close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОВАРКА С КОНВЕКЦИЕЙ

код для вставкиСкачать
КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОВАРКА
С КОНВЕКЦИЕЙ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МОДЕЛЬ BOC 6322 AX
1
SL
Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi
odpadki. Izdelek odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim
načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje
ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o
odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali
na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
EN
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste.
Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste
disposal service or the shop where you purchased the product.
DE
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nich über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern
muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das
Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß
ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der
Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
FR
Ce symbole figure sur le produit ou sur son emballage en application de la directive européenne 2002/96/CE sur les
Déchets d’Équipement Électrique et Électronique (DEEE). Cette directive sert de règlement cadre à la reprise, au
recyclage et à la valorisation des appareils usagés dans toute l’Europe.
Ce produit doit donc faire l’objet d’une collecte sélective. Lorsque vous ne l’utiliserez plus, remettez-le à un service de
ramassage spécialisé ou à une déchèterie qui traite les DEEE ; vous contribuerez ainsi à éviter des conséquences néfastes
pour la santé et l'environnement.
Pour tout renseignement sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, veuillez contacter la mairie ou le service de la
propreté de votre commune, ou encore le magasin dans lequel vous l'avez acheté.
DA
Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal
i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt
bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af
personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale
kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af
dette produkt.
FI
Symboli joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta kunnantoimistosta,
talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
HR
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti uručen prikladnim sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva
ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
2
CS
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku
pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
SK
Symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.
Zabezpečte, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym postupom, aby ste predišli negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie, čo by bolo spôsobené nesprávnym postupom pri jeho likvidácii. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku získate, ak zavoláte miestny úrad vo Vašom bydlisku, zberné suroviny alebo obchod, v ktorom ste
výrobok kúpili.
SV
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
NO
Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det
skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending
av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet
eller forretningen der du anskaffet det.
RUS
Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых
отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и
электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете
предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен,
в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной
информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и
утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.
NL
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
ES
Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como
residuo doméstico.
Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.
Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en
contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.
3
Важная информация
Для того чтобы безопасно и правильно использовать прибор, внимательно прочтите инструкцию по его
эксплуатации. Храните инструкцию в надежном месте, а если Вы захотите подарить или продать прибор, не
забудьте передать инструкцию новому владельцу.
Перед установкой прибора
Данный прибор предназначен только для приготовления пищи в домашних условиях. Он объединяет
функции привычной духовки и преимущества приготовления на пару, обеспечивая отличные результаты.
Блюда из любого мяса, рыбы и овощей, а также кондитерские изделия сохранят все питательные вещества,
вкус, свежесть и аромат продуктов.
Прибор следует установить и использовать в помещении, где температура не опускается ниже 5ºС.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пользоваться прибором должны только взрослые, ознакомившись с инструкцией. Убедитесь в том,
что ни один из сетевых шнуров кухонных приборов не защемлен дверцей духового шкафа, так как
это может повредить электроизоляцию кабеля.
Замену поврежденного сетевого шнура должен производить квалифицированный специалист
сервисной службы, использовать прибор с поврежденным шнуром опасно.
Дети часто не понимают, какой опасности подвергаются при работе прибора, поэтому не оставляйте
их без присмотра в непосредственной близости от него и не позволяйте с ним играть.
Во время приготовления пищи температура внутри духового шкафа поднимается очень высоко, в
результате чего нагревается и его дверца. Не прикасайтесь к дверце и следите за тем, чтобы дети не
обожглись.
Людям с ограничениями по физическому и психическому состоянию и инвалидам при пользовании
прибором должны помогать взрослые без подобных ограничений.
Во время работы прибора некоторые его части в пределах досягаемости сильно нагреваются.
Позаботьтесь о том, чтобы дети не дотрагивались до духового шкафа, пока он полностью не
остынет.
Открывая дверцу прибора, а также по окончании процесса приготовления будьте осторожны - из
рабочей камеры будет выходить горячий воздух и/или пар. Остерегайтесь ожога!
Рекомендуем использовать дистиллированную воду во избежание образования известкового
налета.
Не используйте прибор для обогрева помещения.
Перед тем, как закрыть дверцу духового шкафа, убедитесь в том, что внутри нет посторонних
предметов и домашних питомцев.
Никогда не храните в духовом шкафу воспламеняющиеся материалы и вещества или предметы,
чувствительные к высоким температурам, такие как чистящие средства, спреи, вакуумные упаковки,
консервные банки и т.д. Такие материалы, вещества и предметы могут стать причиной пожара и
взрыва.
Храните данную инструкцию в надежном месте, где она будет доступна всякий раз, когда Вам
понадобится информация из нее. Если Вы будете продавать или дарить прибор, передайте
инструкцию новому владельцу.
Если вы заметите неисправность или сбой в работе прибора, незамедлительно отключите его от
сети
Горячее масло и жир легко воспламеняются, поэтому небезопасно нагревать их в духовке для
запекания мяса. Никогда не пытайтесь погасить горящее масло или жир водой (это может вызвать
сильный огонь). Затушите пламя мокрой тряпкой.
Решетка, противни и лотки сильно нагреваются во время работы духовки. Вставляйте их в духовку
и вынимайте из нее с помощью сухих защитных рукавиц и соответствующих приспособлений.
Во время использования и очистки прибора не держите пальцы под креплением дверцы или между
дверцей и корпусом, чтобы не прищемить и не поранить их. Будьте особенно осторожны, если
поблизости дети.
Оставляйте дверцу прибора открытой только в зафиксированном положении.
Когда дверца открыта, будьте осторожны, чтобы не споткнуться об нее.
4
Не сидите на дверце и не облокачивайтесь на нее, а также не используйте ее как рабочую
поверхность.
Ухаживая за прибором, передвигая его, а также во время установки и очистки пользуйтесь
защитными приспособлениями (рукавицами и под.).
Для подъема и перемещения прибора, который весит более 25 кг, пользуйтесь соответствующим
оборудованием или делайте это вдвоем, иначе Вы можете получить травму.
Перед чисткой или любыми другими работами с прибором отключайте его от электросети.
Запрещается производить неквалифицированный ремонт прибора и вносить в него какие-либо
изменения, особенно с использованием инструментов (отверток и т.д.).
Ремонт прибора, и прежде всего его электрической части, должен производиться только
квалифицированным специалистом.
Неквалифицированный ремонт может привести к несчастному случаю, поломке прибора и его
оборудования и нарушить его работу.
После ремонта прибора в сервисном центре необходимо провести тестирование, прежде всего –
проводимости заземления.
Используйте только входящий в комплект поставки термозонд для продуктов. Если Вы повредите
или потеряете термозонд, обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, вызванные неправильным или
несоответствующим обращением с прибором.
Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер безопасности.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в свои приборы без
предварительного оповещения.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУХОВОГО ШКАФА
Не используйте дверцу прибора как полку.
Не храните в духовом шкафу приготовленную пищу, это может привести к коррозии прибора.
Принадлежности
Используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки, - они изготовлены специально для
вашего духового шкафа.
Внимание: при приготовлении на пару с помощью принадлежностей с отверстиями всегда помещайте под
ними противень без отверстий для сбора капающей жидкости.
Принадлежности всегда вставляйте в направляющие или емкости с отверстиями.
Внимание: Поддон испарителя нельзя накрывать.
Материал принадлежностей должен быть жаропрочным и паростойким.
Силиконовые емкости непригодны для приготовления пищи с помощью комбинации горячего воздуха и
пара.
Не используйте принадлежности, на которых появились следы ржавчины, поскольку это может вызвать
коррозию внутренности прибора.
Уход и очистка
Рабочая камера прибора изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. Неправильный уход и
чистка могут вызвать коррозию рабочей камеры, поэтому следуйте указаниям по уходу и чистке,
приведенным в инструкции.
При отложении агрессивных солей на стенках рабочей камеры могут появиться пятна ржавчины.
Острые соусы, например, кетчуп и горчица, соленые блюда, например копченые, содержат хлориды и
кислоты, которые воздействуют на верхний слой нержавеющей стали, поэтому необходимо тщательно
очистить рабочую камеру после каждого использования.
УТИЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
5
Транспортную упаковку (картон, пенопласт, полиэтиленовые пакеты) следует утилизировать с
соблюдением мер по охране окружающей среды.
6
УСТАНОВКА
Снимите с прибора упаковку и проверьте исправность сетевого шнура – прибор и шнур НЕ
ДОЛЖНЫ быть повреждены. В противном случае перед подключением прибора обратитесь к
производителю.
Не поднимайте прибор за ручку дверцы.
Упаковка (напр. бумага, пенопласт) может представлять опасность для детей (удушение).
Держите ее в недоступном для них месте.
Прибор необходимо правильно установить и подключить к электросети. Это должен сделать
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, следуя указаниям инструкции производителя.
Перед началом любых действий с прибором убедитесь в том, что он ОТКЛЮЧЕН от электросети.
Подключение к электросети
Убедитесь в том, что напряжение электросети соответствует характеристикам, указанным на
фирменной табличке (табличка видна при открытой дверце).
Убедитесь в том, что сетевая розетка соответствует действующим стандартам (зазор между
разомкнутыми контактами 3 мм) и сила тока в сети рассчитана на параметры потребляемой
мощности (см. фирменную табличку). В противном случае установите между прибором и сетью
устройство с вышеуказанными характеристиками, которое всегда будет доступно.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что сетевая розетка имеет защитное заземление, которое
соответствует действующим стандартам и предписаниям.
Примечание: заземление – мера безопасности, требуемая законом.
Защитный шнур заземления зелено-желтого цвета должен быть на 2-3 см длиннее остальных
шнуров и не должен прерываться выключателем.
Не прокладывайте сетевой шнур поблизости от источников тепла и там, где температура воздуха
превышает 50ºС.
Если сетевой шнур не входит в комплект поставки, используйте кабель с сечением не менее 1.5мм².
Используйте стандартную штепсельную вилку, которая должна соответствовать нагрузке,
указанной на фирменной табличке, и розетке
Замена сетевого шнура
Поврежденный сетевой шнур можно заменить кабелем только следующего типа:
H05 RR-F, H05V2V2-F(T-90)
2
Сечение провода 3x1,5 мм
На плите имеется разъем для подключения к однофазной сети с напряжением питания 220-230 в и
частотой 50 Гц.
Внимание: в случае замены сетевого шнура при подсоединении проводов необходимо учитывать
следующие соответствия:
СИНИЙ
- НОЛЬ (N)
КОРИЧНЕВЫЙ
- ФАЗА (L)
ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ
- ЗАЗЕМЛЕНИЕ ( ╧ )
7
СХЕМА ВСТРАИВАНИЯ
8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДУХОВОГО ШКАФА
Встраивание в колонку
Встраивание под
рабочую поверхность
Габаритные размеры
духового шкафа
9
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА
При первом подключении духового шкафа к электросети на дисплее высвечивается надпись
(подождите) и некоторые опознавательные данные прибора.
В это время не следует использовать клавиши.
Примечание: Как правило, вентилятор на несколько минут включается, а затем выключается.
При появлении надписи
, выберите язык с помощью клавиш
Подтвердите выбор языка клавишей
Затем клавишами
.
установите время
Подтвердите установку клавишей
КАК ВКЛЮЧИТЬ ДУХОВОЙ ШКАФ
не менее 1 секунды.
Нажимайте на клавишу
, внутри духового шкафа загорится лампочка, и на дисплее появится
На дисплее высветится
надпись
Примечание: Если клавиши заблокированы, разблокируйте их.
См. главу «Разблокирование клавиш».
Если Вы не выберете никакого способа приготовления в течение 5 минут, духовой шкаф автоматически
выключится.
КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ДУХОВОЙ ШКАФ
Нажмите на клавишу
На дисплее высветится
.
, и духовой шкаф выключится.
10
Жесткость воды
Жесткость воды зависит от содержания в ней солей кальция и магния.
Как правило, жесткость воды обозначается во французских градусах (°fH).
Жесткая вода образует известковый налет, который отрицательно воздействует на работу прибора.
Поэтому духовой шкаф оснащен системой, которая по необходимости автоматически включает программу
удаления накипи.
Мы рекомендуем использовать дистиллированную воду для уменьшения образования накипи.
Существуют три степени жесткости воды.
Таблица классификации жесткости воды во французских градусах (°fH) и немецких градусах (°dH)
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ °fH
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ °dH
16-35° fH ВОДА СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ
0-8° dH
ВОДА СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ
0-15° fH МЯГКАЯ ВОДА
9-20° dH
МЯГКАЯ ВОДА
36-50° fH ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ ВОДА
21-28° dH
ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ ВОДА
Предварительно задано значение, соответствующее воде средней жесткости (1. строчка в таблице).
При настройке жесткости воды используйте тестовые полоски для определения жесткости воды, которые
прилагаются в комплекте.
Намочите полоску в стакане воды, рассчитайте жесткость и настройте прибор в соответствии с таблицей,
приведенной выше.
ВНИМАНИЕ! Проверьте, в каких единицах указана жесткость воды на тестовой полоске (°fH или °dH), и
правильно рассчитайте жесткость в соответствии с таблицей.
Для того чтобы изменить установку, надо сначала выбрать нужную степень жесткости воды,
а затем подтвердить свой выбор клавишей
Затем клавишами
.
ввести новые параметры жесткости.
По окончании установки подтвердите свой выбор клавишей
11
.
НАГРЕВ ДУХОВОГО ШКАФА
Примечание: Перед чисткой духового шкафа отключите его от электросети или установите поворотный
переключатель в положение OFF.
Для улучшения очистки используйте средство для удаления известкового налета (DECALCIFICANTE),
которое прилагается в комплекте. Средство изготовлено на основе моногидрата лимонной кислоты,
которую в дальнейшем можно можно приобрести в аптеке или магазине.
Перед началом использования тщательно очистите рабочую камеру духового шкафа мягкой тканью или
губкой, смоченной в теплом растворе моющего средства. Вставьте решетку и противень в направляющие.
Включите духовой шкаф, выберите функцию »Professional Cooking«
(см. ниже) и установите
температуру 230°C. Нагревайте пустую духовку примерно в течение 30 минут, чтобы удалить возможные
остатки машинного масла или смазки, которые могут стать причиной неприятного запаха во время
приготовления. Во время прогревания духового шкафа проветривайте помещение.
ЧИСТКА И УХОД ЗА ДУХОВЫМ ШКАФОМ И ЕГО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ
Для того чтобы Вам легче было очистить рабочую камеру, рекомендуем сначала включить программу
автоматической чистки.
Затем отключите прибор от электросети.
Внутренние стенки очистите влажной губкой, чтобы удалить возможные остатки пищи. Это следует делать
после каждого использования прибора.
Не используйте для чистки духового шкафа паровые очистители.
Для очистки стекла дверцы не используйте грубые материалы, которые могут оставить царапины
(например, жесткая сторона губки, металлическая сетка или стальная шерсть) и повредить стекло.
ТЕРМОЗОНДЫ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.
В посудомоечной машине можно мыть решетку, резервуар для воды и противень.
Из гигиенических соображений каждый раз опорожняйте резервуар для воды.
Когда прибор остынет после использования, соберите со дня оставшуюся влагу мягкой тканью
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем резервуара для воды:
Полезный объем (рабочая камера):
Общий объем (рабочая камера):
1.2 л
27 л
31 л
Рабочее напряжение/частота:
Максимальная мощность:
220-240 В ~50/60 Гц
2,2 кВт
12
ОПИСАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА
1
2
14
13
12
11
4
3
10
5
9
6
8
15
7
1
2
3
4
5
6
7
8 Лоток с отверстиями
9 Решетка
10 Ручка
11 Дверца
12 Рабочая камера
13 Боковые направляющие
14 Разъем для подключения термозонда
15 Заглушка для разъема; вставьте ее в
разъем (14), когда не используете
термозонд (6)
Панель управления и дисплей
Отсек для резервуара для воды
Резервуар для воды
Отсек для фильтра
Крышка фильтра
Термозонд
Противень
13
Перед включением духового шкафа убедитесь в том, что заглушка (15) вставлена в разъем (14). При
выборе программы приготовления с использованием термозонда (6), подключите его к разъему.
Процесс приготовления не начнется, пока в разъем не будет вставлена заглушка или термозонд.
Примечание: во время приготовления пищи заглушка сильно нагревается.
Если вы хотите вынуть заглушку и подключить термозонд, подождите, чтобы прибор охладился
или используйте защитные средства (напр., рукавицы).
14
ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
9
5
1
2
8
3
4
6
7
ОПИСАНИЕ КЛАВИШ
1. Клавиши для установки температуры в рабочей камере и дисплей (+ для повышения, - для
понижения, мин. 30°C - макс. 230°C * в зависимости от выбранной программы)
2. Клавиши для установки температуры термозонда и дисплей (+для повышения, - для
понижения, мин. 30°C - макс. 90°C)
3. Клавиши для выбора программы приготовления и дисплей
4. Клавиши для программирования времени или звукового сигнала и дисплей
5. Клавиша для включения/выключения лампочки в рабочей камере
6. Клавиша для включения/выключения духового шкафа
7. Клавиши для выбора способа приготовления пищи (выбор функции)
8. Клавиша для подтверждения выбора
9. Клавиша для просмотра меню
15
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Принадлежности, которые входят в комплект поставки,
обеспечивают широкие возможности и разнообразные
способы приготовления блюд.
По бокам рабочей камеры находятся направляющие, в
которые можно вставить решетку или противень.
Направляющие расположены на разных уровнях, так что
Вы сами можете выбрать нужную высоту для
приготовления блюда.
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
РЕШЕТКА
Обычно используется как подставка.
Рекомендуемое положение: 2/3/4 уровень.
ЛОТОК С ОТВЕРСТИЯМИ
Обычно лоток используется для приготовления на пару (свежих или замороженных овощей, рыбы).
Поместите его на 2-й или 3-й уровень, а под него вставьте
противень для сбора жидкости.
ПРОТИВЕНЬ
Противень с приподнятыми краями используется как подставка под любые емкости без отверстий или
емкостей для приготовления на пару. Вместе с решеткой или противнем с отверстиями он может
использоваться для сбора жидкости и жира во время приготовления. Рекомендуем при приготовлении
жирных блюд налить в него воды, чтобы жир не пригорел и не появился неприятный запах и дым.
Емкость для пищи (печенья и пр.)
ТЕРМОЗОНД
Термозонд можно использовать при приготовлении самых разных блюд, прежде всего, мяса.
16
ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА ДУХОВОГО ШКАФА
Духовой шкаф оснащен охлаждающим вентилятором, который обеспечивает правильную работу прибора и
снижает температуру внешних поверхностей.
Во время процесса приготовления вентилятор всегда работает. Между передней панелью и дверцей
духового шкафа вы можете почувствовать воздушный поток.
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ
Лампочка в рабочей камере включается и выключается с помощью клавиши
работы прибора.
, вне зависимости от
Среди опций меню “lighting” можно выбрать способ выключения лампочки.
Если Вы хотите установить ручной режим выключения лампочки, для опции
выберите
.
Теперь включенную лампочку можно выключить только нажатием на клавишу
Если вы выберете
.
, лампочка будет автоматически выключаться через 5 минут.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Во время процесса приготовления дверца должны быть закрыта.
Вынимая емкости из духового шкафа, всегда пользуйте сухими рукавицами или прихватками.
Пользуйтесь только посудой, стойкой к температурам более 250°C.
Осторожно открывайте дверцу по окончании процесса приготовления, так как из рабочей камеры может
вырваться горячий воздух или пар. Отодвиньтесь, чтобы не ошпариться.
Никогда не ставьте посуду на дно рабочей камеры.
17
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Духовой шкаф можно включить двумя способами:
-
Путем выбора способа приготовления блюда (выбор функции)
-
Путем выбора блюда – заводская установка программ для автоматического
приготовления блюд
18
19
ВЫБОР СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
Функция и значок
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА
ПАРУ
РАЗОГРЕВ БЛЮД
ПРФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ
ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ +
ПАР
Описание функции
Пар, поступающий из испарителя в рабочей
камере, нагревает ее, и пища приготавливается.
Такой способ приготовления идеален для всех
видов овощей, так как сохраняет их цвет, вкус и
другие свойства.
Для нагревания рабочей камеры комбинируются
горячий воздух и пар. Благодаря этому пища
подогревается быстро и равномерно, не высыхая.
Воздух нагревается с помощью КРУГОВОГО
нагревательного элемента, а радиальный
вентилятор равномерно распределяет тепло по
рабочей камере. Это способ подходит для
подогрева уже готовых блюд, полуфабрикатов и
замороженных блюд.
Приготовление блюд происходит в несколько
этапов. При включении функции начинается
первый этап, во время которого блюдо готовится на
пару, через некоторое время включается способ
обработки горячим воздухом. Такая комбинация
идеально подходит для выпечки любых изделий из
теста, хлеба и пирогов. Советуем Вам не
использовать эту функцию несколько раз подряд,
так как результат в этом случае ухудшится.
Прибор должен охладиться между двумя
программами, только тогда новое приготовление на
пару будет происходить правильно.
Воздух в рабочей камере нагревается с помощью
кругового нагревательного элемента, который
находится за задней стенкой прибора. Радиальный
вентилятор обеспечивает равномерное
распределение воздуха в рабочей камере. При
таком способе приготовления блюдо равномерно
пропекается со всех сторон.
Приготовление, аналогичное предыдущему, но
одновременно возможна ручная подача пара с
помощью клавиши
(8). Подачу пара
можно прекратить повторным нажатием на клавишу
Предварительно
установленная
мин.-макс.
температура в
рабочей камере
T (ºC)
Предварительно
заданная
температура
термозонда
T (ºC)
40 – 100
70
100
60 – 130
70
110
100–230
70
205
40 – 230
70
175
80 – 230
70
175
(8), или подождать10 минут, когда
подача пара прекратится автоматически. Это
идеальный способ для запекания мяса.
НЕВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА
Приготовление блюд происходит при невысокой
температуре и более длительное время. Это
прекрасный способ для запекания мяса и
приготовления сочных и мягких мясных блюд.
Воздух в рабочей камере нагревается с помощью
кругового нагревательного элемента, находящегося
за задней стенкой прибора, а радиальный
вентилятор равномерно распределяет горячий
воздух по рабочей камере. При выборе этого
способа приготовления используйте термозонд.
20
60-100
70
90
ВЫБОР СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
Нужный способ приготовления выберите с помощью клавиш со стрелками:
Описание функций см. в вышеприведенной таблице
Примечание: если в течение 5 минут Вы не выберете функцию, духовой шкаф автоматически выключится.
См. раздел о выключении духового шкафа
ФУНКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРА
Наполните резервуар дистиллированной водой (если ее нет, используйте питьевую воду).
Не наливайте воду выше максимальной отметки (1.2 L).
Примечание: НИКОГДА не наполняйте резервуар до краев. В конце программы вода может поступить
обратно в резервуар и перелиться через край.
Вставьте резервуар в соответствующий отсек.
Задвиньте резервуар до ощутимой фиксации.
Под противень с отверстиями обязательно поставьте противень без отверстий для сбора воды, другой
жидкости и возможных кусочков пищи.
КАК ДОБАВЛЯТЬ ПАР ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СПОСОБЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ +
ПАР)
Во время процесса комбинированного приготовления можно добавлять пар вручную. Благодаря этому Вы
контролируете создание или поддержание необходимой влажности в рабочей камере, чтобы блюдо
получилось более мягким и сочным.
Когда вы выберете и включите эту функцию, на дисплее будет через равные интервалы времени
высвечиваться надпись:
При нажатии на клавишу
парогенератора.
высвечивается значок
, , который сигнализирует включение
Через несколько минут пар начинает поступать в рабочую камеру. Процесс повторяется через равные
интервалы времени с паузами, причем общее время не превышает 15 минут. По окончании процесса
парогенератор и значок
выключаются.
Вы можете также в любой момент вручную прекратить процесс подачи пара, нажав на клавишу
О необходимости прекращения процесса Вам сообщит звуковой сигнал и надпись на дисплее:
.
21
.
ФУНКЦИИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРА
При включении функции без использования пара резервуар для воды можете оставить на месте, это никак
не повлияет на способ приготовления.
Примечание:
Если Вы хотите повторно включить программу ПОДОГРЕВА или
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ, следует подождать, чтобы
аппарат охладился. Только так можно достичь желаемый результат
приготовления.
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
Предварительно заданные параметры температуры можно изменять с помощью клавиш
на 5°C при одном нажатии
.
Показания температуры в рабочей камере всегда высвечиваются слева от буквы t.
Примечание: во время нагрева духовки, пока температура еще не поднялась до заданных параметров,
символ градусов “°” мигает. Во всех остальных случаях, например: контроль за температурой или
поддержание достигнутой температуры или понижение температуры в рабочей камере относительно
исходной - символ светится постоянно.
НАЧАЛО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Для того чтобы включить выбранную функцию с установками, которые высвечиваются на дисплее, надо
нажать клавишу
.
На дисплее высвечивается надпись:
.
Примечание: Если вы таким образом не подтвердите выбранную функцию в течение 5 минут, духовой шкаф
автоматически выключится.
При включении функции на дисплее появляется надпись
.
С помощью клавиши
Вы можете войти в меню, чтобы установить полуавтоматический способ
приготовления или сохранить параметры только что законченной программы.
22
ФУНКЦИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Функцию звукового сигнала можно включить одной из двух клавиш:
.
Значок
начинает мигать, на дисплее появляется надпись ALARM и цифры 00.00.
Желаемое время звукового сигнала устанавливается с помощью клавиш
Максимальное показание - 23 часа и 59 минут.
.
Через 5 секунд начинается отсчет времени, на дисплее отображается текущее время, и значок продолжает
светиться.
По истечении заданного времени раздается звуковой сигнал и появляется надпись ALARM 00.00 и значок
мигает два раза.
Звуковой сигнал отключается нажатием на любую клавишу.
Примечание: Через 5 минут звуковой сигнал отключается автоматически.
ВНИМАНИЕ:
Функция звукового сигнала работает НЕЗАВИСИМО от работы духового шкафа, поэтому ее можно
включить в любое время.
КАК ВЫЗВАТЬ И ОТМЕНИТЬ ПОКАЗАНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Показания звукового сигнала можно вызвать нажатием на одну из клавиш
начинает мигать.
Значок
Теперь можно изменить показания звукового сигнала с помощью клавиш
Как отменить звуковой сигнал
Звуковой сигнал отменяется одновременным нажатием на клавиши
Значок
исчезает.
23
.
.
.
.
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮДА (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ)
Включите прибор и выберите нужную функцию.
Время приготовления устанавливается с помощью клавиш
.
Исходный формат для установки времени - мин:сек и час:мин.
Максимальное время для установки – 10 часов
Завершив установку, включите функцию.
На дисплее начинается обратный отсчет времени. По достижении 0 процесс приготовления заканчивается,
и прибор выключается.
КАК ОТМЕНИТЬ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Заданное время приготовления можно отменить одновременным нажатием клавиш
Показания времени возвращаются к 0.
..
КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ВРЕМЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Включите духовой шкаф, выберите функцию и установите температуру.
Установите продолжительность приготовления с помощью клавиш
время установки – 10 часов.
Нажмите клавишу
и найдите опцию
Выберите ее с помощью клавиши
Максимально возможное
(завершение приготовления).
.
При появлении надписи
, с помощью клавиш
должен выключиться (завершение приготовления).
Время отключения должно быть в пределах 23 часов 59 минут.
Установку подтвердите клавишей
.
установите время, когда прибор
.
Прибор перейдет в режим отсроченного включения.
Выбранная функция включится автоматически и завершится в соответствии с заданной
продолжительностью и временем окончания приготовления.
На дисплее каждые 15 секунд будет появляться надпись
показания времени, оставшегося до момента включения.
и
Показания времени начала приготовления можно в любой момент вызвать на дисплее нажатием на одну из
клавиш
.
24
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОЗОНДА
Термозонд входит в комплект поставки духового шкафа. Внешне он напоминает кабель, на одном конце
которого имеется большая игла, а на другом – разъем. Подключив термозонд, можно с его помощью
измерять температуру внутри мяса или других продуктов.
Термозонд значительно облегчает процесс приготовления для тех, кто не слишком искушен в кулинарных
секретах, и помогает достичь желаемых результатов.
Приготовление заканчивается,
отображенных на дисплее.
когда
температура
блюда
достигнет
заданных
параметров,
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОЗОНДОМ
Подключите термозонд к разъему в верхней части левой стенки рабочей камеры (см. рис. А).
Металлическую иглу зонда горизонтально воткните в продукт и вставьте до рукоятки. По возможности,
поместите кончик в центр продукта, но в стороне от костей и жира.
Результаты измерений будут правильными, если вы выполните данные указания.
Включите духовой шкаф, выберите функцию, установите температуру термозонда и температуру рабочей
камеры.
Если на дисплее температуры зонда мигает 30°C, это означает, что для продукта, выбранного из списка, не
определена необходимая температура зонда. Советуем Вам в таком случае вынуть термозонд и готовить
блюдо без него или же самостоятельно установить температуру зонда по своему усмотрению.
Рис. B
Рис. A
25
КАК ИЗМЕНИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ТЕРМОЗОНДА
Температуру термозонда можно изменять с помощью клавиш
,.
Максимальная температура установки: 90°C
Минимальная температура установки: 30°C
Температура термозонда отображается справа от значка
на 1°C при каждом нажатии
.
Примечания:
Температура в рабочей камере должны быть выше температуры термозонда. В противном случае
заданные показания будут мигать, сигнализируя ошибку.
С помощью термозонда невозможно установить время приготовления и наоборот.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОЗОНДА В КАЧЕСТВЕ ТЕРМОМЕТРА
Температуру блюда можно измерить, одновременно нажав клавиши
отобразится на дисплее.
. Температура
Минимальная и максимальная температура, которую может измерить термозонд, - 20°C in 250°C.
КАК УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМОЗОНДА
Включите термозонд в разъем (см. рис. A). Включите прибор, выберите нужный способ приготовления и
установите температуру приготовления.
Затем нажмите клавишу
клавиши
и найдите опцию »START COOKING«. Выберите ее с помощью
.
Когда появится надпись »SET TIME«, с помощью клавиш
приготовления.
установите время начала
Время начала приготовления должно быть в пределах ближайших 23 часов и 59 минут.
Подтвердите установку клавишей
.
Духовой шкаф перейдет в режим отсроченного включения.
Он включится в установленное время и выключится по окончании приготовления (например, когда
температура блюда поднимется до заданной температуры зонда).
На дисплее каждые 15 секунд будут появляться надпись
вместе с
показаниями времени, оставшегося до начала приготовления.
Показания времени включения можно в любой момент вызвать на дисплей, нажав на одну из клавиш
.
26
СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
С помощью электронного оборудования духового шкафа можно сохранять установки конкретных функций
или способов приготовления, чтобы в последствии вызвать их из памяти и готовить блюдо с теми же
параметрами. Это обеспечит одинаковый и надежный результат приготовления.
В память можно занести:
Программу приготовления
Температуру рабочей камеры
Температуру термозонда или, как альтернативу, время приготовления блюда
В память нельзя занести:
Время начала приготовления
Время окончания приготовления
Как сохранить программу приготовления
После того, как вы включите духовой шкаф и установите все параметры приготовления, нажмите несколько
раз на стрелку
, до появления опции
.
подтвердите, что хотите сохранить программу.
Клавишей
Используйте стрелку
Вы сохраните программу.
Выбранный номер
или
для выбора одного из 10 номеров, под которым
, под которым Вы сохраняете данные, подтвердите клавишей
.
После сохранения данных высветится надпись
.
Примечания:
Сохраненную программу приготовления нужного блюда впоследствии будет легче найти, если Вы запишите
в тетрадку его название и номер соотвествующей программы.
Если по окончании сохранения данных надпись
не появляется, это означает, что память
переполнена. Прежде, чем сохранить новую программу, необходимо освободить для нее место, удалив
хотя бы одну из сохраненных программ.
Функции меню
»Recipes«: В электронной системе духового шкафа хранится перечень многочисленных блюд (мясо,
хлеб/пицца, кондитерские изделия, собственные сохраненные рецепты). Как только Вы выберете из
перечня одно из блюд, сразу же установятся все соответствующие параметры его приготовления.
Параметры можно проверить по таблице, приведенной ниже.
»Settings«: в меню можно изменить многочисленные установки прибора по своему желанию и
потребностям.
27
»Exit«: выход из меню.
ОТМЕНА УСТАНОВОК
Одновременно нажмите клавиши
приготовления)
,, чтобы отменить программу (начало и окончание
Прибор автоматически включится и высветится надпись
Нагревательные элементы отключатся.
.
Включится звуковой сигнал и на дисплее появится надпись
приготовления).
Звуковой сигнал можно отключить нажатием на любую клавишу.
Выключите духовой шкаф нажатием на клавишу
помощью одной из клавиш со стрелками
(окончание
или выберите новую программу приготовления с
.
Примечание: В режиме приготовления на пару за две минуты до окончания процесса открывается
пароотвод для выпуска пара из рабочей камеры.
28
ВЫБОР БЛЮДА – ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД
ПРОСМОТР МЕНЮ
Включите духовой шкаф. Когда появится надпись
, нажмите на клавишу
- появится первая опция списка -
С помощью клавиши
.
можно листать меню вниз, а клавиши
Высветившуюся опцию выбираете с помощью клавиши
При нажатии на клавишу
духового шкафа.
– вверх.
.
меню возвращается к опции, которая появилась первой после включения
К предыдущей опции можно вернуться, одновременно нажав на клавиши
29
.
СХЕМА МЕНЮ
30
ХЛЕБ/ПИЦЦА
Блюдо:
Температура в
рабочей
камере °C
Температура
термозонда
* °C
SAVOURY FOCACCIA
BREAD (лепешка)
220
00 .25
h
’
3
BREAD (хлеб)
220
00 .35
h
’
3
PIZZA (пицца)
230
00 .25
h
’
3
Время
приготовления
Уровень
Время
приготовления
Уровень
Программа
Блинчатые пироги и др.
Блюдо:
КАННЕЛОНИ
(каннелони)
LASAGNE
(лазанья)
ASPARAGUS TIMBALE
(блинчатый пирог со
спаржей)
POTATO TIMBALE
(блинчатый пирог с
картошкой)
COURGETTE TIMBALE
(блинчатый пирог с
кабачками)
SAVOURY TART
(пита)
Температура
в рабочей
камере °C
Температура
термозонда
* °C
190
01 .00
h
’
3
180
01 .20
h
’
3
180
01 .10
h
’
3
180
01 .20
h
’
3
180
00 .40
h
’
3
200
00 .35’
h
3
31
Программа
МЯСО
Указанные данные рассчитаны на приготовление кусков мяса весом примерно 1 кг.
Блюдо:
HAUNCH OF PORK
(свиная нога)
BEEF RUMP
(говяжий огузок)
VEAL RUMP
(телячий огузок)
ROAST PORK
(запеченная
свинина)
PORK NECK (свиная
шея)
MEDIUM CHOP
(среднепрожаренный
бифштекс)
RARE CHOP (слабопрожаренный
бифштекс)
MEDIUM BEEF FILET
(среднепрожаренное филе
говядины)
RARE BEEF FILET
(слабо-прожаренное
филе говядины)
BEEF ROLL (рулет из
говядины)
TURKEY BREAST
(грудка индейки)
ROAST BEEF
(запеченная
говядина)
RARE ROAST BEEF
(слабо-пропеченая
говядина)
BEEF SHOULDER
(говяжье плечо)
VEAL SHOULDER
(телячье плечо)
Температура в
рабочей
камере °C
Температура
термозонда
* °C
90
70
3
90
70
3
90
68
3
90
72
3
100
75
3
75
62
3
70
55
3
75
62
3
70
57
3
80
65
3
90
70
3
80
62
3
70
57
3
85
70
3
90
72
3
32
Время
Уровень
приготовления
Программа
РЫБА
Блюдо:
Температура
в рабочей
камере °C
Температура
термозонда
* °C
Время
приготовления
Уровень
MUSSELS AND CLAMS
(мидии и моллюски)
100
00 .30
’
3
PLAICE FILLET
(филе камбалы)
220
00 .10’
h
3
80
00 .30’
h
3
100
00 .30
h
’
3
100
00 .35
h
’
3
SCORPION FISH FILLET
(филе скорпены)
PRAWNS AND FLAT
LOBSTER
(креветки и омары)
TROUT
(форель)
h
Программа
ОВОЩИ
Блюдо:
ASPARAGUS
(спаржа)
BROCCOLI
(брокколи)
CARROTS
(морковь)
BRUSSELS SPROUTS
(брюссельская капуста)
CAULIFLOWER
(цветная капуста)
SWISS CHARD STALKS
(свекла)
GREEN BEANS
(зеленая фасоль)
FENNEL
(фенхель)
POTATOES
(картофель)
PEPPERS
(сладкий перец)
RICE
(рис)
LEEKS
(лук порей)
CELERY
(сельдерей)
SPINACH
(шпинат)
ZUCCHINI
(цуккини)
Температу
ра в
рабочей
камере °C
100
Температура
термозонда
* °C
100
100
Время
приготовления
00 .35
h
’
3
00 .30
h
’
3
h
’
3
00 .35
100
h
00 .35’
100
h
00 .40
100
’
h
00 .35’
h
00 .40
100
100
’
h
3
h
3
h
3
h
3
00 .40’
100
00 .35’
100
h
00 .20
100
3
3
00 .35’
100
3
h
00 .25’
100
3
3
00 .50’
100
3
h
00 .40’
100
Уровень
h
’
00 .30’
3
3
Время приготовления блюда зависит от величины порции.
Время приготовления, указанное в таблице, рассчитано на среднюю порцию.
33
Программа
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Блюдо:
BISCUITS
(бисквитное печенье)
YOGURT BISCUITS
(бисквитное
йогуртовое печенье)
PLUM CAKE
(сливовый пирог)
SOUFFLES
(суфле)
APPLE PIE
(яблочный пирог)
SPONGE CAKE
(бисквитный торт)
Температура в
рабочей
камере °C
Температура
термозонда
* °C
Время
приготовления
Уровень
h
3
h
3
150
00 .35’
170
00 .15’
170
01 .00
’
3
200
00 .35’
h
3
170
01 .00
h
’
3
170
00 .40
h
’
3
h
Программа
ПРИМЕЧАНИЕ:
Параметры, указанные в таблице (температура, время приготовления), можно изменять по своему
желанию. Новые параметры можно сохранить вместо прежних. О том, как это сделать, читайте ниже.
КАК ИЗМЕНИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ БЛЮД ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ
Выберите из перечня нужно блюдо и установите параметры его приготовления. Не забудьте, что программу
приготовления можно задать двумя способами – установкой времени приготовления и с помощью
термозонда.
Включите функцию приготовления, а затем несколько раз подряд нажмите на клавишу
появления надписи
.
Теперь Вы можете сохранить заданные параметры, нажав клавишу
Когда данные будут сохранены, на дисплее высветится надпись
.
.
КАК ВЫЗВАТЬ ИЗ ПАМЯТИ СОБСТВЕННЫЙ РЕЦЕПТ
Войдите в меню и с помощью клавиши
выберите опцию »RECIPES«.
34
до
Листайте перечень с помощью клавиши
или
. Выберите ее с помощью клавиши
Когда высветится надпись
до появления надписи
.
, нажмите на клавишу
.
На дисплее отобразятся все сохраненные рецепты.
или
С помощью клавиш
Подтвердите выбор клавишей
выберите нужную программу приготовления.
.
Примечание: Если Вы еще не сохранили собственные рецепты, на дисплее отобразится надпись »EXIT«.
КАК УДАЛИТЬ СОБСТВЕННЫЙ РЕЦЕПТ
выберите опцию »RECIPES«.
Войдите в меню и с помощью клавиши
Листайте перечень с помощью клавиши
или
. Выберите ее с помощью клавиши
С помощью клавиш
Нажмите клавишу
или
до появления опции
.
найдите опцию
.
, чтобы перейти на следующий уровень меню.
С помощью клавиш
Удаление подтвердите клавишей
или
выберите программу, которую Вы хотите удалить.
.
35
После удаления программы появится надпись
.
ПЕРЕУСТАНОВКА СИСТЕМЫ
Эта функция используется для переустановки системы в случае возникновения проблем или сбоев.
Внимание: При переустановке все параметры возвращаются к изначальным заводским установкам, а все
собственные рецепты удаляются из памяти.
Выберите опцию
, подтвердите выбор клавишей
указаниям, которые отображаются на дисплее.
и следуйте
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА
Выключаются все нагревательные элементы, лампочка и вентилятор в рабочей камере.
Охлаждающий вентилятор и вентилятор в рабочей камере выключаются через несколько минут после
окончания процесса приготовления, благодаря чему духовой шкаф охлаждается быстрее (максимальное
время охлаждения – 20 мин.).
Клавиши отключаются, за исключением клавиш для включения/выключения
звукового сигнала (alarm).
ДУХОВОЙ ШКАФ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Раздается звуковой сигнал. Выключаются все нагревательные элементы, лампочка и вентилятор в рабочей
камере.
На дисплее отображается надпись
.
•
Нажмите любую клавишу, чтобы отключить звуковой сигнал, отменить надпись и вернуть духовой
шкаф во включенное состояние.
•
Или нажмите клавишу
•
В противном случае через 5 минут духовой шкаф выключится автоматически.
, чтобы выключить духовой шкаф (см. «выключение духового шкафа»).
36
БЛОКИРОВКА КЛАВИШ:
С помощью этой функции можно установить способ блокировки клавиш: ручной или автоматический
Рекомендуем выбрать автоматическую блокировку (
), особенно в том случае, если поблизости от
духового шкафа часто находятся дети.
Если Вы не используете печь дольше одной минуты, клавиши автоматически блокируются
Ручная блокировка клавиш одновременным нажатием на крайние клавиши слева и справа.
В обоих случаях при включении блокировки высвечивается надпись:
. Если печь выключена, отображается значок
.
Если вы заблокируете клавиши во время процесса приготовления, на дисплее появится надпись:
, а затем снова отобразятся параметры программы. Если Вы захотите
изменить установки, система напомнит Вам, что сначала надо разблокировать клавиши.
См. следующий раздел.
КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ КЛАВИШИ
Если на дисплее отобразится значок
или появится надпись
,
(стрелки указывают на комбинацию клавиш), одновременно нажмите крайние клавиши слева и справа:
Высвечивается надпись
клавиш.
, которая подтверждает разблокировку
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЛОКИРОВКЕ КЛАВИШ
Клавишей
можно выключить духовой шкаф.
Звуковой сигнал
Вы можете выбрать один из трех уровней громкости звукового сигнала (низкий, средний, высокий).
Предварительно установлен средний уровень.
37
ОЧИСТКА
ПУСК программы очистки
Опции меню:
“COOKING CHAMBER” (РАБОЧАЯ КАМЕРА)
“BOILER DESCALING” (УДАЛЕНИЕ НАКИПИ)
ОЧИСТКА РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ С ПОМОЩЬЮ ПАРА
Функция »cooking chamber« используется как вспомогательный способ удаления частиц пищи и пятен жира
после приготовления.
Система подает в рабочую камеру определенное количество пара, который находится там некоторое время
(10 мин.).
Для того чтобы включить программу очистки, нажмите клавишу
дисплее.
По окончании программы появится надпись:
и следуйте указаниям на
,
стенки рабочей камеры протрите мягкой тканью или влажной губкой, не оставляющей царапин.
Не используйте едких чистящих средств и металлических или острых материалов.
ПРОЦЕСС УДАЛЕНИЯ НАКИПИ
Программа »boiler descaling« используется для удаления накипи с водонагревателя.
Количество известкового налета на нагревателе воды и генераторе пара зависит от степени жесткости
воды. Чем жестче вода, тем больше образуется известкового налета.
Удаление накипи из нагревателя воды
Рекомендуем включить программу удаления накипи сразу же, как только на дисплее появится надпись
.
ВНИМАНИЕ: ПРОГРАММА ДЛИТСЯ 12 ЧАСОВ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ВКЛЮЧАТЬ ЕЕ НОЧЬЮ.
Средства для удаления накипи:
Рекомендуем использовать МОНОГИДРАТ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ, который можно купить в любой аптеке.
Следуйте указаниям по технике безопасности и дозировке. Не используйте уксус и средств на его основе.
РУКОВОДСТВО по удалению накипи:
Дозировка: наполните резервуар водой до отметки 0.6 л и растворите в ней 5 чайных ложек моногидрата
лимонной кислоты.
Вставьте резервуар в соответствующий отсек и нажмите клавишу
, чтобы запустить процесс
удаления накипи.
На дисплее будет отображаться время, оставшееся до окончания процесса.
По окончании удаления накипи происходит очистка и промывка нагревателя воды. См. раздел Чистка
нагревателя воды.
38
ЧИСТКА НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ
По окончании процесса удаления накипи происходит очистка нагревателя воды: грязная вода проходит
через фильтр, который задерживает частицы удаленной накипи, и поступает в резервуар.
Во время процесса чистки нагревателя Вам нужно следовать указаниям, которые высвечиваются на
дисплее: опорожнить резервуар, сполоснуть его, наполнить свежей водой и повторить весь процесс
несколько раз.
По окончании программы удаления накипи нужно вручную очистить фильтр.
Из отсека для фильтра может капать вода. Вытрите прибор снаружи чистой и сухой тканью или губкой.
Проверьте, имеются ли внутри отсека для фильтра белые прокладки. Если их нет, поместите их, как
показано на рис.:
Отсек для фильтра
Крышка
Фильтр
2 прокладки
УХОД
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ – значение некоторых предупреждений
Сообщение предупреждает о том, что необходимо проверить количество воды в резервуаре.
Для программы приготовления на пару обычно достаточно 1 л воды.
Предупреждение может появиться по двум причинам:
Резервуар опустел.
Резервуар плохо установлен.
В обоих случаях откройте дверцу прибора – будьте осторожны, чтобы Вас не ошпарил вырвавшийся из
духовки пар.
По необходимости долейте дистиллированную воду – не более 1 л. (Примечание: НИКОГДА не наполняйте
резервуар до краев.) По окончании программы вода поступает обратно в резервуар и может перелиться
через край.
Вставьте резервуар в соответствующий отсек и задвиньте до характерного щелчка.
Надпись напоминает о необходимости вставить резервуар.
39
Она появляется в том случае, когда резервуар отсутствует в отсеке, а из нагревателя надо удалить воду.
Надпись напоминает о необходимости вставить термозонд.
Она высвечивается, когда Вы выбираете функцию приготовления при более низкой температуре или
рецепт, требующий использования термозонда, который еще не подключен.
Надпись напоминает о необходимости извлечь термозонд.
Она высвечивается, когда термозонд подключен, но не требуется для приготовления выбранного блюда.
Надпись напоминает о необходимости закрыть дверцу.
Она напоминает о том, что выбранная функция может выполняться только при закрытой дверце.
При открытой дверце процесс приготовления останавливается.
Надпись информирует о том, что в нагревателе заканчивается вода.
Она сообщает пользователю, что система автоматически выполняет и контролирует определенные
процессы, даже когда духовой шкаф выключен; прежде всего, это касается процесса очистки нагревателя.
Другие сообщения отображаются в конце процесса или же духовой шкаф автоматически выключается.
40
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ …?
ПРОБЛЕМА
Духовой шкаф не работает.
Не загорается лампочка в рабочей камере.
На дисплее появляется надпись Err и номер.
Система требует установить время.
По окончании приготовления нагреватель для
воды опорожняется лишь через некоторое
время
Во время приготовления из прибора выходит
пар.
Во время приготовления на дисплее
отображается температура термозонда, хотя
он не подключен.
УСТРАНЕНИЕ
Проверьте, не выключен ли поворотный
переключатель; проверьте предохранитель
электрического оборудования (защитное
отключение). В случае возникновения проблемы в
электросети вызовите квалифицированного
электрика. Если при включении поворотного
переключателя и исправном предохранителе
духовой шкаф по-прежнему не работает, обратитесь
в уполномоченный сервисный центр.
См. руководство по замене лампочки.
Надпись указывает на вид неисправности.
См. ниже таблицу с кодами неисправностей
По всей вероятности, произошел сбой в электросети
(отключение электроэнергии). Установите текущее
время.
Из соображений безопасности нагреватель
опорожняется, когда температура воды опускается
ниже 90°C.
Промежуток времени между окончанием
приготовления и началом опорожнения нагревателя
– это время, необходимое для охлаждения воды (не
более 20 мин.). В это время Вы можете включить
следующую программу приготовления.
Проверьте, плотно ли закрыта дверца духового
шкафа. Проверьте, не повреждена ли прокладка
(трещины и т.д.). Если причина не в этом, обратитесь
в уполномоченный сервисный центр.
Проверьте, плотно ли вставлена крышка в разъем
для термозонда. Если уплотнение недостаточно, ее
надо заменить. Обратитесь в уполномоченный
сервисный центр.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
После отключения электроэнергии, по всей вероятности, нужно будет снова установить время.
Сохраненные установки и рецепты останутся в памяти.
Если отключение электроэнергии произойдет во время процесса приготовления, он не сможет
продолжиться.
Если перед отключением электроэнергии производился процесс удаления накипи или очистки нагревателя,
он прекращается. После возобновления подачи электроэнергии, из нагревателя следует удалить раствор
моногидрата лимонной кислоты. Следуйте указаниям на дисплее.
ТАБЛИЦА С КОДАМИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Электронная система постоянно проводит различные диагностические тесты. В случае несоответствия
каких-либо параметров, работа прибора прекращается, а на дисплее отображается код неисправности (Err
и трехзначный номер); отключаются все нагревательные элементы, включая вентилятор в рабочей камере.
Охлаждающий вентилятор продолжает работать.
При появлении сообщения о неисправности запишите ее код и обратитесь в уполномоченный сервисный
центр.
41
Номер кода
Причина
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ перегрелся.
Причины неисправности:
Насос не перекачивает воду из
резервуара в нагреватель.
Возможные причины:
a – пустой резервуар
b – утечка воды из гидравлической
системы
c – неисправность насоса
d – неисправность электроники в блоке
питания (реле или регулятор реле)
Сигнализация защиты нагревателя для
воды.
Система производит защитное
отключение реле, таким образом,
отключает все его нагрузки
- Замените сетевой шнур.
Перегрев сетевого шнура: макс.
температура >=85°
Сенсор рабочей камеры PT1000
Причина: пробой или короткое
замыкание в сенсоре или шнурах.
- замените сенсор PT1000
Сенсор для пищи
Причина: пробой или короткое
замыкание в сенсоре или шнурах.
- Проверьте электрические соединения
- Замените термозонд.
Повреждение термоблока нагревателя.
Причина: разомкнута электрическая
цепь или укороченное заземление
- замените НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ.
Повреждение термоблока для подачи
пара в рабочую камеру.
Причина: разомкнута электрическая
цепь или закороченное заземление.
- Замените TC1.
Перегрев рабочей камеры.
- Замените сетевой шнур.
Неисправность сенсора ntc на сетевом
шнуре.
Причина: разомкнута электрическая
цепь или закороченное заземление Замените сетевой шнур
42
УСТРАНЕНИЕ
Проверьте уровень воды в
резервуаре.
Выключите и снова включите
духовой шкаф.
Если неисправность повторяется,
запишите код и обратитесь в
уполномоченный сервисный центр.
Запишите код и обратитесь в
уполномоченный сервисный центр.
Проверьте, встроен ли духовой
шкаф в элемент кухонной мебели в
соответствии с указаниями,
приведенными в данной инструкции.
Проверьте, правильно ли работает
тангенциальный вентилятор.
Сообщите код неисправности в
уполномоченный сервисный центр.
Сообщите код неисправности в
уполномоченный сервисный центр.
Сообщите код неисправности в
уполномоченный сервисный центр.
Сообщите код неисправности в
уполномоченный сервисный центр.
Сообщите код неисправности в
уполномоченный сервисный центр.
Сообщите код неисправности в
уполномоченный сервисный центр.
ЗАМЕНА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
1. Открутите передние шестигранные гайки (в направлении против часовой стрелки) (D).
2. Последовательно извлеките боковые направляющие (G).
G
D
УСТАНОВКА БОКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
Последовательно вставьте направляющие (G).
Обратите внимание на обозначение на направляющих – его надо совместить с задней шестигранной гайкой
Прикрутите шестигранные гайки (D).
43
ЗАМЕНА ЛМПОЧКИ В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ
Отключите прибор от электросети или установите поворотный переключатель в положение OFF.
Если температура в рабочей камере выше комнатной, подождите, чтобы она снизилась.
Технические характеристики лампочки:
• Напряжение питания: 220-240 в (50/60 Гц)
• Мощность: 25 W.
• Резьба: E-14
Резиновая
• Максимальная рабочая температура: 300°C
прокладка
Руководство по замене лампочки:
рамка
1. Открутите шестигранную гайку на левых боковых
направляющих (см. предыдущий раздел)
2. Извлеките направляющие.
3. Открутите 4 винта, на углах защитного стекла
(см. рис. справа).
стекло
4. Рамку с защитным стеклом и прокладкой
положите в надежное место.
5. Выкрутите перегоревшую лампочку.
6. вставьте новую лампочку и закрутите ее.
7. Установите обратно рамку с защитным стеклом и
прокладкой.
8. Закрутите 4 винта.
9. Верните на место направляющие.
10. Закрутите гайку.
11. Подключите духовой шкаф к электросети.
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ
Уплотнитель дверцы следует заменить сразу же, как только Вы заметите на нем трещины.
Из соображений безопасности уплотнитель должен заменить представитель уполномоченного сервисного
центра.
44
СНЯТИЕ ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА
1. Полностью откройте дверцу.
2. Найдите петли (C) , см. рис. справа:
C
3. Поднимите блокировочные рычаги (A)
на петлях (C).
A
4. Возьмитесь за дверцу с обеих сторон и медленно прикройте ее до половины; блокировочные
рычаги (A) зацепятся за дверцу.
5. Поднимите дверцу вверх.
6. Нижнюю часть дверцы потяните назад и снимите ее. Блокировочные рычаги должны вынуться из
гнезда. См. рис. слева.
45
УСТАНОВКА ДВЕРЦЫ ДУХОВОГО ШКАФА
1. Держа дверцу под углом 45°, вставьте блокировочные
рычаги.
2. Полностью откройте дверцу.
3. Установите блокировочные рычаги в горизонтальное
положение в направлении петель дверцы. (C).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДУХОВОМ ШКАФЕ-ПАРОВАРКЕ
Управление сенсорными клавишами
Клавиши чутко реагируют на прикосновение, поэтому для управления прибором достаточно слегка
прикоснуться к зоне клавиши.
Бездействие клавиш
Если в течение 5 минут Вы не подтвердите выбранный способ приготовления или установку, духовой шкаф
автоматически выключается.
Звуковой сигнал
При каждом прикосновении к клавише раздается короткий звуковой сигнал.
Окрашивание рабочей камеры
Через некоторое время после начала пользования духовым шкафом покрытие рабочей камеры из
нержавеющей стали окрашивается в золотистый цвет. Это нормальное явление, не влияющее на качество
приготовления.
46
Документ
Категория
Автомобили
Просмотров
33
Размер файла
2 334 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа