close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Prezentacja Sprawdzian od 2015 roku

код для вставкиСкачать
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Sprawdzian
od roku szkolnego
2014/2015
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zmiany w sprawdzianie od 2015 r.
ZMIANY
ORGANIZACYJNE
1) Nowa formuЕ‚a sprawdzianu: dwie czД™Е›ci.
• CZ�ŚĆ 1. – język polski i matematyka (80 minut)
• CZ�ŚĆ 2. – język obcy nowożytny (45 minut)
2) Wynik podawany w % dla:
• CZ�ŚCI 1. (z dodatkowo wyszczególnionym wynikiem
z jД™zyka polskiego i matematyki)
• CZ�ŚCI 2.
ZMIANY
MERYTORYCZNE
ZMIANY
JAKOЕљCIOWE
Wszystkie zadania sprawdzajД… poziom opanowania wymagaЕ„
okreЕ›lonych w podstawie programowej ksztaЕ‚cenia ogГіlnego.
• Zwiększony udział zadań sprawdzających umiejętności złożone,
operowanie wiedzД…, rozwiД…zywanie problemГіw
• Szerszy repertuar rodzajów zadań oraz materiałów źródłowych
(np. komiks, afisz, mapa)
• Kryteria oceniania odzwierciedlające holistyczne podejście
do oceniania
2
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Zmiany w sprawdzianie od 2015 r.
Wynik procentowy to odsetek punktГіw, ktГіre uczeЕ„
zdobyЕ‚ za zadania sprawdzajД…ce wiadomoЕ›ci i umiejД™tnoЕ›ci
z danego przedmiotu, np. jeЕ›li zdajД…cy za zadania
matematyczne zdobД™dzie 18 punktГіw spoЕ›rГіd 22
moЕјliwych do zdobycia, to uzyska wynik rГіwny 82%.
UczeЕ„, ktГіry jest laureatem lub finalistД… olimpiady przedmiotowej
albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasiД™gu wojewГіdzkim
lub ponadwojewГіdzkim, organizowanego z zakresu jednego
z przedmiotГіw objД™tych sprawdzianem (tj. jД™zyka polskiego,
matematyki i jД™zyka obcego nowoЕјytnego), jest zwolniony
z odpowiedniej czД™Е›ci sprawdzianu. Zwolnienie jest rГіwnoznaczne
z uzyskaniem z tej czД™Е›ci sprawdzianu najwyЕјszego wyniku.
3
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z jД™zyka polskiego i matematyki
OBECNIE
Zadania sprawdzajД… poziom
opanowania piД™ciu umiejД™tnoЕ›ci
ponadprzedmiotowych
ksztaЕ‚towanych w ramach
obowiД…zkowych zajД™Д‡
edukacyjnych, tj.:
1. Czytanie
2. Pisanie
3. Rozumowanie
4. Korzystanie z informacji
5. Wykorzystywanie wiedzy
w praktyce
40 pkt / 24 – 26 zadań
(w tym od 4 do 6 zadaЕ„ otwartych)
Czas trwania – 60 minut
OD ROKU 2015
Jeden arkusz obejmujД…cy zadania:
• z języka polskiego
• z matematyki
zadania mogą być osadzone
w kontekЕ›cie
historycznym / przyrodniczym
Zadania będą sprawdzać stopień opanowania
wymagaЕ„ z zakresu jД™zyka polskiego i matematyki
okreЕ›lonych w podstawie programowej ksztaЕ‚cenia
ogГіlnego dla II etapu edukacyjnego.
Zadania z jД™zyka polskiego:
• od 8 do 12 zadań zamkniętych
• od 2 do 4 zadań otwartych
(w tym zawsze wystД…pi dЕ‚uЕјsza wypowiedЕє
pisemna)
Zadania z matematyki:
• od 8 do 12 zadań zamkniętych
• od 2 do 4 zadań otwartych
Czas trwania – 80 minut
4
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
OD ROKU 2015
UczeЕ„ przystД™puje do 2. czД™Е›ci sprawdzianu z jednego z nastД™pujД…cych jД™zykГіw:
angielskiego, francuskiego, hiszpaЕ„skiego, niemieckiego, rosyjskiego lub wЕ‚oskiego.
(Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu
obowiД…zkowego.)
Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego
nowoЕјytnego okreЕ›lonych w podstawie programowej ksztaЕ‚cenia ogГіlnego
dla II etapu edukacyjnego.
Arkusz
egzaminacyjny
z
jД™zyka
obcego
nowoЕјytnego
bД™dzie
zawieraЕ‚
od 35 do 45 zadaЕ„ zamkniД™tych.
Zadania
z
jД™zyka
obcego
nowoЕјytnego
bД™dД…
sprawdzać
nastД™pujД…ce
kluczowe umiejД™tnoЕ›ci:
• rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty
odtwarzane z pЕ‚yty CD nagrane przez rodzimych uЕјytkownikГіw jД™zyka)
• znajomość funkcji i środków językowych
• rozumienie tekstów pisanych.
5
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
OD ROKU 2015
JeЕјeli uczeЕ„ uczy siД™ w szkole jako przedmiotu obowiД…zkowego wiД™cej niЕј jednego
jД™zyka obcego nowoЕјytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) skЕ‚adajД…
dyrektorowi szkoЕ‚y, nie pГіЕєniej niЕј do 30 wrzeЕ›nia roku szkolnego, w ktГіrym jest
przeprowadzany sprawdzian, pisemnД… deklaracjД™ wskazujД…cД… jД™zyk obcy
nowoЕјytny, z ktГіrego uczeЕ„ przystД…pi do drugiej czД™Е›ci sprawdzianu.
6
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z jД™zyka polskiego
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.
WЕ›rГіd zadaЕ„ zamkniД™tych znajdД… siД™ zadania wyboru wielokrotnego, prawda-faЕ‚sz,
na dobieranie,
a wśród zadań otwartych – zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.
WЕ›rГіd zadaЕ„ otwartych z jД™zyka polskiego znajduje siД™ dЕ‚uЕјsza
wypowiedЕє pisemna w formie opowiadania z dialogiem, kartki
z pamiД™tnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub
opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Może też być sprawdzane
opanowanie umiejД™tnoЕ›ci tworzenia przez szГіstoklasistД™ form
uЕјytkowych takich jak: ogЕ‚oszenie, zaproszenie i notatka.
DЕ‚uЕјsza wypowiedЕє pisemna jest oceniana w nastД™pujД…cych kryteriach:
treść – od 0 do 3 pkt
styl – od 0 do 1 pkt
język – od 0 do 1 pkt
ortografia – od 0 do 1 pkt
interpunkcja – od 0 do 1 pkt.
7
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z jД™zyka polskiego
PrzykЕ‚adowe skale oceniania treЕ›ci dla rГіЕјnych form wypowiedzi pisemnej Sprawozdanie
3 pkt – Uczeń: podaje informacje o czasie, miejscu, celu, przebiegu oraz uczestnikach
relacjonowanego zdarzenia; prezentuje wydarzenia w kolejnoЕ›ci chronologicznej; uЕјywa
czasownikГіw w czasie przeszЕ‚ym i wykorzystuje sЕ‚ownictwo oddajД…ce relacje czasowe;
logicznie i spГіjnie wiД…Ејe poszczegГіlne czД™Е›ci pracy.
2 pkt – Uczeń: podaje informacje, np.: o czasie, miejscu, celu, przebiegu, oraz uczestnikach
relacjonowanego zdarzenia; prezentuje wydarzenia w kolejnoЕ›ci chronologicznej; ale nie
uЕјywa czasownikГіw w czasie przeszЕ‚ym; LUB nie wykorzystuje sЕ‚ownictwa oddajД…cego
relacje czasowe; tworzy tekst w wiД™kszoЕ›ci uporzД…dkowany.
1 pkt – Uczeń: pomija większość informacji, dotyczących relacjonowanego zdarzenia;
niekonsekwentnie stosuje formy gramatyczne czasownikГіw; zachowuje spГіjnoЕ›Д‡ w czД™Е›ci
pracy.
0 pkt – Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.
8
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z jД™zyka polskiego
Skale oceniania elementГіw jakoЕ›ci jД™zyka, wspГіlne dla wszystkich form wypowiedzi.
Styl
1 pkt – Styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi.
0 pkt – Styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi.
JД™zyk
1 pkt – Dopuszczalne 4 błędy (składniowe, leksykalne, frazeologiczne, fleksyjne).
0 pkt – Więcej niż 4 błędy (składniowe, leksykalne, frazeologiczne, fleksyjne).
Ortografia
1 pkt – Dopuszczalne 2 błędy.
0 pkt – Więcej niż 2 błędy.
Interpunkcja
1 pkt – Dopuszczalne 3 błędy.
0 pkt – Więcej niż 3 błędy.
JeЕјeli praca zajmie mniej niЕј poЕ‚owД™ wyznaczonego miejsca, bД™dzie oceniana tylko
w kryterium TreЕ›Д‡.
9
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z języka polskiego – przykłady
Wykorzystanie ikonicznych tekstГіw kultury (komiks) oraz materiaЕ‚Гіw obrazkowych (scenek sytuacyjnych) przy tworzeniu
zadaЕ„ egzaminacyjnych sprawdzajД…cych wymagania okreЕ›lone w podstawie programowej ksztaЕ‚cenia ogГіlnego.
PrzykЕ‚adowy tekst i zadania z jД™zyka polskiego
Zadanie (0 – 1)
KtГіre zdanie opisuje sytuacjД™ przedstawionД…
w historyjce?
Wybierz wЕ‚aЕ›ciwД… odpowiedЕє spoЕ›rГіd podanych.
A. Calvin odwrГіciЕ‚ uwagД™ mamy.
B. Zachowanie mamy umknД™Е‚o uwagi Calvina.
C. Calvin wziД…Е‚ pod uwagД™ oczekiwania mamy.
D. Tata zwrГіciЕ‚ mamie uwagД™ na spryt Calvina.
Wymaganie ogГіlne
II. Analiza i interpretacja tekstГіw kultury. UczeЕ„ poznaje
teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju
emocjonalnego i intelektualnego; […] poznaje specyfikę
literackich […] sposobów wypowiedzi artystycznej […].
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
1.2. UczeЕ„ okreЕ›la temat i gЕ‚ГіwnД… myЕ›l tekstu.
RozwiД…zanie
A
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie błędnej odpowiedzi lub brak
10
odpowiedzi.
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z języka polskiego – przykłady
PrzykЕ‚adowe zadanie rozszerzonej odpowiedzi
Opowiadanie
Napisz opowiadanie o tym, co siД™ zdarzyЕ‚o w domu Calvina. UwzglД™dnij wydarzenia przedstawione
w komiksie.
Wymaganie ogГіlne
III. Tworzenie wypowiedzi. UczeЕ„ rozwija umiejД™tnoЕ›Д‡ wypowiadania siД™ w mowie i w piЕ›mie na tematy
[…] związane z […] własnymi zainteresowaniami; dba o poprawność wypowiedzi własnych, a ich formę
kształtuje odpowiednio do celu wypowiedzi […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
UczeЕ„:
1.1. tworzy spójne teksty […] związane z otaczającą go rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury.
1.5. tworzy […] opowiadanie z dialogiem […].
1.6. stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiedniД… kompozycjД™ i ukЕ‚ad graficzny zgodny z wymogami danej
formy gatunkowej (w tym wydziela akapity).
2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym […].
2.6. poprawnie używa znaków interpunkcyjnych […].
2.7. operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych […] dom, rodzina […].
11
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z języka polskiego – przykłady
PrzykЕ‚adowa praca uczniowska
Bohaterem komiksu jest Calvin.
Przedstawione rysunki prezentujД… jeden dzieЕ„ z Ејycia jego rodziny. Podczas obiadu
chłopiec, który najadł się wcześniej lodów, próbował oszukać mamę. Odwrócił jej uwagę krzykiem.
Gdy zdenerwowana mama obejrzaЕ‚a siД™ w drugД… stronД™, chЕ‚opak przeЕ‚oЕјyЕ‚ swГіj obiad na jej talerz.
Wtedy obejrzaЕ‚ siД™ tata, ktГіry zapytaЕ‚, co siД™ staЕ‚o. Mama opowiedziaЕ‚a mu o tym, jak Calvin
próbował oszukać ją i nie zjeść obiadu.
Niestety, kЕ‚amstwo ma krГіtkie nogi i caЕ‚a prawda szybko wyszЕ‚a na jaw.
Poziom wykonania
Treść: 2 pkt – uczeń:
• tworzy świat przedstawiony: określa czas, konsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji
(narracja trzecioosobowa)
• układa wydarzenia w logicznym porządku, zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy
• dynamizuje akcję (stosuje osobowe formy czasowników).
(brakuje urozmaicenia wypowiedzi aby przyznać 3 punkty za treść)
Styl: 1 pkt – konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi.
Język: 1 pkt – praca bez błędów składniowych, leksykalnych, frazeologicznych, fleksyjnych.
Ortografia: 1 pkt – praca bez błędów ortograficznych.
Interpunkcja: 1 pkt – praca bez błędów interpunkcyjnych.
12
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z języka polskiego – przykłady
Tekst do zadaЕ„
Leopold Staff
KWIECIEЕѓ
Po niebie pД™dzi chmur konnica
I mruczД… dzikie zwierzД™ta.
Drzew nagie szczyty gnie wichrzyca1
I zmiata kurz jak na Е›wiД™ta.
Kwietniowa burza niecierpliwa
Spieszy krokami wielkiemi
I w pochГіd caЕ‚y Е›wiat porywa,
Deszcz bД™bni marsza na ziemi.
Wszystko doboszem2 siД™ zachwyca,
ЕљmiejД… siД™ zmokЕ‚e dziewczД™ta
Po niebie pД™dzi chmur konnica
I mruczД… dzikie zwierzД™ta.
Leopold Staff, KwiecieЕ„, [w:] tenЕјe, Szum drzew:
wybГіr wierszy, Warszawa 1961
1 Wichrzyca
2 Dobosz
– silny, gwałtowny wiatr.
– członek orkiestry grający na bębnie.
Zadanie (0–1)
OkreЕ›l nastrГіj wiersza. Zaznacz literД™ A albo B oraz numer 1 lub 2.
NastrГіj wiersza jest
A.
pogodny,
B.
ponury,
poniewaЕј
1.
ukazuje grozД™ burzy.
2.
zapowiada nadejЕ›cie wiosny.
Wymaganie ogГіlne
II. Analiza i interpretacja tekstГіw kultury. UczeЕ„ poznaje teksty kultury
odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; […]
w kontakcie z dzieЕ‚ami kultury ksztaЕ‚tuje hierarchiД™ wartoЕ›ci, swojД…
wrażliwość […].
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
1.1. UczeЕ„ nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wraЕјenia, emocje).
RozwiД…zanie
A2
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej odpowiedzi albo brak
odpowiedzi.
13
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z języka polskiego – przykłady
Zadanie (0–1)
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
DziewczД™tom zostaЕ‚y nadane cechy magiczne.
P
F
Chmurom zostaЕ‚y nadane cechy istot Ејywych.
P
F
Wymaganie ogГіlne
II. Analiza i interpretacja tekstГіw kultury. UczeЕ„ poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia
rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich
sposobów wypowiedzi artystycznej […].
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
2.3. UczeЕ„ odrГіЕјnia realizm od fantastyki.
2.4. Uczeń rozpoznaje w tekście literackim […] przenośnię […].
RozwiД…zanie
FP
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej odpowiedzi albo brak odpowiedzi.
14
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki
Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.
WЕ›rГіd zadaЕ„ zamkniД™tych znajdД… siД™ m.in. zadania wyboru wielokrotnego, a takЕјe
zadania prawda-faЕ‚sz.
Każde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności,
opisanych w nastД™pujД…cych wymaganiach ogГіlnych w podstawie programowej
ksztaЕ‚cenia ogГіlnego:
• wykorzystanie i tworzenie informacji
• modelowanie matematyczne
• rozumowanie i tworzenie strategii.
Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.
Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie
1 punkt, 2 punkty, 3 punkty lub 4 punkty.
Ocena rozwiД…zania zadania otwartego zaleЕјy od tego, jak daleko uczeЕ„ dotarЕ‚ w drodze
do caЕ‚kowitego rozwiД…zania.
15
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki
PrzykЕ‚adowe schematy punktowania rozwiД…zaЕ„ zadaЕ„ otwartych.
Zadanie, za rozwiązanie którego można otrzymać maksymalnie 4 punkty
4 pkt – Rozwiązanie bezbłędne.
3 pkt – Rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania,
rozwiД…zanie zostaЕ‚o doprowadzone do koЕ„ca, ale zawieraЕ‚o bЕ‚Д™dy
rachunkowe, usterki.
2 pkt – Rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale
rozwiД…zanie nie byЕ‚o kontynuowane lub byЕ‚o kontynuowane bЕ‚Д™dnie.
1 pkt – Rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały
pokonane zasadnicze trudnoЕ›ci zadania
lub
rozwiД…zanie, w ktГіrym zostaЕ‚y pokonane zasadnicze trudnoЕ›ci zadania, ale
rozwiД…zanie nie zostaЕ‚o doprowadzone do koЕ„ca, a w trakcie pokonywania
zasadniczych trudnoЕ›ci zadania wystД…piЕ‚y bЕ‚Д™dy rachunkowe, usterki.
0 pkt – Rozwiązanie, w którym nie było istotnego postępu.
16
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki
PrzykЕ‚adowe schematy punktowania rozwiД…zaЕ„ zadaЕ„ otwartych.
Zadanie, za rozwiązanie którego można otrzymać maksymalnie 3 punkty
3 pkt – Rozwiązanie bezbłędne.
2 pkt – Rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania,
rozwiД…zanie zostaЕ‚o doprowadzone do koЕ„ca, ale zawieraЕ‚o bЕ‚Д™dy
rachunkowe, usterki
lub
rozwiД…zanie, w ktГіrym zostaЕ‚y pokonane zasadnicze trudnoЕ›ci zadania, ale
rozwiД…zanie nie zostaЕ‚o doprowadzone do koЕ„ca.
1 pkt – Rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały
pokonane zasadnicze trudnoЕ›ci zadania
lub
rozwiД…zanie, w ktГіrym zostaЕ‚y pokonane zasadnicze trudnoЕ›ci zadania, ale
rozwiД…zanie nie zostaЕ‚o doprowadzone do koЕ„ca, a w trakcie pokonywania
zasadniczych trudnoЕ›ci zadania wystД…piЕ‚y bЕ‚Д™dy, usterki.
0 pkt – Rozwiązanie, w którym nie było istotnego postępu.
17
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–1)
W tabeli umieszczono dane dotyczД…ce kilku warszawskich drapaczy chmur.
Nazwa
Rok
zakoЕ„czenia
budowy
WysokoЕ›Д‡
w metrach
Liczba
piД™ter
PaЕ‚ac Kultury i Nauki
1955
231
42
hotel Marriott
1989
170
43
Warszawskie
Centrum Finansowe
1998
165
32
Intraco II
1979
149
47
Wymaganie ogГіlne
II. Wykorzystanie i tworzenie
informacji.
UczeЕ„ interpretuje i przetwarza
informacje tekstowe, liczbowe,
graficzne […].
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
13.2. UczeЕ„ odczytuje i interpretuje
dane przedstawione w tekstach,
tabelach,
diagramach
i
na
wykresach.
Е№rГіdЕ‚o: http://wiezowce.waw.pl/
OceЕ„ prawdziwoЕ›Д‡ podanych zdaЕ„. Zaznacz P, jeЕ›li zdanie jest prawdziwe, lub F
– jeśli jest fałszywe.
NajmЕ‚odszy budynek, spoЕ›rГіd wymienionych w tabeli, ma 42
piД™tra.
Budynek Warszawskiego Centrum Finansowego jest niЕјszy od
hotelu Marriott o 11 metrГіw.
P
F
P
F
RozwiД…zanie
FF
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej
odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub
bЕ‚Д™dnej odpowiedzi albo brak
18
odpowiedzi.
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–2)
Na kaЕјdym z poniЕјszych rysunkГіw prostokД…t zostaЕ‚ podzielony na jednakowe
czД™Е›ci.
Wymaganie ogГіlne
II. Wykorzystanie i tworzenie
informacji.
UczeЕ„ interpretuje i przetwarza
informacje tekstowe, liczbowe,
graficzne […].
Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy kaЕјdym z nich zaznacz
wЕ‚aЕ›ciwД… literД™.
Na ktГіrym rysunku szarym kolorem zaznaczono
6.1.
prostokД…ta?
6.2.
4
pola
A B
C
D
Na ktГіrym rysunku szarym kolorem zaznaczono
A B
dokЕ‚adnie 30% pola prostokД…ta?
C
D
5
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
4.1. UczeЕ„ opisuje czД™Е›Д‡ danej
caЕ‚oЕ›ci za pomocД… uЕ‚amka.
12.1. UczeЕ„ interpretuje 100%
danej wielkości jako całość […]
10% – jako jedną dziesiątą […] część
danej wielkoЕ›ci.
RozwiД…zanie
6.1. A
6.2. D
Schemat punktowania
2 pkt – za zaznaczenie dwóch poprawnych odpowiedzi.
1 pkt – za zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie błędnych odpowiedzi albo brak odpowiedzi.
19
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–1)
Wiadomo, Ејe 45 В· 24 = 1080.
Podaj poprawne wartoЕ›ci poniЕјszych iloczynГіw. Wybierz odpowiedzi spoЕ›rГіd A lub B oraz C lub D.
45 В· 2,4 = _____
A. 108
B. 10,8
4,5 В· 0,24 = _____
C. 1,08
D. 0,108
Wymaganie ogГіlne
I. SprawnoЕ›Д‡ rachunkowa.
UczeЕ„ wykonuje proste dziaЕ‚ania pamiД™ciowe na liczbach naturalnych, caЕ‚kowitych i uЕ‚amkach, zna
i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
5.8. Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych […].
RozwiД…zanie
AC
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej odpowiedzi albo brak odpowiedzi.
20
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–1)
Na rysunku przedstawiono dwa trГіjkД…ty: KLM i PRS. TrГіjkД…ty te majД…
takД… samД… wysokoЕ›Д‡ i po dwa rГіwne boki.
OceЕ„ prawdziwoЕ›Д‡ podanych zdaЕ„. Zaznacz P, jeЕ›li zdanie jest prawdziwe, lub
F – jeśli jest fałszywe.
TrГіjkД…ty KLM i PRS majД… rГіwne pola.
P
F
TrГіjkД…ty KLM i PRS majД… rГіwne obwody.
P
F
Wymaganie ogГіlne
III. Modelowanie matematyczne.
UczeЕ„
dobiera
odpowiedni
model
matematyczny do prostej sytuacji, stosuje
poznane wzory i zależności […]
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
11.2. UczeЕ„ oblicza pola: kwadratu,
prostokД…ta, rombu, rГіwnolegЕ‚oboku, trГіjkД…ta
[…].
Klasa III. Edukacja matematyczna p. 16. UczeЕ„
[…] oblicza obwody trójkątów […].
Klasa I. Edukacja matematyczna p. 3a. UczeЕ„
w zakresie pomiaru […] porównuje długości
obiektГіw.
RozwiД…zanie
PF
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej
odpowiedzi albo brak odpowiedzi.
21
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Przyjmowanie indywidualnych strategii rozwiД…zania zadania matematycznego i sposobu rozumowania ucznia.
Zadanie (0–3)
Marta zaprosiła na swoje urodziny 13 osób. Dla każdej z nich i dla siebie zamierza kupić po ¾ litra soku.
Sok sprzedawany jest w kartonach o pojemnoЕ›ci 2 litry.
Ile najmniej takich kartonów powinna kupić?
I rozwiД…zanie
Osoby: 13 + 1 = 14
Sok w litrach:
10,5 : 2 = 5,25
Odpowiedź: Marta powinna kupić
6 kartonГіw soku.
II rozwiД…zanie
3
l пЂЅ 0 ,75 l
4
14 пѓ— 0,75 пЂЅ 10 ,50
– trzeba kupić 10,5 litra soku
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
Odpowiedź: Powinna kupić 6 kartonów soku.
22
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Wymaganie ogГіlne
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.
UczeЕ„ prowadzi proste rozumowanie skЕ‚adajД…ce siД™ z niewielkiej liczby krokГіw, ustala kolejnoЕ›Д‡ czynnoЕ›ci (w tym
obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
14.4. UczeЕ„ dzieli rozwiД…zanie zadania na etapy, stosujД…c wЕ‚asne, poprawne, wygodne dla niego strategie
rozwiД…zania.
14.5. UczeЕ„ do rozwiД…zywania zadaЕ„ osadzonych w kontekЕ›cie praktycznym stosuje poznanД… wiedzД™ z zakresu
arytmetyki oraz nabyte umiejД™tnoЕ›ci rachunkowe, a takЕјe wЕ‚asne poprawne metody.
2.12. UczeЕ„ szacuje wyniki dziaЕ‚aЕ„.
Zasady oceniania rozwiД…zania
Istotnym postępem w rozwiązaniu tego zadania jest ustalenie sposobu wyznaczenia ilości soku, którą zamierza kupić
Marta. Pokonanie zasadniczych trudnoЕ›ci podczas rozwiД…zywania, to ustalenie metody wyznaczenia minimalnej
liczby kartonów soku, które trzeba kupić, zgodnie z warunkami zadania.
23
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Schemat punktowania
3 pkt –
2 pkt –
1 pkt –
0 pkt –
za przedstawienie bezbЕ‚Д™dnego rozwiД…zania zadania.
w przypadku gdy uczeЕ„ przedstawiЕ‚ poprawnД… metodД™ wyznaczenia minimalnej liczby kartonГіw
soku, które trzeba kupić, ale nie doprowadził rozwiązania do końca lub w skończonym rozwiązaniu
popeЕ‚niЕ‚ bЕ‚Д™dy rachunkowe
lub
w przypadku gdy uczeń policzył poprawnie, ile litrów soku trzeba kupić i podzielił ten wynik przez 2,
ale nie sformuЕ‚owaЕ‚ wniosku o minimalnej liczbie kartonГіw
lub
w przypadku gdy uczeЕ„ przy poprawnym wyznaczeniu iloЕ›ci litrГіw soku (10,5 l) przystД…piЕ‚ do
poszukiwania wielokrotnoЕ›ci liczby 2, przewyЕјszajД…cej 10,5, ale nie doszedЕ‚ do poprawnego wniosku
o liczbie kartonГіw
lub
w przypadku gdy uczeЕ„ przystД…piЕ‚ do rozdzielania kolejnych 2-litrowych kartonГіw soku na porcje po
3/4 l i nie doprowadziЕ‚ rozwiД…zania do koЕ„ca.
w przypadku gdy uczeń przedstawił sposób wyznaczenia liczby litrów soku, który zamierza kupić
dziewczynka, ale nie przedstawiЕ‚ dalszej czД™Е›ci rozwiД…zania lub dalsza czД™Е›Д‡ rozwiД…zania jest
niepoprawna.
w przypadku gdy uczeЕ„ nie przedstawiЕ‚ sposobu wyznaczenia liczby litrГіw soku, ktГіry zamierza
kupić dziewczynka, ani nie wykonał żadnego znaczącego działania przybliżającego do znalezienia
24
rozwiД…zania lub opuЕ›ciЕ‚ zadanie.
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–2)
Na rysunku przedstawiono trГіjkД…t KMN, podzielony
odcinkiem LN na dwa mniejsze trГіjkД…ty.
Wymaganie ogГіlne
III. Modelowanie matematyczne.
UczeЕ„ dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej
sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
9.3. UczeЕ„ stosuje twierdzenie o sumie kД…tГіw trГіjkД…ta.
KorzystajД…c z informacji podanych na rysunku,
oblicz, ile stopni ma kД…t О±.
Zapisz wszystkie obliczenia.
Zasady oceniania rozwiД…zania
Istotnym postД™pem w rozwiД…zaniu tego zadania jest
zastosowanie twierdzenia o sumie kД…tГіw trГіjkД…ta do
obliczenia miary kД…ta О±.
PrzykЕ‚adowe rozwiД…zanie uczniowskie
180 – 38 – 60 = 82 – kąt KLN
180 – 82 = 98 – kąt MLN
W trГіjkД…cie LMN: О± + О± + 98п‚° = 180п‚°
2α = 180 – 98
2О± = 82п‚°
О± = 41п‚°
25
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Schemat punktowania
2 pkt –
za przedstawienie bezbЕ‚Д™dnego rozwiД…zania zadania.
1 pkt –
w przypadku gdy uczeЕ„ przedstawiЕ‚ poprawny sposГіb wyznaczenia miary kД…ta О±, ale nie
doprowadziЕ‚ rozwiД…zania do koЕ„ca lub w trakcie rozwiД…zywania popeЕ‚niЕ‚ bЕ‚Д™dy rachunkowe.
0 pkt –
w przypadku gdy uczeЕ„ nie podaЕ‚ poprawnego sposobu na obliczenie miary kД…ta О± lub opuЕ›ciЕ‚
zadanie.
26
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–1)
OkreЕ›l rodzaj trГіjkД…ta KLM. Wybierz odpowiedЕє A albo B albo C i jej uzasadnienie spoЕ›rГіd 1- 3.
W trГіjkД…cie KLM dwa kД…ty wewnД™trzne majД… miary 25п‚° oraz 60п‚°.
TrГіjkД…t KLM jest trГіjkД…tem
A.
B.
C.
prostokД…tnym,
ostrokД…tnym,
rozwartokД…tnym,
poniewaЕј
1.
2.
3.
RozwiД…zanie
C3
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej
odpowiedzi albo brak odpowiedzi.
jeden z kД…tГіw wewnД™trznych ma miarД™ 90п‚°.
wszystkie kД…ty sД… ostre.
jeden z kД…tГіw wewnД™trznych jest rozwarty.
Wymaganie ogГіlne
III. Modelowanie matematyczne.
UczeЕ„ dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej
sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
9.3. UczeЕ„ stosuje twierdzenie o sumie kД…tГіw trГіjkД…ta.
27
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0 – 1)
W trГіjkД…cie KLM dwa kД…ty wewnД™trzne majД… miary 25п‚° oraz 60п‚°.
OceЕ„, ktГіre z poniЕјszych zdaЕ„ jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.
1.
TrГіjkД…t KLM jest trГіjkД…tem prostokД…tnym, poniewaЕј jeden z kД…tГіw wewnД™trznych ma
miarД™ 90п‚°.
P
2.
TrГіjkД…t KLM jest trГіjkД…tem ostrokД…tnym, poniewaЕј wszystkie kД…ty sД… ostre.
P
3.
TrГіjkД…t KLM jest trГіjkД…tem prostokД…tnym, poniewaЕј jeden z kД…tГіw wewnД™trznych jest
rozwarty.
P
RozwiД…zanie
3P
Schemat punktowania
1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.
0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej
odpowiedzi albo brak odpowiedzi.
28
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
Zadanie (0–4)
W szkole przeznaczono 500 zЕ‚ na zakup piЕ‚ek do koszykГіwki i piЕ‚ek do siatkГіwki. Kupiono 3 piЕ‚ki do koszykГіwki, za ktГіre
zapЕ‚acono 282 zЕ‚. PiЕ‚ka do siatkГіwki jest o 14 zЕ‚ taЕ„sza od piЕ‚ki do koszykГіwki.
Ile piłek do siatkówki można kupić za pozostałą kwotę?
Zapisz wszystkie obliczenia.
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………… .
Wymaganie ogГіlne
IV. Rozumowanie i tworzenie strategii.
UczeЕ„ prowadzi proste rozumowanie skЕ‚adajД…ce siД™ z niewielkiej liczby krokГіw, ustala kolejnoЕ›Д‡ czynnoЕ›ci (w tym
obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
14.5. UczeЕ„ do rozwiД…zywania zadaЕ„ osadzonych w kontekЕ›cie praktycznym stosuje poznanД… wiedzД™ z zakresu
arytmetyki oraz nabyte umiejД™tnoЕ›ci rachunkowe, a takЕјe wЕ‚asne poprawne metody.
14.6. UczeЕ„ weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniajД…c sensownoЕ›Д‡ rozwiД…zania.
Zasady oceniania rozwiД…zania
Istotnym postД™pem w tym przypadku jest wykonanie pierwszego kroku przybliЕјajД…cego ucznia do uzyskania odpowiedzi
na postawione pytanie. Może to być, na przykład, wyznaczenie kwoty pozostałej na zakup piłek do siatkówki lub
ustalenie sposobu obliczenia ceny piЕ‚ki do koszykГіwki. Pokonaniem zasadniczych trudnoЕ›ci w tym zadaniu jest
wskazanie poprawnej metody wyznaczenia ceny piЕ‚ki do siatkГіwki.
29
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 1. sprawdzianu
zadania z matematyki – przykłady
PrzykЕ‚adowe rozwiД…zania uczniowskie
I rozwiД…zanie
500 – 282 = 218 – tyle pieniędzy zostało na piłki do
siatkГіwki
282 : 3 = 94 – tyle kosztowała piłka do koszykówki
94 – 14 = 80 – tyle kosztowała piłka do siatkówki
2 · 80 = 160 – na 2 piłki wystarczy pieniędzy
3 · 80 = 240 – na 3 piłki zabraknie
Odpowiedź: Można kupić dwie piłki do siatkówki.
II rozwiД…zanie
282 zł : 3 = 94 zł – cena piłki do koszykówki
94 zł – 14 zł = 80 zł – cena piłki do siatkówki
500 zł – 282 zł = 218 zł – kwota do wykorzystania
218 : 80 = 2, reszta 58
OdpowiedЕє: Kupiono 2 piЕ‚ki do siatkГіwki.
III rozwiД…zanie
Cena piЕ‚ki do koszykГіwki: 282 : 3 = 94
Cena piłki do siatkówki: 94 – 14 = 80
Kupiono 1 piЕ‚kД™ do siatkГіwki: 282 + 80 = 362
2 piЕ‚ki do siatkГіwki: 362 + 80 = 442
3 piЕ‚ki do siatkГіwki: 442 + 80 = 522
Odpowiedź: Można kupić dwie piłki do siatkówki.
Schemat punktowania
4 pkt – za przedstawienie bezbłędnego rozwiązania
zadania.
3 pkt – w przypadku gdy uczeń doprowadził rozwiązanie
do koЕ„ca, ale popeЕ‚niЕ‚ bЕ‚Д™dy rachunkowe.
2 pkt – w przypadku gdy uczeń przedstawił rozwiązanie
zawierajД…ce poprawnД… metodД™ wyznaczenia ceny
piЕ‚ki do siatkГіwki, ale nie doprowadziЕ‚
rozumowania do koЕ„ca lub popeЕ‚niЕ‚ bЕ‚Д™dy
w dalszym rozumowaniu.
1 pkt – w przypadku gdy uczeń przedstawił rozwiązanie
zawierajД…ce poprawnД… metodД™ wyznaczenia ceny
piЕ‚ki do koszykГіwki lub wyznaczenia kwoty
pozostaЕ‚ej na zakup piЕ‚ek do siatkГіwki, ale nie
zaprezentowaЕ‚ kolejnych etapГіw rozwiД…zania.
0 pkt – w przypadku gdy uczeń nie dokonał żadnego
postД™pu w kierunku uzyskania odpowiedzi na
pytanie postawione w zadaniu lub opuЕ›ciЕ‚ zadanie.
30
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Zestaw zadaЕ„ egzaminacyjnych z jД™zyka obcego nowoЕјytnego obejmuje
nastД™pujД…ce czД™Е›ci:
I. Rozumienie ze sЕ‚uchu
II. ZnajomoЕ›Д‡ funkcji jД™zykowych
III. ZnajomoЕ›Д‡ Е›rodkГіw jД™zykowych
IV. Rozumienie tekstГіw pisanych
I. Rozumienie ze sЕ‚uchu
RODZAJE I TEMATYKA TEKSTГ“W;
WYMAGANIA SZCZEGГ“ЕЃOWE
Е№RГ“DЕЃA TEKSTГ“W
CZAS TRWANIA
TYPY ZADAЕѓ
LICZBA ZADAЕѓ
UDZIAЕЃ W WYNIKU SUMARYCZNYM
określone w podstawie programowej II: 1.1.–1.12.;
2.1.–2.6.
teksty adaptowane i wЕ‚asne; czytane przez
rodzimych uЕјytkownikГіw jД™zyka
ok. 17 minut
caЕ‚e nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami,
poleceniami i przerwami na wykonanie zadaЕ„
zadania zamkniД™te: wybГіr wielokrotny, prawda/faЕ‚sz,
dobieranie
14–16 (4–5 wiązek)
31
ok. 35%
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
II. ZnajomoЕ›Д‡ funkcji jД™zykowych
TEMATYKA TEKSTГ“W;
WYMAGANIA SZCZEGГ“ЕЃOWE
TYPY ZADAЕѓ
LICZBA ZADAЕѓ
UDZIAЕЃ W WYNIKU
SUMARYCZNYM
określone w podstawie programowej II: 1.1.–1.12.;
6.1.–6.7.; 7.1.–7.2.; 13.
zadania zamkniД™te: wybГіr wielokrotny, dobieranie
6–9 (2–3 wiązki)
ok. 20%
III. ZnajomoЕ›Д‡ Е›rodkГіw jД™zykowych
TEMATYKA TEKSTГ“W; ZAKRES ЕљRODKГ“W
okreЕ›lone w podstawie programowej II:
LEKSYKALNYCH; WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1.1.–1.12.
okreЕ›lony w czД™Е›ciach informatora
ZAKRES ЕљRODKГ“W GRAMATYCZNYCH
dotyczД…cych poszczegГіlnych jД™zykГіw
Е№RГ“DЕЃA TEKSTГ“W
teksty adaptowane i wЕ‚asne
TYPY ZADAЕѓ
zadania zamkniД™te: wybГіr wielokrotny,
dobieranie
LICZBA ZADAЕѓ
5–8 (2–3 wiązki)
32
UDZIAЕЃ W WYNIKU SUMARYCZNYM
ok. 15%
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
IV. Rozumienie tekstГіw pisanych
RODZAJE I TEMATYKA TEKSTГ“W;
WYMAGANIA SZCZEGГ“ЕЃOWE
Е№RГ“DЕЃA TEKSTГ“W
TYPY ZADAЕѓ
LICZBA ZADAЕѓ
UDZIAЕЃ W WYNIKU SUMARYCZNYM
okreЕ›lone w podstawie programowej II:
1.1.–1.12.; 3.1.–3.3.
teksty adaptowane i wЕ‚asne
zadania zamkniД™te: wybГіr wielokrotny,
prawda/faЕ‚sz, dobieranie
10–12 (3–4 wiązki)
ok. 30%
33
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Przykładowe zadanie na rozumienie ze słuchu – język angielski
Zadanie (0–4)
UsЕ‚yszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji
w nim zawartych dopasuj do każdej rzeczy (1.–4.)
miejsce, w którym ona się znajduje (A–E). Wpisz
odpowiedniД… literД™ w kratkД™ pod kaЕјdД… rzeczД…. Uwaga!
Jedno miejsce na obrazku pozostanie
niewykorzystane.
Transkrypcja
Dziewczynka: Adam, it’s going to rain. Let’s pick up all the things from the
garden.
ChЕ‚opiec:
Alright.
Dziewczynka: Look, your book is under the tree. You should take it home.
ChЕ‚opiec:
Sure. I don’t know where I have put my jumper. Can you see it
anywhere?
Dziewczynka: Oh, it’s over there, on the table. And what about my camera?
You were using it.
ChЕ‚opiec:
I put it on the chair.
Dziewczynka: OK. I got it. Adam, and where is our ball? I saw it under the table
but it’s not there now.
ChЕ‚opiec:
No, it’s near the door. I’ll bring it.
Dziewczynka: Hurry up. It’s raining already.
34
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Przykładowe zadanie na rozumienie ze słuchu – język angielski
Wymagania ogГіlne
II. Rozumienie wypowiedzi.
UczeЕ„ rozumie bardzo proste i krГіtkie wypowiedzi ustne artykuЕ‚owane wyraЕєnie
i powoli, w standardowej odmianie języka […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
2.4. UczeЕ„ wyszukuje proste informacje szczegГіЕ‚owe w tekЕ›cie sЕ‚uchanym.
RozwiД…zanie
1. C
2. B
3. E
4. A
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.
35
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Przykładowe zadanie na znajomość funkcji językowych – język francuski
Zadanie (0–3)
UzupeЕ‚nij kaЕјdД… rozmowД™ brakujД…cД… wypowiedziД…. Wpisz w kaЕјdД… kratkД™ literД™ A, B albo C.
Wymagania ogГіlne
IV. Reagowanie na wypowiedzi.
UczeЕ„ uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych
sytuacjach
reaguje
w
sposГіb
zrozumiaЕ‚y,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
6.6. UczeЕ„ wyraЕјa swoje emocje (1.).
6.3. UczeЕ„ podaje swoje upodobania (2.).
6.7. Uczeń wyraża […] podziękowania (3.).
RozwiД…zanie
1. C
2. A
3. B
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna
odpowiedzi.
lub
brak
36
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Przykładowe zadanie na znajomość środków językowych– język niemiecki
Zadanie (0–3)
Przeczytaj tekst. SpoЕ›rГіd wyrazГіw podanych w ramce wybierz te, ktГіre poprawnie uzupeЕ‚niajД… luki
1.–3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane
dodatkowo i nie pasujД… do Ејadnej luki.
Wymagania ogГіlne
A.
OFT
B.
BEKOMMEN
C.
SPIELST
D.
MACHST
E.
VIELE
F.
KAUFEN
I. ZnajomoЕ›Д‡ Е›rodkГіw jД™zykowych.
UczeЕ„
posЕ‚uguje
siД™
bardzo
podstawowym zasobem Е›rodkГіw
językowych […].
Wymagania szczegГіЕ‚owe
1. UczeЕ„ posЕ‚uguje siД™ bardzo
podstawowym zasobem Е›rodkГіw
językowych […].
RozwiД…zanie
1. B
2. D
3. A
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub
brak odpowiedzi.
37
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Przykładowe zadanie na rozumienie tekstów pisanych – język angielski
Tekst
Sunday
I wanted to go fishing with dad but he was busy cooking lunch. So my mum and I went for a walk in the
woods. We were chatting, laughing and having fun. Soon we discovered that we were lost! Suddenly, we
heard dad’s trumpet. What a wonderful sound!
Wymaganie ogГіlne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] krótkie i proste wypowiedzi pisemne […].
Wymaganie szczegГіЕ‚owe
3.2. UczeЕ„ wyszukuje proste informacje szczegГіЕ‚owe w tekЕ›cie.
RozwiД…zanie
C
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub
38
brak odpowiedzi.
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
CzД™Е›Д‡ 2. sprawdzianu
zadania z jД™zyka obcego nowoЕјytnego
Przykładowe zadanie na rozumienie tekstów pisanych – język rosyjski
Zadanie (0–3)
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (1.–3.). Wpisz odpowiednią literę (A–D) w każdą kratkę. Uwaga!
Jeden temat nie pasuje do Ејadnego tekstu.
A. фильме
B. подарке
C. выставке D. магазине
Wymagania ogГіlne
II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie […] krótkie
wypowiedzi pisemne […].
i
proste
Wymagania szczegГіЕ‚owe
3.1. UczeЕ„ rozumie ogГіlny sens tekstu.
RozwiД…zanie
1. РЎ
2. D
3. Р’
Schemat punktowania
1 pkt – poprawna odpowiedź.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub brak
odpowiedzi.
39
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Jak nowe informatory pomogД… szГіstoklasistom
przygotować się do sprawdzianu?
Informatory o obecnym sprawdzianie
Informator o sprawdzianie od 2015 roku
Zasady przystД™powania do sprawdzianu
X
X
PrzykЕ‚adowe zadania
X
X
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oЕ›wiaty
PrzykЕ‚adowe arkusze
X
Komentarz dotyczД…cy formuЕ‚y sprawdzianu, rodzaju
zadaЕ„ itp.
X
X
Komentarz bardziej szczegГіЕ‚owy; pogЕ‚Д™biona informacja
Jasno sformuЕ‚owane oczekiwania wobec uczniГіw
X
np. opisy form wypowiedzi, lista struktur gramatycznych
w jД™zykach obcych, wyjaЕ›nienia dotyczД…ce skal oceniania
Precyzyjne okreЕ›lenie, co jest sprawdzane w kaЕјdym
zadaniu
X
KaЕјde zadanie odniesione do wymagaЕ„ ogГіlnych
i szczegГіЕ‚owych
Przedstawione alternatywne sposoby rozwiД…zania
zadania wraz z wyjaЕ›nieniem
X
Kreatywne, twГіrcze podejЕ›cie do rozwiД…zania zadania
Przejrzyste schematy punktowania odpowiedzi
X
Liczba przyznanych punktГіw w zaleЕјnoЕ›ci od poziomu
wykonania zadania
X
Wzbogacone rozbudowanym komentarzem
X
Dostosowane do potrzeb uczniГіw sЕ‚abosЕ‚yszД…cych,
niesЕ‚yszД…cych, niewidomych (czarnodruk, WinBraille) oraz
z upoЕ›ledzeniem umysЕ‚owym w stopniu lekkim
X
TЕ‚umaczenie informatora na jД™zyki:
- mniejszoЕ›ci narodowych: biaЕ‚oruski, hebrajski, litewski,
niemiecki, ormiaЕ„ski, sЕ‚owacki, ukraiЕ„ski
- mniejszoЕ›ci etnicznej: Е‚emkowski
40
- regionalny: kaszubski
PrzykЕ‚adowe ocenione odpowiedzi zdajД…cych
X
PrzykЕ‚adowe zadania dostosowane do specyfiki danej
niepeЕ‚nosprawnoЕ›ci
Informacje tЕ‚umaczone na jД™zyki mniejszoЕ›ci
narodowych, etnicznej oraz w jД™zyku regionalnym
(tylko litewski i niemiecki)
X
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Jak nowe informatory pomogД… szГіstoklasistom
przygotować się do sprawdzianu?
SzГіstoklasista czytajД…c informator:
• ma pełną świadomość tego, czego się od niego wymaga
• widzi, że to, czego uczy się w szkole, przekłada się na to, co jest
sprawdzane na sprawdzianie
• wie, że istnieje kilka dróg prowadzących do rozwiązania tego samego
problemu
• rozumie zasady oceniania odpowiedzi
41
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje o nowym sprawdzianie
42
OkrД™gowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
DziД™kujД™ za uwagД™
Opracowanie: Jerzy Matwijko
jerzy@oke.krakow.pl
Pracowania SprawdzianГіw OKE w Krakowie
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
5
Размер файла
1 916 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа