close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Czech

код для вставкиСкачать
LICENИNН SMLOUVA S KONCOVЭM UЋIVATELEM
UPOZORNМNН: PШED INSTALACН LICENCOVANЙHO SOFTWARU SI PШEИTМTE TENTO DOKUMENT.
Toto je licenиnн smlouva mezi vбmi a spoleиnostн Canon Inc. se sнdlem 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japonsko (dбle jen „Canon“) tэkajнcн se softwaru a pшнsluљnэch pшнruиek v elektronickй formм nebo dostupnэch online, pokud existujн („software“) a textu, obrбzkщ, grafiky a dalљнch autorskэch dмl v digitбlnнm formбtu („datovэ obsah“), kterб vбm jsou poskytovбna v rбmci tйto licenиnн smlouvy s koncovэm uћivatelem (software a datovэ obsah budou v tйto smlouvм dбle jednotlivм i spoleиnм oznaиovбny jako „licencovanэ software“).
INSTALACН LICENCOVANЙHO SOFTWARU VYJADШUJETE SOUHLAS S TНM, ЋE BUDETE VБZБNI TOUTO SMLOUVOU. POKUD S PODMНNKAMI TЙTO SMLOUVY NESOUHLASНTE, IHNED UKONИETE INSTALAИNН PROGRAM. LICENCOVANЭ SOFTWARE NEBUDE NAINSTALOVБN A NEBUDETE MНT PRБVO JEJ UЋНVAT. Souhlasнte s tнm, ћe budete licencovanэ software pouћнvat pouze v souladu s nнћe uvedenэmi podmнnkami.
1. Vlastnictvн a autorskб prбva: Vљechna prбva, vlastnictvн a zбjmy tэkajнcн se licencovanйho softwaru vlastnн spoleиnost Canon nebo jejн poskytovatelй licence. Spoleиnost Canon nebo jejн poskytovatelй licence si po celou dobu ponechбvajн vљechna autorskб prбva a dalљн prбva duљevnнho vlastnictvн s ohledem na licencovanэ software a vљechny jeho nбslednй kopie, a to bez ohledu na formu. Nenн-li zde vэslovnм uvedeno jinak, spoleиnost Canon na vбs nepшenбљн ani vбm neudмluje ћбdnou licenci ani prбvo, vэslovnм uvedenй ani pшedpoklбdanй, k ћбdnйmu duљevnнmu vlastnictvн spoleиnosti Canon nebo jeho poskytovatelщ licence. Nesmнte mмnit, odstraтovat ani odebrat upozornмnн na autorskб prбva spoleиnosti Canon nebo jejнch poskytovatelщ licence, kterб jsou uvedena v licencovanйm softwaru, vиetnм jakйkoli jeho kopie.
2. Licence: Vaљe licence na uћнvбnн licencovanйho softwaru je nevэhradnн a nepшenositelnб.
(1) Smнte uћнvat software (termнnem „uћнvat“ se rozumн uklбdбnн, naинtбnн, instalace, spouљtмnн nebo zobrazovбnн softwaru) ve vнce poинtaинch pro svй osobnн pouћitн. Software nesmнte pronajнmat, poskytovat na leasing ani formou sublicence, pщjиovat jej, prodбvat, pшidмlovat, pшenechбvat ani pшevбdмt.
(2) Smнte kopнrovat, uћнvat a upravovat datovэ obsah („uћнvбnнm“ se rozumн uklбdбnн, naинtбnн, instalace, spouљtмnн a zobrazovбnн datovйho obsahu) ve vнce svэch poинtaинch pro vlastnн osobnн uћitн. Datovэ obsah a data z nмj odvozenб nesmнte pronajнmat, poskytovat na leasing ani formou sublicence, pщjиovat je, prodбvat, pшidмlovat, pшenechбvat ani pшevбdмt. Dбle smнte datovэ obsah a data z nмj odvozenб tisknout a ve vytiљtмnй formм („vэtisky“) je uћнvat, dбt pшнkaz k jejich uћitн, kopнrovat je, dбt pшнkaz k jejich kopнrovбnн a distribuovat je pro svй vlastnн nekomerиnн ъиely. Vэtisky nesmнte uћнvat, dбt pшнkaz k jejich uћitн, kopнrovat je, dбt pшнkaz k jejich kopнrovбnн ani je distribuovat pro komerиnн ъиely. Spoleиnost Canon neodpovнdб za vaљe uћнvбnн datovйho obsahu a vэtiskщ ani za ћбdnй nбroky a ћaloby vznesenй vщиi vбm v dщsledku nebo jakйkoli souvislosti s uћнvбnнm datovйho obsahu a vэtiskщ, vиetnм jakйkoli odpovмdnosti иi nбkladщ povstбvajнcнch z veљkerэch nбrokщ, ztrбt, љkod, ћalob, soudnнch rozhodnutн, nбkladщ soudnнho шнzenн a odmмn za prбvnн sluћby.
(3) Smнte zhotovit pшimмшenэ poиet zбloћnнch kopiн licencovanйho softwaru pro podporu povolenйho pouћнvбnн; vљechny takovй kopie musн obsahovat poznбmku o autorskэch prбvech spoleиnosti Canon v podobм, v jakй je uvedena v originбlu licencovanйho softwaru, kterэ vбm byl poskytnut.
(4) S vэjimkou pшнpadщ vэslovnм uvedenэch v tйto smlouvм a s vэjimkou rozsahu a podmнnek vэslovnм povolenэch zбkonem nesmнte licencovanэ software pronajmout, poskytnout na leasing, poskytnout formou licence, pщjиit, prodat, pшidмlit, postoupit, pшevйst, kopнrovat, reprodukovat, mмnit, upravovat, sluиovat, pшeklбdat, pшevйst do jinйho programovacнho jazyka, provбdмt zpмtnou analэzu иi dekompilaci licencovanйho softwaru, mмnit jej, pшeklбdat do strojovйho kуdu ani vytvбшet na zбkladм celйho licencovanйho softwaru nebo jeho ибsti odvozenб dнla, a ani nesmнte umoћnit tшetн stranм, aby tak иinila nebo licencovanэ software pouћнvala.
3. Vэvoznн omezenн: Souhlasнte s tнm, ћe bez poћadovanйho povolenн pшнsluљnэch vlбd nesmнte licencovanэ software odeslat nebo vyvйzt ze zemм, v nнћ jste jej pщvodnм obdrћeli, do jinэch zemн. Souhlasнte s dodrћovбnнm vљech prбvnнch pшedpisщ o vэvozu a vэvoznнch omezenн kterйkoli dotиenй zemм, vиetnм ustanovenн U.S. Export Administration Regulations(„EAR“), a dбle s tнm, ћe nebudete licencovanэ software vyvбћet ani opмtovnм vyvбћet, pшнmo nebo nepшнmo, v rozporu s takovэmi prбvnнmi pшedpisy иi bez nмkterйho z nezbytnэch povolenн.
4. Ukonиenн smlouvy: Tato smlouva nabэvб ъиinnosti instalacн licencovanйho softwaru a zщstбvб v platnosti do svйho ukonиenн. Tuto smlouvu mщћete ukonиit zniиenнm licencovanйho softwaru vиetnм veљkerэch kopiн. Tato smlouva mщћe bэt takй ukonиena, pokud nedodrћнte vљechny jejн podmнnky. Pшi ukonиenн z libovolnйho dщvodu musнte okamћitм zniиit vљechny kopie licencovanйho softwaru vиetnм licencovanйho softwaru uloћenйho na pevnйm disku jakйhokoli poинtaиe ve vaљem vlastnictvн, drћenн nebo moci. Kromм toho je spoleиnost Canon oprбvnмna uplatтovat jakбkoli svб pшнpadnб smluvnн nebo zбkonnб prбva,oprбvnмnн nebo prostшedky.
5. Podpora a aktualizace: Spoleиnost Canon, jejн zastoupenн a poboиky a jejich distributoшi a prodejci neodpovнdajн za udrћovбnн nebo podporu uћнvбnн licencovanйho softwaru. Spoleиnost Canon, jejн zastoupenн a poboиky a jejich distributoшi a prodejci nejsou povinni poskytovat ћбdnй aktualizace, opravy nebo podporu licencovanйho softwaru, pokud se s vэљe uvedenэmi subjekty vэslovnм a pнsemnм nedohodnete jinak.
6. OMEZENБ ZБRUKA. LICENCOVANЭ SOFTWARE JE LICENCOVБN „TAK, JAK STOJН A LEЋН“, BEZ ZБRUKY JAKЙHOKOLI DRUHU, AЌ VЭSLOVNМ UVEDENЙ NEBO PШEDPOKLБDANЙ, VИETNМ, BEZ OMEZENН, PШEDPOKLБDANЭCH ZБRUK VZTAHUJНCНCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, KVALITМ A/NEBO VHODNOSTI PRO URИITЭ ЪИEL NEBO NEPORUЉENН JAKЙHOKOLI PRБVA, VLASTNICTVН NEBO ZБJMU, VИETNМ, BEZ OMEZENН, DUЉEVNНHO VLASTNICTVН.
VEЉKERБ RIZIKA, POKUD JDE O KVALITU A VЭKON LICENCOVANЙHO SOFTWARU, NESETE VY. POKUD SE PROKБЋE, ЋE JE LICENCOVANЭ SOFTWARE VADNЭ, NESETE VEЉKERЙ NEZBYTNЙ NБKLADY NA SERVIS, OPRAVU NEBO KOREKCI VY (A NIKOLI SPOLEИNOST CANON, JEJН ZASTOUPENН A POBOИKY A JEJICH DISTRIBUTOШI A PRODEJCI).
VZHLEDEM K TOMU, ЋE NМKTERЙ STБTY ИI PRБVNН ШБDY NEUMOЋТUJН VYLOUИENН PШEDPOKLБDANЭCH ZБRUK NEBO PODMНNEK, NEMUSН SE NA VБS VЭЉE UVEDENБ VYLOUИENН VZTAHOVAT. TATO ZБRUKA VБM POSKYTUJE URИITБ ZБKONNБ PRБVA. MЩЋETE MНT ROVNМЋ DALЉН PRБVA, KTERБ SE V JEDNOTLIVЭCH STБTECH NEBO PRБVNНCH ШБDECH LIЉН.
SPOLEИNOST CANON NEZARUИUJE, ЋE FUNKCE V TOMTO LICENCOVANЙM SOFTWARU SPLNН VAЉE POЋADAVKY NEBO ЋE PROVOZ LICENCOVANЙHO SOFTWARU BUDE BEZCHYBNЭ A NEBUDE DOCHБZET K JEHO PШERUЉENН.
Je-li licencovanэ software poskytovбn na mйdiu, napшнklad na disku CD-ROM, poskytuje spoleиnost Canon za pшedpokladu bмћnйho pouћнvбnн zбruku na vady materiбlu a zpracovбnн mйdia, na nмmћ je licencovanэ software uloћen, po dobu devadesбti (90) dnщ od data obdrћenн, kterй musн bэt dokladovбno ъиtenkou nebo jinэm zpщsobem pшijatelnэm pro spoleиnost Canon.
NБPRAVNЙ PROSTШEDKY ZБKAZNНKA. Veљkerй nбhrady spoleиnosti Canon a jejнch poskytovatelщ licence a vaљe vэhradnн nбpravnй prostшedky spoинvajн ve vэmмnм mйdia, kterй nesplтuje OMEZENOU ZБRUKU a je vrбceno mнstnнmu prodejnнmu zastoupenн spoleиnosti Canon pщsobнcнmu v zemi, v nнћ jste licencovanэ software obdrћeli, spoleиnм s kopiн dokladu o prodeji, nebo jinэm zpщsobem pшijatelnэm pro spoleиnost Canon. OMEZENБ ZБRUKA se nevztahuje na selhбnн mйdia v dщsledku nehody, zneuћitн nebo chybnйho pouћitн licencovanйho softwaru a nevztahuje se na nikoho jinйho neћ na pщvodnнho uћivatele licencovanйho softwaru.
7. ZШEKNUTН SE ZБRUK. VЭЉE UVEDENБ OMEZENБ ZБRUKA JE JEDINOU VБM POSKYTNUTOU ZБRUKOU A JE POSKYTOVБNA NAMНSTO VЉECH ZБRUK, PШEDPOKLADЩ, ZБVAZKЩ, SLIBЩ, PODMНNEK A POVINNOSTН VYPLЭVAJНCНCH ZE ZБKONA, OBYИEJЩ, OBCHODNНCH ZVYKLOSTН, PRЩBМHU JEDNБNН APOD., KTERЙ JSOU TНMTO V PLNЙM ROZSAHU POVOLENЙM ZБKONEM ODMНTNUTY.
8. VYLOUИENН ODPOVМDNOSTI ZA NБHODNЙ A NБSLEDNЙ ЉKODY A OMEZENН ODPOVМDNOSTI. SPOLEИNOST CANON A JEJН POSKYTOVATELЙ LICENCE NEJSOU VЩИI VБM V ЋБDNЙM PШНPADМ ODPOVМDNI ZA ЋБDNЙ PШНMЙ, NEPШНMЙ, NБSLEDNЙ, NБHODNЙ, SPECIБLNН NEBO JINЙ ЉKODY, AЌ JSOU JAKЙKOLI(VИETNМ, BEZ OMEZENН, ЉKOD ZE ZTRБT ZISKЩ Z PODNIKБNН, Z PШERUЉENН PODNIKБNН, ZE ZTRБT OBCHODNНCH INFORMACН), A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEИNOST CANON NEBO KTERЭKOLI JEJН POSKYTOVATEL LICENCE BYLI NA MOЋNOST TAKOVЭCHTO ZTRБT NEBO ЉKOD UPOZORNМNI. VEЉKERЙ NБHRADY SPOLEИNOSTI CANON A JEJНCH POSKYTOVATELЩ LICENCE VYPLЭVAJНCН Z TЙTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NН, AЌ NA ZБKLADМ SMLUVNНHO VZTAHU, PORUЉENН PRБVA (VИETNМ, BEZ OMEZENН, NEDBALOSTI) NEBO Z JINЙHO DЩVODU, BUDOU OMEZENY NA ИБSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PRODUKT SPOLEИNOSTI CANON, PRO KTERЭ JE LICENCOVANЭ SOFTWARE URИEN, NEBO NA ИБSTKU PМTI DOLARЩ (5,00 USD), PODLE TOHO, KTERБ Z ИБSTEK JE VYЉЉН, NEBO NA EKVIVALENTNН ИБSTKU V PШНSLUЉNЙ MНSTNН MМNМ.
ЋБDNЙ USTANOVENН TЙTO SMLOUVY NEMБ VLIV NA ZБKONNБ PRБVA SPOTШEBITELE.
9. Vљeobecnм: Tato smlouva pшedstavuje ъplnou dohodu mezi vбmi a spoleиnostн Canon, pokud jde o licencovanэ software, a nahrazuje jakбkoli pшedchozн ъstnн nebo pнsemnб prohlбљenн, dohody nebo ujednбnн tэkajнcн se licencovanйho softwaru. Ћбdnб ze stran nemб ћбdnэ nбpravnэ prostшedek, pokud jde o jakйkoli prohlбљenн, na jehoћ zбkladм uzavшela tuto smlouvu (pokud nebylo takovй prohlбљenн uиinмno podvodnм), a jejн jedinэ nбpravnэ prostшedek se tэkб pouze poruљenн dohody podle tйto smlouvy.
Pokud jsou tato smlouva nebo jejн ибst shledбny pшнsluљnэm soudem v jakйmkoli ohledu zcela nebo zибsti nezбkonnэmi nebo nevymahatelnэmi podle prбva kterйkoli jurisdikce, tato skuteиnost neovlivnн ani neznehodnotн legбlnost, platnost ani vymahatelnost kterйhokoli z ostatnнch ustanovenн tйto smlouvy.
Selhбnн nebo zpoћdмnн spoleиnosti Canon pшi uplatтovбnн prбva, pravomoci nebo nбpravy podle tйto smlouvy nebude za ћбdnэch okolnostн chбpбno jako upuљtмnн od takovйho prбva, pravomoci nebo nбpravy.
Ћбdnб zmмna v tйto smlouvм nebude platnб, pokud nebude mнt pнsemnou formu a nebude podepsбna zmocnмnэm zбstupcem spoleиnosti Canon.
Ustanovenн tйto smlouvy, pokud se tэkajн zastoupenн nebo poboиek spoleиnosti Canon, jsou pшнmo vymahatelnб tмmito zastoupenнmi nebo poboиkami spoleиnosti Canon.
Poznбmka k omezenэm prбvщm vlбdy USA
Veљkerэ licencovanэ software poskytnutэ vlбdм USA na zбkladм ћбdostн zaslanэch 1. prosince 1995 nebo po tomto datu je poskytovбn s prбvy a omezenнmi komerиnн licence popsanэmi jinde v tomto dokumentu. Veљkerэ licencovanэ software poskytnutэ vlбdм USA na zбkladм ћбdostн zaslanэch pшed datem 1. prosince 1995 je poskytovбn s OMEZENЭMI PRБVY podle dokumentщ FAR, 48 CFR 52.227-14 (ИERVEN 1987), popшнpadм DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (ШНJEN 1988).
Автор
rubtsov96.foreva
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
11 Кб
Теги
czech
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа