close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

readme polish

код для вставкиСкачать
Copyright CANON INC. 1994-2010
____________________________________________________________________
Canon MP280 series
Canon MP Drivers, wersja 1.01
dla systemu Microsoft Windows
Instrukcje
Sterownik drukarek IJ: wersja 2.41
Sterownik skanera: wersja 17.0.0a
____________________________________________________________________
====================================================================
Uwagi ogólne
====================================================================
- Zastosowanie niektórych koncentratorów USB mo¿e powodowaæ
wystêpowanie problemów ze sterownikami MP Drivers. Jeœli wyst¹pi¹
problemy, nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie bezpoœrednio do portu USB
w komputerze lub zmieniæ port USB, do którego jest pod³¹czone
urz¹dzenie.
- Podczas pracy z bardzo du¿ymi plikami mo¿e zabrakn¹æ pamiêci
wirtualnej i system Windows mo¿e nie dzia³aæ prawid³owo. W takim
wypadku nale¿y w dokumentacji systemu Windows odnaleŸæ informacje
na temat zwiêkszania rozmiaru pamiêci wirtualnej.
____________________________________________________________________
Microsoft jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation.
Windows jest znakiem towarowym lub zastrze¿onym znakiem towarowym
firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
Wszystkie marki i nazwy produktów wymienione w tym dokumencie s¹
znakami towarowymi lub zastrze¿onymi znakami towarowymi odpowiednich
firm.
Автор
rubtsov96.foreva
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7
Размер файла
1 Кб
Теги
readme_polish
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа