close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Метод компк по Антинаркот

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з навчальної дисципліни "Антинаркотична профілактична діяльність"
для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" - 6.030402
Київ 2011
Укладачі: Расюк Е. В. - кандидат юридичних наук, доцент
Микитчик А.В. - кандидат юридичних наук
Рецензенти: Джужа О.М. - доктор юридичних наук, професор. Весельський В.К. - кандидат юридичних наук, професор. Навчально-методичний комплекс Обговорений та схвалений на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права
"30" серпня 2011 р. (протокол № 1)
Кримінологія: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: к.ю.н. Расюк Е.В., к.ю.н. Микитчик А.В. - К.: НАВС.-2011.- 18 с.
(c) Національна академія внутрішніх справ, 2011
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна: Антинаркотична профілактична діяльність
Незаконний обіг наркотиків - надзвичайно складне, багатогранне і у той же час суспільно небезпечне явище у сучасному світі. Незаконний обіг наркотиків руйнує економіку, соціальну сферу, підвищує рівень злочинності, руйнує моральні підвалини суспільства, вражає своїм негативним впливом молодь, провокує конфлікти. Його можна розглядати як загрозу національній безпеці України. Прогресуюче зловживання наркотиками, різкий ріст цін на них, збільшення кількості злочинів, пов'язаних з наркотиками - створює сприятливі умови для появи злочинних угруповань, що здійснюють їх організований збут (наркобізнес).
Необхідно відмітити, що незаконний обіг наркотиків, наркобізнес, зокрема й транснаціональний, є потужним стимулом зростання загальнокримінальної та економічної злочинності. Основними сферами застосування прибутку від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є гральні заклади, дискотеки та нічні клуби, купівля-продаж нерухомості тощо. Але останнім часом супутнім злочином у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів стала корупція серед посадових осіб правоохоронних органів та органів управління і влади, особливо в місцях виробництва наркотиків та за маршрутами їх транспортування.
Сучасний стан наркозлочинності примушує оцінювати її не тільки як соціально-правове явище, але й як політичний феномен. Вона пронизує всі важливі сфери життєдіяльності держави і суспільства, а також, пов'язана з глобальними проблемами, що викликають у суспільстві підвищену напруженість: економіка, міжнародні відносини, внутрішньо - і зовнішньополітичні перетворення тощо. При цьому кожна з цих сфер відчуває на собі деструктивну силу кримінальних процесів.
Аналіз статистичних даних, що стосуються незаконного обігу наркотиків, показує, що зловживання наркотичними засобами в Україні здобуває все більші масштаби. Кількість осіб, що вживають наркотики, перевищує мільйон людей, а за деякими даними - досягає двох мільйонів. Детермінанти злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів є похідними від загальних причин злочинності у нашій країні та взаємопов'язані з економічними, політичними, ідеологічними, морально-психологічними, демографічним процесами у державі. Вивчення причин злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, має важливе значення не тільки для глибокого пізнання об'єктивних джерел відповідного кримінального явища, але й для розроблення запобіжних заходів протидії вищевказаних злочинів. Разом з тим, враховуючи глобальні перетворення у державі, можна виділити цілу низку детермінант, особливо значущих для існування, розповсюдження і самовідтворення злочинності, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків дозволить знизити не тільки їх рівень, але й рівень смертності та хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, підвищити авторитет держави у світі. Саме тому держава зосереджує зусилля на профілактиці незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, покаранні осіб, винних у вчиненні таких злочинів, лікуванні та реабілітації наркоманів.
Профілактичну діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків варто поділити на два рівні:1) загальна профілактика, основним напрямом якої є заходи щодо усунення причин і умов, що сприяють як наркотизації населення, так і вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; 2) індивідуальна профілактика щодо конкретних осіб, які зловживають наркотичними засобами та на цьому ґрунті схильні до вчинення злочинів.
Таким чином, профілактика злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків - важлива складова у діяльності державних структур, тому що дозволяє знизити не тільки рівень їх проявів, але й рівень смертності та хвороб населення, оптимізувати соціальну ситуацію у суспільстві, підвищити авторитет нашої держави у світі. Саме тому держава зосереджує зусилля як на профілактиці й протидії незаконному обігу наркотиків, покаранні осіб, винних у вчиненні злочинів у даній сфері, так і на лікуванні наркоманів, проведенні з ними реабілітаційних заходів.
Складовою частиною державної профілактичної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків, є цілеспрямована діяльність служб і підрозділів органів внутрішніх справ, що полягає у: здійсненні заходів, спрямованих на виявлення, нейтралізацію та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків; забезпеченні оперативно-профілактичного спостереження за особами, схильними до вчинення таких злочинів; здійсненні контролю над процесом законного виробництва, зберігання, транспортування, реалізації й використання наркотиків.
У цілому питання загальної та індивідуальної профілактики зловживання наркотиками, їх немедичного вживання, правопорушень, пов'язаних з ними, повинні становити єдину стратегію антинаркотичної політики держави, що проводиться нею. Профілактична діяльність органів внутрішніх справ здійснюється спеціальними засобами й методами та вимагає постійного своєчасного правового, організаційного й тактичного-удосконалювання спеціальної профілактики. Викладання спеціального курсу "Антинаркотична профілактична діяльність " передбачає загальну та спеціальну мету.
Загальна мета передбачає:
1.формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та світі;
2.можливість самостійного комплексного вивчення антинаркотичного законодавства України, що регулює систему профілактичних заходів. Спеціальна мета передбачає:
1. формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про антинаркотичну профілактичну діяльність;
2. відпрацювання теоретичних та практичних навиків щодо запобігання незаконного обігу наркотичних засобів, та розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень;
3. вивчення антинаркотичної профілактичної діяльності відповідно до навчальної програми; 4. ознайомлення із змістом, формами реалізації і перспективами розвитку антинаркотичної політики України та проблемами її кримінально законодавства;
Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:
1. надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері антинаркотичної профілактичної діяльності ;
2. створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;
3. закріплення на семінарських заняттях знань про основні теоретичні положення антинаркотичної профілактичної діяльності; 4. розвиток на практичних заняттях навичок щодо запобігання незаконного обігу наркотичних речовин тощо.
Значення "Антинаркотичної профілактичної діяльності" - полягає в тому, що його предмет дає можливість комплексного оволодіння теоретичними знаннями і певними правозастосовчими навичками у галузі правового регулювання антинаркотичної профілактичної діяльності, які необхідні для кваліфікованого юриста-правознавця.
Курс Характеристика дисципліниКількість залікових кредитів, відповідних ЕСTS: 1
Модулів: 4 Змістовних модулів: 1
Загальна кількість годин: 36
Рік підготовки: Семестр: 5
Лекцій: 8
Семінарські заняття: 8
Практичні заняття: 2
Самостійна робота: 18
Вид контролю: залік 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
№ теми
Назва теми
Кількість годинВсього годин
Всього з
викладачемЛекції
Семінари
Практичні
Індивід. робота
Самост. робота
1.Наркотизм як соціальне явище: поняття, стан та детермінація8
422-222.
Правова основа та заходи запобігання наркотизму10
6
2
2 2 4 23.Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні та заходи його запобігання10
422-224.Роль правоохоронних органів у запобіганні незаконного обігу наркотичних засобів8
422-22Всього361888210 8 3. ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Наркотизм як соціальне: поняття, стан та детермінація
Поняття наркотизму, наркоманії, незаконного обігу наркотиків та пов'язаних з ними негативних соціальних явищ. Види наркотиків рослинного та синтетичного походження. Взаємозв'язок наркотизму зі злочинністю. Стан, структура, характер та динаміка злочинів, що пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин.
Характеристика особи, що зловживає наркотичними засобами та психотропними речовинами. Причини та умови наркотизму (основні та безпосередні детермінанти поширення наркотизму та наркоманії в Україні). Поняття особи наркомана та її основні характеристики. Вплив біологічного і соціального на формування особи наркомана. Біологічне та соціальне в особі, яка зловживає наркотичними та психотропними речовинами. Тема 2. Правова основа та заходи запобігання наркотизму
Поняття запобігання наркотизму. Загальносоціальна профілактика наркотизму та його сутність. Спеціально-кримінологічна профілактика. Форми, методи та заходи профілактики наркотизму. Суть індивідуальної та віктимологічної профілактики наркотизму. Вимоги щодо проведення профілактичних дій. Правова основа профілактики наркотизму, а також злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і пов'язаних з ними явищ. Форми взаємодії спеціалізованих і неспеціалізованих суб'єктів профілактики на внутрішньому (між службами ОВС та іншими правоохоронними органами) і зовнішньому рівнях. Досвід іноземних країн щодо профілактики злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та його використання в діяльності правоохоронних органів України.
Тема 3. Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні
та заходи його запобігання.
Поняття та основні ознаки наркобізнесу. Кримінологічна характеристика наркобізнесу. Транснаціональний наркобізнес його сутність. Стан і тенденції злочинів пов'язаних з транснаціональним наркобізнесом в Україні. Канали надходження в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.
Характеристика учасників транснаціонального наркобізнесу: лідери організованих злочинних угруповань, які займаються транснаціональним наркобізнесом та виконавці злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Причини та умови наркобізнесу в Україні.
Загальносоціальна та спеціально-кримінологічна профілактика наркобізнесу в Україні. Співробітництво національних правоохоронних органів з правоохоронними органами інших держав Європи щодо протидії транснаціональному наркобізнесу.
Імплементація норм міжнародного права в чинне законодавство України.
Правова основа запобігання наркотизму в Україні.
Тема 4. Роль правоохоронних органів у профілактиці наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів
Структура суб'єктів профілактики наркотизму і незаконного обігу наркотичних засобів. Основні напрями профілактичної діяльності суб'єктів антинаркотичної профілактики у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Форми взаємодії суб'єктів антинаркотичної профілактичної діяльності у запобіганні наркоманії і незаконного обігу наркотичних засобів.
Основні чинники, що перешкоджають правоохоронним органам у здійсненні антинаркотичної профілактичної діяльності.
Органи внутрішніх справ як головні суб'єкти антинаркотичної профілактичної діяльності. Основні напрями та заходи антинаркотичної профілактичної діяльності структурних підрозділів органів внутрішніх справ (БНОН, ДІМ, КР, КМСД, БЕЗ, БОЗ та ін.). Координація, розробка, організація і здійснення антинаркотичної діяльності службою боротьби з незаконним обігом наркотиків. 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1: Наркотизм як соціальне явище: поняття, стан та детермінація
Семінарське заняття - 2 год.
1. Поняття наркотизму, наркоманії, незаконного обігу наркотичних засобів та пов'язаних з ними негативних соціальних явищ.
2. Кримінологічна характеристика наркотизму та наркоманії.
3. Характеристика осіб, що немедично вживають наркотичні речовини.
4. Причини та умови наркотизму та наркоманії в Україні на сучасному етапі її розвитку.
5. Взаємозв'язок наркотизму зі злочинністю.
Теми рефератів:
1. Порівняльна характеристика наркоманії в Україні та країнах Європи.
2. Тенденції поширення наркоманії.
Перелік ключових термінів та понять до теми
Наркоманія, наркотики рослинного та хімічного походження, особа наркомана, наркотизм, наркотизація, наркотична профілактика.
Методичні вказівки
При підготовці до першого питання "Поняття наркотизму, наркоманії, незаконного обігу наркотичних засобів та пов'язаних з ними негативних соціальних явищ." необхідно визначити поняття наркотизму та наркоманії (медичне і нормативне). Визначити негативний вплив наркоманії (медична, соціальна, кримінально-правова, моральна, духовна сфери). Обґрунтувати в чому проявляється "фоновий" характер наркоманії та її вплив на динаміку, рівень, стан, структуру та інші показники злочинності. Охарактеризувати поняття незаконного обігу наркотиків. Необхідно визначити фонові явища, які тісно пов'язані з наркотизмом, наркоманією та незаконним обігом наркотиків. Курсантам необхідно засвоїти основні поняття та категорії, зокрема, незаконного обігу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів, способів вчинення злочину, характер тощо.
Під час підготовки до другого питання "Кримінологічна характеристика наркотизму та наркоманії" курсантам необхідно визначити стан, рівень, структуру, динаміку, географію наркотизму та наркоманії в Україні. Вказати види злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та іншими психотропними речовинами та дати їм характеристику. При підготовці третього питання у відповідності з семінарськими та практичними заняттями курсантам необхідно охарактеризувати особу, що немедично вживає наркотичні засоби (соціально-демографічні, кримінально-правові, соціально-рольові та інші ознаки). Показати вплив біологічного і соціального на формування особи наркомана.
Вивчаючи четверте питання " Причини та умови наркотизму та наркоманії в Україні на сучасному етапі її розвитку" необхідно визначити детермінанти поширення наркотизму та наркоманії в Україні. П'яте питання семінарського завдання "Взаємозв'язок наркотизму зі злочинністю" необхідно зазначити суспільно небезпечні наслідки наркотизму та взаємозв'язок його зі злочинністю.
Тема 2: Правова основа та заходи запобігання наркотизму.
Семінарське заняття - 2 год.
1. Поняття профілактики наркотизму та її сутність.
2. Загальносоціальна та спеціально-кримінологічна профілактика наркотизму та наркоманії в Україні. 3. Правове забезпечення діяльності ОВС щодо здійснення профілактики наркотизму, а також злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і пов'язаних з ними явищ.
4. Сутність індивідуальної та віктимологічної профілактики наркотизму.
Теми рефератів:
1. Роль міліції у профілактиці наркотизму. Взаємозв'язок міліції з іншими суб'єктами профілактики наркотизму та наркоманії в Україні.
2. Суб'єкти профілактики наркотизму.
3. Органи внутрішніх справ, як суб'єкти профілактики наркотизму .
Перелік ключових термінів та понять до теми
Наркотизм, наркотизація, профілактика наркотизму, незаконний обіг наркотичних засобів.
Методичні вказівки
Під час підготовки до питання "Поняття профілактики наркотизму та її сутність" необхідно дати поняття профілактики наркотизму. Визначити мету, основні завдання, функції та межі профілактики вищевказаного негативного соціального явища. Об'єкти і суб'єкти профілактики наркотизму. Визначити взаємозв'язок суб'єктів профілактики щодо протидії наркотизму.
При підготовці до третього питання "Правове забезпечення діяльності щодо здійснення профілактики наркотизму, а також злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків і пов'язаних з ними явищ" варто обов'язково засвоїти чинні нормативно-правові акти (закони, постанови Кабміну, спільні накази МОЗ і МВС, а також відомчі Накази та Інструкції ОВС) стосовно протидії наркотизму, наркоманії та злочинам, пов'язаним з незаконним обігом наркотиків та суміжних з ними явищ. Необхідно показати взаємозв'язок ОВС з іншими суб'єктами профілактики щодо протидії такому негативному соціальному явищу як наркотизм.
Вивчаючи друге питання "Загальносоціальна та спеціально-кримінологічна профілактика наркотизму та наркоманії в Україні" курсанти повинні дати визначення загальносоціальної та спеціально-кримінологічної профілактики. Після цього, доцільно обґрунтувати та перерахувати профілактичні заходи щодо протидії наркотизму та наркоманії, відповідно до кожного зазначеного виду профілактичної діяльності. Необхідно також визначити основні форми взаємодії між суб'єктами профілактичної діяльності, виходячи з їх правового статусу.
При розгляді четвертого питання семінарського завдання "Сутність індивідуальної та віктимологічної профілактики наркотизму" необхідно розпочати з поняття індивідуальної профілактики та окреслення кола осіб (об'єктів), які підпадають під її дію. Після цього треба перейти до розгляду методів та заходів здійснення індивідуальної профілактики наркоманії, а також суб'єктів (служб та органів) на які покладено обов'язок по її проведенню. Такий підхід підготовки слід застосовувати і під час висвітлення віктимологічної профілактики.
Практичне заняття - 2 год.
Завдання 1
Підготуйте план заходів (10-15 розділів) від імені оперативного співробітника БНОН, щодо профілактики наркотизму на його території обслуговування на рівні одного з районів міста.
Завдання 2
Сформулюйте основні завдання органів внутрішніх справ щодо протидії наркобізнесу в Україні.
Завдання 3
Обґрунтуйте взаємозв'язок: транснаціонального наркобізнесу з організованою злочинністю; транснаціонального наркобізнесу з корупцією; транснаціонального наркобізнесу з рецидивною злочинністю; транснаціонального наркобізнесу з насильницькою злочинністю; транснаціонального наркобізнесу з професійною злочинністю.
Завдання 4
Визначіть структуру злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотиків і дайте їх характеристику.
Завдання 5
Назвіть основні ознаки та особливості поведінки особи, яка допускає немедичне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.
Завдання 6
Обґрунтуйте співвідношення категорій: "наркоманія", "наркотизму", "незаконний обіг наркотичних засобів", "наркобізнес", "транснаціональний наркобізнес".
Завдання 7
Дайте перелік суб'єктів профілактики наркоманії, наркотизму та злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, враховуючи зміст і рівень їх діяльності, функціональні призначення, повноваження тощо.
Завдання 8
Від імені начальника РВВС підготуйте план (річний) профілактичних заходів, із залученням всіх служб щодо протидії наркоманії, наркотизму, злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотичних речовин на території його обслуговування. Тема 3: Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні та заходи його запобігання
Семінарське заняття - 2год.
План:
1. Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні.
2. Причини та умови наркобізнесу.
3. Транснаціональний наркобізнес. Стан і тенденції злочинів пов'язаних з транснаціональним наркобізнесом в Україні.
4. Учасники транснаціонального наркобізнесу.
5. Загальносоціальна та спеціально-кримінологічна профілактика наркобізнесу в Україні.
Теми рефератів:
1. Протидія відмиванню грошових коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами.
2. Міжнародне співробітництво у протидії транснаціональному наркобізнесу. Ключові терміни : наркобізнес, транснаціональний наркобізнес, лідер організованого злочинного угруповання, що займається наркобізнесом, протидія транснаціональному наркобізнесу. Методичні вказівки
При підготовці до першого питання "Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні" необхідно дати поняття наркобізнесу, його основні ознаки. Визначити суспільну небезпеку наркобізнесу. Вказати види злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків та іншими психотропними речовинами та дати їм характеристику.
Під час підготовки до другого питання "Причини та умови наркобізнесу" необхідно визначити обставини, що сприяють поширенню наркобізнесу в Україні. Геополітичні умови участі України в міжнародному наркотрафіку.
При підготовці третього питання "Транснаціональний наркобізнес. Стан і тенденції злочинів пов'язаних з транснаціональним наркобізнесом в Україні" курсантам необхідно дати поняття транснаціонального наркобізнесу, визначити його основні ознаки, вказати на суспільну небезпеку транснаціонального наркобізнесу в Україні. Визначити канали надходження наркотиків в Україну та їх транзит в країни Європи. Види наркотичних засобів, що надходять до нашої держави. Відповідно до Особливої частини КК України вказати злочини пов'язані з незаконним обігом наркотиків та дати їм характеристику, використовуючи статистичні дані. Показати взаємозв'язок транснаціонального наркобізнесу з організованою злочинністю.
Вивчаючи четверте питання "Учасники транснаціонального наркобізнесу" необхідно охарактеризувати учасників транснаціонального наркобізнесу. Основні ознаки та функції лідера організованого злочинного угруповання, що займається транснаціональним наркобізнесом, виконавців злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків ( інфраструктура національних діаспор тощо). П'яте питання семінарського завдання "Загальносоціальна та спеціально-кримінологічна профілактика наркобізнесу в України" передбачає розгляд поняття загальносоціальної та спеціально-кримінологічної профілактики наркобізнесу. Потім назвати методи і визначити профілактичні заходи щодо протидії наркобізнесу, відповідно до кожного зазначеного виду профілактичної діяльності. Необхідно також визначити основні форми взаємодії між суб'єктами профілактичної діяльності, виходячи з їх правового статусу. Співпраця вітчизняних правоохоронних органів з правоохоронними органами інших держав щодо боротьби з транснаціональним наркобізнесом. Нормативно-правова основа боротьби з наркоманією та наркобізнесом в Україні. Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби з наркобізнесом в чинне законодавство України.
Тема 4. Роль правоохоронних органів у профілактиці наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів
Семінарське заняття - 2год.
План:
1. Структура правоохоронних органів, що здійснюють антинаркотичну профілактичну діяльність.
2. Основні напрями, методи та форми взаємодії правоохоронних органів щодо здійснення антинаркотичної профілактичної діяльності.
3. Основні чинники, що перешкоджають правоохоронним органам у здійсненні антинаркотичної профілактичної діяльності.
4. Роль структурних підрозділів органів внутрішніх справ у здійсненні антинаркотичної профілактичної діяльності.
Теми рефератів:
1. Служба безпеки України як суб'єкт антинаркотичної профілактичної діяльності.
2. Антинаркотична профілактична діяльність органів Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
3. Прокуратура і суди як суб'єкти антинаркотичної профілактичної діяльності
Ключові терміни: структура правоохоронних органів, що здійснюють антинаркотичну профілактичну діяльність, напрями правоохоронних органів щодо здійснення антинаркотичної профілактичної діяльності, методи і форми взаємодії правоохоронних органів щодо здійснення антинаркотичної профілактичної діяльності, чинники, що перешкоджають правоохоронним органам у здійсненні антинаркотичної профілактичної діяльності. Методичні вказівки
При підготовці до першого питання "Структура правоохоронних органів, що здійснюють антинаркотичну профілактичну діяльність" необхідно визначити суб'єктів систему суб'єктів антинаркотичної профілактики, дати їм характеристику та розкрити основні функції щодо даної сфери профілактичної діяльності.
Під час підготовки до другого питання "Основні напрями, методи та форми взаємодії правоохоронних органів щодо здійснення антинаркотичної профілактичної діяльності" необхідно розкрити напрями і методи антинаркотичної профілактичної діяльності кожного суб'єкта антинаркотичної профілактики. А також, необхідно висвітлити основні форми взаємодії таких суб'єктів.
При підготовці третього питання "Основні чинники, що перешкоджають правоохоронним органам у здійсненні антинаркотичної профілактичної діяльно" необхідно визначити обставини, що перешкоджають правоохоронним органам здійснювати заходи щодо запобігання наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів в Україні. також варто розкрити основні чинники, що призводять до неефективності здійснюваних правоохоронними органами профілактичних заходів у даній сфері. Вивчаючи четверте питання "Роль структурних підрозділів органів внутрішніх справ у здійсненні антинаркотичної профілактичної діяльності" необхідно окреслити такі підрозділи, розкрити основні функції, напрями і заходи, що здійснюються ними, щодо запобігання наркотизму і незаконного обігу наркотичних засобів в Україні. Також необхідно розкрити форми взаємодії структурних підрозділів органів внутрішніх справ у виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
Тема 1: Наркотизм як соціальне явище: поняття, стан та детермінація
Індивідуальна робота (2 години)
1. Обґрунтуйте, у чому полягає взаємозв'язок наркотизму та наркоманії з іншими фоновими явищами.
2. Розкрийте зміст об'єктивних і суб'єктивних факторів поширення наркотизму в Україні.
3. Дослідіть взаємозв'язок наркотизму та загальнокримінальної корисливої злочинності.
4. Розкрийте нерозривний зв'язок наркотизму та наркоманії з наркобізнесом.
5. Визначте вплив наркотизму і наркоманії на тенденції злочинності неповнолітніх. Тема 2: Правова основа та заходи запобігання наркотизму.
Індивідуальна робота (4 години)
1. Розкрийте, на основі аналізу, значення та ефективність основних положень Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними".
2. Проаналізуйте напрями та заходи загальної профілактики, що здійснюють органів внутрішніх справ щодо наркотизму і незаконного обігу наркотиків. Наказ МВС України від 18.08.2004 року № 962 "Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів".
3. Визначте основні напрями та заходи, які здійснює дільничний інспектор міліції щодо профілактики наркотизму серед населення, що проживає на території оперативного обслуговування.
4. Дослідіть, з урахуванням чинного законодавства, роль прокуратури у профілактиці наркотизму.
Тема 3: Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні та заходи його запобігання
Індивідуальна робота (2 години)
1. Охарактеризуйте наркотичні засоби, які знаходяться у незаконному обігу в Україні.
2. Розкрийте кримінально-правову характеристику злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотиків.
3. Визначте основні ознаки та функції лідера організованого злочинного угруповання , що займається транснаціональним наркобізнесом.
4. Висвітліть та охарактеризуйте нормативно-правову основу запобігання наркобізнесу в Україні.
5. Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби з транснаціональним наркобізнесом в чинне законодавство України.
6. Розкрийте форми і методи взаємодії правоохоронних органів України з правоохоронними органами країн Європи щодо протидії поширення наркобізнесу. Тема 4. Роль правоохоронних органів у профілактиці наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів
Індивідуальна робота (2 години)
1. Розкрийте структуру органів внутрішніх справ, що здійснюють профілактику наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів.
2. Розкрийте форми взаємодії служб органів внутрішніх справ БНОН і БЕЗ у профілактиці наркотизму і незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
3. Визначте основні форми взаємодії служб органів внутрішніх справ БНОН і БОЗ у запобіганні злочинам, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, які займаються наркобізнесом, зокрема транснаціональним.
4. Профілактична частина наказу МВС України від 18.08.2004 року № 962 "Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів"..
5. Розкрийте форми і методи взаємодії служб органів внутрішніх справ БНОН і КМСД у запобіганні наркоманії неповнолітніх, втягуванню їх у наркоманію та у злочинність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
6. Роль дільничних інспекторів міліції у запобіганні наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 6.САМОСТІЙНА РОБОТА
Тема 1: Наркотизм як соціальне явище: поняття, стан та детермінація
Самостійна робота (2 години)
1. Враховуючи позиції вчених, потрібно проаналізувати поняття наркотизму та наркоманії і розкрити їх сутність.
2. Розкрити суспільну небезпеку наркоманії та наркотизму.
3. Використовуючи статистичні дані, необхідно розкрити кримінологічну характеристику наркоманії в Україні.
4. Охарактеризуйте осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів та осіб, яким встановлено діагноз наркоманія.
5. Розкрийте чинники, що призводять до наркоманії неповнолітніх.
Тема 2: Правова основа та заходи запобігання наркотизму
Самостійна робота (2 години)
1. Визначте суб'єктів профілактики наркотизму та незаконного обігу наркотиків.
2. Проаналізуйте правову основу діяльності суб'єктів профілактики щодо протидії наркотизму і незаконному обігу наркотиків.
3. Розкрийте форми взаємодії підрозділів міліції щодо профілактики наркотизму та незаконного обігу наркотиків.
4. Проаналізуйте основні напрями та заходи індивідуальної профілактики, яку здійснюють органів внутрішніх справ щодо наркотизму і незаконного обігу наркотиків. Наказ МВС України від 18.08.2004 року № 962 "Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів".
Тема 3: Кримінологічна характеристика наркобізнесу в Україні та заходи його запобігання
Самостійна робота (2 години)
1. Розкрийте кримінологічну характеристику злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, що вчиняються організованими злочинними групами .
2. Охарактеризуйте виконавців організованих злочинних угруповань, що займаються транснаціональним наркобізнесом.
3. Визначте організовані злочинні угруповування, що займаються наркобізнесом, які сформовані на етнічній основі та діють на території нашої держави.
4. Порівняйте нормативно-правову основу запобігання наркобізнесу в Україні та країнах Європи.
5. Визначте як застосовується Україною міжнародний досвід боротьби з наркобізнесом. Тема 4. Роль правоохоронних органів у профілактиці наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів
Самостійна робота (2 години)
1. Розкрийте форми і методи взаємодії органів внутрішніх справ України з Міжнародною організацією кримінальної поліції - Інтерпол у запобіганні поширенню наркотизму і злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2. Охарактеризуйте позитивну діяльність Міжнародного комітету з контролю над наркотиками і його значення для правоохоронних органів України.
3. Визначте форми і методи взаємодії органів внутрішніх справ України з Європейською поліцейською організацією (Європол) у запобіганні поширенню наркотизму і злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
4. Розкрийте основні напрями діяльності органів внутрішніх справ, зокрема служби БНОН, у запобіганні наркотизму і незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
5. Визначте як застосовується органами внутрішніх справ України міжнародний досвід боротьби з наркобізнесом. 7.ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ :
1. Поняття та основні ознаки наркоманії. Яким чином встановлюється такий діагноз? 2. Наркотизм як соціально-комплексне явище, що включає у себе соціальний, медичний, психологічний та інші аспекти.
3. Характеристика наркотизму у Радянському Союзі, зокрема у УРСР.
4. Поняття та характеристика соціального контролю над наркотизмом в Україні та світі. 5. Поняття та основні ознаки токсикоманії. Яке співвідношення між токсикоманією і наркоманією?
6. Поняття та основні ознаки наркотизму. Яке співвідношення між наркотизмом і наркоманією?
7. Які речовини відносяться до наркотиків рослинного та синтетичного походження?
8. Класифікація наркотичних засобів, розроблена фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров'я. 9. Причини та умови поширення наркотизму і наркоманії в Україні.
10. Кримінологічна характеристика наркоманії в Україні та її вплив на злочинність.
11. Поняття та ознаки незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
12. Основні положення Єдиної Конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року та імплементація її у практику боротьби з незаконним обігом наркотиків і національне законодавство у цій сфері.
13. Поняття психотропних речовин. Основні положення Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 року.
14. Поняття та ознаки транснаціонального наркобізнесу в Україні.
15. Поняття, ознаки та етапи наркобізнесу в Україні.
16. Відмінність наркобізнесу від внутрішньогрупового та міжгрупового збуту наркотичних засобів. 17. Структура злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
18. Правова основа профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Назвіть нормативно-правові акти.
19. Поняття особи наркомана та його основні соціальні характеристики.
20. Система профілактичних заходів щодо незаконного обігу наркотичних засобів. Основні положення Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року.
21. Урегулювання і контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як профілактичний захід, здійснюваний суб'єктами профілактики у цій сфері. Сутність Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори" від 15 лютого 1995 року.
22. Поняття та сутність антинаркотичної профілактики.
23. Основні проблеми, мета і завдання антинаркотичної профілактичної діяльності, що визначена Концепцією реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, що затверджена Розпорядженням КМУ від 13.09.2010 року №1808-р; 24. Цілі і завдання антинаркотичної профілактики в освітньому середовищі.
25. Сутність світових профілактичних моделей у боротьбі з наркотизмом.
26. Кримінологічна характеристика осіб, які немедично вживають наркотичні засоби із зазначенням їх основних ознак.
27. Взаємозв'язок наркоманії з іншими фоновими явищами. Основні положення Закону України "Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення" від 03.03.1998 року.
28. Заходи загальної профілактики наркотизму і наркоманії в Україні.
29. Заходи індивідуальної профілактики наркотизму і наркоманії в Україні.
30. Основні пункти плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 22.11.2010 року №2140-р.
31. Рівень, структура, динаміка і географія злочинів, що вчиняються у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
32. Вплив незаконного обігу наркотичних засобів на загальнокримінальну і економічну злочинність.
33. Профілактика наркобізнесу. Сутність цільових оперативно-профілактичних операцій "Мак", "Допінг".
34. Основні положення і профілактична функція наказу МВС України від 18.08.2004 року № 962 "Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів".
35. Причини, що детермінують злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
36. Система органів, що здійснюють запобіжні заходи щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними.
37. Поняття та підстави проведення контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року.
38. Поняття та порядок проведення оперативної закупки щодо придбання наркотичних засобів психотропних речовин або прекурсорів. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року.
39. Здійснення адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі, що відбували покарання за злочини пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Закон України "Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі" від 01.12.1994 року та спільний наказ МВС України від.4.11.2003 №1303 "Про затвердження Інструкції про здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі".
40. Геополітичні умови участі України в міжнародному наркотрафіку.
41. Імплементація норм міжнародного права щодо боротьби з транснаціональним наркобізнесом в чинне законодавство України.
42. Обов'язки структурних підрозділів ОВС стосовно взаємодії у виявленні та припиненні діяльності нелегальних джерел виготовлення та поширення наркотичних засобів.
43. Загальна профілактика наркотизму та наркобізнесу, що здійснюється органами внутрішніх справ.
44. Заходи індивідуальної профілактики наркоманії та наркотизму, що здійснюється органами внутрішніх справ.
45. Заходи віктимологічної профілактики, що здійснюються структурними підрозділами ОВС, щодо запобігання наркотизму.
46. Форми взаємодії МВС і СБ України у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
47. Державна політика у сфері встановлення жорсткого контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Основні положення Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, що затверджений ПКМУ-2009 р. №589.
48. Сутність постанови Кабінету міністрів України №770/2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
49. Основні положення Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року та протоколів, що її доповнюють.
50. Основні положення Постанови Пленуму Верховного Суду №4/2002 "Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів".
51. Кримінологічна характеристика контрабанди в Україну наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
52. Форми і методи взаємодії органів внутрішніх справ України з Міжнародною організацією кримінальної поліції - Інтерпол у запобіганні поширенню наркотизму і злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
53. Профілактична діяльність Міжнародного комітету з контролю над наркотиками і його значення для правоохоронних органів України.
54. Форми і методи взаємодії органів внутрішніх справ України з Європейською поліцейською організацією (Європол) у запобіганні поширенню наркотизму і злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
55. Основні напрями діяльності органів внутрішніх справ, зокрема служби БНОН, у запобіганні наркотизму і незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
56. Форми взаємодії служб органів внутрішніх справ БНОН і БЕЗ у профілактиці наркотизму і незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
57. Основні форми взаємодії служб органів внутрішніх справ БНОН і БОЗ у запобіганні злочинам, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, які займаються наркобізнесом, зокрема транснаціональним. Сутність оперативно-профілактичних операцій "Канал", "Батискаф".
58. Форми і методи взаємодії служб органів внутрішніх справ БНОН і КМСД у запобіганні наркоманії неповнолітніх, втягуванню їх у наркоманію та у злочинність у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Сутність оперативно-профілактичних операцій "Підліток-Голка", "Вулиця", "Вокзал", "Канікули". 59. Роль дільничних інспекторів міліції у запобіганні наркотизму та незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Сутність наказу МВС України від 11.11.2010 року №550 "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України"
60. Нарколабораторії: поняття, сутність та детермінація.
8.ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ДО ВСІХ ТЕМ :
Закони України:
1. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, від 15.02.1995 р.
2. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, від 15.02.1995 р.
3. Про адміністративний нагляд за особами звільненими з місць позбавлення волі, від 01.12.1994 року.
4. Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення, від 03.03.1998 року.
5. Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" // Офіційний вісник України. - 2007. № 2. : Прийн. 22 грудня 2006 р. № 530 -V - ст. 65. - НОВА РЕДАКЦІЯ.
6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю (1993 р.); 7. Про оперативно-розшукову діяльність (1992 р.); 8. Про ліцензування певних видів господарської діяльності (2000 р.); 9. Про лікарські засоби (1996 р.); 10. Про державний кордон України (1991 р.); 11. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей (1995 р.); 12. Про захист суспільної моралі (2003 р.); 13. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону (2000 р.); 14. Про міліцію (1990 р.); 15. Про службу безпеки України (1992 р.); 16. Про прокуратуру (1991 р.
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України:
1. Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом ( ПКМУ-2009 р. №589); 2. Про Комітет з контролю за наркотиками (ПКМУ-2003 р. №1446); 3. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ПКМУ-2000 р. №770); 4. Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року (РКМУ-2010 р. №1911-р); 5. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (РКМУ-2010 р. №1808-р); 6. Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки (РКМУ-2010 р. №2140-р).
Накази:
1. Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України" від 18 грудня 1997 року №356.
2. Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек" від 30 червня 1994 року №117.
3. Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства екологічної безпеки України "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 19 травня 1999 року №67/59.
4. Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу" від 1 серпня 2000 року №188.
5. Організація та проведення ліцензування окремих видів господарської діяльності органами внутрішніх справ. Реалізація вимог спільного наказу Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від 12.01.01 №3/8 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами" та Постанови Кабінету міністрів "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" від 4 липня 2001 р. №756.
6. Наказ МВС України від 18.08.2004 року № 962 "Про затвердження інструкції щодо діяльності ОВС у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів".
7. Наказ МВС України від 11.11.2010 року № 550 "Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ".
8. Наказ МВС Україні від.4.11.2003 №1303 "Про затвердження Інструкції про здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
9. інші.
Спеціальна література:
1. Бульба В. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні // Підприємництво, господарство і право.-2004.-№6.-С.121.
2. Буткевич С.А. Протидія незаконному переміщенню наркотичних засобів і психотропних речовин без супроводження // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. - К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. - С.48 - 50.
3. Василевич В., Расюк Е. Конвенційний механізм протидії транснаціональнму незаконному обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С.148-152.
4. Ведерникова О.Н. Международный опыт борьбы с наркотизмом и легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем // Борьба с незаконным оборотом наркотиков: проблемы уголовного права, криминалистики, прокурорского надзора. М., 2000. С. 67.
5. Гриффит Е. Новый подход к наркомании // Курьер ЮНЕСКО.- 1982, февр.- С. 4-11.
6. Джужа О.М., Василевич В.В., Кулакова Н.В. та ін. Організована злочинність в Україні та країнах Європи: Посібник / За заг. ред. проф. О.М. Джужі. - К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. - 248 с.
7. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Ч.1.: Збірник нормативних актів // МВС України. КНУВС. - Київ: 2006 р. - 379 с.
8. Законодавство у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів Ч.2.: Збірник нормативних актів // МВС України. КНУВС. - Київ: 2006 р. - 287 с.
9. Збірник матеріалів п'ятої та шостої сесій Національного комітету з проблем профілактики наркоманії та захворюванню на СНІД.-К., 1997. - 70 с.
10. Кальченко Т.Л. Суспільно небезпечні тенденції наркобізнесу в Україні // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. - К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. - С.89 - 91.
11. Костенко К.Г. Боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів у контексті міжнародної співпраці // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. - К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. - С.110 - 112.
12. Козаченко А.В., Мирошниченко Н.А. Предмет наркотизма: Учебное пособие. - Николаев-Одесса: Тетра, 1999. - 58 с.
13. Кравченко О.О. Контрабанда наркотичних засобів: Актуальні питання відповідальності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Боротьба з наркобізнесом: проблеми та шляхи їх вирішення". - Одеса: НДРВВ ОЮГ НУВС, 2002. - С. 102-107.
14. Криминология. /Под ред. Дж.Ф. Шели/ Пер. с англ. - Спб.: Питер, 2003. - 864 с. - С. 311-315. 15. Кримінологічна віктимологія: Навчальний посібник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг. ред. проф. О.М. Джужи: - К.: Атака, 2006. - 352 с.
16. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі /За ред. Лазаренко Б.П., Пінчук І.М. - К., 2002. - 144 с.
17. Мирошниченко Н.А., Музика А.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. - Киев - Одесса: Вища школа, 1988. - 208 с.
18. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред. проф. В.А.Соболева и доц. И.П. Рущенко. - X.: Торсинг, 2000. - 432 с.
19. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. - К.: Логос, 1998. - 324 с.
20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Юридична думка, 2007. - 1184 с.
21. Навчальний посібник Загально-соціальна та спеціальна профілактика ВІЛ/СНІДу: Навч.-метод. посібник / О.Ф. Гіда, О.М. Джужа, С.М. Корецький, Г.І. Піщенко; Заг. ред. О.М. Джужи.-К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.-80 с. 22. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник // Мін-во освіти і науки України; Авт.: А. А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко, А.П. Науменко; За ред. А.П. Закалюка. - Київ Юрінком Інтер, 2006 р. - 294 с.
23. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Юридична думка, 2007. - 1184 с.
24. Некоторые вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа и наркомании: стратегия снижения вреда (материал в помощь участковым инспекторам и работникам ППСМ МВД Украины) МВД Украины. - 2000. - 20 с.
25. Никифорчин І.О. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Юридична академія України. - Х., 1994. - 20 с.
26. Омигов В. И. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и роль органов внутренних дел в ее осуществлении. М., 1994.
27. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія // Ін-т вивчення проблем злочинності. Академія прав. наук України. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. - Харків: "Право", 2005 р.- 255 с.
28. Пономаренко Ю.Г. Кримінологічна характеристика злочинності у сфері незаконного наркообігу // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. - Вип. 23. - С. 35-40.
29. Пономаренко Ю.Г. Типологія злочинців у сфері незаконного наркообігу // Право і безпека. - 2003. - Вип. 4. - С. 153-156.
30. Пономаренко Ю.Г. Характеристика предмету злочинного посягання в сфері незаконного обігу наркотчиних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Право і безпека. - 2002. - Вип. 4. - С. 132-134.
31. Попередження незаконного обігу наркотичних засобів серед неповнолітніх: Посібник // МВС України. НАВСУ. Управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України. - Київ: 2005 р. - 311 с.
32. Попович Д. Списанные наркотики // Киевские ведомости, 2003. - № 149. (2954). - 15 июля. - С. 4.
33. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие // Под ред. А.Н. Сергеева. - М.: ГУБНОН СКМ МВД России, Московский университет МВД России, Изд-во "Щит-М", 2001. - С. 291.
34. Профілактика злочинів: Підручник / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Ф. Гіда та ін.; За заг.ред. докт.юрид.наук, проф. О.М. Джужи. - К.: Атіка, 2011. -720 с.
35. Протченко Б.А. Применение к осужденным принудительного лечения от хронического алкоголизма и наркомании // Комментарий судебной практики за 1975 г.-М., 1976.- С. 145-160.
36. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2002. - 287 с. 37. Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов, 2000.
38. Расюк Е. Контроль за виконанням програм, спрямованх на запобігання вживанню наркотиків // Право України. - 2003. - № 11. - С. 94-97.
39. Расюк Е. Кримінологічна характеристика лідера організованої групи, злочинна діяльність якої пов'язана з наркобізнесом // Право і суспільство. - 2006. - № 1. - С.87-93.
40. Расюк Е. Протидія відмиванню грошових коштів отриманих від злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими групами // Право України. - 2004. - № 4. - С. 87-90.
41. Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні . // Автореф. дис. кандидата юридичних наук. Київ: 2005 р. - 20 с.
42. Расюк Е. Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв'язок зі злочинність // Підприємництво, господарство і право.- К., 2010. - № 6. - С. 74-77.
43. Расюк Е.В. Стан і тенденції транснаціонального наркобізнесу в Україні. // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: тези доп. Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 24 березня 2010 р. - К.: Київ. нац. ун-т. внутр. справ, 2010. - С.185 - 187.
44. Сердюк О.О. Наркотизм як соціальне явище: його тенденції та напрямки профілактики: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. - Харків, 2003. - 20 с.
45. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 1998-2003 рр./ МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. - К., 2003.
46. Стан боротьби з незаконним обігом наркотиків за даними МВС України за 2003 р./ МВС України. Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків. - К., 2004.
47. Хруппа Микола Серафімович та ін. Антинаркотичне Законодавство України: історія та сучасність: Посібник // МВС України. НАВСУ. ЦПК по боротьбі з наркоманією. Каф-ра організації ОРД НДІПБЗ; М.С. Хруппа, Д.Й. Никифорчук, О.М. Стрільців; За ред. О.М. Джужі. - Київ : 2005 р.- 79 с.
1
2
Автор
dj_meronn
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
919
Размер файла
222 Кб
Теги
антинарко, метод, комп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа