close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

brandtpolaris.ru/files/katalog_snow_2015.pdf

код для вставкиСкачать
îðïë
×ÒÌ ÊÛÎÍ×ÑÒ
ÌØÛ ßÎÌ ÑÚ ÑÐÌ×Ó×ÆÛÜ
ÑÐÌ×Ó×ÆÛÜ ÌßÕÛÍ ÓÇ Î×ÜÛ ÌÑ ß ÒÛÉ ÔÛÊÛÔò ÑÐÌ×Ó×ÆÛÜ ÞÎ×ÒÙÍ ÓÛ ÌÑ ÐÔßÝÛÍ
׎ÊÛ ÒÛÊÛÎ ÞÛÛÒò ÑÐÌ×Ó×ÆÛÜ ÓßÕÛÍ ÓÇ Î×ÜÛ ßÒÜ ÓÇ ÙÛßÎ ÚËÒÝÌ×ÑÒ ßÍ ÑÒÛò
ÛÚÚÑÎÌÔÛÍÍÔÇò ÍÛßÓÔÛÍÍÔÇò ÞÛßËÌ×ÚËÔÔÇò
ßÐÐßÎÛÔ
ÌÎ×ßÔ ÞÇ ÍÒÑÉ
ÞÛÚÑÎÛ ÇÑË ÐËÌ ×Ì ÑÒ ÇÑËÎ ÞÑÜÇô
ÉÛ ÐËÌ ×Ì ÌØÎÑËÙØ ×ÌÍ ÐßÝÛÍò
r
߬ б´¿®·- ô ¿ ²·³¾´» ¬»¿³ ©±®µ- ¬·®»´»--´§ ¬± »²¹·²»»®
¿°°¿®»´ º±® -²±©³±¾·´»®- ¿½®±-- ¬¸» ©±®´¼ò ̸»
ß°°¿®»´ Ý»²¬»® ±º Û¨½»´´»²½» »¨·-¬- º±® ¿ -·³°´»ô
¾«¬ ·³°±®¬¿²¬ ®»¿-±²æ ´·-¬»² ¬± ±«® ®·¼»®- ¿²¼ ³¿µ»
»¨¿½¬´§ ©¸¿¬ ¬¸»§ ²»»¼ò •Ñ«® ·²-°·®¿¬·±² ½±³»- º®±³
±«® ®·¼»®- ¿²¼ ±«® ª»¸·½´»-ôŒ -¿§- Χ¿²ô ß°°¿®»´
Ю±¼«½¬ Ü»ª»´±°»®ò •Ì¸·- ·- ¿ ½±³°¿²§ ¾«·´¬ ¾§ ¬¸»
°»±°´» ©¸± ®·¼»òŒ ̸» ¬»¿³ ¬¿µ»- »ª»®§ ±°°±®¬«²·¬§
¬± ·²¬»¹®¿¬» ¹»¿® ¿²¼ ³¿½¸·²»-ò ײ-°·®»¼ ¾§ ª»¸·½´»
¼»-·¹²- ¿²¼ ®·¼»® ²»»¼-ô ¬¸» ¼»-·¹²»®- ¬¿·´±® ¬¸» ¹»¿®
Ü»-·¹²»®ò •É¸»¬¸»® ·¬Ž- ¿ °¿¬¬»®²ô ¿²¹´»ô ¬»¨¬«®»
±® ½±´±® -½¸»³»ô ©» ³¿µ» -«®» §±« ¿²¼ §±«® -´»¼
´±±µ ´·µ» ¿ -»¿³´»-- «²·¬òŒ Ú®±³ ¬¸»®»ô ¬¸» Ý»²¬»® ±º
Û¨½»´´»²½» ¼·¿´- ·² ±² ³¿µ·²¹ ¹»¿® ¿- -¬®±²¹ ¿- ·¬
·- -´»»µò ݱ²-¬¿²¬ ¬»-¬·²¹ ¿²¼ ®»º·²·²¹ »²-«®»- ¬¸¿¬
¬¸» º·²¿´ °®±¼«½¬ ·- ®»¿¼§ ¬± ¬¿µ» ±² ©¸¿¬»ª»® Ó±¬¸»®
Ò¿¬«®» ¬¸®±©- ¿¬ ·¬ò
•É» ¿´©¿§- ¬¸·²µ ±º ²»© ©¿§- ¬± ¾»¿¬ «° ¿ °®±¼«½¬
¿²¼ °«-¸ ·¬ ¬± ·¬- ´·³·¬-ôŒ -¿§- Χ¿²ò •É» ©¿²¬ ¬±
-»» ©¸¿¬ ·¬ ¬¿µ»- ¬± ³¿µ» ·¬ º¿·´ô -± ©» ½¿² ³¿µ» ·¬
¾»¬¬»®òŒ ̸» Ý»²¬»® ±º Û¨½»´´»²½» ½±²¬·²«»- ¬± °«-¸
¬¸» ·²²±ª¿¬·ª» ¬¸·²µ·²¹ ¿²¼ ®·¼»®óº±½«-»¼ ®»-«´¬- ¬¸¿¬
r
б´¿®·- ¸¿- ½¸¿³°·±²»¼ º±® ±ª»® ê𠧻¿®-ò Ø»®»ô ·¬Ž«²¼»®-¬±±¼ ¬¸¿¬ »¨½»´´»²½» ·- ²±¬ ¹·ª»²ô ¹·º¬»¼ ±®
¸¿²¼»¼ ¼±©²ò Û¨½»´´»²½» ·- »²¹·²»»®»¼ò
ÔßÌ×ÌËÜÛæ ìðòïèçíêë
¿²¼ º»»´ ±º ¬¸» -´»¼- ¬¸»³-»´ª»-ôŒ -¿§- Ö»--·»ô ß°°¿®»´
ÔÑÒÙ×ÌËÜÛæ óïïïòîêçëíï
¬± ©±®µ -»¿³´»--´§ ©·¬¸ ¬¸» ª»¸·½´»-ò
•É» ´±±µ -± ½´±-»´§ ¿²¼ °«´´ -± ³«½¸ º®±³ ¬¸» ´±±µ
o
îìpÚ øóìòìpÝ÷ô É×ÒÜ ÒÉ ßÌ é ÓÐØ øïï ÕÓñØ÷ô çëû ØËÓ×Ü×ÌÇô ÌËÛÍÜßÇ îæëî ÐÓ
ë
ßÐÐßÎÛÔ
ÑË Ì Û Î É Û ß Î
ÌßÕÛ ×Ì ÌÑ ÌØÛ Ø×ÙØÛÍÌ ÐÛßÕò ÌßÕÛ ×Ì ×ÒÌÑ ÌØÛ
ÜÛÛÐ ÐÑÉÜÛÎò ÌßÕÛ ×Ì ÉØÛÎÛÊÛÎ ÇÑË ÉßÒÌò
ÐÑÔßÎ×Í ËÒ×ÒÍËÔßÌÛÜ ÐÎÑ ÙÛßÎ ×Í ÛÒÙ×ÒÛÛÎÛÜ
ÌÑ ÕÛÛÐ ÇÑË ÉßÎÓ ßÒÜ ÜÎÇ ÑÒ ßÒÇ ÌÛÎÎß×Òò
r
Ý
Ü
Û
ÙÑÎÛóÌÛÈ ¬»½¸²±´±¹§ µ»»°³±·-¬«®» ±«¬ ¿²¼ ©¿®³¬¸ ·²ô
¿´´ ©¸·´» -¬¿§·²¹ -«°®»³»´§
¾®»¿¬¸¿¾´»ò
r
Ò»©ô °«®°±-»º«´ ®»º´»½¬±®
´±½¿¬·±²- ³»¿² ¬¸» «¬³±-¬
-¿º»¬§ ¿®±«²¼ »ª»®§ ¾»²¼ò
ײ¬»¹®¿¬»¼ б´¿®·Ê»¸·½´» Ü»-·¹²
r
É» ¬±±µ ¼»-·¹² ½«»¼·®»½¬´§ º®±³ ±«®
³¿½¸·²»Ž- ¿²¹´»- ¿²¼
½±´±®©¿§-ô -± §±«
¿²¼ §±«® -´»¼ ¿®» ¿
-»¿³´»-- «²·¬ ¼±©²
¬± ¬¸» ¼»¬¿·´-ò
ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
É·¬¸ ¦·°- º®±³ ¬¸» ¾·½»°
¬± ¬¸» ¬±®-± ¿²¼ ±² ¬¸»
¾¿½µô ¿¼¿°¬·ª» ½«-¬±³
½±³º±®¬ ·- §±«®-ò
ßò Ю± Ö¿½µ»¬ô λ¼ô °¿¹» ê
ß
Þ
Þò Ю± Þ·¾ô °¿¹» ê
r
Ýò ÚÔÇ Úî Ø»´³»¬ô ÍÔÇô °¿¹» ïê
Üò Í·²·-¬»® Èë Ù±¹¹´»ô
Þ«®¿²¼¬ Û¼·¬·±²ô
Ó¿¬¬» Ý¿®¾±²ô °¿¹» ïç
Ûò ß¼ª»²¬«®» Ù´±ª»ô °¿¹» îð
r
ÇÕÕ Æ·°°»®Í¬®±²¹»®ô °®»³·«³
¦·°°»®- ¿®» »²¹·²»»®»¼
¬± ©·¬¸-¬¿²¼ ¿²§ »´»³»²¬
±² ¬¸» ¬®¿·´ò Ò± º¿·´«®»-ò
Ò± ½¸¿²½»ò
ÞÎÛßÌØßÞÔÛ
É×ÒÜÐÎÑÑÚ
ÉßÌÛÎÐÎÑÑÚ
Ñ«¬»® Ú¿¾®·½
ÙÑÎÛóÌÛÈr Ó»³¾®¿²»
Ô·²»®
é
ßÐÐßÎÛÔ
r
Ø·¹¸´§ Ê·-·¾´» íÓr ͽ±¬½¸´·¬»
Ý
Þ´¿½µ
ííðÜ Ò§´±² Ú¿¾®·½ñÞ¿¾§ η°-¬±° Ú¿¾®·½
ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
Ü
ÇÕÕr Æ·°°»®-
Ø·¹¸´§ Ê·-·¾´» íÓr ͽ±¬½¸´·¬»r
ÇÕÕr ߯«¿¹«¿®¼r Æ·°°»®
ß
Þ´¿½µ
ÇÕÕr Ê·-´±²r Æ·°°»®
λ³±ª¿¾´» ÛÊß Õ²»» п¼-
Õ»·¬¸ Ý«®¬·Ô·³·¬»¼ Û¼·¬·±²
ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
Ýò ÈóÑÊÛÎ ÖßÝÕÛÌ
r
îèêëððê ¤ λ¼ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
îèêëððë ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
Þ
Üò ÈóÑÊÛÎ ÐßÒÌ
ÇÕÕr Æ·°°»®-
ííðÜ Ò§´±² Ú¿¾®·½
r
îèêëððè ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
λ³±ª¿¾´» ÛÊß Õ²»» п¼-
ß®¬·½«´¿¬»¼ Õ²»»-
ÝØÛÝÕ ÑËÌ ÌØÛ ÕÛ×ÌØ ÝËÎÌ×Í ÕÝéïï ÝÑÔÔÛÝÌ×ÑÒ
ßò ÐÎÑ ÖßÝÕÛÌ
Þò ÐÎÑ Þ×Þ
ÙÑÎÛóÌÛÈr
Ù«¿®¿²¬»»¼ ¬± Õ»»° DZ« Ü®§ r
ÙÑÎÛóÌÛÈ r
Õ»»° DZ« Ü®§ r
Ù«¿®¿²¬»»¼ ¬±
r
r
r
r
r
îèêëðêè
îèêëïðè
r
r
îèêëððí ¤ λ¼ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëððî ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
îèêëððì ¤ ÕÝéïï ¤ Ô·³·¬»¼ Û¼·¬·±² ¤ ÍóíÈÔ
r
îèêëððé ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
îèêëððì
îèêëïïí
îèêëïðé
îèêëïðê
ç
ßÐÐßÎÛÔ
λ³±ª¿¾´» Ô·²»®
ß
Ʊ²¿´ íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
Ø·¹¸´§ Ê·-·¾´» íÓr ͽ±¬½¸´·¬»r λ »½¬·ª»
ÇÕÕr Ê·-´±²r Æ·°°»®
Þ
Ï«·´¬»¼ Ô·²»®
ßò ßÜÊÛÒÌËÎÛ ÖßÝÕÛÌ
ÙÑÎÛóÌÛÈr
ÇÕÕr Æ·°°»®-
Ù«¿®¿²¬»»¼ ¬± Õ»»° DZ« Ü®§ r
r
r
Ʊ²¿´ íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
r
r
îèêëððç ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
îèêëðïð ¤ Î»¼ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
Þò ßÜÊÛÒÌËÎÛ Þ×Þ
ÙÑÎÛóÌÛÈr
Ù«¿®¿²¬»»¼ ¬± Õ»»° DZ« Ü®§ r
r
r
r
r
r
îèêëðïç ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
ÛÊß Õ²»» п¼-
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
ïï
ßÐÐßÎÛÔ
ÓÛ Ò ŽÍ ×ÒÍËÔ ßÌ Û Ü
Ʊ²¿´ íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
Ý
ÇÕÕr Ê·-´±²r Æ·°°»®Î»³±ª¿¾´» Ô·²»®
ß
îóÉ¿§ ß¼¶«-¬¿¾´» з¬ Æ·°-
Ʊ²¿´ íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
Ü
Ó¿¨ Ê»²¬ ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
Þ
ÇÕÕr Æ·°°»®-
Ʊ²¿´ íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
Ʊ²¿´ íÓr ײ-«´¿¬·±²
Ú«´´ Ô»²¹¬¸ ÇÕÕr Æ·°°»®Þ´¿½µ
묮±
Ñ®¿²¹»
Ýò Î×ÐÐÛÎ ÖßÝÕÛÌ
Üò Î×ÐÐÛÎ Þ×Þ
r
r
r
r
ÛÊß Õ²»» п¼-
r
묮±
ßò ÌØÎÑÌÌÔÛ ÖßÝÕÛÌ
Þò ÌØÎÑÌÌÔÛ Þ×Þ
r
r
r
r
r
îèêëðïê
îèêëðïë
îèêëðïé
îèêëðïè
¤
¤
¤
¤
λ¼ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
묮± ¤ ÍóíÈÔ
Ñ®¿²¹» ¤ ÍóíÈÔ
r
íÓr ͽ±¬½¸´·¬»r λ »½¬·ª»
r
¤
¤
¤
¤
λ¼ ¤ ÍóíÈÔ
Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
묮± ¤ ÍóíÈÔ
ο½» ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðîï ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
r
r
îèêëðïî
îèêëðïï
îèêëðïí
îèêëðïì
r
r
îèêëðîð ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔå ÓÌóîÈÔÌ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
ïí
Þò Ü×Êß ÖßÝÕÛÌ
r
r
r
Þ
ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
r
ßÐÐßÎÛÔ
r
îèêëðîè ¤ б±´ Þ´«» ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðîê ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðîé ¤ 묮± ¤ ÍóíÈÔ
Ʊ²¿´ íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
ÇÕÕr Ê·-´±²r Æ·°°»®
λ³±ª¿¾´»ô É»¿®¿¾´» Ô·²»®
Þ´¿½µ
ß
Ý
ÇÕÕr Æ·°°»®-
ݱ²¬®±´´»¼ Ê»²¬·²¹
ÇÕÕr Ê·-´±²r Æ·°°»®
Ü®±° Í»¿¬ É·¬¸ Ü«¿´ Æ·°°»® Í´·¼»®-
Ø·¹¸´§ Ê·-·¾´» íÓr ͽ±¬½¸´·¬»r λ »½¬·ª»
íÓr ͽ±¬½¸´·¬»r λ »½¬·ª» п²»´-
λ³±ª¿¾´» ÛÊß Õ²»» п¼-
ßò ÌØÎÑÌÌÔÛ ÖßÝÕÛÌ
Ýò ÌØÎÑÌÌÔÛ Þ×Þ
r
r
r
r
r
r
r
r
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
îèêëðîì ¤ ݱ®¿´ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðîî ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðîí ¤ Ù´¿½·»® ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðîç ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðíð ¤ Ù®»§ ¤ ÍóíÈÔ
Ù´¿½·»®
Þ´¿½µ
ïë
ßÐÐßÎÛÔ
ÝÇÝÔÑÒÛ ßÜÊ ØÛÔÓÛÌ
r
É×ÌØ ÛÔÛÝÌÎ×Ý ÍØ×ÛÔÜ
îèêìïêê ¤ λ¼ Ù´±-- ¤ ÈÍóìÈÔ
îèêìïêç ¤ Þ´¿½µ Ù´±-- ¤ ÈÍóìÈÔ
É×ÌØÑËÌ ÛÔÛÝÌÎ×Ý ÍØ×ÛÔÜ
îèêìïéð ¤ Î»¼ Ù´±-- ¤ ÈÍóìÈÔ
îèêîðëê ¤ Þ´¿½µ Ù´±-- ¤ ÈÍóìÈÔ
ÝÇÝÔÑÒÛ ßÜÊ ØÛÔÓÛÌ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ
îèêèîïî
îèêèîïë
îèêçìèë
îèêèììë
îèêèîïé
îèêíïéé
îèêéìçê
îèêèììì
îèêîïîê
îèêîïíî
îèêîïíí
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Ý´»¿® λ°´¿½»³»²¬ ͸·»´¼ øܱ«¾´» Ô»²-÷
Û´»½¬®·½ ͸·»´¼
ͳ±µ» ͸·»´¼ øÍ·²¹´»óп²»÷
Ý´»¿® ͸·»´¼ øß²¬·óÚ±¹÷ô Í·²¹´»óп²»
Û´»½¬®·½ ݱ®¼ λ°´¿½»³»²¬
﬽¸»¬ Õ·¬ñÍ·¼» д¿¬»
ݸ·² Ê»²¬
Ê¿´¿²½»
Þ´¿½µ Ù´±--
ÓÑÜËÔßÎ
ßÚóîòð ØÛÔÓÛÌ
r
îèêëïìí
îèêìïéí
îèêìïéë
îèêíïèï
É×ÌØ ÛÔÛÝÌÎ×Ý ÍØ×ÛÔÜ
îèêëðêç ¤ 묮± ¤ ÍóìÈÔ
îèêëðéð ¤ Ý±ª»®¬ ¤ ÍóìÈÔ
îèêíïìè ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóìÈÔ
¤
¤
¤
¤
îèêîïîë
îèêîïîè
îèêîïîç
îèêèîïî
îèêèîïë
îèêçìèë
îèêèììë
îèêèîïé
îèêíïéé
îèêéìçê
îèêèììì
묮± ¤ ÍóìÈÔ
ݱª»®¬ ¤ ÍóìÈÔ
ݱª»®¬ô ÛÝÛ ¤ ÍóìÈÔ
Þ´¿½µ ¤ ÍóìÈÔ
ÓÑÜËÔßÎ ØÛÔÓÛÌ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ
îèêïîíì
îèêïîíë
îèêïîíê
îèêîïíê
îèêîïíé
îèêîïíè
îèêîïíç
îèêîïìð
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Ó¿¬¬» ݸ¿®½±¿´ ¤ ÈÍóîÈÔ
λ¼ Ù´±-- ¤ ÈÍóîÈÔ
Í·´ª»® Ù´±-- ¤ ÈÍóîÈÔ
ß´´ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóîÈÔ
ßÚóîòð ØÛÔÓÛÌ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ
É×ÌØÑËÌ ÛÔÛÝÌÎ×Ý ÍØ×ÛÔÜ
îèêëðéï
îèêëðéî
îèêëïíê
îèêïïéð
¤
¤
¤
¤
Ý´»¿® λ°´¿½»³»²¬ ͸·»´¼ øܱ«¾´» Ô»²-÷
Û´»½¬®·½ ͸·»´¼
Û´»½¬®·½ ݱ®¼ λ°´¿½»³»²¬
Þ®»¿¬¸ Ù«¿®¼
ݸ·² Þ¿® ߨ´» Õ·¬
ݸ·² Ý«®¬¿·²
﬽¸»¬ Õ·¬ñÍ·¼» д¿¬»
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ݸ·² Ê»²¬
Ê¿´¿²½»
Ý´»¿® λ°´¿½»³»²¬ ͸·»´¼ øܱ«¾´» Ô»²-÷
Û´»½¬®·½ ͸·»´¼
ͳ±µ» ͸·»´¼ øÍ·²¹´»óп²»÷
Ý´»¿® ͸·»´¼ øß²¬·óÚ±¹÷ô Í·²¹´»óп²»
Û´»½¬®·½ ݱ®¼ λ°´¿½»³»²¬
﬽¸»¬ Õ·¬ñÍ·¼» д¿¬»
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µÝ±ª»®¬
ݱª»®¬ô ÛÝÛ
Þ´¿½µ
λ¼ Ù´±--
Í·´ª»® Ù´±--
ß´´ Þ´¿½µ
ïé
ßÐÐßÎÛÔ
ØÛ Ô ÓÛ Ì Íæ Ñ Ð Û Ò ÚßÝÛ
ÚÔÇr Úî
ÜÛÓÑÒ ïòï ØÛÔÓÛÌ
r
r
r
r
îèêëïïð
îèêëïïï
îèêëïïî
îèêëïïí
îèêëïïì
¤
¤
¤
¤
¤
îèêìïéê
îèêìïéé
îèêìïéè
îèêìïéç
Í´§ ¤ ÈÍóëÈÔ
б¼·«³ ¤ ÈÍóëÈÔ
ܱ³·²¿¬» ¤ ÈÍóëÈÔ
ÕÝéïï ¤ ÈÍóëÈÔ
Í´§ô ÛÝÛ ¤ ÈÍóëÈÔ
¤
¤
¤
¤
îèêìïèê
îèêìïèé
îèêìïèè
îèêìïèç
Í´§
б¼·«³
ܱ³·²¿¬»
ÕÝéïï
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
λ¼ Ù´±-Ñ®¿²¹» Ù´±-Í·´ª»® Ù´±-ß--¿«´¬ r Ó¿¬¬»
ÜÛÓÑÒ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ
îèêïîíí ¤
îèêçìèì ¤ Ê·-±® ͽ®»© Õ·¬
r
ÓÑËÌØ Ð×ÛÝÛô ÚÔÇ Úî
îèêëïïç
îèêëïîð
îèêëïîï
îèêëïîî
λ¼ Ù´±-- ¤ ÍóíÈÔ
Ñ®¿²¹» Ù´±-- ¤ ÍóíÈÔ
Í·´ª»® Ù´±-- ¤ ÍóíÈÔ
ß--¿«´¬r Í°»½·¿´ Û¼·¬·±² ¤ ÍóíÈÔ
ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ Ê×ÍÑÎ
r
Ê×ÍÑÎóÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌô ÚÔÇ Úî
îèêëïïë
îèêëïïê
îèêëïïé
îèêëïïè
¤
¤
¤
¤
Í´§
б¼·«³
ܱ³·²¿¬»
ÕÝéïï
r
ÚÔÇ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ
îèêíïêî ¤ Ê·-±® ͽ®»© Õ·¬
îèêíïêìðï ¤ ݱ´¼ É»¿¬¸»® д«¹ Õ·¬ øÈÍñÍ÷
îèêíïêìðí ¤ ݱ´¼ É»¿¬¸»® д«¹ Õ·¬ øÓñÔ÷
îèêíïêìðç ¤ ݱ´¼ É»¿¬¸»® д«¹ Õ·¬ øÈÔñîÈÔ÷
îèêíïêë ¤
îèêíïçë ¤ ݸ»»µ п¼ ó îð³³
îèêíïçê ¤ ݸ»»µ п¼ ó îë³³ øîÈÔ÷
îèêíïçé ¤ ݸ»»µ п¼ ó íð³³ øÔ÷
îèêíïçè ¤ ݸ»»µ п¼ ó íë³³ øÍô Óô Ô÷
îèêíïçç ¤ ݸ»»µ п¼ ó ìð³³ øÈÍ÷
Ñ®¿²¹» Ù´±--
Í·´ª»® Ù´±--
ß--¿«´¬r Í°»½·¿´
Û¼·¬·±²
ÌÛÒßÝ×ÌÇ ØÛÔÓÛÌ
б¼·«³
ܱ³·²¿¬»
Õ»·¬¸ Ý«®¬·-
Í´§ô ÛÝÛ
îèêðïìì
îèêìïèð
îèêìïèï
îèêìïèî
îèêìïèí
¤
¤
¤
¤
¤
Þ´¿½µ Ó¿¬¬» ¤ ÍóîÈÔ
λ¼ Ù´±-- ¤ ÍóîÈÔ
Ó¿¹»²¬¿ Ù´±-- ¤ ÍóîÈÔ
ɸ·¬» Ù´±-- ¤ ÍóîÈÔ
묮± Ù´±-- ¤ ÍóîÈÔ
ÌÛÒßÝ×ÌÇ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ Ê×ÍÑÎ
îèêìïçð
îèêìïçï
îèêìïçî
îèêìïçí
îèêîïîð
ÝÑÓÐÑÍ×ÌÛ
ÝÑÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒ ÍØÛÔÔ
ÓËÔÌ×óÐÑÎÌ ß×Î ×ÒÜËÝÌ×ÑÒ
ÝÑÑÔ×ÒÙ ÍÇÍÌÛÓ
¤
¤
¤
¤
¤
λ¼ Ù´±-Ó¿¹»²¬¿ Ù´±-ɸ·¬» Ù´±-묮± Ù´±-Ê·-±® ͽ®»© Õ·¬
ÜËßÔ ÜÛÒÍ×ÌÇ ÛÐÍ Ô×ÒÛÎ
r
λ¼ Ù´±--
Ó¿¹»²¬¿ Ù´±--
ɸ·¬» Ù´±--
묮± Ù´±--
ïç
Ý
Û
ßÐÐßÎÛÔ
Ü
Ú
Ù
ÝóØò Í×Ò×ÍÌÛÎ Èë ÙÑÙÙÔÛ
ß
Ýò îèêëðêí
Üò îèêëðêì
Ûò îèêëðêë
Úò îèêëðêê
Ùò îèêëðêé
Øò îèêëðêè
¤ ͬ»¿´¬¸ ¤ б´¿®·¦»¼ñͳ±µ» ¤ ÑÍÚÓ
¤ Þ«®¿²¼¬ Û¼·¬·±²ô Ó¿¬¬» Ý¿®¾±² ¤ б´¿®·¦»¼ñÇ»´´±© ¤ ÑÍÚÓ
¤ д¿¬·²«³ ¤ ÑÍÚÓ
¤ Ú·®» ¤ ÑÍÚÓ
¤ Ì«²¼®¿ ¤ ÑÍÚÓ
¤ ÕÝéïï ¤ ÑÍÚÓ
Í×Ò×ÍÌÛÎ Èë ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÔÛÒÍÛÍ
îèêëïîí
îèêëïîì
îèêëïîë
îèêëïîê
îèêëïîé
îèêëïîè
ßóÞò ßÊ×ßÌÑÎ
ßò îèêëðêï ¤ Ù±´¼ ͬ¿²¼¿®¼ ¤ б´¿®·¦»¼ñÇ»´´±© ¤ ÑÍÚÓ
Þò îèêëðêî ¤ ÍÍ ¤ Ú·®» Ó·®®±®ñÝ´»¿® ¤ ÑÍÚÓ
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Ø
Ý´»¿® ¤ ÑÍÚÓ
Ç»´´±© ¤ ÑÍÚÓ
ݸ®±³» Ó·®®±® ñ Ç»´´±© Ì·²¬ ¤ ÑÍÚÓ
Ú·®» Ó·®®±®ñα-» Ì·²¬ ¤ ÑÍÚÓ
б´¿®·¦»¼ Ç»´´±© Ô»²- ¤ ÑÍÚÓ
б´¿®·¦»¼ ͳ±µ» Ì·²¬ ¤ ÑÍÚÓ
ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ
îèêíðìð ¤ ëðç r º±® б´¿®·-r ß²¬·óº±¹ Ú¿² ¤ ÑÍÚÓ
ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÔÛÒÍÛÍ
îèêíðíì
îèêìîðð
îèêíðíë
îèêìïîç
îèêìïíí
îèêìïíì
îèêìïíë
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ëðç r º±® б´¿®·-r ߪ·¿¬±® ¤ ͳ±µ» Ì·²¬ñÞ®±²¦» Ó·®®±® ¤ ÑÍÚÓ
ëðç r º±® б´¿®·- r ߪ·¿¬±® ¤ Ç»´´±© Ì·²¬ñÞ®±²¦» Ó·®®±® ¤ ÑÍÚÓ
ëðç r º±® б´¿®·- r ߪ·¿¬±® ¤ Ç»´´±© Ì·²¬ ¤ ÑÍÚÓ
Ý´»¿® ¤ ÑÍÚÓ
Ú·®» Ó·®®±®ñÝ´»¿® ¤ ÑÍÚÓ
б´¿®·¦»¼ Ç»´´±© ¤ ÑÍÚÓ
б´¿®·¦»¼ ͳ±µ» ¤ ÑÍÚÓ
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
Þ
Ó×ÜóÉÛ×ÙØÌ ÍÌÎÛÌÝØ ÚÔÛÛÝÛ ÞßÔßÝÔßÊß
ÞßÍ×Ý ÞßÔßÝÔßÊß
îèêíðèë ¤ ÑÍÚÓ
îèêîíêê ¤ ÑÍÚÓ
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µ-
îï
ßÐÐßÎÛÔ
ÙÔ ÑÊ Û Í
ÉØÛÒ ×ŽÊÛ ÙÑÌ ß ÙÑÑÜ ÙÎ×Ð ÑÒ ÌØÛ ÌØÎÑÌÌÔÛô
׎ÊÛ ÙÑÌ ß ÙÎ×Ð ÑÒ ÓÇ ÉØÑÔÛ ÓßÝØ×ÒÛò ÐÑÔßÎ×Í
ÙÔÑÊÛÍ ßÎÛ ÌØÛ ÐÛÎÚÛÝÌ ÝÑÓÞ×ÒßÌ×ÑÒ ÑÚ
ÝÑÓÚÑÎÌô ÉßÎÓÌØ ßÒÜ ÐÎÑÌÛÝÌ×ÑÒò
ÖËÍÌ ÉØßÌ × ÒÛÛÜò
r
Ð×ÒÒßÝÔÛ ÙÔÑÊÛ
r
r
îèêëðíê ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðíë ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóíÈÔ
Í«®» Ù®·° Ì»½¸²±´±¹§
ÛÈÐÔÑÎÛÎ ×× ÙÔÑÊÛ
îèêëðíé ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðíè ¤ λ¼ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðíç ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóíÈÔ
Ò±-» É·°»
ß¼¶«-¬¿¾´» Ù¿«²¬´»¬ Ý´±-«®»
ßÜÊÛÒÌËÎÛ ÙÔÑÊÛ
ÓÛÒŽÍ ÛÔÛÊßÌÛ ÙÔÑÊÛ
r
r
îèêìïïì ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóíÈÔ
îèêìïïð ¤ É±³»²Ž- ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóîÈÔ
îèêëðíì ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóíÈÔ
îí
ßÐÐßÎÛÔ
ß
Þ ÑÑ Ì Í ú Þ ßÙ Í
ßò ÑÙ×Ñ r çèðð ÎÑÔÔÛÎ ÞßÙ
×ŽÓ ÍÛßÓÔÛÍÍ ÚÎÑÓ ØÛßÜ ÌÑ ÚÑÑÌò
ÓÇ ÐÑÔßÎ×Í ÞÑÑÌÍ ßÎÛ ÌØÛ Ü×ÚÚÛÎÛÒÝÛ
ÞÛÌÉÛÛÒ ßÒ ËÒÝÑÓÚÑÎÌßÞÔÛ Î×ÜÛ ßÒÜ
ß ÌÎ×Ð ÉØÛÎÛ ÌØÛ ÊÛÎÇ ÔßÍÌ ÑÚ ÓÇ
ÉÑÎÎ×ÛÍ ßÎÛ ÚÎÛÛÆ×ÒÙ ÌÑÛÍò
îèêìîïî ¤ Í«¾¬´» ͬ®·°»
r
êðð¹ ±º íÓr ̸·²-«´¿¬»r ײ-«´¿¬·±²
Þ
Þò ÑÙ×Ñr èèðð ÌÎËÝÕÛÎ
îèêìîïí ¤ Í«¾¬´» ͬ®·°»
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ r ÞÑÑÌ
‡
r
r
r
Ý
Ýò ÑÙ×Ñ r ÔÑßÜÛÎ éêðð
r
îèêëðìð ¤ Þ´¿½µ ¤ Ú«´´ Í·¦»- ëóïì
îèêìîïì ¤ Í«¾¬´» ͬ®·°»
Üò ÑÙ×Ñr ÛÒÜËÎßÒÝÛ ÜËÚÚÔÛ ÞßÙ
îèêìîïë ¤ Í«¾¬´» ͬ®·°»
Ü®·ó´»¨ Ó±·-¬«®» Ó¿²¿¹»³»²¬
Ü
×½» Ô±½µ ͱ´» Ì»½¸²±´±¹§
Ûò ÑÙ×Ñ r ÞßÒÜ×Ì ÞßÝÕÐßÝÕ
Û
îèêìîïê ¤ Í«¾¬´» ͬ®·°»
Úò ÑÙ×Ñr ÉßÌÛÎÐÎÑÑÚ ÞßÝÕÐßÝÕ
Ú
îèêìîïé ¤ ݸ¿®½±¿´ Ù®¿§
ÐÑÔßÎ×Í r ÌÎß×Ô ÞÑÑÌ
ÐÑÔßÎ×Ír ÌÑËÎ×ÒÙ ÞÑÑÌ
ßÜÊÛÒÌËÎÛ ÍÑÝÕ
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ r ÍÑÝÕ
îèêëðìî ¤ Ì¿´´
îèêëðìï ¤ ÍÞ
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
îèêìïçë ¤ Þ´¿½µ ¤ Ú«´´ Í·¦»- ìóïí
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µ-
îèêìïçì ¤ Þ´¿½µ ¤ Ú«´´ Í·¦»- êóïí
îë
ßÐÐßÎÛÔ
ÓÛ Ò ŽÍ Ô ×ÚÛ Í Ì Ç Ô Û
ÊÛÎÌ×ÝßÔ ÝÔ×ÓÞ ÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÍØÛÔÔ
ÐÛßÕ ÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÒÛÊÛÎ ÍÌÑÐÍò ÓÇ ÙÛßÎ ÔÛÌÍ ÓÛ ÙÑ
Þ×ÙÙÛÎ ßÒÜ ÜÑ ÞÛÌÌÛÎ ÑÒ ÓÇ ÍÔÛÜô ÞËÌ ßÔÍÑ ÕÛÛÐÍ ÓÛ
ÝÑÓÚÑÎÌßÞÔÛ ßÒÜ ÍÌÇÔ×ÍØ ÉØÛÒ ÌØÛ Î×ÜÛ ×Í ÑÊÛÎò
ÓÛÒŽÍ ÚËÔÔ Æ×Ð ÓÑÝÕ
ÞÔßÝÕÝÑÓÞ ïñì Æ×Ð
r
r
r
îèêëïðë ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðèê ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëïíí ¤ λ¼ ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðîè ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðîç ¤ λ¼ñÞ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
ÍÌÛÐ ï
ÞßÍÛ ÔßÇÛÎ
ÌÑÐ ÛÒÜ ÓÑÝÕ ÖßÝÕÛÌ
ÑÐÍ ÌÛÝØ ÔÑÒÙ ÍÔÛÛÊÛ
ßÒÒßÐËÎÒß Ó×ÜóÔßÇÛÎ
r
r
ÍÌÛÐ î
×ÒÍËÔßÌ×ÒÙ ÔßÇÛÎ
îèêìðïç ¤ Ò¿ª§ ¤ ÍóëÈÔ
îèêìðîð ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóëÈÔ
îèêìðçê ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóëÈÔ
îèêëðëè ¤ ÍóíÈÔ
ÛÊÑÔËÌ×ÑÒ ÐßÒÌ
îèêëðèè ¤ ÍóíÈÔ
ËòÐò ÞßÍÛ ÔßÇÛÎ
ÞÔßÝÕ ×ÝÛ ÞßÍÛ ÔßÇÛÎ
îèêìðíð ¤ Ì±° ¤ Ù®»§ ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðíï ¤ Þ±¬¬±³ ¤ Ù®»§ ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðíí ¤ ̱° ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðíî ¤ Þ±¬¬±³ ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
ÍÌÛÐ í
ÑËÌÛÎ ÔßÇÛÎ
ÝÑÎÛ ÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÔÑÒÙ ÍÔÛÛÊÛÜ ÌÛÛ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
îèêíìèì ¤ Ò¿ª§ ¤ ÓóîÈÔ
îé
ßÐÐßÎÛÔ
ÓÛ Ò ŽÍ Ô ×ÚÛ Í Ì Ç Ô Û
ÊÑÎÌÛÈ ÍÑÚÌóÍØÛÔÔ ÎßÝ×ÒÙ ÖßÝÕÛÌ
ÌÛÌÑÒ ÝØÛÝÕ ÍÑÚÌóÍØÛÔÔ
r
r
îèêìðîé ¤ Þ´¿½µ д¿·¼ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðëé ¤ Í°±²-±® Ô±¹± ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðéí ¤ Ò± Í°±²-±® Ô±¹± ¤ ÍóíÈÔ
ÍÔÑÐÛ ØÑÑÜ×Û
Í×ÙÒßÌËÎÛ ÎÛÌÎÑ ØÑÑÜ×Û
ÕÝéïï Õ×ÒÙ ØÑÑÜ×Û
r
r
îèêëðèé ¤ ÍóíÈÔ
îèêëïðê ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðèí ¤ ÍóíÈÔ
ÝßÔÔßÙØßÒ ÊßÔÔÛÇ ÐÔß×Ü
ÌÛÌÑÒ ÝØÛÝÕ ÚÔßÒÒÛÔ
ÞßÝÕÝÑËÒÌÎÇ ÚÔßÒÒÛÔ
r
îèêìðîê ¤ Þ´¿½µ д¿·¼ ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðèð ¤ ÍóíÈÔ
ÞÑÑÒÜÑÝÕÛÎ ØÑÑÜ×Û
r
ÍËÓÓ×Ì É×ÒÜÑÉÐßÒÛ ØÑÑÜ×Û
×ÝÛ ÞÔßÍÌ ØÑÑÜ×Û
îèêìðïë ¤ Ò¿ª§ ¤ ÍóíÈÔ
îèêíìçð ¤ Î»¼ ¤ ÓóíÈÔ
îèêëðèï ¤ ÍóíÈÔ
îèêëðèë ¤ ÍóíÈÔ
ÌËÎÞÑ Ð×Ì ÝÎÛÉ ÜÛßÔÛÎ ÍØ×ÎÌ
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
ÌÎß×ÔÞÔßÆÛÎ ÍÌÎ×ÐÛ
ÑÐÍ ÌÛÝØ ÐÑÔÑ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
r
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µ-
r
îèêëðëê ¤ ÍóíÈÔ
r
îèêëðèî ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðïé ¤ Ò¿ª§ ¤ ÍóëÈÔ
îèêìðïè ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóëÈÔ
îç
ßò ÌÛÎÎß×Ò ÜÑÓ×ÒßÌ×ÑÒ ÔÑÒÙ ÍÔÛÛÊÛ
ßÐÐßÎÛÔ
ÓÛ Ò ŽÍ Ô ×ÚÛ Í Ì Ç Ô Û
É ÑÓÛ ÒŽ Í
Ô ×Ú Û Í Ì Ç Ô Û
ß
Þ
× ÞÛÔ×ÛÊÛ ÌØßÌ ÚßÍØ×ÑÒßÞÔÛ ÜÛÍ×ÙÒ
ÜÑÛÍÒŽÌ ØßÊÛ ÌÑ ÍÌÑÐ ßÌ ÍÔÛÜ ßÒÙÔÛÍ
ßÒÜ ØÛÔÓÛÌ ÜÛÝßÔÍò ÓÇ ÐÑÔßÎ×Í
Ô×ÚÛÍÌÇÔÛ ÙÛßÎ ÔÛÌÍ ÓÛ ÐËÌ ÑÒ ßÒÜ
ÍØÑÉ ÑÚÚô ÛÊÛÒ ÑÚÚ ÌØÛ ÌÎß×Ôò
îèêëðéè ¤ ÍóíÈÔ
r
Þò ÙÑÙÛÞ×Ý ÌÉÑÚÛÎ
îèêìðïï ¤ λ¼ñÒ¿ª§ ¤ ÍóíÈÔ
Ýò ßÓÛÎ×ÝßÒ Ê×ÒÌßÙÛ ÌÛÛ
îèêëðéé ¤ ÍóíÈÔ
Ý
Ü
Üò ÓßÐÔÛ ÔÛßÚ ÌÛÛ
îèêëðéë ¤ ÍóíÈÔ
Û
ÍÌÛÐ ï
Ûò ÐÑÔßÎ×Í r ÍÌßÎ ÌÛÛ
ÞßÍÛ ÔßÇÛÎ
îèêëðéê ¤ ÍóíÈÔ
Úò ÕÝéïï ÌÛÛ
Ú
ÍÌÛÐ î
ÔßÜ×ÛÍ ÌÑÐ ÛÒÜ ÓÑÝÕ
×ÒÍËÔßÌ×ÒÙ ÔßÇÛÎ
îèêëïðé ¤ ÍóíÈÔ
Ùò ÌØÎÑÌÌÔÛ ÌÛÛ
Ù
Ø
îèêëðëç ¤ ÈÍ ó îÈÔ
îèêëðëì ¤ ÍóíÈÔ
ÞÔßÝÕ ×ÝÛ ÞßÍÛ ÔßÇÛÎ ÌÑÐ
Øò ÞÔËÛ ÐÎ×ÒÌ ÌÛÛ
ÍÌÛÐ í
ÑËÌÛÎ ÔßÇÛÎ
îèêìðêð ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
ÞÔßÝÕ ×ÝÛ ÞßÍÛ ÔßÇÛÎ ÐßÒÌ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
r
îèêëðéì ¤ ÍóíÈÔ
îèêìðêï ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
íï
ßÐÐßÎÛÔ
É ÑÓÛ ÒŽ Í Ô ×Ú Û Í Ì Ç Ô Û
ÍßÉßÌÝØ ÎßÒÙÛ ØÑÑÜ×Û
ÌØÎÑÉÞßÝÕ ØÑÑÜ×Û
Ø×ÔÔ ÝÔ×ÓÞ ØÑÑÜ×Û
îèêëðçë ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêíìçë ¤ λ¼ñÞ´¿½µ ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêëðçé ¤ ÈÍóîÈÔ
ÞÔßÝÕÝÑÓÞ ïñì Æ×Ð
ÐÑÉÜÛÎ Ó×ÜóÔßÇÛÎ
ÑÐÍ ÌÛÝØ ÔÑÒÙ ÍÔÛÛÊÛ
r
îèêëïíð ¤ ÈÍóîÈÔ
r
îèêìðëë ¤ Þ´«» ¤ ÍóíÈÔô ïÉóíÉ
îèêìðëê ¤ Ó¿¹»²¬¿ ¤ ÍóíÈÔô ïÉóíÉ
îèêìðçé ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóíÈÔô ïÉóíÉ
ÚÑÑÌØ×ÔÔÍ ÚÔßÒÒÛÔ
ÎÛÌÎÑ ÐËÔÔÑÊÛÎ
ÍßÔÌ Î×ÊÛÎ ÍØ×ÎÌ
îèêëðçì ¤ ÈÍóîÈÔ
r
îèêëðçï ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêëðçî ¤ Ù®»§ ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêëðçí ¤ б±´ Þ´«» ¤ ÈÍóîÈÔ
ÕßËÓßÖÛÌ ïñî Æ×Ð
ÑÔÇÓÐ×Ý ÚËÔÔ Æ×Ð ÚÔÛÛÝÛ
ÍÉßÒ ÎßÒÙÛ ÐËÔÔÑÊÛÎ
îèêëðçè ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêëðçç ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêëðèç ¤ Ù®»§ ¤ ÈÍóîÈÔ
îèêëðçð ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóîÈÔ
ÑÐÍ ÌÛÝØ ÐÑÔÑ
ÛßÙÔÛ Î×ÊÛÎ ÙßÎßÙÛ ÍØ×ÎÌ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
r
îèêìðëï ¤ Ò¿ª§ ¤ ÈÍóíÈÔô ïÉóíÉ
îèêìðëî ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóíÈÔô ïÉóíÉ
r
îèêìïðí ¤ Ò¿ª§ ¤ ÍóíÈÔ
îèêìïðì ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
íí
ßÐÐßÎÛÔ
ÌÛßÓ ÝßÐ
ÐÎÑ ÓÛÍØ ßÜÖËÍÌßÞÔÛ ÝßÐ
r
r
îèêìðçí ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
îèêëïìë ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
ÞÛ ß Ò×Û Í ú Ý ß Ð Í
r
× ÌÑÐ ÑÚÚ ÓÇ ÐÑÔßÎ×Í ÔÑÑÕ É×ÌØ ßÒ ÛÈÝÔËÍ×ÊÛÔÇ ÜÛÍ×ÙÒÛÜ
ÝßÐ ÑÎ ÞÛßÒ×Ûò ×ŽÓ ÍÛßÓÔÛÍÍ ÚÎÑÓ ÌØÛ ÌÑÐ ÜÑÉÒò
ØßÒÙ Ì×ÓÛ ßÜÖËÍÌßÞÔÛ ÝßÐ
ÌØÎÑÉÞßÝÕ ÝßÐ
r
îèêëïìì ¤ Ù®¿§ ¤ ÍñÓ
îèêëïíè ¤ Ù®¿§ ¤ ÔñÈÔ
ß
Þ
Ý
Ü
îèêíìèé ¤ λ¼ñÞ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
Û
ÝÑÎÛ ÓÛÍØ ÝßÐ
ÛÒÙ×ÒÛÛÎÛÜ ÝßÐ
r
‡
îèêëïíç ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
ßò Í×ÙÒßÌËÎÛ ÞÛßÒ×Û
Þò ÍËÓÓ×Ì É×ÒÜÑÉÐßÒÛ ÞÛßÒ×Û
r
îèêíìèè ¤ Ò¿ª§ ¤ ÑÍÚÓ
Üò ÍÌßÎ ÞÛßÒ×Û
r
r
îèêëïìî ¤ λ¼ ¤ ÑÍÚÓ
îèêëïìï ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
r
îèêìðìî ¤ Þ´«» д¿·¼ ¤ ÑÍÚÓ
îèêíìçí ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
Ýò Ò×ÙØÌÙÔÑÉ ÎÓÕ r ÞÛßÒ×Û
Ûò ×ÝÛ ÝßÓÑ ÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÞÛßÒ×Û
r
ÏËßÔ×Ú×ÛÎ ÝßÐ
ÍËÓÓ×Ì É×ÒÜÑÉÐßÒÛ Ú×ÌÌÛÜ ÝßÐ
r
r
îèêìðçî ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
îèêìðèï ¤ ×½» Ý¿³± ¤ ÑÍÚÓ
îèêìðíì ¤ Þ´¿½µ д¿·¼ ¤ ÑÍÚÓ
îèêëðêð ¤ ÍóÓñÔóÈÔ
Õ
Ô
Ù
Ú
ÎÛÌÎÑ ÌÎËÝÕÛÎ ÝßÐ
Ö
ÔÑÑÕ ÞßÝÕ ÎÛÌÎÑ ÝßÐ
r
r
îèêìðìï ¤ ɸ·¬» ¤ ÑÍÚÓ
×
îèêëïðí ¤ ÑÍÚÓ
Ø
ÍÔÑÐÛ ÝßÐ
ÌÛÌÑÒ ÝØÛÝÕ Ú×ÌÌÛÜ ÝßÐ
r
Úò ÍßÔ×ÍØ ÕÒ×ÌÌÛÜ ÝßÐ
×ò ÛßÙÔÛ Î×ÊÛÎ ÍÌÎ×ÐÛ ÞÛßÒ×Û
îèêìðíë ¤ Ò¿ª§ д¿·¼ ¤ ÍñÓ
Õò ÉßÝÑÒ×ß ÛßÎÚÔßÐ
r
r
îèêëïðì ¤ ÑÍÚÓ
Ùò ÌÎßÝÛ ÔßÕÛ ÕÒ×ÌÌÛÜ ÝßÐ
r
r
îèêìðìí ¤ Ò¿ª§ ¤ ÑÍÚÓ
îèêìðêé ¤ Ò¿ª§ñλ¼ ¤ ÑÍÚÓ
Öò ÍÒÑÉÚßÔÔ ÛßÎÚÔßÐ
Ôò ÛßÙÔÛ Î×ÊÛÎ Ù×ÚÌ ÍÛÌ
r
îèêìðêê ¤ Þ´¿½µ ¤ ÑÍÚÓ
îèêìðêè ¤ Þ´¿½µñÓ¿¹»²¬¿ ¤ ÑÍÚÓ
r
îèêìðêç ¤ Ò¿ª§ ¤ ÑÍÚÓ
îèêëïðð ¤ ÑÍÚÓ
îèêëïðï ¤ DZ«¬¸
ÕÝéïï ÝßÐ
ÔÛÙßÝÇ ÎÛÌÎÑ ÝßÐ
r
r
Øò É×ÒÜÝØ×ÔÔ ØÛßÜÞßÒÜ
îèêìðìð ¤ Î»¼ñÒ¿ª§ ¤ ÑÍÚÓ
r
îèêìðêë ¤ Þ´¿½µñÙ®»§ ¤ ÑÍÚÓ
îèêëïðè ¤ ÍóÓñÔóÈÔ
íë
ßÐÐßÎÛÔ
Û
ÇÑË Ì Ø
Ûò ÇÑËÌØ Î×ÐÐÛÎ ÖßÝÕÛÌ
ßÓÐÛÜ ÜÑÛÍÒŽÌ Ü×ÍÝÎ×Ó×ÒßÌÛ
ÞÇ ßÙÛò Î×Ü×ÒÙ ×Í ×Ò ÓÇ ÞÔÑÑÜ
ßÒÜ × ÉÛßÎ ×Ì ÑÒ ÓÇ ÍÔÛÛÊÛò
r
r
r
r
îèêëðíï ¤ Þ±§- ¤ λ¼ ¤ ÈÍóÈÔ
Úò ÇÑËÌØ Ü×Êß ÖßÝÕÛÌ
r
r
Ú
r
r
îèêëðíî ¤ Ù·®´- ¤ б±´ Þ´«» ¤ ÈÍóÈÔ
Ý
Ü
Þ
Ùò ÇÑËÌØ Î×ÐÐÛÎ Þ×Þ
r
ß
r
r
r
îèêëðíí ¤ Þ´¿½µ ¤ ÈÍóÈÔ
ß
Ù
Ø
×
ßò ÐÑÔßÎ×Í r ÇÑËÌØ ÞÑÑÌ
Þò ÇÑËÌØ ÌÑßÍÌÛÎ Ó×ÌÌÛÒ ßÒÜ ÙÔÑÊÛ
Ýò ÞßÝÕ ÝÑËÒÌÎÇ ÐÑÓ ÞÛßÒ×Û
Øó×ò ÇÑËÌØ ÚËÔÔóÚßÝÛ ØÛÔÓÛÌ
r
ÉßÎÓÌØæ
ËÐÐÛÎÍæ
ÍÑÔÛæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèêìïçê ¤ Þ´¿½µ ¤ Ú«´´ Í·¦»- ïóê
îèêìðéê ¤ Þ´¿½µñλ¼ ¤ Ѳ»ó-·¦»
ÍØÛÔÔæ
ÉßÌÛÎÐÎÑÑÚæ
×ÒÍËÔßÌ×ÑÒæ
r
r
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
Üò ÇÑËÌØ ÍÒÑÉÚßÔÔ ÛßÎÚÔßÐ
r
îèêìðéé ¤ Þ´¿½µñÓ¿¹»²¬¿ ¤ Ѳ»ó-·¦»
ÍßÚÛÌÇæ
îèêîðêè ¤ Ó·¬¬»² ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóÈÔ
îèêîðêç ¤ Ù´±ª» ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóÈÔ
ÍØÛÔÔæ
ÊÛÒÌÍæ
×ÒÌÛÎ×ÑÎæ
ÞÎÛßÌØ ÜÛÚÔÛÝÌÑÎ
ÍßÚÛÌÇæ
Øò îèêîðëç ¤ λ¼ ¤ ÍóÔ
×ò îèêîðêð ¤ Í·´ª»® ¤ ÍóÔ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ ÐßÎÌÍ
îèêïîìí ¤ Ý´»¿® λ°´¿½»³»²¬ ͸·»´¼
íé
Ð ÎÑ Ì ÛÝ Ì ×ÑÒ
ß
Í×Æ×ÒÙ ÝØßÎ Ì Í
ßÐÐßÎÛÔ
ÇÑË Ì Ø Ô ×ÚÛ Í Ì Ç Ô Û
ßò ÌÛÎÎß×Ò ÜÑÓ×ÒßÌ×ÑÒ
Þ
ß
îèêëðéç ¤ ÈÍóÈÔ
Þ
Ý
Þò ÍÔÑÐÛ ØÑÑÜ×Û
îèêëðèì ¤ ÈÍóÈÔ
Ý
Ü
Ýò ÌØÎÑÌÌÔÛ ÌÛÛ
Ü
îèêëðëë ¤ ÍóíÈÔ
ßò ÌÛÕÊÛÍÌr ÚÎÛÛÍÌÇÔÛ
ÍØÛÔÔæ
ÜóÛò ÇÑËÌØ ÞÔßÝÕÝÑÓÞ ïñì Æ×Ð
Û
r
Ú×Ìæ
ÍßÚÛÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèêîïèç ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
Þò ÌÛÕÊÛÍÌr ÍËÐÛÎÍÐÑÎÌ
Üò îèêëïíï ¤ Þ±§- ¤ ÍóÈÔ
Ûò îèêëïíî ¤ Ù·®´- ¤ ÍóÈÔ
ÍØÛÔÔæ
Ú×Ìæ
ÍßÚÛÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
Ú
îèêîïçð ¤ Þ´¿½µ ¤ ÍóíÈÔ
Úò ÍßÉßÌÝØ ÎßÒÙÛ ØÑÑÜ×Û
Ýò ÇÑËÌØ ÌÛÕÊÛÍÌr
r
îèêëðçê ¤ ÍóÈÔ
ÍÛÛ ÐßÙÛ íé ÚÑÎ Í×ÆÛ ÝØßÎÌÍ
ÍØÛÔÔæ
Ú×Ìæ
ÍßÚÛÌÇæ
îèêîïçï ¤ DZ«¬¸
Üò ÌÛÕÊÛÍÌr ÍØÑËÔÜÛÎ ÐßÜÍ
îèêîïçî ¤ ÍóíÈÔ
íç
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ô ×Í Ì ÛÒò
ÎÛÚ×ÒÛò
ÑÐ Ì ×Ó× Æ Ûò
ÎÛÐÛ ßÌò
r
ßÌ ÐÑÔßÎ×Í ô ÛÒÙ×ÒÛÛÎ×ÒÙ
ÒÛÊÛÎ ÍÌÑÐÍò
ɸ»² »²¹·²»»®·²¹ ·- ¼±²» ©»´´ô ©¸»² ¼»-·¹² ·- ¼·¿´»¼ó·²
¼±©² ¬± ¬¸» -³¿´´»-¬ ¼»¬¿·´ô ·¬Ž- ¿´©¿§- »¿-§ ¬± ²±¬·½»ò Þ«¬
·¬ ³¿µ»- ¿ ©±®´¼ ±º ¼·ºº»®»²½»ò Ô·²»- ¿®» ½´»¿²»®ò ß²¹´»¿®» ¬·¹¸¬»®ò ̸» °¿½µ¿¹» ·- ½±³°´»¬»ò Ú±® ¬¸» б´¿®·Û²¹·²»»®»¼ ¬»¿³ô º·²»ó¬«²·²¹ ¿½½»--±®·»- º±® -»¿³´»-·²¬»¹®¿¬·±² ·- ©¸¿¬ ·¬Ž- ¿´´ ¿¾±«¬ò
‡
•Ì¸» »²¬·®» ¬»¿³ ·- ©±®µ·²¹ ¬±¹»¬¸»® ¿²¼ ·²¬»¹®¿¬·²¹ ±«®
°®±½»--»-ôŒ -¿§- ͬ»ª» Û¿-¬³¿²ô Ê·½» Ю»-·¼»²¬ ±º ÐÙúßò
•É»Ž®» ©±®µ·²¹ º«®¬¸»® «° º®±²¬ ¾»¬©»»² ¬¸» ¼»-·¹² ±º ¬¸»
ª»¸·½´» ¿²¼ ¬¸» ¿½½»--±®·»- ¬¸¿¬ ¹± ©·¬¸ ¬¸¿¬ ª»¸·½´»òŒ
ͱ´«¬·±²- ¬¸¿¬ ´±±µ -»¿³´»-- ±² ¬¸» -«®º¿½» ¿®» ²·½»ô ¾«¬
¬¸»§Ž®» ²±¬ ½»®¬·º·»¼ ¿- б´¿®·- Û²¹·²»»®»¼ ±® »ª»² ®»¿¼§
¬± ¬±«½¸ ¿ -²±©º´¿µ» «²¬·´ ¬¸»§Žª» ¾»»² °«¬ ¬¸®±«¹¸ ¬¸»·®
°¿½»-ô ¬·³» ¿²¼ ¬·³» ¿¹¿·²ò
‡
Ú®±³ ¬»-¬·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ËÊ ®¿§ »¨°±-«®»- ±² ª¿®·±«- ³¿¬»®·¿´-ô
¾»¿¬·²¹ ±² ¾«³°»®- ·² ¬¸» ©±®µ®±±³ô ´·-¬»²·²¹ ¬± ®·¼»®¿²¼ ¹»¬¬·²¹ ±«¬ ¿²¼ ®·¼·²¹ ±² ¬¸»·® ±©² ¬·³» ‰ б´¿®·Û²¹·²»»®- ²»ª»® -¬±° ´·-¬»²·²¹ ¿²¼ ²»ª»® -¬±° ®»º·²·²¹ò
o
r
•É» ¾«·´¼ô ©» ¬»-¬ ¬¸±®±«¹¸´§ô ¿²¼ ©» ´·-¬»² ¬± ®·¼»®- ¿º¬»®
¿ °®±¼«½¬ ·- ±«¬ ¬¸»®»ôŒ -¿§- Ü¿²ô Í»²·±® Ю±¼«½¬ Ô»¿¼»® º±®
-²±©³±¾·´» ¿½½»--±®·»-ò •Ì¸¿¬ ³»¿²- ¾±¬¸ ½«-¬±³»®- ¿²¼
¼»¿´»®- -»» ¿² ·³°®±ª»¼ º·¬ô º·²·-¸ô »¿-» ±º ·²-¬¿´´¿¬·±² ¿²¼
¿² ±ª»®¿´´ ¾»¬¬»® °®±¼«½¬ ©·¬¸ »ª»®§ ²»© ®»´»¿-»òŒ
r
̸» б´¿®·- ¬»¿³ µ²±©- ¬¸¿¬ ¸¿®¼ ©±®µô ¸¿®¼»® ¬»-¬·²¹ ¿²¼
»²¼´»-- ·²²±ª¿¬·²¹ ·- µ»§ ¬± ³¿µ·²¹ -±´«¬·±²- ¬¸¿¬ ±°¬·³·¦»
¿²§ ®·¼»ò
îìpÚ øóìòìpÝ÷ô É×ÒÜ ÒÉ ßÌ é ÓÐØ øð ÕÓñØ÷ô çëû ØËÓ×Ü×ÌÇô ÌËÛÍÜßÇ îæëî ÐÓ
•É» ³¿µ» ¬¸» ¾»-¬ °®±¼«½¬- ·² °±©»® -°±®¬- ¿²¼ ¬¸¿¬Ž¿ ®»¿´ ¬®·¾«¬» ¬± ¬¸» -«°»®·±®·¬§ ±º ±«® »²¹·²»»®·²¹ ¿²¼
¬¸» »³°¸¿-·- ¬¸¿¬ ©» ¸¿ª» ±² ·²¬»¹®¿¬·±²ô ·²²±ª¿¬·±² ¿²¼
¯«¿´·¬§ôŒ -¿§- Û¿-¬³¿²ò
ìï
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ÍÉ × Ì ÝØÞßÝÕ
ß ÜÊ ÛÒ Ì ËÎÛ
r
r
r
ß¼ª»²¬«®» ®·¼»®- µ²±© ¬¸¿¬ ¿ ¼¿§ ¬®·° ±º¬»² ¬«®²- ·²¬± ³«½¸
³±®»ò É·¬¸ ßÈÇÍ ô ¿¼¼»¼ -¬±®¿¹» ¿²¼ -»¿¬·²¹ ·² ¿² ·²¬»¹®¿¬»¼
°¿½µ¿¹» ¿²-©»®- ¬¸» ½¿´´ ±º ¿²§ »¨¬»²¼»¼ »¨½«®-·±²ò
‡
ß ÒÛÉ ÛÎß ÑÚ ×ÒÌÛÙÎßÌ×ÑÒò
ßò ßÈÇÍ Èî Í»¿¬
‡
‡
‡
ÌØÛ ßÈÇÍ ÝØßÍÍ×Í ÛÐ×ÌÑÓ×ÆÛÍ ÐÑÔßÎ×Í ×ÒÒÑÊßÌ×ÑÒ ßÒÜ
ÍÛßÓÔÛÍÍ ×ÒÌÛÙÎßÌ×ÑÒò ÉØÛÒ × Ú×ÎÍÌ ØÛßÎ ÌØßÌ ÛÒÙ×ÒÛ ÝÑÓÛ
ÌÑ Ô×ÚÛô × ÕÒÑÉ ÐÑÔßÎ×Í ØßÍ ÞË×ÔÌ ß ÍÔÛÜ É×ÌØ ÓÛ ×Ò Ó×ÒÜò
ßÈÇÍ ÓßÕÛÍ ÓÇ ÍÔÛÜ ÎÛÊÑÔËÌ×ÑÒßÎÇô ÞËÌ ÓÇ ÓßÝØ×ÒÛ ×ÍÒŽÌ
Ó×ÒÛ ËÒÌ×Ô ×ÌŽÍ ÌÎ×ÝÕÛÜ ÑËÌ É×ÌØ ÛÊÛÎÇ ßÝÝÛÍÍÑÎÇ × ÒÛÛÜ
ÚÑÎ ÌØÛ ÐÛÎÚÛÝÌ Î×ÜÛò
‡
Þò ßÈÇÍ Èî Í»¿¬ Þ¿½µ®»-¬
r
‡
ÍÌÇÔÛ ßÒÜ Ú×Ì
ÛÔÛÊßÌÛÜ ÝËÍÌÑÓ×ÆßÌ×ÑÒ
r
‡
r
‡
Þ
Ü
Ûò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Ø¿²¼´»¾¿® Þ¿¹
ß
Ý
ÍÛßÓÔÛÍÍ ÜÛÍ×ÙÒ
‡
r
˲³¿¬½¸»¼ »¿-» ±º ·²-¬¿´´¿¬·±²
̸» ßÈÇÍ °´¿¬º±®³ ¹·ª»- ³» »ª»®§
б´¿®·- °«®°±-»´§ ¼»-·¹²- ¿²¼ ¬»-¬-
¿²¼ ³±¼«´¿® ¼»-·¹² ³»¿²-
±°°±®¬«²·¬§ ¬± ½®»¿¬» ¿ ½«-¬±³ -´»¼ò
¬¸»·® -´»¼- ¿²¼ ¿½½»--±®·»- ·² ¬¿²¼»³ò
»¿-·´§ º·²»ó¬«²·²¹ ¿ ³¿½¸·²» ¬¸¿¬
»³¾±¼·»- ¬¸» °»®º»½¬ ¾¿´¿²½» ±º
É·¬¸ ³±®» ³±«²¬·²¹ °±·²¬-ô «°¼¿¬»¼
½±´±®©¿§- ¿²¼ ¾®¿²¼ ²»© °¿®¬-å
ɸ»² ¿¼¼·²¹ ¿²§ -±´«¬·±² ¬± ¿² ßÈÇÍ
½¸¿--·- -»¿³´»-- ·²¬»¹®¿¬·±² ·- ¿ ¹·ª»²ô
º¿-¸·±² ¿²¼ º«²½¬·±²ò
±°¬·³·¦·²¹ ³§ ³¿½¸·²» ·- »¿-·»® ¬¸¿² »ª»®ò
²±¬ ¿² ¿º¬»®¬¸±«¹¸¬ò
ÎËÍØ
Û
r
Ýò Í©·¬½¸¾¿½µ Ý¿®¹± ο½µ Í¿¼¼´»¾¿¹Üò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Î»¿® Í°±®¬ ο½µ Þ¿¹
‡
r
‡
‡
ßÈÇÍ ³¿µ»- ¬®¿·´ ¼±³·²¿¬·±² »ºº±®¬´»--ò ̸» ²»© ßÈÇÍ ½¸¿--·±² ¿ Ϋ-¸ -´»¼ ³¿µ»- ¿¼¼·²¹ ¿²§¬¸·²¹ ¿²¼ »ª»®§¬¸·²¹ »¿-§ ¿²¼
-»¿³´»-- ¬± ½¿° ±ºº ¬¸» ½±³°´»¬» ®·¼·²¹ »¨°»®·»²½»ò
ÍÉ × Ì ÝØÞßÝÕ
r
r
‡
®·¼»®Ž- ¼»-·®»-ò ßÈÇÍ Ð´¿¬º±®³ ·²¬»¹®¿¬·±² ³»¿²- ¿ -³¿®¬»®
®·¼» ©¸»¬¸»® §±«Ž®» ¸·¬¬·²¹ ¬¸» ¬®¿·´ ±® ¬¿µ·²¹ ·¬ ¬± ¬¸» ³±«²¬¿·²ò
ßò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Í°±®¬ ο½µ
r
‡
r
‡
r
‡
Þò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Î»¿® Í°±®¬ ο½µ Þ¿¹
Ýò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Ø»¿¬»¼ É·²¼-¸·»´¼ Þ¿¹ô Ô±© Ю±
Üò ßÈÇÍ Û¨¬®»³» Ú®±²¬ Þ«³°»®ô λ¼
Ý
‡
‡
r
r
‡
r
‡
r
‡
r
‡
Ü
ßò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Ý¿®¹± ο½µ
Þò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Î¿½µ Þ¿¹
r
Ûò ßÈÇÍ ÎËÍØ ¿²¼ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ Î»¿® Þ«³°»®
Ù
Ýò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Ë²¼»®-»¿¬ Ö±«®²»§ Þ¿¹
‡
Úò ßÈÇÍ Û¨¬®»³» ͵·¼ д¿¬»ô λ¼
Þ
Üò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì Ø¿²¼´»¾¿® Þ¿¹
‡
Ùò ßÈÇÍ Ô±© É·²¼-¸·»´¼ô λ¼
Ý
Þ
Ú
Û
Ü
ß
ß
ìí
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ÛÊÛÎÇÌØ×ÒÙ ÑÒ ßÒÜ ×Ò ÓÇ ÓßÝØ×ÒÛ ×Í ÛÈßÝÌÔÇ ÉØÛÎÛ × ÉßÒÌ ×Ìò
× ÝßÒ ÙÑ ÚËÎÌØÛÎô ÞÎ×ÒÙ ÓÑÎÛ ßÒÜ ÜÑ ÓÑÎÛò × ÔÑÑÕ ÚÑÎÉßÎÜ
ÌÑ ÉØßÌŽÍ ßÎÑËÒÜ ÛÊÛÎÇ ÚÎÑÆÛÒ ÞÛÒÜ ßÒÜ ÒÛÊÛÎ ÔÑÑÕ ÞßÝÕò
É×ÌØ ÐÑÔßÎ×Í ÛÒÙ×ÒÛÛÎÛÜ ÍÌÑÎßÙÛ ÓÇ ÛÒÌ×ÎÛ Î×Ü×ÒÙ ÍÇÍÌÛÓ
ÝÑÒÚÑÎÓÍ ÌÑ ÓÛò
‡
ß
Þ
Ú«²½¬·±²¿´·¬§
б´¿®·- »²¹·²»»®- ½®»¿¬»
-±´«¬·±²- º±® ¾»¬¬»® ®·¼»-ò
ß¼¼·²¹ °¿®¬- ´·µ» ¬¸» ¸»¿¬»¼
©·²¼-¸·»´¼ ¾¿¹ ³¿¨·³·¦»
§±«® »²¬·®» »¨°»®·»²½»ò
r
Ó±¼«´¿®·¬§
Ó±¼«´¿® ¼»-·¹² ¿²¼
°«®°±-»´§ó°´¿½»¼ ³±«²¬
°±·²¬- ³¿µ» ½«-¬±³·¦·²¹
»ºº±®¬´»--ò Ó·¨ ¿²¼ ³¿¬½¸
-¬±®¿¹» ½±³°±²»²¬- ¬±
¾«·´¼ ¿ -´»¼ ¬¿·´±®»¼ ¬±
¿²§ ±º §±«® ²»»¼-ò
Ý
׳°»½½¿¾´» ײ¬»¹®¿¬·±²
É» »²¹·²»»® -¬±®¿¹» °¿®¬- -·¼» ¾§ -·¼»
©·¬¸ -´»¼-ò л®º»½¬ -·¦»-ô ½´»¿² º·¬- ¿²¼
-´»»µ ´·²»- ¼»º·²» ¬¸» б´¿®·- ¼·ºº»®»²½»ò
r
ßò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì
Ý¿®¹± ο½µô °¿¹» ìì
r
‡
r
‡
Þò б´¿®·- ßÈÇÍ ÐÎÑóÚ×Ì
ο½µ Þ¿¹ô °¿¹» ìì
‡
Ýò ßÈÇÍ Ë´¬·³¿¬» Ú®±²¬
Þ«³°»®ô λ¼ô °¿¹» ëì
ìë
‡
Í Ì ÑÎ ßÙÛæ
ß È ÇÍ ‡ Ð Ô ßÌ ÚÑÎ Ó
ÑÎ Ó×È ßÒÜ ÓßÌÝØ ÍÌÑÎßÙÛ ÝÑÓÐÑÒÛÒÌÍ
ÌÑ Ú×Ì ÇÑËÎ ÝËÍÌÑÓ ÒÛÛÜÍò
ÐÑÔßÎ×Í r ßÈÇ͇ ÐÎÑóÚ×Ì ÎÛßÎ
ÍÐÑÎÌ ÎßÝÕ ÞßÙ
r
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ÝØÑÑÍÛ ÌØÛ ËÔÌ×ÓßÌÛ ÍÌÑÎßÙÛ
ÐßÝÕßÙÛ ÍÐÛÝ×Ú×ÝßÔÔÇ ÚÑÎ ÇÑËÎ
ÍÔÛÜ ÑÒ ÌØÛ ßÈÇÍ ÐÔßÌÚÑÎÓò
r
‡
r
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèèðíéï ¤ Þ´¿½µ
ßÈÇÍ
‡
r
‡
r
r
ÐÑÔßÎ×Ír ßÈÇ͇ ÐÎÑóÚ×Ì ÝßÎÙÑ ÎßÝÕ
r
ÐÑÔßÎ×Ír ßÈÇÍ ‡ ÐÎÑóÚ×Ì ÎßÝÕ ÞßÙ
‡
r
Ë-·²¹
r
ËÔÌ×ÓßÌÛ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ r
ÍÌÑÎßÙÛ
ÐÑÔßÎ×Ír ßÈÇ͇ ÐÎÑóÚ×Ì ÍÐÑÎÌ ÎßÝÕ
r
r
r
‡
‡
‡
‡
Ú×ÌÍæ
r
r
‡
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèèðíéê
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
‡
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÐÑÔßÎ×Í r ßÈÇ͇ ÐÎÑóÚ×Ì ÎÛßÎ
ÍÛßÌ ÞßÙ
îèèðíêíóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ É×ÌØ ÝßÎÙÑ ÎßÝÕô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
ßÜÊÛÒÌËÎÛ
‡
îèèðîðë ¤ ß´«³·²«³
îèèðîðëóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
‡
r
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
r
‡
‡
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
‡
r
îèèðíêîóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
‡
r
‡
ßÈÇÍ ÎËÍØ
r
‡
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèèðíéð ¤ Þ´¿½µ
ßÈÇÍ
‡
ßÈÇÍ ‡ ËÔÌ×ÓßÌÛ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ r
ßÜÊÛÒÌËÎÛ ÍÌÑÎßÙÛ
ÐÑÔßÎ×Í r ßÈÇÍ ‡ ÐÎÑóÚ×Ì
ØßÒÜÔÛÞßÎ ÞßÙ
ÐÑÔßÎ×Ír ßÈÇÍ ‡ ÐÎÑóÚ×Ì ØÛßÌÛÜ
É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ ÞßÙ
ÐÑÔßÎ×Í r ßÈÇ͇ ÐÎÑóÚ×Ì ËÒÜÛÎÍÛßÌ
ÖÑËÎÒÛÇ ÞßÙ
r
‡
r
‡
‡
ÐÑÔßÎ×Í r ßÈÇ͇ ÐÎÑóÚ×Ì ËÒÜÛÎÍÛßÌ
ÛÍÍÛÒÌ×ßÔÍ ÞßÙ
r
r
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèèðíéì ¤ Ô¿®¹»
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
r
îèèðìèï ¤ Ô±© Ю±
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèèðììí ¤ Þ´¿½µ
ßÈÇÍ
‡
ßÈÇÍ
‡
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
‡
r
îèèðíéî ¤ Þ´¿½µ
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
‡
r
îèèðíéí ¤ Þ´¿½µ
r
‡
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
‡
r
‡
r
ìé
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Í Ì ÑÎ ßÙÛæ Î ÓÕ r
ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ r ßÜÖËÍÌßÞÔÛ ÚËÛÔ ÝßÒ ÎßÝÕ
ÚËÛÔ ÝßÒ ÎßÝÕ
ËÔÌ×ÓßÌÛ ÜÛÚÎÑÍÌ ÞßÙ
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
‡
r
ÞËÎßÒÜÌ ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ r ÚÔÇÛÎ ÞßÙ
ÍÛÓ×óÎ×Ù×Ü ÌËÒÒÛÔ ÞßÙ
ÞËÎßÒÜÌ ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛr ÌËÒÒÛÔ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
îèéêéêë
ïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ÎßÝÕô •ïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô
ÊÑÇßÙÛËÎô ×ÒÜÇ ïìì
r
r
r
r
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèéçéçð ¤ ß´«³·²«³
r
r
r
r
r
r
ßÔÔ ÎÓÕ ô ßÍÍßËÔÌ ÎÓÕ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ×ÒÜÇ ïììô
ÊÑÇßÙÛËÎ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéçéçðóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
r
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèéçéîî
r
r
r
r
r
ßÔÔ ÎÓÕ ô ßÍÍßËÔÌ ÎÓÕ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ×ÒÜÇ ïììô
ÊÑÇßÙÛËÎ
îèéçðçð ¤ Žïðóïì ÐÎÑóÎ×ÜÛ‡ö
ÎÓÕ r Î×ÍÛÎ ÞßÙ
ÛÈÌÎÛÓÛ ÐÎÑóÌßÐÛÎ r Î×ÍÛÎ ÞßÙ
r
r
r
r
r
r
r
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
ßÔÔ ÎÓÕ ô ÎÓÕ ßÍÍßËÔÌ ô ßÍÍßËÔÌ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ô ïììþ ×ÒÜÇ ô
ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
îèéèéíî
r
r
r
•ïïóïë ÎÓÕ ô ßÍÍßËÔÌ ô ×ÒÜÇ ïììô ÊÑÇßÙÛËÎô ðéóïï ×Ï
r
r
îèéèéíê ¤ ïîïþ Ì«²²»´ Þ¿¹
r
ïîïþô Žïí ×ÒÜÇ
îèéçðèê
îèéèéíé ¤ ïíêþ Ì«²²»´ Þ¿¹
•ïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô •ïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ßÔÔ
ÎÓÕ ô ïìì ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
r
ïíêþ
r
ÎÓÕ r ÍØÑÊÛÔ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéêðïë
•ðéóïï ×Ï ÎÓÕ ô •ïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô ßÍÍßËÔÌ ô •ïïóïë
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
r
r
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
r
ÎÓÕ r ËÒÜÛÎÍÛßÌ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
ïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô •ïí ïììþ ÎÓÕ ô •ïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ
r
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéçðèé
îèéêìîé
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéèïèé
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ËÒÜÛÎÍÛßÌ ÞßÙ
r
r
r
îèéçêêí
ËÒÜÛÎØÑÑÜ ÞßÙ
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô ×ÒÜÇ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
r
r
ÎÓÕ ô ÐÎÑ ÎÓÕ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ßÍÍßËÔÌ ÎÓÕ
r
r
r
r
r
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÉßÌÛÎóÎÛÍ×ÍÌßÒÌ ËÒÜÛÎÍÛßÌ ÞßÙ Ô×ÒÛÎ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèéèéíí
r
r
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
ÝËÍÌÑÓ×ÆÛ ÇÑËÎ ÐÑÔßÎ×Í Î×ÜÛ ÑÒÔ×ÒÛ
îèéèéíë
ÞË×ÔÜÓÇÍÔÛÜòÝÑÓ
r
ìç
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Í Ì ÑÎ ßÙÛæ
Ð ÎÑ óÎ×ÜÛ r Ð Ô ßÌ Ú ÑÎÓ
Ý
Û
Ü
ß
Þ
Ú
ÎËÍØ r ÍßÜÜÔÛ ßÒÜ ÌÎËÒÕ ÞßÙ
ÛÈÌÎÛÓÛ Î×ÍÛÎ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèéçêëç
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ÌßÒÕ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÎËÍØ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÜÊÛÒÌËÎÛ ô ×ÒÝÔËÜÛÍ
×ÒÜÇ ßÒÜ ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
r
‡
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèééèðð
Žïðóïì ÎËÍØ ô Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
îèéèéíì
Žïîóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
r
r
ßò ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ÝßÎÙÑ ÎßÝÕ
r
r
Ýò ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ÉßÌÛÎóÎÛÍ×ÍÌßÒÌ ÎÛßÎ
ÎßÝÕ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèéçèðí ¤ ß´«³·²«³
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
r
Žïîóïì ÐÎÑóÎ×ÜÛ ïíêþ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
îèéçèðíóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
Žïîóïì ÐÎÑóÎ×ÜÛ ïíêþ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
r
Þò ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ r ËÒ×ÊÛÎÍßÔ ÝßÎÎ×ÛÎ
r
îèéèéíï
r
r
Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ô ×ÒÜÇ É×ÌØ ßÝÝÛÍÍÑÎÇ ÝßÎÙÑ ÎßÝÕô
ëëðñêððñèðð ßÜÊÛÒÌËÎÛ
ÛóÚò ÎËÍØ r ÔËÙÙßÙÛ ÎßÝÕ ßÒÜ ÎßÝÕ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
r
Üò ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ r ÝßÎÙÑ ÎßÝÕ ÍßÜÜÔÛÞßÙÍ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
Ûò îèéèéçëóìëè ¤ Ô«¹¹¿¹» ο½µ
Žïîóïì ÎËÍØ ô
r
Úò îèéééçè ¤ Ô«¹¹¿¹» ο½µ Þ¿¹
îèéèéîð
r
Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ô ÍßÜÜÔÛÞßÙÍ ßÒÜ Ô×ÒÛÎÍ ßÒÜ ßÈÇÍ
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
îèéçïëí
‡
‡
r
r
ßÈÇÍ ô ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÜÊÛÒÌËÎÛô ëëð ×ÒÜÇ ßÜÊÛÒÌËÎÛ
îèéçéíè × Ê±§¿¹»«®
r
ëëð ×ÒÜÇ ßÜÊÛÒÌËÎÛ
r
‡
Žïîóïì ÎËÍØ
r
ÐÎÑóÎ×ÜÛ r ÎËÍØ r Î×ÍÛÎ ÞßÙ
ÐÎÑóÎ×ÜÛ r É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ ÞßÙ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
r
îèéééçë
r
r
Žïðóïì ÎËÍØ ô Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ô Žïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
ßÍÍßËÔÌ ô ×ÒÜÇ
r
r
r
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèéçïêê
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
ÔÑÉ ÐÎÑ ÜÛÚÎÑÍÌ ÞßÙ
r
îèéçéîï ¤ α«²¼ Ù¿¹»
r
Žïíóïë ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
îèéçéèç ¤ ͯ«¿®» Ù¿¹»
Žïðóïì ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ÎËÍØ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ô ÎÓÕ
r
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µ-
r
r
r
ëï
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Í Ì ÑÎ ßÙÛæ ×ÒÜÇr ñ ÊÑÇßÙÛËÎ
ÍÛ ßÌ Í
‡
Þ
ßÈÇÍ Èî ÐßÍÍÛÒÙÛÎ ÍÛßÌ ÍÇÍÌÛÓ
ßÈÇÍ ‡ Èî ÐßÍÍÛÒÙÛÎ ÍÛßÌ
ß
×ÒÍÌßÔÔßÌ×ÑÒæ
‡
ÑÐÌ×Ó×ÆÛ ×ÌÍ ÊÛÎÍßÌ×Ô×ÌÇæ
îèèðíéè
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ öô ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÜÊÛÒÌËÎÛ
‡
r
‡
r
‡
ßÈÇÍ ‡ Èî ÍÛßÌ ÞßÝÕÎÛÍÌ
ßÜÊÛÒÌËÎÛ ÝßÎÙÑ ÎßÝÕ
‡
×ÒÍÌßÔÔßÌ×ÑÒæ
ÊÑÇßÙÛËÎ ïëëþ ÛÈÌÎÛÓÛ ÎÛßÎ ÎßÝÕ
r
r
îèèðíéé
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
‡
r
‡
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ öô ßÈÇÍ Èî ÍÛßÌ øîèèðíéè÷
Ý
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðîéë
r
‡
‡
ëëð ×ÒÜÇ ÊÑÇßÙÛËÎ ïëëþ
ßÈÇÍ Èî ÍÛßÌ ÞßÙÍ
r
îèéçèìê ¤ Þ®«-¸»¼ ß´«³·²«³
ÊÑÇßÙÛËÎ ëëð ïììþô ×ÒÜÇ ïììþô ßÍÍßËÔÌ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
r
îèèðíéê ¤ б´¿®·-r ßÈÇÍ ‡ ÐÎÑóÚ×Ì Ý¿®¹±
ο½µ Þ¿¹
r
‡
r
r
‡
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ö ßÒÜ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÜÊÛÒÌËÎÛ
‡
ßóÞò ÊÑÇßÙÛËÎ îóËÐ ÌÑËÎ×ÒÙ ÝßÎÙÑ
ÎßÝÕ ßÒÜ ÞßÙÍ
îèéèéíï ¤ É¿¬»®óλ-·-¬¿²¬ λ¿® ο½µ Þ¿¹
‡
r
r
ßÈÇÍ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ öô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÜÊÛÒÌËÎÛ
‡
‡
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
r
ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ ÝÑÒÊÛÎÌ×ÞÔÛ ÐßÍÍÛÒÙÛÎ ÍÛßÌ ÍÇÍÌÛÓ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßò îèéèïëê ¤ Ý¿®¹± ο½µ
ÎÓÕ ô Žïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ
r
×ÒÜÇr ßÔËÓ×ÒËÓ ÝßÎÙÑ ÎßÝÕ
ÊÑÇßÙÛËÎ ïëëþ ÛÈÌÎÛÓÛ ÎÛßÎ
ÎßÝÕ Ô×ÒÛÎ
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
r
Þò îèéèïëè ¤ ̱«®·²¹ Ý¿®¹± ο½µ Þ¿¹
ÔÈÌô ÊÑÇßÙÛËÎ
Ýò îèéçèìî ¤ ˲¼»® ο½µ Þ¿¹
ëëð ×ÒÜÇ ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
r
‡
îèéçïêì ¤ Þ®«-¸»¼ ß´«³·²«³
r
Žïíóïë ×ÒÜÇ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
Ú×ÌÍæ
îèéçïêìóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
Žïíóïë ×ÒÜÇ
r
r
ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ ÝÑÒÊÛÎÌ×ÞÔÛ ÐßÍÍÛÒÙÛÎ ÍÛßÌ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
îóËÐ ÌÑËÎ×ÒÙ Õ×Ì
r
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ ÝÑÒÊÛÎÌ×ÞÔÛ ÐßÍÍÛÒÙÛÎ
ÍÛßÌ ÞßÙ
îèèðìéè ¤ Þ´¿½µ
r
r
r
ëëð ×ÒÜÇ ÊÑÇßÙÛËÎ ïëëþ
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
îèéèïëé ¤ îóË° Í»¿¬
r
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ïíêþ øÛÈÝÛÐÌ îððè ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ÷ô ÊÑÇßÙÛËÎô
×ÒÜÇ ïììþ É×ÌØ ÎßÝÕ
r
r
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
ÎÓÕ ïììþ
r
ÝËÍÌÑÓ×ÆÛ ÇÑËÎ ÐÑÔßÎ×Í Î×ÜÛ ÑÒÔ×ÒÛ
ÞË×ÔÜÓÇÍÔÛÜòÝÑÓ
êðð ÔÈÌô ÛÜÙÛ
r
îèéèîðï ¤ п--»²¹»® Ø¿²¼©¿®³»® Õ·¬
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ É×ÌØ ßÝÝÛÍÍÑÎÇ ÎßÝÕô êððñèðð ßÜÊÛÒÌËÎÛ
îèéçèðì
îèéçèìð ¤ Ø»¿¬»¼ Ù®·°îèéçèìï ¤ п--»²¹»® Í»¿¬ Þ¿½µ®»-¬
îèèðííè ¤
Í©·¬½¸¾¿½µ-
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ïíêô ßÜÊÛÒÌËÎÛ
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
îèéëçêì ¤ λ¿® ̱«®·²¹ Þ¿¹
îèéççïè ¤
ß¼ª»²¬«®»
r
Ý«¬ ú Í»©² îóË° Í»¿¬
r
îèéçèíç ¤ п--»²¹»® Í»¿¬
ÌÑËÎ×ÒÙ îóËÐ ÞßÙ
îèèðîéí ¤
r
ÊÑÇßÙÛËÎ
îèéçèðë
ßÜÊÛÒÌËÎÛ ëëð Èî
r
ëí
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ð ÎÑ Ì ÛÝ Ì ×ÑÒ ú Í Ì Ç Ô Û
ßÈÇÍ ‡ ÚÎÑÒÌ ÞËÓÐÛÎ
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ÛÈÌÎÛÓÛ ÎÛßÎ ÞËÓÐÛÎ
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
‡
r
ßÈÇÍ ËÔÌ×ÓßÌÛ ÚÎÑÒÌ ÞËÓÐÛÎ
‡
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ËÔÌ×ÓßÌÛ ÚÎÑÒÌ ÞËÓÐÛÎ
r
‡
×ÒÍÌßÔÔßÌ×ÑÒæ
îèèðìèêóîçí ¤ λ¼
îèèðìèêóïíí ¤ ɸ·¬»
îèèðìèêóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
ßÈÇÍ
îèéçéîê ¤ ß´«³·²«³
îèéçéîêóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèéçéîêóïíí ¤ ɸ·¬»
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðîðêóîçí ¤ λ¼
îèèðîðê ¤ Þ®«-¸»¼
îèèðîðêóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèèðîðêóïíí ¤ ɸ·¬»
ßÈÇÍ
îèéçéîéóïíí ¤ ɸ·¬»
îèéçéîé ¤ ß´«³·²«³
îèéçéîéóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèéçéîéóëèç ¤ Ñ®¿²¹»
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ×ÒÝÔËÜ×ÒÙ ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
‡
ÞËÎßÒÜÌŽÍ ØÜ ÐÑÉÜÛÎÌÎßÝ r ÞÑßÎÜÍ
r
ÎÛßÎ ÞËÓÐÛÎÍ
r
îèéçðçï ¤ Þ´¿½µ ¤ п·®
îèéçðçïóïíí ¤ ɸ·¬» ¤ п·®
îèéçðçïóëèç ¤
¤ Ñ®¿²¹» ¤ п·®
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
×ÒÍÌßÔÔßÌ×ÑÒæ
ßÈÇÍ ‡ ÛÈÌÎÛÓÛ ÚÎÑÒÌ ÞËÓÐÛÎ
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðíèïóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèèðíèï ¤ Þ®«-¸»¼
îèèðíèïóïíí ¤ ɸ·¬»
îèèðíèïóîçí ¤ λ¼
ßÈÇÍ
‡
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ÛÈÌÎÛÓÛ ßÔËÓ×ÒËÓ ÚÎÑÒÌ ÞËÓÐÛÎ
r
‡
îèéèêèèóëèç ¤ Ñ®¿²¹»
îèéèêèè ¤ ß´«³·²«³
îèéèêèèóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèéèêèèóïíí ¤ ɸ·¬»
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ×ÒÝÔËÜÛÍ ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
ïïóïë ÐÎÑ ÎÓÕ ïëëóïêíþ
ßÈÇÍ ÎËÍØ ßÒÜ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ÎÛßÎ ÞËÓÐÛÎ
‡
r
r
îèèðíèîóîçí ¤ λ¼
îèèðíèîóïíí ¤ ɸ·¬»
îèèðíèîóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
ßÈÇÍ
r
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ØÛßÌ ÛÈÝØßÒÙÛÎ ÙËßÎÜ
‡
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ×ÒÜÇ ÎÛßÎ ÞËÓÐÛÎÍ
r
r
îèèðíìïóîçí ¤ λ¼
îèèðíìïóìëè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèèðíìïóïíí ¤ ɸ·¬»
îèéèïïç
r
r
Žïïóïì ÎËÍØ ô Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ö
r
×ÒÜÇ
r
ëë
ÐÎÑóÎ×ÜÛ
ØßÒÜÔÛÞßÎ ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ú Ó×ÎÎÑÎÍ
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ð ÎÑ Ì ÛÝ Ì ×ÑÒ ú Í Ì Ç Ô Û
ÌËÒÒÛÔ ÎÛ×ÒÚÑÎÝÛÓÛÒÌÍ
ÐÑÔßÎ×Í r ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ r ØßÒÜÙËßÎÜÍ ßÒÜ ÓÑËÒÌÍ
ÐÎÑóÌßÐÛÎ r ÒßÎÎÑÉ ê ×ÒÝØ Î×ÍÛ ÞßÎÍ
r
îèéèïéè
r
r
ùïïóùïí ÐÎÑ ÎÓÕ ô ùïïóùïë ÎÓÕ
ßÞÍ ÐÑÔßÎ×Í r ßÊßÔßÒÝØÛ ÐßÝÕ
ßÈÇÍ ‡ ÛÈÌÎÛÓÛ ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛ
‡
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
Ú×ÌÓÛÒÌæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéçïçî ¤ Ø¿²¼¹«¿®¼ ¤ Þ´¿½µ
îèéçïçí ¤ Ø¿²¼¹«¿®¼ ¤ λ¼
îèéçïçì ¤ Ø¿²¼¹«¿®¼ ¤ ɸ·¬»
îèéçïëì ¤ ͬ®¿·¹¸¬ Ó±«²¬
îèéçïçð ¤ Ð®±óÌ¿°»®r Ó±«²¬
îèèðìðì ¤ λ°´¿½»³»²¬ Õ·¬
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðííï ¤ Þ´¿½µ
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÝÔËÜ×ÒÙ ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
ÕÒÛÛ ÐßÜÍ
îèéçðèè ¤ ßÞÍ Ð±´¿®·- r ߪ¿´¿²½¸» п½µ
îèèðíèìóðéð ¤ Þ´¿½µ
îèèðíèìóïíí ¤ ɸ·¬»
îèèðíèìóîçí ¤ λ¼
îèéèïçë ¤ Þ´¿½µ
ßÈÇÍ
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎËÍØ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ Žïíóïë ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
‡
r
r
r
r
ßÈÇÍ ‡ ËÔÌ×ÓßÌÛ ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛ
‡
îèèðíèíóðéð ¤ Þ´¿½µ
îèèðíèíóïíí ¤ ɸ·¬»
îèèðíèíóîçí ¤ λ¼
ßÈÇÍ
ßÈÇÍ ‡ Ó×ÎÎÑÎÍ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
îèèðîçî ¤ п·®
ØßÒÜÔÛÞßÎ Î×ÍÛÎ ñ ßÔËÓ×ÒËÓ
‡
ÐÎÑóÎ×ÜÛ r ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛÍ
ÐÑÔßÎ×Í r ñ ÑÙ×Ñ r ÓÑËÒÌß×Ò ÞßÝÕÐßÝÕ
r
ËÒ×ÊÛÎÍßÔ ÚÑÎÓÛÜ ØßÒÜÔÛÞßÎ
ÙßËÒÌÔÛÌÍ
r
r
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèéêîêê ¤ ×Ï rô ÎÓÕ rô ײ¼§rô ʱ§¿¹»«® ëòîëþ Ø¿²¼´»¾¿®
η-»®ö
îèéêîêë ¤ ×Ï rô ÎÓÕ rô ײ¼§rô ʱ§¿¹»«® íòéëþ Ø¿²¼´»¾¿®
η-»®ö
îèéêîêì ¤ ×Ï rô ÎÓÕ rô ײ¼§rô ʱ§¿¹»«® îòíèþ Ø¿²¼´»¾¿®
η-»®ö
‡
r
Žïðóïì ÎËÍØ ô Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
r
îèéééçíóïíí ¤ ɸ·¬»
Žïðóïì ÎËÍØ ô Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
ÍÒÑÉ ÍØÑÊÛÔÍ
ÝßÐßÝ×ÌÇæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéìçïë ¤ íŽ Û¨°¿²¼¿¾´» ͸±ª»´ ¤ Þ´¿½µ
îèéëðçì ¤ ͸±ª»´ ©·¬¸ Í¿© ¤ λ¼
îèéèéìì ¤ Ó±«²¬¿·² Þ¿½µ°¿½µ
r
îèéééçíóðéð ¤ Þ´¿½µ
‡
r
r
îèéçéçê ¤ Þ´¿½µñÙ®»§ ˲·ª»®-¿´ Ú±®³»¼
Ú×ÌÍ ßÔÔ ØßÒÜÔÛÞßÎÍô ÐßÍÍÛÒÙÛÎ ØßÒÜÙÎ×ÐÍô ×ÒÝÔËÜ×ÒÙ
ÔÑÝÕ ú Î×ÜÛ ÝÑÒÊÛÎÌ×ÞÔÛ ÐßÍÍÛÒÙÛÎ ÍÛßÌ ÍÇÍÌÛÓ
r
îèéçïëë ¤ Ø¿²¼´»¾¿® Ù«¿²¬´»¬- ¤ п·®
ËÒ×ÊÛÎÍßÔ Ú×Ìô ØßÒÜÔÛÞßÎ ÙßËÒÌÔÛÌÍö
îèéééçíóîçí ¤ λ¼
Žïðóïì ÎËÍØ Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
ßÈÇÍ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
r
îèéèïëëóîçí ¤ λ¼
r
r
r
r
r
Žïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ×ÒÜÇ
îèéèïëëóðéð ¤ Þ´¿½µ
Žïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ×ÒÜÇ
r
r
r
r
r
îèéèïëëóïíí ¤ ɸ·¬»
Žïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô ×ÒÜÇ
r
r
r
×Ï r ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛÍ
ØÑÑÜ ÓÑËÒÌ Ó×ÎÎÑÎÍ
îèéêçèëóîçí ¤ λ¼
îèéêçèëóðéð ¤ Þ´¿½µ
Žðçóïí ×Ï ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛ
r
ÜËßÔ Ð×ÊÑÌ Ó×ÎÎÑÎ ÚÑÎ ×Ïr
ØßÒÜÔÛÞßÎ Ó×ÎÎÑÎÍ
r
r
Žðçóïí ×Ï ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛ
îìð ÝÓ ßÊßÔßÒÝØÛ ÐÎÑÞÛ
ÍÒÑÞËÒÖÛ ÎßÌÌÔÛÎ
îèéìçïê ¤ ߪ¿´¿²½¸» Ю±¾»
îèéììîð ¤ Ü»»° Ͳ±© Û¨¬®«-·±² Ü»ª·½»
îèéêîçé ¤ п·®
×ÒÍÌßÔÔÍ ÌÑ ßÒÇ ×Ï ÑÎ ÐÎÑóÎ×ÜÛ
r
îèéêçèëóëéð ¤ Ó¿¬¬» ɸ·¬»
îèééèðí ¤ п·®
Žðçóïí ×Ï ÍÕ×Ü ÐÔßÌÛ
r
r
r
r
îèéèêíì ¤ п·®
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ×ÒÝÔËÜÛÍ ùïíóïë ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
×Ï
r
ëé
ÌßÒÕ ßÒÜ ÌËÒÒÛÔ
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ØÑÑÜ ßÒÜ Í×ÜÛ ÐßÒÛÔ
ÞËÎßÒÜÌ ÓßÝØÛÌÛ ÉÎßÐ
ÞËÎßÒÜÌ Î×ÐÝÑÎÜ ÉÎßÐ
ÕÛ×ÌØ ÝËÎÌ×Í ÕÝéïï ßÍÇÔËÓ ÉÎßÐ
ÕÛ×ÌØ ÝËÎÌ×Í ÕÝéïï ÜÑÓ×ÒßÌ×ÑÒ ÉÎßÐ
ØÑÉ ÌÑ ÑÎÜÛÎ
ÐÑÔßÎ×Í r ÞÔßÜÛ ÉÎßÐ
ÐÑÔßÎ×Ír ÜÛÝßÔÍ
r
îèëïðïîóðï ¤ б´¿®·-r Ü»½¿´ ïìþ ¨ îþ ¤ ɸ·¬»
ëç
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðíèç
îèèðíçð
îèèðíçï
îèèðíçî
ßÈÇÍ
¤
¤
¤
¤
ͳ±µ»
Þ´¿½µ
ɸ·¬»
λ¼
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ßÈÇÍ ‡ Ó×Ü É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
‡
ßÈÇÍ ‡ ÔÑÉ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðíèë ¤ Þ´¿½µ
îèèðíèê ¤ ɸ·¬»
îèèðíèé ¤ λ¼
ßÈÇÍ
‡
ÐÎÑóÎ×ÜÛ r Ó×Ü É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ßÈÇÍ ‡ ÛÈÌÎß ÌßÔÔ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ßÈÇÍ ‡ ÌßÔÔ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ÐÎÑóÎ×ÜÛr É×ÒÜ ÜÛÚÔÛÝÌÑÎÍ
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
îèèðíçë ¤ ͳ±µ»
îèèðíçì ¤ ͳ±µ»
îèéèéîí
ßÈÇÍ
ïîðñïíé
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéçèîè ¤ Ó¿¬¬» Þ´¿½µ
îèéçèîç ¤ ɸ·¬» Ù´±-îèééèìð ¤ Ý¸®±³»
r
ßÔÔ ÎÓÕ ô ßÍÍßËÔÌ
r
îèééèìï ¤ Ý´»¿®
‡
r
r
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
ÐÎÑóÎ×ÜÛ r ÔÑÉ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ÛÈÌÎß É×ÜÛ ÌßÔÔ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéçïëê
É×ÜÛ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ÞËÎßÒÜÌ Í×ÙÒßÌËÎÛ É×ÒÜÍØ×ÛÔÜ
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
×ÒÍÌßÔÔßÌ×ÑÒæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèéèëïî
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
r
‡
ØÛ×ÙØÌæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèééèðì ¤ Ô±© ݸ®±³»
îèéèééç ¤ Ô±© Þ´¿½µ
îèéçðçé ¤ Ô±© ɸ·¬»
îèéçðçç ¤ Ô±© λ¼
îèéçïðð ¤ Ô±© ɸ·¬»ñ묮±
îèéçïðï ¤ Ô±© Ñ®¿²¹»
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
r
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
îèéçðçè
r
r
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÜÇ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
êï
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ð Û Î ÚÑÎÓ ß ÒÝÛ
ÎÛßÎ ÑËÌÛÎ ÉØÛÛÔ Õ×Ì
îèéêííé
Žðèóïì ×Ï ÍØ×ÚÌ ô ×ÒÜÇ
r
r
r
ÐÎÑóÎ×ÜÛ r ØÑÌ ß×Î ÛÔ×Ó×ÒßÌ×ÑÒ ÊÛÒÌ Õ×ÌÍ
̸·- µ·¬ ©¿- ¼»ª»´±°»¼ô ¬»-¬»¼ô ¿²¼ ¬«²»¼ ¾§ ¬¸» Ю±-ô º±® ¬¸» Ю±-ò
Š ݸ®·- Þ«®¿²¼¬
ÝØÎ×Í ÞËÎßÒÜÌ Í×ÙÒßÌËÎÛ ÍÛÎ×ÛÍ
‡
ÞËÎßÒÜ̇ ÚÑÈ r ÎÓÕ r ÍØÑÝÕÍ
‡
îèéèïèï ¤ ر±¼ Ê»²¬îèéèìëì ¤ Í·¼» п²»´ Ê»²¬îèéèìëí ¤ Ô±©»® Ú»²¼»® Ê»²¬ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ
r
r
ßÈÇÍ ‡ ر¬ ß·® Û´·³·²¿¬·±² Ê»²¬ Õ·¬
îèèðìéé ¤
ßÈÇÍ
‡
ÎÓÕ r ÞÑÙ×Û ÉØÛÛÔ Õ×Ì
r
r
îèèðìèé ¤ ÚÔÑßÌ í ÛÊÑÔ Î Ú®±²¬ ͵· ͸±½µÎÓÕ
r
îèèðìèè ¤ ÚÔÑßÌ í ¿²¼ ÚÔÑßÌ í ÛÊÑÔ Î ÚÑÈr λ¿® ͵·¼ ͸±½µ-
îèéèîëï
ÎÓÕ
Žïïóïë ÐÎÑóÎÓÕ
r
r
ÎÑÈ r ßÜÖËÍÌßÞÔÛ ÞßÎ Î×ÍÛÎ
ÛÊßÒÍ ÎßÝ×ÒÙ
îèéèéìð
Žïðóïì ÎËÍØ ô Žïîóïì ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
ßÜÖËÍÌßÞÔÛ
ÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÍØÑÝÕÍ
r
‡
Ó±«²¬¿·² Þ¿®
Ø¿²¼´»¾¿® ر±µ-
‡
×ÝÛ ÍÝÎßÌÝØÛÎÍ
îèéêîëê
ÎÓÕ ô ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ßÍÍßËÔÌ
r
r
r
ÓÑËÒÌß×Ò ÞßÎ
ÍÒÑÉ ÚÔßÐÍ
ÉßÔÕÛÎ ÛÊßÒÍ ‡ ÝÔ×ÝÕÛÎ ×ÚÍ
Ð×ÙÙÇÞßÝÕ ÍØÑÝÕÍ
ÉßÔÕÛÎ ÛÊßÒÍ ‡ ÝÎ ×ÚÍ ÍØÑÝÕÍ
r
îèèðìéì ¤ ß´«³·²«³
îèèðìéë ¤ ß´«³·²«³ ¤ λ¿®
ÎÓÕ
îèééìëêóðéð
ßÔÔ ÛÈÝÛÐÌ ÐÎÑóÌßÐÛÎ
r
îèéëðéèóîçí ¤ λ¼
r
×Ï ÍÒÑÉÚÔßÐ
r
ÉßÔÕÛÎ ÛÊßÒÍ ‡ ÝÔ×ÝÕÛÎ
ÌÎßÝÕ ÍØÑÝÕÍ
îèèðìéê ¤ ß´«³·²«³ ¤ Ú®±²¬
ÎÓÕ
r
r
ØßÒÜÔÛÞßÎ ØÑÑÕÍ
îèéèéíè ¤ п·®
r
Žïîóïì ÎËÍØ ô Žïîóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô •ïîóïì
ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
r
r
r
îèéîìèîóðéð ¤ Í¸±®¬ ìëf ¤ Þ´¿½µ ¤ Û¿½¸
êí
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ë Ì ×Ô × Ì Ç
ܱ²«¬
Ø·¬½¸
r
Ð ÑÔ ß Î×Í
×ÒÒÑÊßÌ ×ÑÒ
ͬ¿²¼¿®¼
Ø·¬½¸
ÌÛÝØÒÑÔÑÙÇ ßÌ ÇÑËÎ Ú×ÒÙÛÎÌ×ÐÍ ÚÑÎ ÇÑËÎ ÝÑÓÚÑÎÌô ÝÑÒÊÛÒ×ÛÒÝÛ ßÒÜ
ÍßÚÛÌÇò ÞÛÝÑÓÛ ÚËÔÔÇ ÝÑÒÒÛÝÌÛÜ ÌÑ ÇÑËÎ ÓßÝØ×ÒÛ ‰ ÞÛÝÑÓÛ ÚËÔÔÇ
ÝÑÒÒÛÝÌÛÜ ÌÑ ÇÑËÎ Î×ÜÛ ‰ ÛÊÛÎÇ ÍÌÛÐ ÑÚ ÌØÛ ÉßÇò
•ÖŒ Ø·¬½¸
ÎÛÝÛ×ÊÛÎ Ø×ÌÝØÛÍ
λ¿´óÌ·³» Ý´±½µ
ÐÑÔßÎ×Í r ×ÒÌÛÎßÝÌ×ÊÛ Ü×Ù×ÌßÔ Ü×ÍÐÔßÇ
r
É¿®²·²¹ ×½±²- Þ¿®
ÕÛÇóÑÐÛÎßÌÛÜ ÛÔÛÝÌÎ×Ý ÍÌßÎÌ Õ×ÌÍ
ÎÛÝÛ×ÊÛÎ Ø×ÌÝØ ÜÎßÉ ÞßÎÍ
Í°»»¼±³»¬»®
ݱ³°¿-îèèðíêçóìëè ¤
ßÈÇÍ
‡
îèèðíçê ¤
ßÈÇÍ
îèéèêèí
‡
ÐÎÑóÎ×ÜÛ Ø×ÌÝØô ŽïðŠïì ÎËÍØ ô Žïîóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
ͳ¿®¬°¸±²» ×½±² Þ¿®
r
r
‡
îèéêêéé ¤ ͬ¿²¼¿®¼ Ø·¬½¸ö
îèéìììç ¤ ܱ²«¬ Ø·¬½¸ö
îèéçèíè ¤ Ø»¿ª§óÜ«¬§ •ÖŒ Ø·¬½¸
îèééîëé
r
Žðèóïî ×Ï êððñéððñèðð ÝÔÛßÒÚ×ÎÛ
îèéêëêî
r
r
ŽðëŠïï ×Ï ïîïþŠïíêþ Ø×ÌÝØô Žïïóïí ëëð ÔÈÌ
Ù»¿® б-·¬·±²
îèéèíìì
îèéèéçê
ŽðéŠïï ×Ï ÎÓÕ Ø×ÌÝØô Žïïóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ ÎÓÕ ô ÊÑÇßÙÛËÎ
r
Ú«»´ Ô»ª»´ ײ¼·½¿¬±®
r
r
r
r
Žðçóïí ×Ï ëëð
îèéçîíê
×ÒÜÇ Ø×ÌÝØ
r
îèéçííð
îèéêðëç
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ×ÒÝÔËÜÛÍ êðð ×ÒÜÇ ñÊÑÇßÙÛËÎ
r
r
ŽðéŠïë ×Ï ÌÑËÎ×ÒÙ Ø×ÌÝØô ÌËÎÞÑ ñ êðð ÔÈÌ
r
r
îèéëïïè
îèèðìðî
r
r
r
Žïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ŽðëŠðê ×Ï ÎÓÕ ïììþŠïëïþ
ùïë ßÈÇÍ ô ùïðóïë ÐÎÑóÎ×ÜÛ
ÊÑÇßÙÛËÎ ëëðô ×ÒÜÇ ëëð
r
ÞË×ÔÜÓÇÍÔÛÜòÝÑÓ
ìðïíðìë ¤ Þ¿¬¬»®§
ìðïïìçê ¤ Þ¿¬¬»®§
Ì¿½¸±³»¬»®
îèèðìçí ¤ ßÈÇ͇ ײ-¬¿´´ Õ·¬
îèèðìçë ¤ ÐÎÑóÎ×ÜÛr ײ-¬¿´´ Õ·¬öö
ÝËÍÌÑÓ×ÆÛ ÇÑËÎ ÐÑÔßÎ×Í Î×ÜÛ ÑÒÔ×ÒÛ
îèéçèíí
r
‡
öÚ«´´ º«²½¬·±²¿´·¬§ ®»¯«·®»- ½±³°¿¬·¾´» Þ´«»¬±±¬¸ ͳ¿®¬°¸±²»r
ݱ±´¿²¬ Ì»³°»®¿¬«®»
Ѽ±³»¬»® Ì®·° Ó»¬»®
Þ¿¬¬»®§ ʱ´¬¿¹»
ß
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ý
ßò Ì×Û ÜÑÉÒ ÍÌÎßÐÍ
îèéïïèï ¤ î п½µ ¤ Þ´¿½µ
Þò Þ×Ù ÉØÛÛÔ ÍÒÑÉ ÜÑÔÔ×ÛÍ
Ü
îèëêêëê ¤ λ¼
д¿² ¿²¼ ®»½±®¼ §±«® ®±«¬» -±
ÐÑÔßÎ×Ír Ô×ÒÕ
ݸ»½µ ³·--»¼ ½¿´´- ¿²¼ ¬»¨¬ ³»--¿¹»©·¬¸±«¬ °«´´·²¹ ±«¬ §±«® °¸±²»
Ü·¿¹²±-¬·½- -½®»»² ¼·-°´¿§- º¿«´¬ ½±¼»¿²¼ -«¹¹»-¬»¼ ¿½¬·±²- ¬± ¬¿µ»
̱ ¼±©²´±¿¼
¬¸» η¼»®È‡ ¿°°
ÐÑÉÛÎÛÜ ÞÇ
r
‡
‡
ÝóÜò ïî ÊÑÔÌ ßÒÜ ÎÝß ÐÔËÙÍ
Ýò îèéèìéë ¤ ß´´ ÐÎÑóÎ×ÜÛ rô ×Ï rô ïîÊ
Üò îèéèîîé ¤ ß´´ ÐÎÑóÎ×ÜÛ rô ×Ï rô ÎÝß ß¼¿°¬»®
îèéèéèð ¤ ß´´ ÐÎÑóÎ×ÜÛ rô ×Ï rô ÎÝß Ð±©»® д«¹
‡
ÞÔÑÝÕ ØÛßÌÛÎ
îìïïïðç ¤ ïïðÊ Þ¿¬¬»®§ Ø»¿¬»® ‰ ÚÍrñÚÍÌr
ÌÛÌØÛÎ ÍÉ×ÌÝØ
îèéçèëë
Þ
îèéìíéç
ßÔÔ ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ßÔÔ ßÈÇÍ
öÚ«´´ º«²½¬·±²¿´·¬§ ®»¯«·®»- ½±³°¿¬·¾´» Þ´«»¬±±¬¸ ͳ¿®¬°¸±²»‡
‡
r
êë
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ю»½·-·±²Š¾«·´¬ ¬± ³¿½¸·²»
r
ߪ¿·´¿¾´» ©·¬¸ íþ ¬± èþ ±º ½¿®¾·¼»
͵· ̧°»
Ò±¬»
ͬ§´»
íþ Ý¿®¾·¼»
ìþ Ý¿®¾·¼»
êþ Ý¿®¾·¼»
èþ Ý¿®¾·¼»
Ю±óͬ»»®‡ ͵·
ÎËÍØr ͵·
ÍÕ×Í Ú×Ì ßÔÔ ÐÑÔßÎ×Í ÍÔÛÜÍ
r
ßò ÙÎ×ÐÐÛÎ ÍÕ×
ß
×Ïî Ì®¿µ ͵·
×Ïr Ì®¿µ ͵·
×Ïr Ì®¿µ Ü«¿´ ͵·
îèééêéçóîçí ¤ λ¼ ¤ Û¿½¸
îèééêéçóëéð ¤ É¸·¬» ¤ Û¿½¸
îèééêéçóðéð ¤ Þ´¿½µ ¤ Û¿½¸
ŽïïŠïë ÎÓÕ ô Žïïóïë ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ ßÍÍßËÔÌ ô ßÈÇÍ
r
Þ
r
r
‡
Ù®·°°»® ͵·
Þò ÐÎÑóÍÌÛÛ· ÍÕ×
‡
Í·¼»¸·´´»® ͵·
б´¿®·-r ο½» ͵·
îèéçïëîóîçí ¤ λ¼ ¤ Û¿½¸
îèéçïëîóïíí ¤ ɸ·¬» ¤ Û¿½¸
îèéçïëîóðéð ¤ Þ´¿½µ ¤ Û¿½¸
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ßÈÇÍ
r
‡
DZ«¬¸ ïîð
Ýò ÐÑÔßÎ×Í r ×Ï r ÎßÝÛ ÍÕ× øÒÑÌ ÍØÑÉÒ÷
ͬ»»´ ͵·
Ü
îçððîëêóðéð ¤ Þ´¿½µ ¤ Û¿½¸
×Ï
r
Üò ÐÎÑ ÚÔÑßÌ ÍÕ×
Û
Í¿¼¼´»´»-- ¿²¼
ݱ³°±-·¬» ͵·
îèèðìèî ¤ Þ´¿½µ ¤ Û¿½¸
ÐÎÑóÎ×ÜÛ ô ßÈÇÍ
r
‡
Ûò ÐÑÔßÎ×Í r ÍÕ× ØÑÑÐÍ
r
îèéêðêîóìëè
îèéêðêîóïíí
îèéêðêîóëèç
îèéêðêîóîçí
¤
Ó¿¬¬» Þ´¿½µ ¤ п·®
¤
ɸ·¬» ¤ п·®
¤
Ñ®¿²¹» ¤ п·®
¤ λ¼ ¤ п·®
Ú×ÌÍ ÑÒ ÙÎ×ÐÐÛÎô ÐÎÑóÚÔÑßÌô ßÒÜ ÐÎÑóÍÌÛÛÎ ÍÕ×Í
‡
êé
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
ÍÕ ×Í ú Ì Î ßÝ Ì ×ÑÒ
ØÑÉ ÌÑ ÙÛÌ ÐËÎÛ ÌÎßÝÌ×ÑÒ ÑÒ ×ÝÛ ßÒÜ ØßÎÜóÐßÝÕÛÜ ÍÒÑÉ
Ì®¿½¬·±²
Ó¿-¬»®r ͬ«¼
Í·¹²¿¬«®»
Í»®·»- ͬ«¼
çê ÐßÝÕ ÍÌËÜÍ
îèéïìïë
îèéíïíç
îèéëïëë
îèéëïìç
îèéçïêï
r
ÐÑÔßÎ×Í Žïì ÍÌËÜÍ ßÒÜ ÉÛßÎ ÍÌÎ×Ð Ú×Ì ÝØßÎÌ
ͬ«¼ Ï«¿²¬·¬§
Ó±¼»´
Ì®¿½µ
Ì®¿½µ Ô»²¹¬¸ Ô«¹ Ø»·¹¸¬
ͬ«¼ Í·¦»
É»¿® ͬ®·° Õ·¬
r
ëëð ×Ï ÔÈÌ
ëëð ײ¼§r ÔÈÌ ïìì
r
ëëð ײ¼§ ÔÈÌ ïìì ×ÒÌ
ëëð ײ¼§r ß¼ª»²¬«®»
Ì®¿·´
ײ¬»®³»¼·¿¬» л®º±®³¿²½»
ÙÎ×Ð ÍÌËÜ Õ×Ì
îèéêëëë
îèéêëëê
îèéêëëè
îèéêëëé
îèéêëëê
îèéçïëè
îèéêëëè
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
çê п½µ ¤ ïòíîëþ
çê п½µ ¤ ïòðéëþ
ïìì п½µ ¤ ïòðéëþ
ïìì ‰ïòíîëþ ͬ«¼-ô Þ¿½µ»®-ô Ó¿®µ»®ô Ü®·´´ Þ·¬
çê ‰ïòðéëþ ͬ«¼-ô Þ¿½µ»®-ô Ó¿®µ»®ô Ü®·´´ Þ·¬
ïìì п½µ ¤ ïòìëþ
ïìì ‰ïòðéëþ ͬ«¼-ô Þ¿½µ»®-ô Ó¿®µ»®ô Ü®·´´ Þ·¬
¤
¤
¤
¤
¤
Ì®¿½¬·±² Ó¿-¬»®r ëñïêô ïòðéëþ çê°µ
Ì®¿½¬·±² Ó¿-¬»®r ëñïêô ïòíîëþ çê°µ
Í·¹²¿¬«®» Í»®·»- ëñïêô ïòðéëþ çê°µ
Í·¹²¿¬«®» Í»®·»- ëñïêô ïòíîëþ çê°µ
Í·¹²¿¬«®» Í»®·»- ëñïêô ïòìëþ çê°µ
ïìì ÐßÝÕ ÍÌËÜÍ
îèéíïìð
îèéíïìï
îèéíïìî
îèéçïêî
¤
¤
¤
¤
Ì®¿½¬·±² Ó¿-¬»®r ëñïêô ïòðéëþ ïìì°µ
Ì®¿½¬·±² Ó¿-¬»®r ëñïêô ïòïéëþ ïìì°µ
Ì®¿½¬·±² Ó¿-¬»®r ëñïêô ïòíîëþ ïìì°µ
Í·¹²¿¬«®» Í»®·»- ëñïêô ïòìëþ ïìì°µ
ëëð ×Ïr ͸·º¬
ëëð ×Ïr ͸·º¬ ïíêþ
ëëð ×Ïr ͸·º¬ ïíêþ ÝßÒßÜß
ëëð ײ¼§r ïîï
ëëð ײ¼§r ïìì
ëëð ײ¼§r ʱ§¿¹»«® ïìì
ëëð ײ¼§r ʱ§¿¹»«® ïëë
êðð ײ¼§r ʱ§¿¹»«® ïìì
É»¿® ͬ®·° Õ·¬
êðð ×Ïr ÔÈÌ
ͯ«¿®»
Þ¿½µ»® д¿¬»
êððñèðð ײ¼§r
êððñèðð ײ¼§r ÍÐ
ÞßÝÕÛÎ ÐÔßÌÛÍô ßÔËÓ×ÒËÓ
êððñèðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Ϋ-¸r
îèéíïëí
îèéïçíî
îèéìíîì
îèéìíîë
îèéìíîç
êðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Ϋ-¸r Ю±óÎ
êðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Í©·¬½¸¾¿½µr
êðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Í©·¬½¸¾¿½µr ß¼ª»²¬«®»‡
êðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Í©·¬½¸¾¿½µr Ю±óÎ
èðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Ϋ-¸r Ю±óÎ
èðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Ϋ-¸r Ю±óÎ ÔÛ
èðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Í©·¬½¸¾¿½µr
èðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Í©·¬½¸¾¿½µr Ю±óÎ
èðð Í©·¬½¸¾¿½µr ß--¿«´¬r
Ì«®¾± ×Ïr ÔÈÌ
êððñèðð ßÈÇ͇ Ϋ-¸r
Òß
êððñèðð ßÈÇ͇ Ϋ-¸r
‡
êððñèðð ßÈÇÍ Í©·¬½¸¾¿½µ
r
êððñèðð ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µr
êððñèðð ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µr
ͯ«¿®» Þ¿½µ»® д¿¬» ß´«³·²«³ ‰ ëñïê øçê°µ÷
ͯ«¿®» Þ¿½µ»® д¿¬» ß´«³·²«³ ‰ ëñïê øïìì°µ÷
α«²¼ Þ¿½µ»® д¿¬» ß´«³·²«³ ‰ ëñïê øîì°µ÷
α«²¼ Þ¿½µ»® д¿¬» ß´«³·²«³ ‰ ëñïê øçê°µ÷
α«²¼ Þ¿½µ»® д¿¬» ß´«³·²«³ ‰ ëñïê øïôððð°µ÷
ÍÌËÜ ÐÎÑÌÛÝÌ×ÑÒñÉßÎÛ ÍÌÎ×Ð Õ×ÌÍ
èðð ÐÎÑóÎ×ÜÛr Ϋ-¸r
êððñèðð ßÈÇ͇ Ϋ-¸r
¤
¤
¤
¤
¤
α«²¼
Þ¿½µ»® д¿¬»
Òß
îèééêèé ¤ Žðèóïî ïîïþ ×Ï rô Žðèóïì ×Ï r Í©·¬½¸¾¿½µ ïíêþô
Žïðóïî ×Ï r ÔÈô Žïïóïë ëëð ÔÈÌ
îèéééìì ¤ Žðçóïí ëëð ͸·º¬ ïîïþ
îèéëêìð ¤ Óóïð Û¯«·°°»¼ Ú«-·±² rô Ý´¿--·½ô ×Ï r ÔÈ ïîèþ
îèéëìïì ¤ Žðêóïí ×Ïr ̱«®·²¹ô Ì«®¾± ÔÈÌô êðð ÔÈÌ
îèéìêéì ¤ ÛÜÙÛ r ̱«®·²¹ ¿²¼ Ì®¿²-°±®¬
îèéìêèé ¤ Ú«-·±² r ïîïþ Ò±² Óóïð Žðëóðêô ×Ï r Žðéô Žðêóïî ïîïþ Ì«®¾±
îèéëìïë ¤ Žðëóðé ×Ï r Í©·¬½¸¾¿½µr
îèéëðîç ¤ ÛÜÙÛ r Í©·¬½¸¾¿½µrô Žðí ÍÕÍ
îèéçîïî ¤ Žïíóïë êððñèðð ײ¼§r
îèéèëíî ¤ Žïðóïï ÎËÍØ r
îèéèïêï ¤ Žïïóïë Í©·¬½¸¾¿½µ r ß--¿«´¬ r
îèéêèíé ¤ êðð ÎÎ
îèéçèíï ¤ ëëð ײ¼§r ïììþô ʱ§¿¹»«®
îèéçèíð ¤ ëëð ײ¼§r ïîïþ
îèèðíçç ¤ ßÈÇÍ ‡ ÎËÍØ
îèèðìðð ¤ ßÈÇ͇ ÍÉ×ÌÝØÞßÝÕ
r
r
ÍÌËÜÜ×ÒÙ ÌÛÓÐÔßÌÛÍ
îèéèîìé ¤ îòèêþ з¬½¸ ͬ«¼¼·²¹ Ì»³°´¿¬»ô Ý¿®¼¾±¿®¼
îèéëïëé ¤ îòëîþ з¬½¸ ͬ«¼¼·²¹ Ì»³°´¿¬»ô д¿-¬·½
êç
ÞÛÔÌ Í
Ë-» ¹»²«·²» б´¿®·-r ¾»´¬º±® ³¿¨·³«³ °»®º±®³¿²½»
r
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉÓÑÞ×ÔÛ ÜÎ×ÊÛ ÞÛÔÌÍ
‡
ÜÛÛÐ ÍÒÑÉæ
ÍÛÎ×ÛÍ ëòï ÌÎßÝÕ
r
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ì Î ßÝÕ Í
×ÝÛ ßÌÌßÝÕ ÈÌ ÍÌËÜÜÛÜ ÌÎßÝÕ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
îèèðíëç ¤ ïîðþ ¨ ïòîîþô îòèêþ °·¬½¸ ¤ ïîïñïíê
îèèðíêð ¤ ïíéþ ¨ ïòîîþô îòèêþ °·¬½¸ ¤ ïîïñïíê
îèèðìéî ¤ ïììþ ¨ ïòîîþô îòëîþ °·¬½¸ ¤ ïîïñïíê
ÍÌßÒÜßÎÜ ¤ ÙÑÑÜ
ÕÛÊÔßÎ r ¤ ÞÛÍÌ
ÝÊÌ ¤ ÞÛÌÌÛÎ
ÐÞÑ ¤ ËÔÌ×ÓßÌÛ
ÇÑËÌØ ïîð êèþ ÌÎßÝÕÍ îòèêþ Ð×ÌÝØ
ëìïïéëï ¤ êèþ ¨ ïðþ ¨ òéîþ Ì®·óͬ¿®
ïîðþ ÌÎßÝÕÍ îòèêþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
îèéééìè ¤ ïîðþ ¨ ïòíëîþ ݱ¾®¿ ¤ ïòíîëñïòìëð
îèéééìé ¤ ïîðþ ¨ ïòëþ η°Í¿© ¤ ïòëéë
ÜÛÛÐ ÍÒÑÉæ
ÍÛÎ×ÛÍ ìòï ÌÎßÝÕ
‡
r
r
ïîïþ ÌÎßÝÕÍ îòëîþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
ëìïîîèï ¤ ïîïþ ¨ ïëþ ¨ òçïþ ͸±½µ©¿ª» ¤ ïòðéë
ëìïíïçè ¤ ïîïþ ¨ ïëþ ¨ ïþ Ø¿½µÍ¿© ¤ ïòðéë
îèéëëïî ¤ ïîïþ ¨ ïëþ ¨ ïòîëþ η°Í¿© ¤ ïòíîë
îèééíéé ¤ ïîïþ ¨ ïëþ ¨ ïòíëîþ ݱ¾®¿ ¤ ïòíîëñïòìëð
ëìïííèì ¤ ïîïþ ¨ ïëþ ¨ ïòëþ η°Í¿© ¤ ïòëéë
ëìïîëéð ¤ ïîïþ ¨ ïìþ ¨ ïòéëþ ÍÒÑóÈ ¤ Òñß
ëìïíìðí ¤ ïîïþ ¨ ïìòéëþ ¨ ïòéëþô
ÍÒÑóÈÌ Ú«´´ Ý´·°°»¼ö ¤ Òñß
r
r
r
r
r
r
r
r
r
ÜÛÛÐ ÍÒÑÉæ
ÝÑÓÐÛÌ×Ì×ÑÒ ÌÎßÝÕ
ïíêþ ÌÎßÝÕÍ îòëîþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
ëìïííïè
îèéëêíç
îèééíéè
ëìïíëìí
îèééîìê
îèééîðç
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ÚÍr
ïíêþ ¨ ïëþ ¨ ïþ Ø¿½µÍ¿© ¤ ïòðéë
ïíêþ ¨ ïëþ ¨ ïòîëþ η°Í¿© ¤ ïòíîë
ïíêþ ¨ ïëþ ¨ ïòíëîþ ݱ¾®¿ ¤ ïòíîëñïòìëð
ïíêþ ¨ ïëþ ¨ ïòëþ η°Í¿© ¤ ïòëéë
ïíêþ ¨ ïëþ ¨ ïòéëþ ¤ Òñß
ïíêþ ¨ ïëþ ¨ îþ ¤ Òñß
r
r
r
r
r
ïììþ ÌÎßÝÕÍ îòëîþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
ëìïìðïí ¤ ïììþ ¨ ïòíëîþ ݱ¾®¿ ¤ ïòíîëñïòìëþ
ëìïíðéí ¤ ïììþ È îþ Í»®·»- ì ‰ ÔÉ ¤ Òñß
ÝÎÑÍÍÑÊÛÎæ
ÝÑÞÎß ÌÎßÝÕ
r
ïìêþ ÌÎßÝÕÍ îòîëþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
îèééíèè ¤ ïìêþ ¨ ïëþ ¨ ïòíëîþ ݱ¾®¿
îèééíðë ¤ ïìêþ ¨ ïëþ ¨ îòìþ Í»®·»- ëòï
r
r
ïëïþ ÌÎßÝÕÍ îòîëþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
ëìïîèèê ¤ ïëïþ ¨ ïëþ ¨ îòð Í»®·»- ìòï
ïëëþ ÌÎßÝÕÍ îòèêþ Ð×ÌÝØ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
îèééíðì ¤ ïëëþ ¨ îòïþ ݱ³° Ì®¿½µ ¤ Òñß
ïêíþ ÌÎßÝÕÍ îòèêþ Ð×ÌÝØ
r
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÍÌËÜ ÔÛÒÙÌØ
ÑÒóÌÎß×Ôæ
Î×ÐÍßÉ ÌÎßÝÕ
ëìïíêîï ¤ ïêíþ ¨ îòìþ Í»®·»- ëòï ¤ Òñß
r
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
r
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µ-
éï
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ý ÑÊ Û Î Í
íñì ÐÑÔÇÛÍÌÛÎ ÝÑÊÛÎÍ
r
ÕÛÛÐ×ÒÙ ÓÇ ÍÔÛÜ ÝÑÊÛÎÛÜ ÉØÛÒ ×ŽÓ ÒÑÌ Î×Ü×ÒÙ ×Í ÕÛÇ ÌÑ
ÓßÕ×ÒÙ ×Ì ÔßÍÌò ßÍ ØßÎÜ ßÍ × ÐËÍØ ×Ì ÑÒ ÌÎß×Ôô ÐÑÔßÎ×Í
ÝÑÊÛÎÍ Ù×ÊÛ ÌØÛ ÐÎÑÌÛÝÌ×ÑÒ ÓÇ ÓßÝØ×ÒÛ ÒÛÛÜÍò
r
ÝÑÔÑÎæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÌÌßÝØÓÛÒÌæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
Ю»³·«³ íñì ݱª»® ¤ ßÈÇÍ ‡ д¿¬º±®³
îèèðìíï ¤
ÐÎÛÓ×ËÓ ÐÑÔÇÛÍÌÛÎ ÝÑÊÛÎÍ
r
r
ÝÑÔÑÎñÙÎßÐØ×ÝÍæ
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
íñì ÐÑÔÇÛÍÌÛÎ ÝÑÊÛÎÍ
îèèðíêé
îèéçéçî
îèéçéçí
îèéçéçï
îèéçéçì
îðïë
ßÈÇ͇ ÎËÍØr
¤
¤
¤
¤
¤
Ю»³·«³ ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µr ß¼ª»²¬«®» б´§ ݱª»®
Ю»³·«³ ÎÓÕ r б´§ ݱª»®
Ю»³·«³ ÎËÍØ r б´§ ݱª»®
Ю»³·«³ Í©·¬½¸¾¿½µ r ß¼ª»²¬«®»‡ б´§ ݱª»®
Ю»³·«³ Í©·¬½¸¾¿½µ rñײ¼§r б´§ ݱª»®
ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µr
ßÈÇ͇ ß¼ª»²¬«®»
îðïë
îðïì
îðïí
îðïî
îðïï
îðïð
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ÎÓÕrñ Í©·¬½¸¾¿½µr ß--¿«´¬
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ñßÈÇ͇ ÎËÍØr
ÝßÒÊßÍ ÝÑÊÛÎÍ
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ñßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µ r ñ ײ¼§r ïîï
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ñ ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µ r ©·¬¸ ο½µ ñ ß¼ª»²¬«®»
ÝßÒÊßÍ ÝÑÊÛÎÍ
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ÎÓÕr
×Ïr ÎÓÕr
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ñ ßÈÇ͇ ÎËÍØr
Í©·¬½¸¾¿½µr ß--¿«´¬ ïìì
ײ¼§r ïîï
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ñ ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µ r
ÐÎÑóÎ×ÜÛr ñ ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µ r ©·¬¸ ο½µñß¼ª»²¬«®»
ײ¼§ ïìì ñ ʱ§¿¹»«® ïìì
ëëð ß¼ª»²¬«®» ïìì ¿²¼ ïëë
ײ¼§r ëëð ÔÈÌ ïìì
×Ïr Ì®¿·´ Ô«¨«®§ ñ ̱«®·²¹
É·¼»¬®¿µ ñ ˬ·´·¬§
×Ïr л®º±®³¿²½» ïîïóïîè
ײ¼§r ʱ§¿¹»«® ïììñïëë ©·¬¸ îóË° Í»¿¬
ʱ§¿¹»«® ïëë
Ú×ÌÓÛÒÌæ
îðïë
îðïì
îðïí
îðïî
îðïï
îðïð
r
ÓßÌÛÎ×ßÔæ
ßÜÜ×Ì×ÑÒßÔ ÚÛßÌËÎÛÍæ
îèèðíêì ¤
Ý¿²ª¿- ßÈÇÍ ‡ ÎËÍØ r ݱª»®
îèèðíêë ¤
Ý¿²ª¿- ßÈÇ͇ Í©·¬½¸¾¿½µr ݱª»®
îèèðíêê ¤
Ý¿²ª¿- ßÈÇÍ ‡ Í©·¬½¸¾¿½µr ß¼ª»²¬«®»‡ ݱª»®
îèéèéîë ¤ ÐÎÑóÎ×ÜÛ r Í©·¬½¸¾¿½µrô ײ¼§r êðð ݱª»®
îèéèéîì ¤ ÐÎÑóÎ×ÜÛr ÎÓÕ rô Í©·¬½¸¾¿½µr ß--¿«´¬ r ݱª»®
îèéèéîê ¤ ÐÎÑóÎ×ÜÛ r Í©·¬½¸¾¿½µr ß¼ª»²¬«®»‡ ݱª»®
îèéèéîè ¤ ÐÎÑóÎ×ÜÛ r ÎËÍØ r ݱª»®
îèéèéîé ¤ ×Ï r ̱«®·²¹ô ÔÈÌ Ý±ª»®
îèééïèè ¤ É·¼»¬®¿½µô ˬ·´·¬§ ݱª»®
îèéëèêë ¤ Žðéóïì ×Ï r ïîïþô ïîïþô ¿²¼ ïîèþ ݱª»®
îèéçèìì ¤ ʱ§¿¹»«® ëëðô ß¼ª»²¬«®» Èî ݱª»®
îèéçèìë ¤ ʱ§¿¹»«® ïììþ ݱª»®
îèéçèçê ¤ ײ¼§r ÔÈÌ Ý±ª»®
îèéïçïí ¤ ì ͬ®¿°- ¿²¼ Þ«½µ´»-
ÜÑÉÒÔÑßÜ ÑËÎ ÚÎÛÛ
ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉ ßÐÐßÎÛÔ ú
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ ÝßÌßÔÑÙ ßÐÐ
r
Þ®±©-» ¬¸» ´¿¬»-¬ ¿°°¿®»´ô
¿½½»--±®·»-ô ª·¼»±- ¿²¼ ´·²µ-
éí
ßÝÝÛÍÍÑÎ×ÛÍ
Ñ×Ô Í ú Ô ËÞÛ Í
ßÔÔ ÍÛßÍÑÒ ÙÎÛßÍÛ
ÉØÛÒ ×Ì ÝÑÓÛÍ ÌÑ Óß×ÒÌß×Ò×ÒÙ ÌÑÐ ÐÛÎÚÑÎÓßÒÝÛ ÑËÌ ÑÚ
ÓÇ ÐÑÔßÎ×Í ÍÒÑÉÓÑÞ×ÔÛô ÌØÛÎÛ ×Í ÒÑ ÞÛÌÌÛÎ ÝØÑ×ÝÛ ÌØßÒ
ÐÑÔßÎ×Í ÛÒÙ×ÒÛÛÎÛÜ ÔËÞÎ×ÝßÒÌÍò
r
îèéïíîî ¤ í ±¦ò ¤ ì °¿½µ-ô ê °»® ½¿-»
îèéïìîí ¤ ïì ±¦ò ¤ ïð °»® ½¿-»
‡
ßÒÌ×óÚÎÛÛÆÛ
r
ÔËÞÎ×ÝßÒÌÍ ÛÒÙ×ÒÛÛÎÛÜ ÞÇ ÐÑÔßÎ×Í ô ÚÑÎ ÐÑÔßÎ×Í
r
ÙßÍ ÍØÑÝÕ Ñ×ÔÍ
ÙÎÛßÍÛ ÙËÒ Õ×Ì øÒÑÌ ÍØÑÉÒ ÷
îèéìëîî ¤ É¿´µ»® Ûª¿²-‡ ë ©¬ò ¤ Ï«¿®¬ ¤ ê °»® ½¿-»
îèéðççë ¤ Ù¿- ͸±½µ Ñ·´ ¤ Ï«¿®¬ ¤ ê °»® ½¿-»
îèéîîéç ¤ Ù¿- ͸±½µ Ñ·´ ¤ îòë Ù¿´´±² ¤ î °»® ½¿-»
îèéïíïî ¤ Ù®»¿-» Ù«² Õ·¬ ¤ ì °»® ½¿-»
r
r
‡
îèéïëíì ¤ Ï«¿®¬ ¤ ïî °»® ½¿-»
îèéïíîí ¤ Ù¿´´±² ¤ ê °»® ½¿-»
îèéîîéè ¤ ëë Ù¿´´±² Ü®«³
r
r
r
ØÇÜÎßËÔ×Ý ÞÎßÕÛ ÚÔË×Ü
r
r
ÊÐ ÎßÝ×ÒÙ ÚËÛÔÍ
ïïð ßÒÜ ïïìõ ÑÝÌßÒÛ ÎßÝ×ÒÙ ÚËÛÔ
ø ÒÑÌ ÍØÑÉÒ ÷
ÛÒØßÒÝÛÜ ÝÑÔÜ ÐËÔÔ ÍÌßÎÌ×ÒÙ
ÊÛÍ ÍÇÒÌØÛÌ×Ý îóÝÇÝÔÛ Ñ×Ô
Ú±®³«´¿¬»¼ ¬± °®±ª·¼» ¾»¬¬»® -¬¿®¬·²¹ °»®º±®³¿²½» ·² ¿´´
½±²¼·¬·±²- ‰ ·²½´«¼·²¹ »¨¬®»³» ½±´¼ ¬»³°»®¿¬«®»-ò
r
r
ÊÛÍ ÎßÝ×ÒÙ ú ÊÛÍ êëû ÛßÍ×ÛÎ ÌÑ
ÝÑÔÜ ÐËÔÔ ÍÌß
Ì ÎÌ
îèéîïèç ¤ ÜÑÌ ì ïî ±¦ò ¤ ïî °»® ½¿-»
ø³»¿-«®»¼ ·² ´¾-ò ±º Ы´´ Ú±®½»÷
‰
îèééèèî
îèééçëí
îèééèèí
îèééèèì
îèééèèë
îèééèèê
îèééèçî
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ï Ï«¿®¬ ¤ ê °»® ½¿-»
î Ï«¿®¬ ¤ è °»® ½¿-»
ï Ù¿´´±² ¤ ì °»® ½¿-»
îòë Ù¿´´±² ¤ î °»® ½¿-»
ïê Ù¿´´±² Ü®«³
ëë Ù¿´´±² Ü®«³
ííð Ù¿´´±² ̱¬»
ÚÑÙÙ×ÒÙ Ñ×Ô øÒÑÌ ÍØÑÉÒ÷
îèéðéçï ¤ ïî ±¦ò ß»®±-±´ Ý¿² ¤ ïî °»® ½¿-»
ÍÇÒÌØÛÌ×Ý ÝØß×ÒÝßÍÛ ÔËÞÛ
îèèðíðë
îèèðíðì
îèèðíðé
îèèðíðê
¤ ïïð ѽ¬¿²» ë Ù¿´´±² п·´
¤ ïïð ѽ¬¿²» ëì Ù¿´´±² Ü®«³
¤ ïïìõ ѽ¬¿²» ë Ù¿´´±² п·´
¤ ïïìõ ѽ¬¿²» ëì Ù¿´´±² Ü®«³
ÍØÑÝÕ ßÜÖËÍÌ×ÒÙ ÔËÞÛ ø ÒÑÌ ÍØÑÉÒ÷
r
îèéèðïè ¤ ͸±½µ ß¼¶«-¬·²¹ Ô«¾®·½¿²¬ ¤ ï °»® ½¿-»
îèéíïðë ¤ Ï«¿®¬ ¤ ïî °»® ½¿-»
îèéíïðê ¤ Ù¿´´±² ¤ ì °»® ½¿-»
îèéîçëî ¤ îòë Ù¿´´±² ¤ î °»® ½¿-»
ÐÎÑÌÛÝÌ ÇÑËÎ ÛÒÙ×ÒÛ ÚÎÑÓ ÌØÛ ÜßÓßÙÛÍ ÑÚ ÛÌØßÒÑÔ ßÒÜ ÙßÍÑÔ×ÒÛ
ÊÛÍ ÎßÝÛ ÍÇÒÌØÛÌ×Ý îóÝÇÝÔÛ Ñ×Ô
ÐÎÛÓ×ËÓ ÞÔËÛ îóÝÇÝÔÛ Ñ×Ô
ÐÍóì ÍÇÒÌØÛÌ×Ý Ñ×Ô
r
îèéèîìí
îèéèïçï
îèéèîìì
îèéèîìë
îèéèëíì
¤
¤
¤
¤
¤
ï Ï«¿®¬ ¤ ê °»® ½¿-»
ï Ù¿´´±² ¤ ì °»® ½¿-»
ïê Ù¿´´±² Ü®«³
ëë Ù¿´´±² Ü®«³
ííð Ù¿´´±² ̱¬»
îèéëðíë
îèéëðíê
îèéëðíè
îèéëðíé
îèéëðíç
îèéëðìð
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ï Ï«¿®¬ ¤ ïî °»® ½¿-»
ï Ù¿´´±² ¤ ê °»® ½¿-»
îòë Ù¿´´±² ¤ î °»® ½¿-»
ïê Ù¿´´±² Ü®«³
ëë Ù¿´´±² Ü®«³
ííð Ù¿´´±² ̱¬»
îèéêîìì
îèééìçð
îèéêîìë
îèéêîìé
îèéêîìê
îèéèèïì
¤
¤
¤
¤
¤
¤
ï Ï«¿®¬ ¤ ïî °»® ½¿-»
î Ï«¿®¬ ¤ è °»® ½¿-»
ï Ù¿´´±² ¤ ì °»® ½¿-»
ïê Ù¿´´±² Ü®«³
ëë Ù¿´´±² Ü®«³
ííð Ù¿´´±² ̱¬»
ÝßÎÞÑÒ ÝÔÛßÒ ÚËÛÔ
ÌÎÛßÌÓÛÒÌ
ÐÎÛÓ×ËÓ ÛÌØßÒÑÔ ÚËÛÔ
ÍÌßÞ×Ô×ÆÛÎ
îèéïíîê ¤ ïî ±¦ò ¤ ïî °»® ½¿-»
îèéðêëî ¤ Ï«¿®¬ ¤ ïî °»® ½¿-»
îèéîîèð ¤ îòë Ù¿´´±² ¤ î °»® ½¿-»
éí
r
ײ ¿¼¼·¬·±² ¬± ¿ º«´´ ´·²» ±º °¿®¬- ¿²¼ ¿°°¿®»´ô б´¿®·- ±ºº»®- ¿ ½±³°´»¬» ´·²» ±º º·²¿²½·²¹ ¿²¼ ©¿®®¿²¬§ ±°¬·±²-ò Í»» §±«® ¼»¿´»® º±® ³±®» ·²º±ò
r
ͬ¿®Ý¿®¼ Ú·²¿²½·²¹ ‰ Ó±-¬ ½±²ª»²·»²¬ ¿²¼
¯«·½µ»-¬ ©¿§ ¬± ¹»¬ ¿ «²·¬ º·²¿²½»¼ ¬±¼¿§ÿ
Ú·²¿²½·²¹ ±°¬·±²- º±® °«®½¸¿-»±º ²»© ¿²¼ «-»¼ б´¿®·- °®±¼«½¬-ò
r
Ú·²¿²½·²¹ ±°¬·±²- º±® °«®½¸¿-»±º ²»© б´¿®·- °®±¼«½¬-ò
r
б´¿®·- Ю±¬»½¬·±² ·- ¬¸» ±²´§ »¨¬»²¼»¼ ³»½¸¿²·½¿´
¾®»¿µ¼±©² ½±ª»®¿¹» ¾¿½µ»¼ ¾§ б´¿®·- ò
r
r
ÌÛÎÎß×ÒÜÑÓ×ÒßÌ×ÑÒòÝÑÓ
r
‡
ÞË×ÔÜÓÇÍÔÛÜòÝÑÓ ¤ ÐÑÔßÎ×ÍòÝÑÓ
ÝÑËÒÌÎÇ ÑÚ ÑÎ×Ù×Òæ ×ÒÌ
r
ßÓßÎß
r
r
r
r
r
r
r
r
r
‡
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
Документ
Категория
Пионер
Просмотров
5
Размер файла
12 822 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа