close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова,5 клас І сем(2012-2013)

код для вставкиСкачать
Українська мова 5 клас
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. -К.: Ірпінь: Перун, 2005. За програмою -3,5 год. на тиждень, 122 год.
За навчальним планом - 4 год. на тиждень,140 год.
10 год - резерв годин для використання на розсуд учителя
Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів .-К.:Педагогічна преса, 2005.
І семестр (16 тиж.)ІІ семестр (18 тиж.)Рік (34 тиж.)68 год.72 год.140 год.
Фронтальні види контрольних робіт
Форми контролю І семестр ІІ семестр ДатаДатаПеревірка мовної теми
(тестові завдання)41._________
2._________
3._________
4.41._________
2._________
3._________
4. Письмо: переказ11 Твір-1 Правопис: диктант11 Аудіювання-1 Читання мовчки1- Індивідуальні види контрольних робіт
Вид контролюДатаІ семеструсний твірдіалогІІ семеструсний переказчитання вголос РМ (28год)І семестр ІІ семестр 13 год.15 год.
ДатаРеалізація змістових ліній програмиПримітка К-ть
годКласМовнаМовленнєваСоціокультурнаДіяльнісна1. 1Вступ
Значення мови в житті суспільства. Українська мова - державна мова України.Рідна мова - материнська. Я - українець (українка). Родовід.Розуміти суспільну роль мови, усвідомлювати себе носієм національної мови; вміти словесно виразити своє розуміння.2. 1Відомості про мовлення
(28 год)
РМ №1 Загальне уявлення про спілкування і мовлення. Види
мовленнєвої діяльностіКультура мовлення - основа загальної культури людиниВолодіти всіма видами мовленнєвої діяльності.3. 1РМ №2 Мета спілкування і адресат мовлення; мовлення монологічне і діалогічне, усне й писемне; основні правила спілкуванняПравила ввічливості при спілкуванні. Мовленнєвий етикет українців.4. 1Повторення вивченого в початкових класах (9 год)
Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Краса рідного краю восени.Розпізнавати, правильно писати й використовувати вивчені в молодших класах частини мови.5. 1Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.
Велика буква і лапки в іменниках.Краса рідного краю восени.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх6. 1Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметниківКраса рідного краю восени.Розпізнавати, правильно писати й використовувати вивчені в молодших класах частини мови.7. 1Числівник. Займенник.Давнє минуле України.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх8. 1Дієслово. Не з дієсловами. Вимова і правопис -шся, -ться, у кінці дієслів.Традиційно шанобливе ставлення до старших в українських родинах.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх9. 1РМ № 3. Докладний
переказ тексту (усно).Давнє минуле України. Читати текст мовчки, ділити на абзаци, виділяти головне, складати план.10. 1Прислівник. Правопис вивчених прислівників. Роль вивчених частин мови в побудові речення і висловленні думки.Давнє минуле України.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх11. 1Прийменник. Сполучник. Написання прийменників з іншими частинами мови.Уживання прийменників та сполучників і, та, й, а, але для зв'язку слів у реченні.Допомога дітей батькам.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх12. 1Апостроф. М'який знак.Повага до праці і людей праці.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх13. 1Уживання вивчених частин мови як синонімів і антонімів, у прямому і переносному значенні.Дбайливе ставлення до природи - наш обов'язок.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх14. 1Контрольна робота № 1 з теми "Повторення вивченого в початкових класах" (тестування)Давнє минуле України.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх15. 1Аналіз контрольної роботи .
Поняття про текст
(7 год)
Текст і його ознаки. Тема, основна думка, мікротеми, абзаци. Тематичне речення в мікротемі.Любов до ближнього, милосердя. Сила людської доброти.Уявляти словесно описані предмети і явища; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічати і формулювати проблему в процесі навчання16. 1РМ №4 Тема й основна думка висловлювання; тема і мікротема. Ознайомлення з вимогами до мовленняЯк бути приємним співрозмовником.Уявляти словесно описані предмети і явища; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічати і формулювати проблему в процесі навчання17. 1РМ № 5 Усна і письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту.
Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення).Мовленнєвий етикет українців. Любов до ближнього.
Вираження пошани до людини через засоби української мови.Помічає красу в мовних явищах, явищах природи, в мистецтві, у вчинках і звершеннях людей; спроможний критично оцінювати свої вчинки.18. 1Мовні засоби зв'язку речень у тексті.Традиційно шанобливе ставлення до хліба.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх19. 1"Відоме" і "нове" у реченнях тексту Правила ввічливості при спілкуванні.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх20. 1Тексти різних типів - розповідь, опис, роздум (повторення)Правила ввічливості при спілкуванні.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальн. їх21. 1Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення (повторення і поглиблення). Правила поведінки на дорогах Спроможний критично оцінювати свої вчинки.22. 1
Характерні ознаки мовних стилівКультура і побут
населення
України.Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат23. 1РМ №6 Помилки у змісті й побудові висловлювання. Стилістична помилка (практично)..Захист природи - наша спіпьна справа.
Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх24. 1РМ № 7 Письмовий навчальний переказ за простим планом.Захист природи - наша спіпьна справа.Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат25. 1РМ №8 Контрольний письмовий докладний переказ за простим планомПошана до людини, ввічливість у ментальності українців.Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат
Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх26. 1Контрольна робота № 2 з теми "Поняття про текст" (тестування)РМ №9 Читання мовчкиАналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх27. 1Аналіз контрольної роботи. Відомості з синтаксису і пунктуації
(20 год)
Словосполучення.
(5 год)
Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне та залежне слово у словосполученні.Вплив краси природи на душу людини.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх28. 1РМ №10 Аналіз контрольного письмового докладного переказу.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх29. 1Культура мовлення і стилістика. Практичне засвоєння словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова; синоніміка словосполучень різної будови.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх30. 1Словосполучення лексичні та фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).Тонка спостережливість народу, його кмітливість, втілені в загадках, прислів'ях, приказках.Аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх31. 1Речення, його граматична основа . Речення з одним головним членом (заг.ознайомлення). Види речень за метою висловлювання (повторення). Окличні речення (повторення).
Правопис. Розділові знаки в кінці речень (повторення).Національна символіка.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх32. 1Другорядні члени речення (3 год)
Означення. Способи вираження означення різними частинами мови.
Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.Національна символіка.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх33. 1Додаток. Способи вираження додатка різними частинами мови.
Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.Краса і багатство рідного краю.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, узагальнювати їх34. 1 Обставина. Способи вираження обставин різними частинами мови.
Культура мовлення. Засвоєння складних випадків слововживання.Краса і багатство рідного краю.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності35. 1РМ № 11 Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису і розповідіНародні митці України.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності36. 1Речення з однорідними членами (7 год)
(без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами. Допомога батькам - обов'язок дітей.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності37. 1 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальню вальних словах у реченнях з однорідними членами.
Вплив краси природи на душу людини.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності38. 1Звертання.
Розділові знаки при звертанні (повторення).Повторення правил ввічливості.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності39. 1Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами."Чарівні" слова при спілкуванні.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності40. 1Розділові знаки при однорідних членах речення, звертаннях, вставних словах (закріплення)Народні оберегиАналізувати мовні поняття, явища, закономірності41. 1Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.Народні оберегиАналізувати мовні поняття, явища, закономірності42. 1Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з'єднані безсполучниковим зв'язком та сполучниками.Народні свята в УкраїніАналізувати мовні поняття, явища, закономірності43. 1Пряма мова. Діалог (5 год) Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Додержання правильної інтонації в реченнях із прямою мовою .Історія мого містаАналізувати мовні поняття, явища, закономірності44. 1Тире при діалозі. Додержання правильної інтонації в діалогах.Традиційна повага до старших в Україні.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності45. 1Синоніміка речень із прямою і непрямою мовою.Краса врятує світАналізувати мовні поняття, явища, закономірності46. 1РМ №12 Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної із життєвим досвідом учнівДавнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності47. 1Удосконалення вмінь складати повідомлення, що містять висловлювання відомих людей, крилаті вислови в ролі аргументів, брати участь у процесі обговорення певних проблем, у диспутахДавнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності48. 1Контрольна
робота № 3 з теми "Відомості з синтаксису і пунктуації" (тестування)Рослини в народній уявіАналізувати мовні поняття, явища, закономірності49. 1Аналіз контрольної роботи. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія(23год)
Звуки мови і звуки мовлення. (10 год)
Голосні та приголосні звуки. Приголосні тверді та м'які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ.Рослини в народній уявіАналізувати мовні поняття, явища, закономірності50. 1Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.Народні оберегиАналізувати мовні поняття, явища, закономірності51. 1Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Народні оберегиАналізувати мовні поняття, явища, закономірності52. 1Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів.Народні свята в УкраїніАналізувати мовні поняття, явища, закономірності53. 1Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.Народні свята в Україні
Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності54. 1Орфографічний словник.Орфограма (практично).
Основні правила переносу. Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] у коренях слівВплив краси природи на душу людини.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності55. 1Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.Вплив краси природи на душу людини.Аналізувати мовні поняття, явища, закономірності56. 1Культура мовлення. Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних. Використання логічного наголосу для виділення у вимові смислового навантаження. Засвоєння складних випадків слововживання.Давнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності57. 1РМ №13 Усний твір
Роль науки та освіти в житті людини і в суспільстві.Визначає мету власної пізнавальної діяльності; планує діяльність для досягнення мети; здійснює намічений план; оцінює одержаний результат58. 1Вимова приголосних звуків (13 год.)Покликання людиниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності59. 1Уподібнення приголосних звуків.Покликання людиниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності60. 1Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків.Покликання людиниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності61. 1Спрощення в групах приголосних. Давнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності62. 1Контрольний диктантДавнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності63. 1Аналіз контрольного диктанту.Спрощення в групах приголосних.Давнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності64. 1Контрольна робота № 4 з теми "Звуки мови і звуки мовлення"Історія мого містаАналізувати мовні поняття, явища, закономірності65. 1Аналіз контрольної роботи.Історія мого містаАналізувати мовні поняття, явища, закономірності66. 1Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]; [о], [е] з [і] у коренях слів.Давнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності67. 1Чергування[е] - [о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів.Давнє минуле УкраїниАналізувати мовні поняття, явища, закономірності
ІІ семестр
№ з/пК-ть год.ДатаМовнаМовленнєваСоціокультурнаДіяльнісна
Українська мова 5 клас
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. -К.: Ірпінь: Перун, 2005. За програмою -3,5 год. на тиждень, 122,5 год.
За навчальним планом - 4 год. на тиждень,140 год.
10 год - резерв годин для використання на розсуд учителя
Підручник:
Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів .-К.:Педагогічна преса, 2005.
КласІ семестр (17 тиж.)ІІ семестр (18 тиж.)Рік (35 тиж.)5-А67 год.5-Б66 год.Фронтальні види контрольних робіт:
Форми контролю І семестр ІІ семестр ДатаДата5-А5-Б5-А5-БПеревірка мовної теми
(тестові завдання)41 .22.09
2. 14.10
3. 24.11
4.22.1224.09
18.10
25.11
23.12
41. 2. 3. 4.
Письмо: переказ113.1014.101 твір-1 Правопис: диктант116.1220.121 Аудіювання-1 Читання мовчки106.1008.10-
Розвиток мовлення (РМ)І сем.ІІ сем.Рік121628
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 184
Размер файла
271 Кб
Теги
2012, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа