceÀKa.
- S4paacruyfire! - rJece^o çKasaua oHa. - .fl peura.rra nac
norpenoxçurl. V MeHs s saHHoft ncë npeua reqët BoAa, r,rgno-
cyru&çb npoK^a4Ka B KpaHe. Or aroro Ha BaHHe ocralorcs xëa-
Tbre rrfiTua, fl xynw^a Honylo npoK^agry vr xoqy ronpocr4Tb
nac, uto6u BbI Bcrarwxw eë B KpaH.
Bu, HaBepHo, AyMaÀrr, qro ,r Bo4orrporo4uux? -- c[po-
cu^. nana.
Hy uro srr! * Bacrefrl.acb coce4Ka, - fl guaro, rrro Bbr
He Bo,4onponogqr{K. Ho ea Huv F,aAeKo ilATm, r4 .{ peuuÀa, gro
TaKyIo npocryro Beurb MolKeT c4e^arb axl6ofi Myxcrrlirua. A srt
e4r4Hcrnennuft MyN{rrfiHa y H'ùc Ha n^oI4aAKe, lcoToprrfi 4uëu
AOMa.."
Cnepna flana He BHa^, qro eff orl]eTr,rrb, Ho ûoroM, BI,rAHo,
rrro-1'o t:.pwLyual u yarr6uy.,rc.a"
O,{eHn xa^b, Ho .fl He Mory yftrrrt I4s Kgaprr4pbl, - Beâ(-
Àprno cKa3aÀ oH. * Cero4ar fl Hfl:a,r.y 6ereit -- cBoero rt qyxo-
ro. Bn onot4aau. Coce4ra c Repxuero srax<a ycre^a o6pa-
Turbcr Ko MHe ga noMoulblo paubrue Bac. Ha4erccr, Bbr [oH]r-
Maere, qro ocraB^.rrrb Ma^bluefi o.4nr4x 6nt.rro 611 6esorsercrBen-
no? K roMy )Ke fl He r4Mero Hu uazreiiluero rpe.4cran^eHr{r, KaK
Meurrror trpoKÀa4Ky B KpaHax, xorrr, Moxer 6urr, 9To I4 He
IdMeer SHaqeHI4r,
74
Ax, rar? Hy npocrl{Te, - çKaga^a c,oceçKq cepçwro
noglraB ry6nt.
Kar 6u lraM ortÂTb He noMelua^u, - cKata^ nana Anpo-
pe, KorÀa coce4Ka yu^4.
IzI gMec'ro roro qro6rt npo4o^x(arn y6opry, oH çeÀ 14 sa-
Ayua.^cn, Hepes HesKoÀbKo MI4Hyr oH BsraÀ, npuuëc ;ruct 6y-
Marrl 14 Kpynnbruu 6yxnaMlÀ Harluca^ Ha uëu t'aroe o6tnsaeune:
94BAP4, TErE, yt{ÊHbIFI, UCTOPUK.
Pa6oqee BpeMfl or 8 4o 18.
Ilpocûa B ero spewn xe 5eçnoxoura'
,lll upuKperrllÀ o6t.ssaeulÂe K ÆBepI{.
A renepr rlorÀrlÀuM, cuacëT ouo Hac or coce.4oK u^11
HeT, * CKASAÀ OH.
Heuggectuo, rroMor'^o ^r4 o6t,fls/*euue vN ocra^bHble co-
ce1wr yMeÀr4 o6xo4utrcg 6eg rlocropoHHefi not'tou+Il, Ho 6o,nr-
ure ABpopy u nafiy HvIKro He rpe$oxu.r., Osn cnoKofiHo saKon-
Lrvruyt y6opry, HaKopMI4^u CoxpartlKa, or4e^Ia ero H nplIroTOBI4-
ÀI4Cb K BbIXoAy.
Hy, ecë B nop.B,4Ke, Anpopa, u4èu crcopefi, * cKaSa^
rrasa, yK^a4brnaa ranëpnytoro CoxparllKa I Ko^tcKy,
Kax xe MbI ûofiAëu, ne4r y Hec tyr eqë oAI4H Pe6ë'
sox? - crpocu^a AnPoPa.
Farpurxu! flpo Hefo-To x w sa6ua! - socr^I{KnyÀ ûa'
na. * Hy Huvere, ero MaMa {4oÀ)KHa BoT-Bor BepHyrbsfi, BeÀb
oHa cxasa^a, rrro npra4ër qepes qac.
Ona Hla.Iero He cKaga^a. 3to ru cKagau, qro6bl otra
npnu^a qepe3 sac, * [onPaBI4^a ero Anpopa.
E _
A ne4r BepHo, npolu^o yxe no^ToPâ' - cKa3a^ nana rr
Bbrr^.fiHy^ Ha ^ecrHld4y.
Tau Huroro He 6u.to. llana Bblr^-fiHy^ B oKHo' llo yauqe
rIr^O MHO1O )KeHutI4u. TO.trxO KaK ,Ke y3HaTb, KOTOpafi ilMeHHO
ocraBlr^a y HtIx cBoero Pe6êura?
flane npr{IlI^ocb BbrKaTr,rTb Ha n^ou+a4Ky o6e Ko^.flcKvr vl
Haoparbct rePneHl4.s.
Ha aror rpaMllafi MbI y)Ke oilo3Àa^u' - MparIHo cKaSa^
oH, B3r^ÂHyB Ha qacbr, -- He oIIo34aTb 6u rra c^e4ylollJufi. A rurt-
To xore^lr npuexarb Ha BoK3a^ nopaurrue!
Haxoueg, .ur<pr ocTaHoBr{^c.â Ha r4ecfTOM 3Ta)Ke. IzIg nero
He cnerua BbIIrrÀa )KeHIrlI,IHa' Koropyrc Aepopa u nana x<P,al'vl
c TaKvIM HeTepneHI4eM.
lloxa.ilyircra, nocropefi, - cKa3a^ nana. - Mu yx<e
.4aBHo nac >r4ëru. Brl orcyrcrBoBa^I'I no^Topa qaca.
He uoxcer 6urr! - BocK^IlKHy^a )KeHIlrI'IHa. - Kax le-
Tr4T BpeMx! A ee4r t TO^6KO 3aIII^a B Mara3I4H ,4a 1rOTOBOp6LA
no 're.l.eQoHy c npl4qre^bunt4efi. Kouevno, t Mof^a ocraBl4Tb
pe6ëur<a y coce4Kr4, HO MHe He XOTe^OCb eë Tpetso)I(mTr. I-lepe4
po)K4ecTBoM y )KeHIIII4H CTO^bKO x^Ono'r...
T)rr osa 3aMeTr4^a nafrvrHo o$rxsaegvre v c y(4r,IB^eHI'[eM
ycTaBr4Àacb Ha Hefo. Ho nana c Anpopofi ne c'ra"nfi 4o;{<ilAaTb-
C.fi, rrTO oua elqë cKa)KeT, OH?I BKaTI{^I4 Ko^tcxy r rtuQT I{ Cnyc-
TI4^rICb BH'VL3.
Tpar"rnait y)Ke cTo.âÀ Ha ocTarroBKe. B Tnpu.rr.rrToneHe 6nrta
KOHeqHa.fi ocTaHoBKa, nosToMy Bcer4a ocTaBa^ocb MHoro cBo-
6o4nux Mecr.
floanr,ru On 6ttna;r TOÀ6KO yTpOM, KOrÀa BCe cneIxI4^IiI Ha pa-
6ory. Ho cero4Flq I{ 4HëM B TpaMBae oKa3a^ocb MHofo Hapo4y:
Bce exa^u B ropog Àe^arb rIoKynKI4. Ha n^ou+a4Ke yxe
cT'og^o ÂBe Ko^tcKtI.
/tJ
t
I
I
I'
I
I
1
I
I
i
C ro;r.xcrauu 6o.rrule He^b3 fl, - cKasa^ KoH(4yKTop na-
ne. - flogox4ure c^e4ylourero.
Mu He Mo)KeM )K4arb, - cKa3a^ flana. - Mrr cneuII{M
Ha BoK3aÀ Bcrpeqarb 6a6yury.
Eolnure 4Byx Ko^rcoK ne 6epëi*1, TaKoe npaBlzÀo, - pa3-
uë,r pyraMrr KoHgyKTop.
A eclu x pae6epy Ko^tcKy u 6yAy Aepxarb eë n pyrax
BMecre c pe6ënxoM, Tor4a uoxcqo? - cnpocu^ narra.
Tar, no>raxyitcra, cKa3a^ KoHAyKTop rt{ Àaxe noMor
rare paao6pam KoÀ.trcKy.
Tpar',rrafi noexa^.
Corparux crra^, a Anpopa r^r4e^a B oKHo. 3a orsou Me^b-
Ka^r4 6o.a.rruue i4oMa, KaK ABe Kan^il Bogbr noxo)Krde Ha ror,
B KoropoM >r<fixa Anpopa. MeN<4y :evrwvr po6rco xaÀr{cb MaÀeHb-
KLre crapbre ë,or"vrKr4 .JHr4 orreHb HpaBr4^r4cr Aupope. Bor 4e-
peBbr B r4Hee, tsoT [poxoiKr4e, asTo]'1o6fi,rrvr. Bcë 6u.rro TaK rrH-
'repecHo. Anpope gil)<e noKa3a^ocb, qro oHr,r r4oexa^rl ,4o BoK-
3a^a cÀutxror"r 6ucrpo. A Coxparur Bcro Aopofy npocra/l u
Aax(e He 3aMeTrr^, qro exa^ B TpaMBae.
3aro Ha BoK3a^e CorparvK cpazy npocHy^cn. 3gecr 6n:r.o
orreHb rrryMtro, a oH npr4llblK K Tr4lur4He n ne ,rro6u^ ruyMa.
9'ro6rr Corparuxy He 6lr,ro crpalrrHo, rrarra B3r^ efo Ha
pyKûr. I4 xopouio cr4e^a^. B ty xce Mr{Hyry rrp.fi'Mo :aa/r, vtx ro^o-
BaMr,r 3afpeMe^ penpoÀyKrop. Aspopa He paeo6paa.a Hrr eÀr,rHo-
ro c^oBa, a Bor rrana paao6pa,r.. OH noa.oxcu.rr CorparvKa o6par-
HO B KO^rCKy Vr CKa3a^:
Ba6yruruH noe3,4 npr,r6u,r. Ctofi Tyr c xo,rrxcrofi v Hvr-
KyAa He yxo4r{, a x no6ery Bcrpeqam 6a6yrury.
- Xoporuo, - cKa3a.rra Aapopa.
W tana y6exa.rl, a no neppoHy yx(e ABrdra^c.fi noroK rpil-
6uBruux ilaccax(upoB.
77
Arpopa c Ko^tcKofi oxasar\acb B cauofi ryqe ro.lrnrt. Ha4
ro,Losofi rpeMeÀ penpoÂyKTop, KpyroM pas4aBaÀIacb cBI,tcrKlI I{
fygKr,r, naccaxl{pbl Kpnqa^ll, cTapa.ficb nepeKpuqaTb Becb gToT
ur)îr!. Anpopa Brlenu^acb B py'rKy KoÀflcKI{ tI He 4rl{ra^acb
c Mecra. Efi 6u.rio HeMHoro crpalrlgo' Ber4b oua nona^a I{a BoK-
3a fieprBbrfi pa3 B XI43HI4. A B4pyr nana He cMoxeT I4x
nafirn?
Ho ryr Anpopa yc^blllla^a gsarouufi cBI'Icr. Tar yMe^
cBr,rCTeTb To^bKO nana. OHa eqë He BPI4e^a ero, HO yxe 3HA^A'
qro oH rÂe-To neno,4arrëry. Anpopa nor^.fii4eÀa B Ty cropouy'
o1KyÀa c^brria^cs cBl4cr. Bor oH! Pxgor'r c nanofi ula 6a6yurra.
ona 6rr.l,a n 'rëpHoI"r Kox<aHoM na^bror n uëpnofi lu^;InKe n 6e-
^oM ulapQwre. 6a6yIIIKa Hec^a Ma^eHbKI'Ifi 'rëpnufi qeMogau-
sr4K, nana ratqu^ 4na 6o.trurnx r{eMoÂaHa 14 n^e4. Arpopa aa-
MAXA^A r4M pyKaMtr.
Mrr noeo4eM Ha raKctl, - cKaSaÀ nana, - flour.tu.
V crosHrld TaKcIa 6rlaa ÂÀvIlIHa"s oqepe4b, Ho retrepb' Kor-
A,a nana ra 6a6yrura 6rtau pflÂoM' Anpopa Mor^a cro"ETb B oqe-
pery xorb qe^btfr roP,.
Anpopa, KaK TbI BblpCIcÀa! * cKasaÀa 6a6ymra 14 nolle'
^oga^a eii.
florou oua nonepHy^ach K nane:
â4nap4, nocMorpll, KaK y re6n nostsan urap+' Hy-ra,
sar.rrouncn!
Fa6yrura pasrâsa^a nane ruap+ u lronssa^a eto Ro-cno-
eMy, a fiana cîofi^, noç^yluHQ ]IaK^oHl{B r0^oBy, c^oBHo Ma-
rresrrufi Ma^bqI4K,
Ouepe,4n RogBIirra^ach Me,4ÀeHHo. Fuag xoÀoÀHor vt y
Bcex 3aMëp3^r4 HorI4. llaua nepBbIM Haqa^ noÂnpblrl4narÉr rITo-
6rr seunoro corperbcfl, Bc^eA ga HI,IM sanpblra^a 6a6yurar a
HA HIitX t^f,&Â !{ BC'I OqepeÂb, Toaaro Corparux He npblra^, oH
78
r
r
Àl,IIUb HeÂoBo^bllo sa8opt{a^, I/I oro oSHaqaÀo' tITo cKopo oI{ 3a-
xot{eT ecrb.
Kaxoft orpouuurfl 4or'l! * BocKÀI{KHy^a 6a6yura, Kor'
AA Or{H ncrÂ'r'exa^tr K Kopnycy . l4r>. - Brl cocqnra^ÛI, cKoÀbl(o
s Hër'r orolt?
Her, MaMa, -* o'rneru^ nana, * rleKor4a 6uao' Ho Ha-
Âelocbr MH HaBepçTaeM ynyrqelluoe' noKa TbI 6y4emr, y Hac
rocTuTb,
V gnepel,l Kuapl:llptrr Sa6ytura na/{epxa^acb I{ BHHMare^b'
Ho Rpoq^a nalrltno o6tngaenne,
3a.{eM Tbr RoBeçLrÀ TâKoe o6'bnsaenrae, â4nap74? .- crpo-
ro cnpocr4^a QHa,
Tax nyxHo, MaMa. ,fl re6e Bcë noroM o6bNcHIo, *- cxa-
aa^ uana.
--'
B KoMHaTe 6a6yrura nepBbIM geÀoM [or4oluÀa K oKHy I,r
nocMorpe^a BHrrs, Ho y ueë cpa3y 3aKpyxl{^acb ro;toÉa, u
oHa ce^a Ha cryÀ. Heiuuoro or4oxnyB, oHa ornparpl^acb ocMar-
prrBarb Kaaprr,rpy. flana ruë.t Ba neri c^eÀoM vI, KaK B My-
see, ncë efi noxasusaa. nana c Anpopoft ne 3p.tl TaK Tutare^b-
no upr,r6upa^ucb c yrpa: 6a6yurra 6u.ta crporofi cy4rëfi. Ona
no6Hsa.La Bcro4y: rr B cla^bHe, Id o Anpoprasofi rousare, I,I B
KyxHe, r,r B BaHHOfi. HaXOneI' OHa CKaSa^a:
V re6.q npeKpacHa.s tceHa, ?gsap4! .fI npocro He noHr{-
Maro, KaK oHa yNry4pflercx scë yc[eBarb. Tu rortrxo nogyr'lali,
y ueë Ha rr^eqax fi {,erv, vt Æov., r,r pa6ora. A rarofi Bclor4y rro-
px4ox! Te6e noseg.rto!
Anpopa xore^a cKa3arb 6a6yure, LITo ÆoMa ncë 4e.taer na-
na, Ho nana BoBpeMt cÀe^a efi sHar Mo^rrarb.
Hy unvero, - npo4o^)Ka^a 6a6yurxa, - rroKa .s y Bac B
focrtx, Mapux HeMHoro o'r4oxuër. fl. cawa 6yAy BecrI,I xos.sË-
CTBO.
Xoporuo, MaMa, Iroc^yrxHo cKa3a^ nana. - Tu 6y-
Aerrrb xoe.sfiHu.ra'rb, a r - HtHqlrrr CoxparuKar.ta4uo?
I4nrepecuo, KaK Tbr c HI{M cnpau,rurrca! y My)KtIIrH
BeÀb pyKrr - KproKrd. Cr'rorpn He ypoHu ero Ha no^.
He 6ecnorcoircn, MaMoqKa, He ypoHlo, - cKagaÀ flaila vr
BbrHy^ Corpar:r,rra vB Kots.cKvr.
Coxparur y.rr.rr6a.lcx Bo Becb poT, tI Anpope rroKa3a^ocb,
.{To oH ilpeKpacHo noHr,rMaer, o vër'l pe.$. A uoxer, oro oH
ro(4cMer4B aucfl :aa1 6a6yurofi?
Ho 6a6yurKa Hrzrrero He 3aMeua.rr.a. Osa ytce xogtituurr.axa
Ha KyxHe. O4uu eë ueuo4as 6ul na6rt BctKI,IMrr BKycHbIMI{ Be-
u+av'u. Ho .no :rce 6rrlo n 4pyr:or"r? V:r ne po)Kr4ecrBencKue ^Id
no4apKrr Â^r rarrbr, MaMbr, Corpautxa n Anpopn?
florov rrana c Anpopori noru.lr,r noKylrarb ë;rry. Ha aror
pa3 oHr[ [r^r4 He cflerrra, r4Èr HeKy4a 6bI^O Toponl4Tbc.fi: coKpa-
TrrK ocTa^crr 4oMa c 6a6yuirofi. osvr nu6upa-,ru ë.trry 4oaro-
AO^ro, noKa He HaIU^r{ caMylo Kpacl4By}o.
- Tenep b v y ËIâc e crr ë,tra, cKa3a^a Aepopa Corpa-
Tr4Ky. - Bos oHa cTOr4T na 6a,'rxose, rocMoTpr'r! Mo:reuIb paëo-
BaTbc.tl.
IzI Corparux o6pa4oB;t^ct'
riiJ{:Àll4Hg.x r^ABA
C 6a6vu,<trtlHblilt rtpr{e34oM y nairlbl ra Anpopu scë m3MeHtI-
^ocb. Ea6yurxa caM.r fo'fonn,ta oÛeg, 3,6upaxa KBapTI,Ipy vI cTvL'
pala ne.rrësru. oHa rrc lllicKa^a Ha KyxHrO Hr,r MaMy, HI/I naflv,
"u Anpopy. 'I'eilepn rralla Mof noÂOÀry 3aHr4MaTbct tICropr,refi,
r4 y Hefo eu;ô c-lcraitaÀocli Bpellt ilofyÀ.arl, c Anpopofi u Cox-
paruKoM. A 4ea pa3ir oH ÂaNie yxoÀl{^ BeqepoM vlrparb Ha po-
flÀe. flana xoTe^ IIo ceKpeTy oT MaMbI sapa$Orarb HSMHSI'O
ÀeHef, qro6lr Kyrrr4.rb eli nosuii cBt{Tep BMec|fo Toro, KoTo-
pufi oH TaK HeyAaqFIo ttpL)Kl{nxrn^. Ho KyAa oH yxoêIlT' He
3Ha^ HI4KTo? Kpol{c Anpopsl, a y)K oHa-To yMeÀa xpaHllTb
rafislt.
vI sor HacTa^ KaFryH poxÂecTBa - coqe^bHl4K. Maua c yTpa
HeHar4o^ro yexa^a xa pa6oly, 6a6yura x^onora^a Ha KyxHe'
r,r ryr Aepopa cKa3aÀa nane:
Mu rax 14 Ile cxo4Lrlrl c roôilia B ^ec.
{,axafi cefiqac neriigên! rpe4^ox(fi^ narla. Maua,
MoxHo MbI c Anpopoiî Iroitgër'r fy^.qrb s /t'ec? - cnpocu^ oH
y 6a6yruxu. - Mr,i yx(e AaRHo c sefr co6upa,r'ucb, Aa r's)KeÀo
Taurr4T[' KO.,\ficK] rlo cyfpooaM. A cefoÀH.fl corparur MO)KeT
ocrarbc.fl c ro6où.
Hy xoneu:no) ,tÆI^, nolï ua,tlqux! - cKa3a^a 6a6yulra' -
B1
ô
+
Trr c.LuruKoM MaÀo drrsaerur Ha cBe)KeM Bo34yxe. Cuorpra, xa-
rofi rrr xy4oir, r,r 6.re4Hufi.IA se saîygr HaÀerb rën.rryrc uanry!
Ba6yurra Hr4KaK He Mor^a nprlBbrKuyrb K ToMy, rrro nana
ÀaBHo y)Ke B3poca,rlfi 14 caM yMeer ga6orvrlc.fi He ro^bKo o ce-
6e,novoApyrvrx.
flana, cgetafr. HaM c co6oft 6yrep6po,4br, Mbr vrx c:,,eÆvr
B Àecy, - nonpocu.rta Arpopa.
- I{ro Tbr, geroqKa, s. caMa c.4e^arc nau 6yrep6po4rl,
cKa3aÀa 6a6yrura. - Hn oryr H MyxqrrHa, ,4axe rsofi nana, He
cyMeer cge^arb carurrfi o6rrxnouensnfi 6yrep6po 4. fl. 4yuaw,
My)Krrrirua npocro yrupër c ro^ogy, ec^rr eMy npv6ërcn caMoMy
roroBrrrb ce6e o6e4.
Tyr yx< Anpopa He Bbrgep)Ka^a.
Het, - cKa3a^a ona, - To^bKo ue uorï narra.
- A rsofi nana rev 6o.ree, - cKa3aaa 6a6yiuKa. - MHe .Lr,r
ero He 3Harb. on sa Bcro x(IiI3Hb Hr.r pa3y Hr4qero He npl4roTo-
BI,IÀ.
OH rax<4wir 4enr roroB?rr o6e4, 4a eryë xaxofi BKyc-
nufi! - cKa3a^a Anpopa.
Tyr n ux pa3roBop BMerrra^cr nafra.
- Anpopa, 6a6yurrca re6e rcë panno He noBepraT, noKa He
yBm4ur co6crseHnut"ru r^a3aMr,I, KaK fi. roroB^Io, - cKa3aÀ
oH. - A n pa4, rrro oHa oceo6o4u^a MeHr or xos.âficrla vr Hvl
3a qro He rroKaxy efr, KaK r yMeio roroBrrrb. Bgpyr efi rax no-
HpaBl,rrc.f, r-lofi o6e4, rrro ona sairaBrrr MeH.rI roroBl4Tb rax4rrfi
4ewr?
Ea6yurxa paccMe.rrÀacr. Ona noÂyMa^a, qro narra rriyrrdr.
Hy ,l,a4no, ^aAHo, cKa3a^a ona, uçvrre fy^rrb.
Ho roanro HeHagoÀro. K npuer4y Mapuvr Bbr AoÀr(Hbr 6urr
4OMa.
IA nana c Anpopofi noru.ru B ^ec.
82
Cxa>rn, AnPoPa, Tbr P,^s
BCex ycne^a npilroToBrrTb pox-
ÂecrBeHcKtle rIoAaPKvr? - cnpo-
cu^ nana rlo Aopore
Aa, - orBerl,'{^a AsPoPa.
A .s cero4H.fi Kynlr^ ÀBe
KHIdr(KIr. {ralaù' noAaPI4M I'rx
Arare u ËPnte?
Anpopa cnepBa Y4vrav^acb,
Ho noroM efi aro noHPaBl4^ocb'
fl u A:'fl Knnra KYnII^
Kur,rfy, rpo {Penurorc lP"-
Utrrc, - cKa3a^ nana. - 3ro 6Y-
Aer noÀapoK or Hac ecex' Mo-
;re'r 6rtm, oH crauer I4croPIl-
KoM, KaK r? Kor4a tttl nePuêu-
cg Æcsv.oït', 'l'bl olgecërul tiM no-
p,apKw.
ts Àecy 6u.no rutxo u oe3-
^IoAHo, Àec 6rt-tt SaMerrare^b'
uufi. AePoPa 6o.nrule He )Ka^e
^a, r{TO OHI{ nepeexa^I4 I43 ropo
ga e' ^lvtPll^^ToileH'
Heoxlr4aHno rPonI'IHKa BbI
Be^a railY lr AnPoPY K Ma^eHb'
KOMy AOMI4Ky' BO3^e KOTOporo
poc^a 6o,truta.s 6ePësa'
Kar sPPCb xPacuno!
cKa3a^ nana. - Cogceu KaK B
cKa3Ke. HanePuo, 3r4ecb x(I4BYT
rHoMbI u }].ficce.
\l
(t
1,
)r,,Y)-''
I-
I
- 4a, - cKa3a^a Anpopa. - Ho To^bKo vt ^roçu 3.4ecb ro_
)Ke xr4ryr. Bor aror AbrM fr. Bvr{,e^a rls.oKHa.
Tyr 4nepb pacnaxHy^acb, r{, xor.tr nana c Anpopo fi. crosxrr
i4âÀeKo' 'o*rlt yBvr!,e^I4, qro vrg p,oMa Bbru^a crapyrrrKa n 6e,rou
n^aroqKe. OHa Hec^a Kore^oK. Crapyruxa .r"pé."orra ÀBop rd
IÏocTaBil^a KOTe^OK BO3^e capa.{,
- A Begb Mbr c ro6ofi 3HaeM "Ty crapyrrrKy, _ ruëno_
TOM cKa3aÀa Anpopa. - llonnuurr, oHa Hayqr4^a Hac MO^OTb
xoQe?
- 4a, Æa, r ro)Ke eë yeua,r, - cKa3a^
nana. - Haaepno,
ona Tyr xusër.
Crapyruxa BepHy^acb K AoMy. Efi HaBcrpeqv srr6e)Ka.Àa
!,^vHHAfl. rër'ruax co6ara Ha KOpOTKT4X ^anKax. rlovyrB qy)Kr{x,
oHa rpoMKo 3a^ar^a.
llepecraHr, Car,rorapuax Tpy6a! _
co6are, - Passe ru 3a6r,rla, qro ceroÀH;r
4onoli!
W crapymxa c co6arofi crprr^rrcb B ÀoMmKe.
pori eqë go^ro cro.{^fi lr arc6oaa,rucr .lecou. B
cKa3a^a cTapy[rKa
coqe^bHrrx? A sy
A nala c Anpo-
xÀeBy 3aMbrqa-
^a KopoBa.
CxoÂrro y :avrx BcrKr4x xprBorHbrx, _ cKa3aÀ nan;..
IA 4erefi, - cKa3a^a Anpopa. _ cr,rorpu, BOH B OKOrrrKe
BOCeMb fo^oB, pI BCe cMoTp.ST Ha Hac.
lraaair, yit4ëu, - cKa3a^ nana. _ He 6y4eu Merrrarb r,rl4.
- A xor4a-Hu6y(4b Mbr npu4ëru croga cHoBa r4 no3HaKoMr,rM-
cfr c lavtuvr, - cKa3a^a Arpopa. _ Hanepuo, crapyrxKa _ aro
6a6yurra, a Lervr - eë. BHyKrr.
W or'u noru^r4 4or"rolï. Tenepl Anpopa yMe^a cpasy u 6es
oruuoru y3HaBarb cnofi ropnyc. Huxof4a oH He Ka3a^cx Anpo-
PE TAKI4M KPACI.B'IM, KAK B STOT BC'CP. HA SCCX OKHAX 6U U
HaKÀeeHbr 3o^orbre u cepeopr'bre snëe4u, Koe-rÂe ua ë.rxax
84
y)Ke saxr^u cBet{Il. Becl Kopnyc cBepKa^ I4 Bblr^'ff4e^ oqeHb
Hapr4HbIM.
Bos/reÂoMaoHIBcrpert/INrMaMy-oHaro^bKoqro.,BepHy-
^acb I43 ropoÀa' - pI Bce BMecre iloÀH'tl^ilcr Ha csofi ara)I('
[ovta 6a6yurra Kaqa^a cOXparuxa Ha Ko^er{.Ex tI ue^a eMy
poll(ÂeCTBeHCKI'Ie neCHu.
Anpopa, - cKa3a^ nafla' - orHecu BceM noÀapKll' rroKa
Mbr He ce^I4 3a cTo^.
flanaHaÀntlca^KHI'IrutI3aBepHyÀuxBIJ'BerHyro6yuary'
Ha aecrsuq,e Anpopa sa1ywa acb: K KoMy nofirn B nePByIo
ouepe4r? Àyuuie Haqarb c Araru' Arara )KtI^a Ha TplrHaÀqa-
Tor,r aTa)Ke. Tar"r Ha [^ou]aAKe ÀBepb B oAHy KBapTIdpy 6ua'a
pacnaxHyra Hacre)Kl. Aepopa 3Ha^a' qro B atofi rnapruPe ;r<u-
Byr ^IoAtI, Koropble pa3roBaptlBalor He no-HopBexcKll' flpo-
xo(4ff MltMO, OHa yBvIAe^a, qTO KBapTupa y Hux yKpaueHa pa3-
HoryBerHbIMI,r ^aMrroqKaMtl' yc^bllua^a rpoMKI{e roÀoca' Ho o
qëru onr,r roBopt'I^u, He floHtr.a. IzlnrepecHo' orry4a onu?
O4uax<4ll nara cKa3aÀ' rrro ux AoM - 3To l;'eanrfi MI{p'
A ne4r B Mr,rpe roBopsT He TO^bKO no-HopBexcKll. Kor4a-nu-
6y4r Anpopa no3HaKOMr{TC.fi C 3TI1MI4 ^IOAbMI{ U npu4ër K HI{M
B rocrrl. I efi floKat<erc.a' 6y4ro oHa no6Hsa'7ta B 4pyrofi
crpaHe.
Aapopa fIo3BoHI4^a, r'r Arara caMa orKpbl^a ABepb'
Srore6e'_cKa3aÀaArpopa'fipoT.ffr}Isafl'ei1.KHIdry.
Mar'ra! Mar'ra! Cr'rorpu, Aapopa rp[HecÀa MHe noi4a-
por! - 3aKpuqa^a Arara.
Anpopa uyru no6auBa^acb Ararusofi MaMbI' Ho ra' KaK BI'IÀ'-
Ho, sa6r,l,ta, rlro Anpopa oÂHa)Kr4bI orKa3a^acr upufirlr nourparb
c Ararofi. Osa 6rIrta Bece^a u npuBer^r'rBa'
Eo.lrruoe, 6o.r.ruroe cnacu6o, - cKa3a^a oHa' - Cqacr-
^r4Bofo pox<4ecrra!
85
Anpopa notu^a x 6pure. 6przra ro)Ke orreHb o6pa4ona.lacr
KHrrfe. OHa ropxcecrBeHHo c{,eLaLa ilepe4 Aupopofi peBepaHc
u no6.zraro 4apwta eë.
Hy, u noToM Anpopa no3BoHr,r^a r Knrory. Efi.4oaro H?rKTo
He orKpbrBa^, 3a ÀBepbro 6rra,o rrrxo. Haronery ro^oc Kurcra
cnpocfi^, KTO TaM.
3ro E, Anpopa! - 3aKpnrra^a Anpopa KaK Mo)KHo
rpoMqe.
Kurcr: orKpbr^ ÀBepb.
flouevy rbr ÀaBHo He npuxo Avr^ K sau? - cnpocrala An_
popa. - f, npvuec.ra re6e noÂapoK, oro or Bcex Hac.
Cnacla6o. ,fl He xore^ BaM Meurarb. K eaM ee4r 6a6yurra
rrpr4exa^a. âa u ge^ Muoro.
Tr,l, HaBepHo, roroBrir^c.s K po)KgecrBy? - cnpocuaa
Anpopa.
Her, - MpaqHo orBerrrÀ Knrcr u Bptpyr rrpe4^o;KrrÀ: _
frpuxo4m Ko MHe, Mbr c ro6ofi ycrpor4M pox(gecrBeHcrfifi se-
'rep.
A qto cKax(er rBor MaMa? - cnpocna.a Anpopa.
Maua n 6olrnnr;e. fl. o4tttu, - cKa3al KHror,
Kax oçvrH, BeAb rbr oryvrH 1ouusrcs? - y1ulvruacb As_
Pollil.
Ëolrrue se 6orccr, - cKa3a^ Ksror. - flpunur. A ilo_
c^e3aBTpa Ko MHe nprre4eT rër.s.
- 3Haeiur .mo? - cKa3a^a Arpopa. - 144ëv K HaM. Ey4en
ao4wrb xopoBo4 BoKpyr ë.lrn.
- lra Her, - cKa3aÀ Knro:r. - V sac u 6es MeH.fi Hapo/{y
xBaTaeT.
fl. ceilnac cKar{<y nane! - Kpr,rK'y.ra Anpopa r,r y6exa.rra,
ea6rls orgarb KHrcry nogapoK.
v:rran, qro Krlrcr ocra^cr oÂr4H, nafia pa3go^Hotsa^c.fl r4 Tyr
86
xe nolrrëÀ sa HuM. Ouu oepny^ucb BMecre' Ha Kurcre 6u'l na-
pxpuntir, KocrIoM' a B pyKe oH 4epxa'r' cnëproK vtl r;nerHofr
6yr"rana. Knror rop){<ecrBeHHo nporffHy^ csëpror ilane' B sêr"l
6rl,r ueuroqeK c r'rYroft.
Cnacu6o, É"ot, - ceprëruo cKa3a^ nafla' - B c'le4yrc-
aryih paz MbI ucneqëÙr ne'reHbe tI3 atofi uyrr'r'
BeqHo rbl lIryrpIIU n, ?4xap4' - cKa3a^a 6a6yurra' - Xo-
rela 6u .s nocMorperb, KaK TbI ne'rëub neqenre!
- A te6e upaal4Tct fleqeube' Koropoe B ease? - cnpocn^
nana.
KoueuHo, - cKa3a^a 6a6yrura' I4ryurare'r'rHoe ne-
qenre! Maprax, paccKæKr{ MHe' KaK TbI ero neK^a'
O'reHn ilpocro, - cKa3a^a MaMa' - Cnepna Ha4o no3Ha-
KoMI{Tbc.f, c Mo^o(4bIM qeÀoBeKoM' noroM sufirr,r 3a Hero SaMyx'
Ho o6xgaT e-lu,ro 4o Toro' KaK oH 3aily rvrr ëvccepral+ulo'
W ecnw TbI caMa nocrynr{ur na pa6ory' a eMy npe4ocraBullrb
salvt*ar:,ct r4oMa[rHtrM xo3tficrror"r' To y te6s r pox(t4ecrBy
6y4er flpeKpacHoe rrecoqHoe fleqeube'
Onu so,4I'I^I{ xopoBo4 BoKpyr ë'rtru'r fi fle^w' a flana ilrpa^
Ha flvralvrno. Haroneq ÂollrÀa oueper4b v 4o rro4'apKon'
Cnepra yplnlvlracb MaMa' Oua nor'yqn^a or naflbl B nogapoK
Hosrrfi cBurep.
florou ypvrlri^^acn Anpopa' OHa ro^yqtlÀa or nanbl cpaay
ABa cur reP&, fr onu 6rtln y(4I4BI'ITe^bHo noxo'l(I{ Ha npoÛ^oro'4-
Hl e cBUTepa nanbl 14 MaMbI'
fl. scë nos.s.rr.a! - BocK^tIKHy^a MaMa' - ?4Bap4' KaK TbI
yxllTpll^C.s Cfle^aTb Ha[II4 cBI{Tepa TaKI4MI4 r"ra'lenr'rVrufi?
3ro ropa34o npoqe' qeM neqb fleqenbe' ._ cKa3a^ na-
flna. - lLx uaryo npoKfin.arvtrb' tI ncë ryt'
Ho 6o.trrue Bcex yçvrluucfl nana' Kor4a orKpbl^ MaMI{H no-
AapoK. 3ro 6rr.n KoHBepr' a s HëM 3anl{cKa' B sanucxe 6u'r'o
87
L-- -- --:
1
!
I
f
I
t
{
"J
I
I
)
J
I
r
t
///,
D.
I
.'
a
I
I
n/t
./'
ll
/t
/l
/t
,/'
,-/ \
-4?'
ryn
i
.!
HanI.IcaHo: <<{aprc re6e 4enrrm, uî]o6tLrr,r Mot 3aHr,rMarbc, Ha
tuoQëpcrux Kypcax u no^yrrr4Tb BollrzTe^bcKr4e npaBa. Mapr,rx>.
Bor aro no4apor! -- cKasaÀa 6a6yiuxa. __ Torru*o o6e_
u;ari uue, ?4vap4, vro 6y4erub es4r4Tb oc'oporr(Ho. Be4r rbr ra_
xofi rresHr,ru are,l.rgruï !
He 6oitcx, MaMa, cnepBa MHe Frylino r.r3yrrr4Tb Marxn_
Hy, - cKa3a^ nana. - C [paBm^ar{r4 y^r4r{Horo LBvt>Ke'vrfl g.
xax-nu6y4b cnpaB^rocb, sci!-r.aKr4 arcl xoTb HeMHoro froxoxe.
Ha I'ICTOpr'rro. Ho sor pbrqar' r4 KrorrKr4 Moryr MeHr nory6n*.
A noc.rre yrt<v*a Bce Àef^il cfiarrr. Krrtclr ocra^cx y Hmx Ho_
qeBarb. llpan4a, eMy nptrur^ocb c6era,rs 4oruroii 3a ctsorirM oë,es_
.II.OV. HO BCAË 3TO HC TAK C'TP,'TIil}IO, K'IK HOqCBâTIJ COBCCM O4HO-
My B nycrori xnaprupe.
:t
' '-i
z--- \
ÇvlYit
',(/)
I'I
VV---7?r.
Coxparur cna^ s 6e.Àlesofi xoprune, Aspopa - Ha ero Kpo-
BarKe, Krlror - B KoMH aîe y Anpopu, a 6a6yrura - Ha pacKÀa-
flyuKe n crO.r'.OeOfi.
llana, - cKasa^a Anpopa, y)Ke 3acbrnar. - Kar ru 4y-
Maeurb, cefo4Hr B HarueM 4oMe BCe Bece^l,r^XlaCs?
Mo>r<er 6uru, - cKa3a^ rrarra. - Ho aro He o6.ssarearHo.
Be4r Harrr i4oM 6o.rrurofi, KaK Mr4p, a B Mr4pe 6nsaer scë - u
pai4ocrb, rd rope. Ho scë-raru cerogur 4^r Bcex rrpas4nr K.
- 3uaqrr, cerogHâ H?rKoMy Her Ae^a Ào roro, qro MaMa
ye3r{<aer na pa6ory, a rbr ocraërurca 4oua7 - cilpocu.zla As-
popa.
3ro 6u,ro raK npfi.{Tuo, qro efi eaxoreÀocb, qro6u npa34-
sur 6u.rr, xaxc4nrfi AeHb.
Ho, r co)Ka^eHI{Io, TaK t{e 6unaer.
;
--:-.F --'*È,æ
89
TI{PUAATOIIEH ! TI,IPUAATONEH !
(Bnecro nocnecnoeun)
Tupuaaroneu! Tupua"lronen! Tupu.rr'.rrronen! - Ha3BaH?Ie
necë.rroe, KaK crltrra^Ka, ero xoqerc noBTop.grb Mgoro-MHoro
pa3.
Tar HasrrBaercs nocër'.or, nrtpocur,Ifi Ha Kpalo ^eca' He-
no4a.rrëry or 6o.r.rruoro ropoÂa. !,oua s{,ecb BbIcoKI{e, no rpll-
1ga1r+arb o1a>refi, KyAa BbIIrIe caMbIX BbIcoKI{x ë;tox. I4 sce oHI'I
rroxo)Krr Àpyr Ha Apyra rar 6.LrasHeI+bI. llonpo6yfi-ra yta4ai'r
wsë&lru, B KaKoM Kopryce rrI xcrasëurr!
A 4eroura Anpopa, BMecre co cBoI,rMI,I ruar"rofi, nauofi u 6pa-
Tr{KoM Coxparou, nepeexa^a croë,a v3 So.trrruoro ropoga co-
BCeM He.4aSHO. HO HtIrIerO, Osa 6r,lCrp9 HayqfiTgt y3gaBarr CSOfi
Koprryc. floror"ry uro Anpopa Boo6l4e Mo^oÂelr. VI xors' osa
elqë 4axce B IxKoÀy He xo1vtr, rlare 6es neë nnror4a 6u He
cnpaBlrTbca c CorpaTtIKoM w c xossilcTBoM. llane? C xOssir.-
crsoM? {,a, gal He ygvnt'xinecn.
Ec.lr BbI tIIdTa^W Apyil e Knyt>t<Kvt HOpBexCKOfi rtuCare^bHfi-
rgu Anne-Karpnne Becr,tu KHI{)KKI{ flpo nany' MaMy' 6a-
6ytstxy, BoceMb /:ereft rir rpy3oBr4K, TO Bbr yr{<e HeMHoro 3HaKo-
Mbr c nocëarou Traprzaa.ronen: ptëoM c H'IM B Àecy xcusër
6o.lrura.s ceMb.ff, w KæK4oe yrpo pe6tra - Maprr'ru, Mapea,
Mapra, Ma4c, Mona, Mvtxm n MuHa - Iuaralor .rtecsofi TponuH-
rofi s Tnpu.r..l.roneHcKyro IIIKo^y.
Bor qro 3a 4brMoK B Àecy ga ëlraun Br/r4vrT Anpopa r,r3 OKHa,
Bor Ha qefi i"raa,esrxr'1fi AoMI,IK HarKHy^ficb oHIl c nauofi, KorÀa
no4 poxgecrBo 1pogvtttu rro spIMHeMy ^ecy. Ouu vt He 3Ha-
t\fr, KTo 34ecb Ncr,rsër. A BoT Te' KTo qI4Ta^ KHI/DKKI4 <<flafla,
MaMa, BoceMb F,erein il rpy3oBl4Kt> u <rflana' MaMa, 6a6yutra u
BoceMb 4erefi, B ^ecy>>, orleHb xopotuo aro bHarcr.
I
I
I
,
I
i
A KTo orrzx KHrrr He stITaÀ' nycrb o6.sgate-a.ruo vtx npo-
qrër. B sux paccKa3brBaerc.fi npo 6o.lruyrc HopBexcKylo ce-
ulro, Becë^yrc r 4pyrKHylo, xor.x xr,rsërcx efi ue raK-To ^erKo.
Pa6o'raer oÆvr:a orel; - pa3BosI4T Ha rpysoBlrKe pasHble rpy-
3br, - r4 BoceMb pe6xr 4oHatlrvBalor Apyr 3a ÀpyroM o4eà<Ay,
a Mcipreny, caMoMy M^ar4lueMy, Aocralorc;l ruTaHbI, cruI,ITbIe tr3
pa3Hor+BerHbrx KycoqKoB. Ho oH He yHblBaer: BeAb aro r4ar{<e
raHTepecno - r4x pa3r^.sgbrsam! B arofi ceMbe noo6u;e HI4KTo
He yHbIBaeT, TIOTOMy r{TO BCe 3aH.fiTbI fie^OM - u r4eBOrIKIiI vr
Ma^bqvrKrr. Cav.w c'frrpalor, Molor [ocy/{y, fiacyr ropony, y6r,r-
paroT xÀeB, cTapml{e c^eÆ.fir' 3a Ma^blluavru, u Bce c^er4tT 3a
Moprenor'r.
IA ue 4yvtaitre, qro aro <<cKyr{Hble o6.ssaHuocrtrI>>. )Kr,rsHr
Bocr,Mepbrx pe6.ar 6o,urue Bcero rroxorKa Ha yB^eKare^bHylo
cKa3Ky, B Koropofi scë yÆvtaure^bno - u caMble o6rrvnrre, .n
caMble Heo)Kr4ÂaHHr're coorrru.fl .
flzcare,utvrya Anse-Karprilne Becuu nl{urer secëarre
ÆercKne KHrr)KKvr ilpo rex, Koro oua lro6lrr. A ,rlio6ur oHa He
Tex, KTo 6orar r{ B^acrayer HaA apyrvuvr. Ona nuurer npo ra-
Kr4x Hoprre)KcKr4x pe6xr, Koropble nceprëe, a He <(noHaporuKy>
noMoraroT B3pocÀbrM, r4 npo TaKtIX B3pocÀbIX, KoTopble yMeroT
nceprër, a He <<rroHapotuKy> Apyx;mb c Aerbvril v !,elurb c lrlr-
Mr4 cBor4 l:acroflrrwre rpy4uocrv vt sa6orrt.
Bor s rarofi 4py;,rnoft ceMbe u pacrët Aapopa. Mar'ra eë
ye3x(aer ua ryelufi (4eHb Ha pa6ory, a AoMa ocraërcs nana c
ÆByrufl l,erbvrvr. flana HxFI.II{T rpy4Horo pe6ëura? Ilana Baprr
o6eg? flana cr?Ipaer 6e.rrrë? - yçvratflrorct lro6onurHble co-
ce\Ku r4 IOACbI^aIOT CBOI,IX rrrOoOnrrTHbIX ÀOrreK [OCMOTpeTb -
rrro )Ke oro 3a ceMbt raKat, r4e ncë <<H€ KâK y ;rro4efir>.
Hfl.rero oHr{ He noliuyr npo ory ceMblo, To^bKo crr^erHl,I-
qaror: <.Basa^u^a FIa MylKa scë xogxficrso!r>
9l
A sor Anpopa scê nouuMae, : rd ro, r{To MaMa or{eHb ycra-
ër - osa pa6oraer B cy4e a4BoKaroM, roToB?ITc.s K Bblcryn^e-
Hvlflrvr 4a ewrë 4ByxMectqHoro corparvlxa KopMI{T; I4 To, rrro y
nanbl KA>I<ë,Afl MuI'IyTa Ha CqeTy - OH IiIcTOpflK ?I {O^)KeH ycne-
Barb He ro^bKo nracarb cBolo HayqHyro pa6ory, Ho I4 crlpaB-
ÀÂTbcr c AerbMrr w xossfr.crsol',L Bcë oHa nouIrMae'r, vI crapaercfr
eo scër'r rroMoqb rrane, qro6u oH Bbrno^Hr4.a, cgoë TpyAHoe <.pac-
nr4caHr.{e>>: oHa KopMI4T Coxparuxa nr 6yru^orlKtl, Karaer ero
B KO^.'ICKe I'I {&Xe ilblTaeTc.g CaMa BbIMbIl'b ^eCTHI'Ilry.
He.rr.erxo r'puxo+vrrcfr Anpope - .rrro6outllHble coceÀKI,I vl
rax r4orrKrr He garor noKo nv efr., HtI narle. Bcë rax y4vta^fl.er -
r4 iloqeMy y Anpopu nana 4oMa, a MaMa ua pa6o're, u norreMv
y r-rlrx Her grrRaHa ?r re^eBusopa, I4 nor{eMy Anpopa urpaer He
c ryr"zroft, a c nrpyuer{Hofi rularur,ruofi - KaK Ma^bqI4[IKa! Car'ru
3Tr4 ÂoqKr4 ?rfparoT To^bKo B o4Hy, cKyqHylo-npecKyqHylo ur-
py - <<4orrKr4-Ma'repr4>. A .{ro 6u osu cKasa^u, ecrr.pr 6 ygratfi,
uro Anpopa Àpy)KI{1' c <<caMbIM c'I'paIxHbIM Ma^brrururofi Bo (4Bo-
pe>> -* c Ma^r,qrrrcou KHTTOM C +BeHA+L+ATOTO 3TæKa, y KOTO-
poro MaMa r 6oa.rnurye, u ec^u 6u ne Anpopa u eë nana, oH Aa-
)Ke ts porx4ecrB escxvtit rlpa3AHIdK 6rr.a. 6rl coBceM oAIdH.
To, uro B A\rKoBvtnny lroOonbITHbIM coceÂKaM vB Kopfly-
ça <<lJ>> B r{opBe;KcKoIvI nocëlre Tvrpua,lrorleH, y Hac B crpa-
He MaÀo Koro yAVBI T. flo.rr:n Bce MaMbI y Hac pa6oraror, a
rloqTr{ Bce ilanbl ry^trcT c AeTbMIÀ, I4 MHOfI4e HapaBHe C Ma-
MaMr{ sanr{Malorc.f, AOMa xosxficreoM. Ho v y Hac I4HorAa
BcTpeqalorct .l.ro6onrrruue coceAKI4 vr vx ^rc6orIbITHbIe 4oq-
Kr4, KOTOpbTM Ka>Kerct rIyÆHbIu ncë, t11g <<Hê KaK y aro4efir>, ro
ecrb He KaK y uttx, {ro 3IdMHero ^eca m BbIcoKI4x ë;ror tIM o6blq-
Ho Ma^o AeLa, 6o.zrr,rue Bcefo orw lro6g'r nocn^erHur{arb'
rcarofi y Kofo Avra:a u;'Lr re^eBla3op' u u3-3a SToro qacro
oHr4 ga6rrsarcr nol{I{Tepecona'rbc.s, He cur4vrr Lr rro-uu6y4r
J
92
4OMa COBCeM oÆMH, noror{y rITo
6oa.runqy.
EIO MAMV VBE3AI4 B
Bor ero r{ Ha3r,IBaerc.fi Meu}aHcrBoM.
Anne-Karpl4He BeCr,'ru HeHaBI{r4I4T MeilJaHCTBO Id BbIcMelI-
BaeT ero B cBoIiIX '{<I{SHepa4ocTHbIX, no^HbIX IOMOpa r4eTCKvlX
KHr4)KKax. Oua xOpOruO nOHLIMaeT, rITO [pI4rII4Ha MeI4aHCTBa
B 6e34e^be I4 HeBe)KeCTBe I4 npOTI4BOnOCTaB^teT MeI4aI{aM ^IO-
Æefi ryyp,a, 6y1b ro ulo+ëp vt^r 1ofrpKa, KaK orerl tt 6a6yrura
BgçbMepbrx Àereii, \1^v aABAKar 14 r{CToplrK' KaK MaMà '1 naua
Anpopnr. <,Ka><4gli pa$ol,aeT rrc)-cBoeMy>>, - o$r,ficrrrreT cOCeÀ-
cKr4M .4eBoqKaM AnPoPlzu nana.
Kan xoporuo, 111'ct Recë^ble- KHpI;{<I(l{ Atlrie-Karplllle Beculr'l
3HarcT rr ^rc6.sT AeTI4 R Hopnerura l{ BO plHofux Apyrl{x cTpa-
, Hax Mr{pa. Kax xcrpoûio! qTo oHr.{ npl,rril^r{ tr K i]AM. [ië nrrlr,xxu
yqaT pe6fiT yBarKaTb ^IO6yI{) pa6oTy' paÂol}aTbÛtl, r{TO M()}l<eluh
Bece^o noTpylll{Tbcfr. vI noMoqb Apv3t"{M, oLII4 yqal IlbIuIe Bcero
1reHmTb .4pyx6y, ilpe31rpaTb MeutaH lr ^ro6l4Tb BIICOKI{e-B6ICO-
KIIC ëAKI4.
Tupn,r-tT oneH! TI,IptI^ÀToneH! T'upia,r.,r'TorleH! Ha3ilaHue
BeCëÀOe, KaK CqIaTa^Ka, ero XOqe'I"Cg nOBTOpflTItr MHOTr;"MHO1O
pa3.
f4e oH, aror nocë^oK Tplpl4,r..rrones? Bo:ae caMoro ^eca'
HeÀa^eKo oT o4HOfO 6o,n ruioro ropo4a n Hopservt't. B KHI4xKe
He cKa3aHo, KaK Ha3brBaeTc.[ sTOT oo,r.rruofr ropo/I. Moxe'r
6r1ft, 3TO CaMa CTOÀr4qa I{opneruu oc.r,o? A r4e olla, HopBe-
rr/rfr, vr qTO aTo 3a cTpaHa? FIa caMoM ceBepe ERponlt, Ha CKaH-
4rdHaBcKOM no^yocTp6.Be, IIOXON(SM Ha KapTe rIa $O^6IIIyIO Mox-
HaTyro co6aKy. Mopgy v crrr/r]Hy 3TOfi <<co6aKH> II 3aHI{MaeT
Hopnernx - cTpaHa BbrcoKr{x ^ecoB, KaMeHI4CTbIX n^ocKoro-
pvrfi, cKa^r,rcTbrx rop co cHe)KHbrMr4 Bepr-ur HaMII; c'rpaHa ^eco-
py6oB, npYIBbIKlxI x K cypoBblM MoposaM, KpecrbtH' BeKaMtI
L-\r-,--.., _ a,--,...-=::lL
93
6oporruuxcfr ga xax<4ttfr, KycoqeK KaMeul4croti no.Isrt, pu6axos
rd MopexoÆoB, BeKaMI4 BoeBaBIrIIlx c 6ypuuru MopeM.
O rou, KaK ,'r(I,IByr B HaIUu AHI,I noroMKrl erldx .lecopy6os,
KpecrbrH, pn6aron r,r MopexoÀoB, KaK )KI{Byr BspocÀble v F,eTn
ceroÀH.fltuHefi Hopnervvr BbM yauaere, fipoq?ITaB KHtlxcrlr Au-
ne-Karpune Becr.tu.
, A. I4caeea
t
--f)
OT ABAEH14E
Ilana c xo.rrgcrofi
flovrn no4 cauuu ne6ov
Anpopuno gexypcrBo
Pasônrrfi Àenb .
Bop ua 6a;rxone
llana r,l4ër B Mara3rdn
B rocr.sx y Bpnru
flana crnpaer 6e;rnë
llpuexa.ra 6a6yrura
llocrre4ux.r r,rasa
A, I4caena. Tnpla,rronenl Tr.rpu;r,.rr.toneN! (Br'.recro
noclecroaux)
5
t2
20
29
38
48
5J
63
72
8l
i
I
1rr-:
à'
fpru)
A
#
fl'
i,
.at .-
C
j
4
aggii*'
e.1oi
.tr -.tat&: . i
'. i:
. ,, .::l,i
''q*€
.f
Автор
val20101
Документ
Категория
Советская
Просмотров
260
Размер файла
5 781 Кб
Теги
cath, anne, vestly, aurora, blok
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа