Скачать
HTML для интерации на вашу страничку:

Ширина: () Высота:

Адрес страницы документа на сервисе DocMe:
Адрес полноэкранного варианта:
Короткий адрес:
Українська мова, 7 клас (105 год, 3 год на тиждень) (4 год - резерв годин для використання на розсуд учителя) Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. -К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 176 с. Підручник: Пентилюк М.І. та ін. Рідна мова : Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:Освіта, 2007 Єрмоленко С.Я.,Сичова В.Т. Рідна мова: Підручник для 7 класу.-К.:Грамота, 2007 І семестр (16 тиж.) ІІ семестр (18 тиж.) Рік (34 тиж.) год. год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт: Форми контролю І семестр ІІ семестр Дата Дата Перевірка мовної теми(тестові завдання) 3 1. 2. 3. 3 1. 2. 3. Письмо: переказ 1 1 твір - 1 Правопис: диктант 1 1 Аудіювання - 1 Читання мовчки 1 - Індивідуальні види контрольних робіт Вид контролю Дата І семестр усний твір діалог ІІ семестр усний переказ читання вголос Розвиток мовлення (РМ) І сем. ІІ сем. Рік № п/п Дата К-ть годин Мовна змістова лінія Мовленнєва змістова лінія Соціокуль-турна змістова лінія Діяльнісна змістова лінія І семестр 1 2 1 1 1. Вступ ( 1 год) Мова - скарбниця духовності народу 2. РМ №1. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, загальні мовні засоби міжфразного зв'язку в тексті (практично) 1.Мова - скарбниця духовності народу 1. Мова - скарбниця духовності народу 1.Визначення мотивів і мети пізнавальної діяльності. 1Висловлювання своїх поглядів на предмет вивчення. Висновки на основі прочитаного. Повторення та узагальнення вивченого ( 4 год) 3 4 5 6 7 1 1 1 1 1 3. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 4. Частини мови 5. Вивчені групи орфограм 6. Тренувальні вправи 7. РМ № 2. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про стилі мовлення. Складання діалогу , який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з характеристикою людей. 3. Без рідної мови немас народу 4- 6. Я і українська мова 7. Людина і природа. 3. Правильне інтонування різних речень, свідоме вживання розділових знаків 4-6. Удоскона- лення уміння систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища 7. Визначати належність до певного стилю. Намагатися творити добро словом і ділом. Морфологія. Орфографія. Дієслово (20 год) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 9. Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення) 11. Неозначена форма (інфінітив) та особові форми 12. Доконаний і недоконаний види дієслова 13. Часи дієслова. Теперішній час 14. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі 15. Майбутній час 16. Дієслова І і II дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення) 17. Дієвідміню-вання дієслів теперішнього і майбутнього часу 18. Контрольна робота №1 з теми "Повторення. Дієслово" (тестування) 10. РМ № 3. Відомості про мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Складний план власного висловлювання (практично). Усний твір 8. Наші предки - слов'яни 9.Форму- вання української народності 10. Українська пісня 11.Відгомін минулого 12.Відгомін минулого 13-15.Наші предки - слов'яни. Письмові відомості про них, їх заняття, по-селення 17 - 17.Київ - місто Кия 8. Характеризува ти дієслово як частину мови. 9Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки 10. Докладно передавати зміст тексту, дотримуючись публіцистичного стилю. Вміти спланувати власне висловлювання. 11. Вільно застосовувати різні форми дієслів у писемному й усному мовленні 12. Удосконалю вати вміння доречно вживати види дієслів в усному і писемному мовленні 13 - 15. Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію 17-18. Удоскона- лення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати 18. Удоскона- лення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль Морфологія. Орфографія. Фонетика. Орфоепія. Дієслово (20 год/ 10 год) 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 20. Творення дієслів умовного способу 21. Творення дієслів наказового способу 22. Безособові дієслова 23. Способи творення дієслів 26. Правопис дієслів. Не з дієсловами 27. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів (повторення) 28. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і II дієвідмін (повторення) 29. Буква ь у дієсловах наказо-вого способу 30. Засвоєння дієслівних словосполучень з керованим залежним словом 32. Контрольна робота №2. Тестування. Читання мовчки розмовного тексту 24. РМ № 4. Відомості про мовлення. Різновиди читання. Ознайомлюваль-не читання (практично) 25. РМ № 5. Відомості про мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення Особливості побудови опису зовнішності людини 31. РМ № 6. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини 19. В океані рідного народу, відкривай духовні острови... 20-21. Визначні люди України 22. Рідна земле, вічна радість серця! 23.Кошовий Сірко 24-25.Хто багато читає, той багато знає (Н. тв) 26-27.Мо- ральні цінності 28-30. Я і українська мова 31.Зовнішня і внутрішня краса людини 32. Батьківщина 19.Самостійно здобувати знання: давати оцінку рівня знань інших і самооцінку 20-21. Удоскона лення уміння добирати аргументи для доведення власної думки 22.Порівнювати, систематизувати, конкретизувати 23. Робити висновки на основі спостережень 24-25. Вико ристовувати різні форми дієслів 26-27.Творити добро словом і ділом 28-30.Помічати й цінувати красу в мовних явищах, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності 31. Докладно переказувати почуте або прочитане, поєднуючи типи мовлення 32.Сприймати адекватно мовчки прочитаний текст Дієприкметник (12год) 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. 50. 51. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 34. Активні та пасивні дієприкметники 35. Творення активних і пасивних діє -прикметників теперішнього і минулого часу 38. Дієприкмет- никовий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника) 39. Відокрем лення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника) 40. Безособові дієслівні форми на -но, -то 41. Правопис голосних у закінченнях дієприкметник ків 42. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметник ків 43. Написання -н- у дієприкмет никах та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження 44. НЕ з дієприкметниками 45. НЕ з дієприкметниками (тренувальні вправи) 46. Контроль ний диктант. 47. Аналіз контрольного диктанту. Тренувальні вправи 48. Контрольна робота № 3 . Тестування 49. Аналіз контрольної роботи. 51. Побудова речень з дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень з дієприкметниковими зворотами. 36. РМ № 7. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини 37. РМ № 8. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини 40. Аналіз письмового переказу 50.РМ № 9. Створення власних висловлювань. 33. Вісники старовини 34-35. Чумацтво як явище суспільного життя 36-37. Шевченко - художник 38-39. Промисли українців 40-41. Декоратив-но-ужиткове мистецтво 42-43. Декоратив-но-ужиткове мистецтво 44.Народні музичні інструменти 45-46.Краса рідного краю 33.Розрізняти й використовувати в мовленні дієприкметники, визначати їх ознаки, синтаксичну роль 34-35. Перено сити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію. Утворювати дієприкметники 36-37. Докладно переказувати почуте, поєднуючи типи мовлення. Грамотно писати 38-39.Правиль- но будувати речення з дісприкметнико- вими зворотами 39. Правильно будувати речення з дісприкметнико- вими зворотами 40.Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати 41.Грамотно писати 42-43. Удоскона лення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища 44.Удоскона лення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію 45-46.Удоскона лення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію 47. Удоскона- лення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль
  • Дата публикации: 21 Октябрь 2012
  • Владелец: garkusha_olga
  • Просмотров: 3831

Українська мова, 7 клас Ісем (2012-2013)

Обратить внимание администрации на недопустимое содержимое документа


Другие публикации владельца