close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

BG UA GB RO RU SK H PL CZ

код для вставкиСкачать
PL
2?5
Instrukcja u?ytkowania
Wentylator kolumnowy
ZELMER Typ 24Z012
ZELMER S.A.
35-016 Rzesz?w, ul.Hoffmanowej 19,
Polska
www.zelmer.pl
CZ
6?9
N?vod k obsluze
Sloupov? ventil?tor
ZELMER Typ
??????????
24Z012
ZELMER BOHEMIA, s.r.o.
Horn? T?rlicko 770, 735 42 T?rlicko
Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713
Mobiln? telefon: 602 583 958
e-mail:zelmer@zelmer.cz
SK
10?13
N?vod na pou?itie
St?pov? ventil?tor
ZELMER Typ 24Z012
ZELMER SLOVAKIA, s.r.o.
Bidovce 316, 044 45 Bidovce
tel.:055 / 720 40 10 fax:055 / 720 40 40
e-mail:zelmer@zelmer.sk;
www.zelmer.sk
H
14?17
RO
18?21
RU
22?25
Kezel?si utas?t?s
Oszlopventill?tor
ZELMER 24Z012
????????????
T?pus
Instruc?iuni de folosire
Ventilator tubular
ZELMER Tip
??????????
24Z012
Инструкция по эксплуатации
Вентилятор-колонна
ZELMER Tип
??????????
24Z012
ASPICO KFT
H-9027 Gy?r, Pusk?s T. u. 4
Tel. +36 96 511 291
Fax. +36 96 511 293
ZELMER Romania
Strada Popa Savu nr. 77,
parter, birou 1
Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon/Fax: +40 21 22 22 173
ООО?Зелмер Раша?
Россия, Москва
Краснопрудная,30/34
ИНН 7708619872; КПП 770801001
БИК 044525716; ИНН 7710353606
BG
26?29
UA
30?33
Инструкция за експлоатация
Вентилатор-колона
ZELMER Тип 24Z012
?нструкц?я з експлуатац??
Колонний вентилятор
ZELMER Тип 24Z012
ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М ЕООД
бул. ?Акад. Ст. Младенов? ?90
1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я
Тел.: 02 / 960 12 01;
Факс:02 / 960 12 07
Представництво в Укра?н?
ТзОВ ??нтернац?онально-торгова
компан?я?
м. Льв?в, Городоцька 367, ТМ Zelmer
(032) 2951229 / (032) 2951066
м. Ки?в (044) 4840631 / (044) 4840635
GB
34?36
Instruction for use
Column fan
ZELMER Type 24Z012
PL
Szanowni Klienci!
Prosimy o uwa?ne przeczytanie niniejszej instrukcji obs?ugi. Szczeg?ln? uwag? nale?y po?wi?ci?
wskaz?wkom bezpiecze?stwa. Instrukcj? prosimy zachowa?, aby mo?na by?o korzysta? z niej r?wnie? w trakcie p??niejszego u?ytkowania wyrobu.
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem
urz?dzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub z jego niew?a?ciw? obs?ug?.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w ka?dej chwili, bez wcze?niejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepis?w prawnych, norm, dyrektyw,
albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
WSKAZ?WKI DOTYCZ?CE BEZPIECZE?STWA
? Wentylator pod??czaj jedynie do sieci pr?du przemiennego 220-240 V.
? Nie wyci?gaj wtyczki z gniazdka poci?gaj?c za przew?d.
? Nie uruchamiaj urz?dzenia, je?li przew?d zasilaj?cy, obudow?, lub os?ony ochronne s? w spos?b
widoczny uszkodzona.
Je?eli przew?d zasilaj?cy, nieod??czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by? wymieniony przez specjalistyczny zak?ad naprawczy w celu unikni?cia zagro?enia. Napraw urz?dzenia
mo?e dokonywa? jedynie przeszkolony personel. Nieprawid?owo wykonana naprawa mo?e
spowodowa? powa?ne zagro?enia dla u?ytkownika.
W razie wyst?pienia usterek zwr?? si? do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
? Wy??cz wentylator z pr?du, gdy przenosisz go w inne miejsce.
? Nigdy nie wk?adaj palc?w, o??wk?w, ani ?adnych innych przedmiot?w przez os?on? ochronn?
podczas pracy wentylatora.
? Przed czyszczeniem wentylatora wyjmij wtyczk? przewodu z gniazdka zasilaj?cego.
? Przed usuni?ciem os?ony upewnij si?, czy wentylator jest od??czony od zasilania (wyjmij wtyczk?
przewodu przy??czeniowego z gniazdka zasilaj?cego).
? Upewnij si?, ze podczas pracy wentylator stoi na stabilnej powierzchni.
? Nie u?ywaj wentylatora w otwartym oknie. Deszcz mo?e spowodowa? zagro?enie pora?enia pr?dem.
? Urz?dzenie to nie jest przeznaczone do u?ytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolno?ciami fizycznymi, sensorycznymi lub umys?owymi, a tak?e nie posiadaj?ce wiedzy lub do?wiadczenia, chyba ?e b?d? one nadzorowane lub zostan? poinstruowane na temat korzystania
z tego urz?dzenia przez osob? odpowiedzialn? za ich bezpiecze?stwo.
Nigdy nie zostawiaj urz?dzenia bez nadzoru podczas jego u?ywania. Nie dopuszczaj dzieci do
urz?dzenia.
Dzieci powinny znajdowa? si? pod nadzorem aby upewni? si?, ?e nie bawi? si? urz?dzeniem.
WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE
Wentylator jest urz?dzeniem klasy II i spe?nia wymagania obowi?zuj?cych norm.
Urz?dzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
? Urz?dzenia elektryczne niskonapi?ciowe (LVD) ? 2006/95/EC,
? Kompatybilno?? elektromagnetyczna (EMC) ? 2004/108/EC.
Wyr?b oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodno?ci CE znajduje si? na stronach www.zelmer.pl.
Parametry funkcjonalne:
? Moc: 45W.
? 3 pr?dko?ci nawiewu.
? Oscylacja pozioma.
? Programowanie czasu pracy (od 1/2h ? 7,5h).
? 3 programy nadmuchu (sta?y, nocny, naturalny).
? Diody sygnalizuj?ce tryby pracy.
? Zdalne sterowanie pilotem.
? Ergonomiczny i ustawny w ka?dym pomieszczeniu.
Dane techniczne wentylatora podane s? na tabliczce znamionowej.
BUDOWA WENTYLATORA
1. Kolumna.
2. Podstawa przednia.
3. Podstawa tylna.
4. Przew?d przy??czeniowy.
5. ?ruba mocuj?ca.
6. Panel sterowania.
7. Pilot zdalnego sterowania.
Wyr?b, kt?ry Pa?stwo zakupili jest cz??ciowo rozmontowany.
Przed u?yciem nale?y go starannie zmontowa? kieruj?c si? poni?szym opisem.
MONTA? WENTYLATORA
1. Z opakowania wyjmij cz??ci: kolumn? (1), podstaw? przedni? (2), podstaw? tyln? (3), oraz 2 szt.
?rub (5).
2. Wyci?gnij lekko przew?d przy??czeniowy (4).
3. Prze??? przew?d przy??czeniowy przez otw?r w zespole podstawy (2) i (3), a nast?pnie mocno
dokr?? ?ruby (5).
Sprawd? czy wszystkie elementy zosta?y poprawnie zamontowane!
OBS?UGA WENTYLATORA
A ? OPIS ELEMENT?W STEROWANIA
1. Przegroda pilota zdalnego sterowania (6.1)
2. Panel sterowania
a. Przyciski (6.2)
? Przycisk OFF:
? Naci?nij przycisk, aby wy??czy? wentylator.
? Przycisk MODE (TRYB) ? przy powtarzalnym naciskaniu przycisku:
Przycisk ten jest przyciskiem zmiany trybu nadmuchu.
Sleep nocny (regularny zmienny ? nadmuch ze zmniejszaj?c? si? si??)
Breezy naturalny (nieregularny zmienny ? nadmuch czasem mocniejszy, czasem
s?abszy).
Normal sta?y (nadmuch z niezmienn? si??).
? Przycisk TIMER (REGULATOR CZASOWY):
Przycisk mo?e by? naciskany powtarzalnie lub zostaje wci?ni?ty na sta?e. Nastawiany
czas nadmuchu powietrza jest zwi?kszany krokowo, co 30 minut, daj?c w sumie 7,5 godziny w 15 krokach.
UWAGA! ? Nie naciskaj przycisku regulatora czasowego, gdy wentylator pracuje
w spos?b ci?g?y. W tym momencie nie ?wieci si? ?adna dioda regulatora.
? Przycisk OSC:
Przycisk ten s?u?y do uruchomienia lub zatrzymania oscylacji (poziomego ruchu wahad?owego) wentylatora.
? Przycisk ON/SPEED:
Przycisk ten s?u?y do w??czania wentylatora. Wentylator zostaje uruchomiony przy ?redniej pr?dko?ci obrotowej. Po 2 sekundach zostaje automatycznie prze??czony na nisk?
pr?dko?? obrotow?.
Po uruchomieniu wentylatora, przycisk ten s?u?y do wybierania pr?dko?ci obrotowej kolejno od LOW ? MEDIUM ? HIGH ? LOW (NISKA ? ?REDNIA ? WYSOKA ? NISKA).
b. Diody (6.3)
c. Receptor (6.4)
B ? SPOS?B REGULACJI KIERUNKU NADMUCHU
1. Obr?? w prawo lub w lewo kolumn? (1) wentylatora.
C ? OBS?UGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Przyciski pilota zdalnego sterowania mog? by?
u?ywane w taki sam spos?b jak przyciski panelu
sterowania. Ich funkcje s? takie same.
1. Skieruj pilot zdalnego sterowania (7) w stron? panelu sterowania (6) i naci?nij ??dany
przycisk.
2. Pilot zdalnego sterowania dzia?a na odleg?o?? max. 5m i pod k?tem 60° w prawo
i w lewo od panelu sterowania.
Pilot zdalnego
sterowania
max. 5m
Panel sterowania
WK?ADANIE ? WYMIANA BATERII
Bateria
Schemat
1. Zsu? pokryw? przegrody baterii.
2. W??? 2 baterie UM-4.AAA.R03 1,5V i upewnij si? czy s? umieszczone zgodnie ze schematem widocznym na przegrodzie baterii.
3. Za??? z powrotem pokrywk? baterii.
UWAGA! ? Nie u?ywaj akumulatork?w.
CZYSZCZENIE
Pokrywka baterii
? Przed czyszczeniem upewnij si?, ?e przew?d przy??czeniowy wyj?ty jest z gniazdka zasilaj?cego.
? Cz??ci plastikowe czy?? ?agodnym myd?em i wilgotn? szmatk? lub g?bk?. Dok?adnie usu? warstewk? myd?a czyst? wod?.
? Po umyciu dok?adnie wysusz wszystkie elementy i upewnij si?, ?e woda lub inny p?yn nie dosta?y
si? do wn?trza silnika.
EKOLOGIA ? ZADBAJMY O ?RODOWISKO
Ka?dy u?ytkownik mo?e przyczyni? si? do ochrony ?rodowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne.
W tym celu opakowania kartonowe przeka? na makulatur?.
Worki z polietylenu (PE) wrzu? do kontenera na plastik.
Przed wyrzuceniem pilota zdalnego sterowania wyjmij z niego baterie i oddaj je do
odpowiedniego punktu sk?adowania i utylizacji.
Zu?yte urz?dzenie oddaj do odpowiedniego punktu sk?adowania i utylizacji, gdy?
znajduj?ce si? w urz?dzeniu niebezpieczne sk?adniki mog? by? zagro?eniem dla
?rodowiska.
Nie wyrzucaj urz?dzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer ZELMER SA 35-016 Rzesz?w, ul. Hoffmanowej 19, Polska
ZAKUP CZ?SCI EKSPLOATACYJNYCH ? AKCESORI?W:
? w punktach serwisowych,
? sklep internetowy ? jak poni?ej.
Telefony:
1. Salon Sprzeda?y Wysy?kowej Zelmer SA:
? wyroby ? sklep internetowy:www.zelmer.pl; e-mail: salon@zelmer.pl
? cz??ci zamienne017-865-81-01, fax. 017- 865-82-47
2. Zelmer SA ? sprawy handlowe017-865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Zelmer SA ? obs?uga gwarancyjna017-865-82-88, e-mail: obslugag@zelmer.pl
CZ
V??en? z?kazn?ci!
P?e?t?te si pros?m pe?liv? tento n?vod k obsluze. Zvl??tn? pozornost v?nujte pokyn?m t?kaj?c?m se
bezpe?nosti. N?vod si ulo?te, abyste jej mohli pou??vat i v pr?b?hu pozd?j??ho pou??v?n? v?robku.
Dovozce/v?robce nezodpov?d? za p??padn? ?kody zp?soben? pou?it?m za??zen? v rozporu
s jeho ur?en?m nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/v?robce si vyhrazuje pr?vo v?robek kdykoli, bez p?edchoz?ho ozn?men?, upravovat
za ??elem p?izp?soben? v?robku pr?vn?m p?edpis?m, norm?m, sm?rnic?m nebo z konstruk?n?ch, obchodn?ch, estetick?ch nebo jin?ch d?vod?.
POKYNY T?KAJ?C? SE BEZPE?NOSTI
? P??stroj p?ipojte pouze do elektrick? s?t? se st??dav?m proudem 220?240 V.
? Nevytahujte z?str?ku ze z?suvky tahem za nap?jec? ???ru.
? P??stroj nezap?nejte, je-li nap?jec? ???ra, kryt nebo ochrann? m???ka zjevn? po?kozena.
Je-li neodpojiteln? nap?jec? ???ra po?kozen?, mus? b?t vym?n?na ve specializovan?m servisu, aby nedo?lo k ?razu. Opravy za??zen? m??e prov?d?t pouze pro?kolen? person?l. Neodborn? provedena oprava m??e b?t pro u?ivatele p???inou v??n?ho ohro?en?.
V p??pad? poruchy se obra?te na specializovan? servis firmy ZELMER.
Pokud p??stroj p?em?s?ujete, vypn?te jej ze z?suvky.
Nikdy nestrkejte prsty, tu?ky ani ??dn? jin? p?edm?ty p?es ochrannou m???ku zapnut?ho p??stroje.
P?ed ?i?t?n?m p??stroje vyt?hn?te vidlici nap?jec? ???ry ze z?suvky.
P?ed odstran?n?m krytu (ochrann? m???ky) p??stroje ov??te, zda je p??stroj odpojen od nap?jen?
(vyt?hn?te z?str?ku nap?jec? ???ry ze s??ov? z?suvky).
? Ujist?te se, ?e zapnut? p??stroj je um?st?n na stabiln?m povrchu.
? Nepou??vejte p??stroj v otev?en?m okn?. D??? m??e zp?sobit vznik rizika poran?n? proudem.
? P??stroj nen? ur?en, aby jej obsluhovaly d?ti nebo osoby s omezen?mi fyzick?mi, du?evn?mi
schopnosti nebo s nedostatkem zku?enost? nebo znalost?, dokud nebudou o zp?sobu pou??v?n?
pro?koleny osobou odpov?dnou za jejich bezpe?nost. Nikdy se neponech?vejte za??zen? bez
dohledu, je-li v provozu.
Neponech?vejte p??stroj zapnut? bez dohledu. Nedovolujte d?tem p??stroj obsluhovat.
?
?
?
?
PO?ADAVKY NOREM A TECHNICK? ?DAJE
P??stroj je za??zen?m II. t??dy a spl?uje po?adavky platn?ch norem.
P??stroj je shodn? s po?adavky t?chto sm?rnic:
? Elektrick? n?zkonap??ov? za??zen? (LVD) ? 2006/95/EC,
? Elektromagnetick? kompatibilita (EMC) ? 2004/108/EC.
V?robek je ozna?en symbolem CE na v?robn?m ?t?tku.
Funk?n? parametry:
? V?kon: 45W.
? 3 provozn? rychlosti.
? Vodorovn? automatick? ot??en?.
? Programov?n? provozn? doby (0,5 ? 7,5 hod.).
? 3 programy intenzity proud?n? (st?l?, no?n?, p??rodn?).
? Diody signalizuj?c? provoz.
? D?lkov? ovl?d?n?.
? Ergonomick? a za?leniteln? do ka?d? m?stnosti.
Technick? ?daje p??stroje jsou uvedeny na v?robn?m ?t?tku.
KONSTRUKCE
1. Stojan.
2. Podstavec p?edn?.
3. Podstavec zadn?.
4. Nap?jec? ???ra.
5. Upev?ovac? ?roub.
6. Ovl?dac? panel.
7. D?lkov? ovl?da?.
V?mi zakoupen? v?robek je ??ste?n? demontov?n.
P?ed pou?it?m jej pe?liv? slo?te podle n??e uveden?ho postupu.
MONT?? VENTIL?TORU
1. Z obalu vyt?hn?te tyto d?ly: sloupov? ventil?tor (1), p?edn? podstavec (2), zadn? podstavec (3),
2 ?roubky (5).
2. Lehce vyt?hn?te nap?jec? ???ru (4).
3. Nap?jec? ???ru prot?h?te otvory v podstavci (2) a (3) a pevn? dot?hn?te ?rouby (5).
Ov??te, zda byly ??dn? namontov?ny v?echny d?ly!
OVL?D?N?
A ? POPIS PRVK? OVL?DAC?
1. P?ihr?dka d?lkov?ho ovl?da?e (6.1)
2. Ovl?dac? panel
a. Tla??tka (6.2)
? Tla??tko OFF:
? Zm??knut?m tla??tka p??stroj vypnete.
? Tla??tko MODE (re?im) ? p?i opakovan?m zm??knut?m tla??tka:
Tla??tko slou?? ke zm?n? re?imu proud?n? vzduchu.
Sleep
no?n? (pravideln? se m?n?c? proud?n? se sni?uj?c? se intenzitou).
Breezy
p??rodn? (nepravideln?, st??dan? ? siln? a slab?? proud?n?).
Normal
stejnom?rn? (proud?n? st?le stejn? intenzity).
? Tla??tko TIMER (?asova?):
Tla??tko m??e b?t ma?k?no opakovan? nebo st?le zam??knuto. Doba proud?n? vzduchu
se postupn? zvy?uje ka?d?ch 30 minut b?hem 7,5 hodin v 15 kroc?ch.
UPOZORN?N?! ? Nema?kejte tla??tko ?asova?e, pokud ventil?tor pracuje v nep?etr?it?m re?imu. V tomto re?imu nesv?t? ??dn? dioda.
? Tla??tko OSC:
Tla??tko slou?? ke spu?t?n? nebo zadr?en? oscilace (svisl?ho kyvadlovit?ho pohybu) ventil?toru.
? Tla??tko ON/SPEED:
Tla??tko slou?? k zapnut? p??stroje. Ventil?tor je spu?t?n se st?edn? rychlosti ot??en?. Po 2
sekund?ch bude automaticky p?epnut na n?zk? ot??ky.
Po spu?t?n? p??stroje slou?? toto tla??tko k nastaven? intenzity ot??en? postupn?: LOW
? MEDIUM ? HIGH ? LOW (N?ZK? ? ST?EDN? ? VYSOK? ? N?ZK?).
b. Diody (6.3)
c. P?ij?ma? (6.4)
B ? ZP?SOB NASTAVEN? SM?RU PROUD?N? VZDUCHU
1. P??stroj oto?te vpravo nebo vlevo (1).
C ? OVL?D?N? D?LKOV?HO OVL?DA?E
Tla??tka d?lkov?ho ovl?da?e mohou b?t pou??v?na stejn?m zp?sobem jako tla??tka ovl?dac?ho panelu. Jejich funkce jsou stejn?.
D?lkov? ovl?da?
1. Nasm??ujte d?lkov? ovl?da? (7) na ovl?dac?
panel (6) a zm??kn?te po?adovan? tla??tko.
2. D?lkov? ovl?da? pracuje do vzd?lenosti
max. 5 m a v ?hlu 60° vpravo a vlevo od
ovl?dac?ho panelu.
max. 5m
Ovl?dac? panel
V?M?NA BATERI?
Baterie
Sch?ma
1. Otev?ete krytku p?ihr?dky pro baterie.
2. Vlo?te 2 baterie UM-4.AAA.R03 1,5V a ujist?te se, ?e jsou um?st?ny podle obr?zku uveden?ho v p?ihr?dce pro baterie.
3. Uzav?ete p?ihr?dku pro baterie.
UPOZORN?N?! ? Nepou??vejte nab?jec? baterie.
?I?T?N?
Krytka bateri?
? P?ed ?i?t?n?m se ujist?te, ?e nap?jec? ???ra je vyta?ena ze z?suvky.
? Plastov? d?ly ?ist?te m?dlem a vlhkou ut?rkou nebo houbou. M?dlo spl?chn?te ?istou vodou.
? Po umyt? vysu?te d?kladn? v?echny d?ly a ujist?te se, ?e voda nebo jin? tekutiny nepronikly do
motoru p??stroje.
EKOLOGICKY VHODN? LIKVIDACE
Obalov? materi?l jednodu?e neodho?te. Obaly a balic? prost?edky elektrospot?ebi??
Twist jsou recyklovateln?, a z?sadn? by m?ly b?t vr?ceny k nov?mu zhodnocen?.
Obal z kartonu lze odevzdat do sb?ren star?ho pap?ru. Pytl?k z polyetyl?nu (PE, PEHD, PE-LD) odevzdejte do sb?ren PE k op?tn?mu zu?itkov?n?.
Po ukon?en? ?ivotnosti spot?ebi? zlikvidujte prost?ednictv?m k tomu ur?en?ch recykla?n?ch st?edisek. Pokud m? b?t spot?ebi? definitivn? vy?azen z provozu, doporu?uje
se po odpojen? nap?jec?ho p??vodu od elektrick? s?t? jeho od??znut?, p??stroj tak bude
nepou?iteln?. Informujte se laskav? u Va?? obecn? spr?vy o recykla?n?m st?edisku, ke
kter?mu p??slu??te.
Toto elektroza??zen? nepat?? do komun?ln?ho odpadu. Spot?ebitel p?isp?v? na ekologickou likvidaci
v?robku. Zelmer Bohemia s.r.o. je zapojena do kolektivn?ho syst?mu ekologick? likvidace elektroza??zen? u firmy Elektrowin a.s. V?ce na www.elektrowin.cz.
Ve?ker? opravy sv??te odborn?k?m v servisn?ch st?edisc?ch. Z?ru?n? i poz?ru?n? opravy
osobn? doru?en? nebo zaslan? po?tou prov?d? servisn? st?ediska ZELMER ? viz. SEZNAM
Z?RU?N?CH OPRAVEN.
SK
V??en? z?kazn?ci!
Pros?me pozorne pre??tajte tento n?vod na obsluhu. Zvl??tnu pozornos? treba venova? bezpe?nostn?m pokynom. N?vod na obsluhu treba uschova?, aby ho bolo mo?n? vyu?i? aj v ?al?om obdob?
pou??vania v?robku.
Dovozca/v?robca nezodpoved? za pr?padne ?kody sp?soben? pou?it?m v?robku v rozpore
s jeho ur?en?m respekt?ve sp?soben? nespr?vnym pou?it?m.
V?robca si vyhradzuje pr?vo na moderniz?ciu v?robku s?stavne, bez predch?dzaj?ceho
informovania, za ??elom prisp?sobenia pr?vnym predpisom, norm?m a smerniciam alebo
z kon?truk?n?ch, obchodn?ch, estetick?ch respekt?ve in?ch d?vodov.
POKYNY T?KAJ?CE SA BEZPE?NOSTI A SPR?VNEHO POU??VANIA
VENTIL?TORA
? Ke? je ventil?tor zapnut?, tak nikdy nestrkajte cez ochrann? kryt prsty, ceruzky, alebo ak?ko?vek
in? predmety.
? Ventil?tor odpojte od siete pred jeho pren??an?m z jedn?ho miesta na in?.
? Ventil?tor odpojte od siete pred demont??ou ochrann?ch krytov kv?li ?isteniu. Ventil?tor mus? by?
po?as pou??vania postaven? na stabilnom mieste, aby sa neprevr?til.
V pr?pade ke? d?jde k po?kodeniu pevn?ho nap?jacieho k?bla, je potrebn? ho vymeni?
v ?pecializovanom servisnom stredisku s cie?om
pred?s? ohrozeniu.
Opravy zariadenia m??e prev?dza? len vy?kolen? person?l. Nespr?vne preveden? oprava
m??e sp?sobi? v??ne ohrozenia u??vate?a. V pr?pade v?skytu por?ch je potrebn? sa obr?ti?
na ?pecializovan? servisn? stredisko ZELMER.
? Ventil?tor nepou??vajte na okne. D??? m??e predstavova? riziko ?razu elektrick?m pr?dom.
? Po?koden? sie?ov? ?n?ra mus? by? vymenen? v?robcom, alebo jeho servisn?m z?stupcom, alebo sp?sobilou osobou, aby nevzniklo riziko ?razu.
? Motor ventil?tora je vybaven? tepelnou poistkou, ktor? vypne ventil?tor pri prehriat?. Po prehriat?
budete musie? motor odosla? na opravu.
? Ventil?tor je ur?en? iba pre dom?ce pou?itie.
? Ventil?tor prip?jajte iba do z?suvky siete striedav?ho pr?du 230V, vybavenej ochrann?m kol?kom.
? Ventil?tor postavte v?dy na stabilnom, rovnom a plochom povrchu; nap?jac? k?bel nem??e visie?
mimo okraj plochy, na ktorej ventil?tor stoj?.
? Ventil?tor nezap?najte, ak je nap?jac? k?bel po?koden?, alebo je vidite?ne po?koden? izol?cia.
? Nevy?ahujte z?str?ku zo z?suvky ?ahan?m za k?bel.
? Pokia? je neodpojite?n? nap?jac? k?bel po?koden?, m? by? vymenen? v ?pecializovanej opravovni kv?li zabr?neniu ohrozenia.
? Opravy zariadenia m??e uskuto??ova? iba pre?kolen? person?l.
? Nespr?vne uroben? oprava m??e pre u??vate?a vyvola? v??ne ohrozenie. V pr?pade vzniku por?ch sa treba obr?ti? na ?pecializovan? servisn? stredisko.
? Nepon?rajte ventil?tor do vody.
? Dajte pozor, aby ste nenamo?ili z?str?ku nap?jacieho k?bla.
? Na um?vanie telesa nepou??vajte agres?vne detergenty v podobe emulzi?, mlieka, p?st at?. Tieto
m??u okrem in?ho odstr?ni? informa?n? grafick? symboly ako stupnice, ozna?enia, v?stra?n?
znaky a pod.
? Toto zariadenie nie je ur?en? na pou??vanie de?mi a osobami fyzicky a psychicky postihnut?mi
a tak?mi, ktor? nedisponuj? primeran?mi sk?senos?ami a zru?nos?ami, a? k?m nebud? za?kolen? pod?a n?vodu na obsluhu osobami, ktor? nes? zodpovednos? za ich bezpe?nos?. Zariadenie
sa po?as pou??vania nikdy nesmie necha? bez doh?adu.
Zariadenie sa po?as prev?dzky nesmie nech?va? bez doh?adu. Zabr??te pr?stupu det?
k zariadeniu.
10
TECHNICK? ?DAJE
Technick? parametre s? uveden? na ?t?tku v?robku.
Ventil?tor je zariaden?m triedy II.
Ventil?tory Zelmer sp??aj? po?iadavky platn?ch noriem.
Zariadenie zodpoved? po?iadavk?m nariaden?:
? N?zkonap??ov? elektrick? zariadenia (LVD) ? 2006/95/EC
? Elektromagnetick? kompatibilita (EMC) ? 2004/108/EC
V?robok je ozna?en? zna?kou CE na ?t?tku v?robku.
N?ZVY DIELOV
1. Teleso.
2. Zadn? podstavec.
3. Sie?ov? ?n?ra.
4. Skrutka.
5. Predn? podstavec.
ZMONTOVANIE DIELOV
1. Trochu vytiahnite sie?ov? ?n?ru.
2. Sie?ov? ?n?ru prestr?te cez otvor na podstavci
(2) a (4) a potom utiahnite dve skrutky.
N?VOD NA POU??VANIE
A ? POPIS OVL?DAC?CH PRVKOV
1. Priestor pre dia?kov? ovl?da?.
2. Ovl?dacie tla?idlo.
3. LED.
4. Prij?ma?.
B ? PANEL S OVL?DAC?MI PRVKAMI
1. Tla?idlo OFF:
Stla?en?m tohto tla?idla ventil?tor vypnete.
2. Tla?idlo MODE:
Toto tla?idlo je prep?na?om typu pr?denia vzduchu. Typ pr?denia vzduchu sa pri opakovanom
stl??an? tohto tla?idla, alebo pri pridr?an? stla?en?ho tla?idla postupne men? na Norm?lne ? Prirodzen? ? Pri sp?nku ? Norm?lne.
11
3. Tla?idlo TIMER:
Toto tla?idlo sa stl??a opakovane, alebo sa dr?? stla?en?. Doba f?kania vzduchu sa zvy?uje
postupne o polhodinu a celkovo predstavuje 7,5 hodiny v 15 krokoch.
Nestl??ajte ?asova? ak m? ventil?tor be?a? nepretr?ite. Vtedy v?etky LED zhasn?.
4. Tla?idlo OSC:
T?mto tla?idlom sa sp???a, alebo zastavuje k?vanie ventil?tora.
5. Tla?idlo ON/SPEED:
T?mto tla?idlom sa zap?na ventil?tor. Ventil?tor sa spust? na stredn?ch ot??kach a? do rozto?enia a po 2 sekund?ch sa automaticky prepne na n?zky stupe?.
Pri be?iacom ventil?tore toto tla?idlo sl??i ako prep?na? ot??ok v postupnosti N?ZKE ? STREDN? ? VYSOK? ? N?ZKE.
C ? AKO NASTAVI? PR?D VZDUCHU:
Oto?te teleso ventil?tora pod?a potreby do?ava, alebo doprava.
D ? POU??VANIE DIA?KOV?HO OVL?DA?A:
Tieto tla?idl? na dia?kovom ovl?da?i m??u by? pou??van? rovnako ako ru?n? ovl?dacie tla?idl?,
pri?om ich funkcia je rovnak? ako funkcia tla?idiel na ovl?dacom paneli.
VLO?TE BAT?RIE
1. Krytku priestoru pre bat?rie zatla?te nadol a vysu?te ju.
2. Vlo?te bat?rie, pri?om kladn? v?vody musia by? na spr?vne strane.
3. Zalo?te krytku.
Baterie
Schema
Pozn?mky: Pou??vajte mang?nov?, alebo alkalick? bat?rie ve?kosti
?AAA?. Nepou??vajte dob?jate?n? akumul?tory.
?ISTENIE
Krytka bat?rii
1. Pred ?isten?m nezabudnite ventil?tor odpoji? od elektrickej siete vytiahnut?m sie?ovej ?n?ry zo z?suvky.
2. Plastov? diely ?istite mydlom a vlhkou handrou, alebo ?pongiou. Mydlo poriadne odstr??te ?istou
vodou.
3. D?vajte pozor, aby voda, alebo in? kvapalina, nevnikla do motora.
12
EKOLOGICKY VHODN? LIKVID?CIA
Obalov? materi?l nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebi?ov
ZELMER s? recyklovate?n? a z?sadne by mali by? vr?ten? na nov? zhodnotenie.
Kart?nov? obal odovzdajte do zberne star?ho papiera. Vreck? z polyetyl?nu (PE,
PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na op?tovn? zu?itkovanie.
Po ukon?en? ?ivotnosti spotrebi? zlikvidujte prostredn?ctvom na to ur?en?ch recykla?n?ch stred?sk. Ak m? by? pr?stroj definit?vne vyraden? z prev?dzky, doporu?uje sa
po odpojen? pr?vodnej ?n?ry od elektrickej siete jej odstr?nenie (odrezanie), pr?stroj
tak bude nepou?ite?n?.
Informujte sa l?skavo na Va?ej obecnej spr?ve, ku ktor?mu recykla?n?mu stredisku patr?te.
Tento elektrospotrebi? nepatr? do komun?lneho odpadu. Spotrebite? prispieva na ekologick? likvid?ciu v?robku. Zelmer Slovakia, s. r. o. je zapojen? do syst?mu ekologickej likvid?cie elektrospotrebi?ov u firmy ENVIDOM ? zdru?enie v?robcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebi?ov si uplatnite u odborn?kov v servisn?ch stredisk?ch. Z?ru?n? a poz?ru?n?
opravy doru?en? osobne alebo zaslan? po?tou prev?dzaj? servisn? stredisk? firmy ZELMER
? vi? ZOZNAM Z?RU?N?CH SERVISOV.
13
H
Tisztelt V?s?rl?k!
K?rj?k figyelmesen olvassa el a haszn?lati utas?t?st. K?l?n?s figyelmet kell szentelni a biztons?gi
el??r?soknak. A haszn?lati utas?t?st k?rj?k meg?rizni, hogy a term?k k?s?bbi haszn?lata sor?n is
rendelkez?sre ?lljon.
Az import?r/gy?rt? nem v?llal mag?ra felel?ss?get a k?sz?l?k nem rendeltet?sszer? haszn?lat?b?l vagy a haszn?lati utas?t?sban foglaltakt?l elt?r? felhaszn?l?s?b?l ered? esetleges
k?rok?rt.
Az import?r/gy?rt? fenntartja mag?nak a jogot a term?k b?rmikori, el?zetes bejelent?s n?lk?li megv?ltoztat?s?ra, annak az ?rv?nyes jogszab?lyokhoz, szabv?nyokhoz, ir?nyelvekhez
val? igaz?t?s?ra, vagy a konstrukci?s, kereskedelmi, eszt?tikai ?s egy?b okokb?l t?rt?n? m?dos?t?s?ra.
BIZTONS?GI EL??R?SOK
? A ventill?tort kiz?r?lag a 220-240 V fesz?lts?g? v?lt??ram? h?l?zatra csatlakoztassa.
? Ne h?zza ki a dug?t a vezet?kn?l fogva a konnektorb?l.
? A k?sz?l?ket ne kapcsolja be, ha a h?l?zati k?bele, a k?ls? burkolata vagy a v?d?r?csa szemmel
l?that?lag s?r?lt.
Amennyiben a h?l?zati csatlakoz? k?bel s?r?l meg, annak jav?t?s?t, a balesetek elker?l?se
v?gett b?zza szakemberre. A k?sz?l?k jav?t?s?t kiz?r?lag csak arra kik?pzett szakember v?gezheti. A helytelen?l elv?gzett jav?t?s a haszn?l? sz?m?ra komoly vesz?lyt jelenthet.
Meghib?sod?s eset?n forduljon a ZELMER szakszerv?zhez.
? Ha a ventill?tort m?sik helyre k?v?nja ?tteni, el?tte kapcsolja ki a konnektorb?l.
? A ventill?tor m?k?d?se k?zben sohasem dugja a v?d?r?csba az ujj?t, ceruz?t vagy egy?b t?rgyakat.
? A ventill?tor tiszt?t?sa el?tt a h?l?zati csatlakoz? dug?j?t h?zza ki a konnektorb?l.
? A v?d?r?cs elt?vol?t?sa el?tt ellen?rizze, hogy a ventill?tor ki van-e kapcsolva (a h?l?zati csatlakoz? dug?j?t h?zza ki a konnektorb?l).
? ?gyeljen arra, hogy a ventill?tor a m?k?d?se k?zben stabil fel?leten ?lljon.
? A ventill?tort ne haszn?lja nyitott ablakban. Az es? ?ram?t?st okozhat.
? A k?sz?l?k nem a gyermekek valamint a fizikailag, szellemileg korl?tozott szem?lyek ?ltal val?
haszn?latra k?sz?lt, vagy olyan szem?lyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelel? tapasztalattal
?s ismeretekkel, hacsak a haszn?lat el?tt a biztons?guk?rt felel?s szem?ly ell?tja ?ket a megfelel? kezel?si utas?t?sokkal. A k?sz?l?ket a haszn?lata k?zben sohasem hagyja fel?gyelet n?lk?l.
M?k?d?se k?zben ne hagyja a k?sz?l?ket fel?gyelet n?lk?l. Gyermekeket ne engedjen a
k?sz?l?k k?zel?be.
SZABV?NY?GYI EL??R?SOK ?S M?SZAKI ADATOK
A ventill?tor a II. biztons?gi oszt?lyba tartoz? k?sz?l?k, amely az ?rv?nyes szabv?nyoknak megfelel.
A k?sz?l?k az al?bbi ir?nyelveknek megfelel?:
? Kisfesz?lts?g? elektromos berendez?sek (LVD) ? 2006/95/EC,
? Elektrom?gneses kompatibilit?s (EMC) ? 2004/108/EC.
Wyr?b oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
A k?sz?l?k a n?vleges adatt?bl?zaton CE jelz?ssel van ell?tva.
M?k?d?si param?terek:
? Teljes?tm?ny: 45W.
? 3 sebess?gfokozat.
? V?zszintes oszcill?l? mozg?s.
? Programozhat? m?k?d?si id? (1/2h ? 7,5h).
? 3 l?gfuvat-pogram (folytonos, ?jszakai, term?szetes).
? A m?k?d?si m?dot jelz? di?d?k.
14
? T?vir?ny?t?s.
? Ergon?mikus kik?pz?s? ?s b?rmilyen helyis?gben fel?ll?that?.
A ventill?tor m?szaki adatait a k?sz?l?k n?vleges adatt?bl?zata tartalmazza.
A VENTILL?TOR SZERKEZETI FEL?P?T?SE
1. Oszlop.
2. El?ls? talpr?sz.
3. H?ts? talpr?sz.
4. Csatlakoz? k?bel.
5. R?gz?t?csavar.
6. Vez?rl?panel.
7. T?vir?ny?t?.
Az ?n?k ?ltal v?s?rolt k?sz?l?k sz?tszerelt ?llapotban van.
A haszn?lata el?tt az al?bbi utas?t?sok szerint a megfelel? m?don szerelje ?ssze.
A VENTILL?TOR ?SSZESZEREL?SE
1. A csomagol?sb?l vegye ki a tartoz?kokat: az oszlopot (1), el?ls? talpr?szt (2) h?ts? talpr?szt (3),
valamint a 2 db csavart (5).
2. H?zza ki ?vatosan a h?l?zati csatlakoz? k?belt (4).
3. Dugja ?t a csatlakoz? k?belt a talpr?szeken (2) ?s (3) tal?lhat? ny?l?son, majd szor?tsa meg
er?sen a csavarokat (5).
Ellen?rizze, hogy az ?sszes tartoz?k a megfelel? m?don van-e felszerelve!
A VENTILL?TOR KEZEL?SE
A ? AZ IR?NY?T?ELEMEK LE?R?SA
1. A t?vir?ny?t? tart?ja (6.1)
2. Vez?rl?panel
a. Nyom?gombok (6.2)
? OFF nyom?gomb:
? A ventill?tor kikapcsol?sa c?lj?b?l nyomja meg a gombot.
? MODE (?ZEMM?D) nyom?gombja ? a nyom?gomb t?bbsz?ri
megnyom?sa eset?n:
Ez a nyom?gomb a l?gfuvat ?zemm?dj?nak a megv?ltoztat?s?ra szolg?l.
Sleep ?jszakai (szab?lyosan v?ltoz? ? gyeng?l? erej? l?gfuvat)
Breezy term?szetes (szab?lytalanul v?ltoz? ? a l?gfuvat id?nk?nt er?sebb, m?skor
gyeng?bb).
Normal folyamatos (a l?gfuvat v?ltozatlan erej?).
15
? TIMER nyom?gomb (ID?BE?LL?T?):
A nyom?gombot t?bbsz?r is meg lehet nyomni, vagy tart?san benyomni. A l?gfuvat idej?t
l?pcs?zetesen lehet n?velni, 30 percenk?nt, ami 15-sz?ri benyom?ssal 7,5 ?r?t tesz ki.
FIGYELEM! ? Ne nyomja meg a ventill?tor id?be?ll?t? gombj?t akkor, ha a ventill?tor folyamatosan m?k?dik. Ilyenkor a be?ll?t? egyik di?d?ja sem vil?g?t.
? OSC nyom?gomb:
Ez a nyom?gomb a ventill?tor oszcill?l?s?nak (v?zszintes ingamozg?s?nak) a beind?t?s?ra vagy le?ll?t?s?ra szolg?l.
? ON/SPEED nyom?gomb:
Ez a nyom?gomb a ventill?tor bekapcsol?s?ra szolg?l. A ventill?tor a k?zepes fordulatsebess?gn?l indul be. 2 m?soperc eltelt?vel automatikusan az alacsony fordulatsebess?gre
?ll ?t.
A ventill?tor beind?t?sa ut?n ez a nyom?gomb szolg?l a fordulatsebess?g kiv?laszt?s?ra, m?gpedig az al?bbi sorrendben: LOW ? MEDIUM ? HIGH ? LOW (ALACSONY
? K?ZEPES ? MAGAS ? ALACSONY).
b. Di?d?k (6.3)
c. ?rz?kel? (6.4)
B ? A L?GFUVAT IR?NY?NAK A SZAB?LYOZ?SA
1. A ventill?tor oszlop?t (1) ford?tsa el jobbra vagy balra.
C ? A T?VIR?NY?T? KEZEL?SE
A t?vir?ny?t? nyom?gombjait ugyanolyan m?don
lehet haszn?lni, mint a vez?rl?panel nyom?gombjait. A funkci?i ugyanazok.
T?vir?ny?t?
1. A t?vir?ny?t?t (7) ir?ny?tsa a vez?rl?panel
(6) fel? ?s nyomja meg a megfelel? nyom?gombot.
2. A t?vir?ny?t? max. 5m t?vol?gb?l ?s a vez?rl?panelt?l jobbra vagy balra 60°-os sz?gben
m?k?dik.
max. 5m
Vez?rl?panel
AZ ELEM BEHELYEZ?SE ? CSER?JE
Elem
?bra
1. Tolja le az elemtart? fedel?t.
2. Tegyen be 2 darab UM-4.AAA.R03 1,5V t?pus? elemet ?s ellen?rizze, hogy az elemtart?n tal?lhat? ?br?nak megfelel?en lettek-e
behelyezve.
3. Tegye vissza az elemtart? fedel?t.
FIGYELEM! ? Ne haszn?ljon t?lthet? elemet.
Elemtart? fedele
TISZT?T?S
? A tiszt?t?s el?tt ellen?rizze, hogy a h?l?zati k?bel ki van-e h?zva a konnektorb?l.
? A m?anyag-r?szeket k?m?l? hat?s? szappannal ?s nedves ruh?val vagy szivaccsal tiszt?tsa.
A szappanmaradv?nyokat t?vol?tsa el tiszta v?zzel.
? Az elmos?s ut?n alaposan sz?r?tsa meg az ?sszes taroz?kot ?s ellen?rizze, hogy v?z vagy m?s
folyad?k nem ker?lt-e a motor belsej?be.
16
K?RNYEZETV?DELEM ? ?VJUK K?RNYEZET?NKET
A karton csomagol?s javasoljuk leadni a hullad?kgy?jt? helyre.
A polietil?n (PE) zs?kot dobja m?anyag gy?jt? kont?nerbe. A h?l?zatb?l val? kikapcsol?s ut?n a haszn?lt k?sz?l?ket sz?tszerelni, a m?anyag alkatr?szeket leadni m?sodlagos nyersanyag felv?s?rl? helyen.
A f?m alkatr?szeket leadni a M?H-be.
Nem dobhat? ki h?ztart?si hullad?kkal egy?tt !!!
17
RO
Stima?i Clien?i!
V? rug?m s? citi?i cu aten?ie instruc?iunile de utilizare de fa??. Se cuvine s? acorda?i o aten?ie deosebit? indica?iilor privind siguran?a. V? rug?m s? p?stra?i aceste instruc?iuni, pentru a le putea consulta
?i mai t?rziu, ?n timpul utiliz?rii aparatului.
Importatorul/ produc?torul nu r?spunde de eventualele deterior?ri provocate de utilizarea inadecvat? a aparatului sau de servisul s?u necorespunz?tor. Produc?torul ??i rezerv? dreptul
de a modifica produsul ?n orice moment ? f?r? o informare prealabil? ? ?n scopul adapt?rii la
prevederile legale, la norme ?i directive sau din motive ce ?in de construc?ie, de v?nzare, de
aspectul estetic ?.a.
INDICA?II PRIVIND SIGURAN?A
? Conecta?i ventilatorul numai la re?eaua electric? de curent alternativ, 220-240 V.
? Nu scoate?i ?tec?rul din priza electric? tr?g?nd de cablul de alimentare.
? Nu folosi?i aparatul dac? observa?i deterior?ri ale cablului de alimentare, ale carcasei sau ale
plasei de protec?ie.
Dac? au ap?rut deterior?ri ale cablului de alimentare nedeta?abil, pentru a evita orice pericol,
acesta trebuie schimbat ?ntr-un punct specializat de servis. Repara?iile aparatului pot fi efectuate numai de c?tre personalul calificat. Repara?iile efectuate ?n mod necorespunz?tor pot
pune serios ?n pericol via?a utilizatorului. ?n cazul ?n care intervin defec?iuni, adresa?i-v? unui
punct specializat de servis ZELMER.
? Decupla?i ventilatorul de la sursa de alimentare cu energie electric? atunci c?nd ?l deplasa?i ?n alt loc.
? Nu introduce?i niciodat? degetele, creioane sau alte obiecte prin plasa de protec?ie ?n timp ce
ventilatorul se afl? ?n func?iune.
? ?nainte de a cur??a ventilatorul, scoate?i ?tec?rul cablului de alimentare din priza re?elei electrice.
? ?nainte de a scoate masca de protec?ie, asigura?i-v? c? ?tec?rul cablului de alimentare a fost
scos din priza electric?.
? ?nainte de a scoate masca de protec?ie (plasa de protec?ie) asigura?i-v? c? ventilatorul este decuplat de la re?eaua de alimentare (scoate?i ?tec?rul cablului de alimentare din priza electric?).
? Asigura?i-v? c?, ?n timpul func?ion?rii sale, ventilatorul este a?ezat pe o suprafa?? stabil?.
? Nu utiliza?i ventilatorul cu fereastra deschis?. Ploaia poate cauza electrocut?ri.
? Aparatul nu este destinat utiliz?rii de c?tre copii, persoane cu abilit??i fizice reduse sau cu deficien?e, nici de c?tre persoanele lipsite de experien?? sau de cuno?tin?ele necesare folosirii aparatului, p?n? nu sunt instruite de c?tre cei r?spunz?tori de siguran?a lor. Nu l?sa?i niciodat? aparatul
f?r? supraveghere ?n timpul utiliz?rii sale.
Nu l?sa?i niciodat? aparatul ?n func?iune, f?r? supraveghere. Nu permite?i accesul copiilor
la acest aparat.
CERIN?ELE NORMELOR ?I DATELE TEHNICE
Ventilatorul este un aparat din clasa II care ?ndepline?te cerin?ele normelor ?n vigoare.
Aparatul este ?n conformitate cu cerin?ele directivelor:
? Aparat electric de joas? tensiune (LVD) ? 2006/95/EC,
? Compatibilitate electromagnetic? (EMC) ? 2004/108/EC.
Produsul are ?nscris ?nsemnul CE pe eticheta cu specifica?ii tehnice.
? Putere: 45 W.
? Trei viteze de circula?ie a aerului.
? Oscilare orizontal?.
? Programarea timpului de lucru (de la 1/2h la 7,5h).
? 3 programe pentru curentul de aer (continuu, de noapte, natural).
? Diode care semnalizeaz? modul de func?ionare.
? Telecomand?.
? Produs ergonomic, care poate fi utilizat ?n orice spa?iu.
Datele tehnice ale produsului sunt ?nscrise pe eticheta de specifica?ii technice.
18
STRUCTURA VENTILATORULUI
1. Picior.
2. Suport fa??.
3. Suport spate.
4. Cablu de alimentare.
5. ?urub de fixare.
6. Panou de comand?.
7. Telecomand?.
Produsul pe care l-a?i cump?rat este demonta?. Ave?i grij? s?-l monta?i ?n mod
corespunz?tor, ghid?ndu-v? dup? descrierea urm?toare.
MONTAREA VENTILATORULUI
1. Scoate?i din ambalaj urm?toarele componente: piciorul ventilatorului (1), suportul din fa?? (2),
suportul din spate ?i dou? buc. ?uruburi (5).
2. Derula?i u?or cablul de alimentare (4).
3. Introduce?i cablul de alimentare prin orificiul special ?n ansamblul suport (2) ?i (3) ?i pe urm?
?n?uruba?i bine ?uruburile (5).
Verifica?i dac? toate componentele au fost montate ?n mod corespunz?tor!
UTILIZAREA VENTILATORULUI
A ? DESCRIEREA ELEMENTELOR DE COMAND?
1. Spa?iu pentru telecomand? (6.1)
2. Panou comand?
a. Butoane (6.2)
? Buton OFF:
? Ap?sa?i butonul pentru a ?nchide ventilatorul.
? Butonul MODE (mod) ? prin ap?s?ri repetate ale butonului:
Acest buton este cel pentru schimbarea modului curentului de aer.
Sleep nocturn (schimb?ri regulate ? puterea curentului de aer scade treptat).
Breezy natural (schimb?ri neregulate ? curentul de aer are uneori o putere mai mare,
alteori una mai mic?).
Normal constant (curent de aer cu putere neschimbat?).
? Buton TIMER (pentru reglarea timpului)
Butonul poate fi ap?sat ?n mod repetat sau continuu. Timpul stabilit pentru producerea
curentului de aer cre?te cu c?te 30 de minute, ceea ce ?nseamn? 7, 5 ore ?n 15 trepte.
19
ATEN?IE! ? Nu ap?sa?i butonul regulatorului de timp c?nd ventilatorul func?ioneaz?
?n regim continuu. ?n acel moment, nu lumineaz? nici o diod? a butonului pentru
reglarea timpului.
? Buton OSC:
Acest buton serve?te la activarea sau oprirea mi?c?rii de oscilare (mi?care de oscilare
orizontal?) a ventilatorului.
? Buton ON/SPEED:
Acest buton serve?te la pornirea ventilatorului. Ventilatorul porne?te la viteza medie de
rota?ie. Dup? dou? secunde, trece ?n mod automat la o viteza de rota?ie mai mic?.
Dup? punerea ?n func?iune a ventilatorului, acest buton serve?te la alegerea vitezei de
rota?ie, ?n ordine, de la LOW ? MEDIUM ? HIGH ? LOW (Mic? ? Medie ? Mare
? Mic?).
b. Diode (6.3)
c. Receptor (6.4)
B ? MODUL DE REGLARE A DIREC?IEI CURENTULUI DE AER
1. ?ntoarce?i spre dreapta sau spre st?nga corpul tubular (1) al ventilatorului.
C ? UTILIZAREA TELECOMENZII
Butoanele telecomenzii pot fi utilizate ?n acela?i
mod precum butoanele panoului de comand?.
Func?iile lor sunt acelea?i.
Telecomand?
1. ?ndrepta?i telecomanda (6) spre panoul de
comand? (7) ?i ap?sa?i butonul dorit.
2. Telecomanda func?ioneaz? la o distan?? de
maximum 5 metri ?i sub un unghi de 60° la
dreapta ?i la st?nga panoului de comand?.
Maximum
5m
Panou de comand?
Baterie
Schem?
MONTAREA ? SCHIMBAREA BATERIILOR
1. Scoate?i capacul de la compartimentul bateriilor.
2. Introduce?i dou? baterii ?i asigura?i-v? c? sunt montate conform
schemei de pe compartimentul pentru baterii.
3. Monta?i la loc capacul compartimentului pentru baterii.
CUR??AREA APARATULUI
Capac pentru
compartimentul
pentru baterii
? ?nainte de cur??are, asigura?i-v? c? a?i scos cablul de alimentare din priza re?elei electrice.
? Cur??a?i componentele de plastic cu un s?pun u?or ?i o c?rp? umed? sau cu un burete. Cl?ti?i bine
urmele de s?pun cu ap? curat?.
? Dup? ce le sp?la?i, usca?i bine toate elementele ?i asigura?i-v? c? nu intr? ?n interiorul motorului ap?
sau un alt lichid.
20
ECOLOGIA ? AI GRIJ? DE MEDIUL ?NCONJUR?TOR
Fiecare consumator poate contribui la protec?ia mediului ?nconjur?tor. Acest lucru
nu este nici dificil nici scump. ?n acest scop: cutia de carton duce?i-o la maculatur?,
pungile din polietilen (PE) arunca?i-le ?n container pentru plastic.
Aparatul folosit duce?i-l la punctul de colectare corespunz?tor deaorece componentele periculoase care se g?sesc ?n aparat pot fi periculoase pentru mediul ?nconjur?tor.
Nu arunca?i aparatul ?mpreun? cu gunoiul menajer!!!
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой
момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм,
нормативных актов, директив или введения конструкционных изменений, а также по
коммерческим, эстетическим и другим причинам.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
? Подключайте вентилятор только к сети переменного тока 220-240 V.
? Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.
? Не включайте прибор, если питающий сетевой провод, корпус или защитные сетки имеют
видимые повреждения.
Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам. Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт
может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт ZELMER.
? При перемещении вентилятора всегда отсоединяйте его от питающей сети.
? Не пытайтесь просунуть через защитную сетку пальцы, карандаши и другие посторонние
предметы во время работы вентилятора.
? Перед очисткой вентилятор следует выключить и вынуть вилку питающего электропровода из розетки.
? Перед тем, как снять защитную сетку, убедитесь, что вентилятор отключен от питающей
сети (выньте вилку питающего сетевого провода из розетки).
? Используйте и ставьте вентилятор только на стабильную и ровную поверхность.
? Во избежание угрозы поражения электрическим током при попадании на вентилятор капель дождя, не используйте вентилятор в открытом окне.
? Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими
и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Вентилятор имеет II класс изоляции и отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
? Директива по низковольтному оборудованию (LVD) ? 2006/95/EC,
? Директива по электромагнитной совместимости (EMC) ? 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Техническая характеристика:
?
?
?
?
?
?
22
Moщность: 45W.
3 скорости наддува.
Горизонтальная осцилляция.
Программирование времени работы (1/2 час ? 7,5 час).
3 режима наддува (непрерывный, ночной, естественный).
Индикаторы режимов работы.
? Дистанционное управление с помощью пульта.
? Эргономичная форма, которая подойдет для любого помещения.
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА
1. Колонна.
2. Передняя подставка.
3. Задняя подставка.
4. Питающий электропровод.
5. Крепежный болт.
6. Панель управления.
7. Пульт дистанционного управления.
Вентилятор продается в разобранном виде.
Перед использованием необходимо собрать вентилятор в соответствии
с приведенными ниже указаниями.
MOНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА
1. Выньте из упаковки колонну (1), переднюю подставку (2), заднюю подставку (3) и 2 крепежных болта (5).
2. Слегка потяните за питающий электропровод (4).
3. Вложите электропровод в отверстие в подставках (2) и (3), a затем затяните болты (5) до
упора.
Убедитесь, что все элементы установлены правильно!
OБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА
A ? OПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ
1. Место для пульта дистанционного управления (6.1)
2. Панель управления
a. Кнопки (6.2)
? Кнопка OFF:
? Нажмите на кнопку, чтобы выключить вентилятор.
? Кнопка MODE (РЕЖИМ) ? при повторных нажатиях на кнопку:
Данная кнопка является кнопкой смены режима наддува.
Sleep ночной режим (регулярный переменный наддув со все меньшей силой)
Breezy режим, имитирующий естественный ветер (нерегулярный переменный
наддув раз сильнее - раз слабее).
Normal непрерывный (наддув с постоянной силой).
23
? Кнопка TIMER (ТАЙМЕР):
Кнопку можно нажимать каждый раз или нажать один раз на все время. Время наддува воздуха увеличивается пошагово, через каждые 30 минут ? в сумме 7,5 часов
за 15 шагов.
ВНИМАНИЕ! ? Запрещается включать кнопку таймера, если вентилятор работает
в непрерывном режиме. В этот момент не светится ни один из диодов регулятора.
? Кнопка OSC:
Кнопка предназначена для включения или выключения осцилляции (горизонтального качательного движения) вентилятора.
? Кнопка ON/SPEED:
Кнопка предназначена для включения вентилятора. Вентилятор включается со
средней скоростью вращения. Через 2 секунды автоматически переключается на
низкую скорость вращения.
Когда вентилятор будет уже включен, данная кнопка служит для выбора скорости вращения в очередности от LOW ? MEDIUM ? HIGH ? LOW (НИЗКАЯ ?
СРЕДНЯЯ ? ВЫСОКАЯ ? НИЗКАЯ).
b. Диоды (6.3)
c. Рецептор (6.4)
B ? СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ НАПРАВЛЕНИЯ НАДДУВА
1. Поверните колонну вентилятора (1) влево или вправо.
C ? OБСЛУЖИВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Работой вентилятора можно управлять также
с пульта дистанционного управления. Функция кнопок на пульте дистанционного управления и панели управления одинаковы.
1. Направьте пульт дистанционного управления (7) в сторону панели управления
(6) и нажмите необходимую кнопку.
2. Пульт дистанционного управления действует в радиусе макс. 5м и под углом 60°
вправо и влево от панели управления.
Пульт
дистанционного
управления
макс. 5м
Панель управления
ЗАМЕНА БАТАРЕЙ
Батарея
Схема
1. Снимите крышку с отсека для батарей.
2. Вложите 2 батареи UM-4.AAA.R03 1,5V и убедитесь, что они
вложены так, как указано на схеме внутри отсека.
3. Закройте крышку отсека.
ВНИМАНИЕ! ? Запрещается использовать аккумуляторы.
ОЧИСТКА
Крышка отсека
для батарей
? Перед очисткой вентилятор следует выключить и вынуть вилку питающего электропровода
из розетки.
? Пластиковые детали можно чистить мягким мыльным раствором при помощи влажной тряпочки или губки. Затем смойте мыло чистой водой.
? Дайте обсохнуть чистым деталям и убедитесь, что внутрь двигателя не попала вода или
какая-либо другая жидкость.
24
ЭКОЛОГИЯ ? ЗАБОТА О ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует
особенных усилий.
С этой целью:
? Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
? Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный
для пластика.
? Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
25
BG
Уважаеми клиенти!
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на
препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да
я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Вносителят/ производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Вносителят/ производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби,
стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
? Включвайте вентилатора само към електрическа мрежа с променлив ток 220-240 V.
? Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за кабела.
? Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или защитните решетки са видимо повредени.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди, той трябва да бъде сменен в специализиран сервиз, за да се избегне евентуална опасност. Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат да
причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз на ZELMER.
? Изключете вентилатора от електричеството, когато го пренасяте на друго място.
? Никога не пъхайте пръстите си, моливи или каквито и да било други предмети през предпазната решетка, когато вентилаторът работи.
? Преди почистване на вентилатора извадете щепсела на кабела от ел. контакта.
? Преди да свалите предпазната решетка се уверете, че вентилаторът е изключен от захранването (извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт).
? Уверете се, че работещият вентилатор стои върху стабилна повърхност.
? Не използвайте вентилатора при отворен прозорец. Дъждът може да причини опасност от
токов удар.
? Уредът не е предназначен за използване от деца или лица с ограничени физически или
умствени възможности, без опит или познания, докато не бъдат запознати с начина на
използване от лицата, отговорни за тяхната безопасност. В никакъв случай не оставяйте
уреда без наблюдение по време на употреба.
Не оставяйте уреда по време на работа без наблюдение. Не позволявайте на деца да
се приближават до уреда.
ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Вентилаторът е уред ?? клас и отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
? Нисковолтови съоръжения (LVD) ? 2006/95/EC,
? Електромагнитна съвместимост (EMC) ? 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната табелка.
Функционални параметри:
? Мощност: 45W.
? 3 скорости.
? Хоризонтално въртене.
? Програмиране на времето на работа (от 1/2h ? 7,5h).
? 3 програми (постоянна, нощна, естествена).
? Сигнални диоди за режима на работа.
? Дистанционно управление.
? Ергономичен и подходящ за поставяне във всяко помещение.
Техническите данни на вентилатора са дадени на информационната табелка.
26
КОНСТРУКЦИЯ НА ВЕНТИЛАТОРА
1. Колона.
2. Предна поставка.
3. Задна поставка.
4. Захранващ кабел.
5. Прикрепващ болт.
6. Контролен панел.
7. Дистанционно управление.
Закупеният от Вас уред е отчасти разглобен.
Преди използване е необходимо внимателно да го сглобите съгласно описанието,
дадено по-долу.
МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРА
1. Извадете от опаковката следните части: колоната (1), предната поставка (2), задната поставка (3) и 2 болта (5).
2. Издърпайте леко захранващия кабел (4).
3. Прекарайте захранващия кабел през отвора в комплекта на поставката (2) и (3), а след
това затегнете добре болтовете (5).
Проверете дали всички елементи са правилно монтирани!
УПОТРЕБА НА ВЕНТИЛАТОРА
А ? ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
1. Гнездо на дистанционното управление (6.1)
2. Контролен панел
a. Бутони (6.2)
? Бутон OFF:
? Натиснете бутона, за да изключите вентилатора.
? Бутон MODE (РЕЖИМ) ? при повтарящо се натискане на бутона:
Този бутон служи за промяна на режима на работа.
Sleep нощен (постоянен променлив ? вее все по-слабо).
Breezy естествен (непостоянен променлив ? вее ту по-силно, ту по-слабо).
Normal постоянен (вее с непроменлива сила).
? Бутон TIMER (РЕГУЛАТОР НА ВРЕМЕТО):
Бутонът може да се натиска повторно или да се натисне за постоянно. Настройваното време на работа се увеличава на етапи, през 30 минути, което общо дава 7,5
часа на 15 пъти.
27
ВНИМАНИЕ! ? Не натискайте бутона на регулатора на времето, когато вентилаторът работи на постоянна програма. В този момент не свети никой от диодите на регулатора.
? Бутон OSC:
Този бутон служи за пускане или спиране на въртенето (хоризонталното махаловидно движение) на вентилатора.
? Бутон ON/SPEED:
Този бутон служи за включване на вентилатора. Вентилаторът се включва при средна скорост на оборотите. След 2 секунди автоматично се превключва на ниска скорост на оборотите.
След включване на вентилатора този бутон служи за избиране на скоростта на оборотите последователно от LOW ? MEDIUM ? HIGH ? LOW (НИСКА ? СРЕДНА
? ВИСОКА ? НИСКА).
b. Диоди (6.3)
c. Рецептор (приемник) (6.4)
B ? НАЧИН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСОКАТА НА ВЕЕНЕ
1. Завъртете надясно или наляво колоната (1) на вентилатора.
C ? УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Бутоните на дистанционното управление
могат да се използват по същия начин като
тези на контролния панел. Функциите им са
същите.
1. Насочете дистанционното управление (7)
към контролния панел (6) и натиснете съответния бутон.
2. Дистанционното управление работи на
разстояние максимум 5 м и под ъгъл 60°
надясно и наляво от контролния панел.
Дистанционно
управление
макс. 5 м
Контролен панел
ПОСТАВЯНЕ - СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ
Батерия
Схема
1. Свалете капака на гнездото на батериите.
2. Поставете 2 батерии UM-4.AAA.R03 1,5V и се уверете, че са поставени съгласно схемата в гнездото на батериите.
3. Поставете обратно капака на батериите.
ВНИМАНИЕ! ? Не използвайте акумулаторни батерии.
ПОЧИСТВАНЕ
Капак на гнездото
за батерията
? Преди почистване се уверете, че захранващият кабел е изключен от електрическия контакт.
? Пластмасовите части почиствайте със слаб сапун и влажна кърпа или гъба. Внимателно почистете остатъците от сапун с чиста вода.
? След измиване изсушете добре всички елементи и се уверете, че водата или друга течност
не са проникнали във вътрешността на двигателя.
28
ЕКОЛОГИЯ ? ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ център за унищожаване,
защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
29
UA
Шановн? Кл??нти!
Просимо старанно прочитати цю ?нструкц?ю з обслуговування. Особливу увагу треба звернути
на вказ?вки з безпеки. ?нструкц?ю просимо зберегти, щоб за необх?дн?стю скористатися нею п?д
час користування у майбутньому.
?мпортер/виробник не в?дпов?да? за можлив? збитки, що виникли внасл?док використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
?мпортер/виробник застер?га? соб? право модиф?кувати вир?б у будь-який момент, без
попереднього пов?домлення, для пристосування до правових положень, стандарт?в, директив або у зв?язку з конструкц?йним, тоговельним, естетичним та ?ншими причинами.
ВКАЗ?ВКИ З БЕЗПЕКИ
? Вентилятор п?дключайте т?льки до мереж? перем?нного струму 220-240 V.
? Не витягайте вилку з розетки тримаючи за пров?д.
? Не запускайте обладнання, якщо живильний пров?д, корпус або захисти мають пом?тн?
пошкодження.
Якщо нев?д??мний живильний пров?д буде пошкоджений, треба його зам?нити у спец?ал?стичному ремонтному центр? для попередження небезпеки. Ремонт обладнання
може виконуватися т?льки п?дготовленим персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до виникнення серйозно? небезпеки для користувача.
У раз? виявлення дефект?в, треба звернутися за порадою до спец?ал?зованого серв?сного центру ZELMER.
В?дключ?ть вентилятор в?д мереж?, якщо переносите його в ?нше м?сце.
Не покладайте пальц?, ол?вц?, чи ?нш? предмети через захист п?д час прац? вентилятора.
Перед очищенням вентилятора вийм?ть вилку живильного кабелю з розетки.
Перед усуванням захисту, упевн?ться, чи вентилятор в?дключений в?д живлення (вийм?ть
вилку при?днувального кабелю з розетки).
? Упевн?ться, що п?д час прац? вентилятор встановлений на стаб?льн?й поверхн?.
? Не користуйтесь вентилятором у в?дкритому в?кн?. Дощ може привести до виникнення небезпеки ураження електричним струмом.
? Обладнання не призначене для користування д?тьми та особами з обмеженими ф?зичними,
чутт?вими зд?бностями, як? не мають досв?ду або знання, доки вони не пройдуть навчання
щодо способу користування, яке ведеться особою в?дпов?дальною за ?хню безпеку. Не залишайте працююче обладнання без нагляду.
Не залишайте обладнання у робочому режим? без нагляду. Не дозволяйте д?тям користуватися обладнанням.
?
?
?
?
ВИМОГИ СТАНДАРТ?В ТА ТЕХН?ЧН? ДАН?
Вентилятор ? обладнанням класу II i викону? вимоги д?ючих стандарт?в.
Обладнання в?дпов?да? вимогам директив:
? Електрообладнання низько? напруги (LVD) ? 2006/95/EC,
? Електромагн?тна сум?сн?сть (EMC) ? 2004/108/EC.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Функц?ональн? параметри:
? Потужн?сть: 45W.
? 3 швидкост? надуву.
? Горизонтальна осциляц?я.
? Установлення робочого часу (в?д 1/2h ? 7,5h).
? 3 програми надуву (пост?йний, н?чний, натуральний).
? Д?оди, що сигнал?зують робоч? режими.
? Дистанц?йне управл?ння пультом.
? Ергоном?чний ? легко встановлю?ться у будь-якому прим?щенн?.
Техн?чн? дан? вентилятора вказан? на щитку.
30
СКЛАДОВ? ЧАСТИНИ ВЕНТИЛЯТОРА
1. Колона.
2. Передня основа.
3. Задня основа.
4. При?днувальний кабель.
5. Кр?пильний болт.
6. Панель управл?ння.
7. Пульт дистанц?йного управл?ння.
Вир?б, який ви придбали частинно у роз?браному вигляд?.
Перед користуванням потр?бно його старанно змонтувати, керуючись
нижчевказаним описом.
МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРА
1. Вийм?ть з упакування частини: колону (1), передню основу (2), задню основу (3), та 2 шт.
болт?в (5).
2. Витягн?ть легко при?днувальний кабель (4).
3. Провед?ть при?днувальний кабель через отв?р у блоку основи (2) i (3), a пот?м сильно дотягн?ть болти (5).
Перев?рте чи ус? елементи встановлен? правильно!
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА
A ? ОПИС ЕЛЕМЕНТ?В УПРАВЛ?ННЯ
1. Перегородка пульту дистанц?йного управл?ння (6.1)
2. Панель управл?ння
a. Кнопки (6.2)
? Кнопка OFF:
? Натисн?ть кнопку, щоб виключити вентилятор.
? Кнопка MODE (TRYB) ? при повторювальному натисненн? кнопки:
Ця кнопка не ? кнопкою зм?ни режиму надуву.
Sleep н?чний (регулярний перем?нний ? надув з силою, що зменшу?ться).
Breezy натуральний (нерегулярний перем?нний ? надув ?нод? сильн?ший, ?нод?
слабк?ший).
Normal безперервний (надув з незм?нною силою).
31
? Кнопка TIMER (РЕГУЛЯТОР ЧАСУ):
Кнопку можна натискати повторювально або можна натиснути на пост?йний строк.
Встановлений час надуву пов?тря зб?льшу?ться кроковим образом, через 30 хвилин
даючи загалом 7,5 годин у 15 кроках.
УВАГА! ? Не натискайте кнопку регулятора часу, якщо вентилятор працю? безперервним способом. У цей момент не св?титься жоден д?од регулятора.
? Кнопка OSC:
Ця кнопка служить для запуску або припинення осциляц?? (горизонтального маятникового руху) вентилятора.
? Кнопка ON/SPEED:
Ця кнопка служить для включення вентилятора. Вентилятор запуска?ться при середн?й обертальн?й швидкост?. Через 2 секунди автоматично переключа?ться на
низьку обертальну швидк?сть.
П?сля запуску вентилятора, ця кнопка служить для вибору обертально? швидкост? в?д
LOW ? MEDIUM ? HIGH ? LOW (НИЗЬКА ? СЕРЕДНЯ ? ВИСОКА ? НИЗЬКА).
b. Д?оди (6.3)
c. Рецептор (6.4)
B ? СПОС?Б РЕГУЛЮВАННЯ НАПРЯМКУ НАДУВУ
1. Поверн?ть вправо або вл?во колону (1) вентилятора.
С ? ОБСЛУГОВУВАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦ?ЙНОГО УПРАВЛ?ННЯ
Кнопки пульту дистанц?йного управл?ння можуть використовуватися таким ж самим способом, як кнопки панел? управл?ння. ?хн? функц?? так? сам?.
1. Напрям?ть пульт дистанц?йного управл?ння (7) у б?к панел? управл?ння (6) i натисн?ть потр?бну кнопку.
2. Пульт дистанц?йного управл?ння д?? на
в?дстань не б?льш 5м i п?д кутом 60° вправо i вл?во в?д панел? управл?ння.
Пульт
дистанц?йного
управл?ння
не б?льш
5м
Панель управл?ння
УСТАНОВЛЕННЯ ? ЗАМ?НА БАТАРЕ?
Батарея
Схема
1. Зсуньте кришку перегородки батаре?.
2. Поклад?ть 2 батаре? UM-4.AAA.R03 1,5V й упевн?ться, чи вони
розм?щен? зг?дно з? схемою, вказаною на перегородц? батарей.
3. Установ?ть назад кришку батарей.
УВАГА! ? Не вживайте акумулятори.
ОЧИЩЕННЯ:
Кришка в?дс?ку
для батарей
? Перед очищенням упевн?ться, що при?днувальний кабель був вийнятий з розетки.
? Пластиков? частини очищувати м?яким милом ? зволоженою ганч?ркою або губкою. Старанно
видал?ть шар мила чистою водою.
? П?сля миття старанно осуш?ть ус? елементи й упевн?ться, що вода або ?нша р?дина не потрапили усередину двигуна.
32
ЕКОЛОГ?Я ? ДАВАЙТЕ ДБАТИ ПРО НАВКОЛИШН? СЕРЕДОВИЩЕ
Кожна людина може зробити св?й внесок у справу охорони природи. Це зовс?м не складно ? не потребу? витрат. Для цього сл?д: здати картонну упаковку
у пункт прийому макулатури, а пол?етиленов? пакети викинути у контейнер для
пластмаси.
Зношений пристр?й сл?д в?ддати у в?дпов?дний пункт прийому, адже його конструктивн? елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристр?й разом з побутовими в?дходами!!!
33
GB
Dear Clients!
Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions.
Keep this User?s Guide for future reference.
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or inappropriate handling. The manufacturer reserves his rights for modifying the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it in advance.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
? Please connect the fan to 220-240V mains supply.
? Do not unplug by pulling by cord.
? Do not use the appliance, when the casing, protecting grill or the cord is visibly damaged.
If the power cord is damaged, it shall be exchanged by special service desk staff, due to
avoid hazard.
The appliance should be repaired by trained staff only. Improper repair can result in serious
hazard for a user. In case of defects we recommend you to contact qualified ZELMER service
desk.
Disconnect fan from mains supply outlet when moving from one location to another.
Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
Disconnect fan from mains supply outlet before cleaning.
Disconnect fan from mains supply outlet when removing grilles.
Make sure that you disconnected fan from mains supply outlet (remove the plug from the socket)
when removing housing (protecting grilles).
? Make sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
? Do not use fan in window. Rain may create electrical shock hazard.
? People (including children), who because of their physical, sensory or intellectual capabilities or
their inexperience or lack of knowledge are unable to use the appliance safely, should not use
this appliance unless under supervision or instructed to do so by a responsible person. Do not
leave the appliance unattended during operation.
Do not leave the appliance unattended during operation.Do not allow children into any contact
with the appliance.
Children should be supervised to ensure that do not play with the appliance.
?
?
?
?
?
TECHNICAL DATA AND BINDING STANDARDS
The fan is II class appliance and it meet the requirements of binding standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
? Low Voltage Device (LVD) ? 2006/95/EC,
? Electro- Magnetic Compatibility (EMC) ? 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
Functional parameters:
? Power: 45W.
? 3 air flow speeds.
? Horizontal oscillation.
? Operation time programming (from 1/2h ? 7,5h).
? 3 airflow programmes (constant, night, natural).
? Diodes indicating operational modes.
? Remote control.
? Ergonomic and easy to arrange in any room.
Fan technical data are presented on the name plate.
34
FAN OUTLINE
1. Column.
2. Front base.
3. Back base.
4. Supplying cord.
5. Fastening screw.
6. Control panel.
7. Remote controller.
The product you purchased is partially disassembled.
Assemble thoroughly before usage according to the following description.
FAN ASSEMBLING
1. Remove the parts from the package: column (1), front base (2), back base (3), 2 screws (5).
2. Pull out supplying cord gently (4).
3. Insert the supplying cord into the inlet in base (2) and (3), and then tighten the screws strong (5).
Check if all elements have been assembled properly!
FAN HANDLING
A ? CONTROL ELEMENTS DESCRIPTION
1. Remote controller compartment (6.1)
2. Control panel
a. Buttons (6.2)
? OFF button:
? Press the button to start up the fan.
? MODE button ? repetitive pressing the button causes:
This button changes airflow mode.
Sleep night (regular variable ? airflow with reduced power).
Breezy natural (regular variable ? sometimes stronger airflow, sometimes lower).
Normal constant (airflow with constant power).
? TIMER button:
You can press this button from time to time or press it in permanently. Time setting is step
by step increased every 30 minutes, which equals 7, 5 hours in 15 steps.
ATTENTION! ? Never press timer button when the fan operates constantly. In such
case no adjustment diode glows.
35
? OSC button:
The button starts up or stops fan oscillation (horizontal oscillation).
? ON/SPEED button:
The button starts up the fan. The fan is started up with medium rotating speed. After 2 seconds it is automatically switched to low rotating speed.
After fan start up you can select rotating speed in turn: LOW ? MEDIUM ? HIGH ?
LOW pressing this button.
b. Diodes (6.3)
c. Receptor (6.4)
B ? AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT
1. Turn the fan column (1) left or right.
C ? REMOTE CONTROLLER HANDLING
Control panel buttons can be used the same
way as remote controller. They have the same
functions.
1. Direct the remote controller (7) towards control panel (6) and press selected button.
2. Remote controller works from max.5m
distance and left or right 60° angle from control panel.
Remote
controller
Max. 5m
Control panel
Battery
INSERT ? EXCHANGE BATTERIES
Outline
1. Remove battery compartment cover.
2. Insert two UM-4.AAA.R03 1,5V batteries and make sure that they
are arranged according to the outline on battery compartment.
3. Reassemble the cover of battery compartment.
ATTENTION! ? Do not use rechargeable batteries.
CLEANING
Battery
compartment cover
? Make sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
? Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Thoroughly to remove
soap film with clean water.
? Dry thoroughly; make sure that water or other liquid did not get inside of motor.
ECOLOGY ? ENVIRONMENT PROTECTION
Each user can protect the natural environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
GW 24-009
Документ
Категория
Машиностроение
Просмотров
27
Размер файла
1 031 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа