close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі

код для вставкиСкачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты
ПОӘК
Оқытушыға арналған
пәннің бағдарламасы
«Кәсіптікбағдарламалық шет тілі»
ПОӘК
№1 басылым
«__» ________ 2013 ж.
ПОӘК 042-18-6.1.__/
01-2013ж.
ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі»
5В071700- «Техникалық физика» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей
2013
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «__» ____________ 2013 г.
Страница 2 из 9
Кіріспе
1 ҚҰРАСТЫРҒАН
Құрастырушы ________ «___» __________ 2013 ж.
Сейсенбаева М.К., «Техникалық физика және
кафедрасының аға оқытушысы.
жылуэнергетика»
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
«Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.
«___» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.
Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова
2.2 Инженерлік - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюро
отырысында
«__» _______ 2013 жылы, № 1 хаттама.
Төрайымы ______________ С. Толеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және
баспадан шығаруға кеңес берді.
«___»_________ 2013 жылы, № 1 мәжілісхат.
ОӘК төрайымы, проректор __________ Г. Искакова
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН.
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «___» ____________ 2013 г.
Страница 3 из 9
МАЗМҰНЫ
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ .............................................................................................. 4
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР ................................................................................... 4
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР ..................................................................................................... 4
3.1 Пәннің қыскаша мазмұны........................................................................................... 4
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: .......................................................................................... 4
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі мақсаты .......................................................................... 4
3.4 Оқыту нәтижелері........................................................................................................ 4
3.5 Курстың пререквизиттері ........................................................................................... 5
3.6 Курстың постреквизиттері ......................................................................................... 5
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме .............................................................................. 5
4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША) ............................................... 6
5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ
ТІЗІМІ ................................................................................................................................. 7
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА ...................................................... 8
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ ....... 9
8 ӘДЕБИЕТ ........................................................................................................................ 9
8.1 Негізгі әдебиет ............................................................................................................. 9
8.2 Қосымша әдебиет ........................................................................................................ 9
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «__» ____________ 2013 г.
Страница 4 из 9
1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
«Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің
кұрамына енгізілген окытушыларға арналған пәннің оқу жүмыс бағдарламасы
«5В071700» - «Жылуэнергетика» мамандығының студенттері үшін арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі» пәнінің оқытушыларға арналған осы
пәннің бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес
берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:
- ҚР МЖМБС 5.04.019-2011, Қазахстан Республикасынын мемлекеттік
жалпы міндетті стандарты.
- 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығына арналған типтік оқу бағдарлама.
Жоғарғы кәсіби білім. Бакалавриат.
- СТУ 042-ГУ-4-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және
ресімдеуге қойылатың жалпы талаптар» университет стандарты;
- ДП 042-1.01-2013 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің қүрылымы және
мазмүны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қыскаша мазмұны
Бұл пән «Жылуэнергетика» бакалавр мамандығы бойынша Қазақстан
Республикасының білім беру жүйесі туралы мағұлмат береді.
«Кәсіптік-бағдарламалық шет тілі» пәннің бағдарламасы оқытудың үшінші
циклына жатады (бакалавриаттың екінші курсы) . бағдарлама пәнді оқытудың
мақсаттарың, шет тілінде сөйлеудің академиялық және кәсіби қатынаста осы
білгендер іске асыруда, академиялық жіне кәсіби сөйлесуде қажет болатын негізгі
тілдік материал.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің шет тілінде кәсіби сөйлесе алуы,
ғылыми жұмыстарды жасай білу оның ішінде: доклад, тезис, мақала және т.б.
3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі мақсаты
Қойылған мақсаттарға жету үшін бір-бірімен байланысқан мынадай мәселелерді
шешу керек:
- курс бойынша терминологияны меңгеріп оны қолданылуы;
- презентациялық материалдарды құру және ұсына білу, техникалық және ғылыми
құжаттарды кәсіби жағдайларда қолдана білу;
- шет тілін тыңдай түсіне білу.
3.4 Оқыту нәтижелері
Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
білуі керек:
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «___» ____________ 2013 г.
Страница 5 из 9
меңгеруі керек:
игеру:
істеу білу:
түсіну керек:
хабардар болу:
алу тиіс:
іс тәжірибелік дағдыларға ие болу:
 Білуі керек:
 Ауызша және жазбаша функциялық бағдарлық текстердің
ерекшеліктерін, сонын ішінде ғылыми техниалық сипатта;
 Еуропа елдерінде қолданылатын және оқылатын тілде құжаттарды
безендірудің талаптары (бағдарлама бойынша);
 Зерттеу жұмыстарына байланысты ғылыми жұмыстарды әлемдік
стандарттары және талаптары бойынша безендіру.
 Меңгеруі керек:
 Ғылыми мақала және тезистарын жазу;
 Ғылыми әдебиетпен жұмыс істеу және оны меңгере білу.
3.5 Курстың пререквизиттері
3.5.1 шет тілі 1;
3.5.2 шет тілі 2.
3.6 Курстың постреквизиттері
3.6.1- базалық және профильдік пән.
3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Оқу жоспарынан көшірмесі бірінші кестеде берілген
1 кесте
Курс
Семестр
Кред
иттер
2
3
1
Дәрістер,
сағ.
СПЗ,
сағ.
15
Зерт
ха
нал
ық,
сағ.
-
ОСӨ
Ж,
сағ.
СӨЖ,
сағ.
Барлығ
ы,
сағ.
Қорытынды
бақылаудың
нысаны
7,5
22,5
45
Емтихан
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «__» ____________ 2013 г.
Страница 6 из 9
4 ОҚУ ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ БОЙЫНША)
Оқу пәннің мазмұны екінші кестеде берілген.
2 кесте
The name and contain of theme.
1
Сағат саны /
Number of
hours
2
Тақырып аты және мазмұны
3
Modul 1.
Модуль 1.
The achievements of modern science and
Қазіргі кездегі ғылымның және
technology.
техниканың жетістіктері.
Practical work
Практикалық сабақтар
General information about professional English
1 Кәсіби шет тілі туралы толық ақпарат.
language. The world of science
Ғылым әлемі.
The scientific attitude Scientific methods and
1 Ғылымның
әртүрлі
аспекттері.
the methods of science.
Грамматикалық бөлімінде етістіктің жәй
уақыттарының сипаттамалары берілген.
Scientific progress. Reading. Writing of abstract 1 Ғылымдық прогресс. Оқу. Ғылыми
on the scientific topic.
мақалаларға аннотацияны дұрыс жазу.
Technology and innovation
1 Технологиялар және инновациялар.
Грамматикалық бөлімінде етістіктің
перфекттік және перфекттік-ұзақтық
уақыттарының құру ережелері берілген.
Science and its future. The achievement of sci- 1
Ғылым және оның болашағы. Күнделікті
ence and technical revolution and our day-toөмірде ғылымның жетістіктері.
day life.
Грамматикалық бөлімінде күрделі
бастауышты қолданылу ерекшеліктері
берілген.
Modul 2
Модуль 2
Researches in a different area of engineer
Әртүрлі инженерлік саладарда зерттеулер.
word.
Problems of power generation
2
Элетроэнергрияны шығару мәселері. to
have to, to be to модальдік етістіктердің
мағынасы және қолданылуы.
Impact of chemical elements on human organ- 2
Химиялық элементтер. Олардың адамд
ism
денсаулығына зиян келтіруі.
2
Қоршаған орта. Ластану мәселері.
Environment. Problems of pollution
1
Қазыргі заманғы IT-технологиялар
IT-technology in the modern word
Modul 3.
Модуль 3
The role of international conferences. IELTS
Халықаралық конференциялардың ролі.
and TOEFL certificates
IELTS және TOEFL сертификаттары
International Conference.Write of paper.
1
Халықаралық конференциялар.
Статьяларды жазу.
The role of international certificates. Sample
2
Халықаралық сертификаттарынын ролі
Test IELTS.
IELTS сыныма тесті
In total
15
Барлығы
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
5
СТУДЕНТТЕРДІҢ
ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
Ред. № 1 от «___» ____________ 2013 г.
ӨЗДІК
ЖҰМЫСТАРЫНА
Страница 7 из 9
АРНАЛҒАН
Студенттердің өздік жұмыстарына арналған тақырыптардың тізімі үшінші
кестеде берілген
3 кесте
ОСӨЖ (independent work of students with
teacher)
1
Template for abstracts. Know the material
practices. 1 hours
Р analysis of students' independent work 1,2.
1 hours
Work on grammatical errors. 1 hours
СӨЖ (independent work of students)
2
Abstract on the text «solar energy for cooling systems»
2 hours
Abstract on the text «biofuel - the other alternative
energy source» 2 hours
Abstract on the text «plasma technology for pollution
control» 1 hours
Р analysis of students' independent work
Abstract on the text «electrohydraulic technology for
3,4,5. 1 hours
cleaning Machine parts and units from undesirable
Deposits or» 2 hours
Р analysis of students' independent work Abstract on the text «innovative air purification sys6,7,8. 1 hours
tem» 1 hours
Р analysis of students' independent work Abstract on the text «man-machine communication
9,10,11. 1 hours
system based on electro oculography» 1 hours
Р analysis of students' independent work Abstract on the text «nanotechnologies: past, present
12,13,14. 1,5 hours
and future» 2 hours
Abstract on the text «size does matter» 1 hours
Abstract on the text «dawn of a new age» 1 hours
Abstract on the text «challenge of molecular
Manufacturing» 2 hours
Abstract on the text «energy in a vacuum» 1,5 hours
Abstract on the text «assessing education
And training needs for n & n» 2 hours
Abstract on the text «advances in neutron detection» 2
hours
Abstract on the text «mass spectrometer has
The f ingerprint for success» 2 hours
7,5 hours
22,5 hours
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «__» ____________ 2013 г.
Страница 8 из 9
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
Пән бойынша оқу әдістемелік карта төртінші кестеде көрсетілген.
4 кесте
Практикалық сабақтарының
тақырыптары/ The name of theme.
Бейнелеуіш
құралдар , ТСО, плакаттар, стендтер /
Illustrative the allowance and posters.
1
2
General information about professional
English language. The world of
science
The scientific attitude Scientific methods and the methods of science.
Scientific progress. Reading. Writing Electronic
of abstract on the scientific topic.
Encyclopaedia
"Energy"
Technology and innovation.
Science and its future. The achievement of science and technical revolution and our day-to-day life.
Problems of power generation
The film is about
energy
Impact of chemical elements on human The table.
organism
Environment. Problems of pollution
Screening.
IT-technology in the modern word
Write of paper.
The role of international certificates.
Handout material.
The tables, pictures, video sopravozhdenie
Еxamples
of
articles
Жеке
қарастыруға
арналған
сұрақтар /
Questions for
selfexamination.
3
Бақылау
формасы /
Form of control
4
--------
The abstract
The test for
grammar
a
written
essay
The test for
grammar
The Abstract.
slides
The Abstract.
slides
Test
of
practices
8,9,10
Summary on
praktike12
Article ready
for
publication.
Sample Test
IELTS
УМК 042-18-6-1.__/01-2013
Ред. № 1 от «___» ____________ 2013 г.
Страница 9 из 9
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ
КАРТАСЫ
Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы 5 кестеде берілген.
5 кесте
Окулыктардын, оку-әдістемелік
күралдардын
атауы
1
Журнал – CORDIS. 2 издания
Бабинская П. К., Леонтьева Т. П., Андреасян И. М. и др. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский, французский, немецкий. Учеб.
пособие. Мн.: ТетраСистемс, 2003. – 288 с.
Агабекян И.П. «Новые рефераты на английском языке». Ростов-на-Дону, 2002 г
К.Н.Качалова, Е.Е.Израилевич «Практическая грамматика английского языка с
упражнениями», Москва 1997 г.
В.С. Шах-Назарова «Практический курс
английского языка». Москва, 1991 г.
Даналарлың
саны
Студенттердің
саны
Қамтамасыз
етілу пайызы
2
Электрондық
ресурс
3
4
Электрондық
рессурс
8 ӘДЕБИЕТ
8.1 Негізгі әдебиет
8.1.1 Freitag-Lawren A. Business Presentation. Longman, 2005.
8.1.2 Laws A. Presentations. 2001.
8.1.3 Powell M. Presenting in English. LTP Business, 1996.
8.1.4 Comfort J. Effective Presentation. Oxford University Press, 1996.
8.1.5 Kerridge D. Presenting facts and figures. Longman, 1992.
8.1.6 Ellis M., O’Driscoll N. Giving presentation. Longman, 1995.
8.1.7.Tullis G., Trappe T. New Insight into Business. Longman, 2005.
8.1.8 Mascull W. Market Leader. Pearson, 2002.
8.1.9. Болсуновская Л.М., Демченко В.Н., Шендерова И.В. «Учебное пособие
по аннотированию и реферированию научно-популярных и научных текстов на английском языке для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов ИГНД»
– Томск: Изд-во ТПУ, 2008.
8.2 Қосымша әдебиет
8.2.1 Everyday Technical English. [2003]. Longman
8.2.2 Общие требования к оформлению текстовых документов СТУ 042РГКП-СГУ-6-2005.
8.2.3 Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов-н/Д:
Феникс, 2003. - 128 с.
Документ
Категория
Иностранные языки
Просмотров
353
Размер файла
69 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа