close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Основи здоров'я

код для вставкиСкачать
0
Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини
Л. О. Малашенко
Про викладання основ здоров’я
в загальноосвітніх навчальних закладах області
Інструктивно
-
м
етодичний лист
м. Миколаїв
2012
1
Л. О. Малашенко
ПРО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ
’
Я В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
Інструктивно
-
методичний лист
2
Автор:
Л. О. Малашенко, методист лабораторії виховної робо
ти та захисту прав дитини Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Рецензент:
І. М. Бєлова,
заступник директора з науково
-
педагогічної
роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Рекомендо
вано науково
-
методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол від 06.06.12 № 3.
Малашенко Л. О. Про викладання основ здоров
’
я в
загальноосвітніх навчальних закладах області
:
інструктивно
-
м
етодичний лист / Л.
О. Малашенко. –
Миколаїв : ОІППО, 2012. ±
3
6
с.
©
Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини ©
Лабораторія редагування та видавничої діяльності Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
201
2
3
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………
...
..
4
Нормативно
-
правове забезпечення освітньої галузі «Основи здоров’я»…………………………………………………..
5
Навчально
-
методичне забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я»………………………………………………
.
… 6 Аналіз кадрового складу вчителів основ здоров’я
…………….…
9
Основні напрямки підвищення фахової майстерності педагогів та їх результативність
…………………………………..
11
Викладання основ з
доров
’
я в ЗОШ області у 2011
/
2012
навчальному році………………………………………………….
..1
5
Позакласна робота вчителів основ здоров
’
я……………………
..1
9
Проблеми та шляхи реалізації недоліків
і проблем у викладанні
предмета «Основи здоров
’
я»
…………………...
…
..2
4
Методичні рекоме
ндації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо вивчення основ здоров
’
я у 2012
/
2013 навчальному
році…
……………………………….
…
29
4
ВСТУП
Важливим напрямком сучасної освітньої діяльності в Україні є реалізація комплексної державної політики що
до збереження здоров'я та захисту життя підростаючого покоління, і, в першу чергу, через викладання предмета «Основи здоров'я». Сьогодення вимагає кардинальної зміни самого процесу навчання, його форм і методів. Актуальності набуває не засвоєння окремих у
мінь і навичок, а розвиток індивідуальних особливостей; не педагогічні вимоги, а педагогічна підтримка, співробітництво і діалог учителя з учнем; не об’єм знань, а цілісний розвиток, саморозвиток особистості учня, його включення у значиму діяльність та орі
єнтація на успіх.
Основи здоров’я ²
інтегрований предмет, що за змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності. Конкретним результатом навчання є розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких, як уміння прийняття рішень, в
ирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, подолання емоцій та стресу, встановлення міжособистісних відносин.
Практика впровадження нових предметів засвідчила, що позитивного резу
льтату можна досягти лише тоді, коли до справи береться підготовлений, кваліфікований педагог. Однак результати моніторингового дослідження свідчать, що в багатьох школах немає постійного вчителя основ здоров
’
я, що негативно впливає на якість викладання пр
едмета. Посилення уваги до цього предмета викликане ще й усвідомленням того, що кожна людина не лише бажає й має право жити в здоровому та безпечному суспільстві, а й повинна цього навчитися. Щоб реалізувати зазначене, треба спрямувати всі наявні ресурси на виховання в учнів певної соціокультурної поведінки. Необхідними умовами здійснення поставленого завдання є:
наявність підготовлених кадрів;
укомплектованість навчальних закладів навчально
-
методичною літературою;
систематичне підвищення кваліфікації вчит
елів;
5
виділення необхідної кількості годин на вивчення цього предмета;
організація позакласної роботи. Для підготовки інструктивно
-
методичного листа було використано:
дані тематичного вивчення питання «Формування життєвих навичок на уроках основ здоро
в’я» в загальноосвітніх навчальних закладах
Арбузинського
район
у
(201
1
-
201
2
н. р.)
; аналіз педагогічних кадрів, що забезпечують викладання основ здоров’я у загальноосвітніх навчальних закладах області;
аналіз роботи позакласної роботи з питань основ здо
ров’я та безпеки життєдіяльності; дані про проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями основ здоров’я області
; дані про участь учителів основ здоров
’
я у проект
і
«Школа проти СНІДу»
.
НОРМАТИВНО
-
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
«ОСНОВИ ЗДОРОВ
’
Я»
Викладання
основ здоров
’
я в загальноосвітніх навчальних закладах області здійснюється відповідно до таких нормативних документів:
Закону України «Про загальну середню освіту»;
Державної національної програми «Освіта» («Україна X
XІ сто
річч
я»)
;
Державної програми «Вчитель»
;
Концепці
ї
загальної середньої освіти;
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
,
затверджених наказом МОН України від 09.03.05 № 145;
Державного стандарту базової і повної середньої осві
ти (освітня галузь «
Здоров
’
я та фізична культура
»);
6
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5
-
9 класи. К., Перун, 2005
;
Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.07.2004
р. № 605
.
НАВЧАЛЬНО
-
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ
’
Я»
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками та посібниками
Підручники з основ здоров’я відповідаю
ть сучасним вимогам щодо змісту навчального матеріалу, врахування вікових особливостей учнів.
Підручник «Основи здоров’я» (
автори Бойченко Т. Є., Василашко І. П., Коваль Н. С.)
містить інформацію про сутність здоров’я і безпеки життєдіяльності, шляхи та м
етоди формування здорового способу життя, що базуються на наукових досягненнях світових та вітчизняних учених. Для перевірки рівня навчальних досягнень надано різнорівневі завдання, які створюють умови для вивчення предмета на засадах життєвих навичок.
Пі
дручник «Основи здоров’я» (автори: Воронцова Т. В., Пономаренко В. С.)
орієнтовано на використання інтерактивних методів ведення уроку. У кожному параграфі містяться різноманітні завдання для набуття навичок ведення дискусії, вибору стилю поведінки у жи
ттєвих ситуаціях. Реалізації діяльнісного підходу слугують рольові ігри, проекти, робота з блок
-
схемами тощо. Особливу увагу в підручнику приділено необхідності сформувати і підтримувати мотивацію на здоровий спосіб життя, відпрацюванню навичок постановки і досягнення мети.
Підручник «Основи здоров’я» (автор Тагліна О. В.)
має чітку структуру, забезпечує організацію навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку. Проблемні ситуації, що містяться на 7
початку кожного параграфу, створюють умови для мотивації процесу навчання. Учителі забезпечені навчально
-
методичною літературою на 80 %, майже всі учні забезпечені підручниками. Великий інтерес у школярів
та
учителів викликав підручник авторів Т. Воронцової, В. Пономаренка
. Він відповідає новій парадигмі вал
еологічної освіти й орієнтований на активні форми та методи роботи з учнями. Цікавий, захоплюючий стиль викладення навчального матеріалу, яскраві ілюстрації, чіткі технології проведення навчальних занять у тренінговій формі полегшують навчальний процес і ш
колярам, і педагогам.
На фото зображено підручники та зошити
-
практикуми з основ здоров
’
я авторів Воронцової Т. В., Пономаренко В. С. для учнів 5
-
9
-
х класів
Але в деяких навчальних закладах є проблема
: відсутність інформації про передбачувану кількі
сть примірників призв
ело
до того, що відділ
ами
(управління
ми
) освіти направ
лено
в одну і ту ж школу підручники кількох авторів, що негативно впливає на організацію навчального процесу
.
8
Не залишається поза увагою забезпечення вчителів методичними
рекоменд
аціями, посібниками.
Видання, які розроблено
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на допомогу
вчителям основ здоров’я
До початку 2012
-
2013 навчального року Миколаївським обласним інституто
м післядипломної педагогічної освіти розроблено
та видано
:
інструктивно
-
методичний лист «Про викладання основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладах області»
;
навчально
-
методичний посібник «
Профілактика СНІДу, ризикованої поведінки та на
ркотичних залежностей серед дітей і підлітків через розвиток життєвих навичок», який призначено на допомогу вчителям основ здоров’я, тренерам міжнародного проекту «Школа проти СНІДу», класним керівникам для практичного використання та проведення виховних г
один.
9
АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ
’
Я
Ефективність навчального процесу значною мірою залежить від рівня фахової майстерності педагогів,
їх
прагнення до самоосвіти, підвищення кваліфікації, якості навчально
-
методичного забезпечення. Реалізацію формування життєвих навичок в учнів у 2011
-
2012 навчальному році забезпечу
валось у загальноосвітніх закладах області вчителями такого складу:
№
з
/
п
Назва району
(
міста
)
Усього
Освіта
вчит
елів
основ
здор
ов
’
я
Якісний склад учителів ос
нов здоров
’
я
Середня спец.
,
незакінчена вища
Вища
Вища категорія
І категорія
ІІ категорія
Спеціаліст
1.
м. Миколаїв
92
17
75
40
27
13
12
2.
м. Первомайськ
16
-
16
7
2
1
6
3.
м. Вознесенськ
10
-
10
7
1
-
2
4.
м. Южноукраїнськ
6
1
5
3
2
-
1
5.
м. Очаків
7
-
7
5
-
-
2
6.
Арбузинський
19
-
19
3
7
1
8
7.
Баштанський
24
3
21
10
5
4
5
8.
Березанський
21
2
19
3
8
4
1
9.
Березнегуватський
16
-
16
9
3
3
1
10.
Братський
20
6
14
6
2
3
9
11.
Веселинівський
28
3
25
5
6
5
12
12.
Вознесенський
22
-
22
7
8
3
4
13.
Врадіївський
15
-
15
4
5
3
4
14.
Доманівський
21
-
21
4
5
6
6
15.
Єланецький
21
2
19
7
6
3
5
10
16.
Жовтневий
38
3
35
15
12
8
3
17.
Казанківський
19
1
18
1
5
3
10
18.
Кривоозерський
19
2
17
3
9
2
5
19.
Миколаївський
23
2
21
1
7
5
10
20.
Новобузький
23
3
20
10
3
4
6
21.
Новоодеський
24
-
24
7
9
5
3
22.
Очаківський
13
-
13
3
6
3
1
23.
Первомайський
25
2
23
6
8
3
8
24.
Снігурівський
33
1
32
15
4
4
9
Разом:
5
55
48
507
18
2
1
50
8
6
1
3
7
Зведена діаграма
к
валіфікаційн
ого
рів
ня
вчител
ів основ здоров’я
на вересень 2011 року
Вчителі вищої та першої категорі
й
складають 6
1
% від загальної кількості вчителів основ здоров’я
. В
чителі
, різні за фахом є вчителями, що
викладають предмет «Основи здоров’я» у за
гальноосвітніх навчальних закладах області.
В ряді районів уроки основ здоров
’
я
служать довантаженням до ставки, тому немає постійного
вчителя основ здоров
’
я
(у 20
11
-
20
12
навчальному році змінилось 3
5
% педагогів у порівнянні зі списками 20
10 -
20
11
року).
За останні роки довантаження до ставки, що веде до заміни вчителя, увійшло в систему, що є порушенням вимог до кадрового складу вчителів основ здоров
’
я Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
24%
15%
30%
31%
Спец
іал.
і
.
ІІ кат.
І
кат.
вища
11
Вчителі основ здоров
’
я за фахом (область)
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ ТА ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
У процесі підготовки вчителів до практичної педагогічної діяльності (викладання дисципліни «Основи здоров’я») головним є розуміння системи організації навчально
-
виховного п
роцесу з основ здоров’я. Без спеціальної підготовки вчителів, усвідомлення ними мети шкільного курсу «Основи здоров’я», без творчої співпраці з органами державної влади, громадськими організаціями, з медичними установами, участі в міжнародних проектах, реа
лізація цього напряму гальмуватиметься. Регіональна система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів спрямована на задоволення інтересів освітян у професійному зростанні, забезпечення потреб регіону у кваліфікованих педагогічних кадрах, мотивацію їх д
о самоосвіти, творчої інноваційної діяльності. Це здійснюється шляхом упровадження інтерактивних методів і форм навчання.
Однією з продуктивних форм професійного становлення педагогів є курси підвищення кваліфікації
. З метою надання методичної допомоги щ
одо вивчення предмета у 2011 -
2012 навчальному році на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 130 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації вчителів основ 12
здоров’я, які викладають предмет ³Основи здоров’я´ у 5
-
9
-
х класах загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогодні модернізовано зміст навчальних програм і планів курсів підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я. На курсах викладаються навчальні модулі щодо використання тренінгових, інформаційно
-
кому
нікаційних технологій у практичній діяльності педагога. Оновлення змісту шкільної освіти з питань формування здорового способу життя вимагає від педагога постійного поповнення як професійних знань, так й удосконалення методичної майстерності. Курси підвищ
ення кваліфікації при МОІППО зорієнтовані на ознайомлення педагогів із новітніми науковими дослідженнями, сучасними педагогічними технологіями. На курсах викладаються навчальні модулі щодо використання тренінгових, інформаційно
-
комунікаційних технологій у практичній діяльності педагога. Урізноманітнюються форми та методи навчання, вводяться нові спецкурси, зокрема: «Профілактика ВІЛ/СНІДу, туберкульозу» тощо.
ОІППО, враховуючи, що в багатьох навчальних закладах основи здоров’я
викладають біологи
, розробив відповідний спецкурс для тих, хто підвищує кваліфікацію як учитель біології.
Більшість управлінь (відділів) освіти відповідально ставляться до проходження курсів підвищення кваліфікації.
Недооцінюють значення курсів у
м. Очакові, Єланецькому, Новобузько
му районах.
Лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини визначаються пріоритети методичної роботи, надаються відповідні рекомендації щодо вибору проблемних тем методичних об’єднань. Аналіз планів роботи районних (міських) методичних об’єднань
свідчить, що управління (відділи) освіти та методичні кабінети (центри) м
іст
Миколаєва, Первомайська, Южноукраїнська, Миколаївського
, Новоодеського, Доманівського, Снігурівського
районів практикують випереджаючі семінари, тренінги, п
риділяють увагу вивченню актуальних проблем переходу на нові програми основної школи, впровадженню в практику удосконалених критеріїв оцінювання навчальних досягнень у
ч
нів. Проте п
роблема щодо
професійних компетентностей учителя в 13
контексті викладання осно
в здоров’я
знайшла своє втілення в роботі методичних об’єднань лише міста Миколаєва, Миколаївського
та Новоодеського районів.
Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з методистами РМК (ММК), районними (міськими) методич
ними об’єднаннями в міжкурсовий період здійснюється науково
-
методичний та інформаційний супровід.
З метою підвищення якості та результативності роботи вчителів проводяться проблемні обласні, міжрайонні науково
-
практичні семінари, семінари
-
тренінги, зас
ідання обласної творчої групи вчителів основ здоров’я. З метою забезпечення вчителів можливістю викладати основи здоров’я на належному методичному рівні при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти організовано навчання за 4
0
-
годинною програмою на основі інтенсивної технології ООЖН (освіта на основі розвитку життєвих навичок). У 201
1
-
201
2
навчальному році 4
0
у
чителів, які викладають інтегрований курс «Основи здоров’я» у 5
-
9
-
х класах загальноосвітніх навчальних закладів об
ласті, пройшли навчання на тижневих семінарах
-
тренінгах та отримали сертифікати
щодо проходження навчання за 40
-
годинною програмою оволодіння методикою розвитку життєвих навичок
. З метою дослідження актуальних педагогічно
-
освітніх проблем нового змісту о
світи, експериментальної апробації нових педагогічних технологій та підручників, підвищення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення якіс
ного викладання предмета на базі МОІППО працює обласна творча група
вчителів основ здоров'я загальноосвітніх навчальних закладів, у
центрі уваги якої стоять
питання
: 1.
проведення методичних досліджень нагальних проблем розвитку освіти в області;
2.
опрацювання навчально
-
методичних комплектів;
3.
вивчення існуючих та розробка нових методик, технологій із вивчення та впро
вадження їх у практику;
4.
підготовка до друку методичних матеріалів, розробок уроків;
14
5.
вивчення передового інноваційного педагогічного досвіду, популяризація та підтримка його впровадження у
навчально
-
виховний процес. Протягом 20
1
1
-
20
1
2
навчального року пров
едено засідан
н
я
обласної творчої групи вчителів основ здоров’я
на базі МОІППО
. За підсумками засідання творчої групи вчителі основ здоров’я виробили рекомендації
щодо шляхів підвищення ефективності навчальної діяльності учнів у контексті викладання осно
в здоров’я, а саме: проводити
роботу щодо поширення та впровадження освіти на основі розвитку життєвих навичок у контексті викладання навчального предмета «Основи здоров’я»; упроваджувати
в навчальний процес інноваційні освітні технології (інтерактивні форми та методи навчання), які найкраще сприяють формуванню в учнів життєвих компетентностей;
залучати до активної співпраці сім’ю та громадськість тощо;
вивчати кращий досвід творчо працюючих учителів регіону з викладання основ здоров’я;
використовувати під час підготовки до уроку навчально -
методичий комплект авторів Тетяни Воронцової та Володимира Пономаренка, який дозволяє вчителю дізнатися про те, як ефективно використовувати на уроках основ здоров
’
я елементи тренінгу,
отримати підтримку педагогічног
о колективу, залучити до активної співпраці учнів і батьків, а також створити сприятливі позакласні та позашкільні умови для практичного застосування набутих на уроках основ здоров’я знань, умінь і навичок.
Активну участь у роботі обласної творчої групи бе
руть учителі основ здоров’я Козерівська І. Л., учитель Миколаївської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 3
Миколаївської міської ради
; Гримач І. М., учитель Первомайської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 12 Первомайської міської ради; Тріско Л.В., учитель Новобузької ЗОШ І
-
ІІІ сту
пенів № 10 Новобузької районної ради
, Демчук С.В., учитель Виноградівської ЗОШ Баштанської районної ради
та інші.
15
ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ
’
Я В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ У 2011
-
2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
За допомогою всіх форм навчальної та п
озакласної роботи вчитель
повинен закласти фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров’я
,
навчити
учн
ів життєвим
вмінням і навичкам.
Провідна роль у вирішенні цих завдань безперечно належить урокам із основ здоров’я. Особливої уваги при навчанн
і основ здоров’я заслуговує методика, побудована на основі життєвих навичок. Адже саме при формуванні навичок здорового способу життя вкрай необхідно набути вміння вибирати, вирішувати проблеми, ефективно спілкуватися, співчувати, чинити опір тиску, справл
ятися з емоціями, запобігати негативним наслідкам стресу. Навчання на основі життєвих навичок ±
це підхід до формування та підтримка здорового способу життя, його умов через розвиток знань, ставлення та особистих навичок із використанням різнома
нітного досвіду навчання, з акцентом на залучення учня. Це передбачає обов’язкове використання інтерактивних технологій навчання і є досить продуктивним. Саме такий підхід до навчання є найбільш адекватним меті та завданням предмета, а також таким, який б
азується на кращому вітчизняному й світовому досвіді, використовує ефективні методики навчання, забезпечує системність у впровадженні предмета. Учителі повинні володіти інтерактивними методами організації навчального процесу, тренінговими технологіями нав
чання, сучасними конкретними прийомами оцінювання навчальних досягнень учнів. Саме тому в більшості районів області використовуються такі сучасні педагогічні технології:
програми самоаналізу, які забезпечують осмислення своїх здібностей, формують потребу в самовихованні;
тренінги або їх елементи, які активізують спілкування, в результаті чого формуються ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя;
творчі проекти, які розвивають комунікативні здібності та сприяють творчому самовираженню дітей;
інформац
ійно
-
комунікаційні технології
тощо
.
16
У закладах освіти Снігурівського, Миколаївського, Первомайського, Доманівського, Веселинівського, Новоодеського, Баштанського
районів
, міст Первомайська, Миколаєва
, Южноукраїнська, Вознесенська
формується певна систе
ма підготовки вчителів до інноваційної діяльності. Проблеми впровадження інноваційних технологій, інтерактивного навчання включені до планів роботи предметних методичних об’єднань, тематики засідань районних і міських творчих груп. Найактивніше процес з
апровадження основ здоров’я з використанням елементів тренінгу
на уроках або проведення уроків
-
тренінгів з метою формування в учнів життєвих компетенцій відбувається в Любомирівській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів Березнегуватської районної ради (Лілік Т. М., учитель основ здоров’я), Первомайській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 12 Первомайської міської ради (Гримач І. М., учитель основ здоров’я), Возсіятській
ЗОШ І
-
ІІІ ступенів Єланецької районної ради (Вільчак Л. Є., вчитель основ здоров’я)
, Миколаївській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 3
Миколаївської міської ради (Козерівська І.
Л., учитель основ здоров
’
я), в Снігурівській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 3 Снігурівської районної ради (Шпак О. А., вчитель основ здоров’я), в Очаківській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 4 Очаківської міської ради (Устинова С.
Г., учитель основ здоров’я)
тощо. 17
Сьогодні якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають Інтернет і комп'ютерні технології.
Учні, які мають знання середнього рівня, часто виграють від засто
сування комп’ютерів більше, ніж ті, що мають знання достатнього та високого рівнів. Використання комп’ютерів не має негативного впливу на засвоєння традиційних навиків. Інтернет та електронна пошта стимулюють учнів до творчої активності.
Учителі, які вик
ористовують інформаційно
-
комп’ютерні технології
на уроках основ здоров’я, вважають, що їм краще можна подати матеріал, швидко та ефективно перевірити знання учнів, підвищити їх інтерес до навчання. Запровадження зазначених інновацій в освітній процес зага
льноосвітніх навчальних закладів забезпечує формування технічно та технологічно освіченої творчої особистості, підготовленої до життя, активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. За допомогою комп’ютерних навчальних ігор
,
які використовують на уроках основ здоров'я вчителі Миколаївських загальноосвітніх шкіл І
-
ІІІ ступенів № 22, № 45, гуманітарної гімназії № 2, № 41, Очаківської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 1 Очаківської міської ради, Кобл
і
вської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів Березанської р
айонної ради
, 18
Арбузинсько
ї ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 1
тощо, учні продуктивно можуть вивчати й багато тем. Наприклад, при вивченні теми "Екологічні проблеми природного середовища" учн
і беруть
участь у відповідній комп'ютерній грі. Вони ма
ють
можливість одразу на екрані комп'ютера побачити вплив своєї діяльності на оточуюче середовище.
Учителі перерахованих шкіл, які постійно використовують на уроках ІКТ, звернули свою увагу на те, що в
икористання комп’ютерно
-
орієнтованих технологій
форму
є
в
учнів
комунікаційні
навички, культуру спілкування, навички дослідницької діяльності, вміння моделювати роботу наукової лабораторії, а також різноманітні супутні навички, в тому числі й навички користування комп'ютерною технікою
.
Учні беруть участь
у дослідних проекта
х індивідуально або у складі невеликих груп. Дослідні проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і навичок. З досвіду вивчення основ здоров
’
я можна назвати деякі теми дослідних проектів, які популярні в учнів: «Вплив куріння на здоров
’
я учнів»;
«Скажемо «Ні» наркотикам»; «Молодь і ВІЛ» тощо. При виконанні цих проектів учні виявляють винахідливість у доборі інформації. Саме цей метод оцінює навчальні досягнення учнів на високому рівні. Важливо у процесі навчання, щоб учні навчилися самостійно зна
ходити інформацію, яка стосується здоров
’
я.
В усіх районах створені й працюють методичні об’єднання та постійно діючі семінари вчителів основ здоров’я, що дає змогу забезпечувати теоретичну та практичну спрямованість предмета, націлювати вчителів на самоос
віту, допомагати поповнювати 19
знання та спрямовувати навчально
-
виховний процес на досягнення мети: формування освіченої, творчої, компетентної особистості, збереження її здоров’я. Семінари, які про
водить методичне об'єднання, акту
альні за змістом, здебіль
шого інтерак
-
тивні, мають практичне спрямування й
включають практикуми, тренінги
, на яких детально розглядаються окремі теоретичні положення, формуються вміння й навички практичного застосування здобутих знань.
Багато шкіл області широко впро
ваджують, ви
пробовують, добирають здоров’язберігаючі технології, тому що мета сучасного навчального закла
ду ²
формування здоров’язберігаючих компетенцій і підготовка дітей до жит
тя. Реалізуючи цю мету, майже всі методичні кабінети спрямовують роботу методичних
об'є
днань учителів
основ здоров'я, творчих та ініціативних груп учителів на підвищення якості викла
-
дання предмета.
У
результаті тематичного вивчення стану викладання основ здоров
’
я в навчальних закладах області, проведених співбесід, консультацій тощо було вс
тановлено фактичний науково
-
теоретичний та методичний рівень вчителів основ здоров
’
я. Більшість педагогів має достатню підготовку, володіє методами формування в учнів життєвих навичок, ефективно впроваджує в практику своєї роботи новітні освітні технології
. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Однією з найбільш ефективних методик навчання здорового способу життя
і безпечної поведінки в сучасному світі є методика освіти на засадах розвитку життєвих нав
ичок (здоров’язберігаючих компетентностей), яка враховує психологічні та вікові особливості учнівської молоді, особистісний досвід і
стиль спілкування дитини, забезпечуючи при цьому розвиток не тільки знань, а й особистих ставлень, навичок і намірів щодо з
дорового способу життя. Ця методика покладена в основу освітніх превентивних програм «Рівний
-
рівному», «Діалог», «Школа проти СНІДу»,
«Захисти себе від ВІЛ».
20
Упровадження факультативного курсу «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за пр
оектом «Школа проти СНІДу» у навчальних закладах Миколаївської
області
З 2005 року в навчальних закладах області упроваджується факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» для учнів 8
-
11
-
х
класів за проектом «
Школа проти СНІДу
». У 201
1
-
201
2
навчальному році проект упроваджувався за рахунок факультативу в 24
-
х
навчальних закладах області
, з них у 3
-
х
навчальних закладах м. Миколаєва
(
ЗОШ № 25, ЗОШ № 37, ЗОШ № 48)
і
21
навчальних закладах області
.
У
6
-
ти
навчальних закладах
області впроваджується проект за рахунок годин гурткової роботи
, що складає 37 % від загальної кількості тренерів
.
За сприяння Міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»
станом на 0
1
.09.201
1
року пройшли навчання 1
10
педаг
огів
і мають сертифікат регіонального тренера для вп
ровадження факультативного курсу «Школа проти СНІДу»,
з них -
37 учителів загальноосвітніх навчальних закладів м. М
иколаєва.
У червні 2012 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли навчання за 40
-
годинною програмою ще 1
2
педагогів.
Н
а фото:
Заняття вчителів основ здоров
’
я на трені
нгу за програмою проекта «Школа проти СНІДу» 21
Однак, за наданою районними (міськими) відділами (управліннями) освіти інформацією щодо впровадження програм формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ
-
інфікування у 2011 ±
2012 навчальному роц
і працювали тільки 64
тренер
а
(що становить 5
2 % педагогічних працівників, які
пройшли відповідне навчання станом на 0
1
.09.201
1
року). Факультатив
Виховні години
Години основ здоров
’
я
Гурток
1
.
2
.
3
.
4
.
24
25
9
6
Проте 25 тренерів
, що складає 44 % від загальної кількості тренерів, які пройшли навчання за 40
-
годинною програмою
,
проводили навчання з учнями за рахунок вихов
них годин у позаурочний час
, що не забезпечує систематичність навчання і впливає на його результат
.
Порівняно з 20
10
-
201
1
навчальним роком у 201
1
-
201
2
навчальному році зменшилася кількість працюючих тренерів проекту майже в кожному районі
.
У 201
1
-
201
2
на
вчальному році проект не впроваджувався у загальноосвітніх навчальних закладах м. Очаков
а
, Веселинівсько
го
, Єланецько
го
район
ів
.
Найбільший відсоток навчальних закладів, у яких підготовлені тренери впроваджують проект «Школа проти СНІДу» спостерігається у
Братському та Снігурівському районах.
Як свідчить практика, ефективною є робота за методом «
Школа проти СНІДу
»
.
Переваги цього методу полягають у тому, що підлітки більше часу спілкуються один і
з одним, глибше розуміють потреби свого оточення, більше дов
іряють один одному, більше готові до розуміння і наслідування поведінки.
Серед найважливіших профілактичних заходів визначено забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ
-
інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення о
світньої роз’яснювальної роботи з пропаганди 22
здорового способу життя, духовних, морально
-
етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки.
Заходами передбачено залучення до виконання програм профілактики ВІЛ
-
інфекції педагогічних працівників, здій
снення післядипломної підготовки спеціалістів і
з профілактики ВІЛ
-
інфекції, створення системи моніторингу та оцінки ефективності заходів і
з профілактики.
Наказом МОН від 01.06.2009 р. № 457 затверджено План заходів Міністерства освіти і науки України з вик
онання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ
-
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ
-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009
-
2013 роки, який передбачає:
проведення моніторингового дослідження щодо ефективності впливу предмет
а
«Основи здоров’я» на формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ
-
інфекції у тому числі за процедурою «До» і «Після»;
запровадження норми щодо викладання предмет
а
«Основи здоров’я», факультативних курсів і
з профілактики ВІЛ
-
інфекції/СНІДу вчителем, який п
ройшов навчання за методикою розвитку життєвих навичок (ООЖН) і має відповідний документ
(
м
іжнародний факультативний проект
«Школа проти СНІДу»
, предмет «Основи здоров
’
я»
)
;
запровадження обов’язкового грифування профілактичних програм, які впроваджуються у навчальних закладах;
забезпечення створення кабінету основ здоров’я у кожному загальноосвітньому навчальному закладі;
запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативних курсів для молоді з профілактики ВІЛ
-
інфекції/СНІДу.
У комплексі пит
ань предмет ³Основи здоров’я´ розглядається як складова загальної роботи щодо збер
еження життя та здоров’я учнів.
У всіх освітніх закладах області в процесі виховної роботи та позакласних заходів учителі основ здоров’я привертають увагу дітей та їхніх бат
ьків до формування потреби у
здоровому способі життя.
23
Майже в усіх районах створено сприятливі позакласні та позашкільні умови
для практичного застосування набутих на уроках основ здоров’я навчальних
досягнень.
Прикладом такої роботи є навчання учнів 8
-
11
-
х класів
за навчальною програмою факультативного курсу «Школа проти СНІДу», який запроваджено у 64
навчальних закладах області. Плідно працюють та мають позитивні результати щодо впровадження міжнародного проекту «Школа проти СНІДу» такі тренери, як П
етрова Л
. В.
, учитель Вознесенської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів
№ 10 Вознесенської міської ради,
Тріско Л.
В., учитель Новобузької ЗОШ І
-
ІІІ ступенів №
10
Новобузької районної ради
, Гримач І.
М., учитель Первомайської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів №
12 Первомайської місько
ї ради, Левицька О. Г., учитель Южноукраїнської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 3
Южноукраїнської міської ради
, Шабадаш О.
О., практичний психолог Березнегуватської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів Березнегуватської районної ради
та інші
. Учителі
основ здоров’я також беруть участ
ь у позакласних заходах («Днях цивільної оборони», «Тижнях здоров’я», змаганнях юних інспекторів руху
, дружин юних пожежників
).
Прикладом такої роботи є
робота таких учителів, як: Коваленко О. В., учител
я
основ здоров’я Миколаївської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів №
60 Миколаївської міської ради, Адамчук Л. Ю., учител
я
основ здоров’я Миколаївської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 43 Миколаївської міської ради, Устинов
ої
С. Г.
, учител
я
основ здоров’я Очаківської ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 4 Очаківської міської ради
, Суходольського А.
В. та інш
их
.
Майже в усіх навчальних закладах обладнано куточки безпеки життя та здоров’я учнів, 40% шкіл забезпечені кабінетами безпеки життєдіяльності та основ здоров’я. Заслугову
ють
на увагу кабінет
и
основ здоров’я в
:
Первомайській ЗОШ І
-
ІІІ ступені
в №
12 Первомайської міської ради, який посідав у 2006
-
2007, 2007
-
2008 навчальних роках І місце на
обласному конкурсі на кращий кабінет із безпеки життєдіяльності, та у 2008
-
2009 навчальному році ІІ місце
;
Арбузинській
ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 2 Арбузинської
районної ради
;
24
Широколанівській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів
Веселинівської районної ради,
який спрямований на проведення уроків
-
тренінгів
;
Снігурівській ЗОШ І
-
ІІІ ступенів № 3 Снігурівської районної ради, який посів І місце на обласному конкурсі на кращий кабінет із основ здоров’я у 2010
-
2011 навчальному році
та інші
.
Залучення батьків до партнерства
корисне як для самих учнів, так і для їхніх родин, тому як
піклування про здоров’я дитини ±
спільне завдання школи і родини. Підтримка батьків має велике значення, о
скільки за здоров’я дитини відповідає передусім родина. Вона відіграє важливу роль у формуванні ціннісних орієнтирів, засвоєнні морально
-
етичних норм, відпрацюванні моделей поведінки й прийнятті життєвих рішень своїх дітей. Залучення батьків до партнерства
сприяє:
інформуванню батьків, родини з питань здорового способу життя й безпечної поведінки;
зростанню ролі батьків у процесі виховання дітей;
підтримці педагогів, які впроваджують предмет;
тіснішому контакту школи й родини;
поліпшенню стосунків між дор
ослими й дітьми.
Водночас існує низка проблем й суттєвих недоліків у
в
икладанні
предмета «Основи здоров’я»
.
Не вирішеною залишається проблема
із забезпеченням кваліфікованими кадрами (недостатня кваліфікація для викладання на засадах розвитку життєвих навичок); відсутність підтримки з боку адміністрації школи, наприклад, із
питань виділення та обладнання тренінгового кабінету; недостатнє залучення до процесу навчання основ здоров’я членів родин учнів, громадськості, представників громадських організа
цій тощо;
низький статус порівняно з іншими предметами
.
Проведені
співбесіди з учнями 5
±
9
-
х класів у ході проведення тематичного вивчення стану викладання основ здоров’я показали, що вони поверхово володіють теоретичним матеріалом щодо основ здорового спо
собу життя; отримали 25
певну інформацію щодо збереження життя та зміцнення здоров’я, але не всі учні можуть складати алгоритм поведінки людини під час потрапляння в небезпечні ситуації, в умовах великих населених пунктів, дають неповні відповіді щодо головно
го завдання людини, яка знаходиться у натовпі, виникнення й поширення епідемії або взагалі відсутнє уявлення про чіткий алгоритм поведінки людини в умовах екстремальних ситуацій, не вміють аргументувати необхідність виконання певних дій для досягнення мети
, не завжди дають правильного тлумачення явища або об’єкта обговорення
.
Н
е всі учні залучаються до активної діяльності. Дуже часто вчителі застосовують інформаційно
-
просвітницький підхід до викладання основ здоров’я (знання заради знань)
. Н
едостатньо веде
ться робота щодо в
икладання
інтегрованого курсу ³Основи здоров’я´ методистами відділів (управлінь) освіти
. Н
е повною мірою використовується на місцях досвід кращих учителів основ здоров’я
.
На жаль, за останні декілька років керівники закладів освіти, на
віть маючи кваліфікованого, підготовленого вчителя основ здоров’я, віддають години іншим із метою довантаження. Така практика керівників школи є недопустимою та кваліфікується як неналежне використання професійних кадрів. Виходячи з викладеного вище та з
метою поліпшення викладання предмета ³Основи здоров’я´ рекомендуємо в наступному навчальному році:
І. Районним (міським) методичним кабінетам, науково
-
методичним центрам:
п
ровести регіональну інструктивно
-
методичну нараду з вчителями основ здоров
’
я
та
д
овести зміст методичного листа до вчителів на серпневих засіданнях методичних об’єднань
;
д
отримуватись рекомендацій М
іністерства освіти і науки, молоді та спорту
України щодо викладання основ здоров’я
;
з
ді
йснювати контроль за своєч
асним проходженням у
сіма вчителями основ здоров
’
я регіону курсів підвищення кваліфікації при МОІППО
та за тим, щоб викладали предмет учителі, які мають посвідчення МОІППО про 26
проходження курсів підвищення кваліфікації з основ здоров’я
або сертифікат про пр
оходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок за 40
-
годинною програмою при МОІППО
; с
прямувати діяльність методичного об
’
єднання вчителів основ здоров
’
я на підвищення ефективності навчально
-
виховного процесу, впровадження інноваційних технологі
й у практику роботи педагогів
;
н
адавати методичну допомогу вчителям у міжкурсовий період
;
п
роводити роботу щодо поширення та впровадження освіти на основі розвитку життєвих навичок у викладанні навчального предмета «Основи здоров
’
я»;
п
остійно виявляти, уза
гальнювати і розповсюджувати позитивний педагогічний досвід творчо працюючих у
чителів
;
п
риділяти особливу увагу в роботі з педагогами профілактиці наркоманії, алкоголізму, ранніх статевих стосунків та пов’язаних із цими явищами соціально
-
небезпечних хвороб
(туберкульозу, ВІЛ/СНІД
у
), залученню до роботи представників правоохоронних органів, прокуратури, громадських організацій тощо.
ІІ. Учителям
основ здоров
’
я
:
к
еруватись у роботі вимогами програм
и
, рекомендацій М
іністерства освіти і науки, молоді та спорт
у
України, методичними рекомендаціями М
иколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; у
проваджувати в навчальний процес інноваційні освітні технології (інтерактивні форми та методи навчання), які найкраще сприяють формуванню в учн
ів життєвих компетентностей;
д
отримуватись критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів; а
ктивніше застосовувати нові інформаційно
-
комунікативні технології;
27
раціонально використовувати різні джерела інформації, різні види й типи ресурсних матеріалів,
технічні засоби навчання;
особливу увагу звертати на відповідність додаткового матеріалу
, який використовується під час підготовки та проведення уроку,
віковим особливостям учнів;
к
ористуватися підручниками, зошитами для учнів, які мають гриф Міністерс
тва освіти і науки України -
«Затверджено» або «Рекомендовано»;
з
алучати до активної співпраці сім’ю та громадськість тощо
;
вивчати кращий досвід вчителів регіону з викладання основ здоров
’
я.
Рекомендації щодо забезпечення підтримки батьків
: На початку навчального року провести батьківські збори, на яких ознайомити батьків із метою предмета і тренінговими методами викладання;
Підготувати для них інформацію про стан здоров’я дітей та молоді в Україні та області;
У межах батьківського всеобучу провести тре
нінги для батьків.
Рекомендації
щодо підвищення ефективності процесу
формування основ здорового способу життя, превентивного навчання і виховання в навчальних закладах Миколаївської
області
1. Районним (міським) методичним кабінетам:
1.1.
Сприяти подальшій пі
дготовці педагогічних працівників до упровадження факультативн
ого
курс
у
для молоді «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу»
.
1.2.
Здійснювати роботу щодо поліпшення системи превентивного навчання і виховання, валеологічно
ї освіти учнів у навчальних закладах шляхом уведення факультативних курсів і спецкурсів за вибором з першого по одинадцятий класи.
28
1.3.
Удосконалювати міжгалузевий підхід із районними (міськими) державними установами, громадськими організаціями, благодійними фо
ндами щодо проведення інформаційно
-
просвітницької роботи з формування основ здорового способу життя, попередження дитячого травматизму та виховання культури здоров’я.
1.4.
Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи навчальних закладів, педагогічних праців
ників із питань формування основ здорового способу життя, освіти на основі життєвих навичок; залучати педагогічних працівників до участі в професійних конкурсах, виставках
-
презентаціях педагогічних ідей та інших заходах досягнень фахової майстерності.
2.
Керівникам навчальних закладів: 2.1.
Забезпечити виконання нормативно
-
правових документів із питань формування основ здорового способу життя, охорони життя та здоров’я учасників навчально
-
виховного процесу, безпеки життєвої діяльності учнів та педагогів тощо
.
2.2.
Вести роботу щодо підвищення компетентності педагогічних працівників із питань формування основ здорового способу життя, безпеки життєдіяльності, превентивного навчання і виховання, репродуктивного здоров’я учнівської молоді на засадах розвитку життєвих навичок через відповідні семінари, тренінги, тематичні спецкурси
-
тренінги на базі МОІППО
.
2.3.
Сприяти впровадженню у навчально
-
виховний процес інноваційної методики навчання на засадах розвитку життєвих навичок, тренінгових форм роботи, більше уваги приділяти
формуванню та розвитку навичок безпечної поведінки учнів як важливої умови збереження здоров’я.
2.4.
Ужити заходів щодо вдосконалення пр
офілактичної роботи з питань захворюваності на СНІД, туберкульоз
у
навчальних закладах шляхом уведення факультативн
ого
курс
у
«Школа проти СНІДу»
.
2.5.
Забезпечити упровадження профілактичних здоров’язберігаючих програм і проектів, відкриття спеціально обладнаних окремих кабінетів для проведення тренінгів.
29
3. Педагогам
-
т
ренерам :
3.1.
Упроваджувати в навчально
-
виховний процес методику н
авчання на засадах розвитку життєвих навичок
.
3.2.
Продовжити міжгалузеву співпрацю з фахівцями (працівниками правоохоронних і
медичних установ, соціальних служб тощо).
3.3.
Поширювати досвід упровадження методики навчання на засадах розвитку життєвих навичок, засто
сування тренінгових форм навчання серед колег районів
(міст) області
.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9
-
426 від 01.06.12 щодо інструктивно
-
методичних рекомендацій із базових дисциплін Миколаїв
ський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надає відповідну інформацію:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ
’
Я
У 2012
-
2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
В
ивчення предмета
«Основи здоров’я» у 201
2 -
201
3
навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою
:
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я.
5 –
9 класи
. ±
К.: Ірпінь: Перун, 2005.
На вивчення предмета «Основи здоров’я», відповідно до Типових навчальних пл
анів для загальноосвітніх навчальних закладів, передбачено:
у 5
-
7
класах ±
1 години на тиждень;
у 8
-
9
класах ±
0,5 години на тиждень
. У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5
-
9
класах перед
бачено 0,5 години
на тиждень.
Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіатив
ної частини навчального плану. У такому разі 30
вчитель використовує чинну програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Дод
ані навчальні години доцільно використовувати на виконання практичних робіт.
Рекомендуємо за рахунок годин варіативної складової запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ
-
інфекції/СНІДу, насамперед у 10 ±
11 клас
ах, забезпечуючи таким чином неперервність і наступність шкільної превентивної освіти і виконання завдань Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ
-
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ
-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009
-
2013 роки,
затвердженою Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026
-
VI
. Для проведення факультативних занять
в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році рекомендуємо користуватися програмами та навчально
-
методичною літературою, схвалени
ми Міністерством до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:
±
програма навчального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт.
Т.
В.
Во
-
ронцова, В.М. Оржеховська, В.
С.
Пономаренко);
±
н
авчально
-
методичний комплект для вчителів та учнів 8
-
11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа проти СНІДу» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко);
±
комплект посібників для педагогів
-
тренерів та учнів 15
-
18 років «Захисти себ
е від ВІЛ» (авт. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко );
±
комплект методичних матеріалів «Профілактична протинаркотична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1
-
11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закл
адів І
-
ІІІ ступенів навчання» (авт. А.М. Вієвський та інші.);
±
навчальна програма факультативного курсу для учнів 6
-
9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика шкідливих звичок» (авт. Челах Г.Є., Медведєва О.В.);
31
±
навчальна програма факультат
ивного курсу для учнів 8
-
9 класів «Основи здорового способу життя» (авт.
Н.
О.
Чаган, М.М. Тюріна);
±
навчальна програма факультативного курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика ВІЛ
-
інфекції і формування здорового способу житт
я на засадах розвитку життєвих навичок» (авт. І. М. Топор, Л.В. Поліщук);
±
навчальна програма факультативного курсу для учнів 5 ±
6 класів «Я ±
моє здоров’я ±
моє життя»;
±
навчальна програма факультативного курсу для учнів 7
-
11 класів
«Сприяння просвітницьк
ій роботі «рівний -
рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7
-
11 класів;
±
навчально
-
методичний посібник «Дорослішай на здоров’
я
» для роботи
з підлітками 14
-
17 років з питань формування здорового способу життя та відповідальної
поведінки (авт. Н. О. Лещук, О. А. Голоцван, Ж. В. Савич).
Звертаємо увагу
керівників навчальних закладів на необхідність забезпечення викладання предмета
«Основи здоров’я» і факультативних курсів для молоді з формування здорового способу життя і профіла
ктики ВІЛ
-
інфекції педагогічними працівниками, які мають документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2011 № 982 «Про виконання Загальнодержавної програм
и забезпечення профілактики ВІЛ
-
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ
-
інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок»). Неприпустимим є викорис
тання годин, відведених на предмет «Основи здоров’я», для дованта
ження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки. Навчальний предмет
«Основи здоров’я» поєднує елементи знань про збереження і захист життя та зміцнення здоров’я. Зокрема, навчальною програмою у кожному класі передбачено вивчення розділу «Безпека на дорогах», 32
спрямованого на вивчення правил дорожнього руху та
ф
ормування в учнів навичок безпечної поведінки на дорозі.
Виявляючи занепокоєння постійним зростанням рівня
травматизму і смертності на дорогах у світі Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 2011 ±
2020 роки Десятиліттям дій безпеки дорожнього руху,
мета якого
–
скоротити втрати людських життів від ДТП.
Майже всі фактори ризику, що
викли
кають
дорожню аварійність, можна об’єднати у три основні групи: «дорога», «транспортний засіб» та «людина як учасник дорожнього руху».
Дорожнє середовище стає безпечним, якщо стає можливим уникнути всіх факторів ризику дорожньої аварійності (
модель безпечн
ого дорожнього середовища, так званий «Трикутник безпеки», яка широко використовується в країнах з високим рівнем безпеки дорожнього руху
).
Тому постає нагальна потреба навчання дітей шкільного віку не тільки правилам дорожнього руху, а перш за все формува
ння в них культури поведінки на дорозі. Важливо навчити дитину бути свідомим та відповідальним учасником дорожнього середовища, особливо в умовах інтенсивної автомобілізації. Для цього школярам необхідно:
знати способи безпечної поведінки в умовах дорожньо
го руху; вірити, що ці знання допоможуть убезпечити життя;
діяти на дорозі відповідально задля збереження власного життя та життя інших людей
. Усвідомлення власного місця у системі відносин «
людина ±
дорога ±
транспортний засіб
» сприя
тиме
формуванню
в учні
в
особистого ставлення до себе як учасника дорожнього руху, до власної безпеки та безпеки інших. Викладання предмет
а
³Основи здоров’я´ в загальноосвітніх навчальних закладах відіграє важливу роль у створенні умов для здобування школярами знань, формування
ставлення та розвитку навичок, які сприятимуть формуванню мотивації до здорового способу життя, збереженню
та зміцненню здоров’я. Досягнення навчальних цілей і завдань предмета неможливе без використання ефективних методів навчання. Плануючи вивчення певн
ої навчальної теми важливо спочатку розглянути мету, завдання і зміст теми. Після обираються методи, які забезпечують реалізацію визначених змісту і завдань. Наприклад, для отримання учнями знань доцільно використовувати розповідь, лекцію, бесіду, роботу з
текстом тощо. Для формування 33
ставлення більше підходить обговорення, дискусія. Навички найкраще засвоюються в процесі спостереження і застосування отриманих знань, коли учні мають можливість активно їх практикувати. Тому для формування навичок ефективним є моделювання, використання ситуаційного аналізу, різноманітних вправ та рольових ігор, які дозволять учням спостерігати навички на практиці, а потім використовувати їх. Щоб допомогти учням отримати знання, сформувати ставлення і закріпити навички у навчал
ьному процесі необхідно використовувати широке коло методів, що активно залучають учнів у процес навчання.
Також інформуємо, що Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної заг
альної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, предмет «Основи здоров
’
я» вивчатиметься в основній школі у 5 ±
9
-
х
класах по 1 годині на тиждень.
Звертаємо увагу
, що згідно з постановою зазначе
ний Державний стандарт
впроваджується
в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року.
Першими перейдуть на навчання за новими програмами у 2013/2014 навчальному році учні 5 класів.
У методичних рекомендаціях Міністерства ос
віти і науки, молоді та спорту щодо вивчення основ здоров’я у 2012
-
2013 навчальному році не розглядалось питання оцінювання навчальних досягнень учнів
із основ здоров’я, тому Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надає
рекоменд
ації з цього питання.
Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне).
Тести
дають змогу оцінити рівень знань, опорних умінь, ставлень і намірів. Але проблема в тому, що оціню
вання умінь, ставлень і намірів за допомогою тестів може не дати реальної картини. Учні намагатимуться відповідати так, як вважають правильним, а не так, як думають і роблять насправді, обмежується можливість учнів формулювати власну думку. 34
Точніші результ
ати можна отримати за анонімного тестування, коли результати обробляють в узагальненому вигляді для цілого класу, як при оцінюванні за процедурою «ДО» і «ПІСЛЯ».
Практичні роботи проводяться не окремо, а в межах певної теми уроку. Оцінювання практичних нав
ичок може бути вибірковим. При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремого тематичного оцінювання на останньому уроці теми не є обов’язковим.
Н
айвище оцінюються: самостійний аналіз учнями інформації щодо збереження життя й здоров’я, правильний вибір вчинків та поведінки, конструктивне вирішення конфліктних ситуацій. Оцінка підвищується й за результатами моніторингу здоров’я учня, який збільшив аб
о зберіг кількісний та якісний рівень свого здоров’я. Програмою передбачені резервні години, які можуть бути використані для розширення програмного матеріалу або проведення підсумкового тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. Доцільно під
час контролю якості знань учнів застосовувати тестовий контроль до теоретичної частини предмета, тоді як практична частина вимагає виявлення практичних навичок і не піддається тестуванню.
Значну увагу слід також приділити
поглибленню та свідомому засвоєнн
ю знань учнів із питань здоров’я та здорового способу життя. Пізнавальні
мотиви навчання надзвичайно важливі, оскільки вони визначають інтерес до знань і процесу їх
набуття, характеризують цікавість до навчання.
Активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищенню їх інтересу до знань, поглибленню
та свідомому засвоєнню знань з питань охорони здоров’я сприяє подача наукової інформації в
незвичайній алегоричній формі ±
в формі казок, легенд, притч, які мають інформаційне та
емоційне збагачення сприйняття, мислення і почуттів школяра за рахунок використання цікавого
матеріалу, що дає можливість різнобічно пізнати певну проблему, пов’язану зі збереженням і
зміцненням здоров’я.
Використання біологічних казок, легенд, притч є незамінним для реалізації програм щ
одо
формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ, проявів девіантної
поведінки. В них поєднується наукова інформація, естетична 35
насолода, розуміння сенсу життя та
здоров’я в житті людини. Казкові та стародавні історії активізують пам'ят
ь, роблять вивчення та
закріплення нового матеріалу цікавим, живим, емоційно насиченим.
У
казках, легендах, притчах міститься значний освітній та виховний потенціал. Вони
сприяють формуванню не тільки біологічних знань, але і вихованню загальнолюдських яко
стей.
Автор
Gorenich13
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
8 504
Размер файла
1 089 Кб
Теги
Основи здоров'я
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа