close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

187 - Свобода

код для вставкиСкачать
ПРИВІТ ДЕВ'ЯТОМУ КОНГРЕСОВІ АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ!
ОСТАННІ
ВІСТЕ
Середа, 5 жовтня, 1966 ·
В
Благословення наріжного каменя
української католицької катедри
у Філядельфії відбудеться в неділю
16-го жовтня
З А В Т Р А ПОЧИНАЄТЬСЯ ДЕВ'ЯТИЙ КОНГРЕС
АМЕРИКАНСЬКИХ
УКРАЇНЦІВ
АМЕРИЦІ
В Д Р У Г І Й П О Л О В И Н І Ц Ь О Г О Р О К У передбачав ть
збалансований бюджет, бо значно збільшилися прибутки
федеральної скарбниці з податків. Так передбачають в урядових колах, маючи на увазі всі федеральні прибутки,
це значить прибутки до соціального забезпечення, фонди
на будову автострад та інші подібні фонди, які не врахо­
вується до федерального бюджету. К о л и справдяться пе­
редбачання про збалансований бюджет, тоді не буде по­
треби збільшувати прибуткові податки д л я сповільнення
інфляційного тиску.
Р Е К Р У Т А Ц І И Н А С Л У Ж Б А П О В І Д О М И Л А , щ о від­
будеться перегляд фізичного й умового стану здоров'я всіх
тих чоловіків, які с у віці від 27-ох до 34-ох років життя,
і які досі не с л у ж и л и у збройних силах З Д А тому, щ о ма­
л и з будь-яких причин відкладену військову с л у ж б у . Д о
військової с л у ж б и покликують до 2б-го року життя, а л е
тих,, які просили про її відкладення, можна покликувати
до 34-го року життя.'Таких мужчин ^ к о л о 70,000. Вони
в найближчому часі будуть покликані до військового пе­
регляду. Оцінюють, щ о половина з них може бути визна­
на за здібних до військової служби, а л е їх не будуть тепер
кликати до чинної військової с л у ж б и . Ц е могло б статися
тоді, коли б б у л а загальна війна.
Г У Р А Ґ А Н А И Н Е З у В І В Т О Р О К 4-го жовтня пусто­
шив Флориду та спричинив смерть чотирьох осіб і великі
матеріяльні втрати. Три старші особи померли на удар
серця,.а один юнак втопився над берегом, бо високі хвилі
схопили його і він не міг втекти. З Флориди гураґан мав би
перейти до Мехіканської затоки.
А й н е з досі спричинив
смерть соток осіб в районі Караїбського моря.
ОБИДВІ П А Л А Т И БРЛЗИЛШСЬКОГО ПАРЛАМЕН­
Т У 3-го жовтня вибрали 64-річного маршала армії Артура
Коста Сільву на
президента
Бразилії. Він обійме
своє становище 15-го березня 1967-го року і буде 22-им
брааилійським президентом. Опозиція не брала участи у
виборах, а л е маршал Коста е Сільва заявив, приймаючи
вибір, щ о він с вибранцем великої більшосте Конгресу
Коста е Сільва брав активну участь у революції, яка ски­
н у л а в 1664-му році прокомуністичного президента Ґ у л я р ·
та·; .¾оиий^_црезидент дістав ·. потрібну більшість голосів u
обндвох палатах Конгресу. Справою вибору президента ці­
кавився тільки Конгрес, а населення ставилося до цієї
проблеми байдуже.
В 1 9 6 5 - м у Р О Ц І 1,000 С Т У Д Е Н Т І В в американських
коледжах і університетах з г и н у л и внаслідок самовбивства.
Дані про це надруковано в жовтневому числі студентсько­
го місячника „Модератор". Автор цісї студії Ф і л і ¤ Р . Вер·
д е л л передбачає, що в цьому році коло 50,000 студентів
будуть погрожувати самогубством, а 9,000 з них будуть
пробувати покінчити життя самовбивством. На 6,500,000
студентів в цій країні аж 10 відсотків мають емоційні за­
бурення і вимагають лікарської допомоги, а л е в коледжах
тільки половина з них може дістати лікарську допомогу.
Смертні випадки між студентами найчастіші перед або піц
час екзаменів.
'
У
СВІТІ
М І Ж З Д А I I СССР відновлено переговори про безпо­
середню летунську сполуку Н ю Иорку з Москвою. З доз­
волом від своїх урядів ті переговори ведуть Пан-Амері·
кен Ервейс і Аерофлот. Розмови про торговельну безпо­
середню летунську сполуку між З Д А й СССР почались
б у л и вже в 1961 році, але тодішня берлінська криза впли­
н у л а на перервання їх. Найбільший клопіт у тому, що
коли з Америки до СССР їде щорічно коло 5.000 туристів,
не рахуючи офіційних осіб, то з Совстів до Америки л и ­
ше яких 300 до 400 осіб, бо Совсти все ще не визнають
вільного туристичного руху, строго контролюють рухи
своїх громадян, я висилають тільки „бригади".
К О Л И Ш Н І Й ІНДОНЕЗІЙСЬКИЙ МІНІСТЕР ЗАКОР­
Д О Н Н И Х С П Р А В Д - Р С У Б А І І Д Р І О П Р И З Н А В на своє­
му процесі перед військовим судом у Джакарті, щ о він
знав про існування змови комуністів, але не говорив про
це ¤резидентові Сукарнові, бо був переконаний, що той
знас „швидше і б і л ь ш е " за нього. Той переворот відбув­
ся 30 вересня мни року, військо здавило його, а л е кому­
ністам удалося вбнти шістьох провідних генералів. Під
час процесу Субандрія кілька тисяч студентів пробували
вдертися до президентського палацу. Військо розігнало
студентів, багатьох із них поранивши багнетами.
БРИТІИСЬКИИ ПРЕМ'ЄР Г А Р О Л Д ВІЛЬСОН ПЕ­
Р Е К О Н А В спілку автомобільних робітників, щоб вони
не проголошували страйку, що його вони заплянували
у зв'язку з виповідженням праці багатьом робітникам у
фабриках автомобілів. Сталося це саме тоді, коли в Брай·
тоні в А н г л і ї розпочалась конференція Партії Праці.
У МОСКВІ П Р О Г О Л О Ш Е Н О П І Д П И С А Н Н Я НОВО­
Г О Д О Г О В О Р У між СССР і Північним В'єтнамом про по­
силену совстську допомо·гу Північному В'єтнамові. Вона
охоплює грошову, економічно-технічну й військову допо­
могу, а л е ніяких докладніших даних не оприлюднено.
Тому, що більшість совстських достав мусять іти через
китайську територію, а китайці роблять совстським тран­
спортом всякі пакості, північні^ в'єтнамці буцім-то напо­
л я г а л и , щоб Совсти зорганізували систематичну^ комуні­
кацію вантажними літаками.
^
ФРАНЦУЗЬКИЙ МІНІСТЕР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
МОРІС К У В Д Е М У Р В І Л Ь І Д Е Р Ж А В Н И Й С Е К Р Е Т А Р
Д І Й P A C K К О І І Ф К Р У В А Л И у Вашингтоні в минулий
понеділок впродовж трьох і пів годин, але — як твердять
газети —- без ніяких позитивних вислідів. Французький
міністер вважає, що З Д А повинні погодитися навіть на
комуністичний уряд у Південному В'стнамі. бо — твер­
дить він — той уряд не слухав би Пейпінґу, а був би схо­
жий радше на уряди Тіта чи Гомулки. Д е Ґ о л л ь і його
міністер Мурвіль ставляться легковажно до ролі Північ
ного В'єтнаму у в'єтнамській війні, а приписують всю
силу південно-в'стнамськнм комуністам, як „борцям за
свою свободу",
ЗВЕРНЕННЯ З БІЛОГО ДОМУ
ДЛЯ ДЕВ'ЯТОГО КОНГРЕСУ.
АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ
417 делегатів із 53 місцевостей та 61
членів УККомітету зголосили свою
участь у Конгресі
Н ю Йорк. — Завтра, в
п'ятницю 7-го жовтня, тут у
одному з найбільших і най­
більш репрезентативних г о ­
телів цієї світової метропо­
лії, Н ю Иорк Гілтон Готель
при 1335 Евню ов Амерікас,
починається дев'ятий з чер­
ги Конгрес Американських
Українців, точну
програму
якого надруковано на 3-ій
сторінці в цьому числі. П о
день 1-го жовтня ц. р. до у части в Конгресі з г о л о с и ­
лось 417 делегатів із 53-ох
місцевостей, з цього 58 де­
легатів заступатимуть наші
центральні установи, що на­
лежить до Українського Кон
гресового Комітету Амери­
ки. Крім цього, повноправ­
ну участь у Конгресі візь­
муть також 61 член керів­
них органів УККомітету. І з
поодиноких місцевостей най сильнішу репрезентацію ма­
тиме місто Н ю Иорк (63 де­
легати),
а дальше
йдуть
міста: Філадельфія (42 де­
л е г а т и ) , Дітройт . Гемтремк
(28),
Ш и к а ґ о ( 2 2 ) , Клівленд-Парма ( 2 0 ) , Нюарк¯
Ірвінгтон ( 1 7 ) , Джерзі Ситі
(14),
Балтімор, Пассейк і
Рочеетер <по 13V те¿ Гартфорд, Н ю Гейвен, Бруклин
і Снракюзи
( п о 1 0 ) . Інші
місцевості, в цьому й з від­
далених стейтів,
як К а л і ­
форнія чи Флорида, мають
по менше ніж 10 делегатів;
Між
зголошеними делега­
тами с 52 Відділів і 3 від
Гол. У р я д у У Н С , отже ра­
зом 55 нових делегатів від
Українського Народного С о ­
юзу, крім тих, що є в Екзе·
кутнві й Політичній Раді
У К К А або тих відомих с о юзових діячів, що репрезен­
тують Відділи У К К або інші
громадські установи.
Вашингтон. — Проф. Л е в Добрянський,
президент
Українського Конгресового Комітету, одержав з Білого
Дому таке послання для I X . Конгресу Американських
Українців, за підписом спеціального асистента Прези­
дента, В. Марвіна Ватсона (подаємо в дослівному укра­
їнському п е р е к л а д і ) :
,,Білий Дім, Вашингтон, 29-го вересня 1966.
Дорогий Професоре Добрянський!
Д я к у ю Вам за недавнього листа до Президента
відносно недалекої конвенції Українського Конгре­
сового Комітету Америки. Президент дуже жалує, що
час не дозволяє йому відповідати особисто багатьом
організаціям, які запрошують його до участи чи про­
хають про особисті звернення у зв'язку з ювілейними
святкуваннями.
Уряд З'єднаних Держав добре знас та високо оці­
нює багатобічну активність Українського Конгресо­
вого Комітету Америки Ваша організація та інші по­
дібні грають важливу ролю в нашому демократично­
му суспільстві, причиняючись до взаємного розуміння
багатьох різних груп та інтересів, з яких складастьст
наша суспільність.
Проф. Лев
Добрянський
Президент
УККА
ніх Конгресів, передбачено
звіти і звітні доповіді та ок­
ремо доповіді на основні д л я
Я знаю, що Президент приєднався б до побажан­
праці УККомітету теми. На
ня дальших успіхів Українському Конгресовому Ко­
попередніх Конгресах трап­
мітетові Америки та до поновного потвердження силь­
лялося, що на ці прнготова
ної підтримки нашого Уряду для справедливих аспі·
ні доповіді не вистачало ч а ­
рацій і прав усіх народів до державної незалежності!
су й їх опісля друковано в
й людської волі. Акція З'єднаних Держав у В'стнамі
пресі. Чи вистачить часу на
сьогодні дає доказ глибини нашої відданости цим прин­
цьому Конгресі? Загальні
ципам. Прийміть мої особисті побажання д л я успіш­
побажання і тенденція такі,
ної конвенції, В. Марвін Ватсон, спеціальний асис­
що б дати якнайбільше часу
тент Президента".
На Добити й голоси д е л е г а ­
тів. Факт, що наша преса в
передконґресовому часі від­
дала багато місця однаково,
ПРИВІТАННЯ ДЛЯ IX КОНГРЕСУ
як позитивним, т а к і кри
АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ
тнчннм
голосам відносно
праці і системи У К К А , (..Сво
У СЕНАТІ З Д А
бода" друкує їх ще і в сьо­
Вашингтон. — Сенатор Р о · ранів. Т і л ь к и впродовж
годнішньому ч и с л і ) , пови­
П . Ґріффін з Мішігену короткого часу від 1918
нен причинитися
ДО З М Є Н - ! берт
.
до 1920 pp. українці мог­
шення часу дебат, бо ж зай­ j інформує, що він в нанближ·
¦ чу п'ятницю, 7-го жовтня, ли втішатися добродійст·
во повторювати вже внслов·
вами вільного й незалеж­
·ієні й опубліковані
. | виголосить в Сенаті З Д А таного життя в їхній істо­
менти чи побажання. В кож-1 ке слово у зв язку з Дев ятим Конгресом Американсь­ ричній батьківщині.
ному разі, статутова й резоких Українців (подаємо в до­
Сьогодні Українська Со­
люційна комісії вже мали
слівному українському пе­ ветська Соціялістнчна Рес­
на увазі ці опубліковані го­
публіка, найгустіше засе­
рекладі) :
лоси
в своїй
підготовній
лена країна в СССР, стала
праці.
Пане Президенте, сьо­
величезною тюрмою для її
Три організації не візьме
годні підноситься
голос
народу. А л е сьогодні, на­
участи в Конгресі
Комісії закінчують свою
Американського народу в
віть під найбільш безпо­
На всіх 56 центральних
працю
пошані для понад двох
щадною опресісю, сміливі
організацій, щ о працюють в
мільйонів американців уукраїнці непохитно дер­
системі УККомітету, тільки
Уже на деякий час перед
жаться своїх національ­
три повідомили про те, що Конгресом працювали різні країнського роду, любов
них ідеалів та зберігають
не візьмуть участи в Кон­ конгресові комісії,
зокрема до волі й незалежности ясвою гарячу любов до во­
гресі: Дослідно _ видавниче комісії: конвенційна, стату­ ких рівняється тільки їх­
лі й незалежности.
Об'єднання
„ П р о л о г " , О б ' ­ това і революційна. Всі ці ній відданості д л я З'єдна­
Цього 7-го
Українці є відважним
єднання прихильників виз­ комісії відбули ряд засідань них Держав.
дня жовтня Український
народом, а їх сміливість
вольної боротьби України та та нарад та виконали осно
Конгресовий Комітет Аме­
відома в цілому світі . . .
підготовну працю,
ш
Однодумці Організації У к ­ ну
який
репрезентує
Україна багато разів вия­
працю рики,
раїнських Націоналістів за­ повинно полегшити
вляла П О Г О р Д у Д Л Я СОВСТОчевидно. 1ц., цих американських укра­
кордоном. Усі три ці органі­ Конгресу.
ського зухвальства. Це є
зації належать до того са­ статутова й резолюційна ко­ їнців, відбуває в місті Н ю
один із факторів, що при­
могли
приготовити Иорку свій Дев'ятин Кон­
мого у групування, що гур­ міції
чинився до того, що р о с і й ­
тується довкола
Закордон­ тільки пропозиції, бо кінце­ грес. Ця конвенція відзна­
ський уряд
розпорошив
ного Представництва У к р а ­ ве рішення в цих справах чає 25-річчя існування ці­
мільйони
українців
по
сї крайової організації, яїнської Головної Визвольної належить Конгресові.
всьому Совстському Сою­
ка
непохитно
несе
прапор
Ради ( У Г В Р ) та яке на по­
зі. І хоча тепер вони не
правди і волі д л я їх поне­
передньому Конгресі мало
Велике зацікавлення
мають змоги піднести с в і й
волених братів за заліз­
своїх 11 делегатів. Повідом­
голос протесту проти СОНа 3-ій сторінці ч цьомі ною заслоною, д л я всіх ал я ю ч и про своє рішення не
встського панування, то
мериканців
і
всіх
народів
числі
надруковано
ще
цілий
брати участи в Конгресі, ці
замість них підносять пра­
організації висловлюють ці­ ряд подробиць та вияснень світу.
пор волі мільйони їхніх
М и н у л о г о жовтня голо­
лий ряд
критичних завваг до програми Конгресу. За­
нащадків і приятелів в А ·
ва
делегації
Української
лишається
ще
'
ствердити,
щодо діяльности УККоміте­
мериці.
ССР
до
ОН
нарікав
на
що
ще
жаден
з
дотеперіш­
ту та його проводу, хоч і
Між тими, що в Амери­
Конгрес
З'єднаних
Дер­
заявляють свою підтримку ніх Конгресів Американсь­
ці високо підносять смоло­
для самої концепції У К К о ­ ких Українців не викликав жав за те, що він відзна­
скип волі для окупованих
українсь­
найширшого
заці­ чає справжню
мітету та
його існування. такого
націй, передовим · експо­
Тим не менше, між делега­ кавлення та загальної ува­ ку незалежність, що була
нентом
є
Український
совєтсько-російтами, які репрезентують ін­ ги, як її викликає теперіш­ знищена
Конгресовий Комітет Аме­
ким
імперіялізмом
45
ро­
ній
Конгрес.
Свідчить
про
ші установи, є декілька дія­
рики. Його головною ціл­
чів, що належать до цього це не тільки К І Л Ь К І С Т Ь З Г О Л О - ків тому. Цей Мортімер
л ю є праця і з у с и л л я для
іиеинх делегатів, а л е й пе¯ Снерд, сидячи на колінах
угрупування.
збережиння та скріплення
рсдконґресові дебати та го­ Кремля, говорив: „Укра­
крайової безпеки З'єдна­
Звіти й доповіді
лоси в нашій пресі, як і роз­ їнська Советська Соціалі­
них Держав. Він безупн·
мови
під
час
багатьох
зборів
стична
Республіка
є
суве­
У програмі I X . Конгресу,
ну голосить правду, що
ренною і вільною держа­
як і в програмах
поперед· і нарад.
без сильної й відважної
вою у великій братній сі­
Америки, до чого кожний
м'ї совстських республік".
..СВОБОДА" В К О Н Г Р Е С О В О М У Ч А С І
громадянин повинен при­
Він говорив розгалуженим
З уваги на Дев'ятий Конгрес Американських У кра­
чинитись, справа волі бу­
язиком гадюки. Він ігно­
нців з кінцем цього тижня в Ню Иорку. „Свобода" з
ла б втрачена в цілому
рував жаль, терпіння і по­
датою суботи, 8-го жовтня, не появиться. Англомовний
світі.
неволення яких 43 міль­
.Український Тижневик", присвячений в більшості спра­
Вважаю за свій приві­
йонів українців, які крізь
вам Конгресу подібно, як сьогоднішня ..Свобода", буд?
лей піднести свій голос,
грати російської тиранії
надрукований разом зі „Свободою" один день раніше,
разом з голосами інших
вдивляються в обрії волі.
цебто з датою п'ятниці, 7-го жовтня.
Чергове число
американців в цілій краї­
Від 1654-го року нарід
„Свободи", із звідо.мленнямн про перебіг та ви слід Кон­
ні, в пошану д л я Україн­
України перебуває у важ­
гресу, друкуватиметься нормально в понеділок. 10-го
ського Конгресового Комі­
кій
неволі
автократичних
жовтня, з датою вівтірка, 11-го жовтня.
тету Америки,
царів і комуністичних ти­
(
a
p
r
Філядельфія. Па. — ,,Гар­ фунтів, цей камінь був при­
на, модерна й консерватив­ везений самим Митрополи на"
так визначив Папа том до Філядельфії. Другий
Павло V I нову українську такий камінь із могили св.
католицьку катедру Непо­ Петра находиться в посідан­
рочного Зачаття, будову я- ні кардинала Спеллмана в
кої започатковано заходами і Ню Иорку.
Нова катедра
збудована
під проводом Митрополита
українців католиків у З Д А за проектом архітекта Ю л і кнр Амвроза Сенишина і бла­ яна К. Ястремського коштом
гословення наріжного каме­ трьох мільйонів долярів. Під
ня якої відбудеться в неді­ час дальшого перебігу пре­
архітект
л ю 16-го жовтня Ц·Р Ново· сової конференції
збудована катедра буде най Ястремський інформував про
більшою українською като - основні концепції свого про­
Л И Ц Ь К О Ю церквою в усьому екту. Модерна в задумі і в
світі і першою в З Д А в ос­ структурі нова катедра збе­
танніх 50 роках. Збудована рігає всі елементи візантій­
архітектури. Вона є
з центрі О Д Н І Є Ї із відновлюва¯ ської
І И Х основно дільниць у Фі­ більша, як катедра св. С о ­
лядельфії. вона матиме ви­ фії в Києві і своєю акусти­
соту 18 поверхів і зможе вмі­ кою дорівнюватиме Карнеґі
щати яких 3.000 осіб. Окто· Г о л л у Н ю Иорку.
ґональна за формою, струк­
Митрополит кир Амрозін
тура нової катедри мас 172 Сенншнн поінформував од­
стоїш в довжину і 128 стіп ночасно учасників пресової
в ширину Зовнішньо катед­ конференції, що у Вашинг­
ра вже майже викінчена і ви­ тоні створено Фундацію В і ­
сока її вежа, 100 стіп в дія· зантійського - Слов'янського
метрі, має ікону Пантокра - Мистецтва, завданням якої
тора, виконану з мармуру і буде збирання і набування
скляної мозаїки.
ікон із різних джерел. І к о ­
Під час пресової конферен­ нами із збірок цієї фундації
ції, яка відбулася в Митро­ | мали б бути оздоблювані в
поличій Канцелярії у вівто­ майбутньому українські цер­
рок 4-го жовтня ц.р. Митро­ кви на Україні та в інших
полит кнр Амврозій Сени - країнах Центральної і Схід·
шин поінформував присутніх ньої Европи, звільнених з панування.
про програму благословення, під совстського
що буде переведене ним у не­
У
пресовій
конференції
ділю ІЄ-го жовтня, як також брали участь
представники
подав дані про історію побу­ української та
американсь­
дови нової катедри, показу­ кої преси.
- ючи при цьому наріжний ка­
У благословленні в дні 16.
мінь, що ним буде кам'яний жовтня ц. р. заповіли вже
бльок із могили св Петра а свою участь українські срар·
Римі,
подарований Папою хи із З Д А й Канади — єпис­
Павлом· V I під час останньої копи кнр И. Шмондюк, Я р .
авдієнції в листопаді мину­ Ґабро. І. Борецький, А . Рс-*
л о г о року у Римі. Цей ка­ борецький. Н . Саварин та Т·.
мінь буде вмурований разом Елько. В урочистостях візь­
із відповідними грамотами в муть участь також видатні
мур нової катедри. Ваги ЗО політичні і громадські діячі.
y
1
Голова ПУН поручає участь в Державному
Центрі У Н Р українців з ЗДА й Канади
Ню Иорк. — У вівторок
4-го жовтня ц.р. відбулась
тут у домівці Представнн·
цтва Державного
Центру
УНР
за кордоном зустріч
голови Проводу Українсь­
ких Націоналістів, редакто­
ра Олега Ш тул я-Жд а нови­
на з гуртом запрошених ту­
ди громадян. Зібранням про­
водив голова Предстявнн·
Центру У Н Р . Він покликав·
ся при цьому на приклад
різних інших еміграційних
спільнот. Кажучи про укра·
їнські громади у Західній
Европі, ред. О. Ш т у л ь - Ж д а ·
нович з особливим признан­
ням висловився про грома­
ду в А н г л і ї , вказавши на рі­
зні її видатні осяги. Ствер·
¡ днвшн, що українські емі·
цтва Іван Крамаренко, який граційні громади в Західній
представив гостя зібраним, Европі не є ані числом ані
заповівши, що редактор О. своїм економічним станом
Штуль-Ждановнч,
виголо­ самовнстачальні, він висло­
с·ивши висе в Америці опри­ вив проте переконання, що
люднені в пресі вичерпні до­ з різних західньо-европейсь·
повіді, не буде внголош\'ва· кнх країн прибудуть деле¯
ти ще одної, а відповідатиме ¦ Гати на Світовий Кнґрес
на запити приявних. Всі пі· Вільних Українців до Н ю
зніші
запити
стосувалися Иорку. Висловився досить
відносин в Державному Цен- ¡ песимістично про консолі·
трі У Н Р за кордоном, маіі-1 даційні шанси на націоналі~
бутности української спіль-¡ стичному фронті, як теж на
ноти у вільному світі, консо· фронті Державного Центру,
лідацінних заходів і можлн-¡ заявив проте, що скрізь про·
востеи щодо трьох існуючих і сякає вже правда, що нія.гл
груп націоналістичного та· одна партія, ніякий один та­
бору та на терені Державно· ¡ бір не всилі опанувати укго Центру У Н Р , стану ук- раїнського життя ні поза мераїнськнх громад у різних жами України ні тим пачо
країнах вільного світу, від· і в Україні, коли вона позбу·
ношення до Світового Кон- \ деться большевицького ярґресу
Вільних
Українців j ма.
Закликав до взаємної
і т.п. Голова П У Н висловив· толеранції і співпраці і вися оптимістично про шанси словнв радість з тієї зустрі·
існування її продовжування¦ чі. На зібрані б у л о приявних
конструктивної праці укра­ коло 40 осіб. Голова Пред­
їнців у вільному світі, хоч ставництва пояснив, що з
із зміненими формами вия­ різних причин плян того зіб­
ву :·. поступом років і пере­ рання виринув в останній
ходом корми' життя в руки хвилин і, тому можна б у л о
членів дальших поколінь. тільки телефонічно порозу­
Він ствердив існування в мітися з невеликим гуртом
З Д А великого запасу людей осіб. Між прнявними був та­
та висловився за те. щоб кож
головний
предсідннк
без уваги на включення ук­ УНСоюзу Посип Лисогір, та
раїнців у життя різних віль­ заст. гол. пред. В. Сохан.
них країн і прийняття ними головний секретар д-р Яро­
громадянства
тих держав слав Падох. Запити з г о л о ­
кваліфіковані одиниці з сили п.п. Крамаренко, пані
громад у З Д А й Канаді бра­ Шох. д-р Падох, нолк. Ш п і ли активну участь в кер¡в· рук, ред. Кедрин, О. Олес-
ппх
оргапах
Державного! нпцькиіі та інші,
Ч. 186.
У л а є Самчук
ClflEOAA^SVPBOPA
FOUNDED
„ЧОРНА СИЛА"
1893
Відколи на сцену соціаль­ ся не одним добрим серцем,
Ukrainian newspaper published daily except Sundays, Mondays
_c holidays (Sat\urday & Monday issues combined) by Ukrainian них подій Північної Амери­ гарними словами, гуманни­
National Association, Inc., 81-83 G r a n d St., Jersey City, N . J . 07303 ки виступила нова
поява, ми законами і не конче на
Second Class Postage paid ot the Post Office of Jersey City, N . J .
Accepted for mailing at special rate of postage provided for by
Section 1130 of A c t of Ocf i b e r 3,1917 — author__ed July 31,1918.
Subscription Rates: One year $12.00; six months $6.25; three
months $3.25. Jer_ey City & Foreign Rates: One year $14.00; six
Статті підписані їх авторами, не мусять відповідати
становищу редакції.
Передплата: Н а рік $12.00; на піп року $6.25; на три місяці
/^Hod аш _Н :oo.li HI<_
:моно_ЧІомй_ і і·_ио {_¿джГ/ a 'SZ'__
$7.50; на три місяці $4.00. Д л я членів У Н С о ю з у , чоловіків і
жінок — 65 центів місячно. За кожну зміну адреси платиться
10
центів.
Чеки
і
money
orders
виставляти
на:
"Svoboda".
А д р е с а : " S V O B O D A , " P . О. B o x 346. J E R S E Y С І Т Г , H_J. 07303
Коііґрос Американських
Україііід¡іі
У грізний, пажкий і відповідальний час збира_ться,
щоб радити й рішати, Дев'ятий Конгрес Американських
Українців
КІНЦ__І цього тижня в Ню Иорку. Вистачить
.інше згадати про теперішню ситуацію в світі, зокрема
н Україні, щоб здати собі справу з тих багатьох загроз і
труднощів, а рівночасно й викликів, що їх повинен і му­
сить мати на увазі наш Конгрес, бо це — його обов'язок
і призначення.
М а л о с. добра»в світі, а ще менше його в Україні. Л ю ­
дина своїм генісм піднеслася в космічні простори і вже
приготовляється до подорожі на інші плянетн, але вона
все ще не спроможна влаштуватись на своїй власній Зем­
лі так, щоб у мирі користуватися благодатями життя, да­
ними їй Творцем скарбами і талантами. Двадцять років
минуло вже від часу закінчення другої світової війни, що
знищила мільйони людей та обернула в руїну й попели­
ща людські оселі багатьох країн, зокрема нашої батьків­
щини - України, але знову в шматки безвартісного паперу
обернулися пишномовні декларації та договори, що мали
забезпечити людство проти загрози нової світової завірю­
хи, привернути всім людям на землі їх найосновніші пра­
ва —- право на життя, волю та змагання до щастя.
Найяскравішим запереченням цих прав с ситуація в
Україні. Повна неволя, нехай і в дещо злагідненій формі,
панує там сьогодні, як панувала перед останньою війною,
а фізичне народовбивство з часів Сталіна продовжується
тепер у не менш жорстоких і грізних формах духового
народовбнв'ства. що ним с русифікаційна політика „злит­
тя націй".
Здавалося б. що й сліпий повинен бачити залежність
світової загрози від стану поневолення України та інших
волелюбних націй, і що не потребували б сьогодні амери­
канські й інші вояки проливати свою кров у В'_тнамі,
якби була воля над Дніпром і Дністром. Тим часом ді_ться
цілком навпаки, бо московські насильства й неволю в У к ­
раїні, Білорусі чи Грузії світ сьогодні вважає чи не біль­
ше „внутрішньою справою" рабовласницького Совстсько·
го Со^юзу, ніж уважав її вчора.
Це й е коротка характеристика того тла, на якому ра­
дитиме наш Дев'ятий Конгрес. З ці_ї ситуації випливають
i його завдання та рішення. Ніхто бо краще, як наш Конг­
рес, не здає собі справи з цієї загрози; і його першим та
головним обов'язком буде звернути на неї увагу. Ніхто
сьогодні не бажає собі війни, не бажаємо її ще більше мн,
бо розуміємо, що в новій війні, як і в попередній, Україна
знову зазнала б найбільших жертв і втрат. А л е саме то­
му ми повинні і мусимо робити все можливе, щоб допомог­
ти Україні здобути волю. Правда, багато в цьому відно­
шенні у нас зроблено, але все це ще мінімальне у порів­
нянні з тим. що мн могли б зробити навіть без особливо­
го труду чи з у с и л л я , тільки прн відповідному зрозумінні
ii наставленні.
Ця проблема, думаємо, повинна бути головною спра­
вою, головним предметом нарад і рішень нашого Конгре­
су. Немає бо сумніву, що всі делегати на Конгрес усе це
знають і здають собі з цього справу. Трудність у нас час­
то трапляється тільки в том>', що мн різнимося в дебатах
над засобами та методами і втрачаємо з-перед очей нашу
ціль.
Дев'ятий Конгрес Американських Українців із свої­
ми понад 500 делегатами буде найбільшою і найповні­
шою репрезентацією і маніфестацією Американської У к ­
раїни. Д у ж е важливо, щоб таким він був і у своїх деба­
тах та рішеннях. Передумовою цього є однаково як ствер­
дження позитивів у дотеперішній діяльності, так і її рече­
на критика. Не менш важливим є, щоб Конгрес постійно
пам'ятав про то, що він є і мусить залишитись справжньою
синтезою людей, ідей і поглядів Американської України.
Те саме повинно відноситись і до резолюцій, і до новооб­
раного проводу. Очевидно, що це не легка справа, але вона
можлива при добрій волі та взаємній компромісовості. Вла­
сне ці важливі прикмети можна б у л о вже ствердити під
час передконгресових нарад Резолюційної комісії, що на­
віває багато оптимізму й щодо самого Конгресу.
Думаємо, що немає українського патріота, якнй не
бажав би цьому Конгресові успіху. Бажають йому успіху й
исі ті, що цінять волю, вважаючи її за головну передумову
миру. Дев'ятий Конгрес повинен бути черговим кроком
у змаганні до одного й другого, до волі й миру.
¡
ЛУЦІВ
І СОЦІАЛЬНУ СОРЙВЕДЛНВІСТЬ
(89)
\
У
СПІЛЬНОТОЮ
РОЗВ'ЯЗКИ"
(Слово Голови П У Н О. Штуля-Ждановнча на бенкеті в Н ю Иорку)
(2)
З НАШИХ,
буднів¦'
ЧЕТВЕРТА
СИЛА?,
Цей 9-ий Ювілейний Кон­
грес Американських
"Укра·
ївків буде, кажуть, цікавий
та псреломовий в різних ас­
пектах, ¤оперще він харак­
терний тим, що в ньому бра­
тиме участь „третя сила", —
представники платників На­
ціонального Датку, вибрані
на громадських зборах з-по­
між тих патріотичних гро­
мадян, які люблять Амери­
канську Україну до глибини
кишені. З Головної Канце­
лярії УККА подали, що до­
сі зголошено чи не 18 таких
„податкових" делега¦тів.
Цифра,
можна 'сказати,
трохи зискромна, якщо зва­
жити, що всіх делегатів на
Конгресі буде коло 500. Ми­
моволі насувається· на голо­
ву є·ретична думка: а скіль­
ки делегатів могли б виста­
вити зорганізовані
лави~ неплитників Національ
ного
Датку, якби їм
дозволено
взяти участь в Конгресі че­
рез своїх, умандатованих, з
тієї оказії вибраних
пред­
ставників! А їм же, цим не­
платникам націон
альної
склидщини,
ин'я — легіон!
Виявлений спротив ще не післанців, щоб нас розклас­ але й увесь український за­
яка назвала себе „Чорною полях боїв чи у вуличних
вийшов поза межі культур­ ти, ми мусимо намагатися гал до відваги й маштабу в
Силою", від того часу ради­ дебошах. Проблема нерівно­
ної ділянки, поза межі бо­ розкласти їх. За нами прав­ думанні. Нам треба нових
кально і рапідно змінився сті! така безоглядна і така
ротьби за найістотніші речі, да, тож нам нічого боятися. думок і нових методів бо­
ввесь клімат взаємин біло· жорстока, що з нею годі го­
починаючи від мови. А л е ко­ Щ о будуть втрати? — Мн ж ротьби, бо світ переходить
чорних відмін громадянства ворити мовою логіки. Мож­
ли порівняти це із сталін­ у війні, а війни без втрат не шалені й глибокі зміни. В
цього великого континенту. ливо люди ще не знайшли
сьогоднішньому світі елек­
ським періодом, то побачи­ буває.
Дуже
швидкими
темпами рецепти на її болі, а можли­
мо, що совєтська система
У цій війні ми маємо дуже тричних машин ми наші не­
підходять теорії і практика во такої рецепти взагалі не
розхитується ПІД тиском із­ багато до виграння. Най­ доліки в технічному осна­
таких лавреатів миру, як існує. Можливо це" л и ш е
зовні, а ще більше під тис­ перше — допомогу процесо­ щенні зможемо рівноважитн
Мартин Лютер Кінґ з їх не­ один з тих таємничих зако­
ком визвольних сил понево­ ві
визрівання
політичної тільки відвагою думання і
насильницькими
походами нів житія, якими відає хіба
інтелектуальним
лених народів. Правильно думки на Рідних Землях. великим
й демонстраціями, а їх місце Всевишній Творець.
порівняти сьогоднішнє поло­ Д а л і — врятування нашої зусиллям.
виповнюється повінню кіл_*
А л е ця метафізика кон­ ження в СССР з положен­ молоді, що виростає на чу­
Націоналісти завжди сто­
тантної, розбушованої сти­ кретно не пасує до цієї на­
ням царської імперії напере­ жині, бож тільки політич­ яли в першій лаві боротьби,
хії, яка з неймовірною фу­ гально< наглядностн. Бо в
додні першої революції, ко­ ний ерос може її втримати стоятимемо й далі. У цьому
рією та безоглядністю пере­ даному випадку це не л и ш е
простягаємо
руку
ли
система існувала, а л е при українстві. Інакше наші змагу
творює в огонь і руїну все, Америка чи її стейти зара­
банкрутство її б у л о настіль­ еміграційні пересправн яв­ всім, хто бачить небезпеку
що лежить на її судьбонос^ жені цією пошестю, це вже
ки ясне, що державний апа­ лятимуться для неї як стра­ збоку червоного імперіяліз·
ніи дорозі. Спалені будинки, не Америка взагалі і навіть
му. Мн шукаємо приятелів
рат виконував розпорядки, ва без соли.
машини, розтрощені й пог­ не Африка — це ввесь світ
але лише „за х л і б " , а не „за
Треба
бути
справжнім між чужими, але в першу
рабовані крамниці. І багато включно з тією гомеричною
сові_ть".
опортуністом, щоб не вірити, чергу споглядаємо на влас­
жерти убитнх, покалічених, побудовою об'єднання націй,
Не зважаючи на розхиту­ що ми можемо перемагати в ні сили народу, тому най­
арештованих.
Що в Н ю Иорку над Схід·
простягаємо
руку
вання режиму, московський зударі з ворогом. Зрештою, перше
І головне — твориться иьою рікою. Ц е біль голови нарід, озброєний величезним маємо докази: якщо масові братам по крові, не зважаю­
враження, ніби американсь­ однаково Вашингтону, як і апаратом, виконує свої ім­ приїзди із-за залізної засло­ чи на переконання, бо вся­
ка державна машина, з усі­ Москви, як і Лондону і всіх перські наміри стосовно по­ ни б у л и наставлені на наш ке переконання ми шанує­
єю її гігантською мілітар­ столиць світу, інтереси яких неволених народів і русифі­ розклад, то чому вони при­ мо. Націоналізм — це не
ною, господарською і полі­ виходять поза межі домаш­ кує їх, намагається тримати пинилися ? Шкода стало во­ партійність і не виключ­
справ. „Чорна Сила"
тичною силою, у якійсь мірі ніх
в духовому відношенні на рогові нас? — Н е думаю. ність. Ц е єднання сил нації,
Сан
Франсіско,
не спроможна впоратися з Ш и к а ґ о ,
щаблі провінції, не випускає Просто він попікся, і тому розбудова їх д л я здійснення
Не знаю, чи можна иіакКлівленду,
Південно·
Афри­
цією магічною фурією. І
в широкий світ, не допускає голосно закричав про „ідео­ її історичного призначення, ше це назвати, як дискримі­
ще одно настирливе вра­ канського Союзу, Родезії — до контакту з зовнішнім сві­ логічну диверсію". Ц е не а найперше — для її визво­
нацією, коли такий поваж­
ження — ніби провідні, ке­ Нв сьогодні - завтра це з'єд­ том. Одночасно є всі позна­ значить, що він припинить лення. У ворога сил бага­
ний прошарок
громадсько­
рівні чинники цього сус­ нана кровна сполука задав­ ки, що в українському наро­ наступ.
Він
присилатиме то, у нас вони ним надщерб­ сті не матиме на Конгресі
неної,
болючої
і
сердитої
пільства, з якихось виразно
ді не тільки відродилось по­ свої бригади одну за одною, лені, і тому всіх нас не заба­ свого легального
представ­
не вияснених причин, ц¡¡і енергії, яка шукає виходу чуття бунту проти такого все
краще
вишколеними. гато для осягнення нашої ництва? Хто забере слрво в
чорній силі потурають і в й признання не конче раціо­ стану, але й народжуються Ми мусимо виступати також найвищої мети.
їхньому іменц хто упімнетьякійсь мірі її розвогнюють. нальними категоріями. Цс своєрідні форми бажання за­ щораз краще підготованими.
Між нами й загалом мо­ ся за їх тяжку кривду? .. Я
скорше
сліпни
динаміт,
що
Дармащо. раз-у-раз на ву- і
бути
розходження. навіть не дуже здивуюся,
радити з л у . При ближчій Це можна осягнути, але не жуть
лицях міст появляються ти­ може підняти з дна небуття аналізі видно не тільки від­ самою лише
теоретичною Щ о б
улегшнти співпрацю, коли в день відкриття, нарад
сячні з'єднання поліції, вій­ ще одну атомову експльо· сутність страху (масиО віст­ підготовок), а й бойовою зап­ ми готові з кожним уст¡іпш^
під готелем Гілтона .в Ню
ська і навіть зграї собак, зію, яка потрясе не однією ки про спроби демонстрацій равою. Не шляхом ізоляції тн спільне іі різне, зокрема
Иорку з'явиться на пікетлі~
Гірошімою.
щоб ці вибухи вгамувати.
прихильно _ти дО арештову­ маси, а шляхом її підтяг·нен­ ж з членами націоналістич­ ніі делегація
покривджено\
вимагає
рішення, ваних), але й своєрідні фор­ ня, піднесення рівня її знан­ ної родини. Мн завжди під­ „четве·ртої сили" з такими,
Розуміється, все це дість· ¡ Час
ся під маркою боротьби за „Чорна Сила'' скан¾·е гас­ ми відповідальности за до­ ня і свідомости, шляхом ак­ тримаємо всяку спробу кон­ наприклад,
транспарентами:
право, рівність, справедли­ л о „не колись, а зараз". Ні­ лю народу. Видно збоку тієї тивізації, шляхом зміцнен­ солідації національних сил „Домагаємося права голосу
вість, постають покривдже­ які закони і ніякі обіцянки. інтелігенції історичне бачен­ ня певности себе й бажання на кожному відтинку нашо­ без обов'язку платити Наці­
ні проти гнобителів, немаст· Двадцять два мільйони чор­ ня важкої і чорної дійснос­ зудару, бо без зудару нема го життя, як підтримуємо ональний Даток!" „ Г е т ь з
ні проти маєтних, слабі про­ них людей З Д А настирливо ті!, хоч ще не дійшло до ста­ війни, а тим більше нема пе­ політичну консолідацію на такса цією — хай живе ре­
ти сильних. Зрештою — вимагають праці, житла, до­ ну організованосте А л е ця ремоги.
базі Державного Центру У - презентація!" „Титули і го­
стара,
вічна,
безвиглядна бробуту. І мають це дати бі­ організованість прийде при
Стоїмо перед поширенням НР. А л е ми будемо шукати нори — „так", Національ­
категорія противенства двох лі. У Тант в Об'єднаних На­ прн дальшому розпряженні політичної
боротьби
двох її вдосконалення і поширен­ ний Даток — „ні"!" ·
початків — слабих і силь­ ціях говорить про збагачен­ системи. За це сьогодні йде світів — світу свободи й сві­ ня. Нема бо сумніву, що
Жарти — жартами', але в
них, бо ще нікому не вдало­ ня багатих і збідніння бід­ підземна боротьба.
ту неволі. Щ о б вивести ма­ час це стоїть на місці, і те,
нашому громадському житті
ся збагнути сакраменталь­ них, про нерівний розподіл
що
б
у
л
о
добре
в
1948
році,
си
на
фронт
цієї
боротьби,
Боротьба йде в Україні за
ресурсів
світу. людську гідність, за випрос­ необхідна їх політнзація! Я не витримує проби, житія в в екзилі іноді виходять такі
ної таємниці, яким саме чи­ життьових
курйози, що про „бути чи
ном родиться в людській по­ Це знов таки на адресу бі­ тання національного хреб­ не боюся цього слова. Досі 1966 році.
не ft¾_** якоїсь організації
добі з одного боку сила, з лих. Тих. що будують, орга­ ¦та. Загально кажучи — за ми займалися, вибачте, полі­
При цьому ми пропонуємо
другого безсилля. І чому не нізують, планують, добува­ душу України: бути їй ду­ тиканством, а не політикою. програмове синтезування іс­ чи установи хОчуть'<рЬиати
можна знайти їх рівноваги. ють. Тих, що хочуть і мо­ ховим рабом чи закованим Нам необхідна політнзація нуючих політичних 'форма­ іпа*¶іотщ| які не ·дадуть злар
на,громад­
Як також, чи більшою си­ жуть. А ніяк не тих, що велетнем. І еміграція му­ мас, щоб віджила й розгор­ цій. Чому б не зробити спро­ маного щеляга
лою є сила сили, а> чи сила йдуть на вулицю і бушують сить включитися в цей ти­ нулась політична думка, яка би поєднування тих політи­ ські ція'\ і поіребіи Пр¦ибли­
зно таку саму.аномалію спо­
„не колись, а зараз".
безсилля.
завмерла на еміграції і сві­ чних середовищ, що сТоять
танічний змаг.
стерігаємо на
релігійному
Чи
така
альтернатива
дає
З цього аспекту проблема
' На превеликий жаль, мн домо нищиться ворогом на близько одне до одного й
„Чорної С н л и " на тлі імпері¯ підстави для оптимізму? Чи розпоряджасмо дуже обме­ Рідних Землях. Хіба ж не загрожені вимиранням? Са­ відтинку, коли в таких ва­
яльного комплексу З Д А на­ це є рішення ? Чи „Чорна женими засобами, але все ж скажемо, що в нас у цій ді­ ма дискусія цієї проблеми жливих справах, як створен­
Патріярхµ·
змінити розпоряджасмо. Найперше— лянці все в порядку, коли піднесла б політичну думку, ня Українського
бирає дуже вимовного хара­ Сила" спроможна
ту
чи
проблема
об'єднання
свою
психічну
подобу,
а
чи
ктеру. Вона стає міродай·
по нашому боці правда, і іс­ сьогодні існують політич^ні вдосконалила б концепцію,
Церков, часто
но - загрозливою і потснці· „Біла С и л а " погодиться на торичні вітри доби дмуть у середовища, що нічим не прнспішила б вироблення Українських
забирають слово люди, яким
яльно небезпечною. Засад· ролю утримувача більше як наші вітрила, у вітрила ви­ різняться в програмі одне національної
стратегії. 0
фактично байдужі ці справи.
ннчо, її довгий час легкова· половини людства плянетн, зволення поневолених і лік­ від одного, не маючи член­ здоровій
контровсрсійності
особливо
в
добі
Д
Ж
Є
Т
І
В
,
KO.MЦс мені пригадало
ще й
жено або відкладано набік,
відації імперії, вже останньої ства. Хіба не скажемо, що збудилась би й визріла роз­
але її поява не є несподіва­ июторів,
атомової енергії, на земній кулі. Наше вели­ все в нас у порядку, коли в'язка не однієї проблеми. третю категорію „патріотів",
на. К о л и мн ще в дитинств¡, коли людські м'язи тратять ке завдання — перекинути всякий розгляд Д І Й С Н О С Т І « в Це справа першорядної ва­ тих, що страшно критикують
на різних мовах світу, чита­ вартість навіть на аренах ідеї свободи через залізну Україні з об'єктивним трак­ ги, бо ворог душить нашу українську пресу, хоч самі,
ли Геріст Бічер Стов „ Х а т у цирків і призначені на від­ заслону всі.ми нам доступни­ туванням наявних даних у політичну думку, а у вільно­ як виходить, зрідка зустрі­
друковадядька Тома" або коли на мирання ?
нас звуть совєтофільством. му світі твориться порожне­ чаються з рідним
ми засобами.
всіх кіноекранах світу бачи­
Розуміється, що завойов­
Фронт сьогодні проходить коли ствердження, що в Ук­ ча, бо людство не встигає за ! ним словом. Так, для при¡ кладу, на 26-ій Конвенції
ли „Проминуло з вітром" за ницькі, колоніальні теорії й І усім світом, не лише крізь раїні сьогодні колхозннк з Технічні_м розвитком.
повістю Марґарет
Мічелл, практики, яких би виглядів кожну хату, але й крізь ко­ Херсону везе літаком прода­
Технічні
вдосконалення Українського Народного Со­
коли при­
мн вже знали, що говорить­ вони не були, В К Л Ю Ч Н О 3 00- жну душу. Ворог атакує на вати помідори на колхозно· індустріялізованого й гіпер· юзу в Шикаґо,
порядок
нарад
ся тут про „Чорну С и л у " . встськнмп, віджили, відмер­ світовому фронті, ми мусимо му ринку в Києві — у нас цивілізованого світу викли­ йшла на
передпла­
На цю тему написано цілі ли і відходять до історії, Я К відбиватися
на
світовому |трактують як охоту поворо­ кають духову пустку. Щ а с ­ справа підвишки
томи різножанрової літера­ непрактичні і шкідливі, але j фронті, але й наступати! |ту додому. Коли позитивне ливі ми, українці, чи ті з ти за „Свободу", один з шатури, велося велику Грома­ разом з цим із неймовірною | К о л и ворог висилає своїх ¦ ставлення до європейського нас, що борються за велику повних делегатів сказав так;
дянську війну, вбито Лін­ вервою виростає і набирає
¦федералізму у нас
звуть ідею визволення поневоле­
— Я проти „Свободц",
як
кольна і ухвалено багато абсолютних прав громадян­
зреченням ідеї самостійнос­ ного нашого народу й ін­ | такої, нічого не маю, хоч
законів. Все це мало один |ства теорій і практика снли механізму, а машини, як ті!, а всякий розгляд май­ ших. Ми бо маємо зміст жит­ рідко її читаю, але.я прин­
основний мотив — полаго­ творчості« людського генія, живого, діючого і конечного бутнього укладу українсько· тя. Статистика напевно по­ ципово голосую ,¿а", коли.
дження цієї справи. Полаго­ ¦який мусить подолати прос­ доповнення нашого мозку, ИОСКОВСЬККХ відносин — мо­ казала б, що в нашій спіль­ . щось дають, і „прощ", коли
дження засобами мови, ро­ ¦тори позаплянетннх дом¡ній. серця і моралі. І коли якісі. сквофільством.
ноті на чужині, яка живе в \ треба дати!
зуму, логіки і справедливо­ ¦ диспропорцію
народження сили не зможуть до цих ви­
Ми поринаємо в спрощу­ ненормальних
відносинах, |
Капут був би нашому Юсті'.
І людини і ї ї харчування, ор­ мог достосуватися, вони мо­ вання великих проблем. Хі­ менше психічних недуг, як \вілятові — ^УККА \\всім ін­
А л е справа не хоче лаго­ ганізацію плянетн як однієї жуть бути засуджені більше, ба розумно бачити Україну серед
нормальних
СУС­ шим організаціям та устано­
дитись. Як з людей чорних господарської і політичної ніж на колоніяльність. На майбутнього крізь окуляри ПІЛЬСТВ, що через брак ме­ вам, коли б серед їхнього
зробити білих, з немудрих |Системи. На сцену виходить загладу. Гасла, ЗОЙКИ, піна минулого, яке ніколи не по­ ти, потопаючи в добробуті членства прийшла до голосу
— мудрих, зі слабих — ¦вік машини. Не лише техні­ злости не дадуть в цьому по­ вернеться? Тому ми кличе· і почуваються, як у темній і взяла верх „четверта сила".
МЄрТВОГО, слухняного л е г ш ¡ .
сильних. Рівність купуєть­ ки.
MO- не лише націоналістів, | камері без вікон.
І к е р
І* ІВАН ФРЙНКО — БОРЕЦЬ ЗА НАЦІОНАЛЬНУ *І
ЛУКА
„ЛИШЕ Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ю
ЗНАЙДЕМО ПРАВИЛЬНІ
1
високий д у б е " ( 1 8 8 3 ) . У вірш¡ „ М о я л ю б о в " поет г о ­ і вся т е п е р і ш н я п о с т у п о в а ф а р м а к о л о г і я , не л ю б и т ь
ворить п р о л ю б о в д о У к р а ї н и , к і н ч а ю ч и н о г о т а к и м и средств с п е ц і я л ь н и х — він мас на все средство у н і ­
в е р с а л ь н е , один чарівний т а л і с м а н . Ц и м средством
строфами:
у н і в е р с а л ь н и м на все л ю д с ь к е г о р е єсть р е в о л ю ц і я
І чи ж перечить ця любов
( Ю . К о б н л е ц ь к и н , ст. 152-153).
Т¡і« другій та святій любові«
Г_щасмо, щ о сам Ц е г л и н с ь к и й м у с і в п і з н і ш е с о ­
Д о всіх, що л л ю т ь свій піт і кров,
ромитися
своїх закидів на а д р е с у Ф р а н к а , д о м а г а ю ­
Д о всіх, котрих гнітуть окови?
чися, щ о б поет „ г у м а н н и м с л о в о м у п о м н н а в панів",
я к и х не з в о р у ш у в а л и г о р е , з л и д н і , н у ж д а і б е з п р а в ' я
Ні, хто не любить всіх братів,
Як сонце Боже, всіх .чарівно,
н а р о д у , здирство та гніт, як це так р е а л і с т и ч н о пред­
Тон щиро полюбить не вмів
ставив Ф р а н к о в своїх п о е з і я х і в своїх о п о в і д а н н я х
Тебе, коханая Вкраїно!
та повістях. О с ь як з м а л ь о в у є поет д і в ч а т о н ь к а на­
У „ П е р е д н і м с л о в і " в 1893 р. д о д р у г о г о видання весні, к о л и співає у с а д о ч к у с о л о в і й :
Ц я строфа в и с л о в л ю є те, щ о відоме з приповідки
„ Б о г а взивай, а р у к п р и к л а д а й ! " П а н Б і г д о п о м а г а є
тим, щ о п р а ц ю ю т ь , і то м у д р о п р а ц ю ю т ь .
В ц и к л і „ Д у м и п р о л е т а р ¡ я " с і вірш „ Н а с у д і " ,
н а п и с а н и й 1880 p. u тюрмі. Л і р и ч н и й герой з а п и т у ­ збірки ,, З в е р ш н н і н и з и н " Ф р а н к о писав, що чита­
Ось з роботи перемучені спішать,
ю ч а г р о м а д а Г а л и ч и н и й У к р а ї н и „ л а с к а в о прийня­
ється с у д д і в :
Руки й ноги, мов відрубані, болять, —
л а ц ю з б і р к у з 1887 p., і вже в 1801-му році її не б у ­
Не до жартів їм сердешним та пісень,
Та и що скажіть. :ІИ Щ О хотять
Лиш спочити б, наробившися ввесь день!
л о на к н н г а р с ь к о м у т о р з і " . Т о д і ш н я критика в Г а ­
Перетворити лад цілий?
л и ч и н і не х в а л и л а Ф р а н к о в о ї з б і р к и . Г р и г о р і й Ц е ·
Важко якось соловію щебетать,
За те. що паном в нім багач,
г л и н с ь к и й писав т а к :
Важко весну, хоч як красну, зустрічать,
А люд с л у г о ю гнесь німий.
Голосить природи радість на ввесь мир,
„ П р а в д а , щ о р і з н о р о д н о вміє пост м а л ю в а т и л ю д ­
Наче людському нещастю на докір.
(1881)
с ь к у б і д у , та в п р и ч и н и б о д а й о д н о ї не в х о д и т ь б л и ­
За те, що чесна праця в нім
( X V , А , 16)
Придавлена, понижена.
ж ч е . Т у т вистачать поетові з а г а л ь н и к и , як н е в о л я ,
Хоч весь той ваш суспільний лад
тьма, д а р м о ї д с т в о панів-багачів, неправда і т.д. Ба,
А в д е с я т і й „ в е с н я н ц і " о ц я строфа м о г л а б зво­
\
Піддержує й живить вона.
чи звертається х о ч раз поет д о т и х з а г а л ь н и х причин
(Там же. А . ст. ·іб)
р у ш и т и серця панів, я к щ о б вони п о т р е б у в а л и окре­
л ю д с ь к о г о г о р я зі с л о в о м г у м а н н о г о у~пімнення до
м о г о з а к л и к у до ц ь о г о :
'
У збірці ..3 вершин і н и з и н " с окремий ц и к л . . У к ­ панів, щ о б не с с а л и л ю д с ь к о ї кроїш ¡ л ю д с ь к о г о п о - '
р а ї н а " , в я к о м у містяться відомі вже нам п о е з і ї : гимн ту, д о с т а р ш и х о с в і ч е н и х братів, щ о б з а п и л и с ь б е з ­
Стогін іде по селищах у б о п і х ,
„ Н е пора, не пора, не п о р а " ( 1 S 8 0 ) і ,,Розвішайся ти, домною д о л е ю л ю д у ? Н і , ані разу. Ч о м у ? Бо він, як
Діти гуртами на задавку мруть,
Сіна нема іі стебельця в оборогах,
Гине худібка, по долах розлогих
Воли ревуть.
(Ст. 17)
Ф р а н к о немов сподівався т а к и х закидів, як за­
кид Ц е г л н н с ь к о г о , і т о м у свій ц и к л „ С к а р б н і п і с н і "
почав в і р ш е м : „ Н е винен я т о м у , щ о с у м н о с п і в а ю ,
брати м о ї ! Щ о с л о в о до с л о в а н е с л а д н о с к л а д а ю —
простіть м е н і ! Н е радість ї х родить, не втіха ї х п л о ­
дить, не гра пуста, а в х в и л я х н е д о л і , з а д у м и т я ж к о ї
самі у с т а ї х ш е п ч у т ь , б е з с о н н и й робітник з а к л я т и й ,
с к л а д а ї х — с у м : моя б о н народня н е в о л я , т о м а т и
т и х с к о р б н и х д у м " (ст. 2 7 ) .
У ц и к л і „ Е к с ц е л ь с і о р " є відомі вже нам „ Н а й ­
м и т " і „ К а м е н я р і " та цікавий вірш „ Х р н с т о с і х р е с т " ,
про я к н й А . К р у ш е л ь н н ц ь к и й писав, щ о це „ в и к л а д
нових ідей, щ о з а х о п и л и поета, — в и к л а д у виді л е ­
г е н д и " . К р а й д о р о г и серед п о л я висів на х р е с т і Х р и стос, та п е р е р ж а в і л и ц в я х и , і Х р и с т о с у п а в н а з е м л ю :
Зараз же трава висока,
ІЦо росла вокруг хреста,
Радісно в свої обійми,
М'яко прийняла Хрнета.
Подорожники й фіялки,
Щ о там пахли з-між трави,
Звились, мов вінець любові«,
У Хрнста край голови.
..·|і·
ft*
( X V , А . 60)
Т а якісь щ о б о ж н і р у к и " п і д н е с л и Х р и с т а і „ п е ­
р е в е с л о м із с о л о м и п р и в ' я з а л и д о х р е с т а " . «*'
ДО ДЕВ'ЯТОГО КОНГРЕСУ АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ
Конвенційний Тиждень IX Конгресу
Американських Українців
Найбільш вимовною ft П е ­
рекоп л и в о ю ілюстрацією
відгуку в Українській Спіль­
ноті
та
G
зацікавлення
DC Конгресом У К К А і розу­
мінням його ваги — може
бути, д л я прикладу, кіль­
кість обраних і досі в цент­
ралі зголошених та оформ­
лених повновласних Д е л е ­
гатів: до сьогодні їх уже
понад чотири сотні! А даль­
ші зголошення приходять і
в процесі оформлювання,
Іідповідно до постанов Ста­
туту та приписів Правиль­
ника.
Дев'ятий Конгрес буде імпозант н о ю
маніфестацією
громадської актнвности н а
шої Спільноти.
Централя
Українського
Конгресового Комітету А м е
ршш висловлює високе при­
знання й подяку Відділам,
щ о так солідно й своєчасно
повели на місцях підготов\'
й вибір Делегатів від своїх
членських Організацій
та
Платників
Національного
Д а т к у до У Н Ф о н д у і про­
сить передати цю подяку й
признання Централі Усьому
Членству.
Централя
свідома
усіх
трудів, особливо свідома особясгої жертвенностн Д е л е ­
гатів, що матимуть перед со­
бою кілька днів напруженої
праці
під час Конгресу,
слідкуючи з . у в а г о ю за його
нарадами і готуючи себе до
звітування перед тими, хто
їх обрав і вислав на ці Ве­
ликі Збори
ПЕРЕДКОНВЕНЩИ Д Н І В НЮ ИОРКУ
КОНВЕНЦІЙНИЙ КОМІТЕТ IX КОНГРЕСУ
УККА
ПРОГРАМА
ДЕВ'ЯТОГО КОНГРЕСУ
АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ
(7, 8 і 9 жовтня I960 року в Ню Порку)
New York Hilton НШІ
SSrd d¿ 6th Avenue, New York City
ЧЕТВЕР,
8:00
Сидять (зліва):
В. Клавзник, д-р М. Стахів, адв. І. Роберт'с, Ю. Ревом. Я . Лисогір, пані О. Рак, д-р В. Кома~
ринський, адв. Р. Гуглсвич, Л. Футала. Стоять (зліва): д-р Я. Падох, І. Винник, д-р Б. Коваль, К. Василик,
І. Білинський, д-р М. Пенко, П. Дорожинський, С. Спринський, М. В. Дольницькиіі,
О. Калинник, І. Базарко,
Я. Пастушснко, інж. Р. Рогожа.
Д - р .Микола Ценко.
X . Довгалюк
МИ, РОЗУМІЄМО
ЖОВТНЯ:
10:00 год. веч.: Реєстрація делегатів.
П'ЯТНИЦЯ.
7-го
ЖОВТНЯ:
8:00
10:00 год. рано: Продовження реєстрації.
10:00 год. рано: Відкриття Конгресу; Піднесення
прапорів; Відспіваний Українського і Американ­
ського гнмнів¡ Молитва; Прийняття програми
Конгресу; Звідомлення Реєстраційного Бюра
про стан делегатів.
10:30 год. перед полуднем: Вибір Президії Конгресу;
Вибір Комісій: Манднтової, Резолюційиої і Пре­
сово - Інформаційної, М О Л О Д І : Проголошення
складу Комісій: Номінаційної і Статутової.
11:00 год. перед полуднем: Привіти. Звіти: президен­
та проф. д-ра Лева Добрянського; заст. прези­
дента Йосипа Лисогора; касира д-ра Ярослава
Падоха; голови Ш к і л ь н о ї Ради проф. Едварда
Жарського; рефер>ента справ молоді інж. Рома­
на Рогожі; редактора видань У К К А д-ра Воло­
димира Душника; звіт голови Контрольної Ко­
місії мГра Романа Гуглевнча.
1:00 год. по полудні: Перерва на обід ( Л а н ч ) .
2:30 — 6:30 год.: Дискусія над звітами.
8:00 год. вечора: Наради Комісій. Панель Молодечих
Організацій. Участь беруть: Орест Щ у д л ю к
(предсідннк), Ігор Чума (реферат), Юрій Кузь­
ма (корреферат).
„ Н ю Иорк Гілтон Г о т е л "
Підготовна праця ка місці:
6-го
С Е Р Е Д А , 5-го Ж О В Т Н Я : Пресова Комісія, кімната 507
Пресова Комісія Конгресу виготовляє й висилає ін
формаційні бюлетені д л я англомовної преси. Я к щ о
ДУМКИ З ПРИВОДУ IX КОНГРЕСУ
СУБОТА, 8-го ЖОВТНЯ:
наші Відділи бажали б отримати такі бюлетені д л я
своєї місцевої преси, з якою с в контакті — треба те8:00 — 10:00 год. рано: Продовження реєстрації.
телефонувати до готелю. Т е л е ф о н : (212) J U 6-7000,
Фінансові справи У К К А ! присвятити наші
міркуван·
10:00 год. рано: Програмові доповіді: ( 1 ) На черго­
Extension 415 і ¤росити кімнату ч. 507; або телефо­
КОЖНИЙ
день наближає людей з талантами ( н е з Як ми виглядаємо у світлі ня лише цій справі,
вому етапі ( д о завдань У К К А на майбутнє) —
нувати до Г о л . Канцелярії У К К А : (212) W A 4-5617 нас до Ювілейного Конгресу мертвими т и т у л а м и ) , людей цифер У Н Ф о н д у ? З нагоди і
проф. д-р Л . Добрянський. ( 2 ) Наука — проф.
Річний виказ УНФонду
У К К А . Ц я небуденна подія з нової генерації, які хочуть конгресу У К К А , що мас ха­
д-р Роман Смаль-Стоцькнй. ( 3 ) У Півсторіччя
Ч Е Т В Е Р , 6-го Ж О В Т Н Я : Пресова Комісія працює в кім­ притягнула до себе увагу і можуть працювати.
за 1965 рік.
Великої Національної Революції та Відновлення
рактер ювілейного
(25-ТНнаті 526-до год. 7-ої веч. Телефон — як попередньо українського суспільства в
Еміграційна преса друкує л і ття
Саме перед літніми вака·
Української Державності! — проф. д-р М. Ста­
У К К А,
15-ліття
Номіиаційна Комісія починає працю в год. 7-ій веч. Америці, вона стала темою широкі інформації про те, що
УНФонду
та
20 -ліття ціями Централя У К К А вндхів. ( 4 ) Визвольна справа українського народу
в кімнаті ч. 526. Головна Канцелярія Конгресу почи­ розмов, запитів, коментарів; в Америці приїхав голоза
— ред. А . Драган. ( 5 ) Світовий Конгрес Вільних
Українського К в а р т альни рукувала виказ
платників
нає працю в кімнаті ч. 524 і діє в ній усі дні аж до в пресі друкуються дискусій­ П У Н О. Ш т у л ь - Жданович.
Українців — ред. І. Білинський. ( 6 ) Проблеми
ка >появилось на
сторінках УНФонду за 1965 р. органі­
закінчення Конгресу.
ні статті, серед яких на чо­ Пого виступи є добрими по - українських часописів дуже зацій та осіб, та долучено
молоді — Ольга Кузьмович. ( 7 ) Проблеми і ме­
тоди праці у Відділах У К К А і УНФонд — мґр І
всім передплатникам
укра­
П ' Я Т Н И Ц Я , 7-го і С У Б О Т А , 8-го Ж О В Т Н Я : Конвенційна лове місце вибилися: а ) спів знаками, що О У Н стас на но- багато цінних статтей.
праця У К К А з урядом У Н Р | вий шлях політичної і гроБазарко.
але, що це
Комісія, кімната ч. 517.
В загальному більшість¦ їнської преси,
в екзилі і, б ) який наш ·мадської діяльности. Ж д а н о ·
сталось перед самими фері·
12:00 год. перед полуднем: Дискусія над доповідями
авторів
шукає
відповіді
як
П І Д Ч А С К О Н Г Р Е С У П Р А Ц Ю Ю Т Ь К О М І С І Ї : Статутова У К К А : український чн аме­ вич приїхав в Америку у
ями, не б у л о належного ча­
1:00 год. по полудні: Перерва на обід.
покращати працю У К К А , як
Комісія, кімната ч. 520; Резолюційна Комісія, кімна­ риканський ?
зручний час, перед самим
су цей виказ перестудіюва2:30 год. по п о л у д н і : Звідомлення Мандатної і Ста­
збільшити кількість делега­
та 534; Інформаційна Комісія, кімната ч. 543. Д л я де­
тн.
Незаперечним фактом с те, Конгресом У К К А і, з усіх
тутової Комісій.
тів,
головно
від
платників
легатів окремих громад, чи груп, щ о бажають спіль­ що л и ш уряд У Н Р ( е к з . ) , кінців починає рух до поєд­
3:00 год. по полудні до 6:00 год. вечера: Продовжен­
І
хоч
мн
з
гордістю
по­
що
становлять
згл.
повинні
но нарадитись — призначена кімната ч. 551. Зголо­ вибраний волею українсько­ нання, до співпраці, де слово
ня дискусії.
становити основну сил\· У - ! креслювали, що вс·е ж таки
шення на цю кімнату: в Головній Канцелярії, щоб го народу, може виступати „компроміс" він ставить на
8:00 год. вечора: Б Е Н К Е Т . (Промови в українськії
ККА,
а деякі, як
надати| зібрано на УНФонд квоту
встановити чергу в користуванні.
від його імени. Державний перше місце. Мн потребуємо
і англійській мовах та мистецька програма).
більші
права
делегатом, понад S3.000 дол., то коли
.інше
поверховно
Р Е Є С Т Р А Ц І Я починається вже в Ч Е Т В Е Р , 6-го жовтня, Центр — наше політичне ви­ такого каменяра, щоб кай - призначити більше фондів навіть
НЕДІЛЯ,
9-го ЖОВТНЯ:
триває від 8-ої до 10-ої год. веч. Кімната ч. 524 ( Г о ­ вершення. Всі інші організа­ лом вдарив у „ с к е л ю " незго­ на школи
українознавства, j приглянемось тому виказові,
товариства,
політичні ди. Цього прагне еміграція,
8:00
год.
рано: Богослуження.
то
побачимо,
що
ще
дуже
ловна К а н ц е л я р і я ) . У П ' Я Т Н И Ц Ю , 7-го і С У Б О Т У , ції,
до цього кличе нас Україна, молодечі організації і т. п. - ¡ далеко до
11:00 год. рано: Вибори Керівних Органів У К К А .
вдоволення, бо
8-го жовтня — делегати реєструються при столах, пе­ партії (в тому числі У К К А )
а л и ш е декілька диспутан­
— є вивершенням промад Криза в Державному Цен­
12:00 год. по пол.: Перерва на обід.
аналізи
ред входом до головної залі нарад Конгресу.
тів присвятило увагу спра­ і навпаки, докладна
ським. Отже, репрезентувати, трі в значній мірі заморози­
2:30 год. по пол.: Прийняття резолюцій.
осіб, цифер
ві, як збільшити фонди У - ! місцевостей,
Закриття Конгресу.
5. Три квитки на голосу­ говорити від імені України і ла нашу діяльність, в полі­ К К А , та якими методами зро І підсумків, може нас наповВІДКРИТТЯ КОНГРЕСУ
сумом та остра
відбудеться врочисто, на тлі вання — кожний на один її еміграції може лише уряд тичному житті еміграції на­ бити плачення національно· ¦
У Н Р ( е к з . ) , який вибраний копичилось гори криг. Може го податку масовим та в цей ¦
·
яких підставах дупрапорів з почотом, з уча­ день.
УККА,
Світовий спосіб забезпечити
6. Окремий листочок, на волею всього українського Конгрес
тверді¦
будуче опирати
стю усіх Делегатів і Гостей
свідомого
громадянства.
Конгрес Українців
стануть
основи під постійну д і я л ь - ¡ пляни нашої Централі всіх
та Представників з інших якому вписати, з ким бажав
Власне,
У К К А поклика­ початком весни, і криги ру­ ність У К К А ,
Хочемо тому· організацій, цілого нашого
Країн — у п'ятницю, 8-го би Д е л е г а т сидіти при столі
ний до життя, щоб допомог­ шать. Не самі. ї х рушить мо­
національного життя?
жовтня, о 10-ій год. ранку. на бенкеті.
лода генерація, так, як це
Чому таке вписання? Кон­ ти У Н Р в екзилі в тяжких
Щ о б цей момент мав особ­
1) виказ всіх наших пат­
>їй бачимо в рідному краю.
ливо імпозантний характер, грес — нагода, коли можна умовах еміграції виконати
ріотів, що - піддержують наБуквою закону перестарілнх
свою
місію
Українці
в
Аме­
та з уваги на те, що, можли­ зустріти Рідних, Земляків,
ломатична місія не полягає ¦ шу Централю та всіх ценриці із смутком і жалем пе- ухвал ми не можемо жити!
во, не всі Делегати зможуть чи Знайомих і з ними с¤іль
в тому, щоб уміти читати по ¡ тральних і місцевих
орга~
переживають
факт
незгоди
в
Ми
віримо,
що
в
дорозі
до
у цій порі бути вже в Н ю но ¤ровести час. Також є ін­
Д-р Денне
Квітка-Квіт- є надія, що скоро вже набуквах слова закону. Д и п л о · і нізацій. охоплює л и ш е мар
репрезентативних
партіях
в
поєднання
не
один
Ждано
Иорку — запрошуємо Гро­ коли бажання Делегатів від
мати мусять находити нову ці сторінки часопнсного до­ ковськин та д-р Михайло Да- ступить правне оформлення
нашому
уряді.
Вже
двадцять
зич.
Еміграція
і
Україна
зу­
мадян Н ю Иорку й Околиці, Організацій чи Громад —
думку і ідею між прочитани­ датку, а скількість всіх на­ ннлюк у своїх недавніх стат_ того УБДЦентру і почнеть·
років Державний Центр па­ стріне їх квітами.
що в цій порі матимуть змо­ бути за одним столом. Тому,
ми рядками друкованого сло­ певно не пеі/еходнть 8-9 ти­ тях у „Свободі" зв'язаних і ся фаза його організації,
ралізований
„кризою"
і
це
є
г у й час прибути до Н ю коли таких бажань буде д л я
Центр з платним
ва, бо там часто „написано" сяч осіб. Деякі місцевості, з недалеким ІХ-им Конгре- j Такий
найбільшою
турботою
не
Я
К
И
М
Є
У
К
К
А
:
україн­
Иорку, щоб, як Гості, б у л и 10 осіб — кожна десятка ма­
що мають навіть 2 парохії, сом Українців Америки під-| персоналом і дорогим устат·
більше
.
.
.
тільки
еміграції.
а
також,
» к а національна інституція,
приявні иа залі під час цієї тиме спільний стіл.
(машини до чиКерувати, бути в проводі кілька організацій та напев­ креслнли — зовсім слушно і куванням
рідних в Україні.
ш чисто американська уста­
Ці записки треба передати
врочистости.
народу, це означає — вміти но кількасот наших грома­ — потребу створення снль-Ітаннн мікрофільмів, до дунова
?
Двадцять
років
перманент­
Цей момент — важливий Конвенційній Комісії в її
Ускланення
в
нашому [Думати наперед. Не завжди дян, виказують лише кіль­ ного українського Інформа·; плікації, дорогі бібліографії
ної кризи, аж за довго. Ви·
для нас тому, що тоді будуть кімнаті до п'ятниці, год. 10
Державному
Центрі
спрнчн· |можна йти до цілі рівною до- ка осіб, що вилатали нац. ційного чн Пресового Бю-1 та індекси) вимагав би по­
слід показав у цих змаган­
податок.
ра. Таке Бюро, поставлене важних фондів, прннаймен~
в залі й не-українці, а також веч., бо Комісія мусить роз­
І Є Н І не л и ш е внутрішньою і рогою. Усі амбасадори вмі нях",
що
немає
ні
перемож­
На посвяченні пам'ятника на відповідну стопу і прова-¡ше
яких
10-15.000
дол.
представники місцевої преси містити пляново столи.
ють „розв'язувати" пробле·
ців,
ні
переможених
Гризня
:ризою, тут діють і деякі зовЦе — загальні інформа
Т. Шевченка у Вашингтоні джене, не добровільними у річно.
ми
не
з
фронтової
сторони,
ції. Ближчі й вичерпні — на всіх положила на лопатки і гішні факорн. Відомо, що у- але й із „флангів". І У К К А б у л о понад 100 тисяч (прав­ вільнім від праці на хліб ча­
Конгресові матєріяли
Однаково ж
\ с л у г и , які
місці, в готелі, під час, чи замість проводу маємо полі· ·>яд У Н Р в екзилі диплома­ так поступає — бо він наш да з Канадою) і це напевно сі, а сталими платними про­ він міг би віддати тим усім.
тичну
катавасію.
Тепер
ліде·
І
гнчно
не
визнаний
і
не
може
були
(·відомі українці, а фесіоналістами,
віддало б ; що працюють для українсь·
Всі матєріяли, щ о торка­ перед або після реєстрації
рормально
полагоджу вати амбасадор!
нац. податок
вплатили не нам величезні
Д о побачення на Конґре ри партій заявляють, що на­
\ с л у г и . Од- ¦ кої пропаганди чи студіюються Конгресу, отримають
Ті,
хто
вміє
думати
тільки
Навіть у
род в тому винен, бо . . . не *ержавні справи
цілих 10', . а напевно виказ наково ж інформації!на пра- | ють українську проблемати­
Делегати при реєстрації, в сі! Бажаємо щасливої доро­
зупинив їх, не б у л о гострої Вашингтоні, де колись наш вузько „по-українськи" і хо­ жидівських ж е р т в о давців
окремій коверті. В ній отри­ ги й просимо прийняти ви­
ця не може
опиратис·я на ку, оправдують ті видатки.
·ряд мав дипломатичні зв'яз­ че, щоб У К К А був стисло, до
реакції
з
низів.
Така
сповідь
.інше з одного міста був би інформаціях зібраних „з по­
слови пошани.
мають:
Ті фонди повинна
дати
ліпше, як нічого. А л е , хай ні, тепер акт визнання не - букви, українською устано· грубілий як
телефонічна
З доручення Екзекутиви
1. Конвенційну Книжку.
живемо надією, що „стан" іинний і місію пмбасадоря в¦вою, — ті не бажають нам книга, а пожертви були б вітря', але мусить мати лег­ українс·ька громада в А м е Українського Конгресового
кий доступ до джерел та До ¡ рнці. Перші заходи для збиконсолідації і „поєднання" \мернці доручено в е с т и ¦добра. Бо тоді У К К А на аме- по кілька тисяч.
2. Конгресові Вісті ч. 7.
Комітету Америки:
літературн.
І рання фондів уже зроблено.
г^ККА.
рикаяській
землі
був
би
тане
буде
тривати
других
двад
3. Квитки на полуденок у
Прикро робиться та б о л я Щ о б запобігти цьому. Т о - ¦ Приємно нам ствердити, щ о
Тобто: як наш уряд ПОЗ· І КИМ же безправним, як уряд
цять років! Україна і емігра­
п'ятницю і бенкет у суботу.
Іван
Базарко,
че. коли шукати там за сво-1 варнство
Українських
Бі-| першою установою, яка віддипломатичних ¡ У Н Р в екзилі.
ція домагається, щоб уряд в бавлений
директор Канцелярії.
4. Відзнаки.
Членн У К К А можуть за - їмн приятелями, знайомими, бліотекарів Америки розро· | гукнулася на наші заклики
екзилі став діяльним цент­ прав і цнм закрито йому вхі:і
ром
нашого
політичного до Білого Дому, то україн­ певннтн Конгрес, що вони друзями, колись внзначни-] било плян створити у Ню в тій справі був Український
життя і визвольної боротьби ська еміграція в Америці по­ добре розуміють форму і мн громадянами, діячами, \ Порку Український Б і б л і о · ! Народний Союз, Конвенція
патріотами і чомус·ь Ви там графічно-Довідковий Центр І якого в Ш и к а ґ о
ухвалила
Фінаггсову базу уряду У Н Р с и л а є Екзекутиву У К К А до зміст своєї організації і на­
їх не находите, а натомість ¦із сталим професійним п.іа· ¡ субвенцію на ту ціль, а пер~
в екзилі мусимо створити ми Вашингтону і домагається діються, що в час сесій не
там бракують не сотки, але І тним персоналом, з обслу- Ішим громадянином, що від— українці на еміграції. Є ·іробнвятнся до правди . . . В треба буде витрачати багато
тисячі та дес·ят¡<и тисяч на-' гою клієнтів, своїх чи чу- гукнувся на наші заклики
голоси,
щоб із Народного тому маємо деякі успіхи: часу на вияснення.
ІТТИУ добрих та здавалося б ¡ ж и х 8 годин на день, при·, поважною
жертвою та деМн розуміємо, щ о :
Фонду У К К А виділяти від - У К К А допускають до слов¡і
тиждень. \ клярацією щорічних датків
У К К А . за змістом -— на­ овідомих громадян, що прнз-1 найменше 40 на
повідну суму капіталу. Дум­ і слухають. Чому? Думаєте
та завданням якого б у л о б: був д-р Роман Смик, лікар
українсь­ ціонально український,
бо наються Д о українства
ка конструктивна, але здій­ тому, що У К К А
деколи піддержують нашу [ удержувати по змозі най¯| в Коал Сит¡. Іллінонс.
снити її можна лише тоді, ко­ кий? - Ні, абсолютно ні! Тут, таке серце, дух і крон тих.
національну с·праву, але на ¦ повнішу колекцію бібліогра-і Бажаним б у л о б. щоб І Х закликає^
л и в Державному Центрі на­ власне Екзекутива У К К А по- що його створили і 25 років
підставі вплат ДО УНФонду І фій та індексів, що відно· ий Конгрес· Українців А м е стане нормальне життя Як­ корнсталася дипломатичним підтримують його діяльність
ваші вороги можуть сміло сяться до української про-|рнки прпзадумався над по­
Українське Громадянство Великого Н ю Иорку, щоб
хистом.
—
виразно
сказано,
своїми
плечами.
що в уряді брак консоліда­
твердити, що „України не j блематнкн, створити б і б л і о- І требою такого Українського
у тому часі, коли Дев'ятин Конгрес Американських Укра­
Мн розуміємо, щ о :
ції, брак людей до праці, то що У К К А є американська
їнців відбуватиметься саме на терені нашого міста:
установа Чому амернкансь·
У К К А по формі о україн­ бажають вс·і українці, а л н - І графік> української бібліо· ¡ Бібліографічно - Довідково·
кому давати гроші?
ше частин·і і це невелика графії_. удержувати ведений ¦ г о Центру, ствердив у своїх
( 1 ) Н е б у л о ні однієї організації в Н ю Иорку, яка б
ка?
Бо
його
створили
амерн·
|сько
- американський, бо ио·
В Конгресі У К К А візьмуть
партія, а не загал україн· каталог україніки в амерн· І резолюціях
потребу
його
не взяла участи в тому Конгресі й не вислала делегатів участь делегати всіх партій, ісашді
українського
похо­ го члени живуть і діють в но­ ців".
канськнх та канадійськнх оснування та підтримування
середовищ, груп, і це питан­ дження — повноправні гро­ вій прибраній батьківщині
На той Конгрес;
Бо. хоч деякі громадяни | бібліотеках, який позволив· ¡ й ухвалив відповідну суму
( 2 ) Якнайбільше громадян поза делегатами в з я л о ня треба конче порушити, бо мадяни Америки, і. ц і л л ю Америці
(головно ті. що не лише на би кожної хвилини дати б а - ' н а організаційні видатки та
Мн розуміємо, щ о :
криза в уряді У Н Р в екзилі У К К А є допомогти амери­
участь в характері гостей в нарадах Конгресу, в обіді в
не платять,
яле¦жаючим інформації, в якій рішив, що Український К о н Вислів . . У К К А
а мери - УНФонд
веде нас до того чорного дня, канському народові боротися
п'ятницю, дня 7-го жовтня та на бенкеті в суботу вече·
що всякий Український Дер­ із злом, серед якого кому - канська інс·титуція" мас пси­ пзагалі на жадну ціль не; бібліотеці можна дану укра-· грееовий Ком. Америки по­
ром, дня 8-го жовтня ц.р.
дипломатичну
важля - жертвують), підносять різні І їнську публікацію дістати та винен вставити щорічні пожавний Центр перестане іс­ НІЗМ є найгіршим, допомогти ну
дотації для того ж
( 3 ) Усі організації Великого Н ю Иорку, які мають нувати. Т о була б велика ра­ щоб утвердилась і укріпи - вість і хай нею \·с·пішно по­ закиди проти праці У К К А . вести різного роду інші бі- важні
власні прапори, взялй\участь в урочистому відкритті Кон­ дість ворогам, а нам історич­ лась правда в усьому світі, а слуговуються ті. шо послані але забувають, що покищо ¦ бліографії. індекс·и та кар> Цент¡і\· у свій бюджет. Г р о ­
т е ніхто не видумав кращої¦ тотекн, які
охоплювали б ш¡. видані на створення і
гресу в п'ятницю, о годині 10-ій ранку із прапорами. Пра­ на ганьба!
впершу черг\· зняти кайда­ корнстатнся дипломатичнії мн
зворотами
в
мові.
ті.
що
|форми
нашого
зорганізова·;
повноту
української
пробле- удержування такої устано­
пороносці зголосяться при вході на з а л ю не пізніше як
Мн віримо, що необхідно ни неволі з України. Т о в
15 хвилин перед відкриттям Конгресу.
провести відповідну реформу інтересах всього вільного сві­ говорять від нас в американ­ ' НОГО ж и т т я на чужині, яка матиКн взагалі, а інформа<· ви, ПОВЄрнуТЬСЯ сторицею.
Д-р Роман Верес
ській амбасаді. ті. що вміють н а л е ж н і > с·ебе оправдала за' ції про українс·ьку спільноту
в уряді У Н Р в екзилі, на ба­ ту.
п о в н и х 25 (юків та пророби« в Америці зокрема,
ЗА У П Р А В У :
Голова Товариства Укра­
зі порозуміння всіх політич­
Ось тут бачимо диплома­ вести українську еміграцію
л а величезну працю не л н Праця над тим проектом їнських Бібліотекарів А м е них і громадських репрезен­ тія в дії! . Так працюють ам- до ліпшого,
Р.
Гуглевич
Б. Ластовецький
(11 родовий пня на -}-¡к crop.) продовжуєтьс·я довший час і р»іки.
тацій. Покликати до праці басадори інших країн. Дип¯
голова
Щ
а
с
т
н
їм
Соже!
секретар
ПЕРЕД ДЕВ'ЯТИМ
КОНГРЕСОМ
АМЕРИКАНСЬКИХ УКРАЇНЦІВ
и
и
т
х о м
и
т ш ш е
н
м а с м 0
а
н
а
ДЕВ'ЯТИЙ КОНГРЕС АМЕРИКАНСЬКИХ
УКРАЇНЦІВ ! ПОТРЕБИ УКРАЇНСЬКОЇ
ІНФОРМАЦІЇ
КОМІТЕТ ОБ'ЄДНАНИХ
АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ, ВІДДІЛ УККА
В НЮ ИОРКУ
¦
|
ПЕРЕД ДЕВ'ЯТИМ КОНГРЕСОМ...
Голос платника Національного Датку
Зближається
9-ий
Кон­
грес У К К А , на який зберу­
ться делегати різних органі­
зацій, партій (а також і фі­
ктивних). „Традиційно" по­
чнуть „війну" за місця в У
ККА.
Будуть
домагатися
права в розподілі УНФонду,
але про свої обов'язки що­
до збільшення УНФонду „не
буде часу^' говорити.
На попередніх Конгресах
такого важливого питання,
в користь УНФонду і нашої
Визвольної Справи, не вирі­
шено.
Цей „привілей" да­
ний, на останнім Конгресі,
платникам
УНФонду
не
збільшив
і не
збільшить
збірки.
Ню Йорк готується до I X Конгресу
Американських Українців
БІЛЬШЕ УВАГИ ВІДДІЛАМ УККА
Знаємо такий Відділ У К
Д о V H I Конгресу У К К А , Відділ У К К А не'¾ас ні сво­
КА, а
подібних є багато,
або, вірніше до 1960 pp. не­ го власного приміщення, ні
в ньому деякі члени Управи,
Ідучи за вимогами нового цію протестів проти москов·
належного
канцелярійного
ше для української справи 1.000 (тисячу) молодих продостатньо приділялось уваги
Контрольної Комісії та Г р о ­ статуту У К К А , Комітет Об*· щення України та величаво
устаткування, ні постійного
на терені З Д А , а й також фесіона.тістів, які
вже тут
праці
Відділів
У
К
К
А
.
ї
х
ро­
мадського Суду не платять єднаних Американсько - У - відзначити в 1968 р. бО-роко·
урядовця. '
помагає у боротьбі нашого покінчили
високі школи,
Нац. Датку, але вони „ р е ­ країнських Організацій міс­ вини Української Держав­ л я , звичайно, зводилась до
Такий стан існує в Ф і л а ­
народу на рідних землях мають гарні становища та
презентують організації
і та Н ю Иорку, Відділ У К К А , ності!. Проф Мих. Лисогір л і У К К А , до переведення дельфійському
Відділі У К
(хочби л и ш е посередньо).
добрі заробітки . . .
партії". А їхні представни­ ¢ порозумінні з Екзекутиво- вияснив, що після ¾цадку ца­ 100 % відсилався до Центра­ К А , який вважається пере­
К о л и б ми могли Допро·
Мабуть ніколи передтим
ки сидять в Централі У К К А . ю У К К А , 9-го вересня скли­ рату 1917 р. Україна зіріаа· л і У К К А . Д л я переведення довим, в інших Відділах, ма­
вадити до того, щоб з нагов а Івана Франка „ К о ж Є люди, які демагогічно кав загальні збори платни­ лась до відновлення своєї не­ політичних віч, громадських буть, ще гірше. Зустрівшись
ди 25-літнього ювілею У К думай, що на тобі мілі~
говорять, що вони платять ків Народного Фонду У К К А залежности, і що революції на>рад і т. п.
з великими труднощами в
К А та 15-ліття УНФонду всі ¦ ¡
стоїть, що за долю
Нац. Даток, але їхніх пріз­ | Н ю Иорку до У к р . Нар. Д о ­ бувають
різні, не
лише
В процесі цісї організацій, переведенні збірки У Н Ф о н ­
свідомі Українці в Америці ¡ .,¡¡ і нів мусиш дати ти одвищ не оголошують в пресі. му, д л я обрання від них де­ збройні, вони б економічні, ної праці
виявилось,
що ду, з якого Відділи не ма­
уважали, що плачення на· і · \
мали такого актуТаку, чи подібну, демагогію легатів на ГХ Конгрес У К К А , культурні і т·п. В Україні більшість українських орга­ ють ніяких користей, вони
ціонального податку це сво- ального значення, як саме
треба зліквідувати, та збіль­ який відбудеться в днях 7-9 1917 р. почалася Національ­ нізацій, чим далі, втрачають просто перестають цікавити­
срідннй національний пле-¦тепер з нагоди 110-ліття йошити збірку Нац. Датку.
жовтня ц.р. в готелі „ Н ю на Революція, яка знайшла свою активність. К о л и Упра­ сь справами У Н Ф о н д у , зав­
бісцнт (а це не так тяжко І
ародин . . .
Конечним с; на Конгресі Иорк Г і л т о н " в Н ю Иорку. своє завершення в проголо­ ви Відділу У К К А складали­ дяки чому Централя У К К А
перепровадити) і хто його
У К К А ухвалити додаток до Збори відкрив голова Комі­ шенні відомих історичних ся
л и ш е з представників і ціла українська громада
платить, тон не лише приз­
Як довго ще — 3-ма
статуту. Зобов'язати всі цен­ тету мец. Р. Г у г л е а и ч з при­ Актів 22-го січня ,1918 , га організацій, то вона
була в З Д А несуть великі втра­
нається до українства (коли
центами денно можна
тральні організації, щоб во­ вітанням та поясненням ме­ 1919 років. К о л и Москва бу­ м а л о діяльною. Бо організа­ ти.
йому вигідно), та не лише удержати нашу Централю
Перед кожним Конгресом ни не л и ш е „репрезентува­ ти тих зборів і попросив при­ де відзначувати свою рево­ ції, звичайно,
посилали у
Головна сила У К К А в йо­
корнстали з тої приналеж­
УККА???
яка Відділи другорядних своїх го 150 Відділах, бо від них
канцелярія
УККА
звертає-¡ л и " своїх членів в У К К А , сутніх біля 50 платників л ю ц і ю большевнцьку,
носте,
але також
своїми
збіркою H¾p. Фонду обрати собі пре­ зробила з України свою ко­ представників, які
Ухвалений плян жертв на ться до різних організацій в | але і займалися
більше у великій
мірі
залежить
скромними жертвами при
своєї стан української еміграції в
чинялись до піддержки на·J УНФонд м назвали колись справі Конгресу. Листується jНац. Датку, від своїх членів, зидію. На пропозицію Мих лонко, то нам треба провести дбали про інтереси
Шпонтака
обрано
до
прези­
ряд
протестинх
акцій
в
1967
ших національних змагань! | У
..національний пода­ з відділами цих організацій. через свої відділи, і вплачуорганізації, чи партії, як про громадах та сума УНФонду,
дії на голову мец. Р. Г у г л е · р. з виявленням того к о л о · справи У К К А ,
ток", а коли ті, що з тру- А по кожнім Конгресі розси­ валн до У К К А .
спричнню· що служить матеріальною
Як б у л о на наших рідних дом
лю-1 Треба визначити мінімум внча а на секретаря д-ра Б ніяльного стану в Україні, ючи часто непотрібні сварки, базою для
його платять, уважа­ лає заклики-пригадки
діяльности У К
землях ?
ють, що це велика жертва дям індивідуально, про їхній збірки; який буде уповнова· Ластовеці кого. Потім голова який панує і зараз, не зва­ або розбиття в громаді. Дос­ К А . Тому Централі,' а осо­
відчитав
листу
кандидатів
на
жаючи
на
те,
що
Україна
с
Конвенції У К
Ми часто любимо покли­ 10 дол. річно, забуваючи обов'язок платити Н а ц і о · , жнюватн дану організацію
від, одначе, показав, що ко­ бливо І Х - й
делегатів на ГХ Конгрес, піс­ членом Об'єднаних Націй.
Даток.
А л е не називати себе „централь­
катись на методи та осягн при цьому , що це властиво нальний
л и в діяльності Управи, чи К А треба приділити б і л ь ш е
л я короткого вияснення, хто Голова мец. Р. Г у г л е в н ч ви­
організацій ною" і представник згада­
нашої праці на рідних зем­ лише 3 центи денно (а коли звертається до
на річних зборах
Відділу уваги Відділам У К К А , ство­
ної організації може корнс· і скільки їх мас бути. Кож­ яснює, що Н ю Иорк відзна­ У К К А , беруть активну у- ривши хоч мінімальні сти­
лях і тому постараймось по­ в родині працює 2 чи б і л ь ­ своїх членів.
ний
кандидат
мав
би
мати
чить
в
1967
році
в
січні
по­
тати з активного права, на
для
поліпшення їх
рівняти їх. На рідних землях ше особи то 1 цент денно).
часть платники
УНФонду, мули
Автор цих рядків платить
заплачено національний да­ чаток української національ­
Не треба при цьому забу­ Н. Даток від коли приїхав нарадах У К К А , тоді, коли
наш нарід вів затяжну бо­
то
суперечки на
зборах праці. Цебто: залишати Від­
організація
виконає ток за останніх 3 роки, а К о ­ ної революції, яка знайшла зменшувались, або ц зовсім ділам 20 ^ зібраного ними
ротьбу з окупантами наших вати, що плян лринято пе­ до З Д А , з· 1950 року. Є чле­ його
мітет готовий із своєї каси своє завершення Актами 22земель (та веде її тепер, не ред 15 роками, коли вар­ ном організацій. Одначе ці. цей мінімум збірки.
зникали. Отже, консолідація Нац. Датку, з яких Ю% на
покрити витрати у висоті 25 го січня 1918 та 1919 p., а
Тоді
представники
всіх
ор­
збірки, і Ю %
зважаючи на переслідуван- тість
наших громадських сил не переведення
гроша б у л а
значно організації
— ніколи
не ¦
дол. за делегата на той Кон­ організації мають право від­
ня.жертви), але треба рівно­ більша, а заробітки нових зверталися до нього в спра- і ганізацій будуть знати свою
с справою ідеологічного по­ для поліпшення матеріаль­
кандидатів: значувати окремо етапи того
серед нашої грес. З-поміж
часно ствердити, що бороть­ емігрантів б у л и дуже низь­ ві плачення Нац. Датку, а ¦ питому вагу
рядку, як дехто думає, а пе­ ного стану Відділів.
д-ра Ол. Соколишина, ред. О. розвитку в порозумінні ¦ з
бу, яку очолювала та про­ кі,
реважно справою доцільних
а сьогодні наші люди вони його репрезентують в спільноти тут у З Д А . Ц е вне­ Калинника, Г р . Яремчука та Відділом У К К А .
Можна сподіватися, що та­
Н
ю
Иорк
се д і л о в і с т ь у працю У К К А .
вадила наша провідна вер­ значно краще влаштувались У К К А .
організаційних' заходів.
кі заходи сприяютимуть збі­
кандидатів
на заступників плянус в січні 1968 р. відзна­
Зліквідує
непотрібні,
демаго­
ства,
піддержували широ­ і тому делегати Ї Х Конгре­
На підставі цього в остан­ льшенню У Н Ф о н д у у 1½-2
Від У К К А я не отримав гічні виступн-дискусії.
інж В. Базілевського і Л . Ва- чити 50-річчя Української
кі маси нашого народу і то­ су не можуть тої справи сорнцького, більшістю голосів Державносте великою мані­ ніх роках вживалось захо­ рази, бо сума У Н Ф о н д у за­
жодного письма перед КонНаперед знаємо, що дея­
му
в
рядах
„Просвіти", бі легковажити, але рішуче| ^
.
обрано н¿ делегата від плат­ фестацією в Мангеттеи Ц е н ­ дів, щоб на річних зборах лежить переважно від кіль­
ким „репрезентантам" орга­
„Рідної Ш к о л и " , кооперації,
її обміркувати та виршштн, |
ро боників Нар. Фонду У К К А від трі, до якої треба вже тепер Відділу"' У К К А обирати У - косте і жертвенної ' праці
молодечих та навіть підпіль. ¦ · ухвали прнняти на ман­ в'язок платити Нац. Даток. нізацій і партій така поста­ Ню Иорку д-ра Ол. Соколи­ готуватися. В дискусії пору­ праву з платників УНФонду збирачів, та праці Відділів
нова некорисна. Г о л о вно
них організацій були сотки І бутнс. що б вдержати праза персональним
підбором У К К А .
За
статутом
У К К А є: тим. які хотять л и ш е диску­ шина і на заступника Лав- шено майже всі критичні го­
тисяч наших громадян члеУ К К А на належній ви­
кандидатів, на
підставі їх
При вирішенні цих ·прарентія
Барнцького.
Після
ви­
лоси
з
преси
про
працю
„Організація
Організацій".
ухилятися від
нами, які платили вкладки соті в найближчих роках та
· з н а н н я осіб ю п » тувати, але
борів вив'язалася дискусія у У К К А , осуджено тих, що ба­ працездатносте. І це давало блем постають й інші пер­
(хоч
за гріш б у л о
дуже У зв'язку з Світовим К о н - 1
º б єднання осіб юри ділової праці. Вони будуть зв'язку із критикою У К К А і чать в У К К А лише все з л е і добрі наслідки.
спективи, пов'язяні з наши­
дичних, а не фізичних.
видумувати різні не існуючі
тяжко, бо не б у л о належних ! гресом Українців, коли маДіяльність Управи Відді­ ми забезпеченевими Союза­
відзначення 50-річчя націо­ підтримано тих, щ о призна­
З практики
знаємо, що причини, що такої постано­
в З Д А мусить
заробітків), а тут на жаль буть У К К А
нальної революції та в 1963 ють певну корисну проробле­ л у У К К А , як організаційно­ ми, які мають велику к і л ь ­
ви не можна в життя вво­
ситуація некорисно зміни­ допомогти делегатам з ін­ складові організації — чле­
р. 50-річчя відновлення са - ну роботу для справи виз­ го центру в громадах, є ду­ кість членів, добрий органі­
ни У К К А завжди боролися дити.
лась, десь пропали наші ма­ ших країн, де за гроші ду­
мостійности Української Дер­ волення України 3 огляду же відповідальна і різнома­ заційний апарат та випро­
за свої права, а не обов'язки.
А л е , на нашу думку, така жави Директор Канц. У К К А на те. що Н ю Иорк ще не нітна: збірки УНФонду, ви­ буваних
організаторів, се­
си.
же тяжко . . .
Зводили „бої" за напрямні постанова (додаток до ста­
Ініціятори та просктодавмг·р· їв< Базарко поінформу· підготований· до відзначення ховання української молоді, кретарів своїх відділів у мі­
Треба
шукатн
різних праці У К К А . За
розподіл т у т у ) , найбільш практична.
грома­
ці УНФонду на Конгресі у ¡ форм розв'язки, а однією з
зав
про підготовчу працю великих раковин нашог*о на­ у ^ » н с ^ к е ' Ш к і л ь н и ц т в о , пе­ сцевих українських
УНФонду, до якого вони не Такий додаток до статуту,
Вашингтоні 1949
р . ( с л . п . | н и х може бути ідея:
|»конвенційних комісій і з а ­ ціонального Каменяра Івана реведення ст¾тк¾ТИки укра­ дах. Ці секретарі мають по­
мали жадного
морального введення його *в життя і ви­
контакт із· своїми
Дмитро Г а л и ч н н ) мали на­
кликав всі організації н а час Франка, · в н с л о м е н р г « у ґ е с т і : їнських родин,'' кс<^дннація стійний
права. Бо ніодна, централь· конання, збільшить збірку,
дію навіть невеликими жер­
а ) Конгресових Клюбів
повибирати делегатів і пода­ ю -.відбуття·· I X Конгресу діяльносте численних укра­ членами. Збираючи ч л е н ­
організація, не прикладала до УНФонду.
твами (від 10 дол. вгору),
ти їх прізвища д л я поміщен­ У К К А під знаком .роковин, їнських, організацій,, скла· ські вкладки від своїх ч л е ­
збірки У Н
Обсервуючн вище наведе­ праці в справі
Покотило
зібрати річно 250 тисяч дол.
ня дх у Конвенційцій¡ Книзі, Ів,, Франка, вклю_чн_о ¾,,8Иї 'даішя довідника пожертв на нів, вони можуть на цілком
Фонду.
Міннеаполіс
і це вистачило б майже на ні явища прийшли ми до
котра 9 : в ж е д , друкуй Він. ·щь ставлевням, йогсі^.аелнкогр.]^УЦфонд за ІД.років його добровільній базі, за згодою
покриття всіх наших націо­ переконання на Фінансовій
ясн_ив, .що сума оплат від де­ портрету . , . образу, привезе.;,, кнуваннНі¡¡підбір· збнрачів- своїх Центральних проводів
нальних
(культурних, ви­ Комісії У К К А , що треба шу- ¡
лег¿ата н а конг·рес У К К А ви­ ного до Н ю Йорку.; д,Срюзо^ ЛіужІВі >. довір'я н¾ -окремих збирати пожертви і вкладки
ховних , суспільних і час­ кати нових шляхів для під­ заробляють, п р о ф е с і о н а л і с ­ однак над нею довше спи носить 25 дол тому, бо кош­ вод, К*>¿щеиці_ї, відб_утої н, трав7]тп>*даи«а·*, громади,,.з9вніш- до УНФондуг якщо в цьому
>^ь<>-ц^тв>чщ\.вд'яак^ з ¿iic- буде, для них якась 'матері­
тинно навіть | політичних) несення доходів для У К К А , ти, бизнесменн і тп. або ста­ нятнсь, бо всі методи та за-*і ти бенкету, виносять від осо· ні ц.р. в Ш и к а г о .
грома­ ють
l·l eve u м<и .аме·риканськими альна зацікавленість.
вимог, бо вони вірили, що коли жертвенність
добровільно членами с·оби є добрі, що ведуть до бо 12.50 д о л ' а ' за сніданок
Запропоновано в' ря'мцях
серед нової еміграції будуть дянства паде, нема налсж~ Конгресових Клюбів (як ви­ ц і л і . . .
.7 дол., решта 5 чи 5 50 дол.
чинниками ¿j«¦¿. д. |,,,
Така співпраця між Від­
т¢го Конгресу влаівл^&аг¾
десятки тисяч свідомих гро- і
громадської дисципліни ще
запропоновано),
або
В першій мірі треба завес­ є н_а покриття витрат за_ за­ виставку
не л и і ¿ е ви¦дань · К о л и зокрема <роз_глянемо ділами У К К А і місцевими
мадян. які цю ідею масово ¡ У плачснні національного вплачують п р н н а й м снше ти громадську дисципліну прошених гостей. Мг*р. І Ба­
забезпечене­
У К К А та української пр½¿и _Ллтваву УНФонду, то бачимо, українськими
податку, а надія на масо­ одноденний
зарко закликав
нюйорчаи
заробіток від та допильнувати, щ о б :
підтримають. . . .
Вільному Світі,\але такбн¿ І що він,, «_е осягнувши суми вими Союзами б у л а б корис­
вість
з
а
в
о
д
и
т
ь
.
.
.
Тоді
ВИДкожного працюючого в ро­
Однак, на ж а л ь , їхні спо­
а ) так організації, як і ін­ взяти масову участь в бенке· виставку творів \ згадок чи ^250 ішоя·* долярів ¡річно, чим на і для У К К А , б о збільшує
дівання не оправдались. Бо, внгнено їд^ю Конгресових дині . . . Сподіваємось, що це дивідуальні
платники не ¾·і У К К А , на якому будуть писань Івана Франка і про; далі все зменшується. При­ УНФонд і для забезпеченегубернатор, посад­
хоч на терен З Д А приїхало Клюбів, щоб заохотити не напевно буде більше чим 10 тягнули з плаченням по­ Т*істьмй
нього!'Ів. 'Франка" відзначу-' чина в цьому, що ідейні зби­ внх Союзів, які не будуть
нових емігрантів понад 80 так багатших, але головно дол. річно, але це вже хіба датку цілий Божий рік, але ник, сенатори_, конгресмени й вано фальшиво в поневоле­ рачі на протязі багаторіч­ вважатися лише бизнесовитисяч осіб, а між ними ве­ більш ідейних та свідомих не буде забагато і день пра­ щоб заплатили його в пер­ іниіі. Д л я гостей вступ на ній Україн¡, навіть ЮНЕСКСІ ної праці вже вичерпались, мн організаціями, як дехто
Конгрес В И Н О С И Т Ь л и ш е $ 2.
на­
личезна окількість інтелі­ громадян платити не лише ці призначити раз в рік на ших трьох місяцях:
відзначило його ювілей, тож а нових підібрати тяжко. За­ думає, а українськими
генції, провідних діячів з цю історичну ..десятку з 1919 жертву для українських на­
б ) без вийнятку всі члени тому закликав всіх до учас­ треба, щоб У К К А відзначив клики до місцевих організа­ ціональними організаціями.
рідннх земель, свідомих се­ року", але дещо більше по ціональних потреб . . .
Управ, в першій мірі члени ти в тому Конгресі У К К А .
роковини Франка достойно і цій про допомогу, про виді­ Це буде переконливий аргу­
лян та робітників та взага­ 25, 50 чн 100 дол. річно.
Віримо, що така ухвала Екзекутивн, Політичної Ра­
правдиво. Дир. Канц У К К А лення збирачів залишають­ мент проти тих, що забезпе­
Голова Комітету мец. Р.
Ця ідея назагал прння- напевно перейде одноголос­ ди та Ширшої Ради У К К А та
лі політичної еміграції, то
мґр. Ів Базарко взяв ті всі ся без наслідків, бо органі- чують себе в чужих бизне·
запланована збірка не дій­ лась і вже ніхто її не усу- но на I X Конгресі У К К .
члени Управ всіх Відділів Г у г л е в н ч порушив справу пе зауваги до відома і предста­ зацн не можуть впоратися зі ¡ сових компаніях, сприятиме
ш л а ніколи навіть до 140 І не . . . бо кількасот грома3) Понадто треба на міс­ У К К А вплатнлц в 100% нац. реорганізації збіркової сис­ вить їх належним конвенцій­ своїми власними трудноща-1 тіснішій співпраці
наших
теми
і
акції Нар. Фонду
тисяч дол., хоч гроші втра­ дян почали сплачувати ( щ е цях стало пропагувати фор­ податку;
ним комісіям У К К А д л я роз­ ми. Всі члени Управи Від­ низових товариств в грома­
У
К
К
А
в
Н
ю
Иорку,
де
при
не
зовсім
систематично),
му збірок при різних окапрацюють без всякої Дах, об'єднуючи вс^ наші ор­
чають з року на рік на вар­
в)
члени
принайменше
гляду. Голова Комітету за - ділу
хрестини, весілля, Управ всіх організацій, що Об'єднанім Комітеті діє спе­ кликав всіх 72 складові ор - винагороди поза своєю ц і л о ­ ганізаційні з у с и л л я д л я доб­
тості, а люди все більше за­ від 25 дол. вгору і цю ідею зіях як
ціальна
Комісія
в
цій
справі,
треба належно оформити та родинні ювілеї і тп. Такий належать до системи У К К А
робляють.
ганізації якнайскорше обра­ денною працею в дуже не- ра української справи.
звичай
панував у вплатнли нац. податок, а очолювана д-ром Ів Коза­ ти і зголоснти своїх делеґа - с п р и ятливих обставинах:
І тому, коли широкі маси розбудувати і коли б це вда­ гарний
Тих он Т е щ у к
нової еміграції не дописали, лось, то пропонуємо для нас на рідннх землях, такий також, щоб організації його ком, головою К П Ш на Н ю тів на I X Конгрес. ^
Йорк.
Він
плянус
стягнути
з
такий
плян звичай є в Канаді, а чомусь вплатнли;
з-поміж
старої
еміграції УККонґрссу
Після того голова попро Н ю , И о р к у принаймні 15-25
лише одиниці включились бюджету на найближчі З ми його забули тут на тере­
г ) в перших 3-ох місяцях
сив на коротке засідання
тис. річно.
ні
З
Д
А
,
і
кошти
весілля
в ту акцію, а тут роджені ¡ роки:
провірюватн,
чн вже
всі
членів управи Комітету для
українці майже не мають
а ) 4 наші братські Союзи часто виносять грубі тисячі члени
Управи
вплатнли І ' Ред. О. Калинник поста­ полагодження б і ж у ч и х
зрозуміння для тієї справи¦ та Центральні Організації долярів, а на національні ці­ на засіданні кожної Управи вив ряд зауваг, що їх деле­ справ, зв'язаних з післява гат мав би представити Кон­ кащйною діяльністю Коміте­
і платять лише білі круки, 1 вилачують річно 20.000 дол. лі не збереться навіть кіль·< нац. податок;
то треба шукати якоїсь роз-¦
б ) з-поміж вище названих кадесять долярів.
д ) кожне віче, патріотич­ гресові У К К А , зокрема до ту. Першою справою був ви­
в'язки та якогось нового та. членів п р о ф е с і о налістів
4) Мн поневолена нація, ну нараду та ширші сходини відзначення 50-річчя україн­ бір делегатів на ГХ Конгрес
кращого пляну . . .
¦ вплачують 200 осіб по 100 наш нарід
веде тяжку бо­ громадян започаткувати пе­ ської національної революції, У К К А від Відділу в Н ю Иор­
Вибираючи
Екзекутеву
Серед американців
нам
дол.
20.000 дол,, 600 осіб ротьбу на рідних землях і ревіркою, чи всі
присутні Щоб її не відзначувати так, ку. Такими обра^но одного У К К А , члени Конгресу по - треба вести пропаганду в кг»
Р о л я і завдання „провідної ¡
_
як деякі кола пропонують, бо лосно мец. Р. Гуглевнча та
тому ми не можемо собі доз­ вплатнли нац. податок;
винні спиратися в голосуван­ рнсть української визволі
верстви
дол., 2.000 осіб по 25 дол. волити розкидати
на ради Б. Ластовецького, на
марно
е ) списки платників пос­ це Москва скапіталізуе
ні на демократичних деле - ної справи. Перед першої
замість їх
зужити тійно доповнювати та їх ви­ свою користь і тому пропонує заступників п-ю К. Пелешок
Коли широкі маси не до — 50.000 дол. 3.000 осіб по гроші,
ґатах, в більшості членів чо­ світовою війною, польська та
щоб
у
1967
р.
провести
ак30.000 долярів, на громадсько _ національ· вішувати на всіх публічних
писують, тоді відповідаль- І 10 дол
та ред. О. Калинника. Д р у ­ тирьох Братських Союзів. чеька еміграція на чолі з І .
ність мусить перебрати про¯ І разом МИ осягнули б річно: ¦ні ц і л і . . . Маємо на думці місцях, щоб всі бачили, хто
гою справою б у л а : улашту­ Минула історія доказує, що Падеревським та Т. Масари·
відна верства ( у різних на- 150.000 дол., а ще напевно ¦ купування цвітів та вінків в платить, а хто викручуєть­
вання Листопадової Акаде - ліві чи праві екстремістичні ком, маючи зв'язки з прези­
родів виступала під різними решта громадян зложила б |часі
похоронів, що
часто ся ;
мії, що цього року в Н ю Иор­ угрупування на Україні чн дентом Вільсоном та Кон назвами ,,Обер цен тавзенд" і 20-30.000 дол. меншими с у · | коштують грубі сотки доля¯
є ) Централя У К К А вишле ну та різними засобами не ку відбудеться в Ш к о л і при
тут в Америці не приносять ґресом З Д А , багато помогла
у німців, дідичі, шляхта та І мами і в цей спосіб фінансо· І р ¡ , коли в жидів лише най- кожному платникові, без ог­ дати їм спокою до того ча­ Евню „ Б " дня 6-го листопа­
при творенні своїх держав.
У К К А б у л а б на­ ближча родина купує цвіти, ляду, чи мас авто чи ні, су, доки не заплатять нац. да 1966 р. з участю хору під нам корнети Найкращим до­
інтеліґенція у п о л я к і в ) , а^в ва база
Іде про те, щоб не тільки
казом
є
довголітня
партійна
нас на рідннх землях її ч л е ­ лежно забезпечена.
решта всі складають жер­ гарну мистецьку наліпку в податку, а маючи групу і- дириґентурою проф. д-ра 1деякі
американці на висо­
консолідація
в
УНРаді.
в) Незалежно від Конгре­ тви на різні цілі, і з того доказ заплачення нац. по­ дейннх збірщиків — це мо­ гора Соневицького. Полаго­
нами були адвокати, лікарі,
ких становищах, а л е й широ­
учителі, інженери, коопера сових Клюбів. мусить тепе· ¦ збирають мільйони долярів датку, і кожний може собі же в значній мірі допомог­ джено теж справу оплат за
Провід Екзекутивн пови­ кі кола наших співгромадян
тори та просвітянські і р і д · ' рішній Конгрес в ім'я істо· Такий звичай
приймається наклеїти на своє авто і го­ ти . . .
делегатів від платників
та нен складатись переважно з запізнались з нашою проб­
ношкільні діячі також' з-по- ричної відповідальності! змі-| помалу і в нас
і треба йо¯ ловно власникам
дорогих
Об'єднаного Комітету, які за­
Делегати на I X Конгрес платить Відділ У К К А з Н ю українців, уроджених в Аме­ лемою. Практично, це мож­
між свідомих селян та робіт· нити плян та базу плачення го привітати та поширити, авт буде неприємно їздити
риці, які мають високі сту­ на зробити, коли Відділи
над Иорку.
ників.
'національного
податку, а¡
5) Записи:
На жаль ми бел такої наліпки . . . (дехто будуть застановлятись
На кінець мгр. Р. пені в науковім світі, заслу­ У К К А на спілку з нашими
різними
проблемами,
од­
Коли переглянемо профе- саме не може обмежитись до дальше є свідками, що на- скаже, що це занадто жор­
Гуглевнч знову
порушив жились у війську чи держав­ Церквами будуть улаштову­
не можуть поминути
сійний склад нашої емігра- затвердження „снмволіч н о=ї¦ ші головно самітні громадя­ стокі видумано методи, од­ нак
справу збірки
Нац. Датку ній адміністрації. Ц е прино­ вати під вільним небом „ У м
о
в
ч
а
н
к
ою
найважнішої
ни, то з приємністю можемо десятки з перед 15 років", нн вмирають без тестамен- нак мабуть нема іншої ра­
У К К А і його точного стяг­ сить більшу користь для ук­ країнські Фестивалі" чн „ У фінансової
бази
ствердитн, що с·ьогодні ма¯ але її — у внсліді зміни е- ¡ ту і десятки тис·яч долярів ди для боротьби поневоле­ справи,
нення. Після вичерпання по­ раїнської визвольної справні країнські Дні".
майбутньої
праці
У
К
К
А
та
смо:
| кономічних обставин — з м і - майна забирає стейт або міс- ного народу, щоб вдержа­
рядку нарад голова подяку­ кращий контакт з американ­
Видання
англомовних
прнняти
такі
постанови,
Около 1.000 лікарів, око-Інити, а принай.менше змоди-. то
( у Філядельфії
б у л о тись на поверхні життя.)
вав присутнім за участь, за­ ськими державними чннни - журналів „ У к р . Кварталь щоб дати майбутньому У К ­
л о 1,000 інженерів (вправді фікувати, а саме:
кілька
випадків, пропало
ґ ) підготовляти
кампа­
крив засідання із закликом камн, коли наші чолові ор­ ника" і „ У к р . Бюлетену", яв­
К А тверду і здорову основу,
не всі зорганізовані), що
1) коли б прнняти,
що понад 30.000 д о л . ) , і треба нію збірки 2-3 місяці перед
до активносте Відділу в пе­ ганізації будуть репрезенто­ ляється дуже корисним
і
Вео огляду на невеликі жер­
в ж е дотепер вбільшоеті п і д · к о ж н и й працюючий п л а т и т е ' заохотити наших громадян, кінцем року, а в січні з на­
реведенні ГХ К о н ґ р е су вані людьми, відомими в а- прямо необхідним інформа тви зі сторони громадян­
годи
роковин
незалежності!
щоб
робили
записи
на
фонд
У
К
К
А
.
дерЖують своїми жертвами І» від свого річного за_оо·
мериканськім політичнім, на­ тором нашої визвольної спра­
ства.
дуже ^йкдатно наше націо¯ бітку (подаємо лише для купна дому У К К А або інші та соборності! післатн в те­
Д-р О. Соколишин
уковім та економічнім світі. ви. Коли будуть фінансові
рен 100-200 збірщиків ( у ве­
Мусимо доказати, що ми
нальне життя, понад
200 порівняння для тих. що на- цілі.
Мої рекомендації під увагу можливості, б у л о б добре пе­
ликих ос·ередках), та зібра­ любимо українську справу
професорів високих
шкіл, рікають, що 10 дол. тяжко
ремінити
„ У к р . Кварталь делегатам Конгресу:
Техніка
збірки
ти
принайменше
70-80''
Не лише „до глибини нашої
та 20Оу бібліотекарів, около платити), то напевно
всі
Найбільшим здобутком та ник" на місячник, збільшити
національного податку:
нац. податку та мати цілий душі, але також до глибини
700 священиків обох обря~ закричали б. що це забага­
цінністю на еміграції тут в об'єм, притягнути для спів­
Ідеї можуть бути різні та рік часу на позитивну пра­ нашої кишені" і ми віримо,
тів (обидва наші Митропо¯ то. і мало хто хотів би подаз
Америці, є наші Церкви всіх праці більше науковців
лнти
висловили
велике ти, скільки заробляє і мало добрі, але не будуть мати цю, а не бігати за „десят­ що величезна більшість де­
віроісповідань Тому нам, у- Н Т Ш - У В А Н , щоб дати закою"
по
кілька
разів
до
легатів буде мати зрозумін­
признання У К К А
за його хто від такої основи платив значення , коли їх належно
крашській спільноті, треба хідньому світові об'єктивну,
ня
д л я цісї
преважливої
працю з нагоди ю в і л е ю ) , би і тому пропонуємо лег-¦ не переведеться в життя і кожного громадянина.
ставитись до Церкви з най­ високо - наукову інформаці·
понад 2,000 різних бнзнес- шу розв'язку.
тому техніка збірки не ма¯
Нарешті завести картоте­ справи та прийме відповідні
.
більшою толеранщсю та у·­ ю про Україну.
менів
та
напевно
понад
2) громадяни, що краще| ловажна справа. Не хочемо ку платників з цілого тере· Постанови.
вагою.
Дмитро Владнмір
(Закінчення зі стор. 2-ої)
С Л О
Н И І І
о
н
в
с
л
а ¡ т
г
т
н
о
а
н
0
е
Н
и
ш
м
н
о
Л
п
я
ш
и
р
ш
и
е
г
а
¡ к
д
к
у
і
П
ч
н
о
0
к
о
об
Ц е
С
с
1
7
1
H Q 1
Актуальні думки платників УНФонду
перед IX Конгресом Американських
Українців
п
о
5
0
д
о
л
р
і
ч
н
о
3
0
0
0
0
1
в
¦
1
!
;
ПАМ'ЯТАЙТЕ
ПРО
УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ
ФОНД!
І
Ч л е н и на виплаченому забезп. 1,115
Члени на боздл. продовженні
826
П Р О Т О К О Л
26-ої з в и ч а й н о ї
к о н в е н ц і ї
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ
Разом у Молодечому Відділі 26,690
668.228
З А Г А Л Ь Н Е ЧИСЛО ВСІХ ЧЛЕНІВ, АКТИВНИХ І Н А
419,374 В И П Л А Ч Е Н О М У Т А П Р О Д О В Ж Е Н О М У З А Б И З П Е Ч Е Н Ш
ТА I X С У М И З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я П О С Т Е Й Т А Х І
ПРОВІНЦІЯХ
$20,225,671
грудня 1966 року)
(Стан з 31-го
ДОРОСЛІ
їх сум».
Кляс_
щ о відбулася в готелі » Ш е р ш н Гавз" в Ш и к а ґ о
Число членів
їх су*д забезпечення
> 102.500
280,000
5.065,700
9.668.401
13.670.500
9.132,000
1.171.500
1,935,000
644,000
ІбІ.О_О
147,500
352.000
10,735,000
СтеЛт Прозінці_
Число ВІДДІЛІВ
Число членів
забезпечення
$15,408.921
(Старий рід)
Pennsylvania
17.514
119
139
17.284
15,117,350
(Р-70)
374
New
York
79
9,168,351
10,819
T
5.959
32
Illinois
в т и ж н і від 16-го до 21-го т р а в н я 1966 р о к у
9,829,274
10.354
\У
12.431
New
Jer_ey
61
6,687.008
Р-20
16,109
7,421
ЗО
Ohio
6,567,978
Е-20
11,061
5,325
Ontario. Canada
38
3.764,642
Р-65
1,041
4.190
Michigan
11
(3)
3.270
2.990,997
Е-65
1,428
14
Connecticut
1,498,128
D Р-60
346
1.437
7
Quebec, Csnsda
періоді
буде
відповідальна
за
дальший
ріст
установи.
D Р-65
60
1,174,873
1,410
Massachusetts
11
ЗВІТ ГОЛОВНОГО СЕКРЕТАРЯ УНС
1,017,871
19
Також збільшується число посмертних виплат. В pa* Т-б
1,093
Maryland
7
ЯРОСЛАВА ПАДОХА
1,183,109
56
4
963
Minnesota
нішому періоді їх б у л о 2,562, а в останньому 2,808, отже Т-10
759.443
ADD
2,147
830
7
Rhode Island
на 246 більше.
826.614
527
Manitoba, Canada
3
(Продовження)
348.371
468
Ці числа голосно говорять до нас усіх таке: в новому Дорослі члени з молоде­
Missouri
4
337,750
439
Indiana
5
чотириріччі мусимо подвоїти наші змагання, щоб не л и ш е чими грамотами:
390.064
393
2
Ця
висота вага_ться зі специфічних причин. Піднялася
Cal_fornla
збільшити, а л е й не дозволити зменшитися членству У Н ­ Р-20
182.250 D e l a w a r e
273
362,640
356
2
вона передусім тому, що ми ввели нові роди дешевого за­
187,750 N e b r a s k a
Союзу, бодай поки проминуть критичні роки.
285
227,200
Е-20
327
3
безпечення, акцндентового й термінового, яке в_щається
1.500
2
328,119
247
Alberta, Canada
3
"* Н а т л і цих 'останніх чисел видно, як воно сталося, Е-18
4.500 Wisconsin
в мінімальних сумах 5,000 долярів. У роках, к о л и ці гра­
7
Р-65
162.594
199
3
що,
хоч в останнім періоді ми придбали більше нових чле­ Е-65
5.000 \Vest Virginia
7
115,445
167
3
моти більше поширено, сума забезпечення значно зроста­
нів,
ніж за період раніший, і хоч ми значно зменшили
127,350
159
1
Kansas
ла,
коли ж їх поширено менше, спадала. Спадок у 1965
51,724
553.416.101 Distr. of Columbia
120,723
158
втрати з приводу суспензи та передчасного згрошевлення Разом активні члени
1
спричинений був, мабуть, тим, щ о в зв'язку з коввенцісю
192.500
152
2
Br. Columbia, Canada
грамот, все ж таки мн не збільшили начисто наше член­ Члени на виплаченому
6.197
4.416,611 Colorado
увага відділів б у л а більше звернена на звичайні роди за­
забезп.
113.000
116
1
ство так, як можна б у л о сподіватися. З кожним чотири­ Члени на безпл.
116.504
108
Saskatchewan, Canada 4
безпечення на невисокі суми, щоб придбати потрібне чис­
1,448
1,078.445 New
95.392
108
Hampshire
1
ло членів для вибору делегатів. Пізніші роки й дальша річчям, а навіть з кожним роком ростуть втрати конечні, продовженні
62.050
80
1
$58,971,190 Florida
59,369
історія поширення нових грамот покажуть, чого слід від тобто виплата дозрілих грамот та виплати посмертні, і Разом дорослих
34.000
44
Arizona
1
них сподіватися, і чи піднесення забезпечений буде три­ тому чимраз важче ¤окрити ці зростаючі втрати й ще
27,100
33
Washington
1
17,500
31
1
ПОЯСНЕННЯ КЛЯС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УНСОЮЗІ
N o r t h Dakota
вале. Треба думати, що, незалежно від нових родів забез­ придбати надвишку. Тільки значним збільшенням нових
11,500
20
1
Oregon
печення, наше громадянство буде чимраз більше доціню^ членів можна перебороти цю нову, чимраз важчу труд­
10
11,500
— часове забезпечення молоді важне до 16-го року жнття; N o v a Scotia, Canada
1
ність. Треба вірити, що свідомість цього заставить нас Т-16
вати вище забезпечення.
6,000
7
1
T-18
— часове забезпечення молоді важне до 18-го року жнття; W y o m i n g
усіх до збільшеної ¤раці д л я У Н С о ю з у .
Особливо цінним с останній рік, протягом якого прид­
Кляса П (Р-70) — забезпечення платне по смерти з вкладками Разом
179,196.861
86,059
485
бано майже п'ять тисяч членів (без 104). Т і л ь к и ранній
до 70-го року життя;
З А Г А Л Ь Н И Й ОГЛЯД ЧЛЕНСТВА Т А ЙОГО
1959 рік був дещо кращий від нього. Ц е доказує ,що кіль­
Кляса І І К Е - 1 6 ) — 16-літнс вивінувальне забезпечення;
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В І Д Д І Л И У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Н А Р О Д Н О Г О СОЮЗУ
кість новцх членів, а вслід за цим і ріст У Н С о ю з у зале­
Р-20
— забезпечення пла_·не по смерти з вкладками впродовж
жать но, дід років, а від суми праці, вложеної в нашу
20 років;
Подані внизу таблиці дають загальний огляд стану Р-65
Нижче подана таблиця показує зміни, які зайшли у
— забезпечення платне по смерти з вкладками до 65-го
установу.
членства та його суми й кляси забезпечення. З-поміж
року життя;
відділах УНСоюзу. Відома річ, що згідно зі законами та
Не
зважаючи на те, що за останнє чотириріччя мн
86,059 членів 76,473 є членами активними, а решта 9,586 Е-18
— вивінувальне забезпечення ¤латне у 18-ому році життя; статутом УНСоюзу всі зобов'язані належати до одного з
придбали .нових членів більше, як за попередній період,
— вивінувальне забезпечення платне після осягнення 65- відділів. Відділи є основними клітинами праці У Н С о ю з у .
неактивними. В цю останню групу зараховані члени з ви­ Е-65
чистий прибуток членів був дещо менший.а то тому, що
го року життя;
плаченими вкладками і члени, перенесені на продовжене
Вони збирають вкладки й пересилають їх до головної кан­
збільшилися наші втрати. Т а про це буде мова пізніше.
W, Т — забезпечення платне по смерти з вкладками впродовж
забезпечення.
целярії. В них ведеться громадська, суспільна і допомогова
¡
цілого життя;
, Також гірше відношення активних членів, тобто та­
До загальної суми забезпечення слід врахувати також О (Р-70) —забезпечення платне по смерти з вкладками до 70- праця. Тому від числа й стану відділів у прямому відно­
ких, які платять вкладки, до членів неактивних. Причина
шенні залежить стан і сила УНСоюзу.· 3 уваги на це ми
подвійне забезпечення на випадок смерти внаслідок не .,
го року життя;
в тому, що чимраз більше грамот кляси Р стає виплаче­
щасливих випадків, яке досягло суми дев'ятнадцять з по­ DP-60 — забезпечення з подвійною сумою посмертного до 60- завжди прив'язували велику вагу до стану відділів і ста­
ними, зберігаючи своє членство далі, а л е не завжди, з
го року життя і з вкладками впродовж цілого жнття; ралися допомогти їм, у чому б у л о потрібно й можливо.
ловиною мільйонів долярів. З нього користає 20,230 членів.
приводу віку чи з інших причин, ці члени не забезпечу­
DP-65 — забезпечення з подвійною сумою до 65-го року жнття Здорові відділи сповнені активністю та зрозумінням обо­
З
привілею
звільнення
від
плачення
вкладок
на
ви
ються в У Н С о ю з ¡ наново. Т а й ці неактивні члени є цін­
і з вкладками впродовж цілого життя;
в'язків у відношенні до У Н С о ю з у та свого громадянства,
ними д л я нас, адже вони двадцять чи більше років пла­ падок смерти того, хто платить вкладки за забезпечення T-5 — термінове забезпечення на 5 років для дорослих членів; є надалі основою дальшого росту й поваги У Н С о ю з у .
молоді,
користали
4,324
особи.
Зобов'язання
У
Н
С
о
ю
з
у
з
тили вкладки і виплатили їх повністю. Т о м у то ми *
Т-10
— термінове забезпечення на 10 років для дорослих чле­
Можна б думати, що вже в усіх більших громадах
нів;
стали виплачувати їм дивіденду, хоч до того правно не цього приводу виносить кругло чотири мільйони долярів,
,ADD
— акцидентове забезпечення.
ЗДА й Канаді існують відділи У Н С о ю з у . Так воно не є.
Д
а
л
ь
ш
а
табеля
показує
кількість
членів
у
пооднно->
є зобов'язані.
v
Маємо чимало громад з українськими церквами та різни­
Найбільше наше досягнення в минулому періоді це кнх клясах забезпечення. Вона виявляє, що найбільш по
ЗАГАЛЬНЕ ЧИСЛО ЧЛЕНІВ. АКТИВНИХ І Н А
ми українськими, світськими і церковними організаціями,
пулярною
серед
молоді
є
кляса
двадцятирічного
забезпе­
В
И
П
Л
А
Ч
Е
Н
О
М
У
Т
А
П
Р
О
Д
О
В
Ж
Е
Н
О
М
У
З
А
Б
Е
З
П
Е
Ч
Е
Н
Н
І
,
значне збільшення загального числа членів. К о л и попе­
де ще не створено відділу У Н С . Т о ж завданням не л и ш е
чення
вивінувального
і
з
вкладками
впродовж
20
років
П
І
С
Л
Я
О
С
Я
Г
Н
Е
Н
О
Г
О
В
І
К
У
редній передконвенційний рік ми закінчили з вісімдесять­
головної канцелярії, але й місцевого громадянства подба­
. ¡ - (Стан з 31-го грудня 1965 року)
і
· ·
ма тисячами членів, то минулий г_ередконвеяційяий рік ( к л я с и Е-20 і Р - 2 0 ) . За ними слідує відоме студійне забезг
ти про те, щоб у кожній українській громаді був відділ
замкнули з імпозантною сумою 86,000 членства. З цього печення> ( Е - 1 8 ) . Серед дорослих членів най¤опулярнішою
нашої Установи. Про це ми дбали в м и н у л о м у чотирирічні.
клясок> в кляса Р-20, а за ними йдуть кляси досмертшого Вік,
Число член__
їх сума забезпечення
верха вже видно нашу мету: стотисячний Союз,
. .,
Впродовж нього вдалося закласти 24 відділи. Внизу по-<
й двадцяти річного вивінувального забезпечення, і
298
і__'
329.500 дано їхні числа', місцевості та стейти, в яких· вони пое~
0
Особливу вимову має значне обниження віку членів.
.477
и
;
479,000
Чергова таблиця групує членів за Віком, *а наступна' 1
К о л и з початком 1954 року пересічний вік членів був 41
514.000 талн. Цей список внявляс, які ще є великі можливості д л я
546
за їх стейтовй_г'та провінційним <·у Канаді) поділом. Ц я 2
578,500 росту й розросту У Н С о ю з у . Нові відділи поставали в
607
рік, то тепер, дванадцять років пізніше, він становить
З
остання виявляє, щО т . тради_оі·'наітчисйенні_аи_ї щодо 4
713.000 громадах, в яких не б у л о ще досі У Н С о ю з у , або в г·рома­
764
37.6, отже на три з половиною років нижчий. А декіль­
770,500
членства _тентом все Ще з а л и ш и л а с я П_нсияьвенія із сім
845
5
дах, в яких У Н С о ю з вже ісНус здавна,'але б у л » потреба
ка років тому цей вік був щ е нижчий — тільки 35.9: При-<
931
_
_
І
_
_
_
_
828,964
.надцятьйа з' половинок, <_нсяч чле_гів,·а Ва нею йде 'Ню і'б
в заложенні його відділів при церквах чи· поодиноких | с у ­
чина знижки віку в збільшенні числа нових членів молод­
1.
0
69
938,350
Иорк, І _ - Ї Г И Н О Й ¡ і' Н ю ' Джерзі:"Інші стейти й Провінції На*· ..7
1.174
992.134 спільних групах. Йде намагання, щоб союзові відділи
шого віку. Причина деякої підвишкж в останні роки п о ­
8
ють'^лен__вб пОни>к^_· 10,000'
·
<··«····
1,243
1.028.756 охопили всю нашу організовану та неорганізовану єуо9
яснюється піднесенням віку, в якому приймаємо чіле_гів, 'в
1,246
1,029.074
Цікаво підмітити, що на 86,059 членів 26,690 нале 10
піпільність, зокрема нашу молодь.
"
саме до 65. збільшенням максимального віку в деяких Клясах ( Р Г Е ) з 55 на 60, введенням нових родів забезпе­ жать до відділу молоді, а 59,369'до дорослих_ Отож молоді ·її
1.192
1,196.302
чення, а саме акцндентового й термінового, якими не мо­ є »денше, як одна, третина.. В порівнянні з ранішим періо­ 12
1.445
1,112.584
МОЛОДЕЧІ В І Д Д І Л И УНООЮЗУ
це' відношення виявляє з б і л ь ш е н н я . числа 'дорослих 13
1.526
1,136.671
же забезпечуватися молодь, тощо. Т а все ж значна об- дом'
14
1,639
1,185,972
членів.
Вище
б
у
л
о
подано,f-ричйнн
цього
явища.
Г
о
л
о
в
нижка віку членства У Н С о ю з у в його сімдесяті роки, —
Особливою опікою оточували ми в минулому пер_о·
1.626
1,178,961
причиною є підвищення максимального віку д л я 15
це один з його великих позитивів, це гарантія його довго· ною
16
1,382
965,221 ді праці наші молодечі відділи. М а л и мн їх 13. Ц е ч и с л о
пряи___яття член¦ів взагалі ¡ для поодиноких кляс зокрема 17
вічности. ·
"
1,593
1.117,159 ніяк не б у л о й не нещасливим. Ці Відділи булж однн_сн
Також до цього причинилися нові роди забезпечення, ак- 18
1,951
1,442,811 з найбільш динамічних й їх праця найбільш прикладна.
1.881
_
1,407,261
цидентове і термінове, які призначені тільки д л я дорос­ 19
УБУТКИ
20
1,053
824,726 Два відділи пластові в Клівленді і Філядельфії постали
лих.
В останнім році на це в п л и н у л а також тенденція
в останнім періоді праці. G їх під цю пору 9, а крім того
здобувати якнайбільше дорослих членів, щоб могли обра
895
695.216 маємо ще чотири молодечі-спортові відділи.
За останні чотири роки У Н С о ю з придбав, як згада­
21
ти делегатів на конвенцію.
913
722.665
22
но,
17,833 нових членів. За той самий час його загальне
Не меншою гордістю У Н С о ю з у в його молодечі спор­
812
674,773
Нарешті варто підмітити, що загальна сума забез­ 23
число членів зросло з 81,441 до 86,059. Отже, чистий при­
694
560,068 тові відділи. Є їх чотири. Такі загально відомі клюбн, як
24
буток "членів за чотири роки виносить тільки 4,618 чле­ печення всіх родів, однаково самостійних, як і додатко­ 25
621
534,439 УСК
в Н ю Иорку, ,.Чорноморська Січ" в Нюарку, ,,Левн"
524
447,479 в Шикаґо, ,.Львів" у Клівленді, утворили окремі відділи
нів,
або не цілих 26 відсотків з усіх придбаних членів. вих, виносить з кінцем 1965 року імпозантну суму 102,- 26
479
407,650
27
558,361
долярів.
Ц
е
вперше
У
Н
С
о
ю
з
досяг
86,000
член­
Отож три' з чотирьох нових членів покриває убутки, а
28
515
465.250 У Н С о ю з у й не тільки розносять славу української молоді
тільки щочетвертнй збільшує загальне число членства ства та понад сто мільйонів забезпечення. Ц е дуже підно­ 29
507
463,950 й українського спорту по всій Америці, здобуваючи один
У Н С о ю з у . Д е губляться ці цінні, з таким великим тру­ сить повагу нашої установи серед своїх у чужих.
ЗО
496
430,525 за одним мистецтва всісї Америки, але також зміцнюють
дом
й коштом придбані члени? Д е поділися тих 13,215
та збагачують У Н С о ю з своїм членством і працею. Є на*
506
431.244 ши.ч найщирішим бажанням, щоб усі організації й осе­
31
членів, придбаних у минуле чотириріччя? Вняснююють
ЗАГАЛЬНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ ЧИСЛА ЧЛЕНІВ
502
416,115
32
це деякі вище надруковані таблиці.
І ЇХ СУМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
625
579,647 редки української молоді включилися в УНСоюз, якнй
33
620
561.325 завжди максимальну увагу присвячував справам україн­
(Стан з 81-го грудня 1965 року)
34
Як Т ранішпх років є чотири головних причин утрати
739
653.920 ської молоді. Доказом найбільш прихильного відношення
35
членів, якщо не врахувати сюди виплачених грамот кляс
36
812
713.729 до української молоді є вже довгими роками видавані ок­
Число
їх сума
Р, бо вони здебільшого залишаються в УНСоюзі, як не­
37
954
842,482
членів забезпечення
активні члени. Дві з цих джерел утрати є невідхильні і
38
1.199
1,083.006 ремі сторінки молоді в органі УНСоюзу, „Свободі".
39
1.543
1,335.725
ми б ск__золн позитивні, бо йде про виплату дозрілих гра­ Активні члени де¤, молоді
24.749
$19,038,069
Внизу подана таблиця показує їх чисельність та чис­
40
2,043
1.768,808
49.577
42.711,101
мот
або по смерті забезпеченого. А д ж е д л я того й існує Активні члени де¤, дорослих
ло нових членів придбаних ними. Пластові відділи мали
АДД
грамоти
2,147
10,735,000
аабезпеиення, щоб його в певному часі виплатити. А л е
2,259
1,941.042 з кінцем 1965 р. 1,173 члени, а спортові 715, а всі разом
41
є дві, які, хоч зубожують членство всіх забезпеченевих
2.389
2.138,269 1.888. отже майже дві тисячі членів. В останньому році
42
Разом активні члени
76,473
$72,484,170
установ, непотрібні н шкідливі д л я Союзу і ще більше д л я Грамоти на виплаченому забезп.
2,450
2,203,215 цього звіту вони придбали д л я У Н С о ю з у 331 нових ч л е ­
43
2,315
1.969.386 нів,
44
самих забезпечених. Йдеться про суспензу членів з при­ 1 безплат. ¤родов. — де¤, молоді
1.941
1.187,602
отже пересічно понад 25 членів на один Відділ. Як­
45
2,103
1,781,151
воду негиіачення вкладок і про передчасне їх згрошевлен· Грамоти на виплаченому забезп.
46
1.940
1,683.833 що б так працювали всі наші відділи, У Н С о ю з здобував би
1
безплат.
продов.
—
д
е
¤
дорослих
....
7.645
5.526,089
ня. Ці, дві причини від самих початків існування У Н С о ­
47
1.853
1.540.420 щороку бодай 12.000 нових членів! Ці відділи належать
48
юзу
підточували його існування та сповільнюва_ти його
1.579
1.364.268 до середньої величини відділів. Пересічне число їх членів
Разом неактивні члени
9,586
$6,712,691
49
1.651
1.374.765 виносить кругло сто п'ятдесят членів. Воно виявляє тен­
ріст. Тому нас не цікавить самий факт існування цих дже­
50
1,522
1,261,027
86,059
$79,196,861
рел
убутку, але наскільки вони шкодять УНСоюзові й чи Загальні числа звичайного заб
денцію постійного росту.
збільшуються, чи меншають.
1.645
1.353.4 71
51
У зв'язку з 70-річчям У Н С о ю з у мн звернулися б у л и
В тому реасекуровано членів
684 на $2,034.500
52
1,383
1.16S.091 із закликом до всього українського громадянства, щоб во­
З вдоволенням стверджуємо, що ці два джерела убут­
включно з дод. подвійним забезп. на суму
844,500
53
1.368
1,180,744
ку зменшуються, хоч число членства значно збільшилося.
54
1.107
968,917 но у своїх громадах закладало відділи УНСоюзу. В щоріч
,
ДОДАТКОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
К о л и за попереднє чотириріччя б у л о 3,157 суспендованих
55
1.096
883.264 йому пляні для наших округ ми вставляли обов'язок пе­
56
членів, то за останнє воно зменшилося до 2,989, отже на
795.537 ревірити на своїй території можливості заложення нових
971
Подвійне забезпечення на випадок смерти внаслідок
57
652.037 відділів у тих громадах, в яких їх ще немає. Заложення
807
168. Також зменшилася втрата з причини передчасного
нещасливого випадку
58
579.075
750
згрошевлення грамот. Раніший період втратив з цього
59
521.701 24 відділів упродовж минулого періоду с скромним внслі*
691
20.079
$19,284.500
приводу 3,229, а останній 3.101, отже на 128 членів менше. Активних членів
цих наших намагань. У попередньому періоді зало~
60
65S
490.726 дом
Ці скромні числа набирають більшої ваги, коли взяти до На
жено тільки 13 відділів. Ми глибоко переконані, щ о на
виплачених грамотах
151
130,000
уваги, що в ранішому періоді членство б у л о майжр на
61
46 850 ¦ терені З Д А і Канади є сотні українських великих і менших
653
Разом
20.230
19,414,500
476,492 громад, які чекають на заложення відділу У Н С . Є обов'яз­
62
631
п'ять тисяч менше. Та незалежно від цього ці два джере­
402,932 ком усіх сусідніх відділів, округ, всіх головних урядовців
56S
63
ла коштували нас разом понад 6,000 членів, тобто к р у г л о
Забезпечення платника на грамотах молоді
377.260
533
64
одну третину нових членів. Щотретій придбаний член
457.650 та організаторів подбати, щоб на терен їхньої діяльности
664
65
ішов на покриття цих двох непотрібних і шкідливих „грі­ Разом усіх грамот
4,324
$3.947,000
вже в найближчому періоді не залишилося ні одної грома­
513,124
746
66
593.420 ди,
882
67
хів"
членів.
в якій не б у л о б УНСоюзу. Ц е — величезне поле на­
635,201
З а гал ь па сума усіх родів забезпечення
102,558,361 68
927
експансії, і його конечно треба використати.
Ще
більше, бо понад сім тисяч членів, втратили ми
721.071 шої
1,059
69
в останнім періоді з приводу виплати дозрілих грамот
70
Але
не число відділів рішає про силу УНСоюзу. Й о г о
ЗАГАЛ ЧЛЕНІВ ПО КЛЯСАМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
983
685,200
(3.270) та виплати посмертного (2,808). Ц і конечні вип­
7Г
(Стан з 31-го грудня 1965 року)
"889
Г
6427688 силу ста«овлять тільки відділи міцні та активні. Тому
лати цікавлять нас настільки, наскільки вони ростуть чи
72
833
602,679 б у л о нашим намаганням об'єднувати малі та менш ак­
73
зменшуються. Очевидно зі зростом членства вони мусять
634
452.014 тивні відділи разом, щоб спільними силами можна б у л о
74
487
ЗоС.293
зростати. А л е є ще особлива причина їх зростання в наші М О Л О Д Е Ч И И В І Д Д І Л _ ___ 26,690 __ _..
$20.225.671 75
425
321,455 [ збудувати добрі н активні Союзові клітини. В минулому
р · к н . Якраз приходить двадцятиріччя великого припли­ Д О Р О С Л І
76
333
?5?·?„
.1 періоді повелося злучити ЗО відділів, більшість з яких з
___ 59,369
..__ 58,971,190
286.069
362
ву членства, а що наші члени залюбки забезпечуються
77
часу _луки працює задовільно. У попереднім періоді пе­
В
С
І
Х
Ч
Л
Е
Н
І
В
229,611
Р
А
З
О
М
_
__ 86.059
289
$79,196.861 78
двадцятирічними грамотами (серед американського зага­
146.968 реведено з л у к у тільки 16 відділів. Я к щ о в сусідстві слабих
194
79
лу найбільше поширеними с грамоти на все життя), то й
114,744 і малих відділів не б у л о інших для злукн, заходила пот­
143
80
МОЛОДЕЧИЙ ВІДДІЛ
типер дуже збільшуються виплати цих родів грамот. На
К_аса
Число членів
їх су««_ забезпеч епкя 81
84,142 реба їх зліквідувати, а членство перенести до сусідніх
це вказує< порівняння обох останніх конвенційних періо­
102
68.012 відділів. У звітовому періоді розв'язано 11 таких віддлів.
80
82
дів.
К о л и в ранішому виплачено 2,006 дозрілих внвіну· І (Т-18
і Т-16)
1.398
$1,009.000 83
51,949 які існували на початку цього звітного періоду, залиши­
69
295
вальннх грамот (кляса Е ) , то в останнім періоді їх уже П ( Р - 7 0 )
105.969 84
30,786
39
171
17.100 85
виплачено 3.270. отже на 1,264 більше. Це така колосаль­ ПІ ( Е - 1 6 )
21.S00 лося 485. Отож, зменшилось число відділів на чотири. В
28
Р-20
8,931
7.106,250
31.241 попередньому звітовому періоді число відділів зменшило­
15
на знишка виплат, що вона сама по собі може змінити Е-20
86
і
більше
8,989
6.455,750
статистику членства цього періоду. К о л и зважити, щ о на Е-18
4,709
4,071,500 Разом
83,912
68,461,861 ся на шість. Як підкреслено вище, зменшення числа від­
109
119,000
цей період, який перед нами, припадає 20-річчя припливу Р-65
10,735,000 ділів зовсім не вказус на якусь втрату. В деяких випадках
2,147
147
153,500 Грамоти A D D
великої повоєнної іміграції, тоді ц¡ числа можуть зігнати Е-85
це тільки скріпило союзову організацію і дало нам свіжі,
79.196.861
вже тепер сон з попік екзекутиви У Н С о ю з у , яка в тому
...
86.059
Всіх разом
Разом активні члени 24,749
$19,038,069
_А-|ю_і u працьовиті K.urj___u,
_*-/
·.-¶j ·¿j
;
1
1
u
г
4
:
1
6
ремому опиті секретарів, переведенім <в тонших місяцях ють малі квоти, а великі більші. Ц е теж підкреслює рів­
1966 року. Хоч -на вислані зшіитйякн -відповіло тільки 360 ність поміж усіми відділами й всіми округами, малими
секретарів, тобто 75 відсотків, то це число настільки в е л и ­ та великими.
ке, щ о на ньому можна спирати загальний образ ситуації
О К Р У Г И ТА IX Г О Л О В И
в секретарському світі.
1 Аллентавн, Па.
Іван Зазворський
2 Балтимор, Мд.
Емануїл Прнтула
Т А ¾ . ї « ¾ ї З ДАНИМИ ПРО СЕКРЕТАРІВ УНСОЮЗУ
3 Мостон, Масс.
Анна Чопик
(Облік на підставі одержаних 360 анкет)
Атанас Кобрнн
4 Боффалр·, Н « И .
Василь *Валіґун
5 Вілкс Беррі, П а .
Вік секретарів:
Нижче подані таблиці докладно ілюструють скА_о_ве
·Іван Геврик
6 Вінніпег, Май.
Іван Кокольський
7 Вунсакет, Р . А .
вище.
Андрій Триш
8 Дітройт, Миш.
Ч и с л о секретарів
Вік
%
Антін Ш а р а н
9 Джерзі Ситі, Н.Дж.
ПЛАСТОВІ ВІДДІЛИ УНСОЮЗУ
Д о 40 років
32
9
Дмитро Ш м а ґ а л а
10 Клівленд, Огайо
4 1 - 5 0 років
128
37
(Стан членів з Зінм груднії 1966)
Дмитро Хрупалнк
11 Л а д л о в , Масс.
51 - 35 років
116
32
Ярослав Карп'як
12 Міннеаполіс, Міни.
вище 65 років
84
22
Микола Граб
13 Монтреаль, К в .
Нові
Ю л і я н Бараник
14
Нюарк,
Н.Дж.
Разом
360
100
%
члени
Іван Т е л ю к
15
Н
ю
Гейвен,
Крнн.
приєднані
Іван Флис
16 Н ю Иорк, Н . И .
. Відділу Дорослі
АДД
Молодь
Разом у 1965 р.
Час секретарювання:
Володимир Новацький
17 Пассейк, Н . Д ж .
174
144
38
42
224
36
Роки
Михайло Фединишин
18 Перт Амбой, Н . Д ж .
24
216
65
89
78
секретарства
Петро Кочірка
Ч и с л о секретарів
—
19 Піттсбурґ, Па.
222
13
1
11
31
55
Василь Гуссар
Д о 5 років
20 Рочестер, Н . И .
109
ЗО
61
41
122
5
360
20
Михайло Борик
6 - 1 0 років
21 Скрентон, Па.
20
73
434
12
168
19
36
223
Петро Івасишин
1 1 - 2 4 років
22 Ст. Л у ї с , Мо.
32
112
11
2
450
46
57
Василь Дідюк
—
23 Торонто, Онт.
більше 25 років
18
66
472
135
6
75
216
26
Павло Шевчук
24 Трой, Н . И .
495
28
33
116
27
55
Степан Гаврипт
25 Філядельфія, Па,
Разом
100 <%
360
2
21
71
503
48
1
Михайло Гентош
26 Фреквил, Па.
Микола Олек
27 Шикаґо, І л л .
Освіта секретарів:
Разом
294
765
114
1,173
218
В о л о д и м и р Заларанюк
28 Ютнка, Н . И .
Освіта
Ч и с л о секретарів
Петро Л і щ а к
%
29 Янґставн, Огайо
Нижча
34
121
ВІДДІЛИ СПОРТОВІ
середня
48
174
ОРГАНІЗАТОРИ УНСОЮЗУ
18
висока
65
86
46
21
9
76
18
Згідно з давньою традицією, головний тягар розбу­
214
32
15
19
16
63
ІОО% дови У Н С лежав у минулому звітному періоді на плечах
Разом
360
137
346
33
73
243
61
відділових секретарів. Вони організували більшу частину
399
212
31
90
333
15
Значення цієї статистики в цьому, щ о вона виявляє, нових членів, стягали з них вкладки та опікувалися ними.
на яких силах спирається сучасна й спиратисьме майбут­ А л е з кожним роком скріплюється також в¤лив профе­
Разом
427
88
200
715
113
ня праця У Н С о ю з у . Мова ця не весела. Т і л ь к и 46 відсотків сійного чинника, тобто наших постійних організаторів.
секретарів є у віці 50 років чи нижче, зате майже що-чет- Про це говорять числа. У 1962 році з 4,093 зорганізованих
З А Г А Л Ь Н И Й Р У Х В І Д Д І Л І В В І Д 1-го С І Ч Н Я 1962 Р О К У вертнн секретар має понад 65 років віку, а тільки що-тре· членів на організаторів припало 580, тобто 14 відсотків.
Д О 31-го Г Р У Д Н Я 1965 Р О К У
тій у зрілому віці між 51 до 65. Отже слід б у л о б подба­ В 1963 році з 4,446 членів організатори здобули 888, тоб­
ти про те, щоб знайти дорогу до молодшого покоління, яке то рівно 20^7. Деяким кроком назад був 1964 рік, коли
НОВІ
ВІДДІЛИ
привчалось би до союзової праці. Специфічною причиною з 4,398 нових членів організатори придбали 720, тобто де­
Впродовж чотирьох років були зорганізовані ось такі відділи: вищого віку наших секретарів є те, щ о серед великого на­ що більше, як ї в % . Цей відсоток був дуже незадовільний.
вантаження працею на щоденний х л і б , чимало добрих со- Причиною цього б у л о те, що протягом року зменшилося
юзовців беруться за союзове діло, й то на повний час, щой­ число організаторів, яке звичайно вагалося від 12 до 16.
ВІДДІЛ Ч .
Місцевість
ВІДДІЛ Ч .
Місцевість
но після 65-го року життя, тобто після відходу на пенсію. В минулому, 1965 році з 4,856 нових членів організатори
19
Н ю Иорк, Н . И .
250
Ракфорд, І л л .
Немає де правди діти, багато цих сеньйорів є нашими най­ здобулн 980, тобто 209с. Отож, вони повернулися до попе­
43
Гілсайд. Н . Д ж .
340
Нюарк, Н . Д ж .
48
Редінґ, П а .
381
Гейворд, Віск.
кращими секретарями й організаторами.
редньої норми, і треба сподіватися, що в чергових роках
86
Н ю Иорк, Н . И .
395
Палатайн, І л л .
Не без інтересу д л я майбутности У Н С о ю з у є освіта будуть уже організувати бодай щочетвертого члена.
136
Палатами. І л л .
402
Етобіко, Онт.
та час секретарювання наших секретарів. К о л и ще чотири
407
Торонто, Онт.
139
Шикаґо, І л л .
Вага організаторів не в тому тільки, що вони відтя·
408
Торонто, Онт.
154
Трентон, Н. Дж.
роки тому 45 відсотків секретарів мали нижчу освіту, то жують відділових секретарів, але й в тому, що репрезен­
410
Гвелф, Онт.
157
Шикаґо, І л л .
під цю пору їх тільки 34 відсотки. Раніше середню освіту тують наш професійний чи півпрофесійний чинник. В май­
442
Торонто, Онт.
214
Нюарк, Н . Д ж .
мало 39%, а тепер 48%. Зате небагато змінилося щодо бутності розвиток У Н С полягатиме, як і за 72 роки його
448
Монтреал, К в .
216
Філадельфія, П а .
осіб з високою освітою. Раніше їх б у л о 16%, а тепер 1 8 ^ . існування, на добровільних, неплатних або мало платних
462
Ге_*илтон, Онт.
222
Клівленд, Огайо
463
Віндзор, Овт.
Невелика зміна зайшла за ці чотири роки відносно дов­ суспільних діячах. А л е не в мешій мірі він полягатиме
231
Кемден, Н . Дж.
жини часу секретарювання, а л е все ж коли раніше б у л о
на вишколених забезпеченевих організаторах, які одно­
12% таких, які виконували той у р я д 25 або більше років,
часно будуть відданими громадянами й фахівцями у ді­
ВІДДІЛИ
З Л У Ч Е Н І
то тепер, по чотирьох роках, той відсоток збільшився на
лянці життьового забезпечення. Ч и с л о наших постійних
бТс
до
18¾.
В
деяких
випадках
це
корисний,
а
в
деяких
не­
Відділи· v . і р , 1 8 1 262, ' з л ^ И Л « с а » в¢у¢вом. Ч. в | в АлсоніІ,
організаторів та їх продукція гратиме з кожним роком
корисний знак. Бо буває таке, щ о секретар не може склас­
Кони.
більшу ролю.
На перешкоді у збільшенні ролі постій­
Відділи ч. І54 і 319 злучилися в один відділ ч. 319 в Нентікок, ти уряду, не маючи кому його передати.
них організаторів лежить брак відповідних людей. Мн
Па.
старалися для нашої організаційної роботи зДобути най­
Відділи ч. 154 і 116 злучилися в один відділ ч. 116 в Тревтоні,
О К Р У Г И
У Н С О Ю З У
. Н. Дж.
кращі сили і в З Д А і в Канаді, чи то в характері облас­
Відділи.ч. 186 і 7. злучилися в один відділ ч. 7 в Мок А д у , П а .
В ранішому конвенційному звіті ми підкреслювали, них організаторів, чи в характері постійних організаторів
Відділи>ч. 186 і 121 злучилися в один відділ ч. 121 в Ром. Н . И .
Відділи ч. 214 1 33 злучилися в один відділ ч. 35 в Ш и к а ґ о , І л л . щ о експеримент, уведений в І959 році, а саме розподіл на крайову або окружну міру. Т і л ь к и брак відповідних
Відділи ч. 216 і 222 злучилися з відділом 243 у Вест Пулман, майже всіх відділів У Н С о ю з у поміж округами, більше ніж людей перешкодив нам придбати більшу кількість тих
Ілл.
виправдався. К о л и раніше існували деякі округи, то їх бу­ організаторів. Д о обов'язків кожної округи належить під­
В І Д Д І Л И ч. 298 і 210 злучилися в один відділ ч. 210 у Вестл о небагато й б у л и заложені випадково. З 1969 року окру­ шукати відповідну людину, яка б частинний чи повний
честер, Н . И .
' > '
Відділи ч. 395 і 251 злучилися в один відділ ч. 251 в Клівленді, ги, хоч і без окремих постанов статуту, стали неначе по­ час працювала для УНСоюзу. Обов'язком головної канце­
середньою ланкою поміж головною канцелярією і низо­ лярії буде забезпечити їм відповідні умови праці.
Ога]йо
Відділи ч. 415 і 33 злучилися в один відділ ч. 83 в Шикаґо, І л л . вими клітинами У Н С о ю з у — його відділами. За остан­
Окрема згадка належить нашим обласним організа­
Відділи ч. 42І і 54 злучилися в один шдділ ч. 64 у В а л л і н ґ ф о р д н і х вісім років, округи принесли велику користь д л я У Н ­
торам. Вони є новістю в УНСоюзі. Першого організатора.
Кони.
Відділи ч. 442 і 44 злучилися в один відділ ч. 44 у Нортгемп- Союзу. В першу чергу вони б у л и засобом безпосередньої Володимира Гірняка, мн придбали в грудні 1962 року. А ж
зустрічі з відділами. Б у л о б неможливо представникам до травня 1964 року прийшлося нам чекати на другого
тон, П а .
. . .
.
. . ... .
Екзекутиви У Н С о ю з у окремо стрічатися з репрезентантами організатора, яким став голова філядельфійської округи,
Відділи ч. 447 і 471 злучилися в один відділ ч. 471 в Монт­
реал¡, Кв.
500 відділів нашої організації, а л е стало зовсім можливим Степан Гавриш. Третім обласним організатором і першим
.стрічатися з ними кожного року за посередництвом округ. канадійськнм став у листопаді 19G5 року Василь Дідюк з
Така зустріч з відділами б у л а й повинна бути основою Торонта. Ці три обласні організатори у великій мірі при­
ВІДДІЛИ РОЗВ'ЯЗАНІ
цпгрокої традиційної демократії, на якій спирався, спирав чинилися до нашого успіху в останнім конвенційнім періо­
сться і спиратиметься У Н С о ю з . Тому, мабуть, не позбавле­
ді. Вони, на нашу скромну думку, є передвісниками того,
Відділ Ч . Місцевість
Відділ Ч .
Місцевість
н і вартости подані до головної канцелярії проекти, які ви­
що вже давно повинно б у л о бути в УНСоюзі й що мас
43
Симпсон, П а .
389
Н ю Иорк, Н . И .
магають не тільки фактично, а л е й статутово перебудува­
_тати основою нашої організаційної праці. Передбачаємо
250
Кос Коб. Конн.
Олифант Е а .
НИ
ти нашу організацію на триступневу, поставивши округи,
на майбутність, що число постійних організаторів збіль­
»
Ол»фа>п.: П а .
як посередні зв'язкові ланки поміж головною канцелярією
шиться так видатно, щоб кожний з них обслуговував не
340
Манчестер, Н . И .
Капускейсінґ, Онт.
і відділами У Н С .
як сьогодні. 200 відділів, але щонайвище 50. Представля­
381
Денбнрі, Конн.
463
Ст. Луіс, "Мо.
В минулім конвенційнім періоді, як і раніше, ми вдер­ ють вони собою професійний, висококваліфікований чин
З початком 1962 року було всіх відділів У Н С о ю з у
489 жували тісний зв'язок з відділами за посередництвом о- ІИК, брак якого так дуже відчувався в минулому, а в цю
круг. Щ о р о к у міі відвідували округи часом навіть двічі і зисоко компетенційну пору є конечністю для дальшого
Впродовж чотирьох років:
щороку укладали пляни праці округ, в яких подавали оозвнтку УНСоюзу.
зорганізовано нових відділів
24 найважливіші завдання округ і їх складових частин —
Наші обласні організатори в минулих роках і в цін
30 відділів злучилися і створили
відділів. В багатьох округах відбулися спільні ювілейні
конвенційній кампанії здобувають велику кількість чле­
на їх місце відділів
13
·святкування У Н С о ю з у , _а в кількох — окружні курси
нів. Ця кількість не є пропорційною до їх праці й де
разом
,
526 тощо. Наші успіхи в минулому періоді завдячуємо в знач­
з дійсності здобутого ними числа членів. Допомагаючи
|ній мірі допомозі округ.
місцевим організаторам та секретарям здобувати членів,
Впродовж чотирьох років:
Д е є світла, там с й тіні. Д о цих останніх належала
вони кладуть вагу не на кількість придбаних членів, але
розв'язано відділів
і і часта непрнявність відпоручннків значної частини відді­
ЗО відділів перевели злуки
80 лів на окружних зборах. І н к о л и приходи лося дивуватися, на інструктаж для того, щоб привчити місцевих союзових
(цячів просресійної методи організування
й обслуги
як це так, що представник екзекутиви прнбувяо із далека
З кінцем грудня 1965 µоку було відділів УНСЧ>н>зу
485 >на збори, щоб стрінутися з представниками відділів, а від­ членів. Тому їх праці і здобутків не слід міряти виключне
числом членів, записаних на їх „конто". Про обласних
діли, нерідко положені в безпосереднім сусідстві з місцем
>рганізаторів буде ще мова в наших плянах на майбутнє
Щ и р о вітасмо всі 24 новозоргаяізовані відділи У Н ­ окружних зборів, н е присилають на ці збори ані одного
Союзу і бажаємо їм якнайкращого розвитку та якнайдов­ представника. Сподіваємося, щ о ця болячка буде на май­
шого життя. Зв'язуємо з ними надію на дальший великий бутнє усунена і всі відділи уважатимуть за свій обов'язок П Р И К Л А Д „ З Г О Р И " — У Ч А С Т Ь Г О Л О В Н И Х У Р Я Д О В ­
ЦІВ У РОЗБУДОВІ УНСОЮЗУ
розвиток нашої установи та на скріплення нашого націо­ і свій привілей стрічатися з представниками головної кан­
нального організму, зокрема в їхніх громадах. Сподіває­ ц е л я р і ї і з ними обговорювати 'всі свої пляни, потреби та
Д о численних, почесних традицій У Н С о ю з у належить
мося, що за ними підуть і інші громади, в яких ·ще ·намве навіть скарги.
відділів нашої рідної установи.
Поміж округами відбуваються щорічні змагання у тісна співпраця головних урядовців з відділовими урядов­
приєднуванні якнайбільшої кількостн нових членів. Від цями та їх активність в усіх акціях У Н С о ю з у . Ніколи в
ВІДДІЛОВІ СЕКРЕТАРІ УНСОЮЗУ
ряду л і т У Н С о ю з призначав нагороди д л я округ у вигляді минулому н сучасному не можна б у л о закинути, щ о союпрапора з відповідним написом, а згодом — плакат за за­ зова „верхівка" не виконує сама того, до чого закликає
Д о л я п'ятсот Відділів У Н С о ю з у ft його самого є не­ с л у г и . Три ·роки підряд мнстцем поміж округами б у л о на­ союзовнй загал. Найкращим прикладом цього є постійна
від'ємно зв'язана із п'яти вогнями відділових секретарів. Н е ше славне Ш и к а ґ о . Воно й здобуло на постійно перехідний співучасть головних урядовців у щорічних кампаніях за
раз і не двічі ми порівнювали їх із найбільшими к у л ь т у р ­ прапор, якраз з уваги на свою трирічну, і то підряд, пере­ збільшення союзового членства. Зі скромностн мн не про
ними й освідомними подвижниками нашого народу з ми­ могу. 1964-го року перемога перейшла з рук Ш и к а ґ о у ве­ голошувалн імен головних урядовців та їх здобутків в
нулому — просвітянськими секретарями, які б у л и осно­ л и к у й динамічну округу Ф і л я д е л ь ф і ї . Філядельфія одер­ окремій таблиці. А л е зі загальних таблиць відомо, нас­
вою громадської організованости й її національного і к у л ь ­ жала плякету переможця в двох конкуре н ці ах. Вона здо­ кільки наші успіхи були зв'язані з наполегливою працею
турного поступу. Без щоденної невсипущої праці союзових б у л а найбільшу кількість членів й водночас найбільшу головних урядовців.
секретарів не тільки не можна б б у л о досягти великих ус­ кількість відзнак У Н С о ю з у , щ о їх одержували ті органі­
Д л я прикладу можна подати, що в 1963 році у член­
піхів УНСоюзу, але й не можна б у л о б сподіватися ще затори, які здобули щонайменше 10 членів даного року. ській кампанії взяли участь 22 головних урядовців. Вони
більших у майбутності.
Нагороду за найкраще відсоткове виконання своєї річної придбали імпозантне число 606 членів, тобто на кожного
Розкинені по двадцять сімох стейтах З Д А і .його сто­ квоти, здобула округа Шнк_аґа. В минулому 1965 році пер- з 24 головних урядовців припало по 25 членів, а на са­
л и ц і та сімох провінціях Канади, наші відділові секретарі шенство у змаганнях з д о б у л а знову -Філядельмія, і то в мих учасників — по 27.5 членів. Цей їх здобуток становив
несуть на своїх плечах велику частину це тільки союзово- обох раніших конкуренціях, а саме за найбільшу кількість 11 відсотків усіх новоприсднаних членів.
го, а л е й загального, громадського жнття. Одним із без- нових членів та за число ювілейних відзнак, що їх одер­
Щ е краще попрацювали головні урядовці в 1964 ро­
численйих прикладів була їх участь у збірці фондів на жали ті, які здобули по 10 і б і л ь ш е членів. Нагороду-від· ці. В кампанії взяли участь 21 урядовців, які придбали
будову пам'ятника Шевченкові у Вашингтоні, яка принес­ значення за найкраще відсоткове виконання чи радше за разом 628 членів. На кожного гол. урядовця припало по
л а понад десять відсотків усіх зібраних фондів з пожертв перевиконання на І З % свосї річної квоти, здобула округа 26 членів, а на учасників кампанії аж по ЗО.
самої союзової організації. Щ о й говорити про їх вклад у Торонта.
В останньому. 1965 році в кампанії взяли участі. 17
ріст У Н С о ю у \ І з щорічного прибутку нових членів бодай
Треба сподіватися, що ці змагання будуть продовжу­ урядовців, які придбали 470 членів, тобто майже по 28
три-четверги ні, є придбані їхніми руками. Тому їм нале­ ватися і що чимраз більше округ братимуть у них участь. членів на кожного учасника кампанії.
житься наше велике признання й подяка і на них спира­ Вартість цих змагань полягає в тому, щ о окружні > т р а в »
Ці числа говорять виразно про те, що головні урядов­
ються наші амбітні надії на майбутнє.
перебирають на себе обов'язок організаторів кампаній в ці У Н С о ю з у дбають не тільки про загальні союзові спра­
Я к щ о вони, відділові секретарі, такі важливі д л я долі поодиноких відділах, яким вони допомагають в ¤раці і їх ви, до чого їх зобов'язує статут, але також беруть участь
У Н С о ю з у , нам слід знати хто вони, яка їх освіта, як довго заохочують до неї. У великій мірі це відтяжуе головну у щоденній союзов¡й праці рука-в-руку з відділовими уря­
виконують свої секретарські обов'язки й передовсім якнй канцелярію і приносить корисні інаслідки. Три нагороди за довцями, даючи їм блискучий приклад. Я к щ о б усі відді­
їх вік. Плянування людських ресурсів є передумовою пла­ працю округ побудовані так, щ о навіть найменша щодо л^ові урядовці, не лише організатори чи секретарі, так пра­
нування майбутньої праці. Відповідь на ці питання дають числа членів .округа л о ж е здобути нагороду, здобувша цювали, як урядовці головні, У Н С о ю з здобував би річно
три невеличкі таблиці, поміщені внизу, які сперто на ок­ повну квоту чи її ¾еревнщнвшн. Очевидно, м а л і округи ма­ не п'ять, але двадцять п'ять тисяч членів.
Прн цьому слід зауважати, що, прн заложенні нових
відділів і злуці менших та менше активних, голоаним чи­
ном заслужилися наші обласні організатори, передусім
Степан Гаврнш. Вдержування відділів своєї обласстн в
стані відповідної чисельності! та повної активностн с од­
ним з основних обов'язків та завдань обласних організа­
торів. У минулому періоді вони виконували задовільно
це свос зобов'язання.
S
лГо£Ліа ·
4
1
0
4
6
2
8
К-«ЮБ З А С Л У Ж Е Н И Х ООЮЗОВЩВ
Одною з союзових новин є К л ю б Заслужених С о ю зовців, заснований у 1961 році. Д о Цього почесного к л ю б у
мають доступ ті союзов¤і, що протягом календарного року
в рамах річної кампанії, придбають д л я У Н С о ю з у по 25
і більше членів. Отож, цей К л ю б гуртує ввесь видатний
союзовнй актив, і членство у ньому дає ім'я та значення
у всьому союзовому світі. *Член, ·якнй уперше здобуває
ЦЄ Відзначення, ОДЄРЖуЄ ПОЧеСНу ДубОВу ПЛЯКету З СОЮаовоЮ емблемою із написом , 3 а заслуги д л я У Н С о ю з у " ,
а за кожний рік членства — зірку. Під цю пору є 14 та­
ких членів К л ю б у , які були його засновниками і всі п'ять
років, що минули від часу його заснування, відновлювали
свос членство, здобуваючи всі п'ять jpoKie підряд бодай
по 25 -членів. Внизу подано дві табелі. Одна представляє
членів К л ю б у -ва ^всі г¤'іггь ·років, ·і >не «вій пе трудно від­
шукати згаданих вище 14 согазових генералів з їх п'ятьма
зірками, а друга — число членів К л ю б у в кожному окре­
мому році, число членів, приєднаних усіми учасниками
К л ю б у в даному році, і який відсоток усіх нових членів
становить цей здобуток.
Сподіваємося, щ о ідея К л ю б у вже глибоко закоре­
нилася і що амбіцією всіх активних согозовців буде стати
членом цього К л ю б у і в нім щороку відновлювати своє
членство.
Ч Л Е Н И КЛЮБУ ЗАСЛУЖЕНИХ СОЮЗІВЩВ
за п'ять років існування К л ю б у
Ім'я і прізвище
Члена Клюбу
Роки
членства
Осип Викай
196-1
1963
1961
Микола Вобечко
1964
Л е в Води ар
1964
1962
1963
Іван By дня к
1961
Ілія Б у л а
1964
1965
ївші Василншнн
1965
Іван Воробець
1963
Володимир
Гаврилик
1964
1965
1962
1963
1961
Іван Гаврилюк
1961
Степан Гавриш
1962
1963
1964
1965
1961
1902
Стефанія Галичин
Василь Ганчар
1961
А н н а Гарас
1965
Василь Гасій
1961
1962
Іван Геврик
1964
1963
1965
Л и н а Герман
1961
Володимир Гірняк
1963
1966
Іван Гнідь
1963
Петро Головачук 1961
1962
1963
1964
1965
Евстахій Гомотюк
1962
1963
1964
1965
Микола Дербуш 1961
1963
Зенон Дзядик
1962
Андрій Д ж у л а
1961
1962
1963
1964
1965
Дмитро Дидик
1965
Василь Дідюк
1965
Анна Дубас
1965
Марія Душник
1962
Петро Дяків
1966
Микола Задерецький
1964
Іван Зазворський 1961
1962
1966
1963
д-р Тит Зал у ць кий
1965
Володимир
Заларанюк
1962
1961
1963
1964
1965
Богдан Зорич
1962
1961
1963
1964
1965
Ярослав Карпяк
1962
1963
1964
1965
Григорій Кісіль
1962
1964
Володимир
Клосннк
1961
Василь Колодій 1961
1962
1264
Микола Кончак
1965
Аидронік Копистянськин
1963
Володимир
Коссар
1961
Дмитро Кошнловськнй
1964
Іван Красник
1961
1963
Ярослав Кришталович
1965
Володимир
Крушельннцький 1961
1963
Степан Куропась 1961
1964
Софія Куца
1965
д-р Богдан
"Іевицький
1961
Семен Левнцькнй 1961
Петро Ліщак
1961
1964
Яоснп Лисогір
1963
Іван Малко
1961
1965
Василь Мандзій 1961
1963
Михайло Мартнненко
1963
Іван Мельник
1963
Евстахій
Мотровнч
1961
1963
Василь
Ннкнфорук
1961
1962
1963
1964
Теодозій Носієвич
1962
1963
Іван
Одежинський
1961
1962
1964
1963
1965
Гелен Олек
1961
1962
1963
1964
1965
Василь Олійник
1962
Михайло Ольшанський
1963
1964
1965
Єфим Омельченко 1961
1962
1964
1963
1965
Михайло Отрок 1961
Ярослав Падох
1964
1963
1965
q-p Василь
Палідвор
1961
1964
1963
1965
Іван Паньків
1965
Інан Пструнцьо 1961
1965
Іван Пиндус
1961
1963
1964
Іванна ¤ о д о л а
1961
Василь Попович 1961
1962
1963
1964
Емануїл
Прнтула
1961
1962
1963
Марія Процак
1962
Володимир Пришляк
1964
Петро Пуцнло
1962
1964
Володимир Рефт
1962
1964
Лина Ремик
1961
Василь
Романншин
1961
Михайло Семків 1961
1962
1963
1964
1965
Микола Сеник
1963
Микола
Сенчишак
1961
1962
д-р Іван Ссрант
1964
Іван Сндор
1961
1965
Петро Сильчак
1961
Іван Скочиляс
1961
1962
Осип Сквирський
1965
д-р Атанас
Слюсарчук
1961
1964
1965
Андрій Стецяк
1965
Квітка Сто цюк
1961
1962
1963
1965
Петро Тарнавський
1964
1965
Іван Телюк
1962
1963
1964
^онгорій Тимчій
1963
Микола Ткачук
1961
1962
1963
1964
1965
Василь Труфин 1961
Михайло Турко 1961
1962
1964
1965
Осип фарннич
1964
Петро федик
1963
1964
1965
Михайло
Фединишин
1961
1962
1963
1964
1965
Іван флис
1962
1961
1963
1965
Михайло Харін
1964
Осип Хома
1964
.\да_м Дізднн
1962
Володимир
Ци»_бала
шг
1961
1963
1964
Василь Ц ю па
1961
1962
1965
Карпо Чорномаз
1962
Роман Чучкевнч 1961
1962
1963
1964
1965
Павло Ш е в ч у к
1965
Тарас Ш п і к у л а 1961
1962
1963
1964
1965
Микола Ш¤итко 1961
Олена Ш т о р г¡и і
1964
Петро Щ е р б а
1965
Посиф Ярема
1963
1964
1965
-
Рік
~Т§вГ
1962
1963
1964
1965
АКТИВНІСТЬ ЧЛЕНІВ КЛЮ©У
Ч и с л о членів Ч и с л о здобутих відсоток усіх
Злюбу
ними членів
нових членів
56
2,894
60
42
1,842
45
49
2.281
50
47
2,170
50
58
.2,359
48
(Продовження
в наступному числі)
ють мати місця впливи полімоговнх організацій
є по­ ба створити Інститут Студій ¡ відповідну атмосферу в нагач.піх угруповань.
над
120.000. Наші
обидві Сучасної України при Ц е н ­ ших домівках, які повниш
ж ) У К К А має зобов'язат:!
Церкви мають
разом біля тралі У К К А , в порозумінні з мати притягаючу сі¡лу для
О К Р У Ж Н А
П Е Р Е Д К О Н В Е Н Ц П І Н Л
Н А Р А Д А
ЧОТІІусе українське суспільство
і У В А Н , який
при нашої молоді, яка не мусі400.000 членів, а де ж реш­ Н Т Ш
¥£ох відділів У К К А в киговс, н. її.
З Д А до плачення Нац. Фон­
та? Щ о б У К К А
міг вести кінці кожного року видавав л а б тоді шукати за розва­
За ітоа¢·реднім иорозумін-j стати самостійною дерхса¯ успішно акцію
ду а в цій ділянці до помочі
науково
опрацьований гами в чужих середовищах,
оборони й би
ням відбулася 1 жовтня ц. р. вою, як також й інші поне· визволення України на між­ довідник про стан України бо це доводить до мішаних
На засіданні В і д д і л у пресові органи точні справоз· У К К А та його відділам ма­
в Когов¾т··Н. И. окружна на~ волені Москвою народи. З народному форумі та серед на всіх ділянках за кожний подруж.
ють стзти керівництва усіх
У К К А у Честері, Па., що від­ дання зі своєї діяльности.
рада 4*оХ Відділів У К К А : |цього зродилася ідея Тиж- американських політнч н и х рік, і таким чином інформу­
д ) Обмежити працівникам українських віровизнань, усі
12. Необхідно приєднува­ булося в неділю 18-го верес­
Коговс,' Вотервліт, Трой і ¡ ня
Поневолених Народів, кіл, він мусить мати сильну вав бн науково про Україну, ти до наших організацій у- ня 19S6, с·хвалено дати такі Екзекутивн У К К А працю в українські забезпеченеві ор­
ганізації з їх місцевими від­
Амстердам, при участі 10-ох що її заходом голови У К К А , фінансову базу та добре ор­ що конче потрібно і для нас родженців усіх наших зе­ вказівки і доручення деле­ інших організаціях.
делегатів "на 9-ий Конгрес проф. Л . Добрянського вве- ганізоване членство, свідоме самих і для інформації на­ мель, як Лемківщини, За­ гатам
на ГХ-ту Конвенцію
е ) Український Конгресо­ ділами й усі українські на­
У К К А * і ' ч л е н і в управ цих дено офіційно в Америці. В своїх почесних , а л е н важ­ ших сусідів. Наука україно­ карпаття іі різних місцевос­ Українського Конґреового вий Комітет Америки
м а с ціональні організації.
Відділів; разом ЗО осіб.
з ) Зобов'язати
членство
А л е , щоб мн знавства не повинна обме­ тей, віддалених від цен­ Комітету Америки, що відбу­ бути толерантним до усіх у·
амер. політичній системі мн ких завдань.
Нараду відкрив
голова повинні домагатися від обох б у л и сильні на внутрішньо­ жуватися тільки до м и н у л о ­ тральних земель, та їхніх деться в днях 7, 8 і 9 жовтня країнських віровизнань, не У К К А до респектування ке­
Відділу У·ККА в Коговс, п. головних партій
поставити му відтинку, необхідно ство­ го, але й до сучасного.
встрявати у церковну полі­ рівних органів У К К А , їх по­
нащадків, що досі часто сто­ 1966 у Ню П о р к у :
Я. Білас¡· з'ясовуючи потре­ українську проблему пози­ рити сильні основи нашого
1.) Український Конгресо­ тику, яку нехай провадять станов і постанов їх відділів
7. Д л я виховання моло­ ять осторонь нашого органі­
бу та'кч>ї наради:
з метою тивно, і від того у з а л е ж н ю · життя, оперті на свідомості дих кадрів наших журналіс­ зованого життя.
вий Комітет Америки мас ша- ієрархи дотичних віровиз­ і не допускати до акцій поза
ними
обговорити найбільш важ­ ємр віддання
наших г о л о ­ нашої національної прина¯ тів не вистачить освіта в аЗдійснення цих проектів нувати і респектувати існу - нань
і)
Д о керівних
органів
ливі проблеми нашого орга­ сів на кандидатів республі­ лсжности до великого укра­ мерикансіжих
школах, але скріпило б наше громадське вання Державного
Центру
с ) Український Конґресо У К К А мають увійти щ>ед нізованого життя.
канців чи демократів. В к л ю ­ їнського народу, на прив'я­ необхідні курси української життя, дало б моральну й | У Н Р на чолі з Президентом
знй Комітет Америки м а « ; ставннки відділів У К К А .
Інж. Мігрон Спідерський з чаючись в американське по­ занню до рідної церкви, мо­ журналістики, у л а д ж у в а н і матеріальну
силу нашим У Н Р ¤ екзилі і його мораль­
бути
аполітичною організа У п р а в а Ві.іділу У К К А в
ви,
культури
і
традиції.
В
Амстердаму з'ясував працю літичне життя, ми тим са¯
кореспонденційним шлях о м Відділам і через те н Цен­ но і матеріально підтримува­
цією і на терені його не ма­
Честері, Па.
Централі У К К А на зовніш-¡мим актуалізуємо українсь· тій цілі необхідно:
при співпраці Союзу Укра­ тралі У К К А , та збільшило б ти.
Інтереси Української На­
ньому відтинку. Політика| ку справу, бо від наших г о 1. Перевести
загальну їнських Журналістів Амери­ значно активність на внут­
У К К А яовинна кермуватися ¡ лосів багато залежить і а- статистику всіх українців у ки С У Ж А ·
рішньому та
зовнішньому ції в усьому світі застулас
добром українського наро- І мернканські політики раху~ З Д А , завести при всіх Від­ 8. Дл¾підвищення мистець­ відтинку, серед своїх, сусі­ тільки Державний Центр на
ДУі
українською
рацісю. ються з нами перед вибора· ділах
УККА
національну кого рівня
наших імпрез, дів і чужинців. А л е Д О Ц Ь О ­ чолі з Президентом У Н Р її
Праці Централі У К К А розвн. ми. Голова У К К А мас по- картотеку всіх українців і зокрема в малих осередках, ГО потрібно, щоб найменше екзилі
2.) В ділянці внутрішньо­
вал¤ся у трьох напрямках: важний голос серед респуб· людей українського нохо· необхідно створити при цен­ 50.000 українців стало плат­
го життя на ТЄреЙІ З Д А :
1. інформування наших с у - ! ліканської партії, брав у - дження.
тралі У К К А — Мистецько¯ никами У Н Ф о н д у !
Рим.
У видавництві У к - і б а г а т о матеріалу для бого·
а)
Вітасмо Український
сідів про українські справи, j часть у міжнародних конфе·
Комісію, що
11.
Я.
Вілас
з'ясував
2. Завести
і втримувати Репертуарну
2. зв'язки з американським ренціях, що причинилося до громадський мир між усімн видавала б щорічно підруч­ шкільну політику
У К К А . Конгресовий Комітет Амери­ раїнського Католицького У · словськнх с·тудій, а при тота нІверситету в Римі появнла-|му й матеріялу для історика
політичним світом і 3. зв'яз· і актуалізації нашої справи, і членами нашої спільноти, ники з новими програмами Брак фондів не дас змоги ки з 25-літнім ювілесм
церковного
кн з міжнародними ус·тано-¡це вийшло нам на користь, скріпляти все, що нас об'єд­ наших національних свят, перевидати
наші
шкільні бажаємо і далі великих упі- ся цього року праця о. д-ра і й дослідника
М.
Марусина п. н. ,.Святи· і права. Праця є продовжен·
вами та іншими народами. Відбувається гаряча диску~ нує, оминати все те, що нас ювілейних роковин, з ¤ід- підручники. Ш к і л ь н а Рада хів в його корисн¡ії праці.
Ми не є чужинці, але а-ме- сія: чи маємо
українську роз єднус, відкинути В С Я К І ¡ повідними Д О П О В І Д Я М И , Н О - | У К К А бореться з великими
б) Підтримуємо дотеперіш­ тельські Служби в Кііївськи-1 ням попередньо виданої нернканські
громадяни. Як державу? Одначе під сучас· непорозуміння з релігійних, вимн інсценізаціями, поема~ ф і ь а : ь . · о . я і м т р у д н ощамл. ню працю У К К А та ствер­ му ЕвхологІоні з поч. Х У І ! великої праці (63 сторінки)
ст.'' Книжка ма<; 13 с·торінок того ж автора про „Божес·
українці, ми повинні змага­ ку перу немає суверенної територіяльннх і всяких ін- ми, новими хоровими та ео- бо через те не може переви­ джуємо, що ця праця була
рнмської пагінації та 2J0 твенну Літургію в Київській
ти до здійснення українсь­ влади в Україні, все відбу­ шнх
причин,
закінчити льовнмн композиціями, при- дати необхідні підручники. не|>еведена, під умілим кеК>пи повинні бути док-'р¡вннцтвом голови д-ра Льва | змісту, як гакож 1- знимок Митрополії по списку Існких *ідеалів —- до звільнен­ вається там з наказу Мос­ взасмопожнрання себе в без~, тягаючи до співпраці наших А. і
Ватиканської дорового Літургікона з Х У
ня України.' Як американ­ кви. З сучасним урядом У к ­ конечних „лініях поділу , науковці¤, письменників, по­ ладно перевірені найкращи­ Добрянського, Екзекутивою з рукопису
Бажаємо, щоб д-р Бібліотеки, про який сласне· ¦ст."
ські громадяни, ми повинні раїни, ані з його висланнн· але твердо триматися нашої етів, мистців і драматургів. ми фахівцями, щоб не б у л о У К К А .
домагатися,
щоб
секретар ками не можемо перегово­ „генеральної л і н і ї ' , що її
9. Д л я поширення украї­ недоліків. Шість людей у Лев Добрянський і надалі о- [ иова. В праці знаходимо чнстану вів амер. політику в рювати, бо це тільки вико­ ухвалює наша Централя — нознавства треба
викорис­ Шкільній Раді не може ви­ чолював провід У К К А і все- нн рукоположень снчконос· Читайте українські книжки
навці
волі
Москви.
Ц
е
є
ста­
тати всі можливі засоби, як конати величезної праці, я- сторонньо заступав інтереси ця, четця. піддияконн, дия­ і газети, бо часте читання
дусі -вільнолюбних і демо­
У К К А та її конвенції.
кона, пресвітера і єпископа. веде до просвіти, а просвіта
3. Координація суспільної Тижні Української Культу~ ка конче потрібна. Най слаб­ У К К А .
кратичних ідеалів, що є ос·­ новище централі У К К А , що
підручники
в) Бажаємо зміни статуту|митрополичі
грамоти ново
українсь· ше зредаговані
новою постання
американ­ ііого одобрюс велика б і л ь · праці на всіх ділянках, у с - і р и , кольпортажа
- ия сила
висвітлювання історії. її наших парохіяль¯ У К К А в напрямних, які були і снспяченому саящсннксві та
ськоі держави,
основою її шість української еміграції ТІЙнювання календарця і м - І к н видань,
них школах учать з підруч­ подані д-ром В. Комарпиць· єпископові, а \> х и ·: р енські
прсз
на
цілий
Р
¡
"
.
Щºб
оми·
¡
українських
фільмів,
висту­
Конституції. Ц ю визвольну І у вільному СВІТІ,
БАЛЕТНА ШКОЛА
непорозумінь через j пи наших мистців, письмен· ників, виданих Ш к і л ь н о ю кнм у „Свободі" ч: 144 з G- свячення церкви й антиміні свободолюбну
політику j Ред. І. Дурбак ( Т р о й ) о б - пати
Радсю, а там е перекручен­ го серпня 1966.
Р,ОМИ П Р И Й Ш Ї сів,
святительські
молебні
й
розбивання
н
перешкоди
¦
ннків,
літературні
вечори
з
проводнть Америка скрізь у¦говорив наші найбільш пс'БОҐАЧ¿ВСЬКОІ
j читанням творів наших с>·­ ня нашої історії, бо баламу­
г) Доцільним є, щоб члени богослужби на в·зликі ираз·
світі, в Африці й Азії, вис^ ¦ кучі внутрішні справи. Хоч збоку різних чинників.
тять
наших дітей. Тільки до УНФонду були введені л и ­ ипки
Валет — Ритміка
року,
чиµн
святих
·і. При Централі У К К А часннх письменників,
тупаючи в обороні понево¯ ¡ усіх українців і людей у к Укр.
танки
ЗО', наших дітей ходить до ше через місцеві відділи Тайн і благословень — все
лених народів, одначе на І раїнського походження мас необхідно завести централь· | 10. Комісія для справ моOR 7-7187
сході Европи чомусь обсто-; бути в Америці біля двох ¡ ний музей нашої еміграції, лоді при кожному Відділі У - наших парохіяльннх шкіл, У К К А і щоб члени У Н Ф з це згідно зі старою Київсь­
1SS. 2nd Ave·, N Y . C
В книжці
к>с збереження московської мільйонів, то платників Ук- ¡ а при кожному Відділі У К - К К А , зложена з внховників, ще менше ходить на курс·и місць адміністративно не ма­ кою традицією.
українознавства.
Наша
шк.
ли жадних стосунків з цснтоталітарної деспотії. Мн п о · раїнського Народного Ф о и - І К А повинен бути музейний ¦ священиків, батьків і пред·
справа вимагає
енергійно: тралею, щоб тим не понижу· І
вннні домагатися, щоб заса·, ду є несповна 10.000! А по· ¡ референт, що збирав би вся­ ставннків організацій нашої
акції, щоб направити всі не­ вптн авторитет>' . місцезого
да
свободи
обов'язувала ¡ віщно бути хоч 53.000, б о ¡ кі музейні речі та надсилав молоді, щоб дати нашій мо­
доліки з підручниками, за­ відділу Плачення вкладок
скрізь, щоб· Україна могла ¡ членів усіх братських допо- | до центрального музею вся­ лоді якнайкращі можливос­
' — влаштовує —
безпечити нові кадри нашо­ до У Н Ф має переводитися
кі мам'ятки, книжки, доку­ ті перебування в українсь­
п С У Б О Т У , 8-го Л і О В Т Н Я 1960 року
го учительства, та зробити тільки через місцеві відділи.,
атмосфері
ц SCHA.CK'S HALL
гч менти, знімки тощо, які час­ кому оточенні, в
українські школи
якнай­
г) Кеп'шні органи У К К А 25 \Vhliehead Ave·. South River, N J .
то пропадають після смертн любовн До українства.
У зв'язку з 75-річчям з дня народження
більш притягаючі для нашої Красва Рада, Політична Ра­
їхніх власників.
11. Д л я пожвавлення на­
її· Ексцеленцй
Архиспископа
ТАНЦІОВ^ЛЬШШ ВЕЧІР
молоді.
да й Екзекутнва мають мати
шого громадського
життя
5.
для
вншколення
сусПочаток год. 9-та веч. Грао оркестра Г І Р Н Я К А
ІВАНА
Б У ЧК А
пиіьних працівників: секре· І необхідно створити постійну ; Після цих трьох коротких означені статутом свої прана \
Всіх сердечно запрош\·с
зложили
розвпнула¾вг і о-і і попнннасті і подавати через !
тарів товариств,
інструкто· Імпрезову Комісію при кож¯ |доповідей
і і
УПРАВА
на Український Католицький Університет в'РиМІ
рів, диригентів, режисерів й, йому Відділі У К К А , що уК- ркпвлена дискусія, що в ній
сто
долярів
інших. культ - освітніх д і я · л а дала, б відпррїдні імпрез»г ^забирали с л о в о : о. дек. ,д р.
Н Е Д І Л Я , 9-го Ж О В Т Н Я 1966
Год. 2:30 по пол.
чів необхідно створити при на цілий рік, улаштовуиа·' П. Волошин, .мгр. Г.осоша,
Ірина і д-р Іван ПО ДЮК
на
грілці
У
К
Р
А
Ї
Н
С
Ь
К
О
Г
О
С
І
Ю
Р
+
О
В
р
Г
О
М
А
П
ДАНУ
централі У К К А
Інститут ла б цікаві імпрези; підшу­ проф. 1 ііаткіоський, І. Ро>·
Сиракюзи, Ню Иорк
Прн .S1-Iftr>впіо і 124-ій п>лині п К О Л Р Л Ж П П Й І І Т І . Н . П .
кувала б нові, актуальні ім­ .\¡анншин, С. Набо.штннй, Р,
Суспільної Праці.
відбудуться Ф У Т Б О Л Ь Н І З М А Г А Н Н Я
6. Д л я поглиблення знан­ прези поважного іі розваго- Галькевнч, В. Боднар, вкінНЕ¾
ЗА П Е Р П П С Т Ь „ В Е Л И К О Ї Д Е С Я Т К И " Н.А.Ф. СОЮЗУ
u
відповідали
доповідачі.
І
ня про сучасну Україну тре- вого характеру, створюючи
Всі промовці підтримували ¦
Увага!
Увага!
У і Т% І І ю II о¡>к - Г р т к о · > Л м о р и к а н с · Г . К · Р
генеральну лін¡ю У К К А , за~ І
В П Е Р Ш Е В З Д А З СВОЇМИ
ГОСТИННІШІЇ
l · · · · · · a еуджуючи виступи опозиції, І
Год. І - ш а — В Е Р Ю Д ¾ М А Г М О Л О Д Ш И Х К О М А Н Д
що не дас конструктивної|
ВИСТУПАМИ — ВІДОМИЙ У К Р А Ї Н С Ь К И Й
розв'язки наших
проблем. І
ТЕНОР і БАНДУРИСТ
На внесення ред. І. Д у р б а · '
їм···»>«
ка ухвалено після конвенції
ОМУ
А
—
¤\ЛЛІЛ
я
Н
Ю
П
О
Р
К
У
— Л І Т К Р А Т У І » Н О - М И С Т Е Ц Ь К І Ш ІСЛЮБ —
відбути знов спільну гро· ¦
З А П Р О Ш У Є
ІП
К
У
Р
І
Н
Ь
У
П
С
—
П
І
КУРІНЬ У С П — „ЛІСОВІ ЧОРТИ"
мадсі.ку нараду з участю
асіх платників УІ І'І\ з обго­
Н а ш тенор мап р я д
Українське Громадянство, зокрема міста Н ю П о р к у та
ПОСМЕРТНА ВИСТАВКА ОБРАЗШ
успішних
виступів
на
воренням конвенції та з на·!
б л и ж ч и х місцевостей, д о ласкавої участи
столичних сценах Л о н ­
міченням спільної акції в тедону. П а р и ж у , Берліну,
| рені столичної округи Н Ю Б р ю с с л і , А м с тердаму,
I йоркського стейту — О.¡ба·
Р и м у і т. д.
в Галери Лїтературпо-Міістецького Клюбу в Ню Иорку, 149 Друга Аве.
ЗА
50.000 ПЛАТНИКІВ УНФОНДУ
Вказівки і доручення делегатам на
Конгрес від відділу УККА
у Честері, Па
1
1
Появилася праця о. д-ра М. Марусина
про київський евхолог¡он
!
и
1
СОЮЗ БІЛЗРУСШ-АІУІЕРНШСШЇ МОЛОДІ
і
С
П
О
п
С
П
О
р
ВОЛОДИМИР
ЛУЦІВ
I ¡ ¡ F
Т
Конвенційний Комітет
Конгресу Американських Українців
IX
Т
СТЕПАНА
у ЮВІЛЕЙНОМУ БЕНКЕТІ
Відомий також з с о -
в суботу, 8-го жовтня 1966 року
льових виступів у Р и м ­
ській Музичній А к а д е ­
мії,
на Світовій Вистав­
ці в Б р ю с е л і та с Л і ш peatOM Першої Нагороди
І ЕвропейськоІ Чаші на
на Міжнародному Кон­
курсі Співаків в Бельгії.
З одноразовими Г о с ­
тинними Концертами В о ­
л о д и м и р Л у ц і в вис·ту­
пить д л я наступних У к ­
раїнських Г р о м а д в
ЗДА:
ш¿· -J-MBBm
Ірвінґтон, I I . Дж., 15 жовтня 1966. год. 8 веч., Ukrainian
C o m m u n i t y Center, 110 Prospect A v e n u e
Н ю Гейвсн, Кони.. 16 жовтня 1966, год. Г> по пол., Церков­
на паля. Г)69 George Street
Гартфорд, Коїш., 22 жовтня 1966. год. 8 веч., St. Michael's
Ukrainian Catholic School
Бостон, .Мас<·., 23 жовтня 1966, год. 3:30 по пол., S t .
A n d r e w U k r . Orthodox Church. 2-1 Orchardhill R d .
Сиракю.ч, н. n., 29 жовтня 1966. год. 8 веч., Український
Народний Д і м , 315 \V. F a y e t t e Street
Рочестер, I I . П . , ЗО жовтня 1966, год. 6 веч., 1192 Clifford
Avenue
ВрффвЛО, Н . П., 5 листопада 1966, год. 8 веч., У к р а ї н ­
ський Д і м ,,Дніпро" ,562 Genessce Street
Шикаго, І л л . , 6-го листопада 1966. год. 5 по пол., Д і м
С У М А , 2457 W. Chicago A v e n u e
Дітройт, Миш., 12 листопада 1966, год. 8 веч., У к р а ї н ­
ський Народний Д і м , -1655 Martin Street
Пнтебурґ, П а . , 19 листопада 1966, год. 7:30 веч.. Y W C A
of Greater Pittsburgh, -»th A \ c . & W o o d Street
Н ю Иорк, H . П . . 20 листопада 1966. год. 6 веч., I r v i n g
H i g h School. 126 E. 16th Street
Пар.ма, Огайо, 26 лис·топада 1966, год. 7:30 веч., P a r m a
Senior H i g h School. 6285 \ V . 5·lth Street
У програмі: опорові ар¡і і пісні українських і захід>
ньо-европейських композиторів, а також українські д у м и
1 пісні у супроводі бандури.
Р А Д И М О В А МНЕ ПРОҐАВИТИ ЦІСЇ НАГОДИ
ЧУТИ УКРАЇНСЬКУ ПІСНЮ У МИСТЕЦЬКОМУ
,
ВИКОНАННІ ТЕНОРА ВОЛОДИМИРА ЛУЦІВА.
N {
поч:
о год. 8-ій
веч.
МИСТЕЦЬКА П Р О Г Р А М А · ПРОМОВИ
СВЯТОЧНІ ПРИВІТИ
Квитки на бенкет можна з а м о в л я т и телефонічно або
л и с т о в н о д о четверга, 6-го жовтня 1966 р.
Замовлення — з о п л а т о ю $12.50 від особи
треба
слати на а д р е с у :
Ukrainian Congress Committee of America
302 West 13th Street
New York, N . Y . 10014
VVA 4-5617
«І»ілядельфіл,
Увага!
Че¢ггер 1 о к о л и ц я !
В п о н е д і л о к , 10 ¿ковтнл 1966 р .
НН.
Відкриття в Н Е Д І Л Ю , 9-го Ж О В Т Н Я 1966 p., о l-¡й годині по пол.
Г о л о з о ю спільної делега­
ції вибрано о. д<·и. F В о л о ­
щина, секретарем інж. М .
Свідерського.
Всі учасники наради під­
креслили потр?бу періодич­
них громадських нарад та­
кого з м і с · т у , притягаючи до
участи якйанб¡льше
число
наших громадян, щоб подВОЇТН
число платників У Н ­
Фонду, та
щоб
скріпити
і нашу активність
на впут' рішньому ¡і
зовнішньому
відтинку.
І. Савпч
ВИСТАВКА ВІДЧИНЕНА:
п п'ят|||«|ії: 14, 21 і 2Я-го жовтня I960 р. під 6 до 8-о год. веч.
в суботи Й И Є Д І Л І : І (і, 17, 23 і 24-го жовтня під 12 до 8-ої в«*ч.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
О
·
·
·
·
І
2 ЩЕ ТІЛЬКИ В ЦЬОМУ ТИЖНІ незрівняний мальовничий Щ
кольорит лісів С О Ю З Ш И !
СОВШИШ¿Л
Hl¡L·¦h*PMTA
Ці*ІЙВП
НЕМА Т О ЯК Н А СОЮЗІВЩ
КОРНСТАИТЕ
З ВІДПОЧШ1КУ
Т Е II Е Р
Увага!
о год. 7-ій веч.
ЛУЦИНА
HOUSE
о с і і і і і н м
10¯20%
ПО ЗНИЖЕНИХ
ЦІНАХ!
в КАНЦЕЛЯРІЇ ЗУДАК-у
РІК!
нрн 5020 О л д Поріс вулиці
— відбудуться —
·
Га})ні вигідні, відновлені, огрівані кімнати
·
Знаменита домашня кухня
·
Ч у д о в а гірська природа
·
Спортові і ро.чвагові удогідиення
НЕЛ
РІВНЯНА КРАСА ПРИРОДИ
·
НЕПМОВІРІІО М А Л Ь О В Н И Ч І Ш
КОЛЬОРИТ ЛІСІВ
Замовляйте кімнати на Д Е Н Ь , Т И Ж Д Е Н Ь , В І К Е Н Д — пишучи
адресу:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗБОРИ
Окружного Комітету Відділів УНС
міста Ф І Л А Д Е Л Ь Ф І Ї , Ч Е С Т Е Р У і О К О Л И Ц І
Т о м у , що G д у ж е важні справи д о вирішення, про­
UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION ESTATE
KERHONKSON, N.Y. 12446
Tel.: 914 626-5641
ситься всіх ВІДДІЛОВИХ У р я д о в ц і в та Конвенційних Д е ­
л е г а т і в взяти участь у зборах.
Приїжджайте всі подивитись на барвисту українську
осінь на СОЮЗІВЦІ!
ЗА О К Р У Ж Н У У П Р А В У :
Степан Г А В Р Ї Ш І
Д - р Володимир Ґ А Л А Н
голова
почесний г о л о в а
Петро Т А Р Н А В С Ь К Ц И , секретар
дсасаса'ггсз.едг¯\г¯ісзспсаспсз.сас¯удсз.а.од
С Т А Р А Н Н Я М О С Е Р Е Д К І В С У М А У Ф І Л А Д Е Л Ь Ф І Ї і Н Ю П О Р К У — відбудеться
ФІЛАДЕЛЬФІЯ, Па.
8-го жовтня 1966 p., год. 8-ма веч.
Гостинний
Виступ Хору
Г
ПРИ
Ю П М Р Т Р Й
'*
ººWV
СУМА в Торонто
jj І | K L J L I L - І %ш¥Ш
T
НЮ
ЙОРК, Н . Й .
9-го жовтня 1966 p., год. 7-ма веч.
HIGHSCHOOL OF FASHION INSTITUTE
BENJAMIN FRANKLIN SCHOOL AUDITORIUM
U
f
прн пул. Green I Broad
Дириґент: мґр. Василь К А Р Д А Н І
У
Прн фортепіяні: Марта К Р А В Ц І В - Б А Р А К А Ш
програмі концерту бере участь Т А Н Ц Ю В А Л Ь Н И Й А Н С А М Б Л Ь „ В Е Р Х О В И Н Ц І " . Хореографи: В. І В. С О Н И Ч І
¾ д д с ¾ ¾ ¾ д д д а з а та¾та
>даж
223 >V. 241h Street
квитків n Н ю П о р к у : А р к а . Г о н е р л я . ЕКО.
Сурма та канцелярії Осередку С У М А .
®
Праця
* HELP
WA_NTED
®ІЗ.
_HAL_E · ' ·
Праця
HELP
WANTED
MALE
(Спостереження відвідувача)
LAUNDRY PLANT
Maintenance. Excellent oppor­
tunity for a good man to earn
high wages with steady a d ­
EXPERIENCED
vancement. If you have a good
background
and want a posi­
METAL STAMPING.
M A S S tion with a Company
that a p ­
P R O D U C T I O N . A L S O T O O L preciates
good
maintenance
D I E A N D M A C H I N E D E S I G N work call
M r . Cohen to a r ­
FOR F O R M I N G S M A L L
range for an interview.
METAL PARTS.
(201) 373-0045
Reply
Mechanical
Engineer
BOX P. 3.
ROOM 714
521 — 5th AVENUE
New York, N.Y. 10017
SHEET METAL WORKERS
Small electronics firm de­
sires men. experienced, full
time. Good salary. O v e r t i m e
pay. P a i d vacations and holi­
days. P r o f i t sharing plan
and other benefits. A p p l y in
person at
D Y N A L E C CORP.
34 Elton St.. Ro< hest<·r.»N.Y.
Ask
for M r . F. F a r r u g g i a
O I L BURNER MECHANICS
Experienced on s 2 or ~4 oil
burners. T o p w a g e s and w o r k ­
ing conditions. Ove·rtime. Stead­
>· advancement.
N o seasonal
lay-off. A l l benefits. Incentive
bonuses.
L I O N E T T I F U E L O I L CO.
201 U N 5-2300
УКРАЇНСЬКИЙ НЮ ЙОРК
Е£)
WANTED N O W !
Machinist Trainees on 2nd class,
also 1st class Miller & Drill
Press Operators. Steady jobs.
Top pay and benefits. Lots of
overtime. Excellent opportunity
for right workers. A p p l y
8 to 4:30.
LOCUS MFG. CORP.
66 Borne St. Farmlngdale, L . L
(516) M Y 4-1515
Машиністи
В Н ю Иорку .та його око· і ниці находиться
Українсь·
лнцях живе приблизно 200 ¦ кнй Народний Дім, в якотнсях українців, які живуть му мають приміщення цілий
більшими чи менши_ми г р у · ¡ряд
наших
організацій:
памн по всіх його дільницях Пласт, та мішаний хор Д у м та передмістях.
Передове ¡ ка, що начислюс понад 100
м¡е це займас дільниця Мен- співаків. В Народному Домі
гетен,
бо вона
начислюс находяться окремі залі д л я
приблизно 20 тисяч душ. В імпрез, забав та конферен­
цій дільниці між 1-шою а цій, а в партері мають при­
4-ою
евеню та від
4-тої міщення зага ·.ьно відомий
до 14-тої вулиці, і її парку бар Л и с Микита, та харчів­
кождого дня можна стріну­ ня, в якій кождого дня мо_ж­
ти поважне число україн­ на дістати обід чи вечерю з
ців, між якими с поважний борщем, капусняком, г о л у б ­
відсоток вже сивих та похи­ цями та варениками. В ок­
л и х і стареньких громадян, ремому будинку існує Літе­
що проходжуються з палич­ ратурно Мистецький К л ю б ,
кою в руках, а л е всі вони а недалеко кредитів ка „Са­
говорять українською мо- мопоміч", заходами якої ве¦
OMAD-7
1
1
г е т е н у
н
п
а
с
ь
с
TO
BECOME Q U A R T Z
TECHNICIANS.
Fast g r o w i n g company has
several openings. Positions
also available in Grinding
Department. Full company
paid benefits and vacations.
Excellent opportunity for
good men to advance. Con­
tact M r . L a m k i n a t :
CARLER
(
PRODUCTS
127 Seeley Road
Syracuse, N . Y .
Call Collect S13 416-7860
к
н
м
ц
с
х
Сенат схвалив законопроект про фонди
на боротьбу проти вбогости
и
Т
а
с з е н т
м
TECHNICIANS
or TRAINEES
·
вою, коментуючи головніші! деться школа. В цій д і л ь н н ·
події тижня. Обсервуючи цю ці с цілий ряд українських
дільницю,
можна
сміло І нотарів, лікарів та дентисстверднти, що там головна тів, а також музичні та бамова українська, бо хоч д е · ' летні студії, ведені україн·
колн можна почути і п о л ь - ськими силами д л я нашого
ську мову, а між м о л о д д ю доросту.
478-5800
англійську, — а л е по їх ру- | Українська дільниця МенAsk for M r . Lefkowitz
сявнх головках можна п і з - ¦
цілий ряд укра¯
натн, що вони українського і ї
книгарень та крам·
DELTA
В Н ю Иорку існує Україн­
походження,
тим б і л ь ш е , ' ниць, які мають великі за58-50 — 52nd Avenue
| коли вони кличуть себе Ю р книжок, партитур, іс- ський Конгресовий Комітет,
WOODSIDE. L.I.
являється
найвищою
чику, Ігоре чи Славку. У к - І т о р и ч н ц х і релігійних обра· що
раїнські газети та журнали 1 j
кераміки, народного нашою установою, яка репMOLD or TOOL MAKER
Вашингтон. — Сенат б і л ь · j згідніші різниці в обидвох
зі всіх наших еміграційних ¡
„ вишивки, д е - ¦ Р
Уº
Українську с ш л ь 1-шо клясні мужчини
шістю 49-ох до 20ох г о л о · текстах законопроекту. П е поселень можна
набути в р©ворізьби та велике число j ^
Г " ·^ Р
· ¤
J4.00 на годину Висока
4-го жовтня схвалив за· ред
голосуванням
обидва
кожному кіоску, чого н а л е в ·
вгограйних
українських Иорку існує Наукове Т о в а · І
платня -f овертайми.
риство їм. Т. Шевченка та!"коно¤роскт, згідно з яким на провідники в Сенаті Менсно
неможна
дістати
в
тепе¡
платівок.
Властитель
найДовконала нагода.
боротьбу
проти
вбогости ¦ філд і Дірксон б у л и в Білорішньому Львові чи навіть старшоі існуючої тепер кни- І
Queens Plaza Station
¤ а Академія Наук,
призначено в цьому ф і н а н - | м у Домі, де Президент біль¯
Києві.
гарні
Сурма,
п.
Мирон
СурНа
підставі
вище
наведе·
729-1777
Найбіл ь ш а концентрація мах веде свос підприємство ного треба ствердити,
що совому році, що зачався 1-го j ше, як годину обороняв стаДО Ч И Щ Е Н Н Я
Уряду та
просив
українців в Ню Иорку — вже коло 50 літ, та займа- Український Н ю Иорк — це лнпня ц. р. суму $1.75 бі-Іновище
льйона, на $ 746 мільйонів; Конгрес не збільшувати виКИЛИМІВ і МЕБЛІВ
це церква ім. св. Юра, що¡стьсз, також видавництвом Централя
українського саменше, як Сенат
давніше датків, у
запропонованому
також помічники д л я досвід­ находиться прн 7-ій; вулиці. нот, карток
та книжок, в мост_и ницького руху, · це г о - ,
чених осіб. Досконала нагода Вона є лід зарядом
отців чому помагає йому
¿>го Л О В Н Н Й
осередок
нашого; пропонував. Це сталося за | Урядом бюджети За пропостати шефом робітників.
_ИЦІЮ сенатора Дірксена го
Василівн, де
урядує Всч. сни на ім'я рівнож Мирон, культурно - мистецьк о г о І заходами провідника
рес
Тел.: M r . Plrrettl
публіканської
меншости в' лосувало 23 демократи і 22
Протоігумен о. М . К о г у т 4 - та в послідніх роках все ус­ жнття, яке
Е М 1-3113
безумовно там
Еверетта! республіканці, а проти були
СВВ. Кождої неділі чи свя­ міхнений та завжди ввічли­ концентрується та за посе-! Сенаті сенатора
проти · 25 демократій і 2 республІ·
MACHINE OPERATORS
та
там збирається
кілька вий проф. Е Грнцай. Арка, редннцтвом різних видань, а МекКінлі Дірксена
Experienced. Hardlnge — 2nd тисяч українців, які прихо¯
становнща провідника демо· канці.
Сенатор Дірксен в
головно
,,піонера"
нашої
са­
це новійша фірма, відома
operation machines. Good pay.
кратнчної більшости сенато- ¦ засаді є проти урядового по­
дять
до
церкви
численно
т
а
л
и
ш
е
як
книгарня,
а
тамостійницької
думки,
нашо­
Steady. Nice working condi­
tions. Plenty of overtime. Call родннно, себто приходять | кож продукцією довгограй· го
щоденника
„Свобода"¡ ра Майка Менсфілда. якнй' борювання вбогости, кажуfor appointment V I 9-7405
батьки, діти та внуки, щоб них платівок, які мають ве- споює всі наші сили й засо- ¦ пропонував більшу суму на ¦чи, що планується видаваor apply
¡ ти милостиню людям. А л е
разом помолитися. Парохія ликнй попит серед всіх на­ би,
щоб успішно значити ¡ поборювання вбогости.
E L L E E N G I N E E R I N G CO.
П
а
л
а
т
а
Репрезентантів
сенатор
демократ із
Ню
добре
зорганізована
і
цер­
сліди
нашого
існування
н
а
'
130-34 — 91st Avenue
ших поселенчих громад. Г о ­
- ·
таку суму як С е - Иорку
Роберд Ф. Кеннеді
Richmond НШ, N . Y .
ква розмірами досить вели­ верли — це книгарня ·та ви­ гостинній землі безсмертно· і
І
'
а с Уряд прс-: заявив, що
запропонована
ка,
де кождої неділі від­ давництво мойого краяна п. го Вашингтона.
TOOL MAKER
зидснта Джансона. А л е на сума на поборювання вбогоправляється три Бого¢луж- М. ;СиДбра-Чпрторнйськ6 f· о,
let? elass.· Must ·read Blue Prints
Український Н ю ' И о р к на­
<_t set u p and. operate o w n m a ­ би, а в Каплиці в підземелі якнй веде також радіопере­ ходиться тепер п і д . знаком окремі пункти обидві Пала~ сти є меншою від тієї суми,
ти призначили різні суми, ¡ яку минулого року амери¯
chine. Top· <pr\y for top man. правиться дві С л у ж б и Вожі, дачу Гомін України, що пе­
приготувань
ДО| Світового тому окрема спільна Кон- і канці видали для своїх соSteady. ATI benefits. A p p l y
разом п'ять відправ. Неда­ редасться кождої суботи і
Конгресу Вільних У к р а ї н ­ гресова Конференція мас у- бак.
P a n m u m n t Ma¢hine
леко від Церкви находиться неділі о год. 8.15 через стан­
& Toll· Corp.
ців, і треба докладати всіх
також
українська
школа
tO A r « y l e PI., N . Arlington, N J
цію К. Ц. —
1330. В цій можливих заходів, щоб цей
отців Василіян, яка примі· дільниці зауважив я ще та­
Phone (201) 991-8085
Конгрес відбувся
якнайусіЦувться у власному 5 По­ кі крамниці як Еко, Весел­
пішніше, бо успі_шне його
верховому
будинку,
вивіно¯
ка,
Базар
тк
Цілий
ряд
різ­
МУЖЧИНА
переведення належно замаванім найкращими устатку­ них споживчих
ti>l\ , I " ·
крамниць, ніфестус жнттсздатність у к ­
з механічними здібностями до ваннями,
Ва'шнйґтон. — Кошти пін- року —-$2.2 більйона, а в
до якої
учащає ресторанів, кра_вців, столя­
продуктивної праці, робити са­
раїнської еміграції, даючи нн у В'стнамі спричинили j другій $ 2.5 більйона. В тре600 дітей.
Крім рів та інших ремісників, ну,
мому' eet' ира, доскон. нагода щоденно
наглядний доказ нашої п о ­ в третій чверті цього року; тій чверті цього року видатВасиліяни ве­ і похоронні заведення.
д л я відповідних. Телеф. Ц І Л Я Й школи отці
літичної зрілостн та націо­ оборонні видатки на $3 біль~ І ки на оборону збільшилися
дуть ще також радіопереда­
' тиждень.
В Н ю Иорку існу також нальної солідарності!
йони в річному відношенні, І на більше, як на $ 3 більйо·
914 Y O 8-2700
чі, які передаються
через
Дослідно - видавниче Об'¯
М. Даннлншнн
так що оборонний бюджет в j ни. В урядових колах перед·
станцію В. О . *П. В. кождої
MECHANIC
річному відношенні мас ви·, бачають. що і в четвертій
п'ятниці від години 19 до
TOW MOTOR
Н'·сти дещо більше як $ 60 чверті ц. р. оборонний б ю e_xperience req. Must be able 20-ої. Українські церкви є
o worW shift w o r k . N E plant також в дільницях: Астобільйонів. В другій чверті джет збільшиться на понад
location.
цього року оборонний б ю - j $ 3 більйони. Так передба·
рія, Бруклин (дві парафії)
CROWN PRODUCTS
джет в річному відношенні ¦ час асистент секретаря торта Б р о н кс.
В Ню
Иор­
2121 Wbeataheaf L a .
Київ. — В день наро­ — видатний революціонер· становив
$ 57.1
більйона гівлі в економічних справах
PMhL·. P a .
P I 4-4452 ку є ще окрема Церква кар­
патських українців, та кіль­ дження Івана Франка з на­ демократ" виступив голова Треба пригадати, що в ос- ¦ Білл¡ям Г. Ш о , який гадас,
ка
парохій
Української годи 110-роковин відбулись обласної Ради Петро К а й - танній чйерті 1065-го року що і в першій чверті 1967
збільшення оборонного б ю - ' року кошти війни у В'стна__>іі
Православної
А
в
т окефаль· в Україні святкові відзна­ кан·
H E L P
W A _ N T E D
FEMA_LE
ної Церкви, що обслугують чення цієї дати. Про відзнк·
В обласному краєзнавчо­ джету внаслідок війни у B e _ збільшить оборонний бюнародження му музеї відкрито виставку. тнамі становило $1.8 б і л ь · ! джет, на більше, як на три
кількатисячну православ н у чення роковин
Каменяра в рідному селі по­ На ній експонуються кращі йона, в першій чверті цього більйони.
громаду.
ета, у Львівському універ­ твори місцевих художників
Прн 2-ій авеню цієї діль- ситеті
імені
Франка,
на і скульпторів,
присвячені
ПОШУКУЄ
цвинтарі у Львові на могилі великому Каменяреві.
поста, у місті, що носить
ПОСТІЙНОЇ
У СТОЛИЦІ УКРАЇНИ
ім'я Івана Франка, і в київ­
ському драматичному теат­
Ню Иорк. — Заходами цнка. Відкриття виставки —
В оточенні почесної варти
рі
імені
Франка
подас
із гінких осокорів височить Об'єднання мнстців україн· п неділю 9 жовтня о год. 1
HA
Ц І Л И Й РІК.
„ К у л ь т у р а і жнття" з 1 ве­
Америки,
Відділ
в попол. в галерії Літературна мальовничій площі перед ців
Платня після умови.
ресня:
Київським
драматичним
т
е
·
.
Р
У
·
·
·
Літератур·
но-мнстецького
Клюбу в
Зголошуватись:
П Е Р Е К О Н А Й Т Е С Ь СА_МІ і
атром імені
Івана Франка но-мнстецького К л ю б у й III Ню Порку. — В п'ятницю
ЗАЖИИТЕ Щ Е СЬОГОДНІ
В
Р І Д Н О М У
С Е Л І
UKRAINIAN NATIONAL
пам'ятник
великому Каме· і У Р
Українського П л а с - 7. жовтня, о год. 8:30 відбу·
П О Е Т А
ASS'N ESTATE
няреві
І
Сенйорату й I I I У л а - ¦ деться
в Літературно-мн¢27 серпня біля пам'ятника
під назвою
Українських
Старших тецькому К л ю б і в Ню ИорВ день
110-річчя з дня ду
Kerhonkson, N.Y. 12446
і. M I L L E R · S P U R E H E R B
Іванові Франкові б у л о особ­
Пластунів ,,Лісові
Чорти" ку доповідь п-ні
Любові,
C O M P O U N D # в,
або тел.: 914 626-5641
ливо людно. Сюди прийшли народження видатного май­ відбудеться посмертна пис- Дражепськоі про ..Мінерали
А вже завтра почубтесь ліпше.
стра
слова,
мислителя
і
вче­
Терплячі на симптоми, яж гості з Львопа, Роненської
тавка образів
видатного іі¦ п околицях Ню Порку". Д о Івана Франка
сюди
кваси жолудіса, запір, нестрав­ Івано - Франківської і За­ ного
п'ередчасно померлого а р · повідь
буде
ілюстрована
Потрібно досвідчених
ність, гази, відбивання, заво­ карпатської
областей, як¡ прийшли голова правління
ОПЕРКПТОРОК
Спілки
письменників
У
к
р
а
"
^
»
Л
у
!
проглядками.
роти голов_а, біль у кряжах І прибули
на
присвячену
нрн Merrow & Binding маши­ Інші недомагання Н Е Ч Е К А В >
110-річчю з дня народжен­ їни О. Гончар та інші пред­
нах. Постійна праця. ПрИСМНі Г Е , а с_пробуйте з а р а з !
ставники
літературної гро­
умовний праці. Багато щедрих
Ціпа одної пачки $10.00, ь ня письменника ЮВІЛЛСЙНу
мадськості столиці респуб­
беиефітів.
якщо хочете д л я свого прияте­ сесію сільської Ради.
К А / CO., I N C .
ля, тоді дві пачка тільки —
Опівдні в
прикрашеному ліки.
614 W . 49 S t .
N . Y . C . И5.00. Пишіть зараз долучуюП Р О Д А Є Т Е чи К У П У Є Т Е ?
поспятковому Палаці куль­
Д о підніжжя
пам'ятника
.11 6-1630
ДОМИ - БИЗНЕСИ - ЛІТНИСЬКА - ПЛОЩІ - ФАРМИ
чя чек або Моней Ордер н »
тури
відбулася
урочиста
се­
покладаються
живі
квіти.
а_дресу:
THE MILLER CO., I N C сія сільської Ради. В залі На червоній стрічці, золотом
Dpt. 41
98 Second Ave. - NEW YORK, N.Y. - Tel.: 477-6400
присутні родичі Івана Фран­ пломеніє напис: „Великому
TOO B r a « d Street N e w a r k . N J ка — Степанія Дрогобицька Каменяреві — письменники
БЕРЕМО ДОМИ ПІД ЗАРЯД
Д о с в і д при м а ш и н а х д о
і Ганна Ш у м и л я к .
Радянської України".
шиття. П р а ц я при х л о п ' я ­
Про жнття і творчість 1чім о д я г у . Д о б р а п л а т н я ,
вана Франка розповів у сво­
постійна п р а ц я .
·
M A L E & FEMAL_E
· їй доповід ректор Д р о г о ­
Т А Р З А Н , ч.
5698. Доказ
перемоги!
бицького педагогічного ін­
-КИ
ОПКРЕИТОРИ
SPORTSWEAR MFG.
ституту імені Івана Франка
CORP.
Секційна праця на час. 35 го­ А. М . Черненко.
дин
тижнево.
Присмні
умовн­
155 Schermerhorn Street
ий праці.
Н А МОГИЛІ ПОЕТА
(3rd Floor)
LELANI) SPORTSWEAR
27 серпня на Личаківсь·
19 Hope Street
BROOKLYN, N.Y.
Brooklyn, N . Y .
(4th Floor> ко.чу кладо¤нщі на могилі
великого енна України від­
ЖІНКИ~
ЧУДОВА
нагода
заробити
присвячений
Досвід
прн
вшиванні з а м к і в екстра гроші — успішно від­ бувся мітинг,
110-річчю з дня народжен­
|Zipper» д о ж і н о ч о г о с п о р т о ­
крито нові фабрики в З Д А чу­
вого одягу Добра платня, по­
дових перфум
і тоалетного ня Івана Франка.
стійна Праця
ПрИЄМНІ УМОВН­
приладдя. Пошукусться ква­
В МІСТІ, Щ О Н О С И Т Ь
ИЙ. Т е л е ф ц і л и й т и ж д е н ь .
ліфікованих мужчнн і жінок
ІМ'Я
Ф Р А Н К А
як
репрезентантів.
Р/Т &
Т е л . : 966-4182
F / T . Т е л . : 284-1967
В Івано - Франківсько­
ОПКРКПТОРКИ
му ( к о л и с ь — Стані_славо­
ASSEMBLERS
до шиття Д о с я і д прн Single
ві) відбулося урочисте за­
Needle. SI Г>О на годину. Д о б ­
MECHANICAL
сідання обласної і міської
ра, постійна праця. Добрі г о ­
Men
—
W
o
m
e
n
дини, в Бруклнні. Т е л е ф . ці­
Рад, присвячене
110-річчю
Wires & Harness M a k e r .
лий тиждень
625-39НО або
3 дня
народження
Івана
Steady
job
Good
pay.
\ V i n » t o n l>eather ProductH
Франка.
Call
M
r
.
L
O
F
T
t
'
S
144 S j m n < · r r S t . , Brooklyn, N . Y .
З д«·н·<і.ідді" .Л»ай Фраицо·
(212) 325-7773
2-го клясні і до
монтувальної ¤раці
Постійна праця,
присмні
умовний. Досконала
нагода
3 B
C
єднання Пролог, яке видас
свої праці
в французькій,
англійській та
українській
мовах. Його заходами поя­
вилася дуже цікава книжка
п. н, „Берег чекань", рідкіс­
ні твори Василя Снмоненка,
та цілий ряд цінних інфор·
мацій про арешти та засуди
студентської молоді та Дія­
чів української культури.
Н ю Иорк мас також У к ­
раїнський Інститут, що міс­
титься при 79-тій вулиці 2 2,
якнй існує як фундація п о ­
кійного В. Джуса, під адмі­
ністраціє_ю п. Ю . Ревая. Зга­
даний
Інститут мас свій
власний 4-поверховий дім, в
якому зосереджено дуже ба­
гато, експонатів народного
мистецтва, та уладжено ґалерію мистецтва, яка
мас
багато праць визначних на­
ших артистів - малярів та
графіків. В Інституті мають
осідок наші організації. Ін­
ститут розпоряджас відпо­
відними залями Для конфе­
ренцій та вдійсності явля­
ється постійною амбасадою
української еміграції у в і л ь ­
ному світі.
и
с
т
с
ц
т
в
а
:
к
о
т
у
в
Д
м е
н к и
с і в
:
д
0
В і л ь
1
1
LATHE HANDS
PLANER HANDS
MILLING: MACHINE HANDS
(BENCH HANDS)
Добра платня, добрі умовний
праці, юнійна фабрика, пен­
сійний плян. гарантія доброї
позиції сеньйоріті. Першенство
в заступстві робітника.
M O R E Y -MACHINERY CO,
4-57 — 26th A v e ,
Aatori*, L . I . , N . Y .
(212) 274-7373
Applications being taken for
floor boys 2nd and 3rd shift_s.
$1.71 plus shift bonus. On the
job training. Good advancement
opportunities.
Interviews
10 to 11 a.m., 1 to 3 p.m.
CHENEY BIGELOW
WIRE WORK
417 Liberty Street
Springfield. Mass.
МАШИНІСТИ
2-го К Л Я С ¡ ¤
Чудова нагода до праці і
науки на всіх машинах·
Всі бенефіти. Ідеальні
умовний праці.
NEW HYDE PARK
Телефонувати:
(212) F| 7-7100 або
(516) PR 5-1645
MACHINIST — 1st Ciass
To build. Alter. Repair. Simple
automatic· machines, jigs and
fixtures. Able to work alone
from sketch or instructions.
Automativc Rario T V Field.
Also Toll and Die Maker. First
class to build. Alter. Repair.
Progressive. Secondary Dies,
Tools. Gauges. Able to work
alone from sample, sketch or
in_structions. National electro
mechanical
Proprietary
pro­
ducts. G o o d pay and c·onditions.
All bene·fits. Permanent. Call
Mr.
Banghart. 201 727-1500.
Bnich Manufacturing Corp.
Я«М) Main St.. Sayreville, N.J.
An equal opportunity employer
| Н Є
с
х
н
а
¤
а
г
т
1
ш
п
Ш
|
а
в н м а г
1
Кошти війни у В'єтнамі збільшили
оборонний бюджет до $60 більйонів
В Україні відзначили день народження
Івана Франка
r
®
Ііраця
®
¦
1
С0ЮЗІВКА
Виставка ОМУА і доповідь в ЛМК
в Ню Норку
HE ГРЕБИ
ДОВГО
ЧЕКІЇ§
КЕЛЬНЕРКИ
Н ю
И о
к
н
и
!
к
З І Л Л Я
т
е Н я
о
в
о
г
о
1
т а с т а
М
І
І
Я
Я
С
т
е
п
а
:
і
:
P i t I<_S* M l
TRAINEES
Заробляйте коли вчитеся. H a вчнмо (¡>a\y на добру майбут­
ність і добрі заробітки. Голо­
с·итись особисто
SPORTSWEAR MFG.
CORP.
155 Schermerhorn Street
(3rd
Flour)
BROOKLYN, N.Y.
|Ц|»«|ІЙ "
—
1
' _ і . · —>-—n^lik
ANACONDA OFFERS 1
TOOLSETTERS
H i « h Starting W a g e
· Job Security
о Opportunity of O v e r t i m e
L i f e . R¢uim, M a j o r
M e d i c a l Insurance
· P a i d Holidays Л_
Vacations
· L i b e r a l Pension Plan
Anaconda.. A m e r i c a n Brass
Company \has
immediate
openings for> toolset t·· rs with
set-up experience o n doubleaction pressed in the Fabri­
cated M e t a l Goods Division.
A p p l y in pcr.yon: E m p l o y e e
Relations Department. F a b ­
ricated M e t a l G<>ods Divi­
sion, Crane St., W a t e r b u r y .
Conn.
" A n Equal Opportunity
Employer"
ВВ Пі-я¶ Estate
T R I D E N T R E A L T Y CO.
ОПЕРЕЙТОРКИ
®
3rd floor
®
I
Праця
Щ
Документ
Категория
Культурология
Просмотров
185
Размер файла
14 903 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа