close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Формування предм. комп.

код для вставкиСкачать
Формування предметних компетентностей молодших школярів
Добровольська Людмила Насибівна,
завідувач лабораторії дошкільної та початкової
освіти ОІПОПП
Предмет
Основна компетентність
Українська мова
Комунікативна, мовленнєва, мовна, соціокультурна
Літературне читання
Читацька (літературознавча, бібліотечно
-
бібліографічна, літературно
-
творча
, інформаційна, емоційно
-
ціннісна),
комунікативна, Математика
математична
Природознавство
природознавча
Я у світі
соціальна, громадянська
Музичне мистецтво
музична
Образот
ворче мистецтво
образотворча
Основи здоров'я
здоров'язбережувальна
Сходинки до інформатики
інформаційно
-
комунікаційна
Трудове навчання
предметно
-
перетворювальна
Предметна компетентність
-
освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням. Предметна компетенція
-
сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.
Оцінка
Синтез
Аналіз
Застосування
Розуміння
Знання
•
вимоги до знань, умінь учня (називає, наводить приклади, характеризує, аргументує, визначає, розпізнає, відтворює, застосовує, аналізує, порівнює, узагальнює, робить висновки, оцінює тощо).
Структура предметної компетенції
•
об’єкти реальної дійсності; •
соціально значущі знання, вміння, навички і способи діяльності щодо об’єкта; •
особиста значущість компетенції для учня.
Освітня галузь “Мови і літератури”
•
Комунікативна (здатність успішно користуватися мовою в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань);
•
Читацька;
•
Мовленнєва;
•
Мовна;
•
Літературна; •
Соціокультурна;
•
Діяльнісна.
Зміст комунікативної компетентності:
•
уміння представити себе усно і письмово;
•
уміння представити свій клас, школу, країну в ситуаціях міжкультурного спілкування;
•
володіння способами взаємодії з оточуючими і віддаленими людьми і подіями; •
володіння різними видами мовленнєвої діяльності, мовною компетенцією;
•
володіння способами співпраці в групах, прийомами дій у ситуаціях спілкування;
•
володіння позитивними навичками спілкування в полікультурному суспільстві.
Складові комунікативної компетенції
•
здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань;
•
здатність вести діалог з дотриманням правил мовленнєвого етикету;
•
уміння будувати повноцінні в комунікативному відношенні усні і письмові зв’язні висловлювання;
•
уміння налагоджувати взаємодію з оточуючими, будуючи відповідним чином свої висловлювання.
Українська мова
Ключові
соціальна
Загально
-
культурна,
Уміння
вчитися
Українська мова. Предметні компетентності.
•
Комунікативна;
•
Мовленнєва;
•
Мовна;
•
Соціокультурна;
•
Діяльнісна.
Читацька компетентність
-
це володіння комплексом читацьких знань, умінь і навичок, ціннісних ставлень, які надають можливість учневі свідомо здійснювати пошук книг, відбір інформації для вирішення навчально
-
пізнавальних завдань і виявляються у процесі сформованості повноцінної навички читання, розуміння текстів різних жанрів, обізнаності з колом читання (доступного дітям цього віку), сформованості особистісних ціннісних суджень щодо прочитаного.
Компоненти читацької компетентності
•
когнітивний (знання);
•
комунікативний (слухання, читання, говоріння, письмо);
•
ціннісний (оцінні судження і ставлення учня до прочитаного);
•
діяльнісний (уміння, навички, способи діяльності);
•
особистісно
-
творчий (мотиваційно
-
ціннісні ставлення, прагнення особистості до навчання, пізнання і діяльності)
Складові читацької компетентності
•
Мовленнєва; •
Літературознавча;
•
Бібліотечно
-
бібліографічна;
•
Літературно
-
творча;
•
Емоційно
-
ціннісна. Освітня галузь “Математика”
•
Предметна математична компетентність
-
особистісне утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв'язування навчально
-
пізнавальних і практично зорієнтованих задач. Предметна математична компетентність
•
Обчислювальна; •
Інформаційно
-
графічна;
•
Логічна; •
Геометрична;
•
Алгебраїчна.
Ознаки сформованості предметної математичної компетентності:
•
цілісне сприйняття світу; •
розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; •
здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом; •
уміння користуватися математичною термінологією;
•
уміння орієнтуватися на площині та у просторі;
•
здатність застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
934
Размер файла
112 Кб
Теги
формування, пред, комп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа