close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урочистості привітання верховного архиєпископа кардинала йосифа...

код для вставкиСкачать
7 2 0 5 , іьтн Ave
ТАКОМА PARK MO 20012
CB ОБОДА J f e SYOBODA
УКРАЇНСЬКИЙ
РІК LXXV
И 'Г
""'
-
.
Ч. 116.
1
ЩОДЕННИК
Д Ж Е Р З І С И Т І і Н Ю И О Р К , Ч Е Т В Е Р , 20-го Ч Е Р В Н Я 1968
UKRAINIAN
Ц Е Н Т І В 1 0 LLNTS
JERSEY C1TY a n d N E W YORK.
О Д Н У
THURSDAY, JUNE 20, 1968
Редакція і Адасіністрація
-evoboda", 81-83 Grand 8t
Теплу City N.J 07808
484-023'
484-080.
ґШСоюау: 485-8740
Таж. а Ню Иорку:
ВАгсІу 7-4125
УНОоюзу: ВАгсІу 7-5887
No. 116.
VOL.
LXXV
УРОЧИСТОСТІ ПРИВІТАННЯ ВЕРХОВНОГО
АРХИЄПИСКОПА КАРДИНАЛА ЙОСИФА В ТОРОНТІ
КОРОТКІ
ВІСТІ
-
ВЕНЕСУЕЛЬСЬКИМ МІІІІСТЕР ОБОРОНИ
Рамон
Фльоренсіо Гомез повідомив, що' совєтський буксирний КОрабель „Громовой" плив по венесуельських тсриторіяльНлх водах, і тому сдиннй підводний човен Венесуелі затрнм а в його та привів до порту Пуерто Кабелльо. СССР npo–
тестує проти цього. Протест вислано з амбасади СССР у
Вашингтоні. Президент Венесуелі Леоні дістав звіт в цін
справі івід слідчої комісії фльотя і мас вирішити, що зробнти з совстськнм кораблем, який незаконно плавас по венесуельськнх водах. Представник СССР заявив, що „Ґромовой" помилково дістався на венесуельські води. Він перепросив за це уряд Венесуелі 18-го червня „Громовой"
відплив до Панами.
К О Л И Ш Н І Й П Р Е З И Д Е Н Т Л П З Е Н Г А В Е Р видужує
Л серцевові атаки, на яку він був занедужав вночі з суботи
н а неділю, минулого тижня. Айзенгавер занедужав, коли
проходжувався в шпиталі. Спочатку болі були дуже сильнЦ а л е він не втратиг був притомностн. Електрокардіограм,
студіювання крони пацієнта та ІНШІ обсервації свідчать про
те, щ о д е б у л а серцева атака, і то більша. На щастя немає
жодного паралічу. Найнебезпечніші перші дні після ат а к н . Паціснт добре реагує на ліки. Він мав вже 4 nonc–
редні.серцеві атаки та ще інші недуги. Пацієнт мас 77 років. Лікарі не знають, коли паціснт зможе залишити шлнтал”ь Волтера Ріда. Якби не нова атака, то він мав вийти
з і шпиталю цього тижня.
'
ПРОФЕСОР ЕКОНОМІСТ УНІВЕРСИТЕТУ в Ст. Луїсі, Мізурі, Моррей Вайденбавм, зізнаючн в Сенатській
Лротитрестовій Комісії, твердив, що контракторн від оборонних замовлень мають більші прибутки як від приватних фірм. Він сказав, що оборонні контракторн заключуЮТЬ оборонні договори за нижчі суми, як за приватні ззмовлеігая, а л е в дійсності вони мають більші прибутки від
військових замовлень, бо при їх продукції користуються
урядовим влаштуванням, професор Вайденбавм пропонує
більшу конкуренцію прн. робленні контрактів на оборону.
Д е я к і оборонні контракторн мають 20-відсоткові прибутки
від, оборонних замовлень, але є й такі, які мають втрати.
^ БРИТІИСЬКА ПАЛАТА Л О Р Д І В ВІДКИНУЛА 193
голосами проти 184 рішення уряду проголосити повну торгоавльиу,бльокаду проти Родезії, згідно з рішенням Об'сднашіх Надій. Попереднього дня нижча палата бритійсь'
,ЯОЗВЕСЕЛІМІП
Торонто. ..Перейняті
недолею вигнані з бідного
Краю люди вераз забувають
про Божі
заповіти. Воші,
пройняті своїм горем, думають про нинішній день і не
завжди приготовляються до
завтрішнього, кращого. Але
Святе Письмо пригадує: ВоЗВесеЛІМСЯ Н И Н І ! . . " —
ГОВО-
рив Архипастир Української
Католицької Церкви, її Bep–
ховний Архнспископ Кярдинал Иосиф Сліпий під час
проповіді на закінчення соборної архисрейської Святої
Літургії, яку він відправив
на величезній, вкритій масами народу площі Вистави
в Торонті в неділю,
16-го
червня. І про це
біблійне
„Возвеселімся нині" говорило того дня все: тисячі й тисячі народу. — поліція початково оцінювала цю масу
на 60 до 80 тисяч, а місцеві
англомовн^газетн подали на
40 до 50 тисяч — усміхнені
і радісні обличчя цих людей,
ІНШІ"
ли літаками й іншими засооамн публічної комунікації.
Площа поступово з я п о в т ф
валася морем голів а впорядникн „Падали з ніг", щоб
кожному дати найкраще м.сце, що б безлічі лрерізних де
легатів та
репрезентантів
причіпній стяжку з портретом Архипастиря. Різні кольори стрічок — сині, зеле^
ні, червоні — мали своє значення і призначення на відповідне місце. А на перед!
площі, під могутнім архітех'
турним склепінням усе було
приготоване для великої містерії Безкровної Жертзи няшого Спасителя: посередині
вкритий обрусамн
великий
стіл, що мав правити за npe–
стіл, побіч менший столиків
Найсвятішнми
Дарами, afe
престолом та по боках ВІДповідні підвищення і на найвищому з них дубовий троа
д л я Первоієрарха. Голосині
ки на площі ввесь час подавалн відповідні
інструкпД
Перший золотий tunoz Торонто
- ііерхоєному
Архиєпиекопові
Кардиналові
ЇЙосифоеі
Торовто. (І. К.). — В понеділок 17 червня ц. p. Bep–
ховннй Архиєпнскоп КарДИнал Иосиф Сліпий складав
офіційні відвідини МІСЬКІЇ ' і
лержавно
провінційннл:
властям, при чому ті віднідинн відбувались з урочнстим перемоніялом, передбачешім тільки для ВНВДОСТОЙВІШИХ Г( СТСЙ.
Вже задовго перед год. 11
перед пол. поважний гурт
видатних українських громадяв і представників преси
зібрався в прегарному новому палаці Міської ради. Посадник Торонта В. Денісон
о ч і к ^ а в Архиєрея, прибраний в офіційні відзнаки свого високого становища. Він
дочіпив до них ще відзнаку
з візерунком Верховного Архнєпископа та спеціяльну
стрічку, видані з нагоди
приїзду Архисрея, та інфориувався додатково в д-ра М.
Кушпетн, голови Єпархіяльної Ради українців католнків, про жнтгя й терпіння на
засланні та останні роки И""го Блаяіества у Римі. внявивши прн цьому непогане
знання українських справ.
Офіційне привітання відбулося на найвищій плятформі палацу. У товаристві Bep–
ховного Архнопнскопа прибули Преосв. Єпископ Ізндор Борецький,
секретар
Кардинала о. д-р монс. Марусин, о. ген. вікарій В. Фі-
незрівняний у к р а їнський , а ж в к і н ц і подано ЯайголрВг
церковний обряд, чудові ук- нішу: Первоієрарх в почотГ
раїнські співи і українські Владик і священиків вступав
одяги на дівчатах і жінках, на Площу.
Захвилювалось 1
навіть замурзані лиця на- людське море, десятки тисяч
певно рано чистенько поми- голів звернулись в той бік,
тих і зодягнених у вишивані звідки мав надійти
Довгосороченята двох чотироліт- жданий. Впорядники не маніх козаків, що вихопились лн труду, щоб серед тієї ба^
з-під опіки своєї матері та гатотисячної маси прочистинамагались піднести важку ти стежку д л я процесії: сьоперегороду,
п і 0 замикала годні
великий і радісний'
вступ НІ площу д л я постою день і всі були подивугідво
,tfme по тих руках Оили, а не цілували
авт. Т а к о ж і природа слів- послушні і покірні.
А на
прашовада.тал^і свого боку другому кінці площі на про
H Лицарі К о л н ш б а л і е м л у ж в и ш і і сенеральній І ^ і ' ї ; Єл л 'Р Б - Липоький, о.
причинилася"^яо „Возвесе- mдрелгголу, цоказ'алнсЯ , д е р - уніформі
п
Щ І Ж І Г - О Г У Ш Й Ш І , аікар.'Й'ШШШШ
торонтонськш
' c a a p – Ш - ' П , Хомин, секретар ЄпиШЇ
"ук^аШЬі
ші'і^рУїГЧИ^Ьпрапори, д д щі0
л
v йкіігцї Мі-'Ь!дййпіеМя ^о;
,.мил сестри.,і ,мрнахи,,дальше
Ь р ^ ( ^ ^ в И т п л н ' ' т а ' уставііраїнські католицькі 1 о. Ісус Го.мез, еспанець з роВладнюі північяоамерикан- ду. капеляни о. д-р Роман
ського континенту. Преосвя- j Даниляк. канцлер, о. І. Сн"” ДИПЛОМАТИ
ГОВСЗДЩїГО
БДЬОКУ ВИІГШДИ
щенніші: Ніл Саварнн. ІЗН- РОТИНСЬКЯЙ та о. М. Берко.
з ' з а л і під чаеіприйняггТя : в Целлінгу" у честь президента
ців Канади д-р Осип Бойко
дор Борецький. Андрей Ро- секретар Преосв. Ізидора і
Танзаніт Джуліюс”а Ньорере, коли комуно - китайський
І Ін. ' '
:
борецький.
Поснф ПІМОН- другий церемонімайстер.
прем'єр Чу Е н - л а й н а з в а в ЗОД,і, СССР.державами ,,атомоПісля короткої промови
ДЮК, Ярослав Ґабро, еіезарх '
вого ко'лбнія-лізму". З залі вийшли голови дипломатичних
посадника — К а р д и н а л
представництв в Комуністичному Китаї
Совотського Соли всі вділ До його кабінеюзу, Польщі. Східньої Німеччини, Мадярщннн. Болгарії,
ту, в якому Верховний Арстягались руки, щоб бодай
Чекоеловаччннн і Монголії.
хнепископ підписався у кнндіткнутись
а
р
х
нєрейських
ФРАНЦУЗЬКІ КОМУНІСТИ З А П Е В Н Я Ю Т Ь , що возі достоіїннх гостей. Тоді пошат,
а
Верховний
Apxunac–
ЧИ — великі патріоти і їх кандидати виступають на перед- божницької імперії.
садник Денісон заявив, що
тир ступав повільно з цілим
виборчих вічах 8 трикольоровими прапорцями. Де-ґоллісоце перший раз він передає
походом, і лагідною, ледвн
TH ведуть передвиборчу кампанію. показуючи всюди
Достойному Гостеві новий
В очікуванні Великого
помітною
усмішкою
на
угрілка я недавніх заворушень у Парижі: вид барикадів,
золотий ключ до міста ТорукаСоборна А р х и є рейська стах. благословлячи
червоних і чорних прапорів та роз'юшених студентів приронта, прнчеплецнй До дереБожественна Літургія
холюс голоси виборців кандидатам До Ґ о л л я . Але палку Служба Б о ж а була запові- ми приявннх, що ут могли для словаків Преосв. Mnxaft–
в'яної таблиці з відповідним
виборчу кампяйію ведуть також центрові і ліві не-комуніс- джена на чод. 11-ту перед оправдано вважатись за ре- ло Руснак і екзарх пнтсбурв історії записано, шо св пам'лтковнм написом. З 4ej)презентантів
усього
великополуднем,
але
уже.
мабуть,
тичиі кандидати. Вибори відбудуться 23 і ЗО ц.р. Йдеться
ської дісцезії для карпатсь- Володимир Великий, бажа- гн Верховний Архнспископ
від самого рана на велнчез- го українського народу.
про вибір 487 членів французького папляменту.
ких русинів Прсосп. Стефан ючн охрестити Україну, вн- передав посадникові ТоронПроцесія
підходила
до Коціско. За ними на підвн- слав послів до багатьох хрн- та від Папи Павла v l і від
МІЖ ДВОМА ЧАСТИНАМИ П О Д І Л Е Н О Г О В С Т Н А - ну площу Внстави невпинкраїн і опісля. себе моли лі на пам'ятку.
МУ Б А Ч И Л И американські літаки та перехопили радарні ннм струмнком плилн люди: престолу, по боках на шю- щеннях зайняли місця ла- стнянськнх
споруди — багато гелікоптерів с е в р с ь к о г о виробу. Це (автобусами з далеких сторін, щі перед престолом уставн- тинські Владики з торонтон- вислухавши їх звітів. прнйПісля виходу з кабінету
- Архнспископ
вперше північно - в'єтнамські комуністи почали корнсту- автомобілями з ближчих та лнсь прапоіюносці з npano– ськнм архнєпископом ВПре-,няв східній, грецький обряд, посадника
рами,
перед
ними
два
ряди
осв. Пококом на чолі, а да-1 Go він йому найбільше подо- цікаво розглядав низку обватнея гелікоптерами.
На Передмісті Сайґону 120 воя- таксівками ЧИ Й пішки ті, що
парадні льше монсіньнорн. прелати. І ґЯтсінчлння ип rrrm ' - м ї ' І оязів ,т ужини посадника.
Ків В'етконту склали зброю і піддалися.
і мешкають у місті чи приїха- зодягнених у свої
Оглядинами того нового паіацу закінчились ті відвіднли Під час них можна було записати один малий ці:авии епізод. Коли фотографи й кіновви оператор oon–
пнлн на хвилину Архисрея
яскравими св:тлами — він
звернувся з болячою усмішкою до Тороитонського пссадника і заявив по-англійськн: ..Я досвідчнв те саме у
в'язниці..." Треба знати, що
наш Архнсрнй перевів 17 р о
ків на каторзі — ніколи не
згадує про ті часи й нз любить про них говорити...
Верховного Архнспископа
вшановують в парляменіі
О год. 1-ій в понеділок 17
червня заїхала при оф:ці'-іній екскорті моторкада перед величавий будинок nap–
ілменту й уряді' провінції
Онтеріо.
Під непрнявність в Торонп прем'єра Д ж а н а П. Робартса - Верховного Apxu–
спнекопа прийняв 3 офіЦІйннмн відвідинами
n^^JOfj
бернатор Ірл Ров. Після то-.
і Верховний Архиєпнскоп
перейшов із своїм почотом
на ґалерію парламенту, зарезервовану для почесних
гостей. Коли він тільки засів посередині галери —
розпочалось засідання nap–^
ляменту. Н а вступі провінційний міністер соціальних
справ Іван flpeNmo зголоенв
спікерові Фр^баяА Л4ЄКІні0іш
ІЦссові. ЩО і в г и і р л л ^ ^ т і
знаходиться
вийняткрвіїй
Гість, духовий ^jaep^^^Ha–
дікських у к р а ї н ц і і всіхУрраїнців у діяспорі ^ ' f ^ l u x ,
Голова Української j Католнцької Церкви, колишній
довголітній ,в'язень ,срвстеьких кацетів на двлекій 1 іцвночі, чудом врятований, BS2Pховний Архнспископ і Kap–
дпнал ИосіиЬ Сліпий, який
уперше прибув з Рому ВІДВІдатн Канаду і її українських
громадян. Міністер Яремко
відчитав короткий барвистий
життєпис Архисрея та про(їіакінчення на стггр. 3-ій)
Дальші
ЗвІЛОМЛвННЯ З
урочистостей вілві,ТНн Br,–
ртовного Артигпископа
і
Кардинала Посифа в Торонтх, зокрема про ЮвіЛОйний бенкет у 1WH'',TU
лок та авдігнци, читайте
в черговому
числі
,.faC'
Соди".
Ш Л Ч А С СОБОРНОЇ А Р Х И С Р Е Й С Ь К О Ї СВЯТОЇ Л І Т У Р Г І Ї Н А В И С Т А В О В т П Л О Щ І В ТОРОНТІ З У Ч А С Т Ю В Е Р Х О В Н О Г О А Р Х И Є П И С К О П А К А Р Д И Н А Л А ПОСИФА, МИТРОПОЛИТТВ М А К С И М А
МАЛЮКА І АМБРОЗІЯ С Е Ш Ш І Н П А , ЮСИ УКРАЇНСЬКИХ КАТОЛИЦЬКИХ ЄПИСКОПІВ К А Н А Д И І ЗСА ТА ДЕСЯТОК ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ ОБИДВОХ КРАНІ.
ГЕР-
;
СВОБОДА, ЧБТГВЕг^ Щ о г Ч ^ В Н Я " Ї 9 б 8
Mux, Килнмннй
СВОБ
шшSVOBOBA
ПРО ДАЛЕКИХ БРАТІВ
Леся Лисяк
'
:rttu.–.
t'-А
„SOS
и
„Ню Порк Тайме" з' 14 батьків погрожують ,,внкиЦе був чистий припадок, закрито тим. ОДрв п о л о
червня опублікував повідом^ ненням у ЄОВвТВ.''4 t
POUNDED 1893
Не знаємо, чи могли б ми що Марта почула дзвінок ном. Вона почалаЛийлнтися,
лення'свОго кореспондента з
Z'kralnian newspaper published daily except Sundays, Mondays
Куритиба. — Кілька років нак останні від розмов від- Будапешту, що Янош Кадар інтервеніювати через СКВУ телефону. Вона прала б1лиз- щоб Микола не відкрив у цій
Д: holidays (Saturday A Mondav bsues combined) by the Ukram–
lan National Аяв'п, inc. at 81-83" Grand S t , Jersey City. N.J. 07308 тому .чільнонова проти кому- мовились. Ось на такій ие- ,,з широко розпростертиага або УККА безпосередньо до ну у пивниці, де телефону хвилині очей і щоб також не
навпаністичяа демонстрація в Сан певній точці покищо все в .обіймами вітав урядову деле- урядів Польщі, Чехо - Сло- з другого поверху не чути. догадався, та стало”сл
pecond Class Postage paid at the Post Office of Jersey City, N.J.
гацію з Чехо - Словаччини, ваччини, Югославії та Руму- Але тому, що вона забула ки - він . бачив?1''вА повів
Accepted for mailing at special rate of postage provided for by Павло фактично перерішила Бразилії „замерзло".
иа чолі з А. Дубчеком", з нії в спнаві покращання в кухні на столі синьку, пі- очима за тим бІли^”щь?леіснування уряду
Section 1130 of Act of October 3, 1917 - authorized July 31, 9118. дальше
В чому ж суть справи ?
яким прибув також Василь прааного стану українських шла до мешкання. Г власне жало на візку. До ^іЛрттщх
Жвона
Гуларта,
який
почав
На
жаль,
доводиться
noro–
Subscription Rates: One year J12.00; six months 56.25; three
Біляк - „керівник партії меншин у тих країнах. Це тоді почула оте вперте, на- очей
почали г" Тиснутися
tnonths 13725. Jersey City 8c Foreign Rates: One year S14.00; six заводити у Бразилії кому- дитися з Ласердою, що ні
стирливе
дренчання.
справа
політиків.
Проте,
ясСловаччини".
„Ню
Иорк
сльози,
але
вона" звала, що
Jnoaths 17.5Q; three months (4.00. For UNA members monthly 65c. ніам. Після тієї демонстрації попередній
уряд Kacrt ІС
Коли Марта підняла слу- їй не вільно зап”іийеати,' їй
вже легко було війеькови- Бранко, ні теперішній Коста Тайме" виразно зазначив, не, як Божий день, щосьмнP.O. Box 346
Jersey City. N.J. 07303 кам провести безкровну реє Сілва не спромоглися роз- іЦо В. Біляк прибув туди ше коли від датшш-спроти хавку," жіночий голос запи- навіть не вільно" врадити
х
волюцію і поставити на чолі в'язати жадної пекучої д ія для переговорів у зв'язку із приходить до ЗУАДК лист з тав, чи вона 0 жінкою Мико- свого перелЯку,'сВвгЬ страшпрохаюіям
про
одяг,
то
на
скаргами
700
000
угорців,
ого
неспокою.
уфФ
ли
Л.
Марта
дещо
здпвовакраїни маршала Кастело Бразилії проблеми. Ласердл
І ьраз із сусіДнвої onepa–
Бранко. Військовики відчу- не раз вимагав від обох npt– які живуть на території Сло- такого листа не смісмо не на відповіла: так. Тоді теі,Русекіи патріотизм"
проти виявів дати позитивної відповіді. А лефоністка п р о м о вила: ційної залі дон!сс4і:дІймаюлн. що народ, зокрема робіт- зидентів, щоб добровільна вдччини націоналізму. листів приходить ДО ФІЛЯ- „Ваш чоловік у нашій лікар- чий дитячий зоиійті ДнтяНегідна та людина, яка не любить свого народу, своєї ництво - проти комунізму. ВІДІЙШЛИ З і СВОЇХ С Т а Н О В ! ! : : словацького
„Деякі провідники угорської дельфії немало, і не лише ні. Негайно приїздіть".
4Hit голос Лебедів' - у муці:
Рідної Землі. Але негідна й та, в якої така природна люЛасерда
зорганізував
був
Новий режим легко опаСов вироджується у фашизм гітлерівського типу
Марта враз здеревіла, не- „Мамо, мамь, ,оШ”вболить,
званий
„Широкий меншости поставили гострі від дітей - сиріт. У цьому пннував неозору Бразилію. Та так
цнмогн, щоб тій меншині на- танні ваша мовчанка не момамо, болить!'" ісііл : Марта
Цікава полеміка на тему патріотизму вже ловгий час не встиг він гаразд осістися, Фронт", до якого залучив дали більше прав і привіле- же бути нічим оправдана. MOB ОН ї ї П Р И Г О Л О М Ш И В НСС- похилилася над '-.Чййовіком,
подіватій упар. В наступних
триває між двома московськими журналами. Журнал ,,Mo– як почалися в правлячій навіть своїх ворогів -— ко-,ці".
ЗУАДК потребує свіжих секундах її облила хвил.ч ніби бажаючи ЗаОТюнити йолодая Гвардня" провадить безоглядну пропаганду на ко- верхівці чвари. Спочатку лшігаіх президентів Кубі'н
фондів,
щоб
у
згаданих
краго від того ' вронивливого
Ьнсть російського націоналізму - шовінізму: все російське відламувались від наставле- ка та Гуллрта. „Широкий і . Зрозуміла річ, Василь Бі- їнах дати нашим бі)атам жахливої гарячі, а відтік дитячого ридання'. .Тоді -зйот- найкраще, всі' сзтгові?відкряття зробили росіяни, включ- ного революцією уряду цн- Фронт" ставив СВОІІІ завдан- ляк, хоча й українського ро- щось більше, ніж самі гро- пройшов по її тілі струмінь ву підійшла медичная сестра,
fto з тим, що ггонмїтввна балалайка - це нібито один із вільні особи, а Далі пішли -н иям — усунути від верхов- ду - не буде переговорюва- ші — нашу увагу і любов пронизливого холоду. Вона поправила щось біля, anapa–
ніяк не могла схопити шалснайкращих музичних інструментів світу. Журнал цей ви-деякі впливові ВІЙСЬКОВИКИ, ної влади військову x;ii!:v н в Угорщині про іншу ве- до тих, що потребують.
ної метушні думок, які напи- та з киснем і нібн.іЛимохоходить у Москві. А за кілька вулиць від нього виходить що вирішально опричннн- Проте, уряд розв'язав брга- лику національну меншину
раля одна на одну в паніч- дом сказала: rfTailt збираінший журнал, під назвою ,,Юность", який стоїть більше лись до перемоги революції. нізацію, а Ласерду факти ч- в Чехо - Словаччині, понад
Л. Полтава
ному страху. Всі думки крн- ються оперуватк--1оіси!ятнлІт.
на позиціях так званого комунізму, бодай не пропагує Особливо вразив населення но позбавив можливости вн- 100 000 українців. Не пише
чали нараз: ,,ІЦо трапилося, нього хлопчика^-”^Він зараз
ступати.
Пояснеяр
де
тим.
про них І київська підневеликодержавного російського шовінізму ,Юность" впс- розрив між урядом І КОЛИШзаспокоїться". Гдедавді, за
що Миколі трапилося?!"
естада що, мовляв, існує .офіційна вільна преса. Лише де-не-де
тупас за ,.інтернадіоналізм", хоч також, звичайно, ,,на нім губернатором
Правда.
Мартин
чоловік хвилину стало -,тЦХо. .Але
русеком язнкс". У ч. 2-му цісї московської „Юности" кри- Ґуанабара, Карлосом Ласер- опозиційна партія МДБ (допроскочили в , .Радянській
речі, дуже немічна' — і цьо- Україні" з травня ц. р. найуже кілька днів не почував Мартине тіло rWft– довго
гнк В. Воронов виступив із статтею ,,Заклиначі духів", у дою.
го
досить.
За
короткий
чаг
себе добре, але. мій Ти Бо-тремтіло я к ' у ликрманці.
якій відверто скритикував ,,Молодую Гвардпю" за npona–
Карлос Ласерда накрес- по тій забороні сталася де- коротші згадки про українПо якомусь часі т^ Марта
ясс хто із старших, перевтоWB
у
Чехо
Словаччині,
з
гувалня великоросійського націонал - шовінізму
лив велику програму ре- монстрація а Сан Пап.;
ШІ
ЦІНІМ
млених людей -почуває себе навмисне не дивидася на
форм і визначив шляхи для отож, критика, уряду від с а н нагоди „Днів УССР" у тій
Та доки „на вершинах", у столиці імперії сперечають- досягнення цього. Він слудобре? Вранці Микола скар- годинник, вона тне, хотіла
країні. Ні про кількість укся два еовстські журнали, в той же час в Україні й інших шно вказував, що збройно перейшла до діла. Т^аїнців, ні про обставини їх- Велика, наукова, праця іс- жнпся, що погано спав і що знати, як довго ,ЗДг пре тр.ннеросійських республіках любов до свого народу комуніс- розгромити комунізм - це ” Комуністи скористалися з н”ього життя ,аиі про їхні вн- тррика .- дослідника,, члена щось давить його у грудях. вас - її ноги сдарвгли,так,
тнчна московська партія проголосила найбільшим і най- ЩЄ НЄ ВСЄ, ПОТРІБНО ЙОГ0-ДО- двох нещасливих потягнеіп, могн та аспірації не знас'або АН УССР С. Внсрцькогр, Цс могла бути простуда, міг Що вона захита^аля й троважчим злочином. Боротися проти ,.будь-яких проявів науряду: встановлення ,Mtni– майже нічого не знас укра- про написи -' графіті на сті- бути... і Марта' -тремтячою хи не впала. Хтрс4-^з шлцціоналізму" закликають всі постанови, всі газети, радіо конати в економіці, в куль- мальних платень дая Ьобіт- Інський ' народ.
Кордони нах храму св. .Софії в Києві, рукою накрутила число те- тальної прнслуп^ подав їй
в охороні ЗДОтощо. До проявів „українського націоналізму", здасться. турі й освіті,
лефояу сусідкії. Намагалася стільця. Тоді ч Маріа відвяv
ииків і оплати за найчання ,:країн соціялізму" замкнені вийшла у виданні „Наукової
ров'я.
В Ю
зарахували в Києві навіть тисячолітній Собор св. Софії, бо
для украйпгів. Тим часом Думки"... російськсця М9 Р - говорити сгіокійпо, але су- жилася запитатц.! м:еднчну
студентів.
Починаючи
від
І от у травні цього року в
на ,,науковій конференції" в середині Червня говорили про
президента ВраИко, уряд-ви тгрсзйдбнт^ЗУАДК д-р Воло- під назвою. „Древнє.,-- руст сідка зразу' догадалася, про сестру, як Довго-^лут донього, як про . . . вияв „спільного духа трьох слов'яясь- н а й б і д ьшому індустрі- значас кожного ' року для діїійі^'ТГалаН у'недавній роз- ские надписи, Софии Кл5вдс- що Йдеться", і сказала і І,Я звола:ть-, залнщвтася; ,,Діро
1
яльному центрі .Південної
ких народів" . . .
і?овї згадував. Йро необхід- крй".. .Газета „Культурв W зараз завезу вас'до лікарні '. мене. - можете Д-ціяу ніч,
Америки, Сан Павло, відбу- робітництва' мінімальні плат ність економічної допомоги Життя" інформувала, що "Вояк їхали' іЯ'ь'оТо двад- — почула, відоовідьч пг. У
Великодержавний російський „Імператор" під маркою лася демонстрація, Цього ні, що за них годі вижиті; і”моральної підтримки укра- „основну частину настінних цять хвилин ,але Марті ви- відділі наглих, випаД,ків не,,комунізму" різко виступає проти „китайського націо- разу ніби традиційна, свят- Відносно ж студентів, то оп інцям у Чехо - Словаччині написів храму - музею вия- давалін^я, що так довго мо- мас обмежень, тзбуЧбпо роду.
налізму", бо червоний Китай домагається від Москви кова, з нагоди Дня Праці. лату за навчання встанон - та і в інших сателітних краї- вив автор книги після pec– же "тривати тільки вічність. Тут ніхто не зяас,^що пацідавно відібраних у нього земель, проти любовн не-росій- Губернатор естада Абреу лено ніби з тим розрахун- яах, звідки надходять і вад- таврації фресковоцго жявопи- Марта з трудом висіла з ав- ентові може трв^ивтися, за
ських народів до своїх країн, але сам обернув російський Содре з офіційних супрово- ом, щоб Діти бідних родин Чодять до ЗУАДК ЛИСТИ- су в 1951-1963 роках.'Почи- та, з трудом волікла нога- пару хвилин". ,-. . ; , , . .
патріотизм у найгіршого тилу лзодоненависннцькнй шо- дом навіть вийшов прпвіта- не мали змоги здобувати прохання.
наючи з 1959 року, він, мн по блискучій підлозі
тн демонстрантів з урядової високої освіти.
вінізм.
грунтовно обстежуючи стінн шпитального Чоридору. Свотрибуни. Та тільки промовив
Уряд Кастело Бранко, а
собору, видаляючи рештки го чоловіка вона знайшла у
він перші слова, як з різних за ним Коста є Сілва жшпаклівки та олійного жи- підвалі, у відділі наглих вн-ісць загукали: „Не треба!" спромоглися
впорядкувати
вопису минулого століття падків. Микола напівлежав,
Губернатор намагався провк
Оофіт лікар,
довжнти. промову, але зняиКИІВРМТОГ.
ДУ6
-(вишніів^
- лграч послухав пульс, дав укол в
ся такий галас, що годі бужилу передраменн. Марта
фііі^лкіі
стсеукивдягкняжвя
ло щось розібрати, Демонсхотіла
його щось спитати,
ЧІсів: і ЧОСІН!Ї ковнпннщі! пв
трація, яка переважно, склавиткам и мярь Грізжі мяодії,ечі ле але побоялася, що її чоловік
далася зі студентів та Р0бітіиітфшомутзидя,юИ" жсублі-і почує, і це може бути для
ИбУ''
ковано" їх тільки 98 (репгга нього недобре. Вона стояла
ну йоИетіЛс) каміння;' kxirtr
мала б бути надрукована в мовчки, і тільки пильно
демонстранти gaxtutUkck "за"
наступних виданнях). Факт вдивлялася у Мнколнне обличчя. Він знову заплющив
видання такої наукової пра- очі!
УІРАІНСЬЖНЙ щоденник
ГРІЗНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
БРАЗИЛІЙСЬКОМУ УРЯДОВІ
и к и А і л ; АЛ Л А Н У
Червоний
і
кві він і jfifyj! осфідрфя,цфХпщ
ретривали критичні хвнлини, вже не намагаючись
впливати на демонстрацію,
яка тривала до пізнього вечора.
Абреу Содре загально вважається опозиційно наставленим До Уряду, але венлу
свого становища вія на демонстрації виступив як наЙвищий урядовий репрезентант. Отож зТв те, що призначалося для уряду. Згодом
окремі міністри, зокрема
ВІЙСЬКОВИЙ, В ЗВ'ЯЗКУ З ЛОДІ-
ямн в Сан Павло, прилюдно
визнали, що „становище в
країні Дуже загрозливе".
Була ще урядова спроба
„вступити в діялог" з бунтівливими студентами, од-
JОдеса^:
ьявлястьоя .B;ftepsam полова
аий) repoii:cf ^олвавлівюди?
Пйзіяиа .аосгівмієф.'лскізіпсьт
Йде,відіодиоїі перемоги До-ЙГг
шої, мов на прогуляаді. З'являються чекісти, про.роботу
яких ми так нічого А- не дізналнсь: вони буруп, вигоЦІ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ КИІВСЬ"
лошуватн загальники, сло ча газета промовчує. Причнва, за якими важко;прочитана
подивугідного
явища
тн щось справді значне. Зукриється в тому, що Москва
стрінемось ми у ,.,фірьмі з
намагається і далі представпрямолінійними,. шарлоішиляти світові і народам СССР
ми контрреволюціонерами, онібито княжий період Украперетковнми бая^итами ївс^х
їни — Київська Рл”сь -Ч- це
мастей. t t знайомлячись з утакож історія Росії. Видаїгня
сім цим, мимоволі, думаєш:
такої праці чужою мовою,
За якийсь чдс із сусідньої заради. чого створювався
без опублікування її рідною : кімнати двос чоловіків у 6Іфільм?" Рецен?іефгчие дас
мовою українського народу, лих хвартуха,х' вивезли на
відповіді, бо не" .дає. на те
:
о образою Для України і но- візку щось щільно загорну
права, а вона проста; коли
вим проявом нацнстсько-шо- те у біле простирало. Марту
спотворювати і с t o ! p и ч н у
віиіewчноггг-pooiifebfwro poe– знову охопило здеревіння.
правду, тоді мистецтво, не МОг у л у в СССР.
(л.н.) Вона догадалася, ' що саме
же бути переконливим, '
нин зі своєю жінкою і сн- кн від залізничної стації дгі а після того передати керів-' Пізніше Я довідався, що др жінки, с представ- Переконавшись, що ми безном-підростком, як і багато свого села, що було на від-ннцтво колгоспом" МІСЦІ6ВИМ із Москви прийшов таємний никами областн, їдемо до ва- партійні, бо не м^лр 'при сонаказ ужити всіх заходів, шого села. Якщо ви захо- бі зброї, він охоче,відповідав
інших, вже спухли з голоду далі 7-8 кілометрів від Лю-працівникам.
і
Іван БЬсцький
День був гарний. Золотис- щоб українського населення чете передати голову до су- на наші питання, ^ Додавав
далекою
і чекали смерти. Але через бара. Втомлений
деякий час вони стали по- дорогою, під гарячим про- то-зелені'поля жита і пше- вимерло з голоду якнайбіль- ду, то ми будемо вашими свої поради і розмовір дещо
правлятися, придбали коня мінням сонця, він спинився ннці хвилювались, як мор- ше. Бо Москва хотіла мати свідками.
про Вшцнкусн.' '- 1
(Спогади у 35-ту річницю гало,т,)- в Україні)
і почали їздити на базар до На кінцевій глухій вулиці, з СЬКІ ХВИЛІ. КОЛОССЯ ВИСОКО- Україну без українців.
Здивована жінка з вдячДо революції' .^ЇІЛ року
Почувши стукіт коліс, з ністю мовчки поглянула на Вищикусп було, багатим і
сусіднього міста. Цим вони якої вже видно було його" го жита було вже наповневикликали на себе підозрія- рідне село.
не м'яким зерном. Трудно жита виглянули дві поста- нас і стала повільно підво- національно свідомим укра1
ЛЛі
чі
її
її
м
л
и
;
ня у сусідів.
Несподівано к а з у с тріч було повірити, що на цій ба- ті: одна — стара жінка, а дитись на ноги.
їнським селом. Т^пер,ту^ це
(і)
Одного разу сусіди поба- вийШов чоловік, запросив до гатій землі вмирає з голоду Друга — дівчинка років на
Голова позбирав розснпа- було вже ні одної ДСОРОВИ, ні
За розпорядженням Він- нічого не помагало: пальці чили на вулиці незнайомого своєї хати відпочити і nepe– а відвічний господар — ук-15. Голова вистрілив угору ні колоски, кинув їх на во- собаки, ні кота: г - ^ ' я о ї л и
иицького обласного земель- хлопця заклякли, він пова- підростка, років на 12, якого кусити, але з умовою, що ряїнський селянин.
і наказав їм підійти. Дівчи- за, і ми мовчки поїхали далі. голодні селяни. Майже четного управління, на початку лився непритомний, але хлі- міщанин запросив до своєї червоноарміець напише йоМи їхали мовчки з невесе- иа випустила з рук нарвані
верта частина ' населення
Єело Вшцнкусн
червня 1933 року мене і бини не відпускав. На нас хати. Тому, що підросток му листа, бо він. мовляв, ма- лнмя думками Нараз голо- колоски .і швидко повернула
вже вимерла з голрду:
двох молодих практикантів це справило дуже гнітюче довгий час з хати не повер- лограмотний. Червоноармі- ву. колгоспу зняв свою руш- в жито, а перелякана жінка
Воно лежало в долині,
— Голова сільраді і ґодовислано на тимчасову пра- враження
тався, повідомлено міліцію, сць радо погодився. Коли нидю з плечей і став пильно стояла, бо була, Набуть, та- оточеній масивами колгосп^ ва колгоспу - ^у^і'^ліода,
цю в деякі села Любарськояка знайшла вже порізане він почав писати листа, roc– нриднвлятнен вперед. Я за- ка знесилена, що ледве ру- них ланів. На тих ланах на — сказав нам цей,-'чоловце.
іо району.
тіло хлопчика та кості ще подар хати сокирою розбнп піттав. чому він так заяепо- халась.
певній віддалі одна від одної - Вони керують в^(ми enpa–
Л юдоідство
коівся.
? У районовом^' центрі —
трьох осіб, закопаних під йому голову.
Голова підбіг до неї і, ла- побудовані були високі дере- вами. До місцевігх')іерівнпмісті Любарі нам треба було
Біля райвиконкому, де підлогою в коморі. Злочнн: — Сільські паразити, як ючись несамовитою MOCKOB– в'яні вежі, з яких вартові ків, навіть п а р т и ^ е , во^н
одержати на картки хліб нам пришилося переночува- ці — чоловік і жінка — зму- По дорозі до села Вищикусп сарана, можуть знищити ці ською лайкою, почав її бити пильнували, щоб голодуючі не мають ніякого'довір'я.
для службовців. Біля про- ти, ми побачили натовп лю- шені були виявити ВСІ ПОлани, якщо над ними не бу- ногою в живіт. Вона впала. селяни не зривали колосків — Чого ж ви сидите в цій
дуктової крамниці лежали, д?й коло великого будинку. дробиці своїх жахливих злоНа другий день ми одер- де нагляду, — відповів го- Я зіскочив з воза, підбіг до ще не дозрілого жита.
домовині? Утікадм, клеорн
нього і крикнув:
Біля найближчої вежі го- очі глядять, може7"д^сь врясиділи й стояли голодні, Ц? була районова в'язниця. чинів.
жали від райвиконкому вка- лова колгоспу.
1
- Але якби з цього вро- — Товаришу голово, ви не лова колгоспу встав з воза тустесь! - п о р а ї й в ^ йоопухлі підлітки і благали з якої через залізні грати визівкн всім трьом прибути до
хліба. Але на них ніхто не глядалн виснажені, оброслі
Доля червоноарміііїш
села Вищикус, кілометрів 17 жаю віддати 4-5 гектарів масте права бити беззахис- і пішов до вартового, щоб мічник.
v1.
во;юссям в'язні. Тут ми довіселянам, то можна було б ної хворої жінки! Ви іґнору- запитати його прізвище: він
звертав уваги.
від Любара.
— Куди втікати^, Й. сусідНесподівано один із тих далпсь, що тих людей заареОсобливо трагічним був
Ми їхали підводою разом врятувати Ьс від голодової сте закони совстського пра- мав бути покараний за не- ніх селах ніхто нда не врявосуддя!
догляд. Ми з візником пої- тус, бо всі (жлянци^пухнутг
хлопців підбіг до дверей штозано за те, що забили випадок з одним червоноар- з головою колгоспу, від яко- смерти, - зауважив я .
Голова поглянув зі злістю хали до сільради.
крамниці і мовчки вхопив місцевого міщаяина-людої- мійцем. Після трирічної вій- го довідались, що райпарт- Ви не знаєте постанов
від голоду. Та и " д а . ї ^ ї д і і
Тут ми зустріли малень- села нікому не даютьГдозвоі
обома руками хлібину в од- да. Подробиці цісї справа ськової служби в армії на ком доручив йому перевести партії 1 уряду, коли гоиори- на мене і замовк!
ної жінки'. Вона почала від- були такі:
Сибіру, вМі, високнй; вдоро- збиральну кампанію, обмо- те такі дарвиці! — сердито „--Ми, - п а з у ю ч и на кого,дуже рухливого і roaip– лу
двох своїх колег, — сказав я лнвого чоловіка років на 40.
штовхувати його і бити. Але Був час, коли цей міща- вий, ішов через Любар піш- лот врожаю і здачу збіжжя, відповів голова.
(Далі буде)
9fZ
ГОЛОД В УКРАЇНІ
СВЯТОЧМШВ
це
КОНЦЕРТ
Формально на програмках Українців :КптолЯнів TopoH–
називався v „Стяточняй тонської Єпарсш. cxfnjgfcabao
відкрив Саято, вітазочя НЯЙдосіойнішого Гостя, ПерноІєрарха втг^яй п. Вівев-ВіД-Управи міста, мініЬтер Яремно
від ітровівзіїиного ураду, діючий ааад^гпяик' ltpeje'epa
Пол ГеліЄр (іфеЛСІ^АЛ^ХЯІ
головою Президії УкраїяськОго Національного Оо”сД'
нання п. BlnJaKOM) відїфеДерального уряду. ,пі^ДсТЯ8ЛЄннй колиишім; міністром; і
тепер послом Йяханлом Ora–
ром лідер кОйее^ватйВнЬ? опозицї^ Р о б е ^ Олафізг^ та
rvHepaльиия секреїіар Тїтіс^ядії Секретаріяі^
(^^Увого
Конгресу Вільних Украпшів
Микола. ПлавнЛ^; Представ ники КАвадн^Оятеріоі i–;To– j
ронта вітали ^ р я о в к о г о 'Ao–;
хиєпйснопа. ajk яа^вя^овнї - j
шого р е п р ^ ^ а в т а і с м й в о л ФРАЇТИШГГ Ш Д Ч А С СОБОРНОЇ А Р Х И Є Р Е И С Ь К О Ї СВЯТОЇ Л І Т У Р П Ї Н А В И С Т А В О В Ш п л о щ і
В ТОРОНТІ В Н Е Д І Л Ю 16-ГО Ч Е Р В Н Я .
найвищих, ідеалія украічсь кого народу, йото стр^днвцПерший
.ІО.ІОДІІІІ
ІІ,ІІОГ,
твя і й о г о змагань' і а 4 b r o хотіли замокігутн. Чи може свосі юноі сили. І осі Ви
при цій нагоді дали свідонепереадожностй.: в о й н , Вн- бути сумнів, що цс с поба(Закінчення
зі crop. 1-сЛі
цтни, що Ви свідомі ІОвЦ
слойлюваля . иніївтці . trj^n– жання усього народу?!
хвилі
і
відповідальности енв включннн ного в 0фщш- раїяську національну групу
знаяня для українців 'К^”^г
Промова Архипастиря.
за майбутнє.
і її заслуги для заі'ального
ди, що Дали свій ведякий
Одна Ваша пані. вілні- ннЙ протокол. Приявні ПО- розпитку і адвигу Канади.
вклад в розбудову'та поступ
Після промови Митрополидуючи мене в Римі, дуже сли затвердили це траднційВерховному АрхНспИскопрохала, щоб м
приїхав, ним звичаим
вдаряючи ricdi і його почотві показУ"
зворушений до глибини ду
т і Блаженніший Верховний бо ,.иаш нарід в Канаді ДОЛОНЯМИ В CDOJ столи. Спі- вали все найцікавіше в латакий добрий, такий rrp– кер (голова) парламенту Ф. лаці Онтерського парляме'нАрхиспископ.
дечний". Признаюся, що я Мекінтош Кесс подякував ту.
отак з жартівливою усмі- міністрові Яремкові .ча інСкрізь, де появлялася ввВнсокодостойна і Дорога
шкою сказав, що ..Ви себе формацію та ствердив, що сока постать Архнсрея в йрг
,
Громадо!
може перехвалюєте".
Та Верховний Єпископ с .,ва- го білііі капелавці, з сивою
Один, здагться
грецьНа ДІЛІ Я бачу, що її c:io– жаним гостем". Кардинал з бородаю і архиерейським
іяій чи римських^ філософ
ва ще далеко-далеко
'"
цікавістю прислухувався я- хрестом — люди схопііЮВаЬказив; що кожна людина
досягали
того рівня, на ктісь час звичайним парля- лися
іі окружали
його.
іще призначену
пебку кіякий Ви тут сьогодні під- мевтарним нарадам з харак Зі^штою, всі мешканці' ТоЛікібть слів і якщо вона
неслися.
теристичннми для канадій - І (хінта були вже добре поінЬс виговорить, мусить
Мої Дорогі!
Нехай ті
Умирлтй. Я не думаю, що
ського - од:днченоію від 1 формовані про приїзд укр.вхвилини,
які ми
спільно
І Ваишм бажанням — та
Брнтанії
парляментарнз-! їнського Архнсрея, бо всі
провели,
остануть
нсзии моїм ще - г, щоби кінму звичаями, після чого він ' тиронтонські газети, радіо й
бутніми в нашій світлім і частина його почоту псрен- :телсвЬінні стадії принес 4
чвто з свосю бесідою та
пам'яті. Нехай той 4іикіш- шли до кабінету міністра фі- 1 ли великі світлини з нсдільвикінчувати себе. Та все ж
ній виступ буде сильним нансових
таки, коли дивитися на
і
торговельшгх ; ної Архнсрейської БогослУ"
завдатком повного висту- справ Генрі Леслі Равнтрі. і жби та пополудневоїхз конВаші непроглядні
маси.
пу всього
українського Цси останнііі передав
на Ваші
високомистецькі
піс- 1 церту й маніфестації молоді
народу, його
незрівняноі ля ввічливої розмови з Ар- . на Внставовін площі. Стверeveryпп, на Вашу
велику
мистецької
спосібности,
і
сердечність,
щирість, - хисресм
своєму Гостеві; дженна тороитонським^
так само його могутнбети, пам.'яткову грамоту в рамах, J'зетами', одо десятки тисяч
уриіеодять на думку слов-х
його 'щирості і його волі що Ц підписав провінційний і канадійськнх українців оваХрйєта:
якщо
замовкнудо розвою і 'здобуття на- міністер громадянства й імі- цінно вітали Архнсрея --^TU б - - т о заговорить оце
лежної волі.
залізо, цемент і комиш я.
граційних
справ
Роберт счудуваЛо'мільііон мещкаіїНехай ті мох скупі слова
Ще дві пісні, ще коротке. І Стенлі Велч. Канадійськнй І ців Торонта. І тому у1місь'ктй
Берлін. — Міністер закор- дереконати совстського а к доннлх enjme Західньої Ні- басадора, що немас глузду
Меччинн Вілл; Брандт пої - загострювати .взаємини . до^хав у минулий вівторок 18 кола справи За^сіднього Бер.
лі^- та лю краще для ЗахідВащикгтон. Республі - замкнутн північно - в стнам- ц.м. до Східнього Берліну. ньої Німеччини і для COBCT–
кавський сенатор Едвард ський порт Ганой для кому- безпосередньо до тамошньої ського Союзу — піти вазу,
Брук з Массачузетсу, однко- ністігчних транспортів. Дел- совстської амбасади та nepe– стріч західньо - німецьким
— вів довгу коноЬеренцію з со- старанням щодо покращайKHft мурин в Сенаті, яюгії ра- кі впливові американці
звернув він увагу — вже те- ветським амбасадором І1йот- ня взаємин. У минулому
яіше заявився був за прнпн- пер вважають, що за кожну ром Абрасімовим. Офіційно
тижні
східньо - німецькі
неннл всіх налетів проти ракету, яка вдаряс в Сейгон заявлено, т о ця нарада від- власті наклали нові поважні
ініціятивн Абрасі- обмеження і труднощі для
Північного В'єтнаму, у своїй — треба відплачувати бом - їбу.гася
першій великій промові про І бою проти Гайфонгу. Тому, і мова, який запросив був комунікації
між
Західній
В'єтнам У вівторок 18 червня !іцо негайно після промови j Брандта. як голову Соціял- Берліном і Західиьою Н2мечц.рі . перестеріг Північний j сенатора Брука приєднався .демократичної партії в Німеч- чнною. Дотепер досить було
В'стяам, щоб той не легкова- j до його виводів сенатор ' чині, у свому характері, лк показувати на кордоні Східжив собі військової потуги J Джан Шерман Купер, відо- член
ЦК компартії СССР. ньої Німеччини, через яку
ЗСА. І не приймав за річ пеп- мий. як один із найвнразні- Таку формулу, мовляв, прн- треба переїздити до Захід нуіЧцо ЗСА будуть спокійно J ших ..голубів" в Сенаті, за- думано, щоб Східна Німеч- нього Берліну, тільки осо приДнвлятяся північно-в'ст - Ігально вважають,
т о їхні чина могла ..зберегти облич- бнету довідку. Тепер ніМецьяа-мській тактиці - викорис- виступи віддзеркалюють за- чя". т о західньо - німецький кі комуністи вимагають Crie–
товувати Паризьку конфе - гальняй настрій в Сенаті иіністер закордонних справ 1 ціяльноі візи та заповіли, що,
рейцію виключно лише для (Водночас генеральний секре-j прибув на територію Схід - j вимагатимуть пашпортів а
свфИ" Пропаганди та водно - і тар Об'єднаних Націй У Тант ц ь о ї Німеччини, не повідо-1 візами від подорожніх, з -вичаспоширювати війну у Пів- натаврував однаково масове мивши про це раніше схід - сокнми оплатами за візу. ваде^Яояу В'єтнамі з вннищу-j бомбардування обмеженої те- ,„, 0 - німецьких властей, ані хідня Німеччина і тргг'захілвайяям та.мошнього цйвіль - рнторІї Північного В'єтнаму нікого з них не відвідавши, ні альянтські ве;пікодержАви
ного населення. Сен. Брук американським летунством, Вранлт
КОМЄНТІТОТЬ ні- розглядають можливості Від.
зв^рнув увагл'. т о коли ко- як ген; обстрілювання кому- мецькі галети — мав за ціль'платних дій.
муяістн будіть продовжува-,'нісг.іми ракетами підкрятого
тті'ту тактику, то американ- міста Слйґону. У Тант пов(їЬЯатромадська думка яапо- торив свог. давне тверджен- Здогадний вбивник Кінґа бореться проти
ЛЯГВ-ТКме на Президента не ня. шо ніхто не може ,.вивидачі його Британією Америці
тІЛЬІОГвідноВпгп Налети npo– 1 грати" у тій війні і радив наЛондон. — Джеймс Ерл і студіювати в коротко^' часі
тіічфїОЇ території Північного (слідувати попедення Франції
Ген. якому :іакидують вбив - численні
акти,
переслані
В'?ткадгу
але й остаточно 1 й альжирців.
ство муринського лідеікі д-оа і лондонському судові з ЛмгМартіни Лютера Кінґа 4-гоІрнки, і тому суддя визначив
квітка nv У Мемфісі, пер--(наступне перчч^яухакня на
Прихильники Гомфрі думяють про
Ібуваг тепер у в'язниці в Лон- J27 червня ц.р.
Брнтійсмса
Едварда Кеннеді як кандидата
100-річна суДфра
доні, на летовнщі якого а - близько
рештовано його 8 червня ц.р. процедура передбачує -и pi–
на вще-президента
під закидом, шо він прибув кнх випадках можлігвіеть
Вашингтон.
Табір віце- президента. Між ирнхнльнн- гуди на пофальшованяй довгого протягання еправт
президента Гомфрі хотів би ками Гомфрі с її такі, які пашпорт і мав з собою ре- обвинуваченим. Коли б Яа взяти на кандидата на віце- гадають, т о Зб-річннй сена- вольвер без поліційного до- віть суд присудив видати нотор Кеннеді замолодий на .'.BO;P,–. Пого приведи у вінто- го, то він може Відкликатися
президента сенатора з Мао
такий високий уряд. Інші
до палати лордів, а коли б
евчусете Едварда М. Кеяне- Гомфров! прихильники прн- рок 18 ц.м. знову до суду, але
там рішено проти нього '—то
ді,' щоб цим спосх)бом при- готовляють на кандидата на ного не переслухували, а справа опиниться в міністоа
тільки повідомили, т о проти
тягяутн на свій бік голоси Віце-президента сенатора З нього ведеться справа за в:і- внутрішніх : справ. У поріятих всіх виборців, які були Оклагоми Фреда Р. ГаррІса, дачу З'єднаним Стейтам, які нанні Ь закидами, що їх напряхильникаіїн кандидату. І якніі мас тільки 37 років. домагаються тісї видачі нз вела
прокуратура
піютп
ря секатора Роберта Ф. Кен- "'
Гомфрі мас 57 років, і тому основі двох його злочинів: Джейиса Рея - закиди бринеді. Сам віце-президент Гю- міркують вони, потребував вбивства Кінґа і втечі 4 квіт- тійські щодо пофальшовано'
берт Гомфрі про це не ви- би біля себе молодшого віце- ня мнн. року з стойтової в'лз- го пашпопту й револьвера словліосгься, бо він са.М по- президента. Є ще й інші ком- ниці у Міссурі, де ВІН ВІДСН- дрібні і їх тепер навіть не
кЯЩо старається про номіна- бінації щодо віцс-президен- джував 20-річну кару за гра- розглядають. Джеймс Ерл
цію на кандидата на презн- турн, але ще не актуальні, бч-нковий напад; він відси- Рей вживав Ще призвніц: Едеята. Кандидата на віце- бо Демократична Номінацін- Дів був уже 7 років. Однак рік С. Галт, Рамон Джордж
президента вибнраї: с ^ і сам на Конвенція в Шнкаго по- лондонський адвокат Рея за- СиеЙд, Пол Брнджмся і
нааменовашш кшіД! ;ат ..-. чнеться а ж при кінці серпня. явнв, шо він не венлі nepe– Джан Віллярд
; ^ а т перестерігає Північний В'єтнам
проти легноваження сили ЗСА
Побажання,
що всіх захоплює
Між
проповідь англійською мовою, а після нього промовив
латинський архкепяскоп Торонта, ВПреосв. Фялип Покок. Він вітас „українського Велетня Духа та християненкого Героя" в імені нанадійськоЬ кардинала
з
Мзр,реалу, впископів і священякЬ 1 вірних латинської
торонтоиської
архйєпархії.
5гадус, як то відвідини Великого Митрополита Андрея
ОІегітипья^го в Канаді в 1В1Q і 1921 роках заночаткували нову'добу в розвитку ук.
раїнської католицької Церк-
цілого
українського народу
Лід час Служби
Божої
Верховний А р х ис п ископ
прийняв і поблагословив чудотворну ікону Богородиці з
Ярослава над Сяном. Оригінал походив з 16-го crop.,
копію виконував мястець Ю.
Волянюк. Ікону дарував РегІональний соймик украін
ців Ярославщнни і Засяння,
який відбувся в ПІнкаґо З
вересня 1966 p., і тоді благословив її Прсосв. Андрій
Сапеляк. Тепер
очолював
делегацію п. Степан Кікта.
Ікона призначена для церквн св. Софії у Римі, яку будус Лрхнсрсй Сліпий.
Ще відспівано многоліТ"
ствіс для Святішого Отця,
для Блажсннішого
Apxuc–
пископа, Високопреосвященніших Митрополитів, Преоевлщеніших Єпископів І ДЛЯ
Українського Народу й тоді
із самої глибини збірної душі цих багатотисячних мас
народі' пролунало занітоноване хором „Боже Великий,
єдиний,
нам Україну xpa–
ни . . . ”
Схилялись, як під
час Євангелія, прапори, тисячі впали на коліна, багато
обтирали сльози.
ПООДИНОКИМИ точха-
ми мистецької програми Ар-^
хянастнря віталн від Тороятонської Єдгархії .Владяка: Т:шдор Борецький а від, всісї
Україйської Католісцікоі ІсрархД Митрополит Максим
Гермашок. Паш укпаїн;ськяй
нарід говорив Владика Митрополит — летеживВє
сьогодні один з няйтрайчяіших!' дамеятіа своєї к^торЙ; І
в тло грізну лобу Боже -Лрбвидіннв посилає нам людину не з бажанням володіти.
не з претенсіяии иаісазуватіт.
але своїм поикладок заохочуватн. На його руках і ногах. на його тілі с близня Віт
ран. иезатерті еліта терпінь
за віру і. нарід. Боже Провидіннл хотіло, аби його ycra–
ми промовило терпіння, „або
ми, укоаїнці. мали пгастя бачити Українську Церкву під
Вашим патріяршпм проводом. Час уже надходить, коли ми зможемо привітати
Вас на патріаршому npecro–
лі свобідної Украйіи" — закінчив своє слово від імені
всісї української ісатолицької
Ієрархії Мятрополят Гермаг
нюк, а вся багатотисячка маса зібраних тут людей по твердила це побажання вставаяняас з місць та ентузіяс тнчнимя аплявзами, що з е
Товариство „Волинь" у Вінніпегу
продовжує видавничу діяльність
Український священик подарував 100,000
арґ. пезів на будову пам'ятника Тарасові
Шевченкові в Буенос АйресГ
З ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ МІСІЇ В, САН Д І Є Ю , КАЛІФОРНІЯ
12-го травня торжественно
вшановано День Матері і
перший раз в своїй церкзі
відбулося перше св. Прнчаетія. Церкву куплено малою
Буенос Айрес. - Капелян
української католицької громадн в м. Кордобі Всч. о. Д м .
Поперечний впродовж багатьох років складав
свої
скромні „фонди", щоб прн
особливій нагоді передати їх
д л я доброї загальноукраїнсьКОЇ справи. Така нагода настала у зв'язку із задумом
встановити пам'ятник Tapa–
сові Шевченкові в столиці
Аргентини, о. Дмитро Поперечний перший в Аргентині
передав
на ф о н д
будови
Пам'ятника
100.000
пезів.
Комітет
будови Пам'ятника, на чолі
з д-ром Василем Іваницьким,
відзначив о. Дмитра Попе речиого званням першого
Почесного Фундатора. Н а
сторінках тижневика ,Укра?
їнське Слово" з Буенос А й ресу, в числі 12, йому було
винесено прилюдну подяку
за видатну пожертву, особ-
ГОрСТКОЮ ВІрННХ ЩЄ В ЛИСТ0-
паді 1966 p., а довгі роки місію обслуговував духовний
опікун о. М. Колтуцький, ПДрох укр. католицької церкви
в Лос Анджелесі. Від червня
минулого року місію обслуговус о. Сильвестор Саламои,
який доїжджає до Сан Дісґо
з Лос Анджелесу кожної неділі, щоб тут дати вірним
можність славити Всевиш нього в своїй церкві.
Святочний день розпочато
вислуханням
св. Літургії,
під час ЯКОЇ до першого са.
Прнчастія приступило двоє
дітей Дарія І Василь Футалн.
а з а ними слідкували їх батьЧлеях Управи, Редакційної Колегії і Гостинного Комітету ки, молодь і матері.
Товаркства „Волинь" у Вінніпегу. Сидять (зліва) М. ІІрнПо Службі Божій громада
хошхо. Г. Онуфрійчук, М. Нроньчук, М. Мнхан.іон, адв. С.
Радчук. д-р пр:кр. Ю. Мулик-Луцик, д-р І. Тарнавецька, в числі сорока осіб зібралнГ. Погандак, М. Пелешок, Т. Полікша. Стоять ( з л і в а ) : К. сл в залі Лицаря Колюмба,
Кравчук, А. Нігпшчук, К. Боидарчук, К. Щерблюк, А. Сон- щоб віддати пошану матерям спільним прнняттям і
дарчук. Н. Шаварська, О. Сураськнй, П. Прихопиш,
виступом дітей. Під час госК. Ннтнпчук, І. Онуфрійчук і І. Погайдак.
тини о. С. Саламон привітав
присутніх, гостю пані д-р С.
Товариство ..Волинь" у ріона у відновленні УкраДн- Парфановнч і трудящих маВінніпегу в Канаді поста- ської Державності!. МитрО- терів.
Програмою провадив голо в листопаді 1949 року. полит Іларіон був не лише
Спочатку воно взяло на се- міністром освіти, а також лова Місійнопо Коу.ітету п.
бе завдання об'єднати всіх на протязі деякого часу у- Ярослав Спсігн. Він у вступволинян у вільному
світі повноваженим Уряду Укра- ному слові зложив побажандля обміну думок, зокрема інської Народної Республіка ня матерям в день їхнього
для
видання
друкованих на всю Україну. Прнготов- свята, і згадав про трудящу
праць про Волинь, а також лясться до друку праця Ми- працю всіх жінок, які працюївших корисних і потрібних трополита Іларіона: ,,Cra– ють при церкві д л я слааи
праць. Воно плекає сдність рець Паїсій Велнчковськин" Божої і росту укр. католицьміж уродженцями Волині перша українська праця про кої ьгісії в Сан Діг.ґо.
Про заслуги української
н а ґрунті соборницькнх ідей життя і творчість П. Велнчте несення тої матеріяльної ковеького та про ііого ролю жінки в історії нашого нароі моральної помочі потребу- у формуванні
релігійного ду коротко доповідав п. 0 ючим. ,,Волинь" у в а ж а л о світогляду всього
слов'ян- лександер Скоп, голова укр.
своїм обов'язком інформута ського сходу. Приготовляс- православної місії. Він лоінти про визвольну боротьбу ться до друку „Граматику формував npucjTHix про лінашого народу і дати жн- Шевченкової мови"
нау- тературну працю пані д-р
ві документи проти безпідс- кову прашю про основи лг- Парфіановцч. Програму святавнйх претенсій наших су- тератуїшої української мо- та збагатила д-р С. П а р ф а нович виставкою своїх кннсідів на українські землі.
ви.
Вже в перших роках ісТовариство ..Волинь" прн- жок і доповіддю про свою
нуваяня праця Товариства міщусться при найстаршій творчість, яку присутні щн,.Волинь" пішла з повним організації м. Вінніпегу' — ро о п л е с к ^ а л и .
Приємною частиною проуспіхом. Товариство зібрало Читальні „Просвіти.
чимало матеріялів про ВоЧлени Товариства постій- грами був виступ дітей, які
лннь і в 1951 році зоргані- но відвідувать своїх хворих своїми висловами славили
зувало ' 'інститут
ДосліДів Земляків та у вйїіадку по- матері. Всі були захоплені
Волині', 1 нікому церрдало' ЦІ требц.несуть їм моральну і діточнм ВИСТУТІ9М; учасннкз,мн попису булц: Віра Скоп,
матереяли д л я опублінован- матеріальну поміч.
ня fxi-в' і,Збірйюсу Волині".
Організують імпрези, ІЇк Д а н а Сисіш, "Марія Футала,
ДСУ ' ТЬвариствя. належать „Вб;Унйську 'колодку','^ a T a " Лариса ,Хам, Надія. Скоп^ P'o–
ма Снсин І Дарія Футала. Н а
люд4';pTppqj,'Ді ноІЇ9І;^-мЧІР.аг кож інііц с?Ходцни, Під, чдс
закінчення' н е г р а м и , діти
Різвянихі
свят
відвідують.
C
J
щї,^ piawaXj– .політачних по-1
1
відспіваліи мрогая л па' матеколядою
своТх
земляків'
та
гляджу'яие^всіх їх об'єднуй!
То'в^'р^ство
одна,ідея: добро їхньої Бать^ прихильників,
Сл,ід згадати, щ о обидві міківйЩи.'" і ,Д^брі?,РСЇ^ У.КШ-1 'і,вмщщ," ,'сцівпаацюс,.. де
всіЛШ;
..українськими;
,
ку.дьНЯ.
,
,,
,
,
.1
(
T o p ^ c t ? p 'вііда^о ХййНяі турио-.т .освітніми^ органіааішх цраць Митрополита Ілгь і ціями' ти 'установами." Воно
ріона;" a''easier ',.'Свята РїоИ приіїліас 'участь 'в””усіх "Шч а М Й ^ ' ^ А н ф " J 7 ЛЙЙШгН лянках! 1. ,y^PWffcwjPro.i'. Д е Рна м ^ ^ г р ^ ф і л ' . п р р . в о л и н с ь - ковного ж и т т я ; . Товариство
ку і всемкраїиську святиню, „Волині." ' придбало чудо..Словник Шевченкової мо- твбрнпй образ Почйївської
в и ' " ^ ' ” нову
ор'нт)наЛьну Бр)коі ,М^тері д л я , В;секаяд.праЦю.,' як,а 'пока^ус, я к ан- дійської Катедри у ВінніпеУрочисте
посвячення
ростала ч розвивалася укра-і гу.
Інська літературна
мова; цього образа довершив Бла„Релігійність Т. Шевченка" женнішнй Митрополит Іла- знаходиться в провінції Ал
— праця присвячена 150 - ріон 22 квітня 1956 року.
берта, Канада. Шляхом, яТовариство придбало о- кнм повертали вони вночі
літтю народження Т. Шевченка; ..Митрополит Йуче- браз Почаївської Божої Ма- домів, несподівано
наїхало
ник А. Мацісвич"
істо- тері для Собору св. Покрови на них інше авто з чотнрьорична монографія, яка внс- у Вінніпегу, який виконала ма людьми та зударилось із
вітлюс історичні позви між мистець малярка проф. К. їхнім так сильно, що в резуукраїнською і російською Антонович. Товариство ,,Bo– льтаті того зудару вбито на
церквами за все W i l l сто- л н н ь " постійно зростає, до місці трьох людей, а чотири
нього приходять нові члени. залишилось у непритомному
ліття.
Монографія оПНСуе тра- На імпрезах Товариства зав- стані. На місці випадку був
гічну жнттсву драму Мптро- жди повно гостей. Усі його убитий їх енн Володимир,
полита-Мученика якого ца- імпрези проходять з повним
якин мав лише 11 років жит
рнця Катерина замурувала успіхом, приносячн Товлт я та двос людей із авта, що
у військовій фортеці, де він риству моральну і матеріянаїхало на авто Петриків.
упокоївся в 1772 році. Жнт- льну користь. Засідання УОбос Петрнкн були в непритя своє поклав, як іеповід- правн, а також Загальні Збо томному стані і їх забрано
ннк. В обороні прав правое- рн Товариства завжди від- до шпитал^о в Едмонтоні, в
лавної церкви, ,,Дохрнстнян буваються в речевій товари- якому Антін, не відзискав
ські вірування українського ськііі атмосфері.
притомності!, помер 6 травнароду"
наукова праця.
Взаємне довір'я і пошана ня, а мати Анна, після кільяка глибоко і широко роз- між гленством с запорукою, кох операцій повільно видукривас істоту релігійних п ; - що Т-no ..Волинь" у Він- жуе.
рувань українськоо народу НІпеґу зможе н майбутньоСв. пам. Антін Петрнк за?в дохристнянсьгких
часах, му видати ще багато корнсл
у
ж и в собі в нас на те, щоб
..Слово про Ігорів похід"
них праць для добра Волоні
найвеличніша
пам'ятка у- і всієї України. Д л я цього бодай коротко згадати про
країнської
культури ХІІ Товариства н живе, д л я цьо- нього та його життєвий і
тернистий шлях. Уродився
століття. ..Рятування Украї- го воно організоване.
вік 11 травня 1920 року а
нн" — це сногадова праця
с е л і БЛІХ, ЗбОрІВСЬКОГО П0ОІпро ролю Митрополита ІллІ. О.
ту. Добровільно зголосився
до 1 Дивізії УНА та разом із
нею брав участь у нерівних
боях під Бродами. Всеціло
вийшов із того бою та буа
прилучений до її Дивізії. В
Київ. — „Довголітні СЄ-1 поезії. Д л я дальшого розкві- переході на Захід був ранеукраїнського ннй у сутичці з партизансьрійні книжкові видання н а ' гу культури
Україні, за прикладом poci–! народу вкрай необхідно розяН, потрібно анотувати в ок- шнрнтн й видання кннжкоремих б і б л і одовідниках",! вг!х серій академічного тнстверджус галр-пі ..Культура і пу. МавМО н чудовий зразок, архів". ,,Мемуари видатних
і Ж и т т я " з 17 травня у стат- j мало не еталон — російські людей України", ,.Українсьті
„Серія
зобов'язує", У видання пам'яток світової й ка філософська д у м ка".
статі зазначено, що на Укра-j вітчизняної літератури, па- Давно вже час організувати
ЇНІ с ,,крайнс мало серійних ' м'яток культури, мистецтва, при видавництві „ У Р Е " ревидань д л я
шкіл — трн-! науки. Шедеври української дакції словників усіх нароч о т и р и " і їх школи не мають і й світової літератури потріб- дів світу." Треба зазначити,
з а W ) купити. У статті далі но видати з широкими ко- що подібне домагання в гас к а з а н о : „Час вжо перейня-j ментарямн й передмовами, зеті ніяк не означас його
ти' чудовий досвід MOCKOBCb– приблизно так. як вндаг.ть- здійснення на практиці. Тавже
к я х ' видавництв — розпоча- ся в Польщі серія „Націо- кі й інші домагання
ГЯ' ВИДаННЯ д е ш е в и х КНИЖЄ- нальна бібліотека". Немас в з'являлись десятки разів на
совстської преси
чок^'української і світової лі- нас і серій: ,,Літературна сторінках
„Літературний — без конкретних наслідків,
їврвтурн," зокрема сучасної спадщина",
Покликаючись на росіян і поляків,
домагаються свого
о. Дмитро
Поперечний
ливо високу, я к щ о врахувати економічні обставини в тій
країні. Збірка фондів н а пам'ятник Кобзареві трнвас. Д
неї включаються т ф ю ж у к раїнці різних країн Цільного
світу.
ІІІНКПб О, І л л .
ВІДЗНАЧЕНО 50-ЛИТЯ ГЕТЬМАІІІДННЯ
Під патронатом місцевого
відділу УККА Громадський
Комітет влаштував 5 травня
урочисту академію з приводу 50-річчя відновлення Гетьманської влади в Україні
на чолі з Гетьманом Павлом
Скоропадським.
Почалася академія україиським і а м е р и к а н с ь к и м
гимнами, що їх
відограла
духова оркестра
Осередку
СУМА ім. М. Павлушкова
під дирнгентурою М. Голіяна, я к а ще потім виконала
Україяська Католицька Церква Матері Бо:кої Неустаючої Помочі при 4014 Білона вул. український
марш. ПривіСан Дієґо, Каліфорнія.
тання до присутніх виголосив голова Гром. Ком. Володимир Засадний,
поздоровнвшн зокрема декана У П Ц
в ЗСА к о л духовника ГетьВІЧЕ В ОБОРОНІ НЕСКОРЕНИХ ТА
мана П а в л а ПротопресвітеСАЛЮТ ГЕНЕРАЛОВІ
р а о. Федора Білецького та
протоерея о. Бориса Ш а т к вського, що заступав Арх іспнекопа У А П Ц е р кви
Владику Геннадія. Він проч п а в привітання з приводу
ювілею від Верховного Kep–
ш
Віні гомтон, 11. И.
меннтою своєю пам'ятю.
Мистецьку частину і академії ропочав любимець. шикаґівської публіки баритон д-р
Іван Рудавський, при фортепіяновому супроводі проф.
І. Білогруда, Він проспівав
„Ой Дніпре" — м у з . Лисенка і „Гетьмани". Сила його
голосу, красота співу та щ н рість, з якою він виконував
„Гетьмани,
гетьмани!" захоплювала публіку.
Слідувало сольо опервхЦ
співачки з Н ю Иорку Г а л и нн Андреадіс. Виконала вона три пісні: „Іванові" слова С. Чернецького, муз. М.
Гайворонського, „Ой у полі"
слова Я . Славутича, музика
М. Фоменка і „Друзі вперед"
слова Б. Пюрка, музика М.
Фоменка. Супровід на ф о р тепіяяі вів проф. І. Білогруд,
який творив мистецьке т л о
для обох солістів. .
Чудовий мистецький
Г. Андреадіс і вона сама с
сю безприкладною скромнії
тю - чарували -аублікуд :
Й У І ^ - Л р д д т и щвЗдаС
Йіб; -тцтз^в^упитнеї вТ
Під кшецв концерту ви
тучшГсл^адчй,^кі^ЗЗШ ”
„Чайка" v ^СУН^ООЧСУ
івдвягЧЦркаґі
-ні" MWpStna,u
ф о р т епіяновому супро
молоді т а Рідної Школи з ти Гол. Командира УПА на
Палатайн. Б у в піонером, л ^окремих своїх програмових
також і першим головою но-^сходяяах , а л е сьогодні вони
возорганіаованогт) 395 Відді-) включилися у програму віл у УНСоюзу ім. Мятрополн-1 ча. щоб апелювати До офіта А. Шептицького, який
цінних чинників, а зокрема
відбув свої ОСНОВНІ збори з^До молоді у вільному світі в
просторій хаті Петриків Hajcnpnni звільнення з каторги
постійний побут до Канади ; і забезпечення примітивної
виїхали вони весною в 1967 j хоч би свободи синові Короці. Виїхали вони туди м;. манднра Юрієві Шухевичебуть тому, що батько покій-' ні і исім українським поліного Антона спочиває на ка- Ітичним в'язням,
надійській землі, а також і
Доповідач з'ясував приживе там його мати з сеет- ( сутнім (коло 150 осіб), п р о
рою. По приїзді почав він (жахливий терор, насильство
будову 6 родинного аларта-іі безправство московськоменту, в якому вже всі вони ібольшевицьких окупантів на
жили, хоч і вповні не б;, а і Рідних Землях, п р о нищення
вія ще викінчений лише то української культури і духому, щ о покійний Антін нале- (вости, насильну руснфікаціжав до таких добряг, лкіїю. виоелювання українськовсім помагакггь, а свос залн- jro народу з Рідних Земель і
шають на пізніше . . . Такн насаджування там москви його знають і будуть довго нів. Але на терор і насильспам'ятати в Шикаґо, Палл- тво авангард народу, українтайн, а також і в Смокі Лейк СЬКе МОЛОДе ПОКОЛІННЯ ВІДПОАл берта.
відас окупантові
рішучим
Залишив покійний Анну глротнвом духової революу смуткові хвору на серцо, иії, про щ о свідчать листи
свою рідну матір, покаліче- Інтелектуалістів,
поетів,
ну й хвору добру дружину рисьленників, мнетців, літе Анну, сина Василя, дочку ратурних критиків, студен Ірину, двох сестер, кузнніз тів, про що свідчить теж лист
і швагрів та побратимів Дн- Юрія ІІІухевича. „Ми не смівізії УНА, якої був членом ємо - кінчав доповідач —
до кінця свого короткого мовчки і безчинно сидіти,
життя. Хай Довго живе його ждучи, які будуть наслідки
світла та добра пам'ять серед московського терору і рішунашого народу, з яким віті чого сиротиву синів і дочок
жив, любив його та в юному Ухраїнн Українська сггільвіці боровся зі зброєю в ру- нота у вільному світі мусить
ках за його краще завтра! піднести голос протесту проКанадДйська
земля,
яка ти перфідного наміру мос прийняла його прах, хай бу- ,нвинів знищити українську
де йому легкою. ВЙІІ.
;иацію, ми мусимо морально
' Володимир Гірняк
підтримати тих, ЩО ступвїЬ-
Ві^кін. „Чайка
винояд
„Ой с і в ! ' й у г а у , 1 : Т - ' . ' І ^ ^ г ^ г і , !
ДисенкаГ „Булр„діто , 'гг : -' ар.ц
М. Леоотоййча :
Н,Рук^шлн^
г у к " - муУ. ЇЙ. ' ' ' Т ^ с е в к а .
Цей хор вже давно' завоював
собі без конкуре ИЦІЙНУ- славу
далеко поза ШиКаґо.- В той
вечір ці, убрані в - ., сталевої
барви сукні, хорнотки б у я й
особливо р є п р езеятативні.
Своїми прекрасними cnisa–
ми, з а с л у ж и л и собі на найкраще признання. .
Гимн „ Щ е не Bijrqgfla Україна", могутньо нідхоплений всією залею, увінчав 'за-'
кінчення цієї вельми вдалої
імпрези
Невгавасмі оплески
всім
виконавцям на протязі npo–
грами урочистостні ^а-^штицї
квітів піднесені виконавцям
були замалими нагородами
за їхнГ заслуги.
Імпрезу влаштував Громадськнй Комітет в и к л а д і
багатьох осіб, репрезентантів 17 організацій^ Яїайбільше напряцювався,
голова
Комітету В. Засадний, а йрму допомагали члени ділового Комітету: л а в і Ф. Омеляновнч-Павленко,- і П;- ЗіНг
ченко, И. Сарвадій, М. Ковша, І. Лобур, С. Н6в6пшцтький„ С. Ґ о л я ш , Б . Кашуба,
Т. Шпікула, В. Ч ^ ч а я , А.
Кущннський.
Т. ТорсЬкай .
. .
,,чам широке державне будівп-і Ж и т о м и р с ь к а - „Плат- ' и ц т в о F e T t , M a H C b K o r o П Є р і о прият" і полк. І. Мороз
- ду, підкреслюючи його зна
Б . К СУМА.
Проф. д-р Микола Чиров- чення.
В кінці доповіді прелеґент
ський виступив з обширною
доповіддю,в якій переводячи показав, що навіть в змісті
зречення
Гетьмана
політичну аналізу і арґумен- акту
туючи її фактами, перейшов Павла від влади та офіційвід положення українського ного акту 14-го грудня 1918
народу під московською оку- року, яким Рада Гетьмансьпацісю, та від спротиву і ду- ких Міністрів передала влахової революції українсько- ду Директорії У Н Р , відбився
глибоко-державницьго народу, — до обов'язків чітко
супроти України і її народу кий світогляд Гетьманської
— української еміграції. Д о - влади. Гетьман Павло, )„кеповідач зупинився окремо руючись виключно добром
над правним станом УССР, України' ,він сказав у свонатаврував „ З а я в у " 35-ти ви- сму зреченні, та його уряд
кладачів амер. коледжів та не обривали ідеї державяосуніверситетів, і вказав на ве- тн України, а я к державні
лнкнй вплив Шевченка, що мужі, з огляду на обставнглибоко закорінився в духо- ни, тільки відмовлялись від
- .-"А '
вість українського народу, л влади. Крім того, доповідач
НАГОРОДИЛ1Г
зокрема в духовість молодо- спростував неоправдані заЗА В І Д В А Г У
го покоління.
кндн неприхильників Геть7-РІЧП
ОГО Х Л О П Ц Я
Після доповіді та дискусії, мансько-державної ідеї, щ о
ще
так
недавно
ними
засиВінніпег.
— Айгломовні
впор. Вол. Курило прочитав
тексти телеграм, ЯКІ схвалені пувано і високо-патріотичну щоденники Віщііпегу повідополітичним вічем, переслано постать Гетьмана І чинність мили з 28 травня, щ о посаддерж. секретареві Рискові і Гетьманської влади. Допо- ник міста Степан Дзюба на
відь внелухано з увагою, во- окреіші церемонії-'В'^ратуші
амбасадорові Гольдберґові.
7Відспіванням „Не пора..." на викликала признання і передав Диплом Заслуги
від багатьох інакше думаю- річному х л о т г е н к с ^ 4 : ^ у к р а закінчено в і ч е
їнцеві Іванові Королеві НаМісцеві телевізійні та раді- чих українських патріотів.
Після доповіді
маленька городжений ВИЯВИВ''ЙЄЗВПсві стації передавали у своїх
новинах відомості про полі- Марічка Слободян, учениця чайну холоднокровність, врятичне віче українців, а місц. Ш к о л и Українознавства У- тувавши від вірної смертк під
щоденник „Сан-Бюлетін" по- чительської Громади, пре- час гри 3-го березня свого
містнв обширний репортаж. красно продеклямувала час- товариша - хлопчика Дейвитину „Гайдамаків" Т. Ш е в - да Джеймсона, під яким про.З
Е . Я . К . ченка, здивувавши всіх зна- валявся лід.
-
0ro
д і Р Ш gffigjfe ? давня;saa
ц„
Бронкс. И. H.
Іїюарк. 11. Д ж .
внесено на сцену кіш цвітів.
ла збірку в крамниці п. ПнрЙфектнвним був ШІСГІ”П CO^ьклахгщ^потреби
реферату
H
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 82-ГО ВІДДІЛУ
ХОР ,,TPEMHTA СПІВАЄ НА ФКУ
лісгки Анни Гавдяк і О. ГеСуспільної Отйкя." Вкліочігльбіка.
лась у збірку на ФКУ на
СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ
„Молодь Улраіни" з 11 світу я рахунком 2 : 0 . А л е '
Велику заслугу в успіхах
Бронксі, яка дала суму 525
В неділю 26-го травня о улаштований співочим ТоваРічяГаЛвальяі збори 82-іо влаштований пані
Софією^Дол.
Висилала
пачки до год. 6-тій вечора в аудиторії риством .,Ті^ймбіга". - дохід всіх точок програл:и мали червня, вболіваючи поразко, j самий стиль її іТ)И не зали-Відділу^їУА відбулися дня ІРнковською мистецький ВЄ- Бразилії, Польщі, Мадярщн- Мавн Дернон НІКОЛИ відбув- з акшчі прнянячоний на Фонд акомпаніаторки, бо це ж во- Ю :ібірної СССР з футболу в шни ніяких сумшвш у юму,.
7 квШфе ц. р. Збори відкрн- чір з участю керамістки и-аі ни н на Україну, та україн- ся концерт хору „Трембіта", Кятедри
Українознавства ля'.'стелили тло, по якому закордонних змаганнях. пи- що вся тривала підготовка;іа аолйТвфо голова Відділу Слави Геруляк-Туркевяч та ським
виявилася безплідною." Звивоякам у В'єтнамі.
прн Гарвардському УнІ8ер- співалось. Це були Бвгенія
п-яі Д ф а ^ Л н с ь к о .
Вальц і Марія ГІавловська. і сала: „Справа не лише в-.то- чаііно, газета менше б „пз-"поета мистецтвознавця п. В. Вислано 14 пачок. Вислано
Ергеті.
Вона ІЙф:умувала працю Леснча. 30-го грудня м. р. одну дитину на 3-тижневе
Незвичайно пррсмяо в р а . - м у , що в цих зуст,мчах збір- раживала" три поразки підПеред означеним часом
за звітний час. Зі звіту ка- був літературно-мистецьішй перебування у літньому та- тоголова, Олена Лиско - пуо.ііїса нагювняс залю. Дея- жав публіку і виступ т а н - ' н л ССС р н е з а б и л а ^ Л н ^ ряд своїх чемпіонів, коли бсврки ф в ^ Ірини За гал як вечір у 20-ти ліття смертн борі СУМА. 29-го березня ц. секретарка, Ірина Загаляк кі спішили з обов'язку, ішиі, цюристів ніколи В. і Д . Са- Г о - , л - а пропустила п ять. Но не робила із спорту — полі-І
присутні цовідалися,
що Катрі Грнневичевоі, на яко- р. вислано на руки ген. В. касирка, Ярослава Лісовець Шоб стрінути знайомих, інші лабунш. які виконали к Ш - сороМВР програти чемпіона:. тики . .
приході! бЗ?ло і 809.84 дол.. му уривки зі споминів про Вестморленда звуко-запнсну - - заступніщя, Іваяна Клнм як любителі музики, а ще Інрозходів^ 1 330.48 дол.
письменницю відчитав її син стрічку з великоднім прнві- — організаційна референт- Ші
послухати, який пос- країнські народні танці, лк ! ^^
Р^лнфл ^юзицію в розхо- д-р Я. Гриневич.
том від українських матерів ка, Софія Раковська — ку- Tjii зробила „Тромбіта".
у інших народів, це одна з
ОБ'ЄЛИАНІІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСНИКІВ НА
льтурно
освітня
референтка,
дах зайняли
пожертви на
союзним
І тут; як відкрилась зяна- найстарших ділянок духової
Найважливішим досягнен- американським і
КМПТАЦІЇ ОБУЛОД
за^альь^ї^омадські й xapu– ням виховної рефереятки воякам у В'єтнамі для раді- Нагалія Клецор — заступ- віс.і. ми побачили дійсно ре- культури народу.
гповіпіаг своїх 1 ІЛРІІІН 1 псе Українське Громадянство,
няця,
Леся
Кіршак
—
виховт а т и в н ^ ^ д і , на які Відділ п-ні Ірини Іванчншин було свої передачі на Великдень
Презентативний хор. Вийшов
Виконавці народних танщо дня 15-го червня 1968 року відійшов у Вічність
иа референтна, Оксана Мяжертауіфа?яонад 500 дол. зорганізування Д и г я ч ого за обома стилями.
наш Товариш по :ішшшо, Член іншшго Товариства
„староста" хору проф. М. к Ь були нагороджені бурею
ськів
і
Стефанія
Гніздовська
-^ftersitit^.opi!ftH, реф. лані Гуртка Книголюбів. Гурток
Цяпка, з'ясовуючи ціль кон- олесків.
Імпрезова i--.ферентка паІванни Кдям Відділ нарахо- заклав власну' бібліотеку, ні Леся Юршак влаштувала - заступниці, Ірина Іванчи- церту, — представив діфншии
—
імпрезова
рефереитПеред останню MQryTHbo–
вус 43 членів. Відбуто 10 зорганізував змагання в чи- два запусяі вечори — 5-го
г. ігга хору Млхлділа Длябока, Софія Данилович — зат
ю точкою „Сднайзгося" цо
ширших сходин і 9 засідань тпнні українських
ту.
книжок березня 196J р. і 25-го люетупницн, Мирослава Савслів Івана Франка муз EC
управи.
та пожертвував на видавни- того 1968 р. Допомагала орЯк довідуємось, він сьоСтеценкл — виступісп з коКультурні імпрези відбу- чий фонд ОПДЛ суму 7 дол. ганізаційній референтці вла- чак — суспільна опіка, Марія Васьків — заступниця, годні здав іспит в музичиш 1„^„.„„, „^лт,„ ^^^t, и.,.^.,
валися або для членкииь і з власних фондів.
штувати передріздвяний ба- Ольга Гірна — господарська консерваторії прн ЛрінстонГТГІ„ПМП„ і роткігм словом проо) Чнропгостей, або,в тісному колі на
УСС і гтаршина Української Га.чііцькін ApnlL
Пані Іванчншин влашту- зар в дні 11-го грудня м. р. референтка, Юлія Криса, сі.кому університеті.
дання
Катрдрн УіфаТнозяаськяй, з'ясовуючи
цілі і запПОХОРОН — в Серед; 19-го ЧОРНИ 196Я р. на цшшпоширених сходинах Відді- вала Свято Матері при помоСвоїми характерними стри- стза прн Гарвардському УЗа господарський реферат Анна Стасів і Леонтнна Готир
St.
Ідгугепсо в Н ю Гейвеа, Конн. ,
лу. Культурно-освітня рефе- чі заступниці виховної рефг- звітувала п-ні Софія Да'ннМПНІГІШ жестами. Михайло
llfv:iii буде Лому легкою чужа зем.гя.
рентка п-ні Софія Раковська ренткн п-ні Ліди Вовчук. лович.. Влаштовано napoxi– шовська — заступниці, Ма- Длябога панував над хором, ігівереитеті. на якій то ціїі
відчитала реферат „Участь Виховна референтка брала яльне свячене в 1967 р. та рія Барагура — пресова ре- який з відданням помітним співав хор „Трембіта".
ферентка, Ліда Вовчук — за
Шановній Родині иереснл:іс.мо вислови щіфого
Довідуємось, що х о р
жінок в Українській Націо- участь у нарадах виховних просфору ц. р.
у кожного з ного членів. ПОі глибокого співчуття.
ступниця.
„Трембіта" збагатить свої рянальній Раді в 1918 p.", п-ні референток Окружної Ради
УИРАВ.Л. ОВУЛЩ-у
чинаючя
виї
наймолодших
Пресова референтка пані
Д
о
Контрольної
ІСомісії
уди,
в
які
задумують
вст^'пати
Докія Лясько „Спомини Зн- j СУД - Ню Иорк та в шіхов
Марія Барагура інформува- війшлн: Докія Лиско — ro^f Стефи Король і Хрнсті 0 - нові члени, а старі псвсртанаїди Міруої",
п-ні Ольга ній сесії СКВУ. Вона мала ла про життя й діяльність
крепкої, і кін'іаючн на нанслова,
Ольга
Соневицька;
ти.
Соневицька „Париж - Рим, реферат про „Виховні зав- Відділу орган СУ А „Наше
І,тяршому ного членові (80Клявдія Чорнодольська - ; .
Дай Боясе, щоб так і rri–
Враженая з подорожі". Жур- даігня батьків і збереження Життя". Інформації до прел:гньому) д-ропі Утрискові
Замість кнітіл на свіжу .могилу
члени. Номінадійна Комісія:.
лося, щоб наша дума, наша
налісх Орест Іїитляр допові- молодого покоління".
сн подавала вона, і з її інщі- Докія Лиско, Леся Кіршак; - слідкували за інтеїщіяігч пісня, не вмирала, як казав
бл. и. ЛЯРИСИ САМОТУЛКН
дав про '„Австралію". Відбудиригента.
Суспільна Опіка в складі ятяви робили це проф. Мп- Марія Барагура.
.
складаємо 20.00 долярів
лися сходини в честь ЖІНОК- пань Марії Васьків і Mitpo– хайло Клецрр до „Америки"
Точки програми СКЛ8ДА- Шевченко.
Ь.
на ІСатедру Уиринюаншмтва у Гаріиірдс кі:о.му
Новообрана
голова п-ні
Молодого диригента Мягероїнь t a я пам'ять Натале- славн Савчак
ишсь з творів Шевченка і імвідвідувала й ред. Володимир Барагура Олена Гентіш
Університеті
подякувала 1ШГХ. В КОМрОЗІЩІЯХ у к р . MHC- хайла Длябога ішіро вітпсня Королевої з участю п-ні хворих членкннь і їх роди- до „Свободи".
Ін.і; Івин і Лю.'і:і ТУРИНСЬКІ
присутнім за довіри й лро- тців одна власної композиції мо з його успіхом та бажясНаталЯ Чапленко.
ни, перевела збірку під церснла про співпрацю.
Після
вислухання
звітів
і
Для ширшого форуму був квою на Бронксі й ініціювадиригента ДляГюпі. По ви-1 мо дальших усягів.
Після зборів присутні про- f конанні першої точки в наго-1
після дискусії на внесення
веля
деякий
час
на
товари
Контрольної Комісії
збори
роду диригентові і хорові 1
Петро Мельник
одноголосно схвалили абсо- ській гутірці. прн перекусці,
господарськИ;
люторцо уступаючій управі: влаштованій
З волі Всевишнього дня 41 травня 1968 р. відійшов в і д нас
у Вічність на 91-му році життя
референткамНі
Нову управу
вибрало в мя
наш Найдорожчий Тато. Дідусьо 1 Прадідусьо
Марія Барагура
екладі: Олена Геятїш — гопресова референтка
лова, Надія Попель — місfЗакінчення зі crop. 2-oU
Збірна СССР з футболу програла
в Остраві, Неаполі й Римі
інженер-ліснин
РОМАН РОНДЯН
ПОДЯКА
„SOS!"
бл. п. о. ДМИТРО МИГОЦЬКИЙ
иьку жило.-, як.", маячила 'J
Замість повідомлень про вітання нашої доньки
ЖДАНИ МАРІЇ
з
АСКОЛЬДОМ ІГОРЕМ СКАЛЬСЬКИМ,
яке відбулося дня 15 ге-рвня 1968 року в церкві
се. о. Миколая у Філядельфії, складаємо 100.00
долАрів на бр?ову церкви св. Софії в Римі і
100.00 долярів на фонд Kafeffpu Українознавства
jrijiuГафцрд^сщом.уі Університеті.
t ,.
-:: v ' МИНАйРОМАЯ КРАВЦЕВИ
По всіх тих годинах нелюддо-ті pi юм. Донька старушкн ського жаху н тривоги. ставпала Марті на груди, пла- ла ясною, дуже ясною одндчучи: „Це моя мати. їй уже СДГІна думка, що у житті іс- вісімдесят років і лікар не НУЮТЬ ТІЛЬКИ ДВІ ШіЙбІЛЬИ!! .
життя дорогах людяс багато надії, що вона цінності:
о
проживе. їіі вісімдесят іюкіп. д й і власне життя. І що нія- J
але для мене вона завжди кий к л і п не МОИІЄ бути J
молода. Я не хочу, щоб во- сильнішим від того, який
на вмирала, ч^-сте. не хочу! приходить у рішальній хвнПрошу вас, прошу моліться липі - хвилині смертельної
:?.тг^рози. Відвічний клич
за неї"!
;
НезнаЛома ридала на Map– хочу жптдг! С0С!
,
Марті
таки
всміхнулася
тиних грудях-Марпі ч^лn^ вссгкість сліа на своїй шиг. їіі дгіля. Ті чоловік залишився
самій стали сльози в, очах, ;між живими. Малий ХЛОП- і
пи- і
Іа.іе вона заспокоююче ше- ічик, шо кликав мами
потіла: ,,Я буду МИЛИТИСЯ, Ідужав. А старенька жінка.
увірте,'Що буду. Вірте, що на-1 донька' ЯКОЇ плакала на Map–
Цта мати видужає".
-- ітивих ґруНЯХ, ще яшла, ко; І враз Марту охопило м д и М^иісра.забирала свого чо
і”Несь незнане досі
шш
В ПЕРВІУ БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ
мого НайД”інкі:чоп) 1 He.taC.NTHboro МУЖА
'
”
'
'1 '
'
'"-' '
сл. п.
проф. АТАНАСІЯ МИДЛЯНА
Судо вілнравлгдш
ПОМИНАЛЬНА СЛУШБА ЮЖА
в неділю, дня 23-го червня 1968 року
о г о д . 10-ій рано
в Ц Е Р К В І СВ. Ю Р А в Н Ю Н О Р К У
Просимо isciv Знайомих і Близьких
на ІІОМИП:ІЛЬІІГ Погослуасеїпія
М А І Т Л МПЧ.1ЯК — дружина а Родиною
Окружний Комітет Відділів УНСоюзу
Стейту Коннектикат
повідомляє,, ЩО
в неділю, 30-го червня 1968 року
ІЯроелає
і Катерина
Роеола
ВЛАСНИКИ ОСЕЛІ
прн Л87 Джордж Ст. в Н ю Гейв^ні. Коші.
підбудугься
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ОКРУЖНОГО КОМІТЕТУ
М А Р Т А
(МагіІці 9 8 i n n )
в Коргонкеоні, 11. її.
ВІТАЮТЬ
СТРИИСЬКИЙ З'ЇЗД
участь у яких ПОВІПІІГІ изятн всі члени Окружної Управи
та Контрольної Комісії, відділові N-рядовці, конвеїпїійігі
делеґати та ГГреДставликн ласптгних Відділів:
Ансонія 67
Н ю Брігтен 2 5 4
Б р и д ж п о р т 59
Н ю ГРЙВРІІ 5 4 , 3 7 0 і 414
Д?Йг?З
3 9 0
Г л К ^ н б е р і 138
І ПОВІДОМЛЯЮТЬ, ЩО З ДНЕМ
21-го ЧЕРВНЯ ОСЕЛЯ НАША БУДЕ ВІДКРИТА НА ЦБОГОРІЧНИЙ СЕЗОН.
Савтпорт 84
Стемфорд 3 5 0
Г а р т ф о р д 12 і 277
ВІЛЛЇШЄНТИК 387
У Зборах візьме участь
Ярослав ПАДОХ, головний секретар УНСоюзу
В ПРОГРАМІ ЗБОРІВ:
1. Звіти Окружної Управи, Контрольної Комісії та пооднноких Відділів.
2. Вибір Окружної Управи і Коїггрольної Комісії.
3. Ювілейна кампанія та завдання Округи і Відділів на
1968 рік
доповідь ГОЛОВНОГО секретаря Я. ІІАДОХА.
4. Дискусія над доповіддю і ухвали.
5. Відзначення заслужених союзових діячів.
ЗА О К Р У Ж Н У У П Р А В У :
Іван Tp.noiv, голова
Д - р К. Мптвісігко, секретар
.
,гГі^іп t , ІІ'Ш:1 iv. І,. ti– і її І її; lw'ix І її: І-.--, їм іі Ла ін іхЛ:.
о год. 4 : 0 0 по полудні
в ЦЕРКОВНІЙ ЗАЛІ
іа'І,ї
ОСЕРЕДОК СПІЛКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ АМЕРИКИ
Ш. ГЕН.-ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ в НЮ ПОРКУ
— влаштовує.
ФЕСТИН - ПІКНІК
Ііісю дорогою ековдасмо найсердечніш)' подяку перо
m-ього Внсоїашінмк ішщоннішому Владиці ї х Кіх-целенції Кнр Поснфові Шмопдюі.опі, які зволкли потруднгнг:і і нрнГіутн в товаристві о. Генер. Вікарія Е. Манастярського лі Стемфорду, щоби илити ласкаву участь в ЗауноІ:ІГІНІГІ СлужГн Г,ол:ій та ііохороннігх відправах ла ,гушу
нашого покійного Тата.
Щнра подяка належиться від нас Воеч. ОО. Васяліяна.м з церкви гв. Юра в Н ю Порку з а це, що аа цілий час
побуту нашого Покійного в Ню Порку дозволили Пону В , .
Своїй церкві нрпноентн Гооподеві Безкровну Жертву т а ,
ПІДНІКЧІЛИСЯ до Нього щиро і сі”рдечно як д о старшого віКОМ сніж'лужіїтрля. в часі недуги нашого Тата відвідували П о ю щоденно в шпиталі, а пл вістку про Ного смерть
повідомили від (Ч'ос дооколнчни.ч Всечесіїішнх Отців про
це, ааіі:і.інсп :иіргалі.:уг.анн:ім всіх похороіших І1огослужень і відправ, сшіщеннчого похорону і ЗауПокійної'СлуЖ- '
Гіи 1'ммкоі 1 самі в:інлп міи-овН' участь в тих відправах т а -- відировадиди тлінні останки Покійного на Місце вічного
спочинку.
tj
Щиро дякусио крім того всім іншим особам, а ніж -.'
ними оуішіому тошіршіичн ;ti шкЬтьіиц ЛІШКН 1 з тсологічнвх сту-Лій о. Я. К^МЧІПІРВІ та о. В. РаКісві з а це, що д у ЯШ.ЧМГІЇ відвідували нашого Покійного Тата в часі Иоготажі.оі недуги, а шішталі та Інформувалися в члеаів на- :
Ш”ї родини про етап Попі лдороп'п в тому часі. Окрема
подяка належиться від нас пдікк-ельчанинові Покійного
о. Христофтірові ВойтинІ. іікнй кожного дня бував у ІІокіґпюі-о в шпиталі, щоби бодай лдалеіса г.іяігугн на Недужого, якщо не можна було сказати кілька слів д о Нього зі
ВЗГЛЯДУ на стан ЗДОРОВ'Я нашого Тати.
І
Дякусмо сердечно Внсоконімчюдобпнм і ВсечеСишпос
ОО. Васіїліяпл.ч. а саме о. Ігум. д-рові Ю. Катрісві, о. ігум.
П. Кузиш.опі, о. иарох. І. І'нчкунові, о. проф. Дирді, о. і
д-рові И. Коваликові, о. д-рові М. С'оловіотїі, о. С. Федииякопі, о. X. Вчійтнні. ТІІ Инсоконреімідобним і Вссчеснішим Отцям, її саме о. мопс. К. Прнймі, парохові церкви св.
Миколая п Вруклині, о. совіт. Во.чкотч.кому, парохові цері юін св. Духа в Вруклині, о. декан. 11. Федорчукові, о. ЗІ.
Кеі:Ішеві, о. X. Кулиинчеоі, о. Мацелюхові, иарох. церкви
;
(чі Тройці в (т-зтен Айланд, о. В. Рабісві 1 о. Л . Мудрому,
парохові церкви н Озон Парку з а ласкаву участь чи то у
відправі Паростасу, дня 23-го травим 1908, чи у відправі
Панахиди чи у відправі священичого похорону' д н я 24-го
j травня, чи у відправі Заупокійної Служба Божої 1 у З о у ІІО..І1И1ІМ БоГОСЛуЖеННІ, ЧИ у НІДПронлДіКеННІ тліииих останків на місце вічного сиочиику або ;іа участь в поМИМг ках по Покійнім дня 25-го травнії.
Окрема сердечна подяка належиться від нас о. совіт.
Н. Вояковському за д у ж е сердечні І зворушливі слова npo–
іцаііп:і над домовиною Покійного в церкві під час Стужг.п Г,о.іан до тої міри, що ті слова прощання витиснули
сльози пл очах у присутніх в церкві.
Дякусмо сердечно п. мецеи. Б. Бородайкові. п. іігж. М.
Лішипському та п. мецен. Р. Гуглевнчеві з а сердечні
слова прощання над могилою Покійного, та о. Я." Кекішеві. п. М. К.іецорові і п. Качунові, які поділн.іися спомимами та н а д а л и тепЛЯМ 'слоном Покійного під час поминок
в Народнім Домі в Н ю Порку.
Всім тим. що ви рази, ні нам вирази співчуття усно,
Письменно чи телеграфічно або телефонічно, що влили
участь в На рас гас і, чи в Панахиді, чи в сяященнчім похороні або в Заупокійній Службі Божій, що відпровадили
Тлінні Останки па місце вічного спочинку, що взяли участь
в поминках. Що зложили пожертви на чнелеїші Служби
Божі або замість квітів на свіжу могилу Покійного, з л о жн.іи жертви на Пудову храму св. Софії в Римі — наша
сердечна подяка.
Рівнож щиро дякусмо п. проф. Хоминові і Членам хору церкви гв, Юра в Н ю Порку та пн. І'носві 1 Драбнкові
за нідсіїіалння Заупокійної Служби Божої і похоронного
Вогос.тужеїшя на цвинтарі.
Хай Всевишній винагородить сторяцеїо всім, що віддали іктлнніо прислугу Покійному.
Похоронному заведенню Петра Яреми дякусмо з а
взірцеве переведений похорону. І
НКОНІЛЯ Т Е Р Н І А К О В Е Ц Ь донька, з мужем
ПІАНОЛІ
ЗЕНОВІЯ Б А Р А Н — донька, з мл”,і:ем д-ром ОСТАПОМ
і сином АНДРІЙКОМ
ЛІДІЯ ЯКИМІВ — д о н ь к а , з мужем д-ром АДАМОМ
і з дсміею КСЕНЕЮ
Д-р МАРКІЯН — снн. з дружиною ЯНКОЮ І з донями
ТАНЕЮ і Г А Н У Г Е Ю
Н О В А ЧОРНПТ - внучка, а мужем інж. ЕВГЕНОМ
і с т а м и К О Р Н Н Л К О М 1 ДЕНИСОМ
ВАСИЛЬ Т Е Р Ш А К О В Е Ц Ь - внук, з дружиною
МАРІЙКОЮ
Д-р ОСТАП Т Е Р Ш А К О В Е Ц Ь - внук, з дружиною
ВІРОЮ
КУКА Г О П Д И Ш — шп-чка, з мужем
д-іюм ВОЛОДИМИРОМ
- -–;
ytjpe
.
С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р . 20-го Ч Е Р В Н Я 1 9 6 8
Гартфорд, Кони.
плЕКАИматтштРАдіїціг
Гемстед, 11. И .
ВІДЗНАЧЕННЯ
РОТЕРДАМСЬКОІг Т Р А Г Е Д І Ї
ІІІОІІК-РУСПЧ ЗНОВУ
(КЦ:РЖАД ЛКРЯІУ
11 УІЧІРОДУ НА ВИСТАВЦІ
В НЮ НОРКУ
к
J Відзначення 30-літньої Річ : ( Зачався олсссм голови місауці трагічної сперта сл. л. JBOPO В'дділу ОДВУ в. АнІ?.злкххшика Єзгевв Конова- j дроніка Калисглнськкго на-дьця відбулося в нас захо-1 тему : „ Коново, лець
як
,”^ІІШ місцевого Відділу Op– J лаодява". Опісля слідувало
ріргізаці" Дер:ка::н го Відрод- (мистецьке читання поеми 0ЩШВЯ України. 26 травня вілеся ..Тернов:ій г нпк", чифіоцевіїх укра-нських цер-!тала
п. Галя Пнгаимуха.
,'хвал відглуяссн) са його ду-,Теж п. М. Кгрчак доповідач
нгу заупокійні Служби Во- і ча тент: ..К-іновалець —
?К), а о год. lU-iii Торжес-'як політик і революціонер",
тпеину Панахиду а у к р а ї и о 1 Маестро І. Кучмак поді кій православні it церкві сз. лкввя з прн;пшн чі своїми
Михайла,
спогадами про дві счої зусПід ,час Панахиди слів.і.3 т річі з полковникам Єпгенолі,
церковний хор г”д проводом , перший спогад УССгпільця
'ДНрнгента----Ю.---Гураля-. Ш - з. полковником в часі BH.^BO–
рол тісї церкві о. Нестор ,льних Змагань, і другий в
отолярчук виголосив зрору-(Ню Иорку під час поїздки Учасники курсу писання писанок. Зліва: А. Богданів, Л
ИІливу проповіді. про ве. піч Євгена Коновальця по Аме- Старанний, О. Дутка, 11. Куртяк. Л. Коваль, Л. Дутка
жерТйи крони
рнці. Маестро - як живий С. Дутка, X. Дутка. О. Дутка, Ю. Нестерук, Я. Шсгд:
тл учитель курсів пан Куртяк.
В г . д . о-Іїї по йол в цер- свідок, п^ямв цікаву хіраккрвній залі тиЛ ж нагюхії "гврястаку Полковника,
відбувся Святковий НСаліб" і Молода студентка Л. ВоХоч силою обставин онн- писанок на столі були і чуиий Вечір, присвячений пос-Ілянсіжа гарним голосом И ннлись ми далеко поза ме- допі різьби пана Куртяка,
"Й,ті сл. п. Полковника. В І - І 3 ЧУТТЯМ відспівала при л- :ками рідної
Батьківщини^ Комісія розділила дітей ві;
мав характер пянслю і j компаніям"нті бандури дві всеж, таїся стараємось віці- ком на три групи. Конкурс
пісні, а п. М. Костишин. наш плювати у серця нашої діт-1 відкрила голова ОЖОЧСУ
на, високому рівні.
ггіонер-поет продекламував. вори любов до всього рідно- пані Марія Нестерук і nepe–
з патосом, дві зложені ним го, до звичаїв і традицій на- дала слово пані Ользі Хімпоезії — присвячені трагіч? шого народу і його мистец- чак, котра
розказала про
11 ffELF WANTFD ЧАЇ К Ц ній події в Роттердамі
тва.
значення української писанТому то Відділ Об'єднаная ки і крашанки. Управитель
Вкінці п. Г. Пищпмуха,
від місцевого Відділу УККА Жінок ОЧСУ в Гартфорді школи пан. Р. Романишин
-г- .коротким словом та від- влаштував в березні 1038 р. проголосив рішення комісії,
читчнням Звернення Центра- курси писання писанок для роздаючи книжки в Haropo–
молоді, ду за найкращу писанку.:
і нагоди цих Сум- місцевої сумівської
п. Анні Богданів, Юлії Нестеллкінчнв запрошуючи на учителя
а
Куртяка, котрий н тільки рук і O;ii Дутці.
чудово пише писанки, але
71npeKTOjj P. Романишин
також і прекрасно різьбить. похвалив працю дітей і зао;
і Завдяки пана Куртяка 12 хотнв їх до продовжування
дїгей дійшли до прекрасних одної із великодніх традицій
аі^-лідів.
мистецтва писання писанок,
і-'На? ЙІуткбву неділю Об'-'- нашого народу
еднання Жінок ОЧСУ влаиіПані М. Нестерук подякутувало конкурс на нанкра- вала всім за участь в коніцу писанку запрошуючи до курсі. По зроб.іенню пам'ятконкурсової комісії управн- кових знижок, писанки розтеля Укр. парох. школи па- продано гостям, а гроші за
на Р. Романншина. поетесу них зложено в дарі на строї
пані В. Хімчак. голову місц. І ;ля танцювальної групи при
відділу ТУСМ панну Н. Кра-Імісц. Осередку
СУМА, на
вець, голову СУМА пана П. руки її керівника панни НаШагая і булавного пана Т. ді Кравець.
Мельника.
Довго Ще сиділи члени 0 Конкурс відбувся у домів-1ЖОЧСУ та
гуторилн про
ці СУМА.. На мистецько npii– j raj)Hj .успіхи ;нашої сумчірсь'^'ої молоді, горді зі c^orp,b–.
іУ-
ЗГАДКИ
Ню Порк. — Український
мнетець К”ЧСТВН”-Н Ш о н к 'уенч, який спеціялізувався СТЕФАІІ ВЕДНАРЧУК. член ГРИГОРІЙ (ГЕРІІ) П Л Е КАН, довголітній член Я55
Відділу 277 УНС в Гартфорі малопошиі)еній ділянці код,І. Кони., помер 2 травня , Відд. УНС а Ст. Поснф.
іь)рової eч^nлlї на міді, о Міз.. помер 28 березня 1968
1988 р. Покійкнй був BKTBB–
:и?ржав зн^ву першу Haropo–
p., по довгій недузі на 79-му
KMM членом УІІДому 1 Інших
р. життя. Покійний пар. '.!-ro
місцовмх
товаїжотв.
Як
гоЛу HJ В?СІІЛНІЙ Виставці, що
грудня 1889 р. в с. Молошливв Т-ва Самопоміч багато
тривала до кінця тижня в
коввчі, пов. Яворів. Зах, Укпраці присватав лбірці одеіайоні Вашингтон Скверу. У
раїна. До Америки приїхав
іці і грошей для писилин иаВиставці брали участь блнзь1913 р. Покійний залишив у
яшм потребуючим iuBa,iUa-M
смутку
дружину, енна, 4
і
вдовам
в
ПолмЩ
1
Югоо 900 малярів, графіків,
дочки,
27 внуків і 8 правнуепваіі.
Нрачвшося
рівнож
кульпторів. вітражистів га
ків та брата на Україні. Подо організації бібліотеки при
н з Америки й Канади. К.
хорон відб)Тіся SO березня
Т-ві Самопоміч. Покійний
LloHK-Руснч здобув першу
залишив дочку Зеиовію 1 S 1968 р. з похінюнного заведеиня
до Укр. Грек.-Кат.
'
шіуків
яв
Рідних
Землях.
нагороду у відділі прикладЦеркви, а відтак на цвинтар
Похорон відбувся 4 травня
чого мистецтва за кольооозе
Мт. Олівср при участи роди1988 р. з Церкви св. Михаі-г)бпаження - еиалио „Птах
ни. приятелів та членів ВІдлв па український цвинтар
ділу. За життя був добрим
В ГластенберІ прв участи
ту^ан".
членом та великим украІнприятелів 1 членів Т-ва.
ськкм патріотом.
Вічна Йому Пам'ять!
Вічна По му Пам'ять!
Управа
Секретар Відділу
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТРІЛЕЦЬ МИКОЛА, довго
СТІЮ „НІМЕЦЬКОЇ ДЕМОлітній і заслужений член
КРАТНЧНОІ РЕСНУВЛІ Т-ва Укр. Нар. Дім - 316 ІВАН ЛПІЛІІМУК, ДОВГО.ТІТИІЙ
Відд. УНС в Рочеетері, Н.
член та основині; Т-ва їм. Б.
К И " В КИЄВІ
П„ помер 25 травня 1988 р. Хмельницького — 137 Шдд.
Покійний був аЗддвяий enpa–
УНС в Істон, Па,, помер 22
З нагоди „4-ї річниці підві 1 активний член'. піонер.
березня 1968 р. Покійний иаінсанвя договору про дружДо Т-ва вступив 1918 р. та
родився 4 квітня 1890 р. в о.
був: головою, касиром, сеДевятннки. пов. Бібрка, Зах.
бу між СССР і НДР". у Кикретарем, господарем, конУкраїна. До Америки приові дав прийняття геяеральтролером, делегатом ва конбув 1911 p., а 1913 р. був осннн консул СхідньоД НІМЄЧвенцію УНС. Вложнв багаповітком 137-го Відд. та почини Гаясйохен Фогль. ,JPa–
то праці прн будові УНДостійшиї членом впродовж 65
му. Дуже багато вложнв
р. і займав різні пости в ньо.
дянська Україна" з 13 черзпраці при перебудові домівму. Покійітй б)-в тихої вдазя повідомляла, що він „розки. Нар. 1898 р; в "о. Нутячі та жертвенний на народні
повів про бурхливцй розви. тиннях, Рогатвпський пов.
цілі. Любив свою церкву і
ток соціалізму" . і. На прнйДо ЗСА прибув 31911 р. мо- був її фундатором. Залишив
лоднлі хлопцем. По,тннгнв у - у смутку Дочку Стелу, зятя
.чятті був перший заступник
смутку дружину Катерину,
1 3 внуків. Похорон відбувся
голева так зв. ..ради мініс8 доньки. Похорон 'відбувся
26 березня 1968 р. при участрія УССР" В. Семичастний
28 травня 1968 р. прн учаск
тп родини, зайомих 1 членів
га ін.
ті родини, приятелів і члеВідділу до укр. кат. церкви
иін Т-ва.
св. Духа а відтак па llnpa–
фіяльннй цвинтар.
Вічна Йому Пам'ять!
Вічна Пому Пам'ять!
В. Гавриляк, секр.
Ст. Колодруб, секр.
ЗБОРИ ВІДДІЛІВ
УІЙОЮЗУ
ТЕОДОР М И Х А И Л Е ЯКА,
довголітній член 268 ВІДДІлу Л”НС їм. Д. Вітовського в
Франкфорді - ФЬтядельфІя.
помер 6 квітня 1В68 р. на 66
р. Покійний нар. в с Дібшу,
пов Бережани, Зах. Україна. :їалнпшг. у смутку матір
Аиастазію, брата Миколу,
сестри: Марію Муцовську та
Агафію Біотенас, в Україні
брата Івана та сестру Параиьку Свка, Похорон від. бувся 10 квітня 1968 року з
і. мох. .заврлеіииі. до церкви св.'
^J
CVEOTA
22-го ЧЕРВНЯ'і9в8рг
ІПО ПОРІС Н. И. Місячій збОри Т-ва Запор. Січ - 117-ий
Вілл, о год. 6:30 пс пол. в
Домі Укр. Ветеранів, 33 Б.
7th St. Проситься Чл. при6JTH і вирівняти свої довги.
- Ашга Басараб, секр.
Н Е Д І Л Яу
2з-го ;ШШВШІЇ
,
тол юдна
Паиа^идд„ ( ,яцпю
Громада попгющзла т о г о
привідного співгромадяни ся.
зіст; одинТ"нан7их пїон^р”і'з. j Й М И ?Ш, пох^рЬннсто заякин від зараішя свого п о - І в е д о к н я в Гвашстеді ле,тяя
СЄЛЄ8НЯ в цій країні багато вміща-та па,^хіян прпвослпвчасу й сил віддавав україя-1 Н 0 1 и - 1
М:
.
ській Громвді. Він беззастераисарй прихнлінпк правогорядку в українському полі-пгчнолгу й громадському
житті, ишрий патріот, готовиіі кожної хвилі, не зважа-
iocaoi
WEST SIDE FEDERAL SAVINGS
ЯН ЛЮДИНІ ДОСЯГНУТИ
ДОВГОЛІТТЯ
шшішіеигаї
Найстарша ІДадниця Клівленду
- - Основана 1 8 8 6 року
Ж
НА
т
ОЩАДНОСТІ
ПЛАТНА
Автор книжки поставив собі завдання на підставі
HajTioBHx джерел всесторонньо освітлити біологічні теоріі.-які стосліоться старіння та довголіття, а також внзначчти несприятливі чинники, які вкорочують життя
та відзначити сприятливі чинники, які впливають на
продовження життя.
Ціна: м'яка опрнва S1.50. Оорін 86. Замовляти:
-
ДІГОІДЕНДА
КВАРТАЛЬНО
81-88 Grand St., JERSEY (MTY. N.J. 07303
0Е30І
Гроші зложені перед 15-ИМ кожного И1СЯЦЯ
одержроть дивіденду ВІД 1-ГО ТОГм ж місяця.
Масмо також Ощадності-ві ЦвртИфІкатЯ;
-
ЦЕНТРАЛЯ:
К' -v.
21510 Loraln Rd., Cleveland, Ohio 44126
і -1
ФІЛІЇ:
Пермська філій
5 8 3 9 Fridge Road
КЛІВ-ІГНЛІ'ЬКН фі.ііл
3 4 5 Euclid Avenue
:
Українська філія
2190 Professor Street
І'оплтонська фі iln
W i"ith S t n ^ t філія
Ні-рчіліиі-ьілі філія
4Ю0 Liberty Avenue
vermilion
2023 West :!5'.h Street
6465 Royalton Road L
ПОНАД 41(HJ.1H)0.1HJ0.01) МАЛИ X
Member Kftlenil Наліп^л А І.онп Іпяигапсг (
iocaos
aoi
П ВЖК МОЖНА ЗАМОВИТИ
І КНИЖКУ ПРО д о в г о л г г т й
Петро ЧІІИІИК
ТРЛЛЕР ОБ'ЄДНАНА
rpumttoH
,
ІОС301
BBSJ0E30ET
Документ
Категория
Пионер
Просмотров
77
Размер файла
6 778 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа