close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

стаття

код для вставки
ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЛІТЕРАТУРУ
№ 26 (318) вересень 2012 р.
33
Саме з метою зацікавлення учнів вчителі української мови та літератури використовують на уроках презентації, відео, сторінки спеціаль-
них навчальних порталів, диски з навчальними програмами, рекомендовані Міністерством осві-
ти, організовують роботу з учнями під своїм ке-
рівництвом в Інтернеті. Одним зі способів цільо-
вого використання глобальної мережі на уроках словесності є веб-квест, який можна віднести як до методу проблемного навчання, так і до методу проектного навчання одночасно. Веб-квест (від англійського webquest) букваль-
но — «пошук в Інтернеті». Зараз, коли поняття «Інтернет» і «навчання» вже не настільки далекі одне від одного, як здавалося зовсім недавно, це поняття вважають новим кроком в освітніх техно-
логіях. А як же ми можемо використати цю тех-
нологію під час організації проектної та дослід-
ницької діяльності школярів. У класичному варіанті веб-квест — це не що інше, як спосіб організації проектної діяльності учнів. Як і будь-якому проекті, тут можлива як індивідуальна, так і спільна роботу учнів над яки-
мось завданням; він може бути розтягнутий на весь навчальний рік або обмежений спареним уроком.
Проведення проектної роботи за допомогою ме-
режевих ресурсів має низку певних переваг, а для вчителів, які вперше використовують Інтернет на уроці, технологія веб-квестів — відносно легкий спосіб навчитися користуватися Всесвітньою па-
вутиною в освітніх цілях.
Ось переваги цієї технології: веб-квести допомага-
ють учителеві виробити зразок того, як проводити проектну роботу; моделі web-квестів використовує величезна кількість учителів у різних країнах, тож у мережі можна знайти багато цікавих розробок. Почати можна з вибору готового продукту і ви-
користовувати його без змін (або дещо змінивши). В Інтернеті є шаблони, які можуть бути вельми ко-
рисні вчителям, що бажають створювати свої власні веб-квести, різні завдання, які відповідають запро-
понованій технології, маса методичних порад для вчителів про те, як і де знайти корисні сайти для створення веб-квесту, а також список пошукових систем та інструкції щодо їх використання. Про-
те існує й чимало труднощів, адже для виконання проекту учні повинні мати доступ до Мережі. До того ж технологія веб-квесту вимагає від дітей і до-
рослих певного рівня комп’ютерної грамотності.
Як залучити до веб-квесту учнів? Це завжди залежить від уміння вчителя у ході пояснення або повторення «відкрити» нові проблеми у вивчено-
му вже матеріалі, зацікавити дітей, буквально «запалити»... і запропонувати роботу над пробле-
мою у вигляді веб-квесту. Буде він створений чи ні, залежить від зацікавленості дітей. Що є корис-
ного у веб-квесті для учнів?
Підвищення мотивації до самонавчання та са- моорганізації;
реалізація креативного потенціалу; вміння знаходити кілька способів розв’я зан- ня проблемної ситуації, визначати найбільш ВЕБ-КВЕСТ ЯК В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ТА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТІ
Л. С. Телішевська, учитель української мови та літератури вищої категорії СЗШ № 99, м. Львів
Бурхливий розвиток програмно-технічних засобів створення, збереження й обробки інформації у сві-
ті дедалі швидше змінює орієнтації сучасного суспільства. Входження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні сфери діяльності людини не оминає і галузь освіти. Дуже важливо органі-
зувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Завдання вчителя сьогодні — ширше поглянути на зміст і методи навчання, навченості зі свого предмету, ввести в канву традиційних умінь з предмета ті, яких сьогодні бракує учням.
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
№ 26 (318) вересень 2012 р.
ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЛІТЕРАТУРУ
34
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір;
робота в команді (планування, розподіл функ- цій, взаємодопомога, взаємоконтроль);
розвиток незатребуваних у навчальному про- цесі особистісних якостей (наприклад, поетич-
ні, музичні, художні здібності);
підвищення самооцінки; формування нових компетенцій (учні оформля- ють результати своїх робіт у вигляді веб-сторінок чи сайтів, слайд-шоу, буклетів, анімацій, посте-
рів чи фоторепортажів (локально або в Інтернеті);
здобувають навички публічних виступів (обо- в’яз ковий захист проектів з виступами авто-
рів, з питаннями, дискусіями).
У результаті маємо метод ігрового навчання, проблемного, групового, індивідуального, звичай-
ний Web-Quests. Із власного досвіду можу сказати, що, тільки переглянувши кілька подібних робіт, вирішила створити власний проект під назвою «Історія кохання дочки Прометея». Ось методич-
на картка цього веб-квесту. Тут є:
вступ, де зроблено огляд всього веб-квесту; етапи роботи над квестом для кожної з груп (ролей);
пояснення (що треба робити з поданою інфор- мацією; рекомендації з використання елек-
тронних джерел; послідовність виконання завдань на сторінках, куди переходитимуть учні, завершивши той чи інший етап);
дистанційні консультації; опис критеріїв оцінки веб-квесту; висновок, що нагадує учням, чого вони навчи- лися, виконуючи певне завдання;
рефлексія. ВЕБ-КВЕСТ З ЛІТЕРАТУРИ «ІСТОРІЯ КОХАННЯ ДОНЬКИ ПРОМЕТЕЯ»
Напрям: Література
Клас: 10
Вік дітей: 15–16 років
Кількість: 20–25 учнів Тип: Веб-квест
Методичні завдання: активізувати пізнавальну ді-
яльність учнів; розвивати творчі, комунікативні, креа-
тивні здібності учнів; виховувати інтерес до літератури як до навчального предмета, шанобливе ставлення до творчості Лесі Українки.
Формування умінь і навичок: пошук, обробляння й використання інформації; уміння аналізувати художні особливості твору, оперувати теоретичними поняття-
ми і літературознавчими термінами; навички вираз-
ного читання поетичного твору; уміння досліджувати, ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЛІТЕРАТУРУ
№ 26 (318) вересень 2012 р.
35
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
узагальнювати, орієнтуватися інформаційному просторі, користуватися комп’ютером, працювати на сайтах в Ін-
тернеті, створювати веб-сторінки, презентації та буклети.
Результат: створення веб-сторінки, презентації «Леся Українка та її кохання», буклета «Одна історія ко-
хання».
Ресурси: Комп’ютерний клас із доступом в мережу Інтернет.
Мета веб-квесту: ознайомитися з історією ство-
рення вірша в прозі Лесі Українки «Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами», дізнатися більше про тих, хто на-
дихнув поетесу на створення шедеврів інтимної лірики.
Основне завдання: учні об’єднуються у 4 групи («біографи», «літературознавці», «мистецтвознавці», «поети»), проходять веб-квест, виконуючи завдання.
Учні можуть користуватися Інтернет-джерелами.
Історія перша. Леся Українка та Сергій Мержинський
1. «Біографи». 1) Ознайомтесь із матеріалами, за-
пропонованими Інтернет-джерелами, підготуй-
те повідомлення про один із найскладніших періодів життя Лесі Українки. 2) Складіть хро-
нологічну таблицю життєвого і творчого шляху поетеси. 3) Зробіть висновок: яку роль в житті поетеси відіграла зустріч із С. Мержинським.
2. «Літературознавці». 1) Пригадайте літературні терміни: художній образ, прийоми створення художнього образу (епітет, метафора, порів-
няння та ін.). Якщо виникатимуть труднощі, можете звернутися до матеріалів Електронної бібліотеки та електронної версії Словника лі-
тературознавчих термінів. 2) Поміркуйте, за допомогою яких засобів створено образ коха-
ної людини у вірші у прозі «Твої листи пах-
нуть зов’ялими трояндами».
3. «Мистецтвознавці». 1) Використовуючи матері-
али мережі Інтернету, підготуйте повідомлення про історію створення вірша у прозі «Твої лис-
ти пахнуть зов’ялими трояндами». 2) Доберіть ілюстративний матеріал для презентації і бу-
клета: портрети Лесі Українки і С. Мержин-
ського, малюнки, фотографії, які стосуються цієї теми.
4. «Поети». 1) Знайдіть в Електронній бібліо-
теці текст вірша у прозі «Твої листи пахнуть зов’ялими трояндами», підготуйте виразне чи-
тання даного твору. 2) Прочитайте інші твори Лесі Українки, укладіть збірку афоризмів по-
етеси про кохання. Виконуючи завдання, мо-
жете користуватися Інтернет-ресурсами.
Історія друга.
Леся Українка та Климентій Квітка
1. «Біографи». 1) Ознайомтесь із матеріалами Інтернет-джерел, підготуйте повідомлення «Леся Українка та Климентій Квітка». 2) Зна-
йдіть інформацію про творчий шлях Климен-
тія Квітки. 3) Розкажіть про останню зустріч поетеси із Климентієм.
2. «Літературознавці». 1) Сформулюйте визна-
чення літературознавчого терміна «ліричний герой». 2) Дайте відповідь на питання: Які по-
чуття викликають у поетеси стосунки із чоло-
віком? Як співвідноситься світ душі ліричного героя і світ природи?
3. «Мистецтвознавці». 1) Підготуйте повідомлення про усі відомі на сьогодні записи фольклорних творів Лесі Українки, а також записані з її спі-
ву М. Лисенком та К. Квіткою. 2) Доберіть ілю-
стративний матеріал для створення презентації і буклета: портрети Лесі Українки та Климентія Квітки в молодості і на схилі літ, систематизуйте фольклорну збірку (із матеріалами, упорядкова-
ними як певні цикли Лесею Українкою (танцю-
вальні пісні, веснянки, купальські та ін.).
4. «Поети». 1) Знайдіть в Електронній бібліотеці твори поетеси, написані під впливом К. Квіт-
ки. 2) Укладіть збірку віршів, присвячених чоловікові Лесі Українки. 3) Складіть сенкан на тему «Кохання».
Підсумкове завдання: групи узагальнюють зі-
браний матеріал і створюють веб-сторінку, пре-
зентації, а також сторінки для буклета до теми «Одна історія кохання».
Виконуючи завдання, школярі можуть корис-
туватися інформацією, яка розміщена на сторінці «Дистанційні консультації». Створені презента-
ції та буклети учні розміщують на сторінці «Ре-
зультати роботи». У блозі технічної підтримки вони можуть розказати про свою роботу над веб-
квестом і залишити повідомлення з питаннями та побажаннями.
Сайт веб-квесту «Історія кохання доньки Про-
метея»: https://sites.google.com/site/istoria kohanna docki-
prometea/
Впевнена, що той учитель, який спробує ство-
рити хоча б один веб-квест з учнями, одразу по-
бачить у своїх школярах позитивні зміни (актив-
ність, колективізм, бажання спілкуватися «на-
живо», без Інтернету…), бо робота ця і корисна, і цікава, і така, що справді активізує навчальну діяльність дітей.
№ 26 (318) вересень 2012 р.
ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЛІТЕРАТУРУ
36
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДОДАТОК
Критерії оцінювання веб-квесту
Критерії
Обґрунтування
критеріїв
Бали
Зміст
Розуміння
завдання
Робота демонструє точне розуміння завдання.
Використовують як мате- ріали, що безпосередньо стосуються теми, так і ма-
теріали, що не пов’язані безпосередньо з темою.
Є матеріали, які не стосу- ються теми, зібрану інфор-
мацію не аналізують і не оцінюють
10
5
0
Повнота розкриття теми
Повністю. Частково. Не розкрито 10
5
0
Виклад аспектів теми
Викладено повністю. Частково. Не викладено 10
5
0
Виклад стратегії розв’язання проблеми
Викладена стратегія розв’язання проблеми.
Процес викладу неповний. Процес викладу неточний чи неправильний
10
5
0
Логіка викладу інформації
Логічне викладення матеріалу.
Порушення логіки. Відсутність логіки 10
5
0
Самостійна робота групи
Злагоджена робота в групі
Чітко спланована робота групи.
Робота групи частково спланована.
Не спланована робота в групі
5
3
0
Розподіл ролей у групі
Уся діяльність рівномірно розподілена між членами команди.
Робота над матеріалом рівномірно розподілена між більшістю учасників команди.
Декілька членів групи від- повідають за роботу всієї команди
5
3
0
Авторська оригіналь-
ність
Унікальна робота. Є багато оригінальних, творчих прикладів.
Робота містить авторські знахідки
5
3
Критерії
Обґрунтування
критеріїв
Бали
Стандартна робота, не виявляє авторської індивідуальності
0
Степінь само-
стійності
роботи групи
Повна самостійність під час виконання роботи.
Часткова самостійність роботи групи.
Несамостійна робота групи 5
3
0
Оформлення роботи (презентація)
Граматика, відповідний словник, відсутність помилок
Грамотна робота з точки зору граматики, стилістики, орфографії.
Негрубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії.
Грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії
5
3
0
Стиль презентації
Дотримано єдиного стилю. Є деякі порушення у дотриманні стилю.
Не дотримано стилю 5
3
0
Використан-
ня кольору в презентації
Грамотно підібрана кольорова гама.
Невідповідність кольорової гами.
Порушена гармонія кольорової палітри
5
3
0
Анімаційні ефекти презентації
Раціонально використані можливості комп’ютерної анімації.
Нераціонально використані можливості комп’ютерної анімації.
Не використані можливості комп’ютерної анімації
5
3
0
Розміщення інформації на слайді
Оптимальне розміщення інформації на слайді.
Деякі порушення в розміщенні інформації на слайді.
Порушення в розміщенні інформації на слайді
5
3
0
Розміщення інформації на слайді
Використаний один вид слайдів.
Використані різноманітні види слайдів
3
0
ВИВЧАЄМО УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЛІТЕРАТУРУ
№ 26 (318) вересень 2012 р.
37
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Критерії
Обґрунтування
критеріїв
Бали
Різноманітні види слайдів
Виправдане застосування в роботі графіків, малюнків, музики, відео.
Невиправдане застосуван- ня в роботі графіків,
малюнків, музики, відео.
Відсутність у роботі графіків, малюнків, музики, відео
5
3
0
Захист роботи
Якість виступу
Аргументування основних позицій, композиція виступу логічна, повнота презентації в доповіді результатів роботи.
Порушення логіки висту- пу, неповністю розкрито результати роботи, непо-
вна система аргументації.
Не заявлені аргументи за основними позиціями, цілковите порушення логіки, не показано результати дослідження
10
5
0
Обсяг і глибина знань з теми
Доповідачі демонструють ерудицію, відображають міжпредметні зв’язки.
Доповідачі грамотно викладають матеріал, проте не засвідчують достатньо глибоких знань.
Доповідачі повністю не володіють матеріалом
10
5
0
Культура мовлення, манера
триматися перед
аудиторією
Доповідачі впевнено три- маються перед аудиторією, у них грамотне мовлення, дотримують регламенту, утримують увагу аудиторії.
Доповідачі допускають не- грубі мовленнєві помилки під час виступу, допуска-
ють незначні порушення в регламенті, частково утримують увагу аудиторії.
Доповідачі губляться перед аудиторією, мають бідний словниковий запас, порушують регламент, не можуть утримувати увагу аудиторії
10
5
0
Критерії
Обґрунтування
критеріїв
Бали
Відповіді на питання
Доповідачі переконливо й повністю відповідають на питання, реагують приязно, намагаються використовувати відповіді для успішного розкриття теми.
Доповідач не на всі питання може знайти переконливі відповіді.
Доповідач не може відповісти на питання або, відповідаючи, поводиться агресивно, некоректно
10
5
0
Ділові та вольові якості доповідача
Доповідач намагається досягти високих результатів, готовий до дискусії, доброзичливий, контактний.
Доповідач готовий до дискусії, не завжди доброзичливий.
Доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не хоче контактувати із співрозмовником
10
5
0
Оцінка Бали
12 150–138
11 137–125
10 124–112
9 111–99
8 98–86
7 85–73
6 72–61
5 60–49
4 48–37
3 36–24
2 24–13
1 12–0
Автор
ufzhxer
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
808
Размер файла
222 Кб
Теги
стаття
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа