close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова. Тестові завдання

код для вставкиСкачать
Готуємось ТЕСТОВІ „ ІІІУА^. Видавництво І «Підручники х посібники» до зовнішнього оцінювання і і шаінська ПЕРЕДМОВА У посібнику подані тестові завдання з української мови для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оціню-
вання. Пропонований у посібнику матеріал допоможе повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Згідно з вимогами Програми ЗНО з української мови та літератури, учасни-
ки зовнішнього незалежного оцінювання повинні: • знати зміст лінгвістичних понять і термінів; • розпізнавати мовні явища й закономірності; • групувати і класифікувати вивчені мовні явища; • визначати істотні ознаки мовних явищ; • розуміти значення й особливості функціонування мовних одиниць; • установлювати причинно-наслідкові зв'язки мовних явищ; • застосовувати знання з фонетики, лексики, фразеології, морфеміки, слово-
твору, морфології, синтаксису та лінгвістики тексту в практичних ситуаціях; • розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв'язки, тему, основну дум-
ку та виражально-зображувальні засоби прочитаного тексту; • оцінювати мовлення з погляду дотримання основних орфоепічних, лексич-
них, морфологічних, синтаксичних норм української мови; • оцінювати письмові висловлювання з погляду мовного оформлення й ефек-
тивності досягнення поставлених комунікативних завдань; • відрізняти випадки правильного використання мовних засобів від помилко-
вих тощо. Подані тестові завдання складено відповідно до чинної програми з україн-
ської мови для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО й угрупова-
но за такими розділами: «Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфое-
пія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». Тестові завдання розроблено у форматі ЗНО і подано в таких формах: • завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. • завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується співвіднести характеристику мовного явища, позначеного літерою, з прикладом цього явища, позначеним цифрою. Матеріал, поданий у посібнику, допоможе перевірити повноту засвоєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програми та рівень сформованості у ви-
пускників загальноосвітніх навчальних закладів мовної компетенції. І. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕКСТУ і Прочитайте текст і виконайте завдання 1-7. (1) Благословенним і чарівним вважається той край, де барвінок росте. (2) В Україні барвінок як декоративну рослину с/поконвіку вирощують на могилах та цвинтарях. (3) Він не!вибагливіш, росте на бідних грунтах, легко розмножується, до-
бре переносить велике затінення. (4) Отож, його і саджають під деревами, де інші трави не/ростуть. (5) Тому й цілу Україну називають барвінковим краєм. (6) Прек-
расна, осяйна ця рослина. (7) Квітневої пори на коротких пагонах розкриваються ніжні, кольору небесної блакиті, п 'яти/пелюсткові квіти — це цвіте барвінок. 1. У переносному значенні в тексті вжито слово А на бідних ґрунтах Б декоративну рослину Б _ В на коротких пагонах В __ Г кольору блаки/ш Г[_ 2. Синонімами в даному тексті виступають слова А на могилах та цвинтарях А| ] Б благословенним і чарівним б| | В росте, розмножується Г прекрасна, осяйна рослина вП ГП 3. Окремо в даному тексті пишуться слова А не/ростуть Б не/вибагливий В п'яти/пелюсткові Г с/поконвіку А Б П Г 4. Прийменником є виділене слово А де інші трави не/ростуть Б росте ма бідних грунтах В тому й Україну називають Г це цвіте барвінок А Б В Г 5. Однорідні означення є в реченні А шостому Б першому В сьомому Г другому А Б В Г 4 6. Неузгоджене означення є в реченні А сьомому Б першому В третьому А Б В Г Г четвертому 7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому В третьому А Б В Г Г четвертому 2 Прочитайте текст і виконайте завдання 8-14. (1) Палій/вітер обвіяв молоде пшеничне стебло. (2) Дивно, як озеленіла ти, стеблинко, як вижила! (3) Яких ти тільки не/зазнала бід! (4) Цілу осінь лили дощі, земля набралася води, вигнала крихке стебельце. (5) Придавили морози, земля змерзлася, як кремінь, стебло заснуло. (6) Сікли гострі вітри, земля була гола, стеблині не/було захисту. (7) Зрідка випадав сухий сніжок, але зривалися вітри, зганяли сніги з/полів на ліси, в яри, балки де вони осідали. 8. У переносному значенні в тексті вжито слово А вітер обвіяв а Ц Б придавши морози Б _ В лили доші В __ Г земля змерзлася Г [_ 9. Сталим є словосполучення А не/було захисту А — Б обвіяв стебло Б В набралася води В = Г зазнала бід Г __ 10. Через дефіс у даному тексті пишуться слова А Палій/вітер А|_ Б не/зазнала В не/було Гз/полів бП вГ 11. Прийменником є виділене слово А як кремінь Б «е/було В зганяли в яри Г але зривалися А Б В Г 5 12. Прикладка є в реченні А другому АІ І Б сьомому Б П В третьому 1 першому г п 13. Порівняльний зворот є в реченні А першому а Ц Б другому б Ц В п'ятому в П 1 третьому г П -
14. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А п'ятому А Б сьомому Б В четвертому В Г другому Г О Прочитайте текст і виконайте завдання 15-21. (1) Століттями мова народу була тією рікою яку ми називаємо поезією. (2) Поетична грань жила у слові, і слово було не/мислиме без неї, як немислима ріка без води, повно/водність — без глибини. (3) Той, хто не/знає рідної материнської мови або цурається її, засуджує себе на злиденність душі. (4) Батьківщина — це рідне слово. (5) Знай, бережи, збагачуй велике духов-
не надбання свого народу — українську мову. (6) Це — мова великого народу, великої культури. (7) Українською мовою написані не/вмирущі твори Котлярев-
ського і Шевченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя-Левицького і Коцюбинського. 15. У переносному значенні в тексті вжито слово А поезією А Б культури Б В твори В Г рікою Г 16. Запозиченим є слово А поезія А Б злиденність Б В слово В Г ріка Г 6 17. Окремо в поданому тексті, пишуться слова А не/мислиме А| і Б не/знає Б З В повно/водність В Гне/вмирущі / г П 18. Займенником є виділене слово А або цурається А| | Б Батьківщина — це рідне слово БІ | В/я/єю рікою ВІ І Г як немислима ріка без води г СИ 19. Однорідні присудки є в реченні А п'ятому А Б першому Б В сьомому В Г четвертому Г 20. Складнопідрядним із підрядним означальним є речення А друге А Б перше Б В п'яте В Г сьоме Г 21. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А п'ятому А Б другому Б _ В четвертому В [З Г першому Г Прочитайте текст і виконайте завдання 22-28. (1) На величезному, просто безкрайому лані гречки пасуться бджолята. (2) Як гарно їм тут на просторах, у білому квітучому царстві! (3) Трудитись ото в них справжнє життя, і мед вони носять пудами. (4) Порядкує коло бджіл дядько Роман. (5) Він, кажуть, знає таємну бджолину мову. (6) Ходить серед вуликів і щось намовляє бджолятам. (7) Певне, щоб краще роїлися, не хворіли та веселіше носили нектар із близьких і далеких квіток. 22. У переносному значенні в тексті вжито слово А у царстві А | Б вуликів Б [ В бджолятам В | Г із квіток Г І 7 23. Пестливим є слово А веселіше Б квітучому В дядько Г бджолята 24. Прийменником є виділене слово А як гарно їм тут Б ото в них справжнє життя В порядкує коло бджіл Г близьких Г далеких квіток 25. Інфінітивом присудок виражений у реченні А першому Б третьому В сьомому Г четвертому 26. Вставне слово є в реченні А першому Б сьомому В третьому Г другому 27. Однорідні присудки є в реченні А сьомому Б першому В другому Г четвертому 28. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б сьомому В четвертому Г третьому 8 5 Прочитайте текст і виконайте завдання 29-35. (1) Кобзарі-запорожці — це не лише носії народної пам'яті, це ще й музич-
на культура України. (2) Звичайно, набір інструментів, які мали популярність у народі, не обмежувався лише кобзою. (3) У пошані були також ліра, сопілка, скрипка, цимбали, тощо. (4) Певну увагу розвиткові музики приділяв гетьман Богдан Хмельницький. (5) Він любив слухати козацькі пісні й сам грав на кобзі. (6) У 1652 році гетьман підписав універсал про утворення музичного цеху на Лівобережній Україні. (7) Музиканти не лише обслуговували свята, а й супроводжували військо в по-
ходах. 29. Запозиченим є слово А гетьман Б Україна В носій Г утворення 30. Омонімом до слова музика є слово А музика Б музикант В кобзар Г скрипаль 31. Власною назвою є слово А запорожці Б Богдан Хмельницький В гетьман 1 універсал 32. Парним сполучником є виділене слово А не лише обслуговували свята, а й супроводжували А Б не обмежувався лише кобзою Б В любив слухати козацькі пісні й сам грав на кобзі В Г це ще й музична культура України. Г 33. Вставне слово є в реченні А п'ятому Б четвертому В третьому 1 другому 9 1 сьомому і. Пунктуаційну помилку допущено в реченні А другому 34. Однорідні підмети є в реченні А першому АП Ь третьому Б П В другому в | = Г сьомому '— А другому Б третьому В сьомому Г четвертому 10 II. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МОВНИХ ТЕМ ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ Звуки і букви 36. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А під'їзд, ялина, поїзд, ємний, юрба Б мати, серпень, риба, ранок В ясність, мило, яшма, пюре Г береза, рима, шерсть, брат Д миша, трясовина, нянька, життя 37. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А ремінець, приклад, сміється, крона Б стрілець, камінь, стілець, Умань В мрія, об'єм, колія, єретик Г незнайко, пройма, кайма, гойдалка Д збіжжя, насіння, моховиння, гілля 38. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А священик, мадяр, камінь, капюшон Б п 'явка, дощ, щітка, яма В совість, суддя, стільчик, піддашшя Г бязь, волосся, гриб, попідтинню Д ллє, хвилина, секунда, мішок 39. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А рюмсати, порядок, бюро, пюре Б вільний, Поділля, крамниця, гульба В морквяний, рутвяний, духмяний, мотуззя Г бязь, бренькіт, навмання, совість Д приємний, ясний, юний, їжа ЛП в п вг г П ДП А в[ г д А Б[ в[ Г дЕ А[ В[ г[ д! 11 40. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А призьба, молодь, молотьба, кінь Б вертеп, Різдво, свято, кутя В доля, куля, квасоля, бараболя Г Лук'ян, В'ячеслав, Ярослав, Єгор Д трембіта, труба, валторна, фагот 41. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А рядок, ноктюрн, совість, сьогодні Б в'юн, щастя, більярд, плем'я В колосся, льон, тінь, дзеркало Г вестибюль, пюпітр, Нью-Йорк, Йосип Д юннат, футляр, вулиця, журі 42. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А щітка, торф'яний, черв'як, боягуз Б різьбяр, розкіш, колодязь, обличчя В міський, льон, сопілка, сіль Г рядно, буряк, інший, пісня Д лінь, знання, ґанок, школяр 43. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А дзьоб, сьомий, рясний, курінь Б сніг, град, іній, ожеледь В Юрій, п'єса, євро, юрта Г лялька, лиман, книга, брак Д галузь, женьшень, Ірпінь, парасоль 44. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А свобода, літера, жінка, лоза Б вишняк, навмання, степ, кобзар В грудень, січень, квітень, травень Г сяйво, місяць, тиждень, любов Д сім'я, верб'я, уява, поєдинок 45. Букв менше, ніж звуків, в усіх словах рядка А сьогодні, цівка, сльози, прикрість Б більшість, очищення, польовий, малюнок В дзвоник, бадьорий, донька, джинси Г їжак, сховище, яблуко, єдиний Д лань, сім, полюс, саджати 12 46. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А Йосип, йорж, серйозний, льох Б мільйон, матрос, притулок, рабин В пюпітр, сором, квартет, привіт Г фарба, вікно, пензлик, фіранка Д кар'єра, покрівля, черепиця, дашок 47. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А льон, знання, саджу, дзиґа Б смоква, полярник, явір, біологія В пень, день, плетінь, курінь Г пуп'янок, полум'я, м'яч, черв'як Д селянин, привіт, команда, кінь 48. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А тритон, манто, костюм, безодня Б студент, бур'ян, крюк, м'ясо В військо, коваль, пальці, бульйон Г в'яз, дит'ясла, вія, рутвяний Д крейда, духмяний, пам'ять гуща 49. Букв більше, ніж звуків, в усі:* словах рядка А продукт, товар, магазин, прилавок Б міжгір'я, сузір'я, подвір'я, довір'я В Марія, Уляна, Килина, Дарина Г кулька, тьохкати, мідь, дядько Д секретар, лікар, перевір, Харків 50. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А ненька, більмо, полька, льодяник Б щодня, щука, пращур, щур В ковила, пів-Європи, місячник, щирість Г молитва, ночви, угіддя, сміється Д їзда, їстівний, ікло, ікра 51. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А народ, правда, реклама, рід Б дзиґар, джгут, дріжджі, джмелик В явір, маятник, криївка, полум'я Г грюкіт, священик, ягода, їхати Д біографія, боротьба, в'язанка, щедрий 52. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А соловей, курйоз, м'ята, заява А Б плем'я, рядок, цирк, арена Б В торф'яник, юрмитися, форма, інженер В Г буква, сором'язливий, селянство, дощ 1 Д всього, тьохкати, сьомий, осінь ^ 53. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А казка, устрій, шовк, шелест А Б арка, робота, хорт, спілка Б В кіготь, рівень, Василь, значення В Г Прокіп, папір, бондар, край г Д ніч, берег, ярмо, ярка Д 54. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А лінія, ятка, модрина, ялиця А Б сміюся, молюся, боюся, годуюсь Б В надра, нафта, клієнт, Китай В Г Монблан, Памір, Тянь-Шань, Гімалаї Г Д братство, піджак, ґринджоли, студентство ^ 55. Букв більше, ніж звуків, в усіх словах рядка А водій, римар, крамар, лікар А Б ріст, лід, пліт, морок Б В тьмяний, з'їхати, зв'язок, пір'я В Г приймання, роздоріжжя, волосся, збіжжя ^ Д стійка, мийка, лійка, крайка , ^ 56. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А мільйон, з'явитись, досьє, сяють А Б колір, смерть, зілля, рілля Б В матір'ю, в'юн, ящірка, клімат В Г лижник, подвір'я, корова, ялинка Г Д ринва, ніжність, дзиґа, відповідь Д 57. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А народження, льон, яма, щастя А Б їжак, росомаха, білка, вовк Б В священний, пам'ять, боєць, юрмитись В Г сузір'я, молотьба, п'ятниця, яйце Г Д глина, граблі, плетиво, твердження 14 58. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А дзвінок, набат, природа, дзеркало Б дзенькіт, джміль, юність, ялівець В заметіль, малювання, спів, крильце Г вість, подорож, дім, просьба Д насіння, мовлення, ніженька, рибонька 59. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А рілля, корова, гілля, прийом Б буряк, бур'ян, рядно, порядок В яма, культура, драбина, повінь Г щирість, висиджує, заєць, ящик Д кукурудза, ненавиджу, гуща, сяяти 60. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А дзьоб, щодень, висиджує, юність Б трава, дерево, тривога, заздрість В силоміць, курйоз, майор, медаль Г семестр, декан, притулок, ненька Д лящ, свищ, хрущ, кунжут 61. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А вогонь, смуток, сон, кремінь Б походження, дзюркотіння, заощадження, навмання В родинний, шалений, сторінка, мавпячий Г знаряддя, почуття, мотуззя, суддя Д щось, перевіряють, ніяковість, вирощують 62. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А джгут, джигіт, банджо, джиґун Б юннат, кузня, риба, книга В дзеленчати, дзенькати, подзвін, немовля Г паркет, здійсненність, свято, джемпер Д ремінь, кремінь, камінь, струмінь 63. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А намагання, прагнення, мовлення, рішення Б браття, суддя, рілля, правосудця В юстиція, мрія, узагальнення, заміжжя Г вольєр, п'ять, дорога, мільярд -
Д Прип'ять, прив'язь, субота, кіно 64. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А зелень, синь, червень, липень Б явір, ясен, яма, ягуар В політ, юнь, рама, жаба Г ясний, яскравий, зелений, синій Д валіза, галуззя, узбіччя, обличчя 65. Кількість букв відповідає кількості звуків в усіх словах рядка А бар'єр, щепка, свічка, галявина Б реп'ях, праця, лебідь, робота В Рим, льотчик, крем'ях, глобальний Г синь, яв, ґедзь, ґанок Д Мольєр, сором, стрибок, приятель 66. Правильну вимову відображає транскрипція слів у рядку А голубка [гоулубка], кишеня [киешен'а] Б пісня [пісн'а], дзиґа [дзиґа] В кожух [кужух], сміється [с'м'ійєт'с'а] Г казка [каска], дуб [дуп] Д вогко [вогко], поріг [пор'їг] 67. Правильну вимову відображає транскрипція слів у рядку А просьба [прос'ба], вівця [в'івц'а] Б стіл [ст'іл], анекдот [анеикдот] В боротьба [бород'ба], буряк [бур'ак] Г ґудзик [ґудзиек], радість [радіст'] Д міцні [м'іцн'і], матір'ю [матір'йу] 68. Правильну вимову відображає транскрипція слів у рядку А левада [левада], джем [джем] Б щастя [шчас'т'а]. жінка [ж'інка] В няньчити [н'анчити], промінчик [пром'ін'чик] Г човен [човен], свято [св'ато] Д вікно [в'ікно], земля [зимл'а] 69. Правильну вимову відображає транскрипція слів у рядку А м'ята [м'ата], мороз [морос] Б кущ [куш':], джаз [джас] В подвір'я [подв*ір':а], ластівка [ласт'іфка] Г вітання [в'ітан'а], совість [сов'іст'] Д (у) чашці [час'ц'і], пюре [п'уре] 16 70. Правильну вимову відображає транскрипція слів у рядку А різьбяр [р'ізб'ар], дівчата [д'іфч&та] А[_~] Б кукурудза [кукурудза], клинок [клинок] Б !" В фюзеляж [ф'узе"л'аш], підживити [п'іджиевитис] В _] Г зшиток [шгиток], безжурний [бе"ж:урнией] 1 _} Д бур'ян [бур'ан], аґрус [аґрус] —І 71. Буква в позначає звук [в] в усіх словах рядка А велетень, назва, хвиля, вогник А Б вісім, лежав, повість, веснянка Б В пів'яблука, відро, читав, Київ В Г вечеря, здоров'я, Відень, свій Г . Д Шевченко, навчання, виступ, світлиця Д 72. Буква в позначає звук [в'] В усіх словах рядка А відповідь, мовчати, сивина, зав'язь АІ [ Б вірність, відліт, вітер, освіта Б В південь, довір'я, вірш, в'янути В Г дерев'яний, двісті, брова, вовк ^ . Д обов'язок, в'юн, в'юк, ВІДДІЛ Д -
73. Буква ц позначає звук [ц] в усіх словах рядка А цукерка, ціль, ціан, Цицерон АГ Б дочці, цілина, цикати, цифра Б _ В цикламен, цілий, соціологія, цятка В Г рушниця, цегла, ціна, цирк . Д серце, цар, цоколь, цокати Д 74. Буква ц позначає звук [ц'] в усіх словах рядка А дрібниця, цвіркун, цвях, кінець А[ Б внучці, гуцул, чернець, революція В комірець, гліцерин, циновка, левиця В Г церква, качці, місце, гаманець ^ = Д цемент, цікавий, знавець, двадцять Д -
75. Буква с позначає звук [с] в усіх словах рядка А світло, пісня, бабуся, сміливий А[ Б безсмертний, злість, істина, схід Б В струмок, сон, схопити, слово В _ Г писати, сік, стати, сторінка ^ . Д сіль, місяць, сорока, принісши Д -
17 76. Буква с позначає звук [с'] в усіх словах рядка А грається, волосся, просьба, сімейство Б сірка, розрісся, друкуєшся, сюркотіти В снігур, віссю, спасіння, розказати Г сімсот, пісня, сяйво, сім'я Д ламається, одягаєшся, січ, розкласти 77. Звук [ш] є в усіх словах рядка А шишка, щогла, піддашшя, плащ Б щебінь, тиша, шість, пригорща В борошно, зшити, затишшя, щеня Г кошик, шифр, шкода, лоша Д шістсот, конюшина, щоки, безшумний 78. Звук [ш'] є в усіх словах рядка А горщик, щогла, лестощі, шелест Б туш, ліщина, юшка, шлюб В щітка, кошти, черешня, хитріші Г вишня, хороші, аркуш, хащі Д шістнадцять, товариші, меншість, холоші 79. Звук [ч] є в усіх словах рядка А чинара, річний, чільний, харчі Б щелепа, чадо, щур, чай В черга, чіпкий, щодня, чорногуз Г дощ, чіткий, чоботи, проща Д лящ, чорнило, час, чіпси 80. Звук [ч'] є в усіх словах рядка А прощання, алича, чіпок, покруч Б щастя, очільник, хрущ, чийсь В щілина, чіткий, чіплятися, щітка Г кричати, чкурнути, чіпляння, ручай Д площа, щільний, ручний, корчі 18 Алфавіт 81. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А міць, авіатор, береза, вікно, шабля Б спека, пенал, вантаж, слон, гарбуз В війна, мріяти, струмок, школа, ярмо Г абажур, валянок, баклан, граната, диня Д життя, зірка, фінал, грім, угорець 82. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А літера, заєць, гирло, ватажок, балада, бронза Б рослина, вішалка, верстат, верста, вранці В дипломат, диплом, депутат, директор, дилетант Г оборона, сталь, пекло, квітка, ремонт Д перемога, пряник, реклама, сніданок, фойє 83. В алфавітному порядку записані всі слова рядка • А надія, врода, концерт, приміщення, янтар Б радість, рикошет, риска, рослина, ртуть В око, бавовна, турист, знання, кресляр Г гвинт, ласун, пиріг, армія, кіно Д трибуна, фонтан, ліхтар, гриб, щастя 84. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А підручник, подвір'я, помідор, поріг, приклад Б будинок, барвінок, батіг, букле, баштан В пам'ять, таблиця, салат, дорога, драбина Г лев, тигр, леопард, рись, ягуар Д граб, дуб, в'яз, горобина, осика 85. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А лікарня, паспорт, інтерес, земля, велосипед Б обов'язок, образ, опал, опік, острів В пам'ять, таблиця, салат, дорога, драбина Г лев, тиф, леопард, рись, ягуар Д граб, дуб, в'яз, горобина, осика 86. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А архітектура, бароко, готика, модерн, рококо Б сад, город, ножиці, томат, огірок В свічка, село, сало, сановник, секатор Г воля, кавун, риба, кімоно, олівець Д граб, дуб, в'яз, горобина, осика 87. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А м'ята, меліса, мандрагора, мандарин, манго Б пам'ятник, п'єдестал, стела, постамент, обеліск В гурток, грім, герой, грань, гімн Г малина, калина, ожина, лохина, смородина Д бадмінтон, волейбол, гандбол, регбі, футбол 88. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А рекорд, краєвид, музика, папка, збіжжя Б кантата, ораторія, симфонія, соната, фуга В пожежа, дача, ревю, пюре, мислення Г слава, опала, скрипка, контракт, ремінь Д військо, відповідь, варан, верлібр, вступ 89. У якому рядку всі слова написані в алфавітному порядку. А портфель, ручка, лінійка, щоденник, транспортир Б звитяга, орден, медаль, героїзм, солдат В нагідки, обліпиха, платан, розмарин, сальвія Г мірошник, чоботар, стельмах, гончар, кожум'яка Д любов, канал, прізвище, захист, резина 90. В алфавітному порядку записані всі слова рядка А проспект, обкладинка, посуд, імперія, добро Б шуліка, корсет, піджак, спорт, уривок В дуга, зілля, турбота, селище, почерк Г полудень, Примор'я, професія, пустун, п'ятниця Д жито, опришок, німець, поза, сила 20 Літери с, ю, я 91. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка А юрба, ємний, поезія, яблуко Б рядно, насіннєвий, рядок, яма В прямо, юнкор, ряст, ряжанка Г дядько, Юрій, мовленнєвий, тюрма Д юшка, тюлька, тюль, життєвий 92. Літери я, ю, с позначають два звуки в усіх словах рядка А прядиво, ллє, кон'юнкція, грязь Б ялиця, люстерко, галявина, яхтсмен В Юпітер, Юнона, Європа, Ямайка Г люстра, полюс, крюк, ін'єкція Д Брюс, нюанс, няня, лляний 93. Літери я, ю, с позначають два звуки в усіх словах рядка А кольє, матір'ю, горня, гусляр Б ягня, слоненя, тигреня, жирафеня В покоління, намагання, прагнення, устремління Г поява, якут, роз'ємний, юрта Д балія, шухляда, сюрчати, Цюріх 94. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка А колія, пряник, буряк, життєпис Б єнот, яхта, юність, єдиний В путгя, життя, бювар, насіння Г бутгя, дрантя, з'єднаний, вестибюль Д прання, прядка, приємний, юхта • 95. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка ' А шукання, духмяний, медвяний, рутвяний Б бляха, гілля, суддя, мотуззя В рюмсати, трюм, крапля, Євразія Г Єреван, помістя, ключ, клямка Д арф'яр, кар'єр, черв'як, ярмо 96. Літери я, ю, € позначають два звуки в усіх словах рядка А єфрейтор, солянка, нюхати, брюки Б ячмінь, яєчня, колосся, злюка В ювелір, кювет, люфт, Люм'єр Г Юда, під'юджувати, вим'я, єхидна Д плюс, лляний, ллється, ключка 97. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка А щотижня, лижня, конюшня, сміттєзвалище Б ґуральня, Мюнхен, збіжжя, нюх В Єрихон, юка, Єрусалим, Ямайка Г понюшка, крякати, гюйсовий, горлиця Д фюзеляж, бюджет, бязь, ряска 98. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка А підтяжка, лялька, любов, людина Б людство, конюх, Рюрик, дюшес В зябра, лякати, зяб, нюняти Г Євангеліє, стою, кур'єр, ямб Д рюкзак, рюш, ряса, рябчик 99. Літери я, ю, є позначають два звуки в усіх словах рядка А роздоріжжя, прибережжя, навмання, попідтинню Б Єсентуки, Юрмала, Ялта, Ятрань В грюкати, плюмаж, плюралізм, флюс Г зайченя, вовченя, бусленя, козеня Д стрілянина, поллється, днювальний, козячий 100. Літери я, ю, с позначають два звуки в усіх словах рядка А смаглявий, кулеб'яка, дюжина, Дюма Б Нюрнберг, манікюр, пюпітр, сюжет В мюзикл, конюшина, корюшка, прядиво Г євхаристія, Єгипет, позв'язувати, двоюрідний Д сміттєпровід, зяблик, зюйдвестка, кюрі 101. Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка А п'явка, фортеп'яно, Гап'юк, стаття Б сміттєпровід, клювати, фюзеляж, патякати В рілля, Стеф'юк, черв'як, розкішшю Г рябий, арф'яр, від'ємний, буряк Д ряд, тюк, портьє, яма. 102. Літери я, ю, с позначають один звук в усіх словах рядка А життєвий, нявкати, коню, лялька Б Японія, Коломия, Мюнхен, В'ятка В Клязьма, ключ, нюхати, церемонія Г юка, Юда, Юта, Ява Д з'юрмитися, кальян, корпія, прем'єра 22 103. Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка А дит'ясла, пасьянс, тьмяний, Гаргантюа Б без'язикий, пан'європейський, олов'яний, дерев'яний В пісня, поняття, в'язанка, з'юрмлений Г дитячий, Валюша, лляний, останнє Д поллється, кольє, відкриття, коаліція 104. Літери я, ю, с позначають один звук в усіх словах рядка А в'юнкий, ятрити, вія, боязнь Б краков'як, Ньютон, міжгір'я, цвях В гравюра, капюшон, мадяр, моряк Г юшка, зрання, п'ять, рюкзак Д свято, Ілля, з'єднати, Ющенко 105. Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка А знаряддя, кам'яний, юнга, яхта Б торф'яний, пуп'янок, майбуття, ящірка В рюмсати, В'ячеслав, ін'єкція, поезія Г бязь, міддю, ялівець, ярка Д Полісся, пюре, совістю, значеннєвий 106. Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка А канюля, востаннє, квасоля, медвяний Б п'ятниця, чудо-юдо, сузір'я, Поділля В боязкий, компанія, м'який, віяло Г буряк, бур'ян, коряга, твоє Д затишшя, дев'яносто, роз'юшити, соболячий 107. Літери я, ю, є позначають один звук в усіх словах рядка А дев'яносто, королю, ллються, трьохярусний Б півонія, матуся, няньчити, хазяїн В колядка, значення, теля, понюхати Г сімдесят, п'ятсот, зв'язковий, Кюрі Д маля, матриця, плює, в раю 108. Літери я, ю, с позначають один звук в усіх словах рядка А алюмінієвий, священик, радістю, попідтинню Б мисленнєвий, відкриття, рюш, колючка В черв'як, моряк, коньяк, як Г Дюма, крюк, сулія, покрівля Д тьмяний, лялька, Рябко, коляска 109. Літери я, ю, с позначають один звук в усіх словах рядка А співжиття, воєнний, псячий, Юдея Б ізолятор, ейфорія, підніжжя, м'яз В мюнхенський, м'ясорубка, лютий, дієслово Г диз'юнкція, комп'ютер, дистриб'ютор, інтерв'ю Д ігуменя, іжиця, дюшес, полювання 110. Літери я, ю, с позначають один звук в усіх словах рядка А малієць, канадієць, європеєць, італієць Б малятко, Росія, копія, феєрія, дієвий В ієрогліф, ряска, псуючи, спеція Г полюс, подолянка, Сєверодонецьк, разючий Д ятка, юзом, єнот, юнкер Буквосполучення дз, дж 111. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А родзинка, джміль, дзвякнути, джемпер Б надзамковий, віджити, ґедзь, джоуль В дзиґа, дзуськи, підживлювати, джгут Г джиґун, підзвітний, переджнивний, піджарювати Д підживлення, джеркотіти, підзаголовок 112. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А віджати, ходжу, підзахисний, продзагін Б дзвякати, дзьоб, джинси, дзвіночки В дзвеніти, надзвичайний, піджива, підземелля Г саджати, переджовтневий, надземний, віджимати Д підземний, дзеленькати, дзвінкий, підживлення 113. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А переджнивний, дзвеніти, підживиш, джмелиний Б ходжу, відзначити, підземка, надзвичайний В відзначення, розбуджу, надзелень, віджувати Г надзьобати, джмелиний, відзвітувати, наджидати Д джура, кинджал, дзвякнути, дзвіниця 114. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А відзначити, роздати, піджати, дзвінок Б підземний, джентльмен, віджити, віддзвонити В дзьоб, іудзик, дослідження, джерело Г віддзеркалення, дзеркало, дзюрчати, підземелля Д бджола, надзвуковий, передзбиральний, відзвучати 24 115. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А відзначатися, наджидати, відзначити, джміль А Г Б передзахідний, віджити, джерело, піджива Б[ В воджу, віджимання, відзолити, відзив В Г джунглі, ходжу, народжується, дзенькіт ^ Д відзнака, віджим, відзовись, переджнивний Д-
116. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А надзвуковий, наддзюбати, піджива, відживаючий Б джунглі, джентльмен, дзбан, дзижчати Б Г~ В дзьобнути, передзбиральний, віджнивувати, джміль в П Г надзір, відживлення, оджилок, передз'їздівський ГІ Д одзолювати, відзвук, віджим, піджак ''І— 117. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А бюджет, дзвіниця, розгладжувати, дзиґар А[ Б Надзбруччя, підзаголовок, дзявкотіти, підживити Б В джигіт, передзвітний, джура, віджнивувати В Г джонка, надзоряний, надзиратель, піджати г, Д підзубрити, джига, підживлювач, наддзьобок Д -
118. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А підземний, сиджу, воджу, наджиттєвий А Б надзвонити, відзимувати, підземник, збуджений Б В дзенькіт, Джакарта, джин, дзеркало В Г підживити, дзенькати, відживати, передзасівний Г. Д надземний, переджнивний, віджилий, піджарка Д -
119. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А відзначуватися, підзаправити, надзірний, надзижчати А[ Б наджидати, підзміна, відзвітувати, піджарити Б В заходжу, віджимання, підзвітний, підземелля В Г саджанець, підзубрити, відзначний, піджива Г _ Д дзиґа, дзижчати, джунглі, омолодження Д 120. Буквосполучення дз, дж позначають один звук в усіх словах рядка А передзахідний, передзимовий, переджнивний, походження А[ Б наджаротривкий, понадзвуковий, джерельний, понадземний Б В підзор, підзолистий, надзаплавний, віджартуватися В Г передзвін, відродження, джигіт, джинси Г. Д віджахнути, відживати, відзиватися, відземок Д -
25 Літери Г І Ґ 121. Буква ґ вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)еографія, сні(ґ,г)гур, (ґ,г)ектар, ву(г,г)ляр Б а(ґ,г)рус, (ґ,г)ратки, (ґ,г)удзь, (ґ,г)ринджолята В (ґ,г)уркіт, (ґ,г)амуз, (ґ,г)ума, (ґ,г)угенот, (ґ,г)рудень Г па(г,г)ода, по(ґ,г)ром, (ґ,г)арувати, (ґ,г)айка Д (ґ,Губернатор, (ґ,г)ультяй, (ґ,г)ромада, (Ґ,Г)реція 122. Буква ґ вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)удзик, дзи(ґ,г)а, (ґ,г)рунт, (ґ,г)атунок Б (ґ,г)риляж, (ґ,г)роно, (Ґ,Г)авана, (ґ,г)адюка В (ґ,г)азель, (ґ,г)ерой, по(ґ,г)ода, (г,г)а(ґ,г)ара Г (ґ,г)айморит, (ґ,г)еометрія, (ґ,г)іпс, (Т,Г)рузія Д (ґ,г)умор, (ґ,г)умус, (г,г)урт, (ґ,г)оробець 123. Буква г вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)рим, бур(ґ,г)омістр, (ґ,г)ранула, (ґ,г)равер Б (ґ,г)раб, (ґ,г)осудар, (ґ,г)орох, (ґ,г)отель В (ґ,г)ава, (ґ,г)азда, (ґ,г)едзь, (ґ,г)ел(ґ,г)отіти Г (ґ,г)нець, (ґ,г)омілка, (ґ,г)лясе, (ґ,г)о(г,г)іт Д (ґ,г)одинник, (Ґ,Г)о(ґ,г)ль, (ґ,г)левкий, (г,г)лум 124. Буква ґ вживається в усіх словах рядка А де(ґ,г)устація, (ґ,г)урман, (ґ,г)люкоза, (ґ,г)ромовержець Б ре(ґ,г)ата, (ґ,г)равюра, лі(ґ,г)а, поло(ґ,г)и В (ґ,г)ратчастий, (ґ,г)расувати, (ґ,г)валт, під(ґ,г)рунтя Г лі(ґ,г)во, педа(Г,г)о(ґ,г), (ґ,г)раматика, (ґ,г)рафік Д (ґ,г)енерація, за(ґ,г)рава, (ґ,г)ра, (ґ,г)уру, (ґ,г)усляр. 125. Буква ґ вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)лобус, (ґ,г)іпс, (ґ,г)ендляр, (г,г)елій Б (ґ,г)ачок, (ґ,г)ієна, (ґ,г)ематома, (ґ,г)авань В (ґ,г)азопровід, (ґ,г)айдук, (ґ,г)айдамака, (ґ,г)речка Г (ґ,г)анок, дзи(ґ,г)ар, дзи(г,г)отіти, (ґ,г)ирли(ґ,г)а Д (ґ,г)амір, (ґ,г)амма-промінь, бух(ґ,г)алтер, Єван(ґ,г)еліє 126. Буква ґ вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)атунок, ле(ґ,г)інь, (г,г)речність, (ґ,г)лей Б діа(ґ,г)рама, ко(ґ,г)орта, (Ґ,Г)омер, (Ґ,Г)ю(ґ,г)о В ле(ґ,г)ені, козарлю(ґ,г)а, (Ґ,Г)аличина, (ґ,г)олубець Г (ґ,г)орнятко, (ґ,г)орбоконик, (ґ,г)оробина, (ґ,г)раблі Д при(г,г)оломшити, (г,г)ірський, (Ґ,Г)імалаї, Порту (ґ,г)аіія. ди 127. Буква ґ вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)оризонт, (ґ,г)еоло(ґ,г)ія, а(ґ,г)ресія, а(ґ,г)роном А — | Б ар(ґ,г)онавти, кіло(ґ,г)рам, фото(ґ,г)рафія, про(ґ,г)рама Б | В (ґ,г)азета, (г,г)енерал, мо(Г,г)утній, Ан(г,г)лія В З Г (ґ,г)рамота, (ґ,г)астролі, (ґ,г)омеопатія, біо(ґ,г)рафія ' І ] Д дзи(ґ,г)лик, (ґ,г)андж, (г,г)уля, джи(ґ,г)ун Д —• 128. Буква г вживається в усіх словах рядка А (ґ,г)рація, томо(ґ,г)рафія, (ґ,г)рафоман, коре(ґ,г)вати А[ Б (ґ,г)ер(г,г)отіти, (ґ,г)о(ґ,г)ель-мо(ґ,г)ель, (ґ,г)речний, (Г,г)и(ґ,г)нути ВЦ В (ґ,г)ребля, в(ґ,г)атити, (ґ,г)раф, (ґ,г)ранд в П Г (ґ,г)радус, де(ґ,г)енерат, (ґ,г)росмейстер, ан(ґ,г)ел Д по(ґ,г)роза, (ґ,г)римаса, (ґ,г)речкосій, я(ґ,г)ода 129. Буква г вживається в усіх словах рядка А Ви(ґ,г)равати, (ґ,г)ойдалка, за(ґ,г)отівля, (г,г)римати А[ Б (ґ,г)уркіт, (ґ,г)уртожиток, за..оюватися, ву(ґ,г)лець Б В (ґ,г)учиомовець, (ґ,г)арантія, (ґ,г)усар, (ґ,г)ороскоп В Г (ґ,г)онта, (ґ,г)рунь, дзи(ґ,г)лик, (ґ,г)ердан г „ Д дра(ґ,г)ун, (г,г)оспіталь, му(ґ,г)икати, ка(г,г)ан. Д • 130. Буква г вживається в усіх словах рядка А ка(г,г)ат, зи(г,г)ота, лозун(г,г), зма(ґ,г)ання А[ Б ма(г,г)ній, бур(ґ,г)омістр, (г,ґ)орностай, Ка(ґ,г)арлик Б В за(ґ,г)ін, (ґ,г)овіти, (ґ,г)орло, бульдо(ґ,г) В Г ма(ґ,г)нолія, що(ґ,г)ла, щи(ґ,г)лик, ма(ґ,г)істр Г Д (ґ,г)расувати, Великий (Ґ,Г)рунь (г,ґ)ала(г,ґ)ан, (г,ґ)валт Д 27 Дзвінкі та глухі приголосні 131. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А солома, доля, жолудь, дід Б кошик, стремено, казка, грім В горобина, щастя, линути, плин Г жаба, слово, кошик, листя Д цвях, ніготь, життя, фарба 132. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А брязкіт, корова, грім, береза Б домра, зозуля, лебідь, ліра В м'яч, парта, метро, дощ Г ландо, перо, гніт, ярмо Д межа, дорога, ніч, сосна 133. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А цирк, кущ, плащ, голос Б вітер, сон, листя, суша В явір, жолудь, ягода, береза Г зірка, мова, холод, кістка Д пісок, місто, школа, сестра 134. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А осінь, книжка, кожух, легше Б зсув, попіл, горіх, курага В воля, спокій, осока, театр Г земля, медаль, родина, зима Д абетка, сніг, дочка, брат 135. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А колос, колиска, крик, скріпка Б новина, вересень, колір, буква В берег, лікар, посох, швачка Г клуня, мандри, хата, поріг Д нога, баян, слово, рада 136. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А верес, ренет, ракурс, пташка Б стать, темнота, повіка, їжак В рядно, хутро, тканина, сир Г ствол, леміш, роман, знання Д Різдво, зілля, діброва, залізо 28 137. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А град, буря, дім, маляр Б клумба, поле, свисток, скирта В плащ, річка, вітер, совість Г дзиґа, свердло, криза, схід Д груша, мавпа, розмова, правило 138. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А лящ, пір'я, місяць, узлісся Б гра, вода, голова, горобина В портфель, козак, метеор, плід Г медик, тепло, стріха, похід Д зброя, кран, накип, хліб 139. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А обслуга, пилка, крупа, допит Б союз, червень, аптека, суміш В мадяр, небо, гиря, знання Г чари, кран, постоли, аташе Д внук, режисер, острів, соловей 140. В усіх словах приголосні лише дзвінкі в рядку А посол, життя, кукурудза, паска Б куліш, манна, садок, трунок В пісня, прапор, млин, жезл Г долина верба, джаз, рілля , Д ряса, велет, батіг, мураха, шляхта 141. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А птах, акт, хата, список Б голова, ніс, чоло, рука В словник, тигр, жанр, лан Г казка, поле, робота, фартух Д город, степ, тайга, ліс 142. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А соловей, лев, грім, шофер Б кішка, соха, посох, пісок В озеро, завод, Полісся, роман Г гроза, поема, кіно, робота Д комбайн, вода, зілля, корова 143. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А кава, мрія, жінка, слава Б спека, шість, піт, пакет В трава, береза, порох, свобода Г саджати, доба, зона, радість Д сніг, іній, град, хуртовина 144. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А рукав, слон, гімн, комод Б замок, символ, ремонт, вересень В поет, опік, чаша, пастух Г чоловік, левада, фінал, хрущ Д принц, комар, барабан, двері 145. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А шрам, чайник, лити, холод Б вечір, урок, голос, таємний В ворог, театр, дощ, вулиця Г циган, фартух, лан, заєць Д косити, чашка, стека, котити 146. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А павич, танець, криниця, місто Б хмара, прапор, рамка, артист В преса, атлас, хитрий, джміль Г коса, фокус, щука, пити Д кращий, школяр, чистий, лінія 147. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А шиття, сік, суша, хитати Б ховрах, згода, молодь, мороз В додаток, дах, гай, плуг Г гора, чай, дія, двір Д число, гімн, чорний, вишня 148. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А рада, захід, урожай, голос Б дилема, бак, дуб, згода В кафе, осика, піст, кошик Г дім, портрет, кордон, танець Д діжка, гуркіт, кінь, зима ЗО 149. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А антена, радіо, страх, колона Б село, одяг, метро, родина В місто, тісто, сопілка, спекти Г волошка, чорнило, мак, пляшка Д шахи, каша, посуха, соска 150. В усіх словах приголосні лише глухі в рядку А віра, доба, черешня, Б лічба, ніч, штора, загадка В відгук, черв'як, рілля Г щука, папка, чашка, щітка Д коридор, залізо, молоток, круча М'які та тверді приголосні 151. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А сяють, пісня, сіллю, місяць Б льон, любов, сузір'я, степ В яма, шпак, ялина, військо Г грюкати, боротьба, дзьоб, серпень Д щедрий, юрба, полум'я, в'юн 152. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А гуща, вершина, лекція, воля Б рілля, бійня, ллють, лінь В священний, кидають, обличчя, ряска Г ранок, ягня, клієнт, шерсть Д сніг, бульйон, пір'я, тьмяний 153. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А угіддя, культура, джміль, пюре Б рясно, боєць, зерно, опеньок В тінню, арія, збіжжя, няня Г подвиг, зв'язок, кур'єр, вулкан Д Японія, дощ, буряк, п'ять 154. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А священик, військо, колосся, голубінь Б мряка, уявлення, ніж, Ялта В святковий, ніченька, зустріч Г Львів, ніжність, досьє, вирощують Д сірість, юність, мідь, кількість 155. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А дзенькіт, джем, ячмінь, кутя Б фільтр, вінок, хід, свято В юшка, партія, долоня, ювелір Г зілля, кінь, лінія, сіль Д ряд, клієнт, юрта, полум'я 156. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А людськість, цяця, люляє, цяця Б доля, студент, країна, яблуко В тополя, рядно, земля, оцінка Г дзеркало охорона, суддя, полька Д лялька, палець, колосок, фініш 157. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А нюх, їхати, дерево, людство Б думка, юрба, пюре, садити В (у) лісі, унція, місяць, осіннє Г здоров'я, мужність, бюст, ранок Д меню, підгір'я, лозунг, єнот 158. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А Різдво, листя, доміно, білка Б Нюся, місія, лілія, ллє В сльоза, м'який, горіх, співак Г вечеря, кузня, ювілей, гопак Д пшениця, молитва, буква, батько 159. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А кутя, сторіччя, пальці, в'юн Б Дюма, Гюго, Бальзак, Стендаль В будівля, ребус, публіка, сусід Г струмок, синій, рюмсати, буря Д Ілля, людяність, няньо, ллється 160. В усіх словах приголосні лише м'які в рядку А дідусь, річка, вбрання, б'ється Б полюс будівля прем'єра, юнкер В міль, угіддя, (в) тіні, сміття Г люстра, рум'янець, ягода, вугілля Д напруга, суфле, батон, п'єдестал 32 161. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А буква, товар, небо, доктор Б купівля, губа, віддаль, в'юн В вухо, мотуззя, верблюд, роман Г наголос, море, ядро, рушниця Д автобус, етап, торішній, речення 162. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А юшка, кавун, зігріти, ювілей Б крайній, поезія, матриця, юність В глибина, кукурудза, дерево, сегмент Г математика, п'єса, лілія, іменник Д бабуся, душа, сторонній, сусід 163. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А узбережжя, солом'яний, блюдце, нюх Б синє, успіх, рядно, річка В акваріум, економіка, ім'я, місяць Г ескадра, борода, конкурс, груша Д луг, дзиґа, елегія, формація 164. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А Європа, дупло, здоров'я, Тернопіль Б жук, забава, ідеал, заклад В вага, гусеня, вересень, метеор Г веселка, горобець, липень, заєць Д пюре, доля, кар'єра, чемпіон 165. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А єретик, зранку, коліно, екзотика Б житній, ескіз, новела, полюс В гобелен, порада, зозуля, січень Г порожній, лебідь, з'єднання, рельєф Д напруга, етнос, спека, депо 166. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А голос, довжина, фасон, етап Б сторонній, префікс, баскетбол, літопис В В'єтнам, четвірка, зображення, булка Г смерть, суфікс, шість, дружній Д фізкультура, соловей, уряд, цукор З* БіпєцькаО. Укр. мова: Тестові завдання для підготовки до ЗНО 167. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А юстиція, еталон, прем'єр, майдан Б момент, дуга, епос, намет В біографія, робота, ґуля, Дунай Г блищати, голова, вуж, будівля Д родина, селянин, ллється, мрія 168. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А люлька, юнга, Україна, юність Б колос, зуб, байка, лука В свято, яблуня, пасіка, акула Г козак, сюжет, питання, гуляння Д куртка, муха, гума, удача 169. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А Європа, рух, ад'ютант, ліс Б купець, колосся, будівля, кульбаба В дудар, душа, турок, лютий Г поле, степ, корова, щука Д полуниця, капітан, бюджет, дівчина 170. В усіх словах приголосні лише тверді в рядку А радіо, вечір, подорожній, пенал Б Єгипет, зелень, п'явка, Сімферополь В зранку, землетрус, стопа, кордон Г напруження, ціна, цукор, нерв Д Гімалаї, деталь, Львів, дужка 34 Правила переносу слів 171. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А міль-йон, П. Грабов-ський, під-живити, пів-зошита Б пі-дбігги, са-ді-вник, о-сінь, кіно В пок-лонитися, ріл-ля, на-йкращий, НА-ТО Г бі-йка, сход-ження, о-б'єкт, прий-менник Д ро-здати, прис-лівник, раді-о, І.П.-Котляревський 172. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А Дніп-ро, при-слівник, В. А. Си-моненко, україн-ський Б ре-дька, пої-хати, лі-йка, ро-зораний В населе-ння, сві-йський, погод-жувати, у-купі Г пі-варкуша, гр.-Кравченко, нагре-бти, мі-льярд Д рай-он, зе-млемір, прий-шов, 1985-р. 173. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А 10-хв, бой-овий, прек-расний, ім.-Шевченка Б без-хмарний, дво-складовий, но-ве-ла, ґу-дзик В чорноб-ривий, низ-ько, сіль-ський, погод-жувати Г а-рхігектура, пі-дземний, бур'-ян, о-сінь Д за-йчик, знай-омий, стан-ьте, зна-ння 174. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А ремо-нт, под-звін, кни-га, ре-жи-сер Б медал-ьйон, ко-нцерт, пі-сня, жи-тло В хо-джу, силь-ний, роз'-єднати, ім-міграція Г Лук-'ян,.пі-дбити, ро-з'єднати, карти-нний Д уз-біччя, на-дзвичайний, рад-жу, краєз-навство 175. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А гра-йся, ві-джити, низь-ко, нау-ка Б під-жак, мовоз-навство, за-клик, край-ній В бі-ологія, бай-ка, под-зьобати, зац-вілий Г ака-демія, зай-чик, га-йок, Яро-слав Д осіннього, шістнад-цять, далекос-хідний, війсь-ккомат 176. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А ділен-ня, щоде-нно, зап-рошення, коломи-йка Б під-писати, кра-єзнавчий, підіг-ріти, най-мення В перене-сти, Л.-Костенко, 2003-р., п'ятнад-цять Г на-йосновніший, подоро-жжю, двос-кладовий Д ра-йон, письмен-ник, віл-ла, Т. Шев-ченко 177. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А гапиць-кий, ро-зміняти, А.-Малишко, о-б'єктив Б прис-лів'я, ХХ-ст., под-виг, попере-дній В під-жак, трьо-хсот, зас-трахувати, о-куляри Г пі-дживлення, окра-йчик, приголо-сний, батальй-он Д під'-їзд, са-джати, дав-нього, без-соння 178. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А пір-'ям, ві-льний, п.-Горобченко, ро-знести Б під-хід, тиж-день, при-їхати, водо-спад В Дем-'ян, сті-льчик, ко-лгосп, розіг-нати Г кукуруд-за, під-робка, сіль-ський, о-рел Д пора-дник, помі-чник, поз-найомити, квіт-ник 179. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А 50-дм, землез-навство, зад-звонити, нев-благанний Б дит-'ясла, пі-ддати, раді-о, акад.-Вернадський В Оде-са, під-ходити, чорно-зем, чай-ка Г від-даль, П.Г.-Тичина, бой-овий, прек-расний Д до-ньчин, на-дземний, що-де-нник, перев-зутися 180. Правильно поділені для переносу всі слова в рядку А міль-ярд, приї-хати, па-спорт, раді-о Б ге-ологія, кон-церт, ві-дділ, стоя-чи, В вис-сати, ще-дрий, вип-равдати, трьо-хсот Г стій-кий, проф. Кононенко, гай-ка, роз-жарення Д вуд-жений, ві-дзив, О-ОН, місь-кком 36 Склад 181. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А блюд-це, Ду-най, порт-рет, Ю-хим Б пля-ма, лі-ле-я, дю-жи-на, де-ре-во В шо-ко-лад, чер-га, п'є-са, буль-йон Г пю-пітр, рід-ня, будів-ля, сту-дент Д і-мен-ник, бе-тон, під-руч-ник, ін-же-нер 182. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А тіо-ло-ни-на, га-зе-та, ко-ро-ва, сло-во Б зеб-ра, го-ріх, о-лень, сум-ка В ли-жі, со-вок, риб-ка, слід-ство Г фі-ло-лог, під-руч-ник, зо-шит, каш-кет Д смі-ли-вий, но-га, фур-шет, кур-ка 183. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А кар-ти-на, бе-рег, іс-то-рі-я, сер-віз Б сім'-я, ра-дість, яр-ма-рок, жи-раф В ро-бо-та, е-по-ха, ко-за, ри-ма Г Єв-ген, е-ше-лон, об'-їзд, ту-рист Д айс-берг, ї-даль-ня, сис-те-ма, прі-зви-ще 184. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А ар-те-рі-я, ба-ян, чап-ля, те-атр Б пор-ці-я, по-ляр-ник, Ки-тай, п'ят-ни-ця В добродій, дядь-ко, вів-ця, кур-ка Г май-дан, за-єць, во-дій, ю-ність Д а-у-ди-то-рі-я, бу-ря, та-лі-я, збі-жжя 185. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А со-ло-вей, клі-мат, лек-ці-я, вів-то-рок Б книж-ка, ін-дик, дик-тант, віт-ри-на В іс-то-рик, ві-тер, дріт, со-ло-ний Г рі-ка, по-е-ма, лю-ди-на, го-ди-на Д ми-тець, спі-вак, кен-гу-ру, ри-бал-ка 186. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А Те-тя-на, я-ро-ви-на, до-ві-ра, ци-бу-ля Б солярій, ге-рой, сук-ня, Хрис-ти-на В є-пис-коп, я-кір, зі-лля, бак-те-рі-я Г юш-ка, Ки-їв, вій-на, бай-рак Д рій, хо-кей, ляль-ка, ряд-но 187. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А ко-ро-вай, до-лар, взу-ття, сві-жий Б п'ят-ка, зброяр, столяр, ко-миш В по-ді-я, ме-ню, гі-не-я, пре-мі-я Г ге-ро-їзм, Анд-рій, мо-гут-ній, ї-жак Д ма-ти, єд-ність, у-я-ва, спо-гад 188. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А бу-ряк, під-йом, по-ря-док, га-ря-чий Б о-ку-ля-ри, но-га, лю-ди-на, а-ка-де-мі-я В м'я-кий, рюк-зак, ви-на-хід, я-кість Г а-бі-ту-рі-єнт, річ-ни-ця, бо-йо-вий, що-ден-ний Д кро-ку-ю, ю-нац-тво, Ио-сип, я-щір-ка 189. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А ко-лір, сенс, май-стер, стер-ня Б си-фон, кі-но, бал-ка, сон-це В мас-ло, ріп-ка, ку-рінь, біл-ка Г смо-ро-ди-на, ру-ї-на, си-ни-ця, хо-ди-ти Д ю-нак, жу-пан, о-бе-ріг, ко-зел 190. Усі склади відкриті в усіх словах рядка А рід-кіс-ний, гу-ща-ви-на, ї-даль-ня, о-бе-ре-мок Б ар-ха-їзм, при-чі-лок, гі-гант, де-кан В свя-іце-ник, те-ніс, іменник, юрба Г дис-тан-ція, по-ді-я, ін-те-лект, ти-тан Д си-ту-а-ці-я, со-ло-ма, си-ро-та, до-ро-га 191. Усі склади закриті в усіх словах рядка А Кан-кан, м'яч, жур-нал, сніг Б Пі-ра-мі-да, кін-ців-ка пе-ре-дзвін кри-ни-ця В Ра-ді-ус, де-віз, ліб-ре-то, ка-ло-рі-я Г Ки-їв, пре-мі-я, по-їзд-ка, по-ря-док Д Сто-лиця, мис-ли-вець, иід-су-мок, ве-се-лий 192. Усі склади закриті в усіх словах рядка А У-кра-ї-на, пля-ма, га-зе-тяр, бан-де-роль Б кон-курс, крем-ній, миш'-як, під'-їзд В рос-ли-на, спо-кій, бю-джет, Кра-ків Г Є-ги-пет, со-ба-ка, бу-ди-нок, рюк-зак Д си-ній, ру-дий, жов-тий, чер-во-ний 38 193. Усі склади закриті в усіх словах рядка А Єв-ро-па, по-лю-ван-ня, хо-кей Б є-нот, між-гір'-я, я-рус, юн-га В кон-верт, їд-кий, аль-янс, гей-зер Г ма-рі-я, со-ром, те-ра-пі-я, ге-рой Д ях-та, Тер-но-піль, пря-ди-во, за-мок 194. Усі склади закриті в усіх словах рядка А сиг-иал, ііх-ній, верш-ник, пар-кан Б зо-шит, бу-дяк, яб-лу-ко, м'я-со В ар-мі-я, со-ло-вей, яр-мо, май-ка Г мсд-вя-ний, по-лень, Ял-та, ю-нак Д крапля, дух-мя-ний, бу-ряк, зна-ти 195. Усі склади закриті в усіх словах рядка А у-чи-тель, мо-ток, на-ді-я, мет-ро Б мо-лодь, вік-но, бу-ря, кіст-ка В кон-ве-єр, я-ви-ще, кра-су-ня Г кон-церт, сік, мрій-ник, бур-нус Д ко-пій-ка, ди-ти-на, кот-ле-та, зра-зок 196. Усі склади закриті в усіх словах рядка А і-лю-зі-я, го-ри-зонт, па-ра-соль-ка, ім'-я Б го-рох, гра-фік, Бал-ти-ка, клі-ент В мо-ряк, фа-янс, ін'-єк-ці-я, є-гер Г лю-бов, ри-су-нок, сир, пі-сок Д фут-бол, кон-флікт, міль-йои, юи-нат 197. Усі склади закриті в усіх словах рядка А ма-є-ток, ма-йор, ге-рой, ба-ран Б кай-зер, шарф, ім-пульс, ім-бір В га-мір, лаз-ня, тех-ні-ка, зір-ка Г чо-ло-вік, м'я-та, чар-ка, люд-ство Д п'я-тір-ка, свя-то, е-ко-но-мі-ка, І-та-лі-я 198. Усі склади закриті в усіх словах рядка А лі-кар, ю-рист, со-вість, за-хо-ди-ти Б ма-те-рик, ви-рок, ро-ди-на, ха-зя-їн В ін-ді-я, сис-те-ма, па-січ-ник, кон-во-їр Г ган-чір-ка, со-піл-ка, ле-бідь, інс-тру-мент Д кань-йон, шлях, тиж-день, бур'-ян 199. Усі склади закриті в усіх словах рядка А спіл-ка, бі-о-гра-фі-я, сьо-год-ні, во-як Б Різд-во, різь-бяр, хі-мі-я, зо-ря В маг-ній, ключ, буль-йон, кур'-єр Г ін-дуст-рі-я, сю-жет, в'ї-ха-ти, ре-зо-нанс Д віс-ник, дзвяк-ну-ти, па-віль-йон, лі-те-ра 200. Усі склади закриті в усіх словах рядка А кі-ло-грам, риб'-я-чий, ляль-ка, яд-ро Б жін-ка, е-пос, по-люс, сон-це В хо-лод-ний, рай-ду-га, ву-ли-ця, цвя-шок Г зяб-лик, воль-єр, гур-ток, біль-ярд Д Сер-гій, ся-я-ти, тьмя-ний, ва-ре-ник Наголос 201. Наголос на першому складі мають усі слова рядка А спина, подруга, випадок, приятель Б верба, загадка, олень, квартал В виразний, рукопис, спаржа, в'язкий Г граблі, товстий, разом, приязнь Д вимова, фетиш, спина, причіп 202. Наголос на першому складі мають усі слова рядка А індичка, цурпалок, амфора, винахід Б напій, айва, камбала, череда В петля, вільха, аншлюс, ваги Г статуя, центнер, сердити, вчення Д виразно, випадок, деспот, колія. 203. Наголос на другому складі мають усі слова рядка А щогла, новий, гуртожиток, порядковий Б видання, середина, літопис, вантажівка В каталог, чарівний, висіти, перепустка Г псевдонім, каталог, вітчим, верба Д горошина, бородавка, статуя, мережа 204. Наголос на другому складі мають усі слова рядка А вільха, завдання, олень, феномен Б предмет, квартал, параліч, слина В одинадцять, корисний, всередині, навчання Г запитання, фартух, адже, дрова Д омела, цемент, ненависть, листопад 40 205. Наголос на третьому складі мають усі слова А обіцянка, кропива, тарантул, сантиметр Б український, веретено, коромисло, решето В каталог, ялиновий, черговий, бюлетень Г завдання, диспансер, комірчина, черговий Д кілометр, попереду, хутряний, визнання 206. Неправильно наголошено слово в рядку А черговий Б вантажівка В адже Г висіти Д ступінь 207. Неправильно наголошено слово в рядку А айва Б загадка В альвеола Г симетрія Д бавовна 208. Неправильно наголошено слово в рядку А бадилина Б кропива В ярмарковий Г амфора Д новий 209. Неправильно наголошено слово в рядку А напій Б індустрія В завдовжки Г балачки Д видання 210. Неправильно наголошено слово в рядку А ненависть Б верба В статуя Г вірменин Д знання 211. Неправильно наголошено слово в рядку А азбест Б індик В байдуже Г рукопис Д апокаліпсис 212. Неправильно наголошено слово в рядку А збірник Б прийде В тарілки Г барвник Д кажу 213. Неправильно наголошено слово в рядку А випадок Б живопис В люблю Г газопровід Д чорногуз 214. Неправильно наголошено слово в рядку А бородавка Б дефіс В гайворон Г моє Д каталог 215. Неправильно наголошено слово в рядку А довідник Б було В бармен Г літопис Д квітковий 42 Ненаголоніені о, а, е, и 216. В усіх словах пропущено букву о в рядку А г..лубка, р..бота, г..нчар, п..ганий д[ Б б..гач, х-.зяїн, б..гаття, к..алач Б[ В г..рячий, мол..т, кр..плина, др..бина В . Г с..л..вей, к..зати, б..г..тій, к..чан Г Д ..брикос, ..пельсин, ..бажур, ..томохід Д 217. В усіх словах пропущено букву о в рядку А вих..р, В..ЗИТИ, ..сінній, в..рона д| | Б пл..щаниця, єв..нгеліст, к..дило, ..мвон Б[ | В ..лтар, в..реннй, п.-ляннця, х..рошнй В Г м.деринка, к..рзина, с..бака, х..тнна Г Ш Д бр..терство, вих..вання, ґ..здиня, п..н..хида 218. В усіх словах пропущено букву о в рядку А ..фіша, б.хурман, с..р..фан, б..бак А Б г..осподар, л..пата, м..настир, с..лдат Б[ В б..гаж, воєнний, г..зель, д..рувати В Г кл.-Сичний, к-.ченя, к..робка, г..готати Г Д К..Т..ЛОГ, м..рока, б..жання, б..клага Д -
219. В усіх словах пропущено букву о в рядку А к..бзар, г..рмидер, ..фіцер, старшина А[ Б м..рквяний, д..рога, сл..весний, к..вчег Б В гал..с, с..диба, маєток, д..ярка В Г засп..ний, г..в..рити, р..машка, к..миш г, Д б..р..тьба, т..рілка, м..газин, тр..кт..рист Д-
220. В усіх словах пропущено букву о в рядку А б..йкар, д..лечінь, м..нжет, с..н..торій Б с..нітар, б..л..лайка, кат..рга, г..м..нець В с.лома, р..пуха, л..пух, розумний В' Г б..ндура, п..ріг, к..р..вай, б..йдужий Г Р Д б..дьрий, бакалавр, к..чан, м..м..лига 221. В усіх словах пропущено букву о в рядку А г..ньба, в-.гон, к..рета, кошторис А Б к..зак, г..йд..мака, б..ран, б..зар Б[ В п..л..мар, лад..н, г..етролі, к..вун В Г н..вина, к..жух, з..зуля, пр..міння, гер.лзм ^ „ Д г..рбуз, м..йстерня, к-.стюм, гум..р Д-
43 222. В усіх словах пропущено букву о в рядку А б.ліг, т..бун, б..лик, к..зан, м..нах Б ,.п..рат, ..рена, ..варія, ш..кал В м.лрос, б..икот, ст..ртувати, математика Г кип..рис, б..штан, г..рдиня, в..гатися Д к..валь, В..ДИГИ, хл..п'ята, черв..ніти 223. В усіх словах пропущено букву о в рядку А ..ченята, кл-.совод, журналіст, к..р..бін Б г..рицвіт, ..сфальт, ..збест, пам'ятати В дод..вати, г..сподар, пр..вдивий, ді..лект Г казковий, м.лювати, партійний, пр..вничий Д т..вар, ..черет, сл..весний, с..сна 224. В усіх словах пропущено букву о в рядку А п..ртупея, г..стр..ном, р..кета, тр..мвай Б тр..лейбус, т..ксист, бул..ва, гетьм..н В х..ругви, косм..с, прап..р, г..род Г лим..над, к..струля, ск..в..рідка, к..т..лог Д к..мбайн, б..р..бан, к..зан, т..б..керка 225. В усіх словах пропущено букву о в рядку А батьківщина, сиг..рета, р..дина, ..плодисменти Б с..пілка, кр..дій, ф..р..он, з..л..то В п..года, ш..хіст, х..л..буда, гвардієць Г гол-.с, п..р..жнина, к.лушка, т..вкги Д м-.гніт, к..м'яний, м..шина, д. внина 226. В усіх словах пропущено букву е в рядку А чер..вик, прав..дний, л..тіти, пов..рнути Б прим..рити, в..шневий, п..сати, мар..во В відд..рати, зах..ст, к..шеня, кр..вавий Г бр..ніти, ч..рнило, гл..тати, поч..нати Д ш..потіти, тр..мати, в..л..чезний, др..жати 227. В усіх словах пропущено букву е в рядку А пшениця, гл..тати, тр..мати, шел..ст Б вел..чина, пр..дтеча, ч..тати, п..тний В л..вада, ш..потіти, кл..котіти, п..чера Г тр..вожити, заст.лати, дистанція, вел..ч Д березень, тр..вати, справ..дливий, кл..котіти 44 228. В усіх словах пропущено букву е в рядку А д..ректор, д..пломат, др..жати, к.хіль Б зач..сати, веч..ря, гр..бінка, справ..дливий В перепел..ня, відпоч..вати, печ..во, плет..во Г кол..хатися, л..генда, вдал..чинь, св..сток Д д..р..вина, с..л..зінка, л..ман, к..шеня 229. В усіх словах пропущено букву е в рядку А в..т..ран, він..грет, ц..гейка, кр..шити Б абр..кос, к..шмиш, заб..ру, ч..мпіон В ч.сати, абр..коса, тр..вога, скр..готати Г оз..ро, вин-.сти, вимп..л, заб..рати Д характер, поп.лястий, репортаж, вер.х 230. В усіх словах пропущено букву е в рядку А см..тана, сп..ратися, пом..рати, невм..рущий Б ап..льсин, ц..буля, л..бонь, м..гдаль В д..ректор, оч..рет, ст..рати, п..ріг Г пр..зидія, г..рой, щ..тина, зач..пити Д г..роїчний, ц..люлоза, д..фірамб, в..г..тативний 231. В усіх словах пропущено букву и в рядку А бл..щати, тр..вога, д..сертація, кел..х Б м.лушня, д..ржати, пом..рати, в..л..чати В л..йт..нант, коч..рга, зат..хати, пр..з..дент Г з..леніти, вер..с..нь, ор..гінальний, л..дарювати Д д..р..кторія, КЛ..ЙНОДИ, с..мволічний, п..рукар 232. В усіх словах пропущено букву и в рядку А р..босоми, р..цептор, с..ноптика, с..нт..тичний Б м..нулий, л-міш, майст..р, бер..гиня В дзв..ніти, ч..кати, дост..гати, сер..да Г тр..мтіти, екстр-.мальний, в..т..ран, ц..гейка Д опт..міст, кор..дор, зал..вати, зр..нати 233. В усіх словах пропущено букву и в рядку А с..рена, відт..нати, п..с..міст, дер..во Б с.хтра, зат..шок, ан..кдот, ч..р..вик В здр..гатися, кишеня, вит..рати, скр..піти Г щ..б..тати, ч..р..да, джм..лі, кр..жаний Д д..ц..метр, д..р..гент, д..пломат, д..бошир 234. В усіх словах пропущено букву и в рядку А р..ж..сер, д..путат, д.л..гат, с..метричний А Б кр..вий, тр..мати, кр..ниця, бл..щати Б В л.-б.-диний, кр..вавий, дж..р..ло, хр..бег в Г ш. л.хтіти, критичний, січ..нь, зас..нати ' Д с..нусоїда, м..діана, кат..т, біс..ктриса Д 235. В усіх словах пропущено букву и в рядку А в..т..р..нар, експ..р..мент, квіт..нь, він..грет А Б хлоп..ць, трав..нь, чов..н, с..рпанок Б В віт..р, сел..з..нь, літ..ра, с..рота в Г ст..хати, тр.валий, загв..нтити, л..ман ' Д д..монстрація, р..фр..ж..ратор, р..тмічний, р..торика Вживання апострофа 236. Апостроф в усіх словах пишеться в рядку А моркв..яний, любов..ю, ком..юніке, різьб..ярство А Б Лук..янівка, розв..язати, пів..ящика, з..юрмитися Б В пор..ядок, св..яткувати, торф..яник, духм..яний В Г грав..юра, надвечір..я, В..язьма, пред..явник ' Д трав..яний, пів..яблука, св..ященик, прем..єра Д 237. Апостроф в усіх словах пишеться в рядку А повітр.л, дзв..якнути, невід..ємний, тьм-.яний А Б зв.-язковий, б.-юст, різнотрав..я, кав. ярня Б • В Валерьян, зім-.яти, арф..яр, реп..ях В Г зав..язати, пуп..янок, р..юкзак, р..яска г Д ЛЬВІВ-ЯНИН, різдв-.яний, ПІД..ЇЗД, в..юн Д 238. Апостроф в усіх словах пишеться в рядку А миш..як, бар..єр, об..єкт, Св..ятослав А Б хутор-.янин, торф..яний, під..юджувати, Лук..ян Б В пів..ягоди, К.лорі, п..єдестал, комп..ютер В Г Григор..єв, узгір..я, Д..юма, б..юрократ ' Д В..єтнам, кур..єр, ін..єкція, дріб..язковий ^ 239. Апостроф в усіх словах пишеться в рядку А дит..ясла, черв..як, зів..ялий, м..ята А Б пів..Європи, мавп..ячий, слов..яни, рутв..яний Б В без..язикий, р..яд, бур..як, кур..єр В Г б..юро, безправ..я, об-.єкт, к..юрі ^ Д пор.док, бур..ян, кутюр..є, полив..яний ^ 46 240. Апостроф в усіх словах пишеться в рядку А М..юнхен, інтерв.ло, Бр..юссель, рутв..яний Б кап..юшон, зм.-якшити, р..ясно, тім..я В ф..юзеляж, к..юре, ал..янс, міл..ярд Г В..ячеслав, пів..ялинки, рум..янець, п..янкий Д КОМП-.ЮГер, п..юпітр, дит..ясла, черв..як 241. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А цв..ях, мавп..ячий, грав..юра, медв..яний Б матір..ю, черв..як, св..ященик, мор..як В ін..єкція, вар..єте, попідгинн..ю, в..ялити Г транс..європейський, вітр..як, верф..ю, юніст..ю Д передсв..ятковий, мавп.ячий, духм..яний, арф..яр 242. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А інтер..єр, під..юджувати, порт..єра, пред..явник Б роз..ятрити, інтерв'ю, возз..єднання, багр..яний В подвір..я, транс'європейський, ін..єкція Г п..юре, шерст..ю, Г..ЮГО, дез..інфекція Д цв..яшок, прем..єр, моркв..яний, посв..ята 243. Без апострофа всі слова пишуться в рядку Аз..єднати, полум..яний, п..явка, цв..яшок Б Св..ятослав, п..юре, бр..яжчати, вар..яг В вестиб..юль, бур..як, п..єдестал, бур..ян Г Х..юстон, верф .яний, суб..єкт, б..язь Д дзв..якнути, медв..яний, пор..ядний, пів .ящика 244. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А любов..ю, б..юро, об..єкт, без..язикий Б б..юджет, розм..якшити, мр..яка, вар..ят В брукв..яний, п.лопітр, карб..юратор, мад..яр Г роз..єднати, багр.лний, п..єса, верхів..я Д гар..ячий, ком.лоніке, б..юрократ, кар..єра 245. Без апострофа всі слова пишуться в рядку А кон..юнктивіт, рум..яний, тьм..яний, бр..язкати Б пам..ятати, Монтеск..є, ад..ютант, пор..ядок В кар..єр, миш..як, р..ядок, р..ясний Г диз.-юнкція, р..юмсати, з..їзд, трав..янистий Д рутв..яний, скатерт..ю, трьох..етапний, бур..я 246. Помилку на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А Мар'яна, духмяний, сім'я, різдвяний Б Зоряна, моркв'яний, інтер'єр, арф'яр В м'яз, священний, капюшон, зобов'язання Г роз'ятрити, сузір'я, трав'яний, дит'ясла Д Кюрі, бюджет, святковий, без'ядерний 247. Помилку на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А транс'європейський, п'ятниця, сюжет, п'ятеро Б рюкзак, дит'ясла, Руж'є, багрянець, дебют В Фур'є, роз'ятрений, м'ятний, без'язикий Г пів-яблука, грюкати, пів'ягоди, коряга Д зів'янути, плоскогір'я, реп'ях, риб'ячий 248. Помилку на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А мавп'ячий, сором'язливий, лижвяр, різьбяр Б слов'яни, рутвяний, мюзикл, шоре В об'єктив, виряджати, солов'їний, зап'ястний Г Мін'юст, бюджет, м'ясний, черв'як Д В'ячеслав, полум'я, Дем'ян, торф'яний 249. Помилку на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А фюзеляж, голуб'ята, медвяний, солом'яний Б переджнив'я, від'ємний, кон'юнктура, ряжанка В б'юро, прем'єра, пір'їстий, міжгір'я Г возз'єднання, відсвяткувати, кур'єр, тім'я Д бюро, з'юрмитись, пів'юрти, тьмяний 250. Помилку на правило «Вживання апострофа» допущено в рядку А зап'ястя, нюанс, харків'янин, прислів'я Б ад'ютант, Заполяр'я, під'юджувати, мадяр В надвечір'я, рятувальник, інтерв'ю, череп'яний Г зарядка, безправ'я, бруквяний, в'єтнамки Д верббя, фортеп'яно, під'яремний, пуп'янок 48 Правопис знака м'якшення 251. Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку А бояз..кий, дон..ці, лял-.чин, порт..єра Б Грин..чишин, громадян..ство, вишен..ці, мен..ші В велетен.хький, яс..ніс..т.., таріл..ці, всер..йоз Г ПОВІС..ТЮ, кур..йоз, (у) скрин..ці, біл..шіс..ть Д гет..ман, різьблення, мільярд, Максим Гор..кий 252. Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку А нен.лин, (у) таріл..ці, Хар..ків, ескадрил..я Б вінницький, (у) скрин..ці, джерел..це, сіл..с..кий В дон..чин, корис..по, тон..ший, ЛЯЛ..ЧИН Г різ..блений, бджіл..ці, медал..йон, (у) тюр..мі Д близ..кість, ВОЛИН.ХЬКИЙ, ДИТИНОН..ЦІ, (у) брун..ці 253. Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку А батьківщина, шампін..йон, т..мяний, бояз..кіс..т.. Б Уман..щина, (у)жмен..ці, бал..зам, видел..ці В власницький, Гуцул..щина, вишен.., століт.. Г піс..ня, вартіс..т.., черкаський, вол..єр Д матін..чин, Покал..чишин, ал..бінос, свіжісін..кий 254. Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку А пан..ство, куз..ня, лял..чин, кринич..ці Б уман.хький, війс..ко, змен..шити, бояз..кий В Михал-.чук, у каз..ці, Пан..чишин, нян..ці Г т..охкати, парасол..ці, крил..ця, с..омий Д криворіз.жий, гедз.., молот..ба, держал..но 255. Зі знаком м'якшення всі слова пишуться в рядку А няньчити, бренькати, вел..можа, т..мяний Б віс..тю, НЄН..ЧИН, з ме Нь Ши т и, (у) бан..ці В приятел..ці, таріл..ці, різ..бяр, учител.хтво Г Натал„ці, людс..кість, камін..чик, туш.. Д кін..чик, спанієл.., ал..янс, ад..ю 256. Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку А ма йбуТь НЄ, донеч..ці, нян..чити, гол..ці Б поді л.ХьКий, (на) вишен..ці, рязан..с..кий, бат..ківський В нен..ці, стан„те, колодяз..ні, пот„мянілий Г ДОН..ЧИН, НЄВІСТ..ЦІ, СКЛЯН..ЦІ, ТОН..ШІ Д дамас..кий, Суец.., спіл„чанський, спец.. 257. Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку А бОЯЗ..Н.., МІС..КИЙ, робиТ..СЯ, НЄН..ЦІ Б снит-.ся, матін..ці, ред..ці, радіс..т.. В ескадрил..я, і"дал..ня, стіл..чик, син..ого Г дівчин..ці, на сторін..ці, камін..чик, (у) колис..ці Д підносИТ..СЯ, киц..ка, Степан..чук, гал..ченя 258. Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку А калинон..ці, чернівецький, сен..йор, вуз..кий Б хустин..ці, КІН..ЧИК п'ят..десят.., ремін..чик В ЇД..МО, радіс..т.., багатьма, німецький Г Гриц..ко, донецький, київський, лікар.. Д Фед..чишин, змагаєш..ся, віч..ність, (на) бурул..ці 259. Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку А рибал..чин, шприц.., Єлец.., чотир..ма Б сьогодні, лял-.ці, здаєт..ся, тіл..ки В освітян..ський, корис..тіо, рибал.хтво, батен..ко Г ган..ба, (у) кишен..ці, дон..ка, д..оготь Д п'ят..десят.., шіст.хот, краплин..ці, кін..цівка 260. Без знака м'якшення всі слова пишуться в рядку А Пан..ченко, на яблун..ці, багац..ко, куз..ня Б (у) хатин..ці, с..міх, дон..ці, стан..те В (в) ополон..ці, жін.-ці, кобзар.., ін..ший Г смієт.хя, (на) брун..ці, Натал..чин, борщ.. Д матін..ці, жас..кий, гір..куватий, Максим Гор..кий 50 Буквосполучення йОу ьо 261. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А пен..к, с-.мий, ку..вдити, ра..н Б міль..н, бо..вий, га..чок, під..ом В бол..вий, мал..ваний, хл..скати, ..гурт Г шампінь..н, д..готь, л..довик, бо..вий Д с..годні, баталь..н, кур..з, медаль..н 262. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А давн..індійський, кул..вий, сень..р, кіноз..мка Б ст..жка, нул..вий, підпад..мкати, кул..к В мужн.., по-їхн..му, батат..х, мікрора..н Г Васил..вич, мал..вничий, кра..вий, ма..р Д ді-.вий, переши..к, шинь..н, Микола..вич 263. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А тінявий, вол..вий, кра..вий, ціл..вий Б Ковал..в, тр..х, бад..рість, ц.хорічний В з..мка, баталь..н, бо..вий, ра..он Г (на) чотир..х, намал..ваний, чи..го, пол..вий Д Солов..в, Куравл..в, при..м, зна..мий 264. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А вір..вка, л-.отчик, давн..го, попередн..го Б ц..горіч, с..рбати, сформул..ваний, тр..х'ярусний В ос..вий, л-.х, середи..віччя, Хвил..вий Г буль..н, всер..з, Солов..в, в..кати Д бо..вий, контрол..ваний, ра..нний, во..вничий 265. З буквосполученням йо всі слова пишуться в рядку А лось..н, ску..вдити, зна..митися, ..сип Б л..н, дз..об, с..годні, кань..н В опен..к, Головл..в, сл..за, міль..н Г с..мий, кол..ровий, кур..з, т..хкати Д Ковал..в, га..к, заво..ваний, в..кати 266. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А л..н, син-.окий, достатн.., тр..хсотий Б гіль..тина, яблун..вий, вишн..вий, давн..римський В леген..вий, лось..н, скрон..вий, лікар..м Г кобзар..м, медал..н, ковал..вого, корчн..вий Д вимал..вувати, лиц..вий, черешн..вий, тижн..вий 267. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А життєвий, триль.лі, вермішел..вий, емал..вий Б по-осінн„му, могутн.., по-справжн..му, спрац..ваний В етал..вий, рубл..вий, компан..н, л..дяник Г сень..р, мовленн..вий, тюл-.вий, плавн..вий Д вертол..тчик, кол..ровий, КІНЦ..ВИЙ, жолуд..вий 268. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А тол..вий, мебл..вий, ра..нний, середи..го Б Гал..ю, по-..го, попередн..го, кул..ю В майбутн..го, ізол..ваний, Журавл..в, Верхи..дніпровськ Г тр..х'ярусний, л..ха, прокл..н, га..ок Д середн..вічний, пол..вий, безпосередн.., павіль..н 269. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А художн.., давн..єврейський, емал..вий, (в) ус..му Б кон..м, Васил..м, водорост..вий, ансамблевий В журавл..вий, марл..вий, форел..вий, павіл..н Г нікел-.вий, батал..н, ваніл..вий, топол..вий Д пол..вий, син..-зелёний, дз..бати, внутрішн..венний 270. З буквосполученням ьо всі слова пишуться в рядку А емал..ваний, зна..мий, автомобілем, рол..вий Б шагрен..вий, Солов..ов, ячн..вий, магнолієвий В вишн-.вий, каракул..вий, окун..вий, Натал..ю Г етил..вий, давн..руський, безпосередн.., попередн..го Д лось..н, ранн..феодальний, л..тчик, ос..вий Чергування голосних 271. Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А могти, вівця, колір, гомін Б кіготь, ніготь, березень, голос В рівень, борг, тесля, вість Г вересень, діловий, берег, ліс Д водопій, осінь, хорт, ковалів 272. Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А лимон, день, розгін, серпанок Б чесний, возити, брезент, печатка В батіг, камінь, всюдихід, гусінь Г чоло, зелень, березовий, мерзнути Д Петрів, особа, вовк, устрій 273. Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А тіло, черево, ворона, хрін Б водогін, вісім, пиріг, Прокіп В молоко, ґречність, водопій, шовковий Г тепло, вечори,основа, борозна Д бійся, Київ, смерть, робітник 274. Чергування голосних о, е з і відбувається в усіх словах рядка А барліг, леміш, черево, веретено Б ворота, вислів, дерево, шелест В земля, мороз, вереск, колос Г Кишинів, потік, удій, дядьків Д будівник, сторож, вівця, овес 275. Чергування голосних о, с з і відбувається в усіх словах рядка А торг, Канів, лід, дохід Б цистерна, вісім, лев, товар В город, озеро, лелека, талон Г народ, талон, компостер, огорожа Д грім, вівця, схід, шість 276. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А Федір, колір, іній, джміль Б поріг, водопій, віск, збір В колода, береза, борода, зелень Г хвіст, невід, папір, вислів Д носити, вересень, борг, шовковий 277. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А Михайлів, попіл, чекати, дієслово Б сторож, студент, вогонь, хорт В водостік, лід, явір, політ Г важіль, сік, ведмідь, дзвін Д тесля, березень, ворон, школа 278. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А винахід, двір, піч, мій Б кінь, камінь, устрій, овес В твір, жіночність, ніч, загін Г шовк, сон, мороз, день Д село, пиріг, мереживо, березень 279. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А нога, плетиво, струмінь, брезент Б рік, шепіт, творчість, курінь В село, Канів, ніс, цистерна Г Григір, дохід, носоріг, хміль Д мох, вовк, нагорода, завод 280. Чергування голосних о, е з і не відбувається в усіх словах рядка А землероб, альбом, смерть, смуток Б гомін, корінь, верболіз, промінь В шість, спосіб, Чернігів, Львів Г вхід, осінь, дзенькіт, дріт Д вість, берег, голос, вечір 54 дП Чергування голосних у дієслівних коренях 281. Літеру и слід писати в усіх словах рядка А вит..рати, пом..рати, приб..рати, заст..лати АЦ Б виб..ру, вистлю, заст..лю, обиратиму Б В ст..лити, вб..рати, сп..ртися, заб..ру В І ] Г вит..р, зап..рати, ст..рти, завм..рати Г Д зап..рати, завм..рати, ст..рати, вип..ру Д'—< 282. Літеру е слід писати в усіх словах рядка А пом..рати, заст..лати, зап..рати, заб..рати А| | Б вист-лю, виб..ру, вип..ру, вит..р Б Д В об..рати, ст-.лити, вист..лити, зат..рти В Г вм..р, вм..рати, об..ру, обп..ртися ^ !І! Д вист-лю, заб..ру, завм..р, завм..раю 283. Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка А проводжати, вносити, виростити, договорювати А| | Б потопити, лазити, простити, переконати Б Д В ховати, встановлювати, походжати, малювати В ^ Г гонити, котити, скакати, вимагати Д стояти, прощати, виношувати, договорювати 284. Чергування о з а у корені дієслова відбувається в усіх словах рядка А ходити, молотити, вимовляти, виношувати А Б переконувати, заспокоювати, прощати, переконувати Б В ламати, перемагати, хапати, стояти В Г чорніти, загоряти, плавати, вирощувати г . Д вимовити, кроїти, скочити, заспокоювати Д -
285. Літеру е в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А викор..нити, зам..сти, нар..кти, зам..тати А| Б оббріхувати, оч..кувати, нар..кати, вигр..бати Б ^ В зберігати, л..тати, ч..пляти, зав..ртіти ВІ Г зат.хувати, обл..тати, застр..гати, ч..пати ' С Д стер..гти, прич..пити, бр..хати, збер..гти Д'— 286. Літеру е в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А витекти, ш..птати, спостер..гти, прич..пити А| Б вит..кати, нашіптувати, набр..хувати, застер..гти Б| В спостер..гати, поч..пити, обп..кти, зач..пати В і Г вип..кати, обл.літи, нам..сти, зар..катися Д стер..гти, застерігати, поч..пити, ч..пляти г П дН дП 55 287. Літеру і в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А виграти, прич..пити, бр..хати, ч..кати Б викор..нити, зав..ртіти, спостерегти, загр..бти В зам..тати, зберігати, нар..кати, спостерігати Г стер..гти, вип..кти, л..тіти, нар..кти Д зач..пати, зат.хувати, зат.хати, поч..пити 288. Літеру і в корені дієслів слід писати в усіх словах рядка А вигр..бти, прич..пити, бр..хати, ч..кати Б зам.-та'ги, збер..гати, нар..кати, спостерігати В викор..нити, зав..ртіти, спостер..гти, загр..бти Г стер..гти, випекти, л..тіти, нар..кти Д чіпляти, випол.хкувати, вивол..кати, ч..кати Чергування^ з <?, і з й 289. Помилки в чергуванні у - в допущено в рядку А ніжитися у хвилях, росла в лісі, жити в Улан-Уде, наш учитель Б десь у хлібах, займатися у формі, сидіти у вагоні, в Антарктиді В жити у Львові, день у день, дивитися у вікно, у вісім разів Г прочитала у журналі; завдання із англійської мови; базар у Одесі; жити в своєму будинку Д у формі, у двадцятому сторіччі, пішла в садок, розлягтися в траві 290. Помилки в чергуванні і - н допущено в рядку А Марина й Остап, пам'ять і серце, квітли й одцвітали, війна і мир Б троянди й виноград, купив і подарував, дощ і сніг, ручки й олівці В здав і забув, помідори й огірки, жоржини й айстри, прийшов і по-
бачив Г фрукти й овочі, Арктика й Антарктика, інститути й університети, батьки й діти Д Ольга і Андрій, пам'ять й серце, на траві і квітках, на імення Стах 56 Зміни приголосних при їх збігу 291. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А бряжчати, інтелігентський, прощати, дощаний Б острозький, птахівництво, боягузтво, Одещина В кріпацтво, вояцтво, Житомирщина, бузький Г лейпцизький, солдатський, Словаччина, піщаний Д оренбургський, ескімоський, печенізький, волохський 292. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А козацький, багатство, збаразький, вінницький Б пражський, криворізький, Донетчина, черкаський В казахський, кавказький, товариський, братський Г пропагандистський, гігантський, центристський, агентський Д Мелащин, Палажчин, товариство, Водолажченко 293. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А казаський, бучацький, убогство, празький Б Німеччина, Вінниччина, козаччина, Туреччина В цюріхський, узбецький, юнацький, чеський Г студентський, гігантський, фашистський, агентство Д паризький, Донеччина, лейпцизький, козацький 294. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А рільництво, Галичина, одеський, ткацький Б господарство, грецький, парубоцтво, вимощений В ризький, бугський, французький, багацтво Г птаство, туристський, інтелігентський, волзький Д вояцтво, піщаний, Полтавщина, Онисьчин 295. Помилки в чергуванні приголосних при їх збігу допущено в рядку А огородництво, солдатський, латиський, сиваський Б іракський, кременчуцький, карабаський, лісництво В мангишлацький, воронезький, голландський, норвезький Г агентство, гіганський, пропагандистський, Паращин Д заводський, піщина, Галичина, вотчина Спрощення груп приголосних 296. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка А ненавис..ний, совіс..ний, пропускний, вартіс..ний А[ Б шіс..сот, радіс..ний, пес..ливий, ціліс..ний Б В фашистський, перс..ня, скатер..ка, швидкіс..ний В Г влас..ний, артис..ці, гус..нути, умис..ний г = Д свис..нути, первіс..ний, прихвос..ні, жаліс..ний Д • 297. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка А безвиїз..ний, корис..ний, кореспондентський, КІС..ЛЯВИЙ А Б облас..ний, волос..ний, бороз..на, цінніс..ний Б В радіс..ний, ШВИДКІС..НИЙ, бандурис..ці, очис..ний В Г студен..СТВО, ПІЗ..НІЙ, безсовіс..ний, ЗЛІС..НИЙ ^ . Д облас..ний, свис..нути, вис..нути, зап'яс..ний Д -
298. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка А перехрес..ний, пристрас..ний, заздріс..ний, учас..ник А[ Б провіс..ник, шіс..сот, невіс..ці, особистіс..ний Б В щас..ливий, захис..ник, хвас..ливий, гігантський В Г доблес..ний, піаніс..ці, капос..ний, студен..ський ^ , Д нещас..ний, форпос..ний, контрастний, чес..ний Д • 299. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка А чес-.но, зап'яс..ний, піз..но, ус..ний а| | Б балас..ний, наміс..ник, капос..ний, участник Б| ) В сер..цевий, щас.ливий, якіс..ний, улес..ливий в| | Г тиж-.невий, диригентський, ЦІЛІС..НИЙ, ПОЧЄС..НИЙ Д хвас..ливий, рідкіс..ний, масн..ий, невіс..ці '—І 300. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка А компостний, буревіс..ник, виїз..ний, випус..ний А[ Б невіс..чин, хвас..ливий, щас..ливий, хворое..няк Б В бряз..нути, ПЄС..ЛИВИЙ, плюс..нути, реміс..ник В Г тріс..нути, зловіс-.но, бриз..нути, заздріс..ний г = Д КІ ЛЬКІ СНИЙ, КІС.ЛЯВИЙ, шіс..надцять, ШВИДКІС..НИЙ Д • 301. Помилки при спрощенні приголосних допущено в рядку А хваснуги, тижневий, проїздний, шістнадцять А Б ад'ютантський, контрастний, капосний, масний Б В сонце, свиснути, прихвосні, баластний В З Г улесливий, просланий, виїзний, первісний г ЦІ Д курсантський, заздрісний, первісний, щасливий дП 58 302. Помилки при спрощенні приголосних допущено в рядку А обласний, пестливий, якісний, очисний Б ненавистний, жалісний, гіганський, тижня В парламентський, хруснути, яхтсмен, солдатський Г захисник, буревісник, скатерка, шістнадцятий Д тиснути, беззахисний, пестливий, шістсот 303. Помилки при спрощенні приголосних допущено в рядку А безсовістний, поїзний, якісний, баласний Б випускний, кістлявий, тижневий, учасник В (на) персні, кореспондентський, дилетантський, медалістці Г шістсот, зап'ястний, хруснути, тріснути Д корисний, болісний, тоскний, якісний 304. Помилки при спрощенні приголосних допущено в рядку А безвиїзний, перехресний, цілісний, абонентський Б швидкісний, кореспондентський, щасливий, гуснути В честний, усний, зап'ясний, серце Г пристрасний, навмисно, очисний, хвастливий Д злісний, кістлявий, персні, хресний 305. Помилки при спрощенні приголосних допущено в рядку А кадетський, зловісно, намісник, кістлявий Б туристський, цілісний, невістці, журналістський В корисний, тиснути, почесний, студентство Г бандурисці, жалістний, сердцевий, власний Д благовісний, шелеснути, капусняк, гуснути Подвоєння та подовження приголосних 306. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А сумлін..ий, священ..нй, віддзеркалений, військкомат Б причин..ий, солов'їн..ий, буквен..ий, дан..ий В від..ячити, нагороджен..ий, солом'ян..ий, солов'їн..ий Г священ..ик, беззастережний, підметен..ий, страйк..ом Д без..ахисний, качин..ий, під..авати, корон..ий 307. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А напів..ідчинений, письмен..ий, бездон..ий, возз'єднання Б недоторкан..ий, нездолан..ий, в..ібрати, зацікавлен..ий В незлічен..ий, невпізнан..ий, зав..ишки, нужден..ий Г незмін..ий, вогнян..ий, напоєн..ий, без. аперечний Д беззоряний, над..зьобок, над..лишок, під..ашок 308. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А міськ..ом, вимушен..ий, зрощен..ий, обеззброїти Б спів..ідношення, старан.лсть, невпин..о, під..обрюватися В благословен..ий, захоплен..иЙ, надбан..ий, жадан..ий Г пташин..ий, безсон..ий. сумлін..ість, від..звеніло Д зроблен..ий, здоровен..ий, страшеНзНЙ, писан..ий 309. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А самовід„ано, пещен..ий, прихован..ий, нездолан..ий Б під„анство, годин..ик, спин..ий, без..лімітний В бов..аніти, зроблен..ий, довгождан..й, нескінчен..ий Г роз..ява, кін..ота, від..алік, письмен..ик, нездолан..ий Д без„убий, через..ерниця, записанзий, без..містовний 310. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку А вихован.лсть, буден..ий, вітрян..ий, незвідан..ий Б удаван..ий, спів..ітчизник, пісен..ий, намальован..ий В що д е Нз ИЙ, ЧИСЛЄН..ИЙ, роз..утий, В..ІЧЛИВИЙ Г В..ажати, ДОЗВОЛЄН..ИЙ, швидкоплин .ість, глибин„ий Д СТІН..ИЙ, дан..ий, під..ослідний, р о з з б р о ї т и 311. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А ВІН..ИЦЯ, тумаНзИЙ, баштан..ик, здійснен„ий Б зроблен..ий, стараНзИй, причин..ий, страйк..ом В гуман„ий, СИЛЄН..ИЙ, ран„ій, печен..ий Г поранензий, с..авці, благословен..ий, вогнен..ий Д старан„ий, варен..ий, числен..ий, бов..ан 60 312. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А шален..ий, жадан..ий, хрещен..ий, свячен..ий Б військкомат, воз..'єднання, священ..ик, довгождан..ий В несказан..ий, бажан..ий, неподолан..ий, нездолан..ий Г л..яний, страшен..ий, неоціненний, нескінчен..ий Д ден..ий, закон..ий, кін..ий, зміїн..ий 313. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А від..ерти, наддніпрянський, закінчен..ий, зламан..ий Б сумлі..ий, без..журний, ден..ий, злочин..иця В списан..ий, від..ячити, зварен..ий, качин..ий Г жадан..ий, скошен..ий, незламн..ий, глинян..ий Д священ.-ик, священ..ий, від..золення, від..жарювати 314. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А письменник, буквен..ий, солов'їн..ий, непередбачуван..ий Б довгождан..ий, нечемн..ий, нез'ясова..ий, спів..ітчизник В заметен..ий, священ..ик, невимушен..о, нагороджен..ии Г нав..ипередки, колін..ий, шален..ий, сторон. ій Д гортан..ий, курортн..ий, вчасн..о, недаремн..о 315. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А надсадн..ий, в..ічливий, розмальован..ий, дан..ий Б зігран..ий, сумлін..ий, безсумнівн..ий, цін..ий В віддзеркалення, завершен..ий, мурашин..ий, змушен..ий Г печен.-ий, глибочен..ий, скошен..ий, напружен..ість Д безпомічн..ий, неподолан..ий, проведен..ий, невпевнен..ий 316. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А Іл..івна, жит..євий, узбіч..я, навман..я Б точніст-ю, княгин-.я, облич.., змаган..ь В клоч..я, підніж..я, єдніст..ю, шерст..ю Г узбереж..я, почут..я, маст..ю, смерт..ю Д піддаш..я, збіж..я, стат..я, твердин..я 317. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А пристрастию, стат..ю, завзят..ям, підпіл..я Б століт..ь, сміт..я, гран..ю, суд..ів В Поділ..я, латат..я, подорожжю, кохан..я Г подвір..я, плат..я, зібран..я, радіомовлен..я Д породіл..я, почут..ів, насіннєсховище, попад..я 318. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А мовлен..я, кошен.-я, скоєн-.я, прохан..я А Б креслення, корін..я парост..ю, безсмерт..я Б В тверджен..я, буйноквіт..я, сторіч.., піддаш.. В Г безчест..я, клун..я, відкриттів, повнолітня г Д бездоріж..я, варен..я, засил..я, прохан..я Д 319. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А Заполярья, завдан-.я, пам'ят..ю, стат..ей А Б матір..ю, піч..ю, марен..я, лют..ю Б В передміст..я, зобов'язання, узбіч..я, роздоріж..я В Г звеличен..я, гіл..я, розумін..я, відлун..я ^ Д Прус..ія, КЛОЧ..Я, Поділ..Я, ПОДІЛ-СЬКИЙ Д 320. Подовження приголосних в усіх словах відбувається в рядку А су м'ят., я, скатерт..ю, хотін..я, колос..я А Б існуван..я, Закарпаття, півріч..я, піддаш..я Б В ТИСЯЧОЛІТ..Я, лист..я, ріл..я, Поліс..я в Г мислен-я, узбереж..я, гордин..я, суд..я ' Д подвір..я, зіл..я, бадил..я, порос..я Д Уподібнення приголосних 321. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А полегшення, розкласти, справжній, житловий а| | Б вітчизна, Рябко, двигтить, зсипати Б Ц В зубки, ідеться, зчистити, ложка в Ц Г чесні, кузька, коробки, зцідити г П Д коротший, футбол, пасешся, сліпий —І 322. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А коритце, доріжка, кузня, легкий А Б робиться, стежка, розчин, нігті Б В солодко, близько, безшовний, перемогти В Г (на) грушці, камінчик, рюкзак, просьба ^ Д покажчик, шибка, швидко, вогкість Д 323. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А молотьба, анекдот, ніжність, зжалитись А Б ложка, колодка, зшити, освітній Б В смієшся, казка, розбещений, рубка В Г принісши, берізка, якби, радість 1 Д казка, (на) ніжці, боротьба, сережка ^ 62 324. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А ягідка, заквітчати, грубка, (у) мисці А Б (у) ручці, обмежся, просьба, сніг Б В вогкий, важко, пишеться, навесні В Г безсмертний, їжджу, (у) книжці, берізка Г Д дігтяр, смужка, ліжко, пісня Д 325. Уподібнення Приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка А діжка, сміх, вокзал, бабка А Б (у) садку, берешся, вріжмо, замазка Б В просьба, зшиток, (у) мисці, розжарити В Г радишся, вовк, мигтів, безпека Г Д повсякденно, скибка, розклад, зробивши Д Правопис пре-, при-, прі-
326. При- в усіх словах пишеться в рядку А приглушувати, пр..парувати, привласнити, пр..вабливість А Б пр..довгий, пр..восходительство, пр..плести, пр..білити Б В пр..бідний, прибалтійський, пр..вражий, пр..хорошити В Г пр..года, пр.. муру вати, пр..дивний, пр..дикативний Г Д пристаркуватий, пр..гошати, пр..блуда, пр..язнь Д 327. При- в усіх словах пишеться в рядку А приглушений, пр..світити, пр..купити, пр..дніпровський А Б пр..ставити, пр..варений, пр..зирство, пр..малий Б В пр..старий, пр..глибокий, пр..года, президент В Г пр..хороший, пр..краса, пред'явник, пр..дикат Г Д пр..смоктатися, пр..сушений, пр..злий, пр..тамувати 328. При- в усіх словах пишеться в рядку А прибудова, пр..амбула, пр..багатий, пр..тулок А Б превалювати, пр..вабити, пр..добрий, принагідний Б В прибережний, пр..горілий, пр..мовляти, пр..нишклий В Г пр..в'ялий, превеселий, превентивний, пр..мудрість Г Д пр..бічний, пр..парат, пр..бережний, пр..балтійський Д 329. При- в усіх словах пишеться в рядку А пр..зентація, пр..рода, пр..хитрий, пр..своіти А Б пр..мудрий, пр..землитися, пр..міальний, пр..білий Б В пр..глухий, пр..тензія, пр.хвітлий, пр..дорого В Г пр..берегти, пр..бічник, пр..борканий, пр„хилити г Д пр..бинтований, пр..фіксальний, пр..біднятися, пр..бігати Д • • • • • • 0 дВ 63 330. При- в усіх словах пишеться в рядку А пр-.зидія, пр..красний, превелебний, пр..святити Б пр..азовський, приблизно, пр..крашати, приземлитися В пр..краса, пр..права, пр.лирство, пр..стол Г пр..фронтовий, пр..бій, пр.лодобний, пр..блудний Д присмерковий, приспівувати, пр.хтаркуватий, пр..завзятий 331. Пре- в усіх словах пишеться в рядку А пр..стол, пр..велебність, пр..довгий, пр..амбула Б пр..сгрій, пр..милий, пр..мудрий, пр..меншений В претензійний, пр..нишклий, пр..старий, пр..бій Г пр..тяжкий, пр..бавитися, пр..чистий, прибинтувати Д превелебний, пр..досить, пр..людія, приборканий 332. Пре- в усіх словах пишеться в рядку А пр..хороший, пр..берегти, прибиральник, пр..злий Б престольний, пр..тоВстий, префект, пр..фіксація В пр„цедент, пр..балтійський, пр..бивний, пр„болотний Г претендент, Пр..балтика, пр„бережжя, пр..м'єра Д президент, пр-.завзятий, пр..зидія, пр..бадьоритися 333. Пре- в усіх словах пишеться в рядку А презирство, пр..гнічувати, пр..вабливий, пр..вражий Б пр..готуватися, пр..грозити, пр..ґрунтовий, пр..мудрІсть В пр„гощати, пр„гріти, пр..комічний, пр..люд Г пр..дбати, придворний, пр..боркувати, преміювати Д пр..стиж, ПреСВІТЛИЙ, прем'єр-міністр, ПреСВЯТИЙ 334. Пре- в усіх словах пишеться в рядку А претендувати, пр..бічник, пр..бляклий, пр..противний Б пр..блукати, пр.холодкий, пр.,боркати, пр..лат В пр..досить, пр..вілей, пр..горнути, пр„великий Г пр..дорогий, префектура, пр..парат, пр..злий Д пр-.подобний, пр..пишний, пр..міальний, пр..вселюдний 335. Пре- в усіх словах пишеться в рядку А пр..біднятися, пр..балковий, пр..гарний, пр„людія Б пр..милий, пр..голубити, пр..горілий, пр..готування В пр..чудовий, пр„милий, пр..цікавий, пр..столонаслідник Г прегорща, пр..пишний, пр..зумпція, пр„жорстокий Д приголомшувати, пр..зентувати, пр..кумедний, пр..освященство 64 Префікси з- (с-), без-, роз-, через- тощо 336. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А „фальцювати,„купка, чере.хмужжжя, .лизати Б „плітати, „чеплення, ро..в'язка, беззахисний В ..плакатися, бездіяльний, ро..тиснути, бе„таланний Г ро..'єднати, ..казати, ..щулитися, „ціпити Д ..тверджувати, ..формувати, ..хованка, „пізнитися 337. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ..питати, ..фотографувати, „качати, „хопити Б бе..болісний, „мити, бе..фокусний, ..ходинка В ..тикатися, розпустити, бе.хоння, бе..принципний Г ро..повідь, бе„хмарний, „тиснути, „ліпити Д „покутувати, „томити, „горнути, „хрещування 338. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ро„жувати, ро„критикувати, бе..цінний, „формулювати Б „куштувати, ..трясти, „хлипувати, „простувати В ро..сунути, ро„межуватися, „твердіти, „тиснути Г бе..сумнівно, ..цідити, „чеплений, бе..чинство Д ..худнути, „фальшивити, ро„садити, „ліпити 339. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ро..гортати, ..прямувати, ро..гадка, бе..законний Б розплітати, ..тоншити, бе..грамотний, „томлюватися В ро..квіт, „бігти, „пустошувати, „вужувати Г „повістити, ..хрестити, „фальшувати, „торгувати Д „фокусувати, „хотіти, „казати, ро..казати 340. Літера с у префіксах в усіх словах пишеться в рядку Аро..чесати, „водити, „тирати, ро..везти Б бе„доганний, „пустити, .летіти, „густити В „хитрити, „фальсифікувати, „плющити, „пекти Г „жовтіти, „горнути, „цементувати, „шити Д „тіснити, „кріпити, „робити, „фантазувати 341. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А „чорнілий, „червивитй, „сутеніти, „шитий Б „коїти, ..кріпити, „молотити, „могти В ..руйнувати, „клеювати, „кінчити, „командувати Г „жовкнути, „замолоду, „хлипувати, „малювати Д „цілити, ро..питати, бе.лад, „худнути 342. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А чере..сідельник, ..сунути, ..шаленіти, ..танцювати Б ..ціплений, ..чинити, ..колотити, ..чутися В ро..чистити, ..рушити, ..марнувати, ..різати Г ..чеплення, ..бити, ..дрібніти, ..пересердя Д ..цементувати, роз..базарити, ..шити, ..краплювати 343. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ..повіщати, ро..різати, ..хибити, безтурботний Б ..коротити, ..розуміти, ..вернути, ..пекти В ..крутити, ..берегти, ..сипати, розказати Г ..сунути, ..бирати, ..читати, ..дійснити Д ..питати, ро..чепити, ..дати, розбещений 344. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку А ..чавити, ..хідці, ..чудуватися, ..читувач Б ..хвилювати, розмалювати, ..цідити, ..палахнути В ..терти, ..творити, ..ламати, ..реагувати Г ..худнути, ..конфузитися, ..рушити, ..робити Д ..чіплювач, ..берегти, ..цілювати, ..нищений 345. Літера з у префіксах в усіх словах пишеться в рядку? А бе..країй, бе..хмарний, ..ціджувати, ..прямувати Б ..шиток, ..мастити, ..молотити, ..чавити В ро..душити, ро..чавити, розбазарити, ..формувати Г ро..класти, чере..шіічник, ..чудуватися, ..колихнутися Д ро..жувати, ..чесати, ..цідити, ..кошувати Правопис суфіксів 346. Літеру е в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А дрібнес..нький, виховат..ль, озелен..ння, дяд..чко Б осич..на, мар..во, блюд..чко, свіж..на В велич..на, лелеч..ня, стривож..ний, вдесят..ро Г коз-.ня, множ..на, пал..во, враж..ння 347. Літеру е в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А ковш..вий, мережево, діж..чка, город..на Б ровесн..ик, дров..нята, вар. .во, буз..на В копі..чка, міс..во, топол..нька, вовч..ня Г серд..нько, річ..чка, вікон..чко, сон..чко 348. Літеру е в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А звелич..ний, пал.лка, сел..ще, жаб..ня Б подуш..чка, перепел..ня, вікон..чко, замет..ний В довж..лезний, доповн..ний, пряд..во, п'ят..ро Г печ..во, мережево, марш..вий, гор..нько 349. Літеру е в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А шарж..вий, оранж..вий, вжал..ний, галяв..на Б хвощ..вий, жит..ль, мешканець, зайч..ня В живопис..ць, вчит..лька, завершення, струж..чка Г старш..нький, кош..нятко, стеж..чка, середина 350. Літеру е в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А ім-.нний, заколисливий, дощ..вий, гус..ня Б казков.Д незакінч..ний, товариш..вий, дон..чка В Микол..н, грабл..ще, дяд..чко, бат..чко Г пів..нь, пал..ця, вдосконал..ння, черкас..ць 351. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А пшен..чка, крин..чка, книж..чка, племінн..чка Б порадн..чка, руч..нька, стріч..чка, жартівн..чка В кулемети..к, добр..во, Марус..н, першокласн..чка Г годівн..чка, любит..лька, вітч..на, підберезов..к 352. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А вагонч..к, вул..чка, плет..во, син..чка Б мар..во, пал..во, нож .чок, город..на В кош-.чок, горщ..чок, зайч..ня, печ..во Г кач..ня, мел..во, миш..ня, вогн..чок 353. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А удосконал..ння, гор..нько, кош..чок, вул..чка Б пал..во, міс..во, мереж..во, добр..во В вогн..ще, станов..ще, мороз..во, лич..нько Г міс..во, вболівальник, виховат..ль, картопл..ння 354. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А добр..во, брат..к, вузл..чок, павут..ння Б напруж.-ння, вул..чка, сун..чка, круж..чка В горл..чка, трав..чка, сон..чко, галяв..на Г солом..на, бадил..на, вантажн..к, горл..чко 355. Літеру и в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А галяв..на, плюш..вий, міс..во, пташ..чка Б вид...во, заколисливий, книж..чка, серед..на В корисливий, сел..ще, заслуж..ний, ялович..на Г ровесн..ця, няньч-.н, свіж..на, ожинн..к 356. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А кварц..вий, палац..вий, бой..вий, реч. вий Б груш..вий, замш..вий, дій..вий, форел..вий В вітр..вий, яблун..вий, скрипал..вий, нікел..вий Г казк-.вий, алюмінієвий, ситц..вий, мебл..вий 357. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А ді євий, сланц-.вий, кумач..вий, фланел..вий Б житть..вий, взутгь..вий, борщ..вий, нуль..вий В січн-.вий, парч..вий, смуш..вий, кінц..вий Г плюш..вий, рож..вий, меланж..вий, вермішел..вий 358. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А дій..вий, дощ..вий.., грошовий, біржовий Б стиль..вий, саджанцевий, мізинц..вий, шагрен..вий В діагонал..вий, рубл„вий, стебл„вий, спарж..вий Г сарж..вий, беж..вий, жолуд„вий, вугр..вий 359. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А творц..ва, барж-.вий, оранж..вий, коричн..вий Б торц..вий, Івас..вий, кінц.вий, щавл. вий В реч..вий, сторож..вий, ковш..вий, марш..вий Г помаранчевий, Васил..вий, Ігор..вий, окун..вий 68 360. Літеру о в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку А товариш..вий, марл..вий, деш..вий, макрел..вий Б глянц..вий, ранц .вий, сланц..вий, марганц..вий В мигдал..вий, ансамблевий, померанц..вий, гутаперчевий Г ХВОЩ..ВИЙ, шарж.-вий, лип..вий, берез..вий Правопис складних слів 361. Через дефіс усі слова пишуться в рядку А автоматично/зроблений, автобусно/тролейбусний, внутрішньо/ атомний, авто/механік Б лікар/ендокринолог, баба/яга, льотчик/космонавт, сон/трава В лісо/степ, генетико/молекулярний, західно/сибірський, транс/євро-
пейський Г режисер/постановник, супер/зірка, асфальто/бетонний, пасажиро/потік 362. Через дефіс усі слова пишуться в рядку А фізико/математичний, стоп/кран, азотно/фосфорний, жар/птиця Б внутрішньо/політичний, різно/характерний, аграрно/індустріальний, лікар/хірург В важко/атлет прес/секретар, різно/складовий, азотно/водневий Г вище/згаданий, внутрішньо/галузевий, різно/масштабний, індустріа-
льно/ розвинений 363. Через дефіс усі слова пишуться в рядку А інженер/механік, пів/олівця, вище/зазначений, земле/коп Б військово/полонений, яхт/клуб, гамма/промені, мікро/скопічний В осінньо/зимовий, словесно/історичний, науково/технічний, пів/Африки Г світло/синій, всесвітньо/історичний, легко/крилий, віце/президентський 364. Через дефіс усі слова пишуться в рядку А сила/силенна, житгя/буга, фізико/математичний, кілограм/молекула Б руко/пис, бар/ресторан, буркун/зілля, полин/трава В нафто/сховище, контр/адмірал, радіаційно/екологічний, сонце/захисний Г зоре/пад, тисячо/літгя, відео/телефон, генерал/майор 365. Через дефіс усі слова пишуться в рядку А західно/сибірський, водно/спортивний, буряко/збиральний, пів/ Європи Б індо/європейський, Свят/вечір, бор/машина, стоп/кран В приватно/власницький, віце/адмірал, льоно/заготівля, чорно/волосий Г суспільно/політичний, виставка/продаж, прем'єр/міністр, українсько/ німецький 366. Разом усі слова пишуться в рядку А лікувально/профілактичний, широко/відомий, тонно/кілометр, терно/ д( слива Б Д Б архітектурно/планувальний, північно/морський, легко/атлет, гучно/ ВЕІ мовець г П В макро/економіка, важко/хворий, східно/слов'янський, золото/добув-
ний, синьо/окий Г північно/західний, мистецтво/знавець, глухо/німий, внутрішньо/вен-
ний 367. Разом усі слова пишуться в рядку А єдино/кровний, ломи/камінь, кумисо/лікування, листо/пад А З Б праце/люб, глибоко/думний, міні/спідниця, пік/аркуша Б _] В пройди/світ, дизель/мотор, контр/наступ, креп/сатин В Ш Г високо/авторитетний, само/учитель, азотно/водневий, радіо/нукліди ^ СИ 368. Разом усі слова пишуться в рядку А історико/педагогічний, сніжно/білий, лісо/степ, мікро/об'єкт А ^ Б красно/мовний, атомо/хід, літературо/знавець, машино/писний Б В повітро/охолоджувальний, водо/грай, гіркувато/солоний, шибай/ в П голова Г зовнішньо/політичний, загально/науковий, кіловат/година, культур-
но/побутовий 369. Разом усі слова пишуться в рядку А земле/рийка, авто/шляховий, легко/розчинний, машино/будівний АР""] Б матеріально/технічний, три/поверховий, супер/зірка, душевно/хворий Б В взасмо/вигідний, столярно/механічний, військово/польовий, багато/ В | мовний Г П Г внутрішньо/атомний, суспільно/корисний, багато/разовий, унтер/-
офіцер 370. Разом усі слова пишуться в рядку А матеріально/відповідальний, вище/згаданий, різно/складовий, червоно/ а[~~| чорний БІ І Б військово/інженерний, шістнадцяти/річчя, кислувато/солодкий, ам- В[ ] пер/метр Г П В темно/зелений, мало/знайомий, військово/службовець, хлібо/роб Г право/бережний, карко/ломний, внутрішньо/галузевий, високо/про-
фесійний 70 371. Окремо всі слова пишуться в рядку А полу/мисок, агро/культура, жовто/гарячий, історично/цінний А Б колективно/обговорений, орфографічно/правильний, взаємно/корис- Б ний, взаємно/обернений В _ В динамо/машина, культурно/освітній, азотно/фосфорний, ампер/година Г Г військово/зобов'язаний, темно/шоколадний, чорно/зем, пап'є/маше 372. Окремо всі слова пишуться в рядку А військово/полонений, мовно/стилістичний, народно/поетичний, радіо/- А|~~| фізик Б Ц Б птахо/ферма, суспільно/корисний, вело/трек, боє/припаси В орфографічно/складний, полярно/протштежний, правильно/розташо- г П ваний, принципово/важливий Г всесвітньо/відомий, вище/зазначений, віце/президент, крило/подібний 373. Окремо всі слова пишуться в рядку А автоматично/зроблений, вибірково/перевірений, логічно/обґрун- А[~] тований, офіційно/зареєстрований б Ц Б вельми/шановний, народно/пісенний, унтер/офіцер, рожево/жовтий Ю В Свят/вечір, мало/досліджений, яхт/клуб, людино/день г О Г мало/літражка, жовто/гарячий, жар/птиця, пів/Америки 374. Окремо всі слова пишуться в рядку А давно/очікуваний, густо/населений, вище/згаданий, біологічно/актив- А| 3 ний БІ Б орфографічно/граматичний, пожежо/небезпечний, проектно/монтаж-
в П ний, проти/отрута г П В псевдо/романтичний, психолог/консультант, радіо/щогла, реально/-
історичний Г полярно/заряджений, послідовно/ввімкнений, симетрично/розташо-
ваний, символічно/відображений 375. Окремо всі слова пишуться в рядку А власне/український, послідовно/миролюбний, психологічно/непідго- А| ] товлений, реалістично/відображений Б| | Б семантично/однорідний, внутрішньо/політичний, симетрично/про- В[ І тилежний, архітектурно/скульптурний г П В абсолютно/чистий, атомно/ракетний, орфографічно/неправильний, матеріально/залежний Г внутрішньо/заводський, внутрішньо/необхідний, 12/денний, контро-
льно/фінансовий 71 376. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку А суспільнополітичний, ясноокий, гостро-сюжетний, військово-спор-
тивний Б мовно-літературний, повітрообмін, професійно-викладацький, мута-
генний В псевдонауковий, прямо пропорційний, синьо-червоний, хмелесушарня Г товарообіг, фотоапарат, опера-драма, культмасовий 377. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку А багат-вечір, густо забудований, півлиста, радіозахисний Б прямопротилежний, культурно правовий, радіомаяк, скло-бетонний В методологічно правильний, трансконтинентальний, обер-прокурор, шеститомник Г функціонально активний, шевченкознавство, давньоруський, індиві-
ду ально-авторський 378. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку А різносторонній, північноморський, дворянсько-аристократичний, наземно-космічний Б проблемно-тематичний, природно-ландшафтний, торфопереробний, ясно-русий В методологічно-важливий, метро-політен, масмедіа, методкабінет Г різнокольоровий, загальноєвропейський, народно-визвольний, ясно-
чолий 379. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку А мііцанин-шляхтич, складнопідрядний, суперобкладинка, мегават-
година Б яскраво виражений, шестимільйонний, угро-фінський, старозавітний В сріблясто-матовий, людиноненависницький, фінансово-економічний, кіловат-година Г віцепрем'єр, двадцятитри-річний, перекоти-поле, резусфактор 380. Помилки в написанні складних слів допущено в рядку А народно-поетичний, азотноводневий, густозамішаний, автомобілебуду-
вання Б водограй, ясновельможний, гідроенергоресурси, супергерой В спортивно-художній, електрозварювальний, агротехнічний, кіловат-
година Г бортпровідниця, військовозобов'язаний, гамаглобулін, прес-центр 72 Правопис складних прислівників 381. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку • • • • • • А коли/не/коли, на/в/з/догін, по/маленьку, у/наслідок А Б ледве/ледве, врешті/решт, десь/не/десь, часто/густо Б В по/своєму, по/Одинці, десь/інколи, ні/на/гріш В Г з/на/двору, на/в/проти, сам/на/сам, спід/споду г 382. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А рано/по/раненьку, на/виворіт, без/вісти, на/тще/серце А і Б без/відома, на/зло, на/віки, десь/інде Б В казна/де, якось/то, будь/коли, де/небудь ВП Г в/нічию, одним/один, до/пари, в/далечінь 383. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А віч/на/віч, по/друге, хоч/не/хоч, сяк/так А Б з/дня/на/день, з/дід а/прадіда, видимо/невидимо, по/за/торік Б ^ В в/цілому, по/людськи, слово/в/слово, з/рештою В Г коли/не/коли, по/всяк/час, без/краю, по/сусідству г 384. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А дарма/що, з/радості, на/відмінно, на/швидку Б над/силу, не/до/ладно, на/в/тікача, на/вибір Б[_ В з/гарячу, по/латині, з/під/низу, до/пуття в П Г давним/давно, пліч/о/пліч, сяк/так, по/нашому г П 385. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/їхньому, як/неяк, по/одному, коли/не/коли АІ І Б по/одинці, босо/ніж, стрім/голов, на/совість б Ц В за/рахунок, що/духу, на/відріз, по/латині в П Г як/найкраще, до/лиця, на/весні, все/одно 386. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А спід/тишка, чим/дуж, на/різно, по/части А Б на/жаль, волею/не/волею, з/переляку, в/розсип Б В в/нагороду, то/рік, хтозна/що, сто/крат В Г за/ради, сам/на/сам, по/тихеньку, без/кінця/краю 387. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/одинці, на/гора, до/речі, по/щирості А| | Б на/при/кінці, в/різно/біч, до/'щенту, до/дому б П В у/продовж, під/гору, на/біс, один/в/один Г ось/ось, за/одно, по/п'яте, на/в/скіс г П Г • • ГП 73 388. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/восьмеро, зо/зла, з/рання, на зразок а| | Б рано/вранці, на/в/ряд, один/по/одному Б ^ В чим/скоріш, в/поперек, у/щерть, у/трьох в Ш Г по/можливості, на/вмисне, за/законом, на/прокат ^Ш) 389. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/перше, в/плав, на/швидкуруч, у/тричі а| | Б за/панібрата, без/жалю, від/разу, десь/не/десь Б ~ В спокон/віку, на/зло, під/боком, давним/давно В Г що/найбільше, тим/часово, стрім/голов, на/решті 390. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/маленьку, до/віку, над/вечір, мимо/хідь А Б в/цілому, по/всяк/день, без/сліду, о/півночі Б В на/передодні, за/молоду, до/смаку, на/славу В Г по/за/торік, по/одному, на/вмисно, в/зимку Г 391. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А без/відома, до/пуття, до/снаги, на/прощання А| | Б за/надто, без/угаву, до/часу, до/побачення Б| ] В з/нічев'я, до/загину, за/рахунок, без/просипу Г до/нині, до/вподоби, в/обріз, на/вибір г П 392. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А на/останку, без/упину, на/дозвіллі, с/тиха АП Б за/кордоном, з/краю/в/край, до/останку, на/віки/вічні Б[ | В без/потреби, без/черги, до/долу, під/час в П Г на/видноті, в/роздріб, під/силу, до/пори г П 393. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А до/краю, в/ноіу, в/решті, на/совість А Б без/промаху, на/шкоду, до/лиця, на/нівець Б В до/діла, поза/сумнівом, з/дому, до/сих/пір В Г на/вигляд, з/болю, о/півночі, на/жаль Г 394. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід пйсати в рядку А не/з/руки, над/голодь, з/віку/правіку, на/зразок А| | Б до/сьогодні, більш/менш, віро/гідно, на/зорі БІ | В ні/на/гріш, з/діда/прадіда, на/пам'ять, на/вагу Г на/відмінно, з/відома, без/ліку, над/силу г П 74 395. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А до/ладу, з/переляку, на/льоту, уві/сні А Б мало/помалу, на/світанку, на/пів/дорозі, з/розгону Б В під/вечір, на/показ, на/мить, у/зв'язку в Г без/кінця, під/боком, з/середини, з/огляду Г Вживання великої літери 396. Усі слова пишуться з великої літери в рядку А (О,організація (О,об'єднаних (Н,н)ацій, (С,с)хідний (С,с)ибір, АЦ (Д,д)анило (Г,г)алицький, (Р,республіка (Б,б)єларусь Б| ] Б (С,с)хідно-(С,с)ибірське (М,м)оре, (Р,р)ічка (П,п)івденний (Б,б)уг, в П (Д,д)ід (М,м)ороз, (Е,е)йфелева (В,в)ежа Г П В (П,п)ік (Ш,ш)евченка, (С,с)узір'я (В,в)еликої (В,в)едмедиці, (Г,г)алицько-(В,в)олинське (К,к)нязівство, (Х,х)рестові (П,п)оходи Г (В,в)еликий (П,п)іст, (Б,б)ерингова (П,п)ротока, (М,міністерство (Ф,ф)інансів України, (3,з)аслужений (М,м)айстер спорту 397. Усі слова пишуться з великої літери в рядку А (Т,т)ретьяковська (Г,г)алерея, (Х,х)абаровський (К,к)рай, (3,з)олоті А| | (В,в)орота, (П,п)олярне (К,к)оло Б| | Б (Д,д)ержавний (І,і)сторичний (М,м)узей, (3,з)ахідні Альпи, в П (П,п)олярна (3,з)оря, (Н,н)ікітський (Б,б)отанічний (С,с)ад г О В (Б,б)абин (Я,я)р, (В,в)олодимир (В,в)еликий, (Б,б)лизький (С,с)хід, (А,а)рабська (Р,республіка (Є,є)гипет Г (Б,б)алканський (П,п)івострів, (Л,л)ауреат (Н,н)обелівськаї (П,п)ремії, (У,у)країнська (Г,г)реко-(К,к)атолицька (Ц,ц)ерква 398. Усі слова пишуться з великої літери в рядку А (К,к)раїни (Л,латинської (А,а)мерики, (С,с)есія (В,в)ерховної А[" | (Р,р)ади (У,у)країни б П Б (Д,д)ень (Н,н)езалежності (У,у)країни, (В,в)енера, (А,а)сканія- В[ | (Н,н)ова, (П,п)івнічна (Б,б)уковина г П В (М,м)іністерство (0,о)світи (У,у)країни, (0,о)лімпійські (І,і)фи, (У,у)країнська (Р,р)еспубліканська (П,п)артія Г (С,с)офійський (С,с)обор, (Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)країни, (С,с)узір'я (К,к)ассіопея, (Б,б)іловезька (П,п)уща. 75 399. Усі слова пишуться з великої літери в рядку А (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (К,к)оліївщина, (Б,б)улонсысий а| | (Л,л)іс, (Н,н)ова (Г,г)вінея Б| | Б (У,у)країнська (П,п)равославна (А,а)втокефальна (Ц,ц)ерква, В | | (Б,б)удинок (В,в)чителя, (Г,генеральний (П,п)рокурор України, г П Карл (Д,д)ванадцятий В (К,к)иєво-(М,м)огилянська (А,а)кадемія, (В,в)овчик-(Б,б)ратчик, (Г,Генеральний (С,с)екретар (В,в)сесвітньої (Р,р)ади (М,м)иру, Рі-
чард (Л,л)евовс (С,с)ерце Г (Н,національний (А,а)віаційний (У,у)ніверситет, (С,с)нілка (О,офі-
церів (У,у)країни, (0,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів, (В,в)улиця (Л,л)ейтенанта Шмідта 400. Усі слова пишуться з великої літери в рядку А (Т,Тунгуський (М,м)етеорит, (Д,д)ержава (Б,б)агамські (О,о)строви, а| | (Р,р)еспубліка (М,м)олдова, (С,с)півдружність (Н,н)езалежних Б[~~| (Д,д)ержав в П Б (3,з)бройні (С,с)или України, (С,с)ади (С,с)еміраміди, (3,з)атока Г | 1 (С,с)вятого Лаврентія, (3,з)ахідна (В,в)іргінія • В (П,п)олярна (Н,н)іч, (М,м)іжнародний (О,о)лімпійський (К,к)омітет, (Б,б)ермудські (0,о)строви Г (М,м)олочний (Ш,ш)лях, (П,п)івденне (П,п)олісся, (3,з)ахідноукраїнс ька (Н,н)ародна (Р,республіка, (С.с)тародавня Греція 401. Помилки у правописі великої літери допущено в рядку А балет «Лебедине Озеро», Тернопільський краєзнавчий Музей, шекс- А[ пірівські сонети, Біловезька пуща Б Б Перська затока, Прем'єр-міністр України, шевченкознавство, вулиця В Братів Бойчуків, Голова Адміністрації Президента України Г В Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй, Національний банк України, Голова Верховного Суду України, князь Ярослав Мудрий Г Баба Яга Кістяна Нога, Міністерство охорони здоров'я України, про-
спект Академіка Вернадського, День Перемоги 402. Помилки у правописі великої літери допущено в рядку А День знань, затока Святого Лаврентія, вулиця Ярославів Вал, місто Бі-
ла Церква Б| Б архімедів важіль, народи Півночі, заслужений діяч мистецтв України, В| комета Галлея Г В Київський Національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Матір божа, Новий Рік, Велика вітчизняна війна Г доктор наук, Запорізька Січ, Східнокитайське море, Центральна Рада, Галицько-Волинське князівство 403. Помилки у правопис! великої літери допущено в рядку А Північна Буковина, Народний рух України, Андріївський узвіз, Папа Римський Б Геростратова слава, новий Заповіт, Собор паризької Богоматері, Акт проголошення незалежності України В доба Відродження, Полтавська битва, Святе Письмо, Гельсінська спілка Г Кирило-Мефодіївське братство, Китайська Народна Республіка, Фе-
дерація футболу України, Різдво Христове 404. Помилки у правописі великої літери допущено в рядку А Львівська область, ліцей імені Героїв Крут, Вічний вогонь, Західний Сибір Б вулиця Леся Курбаса, бальзаківський вік, Перша світова війна, Нюрнберзький процес В Князівство Монако, Південно-Африканська Республіка, Великий Каменяр, науково-технічна революція Г республіка Куба, Нобелівська Премія, Течія Гольфстрім, орден Кня-
гині Ольги 405. Помилки у правописі великої літери допущено в рядку А Франкове слово, Кримінальний Кодекс України, Шевченківська пре-
мія, Заслужений журналіст України Б Тетянин день, річка Хорол, Центральна виборча комісія України, не-
розпізнаний літальний об'єкт В Державна заслужена капела бандуристів України, Скандинавський півострів, народний артист України, Києво-Печерська лавра Г олімпійський чемпіон, орден Почесного легіону, Українська греко-
католицька церква, Центральна Америка 406. Усі власні назви пишуться в лапках в рядку А Пансіонат У Галини, журнал Рідне слово, ресторан Едем, Андріївсь-
ка церква Б Руська правда, опера Запорожець за Дунаєм, картина Молодий Тарас Шевченко в майстерні К. П. Брюллова, автобус Ікарус В Одеський припортовий завод, Євангеліє, підручник Рідна мова, ди-
тячий табір Зіронька Г доба Середньовіччя, кінофільм Гаррі Поттер і напівкровний принц, газета Факти, Київський вокзал 407. Усі власні назви пишуться в лапках у рядку А орден Материнська слава, поема Мойсей, кінофільм Тіні забутих предків, видавництво Лілея Б РІчард Левове Серце, автомобіль Таврія, цукерки Білочка, футболь-
ний клуб Шахтар В фабрика Нова, комбайн Дон, гетьман Пилип Орлик, журнал Наука і життя Г Слово о полку Ігоревім, орден Богдана Хмельницького, швидка до-
помога, компанія Дженерал Моторе 408. Усі власні назви пишуться в лапках в рядку А доба Бароко, Хмельниччина, пісня Червона калина, балада Причин-
на Б роман Три мушкетери, Паризька комуна, газета Вечірні вісті, теле-
шоу Танцюю для тебе В телепроект Я люблю Україну, поема Катерина, шоколад Світоч, му-
льтфільм Шрек Г Будинок відпочинку Маяк, Пісня про рушник, Міжнародний жіно-
чий день, Великдень 409. Усі власні назви пишуться в лапках в рядку А Компанія Київська Русь-Фортуна, автомобіль Мерседес, агентство Українські новини, санаторій Лісова поляна Б Відкритий міжнародний університет Україна, агентство Ассошіей-
тед Прес, Музей народної архітектури і побуту, новела Камінний хрест В картина Джоконда, видавництво Генеза, Псалтир, Божі Заповіді Г порт Балаклава, статуя Лаокоон, Великодні свята, журнал Дзвін 410. Усі власні назви пишуться в лапках в рядку А телешоу Я люблю Україну, роман Тигролови, орден Вітчизняної війни, лауреат Нобелівської премії Б санаторій Залізничник, підручник Українська література, кінофільм Пірати Карибського моря, агентство Франс Пресс В Коран, журнал Всесвіт, Чумацький Шлях, Свято Перемоги Г Літопис Самовидця, Всеукраїнське товариство Просвіта, Банк Хре-
щатик, медаль За бойові заслуги 78 411. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку А Центральною в творчості Василя Симоненка вважають тему любові А до України, її безталанного народу, і в цьому — пряме продовження Б (Ш,іи)евченківських традицій. В Б Лауреат (Я/,шевченківської премії Марія Матіос представила широ- Г кій публіці персональний сайт. В Сама (Ш,иі)евченкова гора колись звалась Чернечою. Г Володимир Івасюк — квітуча гілка могутнього (Ш,ш)евченкового дерева поезії. Д Росте верба (Ш,ш)евченкова і досі. 412. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку А Саме на основі (Г,г)рінченкового словника ґрунтувався перший при- А йнятий у радянський час український правопис. Б Б Образи українських інтелігентів у романі «Вербівчани» Арсена Іщу- В ка — це (Г,г)рінченківські типи подвижників-народолюбців, які на Г початку минулого віку на своїх раменах винесли всю українську справу. В У Луганському педуніверситеті щороку проводять {Г,г)ріиченківські читання. Г Знанням реалій народного життя просякнута вся (Г,г)рінченкова проза. Д Марія Грінченко переписувала (Г,г)рітенкові тексти. 413. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку А Проте (Б,б)альзакові твори не були простим копіюванням життя французького суспільства. Б Таким є (Б,б)альзаків Гобсек — людина свого часу, яка живе за за-
конами суспільства, заснованого на соціальній нерівності та владі грошей. В У Житомирі є (Б,6)альзаківська вулиця. Г Церкву Святої Варвари в Бердичеві називають (Б,б)альзаковою. Д Сучасна косметологія може перетворити даму {Б,б)альзаківського віку на молодичку. 414. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку А Автентична (Ф,ф)ранкова хата згоріла у 1885 році. А Б У Львівському національному університеті є (Ф,ф)рстківська кімната. Б В У творчості Дмитра Павличка відчутні (Ф,ф)ранківські традиції. В Г Це (Ф,ф)рапкова пристрасть полум'яна, гнів Тараса, гострий біль поетів не дали зажерливим тиранам кинуть закатовану у Лету. Д Окрім усього, Львів дорогий нам ще й тим, що це місто (Ф,фран-
кове, місто його титанічної праці. Г 79 415. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку А Невичерпним джерелом сюжетів байок у світовій літературі стали а| | (Е,е)зопові байки. Б [Ці Б Напівлегендарною є й (Е,е)зопова біографія. в П В Вчені вважають, що (Е,е)зопова ворона могла насправді бути грачем, г П адже обох тварин у минулому називали просто воронами. Г Замасковане висловлювання думок називають (Е,е)езопівською мовою. Д В усьому світі знають (Е,е)зопові сюжети. Правопис іншомовних слів 416. Літеру е слід писати в усіх словах рядка А к..нтавр, кол..ктив, гал..рея, симпозіум А Б д..л..гат, р..ф..рендум, р..ванш, м..трополія (держава, що має колонії) Б В прерогатива, р..туал, пр..т..ндент, п..р..п..тія В, Г м..трополит, д..р..жабль, аф..рист, екстр..мальний ^ „ Д п.-рсп-ктива, х-мера, ап..нд..цит, д..зайн Д -
417. Літеру е слід писати в усіх словах рядка А ап..льсин, л..генда, р..п..титор, с..кр..тар Б т..раса, в..ранда, кр..шталь, р..лігія В м..даль, інт..лект, р..ф..рат, с..лует Г ситуація, р..цепт, пр..парат, г..роі'чний Д Арг..нтина, с..нсація, асиметрія, пр..зент 418. Літеру и слід писати в усіх словах рядка А комп.ляція, акціонер, інту..ція, Мадр..д А[~~~1 Б р..конструкція, еруд..ція, р..п..тиція, д..р..гент Б В р..тор..ка, ст..лаж, д„р..генг, сюрпр..з в ЦЗ Г катоЛеЦ.-зм, арт„лерія, рец..див, ст..лізація Д г„рлянда, г-пноз, х..мера, інд..катор 419. Літеру и слід писати в усіх словах рядка А пр..ореТЄТ, безпр..ц..дентний, матр..ця, с..мбіоз А| ] Б с..рена, кр..терій, ШеМпанз е, пр..ЗеДент Б Щ В ант„лопа, хр..зантема, ульт..матум, пр..мітив в Ц Г інд.-катор, пар..тет, Цетата, ц..йтнот Д ор..гінал, Де фо р ма ці я, д..скомфорт, д..пресія г П Д О г П д П г П д П 80 420. Літеру і слід писати в усіх словах рядка А д..ф..рамб, к..нджал, аж..отаж, пр..ор..тет Б альтру.лм, абор..ген, ауд..єнція, амб..ц..я Б В х..романт, г..пербола, ід..лія, х..тон В Г граф..н, г..бр..д, д-.сплей, г..бон, коеф..ц..єнт * = Д банк..р, г..потенуза, еск..мос, в..траж ^ -
421. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Австр..я, Пар..ж, Р..га, Р..м АІ і Б Гемпш..р, Вірдж..нія, Корд.льєри, Пак..стан Б В Р..о-де-Жанейро, Кр..т, Мавр..танія, Мадр..д В І З Г Ш..офок, Йоркшир, Лейпц..г, Ц..ндао ^ Д Великобританія, К..тай, Віш.., Палест..на ™—• 422. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Алж..р, Ч..каго, С..ц..лія, Ват..кан Б Бразилія, В-флеєм, К..пр, Лейпц..г в П В С..рія, МІСС..С..ПІ, Т..бет, Флор..да в П Г Брат.хлава, Цюр-х, Ч.лі, Соч.. Д ВаШіНггон, С..дней, Сканд„навія, Антаркт..да 423. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Єг..пет, Грец..я, Б..арріц, Афр..ка а| ) Б Аркт..ка, Мекс.-ка, Адд..с-Абеба, Сінгапур Б|~~ В Єрусалим, Сардинія, С..рія, Единбург В[ Г Сичуань, С..СТЛ, Туркмен..стан, Дом..н..канська Республіка ^ | Д С..лезія, Сардинія, Ант.льські Острови, К..рг..зстан ^ 424. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Г..бралтар, Адріат..ка, Бр„джтаун, В..флеєм А[ Б Б..рм..нгем, Єсентук.., Нагасак.., Ор..ноко Б В Аппалач.., Ант..гуа, Інд..ана, ІСар..бське море В Г Х..рос..ма, Освенц..м, Пловд„в, Пр..шт..на г , Д Сан-Франц„ско, Йоркш„р, Лотар„нгія, Міч„ган Д 425. Літеру и слід писати в усіх іншомовних географічних назвах рядка А Март..н..ка, Пак..стан, С..хоте-Алінь, Л..хтешнтейн А[ Б Мозамб..к, Л„верпуль, К..ш„нів, Еф„опія Б В Джордж..я, Дж..буті, Занз..бар, Мальд..ви В Г Мавр..танія, Узбек..стан, Ч..мкент, Єрусал..м ^ , Д Сваз.ленд, Амер..ка, Афган..стан, Вірг..нські Острови ^ -
81 426. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А дивізіон, йод, пієтет, проект Б Ціцерон, Шіллер, Греція, Імбир В гібрид, Нагасакі, Єрусалим, коефіцієнт Г вінчестер, параноя, дистанція, Атлантида Д депутат, маркетинг, боулінг, рибосома 427. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А безквіт, цистерна, сімпозіум, авторитет Б гіпотенуза, біографія, симптом, журі В фейлетон, рикошет, вітраж, соціологія Г директор, дезінфекція, гієна, тріумф Д депозит, лізинг, деструкція, анотація 428. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А аксесуар, альтернатива, апокаліпсис, асиміляція Б конвеєр, нюанс, Балтика, вестибюль В Лавуазье, Мадрид, Кіпр, Крит Г діадема, атеїзм, Корсика, парашут Д ілюзія, Паріж, дієз, пацієнт 429. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А методика, пацієнт, Флорида, Арктика Б мозаїка, Горацій, феєрія, Рафаель В Бразілія, Чілі, Йемен, Жиронда Г диригент, парфуми, референдум, кавалерія Д абориген, автентичний, інавгурація, автодафе 430. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А феєрверк, реевакуація, Лейпциг, п'єдестал Б косинус, Палестина, Ватикан, Рішельє (кардинал) В пілігрим, Атлантика, Сирія, Чикаго Г Гельвеций, Фейербах, рішельє (вишивка), депресія Д дизель, Дізель (винахідник), азимут, акомпанемент 431. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А флегматик, реєстрація, Мексика, аксіома Б Антарктіда, силует, Єгипет, Кордільєри В Рим, бригада, візаві, вінегрет Г симетрія, Овідій, Йорданія, Джерсі Д інтелігенція, комерсант, комп'ютер, нівелювання 82 432. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А планетарій, обсерваторія, астронавт, плебісцит Б піцикато, рейтинг, кипарис, Шіофок В аметист, дрезина, авторитет, кишлак Г пріоритет, коефіцієнт, колібрі, ринг Д ієрархія, цистерна, лізінг, ажиотаж 433. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А джинси, десерт, Замбезі, бурмистер Б діалог, революціонер, Нью-Йорк, брати Грімм В Сидней, Савойя, фойє, Хиросима Г декада, бургомістр, Дідро, Міссісіпі Д перипетія, прерогатива, презумпція, презентація 434. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А республіка, Дізель (винахідник), Іспанія, Вірджинія Б бравісимо, ентузіазм, шифр, бюлетень В попурі, спирт, Міссурі, Арістотель Г гипопотам, харакірі, католік, букініст Д перпендикуляр, бісектриса, паралелограм, октаедр 435. Помилки у правописі іншомовних слів допущено в рядку А цегейка, Алжір, безідейний, Сіцілія Б диплом, Каїр, Євразія, Гюго В Велика Британія, брошура, Трієст, Еквадор Г Енеїда, джигіт, Ейнштейн, Вашингтон Д аскетизм, аутсайдер, геральдика, .діаспора 436. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А ван..а, Казанов..а, кілограм.., терроризм Б брут..о, ват.., стакат..о, ак..умулятор В Шил..ер, віл..а, коміс..ія, нер..аціональний Г Дік-енс, ір..аціональний, Одіс..ея, інтел..ект Д кристал..ічний, кас..ета, кор..ектор, режис..ер 437. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А піцикат..о, лібрет..о, оперет..а, інтермец..о Б піц..рія, гіп..опотам, ір..ціоналізм, Бок..ач..о В крос..ворд, інновація, ван..а, іп..одром Г імміграція, ем..іграція, шас..і, Бот..чел..і Д барок..о, голландський, спагет..і, мас..а 438. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А Прус..ія, Гіп..ократ, ал.,ея, тер..аса Б ірреальний, Міс..урі, метал..ургія, ел..егія В кристал.., іл.лозія, гіп..опотам, діаграм..а Г Ніц..а, конгрес.., ім..обілізація, ас..амблея Д труп..а, бюл..етень, коммерсант, мул..а 439. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А Апол..он, ірраціональний, стел..аж, Апол..інер Б хол.., хок-.сй, тен..іс, лібрет..о В тон..а, гал..ерея, гум..анізм, ан..отація Г кол..екція, шос..е, ман..а, груп..а Д ім..унітет, нет..о, беладон..а, сюрреалізм 440. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка А гол..андець, Міс..іс..іп..і, дискус..ія, процес..ор Б ір..аціональний, тер..иторіальний, нет..о, корреспондент В ім.лтація, ал..о, аккомпанемент, мир..а (рослина) Г піц„а, епіграм..а, інтел..ігент, ак..уратний Д бел„етристика, іл..юстрація, ім..ігрант, бон..а (вихователька) Правопис прийменників, сполучників, часток 441. Помилки в написанні прийменників допущено в рядку А з-заду, підкінець, заради, з метою Б назустріч, наперекір, спочатку, впоперек В з-під, на чолі, згідно з, в справі Г з-посеред, окрім, поруч, внаслідок Д наперекір, усередині, з-понад, в ім'я 442. Помилки в написанні сполучників допущено в рядку А немовбито, буцімто, тільки-но, або ж Б не зважаючи на те що, начеб-то, немовби, себто В колиб-то, мовбито, адже ж, хоча б Г дарма що, так що, нібито, зате, отже ж 443. Частка не пишеться окремо з усіма словами рядка А ще не/збудований, не/мічний, не/виконавши проект, не/нависть Б не/вивчені ще проблеми; не/зчувся, як заснув; не/знаючи броду В не/зводячи очей, не/потрібно дякувати, не/захищений від вітру, не/дорого, а дешево Г не/часто, не/закінчений вчасно, не/забаром, не/довірливо 84 444. Частка не пишеться разом з усіма словами рядка А не/боязкий, а хоробрий; не/до ладу; не/безпека, не/скошена трава Б не/сестрин; не/доварений; він не/має таланту; не/абихто В не/далеко, а поряд; не/дорого; не/зчутися; не/посильне завдання Г цукру не/має; не/абиякий; не/зважаючи на дощ; не/долік 445. Від контексту залежить написання всіх слів у рядку А на/зустріч, не/зважаючи на, у/середині, на/дворі Б про/між, на/перекір, в/поперек, на/при/кінці В у/зв'язку, на/в/проги, з/переляку, з/гори Г з/боку, на/сміх, на/славу, до/вподоби з в и б о р о м ( ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ Пряме і переносне значення слова 446. Слово свіжий вжито в прямому значенні в рядку А свіжа газета А _ _ Б свіжий хліб Б Р) В св іжа сорочка В НІ Г свіжий вигляд ^ СИ 447. Слово чистий вжито в прямому значенні в рядку А чисте повітря А| і Б чистий погляд БІ | В чиста совість в П 1 чисте сумління Г П 448. Слово важкий вжито в прямому значенні в рядку А важкий характер а| | Б важкий погляд БІ | В важкий портфель в П 1 важкиидень г П 449. Слово зелений вжито в прямому значенні в рядку А зелена сукня а| | Б зелене вино БІ | В зелений змій в П Г зелений юнак ' СИ 450. Слово голова вжито в прямому значенні в рядку А голова колгоспу а| | Б голова колони Б| | В ламати голову в П Г голова людини ГСИ 451. Слово білий вжито в прямому значенні в реченні А Як упав же він з коня та й на білий сніг. А| | Б Вулиці залиті молочним світлом білої ночі. б| | В Сумує, воркує, білим світом нудить. ВП Г Там лакомини різні їли: буханчики пшеничні білі, кислиці, ягоди, коржі. г П 86 452. Слово умиватися вжито в прямому значенні в реченні А Що дня божого умивається Олеся дрібними сльозами. Б В снах доволі налітавшись, місто гасить чари ночі і на березі круто-
му умивається Дніпром. В Дівчина, дожидаючи свого милого, умивається й прибирається, тре-
мтить, мов у лихоманці, й палає, наче в огні. Г Ой пішли, пішли славні запорожці, та не пішки — дубами, ой, як оглянуться до славної Січі, умиваються сльозами. 453. Слово пливе вжито в прямому значенні в реченні А За сонцем хмаронька пливе. Б Пливе човен води повен. В Час рікою пливе, як зустрів я тебе. Г Музика пливе і манить здалля, пісня кличе, ніби лебідь душу по крилля. 454. Слово танцювати вжито в прямому значенні в реченні А У веснянім гаї, на пеньочку, танцювала танець Мавка свій. Б Ксана мовчала. Вона стелила свої думки туди, де танцювала смерть. В Танцювала душа під дощем. Г Десь в душі танцювала осінь — дощ із сліз, листопад із думок. 455. Слово сміятися вжито в прямому значенні в реченні А Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди... Б Квіти сміються на шовку. В Повість Івана Франка «Борислав сміється» друкувалася в журналі «Світ», з номера в номер аж до його закриття у 1881 році. Г Коли ти смієшся, тобто радієш, неначе кіт, примружуєш очі — нічо-
го навколо не бачиш. 456. Слово золотий ужито в переносному значенні в рядку А золотий ланцюжок Б золота осінь В золота корона Г золота каблучка 457. Слово лисячий ужито в переносному значенні в рядку А лисяча вдача Б лисяча нора В лисячий хвіст Г лисяча хатка ГП 458. Слово ведмежий ужито в переносному значенні в рядку А ведмежа послуга А| | Б ведмежий барліг Б Ы В ведмежа лапа В Г ведмежий жир ^ и 459. Слово легкий ужито в переносному значенні в рядку А легкий пух А[Н Б легке зерно Б П В легка поведінка в П Г легка валіза 460. Слово вовчий ужито в переносному значенні в рядку А вовчий хвіст А[ Б вовче лігво Б В вовча зграя В Г вовче життя г -
461. Слово голова вжито в переносному значенні в реченні А Святослав спав на землі, поклавши під голову сідло. а Ц Б Хліб — усьому голова. Б З В Голова без розуму як ліхтар без свічки. В Ц Г Бриніла жалібно бандура, а кобзар, схиливши голову, співав про Морозенка. 462. Слово воювати вжито в переносному значенні в реченні А Ще перед татарами були тут селища, та городи, та замки, де князі А наші рядили, та воювали із ворогами, що на землю нашу нападали. Б Б Гарольд воював з дружиною вікінгів і на Сицилії, і у Візантії, і в В Африці. г -
В 3 бідою не раз воювали натруджені руки мої. Г Щей виграти війну, окрім хоробрості, потрібне ще вміння воювати по-сучасному. 463. Слово засміятися вжито в переносному значенні в реченні А Засміється любо день, зашепче темна ніч. А[ Б Заплаче красуня — дощ іде, засміється — сонце сяє, вмиється — зо- Б лото зі щік котиться. В В Засміється панотець: «Га-га-га!». ^ . Г Сам засмієшся із себе, мов пекло кругом загуло. 88 464. Слово крильце вжито в переносному значенні в реченні А У вікно крильцями забила голубка. Б А ластівочка своїх діточок, маленьких ластів'яток, під крильцями тулить. В Десь у гущавині стріпнула крильцями сполохана пташка. Г В гніздах під стріхою — крильця весни. 465. Слово вмирати вжито в переносному значенні в реченні А Десь вмирали дуби й розцвітало кохання. А Б Таке життя. Молоде народжується, старе вмирає. Б В Проходять віки, вмирають люди, але живе народ, допоки лунає рідна В мова і пісня рідна, г Г У тихий сумний передсвітній той час сам серед степу німого вмирав Д на високій могилі славний козак-характерник. 466. У реченні «Львів був ... Данилом Галицьким» пропущено слово А побудований А Б заснований Б В оснований В Г зведений Г 467. У реченні«Між і{ими державами встановилися добрі...» пропущено слово А відносини а[~~] Б відношення Б Ц В взаємини в П 1 взаємовідношення г П 468. У реченні «Софію охопила... журба» пропущено слово А болюча А Б хвороблива Б В больова в Г боляща Г 469. У реченні «Перед очима ... безкраї простори ланів» пропущено слово А стають А Б встають Б В постають В Г повстають г 470. У реченні «Артамонові... сліпота» пропущено слово А грозила АП Б погрожувала бГ~і В пригрожувала в П Г загрожувала г О • • • • Емоційно забарвлена лексика 471. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка А водичка, чорнявенький, катюга, кіт Б білочка, рибонька, серденько, гарненький В бабуся, дід, сестричка, дядько Г рученька, дівчина, парубок, зелененький 472. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка А поплічник, базікати, малювати, дебелий Б тотальний, гарнюсінький, товстунчик, розмай В шкандибати, пришелепуватий, перекладач, забрьоханий Г приндитися, вовчище, зоріти, живодайний 473. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка А кашкет, комизитися, сиротинонька, шкапа Б страж, вартовий, чадо, лебідонька В бурмило, дівуля, благоговіння, морда Г лупатий, одоробало, золототканий, думка 474. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка А ріднесенький, багнюка, дівчисько, зіронька Б бабище, тато, сестронька, дядечко В старезний, незборимий, веселий, перст Г паскудний, кошенятко, свинюка, книга 475. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка А землиця, білявенький, їстоньки, дівка Б берізка, вітрище, поганючий, зошит В матуся, песик, вікно, бабище Г відеречко, спатки, носик, голова « 90 Омоніми, синоніми, антоніми 476. Виділені слова є омонімами у рядку А Самовар радісно клекотів і ви-
пускав пару. Б Гість лави не засидить, ліжка не залежить. В На ліжка послали чисту накро хмалену білизну. Г Вільне, творче слово — це ду-
ша кожного народу. 477. Виділені слова є омонімами у рядку Нахилялось до мене тепле обличчя разом з парою променисто-цікавих очей. Роман сидів на лаві, коло самісінь-
кого столу, спершись обома руками на нього. Кузька, жалібно скиглячи, поліз під поріжок, де йому вже послачи сіна. Слово, чому ти не твердая криця! А Будь високий, як верба, а бага-
тий, як земля. Б А далі за гарматами знов коза-
цькі лави, знов полки. В Косарі косять, а вітер повіває, шовкова трава на коси лягає. Г Лебідка згортає крила, коли помирає лебідь, і каменем па-
дає з неба на синє свічадо во-
ди. Земля молодою травицею вкрита, ніжні листочки з набухлих бруньок звільняються. Стояли в хаті жовта нефарбована лава, стіл, високий чорний комод, побитий шашелем. Жовтогаряче поле загородилося полукіпками, співає косами, сріб-
литься серпами, цвіте жіночими спідницями. Рідко козакові сниться рідна хата, дідова криниця, сиві мама й тато, а частіше сниться щвчшіл-лебідка й чарівна рушниця, що стріляє мітко. 478. Виділені слова є омонімами у рядку А Здійнялись над Дніпром шпи-
часті гори з зеленими садоч-
ками, темними балками, лана-
ми золотої та червоної стерні. Б Еней був парубок моторний-
В Брови довгі і тонкі підкреслю-
вали білизну крутого дівочого чола. Г А надворі мороз лютий, а я стою як прикутий, і не видно місяця ніде. А яке величезне задоволення від ночівлі у відкритому степу або де-
небудь у широкій й розлогій балці на свіжоскошеному сіні! То була Варка, дочка одного вербів-
ського багатиря, молода й моторна дівчина. Жінка намочила в ночвах білизну і заходилася прати. Могутні прачіси шуміли над ли-
манами і самісіньким Дніпром та за-
ходили в глибінь степів, де люті ту-
ри вільно ховалися у високій траві. • • • АП бП ВП Г П АП ВП г Н 91 479. Виділені слова є омонімами у рядку А Хлопець дістав із кишені при-
готовленого заздалегідь гос-
тинця і сором'язливо простяг дівчині. Б Річка Стир оперізує дугою гнучкий стан міста і стереже його красу з трьох боків. В Яка важка учительська робота — щодня проблеми, клопоти, турботи. Г Козак розвіяв ватру, що своїми жовтими язиками облизувала казанок з усіх боків. 480. Виділені слова є омонімами у рядку Від цього ж місця важкі пороми ходили й до лівого берега, де по-
чинався й зникав у лісах гости-
нець, яким приходили сюди замор-
ські гості. Шия у князя Святослава товста, пле-
чі широкі, і весь стаи досить струн-
кий. Учительська праця — святиня свята. І сонна тиша сонним язиком шепо-
че саду сиву колискову. АІ жаль мене чомусь бере, що вже нема в річках русалок, і водяних-мірошників нема. Б На ціле століття закували тебе, Києве, в татарські кайдани. В Загальновідомо, що пісня впливає на стан людської ду-
ші, формує її красу. Г Чайки цілими зграями літали над водою, жалібно скиглячи. І ранкові, й вечірні дороги чаять у собі таємницю, сподівання і жаль. В бою з османами чайку полковни-
ка було потоплено, а його самого турки виловили з води і закуваїи в бранці на свою галеру. Надто справжнім був цей нововід-
критий стан світу, надто світлою — та спокійна сила, що струменіла довкруги. На морі жоден корабель не є в без-
пеці, якщо зустрінеться з козаць-
кими чайками. 481. Омоніми використано в реченні А Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, — де ж мені вас діти? Б Польові клени, осокори та берізки вже викинули клейкі листочки, спалахнули живим вогнем. В Спіють яблука, і зріє виноград, стигнуть сливи золотисті. Г Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила, могуща в ділі тім була. а П в П в П Г П А в[ г А Б В[ Г 92 482. Омоніми використано в реченні А До втоми, до сльозинок на щоці про мене будеш думати-гадати. А Б Пострибали жабки в став, сірий вовк тремтіти став. Б В Як горить і мигтить інша зірка, сріблом міниться іскра. В: Г Після кількаденного свисту вітру прибляк степ, притьмарився, ^ . прижухнув. 483. Омоніми використано в реченні А Дніпр клекоче, стогне, плаче й гриву сивую трясе. А[ Б Краще в ріднім краї милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чу- Б[ жій, ворожій в славі й шані пробувати. В В Через досвіду й сумління брак йде з фабрики суцільний брак. ' . Г Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє. 484. Омоніми використано в реченні А Усі діти як діти, — граються, бавляться тихо, лагідно. а Ц Б Переливати з пустого в порожнє — дуже тяжка робота. Б З В Бідні невольники просили та благали. В Г Прийшла дорога дорога і до нас — до тебе і до мене. г П 485. Омоніми використано в реченні А Ну й охочий брат мій Ігор до усяких жвавих ігор. а| | Б В далечині туманній, темній, димній злилися нижина і вишина. Б С] ВІ в'яне, сохне, гине, гине твоя єдиная дитина. В І ] Г Голос Івана Івановича стає теплим, інтимним. Г СИ 486. Синонімічний ряд утворюють слова А огорожа, паркан, частокіл, тин, пліт а[~~| Б мужній, героїчний, величний, урочистий Б • В хороший, злий, добрий, поганий в П Г сніг, іній, град, дощ г СН 487. Синонімічний ряд утворюють слова А говорити, качати, мовити, балакати, гомоніти, базікати а| | Б гора, скеля, пагорб, схил, круча Б) | В червоний, помаранчевий, жовтий, бордовий в П Г нездужати, хворіти, померти, переставитися ' СИ 488. Синонімічний ряд утворюють слова А квітень, травень, червень, липень, серпень А ^ Б майстер, митець, художник, мастак . БІ В акуратний, охайний, чистий, впорядкований В СІ Г серйозний, зібраний, уважний, ретельний Г СІ 93 Г П 489. Синонімічний ряд утворюють слова А стукати, шуміти, гамселити, дзижчати а П Б ґречний, чемний, спокійний, сумирний, вихований б[Н В ХОДИТИ, ЙТИ, ВІДІЙТИ, ПІДІЙТИ, СХОДИТИ В І Н Г хороший, гарний, красивий, вродливий, чудовий, гожий, чарівний 490. Синонімічний ряд утворюють слова А вітер, снігопад, ожеледь, буревій А| ] Б великий, більший, більшенький, якнайбільший в[~~~] В плакати, ридати, рюмсати, хлипати, пхикати в Ц Г зелений, зеленкуватий, зеленавий, зелененький Г О 491. Синоніми використано в рядку А білява дівчинка — білявенька дівчинка • АП Б говорити голосно — балакати голосно Б| В тиха погода — вітряна погода в П Г сходити на гору — спускатися з гори 492. Синоніми використано в рядку А додатковий тираж — додатковий наклад А Б сміливий вчинок — зухвалий вчинок Б В великий будинок — маленький будинок В Г стояти на мості — пірнати з моста Г -
493. Синоніми використано в рядку А початок дня — кінець дня А| ] Б вдихнути повітря — видихнути повітря Б Ц В білий костюм —білосніжний костюм в О Г зелені листочки — червоні листочки ' П 494. Синоніми використано в рядку А моторний хлопець — прудкий хлопець А| | Б піщана коса — заплетена коса Б НІ В моторний човен — моторний юнак в П Г стрункий стан — тривожний стан г П 495. Синоніми використано в рядку А холодна вода — гаряча вода А П! Б йти в магазин — піти в магазин Б П В сидіти на дивані — лежати на дивані В НІ Г моя батьківщина — моя вітчизна ^ (Ні 94 496. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні А Ніхто і не (мислив, думав) спати. Б Мій синку, ти би менш (балакав, глаголив), сам над собою менше плакав. В (Відрядили, делегували) мене якось у тилові авіамайстерні. Г Усе частіше поверталося до поета почуття розпачу від думки, що він довічно відкинутий усім (світом, околом). 497. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні А Почали півні співати — (розбудили, розштовхали), я встала. Б.Ми всі утрьох (мудрували, міркували) над цим питанням В Він палко картає ворогів — явних і (секретних, потаємних). Г Князь Єремія (гордовитий, напиндючений), — зашепотіли кругом магнати та їх молоді сини, — не хоче признаватись до своїх давніх товаришів. 498. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні А (Пішов, пошкандибав) козак світ за очі. Б (Звичайний, пересічний) річковий причал притулився в очеретах. В Ти несеш, столиця (давня, древня), мак червоний у руці. Г Кожна ніч наближала його до страшного дня, не можна було (зволі-
кати, чухатися), відтягувати. 499. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні А Поїхав Степан не по (трасі, шосе) а звернув на коротшу дорогу. Б Мені здається, що він (здатний, здібний) і чуже горе відчути. В Про козака Мамая не одну вже сотню літ ішли (слава, осанна) і про-
слава. Г Семен Ларивонович був учасник Вітчизняної війни, (визнаний, мод-
ний) герой. 500. З поданих у дужках синонімів обидва варіанти можливі в реченні А 3 бічних вулиць і завулків все виїздили на (головну, парадну) вули-
цю нові вантажівки. Б Дорогих перлин (коштовних, недешевих) є багато в синім морі. В Біда не по деревах (ходить, чвалає). Г Серед челядників уже ходили чутки про (женихання, залицяння) хо-
рунжого до хазяйської дочки. 501. Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні А Світовий ринок (базар) склався на ґрунті міжнародного поділу праці аЩ в період зародження і розвитку капіталістичних відносин. БІ Б А на дальнім пожарищі іскра братства (братерства) тліла. В Тридцять років вони відробили (відпрацювали) в цеху. г П Г Потрібно зміцнювати родину, сімейні відносини (стосунки), відвіда-
ти батьків, звернутися до традицій роду. 502. Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні А Старшини даром пробують добути з нього те, що він виключно (ви- А| | нятково) для себе ховає. Б П Б А панотець тим часом нарікав жалібним (жалісним) голосом, що йо- в П го так нога болить. г П Ві з кручі біжать уже діти, щоб витязів (лицарів) моря зустріти. Г Михайло Гнатович був справжнім віртуозом (майстром) зварювання. 503. Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні А Віє несміливо вітер, торкає березневі пуп'янки (бруньки). Молоді АЦ дерева вигинаються туди-сюди. б Ц Б Мистецтво вмирає, бо немає імпульсів для мистецтва, світ став про- в Ц заїчним (буденним). г П В Адже треба навчитися розмежовувати (відмежовувати) добро і зло. Г Ні вже, будьте ласкаві (люб'язні), беріть гроші. 504. Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні • • • А Порожньо на подвір'ї, понуро стоять будівлі (будинки), а хата навіть із забитими віконницями. Б[ | Б Усі, за винятком (виключенням) Бойчука, здивовано дивились на В г свого шкіпера. * В Наташа подарувала хлопчикам ту абетку (азбуку), за якою вона ко-
лись сама вчилася читати і писати. Г У своїх творах сучасникам своїм Шевченко наголошував (підкрес-
лював), що вони є діти славних батьків, борців за волю Батьківщини. 505. Не можна замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні А Гапка і собі бурмотала (бурчала) собі під носом. А Б Матусі дожидаюсь, як оповесні (навесні) ластівки. Б В За ними на худих мізерних (жалюгідних) шкапах їхав гурт комедіа- В нтський. Г Колись для виживання велику роль відігравала (грала) витривалість, мускульна сила, невибагливість до їжі. • • Г 96 506- Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні А 3 нагоди ювілею Віталію Григоровичу Правденкові вручили вітальну адресу. Б У контракті про працевлаштування повинна бути вказана фірма, її власник, поштова адреса, телефон. В Для поліпшення житлових умов Тихона Архиповича міський голова вручив йому ордер на квартиру, привітальний адрес і квіти. Г Лист британського солдата дійшов за адресою через 64 роки після відп-
равки. 507. Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні А Директор і його заступники — це бомонд нашого заводу. Б Здавна вважається, що політична еліта — це найосвіченіша, аайку-
льтурніша та найсильніша частина суспільства, яка бере на себе від-
повідальність за людей, які довірили їй керування країною. В Бій Віталія Кличка зібрав світовий бомонд. Г Сьогодні у Національній опері відбудеться феєричне свято танцю. Вершки суспільства закружляють у вальсі. 508. Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні А Караул — це збройний підрозділ для охорони військових об'єктів або для віддання військових почестей. Б Військові навчальні заклади існують в усіх розвинутих країнах світу. В Воєнний аташе — посадова особа дипломатичного представництва з воєнних питань. Г Навесні сорок четвертого воєнний злочинець вимушений був поки-
нути Волинь. 509. Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні А Водій пригальмував мотоцикла. Б Шофери таксі почали сигналити. В Ми цілили у прорізи кулемета, таким же чином «полювали» і на во-
дія танка — він через щілину дивився за рухом машини. Г Сіла Тамара в трамвай,, але їй здається, що шофер надто повільно їде. 510. Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні А Сава заплющив очі, і задрімав біля нього вірний пес. Б Краще давай я постукаю і послухаю тебе, і тоді поставимо вірний ді-
агноз. В Повні краси були ці хори вірних і священиків на переміну, що тягли-
ся так довго і монотонно. Г 3 такою вірною, розсудливою дружиною було немов безпечніше. 511. Антонімами є слова А активний — пасивний Б абонент — абонемент В свіжий — чистий Г гусар — драгун 512. Антонімами є слова А сидіти — ходити Б писати — малювати В плакати — сміятися Г азбука — абетка 513. Антонімами є слова А кохання — любов Б зустріч — розлука В жаба — ропуха Г ялина — дерево 514. Антонімами є слова А наявність — відсутність Б нагода — пригода В відтинок — відтінок Г музичний — музикальний 515. Антонімами є слова А військовий — воєнний Б друг — товариш В мокрий — холодний Г мокрий — сухий 516. Антоніми вжито в реченні А Купля руки пече, а продаж гріє. * Б Серед нашого народу, скажу я вам, трапляються всякі прізвища — чудернацькі, химерні, дивовижні, неправдоподібні. В Аналогічні твори ваблять читача лише в негоду: завірюху, хуртови-
ну, заметіль або в заливні дощі. Г Та ось вам на одне слово «говорити» аж цілих тридцять нюансових: говорити, казати, мовити, балакати, гомоніти, гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, жебоніти, верзти, плести, ґерґотати, бурмотати, патякати, варнякати, пастала-
кати, хамаркати, мимрити, цокотіти... 98 517. Антоніми вжито в реченні А Довго не свари, бо хвалити не буде коли. Б В серцях відвага соколина, і гнів, і лють до хижих зграй. В Теє слово всім давало то розвагу, то пораду. Г Ми з вами знаємо, що значить кричати, що значить галасувати, ле-
ментувати, — але те, що робиться, коли — гол! — цього описати не можна. 518. Антоніми вжито в реченні А Сусідський пес не зрозумів моїх добрих намірів, моєї гуманної місії. Б Минуле — невід'ємна частка нашого буття, ми завжди стоїмо в центрі між минулим і майбутнім, немов у центрі виднокола. В Не знаю, чи є в моїй квартирі миші, але певен — ви єдина людина на світі, яка може врятувати мене від цілковитого розвалу й занепаду. Г Червень видався багатий на тепло і грози, на дощі й веселки у висо-
кому небі, на сонце. 519. Антоніми вжито в реченні А Крізь вузеньке, шириною в долоню віконце в погріб пробивався жмут сірого світла, вихоплював на протилежній стіні чорне змокріле дерево, покрите пліснявою. Б Ходить полем молодистий, гонить хвилю з краю в край золотистий, колосистий, яровистий урожай. В Але правди в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без кінця. Г Осіннє лагідне сонце востаннє пригрівало старі липи. 520. Антоніми вжито в реченні А Прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким лебідь сплескував білим крилом. Б Хата стояла на горі чиста, біла, весела. В Я поглядом, повним любові й тепла, на крихітку рідну дивлюся. Г Крізь радість і смуток жінка посміхалася. Фразеологізми 521. Фразеологічний зворот ужито в реченні А У Січі був такий звичай, що кожен мусив коритися волі старшого, жити у братерстві один з одним і поводитися доброчесно. Б Ну що йому скажеш, коли в нього в голові ще мак росте? В Листя з суму жовтіє, а деяке з туги кривавиться. Г Надходить світанок яскравий, і зоряна рання сівба росою впадає на трави. 522. Фразеологічний зворот ужито в реченні А Всюди били у вічі злидні та недостачі. Б Найперша і найголовніша' ознака народу — це його мова. В Між горами — старий Дніпро, неначе в молоці дитина, красується, милується на всю Україну. Г За селом, неначе в один день саджені, звелися могутньою брамою два дуби. 523. Фразеологічний зворот ужито в реченні А Усе буйніше розквітала весна, і гострі пахощі свіжої землі вривалися навіть у вогкий і задушливий підвал майстерні. БІ на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлу-
ка, й твоя материнська любов. В Не грай з вогнем, Оксано, бо ти, здається, й досі не знаєш, що таке життя. Г Пружний вітер гуляв по соковитій траві, по шовковій тирсі й котив хвилі аж до обрію, де вони зливалися з хвилями Дніпра. 524. Фразеологічний зворот ужито в реченні А Тепер час нам направиш молодого раджу на пряму й добру путь, бо через ту свою селянку він зовсім збився з пантелику,— сказала цариця. Б Микола Васильович Гоголь вважав кобзарів охоронцями бойової слави України. В Зашелестіли крильми якісь нічні птахи. Г Ще трималися по садках пізні сливи, пізніми яблуками було обкида-
не гілля, як раптом пішов сніг. 525. Фразеологічний зворот ужито в реченні А Садок був уже пожовклий, товстий шар зовсім жовтого листя лежав долі. Б Щороку ранньою весною з-під землі з'являлося зелене пагіння, за декілька ночей воно виростало вище призьби, привітно заглядало у вікна. В Запорожці любили й шанували свою зброю, пишалися нею, утриму-
вали у великій чистоті. Г Золотими літерами вписують в історію України Коліївщину. 100 526. Значення «початок і кінець чого-небудь» має фразеологізм А альма матер А| Б альфа і омега Б В прокрустово ложе В Г колумбове яйце . Г і 527. Значення «дуже забруднене місце або вкрай занедбані справи» має фразео-
логізм А авгієві стайні А Б яблуко розбрату Б В геркулесові стовпи В Г троянській кінь Г 528. Значення «нічого не робити, нічим не займатися, ледарювати» має фразео-
логізм А баляси точити А[~1 Б теревені правити б| [ В байдики бити в і І Г баляндраси правити г( | 529. Значення «душа людини, яка відгукується на всі події життя» має фразео-
логізм А еолова арфа Б Єлисейські поля Б И В єрихонська труба в[ Г крик душі г Ц 530. Значення «ганебна слава, здобута будь-яким шляхом аж до злочину» має фразеологізм А гірка чаша А Б гола правда Б В гордіїв вузол В Г геростратова слава Г 531. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту А дамоклів меч — складне переплетення обставин, заплутані питання А Б ахіллесова п 'ята — дошкульне місце, вразлива сторона в кого- Б небудь В В блудний син — людина, яка через легкодумство зневажила своїх бли- Г зьких, проміняла будинок, родину, батьківщину на чужину Г вавилонська вежа — справа, яка цілком ніколи не буде завершена 101 532. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту А вовк в овечій шкурі — про лицеміра, який під машкарою доброзич-
ливості приховує злі наміри Б ворона в павиному пір "і— про людину, яка даремно намагається здаватися значимішою, цікавішою, освіченішою тощо, ніж вона є насправді В геростратова слава — слава тимчасова, швидкоминуча, якою не слід спокушатися Г дари данайців — підступні подарунки, які несуть із собою загибель для тих, хто їх одержує 533. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту А танталові муки — нестерпні страждання, спричинені спогляданням бажаної мети та усвідомленням неможливості досягти її Б сізіфова праця — безплідна й виснажлива праця В нитка Аріадни — провідна нитка, керівна думка^ спосіб, який допо-
магає вийти зі складного становища, розв'язати важливе питання Г яблуко розбрату — коштовний здобуток 534. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту А у свинячий голос — дуже голосно, верескливо Б викинути ідола в Дніпро — рішуче розірвати з минулим і не поверта-
тися до нього В шукати голку в сіні — намагатися знайти те, чого знайти не можна Г цокотіти зубами — тремтіти від холоду, страху 535. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту А блукати манівцями — робити щось без чітких орієнтирів, навмання Б брати на абордаж — обманюючи, хитруючи, діючи нечесно, дома-
гатися своєї мети В брати за зябра — чинити на кого-небудь тиск, примушувати кого-
небудь виконати, зробити щось Г вергати громи — дуже гніватися на кого-небудь, лаяти когось; бур-
хливо виявляти своє незадоволення, роздратування. 536. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм А у дурні пошити Б посадити в калошу В наставити вухо Г наставити носа 102 537. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм А підкручувати гайки А| | Б підбивати клинці Б і 1 В топтати стежку в П Г смалити халявки ^ СП 538. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм А грати на нервах А| | Б обламати крила Б[П В діймати до живого ВО Г бути сіллю в оці г П 539. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм А обдерти як липку АІІ Б пустити з торбами б П В обібрати до нитки в П 1 підвести пш монастир г П 540. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм А березової каші дати А З! Б відкинути ноги Б ] В віддати богові душу В Щ Г дуба дати Г СИ 541. Значення фразеологізму «варити воду» А будувати свої міркування, ґрунтуючись на ненадійних, хибних відо- А[ мостях або на вигадках; вигадувати щось Б Б постійно, без причин виявляти незадоволення кимось, ставити непо- В слідовні, суперечливі вимоги Г . В працювати без спілкування з іншими, не використовуючи чужого досвіду Г кип'ятити воду 542. Значення фразеологізму «бити на сполох» А звертати загальну увагу на небезпеку, яка загрожує, прагнучи попе- А[~~| редити її, закликаючи до боротьби з нею; виявляти занепокоєння, Б ~ тривожитися В Б шанобливо вклонятися, виражаючи почуття поваги ' СИ В калатати у дзвін Г забувати горе, біду, не журитися, не звертати уваги на неприємності 103 543. Значення фразеологізму «вкоротити віку» А примусити кого-небудь припинити безчинства, зробити когось пос- А[ тупливішим Б Б примусити кого-небудь менше говорити, обачніше висловлюватися В або мовчати ' -
В убити кого-небудь Г зробити щось коротшим 544. Значення фразеологізму «завдати бант А перемогти кого-небудь у бою, у боротьбі, у змаганні тощо А(П Б приносити втрати, нищити, виводити з ладу Б| В помити когось у лазні В| Г І — Г сильно побити когось; дати прочуханки кому-небудь; дуже полаяти, 1 І— посварити 545. Значення фразеологізму «блукати манівгріми» А робити щось без чітких орієнтирів, навмання а| | Б намагатися знайти потрібний підхід до чого-небудь Б Ц В переводити погляд з одного предмета на інший, не спиняючись ні на В П чому г О Г заблукати в лісі 546. Фразеологізм — синонім до слова відволікати А дим в очі пускати а|~~"| Ь і вухом не вести Б О В зуби заговорювати в П Г брати ноги на плечі г П 547. Доберіть фразеологізм — синонім до слова обманювати А замазувати очі А| | Б посадити в калошу Б П В пальцем у небо попасти В НІ Г дивитися крізь пальці г О 548. Фразеологізм — синонім до слова вмерти А дати стусана А [ З Б дати дуба б[~) П І 1 В дати стрекача В| | І дати по шапці г П 104 549. Фразеологізм — синонім до слова підкорятися А заливати за шкуру сала А[~1 Б підкладати хмиз до багаття Б Ц В висмоктати з пальця Г танцювати під чужу дудку г О 550. Фразеологізм — синонім до слова куняти А клювати носом А| Б бити в барабани Б В грати на нервах в П Г намилювати шию Г Ш 551. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку А п'яте колесо до воза — приший кобилі хвіст А і | Б грати на нервах — ребра полічити Б ^ В підвести під монастир — повідбивати бебехи В Г сидіти склавши руки — замовляти зуби г П 552. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку А крутитися на слизькому — крутитися як білка в колесі А| і Б між молотом і ковадлом — між небом та землею Б ^ В бісики пускати — очима грати Г завдати поразки — завдати бані г П 553. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку А забивати памороки — забивати дух А[ Б без ножа різати — без вогню пекти Б В записати на свій рахунок — записати собі на лобі В Г ковтати сльози — ковтати слинку г . 554. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку А межи хатою й коморою заблукати — серед села дороги не знайти Б вбиватися в колодочки — вбиватися в тіло Б В виходити з терпіння — виходити з ужитку ВС Г води не замутить — вухом не поведе г С 555. Фразеологічні звороти є синонімічними в рядку А нове слово — нова мітла А Б піймати облизня — піймати на гарячому Б і В давати сторчака — давати тягу В Г як хмара сунути — як плав пливти Г Ц 105 556. Антонім до фразеологізму «якмокре горить» є в реченні А У неспокійного діда завжди знайдеться якась робота, усе він знає, А[ усе аж кипить в руках. Б Б Настуся вчилась дома поволі, не хапаючись, вчилась, як мерзле го- ®. г рить. і-
В Як стрінуся з просвіченим чоловіком, то в мене аж душа радіє. Г Словом, у мене так часто пропадає вечір, що аж жаль бере. 557. Антонім до фразеологізму «знімати стружку» є в реченні А Хоч з бідного багатий останню сорочку зніме, ніхто не посміє засту- А| | питись. Б П Б За цю газету тобі голову знімуть. вП В Раби і підніжки всякої влади кадять фіміам земським начальникам. Г П Г Підв'яжи язика, жінко, бо не зносити тобі голови. 558. Антонім до фразеологізму «стати на рушничок» є в реченні А Не вернеться чорнобривий та й не привітає, не розплете довгу косу, А хустку не зав 'яже. Б Б А Терешко з Мотрею Запотічною хліб святий уже обміняли, й мало В бути весілля. Г. В Хай суджений не зав 'яже дівчині світ ні поганим словом, ні гриз-
нею, ні важким кулаком, ні лихою чаркою. Г Наша головиха років, мабуть, з вісім як розбича глечик зі своїм Іва-
ном, то так і досі сама. 559. Антонім до фразеологізму «верства келебердянська» є в реченні А Що ж ти тому дівчаті скажеш, коли воно ще курча пухнасте, горобе- А ня жовтодзьобе. Б Б Тобі вже одинадцять років, а ти від горшка — два вершка, — продо- в І ] вжував знущатися Маслюк. В Ви тут не герой і навіть не людина, а всього лише дірка від бублика. Г Іди, іди, капустяна голово, гадаєш, що тебе хто прийме. 560. Антонім до фразеологізму «за тридев 'ять земель» є в реченні А Аж під'їхавши на кид стріли, бачу — відділ озброєних ратників веде А| скутих невольників. Б Ти, Гризельдо, не думай, що ми оце заїхали аж на край світу, куди й ВЩ ворон не занесе кісток твоїх знайомих. ^ СІ В Світ не близький мені додому йти. Я з Галілеї. Г Йому, здавалосьгщо їхатимуть цілу вічність без кіні(я і краю. 106 561. Установіть відповідність між словами 1 вагани А вереда 2 варивода Б палиця 3 берло В квітка 4 чичка Г окови Д ночви 562. Установіть відповідність між словами 1 гостинець А ізумруд 2 левада Б рубін 3 смарагд В затока 4 лиман Г сіножать Д шлях 563. Установіть відповідність між словами та їх значеннями 1 адвокат А обвинувач 2 прокурор Б збут 3 маркетинг В захисник 4 аеродром Г вокзал Д летовище 564. Установіть відповідність між словами та їх значеннями 1 аскет А торги 2 аукціон Б бутерброд 3 сандвіч В союз 4 альянс Г ринок Д пустельник 565. Установіть відповідність між словами та їх значеннями 1 комюніке А священик 2 кюре Б страва 3 уїкенд В прогулянка 4 пікнік Г вихідний Д повідомлення А Б В Г Д 3 • • ]• ]• А Б в г Д 1 І _ ни 2 ии 3 | 1 І і 4Г пп А Б в г д 1 1 II II II 2 О П II « з Ш иис А Б В Г Д 1 | 2 • НЕ ПІ З | •ппг 4І і і А Б В Г Д нии Н 2Ы нии Н ЗІ і « і 4 | п п 107 566. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 альфа і омега 2 архімедів важіль 3 ахіллесова п'ята 4.танталові муки А вразливе місце Б початок і кінець чого-небудь В нестерпні страждання Г чиста дошка Д рушійна сила А Б В Г Д 1П пп п 2Ы л_ а з 1 1 і 4| 1 1 567. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями А марна, даремна робота Б добровільна ізоляція від зовнішнього світу В ненадійна справа Г справа, яка ніколи не буде завершена до кінця Д жорстока масова розправа, зни-
щення беззахисних людей 568. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 бочка Данаїд 2 будинок на піску 3 вавилонська вежа 4 варфоломіївська ніч А Б В Г Д і і 1 ! ии пп XI пп = пп пп А робити рішучий крок, після якого неможливе повернення назад Б розповідати про щось дуже дета-
льно, нецікаво В з'ясовувати суть якої-небудь скла-
дної, заплутаної справи Г відкривати, знаходити щось давно вже відкрите Д фантазувати, плекати нездійсненні мрії 569. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 витати в емпіреях 2 відкривати Америку 3 спалювати кораблі 4 розтікатися мис-
лію по древу А Б В Г Д ЛА ш І 1 и і пи лп « і II ! 1 скринька Пандори 2 гордіїв вузол 3 дамоклів меч 4 пташине молоко А складне переплетення обставин Б вмістилище зла, лиховісний дар В межа, вершина всіх бажань Г вередлива, зніжена, розпещена людина Д постійна небезпека А Б В Г Д II 1 II 1 « 1 « 1 II 1 II 1 II 1 1! 1 570. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 сізіфова праця 2 яблуко розбрату 3 золоте руно 4 сцилла і харибда А дві велики небезпеки Б омріяна мета В великі несподівані прибутки Г причина суперечки Д безплідна й виснажлива праця А Б гП з а 4 І в г • І в Д • • 108 566. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 баба Палажка 2 собака на сіні 3 ворона в павиних пір'ях 4 вовк в овечій шкурі А Б В Г Д н н и ІГ = и п П п г п 1 II 1 і А людина, яка сама не користується чим-небудь і іншим не дає Б людина, яка даремно намагається здаватися значимішою, цікавішою, освіченішою, ніж вона є насправді В лицемір, який під машкарою доб-
ро зичливості приховує злі наміри Г язиката людина Д людина, яка через легкодумство зневажила своїх близь-
ких, проміняла будинок, родину, батьківщину на чужину 572. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 бити на сполох 2 блукати манівцями 3 брати в стоси 4 важити головою 3 4 А робити щось без чітких орієнти-
рів, навмання Б піддавати життя смертельній небезпеці В плутати, змішувати що-небудь, не зважаючи на відмінності Г звертати загальну увагу на загрожу-
ючу' небезпеку Д робити суворе зауваження, крити-
кувати, сварити 573. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями А Б В Г Д и 44-
їй 1 « і •• 44-
ппп н 1 верства келебердянська 2 вітер змін 3 всесвітній потоп 4 гірка пілюля А обставини, що швидко змінюються Б велика злива В невелика на зріст людина Г дуже висока людина Д що-небудь неприємне, образливе А Б В Г Д 1 II п 1 II II 574. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 встигнути з коза-
ми на торг 2 вхопити шилом патоки 3 держати ніс за віт-
ром 4 внести лепту А зробити посильний внесок у якусь справу Б нема причини, потреби поспішати В триматися впевнено; не виказува-
ти Своїх почуттів Г змінювати свої погляди, переконан-
ня, пристосовуючись до обставин Д зазнати невдачі А Б В Г Д II 1 1 II 1 і 1 н и п ^ і і 109 566. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 губа не з лопуцька 2 жне, де не сіяв 3 жуки в голові 4 жаба душить А щось таке, що не має значення, чому не слід надавати значення Б про людину, яка не байдужа до чогось, уміє вибрати найкраще В хтось комусь заздрить Г про не дуже розумну або недоум-
кувату людину Д про людину, яка любить жити за рахунок інших, звикла користува-
тися наслідками чужої праці 576. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями А Б В Г Д 1 Н П П п 2 н п п п 3 II II 1 1 4 н п п г 1 брати бика за роги 2 брати в лещата 3 вибивати з сідла 4 витягати з багна А Б В Г Д 1 II 1 г пп пп 1 1 II II 1 ь ш ш А позбавляти кого-небудь спокою, душевної рівноваги Б допомагати кому-небудь позбути-
ся злиднів В діяти рішуче, не гаючись, почи-
наючи з найважливішого Г зустрічати кого-небудь вороже, з відвертою неприязню Д позбавляти свободи, захоплювати 577. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 у свинячий голос А за дрібницю, за ніщо А Б В Г Д Б дуже мало, трошечки В дуже пізно, несвоєчасно Г дуже голосно, верескливо Д на рівних умовах 2 за круглим столом 3 за масляні вишкварки 4 дуже мало, трошечки п п пп и п и п п п п п п п п н 578. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 накрити мокрим рядном 2 вергати громи 3 голити в москалі 4 дивитися крізь рожеві окуляри А забирати в солдати Б переходити в іншу віру В раптово вилаяти когось або різко висловити своє незадоволення, сказати щось неприємне Г дуже гніватися на кого-небудь, ла-
яти когось Д сприймати кого-небудь, що-небудь, не помічаючи їх негативних сторін, рис А Б В Г Д 1 • пп п 2 3 = н н л_ •п пп п 4 н н л_ •п пп 1 110 566. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями 1 дійна корова 2 геростратова слава 3 геркулесові стовпи 4 бальзам на рану А слова підтримки або радісна звістка Б джерело прибутку В ганебна слава, здобута будь-яким шляхом аж до злочину Г межа чого-небудь, крайня точка, надмірне перебільшення чого-небудь Д слава тимчасова, швидкоминуча, якою не слід спокушатися 580. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями А Б В Г Д II 2 • • • II зЩДР 1 4 ППП II 1 правити відсебеньки 2 спочивати на лаврах 3 таскати каштани з вогню 4 танцювати від печі А робити щось, починаючи зі звич-
ного місця або із самого початку Б працювати на користь іншого, всупереч своїм інтересам В самовільно чинити щось, поводи-
тися на власний розсуд, доводити щось своє, особливе Г заспокоюватися на досягнутому Д говорити дурниці, нісенітниці; базікати 581. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 зуби з'їсти А надягати машкару 2 зривати личину Б кинути якір 3 знятися з місця В молоко на губах не обсохло 4 з одного тіста книш Г як по маслу 5 з горем пополам Д не з нашої парафії Е макітра не в порядку А Б В Г Д 1 II 1 2С ш и зі II 4 | II і А Б В Г Д Е і II 1 II 1 | 2 II 1 II 1 1 3 і II 1 І 4 | II 1 1 5 II 1 | 582. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 з душі верне А без року три дні 1 2 за царя Гороха Б укласти в копи 1 3 сміятися на кутні В відкрити очі і. } 4 заморити черв'ячка Г тягнути за язик 4 5 заговорити зуби Д скалити зуби 5 Е як лялечка А Б В Г Д Е і 1 II II 1 1 II II II 1 1 II II II 1 1 » 1 « • 1 1 II II II 1 1 111 583. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 заварити халепу 2 загладжувати гострі кути 3 як у Христа за пазухою 4 душа не з лопуцька 5 дерти кирпу А мотузяна душа Б розсьорбувати кашу В жити своїм розумом Г гнути спину Д підливати масла у вогонь Е як горох придорозі А Б В Г Д Е П И Е ] • • • • [ • • • • • • • • • • • • 1 Ш Ш Г 584. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 давати прочухана 2 давати горобцям дулі 3 грати в одну дудку 4 грати першу скрипку 5 водити за ніс А ламати хребта Б хто куди В плутатися у хвості Г співати дифірамби Д дати маху Е розкривати карти А Б В Г Д Е 2 3 4 5 1 II 1 1 І 1 1 І 1 і » 1 І II 1 585. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 гріти чуба А свічки можна сукати 2 гопки ставати Б як чорна хмара 1 3 аж танцює В бити байди 2 і 4 бистрий на розум Г хоч трава не рости л А 5 брати близько Д жовтодзьобий горобець 1 5 до серця Е туман вісімнадцятий А Б В Г Д Е ПП п пп 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 II1 1 1 1 1 1 Л 1 1 1 II 1 1 II 1 586. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 аж кипить у руках А опустити крила 1 2 ударити лихом Б як мокре горить 1 об землю В умиватися сльозами 2 і 3 вибивати з сідла Г садовити на покуті 4 4 шкірити зуби Д ходити довкола 5 5 викинути з голови Е зарубати на носі А Б В Г Д Е « 1 1 І II 1 1 1 II 1 1 1 1 II 1 1 1 1 І 1 1 1 112 587. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 виносити смітгя з хати А попасти в павутину А Б В Г Д Е Б ні обійти ні об'їхати В не показувати очей Г прясти очима Д бачити наскрізь Е тримати язик за зубами 588. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 2 вискочити на сухе 3 шкіра та кості 4 витикати носа 5 відводити зір 1 II » 1 І! II 1 2| II 1 !• • • з! 1 ! 4 | 1 І І ІІ II 1 5-І І 'і II ІІ і 1 1 від горшка два вершка 2 водою не розлити 3 ганяти вітер по світу 4 дешевший від грибів 5 душі не чути А обливатися потом Б не по кишені В верства келебердянська Г мати зуба Д душа не на місці Е як кішка з собакою А Б 8 Г Д Е Ті г и п ' .І і "Т — » ІІ І п і! 1 Л і —, ІІ. . І 1 |і ! ІІ 589. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами 1 жити як вареник у маслі 2 жовтороте пташеня 3 зробити гендель 4 і сіркою не викурити А стріляний вовк Б з горем пополам В як на гарячому вугіллі Г зробйти з лемеша швайку' Д годувати злидні 5 й за вухом не свербить Е і медом не заманити А Б В Г Д Е т т г Х ] • • • п а: • • • • • [ „і 590. Установіть відповідність мЬк фразеологічними антонімами 1 кадити фіміам 2 купатися в золоті 3 ледве ноги пересуває 4 мазати медом речі 5 кров з носа А як Бог дасть Б конем не доженеш В пускати шпильки Г не мати і за Боже пошиття Д трубити в кулак Е знімати стружку А Б В Г Д Е ] •• • • • • • • • • • • • Г ] ] • • 1 П П 591. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами 1 кури не клюють 2 висохлий на тараню 3 аж у вухах свистить 4 укласти в копи 5 два чоботи пара А конем не доженеш . Б напхати пельку В з одного тіста книш Г ламати хребта Д ходячий мрець Е хоч греблю гати А Б В Г Д Е • • • • • • п п • • • • • • • • • • п п .п п 113 592. Установіть відповідність 1 мати лій у голові 2 губи в молоці 3 дірка від бублика 4 і конем не об'їдеш 5 хоч греблю гати 593. Установіть відповідність 1 у голові й на зяб не орано 2 лантух з маслаками 3 годуваТи злидні 4 підлити масла у вогонь 5 кадити фіміам між фразеологічними синонімами А хвіст собачий Б у свою шкуру не потовпиться В і свині не їдять Г не в тім'я битий Д кіт наплакав Е молоде та зелене між фразеологічними синонімами А трубити в кулак Б не всі вдома В співати дифірамби Г знімати стружку Д докинути хмизу в жар Е тільки душа в тілі А Б В Г Д Е • • • • • • • • • • • • Г • А Б В Г 1 1 Л 1 2 II II 1 3 II II 1 4 I I І 1 5 II II 1 Д Е • • ш • • • • • • 594. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами 1 убратися по самісінькі халяви 2 бити байдики 3 свічки можна сукати 4 прибитий на цвіту 5 собаку з'їсти А м'яти ханьки Б ускочити по самі вуха В хоч у вухо бгай Г побувати в бувальцях Д вуха на сторожі Е наче мішком з-за рогу вдарений 1 одним ликом шиті 2 засміятися на кутні 3 не з заячого пуху 4 битий жук 5 брати в обмолот А розсипати кислиці Б сам чорт не брат В старий вовк Г з одного тіста книш Д у сини годиться Е задавати гарту А Б В Г Д Е і 1 1 II 1 2 II і | 3 ! II 1 4 • • 5 1 II 1 1 595. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами А Б В Г Д Е • П і • • • • • • • • ^ п = • • • • • • • • и • • • • 114 596. Установіть відповідність 1 кишка тонка 2 не гріє і не знобить 3 хоч проти шерсті гладь 4 знімати стружку 5 як вітром здуло 597. Установіть відповідність 1 як дурному з гори бігти 2 без ножа різати 3 бісики пускати 4 як хмара сунути 5 від аза до іжиці 598. Установіть відповідність 1 гнути спину 2 гусь свині не товариш 3 з вогню та в полум'я 4 з гармати по горобцях стріляти 5 з місця в кар'єр між фразеологічними синонімами А мотузяна душа Б і мухи не зачепить В як хап ухопив Г як на шпильках Д хоч трава не рости Е накручувати хвоста між фразеологічними синонімами А без вогню пекти Б як плав пливти В від альфи до омеги Г від нагоди до нагоди Д стригти очима Е як Сірку муху з'їсти між фразеологічними синонімами А з дощу та під ринву Б іти на комара з дрючком В ламати хребет Г з копита вскач Д кінь волові не рівня Е хоч греблю гати А Б В Г Д Е II 1 пппп II 1 II II 1 пп ппп пп ппп пп ппп А Б В Г Д Е • • • • • • • • • • • п • • • • • • • • • • • • • • • • • • А Б В Г Д Е и и пп пп пп = и п ии ии и і і і 1П і і і пп і 599. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами 1 з-під стоячого підошву випоре 2 і хочеться і колеться 3 клювати носом 4 лежні справляти 5 масло масляне А і сюди гаряче, і туди боляче Б сидіти на печі В солома солом'яна Г риби наловить і ніг не замочить Д маленьке, та важеньке Е окунів ловити А Б В Г Д Е пп ппп п і « II II 1 1 ии иии і і II II 1 пп ппп п 115 600. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами 1 на безриб'ї й рак риба 2 бідного Савку на печі печуть, а на лавці січуть 3 наговорити сім мішків гречаної вовни 4 на любов і смак товариш не всяк 5 наставляй кишеню А наказати на вербі груші Б на безлюдді й Хома чоловік В хапай в обидві жмені Г на чужий коровай очей не поривай Д кожен Івась має свій лас Е пішого сокола й ворони б'ють А Б В Г Д Е 1 • • • 2 • • • 1 з ш и 4 • • • 5 п п п 116 МОРФОЛОГІЯ ч, •лМ&.;-'--і & § Іменник 601. До чоловічого роду належать усі іменники рядка А Токіо, ступінь, Оріноко, салямі Б кір, розпродаж, дріб, Огайо (штат) В амплуа, ООН, кенгуру, міль Г розкіш, поні, вуаль, кольє Д ступінь, путь, тюль, жаль 602. До чоловічого роду належать усі іменники рядка А Сибір, перекис, аташе, фламінго Б путь, тюль, біль, полин В салямі, журі, шампунь, НЛО Г рояль, жаль, бароко, інтермецо Д кенгуру, широчінь, ЕОМ, шампунь 603. До чоловічого роду належать усі іменники рядка А шимпанзе, сирота, Онтаріо, адрес Б Міссісіпі, Тбілісі, літопис, нежить В пюре, кафе, гуаш, плач Г кюре, Дніпро, зяб, батько Д аркуш, бароко, фламінго, поні 604. До чоловічого роду належать усі іменники рядка А інтерв'ю, авеню, метро, таксі Б маестро, рукопис, пил, фрау В степ, насип, денді, какаду Г шосе, дитя, тире, івасі Д журі, полин, Бікіні (острів), рояль 605. До чоловічого роду належать усі іменники рядка А аташе, кольє, тюль, насип Б суддя, педаль, лібрето, порт В плакса, колібрі, воєвода, село Г міль, кінь, лоша, лось Д собака, толь, лебідь, апостроф 606. До жіночого роду належать усі іменники рядка А купіль, соло, міль, Чилі Б купіль, лідер, Фудзіяма, інженер В соло, мадам, цеце, міледі Г Умань, зала, СДПУ, доцент Д розкіш, зелень, місіс, приязнь 607. До жіночого роду належать усі іменники рядка А Монако, зала, Тбілісі, івасі Б ООН, вуаль, мадам, путь В Онтаріо, леді, СБУ, салямі Г Хокайдо, хачапурі, людина, особа Д іуаш, УПА, ООН, лібрето 608. До жіночого роду належать усі іменники рядка А абрикос, манго, АТС, людяність Б плакса, різь, птаха, змія В ЧАЕС, Міссурі, Перу, жирафа Г насип, бандероль, шинель, корогва Д педаль, івасі, Фудзіяма, Тбілісі 609. До жіночого роду належать усі іменники рядка А міс, жирафа, діагональ, Чилі Б нежить, листоноша, дівчина, В дівча, теля, фрекен, ніч Г щирість, пані, біль, тюль Д плакса, судця, путь, леді 610. До жіночого роду належать усі іменники рядка А жовч, нежить, розкіш, ГЕС Б роль, аташе, Токіо, юнь В мадемуазель, фрау, кашне, газель Г Марі, адреса, гуаш, сповідь Д біль, шимпанзе, діагональ, вуаль 611. До середнього роду належать усі іменники рядка А Онтаріо, Баку, паливо, таксі Б Чилі, алое, нетто, збіжжя В Міссісіпі, брутто, піддашшя, ягня Г акварель, корито, депо, лібрето Д шосе, світло, цеце, батько 118 612. До середнього роду належать усі іменники рядка А дзеркало, івасі, цунамі, Ай-Петрі Б тире, меню, дитя, трюмо В ескімо, Марокко, Сочі, ЗУНР Г авеню, решето, купе, цеце Д кредо, таксі, окапі, поні 613. До середнього роду належать усі іменники рядка А добро, лібрето, івасі, цеце Б Капрі, райвно, відро, перо В торнадо, Полісся, резюме, колосся Г фламінго, родовище, кенгуру, золото Д пальто, вугілля, кіно, окапі 614. До середнього роду належать усі іменники рядка А пальне, пюре, кюре, кюрі Б ательє, вар'єте, щупальце, Конго В радіо, бюро, тріо, бароко Г коло, Замбезі, залізо, полум'я Д Міссурі, піаніно, теля, дитя 615. До середнього роду належать усі іменники рядка А мило, інтермецо, спагеті, колібрі Б місце, ребро, цунамі, свято В бюро, сідло, курча, Борнео . Г перевесло, коліно, панно, лото Д пальне, райво, реле, сідло 616. До спільного роду належать усі іменники рядка А роззява, ботанік, зайда, знайда Б сирота, кенгуру, лікар, одоробло В сусіда, кіннота, гайвороння, стиляга Г бібліотекар, каліка, ненажера, замурза Д сіромаха, базіка, незграба, заїка 617. До спільного роду належать усі іменники рядка А нечупара, невдаха, листоноша, соня Б доцент, інженер, секретар, нікчема В солдат, Дюма, шимпанзе, староста Г сорока, професор, білоручка, підлиза Д лікар, плакса, перукар, листоноша 618. До спільного роду належать усі іменники рядка А волоцюга, пілот, хлопчисько, вітрюга Б дідище, нерівня, фламінго, заброда В президент, неотеса, нехлюя, потвора Г нездара, недоторка, капризуля, непосида Д президент, офтальмолог, сірома, мадемуазель 619. До спільного роду належать усі іменники рядка А вовчище, бабище, каліка, академік Б сирота, п'яниця, ледащо, базікало В студент, босота, юнь, роботяга Г нероба, студентство, народ, жирафа Д міледі, доцент, воєвода, сирота 620. До спільного роду належать усі іменники рядка А свинюка, задирака, молодчина, гайдамака Б сердега, адвокат, капризуха, пс сіпака В зануда, чистьоха, ябеда, заводіяка Г педаг ог, поет, аташе, приблуда Д замазура, авеню, аташе, бідолаха 621. Форми однини та множини мають усі іменники рядка А Полісся, киянин, кріпак, кріпацтво Б добро, вчитель, стежка, ліс В князь, рушниця, село, стілець Г золото, ніжність, каблучка, млин Д пролісок, бджола, прислів'я, учитель 622. Форми однини та множини мають усі іменники рядка А предмет, ненависть, збіжжя, капуста Б хата, стіл, берег, береза В космос, папір, дріжджі, лікар Г струна, камінь, вареник, волосся Д шорти, плечі, руки, очі 623. Форми однини та множини мають усі іменники рядка А село, заєць, колосок, народ Б Всесвіт, кіно, людина, ринва В студентство, дитина, книжка, клас Г мідь, радість, завод, факультет Д джинси, волошка, мак, чобіт 120 624. Форми однини та множини мають усі іменники рядка А друг, дружба, товариство, подруга Б сметана, вершки, склянка, каструля Б| Н В голуб, зошит, війна, колосся В _ Г ешелон, кінь, метр, паркан Г _ Д мандри, ревнощі, близнюк, пацієнт ДІ— 625. Форми однини та множини мають усі іменники рядка А приказка, ковзани, шахи, руки А[Н Б колосся, парфуми, вікна, пальто Б В листя, озеро, коріння, коліно В _ Г Сибір, кафе, тіло, ручка Г = Д коваль, мати, губа, тюлень ДІ— 626. Форму лише однини мають усі іменники рядка А егоїзм, Львів, чужина, молоко А(Н Б дзеркало, дерево, космос, слово Б В музика, будинок, далеч, мати В _ Г селище, острів, гора, кіннота Г Д соняшник, піжмурки, трон, радість ДІ— 627. Форму лише однини мають усі іменники рядка А кіт, виделка, тарілка, комашня А| Б комаха, штани, миша, книга В Кордильєри, Київ, сіно, кохання В __ Г кобзарство, ворота, нога, ніж Г __ Д лижі, санки, кохання, любов ДІ— 628. Форму лише, однини мають усі іменники рядка А дорога, колосся, ключ, пюре А[Н Б пшениця, братерство, добро, сметана Б(Н В радіо, урожай, сани, Карпати В _ Г обличчя, стаття, собака, іменини Г = Д коридор, ліки, лікар, лікарня ДІ— 629. Форму лише однини мають усі іменники рядка А річка, озеро, море, океан А(Н Б груша, помідор, бадилля, вишня Б| Н В мишеня, перо, доктор, роковини В _ Г масло, кисень, боротьба, щастя Г = Д люд, урок, солодощі, радість ДІ— 121 630. Форму лише однини мають усі іменники рядка А тропіки, ночви, заздрість, ревність Б вечорниці, автомобіль, Кутаїсі, журі В окуляри, регбі, метро, Чернігів Г сонце, асфальт, футбол, школяр Д Полтава, сміливість, піхота, рідня 631. Форму лише множини мають усі іменники рядка А двері, сходи, ночви, недоїдки Б граблі, сани, ковзани, Онтаріо В ваги, вила, шори, Тбілісі Г ноші, макарони, Міссурі, Міссісіпі Д Чернівці, Лубни, пахощі, чоботи 632. Форму лише множини мають усі іменники рядка А цимбали, висівки, перегони, юнацтво Б канікули, волосся, малина, сутінки В обжинки, гроші, надра, помиї Г джунглі, штани, заручини, коломийки Д двері, граблі, аліменти, вікна 633. Форму лише множини мають усі іменники рядка А груди, терези, обценьки, Кавказ Б сіни, ножиці, прянощі, переговори В Черкаси, тиски, лапки, бджоли Г дрова, кліщі, литаври, збіжжя Д консерви, пальці, оглядини, туфлі 634. Форму лише множини мають усі іменники рядка А шаровари, джинси, труси, спідниці Б кусачки, Карпати, сирітство, гордощі В Мальдіви, Сулавесі, робітники, відвідини Г кошти, народ, посиденьки, хвастощі Д дебати, пустощі, Суми, веселощі 635. Форму лише множини мають усі іменники рядка А консерви, шахи, обжинки, веснянки Б піжмурки, витребеньки, Афіни, Кутаїсі В хімікалії, труси, джинси, Покрова Г парфуми, іменини, вершки, панталони Д іменини, канікули, відвідини, свята 122 636. У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А ансамбль, Буг, Сибір, сніг А Б гнів, автобус, вальс, сум Б В футбол, гектар, фольклор, роман В Г зошит, ураган, Амур, хокей Г Д вальс, центнер, інститут, університет Д 637. У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А кілограм, Дон, фокстрот, Кавказ А Б дощ, біль, сюжет, шовк Б В дуб, вітер, жаль, мішок В Г понеділок, оркестр, полк, народ 4 г Д відсоток, міст, будинок, розрив Д 638. У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А апарат, організм, гриб, спосіб А Б трактор, реалізм, нуль, епізод Б В ясен, метр, лозунг, ситець В Г комбайн, том, ліс, колір Г Д легіт, рис, рейд, КОСМОС Д 639. У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А літр, мільйон, цемент, інститут А Б Лондон, купон, крик, образ Б В Кривий Ріг, караван, мед, асфальт В Г відмінок, долар, степ, Алтай Г Д хліб, октаедр, сумнів, кишечник Д 640. У родовому відмінку однини закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А атом, вересень, дзвін, шлях А Б олівець, півень, комітет, перепис Б В рукопис, квадрат, Донець, план В Г гай, Дністер, рукопис, небосхил г Д текст, тест, комбайн, сир Д 641. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка А вокзал, жираф, патріарх, ерудит А Б патерик, медик, тигр, прямокутник Б В водоспад, егоїст, атом, вересень В Г переліг, Острог, мікроб, вечір г Д понеділок, Дністер, десяток, атлас Д 123 642. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка А театр, електрон, перпендикуляр, мороз А Б краєвид, овес, ведмідь, комп'ютер Б В Берлін, прапор, підручник, кілограм В Г барометр, рейс, цирк, задум г Д катод, конус, радіус, порох Д 643. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка А кисень, Великдень, марганець, ніж А Б вагон, звук, гурток, дисплей Б В небосхил, бензин, градус, глобус В Г метелик, голуб, сусід, сполучник Г Д сегмент, сектор, синус, завод Д 644. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка А атом, трактор, поршень, додаток А Б лан, пацієнт, коридор, друг Б В спогад, брат, дощ, пролісок В Г туман, лікар, мак, палець Г Д клен, учитель, спонсор, малюнок Д 645. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) мають усі іменники ч. р. рядка А фонтан, Париж, табун, квітень А Б кварталу, волейбол, діамант, Крим Б В сад, вазон, Львів, займенник4 В Г хліб, багнет, оксамит, кетяг Г Д граніт, долар, іменник, автомобіль Д 646. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч. р. рядка А Єгипет, Петербург, прибуток, ремонт А Б паркан, міст, пліт, термін Б В гіпс, міф, біль, галас В Г аврал, фейлетон, нарис, Афганістан Г Д ручай, колектив, том, рай Д / 647. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники рядка А плід, предмет, листопад, буряк А Б Єнісей, випадок, хист, конфлікт Б В кодекс, загал, долар, мільйон В Г міраж, іменник, штаб, рід г Д шків, гіпс, реманент, мільйон Д 124 648. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч. р. рядка А Ніл, відбій, опік, автомобіль А Б додаток, процент, байрак, екзамен Б В камінь, акт, блок, інструмент В Г Алтай, іспит, світогляд, чисельник Г Д Алжир, уривокі, синтаксис, синтез Д 649. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч. р. рядка А капітал, зал, землетрус, майданчик А Б кишечник, місяць, достаток, синус Б В хист, момент, принцип, відсоток В Г номер, метр, ідеал, дисонанс . г Д двір, міст, апарат, предмет Д 650. У родовому відмінку однини закінчення -а(-я) і -у(-ю) залежно від значення чи наголосу мають усі іменники ч. р. рядка А поштовх, відмінок, Родос, шлунок А Б абзац, десяток, тиждень, лиман Б В галас, понеділок, палац, червінець В Г рахунок, листопад, стіл, лист г Д паркан, міст, спирт, хліб Д 651. В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч. р. рядка А абзац, проводир, ківш, плащ А Б сухар, шахтар, зброяр, володар Б В долар, вчитель, м'яч, спокій В Г ювіляр, Дарвін, Київ, гусляр г Д Леннон, край, бджоляр, кресляр Д 652. В орудному відмінку однини закінчення -ем(-см) мають усі іменники ч. р. рядка А господар, панцир, перукар, лікар А Б хабар, стовбур, борщ, ювіляр Б В шарж, муляр, лицар, цілитель В Г урожай, санітар, друкар,, приятель Г Д гончар, шахтар, зброяр, дояр Д 125 653. В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч. р. рядка А вірш, гектар, Сергій, бетоняр А Б лектор, Андрій, комар, явір Б В рій, маляр, мармур, камінь В Г календар, гончар, бугай, газетяр 1 {= Д кірасир, лицар, гусар, пушкар Д'— 654. В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч. р. рядка А кінь, тюль, шампунь, вітер Б відвідувач, стовбур, скляр, пухир Б _ В снігур, смерч, кесар, пластир В _ Г вихор, ткач, рогач, хрящ г Д Валерій, ліхтар, тесляр, школяр ДІ— 655. В орудному відмінку однини закінчення -ем(-єм) мають усі іменники ч. р. рядка А звір, хабар, комар, Ігор Б Віктор, шпиталь, березень, калій Б _ В різьбяр, аптекар, пісняр, плач В _ Г натрій, касир, ніж, кухар г = Д банкір, режисер, столяр, маляр Ді— 656. У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч. р. рядка А робітник, Черемош, Харків, боєць А[_ Б чумак, пасажир, хлопець, жнець Б _ В Віталій, жебрак, край, лікар В _ Г розмай, Олег, кравець, реформатор Г Д Степан, козак, хлопець, тато Д'— 657. У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч. р. рядка А ударник, голуб, Степан, Гриць А| Б професор, синок, Євген, швець Б _ В маляр, школяр, Довбуш, Київ В = Г брат, батько, доброволець, Люблін г = Д гусляр, Тиміш, друг, Гриць ДІ— 126 658. У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч. р. рядка А дід, знавець, Джордж, Чернігів А Б Шевченко, пілот, громадянин, Фрідріх Б В погонич, швець, каратист, авіатор В Г тесляр, сторож, дяк, міст г Д школяр, боєць, Довбуш, чумак Д 659. У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники ч. р. рядка А друг, орел, голуб, Петро Б козак, Ігор, дяк, місяць В слухач, Богдан, тракторист, доктор Г сокіл, товариш, режисер, вчитель Д Олег, Іван, Людвіг, Сергій 660. У кличному відмінку закінчення -е мають усі іменники рядка А Дністер, Псел, дід, товариш А Б син, світ, лейтенант, ветеринар Б В Віталій, слухач, капітан, кінь В Г товариш, Ростислав, кум, вітер Г Д Дніпро, Богдан, Львів, юнак Д 661. У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А добродій, коваль, мудрець, учень А Б глядач, кулінар, лікар, наглядач Б В кочегар, Богданчик, женчик, столяр В Г полковник, майор, генерал, прапорщик Г Д лікар, Джек, Богдан, край Д 662. У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А гончар, оленяр, хлопець, офіцер А Б ювіляр, Павло, лицар, товариш Б В гармаш, полковник, герой, Арсеній В Г боєць, Олексій, Роман, край " Г Д Валерій, Андрій, Остап, Тарас Д 663. У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А аптекар, гендляр, орач, друг А Б Геннадій, обрій, єгер, татусь Б В гіпнотизер, шинкар, перукар, лицар В Г годинникар, режисер, диригент, писар Г Д Анатолій, Василь, син, брат Д 127 664. У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А кухар, ковзаняре, бровар, футляр А Б богатир, газетяр, перекладач, слюсар Б В коридор, цвинтар, млинар, ледар В Г кінь, син, тато, Віталій Г Д Ярослав, Пилип, Зиновій, Юрій Д 665. У кличному відмінку закінчення -у(-ю) мають усі іменники ч. р. рядка А Петро, Арсеній, Степан, Гринчишин А Б казкар, гусляр, товариш, байкар Б В лихвар, Віктор, Ігор, картяр В Г тротуар, тир, пустир, бункер Г Д Карпенко, добродій, академік, товариш Д 666. Виділений у реченні «Надходить світанок яскравий, і зоряна рання сівба росою впадає на трави» іменник ужитий у А родовому відмінку однини АІ ] Б знахідному відмінку множини Б і | В називному відмінку множини В| П Г місцевому відмінку МНОЖИНИ Г П 667. Виділений у реченні «Сонце ніби знехотя йшло на відпочинок» іменник ужитий у А називному відмінку однини А Б знахідному відмінку множини Б В знахідному відмінку однини В Г місцевому відмінку ОДНИНИ Г 668. Виділений у реченні іменник «А за вікном на квіти впали роси, і соловей затьохкав у кущі» ужитий у • • • • А місцевому відмінку однини А[ Б давальному відмінку однини Б В називному відмінку множини В Г знахідному відмінку однини Г 669. Виділений у реченні «Бджоли вимагають уміння з ними обходитись» імен-
ник ужитий у А називному відмінку множини А| [ Б знахідному відмінку однини Б[ | В місцевому відмінку ОДНИНИ В СИ Г родовому відмінку однини т а 128 670. Виділений у реченні «На Маковія пекли аироги та коржі з маком» імеж»к, ужитий у А знахідному відмінку однини А Б називному відмінку однини Б В родовому відмінку однини В Г давальному відмінку однини ' 671. Виділений у реченні «Місяць висів серед ясного неба сірою малопомітною плямою» іменник ужитий у А орудному відмінку ОДНИНИ А П Б давальному відмінку однини Б П В родовому відмінку ОДНИНИ В НІ Г знахідному відмінку однини г П 672. Виділений у реченні «Палій-вітер обвіяв молоде пшеничне стебло» іменник ужитий у А називному відмінку однини а[ П Б знахідному відмінку однини Б В родовому відмінку ОДНИНИ В[~ Г орудному відмінку однини 673. Виділений у реченні «Шевченко щасливо вирішив питання мови» іменник ужитий у А називному відмінку множини А(Н Б знахідному відмінку однини б| П В родовому відмінку однини ВЦ Г давальному відмінку однини 674. Виділений у реченні «Варились козацькі страви у велетенських казанах» іменник ужитий у » • • • А місцевому відмінку множини А Б родовому відмінку однини Б В давальному відмінку однини В Г місцевому відмінку однини ' 675. Виділений у реченні «Як парость виноградної лози, плекайте мову» імен-
ник ужитий у А називному відмінку однини А| Б давальному відмінку однини Б И В родовому відмінку однини ВП Г знахідному відмінку однини 129 676. Невідмінюваними є всі іменники рядка А кава, Гвантанамо, Бразиліа, Бразилія Б Панама, Чилі, Перу, Гондурас В Сулавесі, Тбілісі, Міссісіпі, Міссурі Г Окінава, Хонсю, Токіо, Кіото 677. Невідмінюваними є всі іменники рядка А журі, кашпо, шимпанзе, какаду Б пальто, відро, кіно, стегно В амплуа, авокадо, веретено, Туапсе Г фойє, Гете, резюме, вікно 678. Невідмінюваними є всі іменники рядка А Онтаріо, лібрето, кіно, решето Б тире, трюмо, Шоу, таксі В фрау, пальто, авто, жабо Г Борнео, Нікарагуа, Хіросіма, Нагасакі 679. Невідмінюваними є всі іменники рядка А Казанова, Каліостро, мадемуазель, місіс Б мадам, месьє, ООН, Куросава В Чарджоу, меню, тістечко, міледі Г бра, ЮНЕСКО, мінздоров'я, євро 680. Невідмінюваними є всі іменники рядка А Золя, Гейне, Тарту, Осло Б Хемінгуей, Фолкнер, Доктороу, Голсуорсі В Бальзак, авеню, боа, хакі Г Колорадо, Огайо, Чикаго, Мічиган 681. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку А Дементієвич, Владиславівна, Григорович, Аркадійович Б Євгенівна, Орестівна, Назарович, Олегівна В Сергіївна, Святославич, Андрійович, Борисівна Г Матвієвич, Авксентійович, Антонівна, Артемійович 682. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку А Ілліч, Валерійович, Васильович, Григорівна Б Яковлевич, Романович, Юріївна, Савівна В Ігорівна, Валентиновна, Миколайович, Тадейович Г Ярославна, Анатолієвна, Володимирівна, Луківна 130 683. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку А Тимуровна, Олександрівна, Вячеславович, Тимофіївна Б Самсонівна, Порфирієвна, Прокопович, Пилипович В Зиновійович, Онуфріївна, Микитович, Максимівна Г Михайлівна, Артурович, Руслановна, Уласович 684. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку А Аполлінарійович, Вікторівна, Герасимівна, Глібівна Б Вакулович, Гордієвич, Гнатівна, Всеволодович В Давидівна, Даниловна, Дем'янович, Денисівна Г Омельківна, Казимирівна, Лаврентівна, Каленикович 685. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку А Потапівна, Теодоровна, Охрімович, Федорівна Б Спиридонівна, Єгорівна, Георгівна, Феодосійович В Прохорович, Євстахіївна, Бориславовна, Артемович Г Максимівна, Назарівна, Арсенович, Валеріанович Прикметник 686. Якісними є всі прикметники рядка А книжковий, мудрий, розумний, інтелігентний Б хоробрий, сміливий, відважний, безстрашний В комп'ютерний, складний, дрібний, великий Г добірний, сортовий, пшеничний, смачний Д східний, західний, високий, низький 687. Якісними є всі прикметники рядка А теплий, легкий, вузький, далекий Б рідний, світлий, батьків, розумний В джерельний, чистий, холодний, прозорий Г ранній, пізній, завтрашній, близький Д дужий, чорненький, сосновий, білий 688. Якісними є всі прикметники рядка А щедрий, скупий, щирий, нічний Б свинячий, мертвий, теплий, людяний В добрий, злий, веселий, сумний Г печальний, тужливий, рішучий, конячий Д пізній, давній, козячий, собачий 689. Якісними є всі прикметники рядка А яскравий, широкий, солов'їний, книжковий Б український, блідий, домашній, чистий В білявий, лисий, кульгавий, солодкий Г добрий, порожній, прямий, м'який Д кмітливий, дотепний, розумний, веселий 690. Якісними є всі прикметники рядка А легкий, духмяний, братів, косий Б блакитний, читацький, молочний, молодий В картопляний, світлий, гарний, денний Г низький, широкий, теплий, тонкий Д весняний, духмяний, зимовий, літній 691. Відносними є всі прикметники рядка А здібний учень, міський трамвай, друкарський верстат Б чоловічий костюм, чоловічий вчинок, чоловіче кіно В ялинкова прикраса, поганий настрій, здобне тісто Г Шкільна перерва, картинна галерея, пшоняна каша 692. Відносними є всі прикметники рядка А математичний знак, сиве волосся, джерельна вода Б дерев'яна рама, солом'яна іграшка, осінній день В лебедина вірність, кам'яна хата, заяча шуба Г мідний казан, літня спека, материна сукня 693. Відносними є всі прикметники рядка А водяний млин, смачна страва, ведмежа послуга Б лляна скатертина, сьогоднішня газета, чудовий подарунок В цегляний будинок, колискова пісня, шкіряні чоботи Г кавова чашка, театральні вечори, Оксанчина усмішка 694. Відносними є всі прикметники рядка А кришталевий бокал, золотий ланцюжок, лисячий комір Б кришталева душа, грамотний читач, український правопис В свіжа газета, срібна ложка, батьків заповіт Г визвольний рух, офіцерська спілка, золоте серце 695. Відносними є всі прикметники рядка А залізна брама, дощовий день, порцелянова тарілка Б сільський житель, щедрий вечір, паперовий журавлик В теплий одяг, зимовий вечір, давній друг Г книжковий магазин, сестрин портфель, зрошувальний сезон 132 696. Присвійними є всі прикметники рядка А орлине гніздо, заяча нора, ведмежий барліг Б орлиний зір, заячий характер, ведмежа послуга В батькова хата, золота каблучка, сталевий трос Г батьківський погляд, золоте серце, сталева натура 697. Присвійними є всі прикметники рядка А крокодилячі зуби, вдовин син, Франкове слово Б шоферова краватка, студентський квиток, дідусів фотоапарат В овечий сир, крокодилячі сльози, вовча здобич Г вишневе варення, Сергієві речі, мамина подушка 698. Присвійними є всі прикметники рядка А собача будка, петрів батіг (рослина), качиний ніс Б генеральській мундир, генералова дочка, маршальський жезл В материн дім, Петрів костюм, братова книга Г козацькі змагання, осляча впертість, Миколин стіл 699. Присвійними є всі прикметники рядка А соколине полювання, куряча лапа, езопова мова Б вовчий хвіст, гусяче перо, Шевченкові твори В дівочі уста, ведмежий кожух, риб'ячий хвіст Г братова книга, Лесина поезія, риб'ячий жир 700. Присвійними є всі прикметники рядка А міністрів наказ, Океании кабінет, дівочий танець Б лебедина пісня, материнська ласка, вовче лігво В вовчий апетит, охрімова свита, ведмежа лапа - Г куряче перо, зозулине яйце, мавпячий хвіст 701. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка А сліпий, приємний, синій, гучний Б красивий, м'який, високий, глибокий В глухий, чорний, товстий, цікавий Г білуватий, лисячий, надзвичайний 702. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка А далекий, пізній, молодий, гарний Б срібний, могутній, швидкий, дорослий В гарячий, синій, золотий, сухий Г крижаний, маленький, зручний, важливий • • • 703. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка А крутий, порожній, кислий, прозорий А Б солонуватий, дорогий, близький, залізний Б В добрий, високий, чудовий,великий В Г повний, багряний, дитячий, сміливий Г 704. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка А сміливий, чистий, худий, грізний АІ І Б дерев'яний, лихий, народний, рожевий Б В науковий, темний, батьків, білий В Г палкий, вчорашній, гострий, смішний Г 705. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка А тонкий, льодяний, косий, зеленавий А| | Б запашний, хлібний, рішучий, смачний БІ | В мертвий, білуватий, колосистий, щедрий в П Г широкий, тихий, білий, поганий г П 706. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні А Жінка мала якнайскромніший вигляд. А[ | Б Хома там самий активніший. Б| | В Найдорожчий кришталь стояв у Марії в серванті. в П Г Найвища у світі трава — бамбук. г П 707. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні А Моя сукня бордовіша за твою. * а| | Б Вітчим став для неї найближчою людиною. б| | В Вітер сьогодні більш холодний. ВП Г Гетьман і Шрам повернулись ще веселіші. г П 708. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні А Він був високий, худорлявий, років на п'ять молодший від Павла. БІН Б Дідусева каша була найсмачніша. в П В Сила слова гостріша від штика. г П Г Самі найвищі дерева у світі — евкаліпти, а самі найтовщі — секвої. 709. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні А Краю, ти мій краю, кращого за тебе я в житті не знаю. А[~~| Б Бува єдина мить, дорожча всяких слів. Б| | В То не вода, а саме чисте скло рине з гори і б'ється на дрібні в| | склянки об каміння. г П ГІ та мовчанка була красномовнішою від гучних слів. 134 710. Неправильно форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні А Гра одеситів була більш виразнішою. А Б Найстарше дерево нашої планети — австралійська макроцимія. Б В Івасик ковтає слова, щоб висловитись якнайкоротше. В Г Щонайменший хутірець, сільце ревниво бережуть своє слівце. ^ 711. Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку А більшіший, вологіший, ВІДОМІШИЙ, СЛІПІШИЙ АІ Б прекрасніший, трохи маленький, допитливіший, нижчий Б[Н В дотепніший, грамотніший, менш дорослий, більш високий Г світліший, хворіший, готовіший, більш ЧИСТІШИЙ Г [Ц 712. Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку А дужчий, гірший, добріший, біліший А| і Б більш старший, миліший, дорожчий, білявенький б| | В зеленкуватіший, гарніший, більш людяний, вищий ВП Г більш гірший, лисіший, менш зручний, товщий Г П 713. Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку А менш активніший, більш голосніший, червонуватіший, гостріший А|Н Б талановитіший, менш важкий, більш веселий, розумніший В високіший, білуватіший, рідніший, більший в П Г живіший, менший, більш кращий, помітніший Г П 714. Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння в рядку А сивіший, відцаніший, більш вужчий, симетричніший А| | Б паралельніший, кругліший, гіркіший, солодкавіший Б| [ В менш світліший, більш міцніший, гіркуватіший, цікавенький в П Г тепліший, досвідченіший, більш відомий, мужніший Г П 715. Усі правильні форми прикметників вищого ступеня порівняння В рядку А гарніший, більш пахучий, менш складний, солодший А| | Б більш дешевший, довгуватіший, довжелезний, більш щиріший Б[~1 В більш довший, русявіший, загальніший, найбільш відомий в П Г менш стійкий, велетеньськіший, премудріший, пристойніший г • 716. Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку А якнаймудріший, найнеобхідніший, найбільш милий, щонайшвидший А| | Б самий досконалий літак, дорожчий від усіх, найбільш темніший, Б| ] наижившши в П В самий сміливий, найменш лисий, якнайпрекрасніший, найгірший ^СИ Г найпремудріший, найменш кривіший, самий економний, щонайк-
рутіший 135 717. Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку А нездоланний, особливо корисний, трохи вузький, темнуватий А[~~] Б найсмішніший, найгірший, найбільш темний, щонайвищий Б П В вкрай потрібний, золотавий, найбільш мудріший, архіважливий Г найдосконаліший, самий найхолодніший, якнайдорожчий від усіх, ^СИ найбілявіший 718. Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку А найкоханіший, найбільш жовтогарячий, найбільш просторіший, А| | найглибший Б [ І Б щонайкращий, найсолодший, найбільш вдаліший, найбільш поро-
жній В золотавий, найпаралельніший, самий різноманітний, найменш ма-
ленький Г найвеселіший, найбільш потрібний, якнайсвітліший, найдоречні-
ший 719. Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку • • рядку А • Б • В • Г • А самий найзаможніший, найцікавіший, не дуже свіжий, нездоланний А Б найсміливіший від усіх, дуже вигідний, занадто самовпевнений, Б найщасливіший В В якнайдужчий, щонайменший, якнайбільший, щонайлютіший Г П Г найбільш великий, найменш достойніший, височезний, незбагнен-
ний 720. Усі правильні форми прикметників найвищого ступеня порівняння в рядку А щонайближчий, найхоробріший, найменш вдалий, якнайчесніший Б найсивіший, найсліпіший, найчистіший, щонайрішучіший В найрідніший, найрідкуватіший, самий кращий, самий гарніший Г самий гірший, найбайдужіший, найменш білявий, найдорожчіший 721. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка А кварц..вий, ШОВК..ВИЙ, дощ..внй, гроз..вий А Б емая..вий, мед..вий, кришталевий, казк..вий Б П В значенн..вий, шіащ..вий, груш..вий, калин..вий В ^ Г вуглец..вий, замш..вий, парч..вий, нуль..вий г 722. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка А СИТЦ..ВНЙ, бой..вий, алюміні.вий, служб..вий А) і Б святк..вий, грош.вий, фінанс-вий, липн..вий Б В реч..вий, палац..вий, гранат..вий, вечор..вий В П Г кільц..вий, калач-вий, матч..вий, взірц..вий Г1Ш • • • • • • 36 723. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка А квітн-.вий, поль..вий, метр..вий, слив..вий Б пурпур..вий, ліс..вий, край..вий, дуб..вий В плюш..вий, марш..вий, глянц..вий, овоч..вий Г гуаш..вий, гутаперч..вий, січн..вий, ліс..вий 724. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка А карбованцевий, грош..вйй, сміх..вий, хутр..вий Б рубл..вий, корабл..вий, серпн..вий, ваг..вий В пальт..вий, карамелевий, корінец..вий, соль..вий Г калиНеВий, куль..вий, стиль..вий, кварц..вий 725. За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка А рИНК..ВИЙ, КЛЮЧ..ВИЙ, СТОрОЖеВИЙ, поль„вий Б барж„вий, ХОД..ВИЙ, наук..вий, полудн..вий В СХОДеВИЙ, служб„вий, уряд..вий, фірм„вий Г крицевий, журавлевий, зим..вий, рядк„вий 726. За допомогою суфікса -ев-(-св-) утворені всі прикметники рядка А калин..вий, СИТЦ..ВИЙ, бяз..вий, фланел..вий Б калі..вий, натрі..вий, марганц..вий, кінц..вий В ХВОСТ..ВИЙ, пальц..вий, вінц„вий, торц..вий Г гачк-.вий, сонц-.вий, жовтн..вий, песц..вий 727. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка А ЛИПН..ВИЙ, груш-.вий, плюш..вий, стронці..вий Б берез..вий, березневий, взутг..вий, план..вий В звук..вий, емал..вий, мебл..вий, полудн..вий Г центр..вий, стат..вий, обруч..вий, магні..вий 728. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка А барок..вий, вальс..вий, значенн..вий, фініфт..вий Б КОЧ..ВИЙ, черешн..вий, в'яз..вий, пошук..вий В насінн..вий, ваніл..вий, сланц..вий, кінц..вий Г м'яз..вий, щавл..вий, гум..вий, метр..вий 729. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка А куниц..вий, сирц..вий, СМІТТ..ВИЙ, ЖИТТ..ВИЙ Б ЦЄЗІ..ВИЙ, полоні..вий, гелі..вий, бром..вий В гел..вий, холодц.-вий, палац..вий, ключ..вий Г соль..вий, пукр..вий, поверхи..вий, корен..вий 730. За допомогою суфікса -ев-(-єв-) утворені всі прикметники рядка А міткал„вий, мигдал..вий, абрикосовий, груш..вий Б діагоналевий, тол..вий, палац..вий, вакуол..вий В рол..вий, кварц..вий, глянц..вий, каніфол..вий Г миттєвий, мисленн. .вий, значенн.вий, серцевий 731. Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А пшеничн-.й, передній, більш..й, дружн..й Б срібн..й, пекуч..й, самотн..й, родинн..й В ЩКІЛЬН..Й, ДОрОЖН..Й, ГОЛОДН..Й, НИЖН..Й Г сторонній, братн..й, художн..й, придорожній 732. Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А нижч..й, подорожн..й, ран..й, вищ..й Б середн..й, матірн..й, вчорашн..й, безкрайн..й В чарівн..й, трикутн..й, стародавній, потужн..й Г крайн..й, середи..й, сімейн..й, торішн..й 733. Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А прадавн..й, Всевишн..й, тутешн..й, сьогоднішн..й Б додати..й, природн..й, майбутній, мужн..й В зворотн. й, сторонній, ЛІТН..Й, порожній Г жіноч-.й, домашн..й, вечірн..й, пізн..й 734. Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А сердешн..й, достатн..й, довгоши..й, останн..й Б нинішн-.й, пекуч..й, крайн..й, безкра..й В самотн..й, всесвітній, осіни„й, зовнішн..й Г кутн..й, теперішн„й, довколишн„й, прощальній 735. Літера і пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А СИН..Й, присутн..й, незабутн„й, спідн..й Б ранн„й, близьк..й, прийдешн..й, продажн..й В далек..й, недавн..й, житн„й, поперечн..й Г середній, ТОТОЖН..Й, куц..й, СХІДН..Й 736. Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А тотожній, природн„й, народн..й, тямущ..й Б безладн„й, старш..й, ближн..й, безробітн„й В МОДН..Й, хатн..й, сір„й, західн„й Г порожн..й, торішн..й, заможн..й, майстерн..й 138 737. Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А ВИНН..Й, ТОТОЖН..Й, МОДН..Й, висок..й АІ Б незабутн..й, східн.-й, колонн..й, навчальн..й В будн..й, середн..й, рад..й, гірк..й В П Г ПОВНОЛІТН..Й, ПОВНОЛИЦ..Й, п'ятирічний, ДОВІЧН..Й 738. Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А безладн..й, задн..й, обідн..й, чотирикутн..й А| [ Б нагірн..й, п'ятикутн..й, довічн-й, поперечн..й Б[ | В безлюдн..й, сусідн..й, туг..й, ВІДПОВІДН..Й В П Г теперішн..й, 6ІЛОЛИЦ..Й, будівнич..й, Г П 739. Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А весінн..й, братн..й, певн..й, винн..й А| | Б СВІЖ..Й, семирічн..й, СИН..Й, ЗЄЛЄН..Й БІ І В соколин..й, куряч..й, орлин..й, глух..й Г парадн..й, освітн.-й, посугн..й, околичний '"НИ 740. Літера и пишеться в закінченнях усіх прикметників рядка А повн..й, могутн..й, потойбічн..й, продажн..й А Б згодн..й, останн..й, західн..й, туг..й Б В мужн..й, природн..й, зверхн..й, безпорадн..й В Г легк..й, тонк..й, величн-.й, переможн..й г Числівник 741. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) до-
пущено в рядку А п'ятидесяти, п'ятдесятьом, п'ятдесятьма, на п'ятдесятьох А| | Б п'ятисот, п'ятистам, п'ятьмастами, на п'ятистах Б В трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах В Г дев'ятисот, дев'ятистам, дев'ятьмастами, на дев'ятистах Г 742. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) до-
пущено в рядку А вісімдесяти, вісімдесятьом, вісімдесятьма, на вісімдесятьох Б шести, шістьом, шістьома, на шістьох б| В восьмисот, восьмистам, восьмистами, восьмистах Г дев'яноста, дев'яноста, дев'яноста, на дев'яноста ^СІ • • • 743. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) до-
пущено в рядку А чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами, на чотирьохстах ч а[П Б двохсот, двостам, двостами, на двохстах В семисот, семистам, сімомастами, на семистах В[Ц Г семи, сімом, сімома, на сімох Г Щ 744. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) до пущено в рядку А шістдесяти, шістдесятьох, шістдесятьма, на шістдесятьох А Б дев'ятисот, дев'ятистам, дев'ятьмастами, на дев'ятистах Б В сорока, сорока, сорока, на сорока В Г сімдесяти, сімдесятьом, сімдесятьма, на семидесятьох г 745. Помилку у відмінюванні кількісних числівників (Р.в., Д.в., О.в., М.в.) до пущено в рядку А ста, сто, стами, на стах А Б двадцятьох, двадцятьом, двадцятьма, на двадцятьох Б В п'ятисот, п'ятистам, п'ятистами, на п'ятистах В Г трьохсот, трьомстам, трьомастами, на трьохстах Г 746. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А шістьомастами шістдесятьма вісьмома, дев'ятьох, сорока п'ятьом А Б семисот восьмидесятьох вісьмох, стам двом, семидесяти Б В шістдесяти сімом, ста п'ятдесяти двох, шістнадцятьома В Г вісьмома, восьмистам дев'яноста дев'ятьом, сімдесяти Г 747. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А п'ятистами шестистдесятьма вісьмома, п'ятьома, дев'яносто ві- А| сьмох Б і Б п'ятдесят трьох, сорока восьми, дев'ятисот дев'яноста п'яти в[П В сімома, дев'ятьома, десятьма ГПІ Г семистам тридцятьом сімом, п'ятдесяти чотирьох, п'ятнадцятьома 748. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А на восьмистах, п'ятьмастами, на трьохстах А| | Б із сорока восьми, сімдесятьма, двох тисяч восьмисот Б Ц В трьомами, з чотириста сімдесяти восьми, п'ятдесяти в Ц Г сімдесяти дев'яти, дев'ятьмастами ^СЦ 140 749. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А п'ятисот шістдесяти трьох, на трьохстах сорока п'ятьох, чотирма А Б восьми, сорока, п'ятистам Б В сімома, сімдесяти, дев'ятистам вісімдесяти п'ятьом В Г п'яти десяти, двостам, дев'ятисот сімдесяти Г 750. Помилки у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку А двісті вісімдесяти двох, трьох тисяч п'ятисот вісьмом, чотирьох А Б п'ятдесятьома вісьмома, чотирмастами двадцятьма двома, шіст- Б десятьох чотирьох В В двомстам вісімдесятьом сімом, семистах, сімомастами сорока Г двома Г чотирмастами двадцятьома п'ятьома, ста двох, вісьмома 751. Лише друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка А п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят Б триста, шістнадцять, чотириста, дев'яносто В двісті, п'ятдесят, вісімсот, п'ятсот Г вісімдесят, вісімсот, тридцять, двадцять 752. Обидві частини відмінюється в усіх числівниках рядка А дев'яносто, тридцять, вісімсот, вісімдесят Б двісті, триста, чотириста, п'ятсот В чотириста, п'ятдесят, триста, сімсот Г двісті, вісімдесят, двадцять, сімсот 753. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку А вісім відсотків Б чотири очки В півтора рази Г тридцять чотири грибів 754. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку А триста п'ятдесят грамів А Б тисяча раз Б В півтораста тонни В Г півтора кубометра 755. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку А два з половиною роки Б два тижня В нуль цілих і п'ять десятих секунди Г чотири гриба 141 Займенник 756. Усі займенники особові в рядку А казна-що, чого, я, їх Б він, йому, кожний, дещо В ми, з тобою, наш, дехто Г мене, хтось, твій, ми Д нами, вона, нею, ними 757. Усі займенники особові в рядку А вас, мною, нам, їм Б усього, тобі, собою, з нею В ніскільки, йому, нами, вам Г їй, себе, абичого, йому Д чийого, комусь, нам, тобою 758. Усі займенники особові в рядку А вашого, самою, тобою, нас Б цій, ти, собі, твого В мені, зі мною, на ньому, з ними Г моїм, цією, мене, тебе Д іншим, нас, вами, їм 759. Усі займенники особові в рядку А чиє, ні з ким, мене, він Б вам, мені, на них, тобі В вас, її, скількох, нам Г котра, моя, чиїхось, мене Д собою, ні з ким, тобою, вами 760. Усі займенники особові в рядку А я, його, їм, цим Б свій, котрийсь, її, вона В своя, що, вони, тебе Г з нами, тобою, йому, ти Д чиєму, собою, вам, нас 761. Усі займенники присвійні в рядку А оцей, твій, мій, її Б нашим, вашого, їхнім, такий В який, твій, вашого, котрий Г нічий, його, твій, нашим Д нічий, свій, чий, їхній 142 762. Усі займенники присвійні в рядку А чиїх, твоїх, моїх, ваших Б твій1, мій, наш, чий В цей, той, твій, його Г такий, цієї, вашої, їхньої Д моїм, твоїм, нашим, вашим 763. Усі займенники присвійні в рядку А наших, свого, ваш, мого Б кожного, якого, мною, який В нашим, вашого, їхній, такий Г їхнього, твоїм, скільки, ніхто Д мій, твій; цей, усякий 764. Усі займенники присвійні в рядку А інший, будь-який, мого, нашим Б твій, їхній, наш, мій В якийсь, будь-чий, вашого, їхнім Г ніякий, який, самий, мого Д жоден, чий, весь, моїм 765. Усі займенники присвійні в рядку А нікотрий, мого, твоїм, вашим Б який, мій, твій, наш В моїм, твоїм, вашим, отим Г нашим, їхнього, оцей, всякий Д твого, моїм, нічий, якийсь 766. Усі займенники означальні в рядку А весь, всякий, кожний, інший Б інший, моєї, нашим, котрий В самий, який, себе, самий Г всякого, жодний, самого, твій Д нічий, ніякий, всякий, інший 767. Усі займенники означальні в рядку А такий, жодний, весь, всякий Б нічий, ваш, кожен, весі В всякий, інший, сам, самий Г наш, свій, жодний, інший Д нічий, кожен, жоден, весь 768. Усі займенники означальні в рядку А котрий, наш, свій, інший Б кожним, іншого, самий, всіх В який-небудь, цей, всякий, жоден Г хто-небудь, сам, ніякий, всяким Д кожним, всякого, декого, іншого 769. Усі займенники означальні в рядку А такий, інший, сам, самий Б чий, котрий, весь, всякий В який, чий, котрий, всякий Г всього, всяким, кожні, жодними Д жодний, інший, сам, свій 770. Усі займенники означальні в рядку А мій, твій, ваш, всякий Б кожний, всякий, свій, його В всякий, весь, такий, отакий Г інший, жодний, весь, котрий Д всякий, кожний, жодний, інший 771. Усі займенники питально-відносні в рядку А себе, який, чий, котрий Б який, чий, котрий, скільки В отой, цей, оцей, котрий Г хто, весь, всякий, кожний Д ніхто, ніщо, хто, що 772. Усі займенники питально-відносні в рядку А хто, що, який, чий Б мій, твій, котрий, скільки В ваш, наш, який, чий Г дещо, хтось, чий, котрий Д що, який, чий, хто-небудь 773. Усі займенники питально-відносні в рядку А що, я, ми, ти Б його, її, їх, котрий В який, чий, котрий, скільки Г такий, отакий, сей, скільки Д стільки, всякий, кожний, чий 144 774. Усі займенники питально-відносні в рядку А хто, що, він, вона Б котрий, скільки, воно, вони В чий, котрий, жодний, інший Г хто, що, я, ми Д хто, що, який, чий 775. Усі займенники питально-відносні в рядку А що, який, чий, стільки Б кожний, жодний, інший, що В хто, що, отой, цей Г який, чий, котрий, скільки Д котрий, скільки, стільки, такий 776. Усі займенники заперечні в рядку А він, вона, воно, ніхто Б нікого, нічим, ніякого, нічиїм В хто, що, який, ніякий Г ніщо, ніякий, нічий, такий Д хто, що, який, який-небудь 777. Усі займенники заперечні в рядку А ніхто, дехто, дещо, хтось Б який, ніякий, чий, нічий В ніхто, ніщо, ніякий, оцей Г нічиїм, ніякого, ні з ким, ні на що Д ніхто, ніщо, абихто, абиякий 778. Усі займенники заперечні в рядку А наш, свій, його, нічиїм Б ніхто, хто, що, який В ніким, нічого, ніяким, нічийого Г нічий, чий, котрий, скільки Д котрий, скільки, ніскільки, ніхто 779. Усі займенники заперечні в рядку А хто, ніхто, що, ніщо Б такий, отакий, сей, нічий В ніякий, нічий, мій, твій Г який, чий, ніхто, ніщо Д ні за кого, ні за що, ніякого, нічиїм 780. Усі займенники заперечні в рядку А ніхто, ніщо, ніякий, нічий Б хто-небудь, який-небудь, нічого, ніяким В ніким, ні з чим, нічийого, своїм Г всякий, ніякий, нічий, котрий Д абихто, абиякий, ніхто, ніщо 781. Усі займенники вказівні в рядку А хто-небудь, який-небудь, казна-що, той Б стільки, той, цей, такий В отакий, сей, всякий, кожний Г стільки, отой, отакий, нічий Д стільком, таким, цій, хто-небудь 782. Усі займенники вказівні в рядку А той, цей, такий, сей Б отакий, стільки, хтось, хто-небудь В такий, отакий, сей, скільки Г той, отой, цей, їхній Д дещо, хтось, хто-небудь, такий 783. Усі займенники вказівні в рядку А всякий, оцей, кожний, ся Б ніхто, ніщо, весь, оцей В ті, сей, дехто, хтось Г стількох, тим, отому, таких Д дехто, дещо, стільки, такий 784. Усі займенники вказівні в рядку А той, отой, цей, скільки Б отакий, сей, стільки, котрий В той, отой, який, цей Г весь, всякий, кожний, оцей Д тому, цих, такої, сіх 785. Усі займенники вказівні в рядку А той, мій, твій, ваш Б отой, цей, весь, всякий В того, отим, цього, такі Г котрий, скільки, отакий, стільки Д те, це, хто, що 146 786. Усі займенники неозначені в рядку А дехто, дещо, хтось, хто-небудь Б хто, що, дехто, дещо В деким, дечим, хто-небудь, жоден Г казна-що, абиякий, самий, який-небудь Д ніхто, дехто, ніщо, ніякий 787. Усі займенники неозначені в рядку А казна-хто, дехто, дещо, хтось Б хто, що, який, бозна-який В когось, ким-небудь, якого-небудь, казна-чим Г ніхто, ніщо, ніякий, якийсь Д той, отой, цей, бозна-який 788. Усі займенники неозначені в рядку А я, ми, дехто, дещо Б хто-небудь, який-небудь, такий, чий В котрийсь, скількись, ніякий, нічий Г комусь, чого-небудь, яким-небудь, казна-чому Д ніщо, ніякий, дещо, хтось 789. Усі займенники неозначені в рядку А той, отой, цей, який-небудь Б бозна-що, хтось, хто-небудь, дехто В казна-що, казна-хто, хто, що Г твій, ваш, наш, казна-який Д дехто, дещо, хтось, хто 790. Усі займенники неозначені в рядку А абихто, хто, що, який Б абиякий, який-небудь, казна-який, котрий В себе, казна-кого, абикого, хтось Г абичим, дехто, дещо, скільки Д дехто, дещо, казна-що, бозна-хто 791. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А чого/небудь, хтозна/що, будь/який, казна/хто Б де/кому, аби/хто, де/кому, якого/небудь В казна/чим, ні/якому, аби/когось, ні/чим Г хтозна/чому, аби/якому, який/небудь, який/сь Д аби/чому, ні/який, хтозна/що, що/небудь 792. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А де/хто, аби/який, що/сь, будь/хто Б аби/хто, хтозна/що, ні/що, ні/який В ні/який, ні/чийого, аби/яким, Г бозна/кому, будь/хто, казна/чого, що/небудь Д ні/який, ні/чийого, хтозна/яким, де/в/чому 793. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А який/небудь, будь/хто, аби/хто, бозна/чому Б хтозна/кому, казна/чим, кому/небудь, чого/небудь В хтозна/чий, де/що, будь/що, ні/скільки Г чий/небудь, ні/з/ким, будь/якого, де/котрий Д казна/чий, бозна/що, аби/що, аби/кому 794. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А будь/у/кого, казна/чим, що/небудь, аби/чому Б бозна/який, аби/чий, хтозна/чийому, чого/небудь В хтозна/хто, бозна/який, будь/що, казна/чому Г ні/на/кого, де/чому, будь/кого, казна/чому Д аби/яким, де/чому, аби/кого, будь/кому 795. Усі займенники слід писати через дефіс у рядку А ні/чого, бозна/який, де/що, казна/чим Б хтозна/з/ким, хтозна/хто, ні/з/ким, аби/що В будь/у/кого, аби/який, казна/чим, будь/що Г бозна/за/кого, казна/який, будь/чого, ні/на/що Д хтозна/чому, будь/якого, казна/якому, якого/небудь 796. Усі займенники слід писати разом у рядку А аби/когось, ні/чим, ні/якому, де/чому Б ні/перед/ким, аби/хто, де/кому, де/котрий В ні/хто, чого/небудь, ні/що, де/кого Г хтозна/кому, ні/чого, де/що, ні/який Д де/котрий, хтозна/чий, де/чому, ні/з/ким 797. Усі займенники слід писати разом у рядку А аби/хто, де/кому, якого/небудь, де/в/кого Б де/що, де/чому, де/який, аби/хто В казна/якому, аби/що, де/кош, ні/що Г будь/якого, аби/чий, ні/перед/ким, ні/хто Д аби/що, казна/що, де/чиїх, кимо/сь 148 798. Усі займенники слід писати разом у рядку А хтозна/який, ні/стільки, ні/якого, де/щось Б аби/що, будь/що, ні/чий, ні/кому В де/який, що/сь, ні/який, аби/хто Г де/що, ні/скільки, де/який, хтозна/на/якому Д ні/якого, де/яким, де/з/ким, аби/що 799. Усі займенники слід писати разом у рядку А хтозна/в/кого, ні/хто, аби/який, де/що Б ні/який, ні/в/кого, що/небудь, аби/чий В ні/що, будь/з/ким, ні/чиєю, казна/якого Г ні/який, аби/що, що/сь, де/хто Д аби/якому, хто/сь, ні/перед/ким, ні/який 800. Усі займенники слід писати разом у рядку А де/хто, який/небудь, ні/хто, аби/що Б ні/чий, хто/небудь, ні/який, ні/чого В аби/щось, ні/який, будь/з/ким, аби/в/кого Г де/якому, казна/з/ким, ні/якого, бозна/що Д де/сь, де/кого, аби/кому, ні/стільки 801. Усі займенники слід писати окремо в рядку А де/який, хтозна/в/кого, ні/перед/ким, аби/кому Б аби/з/ким, будь/у/кого, де/з/ким, де(в)чому В аби/якому, бозна/з/ким, будь/з/яким, бозна/що Г аби/з/ким, аби/чий, ні/в/кого, де/хто Д де/в/чому, аби/хто, казна/на/кому, аби/що 802. Усі займенники слід писати окремо в рядку А хто/сь, де/якого, аби/в/чому, бозна/чого Б аби/хто, будь/на/кому, де/в/якому, будь/який В який/небудь, будь/з/яким, аби/що, хто/сь Г ні/в/якому, аби/в/кого, хтозна/з/чим, де/з/ким Д ні/чиїм, ні/що, ні/стільки, аби/з/ким 803. Усі займенники слід писати окремо в рядку А аби/що, що/сь, який/небудь, хтозна/на/чому, хто/сь Б де/в/кого, будь/що, чий/небудь, де/в/чому В хтозна/чого, аби/чим, хтозна/що, будь/на/кому Г чий/сь, де/кому, аби/з/яким, де/який Д будь/на/кому, аби/в/чому, казна/з/ким, будь/з/яким 804. Усі займенники слід писати окремо в рядку А хтозна/з/ким, аби/в/кого, аби/з/чим, ні/в/кого Б де/якого, аби/чому, ні/в/який, будь/який В якого/небудь, хтозна/перед/ким, будь/що, де/чому Г аби/в/кош, будь/кого, аби/що, де/хто Д ні/з/чого, бозна/на/чому, що/небудь 805. Усі займенники слід писати окремо в рядку А ні/з/ким, бозна/в/кого, будь/чий, де/якому Б хтозна/що, де/кому, ні/в/кого, аби/в/чому В ні/з/ким, хтозна/на/чому, ні/перед/ким, будь/в/когО Г ні/що, аби/з/ким, де/в/якому, де/з/чим Д будь/що, ні/в/кого, хтозна/який, ні/з/ким Дієслово 806. Дієсловами є всі слова рядка А запобігати, запобігання, перебіг, хворіти Б хотіти, мріяти, сподіватися, надіятися В відлуння, лунати, відлунювати, відлунюватися Г приниження, принижувати, тремтіти, дріж 807. Дієсловами є всі слова рядка А сидіти, лежати, стояти, ходити Б працювати, приймання, біг, годувати В височіти, височінь, даленіти, віддаль Г шкода, шкодувати, жаль, жаліти 808. Дієсловами є всі слова рядка А читати, читання, читанка, прочитаний Б збентежений, збентеженість, бентега, бентежити В співати, солірувати, танцювати, грати Г сумувати, тужити, сум, печаль 809. Формами дієслова є всі слова рядка А боротися, застелити, застелений, волочачи Б розв'язую, виростатимуть, їж, біганина В читати, читав би, читаючи, читання Г перемогти, переможно, переможений, перемагаючи 150 Г П 810. Дієсловами є всі слова рядка А кликати, клич, лозунг, нести А[ Б напружуватися, напруження, напружений, пружина Б В писати, письмо, писання, написаний В Г дивитись, глядіти, переглядати, бачити Г . 811. Дієсловами є всі слова рядка А іти, бігти, чвалати, шкандибати А| Б галоп, скакун, скакати, інохідь БЩ В зелень, зеленити, підзеленити, зазеленити В С І Г спати, сон, спання, подушка 812. Формами дієслова є всі слова рядка А любити, люблячий, любов, улюблений Б варити, наварено, зварений, вари В показати, показано, показ, показання Г хотіти, хочеш, хотів би, хоч 813. Формами дієслова є всі слова рядка А їздити, їжджений, їзда, їздив би А Б нагромаджувати, нагромаджений, нагромаджено, нагромадження Б В шукати, знайти, знайдений, шукаючи В _ Г досягти, досягнутий, досягнуто, досягнення Г -
814. Формами дієслова є всі слова рядка А підносити, підніс, підношу, піднесу А[ Б могти, змога, міг, змагання Б В видужати, видужаю, видужав, видужання В Г купити, куплений, куплю, купівля г -
815. Формами дієслова є всі слова рядка А цікавитися, цікавитимуться, будуть цікавитися, зацікавлення А[ Б кричати, кричав, кричу, крикливий Б В об'єднати, єдиний, об'єднаний, єднати В = Г відзначатися, відзначився, відзначений, відзначивши ^ . 816. Неозначена форма дієслова є в реченні А Іде гроза дзвінка і кучерява садам замлілі руки цілувать. Б Шукай краси, добра шукай! Вони є все, вони є всюди. В Ходить мати в городі, і лащиться плюшевий песик. Г Поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся — згадай мене, брате. 817. Неозначена форма дієслова є в реченні А Осінь ходить, яблука золотить. Б Ходімо краще вечеряти після такого труду. В Дихаємо на повні груди, прозираємо далі. Г Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий... 818. Неозначена форма дієслова є в реченні А На деревах подекуди тремтіли золотаві листки. Б Вінок захищає дівчину від «лихого ока» та від нечистої сили. В У Щедрий вечір готували багатий святковий стіл, Який символі-
зував щастя, добро, багатий врожай нового року Г Це дуже важливо — вміти знаходити точні слова. 819. Неозначена форма дієслова є в реченні А Дзвонімо ще в кубки, в ковші золотії, прапрадідні дзвони гучні-
голоснії. Б Блука осінній вітер поза плотом, покружляє та у ліс біжить. В Я Лубни проспать боюся, розбуди мене в Лубнах. Г Довгий час українці називали себе русичами, русинами, руськи-
ми людьми. 820. Неозначена форма дієслова є в реченні А Ярослав наслідував батька ц намагався зробити Україну сильною державою. Б Тумани роз'їдали лід, що відтавав, ставав крихкий, та ще був примерзлий до землі. В Далекі скіфські кургани у неяскравому сяйві ласкавого сонця здаються попелясто-сірцми. Г Навесні на його місці молодий буде лист, зелений. 821. У неозначеній формі всі дієслова рядка А визволити, розбігтися, знехтувати, відпороти Б домагатися, роззброюватися, дихатиме, вручити В догоріти, спізниться, пили, досягати Г відзначитися, визнати, явитися, побачаться 822. У неозначеній формі всі дієслова рядка А нагромадити, знайти, знаходити, знайдено Б озеленити, озеленяти, збагнути, забезпечити В долати, вдивлялись, благати, гоїть Г боронити, белькотить, воркотіти, воркотати 152 823. У неозначеній формі всі дієслова рядка А вирізьбити, повірити, виходить, хилитися Б відвернути, зневажати, зневажити, бажає В сіяти, посіяти, сіяв би, буде сіяти Г догоріти, догоряти, відбуватися, відбутися 824. У неозначеній формі всі дієслова рядка А розширюватися, свистіти, марить, Б зсунути, зсувати, зсунув, зсунувся В молоти, колоти, полоти, кликати Г клеїти, перелякати, перелякається, 825. У неозначеній формі всі дієслова рядка А зумовити, наполягати, перемагати, роззброїти Б писати, прочитати, городить, наполягти В ридати, розширитися, сміється, визволяти Г прочитайте, підвищити, міститися, тягти 826. Усі дієслова належать до особових форм у рядку А співаєш, ворогують, малюю, воюватимеш Б гнівались, мітингують, народжуватимеш, злюсь В летіла, жевріючи, смієшся, говорять Г сплять, сидячи, змарнілий, витру 827. Усі дієслова належать до особових форм у рядку А оформляють, додаю, з'ясовуєш, біжіть Б сохнутиме, сподіваючись, залежатиму, одягайся В виступатиме, пишаюсь, нехтуєш, замалюємо Г злякатись, спіймаєш, шануватимуть, старієте 828. Усі дієслова належать до особових форм у рядку А спатимеш, коханий, хворіють, турбуватись Б сиджу, бачиш, купуватиму, біжать В виднієгься, дивишся, любити, летить Г ходиш, готую, притиснутий, вступатимеш 829. Усі дієслова належать до особових форм у рядку А говорімо, випадають, беріть, зруйновано Б дихати, вирішить, маскуєш, тренуються В розписують, викрутити, лежачи, користуємось Г зустрічають, куштуватимуть, єднаються, даєш 830. Усі дієслова належать до особових форм у рядку А веземо, щастить, вітаю, цінуватимеш Б прочитаєш, світила, підходять, зимуватимуть В снідають, вечеряєш, обідати, перекушую Г дозволяє, мріємо, свиснуть, зберігати 831. У формі 1-ї особи однини всі дієслова рядка А мерехтимо, травмуємо, ділюсь, проходжу Б ризикує, рівняюсь, шукаю, рятуватимемо В мошу, кручу, сідатиму, насипатиму Г звертаюсь, виростатимемо, лежу, відбудуємо 832. У формі 1-ї особи однини всі дієслова рядка А жалію, пишу, мрію, пильнуватиму Б зроблю, ліг, сидітимемо, видужуєш В журитимусь, встану, завадять, удариш Г плачу, важить, підвожу, різатиму 833. У формі 1-ї особи однини всі дієслова рядка А підвозимо, творимо, збіднію, збореш Б тримаюсь, мазатиму, знаходжу, бачитиму В раджу, являємося, летимо, дихаю Г засіваю, засіяв, маю, матимемо 834. У формі 1-ї особи однини всі дієслова ряДка А живемо, розуміємось, полегшуємо, прийшов Б організую, повторюю, шануватиму, запишемо В інформуємо, любимо, розгортаю, поважаю Г запрошую, вирішуватиму, зачиняю, везтиму 835. У формі 1-ї особи однини всі дієслова рядка А мерзну, шануватиму, зустрічаю, сміюсь Б допомагав, розповідаю, повідомлятимемо, усуваю В вибачаю, встановлюємо, використовую, ввозитиму Г розгорну, лікує, навчусь, сподіваємось 836. У формі 1-ї особи множини всі дієслова рядка А усміхаємося, зупинимо, розмірковуємо, зупинятимемо Б повідомлятимемо, вивчаємо, заклеюю, присвятите В роздумують, роблю, розважатимемо, вводимо Г лунаємо, спускаю, проходимо, поділяємо 154 837. У формі 1-ї особи множини всі дієслова рядка А віритимемо, шепочемо, будемо знайомитись, перемагатимемо ' Б зроблю, вчімось, хочемо, радіймо В завітаю, летімо, сидіть, стій Г живемо, випишіть, намалюйте, готуємося 838. У формі 1-ї особи множини всі дієслова рядка А купуватиму, продовжуємо, розважаю, вступаю Б звертаємося, передаватимемо, цікавимося, перевірятимемо В засвоюють, заперечуємо, чуємо, наголошуємо Г буду терпіти, відповідаю, минатимемо, розповімо 839. У формі 1-ї особи множини всі дієслова рядка А обмежує, випікає, щебетатимемо, заробляємо Б підійдемо, охоронятимемо, шукаю, підпливатиму В виділяємо, відноситимемо, стежимо, оформлятимемо Г відпочиваємо, сумує, радіємо, говоритимуть 840. У формі 1-ї особи множини всі дієслова рядка А спостерігаємо, даруємо, жаліються, падатимемо Б радитимуться, горітимемо, розрізають, роздивимось В бігатимете, мріють, недобачаю, зупинимося Г летітимемо, розуміємо, знайдемо, гріємося 841. У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка А говоріть, запиши, приготуєш, шануватимеш Б співаєш, розтопиш, відповідай, прийдеш В оволодіватимеш, скачеш, ворушіться, командуватимете Г зачекаєте, голубиш, розгладжуватимеш, догоджаєш 842. У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка А сидиш, пишещ, читаєш, відповідаєш Б робитимеш, зробите, малюватимете, вантажитимеш В сиди, сидіть, розповідайте, обґрунтуй Г завітаєш, будеш рибалити, запізнишся, записуйте 843. У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка А зрозумієте, будеш, завдаєш, боронитимуться Б молитиметеся, ходитимете, топчеш, кажеш В спиш, принесеш, ображатимешся, перебіжи Г бажаємо, пам'ятаймо, плачеш, говориш 844. У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка А з'їж, терпіть, поквапся, рахуєш Б буде будувати, зустрічаєшся, воджу, надокучати В робімо, ходімо, стій, кричи Г складатимеш, доповнюєш, кохатимеш, зичиш 845. У формі 2-ї особи однини всі дієслова рядка А світитимеш, піднімаєш, заклеїш, помиляєшся Б шукаєш, несеш, викручуватимеш, аргументуватимуть В відрізатимуть, працюватимеш, ліпиш, хитаєшся Г вип'єш, відкриватимуть, роззброїш, розіб'єш 846. У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка А п'є, сидітиме, мовчатиме, кричить Б ніс, сказала, фарбують, говорить В пектиме, прасуватиме, перуть, прибирала Г варить, миє, демонструє, презентують 847. У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка А оспівують, відстежує, маринує, освітлюватиме Б буде зміцнювати, роззброював, співає, диригує В грає, захоплюватиметься, вечоріє, народжуватиме Г недочуває, зароблятиме, вирівнює, непокояться 848. У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка А сміялася, квапиться, опікують, бавиться Б піклується, снідатиме, дивитимуться, сплять В сплять, чистить, свариться, набирає Г прополює, копатиме, смажитимуть, танцюють 849. У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка А закохався, непокояться, летітимеш, креслитиме Б побачить, змеле, помиє, прочитають В захопиться, стоятиме, гортав, сидів би Г знайде, задумається, цікавитиметься, боротиметься 850. У формі 3-ї особи однини всі дієслова рядка А судить, дозволить, турбуватиметься, ворогує Б запалюють, розважаються, збиває, здивує В приніс, хвилюватимуться, навчаєшся, поспішаєш Г червонієш, загримиш, пожовкнеш, відпочивають 156 851. Усі дієслова доконаного виду в рядку А мовчать, бігти, з'їсти, дати Б відстояти, умитися, підключитися, покохати В любити, зігріти, прочитати, віддати Г відвідати, різати, кликати, полетіти 852. Усі дієслова доконаного виду в рядку А виступити, зіпсувати, поснідати, написати Б слугувати, підходити, зробити, стояти В впіймати, купатись, крутити, будувати Г загартувати, співати, падати, горіти 853. Усі дієслова доконаного виду в рядку А зрозуміти, зачекати, стати, казати Б полюбити, сходити, погрітись, тиснути В заспівати, сказати, говорити, розбити Г помиритись, розказати, заклеїти, випити 854. Усі дієслова доконаного ввду в рядку А віддати, доїти, чути, навчитися Б лежати, лягти, сісти, сидіти В продати, зачекати, скосити, сфотографувати Г боротися, охороняти, здолати, засіяти 855. Усі дієслова доконаного виду в рядку А змолоти, прокинутись, станцювати, поступити Б вилити, злити, виливати, налити В сподіватися, дочекатися, понадіятися, захотіти Г виспатися, просити, кричати, виполоти 856. Усі дієслова недоконаного виду в рядку А навчатися, їсти, дозволяти, радити Б схотіти, поважати, відповідати, могти В жити, прожити, поживати, заживати Г мити, замивати, намивати, змити 857. Усі дієслова недоконаного виду в рядку А сказати, розмовляти, балакати, теревенити Б цвісти, працювати, шкодувати, говорити В поважати, вчити, вести, зберегти Г летіти, пролітати, літати, вилетіти 858. Усі дієслова недоконаного виду в рядку А прославляти, грюкати, стукнути, зеленіти Б в'язати, воювати, думати, зметикувати В орати, терпіти, забирати, витерти Г позначати, носити, грати, лікувати 859. Усі дієслова недоконаного виду в рядку А будувати, збудувати, ламати, пити Б падати, випадати, нападати, впасти В визнавати, дізнаватись, зазнавати, взнавати Г продавати, продати, переходити, стати 860. Усі дієслова недоконаного виду в рядку А колихати, втрачати, берегти, їхати Б втратити, пекти, стерегти, готувати В косити, заплітати, білити, встати Г стерегти, застерігати, застерегти, вистерегти 861. Усі дієслова дійсного способу в рядку А зробиш, казав, пишу, стоїте Б читайте, ходить, вишиває, пече В ходімо, солимо, стереже, худну Г заграєш, снідав би, говоримо, спиш 862. Усі дієслова дійсного способу в рядку А схопимо, сподіваймось, творимо, кличеш Б дізнаєшся, створив би, зуміймо В доповідаєш, існуєте, рахував, хвалитимеш Г радіють, носитимеш, берімо, чарує 863. Усі дієслова дійсного способу в рядку А сушиш, робіть, готуєш, думаємо Б розгубиш, молотять, возитимеш, малював В згадуємо, заспіваймо, заробиш, закоптили Г підпишімо, плачеш, дієш, зрозуміла 864. Усі дієслова дійсного способу в рядку А дозволимо, володіймо, заглянемо, друкує Б поїдеш, скинули б, насиплють, краю В побачиш, почуймося, підсиплють, гніваюсь Г бігатимуть, жартуєш, прагнули, матимеш 158 865. Усі дієслова дійсного способу в рядку А борешся, обмежимо, зроблять, копіювали Б залишать, розсердився би, закінчуйте, ненавидите В прагнете, стомився, летімо, зажурилася Г борються, згадаєш, пиши, плачте 866. Усі дієслова наказового способу в рядку А борімося, боріться, поборете, борись Б наносіть, перемелюйте, зрубай, побродімо В гомониш, не гаймо, загориться, налий Г купіть, поводимось, верти, зумій 867. Усі дієслова наказового способу в рядку А засіймо, розтопи, почепіть, оселяться Б перебіжимо, славмо, подої, заплач В дихайте, любімо, почисти, спечіть Г стався, фарбуйте, приховаймо, прикрашають 868. Усі дієслова наказового способу в рядку А захистімо, знайди, перестав, вирости Б спалахни, сидіть, володійте, покладемо В лий, стій, плач, зловиш Г вдержиш, тримай, летіть, говорімо 869. Усі дієслова наказового способу в рядку А одужуймо, стелись, визволять, стеж Б відкоркуймо, край, свисти, зробимо В дихайте, любімо, почисти, спечіть Г стався, фарбуйте, приховаймо, прикрашають 870. Усі дієслова наказового способу в рядку А відчуймо, не запізнюйтеся, тягни, розлийте Б не ворушись, пишемо, ламай, помийте В спізнишся, виходьте, не стогни, розійдемось Г віднесіть, одержіть, спишемо, виголоси 871. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку А допоможете Б хай працюймо В радіємо Г підготуйтеся г 872. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку А ходімте А Б вивчи Б В зрізаємо ® Г говорив би 873. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку А відчуймо А Б давай підемо Б В зробімте Б г Г почитаємо 874. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку А сидимо А Б давай намалюємо Б В нехай пише В Г працювати 875. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку А збагніть Б думав би В зрозуміти Г спостерігаємо 876. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку А ходімо А Б ходімте - Б В йди в г1 Г хай ідуть 877. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку А зустрічаємо А Б зустрічаймо Б В зустрічай Б Г хай зустрічають ^ 878. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку А познайомся А Б познайомтеся Б В давайте познайомимось В Г познайоммось ^ 160 879. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку А заспіваємо Б заспіваймо В заспівай Г заспівайте 880. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку А відвідай Б відвідайте В хай відвідають Г відвідаємо 881. Усі дієслова умовного способу в рядку А зробив би, написав би, заробила б, сиділи б Б побудували, заробили, сиділи, казали б В нехай пишуть, несли б, проспівали б, ремонтували Г врятуймо, відвідали, заграли б, впіймало б 882. Усі дієслова умовного способу в рядку А сіли б, почистив би, нехай оглянуть, здайте Б зачинили б, смикни, відшукайте, прилетів би В їв би, оглянули б, розповіла б, приніс би Г привітала б, розчесалась, вивчали б, відремонтуйте 883. Усі дієслова умовного способу в рядку А йдемо, зимували б, вичитав би, гримнуло б Б принесли б, стало б, накрила б, зловив би В боровся, будував, малювала, збирала б Г розповів, зазеленіло, вечоріло, прочитали б 884. Усі дієслова умовного способу в рядку А відстояли б, вчила б, тішило б, слухав би Б любив, понюхаймо, наздогнав би, вилетіло б В взяв би, пробачила б, збудували б, зробімо Г привезіть, почув би, зацвіло б, навідалась би 885. Усі дієслова умовного способу в рядку А святкували б, співала б, піклувався б, зрозуміла Б бовваніла, наздогнав би, нехай свисне, дізнався б В хотіла б, втік би, відчули б, пробачила Г заборонили б, шукав би, цікавилось би, грала б 886. Усі дієслова теперішнього часу в рядку А спалахнули, виконають, уявляю, дивишся Б купують, ллю, співаєш, оголошуєте В принесуть, відчуватимуть, подаруємо, переписав Г зафарбовую, нагородили, виростив, торкнеться 887. Усі дієслова теперішнього часу в рядку А відчувають, чистиш, чують, беремо Б тріснули, почистять, саджають, збудувала В вечеряли, снідатимуть, біжить, стій Г сидять, напише, поверне, отримає 888. Усі дієслова теперішнього часу в рядку А запропонували, перезимують, вірять, виходиш Б підтримаєш, б'ю, подивлюсь, шукаю В розбила, віддавали, отямляться, цікавишся Г даю, нагороджують, означає, забуваєш 889. Усі дієслова теперішнього часу в рядку А розкажеш, гримнув, прилетять, нагодую Б сколихнуться, фотографую, налагодили, ходиш В телефонують, програмую, повідомляєш, зеленіють Г обговорять, доглядають, ідеш, сиджу 890. Усі дієслова теперішнього часу в рядку А галасують, ремонтую, бачиш, варить Б задзвенить, підтвердять, зашумлять, читаю В повертають, забудеш, виллється, виходять Г збереш, любить, вийти, йдемо 891. Усі дієслова минулого часу в рядку А обговорили, поніс, підглянула, потребувало Б став, гримала, пік, виконує В списали, співав, занесу, кричать Г жартував, оголосили, накрило, врятує 892. Усі дієслова минулого часу в рядку А косив, взяла, стало, зігрівалися Б перекинули, перекидали, кидали, кинуть В вилікували, вилікують, лікували, долікувалися Г почув, здали, викликала, скакатимуть 162 893. Усі дієслова минулого часу в рядку А прагнули, прогримить, підтвердила, йшов Б отямився, крикнули, їла, гордував В виголосив, виніс, видалила, врятують Г одержали, заколишуть, перезимували, зловили 894. Усі дієслова минулого часу в рядку А перепочила, виступлю, терпіли, куняв Б сказав, раділо, піклуються, розчистили В запитали, розмовляла, сміявся, стогнав Г схвалили, існувало, дописуємо, обговорила 895. Усі дієслова минулого часу в рядку А ремонтував, продала, вичитали, літають Б перезимувала, недописав, виросло, знаємо В витягали, витягли, тягнули, тягнуть Г закрили, відварила, заграло, глянув 896. Усі дієслова майбутнього часу в рядку А перебіг, зраджував, замінимо, перестрибнеш Б зрубаєте, запитала, стрибаю, вивчите В візьмеш, в'янутиме, будуть панувати, уникнуть Г вирішиш, стежитимуть, орють, повідомлю 897. Усі дієслова майбутнього часу в рядку А винесуть, знайде, купить, вивчатимуть Б відпочинуть, відпочивають, відпочила, відпочиваю В розвидняється, виспалися, зазнав, повечеряють Г снідатимуть, співають, робитимуть, прийде 898. Усі дієслова майбутнього часу в рядку А боюсь, мережитиму, відшукають, будеш митися Б підглядатимеш, будуть будувати, дивитимусь, зупиняться В любитимеш, понесете, розбив, переповіси Г вирішиш, рушатимемо, діятиме, працюю 899. Усі дієслова майбутнього часу в рядку А переночують, благаю, оціниш, захистите Б замовкнемо, похилюся, повідомлять, зігріли В виступлю, мерехтітимуть, гарують, взули Г доїдемо, вип'ють, почнеш, зустрінетесь 886. Усі дієслова теперішнього часу в рядку А прощатиму, зігнешся, благатимеш, перешіптуватимуться Б з'їдять, згадаю, доповідатиму, вказали В пофарбували, скосять, зігнешся, помию Г загояться, зачеплять, вилили, стану 901. Дієслово майбутнього часу є в реченні А Легенький вітерець подихає, і скрізь розноситься тепло раннього літнього ранку. Б 3 першим теплим промінням сонця пташки повернуться до нас. В Стара черешня росте за хатою. • Ґ Буйно цвітуть рожі край вікна. 902. Дієслово майбутнього часу є в реченні А Ні, на хвилях морських не залишиш сліду, на воді не проореш трив-
кої межі. Б Ходить мати в городі. І лащиться плюшевий песик. В Синиці голос-голосок один не збляк, один не змок, голками сиплеться сухими. Г Тихий вечір погожий мені серце тривожить. 903. Дієслово майбутнього часу є в реченні А Легкокрилі, вільні діти теплого повітря, вони не знатимуть ні горя, ні нужди. Б Ставок. Бовваніють верби над ним. В У легенькім повітрі ледве-ледве леліється широкий лан жита. Г Сонечко почало з-за гори випливати — грало, всміхалося. 904. Дієслово майбутнього часу є в реченні А Біля яру, біля стежки одягла верба сережки. Б Пишно зеленіли в новому вбранні берези. В Туркочуть на вершинах високих дерев горлиці. Г Я розмовлятиму з вами не так, як лікар. 905. Дієслово майбутнього часу є в реченні А Одразу ж за городом починається луг. Б Наливаються соками колоски жита й пшениці. В Своїми чудовими співами птахи чаруватимуть нам душу й серце. Г На очах наливаються черешні, жовтіють персики, мліють сливи. 164 906. Дієслово минулого часу є в реченні А Пізно я повертався додому, сідав на ґанку порожнього дому і дивив- А ся в ніч. Б Б Шануй у хлібові свою і чужу працю! В В Вона не боїться, що в морі загине. Г Г Не гріє сонце на чужині. 907. Дієслово минулого часу є в реченні А Ви потихеньку йтимете і милуватиметесь чудесними краєвидами... А Б Школярі незчулися, коли вдарив дзвоник. Б В Лови летючу мить життя! Чаруй, хмілій, впивайся! В Г У затоці, вкритій лататтям, вас зустрічатиме сіра чапля. Г 908. Дієслово минулого часу є в реченні А Прилетять журавлі із далеких країн... А Б Море поблискує злою блакиттю, водяний пил б'є його білим крилом. Б В Цілу ніч до зорі я не спала. В Г Мені до скону отчий край здаватиметься раєм. Г 909. Дієслово минулого часу є в реченні А Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймать. А Б Приємно спати в човні, в житі, в просі, в ячмені, у всякому насінні Б на печі. В В Не дивуйтесь, що думи глибокі будять речі та сльози пекучі. Г Г Соломію дуже дивували і навіть непокоїли ті зміни в плавнях. 910. Дієслово минулого часу є в реченні А Знову схопився шалений вітер, полохливо зашуміло верхів'я дерев... А Б Коли я погляд свій на небо зводжу, — нових зірок на ньому не шукаю. Б В Рівно й спокійно дише натомлена з праці земля. В Г Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою ^ чаруючої ночі. 911. Дієслово теперішнього часу є в реченні А Поруч з нами, граціозно витупуючи, ходив чорногуз. А Б Осіннє сонце поволі сідало за обрій, забарвлюючи хмари в буршти- Б ново-червоний колір. В В По призьбі спантеличено снували червоненькі божі корівки. Г Г В кімнату ллється вечірнє повітря, напоєне пахощами літнього саду. 165 912. Дієслово теперішнього часу є в реченні А Край моря сонце золотить укриті лісом гори. Б Нова хата привітно виглядала з-за оголених лихою осінньою негодою груш. В Мені поля задумливо шептали свої ніким не співані пісні. Г Людина, не позначена любов'ю, не зможе звити серця для добра. 913. Дієслово теперішнього часу є в реченні А Над головою ледь-ледь ворушиться вже прихоплене холодними сві-
танками листя. Б Зовсім поруч, вдивляючись у крайнебо, зависла наді мною білувато-
сіра чайка. В Оленка встала, підійшла до вікна і завмерла, притулившись до холо-
дної шибки. Г Запорожці часто користувались довгими очеретинами, долаючи во-
дні рубежі. 914. Дієслово теперішнього часу є в реченні А Німувала насічена рубцями-переметами дорога. Б Сніг, зрушений вітром, перекочується з тротуару на тротуар. В Коло багаття лежала купа прим'ятого картоплиння, змішаного з опалим листям. Г Синюваті тіні змінювались оранжевими смугами світла. 915. Дієслово теперішнього часу є в реченні А Я ще ніколи не бачив стільки калини й оглядав прибиті морозом ке-
тяги. Б Земля здригалась, чекаючи дощу. В Біля самого порога вітається з нами задимлена росою вишня. Г Хлопець тремтів кожною клітинкою свого худого ТІЛЬЦЯ. 916. Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку А дивитись, вчитись, одягатися, мазати Б чекати, різати, везти, боротись В порадити, мити, зимувати, лити Г творити, досліджувати, кричати, жити 917. Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку А читати, кидати, казати, виконати Б пекти, стояти, вантажити, починати В ридати, горіти, кликати, вибирати Г усміхатися, працювати, носити, писати 166 918. Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку А лежати, співати, нести, хотіти Б радити, ревіти,чистити, бити В віяти, кинути, текти, глянути Г вчити, торкнутись, клеїти, летіти 919. Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку А сивіти, шити, жовтіти, відчувати Б змагатись, лічити, сіяти, клеїти В садити, нести, червоніти, берегти Г пізнавати, солити, гаяти, вважати 920. Усі дієслова належать до І дієвідміни в рядку А лити, бігти, лежати, цокотіти Б співати, білити, боронити, боятися В колоти, носити, мовчати, думати Г муркотіти, виконувати, могти, відповідати 921. Усі дієслова належать до II дієвідміни в рядку А просити, говорити, варити, сушити Б чути, летіти, стояти, любити В ділити, будувати, місити, білити Г доїти, втрачати, ходити, веліти 922. Усі дієслова належать до II дієвідміни в рядку А лякати, брати, розгубити, бігти Б казати, мовчати, вчити, жовтіти В палахкотіти, смішити, солити, хрустіти Г туркотіти, турбувати, хропіти, спішити 923. Усі дієслова належать до II дієвідміни в рядку А товкти, ловити, говорити, свідчити Б чистити, їздити, косити, дивитися В ударити, різати, радити, дозволити Г червоніти, обходити, горіти, обчистити 924. Усі дієслова належать до II дієвідміни в рядку А летіти, краяти, креслити, висушити Б освіжити, волочити, перебороти, заморитися В журитися, заклеїти, побачити, виносити Г коптити, хвалити, бродити, гомоніти 925. Усі дієслова належать до II дієвідміни в рядку А бродити, гуркотіти, веселитись, котити Б цінувати, міряти, клекотіти, мостити В хотіти, ставити, заздрити, бриніти Г прагнути, одягати, водити, няньчити 926. Усі слова безособові в рядку А розвидняється, сутеніє, світає, щастить Б лихоманить, вечоріє, нездужає, розбивається В морозить, холоднішає, розписується, співає Г світиться, таланить, замело, помиляється 927. Усі слова безособові в рядку А занесло, не стало, розвидняється, дихало Б смеркає, замело, В хочеться, живеться, бракує, нудить Г гнітить, хочеться, кличемо, відпочиває 928. Усі слова безособові в рядку А не спиться, освіжає, твориться, пахло Б дощить, живеться, кортить, не читається В сміється, підмерзає, не віриться, висушило Г зітхає, хвилюється, регоче, трусить 929. Усі слова безособові в рядку А підмерзає, не сидиться, віриться, дозволимо Б світило, винесло, спиться, не можеться В блиснуло, прогримить, мерзнемо, ріжемо Г не вистачає, мрячить, похолодало, кортить 930. Усі слова безособові в рядку А дніє, не працюється, не сидиться, минулося Б залило, замело, діють, горить В фортунить приморозило, візьмемо, бережемо Г минулося, свербіло, возвеличило, розійшлося 931. Усі дієслова перехідні в рядку А налити борщу, чекати сестру, не робити дурниць, визволити місто Б потребувати спокою, іти до школи, прагнути миру, подорожувати по світу В дорівнювати нулю, налити води, любити батьківщину, зруйнува-
ти будинок Г кепкувати з товариша, заподіяти шкоди, нарвати квітів, співати пісню 168 932. Усі дієслова перехідні в рядку А малювати фарбами, косити косою, вирушати в похід, нагородити медаллю Б принести журнал, влізти на дерево, спати спокійно, вийти з поїзда В читати книжку, писати лист, купити молока, вивчати мову Г збирати ожину, мити посуд, зрошувати землю, боротися з ворогом 933. Усі дієслова перехідні в рядку А різати ножем, дивитися мультфільм, мене морозить, говорити голосно Б вивчити вірш, дивитись у вічі, сказати правду, зачинити двері В озирнутися навкоію, намалювати картину, зробити бутерброд, на-
збирати квітів Г відбудувати собор, визначити термін, зварити кашу, купити ліки 934. Усі дієслова перехідні в рядку А чинити опір, читати п'єсу, перекладати текст, писати твір Б читаємо мовчки, розказати казку, ходити тихо, слухати музику В розгорнути книгу, написати заяву, сидіти вдома, випити чаю Г цікавитися музикою, вчитися добре, вигулювати собаку, зустрітися з другом 935. Усі дієслова перехідні в рядку А малювати фарбами, косити косою, відвідати хворого, підійти до бу-
динку Б читати книжку, писати лист, купити молока, вивчати мову В принести журнал, влізти на дерево, спати спокійно, вийти з поїзда Г збирати ожину, мити посуд, зрошувати землю, боротися з ворогом 936. Усі дієслова неперехідні в рядку А чинити опір, читати п'єсу, перекладати текст, писати твір Б читаємо мовчки, розказати казку, ходити тихо, слухати музику В розгорнути книгу, написати заяву, сидіти вдома, випити чаю Г цікавитися музикою, вчитися добре, вигулювати собаку, зустрітися з другом 937. Усі дієслова неперехідні в рядку А взувати черевики, вмиватися водою, мити голову, ліпити з пластиліну Б пересувати меблі, клеїти шпалери, білити вапном, вирізати з паперу В сміятися голосно, пишатися сином, бути депутатом, почуватися ба-
дьоро Г говорити правду, танцювати пристрасно, вивчити напам'ять, відпо-
чивати на морі 938. Усі дієслова неперехідні в рядку А прибирати іграшки, прикрашати ялинку, пити з горнятка, їсти видел- А кою Б Б стояти струнко, розчісуватися гребінцем, малювати фарбами, вчитися В в коледжі Г В ходити в гори, бути космонавтом, кохати дівчину, берегти природу Г записувати у щоденник, класти в портфель, стирати гумкою, дивитися в підручник 939. Усі дієслова неперехідні в рядку А виглядати у вікно, іти на вибори, готуватися до екзаменів, готувати обід А Б не підписати листа, ходити лісом, піклуватися про дитину, поїхати Б до Києва В В вручити премію, зустрітися випадково, різко похолодало, вдягнутися Г тепло Г гарно співати, сісти на лавку, гуляти в парку, іти в театр 940. Усі дієслова неперехідні в рядку А покласти на стіл, писати ручкою, свистіти голосно, повертатися додому А Б вишивати рушник, розповідати цікаво, вітатися з учителем, одержати Б лист В В передплатити газету, засіяти зерном, посадити в горщик, їхати на метро ^ Г записати під диктовку, їсти картоплю, сидіти за столом, бігти швидко 941. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку А сиплеш, клеїш А Б мелиш, зморишся Б В краєш, зважиш В Г хилишся, відпореш ^ 942. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку А кроїш, свищиш - А Б колеш, хочеш Б В збореш, стелиш В Г тягнеш, робить Г 943. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку А бачиш, удариш Б завадиш, волочиш В колиш, схочеш Г спізнишся, відкриєш 170 944. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку А сушать, гуркочуть Б свистять, гоять В бачать, дроблять Г варють, клеять 945. Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку А кричемо, оцінюємо Б збіжимо, одужаємо В оборонимо, белькочемо Г стукотимо, спізнимося 946. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні А Я б хотів у тиші, над удками своє життя непроданим донести. Б Я вам радив би вступити в кулінарну школу. В Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти. Г Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них зробила золотую арфу. 947. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні А Справді, хлопці, зайшли б ви в хату, погрілись, — сказав він. Б Багато міг би розказати вітер, але у вітру голос пересох. В Земля здавалась би пусткою, якби не шелестіли сосни та дуби. Г Я жив би двічі і помер би двічі, якби було нам два життя дано. 948. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні А Коли б не печаль, чи спізнала б я радість? Б Хотіла б я вийти у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, щоб зорі почули. В Одружився б, дитино моя; не вік тобі по наймах тинятися! Г Коли б у людства не було фантазій, було б стократ на світі важче жить. 949. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні А А ви б розчесали свою куштрю, а то горобці подумають, що кудели-
ця, і обсмикають на гнізда! Б Я кажу: не було б Дон Кіхотів, вже б давно посивіла земля. В Я б душу вийняв із слухачів своїм співом, поклав би ту душу перед ними. Г Як би я з тобою ходив по музеях, дивився б статуї, картини і інші ви-
роби мистецтва! г 950. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні А Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. А Б Якби мені знову колишняя сила, тоді б мене туга оця не гнітила. Б В Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно по світу лі- ® тати, щоб вітер розносив луну. Г Г Ви хоч би лисину прикрили; блищить на сонці, як бляха у соцького! 951. Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні А Іноді мене навіть будять пісні пташок. 1 А Б Згаїш на жнивах хвилину — втратиш не одну зернину. Б В Як вийдеш уранці на двір, то так наче слухаєш якийсь дивний кон- В церт. Г Мово, ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. » 952. Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні АІ вже б'ють козаки напропаще. Іскри сипляться густо, і от-от комусь А погибель! Б Б Там, де зорі сяють з-за гори, над водою гнуться явори. В В Дозиметром не виміряєш дози тотального спустошення душі. Г Г В житло, мов на шляху, лиць сотні стрічаєш, Та в поспіху їх безуча-
сно лишаєш. 953. Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні А Тоді думається про минуле, мріється про майбутнє. Б Летиш і милуєшся всім: сріблястою нехворощю, лісосмугами і воро-
хами золотого зерна. В Ти дивишся на сніг і чуєш його тонкий запах. Г До Бога не підскочеш, в землю не провалишся. 954. Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні АІ там, де мавки люблять танцювати, виростає найгустіша і найзеле-
ніша трава. Б Часом можна вимовить пейзажем те, для чого слів нема людських. В Як невимовне віршами не скажиш, чи не німою зробиться душа. Г Ви чули, як плачуть тополі, гілки простягаючи голі? 955. Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні А З-під капелюха дивлються зчервонілі від сліз очі. Б Серце моє розхристане крізь віки гряде, і голосить, і радується на шляху золотогірному. В Вкривається багрянцем клен. Г Коли забув ти рідну мову, біднієш духом ти щодня. 172 Прийменник 961. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А бути поруч, випливати з-за туману А Б у зв'язку зі сніговими заносами, не край мені серця Б В на випадок паводку, на чолі полководця В Г інспекція в справах неповнолітніх, стояти збоку Г Д ідемо назустріч святу, попід плавнями сяяла річка Д 962. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А на початку століття, оглянься навколо А Б вийшли назустріч, стояти збоку стола Б В працювати зі шляхетною метою, плисти впоперек річки В Г згідно з наказом, з метою подолання епідемії Г Д їхати вздовж колії, сидіти навпроти Д 963. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А попри величезний вибір, завдяки дружбі А Б край села, не дивлячись у книіу Б В хай живе, назустріч вітру В Г попід горами, боротися з протягом Г Д болить усередині, покреслено впоперек Д 964. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А гуляти навколо школи, спочатку було слово А Б наперекір зимі, розташована навпроти школи Б В спочатку тижня, іти попереду учнів В Г працювати протягом канікул, йдемо на зустріч зі співаком Г Д незважаючи на обставини, йти у правильному напрямку Д 965. Усі виділені слова є прийменниками в рядку А усередині хати, коло звужується А Б стояти коло тину, прекрасний край Б В поміж людей, протягом літа В Г зробити наперекір, всупереч логіці Г Д попереду йде молодь, сидіти поруч з мамою Д 966. Виділене слово є прийменником у реченні А Коло дворів і хатів сидять гуртками чоловіки та жінки, гомонять А собі. Б Б Жаргонні слова зазвичай охоплюють вузьке коло понять. В В Мерехтливо-червоне сонячне коло спускається до обрію. Г Г Коло підозрюваних звузилось. Д Д А на темно-синьому полі неба огненне коло сонця грає. 174 967. Виділене слово є прийменником у реченні А Запрошуємо на/зустріч молодь 16-25 років. А[П Б На/зустріч узбережжю море котить литво бурунів. Б _ В Школярі зібрались на/зустріч з ветеранами. В _ Г Вітер дув на/зустріч. ^ = Д Раптом на/зустріч три хлопчики. Д'— 968. Виділене слово є прийменником у реченні А Дуб навпроти кидав тінь на грядки. А| Б Алла Михайлівна зайняла місце за крайнім столиком, я сіла за тим Б _ же столиком навпроти. В Степашко сидить над вогнищем чомусь у сумовитій позі, а на-
впроти стоять Марися і високий, задумливий моряк. Г Так я як прянув з очерету й вискочив якраз навпроти провалля... Д Навпроти ліс і гори, мов зачаровані велетні, стояли сумні, чорні. 969. Виділене слово є прийменником у реченні А Саме слово «Україна» означає країна, земля, край, де живуть укра- А їнці, український народ. Б Б Благословенним і чарівним вважається той край, де барвінок росте. в В Край дороги гаряче спалахнув сніп мерехтливого проміння. ^ Г Головатого під суворим конвоєм зіслано в Тобольськ, писаря Глобу Д — в Туруханський край. Д Захищали той край сини — Хоробрі з Найхоробріших. 970. Виділене слово є прийменником у реченні А Десь з/боку високо підпадьомкає перепел. А Б Видно, як під тоненькою шкірою з/боку калатає серце. Б В Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом В з/боку в бік, наче питаючи: чого тобі? ^ Г Шелестить тільки очерет, та іноді десь з/боку зашарудить болотний щур. Д Чіпка йшов з/боку отари. 175 Частка 971. Немає частки в реченні А Чи можна забуть, як шуміли гаї у моїй стороні? А Б Як радісно мені, що знову сніг розтане й зелене убрання одягнуть Б дерева. ® В Учитель мій! Ось ти ідеш повільною ходою і слухаєш, як день шу-
мить життям. ГІ просто вниз, під гору, у долині — Обухівка, немов хтось жменею сійнув зерно золотаве в чорну ріллю. Д Лиш сняться грози лихоліть... ' 972. Немає частки в реченні А Так ось у чому твоє безсмертя, Тарасе. Люди вірять тобі, як рідному. А[П Б Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядіти. Б _ В Він живий, той вітер... Треба тільки уміти слухати. В _ Г Обличчя її в сутінках аж голубе. ^ = Д Не подивився, ні, я на сади рожеві. — 973. Немає частки в реченні А 3 долини, неначе з дна, почало підніматись, напливати село, навпіл А| поділене рікою. Б _ Б Хай шумить єдиним світлим шумом синій Дніпр і срібновода Вісла. В _ В Ось послухайте ще й моєї казки. г = Г Як гаряче можна у світі любить! — Д Летіть же, думи, вдаль юрбою! 974. Немає частки в реченні А Ви добре знаєте Карпа?— поспитав я.— Атож... А[~ Б Становімо пам'ятники, нехай стоїть наш Кобзар На превічну славу! Б _ В Леся замислилась, проте заговорила знову. В _ Г Ой, що то за шум учинився? г = Д Невже це ранок?— прислухається Юрій до шелесту пташиних крил Д'— і недовірливо поглядає в небо. 975. Немає частки в реченні А Згадаю хоч співом сумним про юність мою золотую. А[П Б Почекай-но, дівчино, ще й для тебе троянди весни розцвітуть. Б _ В Полий цю яблуню — адже вона із яблучками. В _ Г Нехай же сад всесвітній устає там, де ридала мати на руїні. Г = Д Вересневе сонце непомітно зайшло за потріскані негусто хмари. ДІ— 176 976. Частку вжито в реченні А Земля-трудівниця аж парує та людям хліб готує. Б Грудка рідної землі дорожча за золото. В Земля — тарілка, що покладеш — те й візьмеш. Г До гори вийдеш, а з гори зійдеш. Д Усе теє пригодиться, що на полі корениться. 977. Частку вжито в реченні А Хто полю годить, тому жито родить. -
Б Губи аж бринять від холоду. В Коли листя жовтіє, ліс і поле смутніє. Г Чим темніша ніч, тим ясніші зорі. Д Нема ранку без вечора. 978. Частку вжито в реченні А Хто рано плаче, той увечері сміється. Б Ластівка день починає, а соловей його кінчає. В Ні рано, ні пізно, саме в добрий час. Г Вночі панують сови та сичі. Д Де багато пташок, там нема комашок. 979. Частку вжито в реченні А У травні травиця як дівоча косиця. Б Де багато крику, там мало роботи. В Робота гарна, та день малий. Г Тебе так робота береться, як вогонь води. Д Без роботи ані хліба, ані хати. 980. Частку вжито в реченні А Циганові літо, що грішнику рай. Б Весна багата на квітки, а осінь — на сніпки. В У січні вночі панують сови і сичі. Г Одні вночі спочивають, другі ж промишляють. Д Лютий лютує недарма, бо кінчається зима. Сполучник 981. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні А Що/б жить — ні в кого права не питаюсь. А Б Ну що/б, здавалося, слова. Б В Може, дівчина не любить за/те, що убогий. В Г Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти. ^ Д Відповідь була та/ж. Д 982. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні А Як/же я тепер вернуся до батька, до матері? А Б Як/би ти, сину, йшов в отаку годину? Це ж не близько. Б В Чисте полуденне небо, і тихо-тихо, немов/би все заснуло. В Г А так/же хороше над чорним грунтом мак переливається, мов по- ^ > • Д лум я червоне. ^ Д Як/би я піклувався завжди про тебе! 983. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні А В криницю старості не заглядай, про/те, яким ти будеш, не гадай. А Б Та пітьма не так уже мучила Соломію, про/те вогкий холод прой- Б мав її наскрізь. В В То/ж дядько Лев сидітиме в тій хижі, а він нам приятель. Г Г Та й вона те/ж казала. ^ -
Д Як/що трапиться — нарікайте на себе. 984. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні А Не грайся хлібом — то/ж/бо гріх. А Б Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь — крига розтає. Б В Все одно, що/б не сталось, ми не розлучимось. В Г Та/ж думка і мені не давала спокою. г Д Та/ж ми з тобою колись були товариші. Д 985. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні А Що/б не робив, роби тільки найкраще! А Б Вночі все та/ж лекорація світу: море, вершини гір, місяць. Б В Старому видно ніяково було за/те, що виявив перед незнайомою людиною слабкість. г Г Хліба цей рік виявилися слабосильними, за/те трави котилися важ- Д кими, шумуючими валами. Д За/те ми любимо свою Батьківщину, що вона — своя. В 178 986. Не є сполучником виділене сполучення слів, тому її слід писати окремо в реченні А На те/ж і щука в морі, щоб карась не дрімав. А Б Життя таке коротке — то/ж спішімо робити добро. Б В Не радий хрін тертушці, а про/те на кожній танцює. В Г Взимку холодно, за/те комарі не кусають. Г Д Русалка зникає в тумані, потерчата те/ж зникають. Д 987. Не є сполучником виділене сполучення слів, тому її слід писати окремо в реченні А Не смійся з другого, що/б тобі не було того. А Б Знову думать заходивсь про/те таки, що й перше думав. Б В Як/би знав, де впав, то й соломки б підослав. В Г Гетьте, думи, ви, хмари осінні! То/ж тепера весна золота! Г Д Хай голий, за/те в поясі. Д 988. Не є сполучником виділене сполучення слів, тому її слід писати окремо в реченні А Ніч минеі' як вже не раз минала, — то/ж недарма темрява тремтить. А БІ тебе лиш вигадав такою, за/те й вірнішу тебе не знайти. Б В Мови про/те в нас не було. В Г Як/би оті проміння золоті у струни якось обернути, я б з них зро- Г била золотую арфу. Д Д То/ж при тобі, мій друже давній, вірний, пройшло життя дитячеє моє. 989. Не є сполучником виділене сполучення слів, тому її слід писати окремо в реченні А Як/що не підеш, на злість зостанусь. А Б Сто карбованців зашила йому мати в підкладку піджака, при/чому Б зашила сировою ниткою. В В Лесю те/ж взяли в коло, наділи на неї вінок. Г Г Як/би відали ви, які славні були ті суворі, закручені хлопці! Д Д Як/же будеш, синку, у чистому полі за панами конем уганяти, не раджу, синку, тобі кров людськую річеньками марно проливати. 990. Не є сполучником виділене сполучення слів, тому її слід писати окремо в реченні А Як/що зовсім пізно повертались, то вчитель брав школярську нашу А бригаду до себе ночувати. Б Б Як/би ж то знаття, де я опинився. В В У лісі ж не самії дерева, — та/ж тут багато різної є сили. Г Г Я при/тому не був і нічого сказати про це не можу. Д Д Що/б тебе, малого, взяли на ярмарок, це треба було заслужити... 179 на встановле лМВиА^Л'лліь: 4».. .V*. ,4/з; • 991. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). (ї)Надвечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гос-
тро заблищав, а повітря стало (2)таким прозорим, (3 )що було далеко видно голі дерева (4)понад шляхом. А іменник А Б В Г Д Б прислівник В займенник ^ З Г сполучник 4 Д прийменник 992. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Ось (1 )тут, (2)біля віковічного лісу, при злитті (3 )восьми річок, (4)розташований невеликий, але високий острівець, обрамлений звідусіль моло-
дими деревами. А числівник А Б В Г Д 1 2 З їж 4 Д приименник 993. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Те живе, що має прийти, що неодмінно мусить прийти, чулося в усьому: і в (1 )цьому свіжому повітрі, (2)/ в тому (3 )вічноосяйному сонці, і навіть у цьому жовтому листі, що, (4)зогнивши, мусило дати початок новому буйному житло. Б прислівник В займенник Г дієприкметник (форма дієслова) 1 1 II 1 1 І 1 1 II 1 1 ! І А прикметник Б займенник В прийменник Г дієприслівник (форма дієслова) Д сполучник А Б В Г Д 180 994. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Літописні джерела свідчать, (1 )що (2)зведену (3)іце за часів Київської Русі фортецю, як і (А)саме місто, зруйнували 1239 року татаро-монгольські орди. А прислівник А Б В Г Д Б займенник В частка Г дієприкметник (форма дієслова) Дсполучник 995. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). (1 ^Відвідавши Січ (2)наприкінці XVI століття, посол австрійського імпера-
тора Еріх Лясота повідомляв, що дах куренів, у (Ъ)яких жили козаки, був (4)покритий кінськими шкірами. А прислівник А Б В Г Д Б займенник * В дієприслівник (форма дієслова) Г дієприкметник (форма дієслова) ^ Д прийменник 181 КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 996. Лексичну норму не порушено в словосполученні А виключення з правила Б поштовий перевод В міжнародні стосунки Г свідоцтво очевидців Д ухвалити рішення 997. Лексичну норму не порушено в словосполученні А заказати квиток Б довести причетність В рахувати недійсним Г попасти в ціль Д переводити текст 998. Лексичну норму не порушено в словосполученні А взяти участь Б привести до падіння виробництва В мішати в роботі Г підводити підсумки Д присвоїти кошти 999. Лексичну норму не порушено в словосполученні А мешканець України Б міжнародне положення В підбивати підсумки Г провести міроприємство Д замісник директора 1000. Лексичну норму не порушено в словосполученні А прийняти участь Б рішити задачу В стати в нагоді Г вважати недійсним Д проблема заключається в... 1001. Лексичну норму не пдрушено в словосполученні А наступна зупинка Б музикально обдарована дівчина В ефектний засіб для прибирання Г виборна агітація Д тактична поведінка 182 1002. Лексичну норму не порушено в словосполученні А бродити вуличками Б гарно виглядати В ввічливо поводитися Г виборча компанія Д взяти себе в руки 1003. Лексичну норму не порушено в словосполученні А виключно обдарована дитина Б чинне законодавство В особова охорона президента Г залізнодорожний вокзал Д підняти питання 1004. Лексичну норму не порушено в словосполученні А вижимати соки Б виключення з правил В виключити струм Г розгорнути книжку Д взяти ссуду 1005. Лексичну норму не порушено в словосполученні А нова праска Б слідуюча зупинка В тканина у клітинку Г збити з толку Д зайти в тупик 1006. Граматичну норму не порушено в словосполученні А звільнити від посади Б за розпорядженням адміністрації В проживати по адресу Г розпочати роботу в вісім годин Д піти за водою 1007. Граматичну норму не порушено в словосполученні А по вказівці директора Б працювати по сумісництву В з багатьох причин Г виконати по всіх правилах Д згідно до розпорядження 1008. Граматичну норму не порушено в словосполученні А по багатьох причинах Б ввести в склад команди В поставити у приклад Г згідно з розпорядженням директора Д по дорученню групи 1009. Граматичну норму не порушено в словосполученні А піклуватися про матір Б дякую вас В пам'ятник Тараса Шевченка Г заходи по поліпшенню Д оплачувати за проїзд 1010. Граматичну норму не порушено в словосполученні А вступити в посаду Б біля вісімдесяти відсотків В раз у місяць Г всупереч власного бажання Д розпочати роботу о восьмій годині 1011. Граматичну норму не порушено в словосполученні А книга за редакцією професора Петренка Б спричинили до війни В відповідно з рішенням Г взявся за роботу Д читаю на англійській мові 1012. Граматичну норму не порушено в словосполученні А нарада по безпеці в Європі Б за будь-яких обставин В заявляти у весь голос Г у час громадянської війни Д стати у весь зріст 1013. Граматичну норму не порушено в словосполученні А по рецепту лікаря Б жити на Україні В розумітися на музиці Г зводити з глузду Д прийти до висновку 184 1014. Граматичну норму не порушено в словосполученні А обидвома ногами Б прийти пів другої В більше всього імпонувати Г на порядку денному Д поставити у приклад 1015. Граматичну норму не порушено в словосполученні А зрікатися від ідеалів Б порівнювати до минулого В дбати за справедливість Г одружуватись на дівчині Д твори релігійної тематики 1016. Граматичну помилку допущено в реченні А Не чекаючи відбою повітряної тривоги, матроси поспішили у гавань. Б Не дивлячись на погодні умови, вони вирушили в гори. В Я всюди їздив, шукаючи роботи, але мене ніде не приймали. Г Дівчата аж верещали від захоплення, спостерігаючи за грою. Д Глянувши на мене, чайка раптом махнула крильми, скрипливо кря-
кнула і відлетіла. 1017. Граматичну помилку допущено в реченні А Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій. Б Разом із однолітками Віталик тягав у веселому гурті волока, зби-
раючи з поверхні води ряску. В Переглядаючи пізнавальні телепередачі, я дізнаюсь багато цікавого. Г Проїжджаючи повз наш будинок, Петька обов'язково сигналив. Д Тікаючи, він наскочив на балку. 1018. Граматичну помилку допущено в реченні А Покинувши Львів 1944 р., Тарнавський став політичним емігрантом. Б Сівши на підставлений сестрою стільчик, лікар взявся оглядати ра-
ну потерпілого. В Блукаючи Україною, прибивсь я якось у Чигирин. Г Засуджено дві групи контрабандистів, спіймавши їх на кордоні. Д Співають ідучи дівчата. 1019. Граматичну помилку допущено в реченні А Ліза сміялась, закидаючи назад свою гарненьку голівку. А Б В срібнім верболозі, таємні спільники мої, не підкоривши серця Б прозі, співають пізні солов'ї. В В Скінчивши університет, мене послали працювати вчителем. ^ Г Онисько сидів, підібгавши ноги й нахиливши голову. Д • Д Наймит аж крикнув, лежачи животом на траві. 1020. Граматичну помилку допущено в реченні А Семен лежав горілиць, звертаючись зі своїми питаннями до неба. А Б Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи свої сни. Б В Настя вийшла на тепле осоння, несучи поперед себе розмальовану В миску з яблуками. ^ Г Прочитавши листа від друга, я з нетерпінням почав очікувати зу- Д стрічі з ним. Д Будучи на Закарпатті, покликання зробило з нього чудового худо-
жника. 1021. Граматично правильне продовження речення «Скінчивши школу, ...» пода но в рядку А батьки вмовляли мене поступати до медінституту. А| | Б я вступатиму до медінституту. Б В мені захотілося відпочити. В Г мені візьмуть репетитора. г Д стало весело. ^ 1022. Граматично правильне продовження речення «Зробившиуроки, ...» подано в рядку А мені стало сумно. А Б мама дозволила мені погуляти. Б В я йду гуляти. В Г мене пригостили морозивом. Г Д мене попросила допомогти бабуся. Д 1023. Граматично правильне продовження речення «Сидячи на дивані, ...» пода но в рядку А було погано видно. А Б мені заборонили читати. Б В стало холодно. В Г я дивився телевізор. ^ Д мені було незручно. Д • • • • 186 1024. Граматично правильне продовження речення «Виходячи з дому, ...» подано в рядку А я мружився від яскравого сонця. А Б мене засліпило яскраве сонце. Б В мені стало холодно. В Г захлопнулись двері. Г Д у мене впала сумка. Д 1025. Граматично правильне продовження речення «Побачивши картини Кате-
рини Білокур,...» подано в рядку А мене охопило зачарування. А Б мене зацікавила її манера малювати. Б В стало цікаво прочитати книгу про життя художниці. В Г вони нікого не залишили байдужими. Г Д я закохався у творчість цієї чудової художниці. Д 1026. Потребує редагування речення А Катання на велосипеді — це дуже корисна річ. А Б Завжди користуюся можливістю піти у театр, філармонію, на ви- Б ставку. В В Не хвилюйтесь, мамо, за мене, все буде гаразд. г Г Через ці обставини відрядження довелося відкласти на тиждень. Д Д Завдяки дощу я підхопив нежить. 1027. Потребує редагування речення А Посібник укладено відповідно до чинної програми. А Б По неуважності ти робиш багато помилок. Б В У Бухаресті завершився чемпіонат з художньої гімнастики. В Г Я хочу до вас звернутися у приватній справі. Г Д Гетьман за старим звичаєм повертається на всі сторони світу, коза- Д ки віддають йому честь. 1028. Потребує редагування речення А За дорученням деканату Микола мав перевірити присутність студентів. А Б Нараду було проведено відповідно до визначеного регламенту. Б В Зустрічаємось завтра без чверті десять. В Г Роботи можуть бути виконаними за кресленнями замовника. Г - Д У неділю магазин працює з десятої години. Д 187 1029. Потребує редагування речення А З-за цієї корови колись і виникла суперечка. Б Учні діяли згідно із вказівками директора школи. В Командир весь час піклувався про своїх бійців. Г Контракт був розірваний з нашої ініціативи. Д Він уже давно не живе за цією адресою. 1030. Потребує редагування речення А Треба його судові віддати, а не знущатися з чоловіка. Б Він завжди дуже піклувався про дітей. В Навколо нього літало безліч бджіл. Г Через кілька хвилин дощ ущух. Д За велосипедистом, що мчав по дорозі, здіймалася курява. 188 СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ • ' • ' — — — Р'11Г»Т=Тм 5 •• п Прості та складні речення 1031. Простим є речення А Вітер надув сосни на вершинах скель, і мчить острів на тих чорних А вітрилах, як корабель. Б Б Море запінилось і кипить. В В Море поблискує злою блакиттю, водяний пил б'є його білим крилом. 1 Г Здається, що незнайомі блакитні птахи налетіли раптом на море, Д б'ються завзято грудьми, піднявши вгору білі широкі крила. Д Море так невинно голубіє під стінами скель, і сонце так світить ла-
скаво, що аж каміння сміється. 1032. Простим є речення А Вихованцем Острозької колегії був гетьман Війська Запорізького А Петро Конашевич-Сагайдачний. Б Б На хуторі вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць. В В Дорога має свої закони, і ми їм підвладні. Г Г Сумовито рипить дуб, замислився перед зимовим сном, і тільки бе- Д різка на узліссі білявим станом своїм сяє. Д День спадає, і таємничий вечір рожевою млою тихо спускається з неба. 1033. Простим є речення А Дощ пройшов — і Київ зеленіє. А Б Соломія приклала до рани мокру холодну ганчірку — і Остапові Б стало легше. В В Вітер війнув — листя з клена жовте полетіло. ^ Г Я сидів на зеленому килимові моріжка й дивився у воду. Д Д Подекуди з-поміж верб та садків виринають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь. 189 1034. Простим є речення А В синіх туманах гомонить річка, і купають у ній сосни свої костру-
баті віти. Б Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках. В Благословенна та ясна година, коли дитя читає «Кобзаря». Г Степ особливо чарівний тієї пори, коли жита половіють. Д Ясень віти простягає, обіймає срібну хвилю. 1035. Простим є речення А Сонце блищить, а мороз тріщить. БІ шумить діброва, і синіє шлях, і дзвенить дніпрова хвиля у дротах. В Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зеле-
ну землю. Г Та пітьма не так уже мучила Соломію, але холод проймав її наскрізь. Д Прилинув вітер, і в нічній хатині він про весняну волю заспівав. 1036. Складним є речення А На землю глянули тихі зорі. Б Хто полю годить, тому жито родить. В Зоряний степ розкинувся угорі. Г Острів Хортиця — найбільший і найвеличніший з усіх островів на Дніпрі. Д Над містечком стояла тиха місячна ніч. 1037. Складним є речення А Там, звідки виднілися високі кучеряві дуби, стрункі й горді сосни і густі верби, звідти з берега у воду зазирали кущі ліщини та вербо-
лозу. Б Мово рідна! Ти ж як море — безконечна, могутня, глибинна! В Та хоч цар побоювався Сірка і не любив за волелюбство, проте у грізний час згадав про нього. Г Десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. Д Цього вечора Захар прийшов у піднесеному настрої. 1038. Складним є речення А Де-не-де над цими безмежними просторами промайне гострокрила чайка. Б На величезному, просто безкрайому лану гречки пасуться бджолята. В Коли сонечко пригріє, то й трава зазеленіє. Г Та була у нього пісня і дзвінкою і гучною, бо розходилась по світі стоголосою луною. Д Молода невитрачена сила хвилею вдарила в груди, розлилась по всіх жилах. 190 1039. Складним є речення А Якось ішов тим степом козак-нетяга, побачив бандуру, взяв до рук А та й заграв пісню-думу. Б Б Я пройшов приморськими стежками з півтисячі кілометрів, не пе- В рестаючи захоплюватись баченим навколо. Г В Вечір був чарівний, зоряний, пісенний. Д Г Там, межи високими вербами, дзюрчить струмочок. Д В морі тому води багато, що її ніхто не п'є. 1040. Складним є речення А Почали гукати деркачі, перепел, бугай, ще якась птиця. А Б Якось восени я йшов полем і побачив на великому лузі багато лелек. Б В Хотіла б я піснею стати у цюю хвилину ясну. В Г Вода, яка скоро збігає, отрути не лишає, г Д Найбільше для людини щастя — бути правдивим і до кінця спові- Д дути свої ідеали. л Види речень за метою висловлювання 1041. Розповідним є речення А А що ми знаємо про походження українських назв місяців? А[ Б Пригадаймо види ділових паперів. Б В Згадаймо нашого незабутнього Тараса Григоровича Шевченка! В Г Як і коли народжувалася в людини любов до хліба? Г : Д На Тернопільщині росте чимало дерев-довгожителів. Д -
1042. Розповідним є речення А Хай краще я самотужки всі лямки тягтиму, аніж маю нарікання терпіти. А[ Б Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. Б В Хто може сонце погасить і землю вибити з орбіти? В Г А чи не годі вже того грання ? г . Д О земле, велетнів роди! Д -
1043. Розповідним є речення А В холодну погоду добрий господар і собаку на вулицю не вижене. А[ Б Моя ти сило молодая! Світи на мене, і огрій, і оживи моє побите Б убоге серце, неукрите, голоднее. В В Ви чуєте, скільки вогню в нашій мові, в гарячому, гарному слові? г = Г Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? Д-
Д Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. 191 ДІ 1044. Розповідним є речення А Хай, милі друзі, вам щастить у дружбі вірній, в праці мирній. А Б Як же харчувалися наші предки, не лише у військових походах, а в Б будень і в свята, в багатих хоромах і в простій селянській хаті? В В Річка синіє, зітхає, сміється. г Г Так годі спать, виходьте на дорогу! Д Д Як викотиться вночі місяць, нехай найвищий із вас зійде на нашу гору. 1045. Розповідним є речення А Скільки буде коштувати, коли змалювати мій портрет? А, Б Уклонімося українській хаті, яка вивела нас на безмежні овиди жи- Б тейські! ® В Зайшовши до хати, возрадуймося хлібу, освятімося його терпким ' запахом, вшануймо руки, котрі подарували духмяні, схожі на сон-
це, паляниці. Г Суха морська трава шелестить під ногами. Д Чому ж ми самі часто нехтуємо мовою материнською? 1046. Спонукальним є речення А Чого це не видно ваших буслів? А Б Скільки зворушливих спогадів та образів з народного родинного Б життя пов'язано з рушником! В В Намалюй мені ніч, коли падають зорі. г Г Батькова хата увібрала наші радощі й жалі, злагоди й клопоти. Д Д А як потрібна була калина в чисельних обрядах, особливо у весіль-
ному! 1047. Спонукальним є речення А Скільки хмара не стоятиме, а зсунеться. А Б Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове. Б В Чи шпак, чи хом'як, чи перепелиця, що воно за птиця? В Г Краще Різдво тріскуче, ніж пекуче. ^ Д Пилип Орлик назавжди пов'язав свою долю з Україною. Д 1048. Спонукальним є речення А Ну, а поки що тікаймо по домівках. А Б Небо сіре-сіре, безнадійне. Б В Після довгого, як море, літнього дня все на світі ніби потомилось. В Г Гуцульська трембіта — це стародавній подарунок минулих гірсь- ^ ких людей своїм нащадкам. Д Д Хто з нашого люду не знає Таврійські степи? 192 1049. Спонукальним є речення А На Великдень перший раз зозуля закує. Б На річку налягла ніч — суха й тепла, як перед грозою. В Слово, чому ти не твердая криця? Г Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну! Д Як гарно бджолам тут на просторах, у білому квітучому царстві! 1050. Спонукальним є речення А Лунає над степом, вище орлиного льоту лунає пісня. Б Вірний приятель — то найбільший скарб. В Людину по одежі зустрічають, а по розуму проводжають. Г На Благовіщення виносять вулики з бджолами. ДІ чужого научайтесь, й свого не цурайтесь. 1051. Питальним є речення АІ сова свої діти хвалить. Б Що в тебе вийшло — тарантас чи дишло? В Одним вухом почує — другим випустить. Г 3 розумним розуму наберешся, а з дурнем і останній зіубиш. Д Занадився журавель до бабиних конопель. 1052. Питальним є речення А Не май сто кіп у полі, а май друзів доволі. ( Б Судіть мене, судді мої, без милості фальшивої! В Лихий гість і господаря з хати вижене. Г В одній руці та й не однакові пальці. Д Куди ж поділися святині українського народу? 1053. Питальним є речення А До свого роду хоч через воду. Б Добре діло — правду говорити сміло. В Діти, діти, де вас подіти? Г За правду стій горою! Д Говорив Мирон рябої кобили сон! 1054. Питальним є речення А До чужого рота не приставиш ворота. Б Слухай тисячу разів, а говори один раз. В Треба руки підкладати, а не дарма ґелґотати. Г Як тебе не любити, Києве мій? Д Січень не так січе, як вуха пече. 1055. Питальним є речення А Чи ж мало богатирів полягло в кривавій борні за рідну землю? А Б Любіть Україну, всім серцем любіть! Б В Будь славен, день багатого врожаю. В Г Наші предки, освоюючи нові землі, передусім намагалися вибрати Г зручне місце для житла. Д Д На святу Катерину ховайся під перину. Види речень за структурою граматичної основи 1056. Двоскладним є речення А У січні вночі панують сови і сичі. А Б Без охоти нема роботи. Б В Балаканням роботи не зробиш. В Г Без роботи не чекай доброти. Г Д Без трудів не їстимеш пирогів. Д 1057. Двоскладним є речення А За битого двох небитих дають, та й то не беруть. А Б За один раз не зітнеш дерева враз. Б В Не нагнувшись, гриба не знайдеш. В Г Листопад зимі ворота відчиняє. Г Д По роботі пізнати майстра. Д 1058. Двоскладним є речення А Краще добре робити, ніж гарно говорити. А Б Березень березовим віником зиму вимітає, весну в гості закликає. Б В На батозі далеко не поїдеш. В Г Пороби до поту, то й поїси в охоту. Г Д Робити казали, а їсти не дали. Д 1059. Двоскладним є речення А Хочеш їсти калачі — не сиди на печі. А Б Швидко робить, та переробляє довго. Б В Травень ліс прибирає, літо в гості закликає. В Г За одного вченого дають десять невчених. Г Д Хочеш більше знати, мусиш менше спати. Д 194 1060. Двоскладним є речення А Людей питай, а свій розум май! Б Не бажай синові багатства, а бажай розуму! В Розумну річ приємно й слухать. Г У сусіда ума не позичиш. Д Без діла слабіє сила. 1061. Односкладним є речення АІ чорна нива білий хліб родить. Б Поле працю любить. В Холод не терпить голоду. Г Час — то гроші. Д Із хати світа не оглянеш. 1062. Односкладним є речення А Квітневий день рік годує. Б Що посієш, те й пожнеш. В У травні травиця як дівоча косиця. Г Вересень — рум'янець року. Д Грудень око снігом радує, а вухо морозом рве. 1063. Односкладним є речення А Без праці жити — тільки небо коптити. Б В доброго хазяїна й соломинка не пропаде. В Одною рукою жни, а другою сій. Г Маленька праця краща за велике безділля. Д Робота мучить, зате годує й учить. 1064. Односкладним є речення А Вола в'яжуть мотузом, а чоловіка — словом. Б Кожна пригода — до мудрості дорога. В Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Г Добрий початок — половина діла. Д Розум — скарб людини. 1065. Односкладним є речення А Розумний ще з літа думає про зиму. Б Гостре словечко коле сердечко. В Слово — не стріла, а глибше ранить. Г Працю плуга по борозні видно. Д Порожній колосок дере носа в вершок. Види односкладних речень 1066. Односкладним означено-особовим є речення А До гори вийдеш, а з гори зійдеш. А Б Посадили над козаком явір та калину. Б В Любимо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею. В Г Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладуть. Г Д Гарно у таку пору в полі. Д 1067. Односкладним означено-особовим є речення А Марную день на пошуки незримої німої суті в сутінках понять. А Б В травні стихло навкруги. Б В Дорога. Ранок. Тиша. В Г Покромсали життя моє на частки, на тьмяну січку слів і суєти. Г Д Нас зустрічають хлібом-сіллю. Д 1068. Односкладним означено-особовим є речення А Задзвонили у Констанці рано в усі дзвони. А Б Назриваю в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав. Б В Сійте вчасно — матимете рясно. В Г До лисини дожив, а розуму не нажив. Г Д Яшкові не спалося. Д 1069. Односкладним означено-особовим є речення А На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий. А Б Між будинком та брукованою вулицею розбито мальовничий палі- Б садник. В В Заморосило осінь у сльозу. Г Г Надворі було тихо, як у хаті. Д Д В далекій дорозі найду або долю, або за Дніпром ляжу головою... 1070. Односкладним означено-особовим є речення А В тропіках темніє одразу. А Б Взимку та повесні курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч. Б В Там того поля на заячий скік. В Г Не поганьбімо ж бо ніколи міщанством романтичних шат. Г Д На небо не скочиш, а в землю не закопаєшся. Д 1071. Односкладним неозначено-особовим є речення А На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий. А Б Доберемся за три годиночки за стонадцять верств до родиночки. Б В Мої любі, до мене ходіть! В Г Разом ходімо в майбутнє. г Д Вчись не до старості, а до смерті. Д • 196 1072. Односкладним неозначено-особовим є речення А Сонця решетом не вхопиш. Б Город було засаджено всякою всячиною. В На полянах поміж дубами викосили траву. Г Для добрих друзів відчиняю дім. Д Не зоравши, не посієш. 1073. Односкладним неозначено-особовим є речення А Не виливай каламутну воду, доки чисту не знайдеш. Б Пошлем душу аж до Бога, його розпитати. В Зачерствілі очищуймо душі! Г Коли тебе шанують, шануйся й сам. Д В океані води не зміряєш. 1074. Односкладним неозначено-особовим є речення А Пройдено багато сіл, містечок, хуторів. Б 3 усіх садків пахло нагрітою на сонці корою дерев, набубнявілими бруньками. В Як парость виноградної лорзи, плекайте мову. Г Сльозам немає влади. Д Продавали за маєтки волю, засівали головами безголів по полю. 1075. Односкладним неозначено-особовим є речення А В злагоді з совістю хочу жити. Б Мені закидали, що я надто несправедливий у своєму до нього став-
ленні. В Гарно і при місяцю, коли сонця немає. Г Сьогодні чогось не спалося хлопцеві. Д Світлішає в житті і на душі. 1076. Односкладним узагальнено-особовим є речення А По правді роби, по правді й буде. Б Щоб спрагу вгасити, треба води попити. В Море перепливти — не поле перейти! Г Зранку було тихо на обох пагорбах. Д Без труда нема плода. 1077. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось. Б Не бійся досвітньої мли, досвітній вогонь запали. В Весною в селі встають рано. Г Що посієш, те й пожнеш. Д Не злічити мені цих зірок. 1078. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Сумно тут усюди. Б Вчителя й дерево пізнають з плодів. В Пахне в'ялою травою, квітами. ГІ все на світі треба пережити. Д Все квапимось із «ніколи» й «ніколи». 1079. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Не шуміть, сади, в цвіту. Б Не додавай знесиленим журби. В Ночвами моря не перепливеш. Г А слова дружнього за гроші не купити. ДІ найменша іскорка зродить найбільший вогонь. 1080. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Ой як гарно на річці, що в зелені й осоці. Б Позбутись краще язика, ніж мови матері своєї! В На сході вже світає. Г Лічить не буду роки невблаганні. Д Як робимо, так ходимо, як дбаємо, так маємо. 1081. Односкладним безособовим є речення А Не додавай знесиленим журби. Б У лузі пахне вогкою травою. В Скажи мені, соловейку, правду... Г Прислухаюсь до шереху вітру. Д Уже весняний вітер віє. 1082. Односкладним безособовим є речення А Нема диму без вогню. Б На сіно грекам кинули верету. В Йшли не довго, не блукали... Г Без вітру і билинка не ворухнеться. Д Посієш вітер — пожнеш бурю. 1083. Односкладним безособовим є речення А 3 малої хмари великий дощ буває. Б На дощі змокнеш і в плащі. В Слабка роса проти морозу. Г Скрізь було тихо, спокійно. Д їхали довго душними вулицями. 198 1084. Односкладним безособовим є речення А Перемнеться — та й так минеться. А Б День дармувала, два дні спочивала. Б В Ніч-мати не дасть погибати. В = Г В зимову днину не забудь про худобину. • Г = Д Жилося Давидові хоч і тяжко, зате весело. Д -
1085. Односкладним безособовим є речення А Від добра добра не шукають. А[ Б Краще в темний ліс мерщій ходімо. Б В Усі шляхи позамітало в полі. В _ Г До мене приносять лампу і прохають на чай. г = Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні. Д. Види речень за наявністю другорядних членів 1086. Поширеним є речення А Ти стоїш і мовчиш. А Б День був ясний, теплий, весняний. Б В Починалося царство очерету. В Г Радюк почав прощатися. " Г Д Життя здавалося щасливим. Д 1087. Поширеним є речення А Сурмлять у ріг чотири вітри в полі. А Б Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори! Б В Настала ніч. В Г Ліс шумить. г Д Минуло чотири хвилини. Д 1088. Поширеним є речення А Повітря було чисте. А Б Гроза погримувала грізно. Б В Ніч здавалась днем. В Г Сонце почало доткати. Г Д Сніг зробився жовтим. ' Д 1089. Поширеним є реченця А Повітря ставало сухим та лагідним. А Б Розмова стала веселою. Б В Повітря ставало прозорим. В Г Небо почало червоніти. г Д Сонце сховалось за хмари. Д 1090. Поширеним є речення А Радість почала зникати. Б Повітря стало свіжіше. В Вечір був зоряний, пісенний. Г Буйний вітер хитає дерева. Д Небо стало сірим. 1091. Непоширеним є речення А Я буду крізь сльози сміятись. Б Море — рибальське поле. В Всі ріки до моря йдуть. Г Мама з донькою закінчили прибирати. Д Нема села без болота. 1092. Непоширеним є речення А На моїх очах перші сніги зійшли. Б Річка звалася Леглич. В Нема гори без долини. Г Степ, поля — розкіш моя. Д Місяць — козацьке сонце. 1093. Непоширеним є речення А Вистава була цікава. Б Насунули хмари і оповили небо. В Послухаю цей дощ. Г Я перестав тебе шукати. Д В садку лежав глибокий сніг. 1094. Непоширеним є речення А Сонця в мішок не вловиш. Б Без води каші не звариш. В Вечір був погожий. Г Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня. Д В лісі посутеніло. 1095. Непоширеним є речення А Вогню в соломі не сховаєш. Б Без вітру і билинка не ворухнеться. В Не кожна хмара приносить дощ. Г На дощі змокнеш і в плащі. Д Жінки правили теревені. 200 Підмет і присудок 1096. Виділене слово є підметом у реченні А Мета життя — зоря на людськім виднокрузі! А Б Земля-трудівниця аж парує та людям хліб готує. Б В Керувати — це передбачати. < В Г «Слава!» докотилось і лягло до ніг. Г Д Бачити своє творіння — це така невимовна радість! Д 1097. Виділене слово є підметом у реченні А Весело щебетали в гайках пташки. А Б Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? Б В Скресання криги — завжди свято для дітвори. В Г Я вірю в краще майбутнє рідного народу! г Д Собор збудували дуже давно, ще за козаччини. Д 1098. Виділене слово є підметом у реченні А Книга — морська глибина. А Б Любить свій край — це для народу жити. Б В Жига — значить боротись. В Г Десь далеко було видно вогник багаття. Г Д Дівчинка розгорнула пиріжки. Д 1099. Виділене слово є підметом у реченні А Лікувати хворого — це обов'язок лікаря. А Б Одного разу почулося Олені серед ночі сюрчання польового коника. Б В Високі гори мають глибокі доли. В Г Бути мудрішим за себе — от завдання. ^ Д Жити — добро робити. Д 1100. Виділене слово є підметом у реченні А Поезія — це праця зрима. А Б Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна. Б В Шумлять пошерхлі комиші. В Г Нові квітки на килимах рука дівчини вишиває. ^ Д Пізні пташки сльози ллють. ^ 1101. Речення зі складеним дієслівним присудком А Густа тінь у воротах повітки здавалась чорною. А Б День був ясний, теплий, весняний. Б В У полі холод ночі став ще відчутнішим. В Г Життя здавалося тоді вічно щасливим. г Д В тіло почало входити М'яке тепло і напівсон. ^ 1102. Речення зі складеним дієслівним присудком А Надія не могла лишатись байдужою. А Б Я готовий відповідати за тебе як твій громадянин. Б В Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну. в Г Буду мріяти й жити на крилах надій. ^ Д Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те покидця війни на Д грузьких слідах череди. 1103. Речення зі складеним дієслівним присудком А Україні, її люду хочу я служити. А Б Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна. Б В Бути людиною — дертись по вертикальній стіні. В Г Непомітно для батьків син став дорослим. г Д Закінчено жнива, останній сніп накошено пшениці. Д 1104. Речення зі складеним дієслівним присудком А День був ясний, сонячний, проте холодний. А Б Земля бралась ожеледицею. Б В Під натиском Багратіонових вояків лави противника змушені були В Г відступати. Г Олеся Кирилівна була зайнята. Д Д Він був неначе сонний. 1105. Речення зі складеним дієслівним присудком А Сніг зробився жовтим. А Б Вечір був м'який, теплий, настояний на степових пахощах. Б В Бухта була відносно спокійна. В Г А справді, варто було б поплавати човном. ^ Д Ніч здавалась днем. Д * • 1106. Речення зі складеним іменним присудком А Книги — морська глибина. А Б Добре діло роби сміло. Б В Ми хочемо поїхати відпочивати в Крим. В Г Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому. Г Д Обличчя майстра сяяло посмішкою. Д 1107. Речення зі складеним іменним присудком А А я таки мережить буду тихенько білії листи. А Б Густа тінь у воротах повітки при ясному сонці здавалась чорною. Б В Поезія не може жити на смітнику. Г Жити щасливо мусить кожна людина. ^ Д Я вірші став писать під вечір золотий. Д В 202 1108. Речення зі складеним іменним присудком А Я щиру правду говорю. А[ Б Дід любив спати під дубом. Б = В Земля не може жити без сонця. В = Г Довго я не хотіла коритись весні. Г = Д Плеск Дніпра був ніжним і невиразним. ^ -
1109. Речення зі складеним іменним присудком А Земля почала зеленіти тендітною травою. А[ Б Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої. Б В Він завжди лишався непомітним. В Г Почав жевріти схід сонця. ^ : Д Без води й борщу не звариш. Д -
1110. Речення зі складеним іменним присудком А На лузі зібралося чимало чорногузів. А[ Б Великі краплі дощем падали з листя. Б В Ясне сонце почало підніматись десь далеко з-за лісу. В Г Місяць — козацьке сонце. Г = Д Без виміру минулого ми не можемо знати обсяг майбутнього. Д -
Додатки 1111. Виділене слово є додатком у реченні А Черниш дивився на поранених майже з побожною шаною. А Б Із панських прихвоснів-рабів ми людьми з прізвищами стали і Вго- Б лос прізвища сказали під зле сичання ворогів. В В В лісах чулася хода весни. Г Г Перехожі з подивом зиркали на дівчину. Д Д Старий Кайдаш загадав звечора Кайдашисі та Мелашці гребти сіно. 1112. Виділене слово є додатком у реченні А Він пам'ятає шаблю гостру. А Б Мама була вчителькою. Б В Гарячий промінь по підлозі котився м'ячиком (А. Малишко). В Г Блукає тьма лісами і полями г Д В глибокій воді велика риба. Д 203 1113. Виділене слово є додатком у реченні А В лісі панувала тиша. А[ Б В темряві ночі світяться зорі. Б _ В Цілу ніч не давали заснути солов'ї. ® = Г За півгодини табір розгорнувся по шляху. г = Д Гірко й густо пахли коноплі. Д -
1114. Виділене слово є додатком у реченні А Читаючи підручник, робіть нотатки. А Б Дощ у жнива — як п'яте колесо до воза. Б В Хто на морозі не бував, той і лиха не видав. В = Г Ніч ховала зорі у голубінь свого крила. Г = Д Відкриття Коперника зробило революцію в світогляді людей. Д -
1115. Виділене слово є додатком у реченні А Вулицею парубки йшли — пісні співали А Б Марина витерла очі рукавом. Б _ В Каштани хитають привітним і теплим гіллям. В = Г Прохолода тиха, тьмяна обіймає знов мене. ^ = Д Сліпучі блискавки полосують виднокіл. Д -
Обставини 1116. Виділене слово є обставиною причини в реченні А Од переляку на його лобі виступив холодний піт. А[ Б Бурлаки завернули в яр на відпочинок. Б _ В Палаюче сонце висить над степом. В = Г 3 дев'ятої ранку до шостої вечора вони старанно переконують од- ^ = не одного, що не божевільні. Д -
Д Кулі прошивали повітря щоразу густіше. 1117. Виділене слово є обставиною причини в реченні А Між осик білих по траві стежки навхрест переплутались. А Б Повітря дрижало від грому пострілів. Б В Сергій оглянувся довкола і довго дивився на вогку та холодну бере- В[ г зневу НІЧ. 1 Г Тим часом трапилась несподівана подія. Д • Д Зненацька від Десни полетіло сухе сіно. 204 1118. Виділене слово є обставиною причини в реченні А Надвечір хмари опустились нижче. Б Людина приходить в життя для щастя. В Серед подвір'їв над колодязями дрімають дерев'яні журавлі. Г Тополі навкруги здіймаються, як вежі. Д 3 голоду та холоду й півень не співає. 1119. Виділене слово є обставиною причини в реченні А Залишки сірих хмар відпливали непомітно на північ. Б Вночі хороший дощ ясний послав нам щиру благостиню. В Непорушно величаво застиг посеред неба місяць. Г Був Микола від щастя п'яний, від хмільного людського добра. Д Місяць зажурено загортався в небесну синяву. 1120. Виділене слово є обставиною причини в реченні А Стежки зміяться глибоко в житі. Б Сонце все нижче опускалося до землі. В Хворий зблід від нестерпного болю. Г Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу. Д Увечері дмухнув теплий вологий вітер. 1121. Виділене слово є обставиною способу дії в реченні А На чужій ниві все ліпша пшениця. Б Коли старанно косять, то сіна взимку не просять. В Сій овес у грязь, то будеш князь Г Капуста ще на грядці, а ти вже на голубці зуби гостриш. Д У всякім подвір'ї є своє повір'я. 1122. Виділене слово є обставиною способу дії в реченні А Взимку літа не доженеш. Б Порожній колос вище над усіх стоїть. В Січень січе та й морозить, ґазда з лісу дрова возить. Г На годину опізнився — за рік не доженеш. Д 3 глибокої борозни високий хліб росте. 1123. Виділене слово є обставиною способу дії в реченні А В дощ хату не покривають, а в погоду й сама не капає. Б На льоду тільки дурний хату ставить. В Сій просо густо — у дітей не буде пусто. Г Не голодна корова, як під ногами солома. Д Доброго коня і в стайні куплять. 1124. Виділене слово є обставиною способу дії в реченні А Кури на весілля не хочуть, та силою несуть. А Б Кожний пес перед своїм порогом сміливий. Б В До Благовіщення зими не лай, а саней не ховай. В Г До Покрови думай про пашу для корови. Г Д 3 вовком жити — по-вовчому вити. Д 1125. Виділене слово є обставиною способу дії в реченні А Молодого коня не впряжеш у гнилі голоблі. А Б Трясе цап бороду, бо так привик змолоду. Б В Треба йому ще сім літ свині пасти. В Г Силою колодязь копати — води не пити. г Д Дай ослові вівса, а його до будяків тягне. • Д 1126. Виділене слово є обставиною часу в реченні А Лихий гість і господаря з хати вижене. А Б На Івана Богослова хто не посіяв жита, не варт і доброго слова. Б В На зло моїй жінці — нехай мене б'ють. В Г В кожній неправді є половина правди. ^ Д Долі й найбистрішим конем не об'їдеш. Д 1127. Виділене слово є обставиною часу в реченні А Не жалкуй на сусіда, коли сам спиш до обіду. А Б Дружба родиться в біді, а гартується в труді. Б В За компанію і циган повісився. В Г В пригоді пізнавай приятеля. ^ Д Знехочу кум у кума порося з'їв. Д 1128. Виділене слово є обставиною часу в реченні А У ворожки лікуватись — без здоров'я остатись. А Б В тихому болоті чорти плодяться. Б В Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови. В Г На словах милості просить, а за халявою ніж носить. Г Д Хитрощами не довго проживеш. Д 1129. Виділене слово є обставиною часу в реченні А Пішов посол та й упав у розеол. А Б У чужій руці завжди шматок більший. Б В Поїхав погостювать, а прийшлося горювать. В Г Не ходи в воду за птицею, а в ліс за рибою. г Д Посеред зими льоду не випросиш у куми. Д 206 1130. Виділене слово є обставиною часу в реченні А Пусти чорта в хату, то він і на піч залізе. Б Не носи сміття під чужу хату. В Колос повний до землі гнеться, а пустий угору дереться. Г Хто святкує на Пилипа, той буде голий, як липа. Д Вчи лінивого не молотом, а голодом. 1131. Виділене слово є обставиною місця в реченні А Його й муха крилом вб'є. Б Дощі випадали щоденно. В Цвіли під вікнами мальви. Г Боржник весело бере, а сумно віддає. Д У Хоролі всього доволі. 1132. Виділене слово є обставиною місця в реченні А Враз угорі над моїм смутком обізвались бентежні звуки далеких дзвонів. Б Сонно хлюпала річка. В Наляканий кіт прожогом вискочив із темного під'їзду. Г Поволі загусають сутінки над полями. Д Після грози випали ще дощі тихі, з сонцем. 1133. Виділене слово є обставиною місця в реченні А Василева мати йшла на станцію по воду. Б Попід ворітьми гралися діти. В Дніпро розливається не щовесни. Г Після бійки кулаками не махають. Д Моя хата скраю, я нічого не знаю. 1134. Виділене слово є обставиною місця в реченні А Надвечір хмари опустились нижче. Б В долинах вранці стелиться туман. В Увечері дмухнув теплий вологий вітер. Г У небі інколи пропливають білі пухнасті крижини хмар. Д Весняно зітхають гаї. 1135. Виділене слово .є обставиною місця в реченні А Ключі від щастя у наших руках. Б Сергій повільно піднявся трапом. В Після дощу багряніють черешні. Г Рано-пораненьку стає на обрій сонце. Д На пагорбах росли стрункі смереки й кипариси. 1136. Виділене слово є обставиною мети в реченні А Бурлаки завернули в яр на відпочинок. А Б Ми у грозах радісно зростали, щоб у дні ці сонячні прийти. Б В Між зелено-синіми тополями висвічує водами на сонці мирний і ла- в г гідний Серет. Г До вечора вони не розмовляли між собою. Д Д Подекуди виднілися сірі латки талого снігу. 1137. Виділене слово є обставиною мети в реченні АІ собака взимку про хату думає А Б Від березневих дощів земля квітне. Б В Людина приходить в життя для щастя. ® Т"1 Г Добра праця ніколи не пропадає. Д При роботі швидко час минає. Д 1138. Виділене слово є обставиною мети в реченні А По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні. А Б На пораду вересень покличе всю старшину лісу і степів. Б В При дорогах соняшники зацвітають сонячно. в Г Смугасті таємничі тіні нишком блукали галявиною. ^ Д Серед подвір'їв над колодязями дрімають дерев'яні журавлі. Д 1139. Виділене слово є обставиною мети в реченні А 3 ясно освітлених театрів і кав'ярень зникали останні постаті людей А Б День у день на вершинах снують холодні тумани. Б В Вітер тихо гойдає засніжені квітами віти. в Г Навмисне ми ніколи не шукали собі веселощів. г Д Попереду видніються якісь таємничі пагорби. Д 1140. Виділене слово є обставиною мети в реченні А Наступного ранку чорними лебедями розлетілись по селу тривожні А вісті. Б Б Між осик білих по траві стежки навхрест переплутались. в В Під поромом вирувала чорна вода. г Г Десь у темних кущах безжурно кувала зозуля. Д Д Народженого для добра не важко навчити добру. 208 Означення 1141. Виділене слово є означенням у реченні А Капуста-то гарна, та качан гнилий. А[_ Б Дерево криве, а плоди солодкі. Б Н Моя хата небом укрита, землею підбита, вітром загороджена. В _ Г 3 вола дві шкури не деруть. Г Д Достигле яблуко саме з дерева падає. — 1142. Виділене слово є означенням у реченні А Трудовий хліб солодший за мед. АП Б Під лежачий камінь вода не тече. Б _ В Повітря було холодне і чисте. В __ Г Вченому світ, а невченому тьма. ^ = Д Мудрим ніхто не вродився, а навчився. — 1143. Виділене слово є означенням у реченні А Над морем мріли білі вітрила. А Б Праця чорна — хліб білий. Б В Робота дурних любить. В _ Г Хто не працює в будні, тому і вихідного нема. ^ _ Д Дарма, що малий, а й старого навчить. — 1144. Виділене слово є означенням у реченні А Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий*: Б Старого горобця на полові не обдуриш. Б _ В Не святі горшки ліплять, а прості люди. В ^ Г Розумний МОВЧИТЬ, КОЛИ дурень бурчить. Г == Д Розпочалися жнива — будь скупішим на слова. 1145. Виділене слово є означенням у реченні А Хоч буйна трава, та не для мого вола. А ^ Б Своя солома ліпша, як чужа перина. Б __ В Жито гарне, та день малий. В _ Г Гостре словечко коле сердечко. Г _ Д Не хвали кашу, коли просо не посіяне. — 1146. Неузгоджене означення є в реченні А Сльози гарячими солоними струмками побігли по щоках дівчини. АП Б Холодний вітер різкими голками впивався в обличчя. ! Б П В Вітер тихо гойдає засніжені квітами віти. Г Старий віл не піде на ріллю. г П Д Одразу за парканом нашого двору починається велике узлісся. — 209 1183. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А Сонячний серпанок покриває дерева. А[ Б Вода в ріці сурмила срібно-срібно. Б _ В Сади, омиті музикою згадок, ковтають пил міжселищних доріг. В: Г Віділлються вовкові овечі сльози. ^ = Д Схід сонця я вийшов зустріти у поле. Д -
1148. Неузгоджене означення є в реченні А Не кожен осел має великі вуха. А БІ вовк своїх вовченят любить. Б В Настає час розставатись. В = Г В променях згасаючого сонця золотилась гречка. ^ = Д Біло-оранжеві метелики сиділи на очеретяній стеблині. Д -
1149. Неузгоджене означення є в реченні А Десь у темних кущах безжурно кувала зозуля. А Б У весняному повітрі заіув вечірній дзвін. Б _ В Веселий гість — дому радість. В _ Г Добрі діти — батькам вінець, а злі діти — кінець. ^ Л Д Ця земля не знала жодного мосту з каменю. 1150. Неузгоджене означення є в реченні А Ой не сам запорожець іде: дев'ятеро коней веде. А Б Для доброго друга випряжу коня з плуга. Б В Під поромом вирувала чорна вода. В Г Іноді глибоку тишу порушує стукіт дятла Г = Д Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу землю. Д • Порівняльний зворот 1151. Речення з порівняльним зворотом А Білосніжні хмаринки, як пір'я, легенько пливуть краями неба. А Б Село, зачароване зоряним небом, синіє розкиданими хатками. Б В Шуміла річка, вкрита білими сережками піни. В Г Так йому треба, як лисому гребінця, сліпому дзеркала, глухому музики. Г Д Заходить сонце, сповіщаючи засуху і спеку Д 1152. Речення з порівняльним зворотом А Хлопець і тепер карбованця варт, а як йому боки намнуть, то два А дадуть. Б Б На дощ ще і хмари не збираються, а вона вже змокла, як квочка. В В Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплис- ^ тою росою. Д 210 Г Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли, Д Клим, з бичачою шиєю, мав уже власний розум і кулаки не менші за батькові. 1153. Речення з порівняльним зворотом А Як гарно пахне сіном молодим! А Б Усе ніби поменшало і звузилось: і дорога, і городи, і стежка в березі, Б і круча над Россю. в В Чисте морозяне повітря немов наливає наснагою все тіло. Г Г Білосніжні хмаринки, як пір'я, легенько пливуть краями неба. Д Д Духмяно пахли бур'яни, як пахнуть тільки у серпні. 1154. Речення з порівняльним зворотом А Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ. А Б Степ, струснувши з себе росу та зігнавши примітні тіні, горить рів- Б ним жовто-зеленим кольором. В В Навкруги, мов дніпрові круті береги, стіни жител червоні та сірі. Г Г Життя було як вірш без пунктуації. Д Д Її постать відбивала рішучість обороняти свою честь, як звір оборо-
няє своє життя. 1155. Речення з порівняльним зворотом А Черниш дістав трикутник листа і, нахилившись до багаття, розгор- А нув його. Б Б Як тільки заплющую очі — кімната раптом щезає. в В Може, ви чули, як пахне земля? Г Г Гей, дубоньку, чи будеш ти стояти, як сива голова моя схитнеться? Д Д Все море стало червоне, наче розпечене залізо. 1156. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поста вити в реченні (розділові знаки пропущено) А Це місто прекрасне як усмішка долі. А Б Дощ ллє як з відра. Б В Руки зробилися як лід. в Г Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його най- г більшої л ітературної праці -— «Зачарованої Десни». Д Д Сидів не більш як півгодини. 211 1157. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поста-
вити в реченні (розділові знаки пропущено) А Максим почервонів як рак. А Б Зі степу як із вогкої печери тягло свіжою прохолодою. Б В Розглядаємо вашу відповідь як згоду. В Г Роботи вистачило не довше ніж на два дні. ^ Д Чисті та свіжі стіни ніби випромінювали ласку. Д 1158. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поста вити в реченні (розділові знаки пропущено) А Він вискочив наче Пилип з конопель. А Б І сорок літ ішов Франко-сіяч — і спів його звучав не раз як плач... Б В Він справді здригнувся немов ступив у студену воду. В Г Вперше в Канаду я потрапив як турист. г Д Свіжий перший сніг укрив долини ніби тонким дорогим ПОЛОТНОМ. Д 1159. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поста вити в реченні (розділові знаки пропущено) А Ні риба ні м'ясо а щось наче гриб. А Б Ніч наче озеро в берегах неба. Б В На серці її немов кригу льоду посаджено. В Ґ Ліс зустрів мене як друга пізнім дзвоном солов'їним, ніжним голо- ^ сом зозулі. Д Д Припадаю вустами до слова мов до стиглого грона калини. 1160. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поста-
вити в реченні (розділові знаки пропущено) А Увесь світ був як казка повна чудес. А Б Він був неначе сонний. Б В Українська пісня «Віють вітри, віють буйні...» популярна в Канаді як В г англомовна. 1 Г Зникло лихоліття наче уві сні. Д Д Марко Вовчок у роки перебування у Франції виступала як францу-
зька письменниця та перекладач пригодницьких творів Жуля Верна. 212 Однорідні члени речення 1161. Виділені слова є однорідними присудками в реченні А День був ясний, сонячний і теплий. Б Біля хати зашуміли внуки — радість і надія у житті. В Голос її окликався гнівом, докорою, огидою. Г Гори вкриваються позолотою й блиском. Д В саду цвіли бузина та калина. 1162. Виділені слова є однорідними присудками в реченні А Співає осінь щиро й журавлино. БІ сонце світить, і сніг куриться. В Насунули снігові хмари і оповили небо. Г Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. Д Ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце і трави. 1163. Виділені слова є однорідними присудками в реченні А Дощ січе воду, камінь. Б Хтось бере рушницю і йде в ліси полювати зайця. В По долині, по стежині біжить сонце. Г Все на землі прагне сонця, спокою, радості, волі. Д Минають роки і сторіччя, відходять у небуття покоління людей. 1164. Виділені слова є однорідними присудками в реченні А Співає день, співають клени, лопоче сонячна стріла. Б Плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю. В В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Г Призахідне сонце пронизувало ліс, кривавило червоним промін-
ням мокрі блискучі стовбури. Д Люблю я бистрину життя прозору, поривну, глибоку. 1165. Виділені слова є однорідними присудками в реченні А Павутиння обснувало тополі, верби, стіжки, тини. Б Пенсне поблискувало то тепло, то суворо. В Важкий човен сунувся по воді помаленьку й мляво. Г Пахло пилом, токами, бензином. Д Я живу, і борюсь, і творю для людей. 1166. Виділені слова є однорідними підметами в реченні А Ввижалась юність безконечна, безмежна бачилась весна. Б Дощ ураз вимочує акуратно зачесане волосся і курточку. В Парк прикрашали статуї, фонтани, альтанки. Г Данило кличе за собою малого песика Кузьму. Д В саду цвіли бузина та калина. 1167. Виділені слова є однорідними підметами в реченні А Тут і ягнята, і жінки, і дітки сидять у дощ під шкурами кибитки. А| Б Моє щастя, і ніжність, і гнів я у пісні б хотів зберегти. Б _ В Осінь позолотила гаї і діброви. В _ Г Сніг покрив кущі, замів дороги. Г = Д Мине тиждень, і осінь перебере свої законні повноваження. Д'— 1168. Виділені слова є однорідними підметами в реченні А Поринули весняні води, задзюрчали струмочки. А| Б А на землі синьоокі проліски, перші фіалки соромливо піднімають Б _ голівки. ® _ В Ігор зібрав усі дощечки та цурпалки за сараєм. Г = Г Сонце зігріло і сніг, і густий садок, і річку в балці. Д'— Д Гуляють хмари, сонце спить. 1169. Виділені слова є однорідними підметами в реченні А Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня. А| Б Вересень причепив до свого бриля червоний кетяг калини й нитку Б _ бабиного літа. Б _ В Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники. Г = Г Я б забув і образу, і сльози. ™— Д Замріє коли-не-коли гайок чи діброва. 1170. Виділені слова є однорідними підметами в реченні А Вже листопад підкрався з-за дубів, і гай знімає золоту перуку. А Б Наступав холодний та сумний вечір. Б = В Я часто спав у насінні, в житі, в просі, в ячмені. В __ Г Навколо тільки дрімучий тютюн, та мак, та кукурудзяні тополі. Г = Д Сиплеться осінній, уїдливий, дрібний ДОЩИК. Д'— 1171. Виділені слова є однорідними додатками в реченні А Дали в дорогу різних почастунків, лящів, тарані і місцевих трунків. А[ Б На пагорбах росли стрункі смереки й кипариси. Б = В У материнському погляді не було ні фальші, ні лукавості, ні хит- В __ рування. Г Г Навколо тільки дрімучий тютюн та мак, та кукурудзяні тополі. Д'— Д По долині, по стежині біжить сонце. 214 1172. Виділені слова є однорідними додатками в реченні А Сніг покрив кущі, замів дороги. А[ Б Моє щастя, і ніжність, і гнів я у пісні б хотів зберегти. Б В Високі нескошені трави й хліба виблискували на сонці. В Г Ми розминались в часі і у просторі. г = Д Сплять озера і гаї. ^ -
1173. Виділені слова є однорідними додатками в реченні А Клени, осокори і берізки вже викинули клейкі листочки. А[ Б На пагорбах росли смереки й кипариси. Б ВІ вам згадаються садок, високий ґанок, летючі зорі, тиха літня ніч. В Г Осінь позолотила гаї і діброви. Г = Д Віє свіжістю лугу й ріки у ВІКНО. Д -
1174. Виділені слова є однорідними додатками в реченні А Зрідка видніються над ковилами кулясті кущі верблюдки, кермена та молодого кураю. Б Зацвіли луги, діброви. В А літо йде полями і гаями. Г Над хащами і зворами, над плаєм тужливо полинула пісня трембіти. Д Усе на землі прагне сонця, спокою, радості, волі. 1175. Виділені слова є однорідними додатками в реченні А Весь час вітатимуть вас своїм щебетанням веселі жовтобрюшки, А[ канарейкові трясогузочки. Б Б Ще повні темряви, задуми безмовні ранішні ліси. В В Гори вкриваються позолотою й блиском. Г = Г Під вікном у нас на травичці жабка, мишка і півник жили в рукавичці. Д • Д Хтось наче наслав туман і на ліс, і на сад, і на нашу хату. 1176. Виділені слова є однорідними обставинами в реченні А Співає осінь щиро й журавлино. А[ Б Тихо-тихо шумлять-перешіптуються осокори. Б В Місяць переплигує з хмари на хмару. В Г В теплий вирій летять восени журавлі, а весною вертають. г = Д За городом срібною гладінню розливався ставок, за ставком верби Д -
до води похилилися. 215 1177. Виділені слова є однорідними обставинами в реченні А Вода в ріці сурмила срібно-срібно. Б Звився жайворонок високо під чисте небо В А літо йде полями і гаями. Г Сонце було ласкавим до води, дерев, квітів і дівочої краси. Д Вересень буйно зеленів отавами на луках, заплітав павутиння в по-
вітрі. 1178. Виділені слова є однорідними обставинами в реченні А Ми йдемо по Львову, тчемо по дорозі килимок-розмову. Б Важкий човен помаленьку й мляво сунувся по воді. В Дороги нізвідки не починаються і не кінчаються ніде. Г Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу. Д В озерах купаються хмари, а ріки пливуть в берегах, мов потоки музики. 1179. Виділені слова є однорідними обставинами в реченні А В'ється стежка по долині і ховається в гаю. Б Заходить сонце в золотих лісах, на стовбурах палахкотить лисиця. В Раніше почало вставати сонце, щиріше доглядати землю. Г Вітер з заходу дув поривчасто й непостійно. Д У лісі на галявині хлопці побачили зайця. 1180. Виділені слова є однорідними обставинами в реченні А Роман усівся в садку під шовковицею. Б Високо-високо залетіло вгору в дні свої останні бабине літо. В Вночі в лісі хлопцям стало страшно. Г Падають зорі в долоні, і падає сон на траву. Д Млостиво, гаряче-духмяно дихає тамариск. 1181. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А Каштани хитають привітним і теплим гіллям. Б Обличчя в жінки було чуже, незнайоме. В Сірі води густо спливали з сірого неба на посірілу землю. Г В цей лагідний літній день ставок здавався коштовною перлиною. Д За лісом широкі поля поволі й лагідно спускались вниз. 1182. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А Ліс зустрів мене як друга... пізнім дзвоном солов'їним, ніжним голосом зозулі. Б Настане душне, гаряче літо. В Ніч була хмарна, беззоряна. Г У щире серце щире слово знаходить шлях обов'язково. Д Увечері дмухнув теплий вологий вітер. 216 1183. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А Мати заклопотана, зажурена, марна. А Б Дорошенко приязно й неквапливо вітається з людьми Б В Темні й невисокі гори здавались вищими серед гладенького рівного В степу. Г Г Веселе сонечко сховалось в веселих хмарах весняних. Д Д У місячно-зоряні ночі не спить врожайне поле. 1184. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. А Б Тютюн був високий, густий-прегустий. Б В Покотилася зірка з вечірнього неба, вітер листя зірвав з пожовкло- В го клена. Г Г Ніжні, тихі зорі спадали з неба. Д Д На живих гілках дуба проростають зелене листя, молоде пагіння. 1185. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А Пелюстки цвіїу сліпучо-білі, ніжні. А Б Зелені поля починають палати жовто-зеленим вогнем. Б В Тиха червнева ніч стала оволодівати землею. В Г Небо було безхмарне й блискучо-синє. г Д Лагідне, шовковисте повітря весни купає мої очі. Д 1186. Виділені означення є однорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А За шкільними партами схилились чорняві (?) біляві (?) русяві голівки. А Б У полі зацвітуть пахучі (?) голубі фіалки. Б В В густім (?) зеленім (?) березовім гаю над Дністром весело щебета- В ли пташки. Г Г Біла (?) кучерява хмарка застигла в синьому небі. Д Д Довгими (?) осінніми вечорами велись безконечні розмови та супе-
речки. 1187. Виділені означення є однорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А Займався пишний (?) січневий ранок. А Б Берези милі (?) білокорі чекають райдугу свою. Б В Гарячою (?) осінньою барвою горить на сонці ячмінь. В Г Залитий сонцем (?) рівний степ одразу принишк. Г Д Маленька (?) червона стежка заблищала десь далеко на морі під Д самим місяцем. 217 1188. Виділені означення є однорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А У сірому (?) туманному світанку загорівся бій. А Б Темніє пучок свіжих (?) кучерявих (?) польових волошок. Б В Рівний (?) залитий сонцем степ одразу принишк. в Г Юні (?) замріяні клени хиляться в темне вікно. Г Д Круглі (?) зелені (?) широкі верхів'я вкривали ліс ніби зеленими Д шатрами. 1189. Виділені означення є однорідними й реченні (розділові знаки пропущено) А Вдалині виднілись білі (?) снігові шпилі. А Б Великий (?) кремезний (?) суворий чоловік стояв біля неї. Б В Ніч розкинула над селом своє всипане зорями (?) темне шатро. в ГІ так повзла зима, заметільна (?) сніжна (?) морозна і чарівна. Г Д Чималий мисник осміхався здоровими (?) полив'яними мисками Д 1190. Виділені означення є однорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А Як я вас люблю, лісові (?) осінні гості. А Б Великі (?) сиві очі з-під довгих вій дивилися пильно й розумно. Б В Ми їхали порожньою (?) рудуватою дорогою. в Г Осіннє (?) лагідне сонце востаннє пригрівало старі липи. Г Д З-під чорної (?) трохи збитої набакир шапки впав у-парубка на вухо Д темно-русий чуб 1191. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А Дерева стоять блискучі (?) мускулясті (?) щасливо притихлі, мов- А би прислухаються до свого росту. Б Б Вся долина здається залитою буйними (?) зеленими (?) морськими в (?) прозорими ХВИЛЯМИ. Г В Маяли над нами жовті (?) голубі (?) червоні метелики. Д Г Глибоке (?) чисте і правдиве слово зі зрушення великого встає. Д Каштани хитають привітним (?) теплим гіллям. 1192. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А На пляжах купиннями зачорніли викинуті прибоєм (?) морські во- А дорості. Б Б Якісь солодкі (?) любі спогади колисали його серце. в В Настала ніч, довга (?) беззоряна (?) глуха. г Г Йому жаль стало Жука — здорового (?) чорного (?) мордатого. Д Д Усі йшли за Чубенком, завзятим (?) невідступним і непосидючим. 218 1193. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А Голубі (?) сині(?) фіолетові (?) рожеві пасма снувались над горами. А Б Зорі крізь щілини дивились поглядом тихим (?) далеким (?) глибо- Б ким. В В Сумними (?) довгими ключами летять у вирій журавлі. Г Г Настане душне (?) гаряче літо. Д Д Брудні (?) важкі хмари вистилали високе небо. 1194. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А Перед нашими очима біжать сірі (?) сумні лани. А Б Ось уже з місяць стоять теплі (?) погожі(?) навіть спекотні дні. Б В Чистий (?) свіжий сніг сяяв під блакитним наметом неба. В Г Безжурна (?) безводна (?) безлісна земля розлягається навкруги. Г Д 3 кленового пагона зірвався широкий (?) жовтий лист. Д 1195. Виділені означення є неоднорідними в реченні (розділові знаки пропущено) А Над озером пливла м'яка (?) тендітна тиша. А Б Посмішка освітила її старе (?) вив'ялене обличчя. Б В Небо висвічувалось чистою (?) ясною блакиттю В Г Падав тихий (?) лапатий сніг. Г Д Лагідне (?) шовковисте повітря весни купає мої очі. ^ 1196. Кома не ставиться в реченні А Думи українського народу, висловлені нашими геніями, ні в огні не А згоряють (?) ані в воді не тонуть. Б Б Над широким Дніпром у промінні блакить (?) і висока (?) і тиха мо- В гила. Г В Минають віки, волею людей змінюється географія степу, іншими Д люди стають (?) і вітри (?) і трави. Г Від чабанів пахло і вітром (?) і сонцем (?) запашними травами (?) ду-
хмяним степовим зіллям. Д Все частіше то там (?) то тут чувся веселий сміх. 1197. Кома не ставиться в реченні А Доводилося вам їздити пізньої весни (?) чи раннього літа по Україні? А Б Закони вод (?) вітрів (?) і хмар (?) і світла відкрились нам у ті далекі дні. Б В Завод і лан (?) село і місто злились в єдину пісню чисту. В Г Шумить (?) і шепче (?) і тривожить зрадливий дощ із-за кутка г Д Картуз був на Кузьмі якийсь чудернацький (?) не нашої ери (?) з пе- Д реламаним козирком. 219 1198. Кома не ставиться в реченні А Тече вода в синє море (?) та не витікає. А Б Усі заговорили про вчорашню війну як про щось давно минуле, спо- Б внене не стільки жахів (?) як героїчних подвигів. В В Він бачив себе коло вагонеток з цукром (?) або біля апарата. Г Г Вожак тільки журно курликає над нашою хатою (?) над селом чи над Д містом (?) над полем чи над лісом. ДІ сам собі постань законом (?) і не вагайся (?) не блажи. 1199. Кома не ставиться в реченні А Заспівали брати (?) ще й сестроньки. А Б їхав козаченько лугом (?) долиною (?) та лісочком (?) та садочком до Б своєї милої. В В Раз дівчина по гриби ходила (?) в зеленому гаї заблудила. г Г Здається, часу і не маю, а не встигаю (?) не встигаю! Д Д Зрубаємо в лісі сосну (?) або дуба. 1200. Кома не ставиться в реченні А Не слухала Катерина ні батька (?) ні неньки. А Б То шиє (?) то поре, а все ниткам горе. Б В Будь сміливий не язиком (?) а ділом. В Г Поїдь (?) допоможи матері. Г Д У кожного з нас вдома є або діти (?) або дружина (?) або наречена. Д 1201. Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них -
тире в реченні (розділові знаки пропущено) А Стерня, свіже литво полукіпків, снопи і снопи все виблискує золо- А том, все блискає жнив'яним сонцем. Б Б Усе і це повітря, і покручені лози, і зів'яла трава все це мимохіть на- В гадує їй щасливі хвилини її життя. Г В Все зберегла моя уява ті ночі зоряні, ті дні Д Г Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка все це було йому зна-
йоме, промовляло до нього Д Сором, досада, злість усе разом прийшло в його голову. 1202. Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них -
тире в реченні (розділові знаки пропущено) А Усе і дзвінке повітря, і дзвінкі гори, і ліси починало, здавалось, від А кожного слова бриніти, як грандіозна мембрана. Б Б Тихо було навкруги і над широким плесом лиману внизу, і позаду, В під урвищем гори. г В Лози, кручі, висип, ліс все блищить і сяє на сонці. Д 220 Г Все зникло, наче в казці місто, гори, поле, гай. Д Чарівний світ пливе переді мною сині води, білі пісні, хати на висо-
ких берегах. 1203. Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них -
тире в реченні (розділові знаки пропущено) А В лісі не було нічого ані грибів, ані ягід, ані черешень. А Б Обізвалась трава головами тисячі своїх жильців коників, метеликів, Б жуків. В В Все навкіл і трави, і дерева, і кущі наче завмерло. г Г Хвойним лісом називають всі породи дерев смолистих, як-от сосна, Д ялина, смерека та інші. Д До роду горобиних належать також досить великі птахи, а саме сіра ворона, крук, грак, галка та сорока. 1204. Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них тире в реченні (розділові знаки пропущено) А Наче в кошмарному сні, він втратив усе щастя, радість, спокій. А Б Тиша була переповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайво- Б ронка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестін- В ням стиглого жита. г В Подяка вам за все і за довір'я, й за любов. Д Г Насправді ж музика — це все і спів, і чистота, і птахи ці, і хмаровиння. Д Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім. 1205. Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них тире в реченні (розділові знаки пропущено) А Усе одбивається в пісні, як в морі рожева зоря, й червоная кров, і А темна ненависть, і ясна любов. Б Б Папери були скрізь і на столі, і на полицях. В В Він мав обрати величний спосіб життя і дотримуватися його в усьо- Г му в поведінці, в мові, в одязі, в умінні прийняти простого втікача і Д великого князя суздальського. Г Все і дзвінке повітря, і дзвінкі гори, і ліси починало від кожного сло-
ва бриніти, як грандіозна мембрана. Д Все буває у серці людському тихий смуток і гордий гнів, п'яне щастя і просто втома, чорний розпач і світлий порив. 221 1206. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено) А Лози, висип, кручі, ліс усе блищить і сяє на сонці. А Б На полях чулися невиразні шерехи то тріск сухого бур'яну під чиїмись Б обережними кроками, то причаєне шарудіння, то стриманий писк. В В Тиша була наповнена всякими звуками і дзвінкою піснею жайворон- Т • Д ка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодшним шелестом стиг-
лого жита. Г Там все було важке: і свинцева дніпровська вода, і хмари низькі в над-
вечір'ї над тими темними цятками по зеленому. Д Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливай-
ка, Сагайдачного, Хмельницького, Сірка. 1207. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено) А Тут все моє і луг, і гай. А Б Все навкіл і трави, і дерева, і кущі наче завмерло. Б В Гуркіт підвід, рокіт моторів, іржання коней усе ставало зараз поміт- В но лункішим, ніж удень. г Г Українські дореволюційні письменники Шевченко, Марко Вовчок, Д Панас Мирний, Нечуй-Левицький багато творів присвятили зобра-
женню жахливої долі українського народу. Д Заснув, знечувся й коли, і снилися красиві коні сірі, гніді, вороні. 1208. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено) А Летиш і милуєшся всім сріблястою нехворощю, лісосмугами і воро- А хами золотого зерна. Б Б День, вечір, ніч, ранок все біле, все тьмяне. В В Все тут мовби однакове і похилені до води вільхи, і засніжені береги. Г Г Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві осінній, на круглій Д павутині попід стріхою у хліві, на капустах у городі. Д Все знайоме і рідне до болю в душі і криниця в саду, і червона калина. 1209. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено) А Все поволі зникає море, скелі, земля. А Б Куди не повернешся — скрізь земля і згори, і знизу, і праворуч, і лі- Б воруч. В В Усе його цікавило дорога, ліс, окопи під лісом. ^ Г У густій мряці, білій як молоко, все пропадало небо,, гори, ліси, пас- Д тухи. 222 Д Гомін різноплемінних мов, калейдоскоп облич, паркий подих тропі-
ків і гул Атлантики все він приніс з навколосвітніх мандрів сюди, на рідний степовий берег. 1210. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено) А Наближення зими у всьому серце чує: і в шелесті лісів, і в вітрі, і в А стежках. Б Б Скрізь червоно: на небі, і на узгір'ях, і на горі В В Все зникло, наче в казці: місто, гори, поле, гай Г Г Бадилина, пташка, кущик усе звикає до життя в сутінках Д Д Усе було палким в годину творчу: і небо, і земля, і камінь, і різець. Відокремлені члени речення 1211. Речення з відокремленим означенням А Отаман дуже полюбив Миколу; настановив його за крилаша, себто А за свого помічника. Б Б На світі усе знайдеш, крім рідної матері. В В Зовні спокійний, Петро жив усі ці місяці якоюсь внутрішньою три- Г ВОГОЮ. Д Г На яблуні переливчасто заспівала іволга і, війнувши пір'ям, переле-
тіла на друге дерево. Д Тимчасом надійшов голова, привітний червонощокий чоловік. 1212. Речення з відокремленим означенням АІ на оновленій землі врага не буде, супостата. А Б Небо, холодне та темне, байдуже блимало зірочками. Б В Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки. В Г Незважаючи на спеку й духоту, косарі співали косарських пісень. Г Д Над Оболонню висять низько білі, аж прозорі, хмарки. Д 1213. Речення з відокремленим означенням А Він угорський хорват, чизмар по професії, тобто швець. А Б Вкрита садками балка вилась попід горою. Б В Матюха поклав аркуш і, спершись обома руками на стіл, грізно очи- В ма вп'явся в юрбу. Г Г Зараз від дороги, загороджений очеретяним тином, починався Зам- Д фірів виноградник. Д Вустя нічого не бачила, крім отих швидких струмків. 223 1214. Речення з відокремленим означенням А Усіяна колосками земля пахне літом. А Б Зачувши тупіт з глинища, вискочив Карпо, сторож із школи, і подав- Б ся в поле. ® В Природжений співак, він любив пісні і в душі пишався своїм артис- ^ тичним хистом. ^ Г Знесилений кінь зупинився, важко дишучи. Д Ростислав, у солдатській фронтовій шинелі Іванова, і Боженко пос-
пішали тепер до залізничних майстерень. 1215. Речення з відокремленим означенням А Земля, скована морозом, покрилась білим снігом. А Б Знесилена горем мати схилилась на бильце канапи і заснула. Б В Людина високогуманна, Сошенко з піклуванням ставився до Шевченка. В Г Степ, струснувши з себе росу, горить рівним жовто-зеленим кольором. ^ Д Сухобрусові дочки, Марта й Степанида, були гарні дівчатка. — 1216. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові зна ки пропущені) А Людина не позначена любов'ю не зможе звести серця для добра. А Б Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав. Б В Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь, рясно вкриті краплис- в Г тою росою. Г Покинута людьми на довгі дні дорога помирає в бур'яні. ^ Д Стояв Тарас на Чернечій горі, осяяний променями Сонця. 1217. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові зна ки пропущені) А Дим погаслих вогнів стелиться від гори до гори синіми смугами. А Б Втомлений нічною біганиною він задрімав, не заплющуючи очей. Б В Її маленька постать облита м'якою зеленуватою тінню акацій була не- В звичайно граціозна. Г Г Через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади не огороджені Д тинами. Д Народ покинутий на злидні повинен стратить риси рідні, безслідно стертися з землі. 224 1218. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові зна-
ки пропущені) А Лукаш зачарований музикою лісу зупинився на галявині. А Б Осінній ліс осяяний вранішніми променями сонця здавався казковим. Б В Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла. В Г Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна. ' ДІ дощами вмиті журавлі в блакиті відлітають у тривожний дальній Д шлях. 1219. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові зна-
ки пропущені) А Село зачароване зоряним небом хороше синіє розкиданими хатками. Б Напливала на річку ніч настояна на синій воді, місячному сяйві і па- б П хощах верболозу. в П В Хвилювалося розбуджене весняним вітерцем жито. г П Г Місяць закоханий в ніч чарівну сяє, щасливий, і світить. — Д Переповнений любов'ю я відкрив кохання книгу. 1220. Поширене означення не відокремлюється комами в реченні (розділові зна ки пропущені) А Я люблю українське село повне шуму, повне дум. А Б Тепла ніч наповнена степовими пахощами пропливла над Асканією. Б В Високі гори довкола покриті чорним смерековим лісом немов дріма- В ли на спеці, дихаючи гарячим смоляним запахом. Г Далеко-далеко на південь засиніли смугою вкриті лісом гори. Д Д Акація стояла в цвіту заквітчана безліччю білих китиць. 1221. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) А Співають ідучи шахтарки кароокі. А Б Побігли швидко, мов ящірки, потоки з гір стрибаючи на переступах. Б В Вона стояла закам'яніло мовби не дихаючи нічого не чуючи і не ба- В жаючи знати. г Г Духнович присівши почав слухняно жувати. Д Д На яблуні переливчасто заспівала іволга і війнувши пір'ям перелетіла на друге дерево. 225 1222. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) А Схилились два самітні клени читаючи весни буквар. А Б Зозулі кували торкаючи дзьобиками чарівні клавіші неба. Б В Співають ідучи дівчата. - В Г Світить річка зникаючи у маревах небосхилу. Г Д Здоровань крутнувшись вивільнив свої руки з рукавів куртки. — 1223. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) А Штовхаючись і поспішаючи виходили пасажири на берег. А Б Жінка йде поволі і трохи зігнувшись. Б В Вийшов Чіпка на царину, ходить коло землянки голову повісивши. в Г Згорнувши намітку Джериха помогла синові складать білу свиту. ^ Д Замолоду я чомусь не помічав свого багатства і не помічаючи марну- ^ вав його потроху... 1224. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) А Проте в сріблястім верболозі не підкоривши серце прозі співають пі- А зні солов'ї. Б Б Виблискувала в лузі річка і звиваючись губилася в зелених шатах на- в дбережного гаю. Г В Степ струсивши з себе росу горить рівним жовто-зеленим вогнем Д Г Роблю зігнувшись, а їм розстебнувшись. Д Степ мовби спочиває вичахаючи. 1225. Обставина, виражена дієприслівником або дієприслівниковим зворотом, не відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено) А Кайдаш пішов на греблю не знаючи для чого. А Б Куди ти йдеш не спитавшись? Б В Білий ніздрюватий деревій пахне густо і владно пробиваючи сумови- в ті повіви прив'ялих трав і квітів. г Г Похлипавши гармошка починає снувати й прясти розлогу мелодію. ^ Д Свиня не з'їсть не покачавши. 226 Речення із внесеннями 1226. Речення із вставним словом А Тобі, земле моя рідна і велика, матінко велична, мої всі поривання. А Б Земля не може жити без сонця. Б В Там, кажуть, з гір усю країну видно. В Г Дорогий друже! Довго чекав ти мого листа. Г Д Він казав, що не може мати ніякої насолоди від життя, коли знає, що Д поруч люди безправні, забиті. ' 1227. Речення із вставним словом А На жаль, у мене нема знайомих в Кишиневі. А Б Ой не сійтесь, сніги. Б В Під першим шаром спочатку пішла солонцювата жирна глина з різ- В ким запахом нафти і нарешті вугільний шар. Г Г Вітер дужчав, принаймні очерет шумів так, що заглушив навіть думки. Д Д Всяке трапитись може на довгім віку. х 1228. Речення із вставним словом А Видно шляхи полтавськії і саму Полтаву. А Б Поки живий, я хочу справді жити. Б В Цить, доню, цить... В Г Здається вічністю буття маленька мить, перед якою навіть смерть Г безсила. Д Д А за дверима така ніч і, мабуть, зоряна. 1229. Речення із вставним словом А Біліло небо, біДястим здавалося тонко вібруюче повітря. А Б Щоправда, хрумтів на зубах пісок, але на нього не зважали. Б В Далеко-далеко (те знають хіба що лелеки) розкидала доля кептари- В ки і сіряки. Г Г Духмяно пахли бур'яни* як пахнуть тільки у серпні. Д Д Сій, сіваче, в людські груди правди вічної зерно. 1230. Речення із вставним словом А Мені осіння ніч короткою здається. А Б Ні, слів людських для їх немає. Б В Ах, скільки срібних мрій літає! В Г Морозний сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо. Г Д Всяке трапитись може на довгім віку. Д 227 1231. Вставне слово (словосполучення) вказує на впевненість (невпевненість) у тому, що повідомляється, в реченні АІ ось, нарешті, вершина А Б На щастя, її запросила до себе на село наша старша тітка. Б В Десь надсадно, як на заріз, ревіло теля, очевидно, загубивши матку. в Г Голос його був не рокований, а, навпаки, бадьорий та глузливий. г Д Немає сонця — десь воно, проте, живе і світить: за хмарами пливу- Д чими, за снігом, за млою переливною. 1232. Вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку повідомлюваному в реченні А Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе — само прийде. А Б На щастя, літак ішов по курсу майже на схід. Б В Літаки, здавалось, ідуть зовсім беззвучно... в Г Взагалі, мені здається, Серьожка, що люди стали начебто ще згурто- ' ванішими. Д Д Але шнур, очевидно, не загорівся, бо знову мигнув огнем 1233. Вставне слово (словосполучення), що вказує на джерело повідомлення, виділене в реченні А Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобрішати завжди можна. А Б Ой піду я степом, лугом, заспіваю — може, доля й відгукнеться в те- Б мнім гаю. В. В Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега. Г Г Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна Д розтривожити. Д На жаль, чудес на світі не буває. 1234. Вставне слово (словосполучення), що привертає увагу співрозмовника, виділене в реченні АІ того, можливо, не знайду я слова, щоб наш прекрасний оспівати А світ. Б Б Вершники, здавалось, зрослися з підібраними грудастими кіньми. В В Він, правду мовлячи, не почував ніякої охоти вчитися гри на фор- г теп'яні. Д Г Та й, між нами кажучи, не дуже й заснеш, коли таке гарчання під боком. Д Остапові пощастило, однак, зачепитись якось за прибережну вёрбу. 228 1235. Вставне слово (словосполучення), що вказує на зв'язок між думками, ви-
ділене в реченні А І, справді, світало вже, а в нього ж іще не було ніякого пристанища. А Б Певності, звичайно, не було. Б В Така, здасться, й я була торік. В Г Небо таке, знаєш, особливе. ^ Д Отже, не пускайте слів попереду думки. Д Тире між підметом і присудком 1236. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Небо як склепіння матове. Б Місто маленьке, обивательське. В Бук, як відомо, міцне дерево. Г Чиста вода як сльоза. Д Вірний приятель то найбільший скарб. пропущено) А Старість не радість. Б Земля мов казка. В Відчувати в окопі живу душу біля себе це справжнє щастя. Г Ти між зірками одна. Д День довгий, безконечний, тривожний. А Б В Г д знаки А Б В Г д знаки А — Б В Г д пропущено) А Ці квіти спогади про світлі дні. Б Життя не дим і не омана. В Ґава не пава, а Хима не козак. Г Ти наше диво калинове... Д Я він і є, бо кажу правду. 1239. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Слово не стріла, а глибше ранить. А Б Почуття міри це якість митця. Б В Ні, він не боягуз, за чужою спиною не ховатиметься. В Г Зимове сонце як вдовине серце. г Д Я Мавка лісова. Д 229 1240. Тире між підметом і присудком слід ставити в реченні (розділові знаки пропущено) А Гріш ціна пустим словам. А Б Сонце низько, вечір близько, додому далеко. Б В Два чоботи пара. В Г Вік ізвікувати не пальцем перекивати. Г Д Ти занадто романтик. Д Складносурядне речення 1241. Складносурядним є речення А Труби мінометів уже розпеклись так, що не можна було торкнутись А рукою. Б Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні. В В Мати — це вічне одкровення, вічна радість природи, сталь і ніжність г поезії життя. \ Д Г Краю мій рідний, краю! Багато по тобі пройшло-потопталося літ і віків. Д Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче? 1242. Складносурядним є речення А Вода ума не мутить та й голови не смутить. А Б Про землю піклуйся — золотим зерном милуйся. Б В Тарас Шевченко ще змалку купався у тих віршах невідомих поетів, В що звуть їх народними піснями. Г Г Прожектор небо розсікає, і золоті аерозграї в його промінні мерехтять. Д Д Усім найкращим, що є в моїй душі, завдячую рідній батьківській хаті. 1243. Складносурядним є речення А Так по зимі приходять весни і по грозі сіяє синь. А Б Навколо стояла така тиша, що чути було золотий дзвін переджнивності. Б В Треба слову радощів додати, щоб уміло душу звеселять. в Г Матері все життя дивляться нам услід, вирядивши в люди. Г Д У всіх людей одна є спільна мова — братерська любов. Д 1244. Складносурядним є речення А Встаньмо з колін, розірвімо пута, якими нас віками приковано до чо- А рних скель, високо підведімо голови. Б Б Народ захоплений танцем і все звужує коло так, що танцюристи мов в у криниці. Г В Пахне сіно лугове, і зав'язь в чистих росах Зріє. ^ Г Сонце, те невсипуще джерело всього життя, огріває своїм блискучим Промінням усю землю. Д Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє. 230 1245. Складносурядним є речення А Я так люблю зимові вечори в людському домі, де зростають діти. А Б Сумно і смутно людині, коли висихає її уява. Б В Споглядаю, як ліс проростає осінньою синню. В Г Здобути волю — то мій рай. г Д Лиш у труді живе людина, а без труда її нема. Д 1246. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (роз ділові знаки пропущено) А Дощ пройшов (?) і Київ зеленіє. А Б Підбилися в зеніт Волосожари (?) і каже казку зірка до зорі Б В На лугах вже скошено траву (?) і літо буйне в береги ввійшло В Г Людина створила культуру (?) а культура — людину. Г Д Слова — полова (?) але огонь в одежі слова — безсмертна, чудотвор- Д на фея, правдива іскра Прометея. 1247. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (роз-
ділові знаки пропущено) А Зрідка пробіжить тут заєць (?) або спиниться на кручі вовк. А Б Ще Мить (?) і Дрогичинська битва загримить. Б В Тільки коники сюрчать (?) та перепел іноді підпадьомкає. В Г Тепло було (?) й вишні цвіли рясно. Г Д Сині роси зблискували на травах (?) і сонце купалось на левадах. Д 1248.. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (роз-
ділові знаки пропущено) А Хай наше слово не вмирає (?) і наша правда хай живе! А Б Шугає вітер (?) а сніжні зорі все мені цілують чоло гаряче Б В Гармоніст грав, молодий з молодою кружляли, кількоро їхніх супут- В нйків било в долоні (?) і вся ця картина була така несподівана, така ^ несправжня, неправдоподібна! Д Г Реве Дніпро (?) й лани широкополі медами пахнуть. Д Ні повітря не ворухнеться (?) ні пташка не защебече. 1249. Тире потрібно поставити між частинами складносурядногЬ речення (роз-
ділові знаки пропущено) А На клумбах горіли маки (?) а ранні левкої тільки що розпускалися. А Б На хвилину раптом стихли голоси (?) і спинилися тіні. Б В Ось уже й сонце золотою пучкою постукало в моє вікно (?) а за вік- В ном на тепло заворкували голуби. Г Г Вітру на морі не було (?) проте клекотав сильний прибій. Д Д Хвилина ще (?) і схід розпише в сліпучі барви небосхил. 1250. Тире потрібно поставити між частинами складносурядного речення (роз-
ділові знаки пропущено) А На сизих луках скошено траву (?) і літо буйне в береги ввійшло А Б Дерево стояло ще голе (?) однак на вітах його вже починалось пта- Б шине життя. в В Чи то мені здається (?) чи то справді свист тихшає? г Г Всім серцем любіть Україну свою (?) і вічні ми будемо з нею! Д Д Пахне сіно лугове (?) і зав'язь в чистих росах зріє. 1251. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Осінь сумна (?) та весело жити. А Б Чи то праця задавила молодую силу (?) чи то нудьга невсипуща його Б з ніг звалила. В В Що таке присудок (?) і чим він виражається? Г Г Світлу тишу лиш коники сюрчанням прошивали (?) та синички, стри- Д баючи в гіллі, наладжували голос на осінній. Д Зима невелика (?) та в неї рот великий. 1252. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Субота — не робота (?) і в неділю нема діла. А Б Так по зимі приходять весни (?) і по грозі сіяє синь. Б ВІ Гнат не винуват (?) і Калина не винна. В Г А літо йде полями і гаями (?) і вітер віє (?) і цвіте блакить. Г Д Осінній вечір тихо догорає (?) і золото спадає з ясенів Д 1253. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Уже давно стояла ніч над землею (?) і зорі виблискували з темного А неба. Б Б Річка широка та глибока (?) а вода синя та чиста. В В Пропав день (?) і собаки не брехали. Г Г Повз вікно ішла морська ніч (?) і десь торохтіли підводи. Д Д В хаті в неї як у віночку (?) і сама сидить, як квіточка. 1254. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А В орача руки чорні (?) та хліб білий. А Б Остап із Соломією сіли під вербою (?) але їм не говорилось. Б В А жайвір щебече (?) а сивий будяк посихає. В Г За селом шелестіли хліба (?) і пахло полином. Г Д Я дивився на небо (?) й небо затихає в коливанні. Д 232 1255. Кому не ставлять між частинами складносурядного речення (розділові знаки пропущено) А Я у думках до мами пригорнулась (?) і стало гарно й затишно мені. А Б Стояла непорушно тиша, урочиста й ніби свята (?) а згори валив і ва- Б лив лапатий сніг. В В Душа моя плаче, душа моя рветься (?) та сльози не ринуть потоком Г буйним. Д Г Теплий день розхлюпує блакить (?) і ластівки купаються в промінні. Д Над ними білка їсть горішки (?) і стука, стука дятел-птах. 1256. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Здійнявся вітер ...» обрати А тому люди застібнули пальта. А Б і пішов дощ. Б В піднялася курява. В Г закружлявши листя. Г Д холодний і неприємний. Д 1257. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Ми не вивчили уроки ...» обрати А і мама нас насварила. А Б і пішли гуляти. Б В захопившись грою. В Г тому боялися іти до школи. Г Д тому що забули записати домашнє завдання. Д 1258. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Половіє безмежний клин озимої пшениці...» обрати А і жита. А Б і красується. Б В красуючись. В Г високе красується жито. Г Д і високе красується жито. Д 1259. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Бабуся не прийшла до нас ...» обрати А тому що була хвора. А Б вона нездужала. Б В і ми занепокоїлись. В Г образившись. Г Д тому ми гралися самі. Д 233 д 1260. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Сміється сніг скрізь на безмежжі доріг ...» обрати А заводячи в гаю пісню веселу. А Б вітер заводить в гаю пісню журливу. Б В тому вітер заводить в гаю пісню журливу. В Г і вітер заводить в гаю пісню журливу. Г Д хоч вітер заводить в гаю пісню журливу. Д Складнопідрядне речення 1261. Складнопідрядним є речення А В яру шуміли верби густим, затишно-рівним співом, і бадьоро гомо- А ніли на горі дуби. Б Б Ріка вирує сонцем, а плавні вниз десь аж до лиманів синіють. В В Під осінніми високими зорями затихають оселі, і тепер стає чутні- Г шою мова роси. Г Листя тріпотіло на деревах вздовж шляху, дарма що стояло тихе, со нячне безвітря. Д Обід вже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу. 1262. Складнопідрядним є речення А Цвіте земля, і простори морів її голублять синіми вітрами. А Б Гора така, що з неї спускалися цілий день Б В Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці В Г При світлі волі всі краї хороші, всі води гідні відбивати небо, усі гаї ^ подібні до Едему! Д Д Будеш сіяти з сумом — вродить печаль. 1263. Складнопідрядним є речення А Як усе-таки добре, що природа відроджується, зацвітає. А Б Нарешті запалили свічку, та вітер одразу її погасив. Б В Ніч колихала так ласкаво, проте не спалося ніяк. В Г Слово може врятувати людину, слово може і вбити. Г Д Дощ вшух, і окремі великі прозорі краплі повільно спадали з листу. Д 1264. Складнопідрядним є речення А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле сто- А голосе в обіймах золотої мли. Б Б Знала я: скоро сонце зійде і казка ночі зникне назавжди. В В Я знову згадав ті хвилини, що душу п'янили мені. Г Г Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Д Д Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. 234 1265. Складнопідрядним є речення А Шепочеться діброва, та вечірні пливуть небеса. А Б Хлопці і купалися, і дрімали, а сонце ще високо стояло. Б В Все спить, однак вже я не сплю. В Г Осінній день короткий, але Сьогодні він згасав надто повільно. Г Д Говорять, що матері сльози гарячі і тверде, міцнеє коріння проймають. Д 1266. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення А Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала. А Б Велику силу чародійних перетворень мають наші ріки і броди, коли в Б них тоне й тоне місяць, коли в таємничих ямбах очеретів затихає птиця. В В Ніколи я не знав, як тяжко жить без солов'я, що в пісні аж тремтить Г тільцем своїм маленьким і гарячим. Д Г Було шкода літа, що промайнуло, сонця, що вже помітно вихолоняло, степу, котрий стихав після гомону токів і пташиного граю. Д Дуже рано я збагнув, що найвища премудрість, найвищі знання, на-
копичені людством за всі попередні віки, знайшли своє місце на па-
пері, поселилися в книгах. 1267. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення А Так буває лише ранньої весни, коли пробуджується степ і розімліла А від сонця земля сповнюється чарами материнства. Б Б Вночі, коли небо і ріка стали зоряною єдністю, вони повертались до- В дому. Г В Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи. Д Г С в житті кожного народу часи, коли нікому ніщо не прощається, ко-
ли всяке добро або зло, зроблене людиною, падає на незримі чаші найтонших терезів історії. Д Чекаю дня, коли тобі скажу, що ця строфа нарешті досконала. 1268. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення А Над усім світом стояла така благословенна тиша, що було чути, як А кущики жита ронили краплі роси. Б Б Якби ми були дружніші, люди не знали б, як важко переживається В самота. г В Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя Д будило рух і гомін між людьми. Г Коли я був хлопчиком на Десні, мені хотілось, щоб дикі птиці сідали мені на голову і на плечі не тільки в снах. Д Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря піднес-
ла їх з дна, щоб кинуть на землю та заллять світ. 235 1269. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення А Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею, А що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. Б Б Коли лежиш у полі і вслухаєшся в многоголосну тишу полів, то помі- В чаєш, що в ній щось є не земне, а небесне. Г В Навіть далекий вогник на хуторі біля містка теж здається мені зорею, Д що стала в чиємусь вікні, щоб радісніше жилося добрим людям. Г Події, що про них гомін ходив у народі і що до них закликали всі оті промовці на ярмарку, тепер уже здавалися не химерою, а неминучою дійсністю. Д Коли дівчинка виглянула у вікно, її увагу привернуло маленьке ко-
шеня Жозефіна, яке не вгавало серед Двору. 1270. Складнопідрядним з однорідною підрядністю є речення А Над молотаркою стіною стояв сірий пил, з якого гуркотів барабан, А коли в нього потрапляв злежалий сніг. Б Б Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику палку, що ні- В жно серце тисне. Г В Отут, серед цвіту, здається, що якби людина навчилася мудрості в Д дерев, то не була б ворогом самій собі й природі. Г Якби людина навчилася мудрості в дерев, то не була б ворогом самій собі й природі. Д Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно по світу лі-
тати, щоб вітер розносив луну. 1271. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення А Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику папку, що ні- А жно серце тисне. Б Б Я люблю, щоб сонце гріло, щоб гукали скрізь громи, щоб нове життя В будило рух і гомін між ЛЮДЬМИ. Г В Тихо розмовляли, наказували, як бути з хлібом, що треба продати, що Д купити, чим засіяти пари і що сіяти по озимині. Г Так буває лише ранньої весни, коли пробуджується степ і розімліла від сонця земля сповнюється чарами материнства. Д Події, що про них гомін ходив у народі і що до них закликали всі оті промовці на ярмарку, тепер уже здавалися не химерою, а неминучою дійсністю. 236 ДІ 1272. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення А Біда навчить, кому подати руку і від кого прийняти чесний хліб. А Б Ніхто не знає походження назви річки Псел, бо губиться вона в ту- Б манній далечі віків. В В Якби ми були дружніші, люди не знали б, як важко переживається Г самота. Д Г Недавно я поза Уралом блукав і Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. Д Не поет, хто покидає боронить народну справу. 1273. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення А Настала пора мінливого сонця і мінливої води, коли, прокидаючись, А блакитнево задихала земля, коли над землею у лісах і яругах святими Б німбами засвітився ліщиновий пилок. В Б Коли я був хлопчиком на Десні, мені хотілось, щоб дикі птиці сідали ^ мені на голову і на плечі не тільки в снах. В Коли заходить ніч, тоді дивоцвітом цвіте степ. Г Сизий бузок, котрим були обсаджені стежки, переліз на їх гладеньке місце й вільно ріс собі там. Д Лози мліють, лози сяють, щоб обняти срібну хвилю і на смерть заці-
лувати. 1274. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення А Чи доводилось вам чути, як чайка кигиче над морем? А Б Є такі гірські вершини, що сягають аж до зір. Б В Де сонце торкнулось вершечків дерев, спалахнуло листя... В Г Коли дівчинка виглянула у вікно, її увагу привернуло маленьке ко- ^ шеня Жозефіна, яке не вгавало серед двору. Д Д Всім було відомо, який він господар на своєму дворі. 1275. Складнопідрядним з неоднорідною підрядністю є речення А Повітря було таке п'янке й повне щебетання, що мимохіть бажалось А руху, крику, реготу. Б Б Стояла тиха, ласкава година, коли вже віястий липень поскладав сіно В в копиці і думав про те, що з неділі треба складати в полукіпки жито. ^ В Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись. Д Г Мова — наша зброя, якою ми служимо народові, що нас народив, ви-
годував, виховав. Д Наляканий горобець, що непомітно залетів у кватирку, сидить на ка-
рнизі у кімнаті, де розміщено телефонну станцію атомної. 237 1276. Складнопідрядне речення з підрядним означальним А Під голубими свіжими грудочками землі чорніло старе химерне пи- А сьмо, яким тепер не пишуть до людей. Б Б Зорі галактик із глибин всесвіту цілу ніч прислухаються, як зачіпляй- В Г ські коники цвірчать. 1 В Якби я турбувався лиш про себе, вже б онімів давно від самоти. Д Г Темнота вужчала, ніби самі гори змикалися над головою. Д Де творчості немає, там і життя нема. 1277. Складнопідрядне речення з підрядним означальним А Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна А криниця. Б Б Шукаю служника такого, не вельми ціною дорогого, щоб вмів і шить, В і варить, і коня доглядать. ^ В Я люблю, як, буває, осінню пахне яблуками в хаті. Д Г Що міцніші зв'язки людини з культурою народу, то більшого можна сподіватися від неї як від громадянина. Д Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі. 1278. Складнопідрядне речення з підрядним означальним А Всі позбирай в небесах бризки осіннього світла, щоб у привітних А очах усмішка радості квітла. Б Б Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що В дерева потопали в ньому. Г В А справжня слава — це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе. Д Г На те коня кують, щоб не спотикався. Д Україна моя починається там, де туга моя кінчається. 1279. Складнопідрядне речення з підрядним означальним А Сонце пекло так, що й уночі степ пашів. А Б Суспільство здорове, життєздатне, коли воно складається не з безли- Б ких індивідуумів, а з громадян, патріотів своєї землі. В В Народе мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя. Г Г Кузьма робить вигляд, наче він мудрує. Д Д Тому під курку яйце кладуть, щоб друге знесла. 1280. Складнопідрядне речення з підрядним означальним А Але Маланка знала, до чого воно йдеться. А Б Як подвір'я загоготало громом, всі в залі потягнулись до вікон. Б В Сьогодні я такий веселий, що молодіти хочу знов. В Г Рідну пісню треба захищати так, як захищають рідний край. г Д А на тому місці, де стояла тінь, іскрило сонце широкою плямою. Д 238 1281. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним А Відколи на світі пісні гомоніли, такої не чуто ніколи. А Б Здалось, примарилось мені, наче ти печальною ходою десь пройшла у Б білому вбранні. В В Як тільки ударить перший промінь сонця в мури, вони спалахнуть Г золотим пожаром. Д Г Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що дерева потопали в ньому. Д Життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. 1282. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним А Здавалося Калнишевському, що він прив'язаний незримою ниткою А до обтягнутої білою рукавичкою руки царициного камергера. Б Б Війна — це тир, де цілий світ — мішені. В В Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм. Г Г Всі позбирай в небесах бризки осіннього світла, щоб у привітних Д очах усмішка радості квітла. Д Якщо в перший тиждень великого посту тепло, то літо буде ясне. 1283. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним А Гасли вікна, бо вже синій день дивився крізь намерзлі шибки до кож- А ної хати. Б Б Буря розчахнула стару, напівзасохлу акацію, що росла біля сіней. В В П'яно чарує шелест пшениці, що переплітається з дзвониками та бе- Г різкою. Д Г Нам дивно, що ви сюди заїхали. Д Східний небокрай червоно горів, неначе хтось далеко на обрії запа-
лив-велике кострище. 1284. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним А А на тому місці, де стояла тінь, іскрило сонце широкою плямою. А Б Як парость виноградної лози, плекайте мову. Б В їй і в голову не приходило, що найбільше Тимко мучиться саме через неї... В Г Хоч на історії дід і не знався, та все ж із ним цікаво було побалакати. Г Д Осіннє сонце, що надвечір спромоглося продерти хмари, схилялося Д над обрієм і сіяло своє золотаве насіння у вогку землю. 1285. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним А Вона дивилась на Юру так, наче він і справді міг стримати грозу. А Б Навкруги так тихо, що росинка з листя не скотиться. Б В Любила Галинка сімейні вечори, коли мама, примруживши очі, ви- В шивала біля вікна. Г Г На морі ставало темно, тому що з берега насувала важка чорна хмара. Д Д Буває, що й новий птах старої пісні співає. 1286. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця А Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що А дерева потопали в ньому. Б Б Зблиснула у світлі фар течія річки, що сонно перекочує хвилі й моло- В чно спалахує в темряві. Г В Перед тим як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається. Д Г Я прийшов із мас, із поля, знизу, де од злиднів очі як огонь. Д Замолоду треба набиратися знань, щоб не пуста була твоя власна криниця. 1287. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця А В той час як вербівські бурлаки розмовляли з робітниками, надійшов А сам посесор. Б Б Я й справді ж бо, на крилах мрії ніжної гойдавшись, злітав аж ген ту- В ди, звідкіль мені земля була — як на долоні. Г В Теплий туман слався по полю і наливав балку по самі вінця, так що Д дерева потопали в ньому. Г Я той, що греблі рве. Д Гора така, що з неї спускалися цілий день. 1288. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця А Іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе. А Б На леваді за верболозами зібралося стільки синяви, що можна в ній Б брести по коліна, як водою. В В Як на Благовіщення півень на порозі води нап'ється, то на Юрія віл Г напасеться. Д Г Вночі, коли небо і ріка стали зоряною єдністю, вони повертались додому. Д Жито шепче мені, як привітно навкруг. 1289. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця А Перед тим як вечеряти, Гнат, вийшовши на ґанок, тонко засвистів. А Б Як подвір'я загоготало громом, всі в залі потягнулись до вікон. Б В Де не повернеться — всюди за ним золоте гілля росте. В Г Пташки співали і свистали усюди по гаю так голосно та гарно, що все Г кругом неначе усміхалось. Д Д Прилинь, сизий орле, бо я одинокий. 1290. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним місця А Вони жили так, начебто гойдалися на кониках з дитячого майданчика. А Б Коли заходить ніч, тоді дивоцвітом цвіте степ. Б В Ніхто не знає, де кого доля чекає. В Г На новому місці хлопці почувалися так, неначе вилізли з чорної нори Г на світло денне. Д В важкі хвилини скорбі та недуг я тихо йшов, куди гляділи очі. д[ 240 1291. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу А Стояла така тиша, що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям БІ все, куди не йду, холодні трави сняться. В Мати тоді сита, коли діти не голодні. Г Сонце ховалось за межигірський бір, котрий од того став ще чорні-
ший. Д Якби свині крила, вона й небо б зрила. 1292. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу А Як тільки літо, так я й в дорогу! А Б Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі, Б В До того змучений, що нічого писати не можу, і це мене гризе найбі- В льше. 1 Г Коли немає сили, то й світ не милий. Д Д Скупий, якби міг, то б два рази одно їв. 1293. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу А Мені спочатку навіть здалося, що я кружляю на одному місці. А Б Після того як провалився тут Лабунець обома колесами зразу, — не Б їздять. В В Якби я була зіркою в небі, я б не знала НІ туги, ні жалю. г Г Якби йому довгий хвіст, то сам би собі боки повідбивав. Д Д Якщо в перший тиждень великого посту тепло, то літо буде ясне 1294. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу А Я люблю, як, буває, осінню пахне яблуками в хаті. А Б Не було, мабуть, кращої людини на світі, як дідусь. Б В Вже люди, певне, від тієї пори тут не живуть, як з раєм попрощались. В Г Фрося примовкла і задивилась удаль, на обрій, де пломеніла яскрава Г зірка. Д Д Вони танцювали доти, доки зовсім потомились. 1295. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним часу А 3 того часу, як він почав ясніше формувати свої думки, свої бажання, А потреба розумної, живої, корисної праці стала його безпремінною Б умовою життя. В Б Як підрубаєш душу, то зрубаєш усе. Г В Скрізь, де не гляну, сухі тумани розляглися. Д Г Скільки раз листки змінились відтоді, як ми звідсіль виїхали, розлу-
чились... Д Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту. 241 1296. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови А Чия відвага, того й перемога. А Б Тарас дивиться на Остапа такий здивований, начебто це був і не Ос- Б тап зовсім... В В Коли б знав, де впадеш, то соломки підстелив би. г Г Я люблю, щоб сонце гріло. Д Д Комаха прокляв день і хвилину, коли в нього з'явилась думка виїхати з дому. 1297. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови А Дай вам землю під селом, так вас од неї й за вуха не відтягнеш. А Б Він знав, куди Варка прати ходила. Б В Моя далека юнь, ти не здаєшся сном, хоч зморшки на чолі все глиб- в г шають у мене. 1 Г Перед тим як вечеряти, Гнат, вийшовши на ґанок, тонко засвистів. Д Д Так гарно тут, що шкода ступати по непорочній сніговій білині. 1298. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови А Мав ще одне пристанище, куди тікав щоразу, як набридала йому юрба. А Б Попороби до поту, то й поїси в охоту. Б В Матрос оглянув нас усіх такими радими очима, ніби ми давали йому В гетьманські клейноди... Г Г В ті давні часи, коли йде наше оповідання, запала долина не була по- Д росла лісом. Д Багато в світі доріг, що ведуть до незнаних обріїв. 1299. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови А Треба слову радощів додати, щоб уміло душу звеселять. А Б Хоч їдеш у гостину, а хліба бери в торбину. Б В А на тому місці, де стояла тінь, іскрило сонце широкою плямою. В Г Знаємо ми, відкіль той сон. г Д Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали. Д 1300. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним умови А Привів коня кувати, коли кузня згоріла! А Б Коли заходить ніч, тоді дивоцвітом цвіте степ. Б В Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева. В Г Якби мені черевики, то пішла б я на музики. Г Д Гаразд рота роззявив, хоч колесами їдь! Д 242 1301. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості А День був душний, незважаючи на те що краплі учорашнього рясного А дощу іскрились на траві. Б Б Раз буде своя збройна сила, то ми повинні мати й своїх командирів. В В Все можуть зробити людські руки, коли захочуть. Г Г Пташки співали і свистали усюДи по гаю так голосно та гарно, що все Д кругом неначе усміхалось. Д Зблиснула у світлі фар течія річки, що сонно перекочує хвилі й моло-
чно спалахує в темряві. 1302. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості А Якби оті проміння золоті у струни чарами якими обернути, я б з них А зробила золотую арфу. Б Б Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить. В В Скільки не дивись на море, воно ніколи не набридне. Г Г Вже над серпнем вересень глузує, де він дня шматочок загубив. Д Д Там, де сяють верби з-за гори, над водою гнуться явори. 1303. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості А Настав час, коли вечірній сутінок швидко западає в нічний... А Б Осіннє сонце, що надвечір спромоглося продерти хмари, схилялося Б над обрієм і сіяло своє золотаве насіння у вогку землю. В В Кипіло все напередодні весни, як кипить у казані над золотим багаттям. Г Г Хай мокро на ниві, хай тяжко орати, та я ж переверну ще гори ріллі! Д Д Може, вернеться з дороги пані, то ще мене за лінощі скарає. 1304. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості А Варто лише прокричати, як на березі Дніпра відразу відгукнеться. А Б Олесь Гончар належить до тих письменників, яких люблять, здається, Б за саме звучання їхніх імен. В В Раз я вже вирішив, то хай так і буде. ^ Г Варто лише прокричати, як на березі Дніпра відразу відгукнеться. Д Д Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм. 1305. Складнопідрядне речення з обставинним підрядним допустовості А Не ми будемо стріляти з тих гвинтівок, то вони — по нас. А Б Дарма що стояло тихе, сонячне безвітря, листя тріпотіло на деревах Б вздовж шляху. В В Вони жили так, начебто гойдалися на кониках з дитячого майданчика. Г Г Як тільки літо, так я й у дорогу! Д Д Якщо справді все описане для майбутнього фільму не підійде, тоді давайте краще першу частину кінокартини почнемо з пісні. 243 Безсполучникове складне речення 1306. Безсполучниковим є речення А Коли на Юр'їв день мороз, то і під кущем овес. А Б Що за літо заробить Мотря, те за зиму і проживуть. Б В Будеш сіяти з сумом — вродить печаль. В Г Хай наше слово не вмирає і наша правда хай живе! г Д Зрідка пробіжить тут заєць або спиниться на кручі вовк. Д 1307. Безсполучниковим є речення А Тепло було, й вишні цвіли рясно. А Б При світлі волі всі краї хороші, всі води гідні відбивати небо, усі гаї Б подібні до Едему! В В Мабуть, батько ще більше посивів і мати ще дужче зігнулась. Г Г Чи то мені здається, чи то справді свист тихшає? Д Д Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кли-
че у невідомі краї. 1308. Безсполучниковим є речення А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле сто- А голосе в обіймах золотої мли. Б Б Що перед Юрієм виросте, то після Якова висохне. В Дивиться так, немов тільки він усе розуміє і знає ціну всьому. Г Як працюватимеш вволю, то матимеш долю. Д Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. 1309. Безсполучниковим є речення А Дерево стояло ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя. Б Хтось шарпонув двері, і вони розчинилися навстіж. В Учися як слід, то й добро буде. Г Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. Д Говорили ті книжки про право кожного й про волю те право здобувати. 1310. Безсполучниковим є речення А Щойно полуниці відходять, а вже буріють вишні-петринівочки. А Б Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак, але миритись не бу- Б ло бажання. В В Іван розказував, як зустрів у вагоні друга. Г Г Юрій з водою, а Микола з травою. Д Д Все море зараз спузирило, водою мов в ключі забило, Еней тут крик-
нув як на пуп. 244 1311. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Усі обличчя повернулися до Олександри (?) усі очі втупилися в неї д[ [ Б Гаї шумлять (?) я слухаю, БІ [ В Микола впізнавав і не впізнавав дівчину (?) вона була не вербівська. в П Г Місяць на небі (?) зіроньки сяють. г П Д Струмки полощуть срібло тиші (?) в росі купається трава. —' 1312. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А У товаристві лад (?) усяк тому радіє. А Б Порозтають тії білії сніги (?) покриються травицею всі луги. Б В Гули бджоли (?) щебетало птаство. В Г У всякого своя доля і свій шлях широкий (?) той мурує, той руйнує... Г Д Нема без втрати перемоги (?) без горя радості нема. Л 1313. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А 3 усього відчувала (?) сьогодні має статися щось важливе. А Б Нема без втрати перемоги (?) без горя радості нема. Б В Танцюють зорі (?) на мороз чималий показують. В Г Небо все яснішає (?) з-за видноколу показується повний місяць Г Д У гаю, гаю вітру немає (?) місяць високо (?) зіроньки сяють. Д 1314. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Я в давню істину увірував глибоко (?) найвища мудрість в простоті а П високій. бП Б Душевна людина як гарне дерево (?) дає затінок, годує, зогріває. В ^ В Пора до двора (?) сходить місяць і зоря. Г Г Вже купол на Аскольдовій Могилі зійшов хрестом (?) розцвів золото- ДІ квіт! Д В осінній час сім погод у нас (?) сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде. 1315. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Не вчи плавати щуку (?) щука знає цю науку. А Б Так вже склалось (?) все життя плямисте. Б В Прокидалось усе та цвіло навкруги (?) синій пролісок вився з-під снігу. В Г А вгорі вже блідли зорі (?) западала пізня осіння ніч. Г Д Любов і надія не в зорях, не в морі (?) між людьми поради питати! Д 245 1316. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Ще сонячні промені сплять (?) досвітні огні вже горять. А Б Вся природа радіє сонцю (?) сміються поля, дзвенять у повітрі бджо- Б ли, птахи розспівалися в діброві. В В Літо дбає (?) зима поїдає. Г Г Вітри вщухли (?) розп'ялися хрестами вітряки на вигоні. Д Д Вечір в срібній млі розтанув (?) ніч спустилася на землю. 1317. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Бери до серця і затям (?) душа творця не переквітне А Б Гляне (?) холодною водою обіллє. Б В Защебетав соловейко (?) пішла луна гаєм. В Г Подивилась ясно (?) заспівали скрипки. Г Д Засієш вчасно вродить рясно. Д 1318. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Дмухнув вітер понад ставом (?) сліду не стало. А Б Злітає листя з осокора (?) летять листки з календаря. Б В Журиться жайворон-серпень (?) літня пора промина. В Г Садок вишневий коло хати (?) хрущі над вишнями гудуть. Г Д Поети йдуть за горизонт (?) поезія зостається віч-на-віч з вічністю. Д 1319. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Багато снігу (?) багато хліба. А Б Диригент змахнув паличкою (?) у музикантів надулись щоки. Б В Січень без снігу (?) літо без хліба. В Г Март з водою (?) квітень з травою. Г Д Бери до серця і затям (?) душа творця не переквітне. Д 1320. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено) А Метушня слабким притаманна (?) безголосим властивий галас. А Б Спека та польові гарячі вітри пообпалювали дівчат (?) стали вони аж Б чорні. В В Відчинила двері (?) вітер як дмухне, аж засвистів. Г Г Не бійтесь заглядати у словник (?) це пишний яр, а не сумне провалля. Д Д Зійде сонце (?) утру сльози, ніхто не побачить. 246 Складне речення з різними типами синтаксичного зв'язку 1321. Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і без сполучниковим) є речення А Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші А дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза. Б Б Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір. В В Над притомленим завороженим степом стояла така тиша, що було Г чутй, як знизу дихає колос, як згори випадають роси і місячна обніж. Д Г Багряний вечір догорів, і попіл падає на місто, переливається намисто понаддніпрянських ліхтарів. Д Хто чує себе лиш, хто тільки для себе співа, той не ввійде в майбутнє, не прийме сучасне. ч 1322. Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і без сполучниковим) є речення А Я пам'ятаю: йшла весна своїм походом смілим, і по саду лилась вона А квіток зеленим пилом. Б Б То шумів зелений лист, то в вінку мінився злотом ряст весняний, то В золотим дощем лились пісні. Г В Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в доло- Д ні, і падає сон у траву. Г Цей шмат землі, що колесом одкочувався від татарського броду й ко-
зачої долини, і досі не мав власної назви, хоча тут люди не раз знахо-
дили непевний притулок від ординців. Д Був прозорий сонячний ранок, і мовчазні навколишні простори, дбайливо устелені сріблистим сніговим килимом, так ясніли навпро-
ти сонця, що аж сліпило очі. 1323. Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і без сполучниковим) є речення А У городі, де грають струни п'яні, де вічний шум, де вічна суєта, я А згадую слова твої неждані. Б Б Минула тривожна беззоряна ніч, і там, де попелясті сніги єдналися з В небом, почав відділятися світанок. г В С в коханні і будні, і свята, є в ньому і радість, і жаль, бо не можна Д життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. Г Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не шеберхне. ДІ летять гуси, і летять журавлики, і літа мої листом осипаються. 247 1324. Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і без сполучниковим) є речення АІ пахне сіно лугове, і зав'язь в чистих росах зріє, і в кожній гілочці А живе на славний досвіток надія. Б Б Сон літньої ночі колись мені снився, коротка та літняя нічка була, і сон В був короткий, — він хутко змінився і зник, як на сході зоря розцвіла. Г В Сірі тумани курилися над нашою землею, брудні та важкі хмари ви- Д стинали високе небо, холодний вітер переганяв їх з одного боку на другий. Г Я кажу: не було б Дон Кіхотів, вже б давно посивіла земля. Д Ось сонечко світить надворі, сніг біліє, цвірінчать горобці. 1325. Складним з різними типами синтаксичного зв'язку (сполучниковим і без сполучниковим) є речення А Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, ми старієм на рік, і немає А на долю управи. Б Б Навкруги тиша; скрізь ясно; з поля вітерець віє; з гаїв холодок дише. В В А хмара находить, і грім гуркотить, і блискавка хижо моргає. Г ГІ пригадалося йому дитинство: над водами хиляться лози, лелека Д пливе в висоті. Д Ніч темніє, і ясніють зорі, море плаче, й темрява шумить. Речення з прямою і непрямою мовою 1326. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) А Чується немолодий голос хазяйки та двері, двері зачиняйте. А Б Це ти, Андрію спитала з полу мати. Б В Дивіться гукнула тепер ми, як боги! В Г Диктатори, королі, імператори гукали, що вони є символом доби. г Д Диктатори, королі, імператори гукали ми — символ доби. Д 1327. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) А Проводжає мати сина і шепоче мужній будь! А Б Павлюк кричить, щоб він негайно злазив. Хай уже вони, а він куди!? Б В Павлюк кричить негайно злазь! Кажу тобі, негайно! Ну, хай вже ми. В А ти куди, а ти?! Г Г Панове судді, я прошу пробачення сказав Горбань. Д ДІ тукнуло військо хором ми готові йти до бою, краще смерть, ніж віч-
ний сором! 248 1328. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) А Еге подумав Остап так ось воно що!.. А[ Б А де ж батько запитав Дмитро. Б [ В Нам сказали щоб ми йшли своєю дорогою. В Г Нам сказали ідіть своєю дорогою. Г = Д Ні, не клич мене, весно казала я їй не чаруй і не ваб надаремне. Д. 1329. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) А Ти до землі всім серцем прихились мені шепоче рідна Україна. А[ Б Ти все запам'ятала спитав він і додав зустрінемося завтра. Б[ В Ці каже дяк хоч легко умирають. В Г Доводила одна нікчемність підлабузництво — це чемність. Г _ Д Доводила одна нікчемність що підлабузництво — це чемність. Д. 1330. Речення з непрямою мовою (розділові знаки пропущено) А Старенький все ще бубонить про те що коли він у бурсі пізнавав на- А[ уки Афіни й Рим пройшли крізь його руки. Б Б Іде, старенький, все ще бубонить коли я в бурсі пізнавав науки Афіни В й Рим пройшли крізь мої руки. Г В Я — злодійка вимовила стара. Д. Г А весна говорила послухай мене! Все кориться міцній моїй владі. Д Не говори печальними очима те, що бояться вимовить слова. 1331. Правильно оформлено цитату в реченні А В. Сухомлинський писав: що «Без поваги, без любові до рідного сло- А[ ва не може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної куль- Б тури». В Б Улюблений вислів Рильського був: «Сім раз добре подумай про кого- Г = небудь погано, а за восьмим зроби йому хороше». Д -
В Арістотель не приймав учення Платона про ідеї. Платон мені друг, але істина — ще більший мій друг — відомий його афоризм. Г Михайло Коцюбинський... в новелі «Іпіегтегго» писав «Сонце! Я вдячний тобі. Ти сієш у мою душу золотий заспів — хто знає, що вийде з того насіння. Може, вогні?» Д «Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть...» — ці поетичні рядки Тараса Шевченка хвилюють своєю простотою, лі-
ризмом і пронизливим сумом за Україною. 249 1332. Правильно оформлено цитату в реченні А Давно стали крилатими Шевченкові слова: «І чужому научайтесь, й А свого не цурайтесь!» Б Б «Лише праця», — підкреслює Іван Франко, — «світ таким як є зроби- в г ла». 1 В Олесь Гончар писав про І. Котляревського, що «Він невіддільний від Д свого народу й від того ґрунту, що живив його творчість». Г Аналізуючи творчість Лесі Українки, Максим Рильський писав: що «вона почала ліричними поезіями, і ліричної струни не занедбала... до кінця віку». Д Розцвітає людина в щасті, а не в журбі, в світлі, а не в темряві й не-
знайстві, в сім'ї, а не в розлуці, і ніколи не в неволі, — писав О. Дов-
женко в нотатках до багатотомної епопеї про Дніпро «Золоті ворота». 1333. Правильно оформлено цитату в реченні А Шевченко був глибоко переконаний: що український нарід порве А кайдани колоніалізму, тому й заявляв «Встане правда! встане воля!» Б Б Олесь Гончар пише, що Леся Українка: «поряд із Шевченком, Фран- в ком, Панасом Мирним, Коцюбинським... наполегливо розвивала й Г зміцнювала літературну мову...». Д В У статті про О. Кобилянську сказано, що «Класичним зразком алего-
ричної мініатюри є її поезія у прозі «Рожі». Г Життя іде і все без коректур, І як напишеш, так уже і буде. Ліна Костенко Д Рядки з поезії І. Франка «лиш боротись — значить жить»; «книги — морська глибина»; «якби ти знав, як много важить слово» давно вже стали афоризмами. 1334. Правильно оформлено цитату в реченні А Борис Буряк пише: «Що в художній структурі сценаріїв і фільмів А Олександра Довженка завжди присутній сам автор». Б Б Слово для Лесі Українки — це гострий, безжалісний меч..., що здійма в вражі голови з плеч». Г В Шевченкове «.. .треба миром, Громадою обух сталить...» завжди зву- Д чить як гасло. Г Тарас Шевченко вірив у велике майбутнє України й українського на-
роду і палко закликав своїх земляків: «І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває, 250 Того Бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають...» Д Шевченко був глибоко переконаний, що український народ порве кайдани колоніалізму, тому й заявляв: «встане правда! встане воля!» 1335. Правильно оформлено цитату в реченні А Максим Рильський пише, що Леся Українка справжнього друга А знайшла в особі Івана Франка, з яким: «інколи заходила, однак, у го- Б стрі суперечки, хоч ніколи не тратила пошани до геніального стар-
шого товариша». Б «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!» Цими словами Т. Шевчен-
ко став на захист усіх поневолених. В «Мій давній друже! Мушу я з тобою Розстатися надовго»: такими ря-
дками розпочинає Леся Українка елегію «До мого фортепіано». Г Потім філософ здивував його такими словами, скажіть матінці-
цариці, що мені моя сопілка й вівця дорожчі царського вінця. Д «Українське слово не просто заявило про своє воскресіння: воно до-
вело на повен голос, що не підвладне ні русифікації, ні онімечуван-
ню, ні мадяризації, що воно — велике слово великого народу» (Хар-
чук Борис. Слово і народ // Мово рідна, слово рідне!.. —- К.: Веселка, 1989, —С. 155). Ж» •• г . : 2 присудок 3 означення 4 обставина 3 означення 4 додаток 3 додаток 4 прикладка " .--А Б В Г Д • ВЯИКЙ 1336. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 1 підмет А Жити — добро творити. Б Серед неба горить білолиций. В Соняшники заплутались своїми жовтими головами в гіллі. Г Я не міг зігрітися, хоч згинався в три поги-
белі. Д Освітлений вогнями, підходить пароплав «Тарас Шевченко». 1337. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 1 підмет А Вітер вив і сипав холодним дощем. 2 присудок Б Увійшла жінка років тридцяти. В Жнива закінчились. Г Зорі тихо тремтять угорі. Д Пригнічена такими думками, ходила Олена як побита. 1338. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 1 підмет А Старий Кайдаш загадав звечора Кайдашисі 2 присудок та Мелашці гребти сіно. Б Бути людиною — дертись по вертикальній стіні. В Черешні тут росли високі й розкішні. Г Останніми днями у нас погана погода. Д Шевченко як поет відомий в усьому світі. 1339. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 1 підмет А На ній були чобітки з високими каблуками. 2 присудок Б Увечері посумую, а вранці заплачу. В Любові й щастя хочеться людині. Г Непомітно для батьків син став дорослим. Д Життя без книг — це хата без вікна. 3 додаток 4 обставина А Б В Г Д 1 • • • • • 2 3 4 • • • • • ППП А Б В Г Д 1 II II 1 2 П П пп 3 II II 1 4 п п п п А Б В Г Д 3 • • • • 4 • • • • А Б В Г Д 1 2 3 4 252 1340. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. 1 підмет А Пісня і праця — великі дві сили! 2 присудок Б Вона то плавала лебедем, то йшла павою. 3 додаток В Кипіло все напередодні весни. 4 означення Г Ляля вслухалася в небо. Д Завжди величніша путь на Голгофу, ніж тріумфальна хода. 1341. Установіть відповідність Просте речення 1 з відокремленим означенням 2 з відокремленою обставиною 3 зі вставним словом 4 зі звертанням Просте речення 1 з відокремленим означенням 2 з відокремленою обставиною 3 зі вставними словами 4 зі звертанням Приклад А Усі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на шкіпера. Б Тобі, земле моя рідна і велика, матінко велична, мої всі поривання. В На кладці, обнявшись, стояли дві дів-
чини. Г На превеликий жаль, у мене нема зна-
йомих в Кишиневі. Д Налита сонцем і вітрами, хлюпоче вес-
лами весна. Приклад А Мово рідна, слово рідне, хто вас забу-
ває, той у грудях не серденько, але ка-
мінь має! Б В мерзлих галузках дерев шелестів сніг, схожий на крупу. В Всі, крім поранених, підвелись і при-
сунулись до нього. Г Пісня ця, безумовно, великий успіх ав-
торів. Д Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. 1342. Установіть відповідність 2 3 4 А Б В Г Д ии •• и п пп и л_ І І « А Б В Г Д иі_ ИІ _ І _ І ЇЇ І І І І І І І » І « І Ч » А Б В Г Д пп и и н п п п = ^ _ ц и и і і 253 1343. Установіть відповідність Просте речення 1 з відокремленим означенням 2 з відокремленою обставиною Приклад А Зоре моя вечірняя, зійди над горою. Б Небо, ясне і бірюзове, рідко бачили мандрівники. В Далеко-далеко (те знають хіба що леле-
ки) розкидала доля кептарики і сіряки. Г Вершники, здавалось, зрослися з кіньми. Д Старий підводиться, і, не прощаючись, іде, зникає десь внизу за курганом, 1344. Установіть відповідність 3 зі вставним словом 4 зі звертанням Приклад А Десь за ланами гомонів, затихаючи, грім. Б Стривожені світлом, звірятка завору-
шилися. В Слово, моя ти єдиная зброє, ми не по-
винні загинуть обоє! Г Боровсь Еней з своїм, сердега, горем. Д Десь надсадно, як на заріз, ревіло теля, очевидно, загубивши матку. 1345. Установіть відповідність Просте речення 1 з відокремленим означенням 2 з відокремленою обставиною 3 зі вставним словом 4 зі звертанням Просте речення 1 з відокремленим означенням 2 з відокремленою обставиною 3 зі вставним словом 4 зі звертанням Приклад А Мала бідна вдова сина, на ймення Іва-
шко. Б Куди ж мене зовеш, брунатна бджілко? Ві я заснув нарешті, незважаючи на біль. Г Лиш народи, явлені у слові, достойно жити можуть на землі. Д Щоправда, хрумтів на зубах пісок, але на нього не зважали. А Б в Г Д 1 II II 2 II II 3 Л_ І _ 4 ~~ІПИ А Б В Г Д 1 II 1 2 3 п П П 4 II 1 А Б В Г д і 2 II 3 И л _ 4 пп 254 1346. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення Відокремлений член речення 1 означення 2 обставина 3 прикладка 4 додаток А Б В Г Д • • • • • Приклад А Там, замість житечка, в теплее літечко терен зацвів. Б Розрум'янена, ошаліла, Тоня з розгону налітає на брата, кидається йому на шию. В Схилились два самітні клени, читаючи весни буквар. Г Було це в місті Малині, там жив Іван Іванович, районний лікар. Д Ще будем жити ми — і я, і ти! 1347. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення Відокремлений член речення 1 означення 2 обставина 3 прикладка 4 додаток Приклад А Зозулі кували, торкаючи дзьобиками чарівні клавіші неба. Б Мокрі, стомлені, але радісно усміхнені, ми входимо в ліс. В Солідна віком і творчою практикою людина, він був у розпачі. Г Націю творять сукупно всі, навіть ли-
ходії. Д Тепер, замість крила парусника, Тоня й Віталій бачать вдалині темну непору-
шну гору якусь. А Б В Г Д п • 255 Приклад 1348. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення Відокремлений член речення 1 означення А Замість робитися майстрами часу, ми 2 обставина стали його бранцями. 3 прикладка Б Обидва, Круча і Гонтар, охоче приєд-
4 додаток налися до тосту Марії. В Гордий і волелюбний, він нагадував сокола. Г Нічого сидіти, склавши руки. Д І, притомлений Котигорошко, я на гру-
ди землі упаду. 1349. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення Відокремлений А Б В Г Д ї й 2П _ и • • = • ЗІ 1 « і 4 П • • • член речення 1 означення 2 обставина 3 прикладка 4 додаток А Б В Г Д і | і її' п и и ии Приклад А Що страшніше — детектор брехні чи дзеркало правди? Б Увесь світ був як казка, повна чудес. В Похлипавши, гармошка починає снува-
ти й прясти розлогу мелодію. Г За шофера ми поставили тракториста Серьогу, на прізвище Півень. Д Старий зараз ніякої роботи не визнає, крім пасіки. 1350. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення Відокремлений член речення 1 означення 2 обставина 3 прикладка 4 додаток Приклад А 3 доріг життя сховавши втому, я в от-
чий край вернусь назад. Б Переляканий, розтривожений, я вискакую в затоплений місячною повінню двір. В Мені вже, вірите, набридли мандри по чужих краях. Г Заходив серпень — місяць снопів. Д Більш жодного звуку не донеслося, |Крім повівання пахучого повітря в роз-
квітлому гіллі саду. А Б В Г Д і 1 і ^ 1 і і 1 і 256 1351. Установіть відповідність Вид односкладного речення 1 означено-
особове 2 неозначено-
особове 3 узагальнено-
особове 4 безособове Приклад А Тим часом розвиднялося, світало. Б Назриваю в гаю запашного зілля, за-
пашного зілля, вибуялих трав. В На ланах співають ще не часто... Г Зима. Холоднеча. Засніжений ліс. Д Що посієш, те й пожнеш. 1352. Установіть відповідність Вид односкладного речення 1 означено-
особове Приклад А Курява, собачий ґвалт, ревіння верб-
людів, скрипіння гарб. Б Немає мудріших, ніж народ, учителів В Ночвами моря не перепливеш. Г В далекій дорозі найду або долю, або Дніпром ляжу головою. Д На полянах поміж дубами викосили траву. 1353. Установіть відповідність Вид односкладного гт Приклад 2 неозначено-
особове 3 узагальнено-
особове 4 безособове речення 1 означено-
особове 2 неозначено-
особове 3 узагальнено особове 4 безособове А У лузі пахне вогкою травою. Б Уморився, поки хліба наївся. В Давнішу траву згорнули в копички. Г Дай же руку мені, і ходімо у даль. Д Пітьма. Дощ. Приглушений гамір та-
бору. 1354. Установіть відповідність Вид односкладного речення 1 означено-
особове Приклад А Ось місяць, зорі, солов'ї. Б Грудям бракувало повітря. 2 неозначено- В Відмикаю світанок скрипичним клю-
особове чем. 3 узагальнено- Г Покромсали життя моє на частки, на особове тьмяну січку слів і суєти. 4 безособове Д Сійте вчасно — матимете рясно. 1355. Установіть відповідність Вид односкладного речення 1 означено-
особове 2 неозначено-
особове Приклад 3 узагальнено-
особове 4 називне А Відпочити б з дороги. Б Вчись не до старості, а до смерті. В Стою над урвищем у ночі на краю. Г Після цієї розмови діждали неділі. Д Ось ранок. Ясний та погожий ранок. 1356. Установіть відповідність Складне речення 1 складносурядне 2 складнопідрядне 3 безсполучникове 4 складне з різни-
ми видами зв'язку Приклад А Дитинству все казковим видається — не збіднюйте ж душі його красу! Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні зірки, що зриваються і стрімко линуть десь на заставську сос-
нину. В Вода хлюпотіла, розливалася через верх кількома живими цівками. Г Пам'ятай, що легко нам усім буває сплутать щирість і підступність. Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже казку зірка до зорі. 1357. Установіть відповідність Складне речення 1 складносурядне 2 складнопідрядне 3 безсполучникове 4 складне з різними видами зв'язку Приклад А До правди тяжко ми доходим, неправда прийметься за мить. Б Привчав мене батько трудитись до по-
ту, а мати — любити пісні. В Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі. Г Іди туди, де люди творять світло і став-
лять хрест на темне і старе. Д Зліва співали струмки, що збігали з гір, і кожен з них мав свій голос. 1358. Установіть відповідність Складне речення 1 складносурядне 2 складнопідрядне 3 безсполучникове 4 складне з різни-
ми видами зв'язку Складне речення 1 складносурядне 2 складнопідрядне 3 безсполучникове 4 складне з різни-
ми видами зв'язку Приклад А Людині треба, щоб її робота залишала-
ся після неї жити. Б Спустився вечір, і одразу похолодні-
шало, хоч удень була нестерпна спека. В Ні повітря не ворухнеться, ні пташка не защебече. Г Переконатися пора: зробиш зло — не жди добра! Д Ми -— квіти життя! Приклад А Коли почалася гроза, гра припинилась і діти кинулись бігти додому. Б Лиш той творити може, хто любить свій народ. В Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Г На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стого-
лосе в обіймах золотої мли. Д Мені бачиться школа в селі. 1359. Установіть відповідність А Б В Г Д А Б в г Д 1 | II 2 II 3 4 « А Б В Г Д 259 1360. Установіть відповідність Складне речення 1 складносурядне 2 складнопідрядне 3 безсполучникове 4 Складне з різними видами зв'язку Приклад А Запахи фарб злегка паморочили голову і хвилювали, як хвилюють пахощі кві-
тів, навіваючи спогади чи пробуджую-
чи уяву. Б Пожухлий сніг топтала заметіль, і жев-
ріло в снігу багряне листя. В О люди, люди, свою душу не замикай-
те на замки! Г Надходила степова буря; попереду си-
вими кіньми мчали вітри. Д Осінні дрібні дощі падали на сумовито принишклу землю і зелено потемніли води в озерах, коли Михайло і Соломія попрощалися з лісником і лісничихою. 1361. Установіть відповідність Вид підрядного Приклад складнопідрядного речення 1 означальне А Кажуть, начебто араби перші вміли ро-
бити дзиґарі. Б Багато в світі доріг, що ведуть до не-
знаних обріїв. В Коли я тривожуся долями вашими, для мене світлішим стає виднокруг. Г Хоч було холодно, проте хуторяни, жа-
ліючи чоботи, прийшли босі. Д Як тільки літо, так я й в дорогу! 1362. Установіть відповідність Вид підрядного Приклад складнопідрядного речення 2 з'ясувальне 3 обставинне часу 4 обставинне умови 1 означальне 2 з'ясувальне 3 обставинне допустове 4 обставинне умови А Нехай гримлять кайдани, але встають бійці уже нові, ідуть на штурм. Б Коли вона прокинулась, на столі вже горіла свічка. В Добре тому ковалеві, що на обидві ру-
ки кує. Г Я її навчу, як поважати брата. Д Народ сам скує собі долю, аби тільки не заважали. 260 1363. Установіть відповідність Вид підрядного 1 означальне 2 обставинне способу дії 3 обставинне часу 4 обставинне місця Приклад складнопідрядного речення А Швидше в гай зелений, в поле, де пові-
трям тягне з гір. Б Орудував він косою, як добрий маляр пензлем, — легко і вправно. В Вони танцювали доти, доки зовсім по-
томились. Г В важкі хвилини скорбі та недуг я тихо йшов, куди гляділи очі. Д Наговорив стільки, що й в шапку не за-
береш. 1364. Установіть відповідність Вид підрядного Приклад складнопідрядного речення 1 обставинне міри А Наукою доведено, що найкориснішою є трава, з'їдена твариною з коріння. Б Краще смерть, ніж вічний сором! В Щасливий я, що народився на твоєму, Десно, березі. Г Зібралися тут лише для того, щоб ну-
дитися. Д Фрося примовкла і задивилась удаль, на обрій, де пломеніла яскрава зірка. и ступеня 2 з'ясувальне 3 обставинне місця 4 обставинне причини 1365. Установіть відповідність Вид підрядного 1 означальне 2 обставинне мети 3 обставинне часу 4 обставинне наслідкове Приклад складнопідрядного речення А Пішла вночі до ворожки, щоб поворо-
жити. Б Навіть тоді, як людина згорить, совість людини продовжує жить. В Під голубими свіжими грудочками зе-
млі чорніло старе химерне письмо, яким тепер не пишуть до людей. Г Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі. Д Край неба на сході помітно блідне, так що в нього вже можна розпізнати сіру пелену розірваних вітром хмар. А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В г Д 1 и 2 | і 3 4 261 1366. З'ясуйте, який вид підрядного ловного Головне речення 1 Матрос оглянув нас усіх такими радими очима... 2 Вони танцювали доти... 3 ...проте хуторяни, жаліючи чобіт, прийшли босі. 4 Тоді Довженко спитав ... 1367. З'ясуйте, який вид підрядного ловного Головне речення 1 але встають встають уже бійці уже нові, ідуть на штурм. 2 ...чари ночі разом розтанули 3 Чудно було дивитись... 4 Небо і вода поВолі вкривалися позолотою речення можна приєднати до поданого го-
Підрядне речення А з'ясувальне Б означальне В обставинне умови Г обставинне допустове Д обставинне часу А Б В г Д 1 и ь 2 [ л_ 3 і і 4 і і речення можна приєднати до поданого го-
Підрядне речення А з'ясувальне Б означальне В обставинне умови Г обставинне допустове Д обставинне часу А Б В Г Д ї й 2 | | ї й 2 | | II І З | 1 II | 4 | І II 1 А Б В Г Д 1368. З'ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого го-
ловного Головне речення Підрядне речення 1 ...то й поїси в охоту. А з'ясувальне 2 Ніколи не знаєш... Б означальне 3 ...та усе-таки стала неначе пот- В обставинне умови роху Оживати. Г обставинне допустове 4 Під свіжими грудочками землі Д обставинне часу чорніло старе химерне письмо... 1 1 II 1 І І II 1 І \ II 1 ПГ] 1369. З'ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого го-
ловного Головне речення 1 Після дощу розморена земля ле-
жить і слухає... 2 ...я б з них зробила золоту арфу. 3 Зблиснула у світлі фар течія річ-
ки... 4 Людина живе доти... Підрядне речення А з'ясувальне Б означальне В обставинне умови Г обставинне допустове Д обставинне часу А Б В Г Д 1 2 II II II 3 ИППГ 4 • п п г 262 1370. З'ясуйте, який вид підрядного речення можна приєднати до поданого го-
ловного Головне речення 1 Наговорив стільки... 2 ...я б не знала ні туги, ні жалю. 3 Буря розчахнула стару, напівза-
сохлу акацію... 4 Далеко від степу люди чули... Підрядне речення А з'ясувальне Б означальне В обставинне умови Г обставинне допустове Д обставинне міри і ступеню А Б В Г Д 263 НІ. ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання до нього. 1. Галілео Галілей1 (1-5) Галілей народився в італійському місті Пізі 1564 року. Батько майбу-
тнього астронома, Вінченцо Галілей, з бідних дворян, був учителем музики, композитором, знав математику й інші науки. На життя Вінченцо Галілей зароб-
ляв уроками музики, але в країні, де вчителів музики було більше, ніж чоботарів, це давало небагато. А сім'я зростала. (6-9) Галілео був найстаршим сином у сім'ї. Батько примушував хлопця грати на скрипці, розучувати свої композиції, щоб син міг продовжити справу його життя. Але викладача музики з Галілео не вийшло, хоча він і став великим її знавцем. (10-12) Вінченцо, прагнувши знайти вихід із тяжкого становища, віддав хлопчика на виховання до монастиря, де його схиляли прийняти чернецтво. Га-
лілео збунтувався і втік. (13-14) Тоді батькові спало на думку зробити з сина лікаря. Сімнадцятиріч-
ний Галілео стає студентом Пізанського університету. (15-20) Цікаво, що до цього часу юному Галілею зовсім не доводилося ви-
вчати математику, і він абсолютно не був у ній обізнаний. А в університеті май-
бутнім лікарям серед інших навчальних предметів викладали й математику. Но-
ва, досі не знайома йому наука зацікавила юнака, і батько, бачачи захоплення сина, порадив йому познайомитися з творами великих математиків давнини Ев-
кліда і Архімеда. (21-23) Сталося те, чого зовсім не чекав старий Вінченцо: математика ціл-
ком захопила Галілео, він покинув вивчати медицину й заглибився в нову для нього галузь науки. (24-25) У молодого Галілея виявилися незвичайні математичні здібності, праці з математики він читав, як цікаві романи. (26-34) Галілей покинув Пізу й перебрався до Флоренції, де за кілька років до нього оселилася його сім'я. Батько дуже лютував через те, що Галілео поки-
нув медицину, яка обіцяла йому гарний заробіток. Але математика, особливо ге-
1 Зразок тексту демонстраційного варіанту ЗНО 2010 р. 264 ометрія з її послідовністю аксіом і теорем, де все незаперечно витікало одне з другого, зачарувала Галілея. У 19 років він розробляє закони коливання маятни-
ка, а в 22 роки стає одним з найвідоміших учених Італії. І це всього за 7 років від часу, коли він уперше познайомився з математикою! У 25 років Галілео Галілей, медик-недоучка, людина, яка не мала вченого ступеня, очолює кафедру матема-
тики в Пізанському університеті. Згодом він - професор математики в Падуї. (35-37) За цей час молодий науковець зробив низку великих відкриттів у галузі механіки, фізики, математики, астрономії, хоча не публікував їх, бо вони заперечували вчення Аристотеля про будову Землі. (38-47) Захоплення Галілея астрономією почалося, коли він 1609 року діз-
нався, що в Голландії з'явився «прилад-дальновйдець» - телескоп. Як цей при-
лад сконструйований, він не знав, тому сам узявся за його створення. Зробивши телескоп, Галілей першим спрямував його до зірок, саме тому Галілея називають Колумбом неба. Галілео Галілей споглядав Місяць, Юпітер, бачив чотири його супутники, він першим відкрив плями на Сонці, довів, що воно обертається на-
вколо своєї осі. І Земля також, виявляється, обертається навколо своєї осі і на-
вколо Сонця! Ось тоді й з'явилась книга «Зоряний вісник», де вчений розповів про свої дослідження, продовжуючи вчення Ніколая Коперника та Джордано Бруно. (48-54) Проте наукові знахідки Галілео Галілея суперечили загальноприй-
нятому вченню про будову Землі і Всесвіту, тому незабаром він був схоплений інквізицією. Тюрма, допити, погрози, тортури... Під страхом жахливої смерті 70-літнього Галілео Галілея змусили зректися своїх наукових поглядів, визнати, що Земля — твердь і не обертається навколо Сонця. Хворий, змучений старець не витримав тортур. Але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, Гаілілей ту-
пнув ногою й вигукнув: «І все ж вона обертається!» (55-56) Помер Галілео Галілей 1642 року і в останні роки перед смертю встиг багато зробити для науки (з журналу). 1371. За стильовими ознаками текст є А художнім А Б розмовним Б В науково-популярним В Г публіцистичним , Г 1372. За типом мовлення текст є А описом АІ І Б розповіддю Б В роздумом В Г поєднанням кількох типів Г • • • 265 1373. Речення «Але, кажуть, прочитавши текст свого зречення, Галілей тупнув ногою й вигукнув: «І все ж вона обертається!» виконує роль А елементу розвитку дії А Б кульмінації Б В розв'язки В Г епілогу г 1374. У тексті Галілея названо Колумбом неба, бо він А створив телескоп А Б довів, що Сонце обертається навколо своєї осі Б В був видатним астрономом свого часу В Г першим спрямував телескоп у небо г 1375. На думку автора тексту, Галілей увійшов в історію як приклад людини, яка А через страх перед небезпекою поступається принципами Б домоглася ще з дитинства обраної мети В присвятила своє життя боротьбі за справедливість Г попри все впевнена у власній правоті 1376. Підхід Галілея до вибору життєвого шляху відображає прислів'я А «Де родився, там і згодився». Б «Яблуко від яблуні недалеко падає». В «У кожного своя доля». Г «Біда навчить коржі з маком їсти». 1377. У реченні «У 25 років Галілео Галілей, медик-недоучка, людина, мала вченого ступеня, очолює кафедру математики в Пізанському універ-
ситеті» вислів «медик-недоучка» вжито з метою А глузування з рівня освіти молодого Галілея А Б захоплення швидким опануванням юнака науками Б В нейтральної характеристики біографічного факту В Г обурення діями керівництва Пізанського університету Г 1378. Поштовхом до захоплення Галілея астрономією можна вважати А зацікавлення математикою А Б появу телескопа Б В поради батька В Г навчання в університеті Г АП бП в П Г П яка не 266 Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання до нього. 2. Книга всіх часів і народів (1-4) Біблія — священна книга іудеїв та християн, релігійна, історична, філо-
софська та літературна пам'ятка, яка за кількістю видань та читачів в усьому світі не має собі рівних. Біблію називають «Святим Письмом», «Словом Божим», «Одкровенням», «Книгою Книг», «Книгою спасіння» тощо. (5-12) Спершу біблійні тексти записували на папірусі. Через старовинне фінікійське місто Бібліос, розташоване біля гірського масиву Лівану, єгиптяни постачали грекам папірус. Цей матеріал греки називали «біблос», а зшиті докупи аркуші папірусу — «бібліон» (книга). Отже, слово «біблія» — це форма множи-
ни від «бібліон», яка означає «книги», «зібрання книг». І справді, Біблія — це майже ціла бібліотека в одній палітурці. За релігійними уявленнями, біблійні книги вважають «богонатхненними», тобто стверджується, що авторів цих текс-
тів надихнув на їх написання сам Бог. (13-17) Біблійне зібрання поділяють на Старий та Новий Заповіти. Йдеться про «заповіти», або «завіти» (це слово означає «угода», «союз»), неодноразово укладені Богом із людьми: спочатку з Адамом і Свою після їхнього гріхопадіння, потім із Ноєм після всесвітнього потопу, далі з Авраамом — патріархом (родона-
чальником) єврейського народу і т. д. (19-23) Прийнято вважати, що понад 3000 років тому легендарний пророк Мойсей у результаті одкровення на горі Синай отримав від Бога підтвердження раніш укладеного Заповіту з народом Ізраїлевим. За переказами, натхненний Бо-
гом, Мойсей створює перші п'ять книг Старого Заповіту: Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзакония. Це так звані книги Закону, або П'ятикнижЖя. (24-30) Другу частину Старого Заповіту становлять історичні книги (книги Судців, Рут, Саму'ша, Царів, Хронік, Юдити, Естер тощо), третя складається з книг повчально-поетичного характеру (Іова, Псалмів, Приповідок Соломонових, Еклезіаста, Пісні над Піснями тощо), а до складу четвертої входять книги про-
років— чотирьох «великих» (Ісаї, Сремії, Єзекиїла, Даниїла) та дванадцяти «малих» (цей поділ пов'язаний не зі значенням діяльності пророків, а лише з об-
сягом їхніх творів). (31-35) У Новому Заповіті йдеться про заповіт, укладений Богом з усім людством через свого сина Ісуса Христа. У цій частині Біблії зібрано писання, які оповідають про діяння Ісуса Христа та його учнів-апостолів, викладають ос-
нови християнського віровчення та оповідають про початок історії християнсь-
кої церкви. (36-41) Новий Заповіт складається з чотирьох Євангелій, історичної книги «Діяння Апостолів», 21 послання апостолів та пророчої книги — Апокаліпсису («Одкровення Іоанна Богослова»). Книги Нового Заповіту були остаточно офо-
267 рмлені в єдине ціле у II ст. н. е. й канонізовані (затверджені) у 364 р. Особливе місце у Священному Писанні посідають тексти Євангелій, написаних чотирма авторами: Матвієм, Марком, Лукою та Іоанном. (42-45) Апостол Матвій (колишній збирач мита) був свідком багатьох чу-
дес, здійснених Ісусом, він проповідував благу звістку іудеям Палестини. Сам єврей, він і писав своє Євангеліє передусім для євреїв, тому часто посилався на Старий Заповіт, знайомий кожному єврею з дитинства. (46-49) Євангеліст Марко проповідував у Римі. Він був першим Александ-
рійським єпископом і загинув смертю мученика. Марко писав для язичників, які навертались у християнство, тому текст його Євангелія найкоротший. (50-54) Третій євангеліст, Лука, мав блискучу освіту, був лікарем. Вірний супутник апостола Павла, він написав Євангеліє згідно з проповідями свого вчи-
теля. Лука писав грецькою літературною мовою, він першим зобразив Богоро-
дицю. Його Євангеліє найбільш поетичне, образне та містить чимало історичних подробиць. (56-59) Іоанн Богослов був одним з найулюбленіших учнів Ісуса. Він писав своє Євангеліє, ознайомившись з трьома іншими, тому опускав деякі подробиці, зосереджуючись на поясненні сенсу подій, їхній філософській, богословській глибині. (60-70) Від найдавніших часів до наших днів різні види мистецтва, зокрема й художня література, черпають зі Святого Письма теми, сюжети, мотиви й об-
рази, переробляючи та переосмислюючи їх. На біблійні теми написано чимало поем, п'єс, романів та оповідань багатьма мовами світу. Біблійні персонажі від-
давна збуджують творчу уяву письменників та стають героями літературних творів найрізноманітніших напрямків і жанрів, від релігійно-повчальних опо-
відей і лірики до історичного роману та творів новітньої доби. Не менший вплив мала Біблія на європейську музику. Біблійним темам присвячені меси, ораторії, кантати, опери та інші музичні твори. Біблія також була і є джерелом натхнення для скульпторів і художників багатьох країн і націй. (71—75) Цілком закономірно, що Біблію вважають «книгою всіх часів і народів», «Книгою Книг», адже вона є невичерпним джерелом мудрості для ба-
гатьох поколінь. Її гуманістичні ідеї та образи протягом багатьох століть зали-
шаються моральними орієнтирами і знаходять втілення у численних творах світової культури (з підручника). ' 1379. За стильовими ознаками текст є А художнім АІ Б розмовним Б _ В науково-популярним В = Г публіцистичним Г|— 268 1380. За типом мовлення текст є А описом АІ | Б розповіддю БІ | В роздумом в П Г поєднанням кількох типів Г О 1381. Речення «Цілком закономірно, що Біблію вважають «книгою всіх часів і народів», «Книгою Книг», адже вона є невичерпним джерелом мудрості для багатьох поколінь» виконує роль А елементу розвитку дії А[ Б кульмінації Б| В розв'язки в П 1 епілогу г П 1382. Біблію називають «Книгою Книг», адже вона А величезна за обсягом А Б має надзвичайно цікавий сюжет Б В має незліченну кількість персонажів В Г є невичерпним джерелом мудрості для багатьох поколінь Г 1383. Біблія є священною книгою А мусульман та будистів А і Б іудеїв і християн БІ В мусульман та іудеїв в П Г будистів, іудеїв і християн Г П 1384. Слово «заповіт» у назві Старого і Нового Заповітів означає А тестамент, остання воля а| Б угода, союз В обітниця в П 1 спадок г П 1385. Авторами чотирьох Євангелій є А Матвій, Марк, Лука, Іоанн Предтеча АП Б Ісая, Єремія, Єзекиїл, Даниїл Б П В Матвій, Марк, Лука, Іоанн Богослов в П Г Соломон, Давид, Ісус Христос, Мойсей г П 1386. Друга назва Апокаліпсису А «Приповідки Соломонові» А| Б «Діяння Апостолів» В «Пісня над Піснями» в П Г «Одкровення Іоанна Богослова» г П 269 Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання до нього. 3. Батько трагедії (1-7) Есхіла, одного з найвидатніших давньогрецьких трагедіографів, нази-
вають «батьком трагедії». Відомостей про славетного драматурга збереглось дуже мало. Він походив з аристократичної родини, брав участь у бурхливому політич-
ному житті Греції, був учасником греко-перських воєн. Есхіл написав понад 90 п'єс, проте до нас дійшло лише 7 трагедій («Плакальниці», «Перси», «Семеро проти Фів», «Прометей закутий», «Агамемнон», «Хоефори», «Евменіди») і деякі уривки. У змаганнях трагедіографів Есхіл здобув 13 перемог. (8-12) Більшість трагедій Есхіла написані на міфологічні сюжети. У них порушуються проблеми правди, обов'язкового покарання злочинця за пролиту кров, родової помсти і прокляття, яке тяжіє над родом. У своїх трагедіях Есхіл прославляв силу розуму, незламність людського духу, велич героїв, які повста-
ють проти тиранів. (13-23) Найвеличнішою трагедією Есхіла є «Прометей закутий», що входи-
ла до трилогії про Прометея («Прометей-вогненосець», «Прометей закутий», «Звільнений Прометей»), 3 першої та останньої частини до нас дійшли тільки невеликі уривки. Для сюжету п'єси Есхіл використав відомий давньогрецький міф про богоборця і захисника людей Прометея, який викрав на Олімпі вогонь і віддав його людям, навчив їх будувати світлі житла, плавати на човнах, напина-
ти вітрила, полювати, приручати тварин, лікувати хвороби, знаходити шлях за зорями і летом птахів, навчив видобувати золото і мідь, користуватися дарами природи. Зевс, розлючений Зухвалістю Прометея, велів прикувати титана до Ка-
вказької скелі. Щоранку величезний орел викльовував йому печінку, яка щоночі відростала для Нових катувань. (24-34) Створений поетом образ Прометея вражає могутніми пристрастями і думками, на які здатна лише титанічна натура. Він стає уособленням поступа-
льної ходи суспільства, яскравим виявом людської цивілізації. Єдиний з богів, він не тільки прийшов на допомогу людям і врятував їх від загибелі, підготовле-
ної безжальним Зевсом, але й дав їм вогонь пізнання, розум і кмітливість, пись-
менність і рахунок, навчив їх ремесел і наук. Якщо в міфі про Прометея втілені творчі зусилля людини в її боротьбі із силами природи, то в трагедії Прометей перетворюється на борця з тиранією Зевса, який невинно страждає за все те доб-
ре, що приніс людям. У його титанічних рисах відчувається прагнення поета по-
казати невичерпні можливості людини, яка, підкорюючи природу, самоствер-
джується як особистість. (35-42) Шляхетний і непохитний Прометей протистоїть брутальній і жорс-
токій Владі, підступному прислужникові богів Гермесу, самому Зевсові. Зевс-
тиран жодного разу не з'являється на сцені, але його присутність відчувається 270 повсякчасно — і у викривальних промовах Прометея, і у словах заляканих Оке-
анід, і в стражданнях нещасної Іо (за те, що її покохав Зевс, ревнива Гера перет-
ворила її на корову, переслідувану злим ґедзем). Есхіл першим увів у трагедію прийом контрасту — великодушний Прометей протиставляється безжальному і жорстокому Зевсові. (43^47) Своєю трагедією Есхіл порушував болючі питання своєї доби. Він підкреслював, що бурхливий розвиток афінської культури, піднесення філософ-
ської думки протистоїть дикому варварству минулих епох. Його Прометей — символ нескореності духу, безкомпромісності; він знає, що на нього чекає в майбутньому, але не поступається своїми ідеалами. (48-60) Есхіл зробив величезний внесок у розвиток трагедії, перетворивши її на важливий суспільний жанр мистецтва, на першорядний за значенням засіб ідейного впливу на співгромадян. Його трагедія не залишилася сталою, застиг-
лою, а постійно розвивалася, ускладнювалася. Есхіл уперше вводить прийоми, що стали надбанням драматургії нових часів. Зокрема, він перший використав формулу трагічного мовчання, пісні хору в його трагедіях часто створюють ат-
мосферу жаху на сцені, тобто чекання чогось страшного і неминучого. Поет по-
чав вживати прийоми контрасту, трагічної іронії. Він уміло використовував про-
роцтва і віщування, щоб заново створювати напруження на сцені, викликати жах у глядачів. Його мова сповнена архаїзмів і новотворів, епічних порівнянь, пое-
тичних епітетів, яскравих метафор, внутрішніх рим і звукопису. Крім того, вва-
жається, що Есхіл уперше запровадив у театрі декорації, мальовані маски з вира-
зом трагічних настроїв людини, а також котурни {з підручника). 1387. За стильовими ознаками текст є А художнім АІ Б розмовним Б _ В науково-популярним В _ Г публіцистичним М— 1388. За типом мовлення текст є А описом ' АІ Б розповіддю Б _ В роздумом В _ Г поєднанням кількох типів Г — 1389. У своїх трагедіях Есхіл прославляв А брутальну і жорстоку владу А| Б піднесення філософської думки Б П В красу і гуманні закони Афін В П Г силу розуму, незламність людського духу, велич героїв, які повс- ГІ— тають проти тиранів. 271 1390. Вислів «титанічна натура» у сучасній українській мові означає А людина виняткового розуму й обдарованості Б людина, яка долає всі труднощі В людина, яка не боїться можновладців Г людина, що стоїть врівень з богами 1391. У тексті «титанічною натурою» названо А Есхіла А Б Прометея Б В Зевса В Г Гермеса 1392. Найвеличнішою трагедією Есхіла є А «Прометей закутий» А Б «Прометей-вогаеносець» Б В «Семеро проти Фів» В Г «Звільнений Прометей» Г 1393. Чим міфологічний Прометей відрізняється від Есхілового? А Прометей прийшов на допомогу людям і врятував їх від загибелі Б Прометей дав людям вогонь пізнання, розум і кмітливість, пись-
менність і рахунок В Прометей бореться з тиранією Зевса й невинно страждає за все те добре, що приніс людям Г Прометей навчив людей ремесел і наук 1394. Про значення творчості Есхіла для розвитку давньогрецької трагедії йдеться у рядках А 1-7 АЩ Б 24-34 Б С В 48-60 ВЦ Г 35-42 Г С 272 Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання до нього. 4. Що таке Україна? (1-4) Україна — це земля, де живуть українці. Вона є всюди там, де гомо-
нить наша рідна українська мова й пісня, всюди там, де люди пам'ятають про спільну минулу долю й недолю, всюди там, де люди бережуть давній український звичай, всюди там, де люди хочуть свобідного українського життя. (5-11) Україна — це великий, багатий і славний колись край. Широко й да-
леко Простятся він — на тисячі дві верстов вздовж, близько однієї - впоперек. Від швидкої річки Попраду і болотяного Вепру простягається Ук р а ї н а п о дале-
кий, рудими степами оточений Каспій, від гарячого угорського низу й лісових верхів Карпат аж поза рибний Дін, від темних борів Біловезької Пущі аж по вічно кригою скутий Кавказ, від бездонних боліт Полісся до сонячних берегів Чорного моря. (12-27) Багато-багато в Україні земель, міст, містечок, сіл. Є в Карпатських горах згорена Лемківщина, бідна Бойківщина і бадьора Гуцульщина; є під Кар-
патами багате на сіль і нафту Підгір'я, де лежать старі українські княжі міста Перемишль і Галич; є Розточчя зі славним Львовом, нещасна Холмщина з Хол-
мом; є лісове Підлясся з міцним Берестом, є болотяне Полісся з Пинськом і Мо-
зирем; є стара Волинь з Володимиром і Кременцем, Луцьком і Житомиром; є родюче Поділля з Тернополем, Кам'янцем і Могилевом; є багата на садовину Бесарабія; є вкрита старими городищами й могилами Київщина з золотоверхим Києвом, гетьманським Чигирином та святою кожному з нас Тарасовою могилою коло Канева; є Чернігівщина, Полтавщина й Харківщина з безліччю давніх ко-
зацьких міст; є Донеччина з великими шахтами вугля й заліза; є Слобожанщина, що сягла аж за Дін під Курськ та Воронеж; є давня запорізька земля у Херсонщині, Катеринославщині й Таврії, де на місцях давньої Запорізької Січі «мудрий німець картопельку садить», а над морем розсілись міста Одеса, Миколаїв, Херсон, Таганрог, Ростов; є й татарський колись Крим і підкавказька козацька Кубанщина, Чорноморія й Ставропільщина. (28-32) Хто перелічить ті міста, містечка, села, слободи, хутори! Хто про них усіх докладно розкаже! Грубезної книги на це треба й не одної! Велика Україна, у півтора рази більше Німеччини або Франції, на третину більше Англії. Та й куди багатша! Було б де розжитись на славу, і дивувався б цілий світ, як то щасливо живеться українському народові. (33-40) Правда! Та й тепер дивується весь світ, але лиш українській неволі, українським злидням! Бо сидить український народ на ланах родючих, на багат-
ствах великих, над величними суднохідними ріками й морями, над великими торгівельними шляхами. Та й що йому з того? Від віків різні чужинці пасуться його 273 потом і кров'ю, його хлібом, худобою, його лісом і пасікою, його вугіллям і залізом. А український народ останню, кров'ю прикипілу сорочку для них з плеча здіймає, останню ложку страви їм від дає, сам з голоду й холоду гине або йде в далеку чужи-
ну шукати долі: в Канаду, Бразилію, Сибір, Туркестан (зі статті С. Руднщького «Чому ми хочемо самостійної України» (1916р.) 1395. За стильовими ознаками текст є А художнім а П Б розмовним БІ В науково-популярним В С Г публіцистичним , г Щ 1396. За типом мовлення текст є А описом а(П Б розповіддю В роздумом в П Г поєднанням кількох типів Г П 1397. Речення «А український народ останню, кров 'ю прикипілу сорочку для них з плеча здіймає, останню ложку страви їм віддає, сам з голоду й холоду гине або йде в далеку чужину шукати долі: в Канаду, Бразилію, Сибір, Туркестан» виконує роль • • • • А елементу розвитку дії А Б кульмінації Б В розв'язки В Г епілогу ^ 1398. Україна, за текстом, простягається А від Дніпра до Кавказу А Б від Попраду і Вепру до Каспію Б В від Сяну до Дону В Г від Дністра до Дніпра Г 1399. Про які історичні українські землі не згадано в тексті? А Лемківщина " А Б Слобожанщина Б В Таврія В Г Брацлавщина Г 1400. Які землі входили до Запорізької Січі? А Херсонщина, Катеринославщина й Таврія А|~~| Б Кубанщина, Ставропільщина та Чорноморія Б Ц В Донеччина, Луганщина та Черкащина Г Чернігівщина, Полтавщина та Харківщина г П 274 1401. Що С. Рудницький називає Україною? А Україна — це територія, окреслена відповідними географічними назвами на карті Б Україна — це Малороссія, частина Росії В Україна — це земля, на якій живе український народ зі своєю мо-
вою, культурою та традиціями Г Україна — це простір, відмежований кордонами від інших дер-
жав 1402. Чим українці дивують світ найбільше? А незліченними природними багатствами Б своїм мистецтвом співу В працьовитими людьми Г своїми злиднями 1403. У чому полягає причина такого становища українського народу? А тому що від віків різні чужинці пасуться його потом і кров'ю, його хлібом, худобою, його лісом і пасікою, його вугіллям і залізом Б тому що сидить український народ на ланах родючих, на багатст-
вах великих, над величними суднохідними ріками й морями, над великими торгівельними шляхами В тому що на місцях давньої Запорізької Січі «мудрий німець кар-
топельку садить» Г тому що Україна у півтора рази більша від Німеччини або Фран-
ції й на третину більша від Англії Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання до нього. 5. Гуманітарна аура нації (1-4) Кожна нація повинна мати свою гуманітарну ауру, тобто комплекс наук, що охоплюють всі сфери суспільного життя, включно з освітою, літерату-
рою, Мистецтвом, — в їхній інтегральній причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно національному варіанті. (5-8) Якби українці не були нацією, то вони давно були б уже не українці. Одначе був же якийсь божественний вітер, що кидав покоління за поколінням на боротьбу саме за цей народ, за цей шматок землі, який Бог на планеті подарував українцям. (9-17) І ще одне... Коли ми чуємо: Іспанія, іспанці, — які це у нас викликає асоціації? Ну, звичайно ж, Лопе де Вега, Кальдерон, Сервантес, Гойя, музей Прадо, Федеріко Гарсіа Лорка. Але ж, дозвольте, а вогнища інквізиції, а Торкве-
мада, а конкістадори, а вигнання євреїв з Іспанії, а диктатура генерала Франка? Це теж Іспанія. Але чому образ нації визначається не цим? Чому домінує літера-
тура, культура, мистецтво? Ми знаємо поезію Хіменса. Ми знаємо полотна Ель Греко. Ми знаємо музику Сарасате. Ось що створює ауру нації. І то аж таку, що француз Бізе пише оперу про іспанську циганку за новелою француза Меріме. Американець Хемінгуей пише «Фієсту». (18-23) Або німці. Нація філософів і композиторів, хіба не так? Хто дав сві-
тові Бетховена, Гете, Шіллера, Гегеля, Канта, Ніцше? І хоч Бухенвальд недалеко від дуба Гете, і дуб той спиляний, і солдати вермахту відкривали на тому пні бляшанки, — все одно, не Гітлер визначає образ нації з його Геббельсом, що ха-
пався за пістолет при слові «культура», і не Ельза Кох, а доктор Фауст і Лореляй над Рейном. (24-32) Та ж Росія з її вічними смутами, з її напівбезумними царями й ген-
секами, з її темним, забитим народом — «где народ, там і стон», «Россия, нищая Россия», «Царь да Сибирь, да Ермак, да тюрьма», «вольному сердцу пошто твоя тьма?» Одначе ж не тьма визначає у світі її гуманітарну ауру. Світ добре знає, що це держава небезпечна, антигуманна, але вона має свій імідж, тому що у неї були прекрасні вчені й мислителі, письменники й композитори. Бо хоч декабри-
стів запроторили у Сибір, хоч російські поети стрілялись і вішались, хоч Толс-
тому оголосили анафему, а Сахарова вислали у Нижній Новгород, — саме вони створили ауру нації, а не її дикі й підступні правителі. (33-40) Ще Гельвецій помітив цю рятівну властивість людства. «Ім'я Кон-
фуція, — писав він,— більш відоме й шановане у Європі, ніж ім'я будь-якого з китайських імператорів». Ще в античному світі знали цю силу мистецтва й нау-
ки. І найрозумніші з тодішніх державних мужів дбали не лише про свій політич-
276 ' ний авторитет, а й про своє, так би мовити, культурно-політичне реноме. Вони знали, що саме література й мистецтво дарують безсмертя, бо тривають у часі. Гуманісти розробили ідею історичного безсмертя. Де вже ті давні греки, де рим-
ляни, а історичне безсмертя їм гарантоване на віки. (41-46) Над Скандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть заво-
рожуюча аура музики Гріга, Сібеліуса, дивовижних казок Андерсена. На іншому континенті маленька Колумбія підсвічена аурою Маркеса. Чи ж треба казати, що Англія — це Шекспір, Байрон, Шеллі? Що Франція — це Вольтер, Бальзак, Рус-
со, Аполлінер? Що Італія — це нація Данте і Петрарки, Рафаеля і Мікеланджело. Бо не квадратне ж підборіддя дуче визначає її обличчя, а її художники й поети. (47-50) А чому б у таких самих діоптріях не подивитися на Україну? Якщо десь у світі чують — Україна, українці, які це асоціації викликає там? Хіба це не правомірне запитання? Ми вже держава. Тож чи не час замислитись, хто ми в очах світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому? (за Ліною Костенко). 1404. За стильовими ознаками текст є А розмовним Б публіцистичним В науково-популярним Г художнім 1405. За типом мовлення текст є А описом А(~] Б розповіддю БІ І В роздумом Г поєднанням кількох типів г Ц 1406. Стильові ознаки тексту подано в рядку А уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність, точність, А обґрунтованість викладу Б Б повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних В речень, питань, уживання суспільно-політичної лексики, емоцій-
но забарвлених слів, фразеологізмів В широке вживання побутової лексики, емоційно забарвлених і просторічних слів, неповних речень Г переважання стилістично нейтральних мовних засобів, уживання канцелярської лексики, відсутність емоційно забарвлених слів, гранично точний виклад Г 277 1183. Виділені слова є однорідними означеннями в реченні А гіпотетичне поле, яке створюється живим організмом; біополе Б психологічний вплив кого-небудь на тих, хто їх оточує В обличчя, імідж Г особливий медичний стан 1408. Хто творить ауру нації? А політики Б історики В можновладці Г митці 1409. Італія — це нація А Гріга, Сібеліуса, Андерсена Б Вольтера, Бальзака, Руссо, Аполлінера В Шекспіра, Байрона, Шеллі Г Данте і Петрарки, Рафаеля і Мікеланджело 1410. Що дарує історичне безсмертя? А політичний авторитет Б література й мистецтво В багатство і влада Г участь у війнах 1411. Основну думку автора висловлено в рядку А Тож чи не час замислитись, хто ми в очах світу і яку маємо ауру, а якщо не маємо, то чому? Б Ще в античному світі знали цю силу мистецтва й науки. В Не Гітлер визначає образ нації з його Геббельсом, що хапався за пістолет при слові «культура», і не Ельза Кох, а доктор Фауст і Лореляй над Рейном. Г Над Скандинавським півостровом, як північне сяйво, стоїть заво-
рожуюча аура музики Гріга, Сібеліуса, дивовижних казок Андер-
сена. 278 ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ I А. 2 Г. З А. 4 Б. 5 В. 6 А. 7 Г. 8 Б. 9 Г. 10 А. I I В. 12 Г. 13 В. 14 Б. 15 Г. 16 А. 17 Б. 18 В. 19 А. 20 Б. 21 Г. 22 А. 23 Г. 24 В. 25 Б. 26 Б. 27 А. 28 Г. 29 А. ЗО А. 31 Б. 32 А. 33 Г. 34 Б. 35 Б. 36 А. 37 В. 38 Б. 39 Д. 40 Г. 41 Б. 42 А. 43 В. 44 Д. 45 Г. 46 Б. 47 А. 48 В. 49 Г. 50 А. 51 Б. 52 Д. 53 В. 54 Д. 55 Г. 56 А. 57 В. 58 Б. 59 Г. 60 А. 61 Д. 62 Б. 63 Г. 64 В. 65 Д. 66 А. 67 В. 68 Б. 69 Д. 70 Г. 71 А. 72 Б. 73 Д. 74 А. 75 В. 76 Г. 77 Г. 78 Д. 79 Б. 80 В. 81 В. 82 Д. 83 Б. 84 А. 85 Б. 86 А. 87 Д. 88 Б. 89 В. 90 Г. 91 А. 92 В. 93 Г. 94 Б. 95 Д. 96 А. 97 В. 98 Г. 99 Б. 100 Д. 101 Б. 102 А. 103 Г. 104 В. 105 Д. 106 А. 107 В. 108 Б. 109 Д. 110 Г. I I I А. 112 Б. 113 Д. 114 В. 115 Г. 116 Б. 117 А. 118 В. 119 Д. 120 Г. 121 Б. 122 А. 123 В. 124 В. 125 Г. 126 А. 127 Д. 128 Б. 129 Г. 130 Д. 131 А. 132 Ё. 133 В. 134 Г. 135 Д. 136 Д. 137 А. 138 Б. 139 В. 140 Г. 141 А. 142 Б. 143 Б. 144 В. 145 Д. 146 Г. 147 А. 148 В. 149 Д. 150 Г. 151 А. 152 Б. 153 В. 154 Д. 155 Г. 156 А. 157 В. 158 Б. 159 Д. 160 Г. 161 А. 162 В. 163 Г. 164 Б. 165 Д. 166 А. 167 Б. 168 Д. 169 Г. 170 В. 171 А. 172 А. 173 Б. 174 В. 175 Г. 176 Д. 177 Д. 178 Б. 179 В. 180 Г. 181 Б. 182 А. 183 В. 184 Д. 185 Г. 186 А. 187 В. 188 Б. 189 Г. 190 Д. 191 А. 192 Б. 193 В. 194 А. 195 Г. 196 Д. 197 Б. 198 Д. 199 В. 200 Г. 201 А. 202 Г. 203 Б. 204 Д. 205 В. 206 А. 207 Б. 208 В. 209 Д. 210 А. 211 Г. 212 В. 213 Б. 214 Д. 215 Г. 216 А. 217 А. 218 Б. 219 Б. 220 В. 221 Г. 222 Д. 223 Д. 224 В. 225 Г. 226 А. 227 В. 228 Б. 229 Д. 230 Г. 231 А. 232 Д. 233 В. 234 Б. 235 Г. 236 Б. 237 В. 238 Д. 239 А. 240 Г. 241 А. 242 Г. 243 Б. 244 В. 245 Д. 246 Б. 247 Г. 248 А. 249 В. 250 Д. 251 Д. 252 Б. 253 В. 254 Г. 255 А. 256 А. 257 Г. 258 Б. 259 Д. 260 В. 261 Б. 262 Д. 263 В. 264 Г. 265 А. 266 А. 267 Б. 268 В. 269 Д. 270 Г. 271 А. 272 В. 273 Б. 274 Г. 275 Д. 276 В. 277 Б. 278 Г. 279 Д. 280 А. 281 А. 282 Б. 283 Г. 284 В. 285 Д. 286 А. 287 В. 288 Б. 289 Г. 290 Д. 291 Д. 292 Б. 293 А. 294 В. 295 Г. 296 Д. 297 Б. 298 А. 299 В. 300 Г. 301 А. 302 Б. 303 А. 304 В. 305 Г. 306 А. 307 А. 308 Б. 309 Г. 310 В. 311 Б. 312 А. 313 Г. 314 В. 315 Д. 316 А. 317 В. 318 Д. 319 Г. 320 Б. 321 Д. 322 Г. 323 А. 324 Б. 325 В. 326 Д. 327 А. 328 В. 329 Г. 330 Б. 331 А. 332 Б. 333 Д. 334 Г. 335 В. 336 Д. 337 А. 338 Б. 339 Г. 340 В. 341 А. 342 В. 343 Г. 344 Д. 345 Б. 346 А. 347 Г. 348 Б. 349 В. 350 А. 351 В. 352 А. 353 Б. 354 А. 355 Г. 356 А. 357 Б. 358 А. 359 В. 360 Г. 361 Б. 362 А. 363 В. 364 А. 365 Г. 366 В. 367 А. 368 Б. 369 А. 370 Г. 371 Б. 372 В. 373 А. 374 Г. 375 А. 376 А. 377 Б. 378 В. 379 Г. 380 А. 381 Б. 382 В. 383 А. 384 Г. 385 А. 386 А. 387 Б. 388 В. 389 Г. 390 А. 391 А. 392 Б. 393 В. 394 Г. 395 А. 396 А. 397 В. 398 Б. 399 А. 400 Г. 401 А. 402 В. 403 Б. 404 Г. 405 А. 406 Б. 407 А. 408 В. 409 А. 410 Г. 411 А. 412 Б. 413 Д. 414 В. 415 Г. 416 Б. 417 А. 418 Г. 419 В. 420 Д. 421 Б. 422 А. 423 В. 424 Д. 425 Г. 426 Б. 427 А. 428 Д. 429 В. 430 Г. 431 Б. 432 Д. 433 В. 434 Г. 435 А. 436 Д. 437 А. 438 В. 439 Б. 440 Г. 441 А. 442 Б. 443 В. 444 Г. 445 А. 446 Б. 447 А. 448 В. 449 А. 450 Г. 451 А. 452 В. 453 Б. 454 А. 455 Г. 456 Б. 457 А. 458 А. 459 В. 460 Г. 461 Б. 462 В. 463 А. 464 Г. 465 А. 466 Б. 467 А. 468 А. 469 В. 470 Г. 471 Б. 472 Г. 473 В. 474 А. 475 А. 476 А. 477 Б. 478 В. 479 А. 480 Г. 481 А. 482 Б. 483 В. 484 Г. 485 А. 486 А. 487 А. 488 Б. 489 Г. 490 В. 491 Б. 492 А. 493 В. 494 А. 495 Г. 496 А. 497 Б. 498 В. 499 А. 500 Г. 501 А. 502 А. 503 В. 504 Б. 505 Г. 506 А. 507 А. 508 В. 509 Г. 510 Б. 511 А. 512 В. 513 Б. 514 А. 515 Г. 516 А. 517 А. 518 Б. 519 В. 520 Г. 521 Б. 522 А. 523 В. 524 А. 525 Г. 526 Б. 527 А. 528 В. 529 А. 530 Г. 531 А. 532 В. 533 Г. 534 А. 535 Б. 536 В. 537 А. 538 Б. 539 Г. 540 А. 541 Б. 542 А. 543 В. 544 Г. 545 А. 546 В. 547 А, 548 Б. 549 Г. 550 А. 551 А. 552 В. 553 Б. 554 А. 555 Г. 556 А. 557 В. 558 Г. 559 Б. 560 А. 561 1Д 2А ЗБ 4В. 562 1Д 2Г ЗА 4В. 563 1В 2А ЗБ 4Д. 564 1Д 2А ЗБ 4В. 565 1Д 2А ЗГ 4В. 566 1Б 2Д ЗА 4В. 567 1А 2В ЗГ 4Д. 568 ІД 2Г ЗА 4Б. 569 1Б 2А ЗД 4В. 570 ІД 2Г ЗБ 4А. 571 1Г 2А ЗБ 4В. 572 1Г 2А ЗД 4Б. 573 1Г 2А ЗБ 4Д. 574 1Б 2Д ЗГ 4А. 575 1Б 2Д ЗГ 4В. 576 1В 2Д ЗА 4Б. 577 1В 2Д ЗА 4Б. 578 1В 2Г ЗА 4Д. 579 1Б 2В ЗГ 4А. 580 1В 2Г ЗБ 4А. 581 № 2А ЗБ 4Д 5Г. 582 1Е 2Б ЗД 4Б 5В. 583 1Б 2Д ЗЕ 4А 5Г. 584 1Г 2А ЗБ 5Е. 585 1В 2А ЗБ 4Е 5Г. 586 1Б 2А ЗГ 4В 5Е. 587 1Е 2А ЗБ 4В 5Г. 588 1В 2Е ЗА 4Б 5Г. 589 ІД 2А ЗГ 4Е 5В. 590 1Е 2Д ЗБ 4В 5А. 591 1Е 2Д ЗА 4Б 5В. 592 1Г 2Е ЗА 4Б 5В. 593 1Б 2Е ЗА 4Д 5В. 594 1Б 2А ЗВ 4Е 5Г. 595 1Г 2А ЗБ 4В 5Е. 596 1А 2Д ЗБ 4Е 5В. 597 1Е 2А ЗД 4Б 5В. 598 1В 2Д ЗА 4Б 5Г. 599 1Г 2А ЗЕ 4Б 5В. 6001Б2ЕЗА4Д5В. 601 Б. 602 А. 603 Г. 604 В. 605 Д. 606 Д. 607 Б. 608 В. 609 А. 610 Г. 611 А. 612 Б. 613 Д. 614 В. 615 Г. 616 Д. 617 А. 618 Г. 619 Б. 620 В, 621 В. 622 Б. 623 А. 624 Г. 625 Д. 626 А. 627 В. 628 Б. 629 Г. 630 Д. 631 А. 632 В. 633 Б. 634 Д. 635 Г. 636 А. 637 Б. 638 Д. 639 В. 640 Г. 641 Б. 642 В. 643 Г. 644 Д. 645 А. 646 Б. 647 А. 648 В. 649 Д. 650 Г. 280 651 661 671 681 691 701 711 721 731 741 751 761 771 781 791 801 811 821 831 841 851 861 871 881 891 901 911 921 931 941 951 961 971 981 991 995 996 Б. 652 А. 653 Г. 654 Д. 655 В. 656 Б. 657 В. 658 Г. 659 А. 660 Д. А. 662 В. 663 Б. 664 Г. 665 Д. 666 Б. 667 В. 668 А. 669 Г. 670 А. A. 672 Б. 673 В. 674 А. 675 Г. 676 В. 677 А. 678 Б. 679 Г. 680 А. Б. 682 А. 683 В. 684 А. 685 Г. 686 Б. 687 А. 688 В. 689 Д. 690 Г. Г. 692 Б. 693 В. 694 А. 695 А. 696 А. 697 А. 698 В. 699 Б. 700 Г. Б. 702 А. 703 В. 704 А. 705 Г. 706 Б. 707 А. 708 Г. 709 В. 710 А. B. 712 А. 713 Б. 714 Г. 715 А. 716 А. 717 Б. 718 Г. 719 В. 720 А. А. 722 В. 723 Б. 724 Г. 725 А. 726 Б. 727 А. 728 В. 729 А. 730 Г. Г. 732 Б. 733 А. 734 В. 735 А. 736 А. 737 А. 738 Б. 739 В. 740 Г. А. 742 В. 743 Б. 744 Г. 745 А. 746 Б. 747 А. 748 В. 749 Г. 740 А. A. 752 Б. 753 А. 754 Г. 755 В. 756 Д. 757 А. 758 В. 759 Б. 760 Г. B. 762 Д. 763 А. 764 Б. 765 Г. 766 А. 767 В. 768 Б. 769 Г. 770 Д. Б. 772 А/773 В. 774 Д. 775 Г. 776 Б. 777 Г. 778 В. 779 Д. 780 А. Б. 782 А. 783 Г. 784 Д. 785 В. 786 А. 787 В. 788 Г. 789 Б. 790 Д. А. 792 Г. 793 Б. 794 В. 795 Д. 796 А. 797 Б. 798 В. 799 Г. 800 Д. Б. 802 Г. 803 Д. 804 А. 805 В. 806 Б. 807 А. 808 В. 809 А. 810 Г. А. 812 Б. 813 В. 814 А. 815 Г. 816 А. 817 Б. 818 Г. 819 В. 820 А. A. 822 Б. 823 Г. 824 В. 825 А. 826 А. 827 В. 828 Б. 829 Г. 830 А. B. 832 А. 833 Б. 834 Г. 835 А. 836 А. 837 А. 838 Б. 839 В. 840 Г. Б. 842 А. 843 В. 844 Г. 845 А. 846 А. 847 В. 848 Б. 849 Г. 850 А. Б. 852 А. 853 Г. 854 В. 855 А. 856 А. 857 Б. 858 Г. 859 В. 860 А. А. 862 В. 863 Б. 864 Г. 865 А. 866 Б. 867 В. 868 А. 869 Г. 870 А. Г. 872 Б. 873 А. 874 В. 875 А. 876 Б. 877 А. 878 В. 879 А. 880 Г. А. 882 В. 883 Б. 884 А. 885 Г. 886 Б. 887 А. 888 Г. 889 В. 890 А. А. 892 А. 893 Б. 894 В. 895 Г. 896 В. 897 А. 898 Б. 899 Г. 900 А. Б. 902 А. 903 А. 904 Г. 905 В. 906 А. 907 Б. 908 В. 909 Г. 910 А. Г. 912 А. 913 А. 914 Б. 915 В. 916 Б. 917 А. 918 В. 919 А. 920 Г. А. 922 В. 923 Б. 924 Г. 925 А. 926 А. 927 В. 928 Б, 929 Г. 930 А. А. 932 В. 933 Г. 934 А. 935 Б. 936 А. 937 В. 938 Б. 939 Б. 940 А. Б. 942 А. 943 В. 944 Г. 945 А. 946 Б. 947 А. 948 В. 949 А. 950 Г. Б. 952 А. 953 Г. 954 В. 955 А. 956 Д. 957 А. 958 В. 959 Г. 960 Б. Д. 962 Г. 963 А. 964 Б. 965 В. 966 А. 967 Б. 968 Г. 969 В. 970 Д. Г. 972 Б. 973 А. 974 В. 975 Д. 976 А. 977 Б. 978 В. 979 Д. 980 Г. А. 982 В. 983 Б. 984 Д. 985 Г. 986 А. 987 Б. 988 В. 989 Д. 990 Г. 1Б 2В ЗГ 4Д. 992 1Б 2Д ЗА 4Г. 993 1Б 2Д ЗА 4Г. 994 1Д 2Г ЗА 4Б 1В 2Д ЗБ 4Г. Д. 997 Б. 998 А. 999 В. 1000 Г. 1001 А. 1002 В. 1003 Б. 1004 Г. 1005 А. 1006 Б. 1007 В. 1008 Г. 1009 А. 1010 Д. 1011 А. 1012 Б. 1013 В. 1014 Г. 1015 Д. 1016 Б. 1017 А. 1018 Г. 1019 В. 1020 Д. 1021 Б. 1022 В. 1023 Г. 1024 А. 1025 Д. 1026 Д. 1027 Б. 1028 В. 1029 А. 1030 Г. 1031 Б. 1032 А. 1033 Г. 1034 Д. 1035 В. 1036 Б. 1037 А. 1038 В. 1039 Д. 1040 Г. 1041 Д. 1042 Б. 1043 А. 1044 В. 1045 Г. 1046 В. 1047 Б. 1048 А. 1049 Г. 1050 Д. 1051 Б. 1052 Д. 1053 В. 1054 Г. 1055 А. 1056 А. 1057 Г. 1058 Б. 1059 В. 1060 Д. 1061 Д. 1062 Б. 1063 В. 1064 А. 1065 Г. 1066 В. 1067 А. 1068 Б. 1069 Д. 1070 Г. 1071 А. 1072 В. 1073 Г. 1074 Д. 1075 Б. 1076 А. 1077 Г. 1078 Б. 1079 В. 1080 Д. 1081 Б. 1082 А. 1083 Г. 1084 Д. 1085 В. 1086 В. 1087 А. 1088 Б. 1089 Д. 1090 Г. 1091 Г. 1092 Б. 1093 А. 1094 В. 1095 Д. 1096 Г. 1097 А. 1098 Б. 1099 Д 1100 В. 1101 Д. 1102 Б. 1103 А. 1104 В. 1105 Г. 1106 А. 1107 Б. 1108 Д. 1109 В. 1010 Г. 1111 Д. 1112 А. 1113 В. 1114 Г. 1115 Б. 1116 А. 1117 Б. 1118 Д. 1119 Г. 1020 В. 1121 Б. 1122 Б. 1123 В. 1124 Д. 1125 Г. 1126 Б. 1127 А. 1128 В. 1129 Д. 1030 Г 113< 1131 В. 1132 А. 1133 Б. 1134 Г. 1135 Д. 1136 А. 1137 В. 1138 Б. 1139 Г. 1040 Д. 1141 Д. 1142 Б. 1143 А. 1144 Б. 1145 Г. 1146 А. 1147 Б. 1148 В. 1149 Д. 1050 Г. 1151 А. 1152 Б. 1153 Г. 1154 В. 1155 Д. 1156 А. 1157 Б. 1158 В. 1159 Д. 1060 Г. 1161 А. 1162 В. 1163 Б. 1164 Г. 1165 Д. 1166 В. 1167 А. 1168 Б. 1169 Д. 1070 Г. 1171 А. 1172 Б. 1173 Г. 1174 Д. 1175 В. 1176 А. 1177 В. 1178 Б. 1179 Г. 1080 Д. 1181 А. 1182 Б. 1183 В. 1184Г. 1185 Д. 1186 А. 1187 Б. 1188 В. 1189 Г. 1090 Д. 1191Б. 1192 А. 1193 В. 1194. Д1195 Г. 1196 Б. 1197 А. 1198 В. 1199 Д. 1200 Г. 1201 Б. 1202 А. 1203 В. 1204 Д. 1205 Г. 1206 А. 1207 В. 1208 Б. 1209 Д. 1210 Г. 1211 В. 1212 Б. 1213 Г. 1214 Д. 1215 А. 1216 Б. 1217 А. 1218 Д. 1219 В. 1220 Г. 1221 А. 1222 В. 1223 Б. 1224 Г. 1225 Д. 1226 В. 1227 А. 1228 Д. 1229 Б. 1230 Г. 1231 В. 1232 Б. 1233 А. 1234 Г. 1235 Д. 1236 Д. 1237 В. 1238 А. 1239 Б. 1240 Г. 1241 Б. 1242 Г. 1243 А. 1244 В. 1245 Д. 1246 А. 1247 Б. 1248 В. 1249 Д. 1250 Г. 1251 В. 1252 Б. 1253 А. 1254 Г. 1255 Д. 1256 Б. 1257 А. 1258 Д. 1259 В. 1260 Г. 1261 Г. 1262 Б. 1263 А. 1264 В. 1265 Д. 1266 Б. 1267 А. 1268 В. 1269 Г. 1270 Д. 1271 А. 1272 В. 1273 Б. 1274 Г. 1275 Д. 1276 А. 1277 Б. 1278 В. 1279 Г. 1280 Д. 1281 Б. 1282 А. 1283 Г. 1284 В. 1285 Д. 1286 Г. 1287 Б. 1288 А. 1289 В. 1290 Д. 1291 В. 1292 А. 1293 Б. 1294 Д. 1295 Г. 1296 В. 1297 А. 1298 Б. 1299 Д. 1300 Г. 1301 А. 1302 В. 1303 Г. 1304 Д. 1305 Б. 1306 В. 1307 Б. 1308 А. 1309 Г. 1310 Д. 1311 Б. 1312 А. 1313 В. 1314 Г. 1315 Д. 1316 Б. 1317 А. 1318 В. 1319 Д. 1320 Г. 1321 Г. 1322 А. 1323 В. 1324 Б. 1325 Д. 1326 Г. 1327 Б. 1328 В. 1329 Д. 1330 А. 1331 Б. 1332 А. 1333 Г. 1334 В. 1335 Д. 1336 1Б 2А ЗВ 4Г. 1337 1В 2Д ЗБ 4А. 1338 1Б 2В ЗА 4Д. 1339 ІД 2Г ЗВ 4Б. 1340 1В 2А ЗГ 4Д. 1341 1Б 2Д ЗГ 4А. 1342 1Д 2В ЗГ 4Б. 1343 1Б 2Д ЗГ 4А. 282 1344 1Б 2А ЗД 4В. 1345 1Г 2В ЗД 4Б. 1346 1Б 2В ЗГ 4А. 1347 1Б 2А ЗВ 4Д. 1348 1В 2Г ЗД 4А. 1349 1Б 2В ЗГ 4Д. 1350 1Б 2А ЗГ 4Д. 1351 1Б 2В ЗД 4А. 1352 1Г 2Д ЗВ 4Б. 1353 1Г 2В ЗБ 4А. 1354 1В 2Г ЗД 4Б. 1355 1В 2Г ЗБ 4Д. 1356 1Д 2Г ЗА 4Б. 1357 1Б 2Г ЗА 4Д. 1358 1В 2Б ЗГ 4А. 1359 1В 2А ЗГ 4Б. 1360 1Б 2А ЗГ 4Д. 1361 1Б 2А ЗД 4В. 1362 1В 2Г ЗА 4Д. 1363 1А 2Б ЗВ 4Г. 1364 1Б 2А ЗД 4В. 1365 1В 2А ЗБ 4Д. 1366 1Б 2Д ЗГ 4А. 1367 1Г 2Д ЗА 4Б. 1368 1В 2А ЗГ 4Б. 1369 1А 2В ЗБ 4Д. 1370 1Д 2В ЗБ 4А. 1371 В. 1372 Б. 1373 В. 1374 Г. 1375 Г. 1376 В. 1377 Б. 1378 Б. 1379 В. 1380 Б. 1381 Г. 1382 Г. 1383 Б. 1384 Б. 1385 В. 1386 Г. 1387 В. 1388 Б. 1389 Г. 1390 А. 1391 Б. 1392 А. 1393 В. 1394 В. 1395 Г. 1396 Г. 1397 Г. 1398 Б. 1399 Г. 1400 А. 1401 В. 1402 Г. 1403 А. 1404 Б. 1405 В. 1406 Б. 1407 В. 1408 Г. 1409 Г. 1410 Б. 1411 А. 283 З МІ СТ Передмова З I. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕКСТУ 4 II. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З МОВНИХ ТЕМ 11 Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія 11 Звуки і букви 11 Алфавіт 19 Літери є, ю, я 21 Буквосполучення дз, дж ...24 Літери г і г. 26 Дзвінкі та глухі приголосні .28 М'які та тверді приголосні 31 Правила переносу слів 35 Склад 37 Наголос 40 Ненаголошені о, а, е, и 43 Вживання апострофа 46 Правопис знака м'якшення 49 Буквосполучення йо, ьо ! 51 Чергування голосних. 53 Чергування голосних у дієслівних коренях 55 4 Чергування у з в, і з й 56 Зміни приголосних при їх збігу 57 Спрощення груп приголосних 58 Подвоєння та подовження приголосних 60 Уподібнення приголосних 62 Правопис пре-, при-, прі- 62 Префікси з- (с-), без-, роз-, через- тощо 65 Правопис суфіксів 67 Правопис складних слів 69 Правопис складних прислівників 73 Вживання великої літери 75 Правопис іншомовних слів 80 Правопис прийменників, сполучників, часток 84 Лексика. Фразеологія 86 Пряме і переносне значення слова 86 Емоційно забарвлена лексика 90 Омоніми, синоніми, антоніми 91 Фразеологізми.... 100 Морфологія 117 Іменник 117 285 Прикметник 131 Числівник 139 Займенник 142 Дієслово .....150 Прислівник 173 Прийменник 174 Частка.... 176 Сполучник 177 Культура мовлення 182 Синтаксис. Пунктуація 189 Прості і складні речення 189 Види речень за метою висловлювання 191 Види речень за структурою граматичної основи 194 Види односкладних речень 196 Види речень за наявністю другорядних членів 199 Підмет і присудок 201 Додатки 203 Обставини 204 Означення 209 Прорівняльний зворот 210 Однорідні члени речення 213 Відокремлені члени речення 223 Речення із внесеннями 227 Тире між підметом і присудком ,....'. 229 Складносурядне речення 230 Складнопідрядне речення 234 Безсполучникове складне речення. 244 Складне речення з різними типами синтаксичного зв'язку 247 Речення з прямою і непрямою мовою 248 III. ЧИТАННЯ Й АНАЛІЗ ТЕКСТУ 264 Відповіді до тестових завдань 279 Використана література 284 286 Видавництво «Підручники і посібники» ШШ пропонує видання для підготовки до ЗНО компакт-диски За матеріалами посібників створено комп'ютерну програму, яка дає можливість користувачеві здійснити тематичну перевірку знань з усіх тем шкільного курсу. Перевагою програми с можливість отримати підказку, повторно виконати подані тести, також дібрати завдання в автоматичному режимі. Її можна використовувати для поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень, для самостійної роботи. Книга поштою 46011, Тернопіль 11, а/с 376 Тел. для довідки (0352) 42-43-76 Замовляйте літературу видавництва за тел. 8(0352)43-10-21,43-15-15 І5ВК 978-966-07-1659-9 9 7 8 9 6 6 0 7 1 6 5 9 9 5 1 1 0 9 
Автор
stepa.angel
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
16 157
Размер файла
11 997 Кб
Теги
завдання, українська, тестов, мова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа