close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Абай Құнанбаев

код для вставкиСкачать
?Абай ?м??г?л?к ?азына?
Абайды таныту ар?ылы б?з ?аза?станды
?лемге танытамыз, ?аза? хал?ын
танытамыз. Абай ?р?ашан б?зд?? ?лтты?
?ранымыз болуы ти?с.
Н.?.Назарбаев
?ле? ? с?зд?? патшасы, с?з сарасы,
?иыннан ?иыстырар ер данасы.
Т?лге же??л, ж?рекке жылы ти?п,
Теп-тег?с ж?мыр келс?н айналасы.
Абай ??нанбаев (22.08.1845 ж. ?аз?рг? Семей облысы,Абай ауданында ? 5.07.1904 ж.
д?ниеге келген) ? ?лы а?ын, композитор, философ , а?артушы,?аза?ты? реалист?к
жа?а жазба ?дебиет?н?? нег?з?н ?алаушы.
А?ынны? ар?ы тег? Орта ж?з Тобы?ты Ар?ын ?ш?ндег? Олжай батырдан басталады.
Олжайдан: Айдос, ?айдос, Ж?г?тек ес?мд? 3 ?рпа? тарайды. Б?ларды? ?р?айсысы
кей?н б?р-б?р рулы ел болып кеткен.Айдосты? Айпара деген ?йел?нен: Ыр?ызбай,
К?т?ба?, Топай, Тор?ай деген т?рт ?л туды. Б?ларды? ?кес? момын, шаруа адамы, ал
шешес? ?тк?р т?лд?,?р м?н?зд? ?йел бол?ан. Сол Айпара балаларына:
?Шынжыр бала?, ш?бар т?с Ыр?ызбайым,
То?па? жалды торай?ыр К?т?ба?ым,
?р? де кетпес, бер? де кетпес Топайым,
С?р? да о?бас Тор?айым?, - деген сипаттама берген.
Ана айт?андай, шынында да, б?ларды? ?ш?нде Ыр?ызбай ортасынан оза шауып, ел
бас?ар?ан. Ыр?ызбайдан: ?ркер, Мырзатай, Жортар, ?скенбай тарайды. ?скенбай шаруа?а
жайлы, бил?кке ?д?лк?с? бол?анды?тан, ??с?? адал болса, ?скенбай?а бар, арам болса, Ералы?а
бар? деген м?тел с?з ?ал?ан. ?скенбайды? ?йел? Зереден ??нанбай туады. ??нанбай т?рт
?йел ал?ан адам. Оны? б?йб?шес? К??кеден ? ??дайберд?, ?н?с? ??ттым?хамббетке
айтырылып, ?алы?ды? кез?ндежес?р ?ал?ан со? ?з? ал?ан ек?нш? ?йел?: ?лжаннан ? Т???рберд?
(Т?кежан), Ибра?им (Абай), Ыс?а?, Оспан, ?ш?нш? ?йел? Ай?ыздан ? Халиулла, Ысма??л
туады. ?артай?ан ша?ында ?йленген е? к?ш? ?йел? Н?р?анымнан ?рпа? жо?. А?ынны?
?Атадан алтау, анадан т?ртеу...? ед?м дейт?н? осыдан. Болаша? а?ын сабырлы м?нез?мен,ке?
пей?л?мен ел анасы атан?ан?к?р? ?жес?? Зерен?? таусылмайтын мол ?азынадай а?ыз
ертег?лер?н ест?п, абысын-ажын?а жайлы, м?нез? к??терл?, ?з?л-?алжын?а шебер, ж?н
жоба?а жет?к ?з анасы ?лжанны? т?рбиес?нде ?ст?.
Абай ?уел? ауылда?ы ?абитхан молдадан сауатын ашады да,10 жас?а тол?ан со? 3
жыл Семейдег? Ахмет Риза медресес?нде о?иды. Б?л медреседе араб, парсы
т?лдер?нде, нег?з?нен, д?н саба?ы ж?рг?з?лет?н ед?. ??рбыларыны? ана ??рлым зей?нд?
бала о?у?а бар ы?ыласымен бер?л?п, ?зд?к ш?к?рт атанады. Ол енд? д?н о?уын ?ана
м?се т?тпай, б?л?м?н ?з бет?нше жет?лд?руге ?мтылады. С?йт?п, к?птеген Шы?ыс
а?ындарыны? шы?армаларымен, араб, иран, ша?атай (еск? ?збек) т?л?нде жазыл?ан
ертег?, дастан, ?иссалармен танысады, Шы?ысты? Низами, Науаи, Са?ди, Хафиз,
Фзули сия?ты ?лы ??лама, классик а?ындарына бауыр басады.Медресен?? ?ш?нш?
жылында Абай Семей ?аласында?ы ?Приходская школа?а?да ?осымша т?с?п,
орысша сауатын аша бастайды. Б?ра? б?л о?уын ?р? жал?астыра алмай, неб?р? 3
жылдан со? оны? м?сылманша да, орысша да о?уы ая?талады.
А?ынны? бас?а бала-нан алымдылы?ын а??ар?ан Абай оны елге ша?ыртып алып, ?з
жанына ерт?п, ?к?мш?л?к бил?к ж?мыстарына араластырма? болады. С?йт?п, 13
жаста?ы Абай ел ?с?не араласады.
Шын хак?м, с?зд?? асыл ? ба?а жетпес,
Б?р с?з?? мы? жыл ж?рсе д?м? кетпес.
?арадан хак?м бол?ан сендей жанны?,
?лемн?? ??ла?ынан ?н? кетпес.
М.Ж?мабаев
2-слайд
4-слайд
6-слайд
К?тапханада?ы Абай
14-слайд
Абайды? к?з?н аш?андар
?лсем, орным - ?ара жер сыз болмай ма?
15-слайд
Абайды таныту ар?ылы б?з ?аза?станды
?лемге танытамыз, ?аза? хал?ын
танытамыз. Абай ?р?ашан б?зд?? ?лтты?
?ранымыз болуы ти?с.
Н.?.Назарбаев
Б?зд?? ? 12 к?тапхана ? филиалына кел?п ?лы
Абайды? к?таптарын алып о?ы?ыздар!
Автор
library.karazhal
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
174
Размер файла
1 957 Кб
Теги
абай, слайд, құнанбаев
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа