close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инструкция по сетевому сообществу Андана

код для вставкиСкачать
ˁ̨̖̯̖̖̏ ̨̨̨̭̺̖̭̯̍̏ ʤ̦̦̔̌̌ – ̬̖̭̌̔ http://andana.blog2x2.ru/
ˀ̶̛̛̖̭̯̬̐̌́ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ʤʻʪʤʻʤ
1.ˁ̡̭̼̣̌
ͨʯ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̯̭̌̐̏̌̽́ »
2.ʰ̥́ ̨̣̖̀̍, ̦̌ ̡̨̬̱̭̭̥, ̨̨̥̙̦ ̦̌ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐
3.ʿ̨̬̣̌̽ – ̦̌ ̡̨̛̦̣̜̭̥̌̐ ̡̼̖́̚ (̛̪̬̱̥̼̖̥̔̏̌ ̛̭̥̌ ). ̨̨̙̦ ̡̨̯̜̌ ̙̖, ̡̡̌ ̏ ̡̨̨̣̖̯̬̦̦̜̾
̸̨̪̯̖
4.ʦ̨̛̯̖̏̔ ̬̖̭̌̔ ̨̭̖̜̏ ̡̨̨̣̖̯̬̦̦̜̾ ̸̨̪̯̼
5.ʻ̛̙̥̜̯̖̌̌ ̡̨̡̦̪̱ ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̯̭̌̐̏̌̽́̚
6.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̛̪̯̭́̏́ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀ ̨̡̨̦:
7.ʫ̺̖ ̬̌̚ ̛̖̯̖̏̏̔ ̨̭̜̏ ̨̪̬̣̌̽, ̡̨̨̯̬̼̜ ̛̛̪̬̱̥̣̔̌ ̛̪̬ ̶̛̛̛̬̖̭̯̬̐̌ ̛ ̨̪̯́̽ ̛̦̙̥̯̖̌
̡̨̡̦̪̱ ̨̛̛̬̖̭̯̬̬̯̭̌̐̏̌̽́̚.
8.ʿ̨̛̯̭́̏́ ̭̣̖̱̺̖̖̔̀ ̨̨̛̭̺̖̦̖̍:
9.ʯ̜̖̯̖̌̔ ̏ ̨̭̜̏ ̸̨̨̪̯̼̜̏ ̡̛̺́ ̛ ̛̛̱̯̖̏̔ ̨̛̪̭̥̽ ̭ ̡̨̭̭̼̣̜ ̣̔́ ̶̡̛̛̛̯̌̏̌ ̸̨̱̖̯̦̜ ̛̛̪̭̌̚
10.ˑ̯̌ ̡̭̭̼̣̌ ̱̖̯̍̔ ̡̨̛̯̦̌̏ ̛̣̹̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̛̛̥̦̭̯̬̯̬̌̔̌ ̨̨̭̖̯̖̏̐ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌
ͨʤʻʪʤʻʤ » ̨̛̪̯̖̬̯̔̏̔ ʦ̹̱̌ ̶̛̛̬̖̭̯̬̐̌̀ ̦̌ ̨̨̭̺̖̭̯̖̍̏. ʿ̨̨̯̥̱̾ ̛̪̬̖̯̭̔́ ̨̨̦̖̥̦̐
̨̨̪̙̯̔̔̌̽.
11.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̛̛̥̦̭̯̬̯̬̌̔̌ ̭̯̔̌ ʦ̭̌ ̛̬̬̖̹̖̦̖̌̚, ʦ̼ ̨̭̥̙̖̯̖ ̨̛̜̯̏ ̏ ̨̨̨̭̺̖̭̯̍̏ ̨̪̔
̨̛̭̥̏ ̨̨̛̣̦̥̐ ̛ ̨̪̬̣̖̥̌, ̨̪̔ ̡̨̨̯̬̼̥ ʦ̼ ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̬̣̭̐̏̌̽. ʻʤʿˀʰʫˀ: ʻ̛̙̥̖̯̖̌̌
̡̭̭̼̣̱ «ʦˈʽʪ »
12.ʿ̨̛̯̭́̏́ ̴̨̬̥̌ ̣̔́ ̵̨̏̔̌
13.ʦ̛̖̯̖̏̔ ʰ̥́, ̨̪̔ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̬̣̭̐̏̌̽ ̛ ̨̪̬̣̌̽
14.ʻ̛̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ «ʦ̨̛̜̯ ».
15.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌ ʦ̥̌ ̱̱̯̍̔ ̨̭̯̱̪̦̼̔ ̭̖̏ ̴̶̡̛̛̱̦: ̶̡̛̬̖̔̌́, ̛̬̥̖̺̖̦̖̌̚
̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏, ̡̨̛̛̥̥̖̦̯̬̌ ̛ ̯̔.
ʶ̡̌ ̛̬̥̖̭̯̯̌̽̚ ̨̨̦̭̯̏̽ ̛ ̴̴̨̨̛̛̯̬̐̌ ̛̛̣ ̨̣̜̀̍ ̨̬̱̜̔̐
̛̥̯̖̬̣̌̌.
1.ʦ̛̼̬̖̯̖̍̌ ̣̱̀̍̀ ̶̛̭̯̬̦̱̌, ̦̌ ̡̨̨̨̯̬̜ ʦ̼ ̵̨̛̯̯̖ ̛̬̥̖̭̯̯̌̽̚ ̛̥̯̖̬̣̌̌. ʻ̛̪̬̥̖̬̌, ̦̌
̶̛̭̯̬̦̖̌ «ˁʽʥˏ˃ʰ˔ ». ʦ̵̖̬̱̏ ̭̪̬̌̏̌ ̖̭̯̽ ̡̭̭̼̣̌ «ˁ̨̯̔̌̽̚ ̨̦̱̏̀ ̛̪̭̌̽̚ ». ʻ̛̙̥̯̖̌ ̦̌
̦̖̖.
2.ʿ̨̛̯̭́̏́ ̨̡̨̦ ̨̛̭̦̔̌́̚ ̨̨̦̜̏ ̛̛̪̭̌̚
3.ʦ̛̖̯̖̏̔ ʯ̨̨̡̣̌̐̏, ̨̛̪̣̦̯̖̌̚ ̨̡̨̦ «ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̛̛̪̭̌̚ » ̡̡̌ ̦̌ ̡̡̛̬̯̦̖̌ ̵̭̖̬̱̏.
4.˃̖̪̖̬̽ ʦ̥̌ ̨̦̱̙̦ ̛̭̯̯̏̌̏̽ ̏ ̡̯̖̭̯ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌̀. ʪ̣́ ̨̨̯̾̐ ̸̭̦̣̌̌̌ ̏ ̡̯̖̭̯̖
̨̨̛̭̺̖̦̍́ ̛̭̯̥̌̏ ̡̨̱̬̭̬ ̏ ̨̯̥ ̥̖̭̯̖, ̏ ̡̨̨̯̬̥ ̼̏ ̵̨̛̯̯̖ ̨̛̪̥̖̭̯̯̽ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌̀.
5.ʯ̯̖̥̌ ʯ̬̱̙̖̥̌̐̌ ̨̛̛̬̙̖̦̖̍̌̚: ̛̦̱̏̚ ʦ̼ ̛̛̱̯̖̏̔ ̡̭̭̼̣̱ «ʰ̨̛̬̙̖̦̖̍̌̚ ̨̣̍̐̌ »» -
̛̦̙̥̖̥̌̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ «ʯ̛̬̱̯̌̐̽̚ ̨̛̛̬̙̖̦̖̍̌̚ »
6.ʿ̨̛̯̭́̏́ ̨̡̨̦, ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̛̦̙̥̖̥̌̌ ̡̨̡̦̪̱ «ʦ̼̖̬̖̯̖̍ ̴̜̣̌ »
7.ʿ̨̛̯̭́̏́ ̨̡̨̦ «ʽ̡̯̬̼̯̽ », ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̥̏̌ ̨̦̱̙̦ ̼̬̯̏̍̌̽ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌̀ ̦̌ ̨̭̖̥̏
̡̨̥̪̯̖̬̖̽̀. ʦ̼̖̬̖̯̖̍ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌̀ ̛ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ «ʽ̡̯̬̼̯̽ »
8.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̨̛̪̯̭́̏́ ̨̪̯́̽ ̨̡̨̦ «ʯ̛̬̱̯̌̐̽̚ ̨̛̛̬̙̖̦̖̍̌̚ », ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̪̬̖̙̖̔ ̸̖̥
̛̬̱̯̌̐̽̚̚ ̡̡̛̬̯̦̱̌ ̦̌ ̭̜̯̌ ̨̦̱̙̦ ̼̬̯̏̍̌̽ ̨̖̐ ̴̨̬̥̯̌ (̯̖. ̬̥̖̬̌̚ ), ̡̡̌ ̦̌ ̡̡̛̬̯̦̖̌ ̛̦̱̏̚
9.˃̨̡̨̣̽ ̨̪̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̛̼̬̣̏̍̌ ̛̛̹̬̦̱, ̛̦̙̥̯̖̌ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ «ʽ̛̯̪̬̯̌̏̽ ».
10.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐, ̬̱̙̖̦̦̌̐̌́̚ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌́ ̨̛̪̯̭́̏́ ̏ ̨̡̦̖ «ʰ̨̛̬̙̖̦̖̍̌̚ ̨̣̍̐̌ », ̛ ̛̦̙̥̯̖̌ ̦̌
̡̨̡̦̪̱ «Close window», ̸̨̯ ̏ ̨̪̖̬̖̖̏̔ «ʯ̡̬̼̯̌̽ ̨̡̨̦ ».
11.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̏ ̨̡̦̖ «ʰ̨̛̬̙̖̦̖̍̌̚ ̨̣̍̐̌ » ̨̪̯̭́̏́́ ̭̖̏ ̡̡̛̛̬̯̦̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̛̼̣̍ ̬̱̙̖̦̼̌̐̚
̡̨̨̛̣̐̔̌̍ ̦̌ ̭̜̯̌.
12.ʫ̛̭̣ ̛̭̬̖̔ ̵̛̦ ʦ̼ ̦̖ ̦̜̖̯̖̌̔ ̨̭̏̀, ̨̦̱̙̦ ̨̨̪̬̭̯ ̨̛̪̣̭̯̯̌̽ ̨̣̥̌̽̍ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̡̨̨̡̦̪
̖̣̖̦̼̖ͨ̚ ̸̨̡̛̭̯̬̖̣ ».
13.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐ ̡̡̌ ̼̏ ̦̜̖̯̖̌̔ ̨̭̏̀ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌̀ ̨̨̪̬̭̯ ̡̡̛̛̣̦̯̖ ̨̪ ̦̖̜ ̡̨̥̼̹̜ ̛
̴̴̨̨̛̯̬̐̌́ ̨̛̪̯̭́̏́ ̏ ̨̡̦̖ ̣̔́ ̨̨̛̭̺̖̦̍́ «ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̛̛̪̭̌̚ » ̨̛̥̖̦̦ ̏ ̨̯̥ ̥̖̭̯̖,
̖̐̔ ̨̭̯̣́ ̡̨̱̬̭̬.
14.ʦ̼̣̖̯̐́̔̽ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̡̯̌:
15.˃̖̪̖̬̽ ̨̨̪̬̭̯ ̛̦̙̥̯̖̌ ̦̌ ̖̣̖̦̱̀̚ ̡̨̡̦̪̱ «ˁ̵̨̛̬̦̯̌̽ ». ʿ̨̭̣̖ ̵̨̛̭̬̦̖̦̌́ ʦ̹̌̌ ̛̪̭̌̽̚
̱̖̯̍̔ ̼̣̖̯̏̐́̔̽ ̡̯̌:
16.ʫ̛̭̣ ʦ̭̌ ̦̖ ̛̱̭̯̬̖̯̌̏̌ ̡̡̌ ̛̬̥̖̭̯̣̭̌̌̽̚ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌́ ̏ ̡̯̖̭̯̖ ̛̛̣ ̸̨̨̯̯ ̵̨̛̯̯̖ ̛̛̥̖̦̯̽̚ ̏
̨̭̥̥̌ ̡̯̖̭̯̖, ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̨̡̦̪̱ «̡̨̛̬̖̯̬̯̔̌̏̌̽ » ̏ ̨̪̬̥̌̏ ̱̣̱̐.
17.ʫ̛̭̣ ̭̖̏ ̛̱̭̯̬̖̯̌̏̌, ̨̯ ̪̬̖̙̖̔ ̸̖̥ ̨̡̨̛̪̱̣̯̍̏̌̽ ̛̪̭̌̽̚, ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖ ̦̌ ̭̯̯̱̭̌
̵̨̨̭̬̦̖̦̦̜̌ ̨̨̛̦̭̯̏ (̛̦̱̏̚ ̭̣̖̏̌ ). ʫ̛̭̣ ̖̭̯̽ ̖̣̖̦̌́̚ ̛̪̭̌̽̚ «ʽ̡̯̬̼̯̼̜ ̨̭̯̱̪̔ » - ̸̛̦̯̌̽̚
ʦ̹̌̌ ̨̨̦̭̯̏̽ ̨̡̨̛̪̱̣̦̍̏̌̌ ̦̌ ̭̜̯̖̌.
18.ʫ̛̭̣ ̭̯̯̱̭̌ «ˋ̨̡̛̖̬̦̏ » (̡̡̌ ̦̌ ̡̛̬̭̱̦̖ ̛̦̱̏̚ ), ̨̯ ̨̦̱̙̦ ̦̙̯̌̌̽ ̦̌ ̡̨̡̦̪̱ ̏ ̵̖̬̦̖̥̏
̨̪̬̥̌̏ ̱̣̱̐ «ʽ̡̨̛̪̱̣̯̍̏̌̽ »
19.˃̖̪̖̬̽ ̹̏̌̌ ̨̨̦̭̯̏̽ ̨̡̨̛̪̱̣̦̍̏̌̌ ̦̌ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̭̜̯̌̌ «ˁ̨̛̼̯̍́ ». ˋ̨̯̼̍ ̨̯̾ ̨̨̪̭̥̯̬̖̯̽ ̏
̨̭̥̥̌ ̵̖̬̦̖̥̏ ̨̪̬̥̌̏ ̱̣̱̐ ʻ̛̙̥̯̖̌ ̡̭̭̼̣̱ «ʿ̨̨̭̥̯̬̖̯̽ ̨̣̍̐ »
20.˃̡̌ ̛̼̣̯̏̐́̔ ̦̌ ̨̨̭̺̖̭̯̖̍̏ ̹̏̌̌ ̨̨̦̭̯̦̏̌́ ̛̪̭̌̽̚ ̦̌ ̶̛̭̯̬̦̖̌ «ˁ̨̛̼̯̍́ ».
21.ˑ̯̌ ̙̖ ̨̨̦̭̯̏̽ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̨̛̪̯̭́̏́ ̦̌ ̨̣̦̜̐̌̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌ «ʻ̨̨̭̯̦̏̌́ ̣̖̦̯̌ ̭̜̯̌̌ »
ʫ̖ ̨̨̥̙̦ ̡̯̙̖̌ ̡̨̛̬̖̯̬̯̔̌̏̌̽, ̡̨̨̛̥̥̖̦̯̬̯̏̌̽ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̡̭̭̼̣ ̨̪̔ ̛̪̭̌̽̀̚. ˃̥̌ ̙̖ ̡̱̦̌̌̚
ʤ̨̯̬̏ ̨̯̜̾ ̨̨̛̦̭̯̏.
ʶ̡̌ ̛̬̥̖̭̯̯̌̽̚ ̶̛̪̬̖̖̦̯̌̀̚ ̨̡̱̬̌ ̦̌ ̭̜̯̖̌
ʪ̣́ ̸̦̣̌̌̌ ̶̛̪̬̖̖̦̯̌̀̚ ̨̦̱̙̦ ̛̬̥̖̭̯̯̌̽̚ ̏ ʰ̦̯̖̬̦̖̯̖ ̦̌ ̨̣̥̀̍ ̵̛̛̬̦̣̺̖̌, ̛̦̪̬̥̖̬̌ ̦̌
̛̭̖̬̭̖̏ DocMe ̨̪ ̬̖̭̱̌̔:http://www.docme.ru/
ʿ̶̛̬̖̖̦̯̌́̚ ̦̖ ̨̣̙̦̔̌ ̪̬̖̼̹̯̏̌̽ 5 MB
1.ʯ̛̜̯̖̌̔ ̦̌ ̛̭̖̬̭̏ ̛ ̛̛̬̖̭̯̬̬̱̜̯̖̭̌̐̽̚.
2.ʻ̛̙̥̯̖̌ ̡̭̭̼̣̱ «ʯ̛̬̱̯̌̐̽̚ »
3.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̛̛̬̱̣̌̐̚̚. ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̨̛̪̣̦̯̌̽̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̨ ̶̛̛̪̬̖̖̦̯̌̚, ̡̡̌ ̦̌
̡̛̬̭̱̦̖
4.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̐, ̡̡̌ ̨̛̪̣̦̯̖̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀, ̛̦̙̥̯̖̌ ̦̌ ̖̣̖̦̱̀̚ ̡̨̡̦̪̱ «ˁ̵̨̛̬̦̯̌̽ »
5.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐, ̛̦̙̥̯̖̌ ̦̌ ̡̭̭̼̣̱ «ʤ̬̖̭̔ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌ »
6.ʦ ̨̛̪̹̖̥̭́̏̏́ ̨̡̦̖, ̵̖̬̱̏̏ ̛̦̙̥̯̖̌ ̡̭̭̼̣̱ «ʦ̛̭̯̯̌̏̽ »
7.ˁ̡̨̛̪̬̱̜̯̖ ̣̱̀̍̀ ̡̭̭̼̣̱, ̣̔́ ̨̨̯̐, ̸̨̯̼̍ ̛̭̯̯̏̌̏̽ ̖̖ ̦̌ ̭̜̯̖̌ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌
8.ʿ̨̭̣̖ ̨̨̯̾̐ ̛̜̯̖̌̔̚ ̦̌ ̨̨̨̭̺̖̭̯̍̏ «ʤ̦̦̔̌̌ » ̨̪̔ ̨̛̭̥̏ ̨̨̛̣̦̥̐ ̛ ̨̪̬̣̖̥̌
9.ʦ̼̖̬̖̯̖̍ ̶̛̭̯̬̦̱̌ «ʶ̨̡̛̪̣̌ ̨̡̨̱̬̏ »
10.ʻ̛̙̥̯̖̌ ̵̖̬̱̏̏ ̡̭̭̼̣̱ «ˁ̨̯̔̌̽̚ ̨̦̱̏̀ ̛̪̭̌̽̚ »
11.ʦ ̨̛̪̹̖̥̭́̏̏́ ̨̡̦̖ ̛̖̯̖̏̏̔ ̵̨̨̛̦̖̥̱̍̔̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀ ̨ ̨̭̖̜̏ ̶̛̛̪̬̖̖̦̯̌̚, ̡̡̌ ̦̌
̡̛̬̭̱̦̖. ʦ ̨̡̭̯̬̖ «ˁ̨̛̖̬̙̦̖̔̌ ̛̛̪̭̌̚ » ̭̯̯̖̏̌̏̽ ̡̨̨̛̭̪̬̦̦̱̏̌̀ ̦̌ DocMe ̡̭̭̼̣̱ ̦̌
̶̛̪̬̖̖̦̯̌̀̚ ̛ ̛̦̙̥̯̖̌ «ˁ̵̨̛̬̦̯̌̽ »
12.ʦ̨̯ ̡̯̌ ̱̖̯̍̔ ̼̣̖̯̏̐́̔̽ ̬̱̙̖̦̦̌̐̌́̚ ʦ̛̥̌ ̶̛̪̬̖̖̦̯̌́̚. ʦ̛̦̱̚ ̨̨̥̙̦ ̛̱̖̯̏̔̽ ˇ̛̛̥̣̌̀
̨̯̬̌̏̌, ̨̛̬̥̖̭̯̹̖̌̏̐̚ ̛̥̯̖̬̣̌̌.
13.ʦ̹̌̌ ̬̱̙̖̦̦̌̐̌́̚ ̶̛̪̬̖̖̦̯̌́̚ ̸̨̡̛̛̯̥̯̖̭̌̏̌ ̨̨̛̯̬̯̭̍̌̽́̚ ̦̌ ̨̨̨̦̭̯̦̜̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̭̜̯̌̌
Автор
bip61
bip6136   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
30
Размер файла
990 Кб
Теги
сообщество, андана, инструкция, сетевом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа