close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування уроків української мови ,11 клас

код для вставкиСкачать
 Українська мова. 11 клас
(35 год, 1 год на тиждень)
Мовна змістова лінія -15 год Мовленнєва змістова лінія - 20 год
Складено за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021) Українська мова. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, А.В. Нікітіна. - К.: Грамота, 2011. Фронтальні види контрольних робіт Індивідуальні види контролю
ІІІІ семестрУсний твір1Перевірка мовної теми* 21)___
2)23)___
4)Діалог1Письмо: переказ11ІІ семестрУсний переказ1 твір1-Читання вголосУ 10-11 кл.не проводитьсяПравопис:диктант**11Аудіювання*-1Читання мовчки*1- І семестр
Тема урокуКількість
годДата1ВСТУП (1 год). Українська мова у світі. Українська діаспора1
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ (9 год)
2Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми 13КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ (3 год)
РМ №1. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення - важлива передумова ефективної комунікації14Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень15РМ №2 Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом. Усний переказ тексту на професійну тематику із творчим завданням16Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.
Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз17Контрольна робота №1. Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту та стилістики(тест).
РМ №3 Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.18РМ №4 Письмовий стислий переказ із творчим завданням.19Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз.110
ДіалогСпособи цитування.
РМ №5 Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.111Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв'язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні.112РМ №6 Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.113
Усний твір РМ №7 Усний твір за однією із запропонованих тем.114Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв'язку речень у тексті. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення. Основні види переробки тексту115Контрольний диктант116 Контрольна робота №2. Поглиблення й систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту та стилістики(тест).
РМ №8Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.117 РМ №9 Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації. Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.1
ІІ семестр
Тема урокуКількість
годинДата ОРФОГРАФІЧНО-ПУГКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ ( 4 год)
18 Удосконалення правописної грамотності.119ЗМ. Твір на морально-етичну тему.120 Правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм.221ЗМ. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу.
Звіт про виконану роботу.122 Правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих пунктограм.123Тематичне оцінювання №3.
ЗМ. Контроль аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.124 Основи риторики (5 год.).
ЗМ. Риторика як наука й мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості. 125 ЗМ. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж. 126 ЗМ. Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу.127, 28ЗМ. Письмовий переказ із творчим завданням.229ЗМ. Вибір теми, цільова установка, характеристика аудиторії, добір матеріалу, його систематизація, відбір аргументів, виклад теми, контроль і корекція виступу, аналіз власної діяльності і поведінки аудиторії. 130ЗМ. Виступ на семінарах, зборах, конференціях.131ЗМ. Конспект публічного виступу.
Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.132ЗМ. Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.133Тематичне оцінювання №4. Контрольний диктант.
ЗМ. Контроль читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Визначення пізнавальної цінності прочитаного.134ЗМ. Стаття. 135 Повторення в кінці року (1 год.).1
Орієнтовний календарно-тематичний план
Українська мова. 11 клас
Академічний рівень
(70 год, 2 год на тиждень)
Мовна змістова лінія - 40 год , мовленнєва змістова лінія - 24 год
(6 год - резерв годин для використання на розсуд учителя)
І семестр
Тема урокуКількість
годинДата1Повторення вивченого в 10 класі.
Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.12ЗМ. Види запису почутого: докладний запис, конспект. Читання мовчки текстів монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.13Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.1
Стилістика мови. Культура мовлення.
Морфологічні засоби стилістики (9 год.).
4Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.15ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).16Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.17Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми.
Написання складних прикметників.18ЗМ. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани.19Займенники й контекст. Правопис займенників
ЗМ. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.110,11ЗМ. Ділові папери. Офіційний лист.
Лист електронною поштою і по мобільною телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті.212ЗМ. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень.113ЗМ. Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.
Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.114,15ЗМ. Стислий переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).216Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.117Не і ні з різними частинами мови.118ТКР № 1. Тест (Морфологічні засоби стилістики).
ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення.1
Стилістика простих речень (7 год.).
19Види простих речень і їх відтінки значень.
ЗМ. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.120,21ЗМ. Реферат на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.
Бібліографія.222ЗМ. Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.123ЗМ. Синоніміка означено-особових і безособових речень.124ЗМ. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.125ЗМ. Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів. Інверсія замість прямого порядку слів.126ЗМ. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.
Пунктограми у простому реченні.127ЗМ. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.128ТКР № 2. Тест (Стилістика простих речень). Контрольний диктант.129ЗМ. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).
Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.1
Стилістика складних речень (8 год.).
30Смислові відношення між частинами складних речень. 131,32КЗМ. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).233ЗМ. Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.
Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі.1
ІІ семестр
Тема урокуКількість
годинДата34ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.135ЗМ. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.136ЗМ. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.137ЗМ. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з'єднують складні сполучникові речення.138ЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).139.40Пунктограми в складному реченні.2
Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення (3 год.).
41Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості. Пунктограми при прямій мові та діалозі.142ЗМ. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.143,44ЗМ. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення. 245ЗМ. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування по телефону.
Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.146ТКР № 3. Тест (Стилістика складних речень. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення).
ЗМ. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. 147,48ЗМ. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.2
Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення (3 год.).
49Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні. 150Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.151ЗМ. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).152,53ЗМ. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення), основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам'яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).2
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови (8 год.).
54Лексикологія і фразеологія.155,56КЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).257Морфологічна будова слова.158Написання слів з найуживанішими орфограмами.159Частини мови.160Слово, словосполучення. речення.161Просте речення. Члени речення. Складне речення.
Система розділових знаків.162Текст, його будова.163ТКР № 4. Тест (Стилістика мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови). Контрольний диктант.164ЗМ. Ділові папери. Доручення. Розписка.165-70На розсуд учителя6
Орієнтовний календарно-тематичний план
Українська мова. 11 клас
Профільний рівень
(140 год, 4 год на тиждень)
Мовна змістова лінія - 78 год , мовленнєва змістова лінія - 62 год
І семестр
Тема урокуКіль
кість годДатаВступ. Мова, індивід, суспільство (4 год)1Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем.
Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. 12Українська мова в контексті української культури. Українська мова в "діалозі культур". Відображення в сучасній українській мові культури інших народів.13Українська мова у світі. Українська діаспора.14ЗМ. Усний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).15Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ.
Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їх праці.16,7З.М. Система функціональних стилів сучасної української мови (3 год.) Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування).
Стилі мовлення: розмовний, науковий, офiційно-діловий, художній, публіцистичний, конфесійний, епістолярний та їх підстилі і жанри. Зміст і структура текстів кожного із стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.28З.М. Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна). Комунікативні якості мовлення та їхні основні ознаки. Стилістична норма і стилістична помилка.1Лінгвістична риторика (8 год)9Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності.110, 11ЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).212Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос. Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи.113Поняття про сучасний риторичний текст.114З.М. Публіцистичний стиль (14 год.). Сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі.115Інвенція. Диспозиція. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Різні види аргументації.116Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам'ятовування промов.117, 18Акція. Риторична техніка.
Аналіз власної промови, релаксація.219Еристика як мистецтво суперечки.1З історії риторики (4 год)20Міфологія красномовства. Риторика Давньої Греції. Видатні оратори Давньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен.121Риторика Аристотеля. Риторика Давнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства.122Вітчизняна риторика. Мовотворчість І.Вишенського, Г.Сковороди, Ф.Прокоповича. Риторика в Києво-Могилянській академії. Розвиток риторичних традицій в Україні. 123Тематичне оцінювання № 1. ЗМ. Аудіювання зразків ораторського мистецтва.124ЗМ. Усний детальний переказ тексту публіцистичного стилю1Основи ораторського мистецтва (8 год)25Види красномовства.
Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, наукового-популярне, навчальне).126, 27ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу (12 год.). Добір матеріалу, його систематизація. Складання бібліографії. Робота із джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу: докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план.228, 29ЗМ. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).
Доповідь для участі в лінгвістичній конференції. 230ЗМ. Ділові папери. Протокол (складний).131ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність. Відповідність змісту викладу.132Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу.133, 34ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Вимоги до культури мовлення. Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по пам'яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, відповіді на запитання, ведення полеміки).
Аналіз мовних засобів щодо адекватності мети висловлювання, відповідності типу, стилю, жанру мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.235, 36ЗМ. Офіційно-діловий стиль (14 год.). Основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення.
Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості.237ЗМ. Структура офіційно-ділових текстів різних жанрів.138ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами.139ЗМ. Лінгвістичний аналіз текстів офіційно-ділового стилю.
Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.140Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси.141,
42ЗМ. Конфесійний стиль (2 год.), сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах. Переклади Євангелія. Псалми Т. Шевченка.
Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов'янізми - мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів.243ЗМ. Ділові папери. Автобіографія. Резюме.144ЗМ. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови.
Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна й неофіційна розмова).145ЗМ. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта).146ЗМ. Ділові папери. Заява. Характеристика.
147ЗМ. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру.
Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру (переглядове, ознайомлювальне, вивчальне, ознайомлювально-вивчальне, ознайомлювально-реферативне). Визначення пізнавальної цінності прочитаного.148Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо). 149, 50ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Техніка мовлення. Тональність виступу. 251ЗМ. Тези, конспект публічного виступу.152Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика. Практична риторика.153, 54КЗМ. Стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.255Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.156ЗМ. Аналіз контрольного переказу.157ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо).158Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог.
Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна.159Тематичне оцінювання № 2. Контрольний диктант.160ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру.
Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.161, 62ЗМ. Діалог-полеміка, дiалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору. "Круглий стіл". Прес-конференція.263ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність. 164ЗМ. Техніка підготовки ораторського виступу. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Основні прийоми запам'ятовування тексту ораторської промови.1
ІІ семестр
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису та пунктуації (24 год.) Синтаксис української мови (16 год.) і пунктуація (8 год.)
65Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів, зв′язків, засобів вираження синтаксичного зв′язку.166Словосполучення як основна одиниця синтаксису.
Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв′язку у словосполученні. Словосполучення поширені і непоширені, повні та неповні. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях. 167ЗМ. Ділові папери. Довіреність. Розписка.
168Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця.
Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції. Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.169, 70ЗМ. Письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.271Складні випадки координації підмета і присудка.
Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.172Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.
173ЗМ. Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.
174-76Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Синтаксичний аналіз. Пунктуаційні норми. Пунктограми у кінці речення, у простому реченні.377ЗМ. Епістолярний стиль (2 год). Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту. Українська епістолярна спадщина - невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника.178Звертання, його роль у вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування, місце в реченні, способи вираження. Національний колорит синтаксичних структур - паремійних висловлювань. Побажальні формули. 179, 80Пунктограми в простому та складному реченні.281ЗМ. Епістолярний етикет - невід′ємна складова української мовленнєвої культури. Електронне листування. 182ЗМ. Ділові папери. Діловий лист. Офіційний лист.
183Складні і багатокомпонентні речення.
Особливості структури та семантики сполучникових складносурядних та складнопідрядних і безсполучникових, багатокомпонентних речень. Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень.184Пунктограми в складному реченні.285, 86Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз.287Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація у складному реченні з різними типами зв'язку. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники; 188Тематичне оцінювання № 3. 189, 90Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Пунктограми в реченнях з прямою мовою291Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення в тексті.192ЗМ. Художній стиль (15 год.): призначення, сфера використання і поширення, основні ознаки. Естетична функція мови у художньому творі. Індивідуально-авторський стиль письменника. Монолог у художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог. 193Інтонування речень з прямою мовою, діалогом. Цитування. Пунктограми в текстах з діалогом.194, 95ЗМ. Стислий переказ текстів художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.).296Текст. Синтаксис і стилістика тексту. Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Абзац як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв'язку в тексті.197ЗМ. Аналіз тексту художнього твору (прозового, віршованого).198Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс.199ЗМ. Публіцистичний стиль (14 год), сфера його використання, призначення, основні ознаки. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості публіцистичного стилю. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю: нарис, замітка, репортаж, інтерв′ю, стаття, кореспонденція, рецензія. Презентація, реклама. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю.1100ЗМ. Стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.
1101Тематичне оцінювання № 4.1
Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей
з основних розділів науки про мову ( 30 год.)
Фонетика, орфоепія, орфографія української мови
102Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних.1103Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. 1104Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.1105Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Складні випадки вживання м'якого знака, апострофа.1106,
107Написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та скорочення слів.2 Лексикологія і фразеологія української мови
108,
109Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів. 2110ЗМ. Джерела багатства і виразності українського мовлення. Синонімія як засіб художньої виразності. Особливості синтаксису художнього тексту.1111Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.
1112ЗМ. Реферат на професійну тему. 1113ЗМ. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Аудіювання текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації з метою підготовки до виступу, дискусії, полеміки на професійну тематику.1114,
115Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.
Тематичне оцінювання № 5.2
Морфеміка, словотвір, морфологія української мови
116Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Рід і число іменників, їх стилістичні властивості. Відмінювання іменників.
Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв. Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.1117ЗМ. Портретний нарис у публіцистичному стилі.
1118Основні способи творення дієслів, прислівників. Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.1119, 120Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.
2121, 122Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа.2123ЗМ. Ділові папери. Оголошення. Індивідуальний звіт.
1124Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників.1125, 126КЗМ. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.2127, 128Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.2129ЗМ. Аналіз контрольного переказу.1130Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники.
Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань.1131ЗМ. Ділові папери. Акт.1132Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.1133Тематичне оцінювання № 6. Контрольний диктант. 1
Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація
134Типи підрядного зв'язку у словосполученні.1135Складня випадки перекладу словосполучень з російської мови українською.1136Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв'язки.1137Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.1138Просте ускладнене речення.1139Складне речення з різними видами синтаксичного зв'язку.1140Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф.1
Склала Ольга Черненко, методист НМЦ української мови і літератури
ІППО КУ імені Бориса Грінченка
.
2
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
15 312
Размер файла
326 Кб
Теги
українська, мова, календарне, планування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа