close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Передумова "Компетентний читач"

код для вставкиСкачать
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Читання це одно з джерел мислення та розумового розвитку.
В.О, Сухомлинський
У сучасних умовах, за твердженням вчених, формується особистість
нового типу з високим рівнем інформаційних потреб і запитів. Це зумовлено
особливостями історичного розвитку, змінами в системі освіти.
Турбота про виховання є найважливішим державним завданням.
Оскільки доля будь –якого цивілізованого суспільства залежить від
підростаючого покоління, то, отже юні читачі повинні бути пріоритетною
групою.
Підтримка читання – це стратегічно важливий елемент культури,
інструмент підвищення інтелектуального потенціалу нації, творчого розвитку
особистостей та соціальної активності українського суспільства.
Сучасний навчально-виховний процес спрямований на виховання
учня – суб’єкта культури і власної життєтворчості, виховання життєвокомпетентного громадянина.
Велику роль в цьому процесі відіграє книга. Тому пропаганда читання,
виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування
вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом, розвиток
пізнавальних інтересів – пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів,
бібліотеки,батьків.
Сьогодні світ комунікаційної техніки володіє великими можливостями,
що інколи не укладаються в розумінні людини. Більшість людей відчувають
себе не готовими впевнено користуватися новими інформаційними
системами, які передбачають високий рівень розумових здібностей,
організовану свідомість.
1
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
І зараз, коли реформування загальної середньої освіти відповідно до
Закону України «Про загальну середню освіту» передбачає реалізацію
принципів гуманізації освіти, його демократизацію й методичну
переорієнтацію процесу навчання та розвиток особистості учня,
формування його основних компетентностей, ми повинні доводити до
свідомості як дітей, так і батьків думку, що читання та письмо залишуються
основопокладаючими інструментами культури у світі різноманітних засобів
масової інформації.
Саме від бібліотеки, як інформаційно-культурного центру навчального
закладу, від достатнього рівня інформування залежить якість навчальновиховного процесу і, в решті – успіх учителя й учня. Саме в бібліотеці
відбувається інтеграція всіх видів і форм поширення знань забезпечується
єдність інформації , освіти, виховання та дозвілля.
Можливості продуктивного навчання інформаційної компетентності:
 використання різних джерел інформації;
 уміння класифікувати документи;
 уміння користуватися новими інформаційними технологіями;
 уміння переробляти інформацію для отримання певного продукту;
 аналіз та критичне ставлення до інформації;
 самостійне опрацювання інформації;
 розуміння та усвідомлення інформації.
«Читання як джерело духовного збагачення не зводиться
до вміння читати: з цього вміння воно тільки починається…
В.О. Сухомлинський
2
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Бібліотека – одна з важливіших ділянок діяльності школи. Своїми
методами і засобами роботи бібліотека допомагає здійснювати єдину для
школи державну програму освіти і виховання дітей. Школа прагне проводити
навчально-виховний процес згідно з вимогами нашого часу. Педагогічний
колектив школи працює над проблемою “Формування успішної особистості
учнів в умовах компетентісно-орієнтованого підходу ”. У зв’язку з цим
завдання, яке поставила перед собою бібліотека “Формування і розвиток
читацьких компетентностей засобами індивідуальної роботи” .
Головною метою бібліотеки є формування компетентності
користувачів, здатних творчо мислити, користуватися набутою інформацією,
прагнення до саморозвитку і самоорганізації.
Основні завдання, які поставила перед собою бібліотека:
 виховання життєво-компетентного громадянина ,
 виховання у учнів інформаційної культури, постійного прагнення до
пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки
інформації;
 навчання школярів технологіям користування бібліотеками всіх типів;
 упровадження інноваційних технологій;
 просування нових інформаційних послуг до користувача.
Бібліотека випрацювала наступні шляхи реалізації цих завдань:
 оновлення та поповнення книжкового фонду, цільове
докомплектування літературою, яка відповідає сучасним вимогам
виховання компетентного читача;
 виявлення і розвиток читацьких інтересів ;
 індивідуальне керівництво читанням;
 здійснення індивідуальних послуг щодо інформування користувачів з
використанням новітніх інформаційних технологій.
3
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
(див. додаток №1 «Алгоритм формування компетентного читача
засобами індивідуальної роботи») та різноманітні активні форми роботи ,
(див. додаток 2 ) без яких неможливо виконання завдань з виховання
компетентного читача (див. додаток 10)
Очікувані результати :
 підвищення інтересу учнів до читання,
 підвищення інтересу учнів до читання,
 збільшення кількості відвідувань бібліотеки учнями та якості їхнього
читання,
 уміння орієнтуватися у світовому інформаційному потоку,
 освоєння раціональних прийомів роботи з книгою,
 ведення самостійного пошуку, аналізу, синтезу інформації,
 оволодіння традиційною та комп’ютерною технологією підготовки
та оформлення результатів своєї самостійної діяльності ( доповідей,
рефератів, творчих робот для науково-практичних конференцій
На базі нашої школи створено і впроваджується бізнес-проект «Освітній
округ №7 м. Маріуполя» з метою реформування роботи шкіл округу для
покращення якості освітянських послуг, забезпечення освітніх та культурноосвітніх потреб учнів і вихованців, педагогів і батьків, які проживають в
межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Бібліотека є опорною в освітньому окрузі №7 та координує свою роботу з
напрямами діяльності округа, здійснює інформаційно-методичний супровід
учасників бізнес-проекту (див. розділ « Ідивідуальна робота з обдарованими
дітьми). У бібліотеці створено банк методичних матеріалів, завдяки яким
будується вся діяльність бібліотеки. Створені бібліодайджести
“Індивідуальна робота з читачами”, “Обдарована дитина”, « Портфоліо
бібліотекаря. Методичні рекомендації», «Бібліотека й інноваційні
технології», «Інформаційно-комунікативні технології шкільної бібліотеки» ,
4
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
«Проектна діяльність шкільної бібліотеки. Методичні рекомендації»,
посібник з інформаційної культури та культури читання «Заповіді
компетентного читача» (див. додаток 8). В них зібрані матеріали зі
збірників,
періодичних видань, мережі Інтернет, які стосуються даних тем.
. Оформлені методичні картотеки: “На допомогу бібліотекарю”,
“Індивідуальне керівництво читанням”, “Індивідуальна робота з читачами”.
Картотека індивідуальної роботи з читачами.
1. Вивчення читацьких інтересів.
2. Аналіз читання.
3. Робота з формулярами читача, захист читацьких формулярів.
4. Індивідуальне керівництво читанням.
5. Індивідуальні плани читання. Індивідуальні рекомендаційні списки
читання.
6. Індивідуальні бесіди.
7. Бібліотечно-бібліографічні консультації.
8. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.
9. Робота з відгуками читачів.
10.Індивідуальна робота з учнями, потребуючими педагогічної уваги,
невстигаючими, слабо читаючими.
11.Індивідуальна робота з керуючою ланкою та вчителями.
12.Індивідуальна робота з батьками.
13.Індивідуальне розповсюдження
інформації.
Бібліотекар постійно підвищує самоосвітній рівень. Вивчає і
узагальнює досвід інших бібліотек, який висвітлюється на сторінках таких
професійних періодичних видань, як “Шкільна бібліотека”, “Шкільна
бібліотека +”, “Школьная библиотека”, «Шкільний бібліотекар», освітніх
сайтів: «Про школу.ру», «Bobr Dobr.ru», «Calameo», сайти шкільних
бібліотек України та зарубіжжя та інші. Узагальнений вивчений досвід своєї
5
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
праці, представлений в роботі районного семінару, проведеного на базі
бібліотеки ЗОШ №47 на тему “Індивідуальна і диференційована робота з
читачами в умовах профільної школи”.
Картотека «На допомогу бібліотекарю» узагальнює всі методичні
матеріали та досвід бібліотекарів України та зарубіжжя для роботи
бібліотекаря за всімі напрямками, в тому числі вихованням компетентного
читача засобами індивідуальної роботи.
Картотека «На допомогу бібліотекарю»
1. Законодавчо-нормативні документи.
2. Історія та розвиток бібліотечної справи.
3. Бібліотека – шкільний медіацентр.
4. Бібліотека й інноваційні технології.
5. Планування роботи бібліотеки.
6. Організація книжкових фондів, каталогів, картотек.
7. Робота по збереженню підручників. Акція «Живи, книго!»
8. Керівництво читанням.
9. Робота на допомогу підвищення якості освіти.
10.Технології інформаційної роботи.
11.Формування системи бібліотечно-бібліографічних знань.
12.Технології масової роботи.
- Твій друг – книга. Розробки заходів.
13.Робота з активом читачів.
14.Робота на допомогу вчителю.
15.Робота з батьками.
16.Самоосвіта бібліотекаря. Підвищення
професійної компетентності
Досвід бібліотекаря друкувався на сторінка періодичних видань.
6
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Стаття «Еколого-просвітницька робота бібліотеки» надрукована в
методичному віснику науково-методичного центру м. Маріуполя,
«Ідивідуальна робота з читачами», порадник класного керівника надрукована
в часопису «Сучасна школа України».
Неодноразово готувався матеріал для участі в районних і міських
семінарах бібліотекарів, конкурсах. У Всеукраїнському конкурсі «Шкільний
бібліотекар 2007» стала переможцем міського етапу, отримала диплом за
кращі матеріали «Індивідуальна робота з читачами в умовах особистісноорієнтованого навчання і виховання» в обласному етапі.
Маючи такі доробки, виконання задач, які стоять перед бібліотекарем,
здійснюються всебічно, повно і ефективно.
Індивідуальна робота з читачами, яка здійснюється як на абонементі,
так і в читальному залі, має складний характер. Допомогти читачу в
виборі і роботі з книгою, пошуку і виявленню невідомих йому фактів,
допомога у навчальній діяльності – все це вимагає індивідуального підходу
до кожного читача.
У практиці своєї діяльності бібліотека вживає різноманітні форми і
методи з читачами різних вікових груп. Відмінності в читацькому
розвитку молодших школярів настільки великі, що вивчення особистих
якостей дитини , індивідуальна робота з конкретним читачем дуже
необхідні.(див. додаток3 «Модель формування пізнавальної
компетентності учнів початкової школи»). В основі індивідуальної
роботі з учнями молодших класів лежить спільна робота бібліотекаря,
учителя, батьків у пробудженні і розвитку дитини зацікавленості до
самостійного читання, до дитячої книжки, формуванні кола читання. Однією
з розповсюджених форм роботи є бесіда: при записі читачів в бібліотеку,
при рекомендації у виборі книг, при поверненні літератури, коли
дитина ділиться враженнями від прочитаного. Кращому засвоєнню
прочитаного сприяє використання ігрових елементів у роботі з книгою,
7
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
проведення конкурсу малюнків «Герої улюблених книг» (зібраних у альбом,
який демонструється на книжній виставці «В гостях у казки») літературної
гри «Мандрівка по казкам» і вікторини «З якої це казки».
Індивідуальна робота з учнями молодших класів будується на
причитуванні книг з програми позакласного читання. До тем
позакласного читання підбирається література і створюються цикли
тематичних поличок «Пори року», «Про дружніх і працьовитих», «Про твоє
ім’я», «Україна – моя держава», «Куточок безпеки», «Юний математик»,
«Твої перші енциклопедії» та ін.
Для читання дітей всі види і жанри дитячої літератури – казки, вірші,
оповідання, енциклопедичні видання. Завдяки проведенню акцій «Подаруй
книгу бібліотеці», книжковий фонд поповнився яскравими дитячими
енциклопедіями. Бібліотекар має можливість ознайомити дітей з
різноманіттям дитячої довідкової літератури, привіти їм перші ази
компетентного читача. Для проведення занять з основ бібліографічноінформаційної культури, застосовуються як традиційні форми, так і
інноваційні комп’ютерні технології - презентації
Виховання компетентного читача починається з виховання у дітей
бережливого ставлення до книги. Проводяться індивідуальні бесіди про
значення книги у житті людини, про бібліотеку. З першого класу дітей
привчають самостійно вибирати книги, звертати увагу на розмір
шрифту, об’єм тексту, ілюстрації, автора.
Починаючи з п’ятого класу, індивідуальна робота з виховання
компетентного читача ведеться більш поглиблено і носить складний
характер. Можна виділити слідуючи форми роботи: вивчення читацьких
інтересів, бесіди, виконання усних довідок, бібліотечно-бібліографічні
консультації, аналізи відгуків про книгу, читацьких формулярів,
сигнальна інформація, індивідуальне розповсюдження інформації.
8
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Для того, щоб успішно керувати читанням, необхідно спочатку виявити
читацькі інтереси дитини(див. розділ “Робота бібліотеки по вивченню
читацьких інтересів”). В першу чергу для цього використовується одна з
головних форм в індивідуальній роботі – бесіда. Бесідуючи з читачем при
записуванні в бібліотеку, бібліотекар з’ясовує: як навчається, улюблені
предмети, які інтереси, улюблені теми, в яких гуртах займається, про що
любить читати. Данні заносяться в формуляр або зручно мати готовий
опитувальник, який вкладається в формуляр. Ці записи періодично
доповнюються і уточнюються, вони допомагають краще задовольнити
інтереси і вимоги читачів, визначити напрямок роботи по керівництву
читанням.
Щоденно бесідуєш, ставлячи кожного разу різну мету: поділяючи
уточнення попиту, для рекомендації книг про прочитану книгу, бесіда –
екскурсія по бібліотеці, бесіда – інформація про масові заходи, про нові
книги. У бібліотеці кожний місяць проводиться у середньому близько 25
бесід.
Рекомендуючи читачу книгу звертається увага на деякі елементи книги,
враховуючи при цьому вік. Якщо твір відомий, бібліотекар, ссилаючись на
кінофільм, говорить, що книгу читати набагато цікавіше.
При повертанні книги бібліотекар говорить про неї, щоб дізнатись чи
прочитаний твір. Виявляються недоліки в роботі читача над книгою, це може
бути неуважне читання, поспішність або якісь інші причини. Щоденно в
бібліотеці проводиться 3-5 таких бесід.
Бувають випадки, коли читачі не звертаються до бібліотекаря і
неохоче ідуть на контакт. Так буває, коли читач не знає своїх реальних
потреб. Для цього проводиться бесіда для уточнення попиту.
В результаті, більшість читачів приймають допомогу бібліотекаря.
Необхідність такої бесіди не підлягає обговоренню.
9
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Не менш важливою формою у вивченні читацьких інтересів являється
анкетування. І ще більш важливо те, що воно проводиться не один раз, а
щороку, що дозволяє прослідити зміни в інтересах читачів. Проведене
анкетування учнів 3-4 класів дозволило скласти загальну уяву про інтереси і
смаки читачів, чи багато читають, яким чином вибирають книги для читання,
про що люблять читати .
Зовсім інший характер мало анкетування учнів 9-11 класів. Не
зважаючи на те, що інтереси їх різнобічні, аналіз анкет довів, що читання
займає не останнє місце в житті учнів .
Важливим етапом у вивченні читацьких інтересів являється аналіз
формулярів читача, який проводиться два рази в рік. В результаті аналізу
виявляється не тільки кількість прочитаних книг, кількість відвідувань
читачем бібліотеки, превалюючи інтереси читача до окремих тем, але і дає
можливість зробити висновки про збіжність інтересу з реальною
картиною читання, поставити нові задачі в керівництві читанням
читачів.
Щоб навчити учнів розуміти прочитане, бібліотекар вчить їх робити
замітки. Зрозуміло, що їх записи не можуть бути довершеними. Тут самою
прийнятною формою є ведення читацького щоденника. Учні початкових
класів записують у ньому назву книги, коли вона прочитана, прізвище автора
і художника, про що в ній розповідається. Діти старшого віку роблять
детальні записи про зміст прочитаного, визначають тему книги, називають
головних героїв. У записах виявляється індивідуальність учня, його здібності
і нахили.
Одне з джерел вивчення читацького інтересу – відгуки про книги. Свої
відгуки записують читачі 5-9 класів у спеціальний альбом, який завжди
знаходиться у бібліотеці, в «куточку читача». Кожен з читачів має
можливість в будь-який момент зробити свої записи. Вивчаючи відгуки,
бібліотекар дізнається про думки і враження читачів про прочитані книги.
10
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Допомагаючи учню написати відгук, бібліотекар підказує над чим треба
замислитись в книзі, виділити головне, не концентруючи увагу на дрібницях,
примушує читача не просто читати, а думати над книгою, вчить
висловлювати свої думки і роздуми про неї. Бібліотекар користується
аналізом відгуків в керування читанням, при рекомендації книг іншим
читачам.
Після вивчення читацьких інтересів бібліотекар переходить до
керування читанням читачів. Для цього в бібліотеці служить картотека
«Індивідуальне керівництво читанням». До неї занесені всі читачі, визначені
в результаті анкетування, аналізу читацьких формулярів, індивідуальних
бесід, вивчення банку даних про обдарованих дітей, які є членами наукового
товариства і систематизованого по окремим групам.
В бібліотеці використовується така форма обліку процесу
індивідуального керівництва читанням як сигнальна інформація.
Формуляри читачів помічені кольоровими значками, кожний з яких має своє
значення: обдаровані, члени наукового товариства старшокласників
«Сузір’я», читаючи за інтересами, потребуючи педагогічної уваги,
невстигаючі, слабочитаючі.
Індивідуальна робота з учнями, які належать до різних груп, має свої
особливості. Для обдарованих дітей і тих, хто є членами наукового
товариства «Сузір’я» складаються індивідуальні плани читання, попередньо
узгоджені з педагогами, які керують навчальною діяльністю цих учнів,
“Дивовижний світ хімії”.
Група учнів, читаючих по окремим темам, нараховує 23 чоловіка. Для
кожного складений індивідуальний список читання, в який входять книги,
запропоновані бібліотекарем і схвалені читачами. Списки мають самі
різноманітні теми: “Спорт у твоєму житті”, “Радіотехніка? Це цікаво!”,
“Юному акваріумісту”, “Мій друг комп’ютер” та ін.
11
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
На особливому контролі знаходяться учні, які потребують педагогічної
уваги, не встигаючі і слабочитаючі. Індивідуальним керівництвом читання
охоплено 26 читачів з цієї групи учнів. Вони знаходяться під постійним
наглядом бібліотекаря, який домагається систематичного відвідування
бібліотеки, для них складені індивідуальні рекомендовані списки для
читання. Аналіз читацьких формулярів цих читачів проводиться два рази в
півріччя, бібліотекар докладає максимум зусиль для підвищення інтересу до
читання. Діти залучаються до роботи в активі бібліотеки (див. розділ
“Робота бібліотеки з учнями, які потребують педагогічної уваги,
невстигаючими, слабочитаючими”).
В індивідуальній роботі з читачами всіх груп використовується така
форма, як виконання усних довідок. Ця форма вимагає знання фонду
бібліотеки. Специфікою роботи шкільної бібліотеки є дефіцит часу, довідку
необхідно виконати за короткий проміжок часу, через що виникають
труднощі. З появою в бібліотеці комп’ютера та підключення до мережі
Інтернет проблема у виконанні складних довідок відпала.
Бібліотечно-бібліографічні консультації є ще однією формою
індивідуальної роботи. Більшість читачів, які приходять в бібліотеку з
конкретним питанням для виконання домашнього завдання або за особистим
інтересом не завжди вміють користуватися довідковим фондом бібліотеки. У
цьому випадку бібліотекар проводить індивідуальні консультації, під час
яких вчить користуватися каталогом, картотеками, енциклопедіями,
словниками, довідниками, дає адреси корисних освітніх сайтів, при
цьому, роблячи примітки у формулярі читача, щоб при відвідувані
читального залу наступного разу, бібліотекар міг спостерігати за цим
читачем, щоб дізнатись наскільки він засвоїв отриману інформацію.
Користувачами індивідуальної інформації є керуюча ланка школи,
класні керівники, керівники методоб’єднань, керівникі учасників МАН,
учителя, які атестуються. Вони занесені в картотеку індивідуального
12
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
керівництва читанням. Для них зібрана картотека по проблемі школи з
розділами трьох етапів її виконання.
У систематичній картотеці газетно-журнальних статей визначений ряд
рубрик в допомогу педагогічним працівникам школи: “ Обдаровані діти”,
“Особистісно-орієнтоване навчання”, “Індивідуалізація і диференціація в
навчанні”, «Формування компетентного учня» та інші.
Бібліотекар проводить консультації для класних керівників на теми
бібліотечно-бібліографічних знань, підбирає до уроків, виховних годин,
масових заходів матеріал, оформлює в класах книжні виставки на певні теми.
Ще одна форма індивідуальної роботи з читачами – індивідуальне
розповсюдження інформації. Ця форма використовується в роботі з
адміністрацією школи, яка отримує індивідуальну інформацію про нові
надходження і статті, надрукуванні в періодичних видах(отримуємо 42
екземплярі).
Для заступника директора по НВР складений індивідуальний список
читання “Особистісно-орієнтоване навчання”.
Все це допомагає оперативно обслуговувати вчителів.
Формування читацьких інтересів і індивідуальне курівництво
читанням – це спільні дії вчителів, бібліотекарів і батьків.
Разом з класними керівниками бібліотека проводить індивідуальну
роботу з батьками, звертаючи їх увагу на значення формування культури
читання у дітей. Для них оформлені : постійно діюча тематична полиця
«Сімейне виховання», тематичні папки «Жорстоке поводження з дітьми.
Консультації для батьків», «На допомогу батькам».
Велике значення у формуванні читацьких інтересів має сімейне
читання. Тому, спілкуючись з батьками, проводяться індивідуальні
бесіди про їх ставлення до читацьких інтересів дітей, запрошуються на
екскурсії з дітьми.
13
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Для батьків проводяться огляди літератури, індивідуальне
інформування про те, як читають їх діти, бесіди про збереження книжного
фонду, пропонуються книги з тематичної полиці “Сімейне виховання”,
звертається увага батьків на рекомендовані списки читання “Як залучити
дитину до читання”, «Безпека дітей в Інтернеті» і рубрику на стенді
“Бібліотека . Інформація. Читач»”, “Для вас, батьки”.
«Бібліотекар – розпорядник долі книг. Бібліотекар – перший
стимулятор читацького інтересу. Бібліотекар – провідник,
який допомагає знайти дорогу до серця читача.
Ю. Яковлєв
Одним із факторів становлення особистості учня, формування його
компетентності являється бібліотека, книга, інформація, через яку
сприймається світ.
Бібліотекар, використовуючи форми індивідуальної роботи з читачами,
орієнтує учня - читача підібрати необхідний матеріал. Саме про такий підхід
в свій час писала Н.К.Крупська «Якщо бібліотекар хоче прийти на допомогу
читачам, він повинен знати індивідуальність кожної книги, та
індивідуальність читача, який бере книгу. Обов’язок бібліотекаря-знати
книгу та читача».
Для того, щоб вибрати правильне направлення в індивідуальній роботі з
читачами, необхідно добре знати особливості кожного із них, вивчити їх
читацькі інтереси. Важливу роль для цього має аналітична діяльність
моніторинг, діагностика з метою аналізу існуючої практики та завдань на
майбутнє. Саме таке направлення являється одним із основних в роботі
бібліотеки та має свою систему роботи.
14
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Однією із форм роботи вивчення читача являється проведення тестів,
діагностичного анкетування.
Щорічно бібліотека проводить анкетування учнів по виявленню читацьких
інтересів та якості читання. Анкети складаються в залежності від віку читачів
та мети їх вивчення. Дані анкетування використовують для якісного
обслуговування читацьких інтересів на художню та довідкову літературу, а
загальні дані по кожному класу оголошуються з метою формування в
учнів культури читання.
Різниця в читацькому розвитку молодших школярів дуже велика, що
вивчення особистих особливостей дитини, індивідуальна робота з
конкретними читачами дуже необхідна. Як і за якими критеріями
вибирають книги молодші школярі? Що хочуть знайти в книгах? Як
допомогти їм вибрати необхідне? Для того, щоб знайти відповіді на ці
питання, учням 3-4 класів була запропонована анкета (див. додаток 4).
Відповіді на питання анкети дозволили скласти загальне уявлення про
індивідуальні інтереси та смаки читача, чи багато книжок читають, яким
чином вибирають книги для читання, про що люблять читати.
Анкетування учнів 10-11 класів мало повністю інший характер
(див. додаток 5). Книга чи комп’ютер? Чи можна бити сучасною людиною,
якщо не читаєш книги? Чи можна бути освіченою людиною, якщо не знаєш
комп’ютера? Це надзвичайна і цікава тема. Скільки людей – стільки думок
про це. Зараз ці два джерела існують альтернативно. Ця анкета є часткою
читання моніторингу в загальноосвітньому закладі нового покоління. Вона
показала прихильників та фанатів і книги, і комп’ютера.
Для учнів середньої ланки (5-7 кл.) добрий результат для виявлення
читацьких інтересів має діагностика-тест, за аналізом якої складена карта
читацьких інтересів.(див.додаток 6)
На основі діагностики-тесту складаються індивідуальні списки та
плани читання.
15
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Однією із найважливіших форм виявлення читацьких інтересів являється
бесіда. Проводячи бесіду з читачем при записі в бібліотеку, бібліотекар,
старається дізнатись, які його інтереси.
Під час бесіди бібліотекар робить запис в читацькому формулярі. Дуже
вигідно мати ці записі в формулярі. Щорічно ці відомості обновляються.
Для того, щоб знати, як учень відноситься до прочитаної книги, то
важлива його запис про цю книгу, яка знаходиться в графі
«відношення читача до книги». Скорочені помітки «дуже спод.», «не спод.»,
«недочит.». Щоб отримати більш правильне уявлення про читацький інтерес
і характер читання учня, треба дізнатись не тільки про те, яку книгу він
отримав в бібліотеці, але і що заставило його взяти цю книгу.
Для цього в формулярі заповнюється графа з умовними буквами: «ШП» шкільна програма, «ПБ»- порада бібліотекаря, «ПТ»- порада товариша,
«ВЧ»- вибір читача, «КВ» -книжна виставка.
Важливим етапом в вивченні читацьких інтересів являється аналіз
формулярів читачів, який відбувається 2 рази в рік. З допомогою такого
відома загальна картина читання кожної дитини. В результаті аналізів
виявляються слідуючи дані: кількість відвідувачів бібліотеки, кількість
прочитаних книг заданий період, інтереси читачів до тем, до предметів.
Особлива увага приділяється формулярам обдарованих дітей, яким треба
педагогічна увага, невстигаючих, слабо читаючих, з якими бібліотекар
працює індивідуально.
Джерелом вивчення читацького сприйняття про книги є виклики
про них.
Читачі 6-9 кл. записують свої виклики в спеціальний альбом, який завжди
знаходиться в бібліотеці на видному місці.
В викликах відображаються не перші враження, а думки та міркування
читачів. Є виклики про одну книгу, які перетворюються в своєрідний
диспут, відкриваючи відношення до цієї книги цілою групою читачів.
16
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Бібліотекар, допомагаючи читачу написати виклик, підказує, над чим треба
подумати в цій книзі, не вводячи читачів на шлях загальних міркувань.
Задача бібліотекарів-примусити читачів думати про книгу та навчитись
виражати свої думки про неї.
Виклики читачів використовуються в керівництві читання, для
рекомендації книг іншим читачам, уміщуються в стінгазети. Вони сприяють
розвитку інтересів до читання, до поглибленої роботи з книгою. Із вище
повідомленого, можна сказати, що проведена в бібліотеці робота по
вивченню читацьких інтересів, являється важливою частиною індивідуальної
роботи з читачами. Вивчаючи вікові особливості дітей, їх індивідуальні
схильності, інтереси, рівень їх розвитку бібліотека систематизує і розширяє
коло читання читачами.
Читачі набувають навики самостійної роботи зі словниками, довідниками,
отримуючи індивідуальні консультації, навчаються користуватися
каталогами, картотеками.
17
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Якщо бібліотекар хоче прийти на допомогу читачам, він повинен
знати індивідуальність кожної книги, яка рекомендована, і
індивідуальність читача, який бере цю книгу. Обов’язок бібліотекаря –
знати книгу і читача.
Н. Крупська
Картотека індивідуального керівництва читанням
Обдаровані та високонавчаємі:
 учасники МАН,
 учасники наукового товариства «Сузір’я»,
 учасники міжнародних, Всеукраїнських олімпіад,
 учасники конкурсів з навчальних предметів:
-Всеукраїнський конкурс «Кращий читач»,
-Всеукраїнський природознавчий інтерактивний конкурс «Колосок»,
-Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру».
-Міжнародний конкурс знавців української мови им.П.Яцика,
-Міжнародна гра-конкурс «Російське ведмежа»,
-Всеукраїнський історичний інтерактивний конкурс «Лелека»,
Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»,
-математичний конкурс «Золотий ключик».
 учасники літературного клубу «Живе джерельце».
Потребують педагогічної уваги.
Слабочітаючі.
Невстигаючі.
Читаючи за окремими темами.
Адміністрація.Вчителі.
18
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
У сучасному суспільстві, для якого характерні багатобарвна культурна
мозаїка, потужний комп’ютерно-інформаційний потік, стандартизація
свідомості,уніфікація, деперсоналізація особистості, глобальним
поширенням мас-медіа, виникає негайна потреба людини, яка вміє жити у
новому просторі та застосовувати свою унікальну самобутність.
Обдаровані діти дуже активні й завжди чимось зайняті. Намагаються
працювати більше за інших і самостійно. Мають здібності краще за інших
вести самостійну роботу (працювати з літературою, довідковим матеріалом в
бібліотеці). Тому бібліотека поставила перед собою завдання – забезпечити
відповідне інтелектуальне навантаження цим дітям.
Про виконання закону України “Про освіту” Державної Національної
програми “Освіта”(Україна на ХХІст.), комплексної програми “Обдаровані
діти” в школі розроблена програма “Від творчого вчителя до обдарованої
дитини” за напрямками: «Інтелектуальний потенціал», «Відродження
духовності», «Здорове покоління». Бібліотека здійснює інформаційну
підтримку цієї програми, застосовуючи диференційний підхід до читачів,
використовуючи всі форми та методи індивідуальної роботи з читачами та
охоплює обдарованих дітей, які займаються усіма видами освітньої
діяльності. (див. додаток 7«Алгоритми індивідуальної роботи за розвитком
читацьких інтересів обдарованих дітей в бібліотеці ЗОШ 47»)
Директором нашої школи створений та працює інноваційний проект
«Освітній округ як нова модель задоволення освітніх потреб», мета якого
формування розвиненої компетентної, гармонійної особистості, яка не тільки
володіє певною системою знань, але вміє орієнтуватися в умовах життя, має
певні потреби щодо професійної самореалізації. Школа є базовою, а
19
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
бібліотека опорною в Освітньому окрузі №7. Нові напрямки в роботі
бібліотеки передбачають методично-інформаційну підтримку діяльності
керівників та учасників округу.
З метою організації діяльності освітнього округа №7 утворені
проекти, які націлені на формування творчо розвиненої, культурної,
толерантної особистості,здатної до самовизначення і проектування успішної
життєвої парадигми.
Від творчого вчителя
до обдарованої дитини
Л ідер
Освітній округ – центр
Освітній округ №7
спортивно-масової роботи
Інтелект
Освітній округ – соціально-культурний
центр громади
Крім того працює Літня школа для обдарованих дітей, наукове
товариство «Сузір’я» . На базі бібліотеки працює літературний клуб «Живе
джерельце» філія поетичного клубу «Іллічівські зорі», який об’єднує
починаючих поетів та аматорів поезії. В затишному читальному залі
проходять засідання клубу, зустрічі з поетами. Бібліотекар надає методичну
підтримку учасникам клубу. Оформлений поетичний куточок «Чарівний світ
поезії» зі збірками поетів клубу «Іллічівські зорі». Створена добірка
починаючих поетів освітнього округу №7, яка займає почесне місце в
поетичному куточку, що стимулює учнів, які мають поетичні здібності
Бібліотекар інформує про роботу клубу за допомогою статей в газеті
«Іллічівець»
20
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Специфіка шкільної бібліотеки в тому, що її відвідують читачі
різного віку.
До кожного треба свій підхід, адже читання – процес індивідуальний,
тісно пов’язаний з розвитком особистості дитини.
Для того щоб робота велась системно, складається план роботи з
обдарованими дітьми.
Бібліотекар повинен мати комплекс матеріалів, на яких може постійно
ґрунтувати свою діяльність. Тому в бібліотеці створений банк даних всіх
матеріалів , що торкається роботи з обдарованими дітьми. Оформлений
бібліодайджест “Обдарована дитина”.
В методичній картотеці “На допомогу бібліотекарю” визначений
розділ “Робота з обдарованими учнями”, де зібрані статті із періодичних
видань і збірок. Методичні рекомендації про розвиток індивідуальних
здібностей обдарованих дітей суттєво полегшує пошук необхідного
матеріалу, як для бібліотекаря, так і для вчителя.
В бібліотеці оформлена постійно діюча виставка “Таланти та
обдарованість”. Оформляються книжні виставки та тематичні полиці з тем
навчальної діяльності учнів, які займаються в обласній школі “Ерудит”,
учасників олімпіад різних рівнів (обласних, республіканських, міжнародних)
і учасників МАН, учасників Літньої школи для обдарованих дітей ,
наукового товариства «Сузір’я»,конкурсів з навчальних предметів
(«Колосок», «Левеня» та ін.),Учасників науково-практичних конференцій,
літературного клубу «Живе джерельце».
На кожного з цих учнів оформлені карточки з тем навчальної
діяльності, всі вони занесені в картотеку “Індивідуальне керівництво
читанням”.
Для виявлення читацьких інтересів проведено анкетування. На основі
даних, отриманих в результаті аналізу анкет, для кожного складений
індивідуальний план читання.
21
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Учні отримують оперативну інформацію про нові надходження,
статтях, надрукованих в періодичних виданнях , освітні сайти мережі
Інтернет.
Вчителі, працюючи з обдарованими дітьми, приділяють увагу
особистості кожного учня. Бібліотека в свою чергу, працює
індивідуально
з кожним вчителем.
Всі вони оточені системою виборчого розповсюджувача інформації,
отримуючи відомості про новини методичної літератури. Для них
складаються рекомендовані списки статей та періодичних видань
“Особливості навчання та виховання обдарованих дітей”. Оформлялись
книжні виставки до педради “Розвиток творчих здібностей молодих
школярів”, “Самоосвіта та самореалізація особистості учнів”. Було
підготовлено повідомлення для методичної оперативки “Розвиток читацьких
інтересів обдарованих дітей”.
Сумісна робота педколектива та бібліотеки з обдарованими дітьми має
позитивні результати. Учні школи, користуючись матеріалами,
запропонованими бібліотекою, досягли певних успіхів, являючись
переможцями міських, обласних, республіканських, міжнародних олімпіад,
призерами міських та обласних етапів МАН, учасниками науковопрактичних конференцій, олімпіад та конкурсів з навчальних предметів
Моніторинг творчої реалізації компетентностей учнів ЗОШ № 47
Кількість учнів-
Кількість учнів,які
Кількість учнів-призерів
Кількість
членів МАН
Кількість
виступали на науково-
міжнародних,
учнів-
(учасники міського
учнів
практичних-
Всеукраїнських олімпіад
призерів
етапу конкурсу)
призерів
конференціях,підготували
та конкурсів з
олімпіад
МАН
наукові публікації
навчальних предметів
2007-2008-5чол
1
5
3
3
2008-2009-5чол
2
4
4
4
2009-2010-2чол
1
2
4
2
2010-2011-5чол
3
5
7
5
22
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Бібліотерапія
навичок
і
-
розвиток
наука,
націлена
здатності
на
формування
протистояти
у
неординарним
людини
ситуацій,
зміцнювати силу волі, підвищувати інтелектуальний та освітній рівень на
основі "синтезування ситуації читання ".
Ю.Н. Дрешер
У бібліотеці ЗШ № 47 ведеться систематична і різностороння робота з
читачами
з
«групи
ризику»:
потребуючими
педагогічної
уваги,
невстигаючими, слабочитаючими. Цим читачам необхідно приділяти
особливу увагу і постійно тримати їх на контролі.
Головними завданнями в цьому напрямку бібліотека поставила:
розвиток читацької активності та самостійності,виховання компетентного,
грамотного читача, підвищення інтелектуального та освітнього рівня,
виховання критичного та свідомого відношення до здоров’я через книгу,
постійне вивчення учнів як читачів, глибоке розуміння їх психології.
Шляхи реалізації:
 виявити учнів «групи ризику»,
 залучити в бібліотеку всіх учнів цих груп
Провести:
- Вікторину «Що? Де? Коли?»,
- тематичний огляд літератури «Ці незвичайні тварини»,
- літературну подорож «Сторінками улюблених книжок».
 добиватися систематичного відвідування бібліотеки,
 залучити учнів до роботи в активі бібліотеки,
 залучати до проведення масових заходів,
23
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
 скласти рекомендаційні списки літератури для кожного учня,
 постійно проводити індивідуальні бесіди та консультації,
 робити аналіз читацьких формулярів.
Бібліотекар, щодня стикаючись з такими читачами,
враховує
індивідуально-психологічні особливості кожного, співпрацює з шкільним
психологом.
Одними з ефективних бібліотечних прийомів, які допомагають
цілеспрямовано впливати на індивідуальний читацький вибір, бібліотекар
використовує ефекти-рекомендації, в яких міститися поради, як діяти в
певній ситуації.
«Ефект Пігмаліона». Бібліотекар повідомляє звичайному, «середньому»
користувачу бібліотеки, що, спостерігаючи за його читання, виявив у нього
глибокі, але не проявилися можливості в читацькому розвитку. У нічим не
примітного користувача бібліотеки, що повірило в це, дійсно відбувається
ріс, удосконалення і поглиблення читацької діяльності. «Ефект Пігмаліона»,
що базується на вмінні бібліотекаря розбудити в читачі бажання
самоствердження,
вдосконалення
читацьких
навичок
і
навчань,
використовується як найважливіший напрям індивідуальної роботи, що
забезпечує розвиток читацької діяльності, часом у так званих безнадійних
читачів.
«Ефект фахівця». Використовуючи цей механізм, бібліотекар переконує
читача у високій професійній компетентності автора, тога інформація,
викладена у джерелі, в основному сприймається на віру, не породжує
сумнівів у силу його незаперечною компетентності.
Ефект «Встаньте на моє місце». Щоб активізувати читацьку діяльність
конкретного користувача, бібліотекар звертається до нього з проханням
допомогти підібрати літературу для інших читачів, мотивуючи це прохання
тим, що цей читач великий знавець даного жанру літератури, розбирається
в книгах краще бібліотекаря.
24
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Знання та застосування психологічних та педагогічних методик і
прийомів – це не просто дань моді, а новий рівень обслуговування,
професіоналізм в роботі, який дає дійсно позитивні результати.
На початку навчального року у заст.директора з виховної роботи
уточнюються прізвища цих учнів та відомості про них, ставиться задача
кожного зробити читачем бібліотеки.
З класами, в яких навчаються діти з цих груп, разом з класними
керівниками проводяться масові заходи, використовуючи при цьому такі
форми, як брей-ринг , вікторина “По материкам та океанам”, і літературноекологічна гра “Мила наша Земля”, інтелектуальна гра “Ці необачні
тварини”. Після проведення цих заходів в бібліотеку було записано 18 чол.
та складено для них 18 індивідуальних
списків читання, теми для яких
виявлені в результаті діагностичного анкетування(див. додаток).
Для кожного із цих учнів заведено карточку та занесені в картотеку
індивідуального читання. Формуляри помічені значками, в кінці формуляра
записуються короткі відомості про кожного.
При відвідуванні бібліотеки постійно проводяться з ними бесіди.
При поверненні книги рекомендується поділитися думками про
прочитану книгу. Учні отримують інформацію про нові книги, що прибули в
бібліотеку, багато уваги приділяють статтям з періодичних видань: “Привет,
ребята!”, “Клякса”, журналам “Однокласник”, “Барвинок”, “Познайка”,
“Веселі уроки”, «Весела перерва» та інші.
Для того щоб більше приблизити їх до бібліотеки, вони приваблюються
до проведення масових заходів і не тільки стають безпосередньо учасниками,
але і допомагають в підготовці сценарію, оформляють зал. Після закінчення
діти допомагають навести порядок та діляться враженнями про проведений
захід. Деякі учні приймають участь в роботі бібліотечного активу. Вони
допомагають підшивати періодичні видання, підготувати підручники
до
видання – штампують находжені, проводять ремонт книг.
25
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Всі учні мають індивідуальні списки читання, котрі складені за
індивідуальними інтересами (див. додатки). Деякі із них за такими темами
“Всё о птицах”, “Мир приключений”, “Юным детективам” та ін.
Всі спостереження та висновки записуються в кінці формуляра, що
допомагає прослідкувати зміни в дитині, як читача.
Один раз в півроку робиться аналіз читацьких формулярів, робляться
висновки, планується подальша робота.
В школі завжди є позитивні результати. Ставши читачем бібліотеки,
учні поповнюють свій багаж знань, набувають навики користування
довідковим
матеріалом,
довідковими
виданнями(енциклопедіями,
словниками),відчувають свою причетність до потрібної справи, в решті решт
набувають навики компетентності і саме головне, розуміють, що вони
приносять користь.
Сьогодення поставило нас перед фактом, що новітні технології діють в
системі освіти і в центрі має бути шкільна бібліотека. Метою державної
Національної програми «Освіта» є виведення освіти на рівень розвинутих
країн світу, що можливо лише за умовою впровадження сучасних
технологій. Щоб навчально-виховний процес школи був ефективним та
професійним, основним завданням бібліотеки є мати інформацію певного
типу, яку бібліотекар може запропонувати педагогічним працівникам. Їх
необхідно знайомити з літературою, періодичними виданнями, Інтернетресурсами, які висвітлюють передовий педагогічний досвід, методичні
розробки сучасних уроків. Поруч з різними формами бібліотечної роботи
успішно здійснюється індивідуальна робота, маючи свої переваги, так як
бібліотекар входить в особистий контакт з індивідуумом.
26
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
В бібліотеці створена система індивідуальної роботи з керівною
ланкою школи і членами педагогічного колективу.
Створена картотека по творчої проблемі школи.
«Формування успішної особистості учнів в умовах компетентісноорієнтованого підходу» з розділами:
* Реалізація принципів педагогіки співробітництва.
*Задоволення пізнавальних потреб учнів.
*Проектна діяльність в системі компетентісно-орієнтованого підходу.
*Формування активно-позитивного відношення учнів у сучасному
суспільстві.
*Створення портфоліо педагогів.
В картотеці газетно-журнальних статей виділені рубрики: «Обдарована
дитина». Ця картотека користується популярністю серед учителів, зокрема
розділ, де зібрано матеріал з передовим досвідом вчителів.
Не менш популярна картотека «Коли скінчилися уроки». Вона дуже
об'ємна і вміщує методичні розробки по всім темам, які необхідні в школі для
проведення класних годин, бесід, інших заходів. Її бібліотекар адресує не
тільки класним керівникам, але і вчителям.
Всі вони постійно поповнюються новими матеріалами – статтями з
періодичних видань і збірників, новинками літератури.
Бібліотека отримує 37 найменування методико-педагогічних газет і
журналів, що частково доповнює недостачу нових книг науково-педагогічної
тематики.
Періодично складаються інформаційні бюлетені: «Вимоги до сучасного
уроку», «На допомогу класному керівнику», «Як підготувати презентацію»,
«Проектна діяльність вчителя», «Портфоліо вчителя» та інші, які
допомагають в індивідуальній роботі при виконанні тематичних запитів.
27
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
. Оформлені методичні картотеки:
“На допомогу бібліотекарю”
“Індивідуальне керівництво читанням”, “Індивідуальна робота з читачами”,
створені бібліодайджести «Обдарована дитина», «Компетентісно- орієнтовне
навчання» успішно . Оформлені методичні картотеки:
“На допомогу
бібліотекарю”,“Індивідуальне керівництво читанням”, “Індивідуальна робота
з читачами”, створені
працюють при виконанні бібліотекарем конкретних
запитів з цих тем.
В індивідуальній роботі з педагогічними працівниками школи
бібліотекар використовує книжкові виставки «Нова школа – новий вчитель»,
«Полиця самоосвіти», «Готуємося до атестації», рекомендує книги,
представлені на них.
Допомагає підбирати матеріал до уроків, виховних годин, масових
заходів, предметних тижнів, до атестації.
В бібліотеці використовується така форма роботи як ІРІ (індивідуальне
розповсюдження інформації). Бібліотекар інформує керівну ланку школи,
керівників методоб'єдань, класних керівників, психолога про новинки, нові
статті, які вийшли з друку, з певного кола тем, узгоджені з кожним
абонентом, які отримають індивідуальну інформацію. Для декого з них
складаються індивідуальні рекомендовані списки читання. Так, для зам.
Директора по НВР складено список на тему «Компетентісно- орієнтовне
навчання і виховання».
28
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 1
Модель формування компетентного читача
засобами індивідуальної роботи
Карта читацького
Бесіди
Анкетування
інтересу
Аналіз відгуків про
прочитану книгу
Вивчення
Аналіз читацьких
читацьких інтересів
формулярів
Бібліотека
Усні довідки
Картотека
індивідуального
керівництва
Індивідуальне
Картотека
керівництво читанням
складних довідок
Індивідуальні
Бібліотечно-
плани читання
бібліографічні
читанням
Обдаровані діти
консультації
Індивідуальні
Слабочитаючи
Які потребують
педагогічної уваги
списки
Бібліотечні
читання
бібліодайджести
ВРІ(виборче
Рекомендовані
розповсюдження
списки читання
інформації
Адміністрація школи
Читають за темами
Керівники методоб’еднань
Класні керівники
Невстигаючи
Рекомендаційні покажчики
Вчителі
Захист читацьких
формулярів
29
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 2
Форми роботи шкільної бібліотеки
з формування компетентного читача
Книжкові виставки
Індивідуальні бесіди
про книги, письменників,твори.
Голосні читання
Літературні, ігри, вікторини,подорожі
Конкурс на кращого
читця
Консультаційна допомога в
доборі книжок
Бібліотечні уроки
Читацькі щоденники
Конкурс
«Кращий читач»
Екскурсії до бібліотеки
Виховні та літературні
Літературні п’ятихвилинки
години
Інформаційні хвилинки
Обговорення книг
Бесіди-діалоги
Усні журнали
Презентація книги
Книжкові лабіринти
Бенефіс читача
Години пізнавальних
повідомлень
Брейн-ринги
Турнір ввічливості
Уроки моральності
Користувачі
30
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 3
Всеукраїнські конкурсі
з різних предметів
Куточок читача
Творчі роботи
«Що? Де? Як шукати?
учнів
Виховні години.
Бібліотека
Свята. Ранки.
Ідивідуальні
бесіди, консультації
Екскурсії до
Самостійна робота
бібліотеки
у читальному залі
Інформаційнобібліографічні заняття
31
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 4
1. Чи любиш ти читати книжки ? Які саме ?
2. Скільки книг прочитуєш протягом місяця ?
3 Яким чином вибираєш книги для читання ? Хто може тобі допомогти ?
3. В якій бібліотеці, крім шкільної, береш книги ?
5. Про що тобі подобається читати ?
6. Чи є у вас домашня бібліотека ? Які там книжки ?
Вибір книг
Користування бібліотекою
Бібліотекар
Сам
Шкільна
Міська
21 %
24 %
95 %
38 %
Батьки
Друзі
Домашня
40 %
15 %
35 %
32
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 5
Відповіді учнів (у відсотках)
Запитання до анкети
5 клас
6 клас
7 клас
а) так
67%
53 %
57 %
б) ні
33 %
47 %
43 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
а) так
60 %
63 %
48 %
б) ні
40 %
37 %
52 %
а) так
83 %
76 %
81 %
б) ні
17 %
22 %
19 %
а) так
47 %
54 %
39 %
б) ні
53 %
46 %
61 %
а) так
37 %
46 %
57 %
б) ні
63 %
54 %
43 %
1. Чи подобається тобі читати ?
2. Чи з’являєшся ти читачем шкільної
бібліотеки ?
а) так
б) ні
3. Чи подобається тобі читати книги
про школу, ії життя, учнів ?
4. Чи є вдома домашня бібліотека ?
5. Чи читаєш ти книги у вільний час ?
6. Чи читаєш довідкову літературу,
коли готуєш уроки ?
33
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 5
1. Чи виконує бібліотека функції бібліотечно-інформаційного центру?
2. Чи забезпечена бібліотека сучасним обладнанням і матеріалами, які
полегшують для тебе процес навчання?
3. Чи доступна для тебе навчальна література?
4. Чи заохочують тебе користуватися нею з метою отримання
інформації для підготовки до уроків?
5. Чи достатньо забезпечена бібліотека художньою літературою?
6. Чи задоволений ти укомплектуванням довідкового фонду?
7. Чи мають учні вплив на вибір видань, які буде придбано для
бібліотеки?
8. Чи користуєшся читальним залом шкільної бібліотеки?
9. Чи часто користуєшся бібліотекою пр. підготовки до уроків?
10. Чи користуєшся ти комп’ютером для підготовки до уроків?
11. Чи користуєшся послугами копіювання інформаційних джерел?
12. Чи надаеш ти перевагу комп’ютеру, у порівнянні з книгою?
13. Чи користуєшся ти комп’ютером у позакласній роботі ?
- отримую додаткову інформацію,
- граю в комп’ютерні ігр,
- використовую ПК з метою підготовки до уроків, спецкурсів тощо,
- використовую CD з рефератами з метою підготовки до уроків,
- отримую навички користування ПК,
- удосконалюю свої вміння працювати з ПК,
- використовую Інтернет для підтримки стосунків з друзями.
34
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
14. Книги якого жанру тобі подобаються?
а) фентезі,
б) вірші,
в) оповідання,
г) романи,
д) про природу,
е) подорожі
ж) енциклопедії,
и) інші.
Висновки анкетування
Користування комп’ютером
Перевага комп’ютера
у порівнянні з книгою
-додаткова інформацїя
75 %
-гра в комп’ютерні ігри
80 %
Книга
Комп’ютер
-підготовка до уроків
53 %
33 %
15 %
-отримання навичок користування
32 %
-удосконалення вміння роботи з ПК 41 %
-використання Інтернет для
підтримки стосунків з друзямі
Книга
та комп’ютер
65 %
52 %
35
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 6
Індивідуальна робота
Бесіда
Книжковий фонд
Анкета
ДовідковоВивчення
Карта
читацького
бібліографічний
Інформаційні
інтересу
апарат
ресурсі
Аналіз
Мережа Інтернет
Моніторинг
Періодика
Форми роботи
План
Рекомендаційний
Рекомендаційна
Презентація
Експрес-
читання
список
бесіда
книги
інформація
36
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 7
Користувачі інформації
Учасникі
Члени наукового
олімпіад
товариства «Сузір’я»
Учасникі МАН
Учасникі науковоЛітературний
практичних
клуб «Джерельце»
конференцій
Керівник дитячого читання
читання
Методи
Джерела
роботи
інформації
Картотека
Довідники,
керівництва
енциклопедії
читанням
Плани
Форми роботи
Бесіди
Бібліотечно-
Література
бібліографічні
за темою
консультації
читання
Мережа
Бібліодайджести
Анкетування
Інтернет
Усні
Аналіз читацьких
Довідник
довідки
компетентного читача
37
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 8
Маріупольська загальноосвітня школа
I – III ступенів № 47
Посібник - порадник з інформаційної культури
та культури читання для учнів 5 – 9 класів
Маріуполь
38
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
ЗМІСТ
1. Вступ.
2. Розстановка книжкового фонду.
3. Як вибрати книгу. Щоб легше було вибрати книгу,
читач повинен знати…
4. Структура книги.
5. Як працювати з джерелом інформації.
6. Шкільний реферат (Оформлення).
7. 7 порад для учнів з безпечного використання
комп’ютера.
39
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
ВСТУП
Без високої культури читання немає ні школи, ні
справжньої розумової праці, читання – це найважливіший
інструмент навчання та джерело багатого духовного життя.
В.О.Сухомлинський
Любий друже !
Протягом всього життя ми звертаємося до книги. З дитячих
років книга допомагає пізнати себе, пізнати світ, все, що нас оточує.
Веселі і сумні казки, розповіді про сміливих людей, про боротьбу за
щастя народу, про таємниці природи, про те, як живуть люди в далеких
і близьких країнах. Про все це розповідає книга.
Але не кожна людина, яка уміє читати, стає читачем.
Не можна примусити людину полюбити книгу і зрозуміти її. Ніхто
за нас не влаштує нашу долю – ні людську, ні читацьку.
Книга – одна з великих граней в кришталі життя. Стає очевидним,
що зараз вже недостатнє читати багато, необхідно усвідомлено і уміло
вибирати літературу для читання, формувати у себе культуру читання,
бути компетентним читачем.
Завдання цього посібника-порадника допомогти тобі оволодіти
навичками компетентного читача: це і уміння дбайливо поводитися з
книгою і періодикою, і дотримання основних гігієнічних,фізіологічних,
і психологічних правил роботи з книгою, і раціональна організація
процесу читання, уміння читати, гнучко варіюючи процес читання,
і прийоми роботи з книгою або статтею і багато, багато іншого.
Бажаємо тобі успіху і натхнення у бажанні стати дійсно
грамотним, компетентним читачем!
40
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
РОЗСТАНОВКА КНИЖКОВОГО ФОНДУ
У нашій бібліотеці два відділення: абонемент і фонд читального
залу. З абонемента можна взяти книги додому. Читач зобов'язаний
звертатися з книгою акуратно і повернути через тиждень. Після
закінчення навчального року або, вибуваючи зі школи, повернути
підручники і художню літературу. Якщо книга потребує ремонту відремонтувати. У разі псування або втрати - повернути замість
рівноцінну за змістом і вартості ..
ЧИТАЛЬНА ЗОНА. Тут не можна шуміти. Сюди приходять працювати,
книги з фондів читального зони додому не видають. Ними можна
користуватися тільки тут. У читальному зоні на самому видному місці
виставлена довідкова література: енциклопедії, словники, тематичні та
бібліографічні довідники, єдині й контрольні екземпляри.
У бібліотеці вікова, тематична, алфавітна і систематична
РОЗСТАНОВКА КНИГ:
книги для першокласників (по темах)
книги для 1 - 4 класів (за темами).
книги для 5 - 8 класів (за темами).
книги для 9 - 11 класів: галузева література по розділам ББК і
художня література за алфавітом прізвищ авторів.
Окремо виділено: методична література, книги з виховної
роботі, цікава література з предметів, краєзнавча література.
ГАЛУЗЕВА література розставлена на полицях за розділами (галузей
знань): 2 - природничі науки, 3 - технічні науки, 6 / 8 - громадські та
гуманітарні науки і т.д. Всередині розділів книги стоять за прізвищами
авторів і в алфавітному порядку.
ХУДОЖНЯ література розташована за алфавітом прізвищ авторів.
Якщо знаєш прізвище автора, то легко знайдеш потрібну книгу.
41
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Читач! Входячи до бібліотеки, ПАМ'ЯТАЙ, що ти користуєшся
безцінним громадським надбанням, створеним для тебе і багатьох
інших людей - наших сучасників і нащадків!
ЯК ВИБРАТИ КНИГУ. ЩОБ ЛЕГШЕ БУЛО ВИБРАТИ
КНИГУ, ЧИТАЧ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
1. РОЗСТАНОВКА КНИЖКОВОГО ФОНДУ:
2. ЕЛЕМЕНТИ (СТРУКТУРУ) КНИГИ:
3. ЗМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ КНИГИ:
назву
4. КАТАЛОГИ - ПЕРЕЛІК ВСІХ КНИГ, що наявний у бібліотеці:
42
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
5. Рекомендаційних списків літератури з предметів шкільної програми,
позакласного читання, найбільш затребуваним темами.
6. БІБЛІОТЕЧНІ ТЕРМІНИ.
СТРУКТУРА КНИГИ
ОБКЛАДИНКА
- обкладинка (якщо обкладинка зроблена з картону, перкалю,
переплетена).
- суперобкладинка охороняє книгу від псування, вона буває
яскравою, ілюстрованою.
ФОРЗАЦ - листок між переплетінням і титульним листом. Форзац
може бути білим, кольоровим, з малюнками (схемами, картами).
ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ є як би дверима в книгу. На цьому листі ми
знайдемо багато відомостей про книгу: вгорі вказується прізвище
автора, потім заголовок, прізвище художника. Внизу вказуються
вихідні дані: рік і місце видання книги.
На звороті титульного аркуша може перебувати ПЕРЕДМОВА, в
якої розповідається про автора і про те, як створювалася ця книга.
Дрібним шрифтом внизу пишеться АНОТАЦІЯ, вона коротко
розкриває зміст.
Далі починається ТЕКСТ, надрукований на окремих сторінках, а
також МАЛЮНКИ.
Після тексту може бути ПІСЛЯМОВА, в якому автор або творець
книги звертається до читачів, пояснює деякі події, які відбуваються у
творі.
У кінці кожної книги є ЗМІСТ - це план книги, з якого ми дізнаємося
які твори є в даній книзі і на якій сторінці вони розташовані.
43
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ДЖЕРЕЛОМ ІНФОРМАЦІЇ
Потрібно підготувати творчу письмову роботу: доповідь, твір, реферат ...
Вже знайдені книги, які для цього знадобляться. Треба прочитати їх
уважно, не упустити головного, витягти все необхідне. ЯК це зробити?
1. Скласти ПЛАН - це короткий перелік основних думок, викладених у
підібраною книзі. План узагальнює зміст і допоможе при необхідності
відновити в пам'яті прочитане. Для складання плану треба вміти
виділяти в тексті головні думки. План буває простий, складний,
цитатний. Подробиці ви дізнаєтеся в папці «Усі види творчих
письмових робіт школярів».
2. Виписати ТЕЗИ - коротке формулювання розгорнутого
висловлювання або основної думки лекції, доповіді, твори, т.д. Тези
зазвичай містять більше інформації, ніж пункти план і займають
проміжне місце між планом і конспектом. Якщо в плані наводиться
коротка основна думка, то в тезах дається короткий зміст книги, тексту.
Для осмислення та запам'ятовування тексту складання тез дуже
допомагає. У них повинні бути обгрунтування, аргументи, докази,
поступово підводять читача до головного висновку тексту або книги.
Уміло складені тези повинні випливати один з іншого і викладати
короткий зміст тексту.
3. Зробити ВИПИСКИ-це дослівні, документально точні записи певного
тексту їх книги. Велику допомогу при осмисленні і запам'ятовуванні
тексту вам допоможуть надати виписки і підкреслювання, бо «хто
записує, той читає двічі», - говорить прислів'я. Виписки містять
теоретичні положення, статистичні та хронологічні дані, а також і інші
матеріали і факти, що мають, на думку читача, важливе значення. При
роботі з книгою робити виписки корисно лише після того, як книга
прочитана. Адже складність запису полягає в умінні знайти потрібне.
44
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Тільки знаючи твір у цілому, можна зробити остаточний вибір
потрібного.
4. Виписати ЦИТАТИ - також дослівні виписки з будь-якого твори, які
особливо вдало викладають певну думку. Цитатами користуються для
обгрунтування своїх думок з посиланням на вислів особливо
авторитетного мислителя, вченого, діяча або як чужі слова особливо
мітки і яскраві і найкращим чином висловлюють власну думку.
Записуючи цитати, потрібно укладати їх у лапки, оберігати від
спотворення. Цитата повинна закінчуватися виноскою із зазначенням
автора, назви, місця, року видання і сторінки. Цитата може
використовуватися у формі прямої мови; цитований уривок можна
переказати своїми словами близько до тексту; допускаються пропуски
чужих слів у висловлюванні (цей пропуск позначається трьома
крапками). Не варто наводити занадто довгих цитат, краще
конспективно перекажіть точку зору автора, вдаючись до цитування
лише в тих випадках, коли текст складний і не піддається переказу.
5. Можна написати КОНСПЕКТ - це короткий послідовний виклад
матеріалу, ефективний вид запису, його зміст складають
сформульовані у вигляді тез думки, доповнені доказами у вигляді
виписок і цитат з тексту.
Шкільний реферат (оформлення)
Вимоги, що пред'являються до шкільних рефератів.
1. Шкільний реферат - це творча робота учня, в якій на підставі
короткого письмового викладу і оцінки різних джерел проводиться
самостійне дослідження певної теми, проблеми.
2. Реферат відрізняють наступні ознаки:
а) реферат не копіює дослівно зміст першоджерела, а являє собою
новий вторинний текст, створюваний в результаті систематизації та
45
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
узагальнення матеріал першоджерела, його аналітико-синтетичної
переробки («аналітико-синтетична переробка первинного документа з
метою створення вторинного») ,
б) будучи вторинним текстом, реферат створюється з усіма вимогами,
що пред'являються до зв'язного висловлювання, тобто йому повинні
бути притаманні такі риси: цілісність, зв'язність, структурна
впорядкованість і завершеність.
в) у реферат повинно бути включено самостійне міні-дослідження,
здійснюване на матеріалі або художніх текстів, або джерел з теорії та
історії літератури.
3. Шкільний реферат повинен мати наступну структуру: титульний лист,
план роботи (зміст), вступ, основна частина, висновок, список
літератури, додаток (за потребою). У вступі, як правило, дається коротка
характеристика досліджуваної теми, обгрунтовується її актуальність,
розкриваються мета і завдання роботи, проводиться короткий огляд
літератури і найважливіших джерел, на підставі яких готувався реферат.
В основній частині стисло, але повно викладається матеріал за
розділами, кожний з яких розкриває свою проблему або різні сторони
однієї проблеми. Кожен смисловий блок (глава, параграф) повинен бути
озаглавлений. Висновок повинен бути чітким, коротким, що випливають
із змісту основної частини. У ньому мають міститися висновки за
результатами роботи, а також інформація про згоду або незгоду з
авторами цитованих робіт, дані вказівки на те, кому можуть бути цікаві
книги, тексти, розглянуті а рефераті. Висновок не повинно
перевищувати за обсягом введення.
4. Обсяг реферату жорстко не регламентується, однак він не повинен
перевищувати 20 машинописних сторінок.
5. Вимоги до оформлення Реферат повинен бути написаний на папері
стандартної форми (лист 4А, з полями ліворуч 2,5 - 3 см., зверху і
46
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
знизу - 2 см., праворуч - до 1 см.) і вкладений у папку. Нумерація
сторінок повинна бути наскрізною, включаючи список використаної
літератури та додатку. Нумерують сторінки арабськими цифрами у
правому нижньому куті або зверху посередині аркуша. Першою
сторінкою є титульний аркуш, на ньому номер сторінки не ставиться.
Схема оформлення титульного аркуша (додаток 1), змісту (додаток 2)
шкільного екзаменаційного реферату з літератури додається. Список
літератури завершує роботу. У ньому фіксуються джерела, з якими
працював автор реферату. Список складається в алфавітному порядку
за прізвищами авторів або назви книжок. За наявності кількох робіт
одного автора їх назви розташовуються по роках видань.
7 порад з безпечного використання
комп’ютера для учнів
Зазвичай підготовка до школи полягала в укладанні в портфель олівців,
зошитів і підручників. Сьогодні на початку цього списку нерідко
знаходиться комп'ютер. Ознайомтеся з цими порадами, щоб захистити
комп'ютери, якими ви користуєтеся в школі, від вірусів, хакерів,
програм-шпигунів і інших можливих атак.
1.Дотримуйтесь основні заходи комп'ютерної безпеки
Перед тим, як відправитися в подорож по інтернету, необхідно
виконати три важливі дії для посилення комп'ютерної захисту.
Перейдіть в розділ Як захистити комп'ютер і виконайте в онлайновому
режимі ці дії для :
*Активізації брандмауера
• Оновлення антивірусних програм
• Оновлення програмного забезпечення
2. Не відкривайте файли, отримані від невідомих кореспондентів
Електронна пошта та миттєві повідомлення дозволяють швидко
47
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
обмінятися інформацією з друзями, родичами і однокласниками. Але
якщо не проявити необхідної обережності, електронна пошта та миттєві
повідомлення можуть поширити віруси і черв'яки. Основна маса
шкідливих програм потрапляє в комп'ютер через електронну пошту
тими, хто випадково спробував відкрити заражений файл. Не дайте себе
обдурити! Ні в якому разі не можна відкривати файл, вкладений в лист
електронної пошти або миттєве повідомлення, якщо його відправник
невідомий і ви не очікуєте отримати файл.
3. Як боротися зі спамом і мережевими шахраями
Потрібно також освоїти способи боротьби зі спамом і мережевим
шахрайством. Шахрайство phishing являє собою ще одну загрозу
конфіденційності ваших даних. У вас можуть вкрасти номер кредитної
карти, паролі, облікову інформацію або інші особисті дані.
4. Як захиститися від програм-шпигунів
Ваш браузер загруз в спливаючих вікнах? На екрані комп'ютера
з'явилися панелі, які ви не завантажували? Можливо, ви стали жертвою
програми-шпигуна. Вона займається збором вашої особистої інформації,
не попереджаючи про це і не питаючи на те дозволу. Отримати цю
шкідливу програму можна при скачуванні музики або програм обміну
файлами; завантаження безкоштовних ігор з підозрілих сайтів або інших
програм. Потрібно ознайомитися з ознаками програм-шпигунів і
дізнатися, як уникнути зараження комп'ютера.
5. Приймайте необхідні заходи обережності, користуючись
бездротовим зв'язком
В даний час багато вищих навчальних закладів і коледжів оснащені
бездротовими мережами. Це дає можливість подорожувати по інтернету,
перебуваючи в бібліотеці, кафе або навчальної аудиторії. Можливо, ви
вже користувалися бездротовими мережами будинку, в аеропорту,
кафетеріях або навіть громадських парках. Такі мережі дуже зручні, але
48
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
їх використання пов'язане зі зниженням рівня безпеки. Якщо ви
встановлюєте бездротову мережу вдома,потрібно знати правила
безпеки.
6. Пароль захищає ваш комп'ютер і блокує можливість його
використання
Паролі є першою лінією захисту від зловмисників, жартівників або
безтурботного сусіда по кімнаті. Якщо ви не користуєтеся паролем для
входу в комп'ютер, хто може отримати доступ. Прямо зараз, не
відкладаючи в довгий ящик, скористайтеся рекомендаціями щодо
створення надійних паролів і завжди блокуйте доступ до комп'ютерної
системи на той час, коли ви з нею не працюєте. (Щоб «замкнути»
комп'ютер з операційною системою Windows, утримуйте клавіші
«Windows + L». Коли знадобиться відновити роботу, дотримуйтесь
інструкцій на екрані)
7. Робіть резервні копії результатів роботи (а також ігор та інших
розважальних програм)
Образ студента, який залишився без своєї курсової роботи через те, що
він забув зробити резервну копію, став вже майже штампом. Тим не
менш багато хто до цих пір не знаходять часу на копіювання.
Користувачі Windows XP, можуть скористатися програмою Архівація
даних, яка виконає за вас цю роботу.
Склала
завідуюча бібліотекою ЗОШ №47
Марченко Л.А.
49
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 10
Бібліотечний урок "Подорож до Читай – міста»"
(ознайомча екскурсія для учнів початкових класів)
Цілі:
Дати учням початкових класів базові поняття з основ бібліотечнобібліографічної грамотності (ББГ) - "бібліотека", "книжковий фонд",
"читальний зал", "абонемент", "каталоги", "енциклопедії".
Сформувати та закріпити первинні навички самообслуговування в умовах
шкільної бібліотеки. Прищеплювати вміння самостійно орієнтуватися в
світі книжок - попросити підібрати собі книгу.
У виховних цілях повторити і ознайомити дітей з "Правилами поведінки в
бібліотеці".
Закріпити матеріал уроку в ігровій формі.
Обладнання: презентація (Див. додаток)
Бібліотекар: Здрастуйте, діти!
Я думаю, ви не проти того, щоб відправитися в захоплюючу подорож і
познайомитися з мешканцями та пристроєм міста Кнігоград.
Є таке місто на світі, в якому зібрані для вас путівники по життю. Місто це
буває великий або маленький, але завжди дивовижний, називається він
"бібліотекою".
"Бібліо" по-грецьки - книга, а "тека" - сховище. А знаєте, скільки років
існують у світі бібліотеки? Майже 5 тисяч років! ( Слайд 1,2)
Вся історія розвитку людського розуму пов'язана з книгами і бібліотеками.
Це не зовсім спокійна історія! За них боролися, їх спалювали, втрачали,
знаходили, рятували від ворожої навали, як найдорожче. Сьогоднішня
бібліотека здається втіленням тиші, спокою і порядку. (Слайд 3)
А чи знаєте ви, що слово "Книга" походить від церковно-слов'янського
"КНІГИ", що означає букви або лист.
У різні часи приміщення для книг мали самі різні назви. У Єгипті при
розкопках археологи над входом в одне приміщення виявили напис "Аптека
для душі". Цей вхід вів до бібліотеки. На думку древніх єгиптян, книгу
можна порівняти з ліками, тільки не від грипу та ангіни, - це ліки робить
сильним розум людини, облагороджує його душу.
Ще папір не винайшли, а бібліотеки вже були. Що ж у них зберігали? Книги!
У Єгипті - написані на папірусі, у Межиріччі - видряпані на глиняних
табличках. В Індії - складені з нарізаних пальмового листя, в Китаї - сувої з
шовку. Деякі з цих перших книг збереглися і до наших днів. Їх тепер
дбайливо зберігають у найбільших бібліотеках. (Слайд 4)
Отже, бібліотека - це будинок книг. Тут живуть і товаришують між собою
книги, ваші вірні друзі. У бібліотеці дуже багато книг, журналів, і все це
називається книжковим фондом. У нашій бібліотеці два відділення:
абонемент та читальний зал.
50
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
У слова "абонемент" багато значень. Якщо хочете знати всі значення,
загляньте в словник. У бібліотеці ж воно означає місце, де видають книги
додому. На кілька днів книга твоя, можна розглядати картинки, читати,
перечитувати, виписувати щось у зошит. І в призначений бібліотекарем
термін книгу треба повернути в бібліотеку - адже вона потрібна іншим
хлопцям. А якщо не встигли прочитати? Не біда, прийдіть до бібліотеки, і
попросіть продовжити термін читання книги. У бібліотеці є книги, які на
будинок не видаються. Це довідкова література - енциклопедії, словники.
(Слайд 5)
Енциклопедії та словники заслужено називають супутниками цивілізації.
Вони допомагають не тільки правильно писати слова, а й розширюють
кругозір, дають нові відомості з різних галузей знань, науки, техніки,
літератури і мистецтва, розвивають культуру мови. Це книги, які можуть
знадобитися читачам у будь-який день. І добре, що вони завжди під рукою. З
такими книгами потрібно працювати в читальному залі. А ще в читальному
залі можна написати доповідь, подивитися книжкову виставку, дізнатися
багато цікавого з газет і журналів для дітей. (Слайд 6) Так що таке
читальний зал? (Відповіді учнів).
А для того, щоб ми могли швидко знайти потрібну книжку, кожна книга
стоїть на своєму місці. Іншими словами, можна сказати, що кожна книга має
свій будинок і свою квартиру. Але все одно знайти потрібну книгу буває
важко. І тут на допомогу нам приходять покажчики - каталоги. (Слайд 7)
Вони є в кожній бібліотеці. Це спеціальні ящики, де зберігаються картки. На
картках написані назва книги та прізвище автора. А в кутку картки
розташовується знак - скорочений адреса книги на полиці. Бібліотекар
подивиться на шифр і відразу дізнається на якій полиці шукати книгу. Такий
же шифр є і на кожній бібліотечної книзі.
Видів і типів каталогів дуже багато. Їх кількість залежить від величини
книжкового фонду та тематичної спрямованості фонду даної бібліотеки.
Найпоширеніші алфавітний і систематичний каталоги. Алфавітний каталог перелік складений в алфавітному порядку (за прізвищами авторів або
назвами книг). Систематичний каталог допомагає отримати інформацію про
книги по конкретній темі. Існують електронні каталоги, відомості про книги
записуються в пам'яті комп'ютера. Книги - як люди: народжуються,
живуть, старіють. Як і люди, можуть хворіти. А захворівши, потребують
лікування. І всі лікарі знають: будь-яку хворобу легше попередити, ніж
вилікувати, і радять берегти здоров'я. І ми з вами повинні книги і підручники:
що? - БЕРЕГТИ!
Щоб стати справжніми читачами, треба знати правила користування
бібліотекою. Як потрібно поводитися в бібліотеці? Чому? (Слайд 8)
Правило № 1. У бібліотеці треба поводитися тихо, тому що шум заважає
іншим читачам.
Правило № 2. Книги треба повертати вчасно. Адже на них чекають інші
51
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
читача. У нашій бібліотеці книгу можна взяти на 10 днів.
Правило № 3. З бібліотечними книгами треба звертатися особливо
дбайливо, щоб їх змогли прочитати якомога більше дітей.
Правило № 4. Бібліотечні книги не можна втрачати, інакше в шкільній
бібліотеці не залишиться жодної книги.
Правило № 5. Книги в бібліотеці (з фонду відкритого доступу) треба ставити
точно на те місце, де ви їх взяли. Інакше бібліотекар не зможе швидко знайти
цю книгу для іншого учня.
А тепер, діти, до нас у гості прийшов бібліовенок, і він хоче перевірити, що
ви запам'ятали з нашої екскурсії, і задати вам кілька питань. (Учень
переодягнений в костюм бібліовенка проводить вікторину).
Відгадайте загадки:
Тридцять три сестрички сіли на сторінки.
Сіли рядком - не мовчать, нам загадки говорять.
Якщо знаєш їх секрет, то на все знайдеш відповідь.
(Літери)
Каже вона беззвучно,
Але зрозуміло й не нудно.
Ти розмовляй частіше з нею,
станеш вчетверо розумніший.
(Книга)
Першу книжку,
Де літери ти вивчаєш.
Як ти її називаєш?
(Буквар)
У сосни і ялинки листочки - голки,
А на яких листочках ростуть слова та рядки. (На книжкових)
Бібліотекар проводить бесіду з учнями:
Чи є в тебе домашня бібліотека?
Скільки в ній приблизно книг?
Чи можете ви самі підібрати книгу в домашній бібліотеці?
У висновку бібліотекар просить бажаючих самостійно підібрати книгу на
будинок. Література:
Свято книги і читання: Збірник сценаріїв щодо залучення дітей до читання і
умінню працювати з інформацією / Російська державна дитяча бібліотека. М.: Шкільна бібліотека, 2005.
Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання школярам: Матеріали на
допомогу проведення занять з молодшими школярами. Вип. 1. / Ріс. Акад.
освіти ДНПБ ім. К. Д. Ушинського. - М., 1997.
Сухих І.Г Літературні вікторини в початковій школі - М.: Айрис-пресс, 2005.
Сучасний бібліотечний урок/ Упоряд.: Шелестова Н.,Чиренко.- К.: Шкільний
світ,2008.- 112с. – (Бібліотека шкільного світу).
52
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Додаток № 11
Зручні та затишні куточки бібліотеки
53
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Різноманітні книжкові виставки
та тематичні полиці
54
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Масові заходи шкільної бібліотеки
Учасники
конкурсу на
кращого читця
Засідання літературного
клубу «Живе джерельце».
Зустріч з поетом
П. Чуприною.
55
Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»
Усний журнал , присвячений Т. Г. Шевченку
56
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
518
Размер файла
7 048 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа