close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вебинар - Китайский вектор - Гонконг

код для вставкиСкачать
Приглашаем Вас на вебинар "Китайский вектор - Гонконг"
11 ȚȘ2012 16:00
ɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɜɟɛɢɧɚɪ ɢɬɚɣɫɤɢɣ ɜɟɤɬɨɪ -
ɨɧɝɤɨɧɝ"
ǵȈȟȈȚȤ ȉȐȏȕȍș ș DzȐȚȈȍȔ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȊȣȋȖȌț șȍȋȖȌȕȧ
ȔȖȎȍȚ ȒȈȎȌȣȑȕȖ ȒȈȒ șȌȍȓȈȚȤ ȉȐȏȕȍș ȕȈȐȉȖȓȍȍ
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣȔ ȘȈȉȖȚȈȧ ș ȋȖȕȒȖȕȋșȒȐȔȐ ȒȖȔȗȈȕȐȧȔȐ
țȏȕȈȑȚȍ ȕȈ ȟȈșȖȊȖȔ ȉȍșȗȓȈȚȕȖȔ ȊȍȉȐȕȈȘȍ
DzȐȚȈȑșȒȐȑ ȊȍȒȚȖȘ ǫȖȕȒȖȕȋ".
Ǫȣ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȖȚȊȍȚȣ ȕȈ ȊȖȗȘȖșȣ:
ǷȖȟȍȔț ȊȣȋȖȌȕȖ ȖȚȒȘȣȊȈȚȤ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Ȋ ǫȖȕȒȖȕȋȍ?
DzȈȒ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȚȤ ȘȈȉȖȚț ș DzȐȚȈȍȔ ȟȍȘȍȏ ȒȖȔȗȈȕȐȦ Ȋ ǫȖȕȒȖȕȋȍ?
DzȈȒ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȏȈȘȍȋȐșȚȘȐȘȖȊȈȚȤ ȋȖȕȒȖȕȋșȒȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ?
ȘȚȘ
ɟɦɢɧɚɪ ɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɫɩɟɯɚ ɢɬɚɣ!" ɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɤɨɪɨɬɤɢɟ ɫɪɨɤɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɨɜ ɫɨ
ɜɫɟɝɨ ɦɢɪɚɧɨ ɭɡɧɚɬɶɤɚɤɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɥɚɞɢɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɤɢɬɚɣɫɤɢɦɢ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢɧɚɱɢɧɚɸɳɢɟ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟ 26 ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨɫɟɬɹɬ ɫɟɦɢɧɚɪ ©ɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɫɩɟɯɚɢɬɚɣ!» ɜ ɚɪɶɤɨɜɟ.
Автор
market
Документ
Категория
Каталоги
Просмотров
44
Размер файла
138 Кб
Теги
Китайский вектор, гонконг, вебинар
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа