close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

filosofia shpory

код для вставкиСкачать
1829-1831) «Философиялык хаттардын» авторы ким? Чаадаев
1964жылы батыс адебиетинде мадениетке 257 аныктама берген
мадениеттанушылар? А) А Кребер жане К Клахкон
1975ж. Алматыдан шыккан "АзиЯ" китабынын авторы. Сулейменов.
19г. кай Батыс Еуропа философы озинин диалектикалык адисинде
диалектиканын, логиканын, таным теориясынын бирлиги принципин
ашты? К.Маркс.
B.C. Соловьевтын элемдик процестин нысаны не болып есептеледи?
идеалдык бирликти жузеге асыру
XIX г. Казак агартушыларынын кайсысы «О мусульманстве в степи»,
«Записки о судебной реформе», «Предания и легенды киргиз-кайсакской
орды» жэне т.б. шыгармалардын авторы ари кыргыздын «Манас» эпосын
алгаш болып орыс тилине аударган? Шокан Уэлиханов.
XIX г.кай Батыс Еуропа философы гылыми танымды рамиздик ойлау
формасы аркылы корсетти? Э.Кассирер.
XIX гасырдын аягында XX гасырдын басында орыс философтарынын
кайсысы Барлыктын бирлиги жайындагы философияны жасап
шыгады: С) Франк
XIX гасырдын екинши жартысында Казакстанда ерекше тараган
идеялардын сипаты: Е) агартушылык
XIX гасырдын ортасындагы казак халкынын философиялык ой
урдистеринин тури: Е) адеби
XVIII
гасырдын
агартушылык
дауиринин
саяси
кукыктык
теорияларында кездеспейтин: E) Адамнын когамдык тарихылыгы туралы
пикир
XVІІ г. жана заман философиясына тан басты белгини калай атауга
болады: A) гылымицентризм деп
XVІІг. философиясынын негизги проблемасы:C) гылыми танымнын
акикат адисинин проблемасы
XVІІІ г. агылшыннын субъекивтик идеализми (Беркли, Юм) дуниеде
болу (бар) дегенди: B) кабылдану деп тусинеди
XVІІІ гасырдагы агартушылык философиясынын негизги идеясын атап
корсет :A) адамзат прогреси мен гылымды дариптеу
XX г Огюст Конт шыгарган кандай философиялык багыт позитивтик,
ягни дурыс болымды билимнин ролин арттырып жиберди? Е)
позитивизм
XX г философиянын кандай багыты шын философиялык адис деп
рационалдык тургыдан сынауды айтады? А) сыншыл рационализм
XX г. философиялык илимдерде болмыс калай тусиндириледи? адамнын
омир суруи ретинде
1
XX гасыр мадениети техногендик оркениеттин баяулап ене бастаган
дагдарысын бейнелейди» -деп есептеген: Пестель
XX гасырда философиялык багыт дуниени тану ушин тилди тусинуди
зерттеу кажет деп санайтын: герменевтика
XX гасырдагы “Адамнын омир суруи” философиясы: D) экзистенциализм
XX гасырдагы кай философ-жазушынын шыгармашылыгында абсурд
(сандырак, танту) жане олим маселери козгалады: С) АКамю
XX гасырдагы кай философ-жазушынын шыгармашылыгында абсурд
(сандырак, танту) жане олим маселелери козгалады: В) АКамю
XX гасырдын басындагы корнекти агартушы-демократ, акын, жазушы,
галым-лингвист, философ, белгили когам кайраткери:B) А. Байтурсынов
XX гасырдын кай ойшылы жатсыну себебин социотехникалык жане
технологиялык факторларынан кореди, ал жатсынуды жоюдын
мумкиндигин енбектин гуманизациялану процесимен байланыстырады:
Белл
XX гасырдын кай ойшылы жатсыну себебин социотехникалык жане
технологиялык факторларынан кореди, ал жатсынуды жоюдын
мумкиндигин енбектин гуманизациялану процесимен байланыстырады:
С) Белл
XXг кандай философиялык багыт Хайдеггердин айытуынша букил
тиршиликтин кулап калуын, мансиздигин жане амалсыздыгын корсетип
берди? А) технологиялык детерминизм
XXг мистикалык багыттын философтарынын кайсысы психотрансмутация теориясын жасап шыгарды: Д) ГГюрджиев
XXгасыр философиясынын кай багытынын окилдери казирги замангы
антропологиялык дагдарыс жайындагы маселелерди алга кояды:
Экзистенциализм
XІX гасырдын аягы мен ХХ гасырдын басындагы казактын улы-акыны,
философ-агартушысы, “Осиет создер” авторы:В) Шакарим
XІX-гасырдагы казактын агартушылык философиясынын окили: C) Ы.
Алтынсарин
XІX-гасырдагы казактын улы агартушысы, саяхатшысы, этнографы,
шыгыстанушысы:D) Ш. Уалиханов
ХІХг кай Батыс Европа философы философияны “гылымдардын
гылымы емес баска дара накты гылымдардын методологиясы санады?
В Энгельс
ХІХ г философиялык агым Философтар ар турли жолдармен дуниени
тусиндирумен болады, алайда маселе оны озгертумен дайектеледи деди?
С) Маркс философиясы
2
ХІХ г Казак агартушыларынын кайсысы О мусульманстве в степи, Записки о
судебной реформе, Предания и легенды киргиз-кайсакской орды жане тб
шыгармалардын авторы ари кыргыздын Манас эпосын алгаш болып орыс
тилине аударган?Д) ШУалиханов
ХІХ г Кай батыс е\уропа философы гылыми танымды рамиздик ойлау
формасы аркылы корссетти: Э.Кассирер
ХІХ г кандай орыс ойшылдары батысшыларга жатады?Д) Белинский,
Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Герцен
ХІХ гасырдын айагында ХХ гасырдын басында орыс философтарынын
кайсысы барлыктын бирлиги жайындагы философияны жазып шыгарды:А)
Федоров
ХІХг кай Батыс Еуропа философы озинин диалектикалык адистериде
диалектиканын, локиканын, таным теориясынын бирлиги принципин
ашты?Е) КМаркс
ХУІІІ гасырдын Агартушылык философиясынын басты шарты неде:А)
Гылыми зердеден умит куту жане алеуметтик прогресске сену
ХУІІІ гасырдын Агартушылык философтардын негизги коллизиясы ( ягни
карсы турган таптардын кактыгысуы) неден болады: Е) Жеке адам мен
трансценденталдык субъектинин арасындагы кайшылык
ХХ
гасырдын басында ким мадениет философиясы терминин
енгизди?ВГегель
ХХ г ен алдынгы орнына шыккан кундылык багдар:А) Эстетикалык
ХХ г Огюст Конт шыгарган кандай философиялык багыт позитивтик, ягни
дурыс болымды билимнин ролин арттырып жиберди? Е) позитивизм
ХХ г философиялык илимдеринде болмыс калай тусиндириледи?Адамнын
омир суруи ретинде
ХХ г философиялык ойлардын негизги багыттары:B) Структурализм жане
модернизм
ХХ г философиянын корнекти окилдери жана контексте танымнын гылыми
адистеринин маселесин калай карастырды?ЕНеопозитивизм
ХХ гасыр мадениети техногендик оркениеттин баяулап ене бастаган
дагдарысын бейнелейди-деп есептеген:Д) Пестель
ХХ гасыр философиясынын кай багытынын окилдери казирги заманга
антропологиялык
дагдарыс
жайындагы
маселелери
алга
койды:
Экзистенциялизм
ХХ гасырда дуниени тану ушин тилди тусинуди зерттеу кажет деп санайтын
философиялык багыт:ВГерменевтика
3
ХХ- гасырда философиянын корикти окилдери адам маселесин кай тургыда
катыстырды?Д)
экзистенциализм
ХХ- гасырда философиянын корнекти окилдери жана контекстиде танымнын
гылыми адистеринин маселесин калай карастырды?А) неопозитивизм
ХХ гасырдын басына дейин Кытай мемлекетинин ресми идеологиясы болган
философия:А) Конфуций философиясы
ХХ гасырдын басындагы орыс философиясынын басты маселеси:С) Ресей
тагдыры
ХХг. Огюст Конт шыгарган кандай философиялык багыт позитивтик,
ягни "дурыс болымды" билимнин ролин арттырып жиберди7 позитивизм
---------------------------------------------------А--------------------------------------------А Иугинеки адам бойындагы ен асыл да, жогаргы касиет деп
айтады:Е)жомарттылыкты
А. Байтурсынов творчествосындагы негизги проблема:D) казак тили мен
адебиети творчествосынын проблемалары
Абай идеялары томендеги келтирилген кай философтын идеясымен сайкес
келеди?D) Ал-Фараби
Абай философиясындагы басты проблема:A) адам проблемасы
Абай философиясындагы негизги маселелер:А) Мораль маселелери
Абай этикасынын негизги принципи:B) адамгершилик
Абайламаушылык батылдыкка уксас, ысырапшылдык жомарттыкка уксас,
азилкойлык откир тилдикке уксас, жагынушылык ибадаттылыкка уксас, еки
жуздилик, жорталык адалдыкка уксас - деген Фарабидин пикирин
сипаттайды:Е) диалектика
АБергсон бул интеллектуалдык конил алудын тури аркылы заттын ишки
алемине енуге болады, онын ишиндеги бирден-бир, ари айтып жеткизе
алмайтын нарсемен тутасып кету максатында деп аныктаган танымнын
тури:А) интуициялык
Абсолюттик идея” дуниенин негизин курайды деп корсеткен автор:D)
Гегель
Абылай ханнын акылшысы, акын, жырау онеринин корнекти окили:A)
Букар жырау
Августиннин
кагидасы:АДуниени
жараткан
Кудайга
жугинбейтин
философтардан сак болу керек
Аверроэс- ол :ВИбн Рушд
Авиценна ким?С) Ибн-Сина
Агарту дауиринин рационализими кимнен басталады? А) Декартпен
Агартушылык дауиринин негизги идеялары кандай?гылымга табыну
жане адамзат прогреси туралы идея
4
Агартушылык заманынын кай философы жатсыну феноменинин себебин
аныктап, онын бирнеше турлерин корсетти?Ж.Ж.Руссо
Агностицизмнин аныктамасын бериниз:C) дунени тануга болмайды
Агностицизмнин окилдерин аныкта:А) Юм, Кант
Агылшын сенсуалистерине тан басты ерекшелик:E) бари бирге
Агылшын философы:Бэкон
Адам антикалык философияда калай карастырылады?СТагдырга конген
микрокосмос ретинде
Адам бол»-бул принципти алгаш жариялаган ким?Кунанбаев
Адам болмысынын ерекшелиги неде? Е) Адам болмысы – онын рухани
тандик жане индивидуалдык алеуметтиликтин бирлигинде
Адам бостандыкка жаралган деген ойшыл:А) Сартр
Адам- бул Д) танымнын, енбектик ис - арекеттин, карым – катынас пен
баскарудын
субьектиси
Адам дегенимиз:C) биоалеуметтик жан иеси
Адам жаны таза такта» деген кагида кай Жана заман философиясына
тан?Дж.Локк.
Адам жаны” енбегинин авторы: В) Э Фромм
Адам ис-арекетинде сананын алатын орны:А) Сана – адамнын ис-арекетинин
жалпыга бирдей идеалдык тури
Адам -ишки секреция функциялары бузылган оз ерки жок маймыл,- деп
айтканД) Больк
Адам кызымети – ол:С) Онын ойлауы мен истеринде билинетин коршаган
дуниеге
адамнын
катынасы
Адам манинин маркстик угымы:D) биоалеуметтик
Адам мен когамнын шыгу процесин
билдиретин термин:A)
антропосоциогенез
Адам мен табигаттын аракатынасы кандай:В) Адам, когам жане мадениет бир
уакытта табигатка карсы да турады, косылып та турады
Адам мен табигаттын дамуын бир –биримен уйлестиру керек деген козкарас
экологиялыкмаселени шешудин кай багыты? А)Гуманистик реализм
Адам не деген кубыжык? - бул сауалды озине койган С) Х Ортега -и - Гассет
Адам оз омиринде дао принципти бойынша журу керек Ол мынадай
магынаны билдиреди:B) Арекетсиздик
Адам омири – азаптану, одан кутылу жолы- нирваны” деген кагида кай
философиядан:B) буддизмде
Адам тиршилиги теориясынын аэни неде?Адам тиршилигинин
(кызметинин) мандик, жуйелилик маселелери адам болмысынын ерекше
тасили ретинде
Адамда табигат жок, тек онын тарихы бар деп жазган:Толстой
5
Адамдардын алемди коркемдик игеруге багытталган рухани-практикалык исарекетинин саласы:С) онер
Адамдардын субъективтик тусиниктерине тан кателесулерди Ф. Бэкон
мынадай угымдармен тужырымдады:Е) барлыгы бирге
Адамды саяси жануар деп аныктаган Коне Грек философын атап бериниз:С)
Аристотель
Адамзат баласын сулулыкка, мадениеттиликке образдар аркылы баулу:Е)
эстетикалык сана
Адамзат болашагын болжаудын зандылыктарын зерделейтин гылым калай
аталады?В) футурология
Адамзат тарихы адамзаттын прогресс пен билимдилик ушин курес тарихы
деп тужырымдаган:С) Вольтер
Адамзаттын галамдык проблемасы:Экологиялык
Адамзаттын техникалык дамуынын жагымсыз салдарлары адам ушин улкен
кауип тугызады жане адамды сактау ушин кауипсиз шараларды кабылдауды
талап етеди деген пикирде коринетин угым:В) технофобия
Адамнын
марксистик тужырымдамасы кандай? Е) Адам когамдык
катынастардын жиынтыгы; Бул тордан секирип шыгу мумкин емес, тек кана
коркак алеуметтик адилдикти тез жакындатуга енбектенбейди
Адамнын аналитикалык тужырымдамасы кандай? Тиимди бол, созинде тур,
айкын жоспар ждасап, жумысынды алга жылжытып, иске асыр
Адамнын баска тири жандардан басты айырмашылыгын айкынданыз: В)
Абстрактылы
ойлау
болуы
Адамнын биртутастыгына жету ушин жане Ресейдеги когамдык
омирди жннарту ушин славянофилдер кандай идеяны усынды?кауым
идеясын, онын рухани негизи ретинде орыс православиелик ширкеу болу
керек
Адамнын дамуын сипаттайтын, белгили натижеси бар адам ис-арекетинин
тасилин бейнелейтин угым: В) мадениет
Адамнын дуниеге карым-катынасынын оте манызды тури:Д) практикалык
Адамнын жане дуниенин ойша моделин жасау тан:B) жана заман
философиясына
Адамнын жеке максимасы жалпы когамдык максимасы болганы жон
идеясын ким айтты?B) Кант
Адамнын кабылдаулары мен тусиниктерин сактайтын:А) еске сактау
Адамнын карым – катынасындагы жане дамуындагы туп незиз деп Гердер
нени санайды?Е) Гылым, онер, колонер
Адамнын коршаган орта мен стихиялык куш катынастарымен
байланысты, дини жане мифологиялык коринистерди косатын халыктык
6
дуниеге козкарасы негизинде тарихи турде калыптаскан кай
дин?Шаманизм
Адамнын манин карайтын: онын озиндик санасы (мен ойлаймын)
Адамнын манин курайтын:C) онын озиндик санасы (мен ойлаймын)
Адамнын манин тусиндируди негизги максат еки палаты философиялык
илим:В)
антропоцентризм
Адамнын нагыз болмысын онын алеуметтик кайта куру максатымен бир
сарынга тусиру умтылыстары мына дауирдин коптеген утопиялык
концепцияларына тан:С) Кайта орлеу дауири
Адамнын озинди кундылыгын мойындайтын козкарас жуйеси:B) Гуманизм
Адамнын омир суруин мангилик жане абсолютти акыл-ойга тауелди деп
далелдейтин философия:Е) омир философиясы
Адамнын ролин сипаттайтын тулга концепциясы кандай угымга
суйенеди?ААлеуметтик роли угымына
Адамнын санасынын пайда болуы немен байланысты. Дурыс емес
тезисти корсетиниз:Caн - бас миынын кызмети
Адамнын табигаты тек жаксылыктан жаралган" деп тужырым
жасаган:Мэн-цзы
Адамнын феноменологиялык тужырымдамасы кандай?Барин де оз
сезимдериннен откизип, олардын негизинде оз кундылыктарынды, минезкулык, журис-турыс ережелеринди азирлеп, тап.
Азаматтык когам — ол...Жеке меншик пен кукыкка суйенген (негизделген)
когамдык катынастар жуйеси
Акикат билим алу ушин елестердин кайсысы, ФБэконнын пикири бойынша,
ен кауипти:Д) Театр елестери
Акикат болмысы – бул C) Акылга сиятын болмыс
Акикат дегенимиз бул:C) билимнин мазмунынын объективтик
реальдылыкка сайкес келуи
Акикат дегенимиз не?В) билимнин шындыкка сайкестиги
Акикат олшеуиши:C) практика
Акикаттын ен фундаментальды айгагы (критерийи) кандай?В) практика
Акикаттын тубегейли олшеуиши:D) практика
Акпараттык когам терминин енгизген:С) ДБелл
Аксиология терминин тунгыш енгизген ким?D) Гартман
Аксиологиянын негизги сурагы не болып келеди?«игилик деген не?»
Акын-жыраулардын кайсысын Ш. Уалиханов дала демоспени ретинде
багалаган:A) Асан-кайгы
Акын-жыраулардын козкарастарынын калыптасуындагы негизги кайнары
болып томендеги нускалардын кайсысы жатады? С) Ерте туриктик жазбалар
7
Ал –Фараби кай енбегинде бакытка, бастайтын жолга аса назар аударды? Е)
Бакытка
жол
силтеу
Ал- Фараби кимнин избасары болды?Е)Аристотель
Ал-Газали кандай идеяны болди?E) Суфизм
Ал-Газали кандай идеяны болди?В) Суфизм
Ал-Газалидин сулулык, музыка мен поэтикалык онер туралы илимдери
философиянын кай тарауына жатады?Эстетикага.
Алгаш рет ким бейсаналыкты адам индивидуалдылыгынын ядросы деди:А)
Фрейд
Алгашкы материя “от” деп атаган:D) Гераклит
Алгашкы материяны “ауа” деп атаган:C) Анаксимен
Алдында туйсикте болмаган нарсе, кейиннен акыл-ойда болмайды”
деген Дж. Локк пикиринин гносеологиялык принципи:A) сенсуализм
Александр Македонский патшанын тарбиешиси болган адам: D)
Аристотель
Алемге танымал Жебе, Ахиллес деген апорияларды, ягни шешими жок
жумбактарды шыгарган кандай антикалык философ?Е) Зенон Элей
Алемде ешнарсе жок, бар болса да тануга болмайды деген ойшыл:А)
ПифагорВ) АнтифонтС) ГоргийД) ФалесЕ) Гефес
Алемдик
философиянын
кай
мектеби
орыс
идеалистеринин
философиялык козкарастарынын калыптасуына ыкпал етти?Немис
классикалык философиясы
Алемнин болмысы мен бирлиги туралы ой туйе отырып, ФЭнгельс киммен
пикир таластырады?Е Дюрингпен
Алемнин ритми:А) Инь жане Янь
Алеуметтануга кундылыктар маселесин алгаш енгизген ким: А) МВебер
Алеуметтик катынастар теориясынын мани неде? С) Баска адамдармен жеке
алеуметтик бирлестиктер мен адам катынастарынын динамикасы мен
типологияларынын маселелери
Алеуметтик мобильдилик угымы адамдардын билди:С) бир алеуметтик
топтан баска топка ауысуын
Алеуметтик статус, жагдай, байлык, отбасы томенде корсетилген
кундылыктардын кай турине жатады?В) Алеуметтик
Алеуметтик философия панинин аса сатти аныктамасын томендегилеринин
кайсысы берди? Д) СЛФранк
Алматыдан шыккан Аз И Я китабынын авторыВ) ОСулейменов
Ал-Фараби кай ойшылдын илимине тусиниктеме берди? В) Платон мен
Аристотельдин
8
Ал-Фараби мен Ибн Рушдтын еки удайы акикат теориясына карсы болып,
дини акикат деген жок деген пикирди айткан кайта орлеу дауири
философиясынын окили:Д) Леонардо да Винчи
Ал-Фарабидин пикиринше бакытка жетудин жолдары:Д) ерекше жаралган
дене курылысы, жан кумарлыктары, ой-парасаты
Ал-Фарабидин пикиринше бакытка жетудин жолдарыерекше жаралган
дене курылысы, жан кумарлыктары, ой-парасаты
Аль Фараби пикиринше бакытка жетудин жолдары: Ерекше жаралган дене
курылысы,
жан
кумарлыктары,
ой
парасаты
Аль-Фараби кимнин избасары болды?Д) Аристотель
Американдык прагматизмнин окилдерин корсетиниз: Д) Пирс, Джемс ,
Дьюи
Анаксагордын Афиналык шакирттери: В) Сократ, Диоген
Анаксимандрдин илиминдеги алгашкы бастама:D) апейрон
Анаксимандрдин пикиринше, дуниенин алгашкы бастауы:E) апейрон
Анаксименнин илиминдеги алгашкы бастамаB) ауа
Анаксименнин пикиринше дуниенин алгашкы бастауы:B) ауа
Анимизм:жан, рух дуниесине табыну, сену
Анимизм», «тотемизм» угымдары кимнин ннбегинде жаксы талданган?Э.
Тайлор
Анимизмнин мани неде?C) Рух, жан тек адамдарга гана емес, жане де барлык
тири жандыларга, дуниедеги барлык заттарга тан
Антик дауиринин стихиялык диалектикасынын негизин салушы:В)
Гераклит
Антик философиясы кай дауир философиясына жатады:C) ертедеги
гректер мен рим философиясына
Антик философиясы” угымынын мазмуны:C) ертедеги Греция мен Рим
философиясынын жиынын билдиреди
Антик философиясынын шыны болып саналатын философ:C)
Аристотель
Антика заманында философиянын кандай тури калыптасты?D) Киялы
Антика философиясындагы «сократтык тонкеристин (жаналыктын)»
мани.Антропологияны жасауында
Антикалык дауирдеги туындаган ен сонгы философиялык багыт:Е)
Неоплатонизм
Антикалык ойшылдардын кайсысы философиялык ойлаудын белгили тури
ретинде
алгашкы
рет
диалектиканы
корсетти?В)
Гераклит
Антикалык онер мен философиясын жангырту кай дауирдин
философиясына тан?Кайта орлеу.
9
Антикалык философия:С) ертедеги гректер мен римляндыктардын
философиясы
Антикалык философтар физика деген, орта гасыр философтары оны былай
атаган:А) Онтология
Антикалык философтар физика деген, орта гасыр философтары оны
былай атаган:Онтология.
Антропологизм - ол:Адамга ен жогары жане кемелине жетип, жогары сатыга
котерилгентабигаттын
«туындысы»
ретинде
козкарасты
устанган
философиялык тужырымдама
Антропология илими – бул:B) Адам жайлы илим
Антропоморфизм заттар мен хайуандарга касиеттерин береди?Е) Адамнын
Антропоцентризм адамды былай тусиндиреди:С) Галам орталыгы, казыгы
ретинде
Антропоцентризм адамды тусинеди:Алем орталыгы
Антропоцентризмге
сайкес,
алемнин
орталыгы
В)
Адам
Апейрон дегенимиз:Е) гексиз алдебир затша
Апейрон” деген: B) айкынсыз, шексиз зат (дуниенин алгашка бастауы)
Апейрон” деп атаган:A) Анаксимандр
Апория” дегенимиз:A) иштей кайшылыкты логикалык пикир
Ар адам, еркиндикке ие болып, дуниедеги барлык окигалар ушин
жауапкершиликти мойнына алып алу керек деген ХХ г Француз философы
ким?
В)
Гегель
Ара кашыктыкта онын объектилерин, олардын курылысы, олардын
элементтери
мен
боликтеринен
коринетин
материянын омир суру формасы – бул:А) Кенистик
Араб философиясы: А) Аристотель илимине суйенеди
Араб философиясында жетилген тулга:А) инсан камил
Арабтардын философы деген курметти атакка ие болган Орта гасыр
мусылмандык
Шыгыс
ойшылы?
С)
Ал
–
Кенди
Араптилдик философияда “Екинши устаз” деп ким аталды:B) Аль-Фараби
Арбир гылыми
билимди
жокка шыгарудын мумкиндигин
мойындайтын кандай принципти К.Поппер алга койды?фальсификация
принципин
Аристотель енбектерин араб тилине аударып, оган тусиниктемелер жазган
ертедеги Казакстан жеринен шыккан айгили философ:А) Ал-Фараби
Аристотель кай мектептин тулеги?А) Платон академиясынын
Аристотель уйымдастырган мектеп:A) Ликей
Аристотель
философиясынын
избасарлары
болгандар:A)
перипатетиктер
10
Аристотельдин
метафизикага
берген
аныктамасы:
ДАлгашкы
себептерди зерттейтин гылым
Аристотельдин негизги философиялык шыгармасы:D) “Метафизика”
Аристотельдин пикиринше мемлекеттин басты максаты: оз азаматарын асыл
касиетке тарбиелеу
Аристотельдин пикиринше, акылды жаннын кабилети:A) ойлауга,
пайымдауга деген аса кабилеттилиги
Аристотельдин пикиринше, материя дегенимиз:A) жогалмайды, жоктан
пайда болмайды, манги омир суреди
Аристотельдин пикиринше, мемлекеттин басты максаты:Оз азаматтарын
асыл касиетке тарбиелеу.
Аристотельдин шакирттери:Аристоксен, Дикеарх.
Асерлену, букаранын конил - куйи гылыми билимнин денгейи, онер,
мораль, философия, динде коринетин когам омири: рухаии
Аскан адам (адамнан аскан) атты угымнын авторы:Д) Ницше
Аталган категориялардын кайсысы сапа мен саннын диалектикалык озара
байланысын билдиреди:E) олшем, шама
Атомдардын колеми, формасы, кенистиктеги орнына Демокрит ман берсе,
онын салмагын карастырганды дурыс деп билген ойшыл:ВЭпикур
Ауели софистердин шакирти болып, кейин олардын карсыласына
айналган:Д) Сократ
АШвейцер игилик туралы ненин алдында айтты?Е) Омирдин
АШопенгауер мен ФНицшенин айтуынша барлык кундылыктардын
арасында биринши орынды не алады?С) ерик, жигер
АШопенгауэрдин Философиясы калай аталады?А) Идеалистик волюнтаризм
АЭйнштейннин Маган жогаргы бакыт сезимин онер шыгармалары сыйлайды
Олардан мен баска ешнарсе бере алмайтын рухани лаззат аламын деп балаган
онер функциясы:Е) эстетикалык
--------------------------------------------------Б----------------------------------------------Базис пен кондырманын аракатынасы:E) Алеуметтик-экономикалык базис
объективтик когамдык катынастардын жуйеси ретинде кондырманын манине
жане курылымына себепши болып турады
Баки шаһар" жане "Фани шаһар " идеясынын авторыА.Августин
Бакырганидин устазы:В) Ал-Фараби
Бар дуниени бир принциптик негизде тусиндиру:монизм
Бари агынды, бари озгереди, бир озенге еки рет суга тусу мумкин емес”
деген создер кимдики:B) Гераклиттики
Бари дурыс – ау, егер салынбаса мойынга курык В) софизм
Барлык бастаманы саннан бастаган философ:А) Пифагор
11
Барлык дуние белгили бир омирлик энергиямен толыктырылган дейтин Коне
Кытай илими:Д) ци туралы илим
Барлык дуние белгили бир омирлик энергиямен толыктырылган» дейтин
Коне Кытай илими:Ци туралы илим.
Барлык жаратылыс тутастыгы кудайда» -деген:Флоренский
Барлык нарсе- сан” деген создер:B) Пифагордики
Батыр баян» -дастанынын авторы:M. Жумабаев
Батыс европалык философия дамуынын
кай кезени ушин адам
дуниесинин рационалдык пишини тан:C) кайта орлеу дауири философиясы
Бдд Ш г Ундистаннын ресми идеологиясы болды: B) Буддизм
Бейнелену
озинин
даму
жолында
бирнеше
сатыдан
отип,
томендегилердин кай турине жетеди?Сана
Бейнелеу:C) Материянын жалпы касиети
Бейнелеудин сезимдик формасы:Д) Туйсик, елестеу
Бейсаналык процестин негизги турлерин айкынданыз:В) тус кору
Белгилер жуйесинин минимальди бирлиги ретинде белги тусиниги негизинде
жаткан гылым:Д) семиотика
Белгили апориялардын- Дихотомия, Ахиллес тасбакага жете алмайды, Жебе
авторы ким?А) Зенон Элейлик
Бердяевтин илиминде ман (омирдин, тарихтын) маселеси неден коринис
тапкан?САдам кумарлыктарынын жойылуында
Биз алемдик тартипти озгерте алмаймыз Биз тек бир нарсе жасай аламыз –
биз изгиликти адамга лайык ерликке ие бола аламыз, сонын комегимен
тагдыр берген, баска тускеннин барин откерип шыгамыз жане табигат
зандарынын еркине, мойынсынамыз - деген антикалык илим:В) стоицизм
Биздин санамыз бауырдын отти болип шыгаратыны сиякты ойды болип
шыгарады деген:B) Вульгарлык-материалистик
Биздин санамыздан тыс обьективти омир тек биздин сезимимиздин
косындысы деген кагида позитивизмнин кай туринин негизи болып
табылады?ВЭмпириокритицизм
Биликтердин болинуине (зан шыгарушы, соттаушы, аткарушы), тулганын
кукыктары мен миндетти турде орындауга, ягни когамнын барлык омиринде
заннын устемдигине негизделген мемлекет:С) кукыктык
Билим - куш” деген пикирдин иеси:D) Ф. Бэкон
Билим археологиясы китабынын авторыВ) Фуко
Билимдилик жане тузулик олшемдеринде, озиндик асем кауымдык
сулулыкта, патриархалдык турмысты мемлекеттиликтин терен манимен
бириктирген, адептилик жане христиандык келбеттеги когам ретинде ежелги
Русь кайта туады деп аныкталган Ресейдин даму жолы:Д) славянофильдик
Билимнин уш турин:E) Спиноза
12
Бирин бири багаламайтындар, дос болып жарытпайды:А) АристотельВ)
ПифагорС) СократД) ПлатонЕ) Демокрит
Болмыс деген созди кен магынасында калай тусинуге болады? Д) кулки
болып турган нарселер, тиршилик ету туралы жалпы угым
Болмыс деген созди кен магынасында калай тусинуге болады?А) кулли болып
турган нарселер, тиршилик ету туралы жалпы угым
Болмыс туралы философиялык илим:B) онтология
Болмыс тусиниги мен проблемасын алгаш рет философияга енгизген ким?D)
Парменид
Болмыс угымы – ол: D) Тиршилик туралы абстрактты жалпы угым
Болмыс:С) сансдан тыс жане обьекти туринде омир суретин, дамитын бизди
коршаган ортаны бейнелейтин категория
Болмыс” категориясын философияга алгаш енгизген:E) элей мектеби
Болмыстын атомистик тусинигин куратын тезис:B) “дуниеде атом мен
бос кенистиктен баска ештене жок ”
Будда философиясымен казак окырманын алгаш таныстырган: Д) М Ауезов
Будданын «Асыл акикаттар» ишинде келесиси жок.Азаптан кутылу
мумкин емес
Буддизм илиминдеги нигилистер мен субьективти идеалистердин агымы:С)
Махаяна
Буддизм философиясы бойынша, дхамманы устанган адам:Сабырлы. жек
корушиликтен ада, урейди билмейтин адам.
Буддизм философиясы бойынша:А) Оли материя мен жанды дуние
элементтеринин арасында себептилик бар
Буддизм Философиясынын тусиниги бойынша, архаттар дегенимиз :А) Ойы
тураксыз, акикат дхаманы билмейтин, сеними толкымалы адамВ) Сози де,
иси де сабырлы, тилектерден ада, азат дана адамС) Куштарлык сезимдерин
жене алатын адамД) Надандар мен акымактарЕ) Нирванага жетпеген адам
Букил адамзат тарихы мен когамнын занды турде дамып алга басу
процеси.Прогресс
Бул философ шыгарма жазбаган, биз оны тек шакирттеринин енбектеринде
диалогка катысуы аркылы билемиз: В) Сократ
Бэкон адасу мен путтардын кандай турлерин айырады?В) Путтар - рудын
- унгирдин - нарыктын - театрдын
Бэкон бойынша, адамнын жеке шектеуинен туындайтын кателик: Е) Унгир
идолы
Бэкон табигатты танып билудин басты кедергиси деп есептеди:А)
адамдар санасындагы жалган елестерди
Бэкон философиясынын озеги - адис (метод) жайлы илими:A) гылыми
индукция болып табылады
13
Бэконнын пикиринше, гылымнын максаты:B) пайда келтиретин
жаналыктар ашу
--------------------------------------------------В-----------------------------------------------ВВернадскийдин илими бойынша, оркениеттин даму сатысында адамзаттын
парасатты арекети планеталык манызга ие болады таным бейнелейтин
угым:Д) ноосфера
ВВиндельбанд Гылымдардын бир болиги зандар туралы, екиншилери
окигалар туралы болады Бириншиси миндетти турде бар болып турган
нарселер туралы уйретеди, екиншиси бурын болган окига туралы айтады деп
сипаттаган гылымдар:А) жараталыстану жане когамдык
Вед тарауындагы философиялык болим:В) Упанишад
Веда жинагында айтылган озине - озин унилу жолы Д) Деваяна
Ведтерди мойындайтын мектептер:В) веданта, миманса, санкхья, ньяя
Вернадскийдин ноосфера теориясы негизинде дамыган гылым:ДЭкология
Виндельбанд бойынша абсолютти кундылыктар:Кукык, мемлекет,
адамгершилик
Виндельбанд бойынша накты мадениетти томендегидей аныктауга болады:Е)
Кундылыктар
Витгенштейн озинин "Философиялык зерттеулер" атты негизги
шыгармасында философияны калай тусиндиреди7тилдеги сойлемдердин
магынасын айкындауга багытталган белсендилик ретинде
Волюнтаризмнин негизги идеясын атаныз?B) Атакты жеке тулгалар,
объективти жагдайлармен санаспай тарих ози ерик арекетимен жасайды
ВС Соловьевтин алемдик процестин нысаны не болып есептеледи: идеалдык
бирликти жузеге асыру
ВСоловьев философиясынын орталык идеясы:E) Жалпы бирлик
ВСоловьевтын философиясындагы басты категория биртутастык:В) билим
ВССоловьевтин антропологиялык концепциясы бойынша адамнын баска
жануарлардан айырмашылыгы неде?Е) Уждандык сезим
--------------------------------------------------Г--------------------------------------------Г Лейбниц бойынша барлык заттарга куш беретин жане оларды козгайтын
рухани куш дегенимиз; А) Монада
Г.
Гегель
философиясын
сипаттайтын
негизги
угымды
корсетиниз:Абсолютти идея.
Г. Риккерт кундылыгынын алты саласын корсетеди: Д) Гылым, дин,онер,
мораль, жетилген омир жане кудыретти суйиспеншилик
Г.Гегель бойынша кандай нарсенин дамуы онын философиясынын
негизи болып табылады?Абсолюттик идеянын.
Гадамер - окили:А) Герменевтика
14
Гадамер герменевтиканы калай тусинеди?С) болмыс туралы илим жане угыну
теориясы ретинде
ГГегель бойынша кай процесс тезис- антитезис-синтез схемасы бойынша
дамиды?Д) Диолектика
ГГегельдин кай угымы уш диалектикалык занга багынады?С) Феноменология
Гегель жуйеси философиядагы кай багытка жатады?ДОбъективтик идеалимге
Гегель философиясында бастама болып табылады:D) абсолюттик рух
Гегель философиясында жете зерттелген метод:Диалектикалык метод
Гегель философиясынын басты угымы идея:В) абсалюттик
Гегель философиясынын негизги тепе-тендиги:С) болмыс пен ойлаудын
Гегельдин абсолюттик идеясынын дамуынын басталуы неден?Ойлаудан .
Гегельдин диалектикалык методын курайтын:C) кубылыстардын озара
байланысын, козгалысын, дамуын мойындау, дамуды ишки кайшылык
негизинде оздигинен дамиды деп тусину
Гегельдин ен кунды философиялык жетистиги –бул:B) танымнын
диалектикалык методы
Гегельдин кай енбегиде пайым мен зерденин диалектикалык аракатынасты
айкын корсетилген:А) Рух феноменологиясы килт бойынша: Логика
Гегельдин улы жетистиги кандай?философияда процесс, даму, тарих
угымдарын бекитуинде
Гегельдин философиялык жуйесиндеги негизги кайшылык: А) Ойлаудын тур
жагы мен мазмун жагынын арасындагы кайшылыкВ) Материалдык пен
идеалдылыктын арасындагы кайшылыкС) Диалектикалык метод пен
идеалистик философиялык жуйенин арасындагы кайшылыкД) Тил мен
ойлаудын арасындагы кайшылыкЕ) Теория мен практиканын арасындагы
кайшылык
Гегельдин философиялык системасына катысатын:A) объективтик
идеализм
Гегельдин философиялык системасынын басты ерекшеликтери:A)
абсолюттик идеализм жане диалектика
Гелио центрлик теорияны жасаган:Коперник
Гелиоцентризмнин” философиялык принцип ретиндеги мазмуны:A)
алемнин орталыгы (центри) кун деген угым
Гендер угымнын магынасы кандай?Д) ер жане айел жыныстардын
алеуметтик айырмашылыгы
Географиялык детерменизм дегенимиз не?Географиялык орта когамдык
дамудын ерекшелигине, мадениеттин даму дарежесине, когамнын
курылымына жане т.б. себепши болады
Географиялык детерминизм дегенимиз не?Д) когам дамуына географиялык
ортанын басты ролин мойындау
15
Географиялык орта термининин Маркстик адебиетте орын алуына ат
салыскан:В) ГВПлеханов
Гераклит бойынша дуниенин бастамасы:Д) от
Гераклиттин илиминдеги “Логос” дегенимиз:B) космостын логикалык
курылысына сайкес кажеттилик, жалпы зан
Гераклиттин илиминдеги болмыстын алгашкы бастауы:D) от
Гераклиттин корнекти шакирттеринин бири:С) Кратил
Гераклиттин философиясындагы болмыс субстанциясы (алгашкы
бастама):D) от
Герменевтика созин философияда алгаш колдана бастагандар:В) немис
философтары
Герменевтикалык шенбердин авторы, герменевтика маселесин дамыткан
немис философыШлейермахер
Герменевтиканын негизин салушы, XX гасыр философы:Г.Гадамер.
ГЛейбниц бойынша барлык заттарга куш беретин жане оларды козгайтын
рухани куш дегенимиз;Д) Монада
Гносеология дегенимиз:C) таным теориясы (философиянын бир тарауы)
Гносеологиянын кандай багытынын негизги маселеси ретинде генезис жане
тану дамуынын кезендерин айкындау болады? С) Эволюциялык
эпистемологиянын
Гомердин енбегинде келтирилген дуниенин алгашкы бастамасы:С) Никс,
Океанос, Геа
Грек тилинен аударганда “antropos”деген создин магынасы:САдам
ГСпенсер кандай илимди когамнын органикалык теориясы деп Оны
социологиялык козкарастарга негиз етти?С) Эволюция
Гуманизм философиясынын басты ерекшелиги:Е) антропоцентризм
Гуманистердин айтуынша, адамды барлыгынанда айырып, озгешелейтин
Алланын сыйы, нуры, олВ) Акыл-ой
Гумбольдтын тусиниги бойынша тил ненин ондиристик ретинде
карастыралады?В) Рухтын
Гуссерль - окили: Е) Феноменология
Гылым когамнын ондиргиш кушине айналады" - деген ойшыл
ким?Маркс
Гылым логикасындагы Гегель онтологиясы категориялары: Болмыс пен
бейболмыс
Гылым логикасындагы Гегель онтологиясы категориялары:Болмыс пен
бейболмыс
Гылым мен техника адамнын табигатка устемдигине жагдай жасайды
деген пикир кашан туды:D) жана заманда
16
Гылым рационалдылыктын классикалык емес кагидаларына пайда болган
бетбурыс:Е) Кудайга деген бетбуырыс
Гылымды динге багындыруга арекет жасайтын козкарас Гылым, билим
орнына дини сенимди уагыздайдыВ) Фидеизм
Гылыми билимнин адистемелик белгили философиялык козкарастарга,
философиялык принциптер мен категорияларга негизделетинин
корсететин философиянын функциясы:методологиялык
Гылыми билимнин шындыгынын далелин ИКант неден кореди:С) Билиминин
дурыстыгына апперцепциянын трансценденталдык бирлиги кепил болады,
ойткени ол тажиррибенин жогары тури жане жалгыз кайнар кози, булагы
Гылыми коммунизмди негиздеуши:E) К. Маркс
Гылыми кызметтин тарихи-гылыми козкарасы деген идеянын авторы: С) Кун
Гылыми медицина мен философияны тутас карастырган философтар:Е) ИбнСина
Гылыми таным формасында гипотезанын кай аныктамасы дурыс аныктама?
С) гипотеза – ол кандай да бир мумкиндик пен шындыкты ыктималды
болжауды жеткиликти кажетти турде далелдеу
Гылыми таным этикасын дурыс билдиретин ереже: А) Гылыми теориялар
онегили, адамгершиликти сонымен катар онегисиз, адамгершиликсиз де
болуы мумкин
Гылыми-техникалык ойдын ористеринин натижесинде зат пен сана
сезиминен баска ушинши алем пайда болады деп корытынды жасаган:С)
КПоппер
Гылыми-философиялык козкарас дуниени тусиндиреди:C) дуниенин оз
зандылыктарына суйене отырып
------------------------------------------------------Д-------------------------------------------Даму туралы философиялык илим:Е)диалектика;
Дамудын кери кетип кулдырауы, кери кетушилик, шегинис.Регресс
Даналык,
жекелик
издеуФилософиясынын
ерекше
касиетиД)
Конвенционализм
Дао дегенимиз:Е) Барин камтитын дуниетанымдык угым, тупнегиз, зан
Дао мектебинин негизин калаушы ким? Е) Лао – цзы
Даолык дана магынаны калайды:В) Ундемеуди
Даосизмдеги табигилык принципин устану дегенимиз:Е) Дао- табигат занына
еру
Даосизмнин негизин салган:C) Лао Цзы
Даригер каноны енбегинин авторы:В) Авиценна
Даригерлер каноны деген енбегинин авторы:Д) Ибн Сина
Дастурли казак дуниетанымы толык бейнеленген:А) Халык ауыз адебиетинде
17
Дастурли логиканын негизин салушы:A) Аристотель
Дастурли формальдык логиканын негизин калаган ким?А) Аристотель
ДГылым философияга багынадыЕГылым мен философия тен
ДДидро бойынша дуниенин барлык негизи кандай нарсе болып
табылады?ВМатерия
ДДидро материянын омир суруинин кандай еки обьективтик формасын
корсетеди?Е) Козгалыс пен уакыт
Декарт таным процесинин негизи деп:D) ойлауды алады
Декарт философиясынын негизги танымдык принципи:A) барлыгына
кумандану
Декарттын гылыми таным адисинин сипаты:B) рационалистик
Декарттын дуниеге козкарасынын негизин былай сипаттауга болады:B)
дуализм
Декарттын рационалистик адисинин мани:A) акыл-ой дедукцияга суйене
отырып,интеллектуалды индукциядан барлык кажетти салдарды
корытып шыгаруы Демек игиликти жасап журген уры ма еди
Демографиялык фактордын когамда алатын орнын неомальтузиандык багыт
калай тусиндиреди:Д) Демографиялык фактор когамдык прогрестин
дарежесине жане курылымына себепши болады
Демокрит атомдарынын бир-биринен озгешелиги неде?Е) формасында
Демокриттин “атомдарынын” бир-биринен айырмашалыгы:A) формасы
жагынан
Демокриттин атомистик илимин жалгастырушы:A) Эпикур
Дж Роулз пен Ю Хабермастын коммуникативтик акыл тужырымдамасы мани
неде?Коммуникативтик акыл тужырымдамасына сайкес, адамдар адил
тартиптерди тек кана пикирлесип, келисип орнатуы мумкин
Дж. Локктын таным теориясы бойынша биздин билимимиз:B)
кабылдаудан толык тауелди
Дж. Локктын таным теориясы бойынша, адамнын билими:B)
тажирибеден алынады
Джайнизм бойынша жаннын басты белгиси:B) Бир денеден екинши ауысып
отыратындагы
Джайнизм илиминин негизин салушы:Д) Вардхамана
Джордж Берклидин субъективтик идеализмин курайтын негизги
тезиси:C) заттар туйсиктер комплекстеринин мани
Диалектика дегенимиз – бул философиялык илим:C) дамудын жалпы
зандары туралы
Диалектикага карама-карсы методты корсетиниз:C) метафизика
Диалектикалык материализм философиясын негиздеушилер:B) К. Маркс
жане Ф. Энгельс
18
Диалектикалык–материалистик
философия
тургысындагы
когам
аныктамасы:А) Когам жеке адамдардын жиындыгы емес, олардын бирбиримен алеуметтик байланыстары катынастарынын жиынтыгын билдиреди
Диалектиканын зандары болинеди:В) Ушке
Диалектиканын кос категориясын айкынданыз:А) Форма - мазмун
Диалектиканын мани неде?B) Объективтик шындыктын жалпы даму
зандылыктарын аныктауда
Диалектиканын негизги емес зандарын сипаттаВСебеп, салдар,ман мен
кубылыс,бутин мен болик,кажеттилик пен кездейсоктык
Диалектиканын тарихи турлерин атаныз:А) Антикалык стихиялык
диалектика
Дин термини латынша "религия" деп жазылады. Онын магынасы
кандай? такуа, касиеттилик
Дини - этикалык козкарастарды жинактаган "De preedestmatione"
енбегинин авторы.Эриугена
Дини козкарастын негизи:A) табигаттан тыс кушке деген сеним
Дини козкарастын озине тан басты белгиси:A) табигаттан тыс кушке сену
Диншил наным-сеним дегенимиз не?Д) бул кудай туралы жане биздин
жанымыздын олмеуи туралы жай гана билим емес, ол ынталы билим
Диуани лугат-ат-турик шыгармасындагы билим, тарбие, адамнын когамдагы
омирин ким карастырды?А) Махмут Кашкари
Дихотомия”, “Ахилес тасбаканы куып жете алмайды”, “жебе” деген
апориялар:E) Зенондики
Дуализм кимге тан?СДекарт
Дуализм:А) еки жактылык
Дуалистерге гана тан пайымдау:В) Материя мен сана – барлык тиршиликтин
бастамасы
Дуалистик пикирди корсетиниз: В) Бир – бирине тауелсиз материалдык жане
рухани субстанциялар бар
Дуние жайлы дини козкарастын негизи:A) табигаттан тыс галамат кушке
сену
Дуние, табигат, заттар, кубылыстар, рухани дуние уздиксиз озгеристе,дамуда
болады дейтин философия саласыАДиалектикалык материализмВОбъективти
идеализмСНеотомизмДСубъективти идеализмЕЭкзистенциализм
Дуниеге диннен арылган зиялы козкарас кай дауирдин философиясына
тан?Д) Жана заман
Дуниеге козкарас дегенимиз:D) адамнын дуние жайлы жалпы ойпикирлеринин жиынтыгы
Дуниеге козкарасты аныктамасы:Е) дуниеге, адамны дуниеде алатын орнына
деген козкарастарды жуйеси
19
Дуниеге козкарастын курамына тикелей кирмейди:А)
Согыс пен
бейбитшилик жайындагы маселелер
Дуниеге козкарастын типтеринин дурыс тарихи рети кайсы:Е) миф, дин,
философия
Дуниеге мифологиялык козкарастын мани?D) Дуниени угынудын
апсаналыгы, бирлиги, биртутастыгында
Дуниеге оздигинше акыл-ой тан, сондыктан оны акыл-ойдын адистасилдеримен танып билемиз деуши философиялык багыт:D)
рационализм деп аталады
Дуниегекозкарас дегенимиз:C) дуние жайлы жане ондагы адамнын орны
туралы бир тутас козкарас
Дуниегекозкарастын аныктамасы:B) дуние туралы, адамнын ондагы орны
туралы ой-пикирлер жуйеси
Дуниеде тек кенистик пен атомдар гана бар-деген ойшылС) Левкипп
Дуниедеги бардын баринин пайда болуы мен дамуынын себеби Фома
Аквинскийдин пикиринше:A) кудай
Дуниени танып-билуге бола ма? Томенде келтирилген жауаптардын кайсысы
скептицизмге жатады?Е) негайбыл, онын акыр-сонына дейин танып-билу
улкен куман тугызады;
Дуниени толык тануга куман келтиретин илимС) агностика
Дуниени тусиндиру жагынан маркстик философия кай багытка жатады?В)
Диалектикалык- материалистик монизмге
Дуниенин бир гана бастамасын мойындауга негизделген философиялык
илим:B) монизм
Дуниенин гелиоцентрлик жуйесинин негизин калаушы, Кайта орлеу заманы
философиясынын окили:В) Коперник
Дуниенин еки бастамасынн (субстанциясын) мойындауга негизделген
философиялы илим:С) дуализм
Дуниенин кемел курушысы , орнатушысы” деп гуманистер атайды:ВАдамды
Дуниенин манин танып билуге комектесетин не:B) логикалык
ойкорытынды мен далелдеу
Дуниенин негизи Мен, менен басканын бари менин тусинигим гана дейтин
идеалистик философия угымыД) Эгоцентризм
Дуниенин танымдык маселесин скептицизм калай шешип отыр?ДБилимнин
аныктыгына кманданады
Дуниенин танымдылык маселесин оптимизм калай шешип отыр?А)
дуниенин принципиалды танымдылыгын макулдайды
Дунс Скоттын пикири:Е) Философиялык акикат дини акикат еки турли
кубылыс
Пантеизм В) Кудайды табигатпен тутастай алып карайды
20
Дурыс ойлау зандары мен формаларын зерделейтин гылым калай аталады?Д)
логика
Дурыс ойлау зандары мен формаларын зерделейтин гылым калай аталады?А
Логика В ПсихологияС ЛингвистикаД ФизиологияЕ Социология
Дурыс ойлаудын формалары мен зандарын зерттейтин гылым:D) логика
Дурыс философиялык аныктаманы табыныз:В) Идеализм- сананы
материалдыктан жогары кою, идеяны мойындау
--------------------------------------------------Е----------------------------------------------Евразия идеясынын алгашкы усынушылары: Д) Орыс космизминин окилдери
Еврейлердин улттык дини калай аталады?Иудаизм
Европалык елдердин тарихында кай дауирде дин когамдык сананын
бирден-бир устем формасы болды:B) ортагасырлык дауиринде
Егерде ЛН Гумилевтин теориясынын мазмунын кыскаша карастырсак, онда
этнос- дегенимиз В) ландшафтагы халык
Ежелги грек мадениетинин оркендеу кезени: Е) Эллинизм
Ежелги грек материалистери:А) Анаксимен, Анаксимандр
Ежелги ирандык дуалистик дин:А) зороастризм
Ежелги Казакстандагы христиан дининин тармактарыА) несториандык жане
яковистик
Ежелги Унди философиясы ушин зор манызы болды: А) Адамнын озин баска
барлык нарседен жане барлык нарселерден озинен коре билуи
Ежелги Унди философиясына тан негизги сипат:Е) Салт осанага (дастурлик)
ман беру
Ежелги Унди философиясындагы жаннын жай таппай жиһан кезуи, бир
денеден екинши денеге удайы ауысуы туралы илимге жатады: С) сансара
Ежелги Унди философиясындагы куш корсетпеу, тири жанга зиян
келтирмеу:А) ахимса
Ежелги Унди философиясынын канондык илимдери бейнеленген адеби
мура:В) упанишадалар
Ежелги Унди философиясынын ортодоксалды мектеби:Миманса.
Екинши табигат болмысы мани жагынанА алеуметтик, сана, зат, руханилыкВ
заттар, процестер, руханилык, алеуметтикС адам, процестер мен заттар,
материяД алеуметтик, тарихи, цивилизацияланганЕ Руханилык болмыс
Екинши устаз атанган Орта гасырлык Шыгыстын улы философы:В) АлФараби
Енлик-Кебек'', "Калкаман-Мамыр" поэмаларын жазган:Ш.Кудайбердиев
Ертедеги грек атомистерин атап корсет:C) Левкипп, Демокрит, Эпикур
Ертедеги грек философиясынын негизги маселеси болды:A) дуниенин
алгашкы бастамасы, ол неден пайда болды
21
Ертедеги гылымдар хронологиясы», «Ундистаннын жазба бейнеси» деген
енбектердин авторы:Ал-Бируни
Ертедеги Индия философиясынын окилин атап корсет:D) Джина
Ертедеги Индиянын дини-философиялык илими (казирги кездеги
дуниежузилик диннин бири):A) буддизм
Ертедеги классикалык кайта орлеу дауири:Е)ренессанс
Ертедеги Кытай философиясынын негизги бир агымы:E) конфуцийлик
Ессиздик, бейсаналык, санасыздык сласын ажыратып, оны касипи турде
талдаган галым-даригер ким?Д) Фрейд
Еуропанын акыры" деген енбектин авторын корсетиниз:Шпенглер
Ештене билмейтин жане билейшини деп талпынбайтын адам оте нашар адам
– деп айткан ким?А) АристотельВ) ДемокритС) ПлатонД) ГераклитЕ) Сократ
---------------------------------------------------Ж--------------------------------------------Ж де Ламетри бойынша адам дегенимиз жогаргы интеллектуалдыД) Машина
Ж Ж Руссо озинин тарбие теориясына баланын терис минездеринин пайда
болуын немен байланыстырады?А) Когаммен
Ж.Ж.Руссо бойынша тенсиздиктин кайнар кози не болып табылады?
Оркениет.
Жайндардын пикиринше субстанция:А) Манги жане озгермейди
Жайндардын пикиринше, субстанция:Д) Онын он бир куйи бар
Жаксыга ие болу – бул Игилик,
Жалган, отирик дегенимиз не?С) акикатты адейи бурмалау
Жалпы бирлик философиясын ким калыптастырган? Соловьев
Жалпы угым (универсалий) туралы пикирталаста ортагасырлык
философиядагы бир-бирине карама-карсы еки багыт:B) реализм мен
номинализм
Жалпы угымдар немесе универсалийлер гана накты, шын омир суреди
деген ортагасыр илими:Реализм
Жан – тансиз атомдардын курылымы - деген ойшылВ) Эпикур
Жана Дауир философтардын кайсысы Билим-куш деген девизди
жариялаган?А) ФБэкон
Жана дауирдеги француз философы:А) Декарт
Жана
заман
дауиринде
материализмнин
кай
тури
орис
алды?Диалектикалык.
Жана заман философиясындагы рационализмнин окили:D) Р. Декарт
Жана заман философиясындагы эмпиризмнин пикиринше шынайы
билим:Стажирибелик
Жана заман философиясынын принципи:C) пайымдаушы, ойлай билуши
субъект принципи
22
Жана замандагы дуализмнин окили:D) Р.Декарт
Жана заманнын кай философиялык агымы тек адам мен онын санасынын
объективти омир суретиндигин мойындап, калган дуниени жокка
шыгарды?ЕСолипсизм
Жана заманнын кай философтары субъективти идеализмнин окилдери
болып табылады?Дж.Веркли мен Д.Юм.
Жана заманнын кай философтары субьективти идеализмнин окилдери болып
табылады?ДБеркли мен Бэкон килт бойынша: Беркли мен Юм
Жана заманнын кай философы этикада утилитаризм теориясын
колданды?Д.Юм.
Жана сапага алып келетин занды озгерис.ДамуЖануарлардын минез-кулыгынын идеалдылык жоспары бар ма? А)
жануарлардын
минез-кулыгы
автвркиялык,
генофондта
алдын-ала
багдарланып койылган
Жануя дегенимиз не?В) Достар одагы, урпактар одагы, шаруашылык
жургизетин субьектилер одагы
Жаратылыстан тыс тиршилик ретинде жеке кудайды мойындайтын
философиялык илим:Теизм
Жеке адам жане тулга деген тусиниктердин ара катынасы жониндеги (туралы)
сауалга философиялык жауап танданыз: А) Жеке адам –адам тегинин окили
ретиндеги адамнын негизги касиеттеринин иеленушиси, ал тулга болса
алеуметтенген жеке адам
Жеке адам угымы мынаны билдиреди:B) адам индивидинин алеуметтик
сапасын, онын тутастык озиндик дербестик олшемин
Жемиссиз жане жемисти багдарларды болип корсеткен ким?C) Фромм
ЖЖ Руссонын философиялык толганыстарынын бири:C) Моральди диннин
камкорлыгынан азат ету
ЖЖРуссо
бойынша
тенсиздиктин
кайнар
кози
не
болып
табылады?СОркениет
Жиль Делеза философиясынын бир белгиси:А) рационализм принципин
нактылауВ) моральдан бас тарту
Жиль Делеза философиясынын бир белгисиС) антирационализм
Жол деген угымды билдиретин термин Е) дао
ЖПСартр Мадениет ешкимди жане ешнарсени сактамайды жане жактамайды
Бирак ол адам колынын иси, сондыктан ол одан оз бейнесин кореди, озин
таниды; тек осынысымен ол озинин шын бетин коре алады деп аныктаган
мадениеттин ерекшелигиД) антропоцентризм
ЖПСартрдын кай илими болмыстын еки турин - озиндеги болмысты жане ози
ушин болмысты карсы кою негизинде куралады?Д) Феноменологиялык
онтология
23
ЖПСартрдын кай илими болмыстын еки турин-озиндеги болмысты жане ози
ушин болмысты карсы кою негизинде куралады?
В Феноменологиялык
онтология
Жуйенин толык аныктамасын табыныз:Д) бир тартиби, курылымы жане
уйымы бар, озара байланысып турган коптик
Жуйенин толык аныктамасын табыныз:Е) бутиндиктин жабык тури
Журис-турыс нормалары деген не ?Алеуметтик бирлестик мушелер
копшилигинин кажетти жонинде тусиниги
Жусип Баласагуннын негизги енбеги алай аталады? Ол ушин басты кемергер,
ханнын министри деген атакка ие болганС) Кутты билик
------------------------------------------------------З------------------------------------------З. Фрейд философияда кандай агымнын окили A) психоанализ
Зар заман деп аталатын философиялык толгаудын авторы: С) Мурат
Монкеулы
Заттар мен создер: археологиялык гуманитарлык″ гылым китабында кайта
орлеу, классиктик жане казирги кездеги эпистеманы ким карастырды?B)
Фуко
Заттарды бир сезим аркылы кабылдаймыз, ал зерде аркылы тужырымдап,
корытынды жасаймыз деди:В) Беркли
Заттардын оздерине карау, назар аудару» - бул Феноменологиянын
Заттын процестин сырткы, байкалатын сипаттарын бейнелейтин
категория:Е)кубылыс
Заттын, кубылыстын потенциалди жане актуалди омир суруин корсететин
жуп категориялар:Е) мумкиндик пен шындык
Зеноннын - апориясы калай аталады ? С) Ахиллес пен таспака
Зикир созин аныкта:Д) кайталау
Зороастр
дини
малиметтерди
корсетилген
парсылардын
рухани
текстери:Е)Авеста
------------------------------------------------------И-----------------------------------------И Кант ой –пикирди кандай еки турге болди?С) Аналитикалык жане
синтетикалык
И Фихте бойынша меннин кандай еки тури бар?А) Теориялык мен жане
практикалык мен В) Субьективтик мен жане обьективтик менС) Озиндик мен
жалпылык мен Д) Жекешелик мен универсалдык мен Е) Жекелик мен жане
абсалюттик мен
И. Кант трансцендентальдык идеализм жуйесин жасаган, ал онын зерттеу
объектиси болып табылатындар:A) сезимдик априорлык формалары,
акыл-ес категориялары жане акыл-ой идеялары
24
И. Канттын ойынша билимдердин мазмунын аныктайтын:A) тажирибеге
дейинги формалар
И. Канттын пикиринше билимде бир-биринен ажыратылатындар:В) ман
мен кубылыс
И. Канттын таным теориясынын сипатты белгиси:A) агностицизм
Ибн Синанын Сауыгу китабы камтиды:А) Логиканы, физиканы,
математиканы, философияны
Ибн-Рушдтын акикаттын еки жактылыгы илиминин максаты С) Гылым мен
философияны диннен болу
Ибн-Сина философияны кандай
болимге болди?С) Физика, логика,
метофизика
Ибн-Туфейльдин романы:С) Хай Якзанулы
Идеалды мемлекет туралы илимди баяндайтын Мемлекет! Атты
философиялык саяси шыгарманын авторы ким?Д) КМаркс
Идеалистик диалектиканын дуниени танып билудин жане озгертудин
жалпыга бирдей методы ретинде жасап берген: Е) ГГегель
Идеология - бул:Белгили бир алеуметтик топтардын когамдагы экономикалык
катынастар тургысындагы козкарастарын бейнелейтин теоретикалык
принциптердин жане пикирлердин, идеялардын жиынтыгы
Идеялар туралы илимди жасаган:C) Платон
Изгиликти кала туралы жане когамнын кажетти курылысы туралы
идеяларды усынган Екинши устаз", ИХ-Хгг. араб тилдес философтын
аты ким?Ал-Фараби
Изгиликти кала тургындарынын козкарасы” атты трактаттын
авторы:D) Аль- Фараби
ИКант бойынша акылга сиятын пикир немесе санада карсыластык бар
дегенимиз:ААнтиномия
ИКанттын “Аркашан адамды жане адамзатты максат деп тутатын кадамдар
жаса, адамды курал ретинде пайдаланба” деген императивиАКатегориялык
ИКанттын антиономиясы – бул:С) Шешилмейтин кайшылыктар
Илларион XI г нени дамытады? А) Касиетти дуние кудиретинин саулесин
аскактату идеясы жане ″Орыс жеринин когамдык-алемдик процеске
косылгандыгынын тарихи-кудайлык идея
Индуизмдеги ашрама созинин магынасы:А) киындыктар жониндеги илим
Индуистик дини-философиялык илим:С) Иога
Интерпретация аркылы бурынгы мадениет алемин тусину калай аталады?
В) Герменевтика
Инь" и "Янь" угымдары кай агымга тиисти? Даосизмге
Инь” жане
“Янь” деген угымдар томендеги философиялык
мектептердин кайсысынын угымдары: E) Даосизмдики
25
Ионилик философ:С) Фалес
Иррационалдылыктын окилдери:Шопенгауэр, Кьерксгор, Ницше.
Ислам дини мыналардын кайсысына тиым салады?C) Путка табынушылыкка
Ислам дининин зандары? шаригат
Йассауидин устазы: Е) Арыстан бап
Йога философиясы:Д) Рухты таннен азат етуге багытталган теориялык жане
практикалык мектеп
---------------------------------------------------К----------------------------------------------К Маркс негиздеген материализмнин тарихи тури: В) диалектикалык
К Маркс пен Ф Энгельс кандай философиялык агым мен адисти косып
оларды когамга колданады?Д) Материализм
К Маркстин «Теорияны мистикага айналдыратын барлык мистериялар
(ягни дини угымдар) адамнын практикасында жане осы практиканы
тусину барысында озинин рационалдык шешимин табады» деген
пикиринде коринген практиканын танымдык функциясы:олшемдик
К.Маркстин тарихты материалистик тургыдан тусину жайлы
енбеги:"Немис идеологиясы"
Казак агартушыларынын басты карастырган маселеси А) гуманизм
Казак дуниетанымынын "араласу" категориясынын философиялык
магынасы:Омир кенистигинде оз отандастарынмен жане букил адамзаттын
окилдеримен бейбит жане ынтымакты омир суре билу.
Казак дуниетанымынын дуние категориясынын философиялык магынасы:С)
Болмыс, омир, алем
Казак дуниетанымынын онтологиялык категорияларыС) Дуние, болмыс,
заман, жаратушы
Казак когамдык ойындагы кимнин шыгармашылыгы тарих философиясынын
маселелерин жуйели зеттеудин жаркын улгиси болып табылады?Д)
ШКудайбердиулы
Казак когамынын даму принциптериндеги, ягни омирлик ядро болып
табылатын тарихи принциптердин ен негизгиси кайсысы? D) Озгешелиги,
озиндиги
Казак мадениети кай оркениеттик болмыска жатады?Кошпелик
Казак мадениетиндеги дастурлик уакытка сай сананын басындагы формасы
не болып табылады?C) Батырлык эпос
Казак философиясына тан алгашкы бастаманы (стихияны) болип
корсетиниз:B) танир, жер- су, умай
Казак философиясынын окили:Д) Абай
Казак халкынын дастурли дини сенимдеги жогары кудиретти куш:С) танир
26
Казакстан - багдарлама бойынша мемлекеттин жана роли кандай болу
керек?Е) еркин азаматтармен жеке меншик секторга оздерин жане
жануяларын тиимди турде камтамасыз ету ушин керек жагдай жасау
Казакстан - 2030" багдарлама бойынша Казакстан Республикасыньн
дамуында кандай тап басты ролди ойнау керек?орта топ
Казакстан мемлекеттик курылымы:Е) унитарлык мемлекет
Казакстанда суфия философиясы кандай ойшылдын есимимен
байланысты? Кожа Ахмет Яссауи
Казакстандагы агартушылык ойдын калыптасуына негиз болган агартушылык
багыт:В) орыс
Казактардын ата -теги туриктердин наным –сенимдериндеги басты кудай: В)
Кок танири
Казактардын ата-теги туриктердин наным-сенимдериндеги басты
кудай:Кок танири
Казирги жагдайда когамдык сананын кандай тури жетекши болап
шыгады? Е) эстетикалык сана
Казирги замангы дини философиялык агымды корсетиниз:E) неотомизм
Казирги кезендеги адам тулгасынын калыптасуынын манызды рол
аткаратын:В) Саясат
Кай г Батыс Еуропа философиялык агымы Кантка карай, кейин! уранын
устанды?В) Неокантиандык философия
Кай
г Батыс Еуропа философиялык агымы Мартург пен Фрейбург
мектептеринен куралады?А) Иррационализм
Кай г Батыс Еуропа философиялык агымынын торт даму кезенинин биреуи
эмпирио критицизм болып табылады?Д) Позитивизм
Кай г Батыс Еуропа философы Эканомикалык-философиялык колжазбалары
енбегинин авторы болып табылады?Д) КМаркс
Кай "Жана заман" философы букил алемди биздин бойымызга кудай
синирген туйсиктер кешени деп карастырды? Дж.Беркли.
Кай “Кайта орлеу ’’физиги, астрономы, ойшылы “Алемнин ен басты еки
жуйеси- Птоломей жане Коперник жуйелери туралы ”енбегинин
авторы?СГалилей
Кай 19 г. Батыс Еуропа философиялык агымынын торт даму кезенинин
биреуи эмпириокритицизм болып табылады?Позитивизм.
Кай 19 г. Батыс Еуропа философиялык агымыньщ басты категориялары
«жалгыздык», «жаттандылык». «урей», «жауапкершилик», «ажал»,
«тунилу» т.б. болып табылады? Экзистенциализм
Кай Агартушылык заман философы «Адамзат философиясынын
тарихына
арналган
идеялар»
енбегинин
авторы
болып
табылады?И.Гердер.
27
Кай Агартушылык заман философы Адам машинаенбегинин авторы болып
табылады? В) Ж де Ламетри
Кай Агартушылык заман философы адамда еки турли кабилетти сезимталдык пен ести мойындады?К.Гельвеций.
Кай Агартушылык заман философы Адамзат философиясынын тарихына
арналган идеялар енбегинин авторы болып табылады?Е) И Гердер
Кай Агартушылык заман философы Даламбер мен Дидро енбегинин авторы
болып табылады?Д) ДДидро
Кай Агартушылык заман философы Табигат жуйеси енбегинин авторы болып
табылады?В) ПГольбах
Кай Агартушылык заманнын философы озинин кандай енбегине адамды
жануардан, жануарды осимдиктен, осимдикти органикалык дуниеден, ал оны
органикалык емес дуниеден пайда болды деди? Е) Ж де Ламетридин Адаммашинасы
Кай Агартушылык заманынын философы деизмди - кудай мен жан
Мангилигин мойындады?Ж.Ж.Руссо.
Кай Батыс Еуропа философы билеуши моральга карма- карсы кулдык
моральды койды?Д) Ф Ницше
Кай г Батыс Еуропа философынын басты кагидасы Омир суру маннен бурын
болады деп санадыЕ) К Ясперос
Кай г немис философы тажирибени апостериорлык деп екиге боледи?ДИКант
Кай гасырда философтар жеке танымнын дамуы сезимнин еки кезенинен
(эмпирикалык жане рационалдык) отеди?Д) XVII-XVIIIгг
Кай дауирде кудай ен жогаргы кундылык болды?Орта гасырда
Кай Жана заман философы адамнын денеси мен жанын карым-катынаска
келтиретин ерекше агза-домалак без деди?Е) ТГоббс
Кай Жана заман философы билимнин ен томенги турин сезимдик одан
жогаргысын интеллектуалдык, ал ен жогары турин интуиция деп
санады'?Б.Спиноза.
Кай Жана заман философы букил алемди биздин бойымызга кудай синирген
туйсиктер кешени деп карастырды? ДжБеркли
Кай Жана заман философы индуктивти адисти гылымда пайдалануды
усынды?С) ФБэкон
Кай Жана заман философы окиметти зан шыгаушы, аткарушы жане одактык
федерацияга боледи:Е) ДжЛокк
Кай жуйе индуизмге тан емес?С) Чарвака
Кай Кайта орлеу физиги, астрономы жане ойшылы Алемнин ен басты еки
жуйеси-Птолемей жане Коперник жуйелери туралы диалог енбегинин
авторы?А) ГГалилей
28
Кай Кайта орлеу философы мен гылымы Галымнын шексиздиги жане баска
алемдер туралы енбегинин авторы болып табылады?С) Дж Бруно
Кай коне Унди адеби ескерткишинде адамнын ежелги Унди философиясы
корсетилген?Е) Ведаларда
Кай Орта гасыр мусылмандык Шыгыс философы «Игиликти кала
тургындарынын козкарастары» деген енбектин авторы болып
табылады?Ал-Фараби.
Кай орыс эммигрант-философы теология докторы деген курметти атакка ие
болды:С) АБердяев
Кай пикирден логикалык тартиби бойынша фатализм шыгады:С) Дуниеде
барлыгын тагдыр шешеди, кездейсоктык – субъективтик категория
Кай угым диалектиканын теристеуди теристеу заны аныктайды:C) Сапа
Кай философ когамдык сананы еки денгейде болип "когамдык адамнын"
психикасы жане артурли идеология деп карастырады:Плеханов
Кай философия бойынша Адамнын рухани эволюциясынын озиндик
жинактаушысы Атман болып табылады?В) Ежелги Унди философиясы
Кайта жангырту дауир философтарыА) Кузанский
Кайта Орлеу дауир ойшылдарынын кайсысы барлык карама-карсылыктар
Кудайда далме-дал келип косылады деген ойды айткан?С) Николай
Кузанский
Кайта Орлеу дауир ойшылдарынын кайсысы барлык карама-карсылыктар
Кудайда далме-дал келип косылады деген ойды айткан?С) Николай
Кузанский
Кайта орлеу дауири деп Батыс Еуропа кай гасырларды айтады:Е)XV-XVI
Кайта орлеу дауири философиясында адам тулгасын тутастык турде
абсолютизациялау дегенимиз:Антропоцентризм.
Кайта орлеу дауири философиясында космологиялык илимдерди кимдер
дамытты?С) Дж Бруно мен Г Галилей
Кайта орлеу дауири.Ренессанс
Кайта орлеу дауиринде жеке адамнын кандай касиети жогары
багаланатын:Озгеше минезди жане бирегей индивидуальды адам болу
Кайта орлеу дауиринде мемлекет жане кукык философиясымен ким
айналысты?Макиавелли.
Кайта орлеу дауириндеги гуманизмнин магынасы:Е) адамнын кундылыгы,
онын кукыгы мен курмети туралы илим
Кайта орлеу дауиринин философы:Бруно
Кайта орлеу дауиринин эстетикасы онердин кандай турлеринде ерекше
дамыды? Е)Коркем адебиет пен кескиндемеде
Кайта орлеу даури кай елден басталады? С) Италия
Кайта орлеу даури ушин антикалык кезен не?А) Идеал
29
Кайта орлеу дауринде адамга берилген сипаттама:
Кайта орлеу дауринин философы:В) Бруно
Кайта орлеу кезенинин кай философы кандай енбегинде утопиялык каладагы
минсиз когамдык тартиптерди дариптеди? D ТКампанелланын Кун осиети
Кайта орлеу философиясында дандай маселе алдынгы орынга
шыкты?Адам маселеси.
Кайшылык дамитын болмыстын жалпыга бидей тури:Д) карама карсылык
Кайшылыктар Дуниени козгаушы куш болып табылады жане
кайшылыктарсыз даму жок деп уйгарган ким?С) Шеллинг
Кайырымды кала тургындары енбегинин авторыАл-Фараби.
Калыпты атмосфералык кысымда су С температурада кайнайды, бирак биик
тауда бул процестин иске асуы ушин будан томен температура жарай береди
деген пикирде аныкталган акикаттын ерекшелиги:А) салыстырмалы
Камюдин Сизиф туралы миф енбегинде кандай озекти философиялык идея
корсетилген?В) Адам омиринин магынасыздыгы
Кандай арекет барысында адам дурыс калыптасады?B) Накты тарихи уакытта
жане алеуметтик кенистикте, тарбие мен практикалык арекет барысында
Кандай да болсын объектинин козгаласын зерттеу ушин не истеу керек?Д)
санау, есептеу жуйесин табу
Кандай ежелги Унди философиясы бойынша дуние еки бастамадан турады:
бири зат, екинши жан:Е) Санкхья
Кандай жолмен Гегель Канттын трансценденталдык субъектисинин
кемшилигин жондеди?Д) таным маселерин когамдык-тарихи озгеруи саласын
аударды, сойтип, шынайы рух таным субъектиси болып шыгады
Кандай кубылысты зерттеу З.Фрейдтин психоанализинин пайда болуына
мумкиндик тугызды:Рационалдык ойлаудын озгешелиги
Кандай орта гасырлык философтын айтуынша философия аякталган
жерде теология болады?Бонавентура.
Кандай угымды табигат пен когамнын озара арекет процеси бейнеленеди,
гылым мен адамнын акылынын роли атап корсетиледи?ноосфеара
Кандай философиялык багыт философиянын бас проблемасы ретиндеги
угынуды тусиникти береди?Герменевтика.
Кандай философиялык бирлестиктин окилдери адам мен когам ара-катынасы
адамзаттык маселесин болашактагы орны туралы проблеманы биринши
орынга койды? C) Рим клубы
Кант бойынша, дуализм – бул:Д) Табиги мен-адами дуализми
Кант мына тану мумкиндигин жокка шыгарды:Озиндик заттардын
Канттын «озиндик зат» угымы нени билдиреди: заттын жасырын магынасы
Канттын акикат теориясына берген тусиниктемеси:Акикат - карамакайшы емес билим
30
Канттын кукык туралы илими кандай илимге жатады?Д) Дурыс кукык
Канттын озиндик зат угымы нени билдиредиЕ) заттын жасырын магынасы
Канттын философиясы ушин тан нарсе сол-ол бойынша акыл-ес
категориялары тажирибеге дейингилер жане озиндик заттар дуниесине
катынасы жок:B) априоризм
Канфуцийдин адеп-саяси козкарастарынын мани?Е)Изгилик, ракымшылык
комегимен баскару теориясында
Карама карсылыктын куреси ар уакытта:В) туракты
Карама-карсылыктардын бирлиги мен курес заны дамудын ашады:А) кайнар
козин
Карама-карсылыктардын бирлиги мен куреси занынын мазмунын
билдиретин категориялар тобын болип корсетиниз:B) айырмашылык,
карама-карсылык, кайшылык
Карама-карсылыктын куресимен бирлик зандылыкты абсолюттик идея
негизинде тусиндирген философ:А) Гегель
Кардова халифаты тусында Испания омир сурген ортагасырлык араб
философы жане галымы: А) Ибн Рушд
Катарсистин ерекше тури:С) Антик эстетикасы
Категориялар енбегин жазган философС) Аристотель
Католицизм динини рухани пири ,ортагасырлык ойшыл:С) Фома Аквинский
КГельвеций бойынша адамнын акылы минези кай факторга байланысты
озгереди?ДБилик турине
КГЮнгтин неофрейдизм илиминин негизги идеясы:А) Ужымдык санасыздык
принципи – адам-архетиптик жаратылыс
кезендерге болинеди:А) Патристиктер жане схоластиктер
Кемелине жеткен схоластика окили:В) Улы Альберт
Кенестик кезениндеги Казакстаннын философиялык багыты:B) маркстик
- лениндик
Кенистик пен уакыт материядан жеке, озимен - ози омир суреди дейтин
концепция:В)метафизикалык
Кенистиктин курылымы неден калыптасады?Е) Объектилердин жане олардын
калыптарынын биринин касына бири жайгасып туруынын тартибинен
Ким “ноосфера” терминин гылым саласында ким зерттеген? А Вернадский
Ким адамзат тарихын, жарык патшалыгымен (кудайлык, рухани патшалык)
карангылык патшалыгынын, жын шайтан (мемлекет) куреси тарихи деп
тусинеди?Е) Августин Аврелий
Ким кудай болмысын далелдеуинин адисин белгиледи?Е) Фома Аквинский
Ким мынандай созди айтады Ойлаймын сондыктан омир суремин?С) Декарт
Ким тусиник курылымын нагыз индукция аркылы адасу мен жалан ести
женип шыгу деп санады?B) Бэкон
31
Ким ушин христиандык социализм идеалды когам болып саналады?А)
НФедеоров
Кимнин козкарасы бойынша билим жуйесин калыптастыруга септигин
тигизетин логика формасы диалектикалык логика деп аталады?С) Кант
Кимнин козкарасы бойынша Дао дуниетаным болып табылады?B) Платон
Кимнин пикири бойынша контекст базистик кундылыктарды береди жане
олардын пайдалылыгынын дарежесин аныктайды?D) Рорти
Киниктердин адам тужырымдамасы кандай?А) Барине кумандан,
баскалардын созине ерме В) Кудайга сенип, намаз окы, суйиспеншилигенди
корсет, Кудайдын Шаһарын жерде
салС) Табигат пен когаммен бирликте
бол, саган байланысты емес нарселерден сабырлыкпен кабыл ал, тагдырдын
алдында журексинбе, ерлик пен даналык корсетД) Рахаттардан кашпа, есинде
болсын, омирдин негизги кызыгы- сезимдик лазаттар, кугамдык жумысты
баскага калдырып, жалгыз озин немесе достарынмен бирге бол
Е)Азды
канагат ет, ерикти бол, омир суруди (онерди) тажирибеден уйрен
Киниктердин кайсысы кундиз шам жагып адал адамды издеген?С) Диоген
Киренайктер мектебин курган ойшыл.Аристипп.
Киренайктер мектебинин устанган багыты:Е) материалистер
Киши пифагорлыктар: С) Гипиас, Филолай
Киши софистер катарын аныкта:А) Фразимах, Критий
Кияли мемлекет теориясын уагыздайтын “Мемелекет” деп аталатын
саяси-философиянын авторы:C) Платон
Классикалык немис философиясын бастаушы:E) Кант
КМаркс пен ФЭнгельс кандай философиялык агым мен адисти косып,
когамга колданды?АМатериализм мен диалектиканы
КМаркстин рухани эволюциясындагы улкен орны алатын енбеги:А) жылгы
экономикалык-философиялык колжазбалар
КМаркстин Теорияны мистикага айналдыратын барлык мистериялар (ягни
дини угымдар) адамнын практикасында жане осы практиканы тусину
барысында озинин рационалдык шешимин табады деген пикиринде коринген
практиканын танымдык функциясы:А) олшемдик
Когам базиси:Ондиристик куштер мен ондиристик катынастар
Когам деген не?С) Тиршилик арекет жагдайларынын бирлигимен
сипатталатын улкен туракты алеуметтик бирлестик
Когам омиринин бастапкы кезенинде табигаттын кандай элементинин
манызы бар:Тиршилик етудин табиги коздери
Когамдык – сана бул:В) Когамдык болмыстын рухани жане психикалык
бейнеленуи
Когамдык байланыстардын, катынастардын жане когамдык институттардын
жиынтыгы -бул:В) Мемлекет
32
Когамдык болмыс дегенимиз не?С) когамнын материалдык омири
Когамдык келисим немесе кукык принциптери туралы енбектин авторы:Е)
Руссо
Когамдык процестер туралы гылым:D) социология
Когамдык сана денгейине не жатпайды:Д) Кунделикти турмыстагы сана
Когамдык сананын кай формасы дуниени коркем образдар турине
бейнелейди?С) эстетикалык
Когамдык сананын формаларын бир-биринен калай айыруга болады:А) когам
омириндеги олардын ролине карап
Когамдык сананын функциялары:Танымдык
Когамдык таным метадологиясы ретинде есептелетин багат: В)
Структурализм
Когамдык таным методологиясы ретинде есептелинетин багыт: С)
Структурализм
Когами процестер жониндеги гылым:А) социология
Когамнын барлык сферасын, мадениет формаларынын , когамнын рухани
негизин курастыратын бир болигин камтитын жане бутиндикти бекитудин
накты механизми бар субстанция нени билдиреди?
С) Оркениет
Когамнын барлык сферасын, мадениет формаларынын, когамнынн рухани
негизин курастыратын бир болигин камтитын жане бутиндикти бекитудин
накты механизми бар субстанция нени билдиреди?C) Оркениет
Когамнын манин ашатын катынастар:С) алеуметтик
Когамнын рухани омири – ол: С) Адамдардын практикалык ис-арекетинин
негизинде дамитын сезимдери, ериктери жане даму процесинде коринетин
акыл-ой кызметинин барлык жиынтыгы
Когамнын саяси уйымы неге тауелди?Д) когамнын алеуметтик-таптык
курылымынын сипатына
Когамнын саяси уйымы неге тауелди?Е) когамнын алеуметтик-таптык
курылымынын сипатына
Козгалыс угымнын кай аныктамасы ен жалпы философиялык сипатка ие
болып табылады? В) козгалыс – кез-келген озгерис, жалпы озгерис
Козгалыстын алеуметтик формасы –бул:A) когамдык байланыстар мен
катынастар
Козгалыстын алеуметтик формасы дегенимиз - когамдык катынастар мен
байланыстар
Коктем жане куз енбегинин авторы С) Конфуций
Коне Грек философиясы - ол билимдердин бастамасы болып дамыган:Е)
Биздин дауирге дейинги VI г б г VI г
Коне грек философиясынын соны мына атпен байланысты:E) Перипатетик
мектептердин жабылуымен
33
Коне
Кытай
философиялык
багыттарынын
барине
ортак
маселелер:Адам, онын бойындагы изгилик пен зулымдык.
Коне Кытай философиясында жарыкты, таудын, сайдын, озеннин жарык
жагын билдиретин угым:А) ян
Коне Кытай философиясында жердеги омирди баскаратын жогаргы кушке,
шыгармашылык занга, биртутастык принципке жатады:Е) аспан
Коне Кытай философиясындагы заттардын табиги жолы:А) Дао
Коне Кытай философиясынын негизги белгилери:ВПрактикалык жане саяси
мазмунынын басымдылыгы
Коне Кытай философиясынын субстанциалдык бастаулары:А) агаш, су, от,
темир, жер
Коне Кытай философиясынын этика, адамгершилик маселелерине басты
назар аударган багыты:Конфуцийшылык.
Коне Ундинин касиетти матиндери:Ведалар
Конфуций илиминдеги басты маселе:Д) Адам
Конфуций кандай философиялык багыттын окили?А) Ежелги Кытай
философиясы
Конфуцийдин Патша патша болуы керек, торе – торе, аке – аке, бала – бала
болуы керек деген пикиринин мани:А) есимдерди тузету
Конфуцийдин тужырымдауынша халыкты:ААсыл касиеттер аркылы
баскарып, тузетуге болады
Конфуцийшилдиктин этикалык идеалына жатады:С) жетилген данышпан
адам
Конфуцийшылдар зерттеген маселелер:Адамдар арасындагы карымкатынас, тарбие.
Коп кудайга табынушылык:Е) Политеизм
Коперник, Бруно, Галилейдин кайта орлеу дауири философиясына коскан
улесин аныктаныз:D) Табигат кубылыстарын оз зандылыктарына суенип
тусиндируге болатын коз-карастын дамуына улкен асер етти
Кордова халифаты тусында Испания омир сурген ортагасырлык араб
философы жане галымы:В) Ибн Рушд
Коркемдик когамдык сананын кай формасынын пани болып табылады?А)
эстетикалык
Коркемдик когамдык сананын кай формасынын пани болып табылады?С)
эстетикалык
Коркыт ата философиясынын негизги идеясы:Е) Мангилик омирди издеу
Коркыт сиякты журт камын жеп откен дана, батагой кеменгер:Асан
Кайгы
Корнекти казак акыны-ойшылы, ХХ гасырдын басындагы казактын
демократияшыл интеллигенциясынын окили, “Камар сулу” роман34
поэмасынын, “Социализм” макаласынын жане коптеген философиялык
козкарас сипатындагы олендер авторы:C) С. Торайгыров
Кору трубасын жасаган:Е) Галилей
Кос акикат илиминин негизин калаган кай Орта гасырлык Шыгыс
философы?ДИбн-Рушд
Косымша кун теориясынын авторы:Е) Маркс
Кошпелилер ылги табигатпен немесе озимен, мынгырган жылкы уйиринин,
кой отарынын сонынан журип жалгыздыкта калып отырган конил-куйи адам
дуниеси мен табигаттын гармониялык катынасын тусинумен байланысты
болгандыгы деген пикир дастурли казак дуниетанымынын ерекше сипатын
бейнелейди:Д) пайымдаушылыкты
Критон диалогынын авторы:В) Платон
Кубылыстар арасындагы туракты байланыс пен катынастардын кайталануын
бейнелейтин угым:Д) Себеп
Кубылыстардын жалпы зандылыкты себептик уаждиги туралы илим:С)
детерминизм
Кубылыстардын жалпылама занды себепти байланыстылыгы туралы
илим:C) детерминизм
Кудай
деген
неВССоловьев?В)бар
болмыстын
жиынтыгы
Кудай дуниени жаратады, бирак когам омирине араласпайды» деген
агартушылык илим: деизм
Кудай каласы туралы" деген енбектинавторы:Августин
Кудайды мистикалык жолмен тану ортагасырлык араб тилиндеги
философиялык багытка тан:С) суфизмге
Кудайшылдык идеясын, жаратылыстан тыскары алдененин, кудайлардын
(бир немесе бирнеше) бар екенине сенимди билдиретин когамдык сананын
формасы: Д) дин
Кукык, кукыктык катынастар жане кукыктык кызмет курайды:А) Саяси
сананы
Культура, мадениет терминине негиз болган латын созинин казакша
аудармасы:В) ондеу, айдау
Культура”термини кай тилден алынган?АЛатын
Кумарлыктын шырмауына оралган адамдар корыккан коян сиякты
жугиреди. Боданнан босай алмаган олар, арканмен байлангандай узак
уакыт бойы кайта - кайта азапка тап болады» деп пикир корыткан Коне
Унди философиясынын мектеби:буддизм
Кунделикти сана – бул:Е) Адамдардын артурли когамдык кубылыстарды
кунделикти омирдеги тусинуи
Кундылыктар концепциясындагы социологизм негизин калаушы: С) МВебер
35
Кундылыкты техникалык аспаппен неге олшеуге болмайды?Д) Кундылыкты
олшеуге болмайды, ойткени ондай аспап жок
Кутадку билик” авторы:B) Баласагун
Куш
деген
угымды
билдиретин
термин:
Д)
дэ
Кытай илиминдеги минез кулык ережелери мен нормаларыВ) Ли принципи
Кытай мемлекетинин алеуметтик идеалы Изгиликти, асыл ер адам
концепциясын курушы:В) Конфуций
Кытай философиясында кок аспан калай белгиленди: С) тянь
Кытай философиясындагы адамдарды сую, кишипейил болу маганасын
билдиретин угым.Жэнь
Кытай философиясындагы адамдарды сую, кишипейил болу магынасын
билдиретин угым:С) Жэнь
Кытай философиясындагы багыттар:Д) даосизм, конфуциан, легизм жане тб
Кытай философиясындагы багыттардын бири:конфуцийшылдык
Кытай философиясындагы идеалистер:Е) Конфуций, Лао Цзы, Мэн-Цзы
Кытайдагы жазалау тартибин насихаттаган мектеп:Д) легистер
КЮнгтин илимине сайкес, аныздардын негизиндеД) Архетип
КЮнгтин илимине сайкес, аныздардын негизиндеС) Архетип
КЯсперс бойынша философиянын басты миндети кай нарсенин мазмунын
ашуымен байланысты?Д) Болмыстын купиясын
---------------------------------------------------Л---------------------------------------------Л. Фейербах Гегель философиясын мынасы ушин сынады:C) идеализми
Л. Фейербах философиясы негизинде болып табылатын:A) адам
философиясынын бирден-бир, амбебап жане жогары объекти
Л. Фейербахтын философиялык илими:Антропологиялык материализм
Л. Фейербахтын философиялык позициясы:D) антропологиялык
материализм
Леви-Стросс:С) структурализм окили
Левкипп пен Демокриттин илими:B) атомизм
Легизмнин негизги угымыВ) фа (зан)
Лейбниц философиясынын басты маселеси:D) танымнын дедукцилык
адиси
Ли дегенимиз:Е) Церемонияга еру
ЛНТолстойдын козкарасындагы зорлык-зомбылык жасау деген терминин
калай тусинесиз?В) Арекеттин арекетсиздиги
Логика дегенимиз не? В) ойлау
Логикалык далелдеусиз, шыгармашылык, нурлану жолымен акикатты
тикелей табуды билдиретин угым: Д) интуиция
Локаят философиясынын негизин салушы Капила
36
Локаятанын копшилик турдеги магынасы:C) Адамдар, халык, адамзат
Локаяттардын пикиринше омирдин маниСКогамга кызмет ету
ЛФейербахтын антропологиялык материализминин басты кемшилиги:В)
Адамнын когамдык тарихи манин тусинбеу
------------------------------------------------------М------------------------------------------М Хайдеггер бойынша кандай уш категория адамнын субьективти болмысын
курайды?С) Коркыныш, урей, камкорлык
М Хайдеггердин кай угымы адамнын ишки жан дуниесинин толганысын
курып, онын философиясынын негизги олшеми ретинде саналады?Е)
Пендешилик
М Шелердин пикиринше кундылыктар иерархиясынын ен жогаргы
сатысында орналаскан:Д) Кудай
М. Фуконын карастырган тусиниги:Эпистема
М.Фуко «... биздер арнайы сызыктарсыз, алдын ала берилген
координаттарсыз, шексиз окигалардын арасында омир суремиз» деп
аныктайтын элем: хаос
Магиялык – мистика философиясынын окили, даригер:D) Парацельс
Мадениет кандай гылыми талдаудын пани?С) Философиялык
Мадениет термини кай тилден алынган?А) Араб
Мадениетти символдар, белгилердин жуйеси деп карастыратын агым:Е)
семиотика
Мадениеттин толыгырак аныктамасын корсетиниз: Е) Мадениет бул
материладык
жане
рухани
кундылыктардын
жиынтыгы
Марк Твеннын Мен жаска келгенимде акем барин биледи, ал мен тук
билмеймин деп есептедим; жаска келгенимде, кесинше мен бирин билемин,
ал акем тук билмейди деп шештим, ал мен -ке толганымда менин акемнин де
бирдене билетинине козим анык жетти деген пикиринде коринис тапкан
диалектиканын заны:А) карама-карсылыктын бирлиги мен куреси заныВ) сан
–сапа озгеристеринин озара оту заныС) ман мен кубылыстын байланысыД)
себеп пен салалардын байланысыЕ) теристеуди теристеу заны
Маркс илиминдеги адамнын жатсынуынын негизи:C) жеке меншик
Марксизм багытынын козкарасы бойынша, философия: Е) Адамнын жан
жарасын женилдетпек
Марксизм философиясына сайкес келмей турган козкарасты корсетиниз:Д)
Улы адамдардын ойлары когамнын алга басуын аныктайды
Марксизм философиясынын теориялык булактары:D) осы айтылган уш
булактын бари
Марксистик философияда «жеке адам» жане «тулга» - ол ...Карама-карсы
тусиниктер
37
Марксистик
философиядагы
алем
бирлиги
принципинин
коршиси:Материалдылык
Маркстик –лениндик идеология кимнин мудделерин билдирди:D)
жумысшы табынын
Маркстик философияда сананын манин … айкындайтын:C) практикалык
материалдык кызмет
Маркстик философиядагы адамнын аныктамасы:B) когамдык катынастар
жиынтыгы
Маркстик философиядагы когамдык практика угымы:A) адамдардын
сезимдик- заттык, материалдык кызмети
Маркстик философиядагы когамдык -экономикалык формация угымы –
бул:C) когамнын биртутастыкта алынган нактылы тарихи типи
Маркстик философиянын иргели, басты ойы кандай?А) Практика букил
когамдык-тарихи озгерудин негизи деп далелдеу
Маркстик философиянын кай окили материяны колдан жасалмайды,
жойылмайды, энергиямен бир нарсе деп санады?В) ВЛенин
Маркстин философиядагы басты кызмети:Социоцентризм
Марксше когам дамуынын тупки себеби:D) ондиргиш куштер дамуынын
денгейи мен ондиристик катынастар сипаты арасындагы кайшылык
Марксше когамнын сипаты онын дамуынын арбир белгили бир
кезенинде сайып келгенде немен айкындалады:D) ондирис тасилимен
Марксше, когамдык прогрестин олшеуиши:C) ондиргиш куштер
дамуынын денгейи
Материалдык жуйелердин тиршилик етуинин узактыгын, жагдайлардын
жуйелигин сипаттайтын материянын атрибуты:уакыт
Материалдык жуйелердин узындыгын сипаттайтын материянын атрибуты:С)
кенистик
Материалдык катынаска жататын угымдар:Е) ондиристик-экономикалык
кубылыстар
Материалдык омирдеги ондирис тасили когамдагы алеуметтик, саяси жане
рухани процестерди негиздейди Болмысты сана аныктамайды, керисинше,
адамдардын когамдык болмысы олардын когамдык санасын аныктайды деген
тарихты тусиндирудин мани:А) материалистик
Материалдык-экономикалык
фактор
манызынын
басымдылыгын
айкындайтын ким? D) Маркс
Материализм дегенимиз не?болмыстын негизи деп материяны мойындайтын
философиялык козкарас
Материализм жане эмпириокритицизм” деген философиялык енбектин
авторы:A) В.И. Ленин
38
Материализм жеке меншик пайда болуынын негизги себеби … деп
есептейди:C) енбек онимдилигинин табиги осими
Материализмнин мойындайтыны:B) материянын алгашкы, ал сананын
(рухтын) кейингилиги
Материализмнин турлери: турпайы,
механикалыкг метафизикалык,
диалектикалык
Материализмнин турлери: турпайы, механикалык, метафизикалык,
диалектикалык
Материя козгалысынын алеуметтик турин тауып корсетиниз:А) когам дамуы
Материя козгалысынын жогары формасын корсетиниз:C) алеуметтик
Материя”
категориясына
аныктама
бериниз:A)
объективтик
реальдылыкты белгилеу ушин кабыл алынган философиялык категория
Материяны жансыз дуние затына жаткызган багыт:А) Чарвака
Материянын (зат жане омир) жанды тиршилиги туралы философиялык
илим:В) Гилозоизм
Материянын ен карапайым болшектери атом болып саналады деп аныктаган
философ:С) Демокрит
Материянын курылымын калай тусинуге болады?А) ишинен болинетин
бутиндик, онын курамы боликтердин арасындагы байланыстын занды
тартиби
Материянын
омир
суру
тасилиА)уакыт,кенистик,козгалыс
Материянын туп негизи: ATOM
Матиндерди жане кагидаларды философиялык тургыдан талдайтын
гылым: герменевтика
Мейиримдилик пен адамгершилик – кылмыска апаратын жол, ал шын
кайырымдылык озинин бастамасын жазалаудан алады″ - деп уагыздаган
мектеп: E) Легизм
Мемлекет», «Тет-а-тет», «Федон» кимнин енбектери: Платон
Мен боликтеринен коринетин материянын омир суру формасы - бул:
Кенистик.
Мен дегенимиз не, создин философиялык магынасында?С) адамнын рухани
дуниесинин интигралды озеги, реттейтин орталык мен диалектиканы
Мен ешнарсе билмейтинимди билемин- деген ойшыл:В) Сократ
Метафизикалык- механикалык материализм окилдерин корсет:В) Лейбениц,
Гасенди, Спиноза
Механика метафизикалык материализимнин негизин салушы. Бэкон
Милет мектеби окилдеринин кайсысы букил дуниенин субстанциясы деп
апейронды, ягни аныксыз жане шексиз нарсени табады?А) Аниксимандр
Милет мектебинин окилдери:Фалес.Анаксимондр Анаксимен
39
Милет мектебинин окилдерине жататындар:A) Фалес, Анаксимандр,
Анаксимен
Миф (аныз) дегенимиз:В) дуниеге козкарастын ерекше тури
Миф деген создин коне грек тилинен аудармасы кандай?С) аныз
Мифологиялык козкараска тан емес: А) Теоцентризм – кудайды дуниенин
жаратушысы деп тусину
Мифологиялык сананын антропоморфизми дегенимиз:A) адамнын
касиет- белгилерин табигат кубылыстарына тенеп, олардын да ой-санасы бар
деп тусину
Мораль жане адамгершилик жайындагы илим:B) Этика
Музыка туралы улкен китаптын” авторы:A) Аль-Фараби
Мумкиндиктин болмысы туралы” енбектин авторы:АКузанский
Муршид сози:А) шакирт
МФуко биздер арнайы сызыктарсыз, алдын ала берилген координаттарсыз,
шексиз окигалардын арасында омир суремиз деп аныктайтын алем:В) хаос
МФуконын карастырган тусиниги:Д) Эпистема
МШелер пикиринше кундылыктар иерархиясынын екинши сатысы ретинде
нени атау керек? С) Сулулык
Мына аталатын философтардын кайсысы когамдык дамудын оркениеттилик
концепциясын колдайды? В) Тойнби
Мына создер кимдиги ″Барлык философия агашка уксайды, тамыры –
метафизика, орта бутагы – физика, ал осы бутактан таралган бутакшалар –
баска гылымдар″?E) Декарттики
Мына эпостардын кайсысы ислам динине кошуин корсететин танирлик пен
шаманизмнин коптеген элементтерин енгизеди?С) Кобыланды
----------------------------------------------------Н--------------------------------------------Н. Бердяев философиясынын мани:Болмыстын манин субъект аркылы тану
НАБердяев шыгамаларынын басты ерекшелиги:А) Онтология
Нагыз адам деп Августин кимди атайдыЕ) Суйе билген жане суюге лайык
адамды
Нактылы теориялык-танымдык магынада герменевтиканы калай
тусиндируге болады?текстерди талкылау, тусиндиру
Натижеси шындык туралы эксперимент жузинде тексерилген теориялык
жуйелер болып табылатын ис-арекет саласы былай деп аталады:Д) гылым
Натур философия кандай угымды билдиреди:Е) Табигат философиясы
Натурфилософия дегенимиз:B) табигат туралы гылым
НГ Чернышевский бойынша интеллигенциянын омирлик сурагы:Д) Не истеу
керек?
40
Не ушин Аристотель “адамзаттын биринши устазы” деп аталды: D)
физика, биология тагы баскалар саласындагы билимдерди дамытканы
Немис идеалистик философиясынын негизин салушы ИКанттын зор енбеги
неде:Д) Таным процесинин мандилик сипатын далелдеу, ягни гносеологияны
биринши философиянын дарежесине дейин котеру
Немис классикалык философиясынын алеуметтик-мадени алгышарттары:В)
Агартушылык, билим, рационализм идеялары
Немис философиясынын жогаргы жетистиги:Е) Гегельдин диалектикасы
Немис философы, тирек уакыты деген сойлемнин авторы ким?В) КЯсперс
Немис философы:Д) Ницше
Неокантиандык философиянын ен корикти окили ким болады? В) Э Кассирер
Неокантиандык философиянын ен корикти окили ким болады?В) ЭКассирер
Неокантианшылдык багыттын бири:В) Баден мектеби
Неокантшылдык багыттын бириБаден мектеби
Неопозитивизм оклдеринин кайсысы фальсификациялау принципин
усынды:К.Поппер
Неопозитивизмде
орталык
орын
алатын
маселе:Логикалыклингвистикалык анализ
Неопозитивизмдеги верификациянын магынасы:А) гылыми жане гылыми
емес билимдерди ажырату
Неопозитивизмнин философиянын алдында койган ен манызды талабы :С)
Гылымнын тилин форма жагынан талдау кажеттилиги
Неопозитивизмнин негизги проблемасы:A) гылыми танымнын тилин
зерттеу
Неопротестандык илиминдеги шынайы адам деген:С) кудайга сенбейтин
Неопротестанттык илимдеги «шынайы адам» деген: кудайга сенуши
Неотомизм кимнин идеясын дамытады:C) Фома Аквинскийдин
Ницше, Шпенглер, Берсон, Дильтей философиясындагы изделинген угым:В)
омир
НКоперник табигат маселеринде ширкеу беделине соккы болган ошпес
жаналык ашты Бул революциялык акт табигатты зерттеу гылымдарынын
тауелсиздигин айкындайды Осыдан бастап жаратылыстанудын теологиядан
босап шыгуынын жыл санауы басталады деп ФЭнгельс сипаттаган алем
улгиси:В) дуниенин гелиоцентирлик жуйеси
НКузанскийдин пантеистик пикири:В) Адамдар да заттар сиякты
микрокосмоска жатады жане ол кудайдын кориниси болады
Номинализмнин концепциясы бойынша ерик мыналарга караганда биринши
орында:E) Ес
Ноосфера термини нени сипаттайтынын корсетиниз:С) зерде, парасат саласын
Ноталардын дыбысталуын таныткан ойшыл:Е) Пифагор
41
НФедоров илими мынадай атка ие болды: С) Жалпы ис философиясы
--------------------------------------------------О---------------------------------------------Объективти акикатты бейнелеп корсететин:Эстетикалык сана
Объектилер курылымы арасындагы уксастык, жобаны гана корсететин
угым:Д) Гомоморфизм
Обьект:В) санадагы болатын кубылыс
Обьектилер курылымы арасындагы сайкестикти сипаттайтын
угымдар.Изоморфизм
Оз бетинше тусиндирилмейтин феномендер дуниеси феноменологиянын
кандай адисинин натижеси болып табылады? А) Трансцендентальды
редукция
Оз рухани тамырларын айрылып калган мангурт угымын айналымга ким
енгизди?Д) Ш Айтматов
Озара тусинису. келису немесе тусиниспеу сиякты кубылыстар тилдик
негизден туындайды» деп есептейтин XX гасырдагы философиялык
багыт:герменевтика
Озге болмыс″ атты шыгармасында ″Адамнын алемдеги болмысын жане
адамнын тиршилик ету шарттарын сипаттаган B) Сартр
Озеннин бетиндеги терен агыстар тасадагы, ииримдеги, кобиктеги кайта
агыстар туринде деген пикирде коринис тапкан жуп категориялар:С)
мумкиндик пен шындык
Озинди озин таны" ураны кимдики?Сократ
Озинди озин танып бил” деген создерди ким айтты:В) Сократ
Озиндик референция″ жане ″Ерекшелену″, ″Озге″ атты енбектеринин
авторы:E) Деррида
Озинин гылыми изденистерин астрологиямен болашакты болжау исимен
уштастырган:Ал-Кинди
Озин-ози жену адамын ен басты максаты:Е) Будда философиясында
Ойлаудын бутиннен болшекке, жалпыдан жалкыга кошу жолы:С) Дедукция
Ойлаудын индукциялык адисинин негизин салушы:A) Ф. Бэкон
Оккам Орта гасыр философиясынын кай багытынын окили?ДНоминализм
ОКонт, С Милль, Г Спенсер кай г фиолсофиялык агымынын окилдери болып
табылды? В) Позитивизм
Ол жазар еди туына уран етип:
Омир манин аскетизм тургысынан тусину:Омир - алемнен бас тарту,
кунадан арылу ушин тан рахатынан бас тарту
Омир суру философиясынын негизги окили:В) Сартр
Омир суру" философиясы:экзистенционализм
42
Омир суру, демек кабылдану деген методологиялык принципти ким
тужырымдады?А) Дж Беркли
Омир суру, Тиршилик философиясы:С) экзистенционализм
Омир философиясынын окили ВДильтей бойынша философия мен гылымнын
аракатынасы кандай?АФилософия – гылымдардын гылымыВГылымфилософиянын бир болигиСГылым философияга карсы
Омир, денсаулык, экология жане тагы баскалар томендеги корсетилген
кундылыктардын кай турине жатады?Е) Витальди
Омирди енбекти, шыгармашылыкты, адамгершилик насихаттарын, еркеке
пен айел арасындагы байланысты багалаушы катынас:Е) Дастур
Омирди тусину ушин онын агаштармен катар осимдик алемине жане
жануарларга катыстылыгын тусину керек созин ким айтты:В) Ницше
Ондиристик катынастардын жиынтыгы базис болып табылады, саяси
кондырма осыган негизделеди жане оган когамдык сананын белгили бир
формалары сай келеди" – деп тужырымдаган: Маркс
Онегеликтин бастапкы угымдарын корсетиниз:С) жаксылык пен зулымдык
Онердин кенистиктик тури:Е) саулет
Орта Азия философтары:С) Ал-Кинди, Ал -Фараби
Орта гасыр мусылмандык Шыгыс философиясынын алгышарты болып
мыналар саналады:Д) Ислам дини жане Платон мен Аристотель философиясы
Орта гасыр философиясы мынадай еки негизги идеяга суйенеди:E)
номинализм мен реализмге
Орта гасырда акыл-ой мен сенимнин уйлесимдик теориясын жасаган:B)
Ф. Аквинский
Орта гасырдагы негизги маселе – номинализм мен реализм арасындагы талас
маселесин уйлесимди шешкен:D) Ибн-Рушд
Орта гасырлык араб-мусылман философиясынын негизин калаушы:Д) АлКинди
Орта гасырлык философтардын жалпылыктын, жалпы угымдардын табигаты
туралы айтысындагы карама-карсы позициялар:Е) реализм жане номинализм
Ортагасыр
мусылмандык Шыгыс философиясынын кай агымы адам
омиринин муратын онын жанынын кудаймен биригип, дуниеден безуди
коздеди?ЕСуфизм
Ортагасырда бул термин шынайы турде тек кана жалпы угымдар немесе
универсалилер омир суреди деген илимди билдирди: реализм
Ортагасырда бул термин шынайы турде тек кана жалпы угымдар немесе
универсалийлер омир суреди деген илимди билдирди:Реализм
Ортагасырдагы арап- мусылмандык шыгыстын аса корнекти
философы, даригер, “Емдеу гылымынын каноны (ережелери)”
китабынын авторы: B) Ибн- Сина
43
Ортагасырлык философияга тан басты белги:D) теоцентризм
Ортагасырлык араб тилиндеги когамдык ойга фалсафа созинин магынасы:Е)
дуниени рационалдык тану тасили
Ортагасырлык арап-мусылман философиясынын негизин салушы:А)
Аль-Кинди
Ортагасырлык Батыс Еуропалык философиянын негизги идеясы:С)
теологиялык орталыктык
Ортагасырлык европа философиясы таным процесин: C) бурыннан бар
идеялык манди жаннын еске тусируи деп
Ортагасырлык РБэконнын тужырымынша:СФилософияга тажирибенин
кажети жок
Ортагасырлык реализмнин негизге алатыны:A) жалпы угымдар
(уиверсалий) алгашкы, шын омир суретини
Ортагасырлык философия еки басты багытка негизделди:D) номинализм
мен реализмге
Ортагасырлык философиянын даму багыты калай аталады:C) диниидеалистик
Ортагасырлык философиянын ишки бутиндигине карамастан мынадай
Ортагасырлык философиянын ишки бутиндигине карамастан мынадай
кезендерге болинеди:Патристиктер жане схоластиктер.
Ортагасырлык философиянын минездемесин корсет:Д) Теоцентристик
Ортагасырлык
философтардын
ойынша
адамды
адам
ететин:АЖанВКурметтеу ССойлеуДАдамгершиликЕЗерделилик
Ортагасырлык эстетиканы кай философтармен байланыстырады : А)
Августин, Фома, Аквинский
Ортега-и-Гассеттин Жануар тек жылынады, ал адам от жагады деген
пикириндеги адам арекети:В) техникалык арекет
Орыс дини философиясында кудайга деген суйиспеншилик негизинде
адамдардын биригуи жане адептилик кундылыктарды курметтеуди
бейнелейтин угым:Е) соборлык
Орыс дини философиясында кудайга деген суйиспеншилик негизинде
адамдардын биригуи жане адептилик кундылыктарды курметтеуди
бейнелейтин угым:С) соборлык
Орыс коммунизмнин мани мен кайнар кози атты китаптын авторы: А
Плеханов
Орыс космизиминин атасы:А) Федоров
Орыс мадениетиндеги батысшылдык багыттанады: Д) еуропалык
кундылыктарга
Орыс философиясынын ортак идеясы:E) Адамзаттык когамдык тагдырынын
роли жане орыстын ерекше орнын издеу жане орныгу
44
Орыс христиандык экзистенциализмнин окили:С) НБердяев
Орыстын кай идеалист-философы букил бирлик принципин
усынды:Соловьев
Орыстын кай идеолист философы букил бирлик принципин усынды:
Соловьев
Орыстын
корнекти
жазушысы,
публицисти
жане
ойшылы,
“Преступление и наказание” романынын авторы - Ш.Ш. Уалихановтын
досы: B) Ф.М. Достаевский
Отбасынын, жеке меншиктин жане мемлектгин шыгу теги» деген
енбектин авторьг.Энгельс
ОШпенглер бойынша мадениеттин фаусттик типи, дегенимиз:С) Батыс
Еуропа мадениети
-----------------------------------------------------П------------------------------------------П Гольбах материянын кандай атрибутын корсетти?Д) Козгалыс
Пайымнын категориялары тажирибеге дейин берилген жане озиндик заттар
дуниесине ешкандай катынасы жок дейтин ИКант философиясына тан
белги?В) априоризм;
Пакырнама енбегинин авторыЕ) Йассауи
ПантеизмД) Кудайды табигатпен тутастай алып карайды
Пантеистик, натурфилософиялык багыттын негизин салган: Д) НКузанский
Парменид туып, оскен калаА) Элей
Парменидтин «Еш уакытта жок нарсени бар деп далелдей алмаймыз»
деген пикирин жокка шыгаратын угъм: бейболмыс
Парыз кундылыктан немен ерекшелинеди?С) Парыз- накты бир адамнын
немесе заннын миндеттемеси Кундылык оларга жатпайды
П. Гассенди философияны кандай уш боликке болди?А) Логика, физика,
этика
Перапатиктер мектебин ким баскарганда шакирттер саны га жеттиА)
Теофраст
Пико делла Мирандолла философиясындагы адамнын басты ерекшелиги: А)
Оз тагдырын айкындаудагы еркиндиги
Пирронизм негиздери жане Догматиктерге карсы енбектеринин авторы:А)
Секст Эмпирик
Пифагорлыктардын устанган багыты:С) Идеалистик
Платон адам жанын немен тенестирди:A) адам денесине енетин идеямен
Платон дуниеге келген жери:Д) Лариса
Платон казасынан кейин Академияны баскарган ойшыл.Эвариус
Платон менин досым, бирак акикат-кымбат” деген созди ким айтты:C)
Аристотель
45
Платон философиясында кай идея устем саналады?В) изгилик идеясы
Платон философиясынын басты идеясы:А) кудай идеясы
Платонизмде кундылык ретиндеги кайырымдылык идеалы:А) игилик
Платоннын акикат болмыс туралы илиминин мани:C) заттардын тансиз
мани болып табылатын идеялар
Платоннын илими бойынша таным процесинин иске асу жолы:A)
алгашкы идеялар манинин акикатын адам жанынын еске тусируи аркылы
танып билу жолымен
Платоннын илиминде танымнын иске асу жолы:A) адам жанынын
идеялар мани дуиесиндеги акикатты еске тусиру жолы
Платоннын пикиринше, минсиз мемлекеттин басында туруга тиис адам: Е)
Философ
Платоннын таным теориясына тан белги:E) еске тусиру теориясы
Платоннын философиялык мектеби:Д) академия
Платоннын философиясы:A) идеализм
Платоннын философиясынын негизги угымы:D) идея
Позитивизм дурыс болымды деген билимнин негизи деп нени айтады?А)
гылымды
Позитивизм философиясынын проблемалары:A) тилди логикалык талдау
Позитивизм, иррационализм жане алеуметтик философия багыттары кай
философиянын дамуына асер етти?С) беймаркстик
Позитивизмнин кай окили логикада дедукцияны териске шыгарып,
индукциянын ролин метофизикалык тургыда карастырады?В) ДжСМилль
Позитивизмнин ушинши тарихи формасын билдиретин ХХ гасырдагы
философиялык агым:A) неопозитивизм
Позитивизмнин эмпириокритицизм деген туринин басты окилдери кимдер
болады?С) Э Мах пен Р Авенариус
Позитивти гылым озине ози философия деп ким айытты?А) Конт
Позитивтик социологиянын негизги принциптерине сайкес келмейдиС)
Коршаган ортага бейимделу кызмети
Полани, Кун, Лакатос, Фейерабенд позитивизмнин кандай формасынын
окилдери болды?Кейинги позитивизмнин.
Постиндустриальды когам" термининин авторы ким?Д.Белл.
Постмодернизм философиялык багыт ретинде пайда болган:Казирги
замангы мадениетте дагдарысты жагдайларды женудин нактылыжобасы
ретинде
Постмодернизмнин танымдык устанымы принципти турде мынадай
сипат алады:Антижуйелик сипат
Постмодернистик
философиядагы
“ризомалар”концепциясынын
авторларынын бири АДелез
46
Постмодернистик философиядагы субьектинин олими концепциясынын
авторы: В) Фуко
Постмодернистик философиясынын кандай белгиси, кай дастурди
жангыртады?
С)
акындык
ойды
Постмодернизмнин танымдык устанымы принципти турде мынадай сипат
алады: антижуйелик сипат
Постпозитивизмдеги
демаркация
билгишдерди
ажыратуды
билдиреди:гылыми жане гылыми емес
Прагматист Джон Дьюи философиясынын кызметин калай тусинеди?Е)
адамдардын турмыс калпын жаксартуга жардемдесетин омирлик пайдалы
тажирибени уйымдастыру
Практика — бул ис - арекет:материалдык жуйелерди максатты озгертетин
сезимдик - заттык
Пратогордын: “Дуниедеги барлык нарселердин аныктаушысы адам”деген создеринин:D) аталган уш манызынын бари бирге
Прогрести даму.Жана сапанын жогары жетистикке жету
Психиканын бир болигиС Сана
Психоанализды жасаган:А) Фрейд
Пьер Абеляр нени жактады?E) Реалистик позицияны
------------------------------------------------------Р-----------------------------------------Р. Декарттын ойлау адиси:A) дедукциялык
Рамаяна’’кай мадениеттин коркем эпостык нускасыДУнди
Рассел, Витгенштейн, Остин, Куайн, Гемнель, Карнап кай багытын окилдери
болды?В) Аналитикалык философиянын
Рационализмге катысты айтылганды корстениз:A) танымнын негизинде
акыл-ой
Рационализмнин негизги кагидасы:В) адамнын танымдык ис-арекетинде
алдынгы роль акыл болып табылады
Рационализмнин негизги пайымдауы:C) адамнын дуние тануында акыл-ой
басты роль аткарады деу
Рационализмнин негизги пайымдауын белгилениз:Акыл - ой адамнын
танымдык ис-арекетинде манызды орын алады
Рацонализмди негиздеуши:A) Р. Декарт
РГюйон Онер шыгармалары, тек айтеуир, орнек кана емес онын тукпиринде
болмыстын купиясы жатыр деп багалаган онердин сипаты:В)
экзистенциалдылык
РДекарттын философиялык илими калай аталады?С) Картезийшилдик
Реализмнин басты окилдери:А) Контерберийский, ФАквинский
47
Реалистер мен номиналистер не маселенин тонирегинде таласты: A)
жалпы угымдардын (универсалий) табигаты туралы
Ренесанс мадениети мен теологиясындагы негизги тенденция:В)
Теоцентризмнен антропоцентризмге оту
Ренессанс философиясынын озиндик озгешелиги?Д) Антроцентризм
Ресейдеги XIXг славянофильдик багытынын окилдерин корсетиниз:Д)
Хомяков, Киреевский
Ресейдеги славянофилдик багытынын тарихи манызы неде?А) орыс
либерализмнин идеологиясын билдиреди
Ресейдин европалык улги бойынша кажеттиликти мойындауы
кайсысына тан:Батыстык
Ригведадагы ен басты кудай:А) Индра
Рим дауиринде Демокрит илиминин избасары болган ким?ЕЛукреций Кар
Рим клубынын биринши жетекшиси болып ким аталды?Печчей .
Рухани илим индуизмде калай аталады? А) брахман
Рухани илим индуизмде калай аталды? шрути
Рухани кемелдену, дин зандарын шын журектен орындауЕТарикат
Руханилыкты философияда калай тусинуге болады?С) рухани адам – томенги
кажеттиликтердин жогарыга багынуын сипаттайды
Рухтын кай тусиниги философиялык болып келеди (саналады)?Е) Рухты
адам- ол ен томен кажеттиликтерди жогары кажеттиликтерге багындыратын
адам
--------------------------------------------------------С----------------------------------------Сан жане сапа озгеристеринин озара оту заны дамудын ашады:Е) тетигин
Сана абсолютти идеянын дамуы мен эволюциясынын жемиси деген тезисте
кай философтын позициясы байкалады: Е) Гегельдин
Сана бул:Объективтик дуниенин субъективтик бейнеси
Сана дегенимиз не?Д) дуниени жинактап жане максатка сайкес бейнелеумен,
тилмен байланысты, жогаргы, тек адамдарга тан мидын кызмети
Сана курылымынын озегин курайтын боликтерин корсетиниз: туйсик,
кабылдау, тусиник, угым, ойлау
Сана рефелекциясы дегенимиз не?В) тулганын ози туралы ойлауы
Сананын тубегейли белгисин курайтын тек адамнын гана озиндик
кабилетин корсетиниз:А) максат кою кабилети
Сананын абстрактили ойлауды,ести логикалык ойлауды билдиретин
болиги:А) рационалдык
Сананын когамдык – тарихи мани: В) Сана когамдык омирден тыс
калыптаспайды
Сананын негизги элементтерин айкынданыз:D) Билим, ес, ерик
48
Сезим мушелерин айтып бериниз:С) сезим, кабылдау, елес, корытынды
Сезимдик жане рационалдык танымнын аракатынасы:Д) Сезимдик жане
рационалды – тарихи дамудын натижелери, олар диалектикалык бирликте
калыптасады
Сезимдик кабылдау, немесе туйсиктер кабылдаушы адамнын ишки
боликтеринин козгалысы, ол сезимдик органдарда иске асады, сонын
натижесинде биз заттарды кабылдай аламыз деген жана замандагы
философиялык багыт:Д) сенсуализм
Сезимдик танымнын негизги формалары:D) туйсик, кабылдау, елестету
Сезимдик танымнын формасын корсетиниз:D) туйсик
Сезимдик танымнын элементин атаныз:C) кабылдау
Сен” болмаса “ Мен” омир сурмейди. Фейербахтын мундай козкарасы:D)
антропологиялык
Сенсуализм багытынын окили:А) Локк
Сенсуализм багытынын окили:Е) Локк
Сизиф туралы анызда акылга сыйымсыз шыгармашылык маселелерди
карастырган ким?Д) Камю
Сизиф туралы анызда" акылга сыйымсыз шыгармашылык маселелерди
карастырган ким?Камю
Скептицизмнин
басты
кайраткерин
корсетАЛукреций
КарВЭнисидонСДиогенДЭпикурЕКритон
Сократ кай багыттагы философ?В) идеалистик
Сократ кай мектеп окилдеримен курескен?Д) софистика
Сократ пен Платоннан бастап, кундылыктар теориясынын негизги
сурактары:А) Игилик деген не, акикат деген не?
Сократ философиясынын адиси:Е) майевтика
Сократтын диалогтарынын авторы:E) Платон
Сократтын ен жаксы коретин ракымшылдыктын (адамгершиликтин,
изгиликтин) бири:А) Адилдик
Сократтын ен жаксы коретин ракымшылдыктын (адамгершиликтин,
изгиликпн) бири:Адилдик
Сократтын пикиринше, Грек мемлекети халкынын алдындагы озинин
миндети:Жаннын камын ен ауели жэне баринен де кобирек ойлауга уйрету.
Сократтын пикиринше, игилик деген:A) билим немесе даналык
Сократтын философиялык устанымыД) Озинди тану
Сократтын шакирти жане Кир патшасына кызмет еткен аскербасы:С)
Ксеофон
Соловьев алемдик процестин нысаны деп нени есептеди?Е Идеалдык
бирликти жузеге асыру
49
Сонгы Римдик жане биринши схоласт атагына ие болган ойшыл:В) Боэций
Кайта орлеу дауиринин философы Н Макиавеллидин басты енбеги калай
аталады?
Д)
Таксыр
Сопылык Илимде кемелденудин неше сатысы бар?4
Сопылык илиминдеги басты маселе адамнын:Д) когамга катынасы
Сопылык философиянын негизин салушы:Яссауи
Софистердин адамга берген аныктамасы:A) адам барлык заттардын
олшеуиши
Софос созинин мани:Д) Акылды
Социогенездин манызды факторы болып саналады:B) Тилдин дамуы
Спиноза теориясынын философиялык негизи келеси болып танылады:Е)
субстанция туралы илим
Спинозанын философия тарихында калдырган бир улкен улеси:С) Монистик
принципи
Спинозанын философиясы бойынша дуниедегинин барин баскаратын:C)
пантеизм принципи
Структурализм философиясы ушин тан танымнын социогуманитарлык
методын корсетиниз:D) структуралык- фукционалдык
Структуралистер тусинигинде «тил» дегенимиз:Мазмунына катыссыз
формалды курылым
Структурашыл Леви-Стросс ар-турли елдердин мифтерин зертегенде нени
издеп корсеткиси келди?Е) жалпы структуранын (курылымнын) болуын
Струтурализм окилдери:А) К Леви-Стросс, МФуко, ЖЛакан
Субстанциянын коптигин мойындайтын филсофиялык илим:D)
плюразизм
Субъективти диалектика идеясын дамытуда Апорийлермен тужырымдаган
философтын аты ким?А) Зенон
Субъективти диалектика идеясын дамытуды апориялармен тужырымдаган
автордын аты ким?ВЗенон
Субъективтик идеализмнин мойындайтыны:B) адам санасынын
(туйсигинин) алгашкылыгы
Субъективтик идеалистер (Беркли, Юм):A) шындык дегенимиз туйсик деп
тусинип, заттарды туйсиктен шыгарды
Суфизм илими бойынша Кудайды кайдан издеу керек?А) Озинин ишки
дуниесинен
Схаластика кандай угымды билдиреди?Е) Мектеп
Схоластар пикирталасынын негизги такырыбы:А) Жалпылык пенжекеликтин
аракатынасы
Схоластика деген:D) ортагасырлык дерексиз философиялык козкарас
Схоластика мен дин кагидаларын сынаган шыгыс философы:А) Омар Хайям
50
Схоластикалык тасилдин негизин калаушы жане коргаушы:А) Аквинский
Сюнь – цзы философиясында басым козкарастарЕ) Материалистик
Сяо принципи кандай магынаны билдиреди?В) Баланын адептилиги
-------------------------------------------------------Т-------------------------------------------Т Гоббс бойынша, адамдардын табиги жагдайы: В) Баринин барлыгына карсы
куреси
Табигат пен адамнын озара уйлесимдиликте биригип дамуы:А) коэволюция
Табигаттан болинип, озинин коп турли кажеттиликтерин канагаттандыру
ушин
максаты,
саналы
уйымдастырылган
ис-арекетпен
айналысатын,адамдардын улкен тобынын жиынтыгын аныктайтын
угым:АКогамВУлтСТайпаДЭтносЕХалык
Табигатты тану тарихын О.Конт кандай уш сатыга болди?Теологиялык,
метафизикалык, позитивтик.
Табигатты угыну енбегинин авторы ким?Е)ЛГумилев
Табигаттын диалектикасындагы материянын козгалысын классификациялап
курастырган, ягни жаратылыстын субстанциясын материя деп атаган ким?А)
Энгельс
Табигаттын, когамнын, адам ойынын дамуынын кози, ишки кайнар козин
аныктайтын:Д) карама-кайшылык заны
Тажирбие аркылы акикатка жетуди колдайтын багыт:Д) эмпиризм
Тажирибе аркылы акикатка жетуди колдайтын багыт: эмпиризм
Таза акыл-ойды сынау” авторы:B) Кант
Таза сана илими ретинде феноменологиянын интенционалды актилерин
сезину деп тусиндирген ким?C) Гуссерль
Тандану адамдарды философиялык пайымдауга жетелейди деген
ойшыл:Аристотель
Тандик жане рухани кулдыкты ким болди?Сенека.
Тантризмде рухани жетекши калай аталды?Е) Гуру
Таным концепциясын психологиялык теория тургысынан негиздеген:А) Локк
Таным негизинин биологиялык жане психологиялык феноменология
идеясын усынган „Омирлик философия" жане интуитивизм окили,
француз философы ким?Бергсон
Таным процеси туралы маселеде XVИИИ г. француз материалистеринин
устанган багыты:B) дуниени жалпы алганда тануга болады
Таным процесинин басында Хайдегтер мынаны коредиУайымдау
Таным теориясын Эпикур кай багытта баскарады?В) Дуалист
Таным теориясындагы рационализм окили:D) Р. Декарт
Танымнын гылыми адиси проблемасын шешуде эмпиризмнин негизин
салган:C) Ф. Бэкон
51
Танымнын кайнар кози акыл-ойда Осы пикир кай гнесеологиялык
концепцияга жатады?С) рационализмге
Танымнын кози акыл-ой болып табылады" деген пикир кандай
гносеологиялык концепцияга жатады:B) рационализм
Танымнын негизги тупки бастамасын позитивизм окилдери калай
есептейди?А) верификациялау
Танымнын объектиси дегенимиз не?С) зерттеуге жататын дуниенин
фрагменттери (боликтери)
Таптар, страттар, сословиялар, топтар курайтын когамнын курылысы:С)
алеуметтик
Таптар.страттар,топтаркурайтын
когамнын
алеуметтик
курылымы:техникалык
Таптардын пайда болуынын материалистик тусиниги:C) таптар жеке
меншиктин пайда болуынын натижеси
Таптардын, улттардын, мемлекеттин максатын колдайтын когамдык ойлар:В)
саяси сана
Тарбие, билим, коршаган алеуметтик орта, ата – ана кимнин калыптасуына
ыкпал етеди?С) Адам
Тарих бирлиги шенберинде белдеулик уакыт теориясын усынган ойшыл:Д)
КЯсперс
Тарих дегенимиз уахигалар тизбеги :С) уакыттагы;
Тарих-бул окигалар жуйелилиги:C) уакыттагы
Тарихи прогрестин объективти олшеми не болады?С) мемлекеттеги
демократиянын денгейи
Тарихи процесстердин узактыгын, олардын алмасуын билдиретин когамнын
болмыс формасы (тури) калай аталады? Д) Алеуметтик уакыт
Тарихта психология жониндеги ен алгашкы трактатты жазган:Е) Аристотель
Тарихты идеалистик тургыдан тусинудин мани неде?C) Идеялар дуниени
баскарады
Тарихты марксистик тургыда тусину:Д) когамдык болмыс когамдык санага
себепши болады
Тарихтын материалистик угымын тунгыш рет жасап шыгарган:A) К.
Маркс
Тарихтын материалистик угымынын манин курайтын:B) когамдык
болмыс когамдык сананы айкындайды
Таста мулгиген музыка (ауез)» деген образга сайкес онер? саулет
Таубеге келу енбегин жазган патристика окили:Д) Августин Блаженный
Тауда турып конилди жане камсыз- каперсиз бола алмаймыз Тек дала амды
гана жаулыктын шын манин биледи, тек ол ганаболшакты ойламай, кайгысыз,
52
торыгусыз омир суре алады Ол шын манинде тыныштыкта рахаттануды
биледи деп ШУалиханов аныктаган илим: А) географиялык детерминизм
Тациан Грек философиясынын тыскары кандай идеяны уагыздады?E)
Дуниеге кайта келу
Теология:Д) Кудай жане ол жараткан макулыктар туралы илим
Теофраст казасынан кейин перапатиктер мектебин баскарган ким?С) Стратон
Тепе-тендик, пара-парлык:Эквиваленттик
Техника философиясынын калыптасу кезени:А) г --ы жылдары
Техниканын когам тиршилигинин барлык саласына енуин сипаттайтын
угым:В) техникаландыру
Тил - болмыстын уйи" деген сойлемнин авторы ким?Хайдеггер
Тилдин пайда болуынын дамуын Гердер немен байланыстырады?А)
Мадениет
Тиршилик маннен бурын болады деп есептейтин болсак, онда адам оз
болмысына
жауапкершиликти
деген
философиялык
багыт:Е)
экзистенциализм
Томенде аталган тарих концепцияларыньн кайсысы казирги
оркениеттик озгеристерди орнектей алады?когамнын информациялыктехникалык концепциясы
Томенде келтирилген белгилердин ишинен сезимдик танымга ен сай
келетинин корсетиниз:В) тикелейлик
Томенде келтирилген категориялардын кайсысы бар болмыстын жалпы
негизин жане ишки бирлигин билдиреди?А ОбьектВ СубьектС СубстанцияД
КубылысЕ Структура
Томенде келтирилген категориялардын кайсысы сапа мен саннын
диалектикалык байланысын бейнелейди?В) олшем
Томенде келтирилген ойшылдардын кайсысы Отырардан?Ал-Фараби.
Томенде
келтирилгендердин
кайсысы
тикелей
омир
мандилик,
экзистенциялык маселелерге жатады?А) омир мен олим маселеси
Томенде корсетилген категориялардын кайсысы сапа мен саннын
диалектикалык байланысын бейнелейди?ДОлшем
Томенде корсетилген когамдык сана формаларынан этиканын
зерттейтиниАдамгершилик
Томенде корсетилген когамдык сана формаларынан этиканын
зерттейтини:A) адамгершилик
Томенде корсетилген угымдардын кайсысы эстетикага жатады?саулеттик
пен аласалык, адемилик пен ускынсыздык
Томенде корсетилген философтардын кайсысы ортагасырлык араб тилди
философтарга жатады?Ал-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд
53
Томендеги нускалардын кайсысы ЫАлтынсариннин когамдык-саяси
козкарасына тан:C) Терен демократизм
Томендеги философтардын кайсысы номинализмнин окили:B) Ансельм
Кентерберийский
Томендеги шумакта бейнеленген ойлаудын формасы:
Томизм философиясынын негизин салушыЕ)Аквинский
Тугендеп корсетилиген пикирдин кайсысы дурыс: В) Адамнын когамдык
жаратылысын, онын енбегинин когамдык сипатын талдамай сананын манин
тусину мумкин емес
Тулга угымы адамнын сипатын билдиреди:ЕАлеуметтик
Тулга
угымы
билдиреди:Е)
адамнын
озиндик
санасын
Тулганын алеуметке киру негизине не жатады? А) Адамнын алеметтикарекеттик мани
Тулганын еркиндик,бостандык маселелеринде Фрейд Д Биологиялык
детерминист
Тунгыш Араб философы, Шыгыс перипатизмнин бастаушысы:Ал-Кинди
-----------------------------------------------------У-------------------------------------------У син кай ойшылдардын алгашкы бес элементтик илими:А) Ежелги Кытай
ойшылдарынын
У-вэй угымынын магынасы:С) Тыныш келису, арекетсиздик, ештенеге
араласпау
Угым дегенимиз не?А) заттар мен кубылыстар жалпы, манди касиеттерин
бейнелейтин ойдын тури
Угым:абстрациялык ойлау кабилети
Уильям Оккам Орта гасыр философиясынын кай багытынын
окили:Номинализм.
Уй –жайсыз жане жайласкан дауирлер жониндеги теориялардын авторы В) М
Бубкр
Улкен софистер катарьн аныкта.Протогор, Гиппий.
Улт - дегенимиз не?Адамдар этноэлеуметтик бирлестигинин тарихи
калыптаскан жогары формасы (тури)
Улы диакосмос енбегинин авторы:А) Левкипп
Унди жуйесиндеги барлык диндердин негизи болып саналатын:B) Ригведа
Унди философиясындагы жагымды (зан, тартип, парыз) мураттын ролине
сайкес кейбир моральдык сипаттама:В) Дхарма
Унди философиясынын корнекти окили:Е) Джина
Ундистандагы арнайы жаттыгуларды талап еткен илим:йога
Ундистандагы курбандыкты кабылдаган от кудайыАгни
Ундистандагы мадени ой ескеркиши:С) веда
54
Упанишад дегенимиз:Е) негизги философиялык болим
Упанишаданын басты тезиси:Д) Брахман – бар алемнин генетикалык,
тупнегиздик бастамасы жане соны
Урей метафизикасын″ пайымдауга тырыскан алгашкы философ C)
Шопенгауэр
Уры акымак емес, ол жаманга тартынбайды
Уры сазайын тартпаса да,аркашан жаман жаткан жаксы нарсени алады
Утопия енбегинин авторы:С) Томас Мор
Уш акикат” деп аталатын тунгыш профессиональды философиялык
енбектин авторы: A) Ш. Кудайбердиев
Уш олшемнен туратын материянын атрибутыкенистик
Ушып бара жаткан жебе” жайындагы
Зеноннын апориясы кай
магынада айтылды:A) козгалыс туралы ойлау мумкин еместиги
магынасында
-----------------------------------------------------Ф------------------------------------------Ф Аквинскийдин илими бул В) Христиандык танымдагы компромисс жане
перипатетизм философиясы
Ф Беконнын Жана Органон енбегине кандай торт идол (елес) туралы
айтылады?С) Тукым, унгир, нарык, театр
Ф Беконнын кай енбегине устем жане томен топтардын тату –татти омири
сипатталып, утопиялык мазмунда болды? С) Жана Атлантида
Ф Ницшенин басты философиялык теориясы калай аталады?С) Билеуге ерик
Ф Ницще бойынша адамзатты дагдарыстан не куткарадыС) Онер
Ф. Бэконнын пикиринше гылымнын максаты:С) адамнын билимге деген
кажетин отеу
Ф. Бэконнын таным теориясынын негизги адиси (методы):B) индукция
Ф.Аквинскийдин илимин XX гасырда жангырткан багыт:неотомизм
Ф.Вольтер бойынша кандай категория мангиликти жане жаратылмаган,
Тауелсиз омир суретин, унеми козгалыста болатын нарсе деди?Материя.
Ф.Ницше озинин «билеуге ерик» идеясына сай биликти кажетсину ушин
кандай жана адамды калыптастырды? «Гажайып адам».
ФАквинский пикири бойынша адам – бул еки алемнин арасындагы тиршилик
иеси:А) Тан мен жан
ФАквинскийдин илимин ХХ гасырда жангырткан багыт:А) неотомизм
Фалестин илимдеги болмыстын алгашкы бастауы:C) су
ФБэкон танымнын кандай адисин усынады?ЕИндуктивтик
ФБэконнын кай енбегинде устем жане томен таптардын тату-татти омири
сипатталып, утопиялык мазмунда болады?Д) Жана Органон
55
ФВольтер бойынша кандай категория мангиликти жане жаратылмаган,
тауелсиз омир суретин, унеми козгалыста болатын нарсе деди?В) Когам килт
бойынша: Материя
Федоровтын философиясы кандай идея тонирегинде болады?Е) Бауырластык
Фейербах
бойынша
кандай
категория
когамдык
дамуды
айкындайды?Суйиспеншилик.
Фейербах вулгарлык материализмди не ушин сынады:С) Сананын
материалдыгы ушин
Фейербах материализми:А) Антропологиялык
Фенемология – накты гылыми философия деген ойшыл:А) Гуссерель
Феноменеологиянын негизин салушы ЭГуссерль озинин илимин калай
тусиндиреди: А) катан гылыми философия ретинде
Феноменологиянын негизин салушы ким? Е) Гуссерль
Феноменологиянын негизин салушы Э.Гуссерель озинин илимин калай
тусиндиреди?"катан гылыми философия" ретинде
Философия адам енбегинин кай турин негизги деп санайтынын
аныктаныз:АШыгармашылык енбек
Философия дегенимиз:A) табигат, адамзат когамы мен танымнын ен жалпы
зандылыктары туралы билимдер
Философия кай заманда диннин кызметшиси болды:E) орта гасырда
Философия кай кезде пайда болды?D) бдд VI-V гг
Философия мен гылымнын уксатыгы:С) Табигат кубылыстарынын
шенбенинен шыгуга умтылу
Философия
тарихында
дилектикалык
логика
категорияларынын,
принциптеринин жане зандарынын жуйесин алгаш болып негиздеген ким?Д)
Гегель
Философия шыгармашылык ойлау мани?Жаналык жасау кабилеттилиги
Философияга дейин кандай еки дуниеге козкарас болды?А) Мифтик-дини
Философиядагы еки басты багыт:Е) материализм мен идеализм
Философиядагы материализм дегенимиз:C) материянын алгашкылыгын, ал
сананын екиншилигин жактайтын илим
философиялык агым софылык илиминин ири окили Д) Иассауи
Философиялык антропология адамнын концепциясын аныктауга тырысады:Е)
бир тутастык
Философиялык герменевтиканын негизги белгиси:В) Талдау, талкылау
проблемасына кызыгушылык тудыру
Философиялык герменевтиканын негизги маселеси:А) Колжазбанын,
матиннин манин тусиндиру жане магынасын ашу
Философиялык зерттеулер енбегинде тил туралы идеяны тилдик ойын
ретинде дайындаган ким?В) Витгенштейн
56
Философиялык
идеализм
дегенимиз:B)
сананын
(туйсиктин)
алгашкылыгын мойындау
Философиялык категориялар:Д) Обьект, материя
Философиялык классиканын принциптери мен негизги ойларын сын
тургыдан карап шыгудын кай багытында марксизм жатады, корсетиниз:С)
Жанашыл багыттар, классикалык мураны сын тургыдан кайта ойналып
карайтын
Философиялык материализм суйенетин принцип:C) материя алгашкы,
сана екинши дейтин тусиник
Философиялык ой-пикирди тауып корсетиниз?Адам - ен алдымен
алеуметтик жан (жандик), онын журис турысына биологиялык факторлар да
ыкпал етеди
Философиялык
танымнын
ерекшелиги:Жалпылыгында,
амбебаптылыгында, омирмандик толыккандылыгында.
Философиялык танымнын негизги ерекшелиги мынада:E) шындыкты
объективтик тургыдан дал бейнелендируинде
Философияны гылым ретинде кажетсиз деп далелдеуге тырыскан:А)
Неопозитивизм
Философияны омир кешинен унеми кеш калып журеди деп санган ким? А)
Томас КумВ) Абай КунанбайулыС) Иммануил КантД) Вильгельм ГегельЕ)
Мухтар Ауезов
Философияны табиги теологияга, табиги философияга жане адам
туралы илимге ким болген?Бэкон.
Философиянын адам проблемасын зерттейтин болими, онын
болмысынын иргели негиздери –бул:C) философиялык антропология
Философиянын баска гылымдардан айырмашылыгыD) болмыстын ен
жалпы зандылыктарын аныктауга талпынуында
Философиянын жай жане дуниеге козкарастан айырмашылыгы неде? А)
теориялык далели мен гылыми сипатынын жогаргы дарежесинде
Философиянын кай болиги адам маселесин, адам болмысынын
фундаментальдык негиздерин зерделейди?В. Философиялык антропология
Философиянын кай болиги адам маселесин, адам болмысынын
фундаментальдык негиздерин зерттейди С) философиялык антропология
Философиянын когамды зерттейтин болиги:алеуметтик философия
Философиянын кундылыктарыды зерттейтин болигиА) аксиолоргия
Философиянын максаты:A) адамды кунделикти тусиниктерден дуние
жайлы жогары, акикат билимдерге бастап, ен жогаргы кундылыктарга жету
жолын корсету
Философиянын методологиялыкфункциясы неден коринеди:A) жеке
гылымдар ушин жалпы адистеме (метод) ролин аткарудан
57
Философиянын негизги маселеси дегенимиз:A) сананын шындык
болмысына, рухтын табигатка деген катынасы
Философиянын негизги маселесинИн баска турде айтылуы:D) Ойлау кандай
турлерде болады жане кай зандарга багынады
Философиянын негизги маселесинин дал магынасын корсетиниз:C) Ойлаудын
болмыска катысы
Философиянын негизги маселесинин екинши жагы:B) дуниенин
танымдылыгы маселеси
Философиянын негизги сурагы- сананын болмыска катынасын аныктап
берген г философы?ЕФЭнгельс
Философиянын негизги сурагы:Дуние мен адамнын, материя мен сананын
ара катынасы туралы маселе ме?
Философиянын негизги сурагын - сананын болмыска катынасын
айкындап берген 19г. философы?Ф.Энгельс.
Философиянын озиндик ерекшелиги:С) жинакталган билим
Философиянын пани дегенимиз:B) заттык дуние мен ойлаудын ен жалпы
(универсалдык) байланыстары мен катынастарын зерттеу
Философиянын пани кандай?В) адамнын дуниеге деген жалпылык катынасы
Философиянын пани мен объектисин аныктаныз:B) Адам жане онын
алемдеги орны
Философиянын
функциялары
(кызмети):A)
дуниегекозкарастык,
гносеологиялык, логикалык, методологиялык
Философиянын шыккан жане калыптаскан жери:A) ертедеги Греция
ФИнгартен кундылыктарды еки турге ажыратты:А) Витальди жане мадени
ФНицше
козкарасы
бойынша
мадениет
мына
принциптермен
салыстырылады:Е) бииликке ерик, омирге ерик
ФНицще озинин билеуге ерик идеясына сай биликти кажетсину ушин кандай
жана адамды калыптатырды: Гажайып адам
Фома
Аквинскийдин
дини
философиясыньн
басты
ерекшелиги:Христиандык пен перипатегизмди ымырага келтируи.
Фома Аквинскийдин илими бул: В) Христиандык танымдагы компромисс
жане перипатетизм философиясы
Фома Аквинскийдин ойынша :ВРухани биликти Жерде Рим папасы
жургизеди
Фома Аквинскийдин ойынша:Рухани биликти Жерде Рим папасы
жургизеди.
Француз агартушылыгынын окили:A) Ж.Руссо
Француз галым, "Адам феномени" деген китаптын авторы ким? Бул
китап ушин оны ширкеу жазалап, мугалимдикке жане енбектерин
басып шыгаруга руксат бермей койды.П.Тейер де Шарден.
58
Француз материализминин басты окили ким болды?П.Гассенди.
Француз философы:А) Ламетри
Фрейд адамдардын олшеми мен омир суруинин аса манызды факторы
ретинде кандай маселени шешуге ыкпал етти: Е) Бейсаналыкты
Фрейд карастырган негизги маселе:D) Санасыздык
Фрейдтин ойынша жыныстык унеми немен кактыгыста боладыА) Саналык
Фрейдтин тужырымы бойынша адамнын минез-кулкын кандай мотивтер
айкындайды:А) Санасыздык
Фрейдтин тужырымы бойынша адамнын минез-кулкын кандай
мотивтер айкындайды:Санасыздык
Фуко китабынын авторы, француз философы, постмодернистВ) Делез
Фундаментальди
онтология»
илимин
дамыткан
немис
экзистенциализмнин нсгизин салушы:Хайдеггер
ФШеллинг пен ГГегель кай философиялык агымнын окилдери болып
табылады?ВОбъективти идеализм
---------------------------------------------------Х----------------------------------------------Хайдеггер бойынша дуниени жаксы тану ушин не истеу керек?Д) болмысты
талдау
Хайдегтердин
биздин
болмысты
танудагы
угымдарымызга
салыстырмалы кандай парадокс айткан -биз барлыгымыз ойлай алмаймыз
Халык угымынын филофиялык аныктамасы:В) когамдык прогреске асер
етуши таптар, жиктер жане алеуметтик топтар
Хантингтон кандай теорияны шыгарды?Е) оркениеттердин кактыгысуы
туралы
Хомяков жане Киреевский – булар: Д) Славянофильдер
Христиан дининин апологетикалык дини теологиялык шенбери кай динди оку
болып табалады?В) Ортагасырдагы Батыс Европанын философиялык
ойшылдары
Христиан дининин апологетикалык дини теологиялык шенбери кай
динди
оку
болып
табылады?Ортагасырдагы
Батыс Европанын
философиялык ойшылдары
Христиан философтарынын ой толганыстарынын басты пани: Кудай
Христиан философтарынын ой-толганыстарынын басты пани?Кудай
Христиандардын адам тужырымдамасы кандай?Кудайга сенип, намаз
окы, суйиспеншилгинди корсет. Кудайдын Шаһарын жерде сал.
Христиандардын адам тужырымдамасы кандай?С) Кудайга сенип, намаз окы,
суйиспеншилигенди корсет, Кудайдын Шаһарын жерде сал
Христиандардын басты идеясы: D) Креационистик
Христиандардын басты идеясы:Креационистик.
59
Христиандык дини илимди Аристотельдин философиясымен байланыстырган
схоластикалык устаз:В) Фома Аквинский
Христиандык дини илимди Аристотельдин философиясымен байланыстырган
схаластикалык устаз:А) Фома Аквинский
Христиандык концепция бойынша киянат неден шыгады?А) болмыс емес
----------------------------------------------------Ц--------------------------------------------Ци субстанциясымен бирге алемнин негизин калайтын заттардын табиги заны
Лао-цзы философиясында калай аталады?ДДао
-----------------------------------------------------Ч--------------------------------------------Чарвака-локаята философиясы бойынша:Е) Танымнын негизи-дуниени
туйсиктер аркылы кабылдау
-----------------------------------------------------Ш-----------------------------------------Ш Уалихановтын творчествовалык шыгармаларында классикалык идея не
болып табылады?А) Билим
Ш.Монтескье географиялык багытты кай алеуметтик-гуманитарлык
гылымында негиздеди?Социологияда.
Шакаримнин - жылдарда жазган негизги философиялык шыгармасынын бири
“Уш ”С Анык
Шакирим философиясынын негизги озеги болып табылады:В) Ар, уждан, уят
Ширкеу акесинин философиясы мен теологиясы:С) патристика
Ш. Монтеське географиялык багытты кай алеуметтик-гуманитарлык
гылымында негиздеди?Е) Саясаттануда килт бойынша: Социологияда
Шопенгауэр философиясында басты угым, дуниенин тамырын жане
абсолюттик бастамасын белгилейтин, кандай?С) ерик
Шпенглер бойынша мадениет дегенимиз:А) Оркениетке карсы туратын
феномен
Ш. Уалихановтын философиялык козкарасы кандай боликте коринис
табады?В) дин философиясында
Шыгыс философиясы дастуриндеги ен коне болмыс талкыламасы:Е)
Ригведада
Шынайы нарселер мен кубылыстар арасындагы катынас.Байланыс
угымы.
Шындыкты максатты жане жалпы турде бейнелейтин, тек адамга тан жане
тилмен байланысты мидын жогаргы кызмети: С) сана
---------------------------------------------------Э--------------------------------------------Экзистенциализм – ол гуманизм енбегинин авторы:А) Сартр
60
Экзистенциализм
агымынын
окили
болып
саналатын
дат
философы:Кьеркегор
Экзистенциализм дегенимиз:C) омир суру философиясы
Экзистенциализм ушин кандай маселе басты болады:С) тулганын бирегей
болуы, бостандыгы, жауапкершилиги
Экзистенциализм философиянын бел ортасына … кояды:D) адам
болмысын
Экзистенциализм» термини калай аударылады?омир суру философиясы
Экзистенциализмнин кай окили философияны гылымга карсы
койды?Г.Марсель.
Экзистенциализмнин
негизин
салушы
«Немесе-немесе»
атты
шыгарманын авторы:Серен Кьеркегор
Экология гылымынын аты алынган созинин мани:Е) уй жай
Экономикалык жане саяси муддени жактау жатады:В) праволык сана
Эллинизм дауиринде кандай антикалык философиялык мектеп кандай да
болсын пикирлерден бас тартуды усынды?В) скептиктер
Эллинизм дауирине кандай антикалык философиялык мектеп барине
коринуди, шыдамдылыкты жане омирлик киыншылыктарды женип шыгуды
насихаттайтын?Е) стоиктер
Эллинизм кезенинде кандай антикалык философиялык мектеп кангыру
турмыс калпын корсетип, байлыкты менсинбей, баринен де дара болуды жане
бостандыкты жогары багалайтын?В) киниктер
Эмипиризмнин аныктамасын бериниз:B) билимдер тажирибенин натижеси
болып табылады
Эмпиризмди негиздеуши:C) Ф. Бэкон
Эмпиризмнин негизги кагидасы:D) адамнын барлык билими тажирибеге
негизделеди
Эмпиризмнин негизин салушы Ф.Бэкон кай методтын зандылыктарын
жете зерттеди?Индукция методы.
Энциклопедиялык енбектер жазу философия гылымынын дамуынын кай
кезенине тан:А) XVIII гасырдагы француз матерализмине
Эпикурейлердин адам тужырымдамасы кандай?Е) Табигат пен когаммен
бирликте бол, саган байланысты емес нарселерден сабырлыкпен кабыл ал,
тагдырдын алдында журексинбе, ерлик пен даналык корсет
Эпикурейшилдердин негизги этикалык принциптери В) канагаттану
Этникалык сананын уакыт категориясына негизделген халыктын алаукат,
жагдайын аныктайтын топтасу ушин аса ынгайлы индикаторлардын бири
болып табыладын деп ким жазды?D) ЛГумилев
Этногенез теориясынын авторы:B) Гумилев
61
Автор
seit_as_93
Документ
Категория
Филология
Просмотров
90 318
Размер файла
470 Кб
Теги
filosofia_shpory
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа