close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кваліметрична модель методиста

код для вставкиСкачать
Представлено матеріал для тренінгу з теми "Кваліметричний підхід в оцінці професійної майстерності методиста науково-методичної служби"
Кваліметричний підхід в оцінці професійної майстерності методиста науково
-
методичної служби
Павлова Світлана Олегівна,
завідувач обласного науково
-
методичного
центру моніторингових досліджень якості освіти
pavlova_obluon@mail.ru
р.т. 061 222 04 94
Література
Дмитренко,
Г
.
Цільове
управління
:
вимірювання
результативності
діяльності
учнів
і
педагогів
/
Г
.
Дмитренко,
В
.
Олійник,
О
.
Ануфрієва
.
–
К
.
:
ЦІППО,
1996
.
–
84
с
.
Єльникова,
Г
.
Діагностика
управлінської
компетентності
керівника
загальноосвітнього
навчального
закладу
/
Г
.
Єльникова,
О
.
Ануфрієва
//
Підготовка
керівника
середнього
закладу
освіти
:
навч
.
посібн
.
/
за
ред
.
Л
.
Даниленко
.
–
К
.
:
Міленіум,
2004
.
–
С
.
77
-
102
.
Єльникова,
О
.
Управління
впровадженням
інтерактивних
освітніх
технологій
в
навчальний
процес
загальноосвітнього
навчального
закладу
:
автореф
.
дис
.
на
здобуття
наукового
ступеня
канд
.
пед
.
наук
:
спец
.
13
.
00
.
01
/
О
.
Єльнікова
;
ЦІППО
АПН
України
.
-
К
.
,
2006
.
–
20
с
.
Каптан,
Т
.
Внутрішньошкільний
контроль
і
експертиза
–
Х
.
:
Основа,
2010
.
-
128
с
.
-
(Серія
«Адміністратору
школи»)
.
Моніторинг
в
управлінні
навчальним
закладом
/
О
.
М
.
Касьянова
.
Управлінський
супровід
моніторингу
якості
освіти
/
Т
.
Б
.
Волобуєва
.
–
Харків
:
Основа,
2004
.
–
96
с
.
Організація
науково
-
методичної
роботи
в
школі
:
педагогічне
проектування
;
робота
шкільних
методичних
об’єднань
;
освітній
моніторинг
.
–
Х
.
:
Основа,
2009
.
-
256
с
.
-
(Серія
«Адміністратору
школи»)
.
Термінологічне поле проблеми
Кваліметрія
–
наукова
дисципліна,
яка
вивчає
методологію
і
проблематику
комплексних
кількісних
оцінок
якості
будь
-
яких
об’єктів
–
предметів
або
процесів
.
Кваліметричний
підхід
(
квалі
–
якість,
метріо
–
міряти
)
передбачає
кількісний
опис
якості
предметів
або
процесів
(кількісна
оцінка
якості)
.
Порядок дій у процесі моделювання
1
.
Визначення
місії
суб’єкта
освітньої
діяльності
.
Це
його
(суб’єкта)
глобальна
мета,
загальне
призначення,
що
ґрунтує
його
загальну
цільову
функцію
.
2
.
Визначення
параметрів
:
декомпозиція
глобальної
мети
на
основні
компоненти
(напрями
професійної,
посадової,
функціональної,
соціальної
діяльності
тощо)
.
3
.
Визначення
факторів
-
змістових
компонентів
виділених
напрямів
діяльності
(параметрів)
.
4
.
Визначення
критеріїв
-
встановлення
вимог
до
здійснення
кожного
змістового
компонента
та
кожного
напряму
діяльності
.
5
.
Визначення
вагомості
кожної
складової
факторно
-
критеріальної
моделі
.
Визначення вагомості (значущості) кожного
показника
Найчастіше
для
цього
застосовується
експертний
метод
.
Створюється
експертна
група
(експертами
вважаються
спеціалісти,
які
визнані
професіоналами
у
певній
галузі
більшістю
їх
колег)
.
Експертна
група
може
працювати
за
методом
Дельфі
(послідовна
корекція
результатів
на
основі
аргументації
кожним
експертом
своєї
оцінки)
або
за
будь
-
яким
іншим
методом
експертних
оцінок
(рейтингу,
соціологічних
досліджень,
бальних
оцінок
тощо)
.
Оцінка
кожного
фактора
визначається
як
сума
добутків
оцінок
за
кожний
критерій
і
відповідних
коефіцієнтів
вагомості,
оцінка
кожного
параметра
–
як
сума
добутків
оцінок
за
кожний
фактор
і
відповідного
коефіцієнта
вагомості,
оцінка
за
об’єкт
–
як
сума
оцінок
за
параметри
.
Як відбувається оцінювання?
Класична ( в системі ECTS ) шкала оцінювання:
0
-
0
,
35
–
недопустимий
рівень
;
0
,
35
-
0
,
6
–
критичний
(низький)
рівень
;
0
,
6
-
0
,
75
–
достатній
(середній)
рівень
;
0
,
75
-
0
,
9
–
високий
(вище
середнього)
рівень
;
0
-
0
,
35
–
відмінний
(дуже
високий,
з
відзнакою)
рівень
.
Критерії експертної перевірки моделі (за О.І. Мармазою):
адаптивність,
рефлективність, продуктивність, системність, оптимальність, прогностичність, науковість, реалістичність, об’єктивність.
Шкала оцінок кожного з критеріїв:
0
,
00
–
критерій
фактично
не
має
проявлення
;
0
,
25
–
критерій
має
незначне
проявлення
;
0
,
50
–
критерій
проявляється
в
межах
40
%
-
60
%
вимог
;
0
,
75
–
критерій
проявляється
в
межах
61
%
-
75
%
вимог
;
1
,
00
–
критерій
проявляється
в
межах
76
%
-
100
%
вимог
.
Визначення комплексної оцінки:
Вагомість
факторів
відповідає
ранжуванню
їх
пріоритетності
у
межах
одиниці
.
Кваліметричні
оцінки
визначаються
за
допомогою
порівняння
результатів
вимірювання
професійної
майстерності
з
її
еталоном
.
Комплексна
оцінка
складає
середньовиважену
арифметичну
залежність
вигляду
Фзаг=М
1
(v
1
К
1
+v
2
К
2
+v
3
К
3
)+М
2
(v
4
К
4
+v
5
К
5
+v
6
К
6
+
+v
7
К
7
)
+
.....
Мn(SvnКn),
де
М
1
,
М
2
,
...
Мn
–
вагомість
факторів
у
частках
одиниці
;
v
1
,
v
2
,
…
vn
-
вагомість
критеріїв
у
частках
одиниці
;
К
1
,
К
2
,
...
Кn
–
ступінь
проявлення
критерію
в
майстерності,
яка
оцінюється
.
Шкала визначення рівня професійної майстерності методиста науково
-
методичної служби
до
0
,
5
балів
-
діяльність
не
відповідає
вимогам
займаної
посади
;
0
,
5
-
рівень
діяльності
критичний
;
0
,
5
–
0
,
75
–
рівень
діяльності
відповідає
нормі
(допустимий)
;
0
,
75
–
1
,
0
–
рівень
діяльності
оптимальний
(режим
саморозвитку)
.
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Образование
Просмотров
967
Размер файла
234 Кб
Теги
методиста, кваліметрична, модель
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа