close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

АПАК БАЙЖАНОВ И ДРУГИЕ АКСАКАЛЫ ИЗ РОДА САРМАНТАЙ

код для вставкиСкачать
АПАК БАЙЖАНОВ И ДРУГИЕ АКСАКАЛЫ ИЗ РОДА САРМАНТАЙ 5. Мейрман Байсалды, в ауле 14 жителей, кыстау Каражал, жайляу Кандыкты-карасу и Са-
рыкуль. 6. Именбай Садырбай, в ауле 10 жителей, кыстау Сагындык-
Джурт, жайляу Азна-беит. 7. Досунбек Акпан, в ауле 6 жителей, кыстау Торгулук шат. 8. Омар Азна, заместитель во-
лостного управителя, в ауле 17 жителей, кыстау Уштоган, жай-
ляу Кокбекты. 9. Оспан Азна в ауле 17 жите-
лей, кыстау Бзаутобе, жайляу Аз-
на-беит и Сарыкульулькен. 10. Шарып Джанбет, в ауле 31 житель, кыстау Малгозы, жайляу Ельки и Каракудук. 11. Сабанбай Бекжан, в ауле 42 жителя, кыстау Жилки-Айран, жайляу Байбура и Жарык кудук. 12. Компеис Бекбулат, в ауле 6 жителей, кыстау Сарыоба. 13. Жакып Токтагул, в ауле 40 жителей, кыстау Арамсары, жай-
ляу Бертыскен кудук. 14. Баймакы Бекбулат, в ауле 11 жителей, кыстау Айнабулак, жайляу Жайпак Карасу и Торт-
кулак. 15. Амир Саттыбек, в ауле 21 житель, кыстауАлтуайт. 16. Сакы Бекбау, в ауле 40 жи-
телей, кыстау Сарыбюйрат. 17. Есым Кошкарбай, в ауле 19 жителей, кыстау Каскыр каш-
кан, жайляу устье реки Кокбек-
ты. 18. Жалмагамбет Сары, в ауле 17 жителей, кыстау Койтас, жай-
ляу Байбура. 19. Омарбек Нысынбай, в ауле 18 жителей, кыстау Кузеу-чилик, жайляу Алтынды. 20. Жакпарберды Бейсен, в ау-
ле 33 жителя, кыстау Жолдыбай. 21. Жакып Байкен, в ауле 12 жителей, кыстау Юойген-Кентау. 22. Ешмагамбет Байке, в ауле 15 жителей, кыстау Альмен Кок-
тан. 23. Аймет Кошкарбай, в ауле 35 жителей, кыстау Нарбай Кок-
тан. 24. Жанмурза Кошкарбай, в ауле 27 жителей, кыстау Сароба. 25. Шакай Копербай, в ауле 24 жителя, кыстау Караоба, жайляу Карагомар. 26. Елюбай Кулнияр, в ауле 38 жителей, кыстау Караоба, жай-
ляу Тузды карасу. 27. Бейсембай Койсомас, в ау-
ле 8 жителей, кыстау Сарыбюй-
рат, жайляу Майкуль. 28. Байжигит Бостан, в ауле 11 жителей, кыстау Караозек. 29. Узак Дюйсембай, в ауле 17 жителей, кыстау Кия, жайляу Даубеит. 30. Мухамеджан Батымбай, в ауле 7 жителей, кыстау Сарытум-
сы,. Жайляу Кокжарык. 31. Куаныш Баймен, в ауле 26 жителей, кыстау Кузеужурт, жай-
ляу Кокшарык. 32. Жантлеу Бостан, в ауле 14 жителей, кыстау Жаман сары, жайляу Уштау. 33. Имембай Майр, в ауле 29 жителей, кыстау Чиликты озек, жайляу Уштау. 34. Токе Сабден, бий, в ауле 9 жителей, кыстау Жур биик, жай-
ляу Уштау. 35. Сабден Чолпанкул, в ауле 44 жителя, кыстау Жилы-куус, жайляу Уштау. 36. Жантле Есенгул, в ауле 26 жителей, кыстау Тюе тас, жайляу Саркыз бейт. 37. Мырзатай Есенгул, в ауле 21 житель, кыстау Каражал, жай-
ляу Солтан-беит на реке Тогшгак и Каратай. 38. Нурмагамбет Есен, в ауле 80 жителей, кыстау Огыз тау. 39. Салин Сабалак, в ауле 18 жителей, кыстау Сар Тумсык. 40. Ахмет Тиек, в ауле 13 жите-
лей, кыстау Сароба. 41. Кустембай Жанерыс, в ауле 22 жителя, кыстау Доголай, жай-
ляу Торт-кудук. 42. Караменде Мембетак, в ау-
ле 20 жителей, кыстау Акбиик. 43. Кожык Ее, в ауле 80 жите-
лей, кыстау Огыз тау. 44. Мухамеджа Сатий, в ауле 17 жителей, кыстау Есеткойган. 45. Баймолда Батымбай, в ауле 19 жителей, кыстау Кырксала, жайляу Ширж-кудук. 46. Мынжасар Мусабай, в ауле 35 жителей, кыстау Уш-шашак. 47. Торебай Мурзагул, в ауле 30 жителей, кыстау Машыккуль, жайляу Каракудук. 48. Чоракай Татым, в ауле 20 жителей, кыстау Еске-журт. 49. Туткуш Мырзабек. в ауле 43 жителя, кыстау Шат. 50. Тлеген Амантай, в ауле 14 жителей, кыстау Узун-жал, жай-
ляу Жарыс-кудук. 51. Солтангельды Тышканбай, в ауле 39 жителей, кыстау Бзау-
тюбе 52. Кызылак Алдай, в ауле 42 жителя, кыстау Сароба. 53. Досмагамбет Алдай, в ауле 10 жителей, кыстау Каза-мурыш, жайляу Казымурун. 54. Копыш Байгельды, в ауле 18 жителей, кыстау Жарыскудук. 55. Баймагамбет Бзау, в ауле 11 жителей, кыстау Ушкатын. 56. Барганы Сапак, в ауле 32 жителя, кыстау Асылбектам. 57. Рыскул Байгон, в ауле 61 житель, кыстау Сокыр. 58. Жампеис Асылбек, в ауле 48 жителей, кыстау Соран, жай-
ляу Сокыр. 59. Жиенбек Жакыбай, в ауле 99 жителей, кыстау Акшокы. В ауле ?7 жили следующие семьи сармантаев: 1. Мырзабет Бакы, в ауле 71 че-
ловек, кыстау Узун-булак, жай-
ляу Коп-куль и Уш-кожа. 2. Таетен Акыл, в ауле 54 жите-
ля, кыстау Тогалак, жайляу Майозек 3. Коше Есеналы, в ауле 30 че-
ловек, кыстау Жангурты-корык, жайляу Ушкатын. 4. Ташмолда Даулет, в ауле 33 человека, кыстау Жауслай, жай-
ляу Жартас. 5. Есембай Есеналы, в ауле 28 человек, кыстау Кзылжар. 6. Аликей Иман, в ауле 21 че-
ловек, кыстау Кара-бюйрат, жайляу Кзылжар. 7. Шоп Корм, в ауле 16 чело-
век, кыстау Орымбай Коктан. 8. Озен Байт, в ауле 15 человек, кыстау Таскора. 9. Берден Корам, в ауле 47 че-
ловек, кыстау Таскора. 10. Коргамбай Корам, в ауле 10 человек, кыстау Тель-тобе. 11. Ибрагим Корам, в ауле 16 человек, кыстау Тель-тобе. 12. Сармырза Корам, в ауле 27 человек, кыстау Маме. 13. Амирбек Мергенбай, бий, в ауле 39 человек, кыстау Тюльке-
шыкбасы. 14. Бектурсын Жайма, 39 жи-
телей, кыстау Арам сары. 15. Мухамберды Дюсенбай, 18 жителей, кыстау Арам сары. 16. Сыздык Жайма, 16 жите-
лей, кыстау Кара-караган, жай-
ляу Аккудук. 17. Байтлеу Курман, 13 жите-
лей, кыстау Кара-караган, жай-
ляу Башан. 18. Бейсембай Омыртай, 16 жителей, кыстау Кара-караган. 19. Курбек Жаркымбай, 28 жи-
телей, кыстау Саржал. 20. Имагамбет Мергембай, 11 жителей, кыстау Тюльке шылкы-
бас. 21. Байтурсын Сармурза, 13 жителей, кыстау Несипбай. 22. Байдюсеи Дау, 22 жителя, кыстау Кюйк-жал. 23. Муса Корумбай, 16 жите-
лей, кыстау Кюйк-жал, жайляу Солтан бейт. Примечание: В перечне фамилий сохранена орфография первоис-
точника и возможны опечатки. Патриотам-летописцам своей фамилии могу представить допол-
нительные сведения на безвозме-
здной основе. Индустриальная Караганда. - 2009. - 22 сент. (? 112). - С. 6. 
Документ
Категория
Статьи
Просмотров
116
Размер файла
91 Кб
Теги
САРМАНТАЙ, АПАК БАЙЖАНОВ, Аксакалы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа