close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Українська мова, 8 клас І сем(2012-2013)

код для вставкиСкачать
 Українська мова
8 клас (70 год, 2 год на тиждень)
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. -К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 176 с. Підручник:
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2008.
І семестр (16 тиж.)ІІ семестр (18 тиж.)Рік (34 тиж.)год. год.70 год.Фронтальні види контрольних робіт:
Форми контролю І семестр ІІ семестр ДатаДатаПеревірка мовної теми (тестові завдання)21)____
2)____23)____
4)____ Письмо: переказ11)12) твір11)12) Правопис: диктант11)12) Аудіювання-1 Читання мовчки11)-
Індивідуальні види контрольних робіт(виставл.без дати)
Форма контролюК-ть годДата провед. І семестрДіалог11. Усний твір12. ІІ семестр Усний переказ13. Читання вголос14. Розвиток мовлення (РМ)І сем.ІІ сем.Рік101525
№
п/пДата
Мовна змістова лінія
Мовленнєва змістова лінія
Соціокультур-на змістова лініяДіяльнісна змістова лініяПрим.
І семестр 1
11. Вступ (1 год) Мова - най- важливіший засіб спілкування, пізнання і впливу1.Мова - найажливіший засіб спілку- вання, пізнання і впливу1. Удоскона-
лення вміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ПУНКТУАЦІЯ(2 год)2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
3. Словосполу-
чення й речення; члени речення (у тому числі однорідні); звертання; вставні слова. Просте і складне речення
4. Пряма мова й діалог
6. Правопис. Розділові знаки у простому і складному реченнях, а також у реченнях з однорідними членами, звертаннями, вставними словами, прямою мовою, при діалозі2. РМ № 1. Відомості про мовлення. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі й типи мовлення. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично)
5. РМ № 2. Навчальне аудіювання. Створення власних висловлювань. Складання діалогу відповідно до ситуації спілкування, пов'язаної з життєвим досвідом учнів. Підготовка до контрольної здачі діалогів
2.Мова - най- важливіший засіб спілку- вання, пізнання і впливу, єднання гро-
мадян України в самобутню культурну спільноту
3. Українська мова - велике духовне надбання нашого народу
4. Роль народних традицій, вірувань у формуванні світогляду українців
5. А в серці тільки ти,
єдиний мій, коханий рідний краю!
6.Роль народних традицій у формуванні світогляду українців
2.Удосконалення робити висновки на основі спосте-
режень
3.Удосконалення вміння порівнювати, системати-
зувати, уза- гальнювати, конкретизувати мовні явища
5.Удоскона-
лення вміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати
5.Удосконалення вміння помічати й
цінувати красу у творах
мистецтва
6.Удосконалення вміння робити висновки на основі спостережень
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Й РЕЧЕННЯ (4 год)7
8
9
10
111
1
1
1
1
7. Словосполу-
чення і речення. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння нових слів і фразеоло-
гізмів та крилатих висловів
8. Словосполу-
чення. Будова і види словоспо-
лучень за способа
ми вираження головного слова 10. Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Правопис. Розділові знаки в кінці речення (повторення)
11. Контрольна робота № 1 "Повторення. Словосполучення й речення" (тестування). 9. РМ № 3. Відомості про мовлення. Особливості побудови опису місцевості. Стислий усний переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
11. РМ № 4 Читання мовчки публіцистичного тексту
7-8.Роль народних традицій, вірувань у формуванні світогляду українців
9. Архітектур-
ні скарби України
10. Я - кровинка твоя, Україно
11.Пам'ятник Богдану
Хмельницькому
7-8.
Удосконалення вміння робити при-
пущення щодо
розв'язання певної проблеми
9Удосконалення вміння
помічати красу у
творах
мистецтва, у
вчинках
людей і ре-
зультатах їхньої
діяльності
10.Удосконалення моделювати
мовні та
позамовні поняття, явища, закономірності
11. Удоскона-
лення вміння аналізувати, систематизу-вати, оцінювати; здійснювати самоконтроль ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ (10 год)12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12. Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок. Способи вираження підмета
13. Простий і складений (іменний і дієслівний) присудок
14. Правопис. Тире між підметом і присудком
15. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення)
17. Прикладка як різновид означення
18. Правопис. Написання непоширених прикладок через дефіс. 19.Прикладки, що беруться в лапки
20. Види обставин (за значенням)
21. Порівняльний зворот
22. Правопис. Виділення порівняльних зворотів комами
16. РМ № 5. Контрольний письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі
17. РМ № 6 Аналіз контрольного переказу
23. РМ № 7. Особливості побудови опису пам'яток історії й культури. Усний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в науковому стилі
12-13.Роль, християнської моралі у формуванні світогляду українців
14. Я - України! 15. Роль фольклор
ної творчості у формуванні
світогляду
українців
16.Визначні люди України
17-18. Роль релігії у формуванні світогляду
українців
19-22.Роль міфології
у формуванні світогляду
українців
22. Краса українства, що виражається
в рукотворній
красі
12-13.Удоскона-
лення вміння
уявляти сло-
весно описа-
ні предмети і
явища, фанта-зувати на
основі
сприйнятого
14.Удоскона-
лення вміння добирати аргументи для доведення власної думки
15.Удосконалення вміння
помічати красу у явищах
природи
16.Удоскона-
лення вміння
докладно пере- казувати почуте, поєднуючи типи мовлення.
Грамотно писати
Роздум над
проблемою ролі видатних
особистостей
19-22.Удоскона-
лення вміння
спростовувати
хибні припущення і твердження
23.Удоскона-
лення вміння
планувати
діяльність для
досягнення мети, розподіляючи її на епапи ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ (7 год)24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
1
1
1
1
1
1
1
124. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові)
25. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (неозначено-особові, безособові)
27. Контрольний диктант 29. Контрольна робота № 2 "Просте речення. Двоскладне речення. Односкладні речення" (тест.)
30. Аналіз контрольної роботи . Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні)
32. Односкладні речення як частини складного речення. Повні й неповні речення
26. РМ № 8. Усний твір-опис пам'яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі
28. РМ № 9. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста), пам'яток історії й культури в художньому стилі на основі особистих спостережень і вражень
31. РМ № 10. Аналіз контрольного твору-опису місцевості (вулиці, села, міста), пам'яток історії і культури
24-25.Роль художньої літератури у формуванні світогляду українців
26.Внесок українців у світову культуру
27-28. Збагачення української культури духовними скарбами інших народів
29.Архітектурні скарби України
30-31. Визначні люди України
32. Я і мистецтво
24-25.Удоскона-лення вміння
планувати
діяльність для
досягнення мети, розподіляючи її на епапи
26.Удосконалення вміння
оцінювати
проміжні і кінцеві резуль-
тати пізнаваль-
ної діяльності,
робити
відповідні корективи
26-27.Удоскона-
лення вміння
аналізувати
мовні явища, робити висновки
29.Удоскона-
лення вміння
переносити
раніше
засвоєні
знання і вміння в нову
ситуацію
30.Грамотно
писати
30.Удоскона-
лення вміння систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль
32.Удоскона-
лення вміння
аналізувати
мовні явища, робити висновки Речення з однорідними членами (10 год)33
341
133.Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком)
34.Речення з кількома рядами однорідних членів
33-34 Я і мистецтвоУдоскона-
лення вміння
оцінювати
проміжні і кінцеві резуль-
тати пізнаваль-
ної діяльності, робити
відповідні корективи
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
4 563
Размер файла
112 Кб
Теги
2012, 2013
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа