close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 4 от 20 января 2015 г

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 4 ОТ 20 ЯНВАРЯ 2015 Г
сельский
труженик
20 января
2015 года
ВТОРНИК
№ 4 (7436)
Газета основана в декабре 1942 года
Түбегейлі жақсарту шаралары
Елбасы Н. Ə. Назарбаев “Нұрлы жол болашаққа бастар жол” атты Қазақстан халқына
жолдауында кəсіпкерліктің дамуына үлкен көңіл
бөледі. ҚР Үкіметі
кəсіпкерлік қызметін
түбегейлі жақсарту мəселелері бойынша
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру
жөніндегі шараларды қарады.
1 қаңтардан бастап Жеке кəсіпкерлік
субъектілерінің қызметін құру жəне тоқтату үшін
заңды кəсіпорындарды тіркеу мерзімі 1 сағатқа
дейін
қысқартылды
жəне
100
теңге
мөлшеріндегі ең аз жарғылық капиталының
болуы туралы талаптар жойылды, бірінші
кезеңде басым инвестициялық жобалар бойынша инвестициялық келісімшарт жасасқан
инвесторлар үшін «бір терезе» қағидаттары енгізілетін болады. Сонымен бірге:
1) кəсіпорынды тарату рəсімін жеңілдету;
2) құжаттар көшірмелерін міндетті нотариалды куəландыруды жою;
3) коммерциялық мақсатта пайдаланылмайтын, пайдалану мерзімі 7 жылдан аспайтын
жеке автокөлікті техникалық байқауды жою;
4) көлік құралын жүргізуге сенімхатты жою
болжанып отыр.
Вице-министр Тимур Жақсылықов: «2015
жылғы сəуірге дейін бақылаушы мемлекеттік
органдарда тəуекелдерді бағалау жүйесін
ұйымдастырудың жаңа Əдістемесі əзірленіп,
Президент Əкімшілігіне енгізілетін болады»деп мəлімдеді.
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
баспасөз-қызметі
Время глобальных испытаний
Нынешний кризис, на пороге которого стоит
мировая экономика, является продолжением
глобального финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг., поскольку фундаментальные недостатки действующей глобальной
финансовой системы, из-за которых возник кризис, остаются неразрешенными и сегодня.
По прогнозам, ситуация в мировой экономике
в текущем году и в краткосрочной перспективе
будет все больше ухудшаться.
Нынешний кризис будет отличаться своей
масштабностью и продолжительностью и беспрецедентен по масштабам и продолжительности. Как отметил Президент РК Н. А.
Назарбаев, будущее сулит изменение всей архитектуры мира и станет временем глобальных
испытаний, через которые смогут пройти не все
страны.
Казахстан предпринимает активные меры по
преодолению негативного влияния кризиса.
В частности, Правительство Казахстана осуществляет постоянный мониторинг внешних и
внутренних экономических факторов и разработало различные схемы (планы) реагирования
в зависимости от развития ситуации, в том
числе план поддержки экономики и ее развития
при снижении мировой цены на нефть до 40
долларов за баррель и ниже. Говоря о нестабильной ситуации в мировой экономике, Глава
нашего государства отметил, что этот план
будет работать, так как у страны имеются резервы на «черный день», которые могут под-
держать население и не ухудшать жизнь казахстанцев.
Новая экономическая политика «Нұрлы
Жол», предложенная нашим Президентом - это
тоже эффективный механизм реагирования на
кризисные явления. Ведь, во-первых, стержнем
новой экономической политики «Нұрлы Жол»
является План инфраструктурного развития,
который по срокам совпадает со вторым этапом программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана. А,
во-вторых, «Нұрлы Жол» содержит выверенный план выхода из глобального кризиса, который подключает ресурсы Национального
фонда.
При этом стратегическим преимуществом Казахстана является наступательный характер
антикризисных мер, поскольку речь идет о подготовке платформы для экономического рывка
вопреки тяжелейшей ситуации в мировой экономике. Гарантом успеха казахстанского стратегического плана выступает накопленный
опыт антикризисного регулирования в 20072009 годах. Тогда Казахстан стал одним из немногих государств мира, которое сохранило
положительную динамику экономического
роста, не допустило сокращения занятости, и
при этом выполнило все социальные обязательства.
Поэтому, можно считать, что к нынешнему
кризису казахстанская экономика подошла
более подготовленной.
Ешбір елді мекен назардан тыс
қалмайды
Аудан
əкімі
C е р ж а н
Аймақовтың
тұрғындар алдында
2014
жылы атқарған
жұмыстары мен
2015
жылға
арналған жоспарларына
қатысты
есеп
беру
жиыны
өткен
аптада
Е р т і с ,
Қаратомар, Николаев, Сұңқар,
С а р ы ө з е к
ауылдық округтерінде болып өтті. Онда
ауылдардағы
көптеген
мəселелер
талқыланып 2014 жылы жеткен жетістіктер айтылды. Кездесулерге аудандық
мəслихаттың хатшысы Қанат Саққұлақов
қатысып отырды.
Аудан əкімінің есебі сейсенбі күні
Шұңқыркөл, Маржанкөл ауылдарында
өтті. Жиын басталысымен өткен жылы
атқарған істері мен болашақ жоспарлары
туралы аудан əкімі Сержан Аймақов баяндама жасады. Жергілікті əкімдер мен
учаскелік инспекторлардың есебінен кейін
кездесулер қалыптасқан дəстүр бойынша
сұрақ-жауап түрінде жалғасып отырды.
Ауыл тұрғындары аудан əкіміне түйткілді
мəселелер
бойынша
өздерін
толғандырған сауалдарды қойды.
Кездесулер
барысында
күрделі
жөндеуден өткен Николаев ауылдық
клубы салтанатты ашылып, Николаев,
Сұңқар ауылдық кітапханаларына моделді
кітапхана куəліктері табыс етілді.
Маржанкөл селолық округі бастауыш ардагерлер ұйымы төрағасы Қанафин Ерден
аудандық ардагерлер кеңестерінің
а р а с ы н д а
ө т к і з і л г е н
«Таңдаулы бастауыш ардагерлер
ұйымы» облыстық
байқау
конкурсына қатысқаны
үшін
Облыстық
К е ң е с
төрағасының дипломымен марапатталды.
С. СМАХАНҰЛЫ
Аудан əкімі Сержан Жаңабекұлы Аймақовтың тұрғындар алдындағы
Е С Е Б І
Құрметті
осакаровтықтар,
қымбатты жерлестер!
Тарихи оқиғаларға толы тағы бір
жыл артта қалды. Тəуелсіздік алған
жылдардан бастап Қазақ елінің жаңа
тарих беттерінде жаңаша дəстүрлер
легі көбейіп келеді. Солардың ішіндегі ең маңыздыларының бірі болып
Ел Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы
Назарбаевтың
жыл
сайынғы
Қазақстан халқына жолдайтын Жолдауын атап айтуға болады.
Елбасының əрбір жолдауын əр
қазақстандық, соның ішінде əрине
біздің ауданымыздың тұрғындары да
асқан ынтызарлықпен күтеді. Олай
етудің өзіндік бір ерекшелігі бар деп
есептеймін, себебі əр Жолдаудың
астарында
егеменді
еліміздің
əлеуметтік –экономикалық жағынан
əрі қарай дамуының, əр адамның
тұрмыстық жағдайын жақсартуға
бағытталған
бағыт-бағдарлары
айқындалады.
Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
биылғы
жылғы
«Нұрлы
жолболашаққа бастар жол» атты Жолдауы
саяси
маңызды,
интеллектуалды жəне инновациялық
тұрғыдан басымдылығы мол құжат
болып табылады.
«Нұрлы жол-болашаққа бастар
жол» - бұл əлемдегі болып жатқан
неше түрлі өзгерістер кезінде, қоғам
арасындағы əлеуметтік жағдайды
тұрақтандыратын,
ұлттық
экономиканың қарқынды дамуын
қалыптастыратын заманауи талапқа
сай жасалған жүйелік бағдарлама.
Жыл сайын барлық деңгейдегі
əкімдердің тұрғындар алдындағы
есептерін өткізе отырып, біз өткен
жылдың қорытындысын шығарып,
келер жылдың міндеттерін айқындап
отырамыз. Осы жыл сайынғы кезде-
сулер қоғамдық –саяси өмірдің
демократиялық кезеңінің басты міндеттерін талқылайтын, өңірлердегі
əлеуметтік –экономикалық тұрғыдан
шешімін
таппай
келе
жатқан
мəселелерді халықпен бірлесе отырып саралайтын кезең болып саналады.
Осы өзімнің есебімді газетке жариялай отырып, қазіргі таңдағы шешімін таппай келе жатқан мəселелерді
тез жəне ұтымды түрде шешу жолында Сіздердің тараптарыңыздан
да ұсыныстар болар деген үміттемін.
Барлық мəселелерді шешу жолы
аудандық бюджеттен жəне оның
орындалуына байланысты. Кірістің
басым бөлігін жеке табыс салығы,
салық аударымдары құрап, 116,6
млн.теңге, əлеуметтік салық 139,6
млн.теңгені құраса, жеке кəсіпкерлер
мен заңды тұлғалардан мүлік
салығына 256,1 млн.теңге түсті.
Өткен жылы аудандық бюджетке
барлығы 3,6 млрд.теңге немесе 102,5
пайызды құрады.
Табыс 103,3 пайыз, жоспарлы
/709,9 млн.теңге/ өткен жылмен
салыстырғанда 733,4 млн.теңге,
113,8 пайыз /644,3 млн. теңге/ артық
орындалды.
Бюджеттің шығыс бөлігі 99,6 пайыз
орындалды.
Ауданның əлеуметтік бөлігіне 2014
жылы жұмсалған қаражат көзі 2 млрд.
419 млн. немесе 69,9 пайызды
құрады. Тұрғын үй коммуналдықшаруашылығы 462 млн. теңгені
құрады, оның ішінде су құбыры
жүйесін дамытуға 783 мың теңге,
коммуналдық тұрғын үй қоры бойынша үйлердің құрылысы үшін 74
млн теңге, сумен қамту жəне су өткізу
жұмыстарына 32,5 млн.теңге, елді
мекендердің санитарлық тазалығын
сақтауға 1,7 млн. теңге, елді мекендерді
абаттандыру
мен
көгалдандыруға 8,6 млн. теңге,
автокөлік
жолдарына
жөндеу
жүргізуге 43 млн. теңге. көлемінде
қаражаттар жұмсалды.
Ауылдық елді мекендерге жұмыс
істеуге жəне тұруға келген денсаулық
сақтау, білім беру, əлеуметтік
қамсыздандыру, мəдениет жəне
спорт, ветеринарлық пункттерге келген
ветеринар
мамандарға
əлеуметтік
тұрғыдан
қолдау
көрсетіліп тұрады.
2014 жылы 35 маманға құны 4 541
мың
теңге
болатын
көтерме
жəрдемақы, сонымен қатар 21
маманға 55560 мың теңге көлемінде
тұрғын үй алу үшін бюджеттік несие
төленді.
(Жалғасы 2-бетте)
2 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
Аудан əкімі Сержан Жаңабекұлы Аймақовтың тұрғындар алдындағы
Е С Е Б І
(Жалғасы. Басы 1-бетте).
Өндіріс
Аудан көлемінде «Қазақмыс» корпорациясына қарасты «Молодежный» көмір кеніші мен Қ. Сəтбаев
атындағы су арна өндіріс орындары
жұмыс жасайды.
2014 жылға өндіріс көлемі 13 млрд.
681 млн. теңге, жеке көлем индексі
94,1 пайыз.
Өндіріс көрсеткіші 2014 жылға 100
пайыздан жоғары болды, бірақ, жеке
көлем
индексін
облыстық
көрсеткішпен шамалағанда аудандық
көрсеткішке əсерін тигізді. Жыл
қорытындысымен көмір өндіру 6825,5
тонна /2013 жылы- 6 млн.817,6 тонна/
100,1 пайызға орындалды.
Су айдау көрсеткіші нақты түрде
519,3 мың куб метр (2013 жылы496,9)-104,5
пайызға
орындалып,3189,2 млн.теңгені (2013
жылы-3112,6
млн.теңге)
102,5
пайызға орындалды.
Инвестиция
2014 жылы негізгі капиталға 14
млрд 615,8 млн.теңге немесе 287,6
пайыз инвестиция салынды.
2014 жылы негізгі инвестиция
«Қазавтожол»ҰК
Қарағанды
облыстық филиалынан Алматы-Екатеринбург жолын жөндеуге салынды.
Ауыл техникасы паркін жаңартуға
2014 жылы «Джондир», «Донэйр»,
«Веста» кешендері мен басқа
жабдықтарға
1,3
млрд.
теңге
жұмсалды.
Кəсіпкерлік
Ауданда шағын жəне орта бизнес
жүйелі түрде дамып келеді, 2015
жылдың 1 қаңтарына тіркелген нысандар саны 1857 бірлік, онда 4235
адам жұмыс істеп, тұрғындардың
экономикалық
белсенді
санаттарының 21,3 пайызын құрайды. Жаңа мекемелер салу жəне
кəсіпкерліктерін кеңейту барысында
184 жаңа жұмыс орындары ашылып,
жұмыспен қамтамасыз етілгендер
саны
102,3
пайызға
дейін
жоғарылады.
Барлығы 10758,8 млн. теңгеге
былтырғы жылмен салыстырғанда
102,9 пайызға жоғары өнім өндіріліп,
қызметтер көрсетілді, бюджетке
төленген төлемдер саны 326,4 млн
теңге немесе 104,1 пайызды құрады.
Тауар айналымы 106,5 пайызға
немес 2 млрд 446 млн. теңгеге жеткізілді.
Ауданның
кəсіпкерлері
өз
кəсіптерін белсенді түрде кеңейтіп келеді, мысалы 2014 жылы «Пчелка»,
«Строитель», «Салют», «Виклик»
сауда үйі ашылса, «Тұмар», «Таверна», «Барс», «Мастер», «Уют»
сияқты 5
дүкен иелері өз
объектілерінің аумақтарын кеңейтті.
Шағын кəсіпкерлікті қолдау, ынталандыру мемлекеттік бағдарламасымен кəсіпкерлер тегін оқытылады.
«Бизнестің жолкартасы 2020»
бағдарламасымен шағын кəсіпкерлік
топ менеджментіне «Назарбаев университетінде» 1 адам оқыды. «Даму»
қоры 3 семинарына 37 маман
қатысты. 6 елді мекенде (Осакаровка,Тельман,Трудовой,Есіл,Пионер, Николаев) кəсіпкерлік кеңестері
курсымен сертификаттар табыс
етілді.
Осы
жобалар
ауыл
кəсіпкерлері үшін өте қажет жəне
маңызды.
«Зуев»ЖК,
«Ақтамақ»ЖШС
Елбасының «Алтын Сапа» жүлдесіне
қатысты.
Осакаровка кентінде кəсіпкерлікті
қолдау
орталығы
ашылып,
кəсіпкерлік ақыл кеңестері беріліп келеді. Аймақтық кəсіпкерлер палатасы
жұмысқа кірісті.
«Нұрлы жол-болашаққа бастар
жол» Жолдауы бойынша жетінші
бағытпен шағын кəсіпкерлікті қолдау,
кəсіпкерлер белсенділігін арттыруда
2050 жылға ІЖӨ 50 пайызға көтеру
міндеттелген.
Аудандағы кəсіпкерлер ассоциациясы нағыз белсенділікпен түрлі
бағдарламаларға қатысуда.
2014 жылы индустрияландыру
Картасына 3 инвестициялық жоба 1,5
млрд. теңгеге енді:
1.«Жарма өндірісі» инвестициялық
жобасы, өтініш беруші «Найдоровское» ЖШС, сметалық құны 255,0
млн. теңге. Жоба қуаты жылына 3953
тонна жарма. Жоба 2016 жылы іске
қосылады, жоба қуаттылығының
орындалуы
2018
жылға
жоспарланған.
2.Инвестициялық жоба «Сублимациялық тəсілмен табиғи саумалмен
құрғақ ұнтақ өндіру», Дальный с/о
«Евразия Инвест ЛТД» ЖШС базасында. сметалық құны 831,1 млн.
теңге. Жоба 2015 жылы іске
қосылады, жоба қуаттылығының
орындалуы
2016
жылға
жоспарланған.
3. Инвестициялық жоба «Ангус
тұқымды 600 бас ірі қара мал сатып
алумен асыл тұқымды репродукт
шығару» Қаратомар с/о аумағында
жүзеге асырылады.
404.7 млн. теңгеге тапсырыс беруші «Табыс-Агро» ЖШС, жобаның
қуаттылығы 400 асыл тұқымды бас,
жылына 25 тонна ет. Жоба 2016
жылы
іске
қосылады,
жоба
қуаттылығының орындалуы 2017
жылға жоспарланған.
Мемлекет тарапынан кəсіпкерлерді
қолдау кешенді шаралары қамтылса
да көптеген кəсіп тек сауда жолымен
жалғасуда. Əлемдік тəжірибеде
шағын кəсіпкерлік орындары ғылыми
техникалық жаңалықтарды енгізуші
өндіріс көзі болып табылады.
Сондықтан біз кəсіпкерлерімізден
тың ізденістер мен жаңалықтар
күтетін боламыз.
Агроөнеркəсіп кешені
Ауыл шаруашылығы Қазақстан
экономикасының
басты
салаларының бірі болып, аграрлық
секторды дамыту деңгейі қоғамның
экономикалық жəне қоғамдық - саяси
тұрақтылығын анықтау факторы бола
береді.
Ауданның аграрлық экономикалық
секторында 576 ауылшаруашылық
құрылымдарына 754,9 гектар жер
учаскелері тіркелген.
Осакаров
ауданы
Қарағанды
облысының
жетекші
ауыл
шаруашылық аймағы болып табылады.
Ауданның
барлық
санаттағы
шаруашылықтарының егістік көлемі
2014 жылы 251,0 мың гектар құрады,
ол, 2013 жылдың деңгейімен
салыстырғанда 108% жоғары жəне
облыстық егістік жалпы көлемінен
35,7% құрайды.
Қарағанды облысының жалпы
көлемінен 40% құрайтын, 214 мың
гектардағы астық өндірудің жалпы
көлемінен 85% ең басты
дəнді
дақылы бидай алқабы біздің ауданда.
Ауданда өсімдік шаруашылығын
əртараптандыру
жұмыстары
жүргізіліп, мал азығы дақылдардың
(арпа мен сұлы), дəнді-бұршақ
(бұршақ), зəйтүндер (негізінде зығыр)
егісі кеңейтілді. Олардың егістік
көлемі: арпа 32,0 мың гектардан
астам, сұлы- екі мың гектарға дейін,
зəйтүндер- тоғыз мың гектарға дейін
жетті, мал азығы үшін судан шөбі,
жемшөптік тары,
жүгері егістері
пайда болды. Үш жыл ішінде көп
жылдық шөптердің егісі 15 мың гектардан асты. Бір жылдық шөптердің
егіс көлемдері
де айтарлықтай
артты.
Жалпы көлемі 61,0 мың гектар, немесе облыстық
деңгейден 21%.
Жыл сайын 95,0 тоннадан артық
мал азығы əзірленеді.
Дəнді дақыл зиянкестерін жою
мақсатында, 2014 жылы жалпы 328,9
миллион теңгеге пестицидтар сатып
алынып 2,5 мың гектар көлемінде,
қауіпті жəне аса қауіпті зиянкестерге
қарсы 23,7 мың гектар көлемінде,
128,0
мың
гектар
көлемінде
арамшөпке қарсы қорғау шараларын
жүргізуге мүмкіндік берді, тұқым 90 %
дəріленді. 60 мың гектар көлемінде
сүрі жер өнделді.
«Еңбек-95» жəне «Евразия LТД»
жауапкершілігі
шектеулі
серктестіктерінің базаларындағы суармалы егіншілігі 700 гектарға
ұлғайды.
«Сіркіреген
жауын»
шетелдік
өндірістің «WESTERN» суарылмалы
жүйесі пайдалануда.
Дəнді дақылдардың тұрақтылығы
мен сапасы
дала
жағдайында
жоғары өнімді заманға сай техниканы пайдалануымен байланысты
жəне барлық
агротехникалық
тəсілдерді сапалы орындайтын
қазіргі замандағы ылғал сақтау технологиялар элементтерін қолдануды
талап етеді. Осы технология бойынша дəнді дақылдардың егістік
көлемі 85% .
Ауданның ауыл шаруашылығында
өткен жылы 1,3 миллиард теңгеге 86
бірлік техника сатып алынды, соның
ішінде «КазАгроФинанс» АҚ лизинг
арқылы 1,2 миллиард теңгеге 75 бірлік техника алынды. Барлығы 16
трактор, 18 бірлік астық жинау комбайндар, 8 егістік кешендер, 33 басқа
да техника сатып алынды.
Былтырғы жылдың сəуір айындағы
Осакаров ауданында
облыстық
Агрокеңестің өтуі машина-трактор
паркін
жаңарту, сатып алынған
заманға сай отандық жəне шетелдік
өндіріс техникалары таныстырылды.
Осы жылғы табиғаттың қатаң мінезі
созылған ауа райының қолайсыздығы
еңбек ұжымдары үшін үлкен сабақ
болды, жиын теріннің негізгі көлемін
сақтап қала алды.
2014 жылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімнің көлемі 14
миллиард 38,5 млн.теңге құрады
(алдыңғы жылмен салыстырғанда 2
миллирд 625 млн.теңгеге кеміді),
соның ішінде өсімдік шаруашылығы
- 8 миллиард 868,4 млн. теңге, мал
шаруашылығы - 5 миллиард 163,4
млн. теңге.
Өнімнің физикалық көлемі 87,5%
құрады, соның ішінде өсімдік
шаруашылығы
81,2%,
мал
шаруашылығы - 102,9%.
Мемлекет тарапынан берілген
қаржылық қолдауымен 2014 жылы
барлығы 417,7 миллион теңге субсидиялар берілген, соның ішінде:
- Жанар-жағар май үшін -121,8
млн. теңге;
- Тұқым сатып алу үшін - 69,1 млн.
теңге;
- Суарылмалы суару үшін - 15,6
млн. теңге;
- Гербицидтерді сатып алу үшін 170,7 млн. теңге;
-Селекциялық–тұқымдық
жұмыстарын жүргізуге жəне асыл
тұқымды бұқалар мен тайыншалар
сатып алу үшін - 40,5 млн. теңге.
Ауылшаруашылық құрылымдары
бойынша барлығы 5,3 мың тонна
дəнді дақылдар тұқымы 246,7 млн.
теңгеге сатып алынды, оның ішінде
элиталар - 635 тонна, бірінші репродукция - 4,7 мың тонна. Барлық
алынған тұқым көлемдері мен сорттарын жаңалау үшін 2015 жылға
барлығы 23,2 мың тонна дəнді
дақылдар тұқымдары дайындалып
алынды.
Ауыл тұрғындары 6,1 мың тонна ет,
37,9 мың тонна сүт, 8,9 млн.дана
жұмыртқа өндірді.
Ауданның барлық шаруашылық санаттарында жəне жеке аулаларда
30,3 мың бас ірі қара мал есепке
алынған, соның ішінде сиыр 13,2
мың, қой мен ешкілер -36,0 мың бас,
жылқы-8,3 мың бас,шошқа-11,3 мың
бас, құс-68,2 мың бас.
Ветеринарлық –алдын-алу іс-шараларды жүргізу үшін 42 млн.527 мың
теңге көлемінде бөлінген қаражат
толықтай игерілді. Сібір жарасына
қарсы - 38 мың бас ІҚМ, 38 мың бас –
ҰҚМ, 6 мың бас жылқы, 8 мың бас
шошқа егілді.
2011-2014
жылдар
арасына
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша
68,0 миллион теңге сомасына қаржы
игерілді жəне 950 бас ірі қара мал
сатып алынды.
Аудан көлемінде ауылшаруашылық нысанындағы жер учаскелерін көп уақытқа дейін белгіленген
мақсаты бойынша пайдаланбай
жүрген жауапсыз жер пайдаланушылармен сот органдары
арқылы
жұмыс жүргізіліп, мемлекеттің меншігіне 2754 гектар жер қайтарылды.
Айналымға енгізу негізіндегі 2014
жылға арналған іс-шаралар жоспарына сəйкес аудан аумағында 46
мың гектар жерді айналымға енгізу
жоспарланған.
Жоспардың нақты орындалуы 64,3
мың гектарды немесе 139 пайызды
құрады, соның ішінде өткізілген конкурс нəтижесі бойынша 29,7 мың гектар
жəне
34,6
мың
гектар
инвестициялық жоспарларды іске
асыру үшін берілді.
Сот органдарының араласуынсыз
10 мың 432 гектар жер өз еріктерімен
беру жолдары арқылы мемлекетке
қайтарылды.
Ауданымыз Астана қаласының
азық-түлік белдігіне кіреді, 2014
жылы қала базарларына 28 тонна ет,
18 тонна сүт өнімдерін, 45 тонна картоп жеткізді. Аталған бағдарлама аясында құны 42 миллион теңгені
құрайтын ауылшаруашылық өнімдері
сатылды.
Аудан орталығында əр жұма сайын
нарық бағасынан төмен бағада
өнімдер
сатылатын
ауылшаруашылық жəрмеңкесін өткізу
дəстүрге айналды.
2014 жылы Осакаровка кентінде
барлығы 46 жəрмеңке өткізілді. Соны
мен қатар Біз Астана, Қарағанды, Теміртау
қалаларындағы
өткен
жəрмеңкелерге қатысу барысында
барлығы 75,5 млн. теңгені құрайтын
өнімдер сатылымға шығарылды.
2014 жыл бойынша барлығы 55
жəрмеңке өткізілді.
Білім беру
Қазақстан
Республикасының
«Қазақстан-2050» бағдарламасында
Елбасы білім беру жүйесі қазіргі
заманғы талапқа сай білім берудің
жоғарғы сапасына жетуді, соның
ішінде
əрбір
жеке
тұлғаның
мемлекеттің, қоғамның қажеттілігіне
сай қызмет ету керектігі туралы міндет қойды.
Ауданда сапалы білім беру үшін
жəне
олардың
қолжетімділігін
қамтамасыз етуге барлық жағдай
жасалған. Аудандағы жұмыс істейтін
білім беру жүйесі орта білім алуды
қамтамасыз етеді.
Білім беру саласы 2014 жылы
барлығы 2 млрд. 130 млн. 340 мың
теңгемен қамтылды.
Мектепке дейінгі білім берумен
қамту 100 % құрайды. Осы мақсатта
5 мектепке дейінгі ұйым, 860 баланы
қамтитын жəне мектеп жанындағы 33
шағын орталықтар 1011 мектепке дейінгі жастағы балаларды
қамту
ұйымдастырылып, 1871 бала тəрбие
мен білім алады.
Осакаровка кентінде 600 орындық
№ 1 ОМ ғимараты жəне 320 орындық
«Нұрай» бөбекжайы қолданысқа берілді. Жаппай оқыту қорынан
қаржыландыру 2014 жылы 24 млн.
250 мың теңге болды.
Аз қамтылған жəне көп балалы отбасы балаларынан құралған тегін
тамақтануды ұйымдастыру бойынша
маңызды жұмыстары жүргізіліп, 1258
оқушы қамтылған. Оған 23 млн. 550
мың теңге қаражат бөлінді. Жаппай
оқыту қорынан аз қамтылған отбасы
балаларына «Шапағат» демалу лагеріне жолдама сатып алуға 760 мың
теңге бөлінді.
2014 жылы 1 компьютерге 4,7 адам
болды. 39 мектеп интернеттің кең
жолақты
желісіне
қосылу
қолжетімділігі бар.
Мемлекет басшысының тапсырмасымен
ауданның
білім
беру
ұйымдарында Жол картасын жүзеге
асыру бойынша жұмыстар жүргізілді.
6 білім беру нысанына жөндеу
жүргізу
үшін
20
млн.теңге
қолданылды. Жаңа оқу жылының басына
жəне
қысқы
мерзім
жұмыстарына барлық білім беру
нысандарының қалыпты жұмыс істеуіне жоспарлы жұмыстар жүргізілді.
2014 жылы қосымша 4 химия кабинеті сатып алынды. Осылайша, білім
беру ұйымдарының материалдытехникалық базасын үнемі нығайту
жүргізілуде.
Білім беру мазмұнына баса назар
аударылуда, соның нəтижесінде оң
көрсеткішке ие болуға мүмкіндік туып
отыр. 2014 жылы 11-сыныптың 342
түлегінен 193-і яғни 56 % ҰБТ-ға
қатысты.
Ауданда ҰБТ қорытындысы бойынша орташа балл 74,1 құрады. ҰБТ
нəтижесі
бойынша
ауылдық
аудандардың арасында үшінші орын
алды.
Білім беру жəне тəрбие үрдісінің
сапалы жұмысын жүргізу барысында
мектеп
педагогтары
жақсы
нəтижелерге қол жеткізді. Бірнеше
жылдар
қатарынан
ауданның
оқушылары облыста өткізілетін
интеллектуалдық
жобалар мен
спорттық
жарыстардың
үнемі
жүлдегерлері
болып
келеді.
Ағымдағы
оқу
жылының
қорытындысы
бойынша
аудан
құрамасы 10 облыстық спорттық
жарыстарға қатысып, 6 жүлделі
орынға ие болып, үздіктердің үштігіне
енді.
Дене шынықтыру жəне спортпен
айналысу үшін ауданда 136 спорттық
нысан бар: 1 спорттық кешен, 2 стадион, 7 шаңғы базасы, 12 тир, 72
спорт алаңы, 39 спорттық залдар, 2
көп функционалды хоккей алаңы
жəне 1 теннис алаңы жұмыс істеп
тұр.
2014 жылы жастар үшін жалпы
білім беру мектептері жанында кешкі
мезгілде өткізілетін спорт секцияларын ұлғайту есебінен
дене
шынықтыру жəне спортпен айналысу
саны 9402 адамға, яғни 28,4% жетті
(2013 жылы 27,9 % - 9238 адам).
Ауданда дене шынықтыру жəне
спортты дамыту үшін жергілікті бюджеттен 2 млн.500 мың теңге:
облыстық деңгейдегі спорттық ісшараларға қатысу үшін 1 млн.800
мың теңге, аудандық деңгейдегі жарыстарды өткізуге 700 мың теңге
бөлінді.
Аудандық екі балалар- жеткіншектер спорт мектебінде 716 жеткіншектер қамтылған.
Осакаровка кентінің №12 ОМ жəне
Пионерское ауылының № 3 ОМ жанында балалар-жеткіншектер клубы
ашылған.
Осакаровка
кентінің
оқушыларға қосымша білім беру
орталығында «Атлет» аула клубы
құрылған.
Молодежный кентінде № 23 ОМ, №
26 ОМ, Есіл ауылында, № 2, Пионер-
ское ауылында № 3 ОМ, Осакаровка
кентінде № 1 ОМ жанында дене
шынықтыру жəне спорт бойынша
нұсқаушылар енгізілген.
2014 жылы 10289 адам қамтылған
27 жаппай спорттық жарыстар
өткізілді.
Мəдениет
Аудандық мəдени-сауық орталығының құрамында 62 нысан бар.
Олар 12 ауылдық мəдениет үйі мен
15 ауылдық клубы, 2 «Зерде» бейнемобилі, мəдениет жəне демалыс
саябағы жəне 31 кітапхана.
Аудан бойынша 141 клубтық
ұйымдар 2500 адамды қамтып жұмыс
істейді.
Ауданда көпұлтты мəдениетті
қалыптастыру мақсатында аудандық
мəдени-сауық орталығында алты
этно-мəдени бірлестіктер: Осакаровка кентінде «Ақ жол» қазақ ұлттық
мəдениетін жандандыру орталығы,
«Рябина» орыс- украин орталығы,
«Эльпида» грек мəдени орталығы,
«Верба» украин орталығы Батпақ
ауылында, «Славяне» этно-мəдени
бірлестігі Қарағайлы ауылында, «Калина красная» славян орталығы
Озерное ауылында жұмыс істейді.
Есепті кезең аралығында 72362
көрерменді қамтыған 519 жалпымəдени ісшаралары өткізілді.
Өткізілген барлық мəдени шаралар
мен тақырыптық кітап көрмелері
аудан
кітапханаларында,
тұрғындардың бірлігі мен этностар
келісімін нығайтуға бағытталды.
Қазіргі кезде аудандық кітапхана
жүйесінде 31 кітапхананың 7-і модельді. Кітап қоры-400 мың дана,
оның 65651 данасы мемлекеттік тілдегі кітаптар. Аудан бойынша
оқырмандар саны – 16,6 мың адам
болса оның 6 мыңы балалар. Барлық
кітапхана жүйелері компьютермен
жəне телефонмен қамтамасыз етілген.
Жыл сайын əрбір кітапханаға орта
есеппен 12 мың данадан артық кітап
беріледі. Соңғы 2 жылда кітап қорына
6,9 млн. теңгеге, яғни 11402 дана.
Тұрғындарды
кітапханамен
қамтуда 490 тұрғынға 1 кітапханадан
келеді.
Ағымдағы
жылы
орталықтандырылған
кітапхана
жүйесінің
құжаттар
қорын
толықтыруға – 1635,8 мың теңге,
жылдық мерзімді басылымдарға жазылу үшін 1000,0 теңге бөлініп, 678
мың теңгеге жиһаз алынды.
Кітапханашылар
электронды
мұрағатты ғаламтор – ресурстан
жүктеген
материалдан
қалыптастырады.
Қазіргі
кездің
өзінде 20 мың жазба бар.
Мемлекеттік тілді дамыту, насихаттау барысында ауданымызда 3 жыл
ішінде айтулы 15 ісшара жүргізілді.
Аудандағы
мəдениет
ошақтарының
материалдытехникалық базаларын толықтыру
мақсатында 1800,0 мың теңге
қаражат бөлінді.
«Жұмыспен қамту жол картасы2020» бағдарламасы аясында 2014
жылдың екінші жарты жылдығында
Николаевка ауылының мəдениет
үйіне 14120 мың теңге қаражатты
құрайтын
жөндеу
жұмыстары
жүргізілді.
Денсаулық сақтау
Қолжетімді жəне медициналық
көмек көрсету сапасын жоғарылату,
салауатты өмір салтын ұстану адам
əлеуеті
деңгейінің артуының
маңызды бағыты болып табылады.
Елбасымыз медициналық қызмет
көрсету
жүйесінің
басты
басымдылықтары,
алғашқы
медициналық көмек көрсетуді дамыту,
міндетті
медициналық
сақтандыруды енгізу, жұмыскер мен
жұмыс берушінің денсаулығы жəне
мемлекеттің ынтымақтастық жауапкершілігін атап өткен болатын.
2014 жылға денсаулық сақтауға
689 344 184 теңге, тегін қор бойынша
жоспарға сəйкес дəрі-дəрмекке 36
285 300 теңге сомасы игерілді.
Денсаулық сақтау жүйесі сапалы
дамуда, денсаулық көрсеткіші жақсы
деңгейге жеткен жəне «Саламатты
Қазақстан 2011-2015 ж.ж» Мемлекеттік бағдарламасы негізгі көрсеткіші
болып табылады. Ағымдағы жылда
ананың өлімі жоқ, нəресте өлімінің
көрсеткіші, жалпы өлім жəне қан айналу жүйесі аурулары өлімінің
көрсеткіші төмендеген, өмір сүру
ұзақтығы 68 жасқа дейін артты.
Ауданда 1000 халық тұрғынына
бала туу көрсеткіші 14,3 құраған, яғни
484 бала туылған.
(Жалғасы 3-бетте).
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
3 стр.
Аудан əкімі Сержан Жаңабекұлы Аймақовтың тұрғындар алдындағы
Е С Е Б І
(Жалғасы. Басы 1-бетте).
Жалпы өлім көрсеткіші 1000 халық
тұрғынына 10,6 құрайды, 357 адам
өлімі болған, ал 2013 жылы 12,2
құраған, 407 адам өлімі болған.
2014 жылы нəрестенің шетінеу
көрсеткіші 6,2 ( 3 бала өлген), ал 2013
жылы 9,1 (5 бала өлген). Басқару себептерінен балалар арасында өлім
жоқ.
Осакаров ауданы ҚММ ОАА 61
дəрігер жəне 220 орта медицина
қызметкерлері жұмыс істейді жəне
медицина жұмыскерлерінің жетіспеушілігі жоқ. Қазіргі таңда 8 жас маман
жұмысқа тартылған.
Профилактикалық
скринингте
қаралу алдында
қант диабеті,
онкологиялық аурулар, глаукома, В
жəне С гепатиті ауруымен табылған
100% адам қамтылған. 2014 жылға
өткізілген
скринигте
қаралу
нəтижесінде 5 сүт бездері опа
оқиғасы, 2 мойын жатыр опа оқиғасы,
1 асқазан опа оқиғасы, 1 тік ішек опа
оқиғасы ерте кезеңде табылған.
Туберкулез ауруымен ауыратындар саны 71,8 ден (2013 жылы 24
ауру табылған) 59,3 дейін (2014
жылы 20 ауру табылған) төмендеген.
Туберкулез
ауруы
бойынша
асқындырғандар
мен
қайтыс
болғандар саны жоқ.
2014
жылы
ерте
кезеңдегі
онкологиялық аурулар саны көбейді,
яғни
78,1
пайызды
құрайды.
Онкологиялық аурумен 5 немесе
одан
да
көп
жылдан
бері
ауыратындардың үлесті салмағы
51,6 құрайды.
Ауданда
АИВ/ЖИТС бойынша
эпидемиясы күрделі жағдайда қалып
отыр.
Жаңадан
ЖИТС
инфекциясының 10 жағдайы тіркелген, 15-49 жастағы тұрғындар арасында ЖИТС таралуы 0,040 пайыз
құрайды.
Осакаровка кентінің ОАА жанұя
жəне неке саласында кеңес беру кабинеттерімен дені сау жанұя
орталығы, гипертония жəне жүрек
талма профилактикасы бойынша
жəне қант диабеті мектебі, бронхтық
атопиялық демікпе, мінез- құлық
тəуекел фактор мектебі, «Арман» жастар орталығы жұмыс істейді.
Жыл бойы ОДКБ- дан (аллерголог,
невролог, хирург, кардиоревмотолог,
нефролог, функционалды диогностика дəрігері) мамандар
келіп
жұмыс істеді. Осакаров ауданының
балаларына
консультативтідиагностикалық қызмет көрсетілді,
яғни 2 млн. 632 мың 243 теңге сомасына 3727 бала қаралған.
18 шілдеден 20 тамыз арасында
Осакаров ауданының 26 елді мекеніне (ПМК) ҚММУ- дан облыстық мамандар бригадасы консультативті –
диагностикалық көмек көрсеткен.
5826 адам қаралған.
13 қыркүйекте Осакаровка кентінің
ОАА-да
Астана
қаласының
Републикалық
Диагностикалық
Орталық дəрігерлер бригадасы келіп
жұмыс істеді жəне 128 квота берілді.
2014 жылы облыстық бюджеттен
(7,5 млн. теңге сомасында)-3 бірлік
санитарлы авто көлік, яғни 2 бірлік
Молодежный кентіне жəне 1 бірлік
Осакаровка кенті
үшін сатып
алынған.
Сонымен қатар, 8,9 млн. теңге сомасына медициналық жабдық
(дефибриллятор, 10 электрокардиограф, каоглометр, бұғауланған
монитор) сатып алынған.
2015 жылға Республикалық бюджет қаражаты есебінен (18,4 млн.
теңге) жедел жəрдем автомобилін
сатып алу жоспарланған.
Əрине, барлық профилактикалық
шараларды табысты іске асыру негізі-ол
салауатты өмір салтын
жүргізу жəне қалыптастыру болып табылады. Əр адам өз денсаулығын
ойлау керек. Бұл тек денсаулық
сақтау қызметкерлерінің жұмысы
ғана емес, сонымен қатар бұқаралық
ақпараттар, барлық мемлекеттік мекемелер,
жұмыс
берушілер
күнделікті ақпаратты – түсіндіру
жұмыстарын жүргізулері керек.
Ішкі саясат
Ауданда «Нұр Отан» саяси
партиясының филиалы, 14 діни бірлестігі, 2 ҮЕҰ, 3 бұқаралық ақпарат
құралдары жұмыс істейді.
2014 жыл аралығында ауданда
мемлекеттік жəне кəсіби мерекелерді
тойлауды ұйымдастыру бойынша
жұмыстар жүргізілді.
Аудан тұрғындарымен Елбасы
Жолдауын
түсіндіру
бойынша
республикалық, облыстық жəне
аудандық кездесулер өткізілді.
Тұрғындардың дінтану жəне діни
сауатылығын
көтеру
үшін
ауданымыздың
тұрғындарымен,
оның ішінде жастармен біздің
облысымыздың
қалалары
мен
аудандарының имамдары кездесу
өткізді.
Əлеуметтік қауіпті жағдайлар
ошақтарын анықтау жəне ескерту бойынша, сонымен қатар 2014 жылы
ауданымызда діни экстремизм мен
терроризмнің алдын алу қоғамдық саяси жағдай мониторингі бойынша
жағдай тұрақты болды.
2015 жыл Қазақстан халқының Ассамблея жылы болып анықталды.
Осы жылы біз көптеген атаулы
күндерді тойлаймыз:
- Қазақстан Республикасының
Конституциясының 20 жылдығы;
- қазақ хандығының 550 жылдығы;
- Осакаров ауданының құрылғанына 75 жыл;
- Ұлы Отан соғысының Жеңісіне
70 жыл.
Қазіргі таңда ауданда 13 соғыс ардагері тұрады. Ешбір соғыс ардагері
назардан тыс қалмауы тиіс.
Жастар саясаты
Ауданда жастар саны 8131
адамды, яғни жалпы аудан халқының
23,2% құрайды. Оның ішінде орта
жалпы білім беретін мектепте - 2357
адам, арнаулы орта жəне жоғары оқу
орындарында - 1554 адам, жұмыс істейтін жастар - 2821 адам, өзін-өзі
қамтыған жастар - 869, бала күтіміне
байланысты отырған жастар - 338,
əскер қатарындағы жастар - 43 адам
жəне басқалара 149.
2014 жылы жергілікті бюджеттен
жастар саясатын қаржыландыруға
5855,0 мың. теңге, оның ішінде мемлекеттік жастар саясатын іске
асыруға 2337,0 мың. теңге бөлінді.
Бейнелі іс-шаралардың ішіне
«Көңілді
тапқырлар
клубы»,
аудандық жастардың жыл сайынғы
форумы, «Квест» интелектуалдықсауық ойыны, 10 номинация бойынша аудан əкімінің «Жастар -2014»
жастар сыйлығы жəне аудан əкімінің
ауылдық жердегі жас кəсіпкерлерді
қолдау гранты кіреді. 2014 жылы
аудан əкімінің грантын 2 жас кəсіпкер
(200 мың. теңге сомасында Осакаровка кентінде көлік доңғалағын
жөндеу пунктін дамытуға жəне 300
мың. тенге сомасында Трудовой селосында қояндарды өсіруге арналған
кəсіпорынды дамытуға ), сонымен
қатар облыс əкімінің грантын 2
кəсіпкер (Сарыозек ауылында тойхананы дамытуға 300 мың. теңге жəне
Шұңқыркөл ауылында наубайхананы
дамытуға 300 мың. теңге) иеленді.
Ауданда «Жасыл ел» бағдарламасы аясында 3 ай ішінде 24 жас
адам жұмыспен қамтылды.
Мемлекеттік қызмет көрсету
Қызмет көрсету селолық округтер,
кент
əкімі
аппараттары
жəне
аудандық
бөлімдер
деңгейіңде
жүзеге асырылады.
Осакаров
ауданының жергілікті атқарушы органдары 62 мемлекеттік қызмет
көрсетеді:
2014 жылда мемлекеттік қызметтің
62 түрі бойынша 26682 қызмет, оның
ішінде ХҚКО арқылы 2932 мемлекеттік қызмет, электрондық үкімет порталы арқылы 27 қызмет жəне
автоматтандырылған жұмыс орны
арқылы 13 қызмет көрсетілген.
Осакаров ауданы аумағында 2
ХҚКО жұмыс жасайды, сонымен
қатар 8 селолық округтерге қызмет
көрсететін 1 мобильдік топ құрылған.
2014 жылы мемлекеттік қызметті
қайта қарау нəтижесі бойынша
шағымдар түскен жоқ.
Жергілікті атқарушы органдардың
ең маңызды міндеттерінің бірі азаматтардан келіп түскен өтініштерді
уақытылы қарау болып табылады.
Қазақстан
Республикасының
«Жеке жəне заңды тұлғалардың
өтiнiштерiн қарау тəртiбi туралы»
заңына сəйкес, шағымдардың орындалысы бақылауы талданып, шара
өткізеді. Тұрғындар талабы «Сельский труженик» газетінде жарияланып отырылады. 2014 жылы аудан
əкімі аппаратына барлығы 396 өтініш
келіп түсті, оның ішінде жоғары органдар арқылы 19, жазбаша түрде
түскен өтініштер - 64, тұрғын үй
коммуналдық шаруашылығы, сумен
қамтамасыз ету мəселесі бойынша
21, үй беру мəселесі бойынша 39
өтініштер, əлеуметтік қамтамасыз ету
мəселесі бойынша – 18, жұмысқа орналастыру бойынша – 36 жəне басқа
да мəселелермен 132 өтініштер түсті.
Өткен жылғы есептегі ұсыныстар
мен талап-тілектер орындалысы да
бақылауға алынған.
Аудан əкімінің тұрғындармен кездесуіне 3724 адам қатысып, 63 адам
жарыссөзге жазылды, кездесуде берілген 18 тапсырмалдар орынды шешіліп, 24 өтініш иелеріне заңнамаға
сəйкес жауаптар жолданып 22
ұсыныс бақылауға алынды.
Барлық қаралған өтініштер бойынша
15
өтініш
қанағаттандырылып, 7 талап ішкі
бақылауға алынды.
Қарастыру бойынша өтініштер ішінен ауыз сумен қамту, жол жөндеу,
көшені жарықтандыру мəселелері
басымдық танытады. Атқарылатын
жұмыстардың шешімі қаржыға тіреліп, тез орындала қоймайды. Кентішілік жолдарға
инфрақұрылымды
қаржы қажет. Сол сияқты мектеп, медицина
мекеме
ғимараттарын
ұстауға да қыруар қаражат қажет.
Қылмыстық жағдайлар
Осакаров ауданындағы криминогендік
жағдай
2014
жылдың
қортындысы бойынша өткен жылдың
кезеңімен салыстырғанда 23,7%-ға
(602-тен 460 дейін) төмендеді.
Ауыр
жəне
аса
ауыр
қылмыстардың
ашылу деңгейі 20,0% төмендеді, тіркелгені - 5 (2013
ж), қарсы 2 (2014), Қылмыстардың
ашылуы - 60,0 пайызды, қарсы 100
пайызды (2014 ж.) құрады.
Сондай-ақ қасақана жасалаған
қылмыстар бойыншада төмендеулер
бар 5 (2013 ж.) 2 дейін (2014),
қылмыстардың ашылуы 60,0 пайызды – (2013), қарсы (2014 ж.)
Ауыр қылмыстардың ашылуы (22
ден 12 дейін төмендеді), жеке
тұлғаларға қарсы (32 ден 22 дейін),
зорлау (4 тен 3 дейін).
Ұрлық бойынша да қылмыстардың
ашылуы жағынан төмендеулер бар 68,8 пайызға (16 дан 5 дейін), бөтен
біреудің мүлкін ұрлау - 14,2 пайызға
дейін (302 ден 352 дейін), азаматтардан ұрлау -15,4 пайызға дейін (305
ден 258 дейін), мал ұрлау - 38,2
пайызға дейін (55 тен 34 дейін),
алаяқтық саны -55,0 пайызға дейін
(20 дан 9 дейін), автокөліктерді ұрлау
-54,2 пайызға дейін – (24 тен 11
дейін),
қоғамдық
орындарда
жасалған құқықбұзушылықтар -17,9
пайызға дейін – (39 дан 38 дейін),
көшелердегі қылмыстар
- 15,8
пайызға дейін – (19 дан 16 дейін),
қару қолданып жасалған қылмыстар
1 ден 0 дейін, мас болу əсерінен
жасалған қылмыстар -18,2 пайызға
дейін – (44 тен 36 дейін) ұсақ
бұзақылықтар - 30,9 пайызға дейін –
(55 тен 38 дейін) , отбасылықтұрмыстық
қылмыстар
жəне
бопсалаушылық
бойынша
қылмыстар тіркелген жоқ,
Сонымен
қатар
ауыр
дене
жарақаттарын
салу
бойынша
қылмыстар саны артып келеді 166,7
пайыз (3 тен 8 дейін), пəтерлерді
тонау 70,3 пайызға дейін – (37ден 63
дейін ), ұялы телефондарды ұрлау
2,6 пайызға дейн (38 ден 39 дейін).
ІІБ барлық қызметтері бойынша
4367 əкімшілік құқықыбұзушылықтар
анықталды, 2013 жылы 5390 болса
төмендеу 19,0 пайызды құрады.
Олар бойынша 10787150 теңге
айыппұл салу үшін 1607 2013 жылы
2566 шешім қабылданды, төмендеу
37,4 пайыз. Барлық салынған
айыппұл көлемі 14507741 теңге,
Салынған айыппұлдың жиналу пайызы 63,3 былтырғы жылы 81,5
пайыз облыстық (63,1) қайтару пайызымен салыстырғанда +0,2 пайызға
жоғары.
Елбасының
«Ұсақ
құқықбұзушылық» төзімділіктері бойынша берген тапсырмаларының барлығы
қылмыстардың
алдын-алуға,
құқыбұзушылақтарды
анықтауға
бағытталған.
Осылай, ішімдікке қарсы 639
заңбұзушылықтар 2013 жылы 580
заңбұзушылықтар анықталды, +10,2
пайызға өскен.
Шағын жəне орта бизнес өкілдерін
тексеру
барысына
енгізілген
рақымшылыққа
сəйкес
ішімдік
өнімдерін сату бойынша ҚРҚК ƏҚ
163-4
бабында
көрсетілген
көрсеткіштер
72,2
пайызға
төмендеді, (18 ден 5 дейін)
ҚРҚК ƏҚ
336-4 бабында
көрсетілгендей кəмелелеттік жасқа
толмағандар
ата-аналарының
қарауынсыз үйлерінен тыс жерде
жүргендер бойынша 211 ата-ана
жауапқа тартылды 2013 жылы 194
болса, +8,8 пайызға өсу байқалады.
ҚРКК 330 бабына сəйкес ұсақ
құқықбұзушылықтар бойынша 309
құқықбұзушы жауапқа тартылды 2013
жылы 293 (+5,5 пайызға өскен),
олардың ішінде 251 факті қоғамдық
орындарды ластағандары үшін 2013
жылы -236 қылмыс тіркелген.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
органдардың
негізгі
жұмыстарының бірі болып табылады.
Сол негізгі органдардың бірі болып
жергілікті мемлекеттік органдарда саналады.
Аталған бағытта жүйелі жəне кешенді жұмыс істеу үшін аудан əкімдігі
2011 жылдың 10 маусымында «Осакаров ауданы бойынша 2011-2015
жылдарға сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
күрес
Бағдарламаларын
жүзеге асыру жөніндегі іс шаралар
Жоспары» бекітілді.
Аталған жоспар аясында жыл
сайын алдын-алу іс-шаралары –
дəрістік оқулар, дөңгелек үстелдер,
семинарлар, акциялар, сауалнамалар, ашық есік күндері, интернет- конференциялар өткізіледі.
Сыбайлас жемқорлықтың алдыналу мақсатында 2014 жылы аудан
көлеміндегі
мемлекеттік
қызметкерлер арасында Қазақстан
Республикасындағы
нормативтік
құқықтық
актілерге
енгізілген
толықтырулар
мен
өзгерістерді
түсіндіру бойынша
семинарлар,
дөңгелек үстелдер, дəрістер өткізілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
заңнамалардың
орындалуы
жөніндегі сұрақтар тоқсан сайын Сыбайлас
жемқорлықпен
күрес
жөніндегі аудандық комиссия отырыстарында қаралады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес
жұмыстарын
жүргізу
мақсатында аудандық «Нұр Отан»
партиясының Осакаров аудандық
филиалында сыбайлас жемқорлыққа
қарсы
іс
əрекеттер
жөніндегі
қоғамдық кеңес жұмыс істейді, оның
құрамына аудандық мəслихат депутаттары,
ардагерлер
кеңесі,
бұқаралық ақпарат құралдары, жастар ісі жөніндегі орталық, білім беру
органдарының өкілдері енеді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
құрылған қоғамдық кеңес мүшелері
апта сайын бекітілген кестеге сай
қоғамдық қабылдау ұйымдастырады.
Сондай-ақ құқықтық жалпы оқыту
аясында мемлекеттік қызметкерлерге
ар –намыс кодексі жəне сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
күрес
заңнамаларын түсіндіру мақсатында
əр бір мемлекеттік органдарда
«құқықтық білім беру мектебі»
құрылған
жəне
жұмысын
жалғастыруда.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мемлекеттік саясатты жүргізу барысы
бұқаралық
ақпарат
құралдары
арқылы да жүзеге асырылады.
Аудандық «Сельский труженик» газетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы
тақырыптарға арналған арнайы айдарлармен сыбайлас жемқорлықты
ескертуге бағытталған 12 материал
жарық көрді.
Аудан əкімі аппаратының арнайы
сайтында «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы жұмыс» бөлімі жұмыс істейді,
онда аталған бағыт бойынша
атқарылған
істер
жөніндегі
ақпараттар жарияланады.
Жоғарыдағы көрсетілген сайтта 18ші желтоқсанда аудандағы мемлекеттік органдардың қызметтері жөніндегі
интернет –конференция өткізіліп,
онда 3 сұрақ келіп түсті, аталған
мəселелер бойынша сол күні жауаптар берілді.
Сондай-ақ, аудан əкімі аппаратында осы жылы «Сыбайлас
жемқорлық – жоқ!» атты жадынамалар дайындалып, оның ішіне «Сыбайлас жемқорлық деген не?», «Пара
бергені үшін қандай жауапкершілікке
тартылады?», «Егерде Сізден пара
сұрап жатса не істеу керек?» сияқты
бірнеше бөлімдер енгізіліп, олардың
барлығы аудан аумағындағы кент
жəне селолық округ тұрғындарына
таратылып берілді.
Аудан əкімі аппаратында, кент
жəне селолық округі əкімі аппараттарында жəне дербес бөлімдерде
үздіксіз жұмыс істейтін «Сенім телефондары» бар. Сенім телефондары
бойынша
ақпараттар
аудандық
«Сельский труженик» газетінде жəне
аудан əкімі аппаратының сайтында
жарияланады.
Қолданылып жатқан шараларға
қарамастан. 2014 жылы бақылау
жəне қадағалау органдары тарапынан мемлекеттік қызметкерлер санатына теңестірілген үш мемлекеттік
мекеме басшылары, сондай –ақ бір
лауазымды тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
«Сыбайлас
жемқорлықпен
күрес
туралы
Заңының 10 бабының 1 тармағын
бұзғандары анықталды. Барлық 3
мемлекеттік мекеме басшылары
тəртіптік жазаға тартылды, соның
ішінде екі қызметкерге сөгіс жарияланды, бір қызметкер –лауазымынан
босатылды. Сыбайлас жемқорлық
бойынша
құқықбұзушылықтар
Қарағанды облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы жəне
Қазақстан Ренспубликасының мемлекеттік қызмет істер ісі жөніндегі
Агенттігі Департаментінде қаралады.
Белгілі бір бағытта атқарылып
жатқан
жұмыстар
мемлекеттік
органдардың сыбайлас жемқорлықты
жəне соған қатысты құқыбұзушылақтарды болдырмаудың жүйелі
жəне кешенді іс –əрекеттерді саралауды, мемлекеттік қызметкерлердің
тəртібін нығайтауды, тұрғындармен,
кəсіпкерлік құрылымдарымен қарым
қатынасты
күшейтуді
дамытуға
бағытталған.
Осымен
қатар,
сыбайлас
жемқорлықпен күрестің алдын алудың
жемісі
деп
сыбайлас
жемқорлықты болдырмау мақсатында мемлекеттік қызметкерлер мен
қоса азаматтар тарапынан нақты
құқықтық төтеп берушілік болу керек
деп санаймын.
(Соңы 4-бетте).
4 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
Аудан əкімі Сержан Жаңабекұлы Аймақовтың тұрғындар алдындағы
Е С Е Б І
(Соңы, басы 1-бетте).
Мүлікті заңдастыру
Заңдастыру
үшін
мүлікті
(қаражаттан басқа) көрсетуге құжат
тапсыру мерзімі 2014 жылдың 1
қыркүйегінен басталды.
Қазіргі уақытта осы бағыт бойынша
келіп түскен 9 өтініштің 2-уі мүлікті
заңдастыру шешіміне ие болды.
Жалпы құны 21 млн. теңгені құрайды.
«Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020»
2014 жылы жұмысқа орналасу
мəселесі бойынша 1532 адамның,
соның ішінде 599 жұмыссыз жастар,
1363 жұмысқа орналастырылды,
жалпы 88,9 пайызын құрады, соның
ішінде жастар 469 ( 83,3 пайыз), 563
жұмыссыз
азаматтар
қоғамдық
жұмысқа қатысты, соның ішінде жастар – 194 адам. Қоғамдық жұмыс бойынша сома 16314,1 мың теңгені
құрады.
"Ауылшаруашылық
өндірісінде
Тракторист - машинист" мамандығы
бойынша 18 жұмыссыз оқып шықты,
оның ішінен жұмыссыз жастар ішінен
7 адам. Кəсіби оқыту сомасы 400,9
мың теңгені құрады.
Жұмыссыздар үшін мақсатты топ
ішінен 3 əлеуметтік жұмыс орындары
құрылып
мақсатты топтың 4
жұмыссызы бағытталған, 14 – 29
жасқа дейінгі жастар. Əлеуметтік
жұмыс орны бойынша сомасы 360,0
мың теңге.
«Жастар тəжірибесі» бағдарламасы бойынша 29 жасқа дейінгі 3 жас
маман жіберілді. Сомасы – 291,7
мың теңге.
Жыл басынан бері жұмысқа орналастыру мəселесі бойынша 55
мүгедектің 45-і жұмысқа орналастырылды, квота бойынша – 38 (2014
жылы
квотаға
–
35
адам).
Жұмыссыздық деңгейі: есеп бойынша – 2,9 пайыз, тіркелгені –
0,1пайыз.
Ауданымызда 01.01.2015 жылы
жағдайы
бойынша
мемлекеттік
атаулы
əлеуметтік
көмек
42
отбасының
186
азаматына
тағайындалды. Сомаса 845,9 мың
теңгені құрады, 3584,0 мың теңге сомасына 186 отбасының 186 азаматына төленді. Мемлекеттік балалар
жəрдемақысы 11304,6 мың теңге 309
отбасының
850
баласына
тағайындалды, 11506,8 мың теңге сомасына 519 отбасының 1384 баласына
мемлекеттік
балалар
жəрдемақысы төленді.
Тұрғын үй жəрдемақысы 10953,72
мың теңге сомасында 370 отбасыға,
оның
ішінде
633
адамға
тағайындалған, 9919,0 мың теңге сомасында 373 отбасыға, оның ішінде
645 адамға төленді.
Үйден мүгедек балаларды оқыту
жəне тəрбиелеуге 323,9 мың теңге
сомасында 15 балаға жəрдемақы
тағайындалды жəне төленді. 1 жəне
2 топтағы жалғызбасты мүгедектер
күтіміне 1222,3 мың теңге сомасында
55 адамға жəрдемақы тағайындалды
жəне төленді.
Тұрмысы төмен 44 отбасы есепте
тұр, оның ішінде 179 адам, кедейлік
деңгейі – 0,6 пайызды құрады.
Əлеуметтік
көмек
көрсету
бөлімімен үйден 248 жалғызбасты
жəне қарияларға, 81 мүгедек
балаларға қызмет көрсетіледі. Осакаровка кентінің қарттар үйінде 17
зейнеткер тұрады.
2014 жылы республикалық бюджеттен «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасын жүзеге
асыруға 224 адамды қамтитын 384,3
млн. теңге сомасы бөлінді.
Жыл
басынан
Бағдарламаға
қатысу 62 адам сұрақтарымен 426
өтініш
түсіп,
419–ы
қанағаттандырылды.
Оның ішінде: дербес жұмыспен
қамтылғандар - 55, жұмыссыздар 362, соның ішінде 167 жұмыспен
қамту
бөлімінде
тіркелген
аз
қамтылғандар – 14.
Бағдарламаның І "Тұрғын - үй
коммуналдық шаруашылығын жəне
инфрақұрылымды дамыту арқылы
жұмыспен қамту" бағыты аясында 7
нысанды іске асыру үшін 341 млн. 24
мың теңге жəне 96 жұмыс орнын ашу
қарастырылған, Бағдарламаның 63
қатысушысы
жұмысқа
орналастырылған.
Бағдарламаның ІІ "Тірек ауылдарды кешенді дамыту жəне жеке
кəсіпкерлік ынтаны жетілдіруде
қолдау есебінен ауылда кəсіпкерлікті
дамыту арқылы жұмыс орындарын
ашу"
бағыты
аясында
ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры арқылы 22 қатысушы 44,2 млн.
теңге. Көлемінде шағын несие алды.
Кəсіпкерлік негіздерін үйрену бойынша 5 кəсіпкер оқытылды.
Бағдарламаның екінші бағыты бойынша
шағын
несие
алған
қатысушыларға қосымша 20 жұмыс
орны ашылып, 20 жұмыссыз азамат
жұмыспен қамтылды.
Бағдарламаның ІІІ бағыты "Жұмыс
берушінің қажеттілігі аясында көшіру
жəне оқытуды" жүзеге асыру үшін 2
млн. 146 мың теңге. бөлінді.
Құрылған Əлеуметтік жұмыс орындарына еңбек ақысын ішінара субсидиялаумен
халықтың
мақсатты
топтарынан
Бағдарламаның
3
қатысушысы жіберілді.
Жастар тəжірибесіне орта жəне
жоғарғы оқу орындарының 6 түлегі
орналастырылды.
Тəжірибе
аяқталған соң қатысушылар тұрақты
жұмысқа алынады.
Жұмыс берушілердің өтініші бойынша "Ауылшаруашылық өндірісте
Тракторист - машинист" мамандығы
бойынша 3 айлық қайта даярлаудан
бағдарламаның 7 қатысушысы өтті,
барлығы тұрақты жұмысқа орналастырылды.
Бағдарламаның 17 қатысушысы
"фельдшер
мал
дəрігері"
мамандығы бойынша 2 жыл 10 айлық
кəсіби оқытудан өтіп, көп жылғы кадрлар қажеттілігін жауып, тұрақты
жұмыс орындарына орналастырылды.
Бірінші ретті өтініші бойынша (мемлекеттік қолдау шараларынсыз) бос
жұмыс орындарына 282 адам орналастырылды.
Тұрғын
үй
коммуналдық
шарушылықты жаңғырту
Жыл
бойынша
Осакаров
ауданының тұрғын үй қоры 6574 үйді
құрайды. (727 мың ш.м.), соның
ішінде 161 көп қабатты тұрғын үйлер
(көлемі 165,2 мың ш.м.), оның ішінен
Молодежный кентінде – 131, Осакаровка кентінде – 30.
- 148 үй - қанағаттанарлық
жағдайда – 62 пайыз;
- 1 үй – 60- пəтері, жөндеу-қалпына
келтіру жұмыстары жүргізілген – 0,6
пайыз;
- 12 үй – күрделі жөндеудің жекеше
түрлері бойынша талап етеді - 38
пайыз.
2011-2020 жылдарға тұрғын үй
коммуналдық
шаруашылығын
жаңғырту бағдарламасы бойынша
Молодежный кентінде 2 тұғын үйге
жөндеу
жүргізуге
сметлар
дайындалған.
Бүгінгі күнге дейін Осакаров
ауданының əділет органында 65
объектінің кондоминиумы тіркелген:
Осакаровка кентінде 16, Молодежный кентінде 49, 41 пайызды
құрайды.
Тұрғын
үй
коммуналдық
шаруашылығы
Сумен қамтамасыз ету
Осакаров ауданында 52 ауылдық
елді мекендер пункті, оның ішінде 36
ауылдық елді мекендер пунктінде
орталықтандырылған
сумен
қамтамасыз етіледі, 15 ауылдық елді
мекендер
пункті
сумен
қамсыздандырылған, тасымал су - 1
ауылдық елді мекенде ғана. 2014
жылы аудандық бюджеттен сумен
қамтамасыз
ететін
жүйелердің
қызмет етуіне 32 488 мың теңге
ақшалай қаражат бөлінді (Тельман,
Николаевка, Шұңқыркөл, Қызылтас
ауылдары, Осакаровка кенті, Мирное, Ертіс, Батпақ ауылдық округі,
Сенокосное, Крещеновка, Коллективное ауылдары).
2010-2014 жылдарда «Ақбұлақ»
бағдарламасымен құрылыс-монтаж
жұмыстарына 458105 мың теңге игерілді. Енді сметалық құжатқа Осакаровка кенті, Шоқай стансасы,
Озерное ауылы енгізілді.
Су барлауы Пионер, Есіл ауылына
жүргізіліп, Николаев, Колхозное,
Тельман ауылдарын бастайды.
Геологиялық су-барлау комитеті
арқылы ұңғыма қазуға Садовое, Уызбай, Сенокосное, Шұңқыркөл ауылдарына сметалық құжат əзірленуде.
Жылумен қамтамасыз ету
2014-2015
жылдары
жылыту
маусымының өтуі туралы
2014-2015 жылдары жылыту маусымына дайындық барысында 2,021
км жылыту жүйесі, 183,2 электр беру
желісі жəне 86 аралық станциялар,
8,35 км су құбырлары желісі
жөнделді.
48 білім, 20 денсаулық сақтау нысандары, 106 тұрғын үй дайындалды.
2014 жылы «Жұмыспен қамту жол
картасы 2020» бағыты бойынша Молодежный кентінің жылу жүйелеріне
ағымдағы жөндеу жұмыстарына 31
млн. 963 мың теңге көлемінде
ақшалай қаражат, сонымен қатар
бағдарламаның
1-ші
бағытына
республикалық бюджеттен 28 млн.
767 мың теңге, аудандық бюджеттен
3 млн. 196 мың теңге бөлінді. Жылу
желілерінің 2,164 км көлемде жылу
жүйелеріне жұмыстар жүргізілді.
Абаттандыру
Жергілікті
бюджеттен
абаттандыруға 43 706 мың теңге
бөлінді жəне игерілді. 18 елді мекен
көшесін жарықтандыруға 17 007 мың
теңге, санитарлық тазалауға 1 659
мың
теңге,
абаттандыру
мен
көгалдандыруға 8 878 мың теңге игерілді.
«Аймақтарды
дамыту»
бағдарламасымен 16 162 мың теңге
игерілді. Жарықтандыруға 7 610 мың
теңге, балалар алаңына 3 100 мың
теңге, қоқыс шығаруға 5 452 мың
теңге игерілді.
Ауданның
абаттандыру
жұмыстарына 6000 бірлік
жас
көшеттер отырғызылды.
Жолдар
Көлік - коммуникация кешенінің
маңызды бағыттарының бірі –
автокөлік жолдары. Осакаров ауданы
бойынша автокөлік жолдарының
жалпы ұзындығы 837 км. құрайды,
олар:
- Республикалық маңызы бар
автокөлік жолдары – 61 км;
- Облыстық маңызы бар автокөлік
жолдары – 277 км;
- Аудандық маңызы бар автокөлік
жолдары – 313 км;
- Кент ішіндегі жолдары – 186 км.
Елбасының
«Нұрлы
жолболашаққа бастар жол» Жолдауында
көлік логистика инфрақұрылымын
дамытуға баса көңіл бөлінген.
«Орталық-Шығыс» жол дəлізі
бүгінде халықаралық маңызға ие
болып отыр. Біздің ауданымыздың
аумағы бойынша Анар-Осакаровка
ұзындығы 10 км автокөлік жолдарына
қайта жөндеу, Осакаровка кентіне айналма жол 18 км, Батпақ-Баймырза
34 км айналма жол өтіп жатыр.
Аталған учаскеге қайта өңдеу
жұмыстарын жүргізу аясында жол
қозғалысының қауіпсіздігі артады,
жол жүру уақыты қысқарады, сонымен қатар, біздің ауданымыздың экономикасы үшін көптеген қаражат көзі
болып табылады.
«Жұмыспен қамту жол картасы
2020» бойынша ауылдық елді мекен
пунктерін дамыту аясында аудандық
маңызы бар көлік жолдарына орташа
жөндеу жүргізілді:
«Новокранштадское ауылына кіре
беріс жол» (Ақпан а.) 9 шақырым 61
млн. 229 мың теңге сомасында,
- «Қызылорда-Павлодар-Дальнее»
13-42 км. 155 млн. 652 мың теңге сомасында. Мердігер «Қарағанды жолдары» ЖШС.
Облыстық маңызы бар жолдар бойынша орташа жөндеу жұмыстары
жүргізілді:
- 137 млн. 768 мың теңге сомасында «Осакаровка-Киевка» 63-83
шақырымға;
- 37 млн. 687 мың теңге сомасында
«Осакаровка-Молодежный» 38-43
км. Мердігер «Қарағанды жолдары»
ЖШС.
Аудандық автокөлік жолдары бо-
йынша
2014 жылы ағымдағы жөндеу бойынша:
«Осакаровка - Озерное» 6-13 км.,
«Топан – Николаевка-Роднички» 1520 км., 7832 мың теңге сомасында
«Қарағанды жолдары» ЖШС мердігерімен жұмыстар орындалды.
- «Октябрьское ауылына кіре беріс
жол» 0-2 км., 5600 мың теңге сомасында «Фирма Гукас» мердігерімен
жұмыстар орындалды.
Кент ішіндегі автокөлік жолдары
17 220 мың теңге сомасында Осакаровка кентінің көшелеріне орташа
жөндеу жұмыстары жүргізілді, (сонымен қатар «Өңірлерді дамыту»
бағдарламасы бойынша 7 млн. 220
мың теңге)
- Школьная көшесі – 1,5 км – 10
млн. теңге
- Северная көшесі – 0,6 км– 7 млн.
220 мың теңге.
Молодежный кентіне 14 143 мың
теңге бөлінді, сонымен қатар Мир
көшесі бойынша орташа жөндеуге
ұзындығы 1,280 км.,13 143 мың теңге
жəне жолдарды қысқы тазалауға 1
млн. теңге бөлінді.
«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы
бойынша Родниковский а/о – 820
мың теңге, Озерный а/о – 850 мың
теңге қаржыға елді мекендер
пунктінің авто жолдарына жөндеу
жүргізілді.
Құрылыс
2014 жылы «Қол жетімді баспана
2020»
бағдарламасын
жүзеге
асыруға Осакаровка кентіндегі 24
пəтерлі тұрғын үй құрылысын
жалғастыру
жəне
Молодежный
кентінің 60 пəтерлі тұрғын үйді
қалпына келтіру үшін республикалық
бюджеттен 68 млн. 651 мың теңге
бөлінді.
Тұрғын үй құрлысын дамыту аясында 2014 жылға Осакаров ауданында тұрғын үйлерді қолданысқа
беру жоспары бойынша
- 4200
шаршы метр, жоспарға 6459 шаршы
метр - іс жүзінде қолданысқа берілді,
немесе 154 пайыз, өткен жылдың
деңгейіне – 157 пайыз. Жеке құрылыс
үшін бір шаршы метрдің индексі
433,7 немесе 13,6 млрд. теңге.
Осы уақытта мемлекеттік тұрғын үй
қорынан үй алуға – 1000 азамат тіркелген. Оларды қолжетімді тұрғын
үймен қамтамасыз ету үшін 49,4 мың
шаршы метр үй салу қажет.
Осакаровка кентін дамыту бас
жоспарына сəйкес, сонымен қатар
аудан бойынша жеке тұрғын үй
құрлысына жер учаскелерінің басым
бөлігі берілді.
Жер алуға 140 өтініш түсіп, 131 жер
учаскесі бөлініп, 93,5% сұранымнан
21,4 пайызы игерілді.
Құрметті жерлестер!
2014
жылды
осындай
көрсеткіштермен аяқтай отырып,
алдымызға
бірнеше
міндеттер
қоямыз:
1. Аудан көрсеткіштерін жоғары
деңгейге жеткізе отырып, ауданды
дамыту бағдарламасын орындау.
2. Индустрияландыру картасына
«Сүтті тауар фермасын» «Еңбек 95»
ЖШС базасында құру.
3. «Бизнестің жолкартасы 2020»
бағдарламасына 2 инвестициялық
жоба енгізу.
4. Өндіріс қуаттылығын 101
пайызға жеткізу.
5. Негізгі капиталға инвестиция салуды 100 пайызға жеткізу.
6. Шағын кəсіпкерлік орындарында
150 жаңа жұмыс орындарын ашу.
7. Өндірісті дамыту қосымша шараларымен мал шаруашылығында
мал жəне құс санын ұлғайту.
8. Азық түлік бағасы мониторингін
жүргізе отырып, сауда орындарында
заңсыз баға өсіміне жол бермеу, Осакаровка, Молодежный кенттерінде
ауылшаруашылығы
жəрмеңкесін
жалғастыру.
9. Қылмыстың алдын алуда жол
бермеу шараларын қолдану.
10. Медициналық көмектің сапалы
əрі қолжетімділігін қамтамасыз ету.
11. Жылыту маусымында апатты
болдырмау.
12. Елді мекендерді тұрақты ауыз
сумен қамту.
13. Көлік жолдарына сапалы
жөндеу
жүргізу,
төтенше
жағдайларды болдырмау.
14.
«Аймақтарды
дамыту»
бағдарламасы бойынша 24 елді мекенде 30 млн. 552 мың теңге
көлемінде қаражатты игеру. Көшені
жарықтандыру жəне балалар алаңын
салу, көлік жолдарын жөндеу, елді
мекендерді абаттандыру жоспарларын қамту.
15.
«Жұмыспен қамту 2020»
бойынша 2015 жылы 9 жобаға 120
млн.421 мың теңге республикалық
бюджеттен жəне аудандық бюджеттен
13
млн.380
мың
теңге
қарастырылады. 5 білім ошағына
ағымдағы жөнденуге 66 млн. 500 мың
теңге, Ертіс ауылы кіреберіс жолын
орташа жөндеуге 9 млн.871 мың
теңге жəне электр, ТКШ 57 млн. 430
мың теңге (Осакваровка кенті су тазарту кешенін ағымдағы жөндеуге 11
млн. 111 мың теңге, су желісін
ағымдағы жөндеуге 16 млн. 319 мың
теңге, Молодежный кенті жылыту
жүйесіне ағымдағы жөндеуге 30 млн
теңге- нысандар 2013 жылдан өтпелі)
16.
Осакаровка кентінде 18
пəтерлі 2 үй салуға 151 млн.теңге
(есеппен 84 мың теңге 1 ш.м) жоспарланады.
- Екі кентте екі пəтерлі 2 үй 26 млн
теңге жоспарланады.
18 пəтерлі үй құрылысына ИКҚ 28
млн.теңге
Екі қос пəтерлі үй құрылысына ИКҚ
4 млн.теңге жоспарланады.
17.
Осакаровка кентіндегі ДСО
құрылысын сəуір айына аяқтау.
18.
Осакаровка кенті 5 кезек су
жүйесін қайыра жөндеу 10 млн.
теңгені игеру.
19. Халыққа қызмет көрсету саласында жаңа жұмыс орындарын ашу,
барлық құрылымдарды əлеуметтік
жəне қайырымдылық шараларына
тарту,
-жұмыс орындарында əлеуметтік
жұмыс жəне жастар тəжірибесін
ұйымдастыру,
мүгедектерді
əлеуметтік қамту жүзеге асырылмақ.
Құрметті осакаровтықтар!
Елбасы Н.Ə Назарбаевтың «Нұрлы
жол-болашаққа бастар жол» Жолдауында атап көрсетілгендей, ортақ істұрғындардың тұрмыстық ахуалын
көтеру жолында бірлесе атқарған
жүйелі іс-шаралар арқылы ғана елімізде тұрақтылық орнаған. Республикамыз экономикалық, əлеуметтік,
саяси жағынан үнемі даму үстінде.
Күнделікті шешімін күтіп отырған
өзекті
мəселелерді
реттеу
барлығымыздың бір іске ортақ
жұмылуымыз арқылы жүзеге асырылуда.
Аудан тұрғындарының əлеуметтіктұрмыстық ахуалын бұдан да жақсы
деңгейге жеткізу жолында жалғыз
мен емес, менің əріптестерім, барлық
ұйым
басшылары
өздерінің
ұйымдастырушылық қабілеттерімен
бірге еңбек етуде.
Еліміздегі ең басты байлығымызазаматтар
жəне
олардың
денсаулығы.
Осы
мақсатта
тұрғындардың əлеуметтік жағдайын
жақсартып, тұрмыстық ахуалын
көтеру жолында аянбай еңбек ететін
боламыз. Біз асқан ұйымшылдықпен,
бір мақсатта жұмыла еңбек етудің
нəтижесінде жоғары көрсеткіштерге
ие болдық.
Сіздерге алғыс айта отырып, əлі де
ауданымызды дамыту стратегиялық
жоспарларын
ортақ үйде үлкен
мақсаттармен
жүзеге
асыратынымызға сенімдімін.
Жергілікті қоғамдастық мүшелерінің асқан белсенділігімен тұрғындар
мəселесін шешіп отыру əлі де
жалғаса беретін болады. Біз өзіміздің
білімімізді,
күш
жігерімізді,
ұйымдастырушылық
қабілетімізді
еліміздің гүлденіп, көркеюі жолына,
жастардың жарқын болашағына арнаймыз.
Бір мақсат, бір мүддемен Тəуелсіз
елімізді көркейту жолында аянбай
еңбек етейік.
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
5 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
О Т Ч Е Т
акима района Сержана Жанабековича Аймакова перед населением
Уважаемые осакаровцы!
Ещё один год нашей жизни стал
достоянием истории.
За годы независимости в новой истории Казахстана появилось немало
добрых традиций. И все же самой
главной, самой важной из этих традиций стали ежегодные Послания Президента
страны,
Нурсултана
Абишевича Назарбаева народу Казахстана.
Каждое Послание всегда становится долгожданным событием, его с
нетерпением ждут все казахстанцы,
в том числе, конечно же, и жители нашего района. И это вполне закономерно, потому что Послание Главы
Государства касается каждого и направлено как на дальнейшее социально-экономическое
развитие
страны, так и на повышение благосостояния каждого человека.
Послание Президента страны
«Нұрлы жол – путь в будущее», стало
таким важнейшим политическим документом, который несет в себе
большой интеллектуальный и инновационный потенциал.
Для реализации данного Послания
предусмотрено выделение денежных
средств на развитие транспортной,
энергетической, индустриальной и
социальной инфраструктуры.
«Нұрлы жол – путь в будущее» это своевременная системная программа, которая в условиях глобальных перемен позволит сохранить
социальное благополучие в обществе, обеспечит устойчивость перед
внешними факторами и дальнейшее
развитие национальной экономики.
Перед нами сейчас стоит задача
обеспечить своевременную реализацию данного Послания на районном
уровне.
Проводя ежегодные отчеты акимов
всех уровней перед населением, мы
подводим итоги и ставим задачи на
предстоящий год. Эти ежегодные отчетные встречи являются важным
звеном в процессе дальнейшей демократизации общественно-политической жизни, местом плодотворного
диалога власти с населением, средством повышения ее ответственности
в
решении
насущных
социально-экономических проблем
регионов.
Публикуя данный отчет заблаговременно в печати, я рассчитываю на
ваши предложения, чтоб мы все вместе смогли найти пути эффективного
решения существующих проблем.
Решение всех проблем в основном
зависит от бюджета района и его исполнения.
В структуре поступлений доходов
наиболее высокий удельный вес составили: индивидуальный подоходный налог, облагаемых у источника
выплаты –116,6 млн. тенге, социальный налог – 139,6 млн. тенге и налог
на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
256,1 млн.тенге.
По итогам 2014 года поступления
бюджета района выполнены на
102,5% к плану (3,6 млрд. тенге).
Исполнение собственных доходов
составило 103,3 % к плану (709,9
млн. тенге) или 733,4 млн. тенге, а к
аналогичному периоду, к периоду
прошлого года, на 113,8 % (644,3
млн. тенге).
Бюджет района по расходам исполнен на 99,6%.
Расходы на социальную сферу
района в 2014 году составили 2 млрд.
419 млн. тенге или 69,9 %.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 462 млн.
тенге, в том числе на развитие системы водоснабжения и водоотведения 783 тыс. тенге, на строительство
жилья коммунального жилищного
фонда 74 млн. тенге, на функционирование систем водоснабжения и водоотведения 32,5 млн. тенге, на
обеспечение санитарии населенных
пунктов 1,7 млн. тенге, на благоустройство и озеленение населенных
пунктов 8,6 млн. тенге, на ремонт автомобильных дорог 43 млн. тенге.
Предоставляются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения,
образования,
социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарным специалистам ветеринарных пунктов, прибывшим для работы и проживания в
сельские населенные пункты.
За 2014 год выплачено подъемного
пособия 35 специалистам на сумму 4
541,0 тыс. тенге, а также бюджетного
кредита для приобретения жилья 21
специалисту на сумму 55 560 тыс.
тенге.
Промышленность
На территории района находятся 2
градообразующих предприятия –
угольный разрез «Молодежный» корпорации «Казахмыс» и «Канал имени
К. Сатпаева».
За 2014 год объем производства
выполнен на 13 млрд. 681 млн. тенге,
индекс физического объема составил 94,1%.
Показатели объемов промышлен-
ного производства по итогам года
сложились выше 100% и в натуральном и в денежном выражении, но
при расчете ИФО услуг был применен областной индекс цен, который
повлиял на выполнение ИФО в
целом по району.
По итогам 2014 года УР «Молодежный» добыча угля составила 6825,5
тонн (2013г-6817,6) или 100,1%.
«КиКС» по подаче воды выполнение составило: в натуральном выражении 519,3 тыс. куб. м ( 2013г.-496,9)
или 104,5%; в денежном выражении
3189,2 млн.тенге (3112,6млн.тенге)
или 102,5%.
Инвестиции
В 2014 году вложено инвестиций в
основной капитал 14 млрд. 615,8
млн.тенге или 287,6% к прошлому
году.
Основная часть инвестиций за
2014 год была вложена Карагандинским областным филиалом АО «Национальная компания «Казавтожол»
на строительство автодороги Екатеринбург-Алматы.
Также предприятиями сельского
хозяйства проводится модернизация
и идет обновление машинного парка,
так в 2014 году ими были приобретены посевные комплексы «Джондир», «Донэйр», «Веста» и прочая
спецтехника на сумму 1,3 млрд.
тенге.
Предпринимательство
В районе динамично развивается
малый и средний бизнес, так на 1 января 2015 года количество зарегистрированных
субъектов
1857
единиц, в которых задействовано
4235 человек, что составляет 21,3%
от экономически активного населения. За счет расширения и открытия
новых производств создано 184
новых рабочих места, количество занятых увеличилось на 102,3%.
За январь-декабрь 2014г. произведено продукции, оказано услуг на
сумму 10758,8 млн. тенге, что на
102,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
объем платежей в бюджет составил
326,4 млн. тенге или 104,1%.
Розничный товарооборот выполнен на 106,5% или 2 млрд. 446 млн.
тенге.
Предприниматели нашего района
активно расширяют свой бизнес, так
в
2014 году открыты магазины
«Пчелка», «Строитель», «Салют»,
торговый дом «Виклик» и расширены
торговые площади 5 объектов:
«Тумар», «Таверна», «Барс», «Мастер», «Уют».
В целях стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса
разработаны государственные программы, одной из которых является
бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности.
В рамках четвертого направления
программы «Дорожная карта бизнеса-2020» «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса» в
АОО «Назарбаев университет» от
района обучился 1 человек.
Также Фондом «Даму» проведено
3 семинара по обучению основам
предпринимательства, где обучением было охвачено 37 человек. Мобильным
центром поддержки
предпринимательства
проведены
консультации по 6 населенным пунктам района (Осакаровка, Тельман,
Трудовой, Есиль, Пионерское, Николаевка). По окончании курсов всем
участникам были выданы сертификаты.
Подобные проекты необходимы
среди сельчан, так как такое обучение повышает уровень грамотности
населения и способствует развитию
бизнеса.
Так в 2014 году в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса –
2020» по первому направлению субсидирование процентной ставки был
включен инвестиционный проект
«Производство полуфабрикатов» ИП
«Федорова», данный проект профинансирован на сумму 2,5 млн. тенге.
На подведение недостающей инфраструктуры планируется включить
материалы 3 проектов ТОО «Каркаралы и К», к/х «Газель», ТОО «Енбек
– 95».
Два предприятия ИП «Зуева» и
ТОО «Актамак» из нашего района
принимали участие в конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа».
В поселке Осакаровка был открыт
Центр поддержки предпринимательства, где консультантами проводится
работа по разъяснению государственных программ, также начала действовать
региональная
Палата
предпринимателей.
Седьмое направление Послания
Президента страны «Нұрлы жол –
путь в будущее» говорит о поддержке
малого и среднего бизнеса и деловой
активности как импульса экономического роста с увеличением его доли
до 50% ВВП к 2050 году.
Сегодня в районе действует полноценная инфраструктура поддержки
предпринима-тельства,
которая
включает в себя финансовые институты, центры поддержки бизнеса, ассоциации предпринимателей.
В значительной степени это результат реализации Государственной
программы форсированного, индустриально-инновационного развития,
которая показала востребованность
среди наших предпринимателей.
В рамках данной программы в
Карту индустриализации области
включены 3 инвестиционных проекта
на сумму 1, 5 млрд. тенге:
1. Инвестиционный проект «Производство круп», заявитель ТОО
«Найдоровское» в с. Акпан, сметная
стоимость 255,0 млн. тенге. Проектная мощность составит 3953
тонны крупы в год. Запуск проекта 2016 год, выход на проектную мощность планируется в 2018 году.
2. Инвестиционный проект «Производство сухого порошка из натурального
кобыльего
молока
сублимационным методом» на базе
ТОО «ЕвразияИнвест ЛТД» в Дальнем сельском округе.
Сметная стоимость проекта 831,1
млн. тенге. Запуск проекта - 2015 год,
выход на проектную мощность - 2016
год.
3. Инвестиционный проект «Создание племенного репродуктора с приобретением 600 голов КРС породы
АНГУС в Каратомарском сельском
округе.
Заказчик проекта ТОО «ТабысАгро Д». Общая стоимость проекта
404,7 млн. тенге. Проектная мощность 400 голов репродуктора, мясо
– 25 тонн в год. Запуск проекта в 2016
году, выход на проектную мощность в
2017 году.
Цель проекта воспроизводство
племенного репродуктора и производство мраморного мяса.
Со стороны государства осуществляется большая поддержка предпринимателей, однако зачастую сегодня
это дорога с «односторонним движением». Предпринимателям надо проявлять большую активность и не
бояться сотрудничать с государством. Кроме того, необходимо осваивать
новые
сферы,
а
не
концентрироваться в «комфортных
условиях» торгово-посреднических
операций. Во всем мире малые и
средние предприятия являются
одним из источников научно-технического прогресса и новых инновационных
разработок,
основным
пользователем и инициатором трансферта новых технологий. И мы
должны к этому стремиться.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство является
одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития
аграрного сектора всегда выступал и
продолжает выступать определяющим фактором экономической и общественно-политической
стабильности казахстанского общества.
Аграрный сектор экономики района представлен 576 сельхозформированиями, за которыми закреплено
754,9 тысячи гектар земли.
Осакаровский район является
самым крупным зерносеющим регионом Карагандинской области.
Площадь посева зерновых и бобовых культур составила 251,0 тысяча
гектар. Это на 108% больше 2013
года, а доля в целом по области составляет 35,7%. Основной зерновой
культурой, по-прежнему, остается
пшеница, которая занимает 85% от
общего объема зерновых и составляет 214,0 тысяч гектар или почти
40%
площадей Карагандинской
области.
Сельхозформированиями района
проводится работа по диверсификации отрасли растениеводства.
За последние годы увеличились
посевы зернофуражных культур (ячменя и овса), зернобобовых (гороха),
масличных (в основном лен). Их посевные площади достигли: ячменя более 32,0 тысяч гектар, овса – около
двух тысяч гектар, масличных – девять тысяч.
Получило дальнейшее развитие
полевое кормопроизводство, основу
которого в нашей степной зоне составляет житняк. Появились посевы
суданской травы, проса кормового,
кукурузы.
За три последних года посев многолетних трав составил более 15-ти
тысяч гектар. Значительно увеличились посевы однолетних трав.
Общая площадь кормовых культур
составляет 61,0 тысяча гектар или
21% от областного уровня. Это
самый высокий процент по области.
Ежегодно заготавливается более
95,0 тысячи тонн кормов всех видов.
С целью резкого снижения засоренности посевов зерновых культур,
борьбы с вредителями и болезнями
сельхозформированиями района за
прошедший 2014 год приобретены
пестициды на общую сумму 328,9
млн. тенге. Это позволило провести
защитные мероприятия против сорняков на площади 128,0 тысяч гектар, против болезней на площади 2,5
тысяч гектар и против опасных и
особо опасных вредителей на площади 23,7 тысяч гектар, 90% протравили
семенной
материал.
Обработаны пары на площади 60
тысяч гектар.
Получило своё дальнейшее развитие орошаемое земледелие на базе
ТОО Енбек 95 и ТОО Евразия LTD.
Реанимировано за собственные
средства 700 гектар орошаемых земель. Используется оросительная система типа WESTЕRN зарубежного
производства, которая производит
полив методом «моросящего дождя».
Уровень и стабильность урожая
зерновых культур определяет в современных условиях применение
элементов влагосберегающей технологии, которая связана с использованием
в
полевых
условиях
современной высокопроизводительной техникой, качественно выполняющая все агротехнологические
приемы. Площадь сева зерновых
культур по этой технологии составила 85%.
Сельхозформирования района за
минувший год приобрели 86 единиц
техники на сумму 1,3 миллиарда
тенге, в том числе в лизинг через АО
«КазАгроФинанс» 75 единиц на
сумму 1,2 миллиарда тенге.
Приобретено 16 тракторов, 18 единиц зерноуборочных комбайнов, 8
посевных комплексов, 33 единицы
другой техники.
Ярким подтверждением обновления машинно-тракторного парка явилось проведение в Осакаровском
районе областного Агросовета в
апреле прошлого года, на котором
сельхозформирования продемонстрировали приобретенную современную технику отечественного и
зарубежного производства.
В крайне жёстких условиях минувшего года пришлось проводить уборочную
кампанию
хлеборобам
района. Длительная ненастная погода: дожди, мокрый снег, морозы –
стали серьёзным экзаменом для
сельхозформирований.
Это была действительно битва за
хлеб, за урожай, в которой проявились такие качества наших людей,
как высокое чувство ответственности, выдержка и мужество, уверенность в себе и в победу над
капризами погоды.
Несмотря на непогоду, труженикам
полей удалось убрать и сохранить
основной объем зерновых культур.
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2014 год составил
14 млрд. 38,5 млн. тенге (на 2 млрд.
625 млн. тенге меньше предыдущего
года), в том числе растениеводство –
8 млрд. 868,4 млн. тенге, животноводство – 5 млрд. 163,4 млн. тенге.
Индекс физического объема составил 87,5%, в том числе в растениеводстве 81,2%, в животноводстве
102,9%.
Достигнутые показатели стали возможны благодаря всесторонней поддержке государства, направленной
на развитие сельского хозяйства посредством субсидирования производства продукции, льготного
кредитования на приобретение сельскохозяйственной техники, племенного скота, выполнения работ по
профилактике болезней растений и
животных.
Финансовое обеспечение программы развития сельского хозяйства района в 2014 году составило
417,7 млн. тенге, из них:
- на удешевление ГСМ – 121,8 млн.
тенге;
- на приобретение семян – 69,1
млн. тенге;
- на орошение поливной воды –
15,6 млн. тенге;
- на приобретение гербицидов –
170,7 млн. тенге;
- на приобретение племенных
быков и телок и проведение селекционно-племянной работы – 40,5
млн. тенге.
В районе уделяется особое внимание семеноводству. В 2014 году сельхозформированиями приобретено
всего 5,3 тысячи тонн семян зерновых культур на сумму 246,7 млн.
тенге, в том числе: элиты - 635 тонн,
первой репродукции – 4,7 тысячи
тонн. Весь этот объем семян использовался для сортообновления и сортосмены.
Как бы ни было тяжело с уборкой в
прошлом году, семена зерновых
культур под урожай 2015 года засыпаны в полном объеме – 23,2 тысячи
тонн, которые прошли предварительный анализ.
Сельчанами района произведено
мяса - 6,1 тыс. тонн, молока – 37,9
тыс.тонн, куриных яиц – 8,9 млн. шт.
В сельхозформированиях и на личных подворьях населения содержится скот в количестве: КРС - 30,3
тыс. голов, из них 13,2 тысячи голов
коров, овцы и козы -36,0 тыс. голов,
лошади – 8,3 тыс. голов, свиньи –
11,3 тыс. голов, птица – 68,2 тыс.
голов.
Денежные средства, выделенные в
количестве 42 млн. 527 тыс. тенге, на
проведение ветеринарно-профилактических мероприятий, освоены полностью.
Вакцинация
против
сибирской язвы КРС - 38 тыс. голов,
МРС - 38тыс. голов, лошади – 6 тыс.
голов, свиньи - 8 тыс. голов.
По программе «Сыбага» всего за
период 2011-2014 гг. освоено финансовых средств на сумму 68,0 млн.
тенге и закуплено – 950 голов КРС.
Продолжена работа с недобросовестными землепользователями района,
через
судебные
органы
возвращено государству 2754 га земель сельскохозяйственного назначения,
длительное
время
неиспользуемых по назначению.
Согласно плана мероприятий по
вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий в 2014 году, на территории района планировалось
ввести в оборот 46 тыс. га.
Фактическое выполнение составило 64,3 тыс. га или 139% к плану, в
том числе было предоставлено 29,7
тыс. га по результатам проведённого
конкурса и 34,6 тыс. га для реализации инвестиционных проектов.
Разъяснительная работа позволила, без применения судебных процедур, путём добровольного отказа
вернуть государству 10 тыс. 432 га.
Район входит в продовольственный пояс г. Астаны, в 2014 году поставлено на рынки города мясо – 28
тонн, муки – 45 тонн, молочной продукции – 18 тонн, картофеля – 45
тонн. Всего в рамках данной программы реализовано сельхозпродукции на сумму 42 млн. тенге.
Стало хорошей традицией проводить каждую пятницу в районном
центре ярмарки, на которых реализуется сельхозпродукция по сниженным ценам.
За 2014 год только в поселке Осакаровка проведено 46 ярмарок. Мы
принимали участие в ярмарках городов Астана, Караганда, Темиртау.
Всего проведено 55 ярмарок, на которых реализовано продукции на
сумму 75,5 миллионов тенге.
Образование
Послание Президента Республики
Казахстан «Стратегия «Казахстан –
2050» ставит главной задачей системы образования на современном
этапе - достижение высокого качества образования, его соответствие
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
В районе имеются все предпосылки для оказания качественных
образовательных услуг и обеспечения их доступности. В районе имеющаяся
сеть
организаций
образования позволяет получать
среднее образование.
Общий объем финансирования
сферы образования в 2014 году составил 2 млрд. 130 млн. 340 тыс.
тенге.
Охват дошкольным образованием
составляет 100%. Для этих целей,
кроме 5 дошкольных организаций, с
общей численностью 860 человек,
при общеобразовательных школах
организована работа 33 мини-центров с охватом 1011 детей дошкольного возраста. Всего в дошкольных
организациях воспитываются и обучаются 1871 ребенок.
Введены в эксплуатацию здания
средней школы п. Осакаровка на 600
ученических мест, детского сада
«Нурай» на 320 мест п. Осакаровка.
Проведена значительная работа
по организации бесплатного питания
учащихся, среди которых значительный удельный вес составляют дети
из малообеспеченных и многодетных
семей. Всего бесплатным питанием
охвачены 1258 учащихся. На эти
средства выделено 23 млн. 550 тыс.
тенге. Для детей из малообеспеченных семей из фонда всеобуча выделено
760
тысяч
тенге
на
приобретение путевок в лагеря отдыха «Шапагат».
Пополняющийся компьютерный
парк позволил в 2014 году сократить
количество учащихся на 1 компьютер
до 4,7 человек. 39 школ имеют возможность широкополосного доступа
к INTERNET, увеличиваются ассигнования для работы в системе INTERNET.
По поручению Главы государства
в организациях образования района
проведена работа по реализации
Дорожной карты занятости 2020.
Для ремонта 6 объектов образования
использовано 20 млн. тенге. Во всех
объектах образования проведены
плановые работы по их подготовке к
нормальному функционированию в
новом учебном году и их работе в
зимний период.
(Продолжение на 6-й стр.).
6 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
О Т Ч Е Т
акима района Сержана Жанабековича Аймакова перед населением
(Продолжение. Нач. на 5-й стр.).
В 2014 году дополнительно приобретены 4 кабинета химии. Таким
образом, идет регулярное укрепление материально-технической базы
организаций образования.
Уделяется большое внимание обновлению содержания образования,
что позволило добиться некоторых
результатов. Об этом свидетельствуют, прежде всего, итоги внешней,
независимой
оценки
результатов деятельности организаций образования в форме единого
национального тестирования. Из 342
выпускников 11-х классов в ЕНТ в
2014 году приняли участие 193 человека, 56%.
Средний балл по итогам ЕНТ в
районе составил 74,1 балла. По результатам ЕНТ среди сельских районов области район занял третье
место.
В ходе работы по обеспечению
единства образовательного и воспитательного процессов педагоги школ
добились неплохих результатов, в
течение ряда лет учащиеся района
являются постоянными призерами не
только интеллектуальных проектов,
но и спортивных соревнований, проводимых в области. По итогам истекшего учебного года команда
района в 10 видах областных спортивных состязаний заняла 6 призовых мест и вошла в тройку
сильнейших.
Для занятия физической культурой
и спортом в районе имеется 136
спортивных сооружений – 1 спортивный комплекс, 2 стадиона, 7 лыжных баз, 12 стрелковых тиров, 72
спортивных площадки, 39 спортивных залов, 2 многофункциональных
хоккейных корта, 1 теннисный корт.
В 2014 году за счет увеличения
секций по видам спорта при общеобразовательных школах в вечернее
время для работающей молодежи количество систематически занимающих физической культурой и спортом
достигло 9402 человек 28.4%, (в 2013
году 27,9% - 9 238 чел.).
Для развития физической культуры и спорта в районе из местного
бюджета выделено 2 млн. 500 тыс.
тенге: 1млн. 800 тыс. тенге на участие в областных спортивных мероприятиях, 700 тыс. на проведение
соревнований на районном уровне.
В районе работают две ДЮСШ
областного управления физической
культуры и спорта, количество занимающихся в них 716 человек.
При средних школах № 12 п. Осакаровка и № 3 с. Пионерского открыты детские юношеские клубы. На
базе Центра дополнительного образования школьников п. Осакаровка
создан дворовый клуб «Атлет».
Введены инструкторы по физической культуре и спорту при школах №
23, № 26 поселка Молодежный , № 2
села Есиль, № 3 села Пионерского в
2014 году СШ № 1 п. Осакаровка.
В течение 2014 года проведено 27
спортивно - массовых соревнований
с общим охватом 10289 человек.
Культура
Культурная инфраструктура составляет 62 объекта: 12 Домов культуры и 15 сельских клубов, 2
передвижных культурно-досуговых
комплекса «Зерде», парк культуры и
отдыха пос. Осакаровка, историкокраеведческий музей района, 31 библиотека.
Функционирует 141 клубное формирование с охватом более 2500 человек.
Стержнем культурных традиций
народов, проживающих на территории района, являются 6 этнокультурных объединений - центр по
возрождению казахской национальной культуры «Ақ жол», русско –
украинский центр «Рябина», греческий центр «Эльпида» в пос. Осакаровка, украинский центр «Верба» в
с.Батпак, объединение «Славяне» в
с.Карагайлы, славянский центр «Калина красная» в с.Озерное.
С начала 2014 года в Осакаровском районе было проведено 519
культурно-массовых и зрелищных
мероприятий, на которых присутствовало 72362 зрителя.
Все проводимые культурно-массовые мероприятия и тематические
книжные выставки, организованные
библиотеками района, направлены
на укрепление народного единства и
межнационального согласия.
Из 31 библиотеки – 7 модельные.
Книжный фонд библиотек составляет
более 400 тыс. экземпляров книг, из
них 65651 экземпляр на государственном языке. В библиотеках района
16,6 тыс. читателей, из них – около 6
тыс. детей. Все библиотеки района
телефонизированы и компьютеризированы.
Ежегодно каждой библиотекой в
среднем выдается более 12 тыс. экз.
книг. За последние 2 года поступления в библиотечный фонд составили
11402 экземпляра книг на сумму 6,9
млн. тенге.
Обеспеченность населения библиотечными учреждениями составляет
490
жителей
на
одну
библиотеку.
Важнейшим инструментом в оперативном поиске информации является созданный электронный
каталог библиотеки, который имеет
более 20 тыс. записей.
Работа по реализации Государственной программы функционирования и развития языков на 2011–2020
годы ведется по основным направлениям.
В целях пропаганды государственного языка и языков народов, которые проживают на территории
района за последние 3 года проведено 15 районных конкурсов.
В рамках программы «Дорожная
карта занятости 2020» проведён текущий ремонт СДК с. Николаевка на
сумму 14120 тыс. тенге.
Здравоохранение
Важным направлением повышения уровня человеческого потенциала
являются
повышение
доступности и качества оказания медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни.
Президентом страны определены
главные принципы системы медицинского обслуживания – это развитие
первичной медико-санитарной помощи, введение обязательного медицинского страхования, солидарная
ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье.
Финансирование здравоохранения за 2014 год составило 689 344
184 тенге, согласно плану по бесплатному фонду освоено лекарственных средств на сумму 36 285 300
тенге.
Качественно развивается система
здравоохранения, достигнута хорошая динамика показателей здоровья
народа и основные индикаторы Государственной программы «Саламаты
Казахстан на 2011-2015 годы». В текущем году нет материнской смертности,
снижен
показатель
младенческой смертности, общей
смертности, смертности от болезней
системы кровообращения, увеличилась продолжительность жизни до 68
лет.
Показатель рождаемости на 1000
населения в районе за 2014 год составил 14,3- родилось 484 детей.
Показатель общей смертности на
1000 населения за 2014 год составил 10,6, умерло 357 человек, против
12,2 в 2013 году умерло 407 человек.
Показатель младенческой смертности: за 2014 год составляет 6,2
(умерло 3 детей) против 9,1 (умерло
5 детей) в 2013 году. Нет смертности
среди детей от управляемых причин.
В КГП ЦРБ Осакаровского района
работает 61 врач и 220 средних медицинских работников отсутствует
дефицит в медицинских работниках.
На сегодняшний день привлечено 8
молодых специалистов.
Скрининговыми
профилактическими осмотрами охвачено 100 %
лиц подлежащих на раннее выявление заболеваний БСК, сахарного
диабета, онкологических заболеваний, глаукомы, гепатит В и С. В результате проведения скрининговых
осмотров за 2014 год выявлено на
ранних стадиях 5 случаев рака молочной железы, 2 случая рака шейки
матки, 1 случай рака желудка, 1 случай рака прямой кишки.
Снизилась заболеваемость от туберкулеза
с 71,8 (выявлено 24
больных в 2013 году) до 59,3 (выявлено 20 больных в 2014 году). Нет
смертности и запущенных случаев от
туберкулеза.
Увеличилась выявляемость онкологических заболеваний на ранних
стадиях за 2014 год и составляет
78,1% . Удельный вес онкологических
больных живущих 5 и более лет составляет 51,6.
Эпидемиологическая ситуация по
ВИЧ/СПИДу в районе продолжает
оставаться напряженной. Зарегистрировано 10 новых случаев ВИЧ
инфекции, распространенность ВИЧ
среди населения 15-49 лет составляет 0,040.
В ЦРБ п. Осакаровка функционирует центр семейного здоровья с кабинетами консультирования в сфере
семьи и брака, открыты школы по
профилактике ишемической болезни
сердца и артериальной гипертензии,
школа сахарного диабета, школа
бронхиальной астмы, школа поведенческих факторов риска, молодежный центр «Арман».
В течение года в районе работали
специалисты из ОДКБ (аллерголог,
невролог, хирург, кардиоревматолог,
нефролог, врач функциональной диагностики), были оказаны консультативно-диагностические услуги детям
Осакаровского района. Осмотрено
3727 детей на сумму 2 млн. 632 тыс.
243 тенге.
С 18 июля по 20 августа в Осакаровском районе консультативно - диагностическую помощь оказывала
бригада областных специалистов из
КГМУ (ПМК) в 26 населенных пунктах. Осмотрено 5826 человек.
13 сентября в ЦРБ п. Осакаровка
работала бригада врачей с АО Республиканского
Диагностического
Центра г. Астаны, выдано 128 квот.
В 2014 году из областного бюджета
приобретено - 3 единицы санитарного автотранспорта (на сумму 7,5
млн. тенге ) 2 ед. для п. Молодежный
и 1 ед. п.Осакаровка.
Приобретено медицинское оборудование на сумму 8,9 млн. тенге (дефибриллятор,
10
электрокардиографов, коагулометр,
прикроватный монитор).
В 2015 году запланировано приобретение за счет средств республиканского бюджета автомобиля скорой
помощи (18,4 млн. тенге).
Безусловно, в основе успешной
реализации всех профилактических
мероприятий лежит формирование
и ведение здорового образа жизни.
Каждый должен осознанно заботиться о своем здоровье. Это дело не
только работников здравоохранения,
но и всех государственных органов,
работодателей, средств массовой информации, которые должны вести
ежедневную информационно-разъяснительную работу.
Внутренняя политика
В районе действует филиал 1 политической партии «Нұр Отан», 14
религиозных объединений, 2 НПО, 3
средства массовой информации.
В районе в течение 2014 года проводились работы по организации
празднования государственных и
профессиональных праздников.
Прошли встречи с населением
района по разъяснению основных положений Послания Главы Государства с членами республиканских,
областных и районных групп.
Для повышения религиоведческой
и религиозной грамотности населения встречи с населением нашего
района, в том числе с молодежью,
провели имамы городов и районов
нашей области.
Согласно мониторинга общественно-политической ситуации по
выявлению и предупреждению очагов социальной напряженности, а
также по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма в
2014 году была стабильной.
В целом общественно – политическая обстановка стабильна.
2015 год объявлен Годом Ассамблеи народа Казахстана.
В этом году мы отметим много знаменательных юбилейных дат:
- 20-летие Конституции Республики
Казахстан;
- 550-летие казахского ханства;
- 75-летие со дня образования
Осакаровского района;
- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.
На сегодняшний день в районе
проживает 13 участников и инвалидов войны. В этом году ни один ветеран не должен остаться без
внимания, необходимо приложить
все усилия, чтоб провести их на высоком идеологическом уровне.
Молодежная политика.
Количество молодежи составляет
8131 человек, это 23,2% от всего населения района. Из них учащихся
средних общеобразовательных школ
– 2357 человек, учащихся средних
специальных и высших учебных заведений – 1554 человека, работающей молодежи – 2821 человек,
самозанятой молодежи – 869 человек, по уходу за детьми – 338, молодых военнослужащих – 43 человека,
других – 149.
На реализацию государственной
молодежной политики в 2014 году из
местного бюджета выделено 5855,0
тыс. тенге, из них на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики выделено 2337,0 тыс.тенге.
В число имиджевых мероприятий
входят игры КВН, форум молодежи
Осакаровского района, интелектуально-развлекательная игра «Квест»,
молодежная премия акима района
«Жастар-2014» по 10 номинациям,
грант акима района на развитие и
поддержку молодежного предпринимательства на селе. В текущем году
грант акима района получили 2 предпринимателя (на развитие шиномантажного пункта в пос.Осакаровка в
сумме 200 тыс. тг. и на развитие
предприятия по разведению кроликов на убой в селе Трудовое в сумме
300 тыс. тг.), а также грант акима
области получили 2 предпринимателя (на развитие «Тойханы» в с. Сарыозек в сумме 300 тыс. тг. и на
развитие пекарни в с. Шункырколь в
сумме 300 тыс. тг.).
В рамках программы «Жасыл ел»
в районе трудоустроено 24 человека
в течение 3 месяцев.
Оказание
государственных
услуг
Оказание услуг осуществляется на
уровнях районных отделов, аппаратов акимов поселков и сельских округов.
Местные
исполнительные
органы оказывают 62 государственные услуги.
За 2014 год по 62 видам государственных услуг оказано 26682 услуги,
из них через ЦОН оказано 2932 государственные услуги, Портал электронного правительства – 27,
автоматизированное рабочее место 13.
На территории Осакаровского района функционируют 2 отдела ЦОН.
Организована 1 мобильная группа,
которая обслуживает 8 сельских
округов.
В ушедшем году жалоб по результатам рассмотрения государственных услуг не поступало.
Одним из направлений работы
местных исполнительных органов является своевременное рассмотрение
обращений граждан. Во исполнение
Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
ведется работа по учету и контролю
над рассмотрением жалоб и предложений, систематически проводится
анализ причин, порождающих жалобы граждан, принимаются меры по
их устранению. В районной газете
«Сельский труженик» постоянно публикуются материалы по интересующим население вопросам.
За 2014 год в аппарат акима района поступило 396 обращений граждан, из них через вышестоящие
органы 19 обращений, из поступивших письменных обращений 64 – по
вопросам жилищно -коммунального
хозяйства, по вопросам водоснабжения - 21, по вопросам выделения
жилья - 39, социального обеспечения – 18, по вопросам трудоустройства - 36, по разным вопросам - 132.
Также считаю необходимым проанализировать выполнение замечаний и предложений, высказанных на
отчетных встречах в прошлом году.
На отчетных встречах акима района с населением по итогам 2014
года во всех населенных пунктах района приняли участие 3724 жителя,
выступили - 63. Из них 18 вопросов
были решены на месте, по 24 даны
разъяснения, 22 предложения взяты
на контроль, по которым был разработан конкретный план мероприятий
по реализации данных предложений.
15 поручений сняты с контроля, 7 поручений переведены на внутренний
контроль до окончательного их решения. В число основных предложений,
как наиболее актуальные, были вопросы обеспечения питьевой водой,
ремонт дорог и установка уличного
освещения.
Ни для кого не секрет, что из-за отсутствия средств многие вопросы социально-экономического развития
сел не всегда решаются сразу, требуются не малые средства для восстановления
и
содержания
внутрипоселковых дорог, необходимы значительные вложения денежных средств в инфраструктуру,
содержание школ и медицинских учреждений.
Правоохранительная деятельность
Состояние криминогенной обстановки на территории Осакаровского
района, сложившееся по итогам 2014
года, в сравнении с прошлым
годом характеризуется снижением
регистрации общеуголовных преступлений на -23,7% (с 603 до 460).
Также, отмечается снижение преступлений по линии УР на -23,6% %
(с 602 до 460).
Отмечено снижение преступлений
по особо тяжким преступлениям, на
- 20,0%, зарегистрировано 4 (2014г.).
Раскрываемость составила 100%(2014 г.)
Имеем снижение регистрации по
умышленным убийствам с покушениями с 5 (2013 г.) до 2 (2014 г.). Раскрываемость составила 60,0% (2013г.), против 100% - (2014 г.)
Отмечено снижение регистрации
преступлений: тяжких (22 до 12),
против личности (с 32 до 22), изнасилований (с 4 до 3).
Также на 68,8% (с 16 до 5) уменьшилось число грабежей, краж чужого имущества на -14,2% (с 302 до
352); краж у граждан на -15,4 % (305
до 258); краж скота на -38,2% (с 55
до 34); количество мошенничеств на
-55,0% (с 20 до 9); снижено число
угонов АМТ -54,2% (с 24 до 11), преступлений совершённых в общественных местах на -17,9% (с 39 до
38); на улицах на -15,8 % (с 19 до
16); с применением оружия с 1 до
0; в состоянии алкогольного опьянения на- 18,2% (с 44 до 36); на -30,9%
снижено число хулиганств (с 55 до
38); не допущено преступлений в
сфере семейно-бытовых отношений,
разбоев и вымогательств.
Вместе с тем отмечается рост на
166,7% тяжких телесных повреждений (с 3 до 8), квартирных краж на
70,3 % (с 37 до 63); краж сотовых телефонов на 2,6% (с 38 до 39).
Всеми службами ОВД было выявлено 4367 административных правонарушений, против 5390 (2013
года), снижение -19,0%. По ним принято решений о наложении штрафов
1607 против 2566 (2013 года), снижение на -37,4%. Наложено штрафов
на сумму 10.787.150 тенге против
14.507.741 тенге. Процент взыскаемости штрафов составляет 63,3%
против 81,5%, что на +0,2% выше
областного процента взыскаемости
(63,1).
Во исполнение требований Главы
государства к нетерпимости к «мелким правонарушениям» основное направление деятельности направлено
на выявление правонарушений
имеющих профилактическое значение.
Так, за нарушение антиалкогольного законодательства выявлено 639
правонарушений против 580 – 2013
года, рост на +10,2%.
Из-за введенного моратория на
проверку малого и среднего бизнеса
снижены результаты по ст. 163-4
КРКобАП, за нарушение правил реализации алкогольной продукции на –
72,2%, (с 18 до 5 в т.г.).
По ст. 336-4 КРКобАП, за появление несовершеннолетних в ночное
время без сопровождения взрослых
вне жилища привлечено 211 родителей против 194 -2013 года, рост на
+8,8%.
По ст. 330 КРКобАП, за мелкое хулиганство привлечено 309 правонарушителей против 293 -2013 года
(рост на +5,5%), из которых 251 факт
за загрязнение мест общего пользования против 236 – 2013 года.
Борьба с коррупцией
Борьба с коррупцией является
одной из приоритетных задач в работе государственных органов Республики Казахстан. Одними из них
являются местные исполнительные
органы.
Для проведения системной и комплексной работы в данном направлении постановлением акимата 10
июня 2011 года №14/06 утвержден
План мероприятий по реализации
Программы по противодействию коррупции в Осакаровском районе на
2011-2015 годы.
В целях профилактики коррупционных проявлений среди государственных служащих района в течение 2014
года организованы и проведены семинары, круглые столы, лекции с
рассмотрением наиболее актуальных нормативных правовых актов
Республики Казахстан, изменений и
дополнений в них.
В целях противодействия коррупции при Осакаровском филиале партии
«Нұр
Отан»
действует
общественный совет по противодействию коррупции.
В общественной приемной членами общественного совета по противодействию
коррупции
организован прием граждан еженедельно, согласно утвержденному графику.
Разъяснение государственной политики по борьбе с коррупцией осуществляется также через СМИ:
в районной газете "Сельский труженик" созданы специальные рубрики
на
антикоррупционную
тематику. В прошлом году размещено
12 материалов, направленных на
предупреждение коррупционных проявлений.
(Продолжение на 7-й стр.).
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
7 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
О Т Ч Е Т
акима района Сержана Жанабековича Аймакова перед населением
(Продолжение. Нач. на 5-й стр.).
На официальном сайте аппарата
акима функционирует раздел "Работа по противодействию коррупции", в котором размещается
информация, проводимая в районе в
данном направлении.
18 декабря на вышеуказанном
сайте проведена интернет-конференция по вопросам деятельности государственных
органов
района.
Поступило 3 вопроса, на которые в
тот же день предоставлены ответы и
разъяснения.
Также, аппаратом акима района в
текущем году была разработана памятка «Скажем коррупции – нет!»,
предусматривающая разделы: «Что
такое коррупция?», «Какая ответственность предусмотрена за дачу
взятки?», «Что же делать, если у Вас
вымогают взятку?», которая распространена среди населения района
акимами поселков и сельских округов.
В аппарате акима района, аппаратах акимов поселков и сельских округов и самостоятельных отделах
обеспечена бесперебойная работа
«телефонов доверия». Информация
о работе телефонов доверия публикуется в районной газете «Сельский
труженик», а также размещена на
сайте аппарата акима района.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, все еще имеют место
нарушения действующего законодательства, в том числе антикоррупционного.
Так, в 2014 году контрольными и
надзорными органами выявлено нарушение пункта 1 статьи 10 Закона
Республики Казахстан «О борьбе с
коррупцией» среди трех руководителей государственных организаций,
являющихся приравненными к государственным служащим, а также
одно коррупционное правонарушение, совершенное должностным
лицом. Все трое руководителей государственных
организаций
привлечены
к
дисциплинарной
ответственности, двое из них в виде
выговора, один – освобожден от занимаемой должности. Дело по коррупционному
правонарушению
рассматривалось Департаментом
Агентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и
противодействию коррупции по Карагандинской области.
Проводимые меры в определенной
степени способствуют улучшению
работы государственных органов,
более системному и комплексному
предотвращению
коррупционных
правонарушений и предпосылок к
ним, укреплению дисциплины государственных служащих, улучшению
взаимодействия с
населением,
предпринимательскими структурами.
Вместе с тем следует отметить,
что для успешной борьбы с коррупцией одним из важнейших принципов
является четкое правовое осознание
нетерпимости к коррупционным проявлениям, как со стороны государственных служащих, так и со стороны
граждан.
Легализация
Главой Государства подписан
Закон РК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц,
имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества». С 1
сентября 2014 года официально
начат приём заявлений граждан.
На сегодняшний день по району
поступило 9 заявлений, из них по 2
заявлениям принято решение о легализации имущества на общую стоимость 21 млн. тенге.
Программа занятости 2020
В 2014 году по вопросу трудоустройства обратилось 1532 человека, в том числе молодежь - 599
безработных, трудоустроено 1363,
что составило 88,9 % от обратившихся, в том числе молодежь 469
человек (83,3% от обратившейся молодежи), приняли участие в общественных работах- 563 безработных
граждан, в том числе молодежь – 194
человека. Сумма на общественные
работы составила 16314,1 тыс. тенге.
18 безработных прошли обучение
по специальности « Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», из них 7 человек из
безработной молодежи. Сумма на
профобучение составила – 400,9
тыс. тенге.
Для безработных из целевых групп
были созданы 3 социальных рабочих
места, на которые направлены 4 безработных из целевых групп, 4- молодежь до 29 лет. Сумма по СРМ - 360,0
тыс. тенге.
Направлены по программе «Молодежная практика» 3 молодых специалиста в возрасте до 29 лет. Сумма 291,7 тыс. тенге.
По вопросу трудоустройства с начала года обратилось 55 инвалидов,
трудоустроено 45, по квоте - 38 (
квота на 2014 год -35 чел.).
Уровень безработицы: расчетный –
2,9%; фиксированный – 0,1 %.
В ушедшем году 186 гражданам из
42 семей назначена государственная
адресная социальная помощь, сумма
составила -3845,9 тыс.тенге, выплачено 186 гражданам из 186 семей
на сумму 3584,0 тыс.тенге. Назначено государственных детских пособий 309 семьям на 850 детей на
сумму 11304,6 тыс.тенге, выплачено
государственных детских пособий
519 семьям на 1384 детей на сумму
11506,8 тыс.тенге.
Жилищное пособие назначено 370
семьям, в них 633 человека, на
сумму -10953,72 тыс.тенге, выплачено 373 семьям, в них 645 человек, на сумму 9919,0 тысяч тенге.
Пособие на воспитание и обучение
детей - инвалидов на дому назначено
и выплачено 15 детям на сумму 323,9
тысяч тенге. Пособие по уходу за
одинокопроживающими инвалидами
1 и 2 групп назначено и выплачено 55
чел. на сумму 1222,3 тысяч тенге.
В базе малообеспеченных состоят
на учете 44 семьи, в них 179 человек,
уровень бедности составляет 0,6%.
Отделом социальной помощи на
дому обслуживается 248 одиноких и
престарелых граждан, 81 детей-инвалидов.
В доме престарелых п. Осакаровка
проживает 17 пенсионеров.
На реализацию Программы «Дорожная карта занятости 2020» из республиканского бюджета в 2014 г.
было выделено и освоено 384,3 млн.
тг. с охватом 224 чел.
С начала года по вопросам участия
в Программе в Центр занятости обратилось 462 чел., подали заявление
426, стали участниками Программы
419 чел. (план 224 чел.).
Из них: самостоятельно занятые –
55 (план 52), безработные - 362, в
том числе 167 (план 160 чел.) зарегистрированные в отделе занятости,
малообеспеченные – 14 (план 12
чел.).
В рамках 1 направления программы «Обеспечение занятости
через развитие инфраструктуры и
жилищно-коммунального хозяйства»
реализовано 7 проектов на сумму
341 млн. 24 тыс. тг. Создано 96 рабочих мест, трудоустроено 63 участника
Программы.
В рамках второго направления
Программы «Создание рабочих мест
через содействие развитию предпринимательства на селе за счет поддержки
частной
предпринимательской инициативы
комплексного развития опорных сел»
через Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства микрокредит получили 22 участника на сумму 44,2
млн. тг.
Обучение основам предпринимательства прошли 5 участников Программы.
В рамках второго направления
участниками, получившими микрокредиты, дополнительно создано 20
новых рабочих мест и трудоустроено
20 безработных граждан.
Для реализации третьего направления Программы «Обучение и переселение в рамках потребностей
работодателя» выделено 2 млн. 146
тыс. тг.
На созданные Социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы направлено
3 участника программы из целевых
групп населения, которые по завершению срока договора будут приняты
на постоянные рабочие места.
На молодежную практику направлено 6 выпускников высших и средних учебных заведений. После
завершения практики участники
будут приняты на постоянную работу.
По заявкам работодателей переподготовку кадров со сроком обучения 3 мес. прошли 7 участников
Программы по специальности «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
все
трудоустроены на постоянные рабочие места (КХ, ТОО).
17 участников Программы завершили профессиональную подготовку
со сроком обучения 2 г. 10 мес. по
специальности
«ветеринарный
фельдшер», которые трудоустроены
на постоянные рабочие места.
Без оказания мер господдержки
при первичном обращении в Центр
занятости на вакантные рабочие
места трудоустроено 282 чел.
Модернизация ЖКХ
Жилищный фонд Осакаровского
района составляет 6574 дома (727
тыс. кв.м), в том числе 161 многоэтажных жилых домов (площадью
165,2 тыс.кв.м), в пос. Молодежном 131, в пос.Осакаровка -30 из них:
- 148 домов – в удовлетворительном состоянии - 62%;
- 1 дом - 60-ти квартирный, где
произведены ремонтно-восстановительные работы - 0,6%;
- 12 домов – требуют проведения
отдельных видов капитального ремонта 38%.
На сегодняшний день в органах
юстиции Осакаровского района зарегистрировано 65 объектов кондоминиума: в пос. Осакаровка - 16, п.
Молодежный - 49, что составляет
41%.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Водоснабжение
В Осакаровском районе 52 СНП, в
том числе централизованное водоснабжение в 36 СНП, децентрализованное водоснабжение в 15 СНП,
привозная вода-1 СНП.
На функционирование систем водоснабжения из бюджета района в
2014 году были выделены и освоены
финансовые средства в размере 32
млн. 488 тыс. тенге (с. Тельманское,
с. Николаевка, Шункырколь, Кызылтас, п. Осакаровка, с. Мирное, с. Иртышское, Батпактинский с/о, с.
Сенокосное, с. Тельманское, с. Крещеновка, с. Коллективное).
В рамках программы «Ақ бұлақ» с
2010 года по 2014 год объем строительно-монтажных работ выполнен
на сумму – 458 млн. 105 тыс. тенге.
По программе «Ақ бұлақ» ведется
разработка ПСД по объектам «Реконструкция водопроводных сетей 6очередь
п.
Осакаровка»
и
«Реконструкция
водопроводных
сетей станция Шокай Осакаровского
района», «Реконструкция водопроводных сетей с. Озерное Осакаровского района (корректировка ПСД)» ПСД направлена для заключения на
Государственную экспертизу.
Поисково-разведочные работы для
обеспечения запасами подземных
вод произведены в с. Пионерское, с.
Есиль. Ведутся работы по исследованию запасов воды в с.Николаевка,
Колхозное, Тельмана.
Комитетом геологии и недропользования разрабатывается проектносметная документация на бурение
скважин в следующих сельских населенных пунктах; с. Садовое, с. Уызбай, с. Сенокосное, с. Шункырколь.
После подтверждения запасов
воды будет разработана ПСД на реконструкцию водопроводных сетей
по данным населенным пунктам.
Теплоснабжение
В ходе подготовки к отопительному
сезону 2014-2015 годов было отремонтировано 2,021 км тепловых
сетей, 183,2 линий электропередач и
86 подстанций, 8,35 км водопроводных сетей.
Подготовлено 48 объектов образования, 20 объектов здравоохранения,
106 жилых домов.
В 2014 году на текущий ремонт
тепловых сетей
п. Молодежный
были выделены и освоены финансовые средства в размере 31 млн. 963
тыс.тенге, в том числе по 1 направлению «Дорожная карта занятости
2020» 28 млн.767 тысяч тенге, из
бюджета района 3 млн.196 тыс.
тенге. Выполнен ремонт тепловых
сетей в объеме 2,164 км тепловых
сетей.
Благоустройство
На благоустройство в 2014 году по
району всего выделено и выполнено
работ на сумму 43 млн. 706 тыс.
тенге, в том числе:
Из бюджета района произведены
работы по устройству уличного освещения в 18 населенных пунктах на
сумму 17 млн. 007 тыс. тенге, на санитарную очистку двух поселков 1
млн. 659 тыс. тенге, на благоустройство и озеленение населенных пунктов 8 млн.878 тыс. тенге.
По программе «Развитие регионов» по благоустройству выполнены
работы на сумму 16 млн. 162 тыс.
тенге, в том числе на освещение
улиц 7 млн. 610 тыс. тенге, установку
детских площадок на сумму 3 млн.
100 тыс. тенге, на вывоз мусора и
ликвидацию несанкционированных
свалок на сумму 5 млн. 452 тыс.
тенге.
В текущем году по району было
высажено более 6000 саженцев зеленых насаждений.
Дороги
Автомобильные дороги – одно из
важнейших направлений транспортно - коммуникационного комплекса.
Общая протяженность автомобильных дорог по Осакаровскому
району составляет -837 км, из них:
-автомобильные дороги республиканского значения – 61 км;
-автомобильные дороги областного значения - 277 км;
-автомобильные дороги районного
значения - 313 км;
-внутрипоселковые
дороги
- 186 км.
В Послании Главы Государства
«Нұрлы – Жол – путь в будущее»
одним из приоритетных направлений
является развитие транспортно - логистической инфраструктуры, которое будет осуществляться в рамках
формирования макрорегионов по
принципу хабов. В связи с этим поставлена задача – реализовать основные автодорожные проекты.
Среди них один из самых масштабных проектов дорожной отрасли - реконструкция участка международного
коридора «Центр-Юг».
По территории нашего района проходят три участка - это Анар–Осакаровка 10 км, обход пос. Осакаровка
18 км, Батпак – Баймырза 34 км. Реконструкция данного участка повысит
безопасность дорожного движения,
сократит время пребывания в пути и
в целом придаст новый импульс социально-экономическому развитию
региона.
В рамках развития сельских населенных пунктов по «Дорожной карте
занятости – 2020» был произведен
средний ремонт автодорог районного
значения:
- «Подъезд к с.Новокронштадское»
(с. Акпан) 9 км на сумму 61млн. 229
тыс. тенге
- «Кызылорда-Павлодар-Дальнее»
км 13-42 на сумму 155 млн.652
тыс.тенге. Подрядчик ТОО «Караганды жолдары».
По дорогам областного значения
был произведен средний ремонт:
- «Осакаровка-Киевка» км 63-83 на
сумму 137 млн. 768 тыс. тенге;
- «Осакаровка-Молодежный» км
38-43 на сумму 37 млн. 687 тыс.
тенге. Подрядчик ТОО «Караганды
жолдары».
По районным автодорогам
В 2014 году по текущему ремонту
выполнены работы:
-«Осакаровка-Озерное» км 6-13,
«Топан-Николаевка-Роднички» км 1520, выполнены работы подрядчиком
ТОО «Караганды жолдары» на сумму
7 832 тыс. тенге.
-«Подъезд к с.Октябрьское» км 02, выполнены работы подрядчиком
«Фирма Гукас» на сумму 5 600 тыс.
тенге.
Внутрипоселковые автомобильные дороги
Выполнен средний ремонт улиц п.
Осакаровка на сумму 17 220 тыс.
тенге, (в том числе 7 220 тыс. тенге
по Программе «Развитие регионов»):
-улица Школьная – 1,5 км - 10 млн.
тенге;
-улица Северная- 0,6 км – 7 млн.
220 тыс. тенге.
п. Молодежный- было выделено 14
143 тыс. тенге, в том числе на средний ремонт по ул.Мира протяженностью 1,280 км выделено 13 143
тыс. тенге.
По программе развития регионов
выполнен ремонт автодорог в двух
населённых пунктах с/о Родниковский- 820 тысяч тенге, с/о Озёрный850 тысяч тенге.
Строительство
В 2014 году на реализацию программы «Доступное жильё 2020»
было выделено и освоено из республиканского бюджета 68 млн. 651 тыс.
тенге, для продолжения работ по
строительству 24 квартирного жилого
дома в пос. Осакаровка и восстановления 60-квартирного жилого дома в
пос. Молодёжный.
В рамках развития жилищного
строительства в Осакаровском районе за 2014 год при плане ввода
жилья – 4200 м2, фактически введено в эксплуатацию - 6459 м2, или
154% к плану, а к уровню прошлого
года - 157 %. Стоимость одного квадратного метра для индивидуального
строительства составила 80 тыс.
тенге.
Индекс физического объема строительных работ за отчетный период
составил – 433,7% или 13,6 млрд.
тенге. В настоящее время на получение жилья из государственного жилищного фонда зарегистрировано –
1000 граждан. Для обеспечения их
доступным жильем необходимо построить – 49,4 тыс. кв. метров жилья.
Согласно генерального плана развития
п. Осакаровка, а также в
целом по району отведены массивы
под строительство индивидуального
жилищного строительства.
Количество заявок на земельные
участки составляет 140, на которые
выделен 131 земельный участок или
93,5% потребности, из них освоено
21,4%. Это один из резервов района
по обеспечению жильем населения.
Уважаемые земляки!
Таковы итоги, с которыми мы завершили 2014 год, они являются результатом наших совместных усилий
– конструктивной деятельности акимов и поддержки наших инициатив
населением. Этим мы заложили хорошую основу для своей будущей работы по реализации текущих и
перспективных задач, стоящих перед
районом.
В районе остаётся ещё немало нерешённых проблем. Работа проделана немалая, но предстоит сделать
ещё больше, так мы планируем в текущем году:
1. Сохранить темп роста основных
показателей развития района и обеспечить выполнение индикаторов
Программы развития района.
2. В Карту индустриализации планируется включить инвестиционный
проект «Создание молочно-товарной
фермы» на базе ТОО «Енбек 95».
3. Включить 2 инвестиционных
проекта в программу «ДКБ-2020»;
4. Довести индекс физического
объема промышленного производства более 101%.
5. Обеспечить вложение инвестиций в основной капитал не ниже
100%.
6. На предприятиях малого бизнеса планируется создать свыше 150
новых рабочих мест.
7. Принять дополнительные меры
по наращиванию объемов производства животноводческой продукции,
увеличению поголовья скота и птиц.
8. Проводить мониторинг цен по
основным видам продовольственных
товаров по торговым точкам в целях
недопущения необоснованного роста
цен, продолжить работу по проведению сельскохозяйственных ярмарок
в пос. Осакаровка и пос. Молодёжный.
9. Принять меры по проведению
профилактических мероприятий на
территории района с целью недопущения роста преступности.
10. Обеспечить доступность и качество оказываемой медицинской
помощи.
11. Обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона.
12. Обеспечить бесперебойную
работу водоснабжения сельских населённых пунктов района.
13. Обеспечить качественное проведение работ по содержанию автомобильных дорог, недопущения
чрезвычайных ситуаций.
(Окончание на 8-й стр.).
8 стр.
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
О Т Ч Е Т
акима района Сержана Жанабековича Аймакова перед населением
(Окончание. Нач. на 5-й стр.).
14. По программе «Развитие регионов» будет обеспечен охват 24
сел на сумму более 30 млн. 552 тыс.
тенге. Будут реализованы планы по
освещению, устройству игровых площадок, ремонту автомобильных
дорог и благоустройству населенных
пунктов района.
15. В рамках Программы Дорожная
карта занятости 2020 по 1 направлению в 2015 году предусмотрена реализация 9 проектов на сумму 120
млн. 421 тыс. тенге из средств республиканского бюджета, и софинансирование из районного бюджета на
сумму 13 млн. 380 тыс.тенге. Будет
произведен текущий ремонт 5 объектов образования на общую сумму
66 млн. 500 тыс. тенге, средний ремонт а/д "подъезд к с. Иртышское" на
общую сумму 9 млн. 871 тыс. тенге и
3 объектов энергетики и ЖКХ на
сумму 57 млн. 430 тыс.тенге (текущий ремонт очистных сооружений
п.Осакаровка на общую сумму 11
млн. 111 тыс. млн., текущий ремонт
водопроводных сетей п.Осакаровка
16 млн. 319 тыс. тенге, текущий ремонт тепловых сетей п. Молодёжный
30 млн. тенге объект переходящий с
2013 года).
16. Планируется строительство
двух 18-ти квартирных жилых домов
в п.Осакаровка- общей стоимостью
151 млн.тенге (из расчета 84 000
тенге за 1 кв.метр);
- Строительтсво двух двухквартирных жилых домов в п. Осакаровка и
п.Молодёжный - общей стоимостью
26 млн.тенге;
- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 18-ти
квартирным жилым домам, общей
стоимостью -28 млн.тенге;
- Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум
двухквартирным жилым домам,
общей стоимостью - 4 млн.тенге.
17. Завершить строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса в п. Осакаровка ввод объекта
планируется в апреле месяце 2015
года.
18. Планируется завершить объект
по реконструкции водопроводных
сетей 5 очереди в п.Осакаровка. Для
этих целей из районного бюджета
предусмотрено 10 млн. тенге.
19. В сфере занятости и социальных программ будет продолжена работа:
- по исполнению Стратегии занятости, Программы занятости-2020, обучению и переобучению безработных
в рамках Программы занятости-2020;
- созданию новых рабочих мест в
сфере оказания услуг, развития народных промыслов, участию работодателей всех форм собственности по
разработке проектов по социальной
и благотворительной деятельности;
-по социальной поддержке безработных граждан через организацию
на предприятиях и организациях социальных рабочих мест, молодежной
практики для выпускников, обеспечение инвалидов всеми видами социальной реабилитации.
Дорогие осакаровцы!
Подводя краткие итоги года и обозначая задачи наступившего года, полагаю, что смог представить единую
картину проделанной работы в жизни
Осакаров ауданы əкімдігінің қаулысының жобасы
района.
Все сказанное Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в его программных
выступлениях, должно стать руководством к действию для каждого из нас
и только благодаря слаженной и эффективной работе всех звеньев власти, экономической и политической
стабильности нашего государства мы
сможем достичь улучшения социальных показателей и реализовать все
задачи, поставленные перед нашим
районом.
Очередная работа – вникнуть в
суть актуальных вопросов и найти им
решение. В народе говорят, что для
каждого родное место - это свято. Поэтому процветание родного района в
наших руках. Мы никак не должны
останавливаться на достигнутом, не
сворачивать с выбранного курса. В
нашей стране главное богатство –
это люди и их здоровье. Для нас
главная обязанность - улучшать социальное положение и качество быта
граждан. Во все времена забота о народе, интересы государства – переплетающие факторы в единое целое.
Для выполнения задач, в районе
имеются все необходимые условия и
возможности. Работы, выполненные
сообща, всегда имеют позитивную
динамику, о чем свидетельствуют
наши достижения в социально-экономическом развитии района.
Благодарю вас за вашу помощь и
надеюсь на вашу поддержку в реализации стратегических планов и мероприятий, намеченных нами на
предстоящий год, совместно можно
делать большие дела в своем родном доме. Надеюсь на высокую активность местных сообществ в
решении вопросов, направленных на
улучшение жизни сельчан. Мы все
должны отдать свои знания, опыт,
для будущего нашего государства,
для будущего наших детей.
Желаю вам успехов и единения в
деле процветания нашей родины.
Проект постановления акимата Осакаровского района
«Аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру
кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу қағидаларын бекіту
туралы»
«Об утверждении Правил расчета ставки арендной платы
при передаче районного коммунального имущества в имущественный
наем (аренду)»
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы», Қазақстан Республикасының 2011 жылғы
1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014
жылғы 13 ақпандағы №88 «Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын
бекіту туралы» қаулысына сəйкес аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу қағидалары бекітілсін.
2. «Осакаров ауданының экономика жəне қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамамен белгіленген тəртіпке сəйкес осы қаулыдан туындайтын қажетті іс-шараларды қабылдасын.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары Асылбек Серікұлы
Молдабаевқа жүктелсін.
5. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі С. Аймақов
В соответствии Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2014
года № 88 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущественный
наем (аренду)» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила расчета ставки арендной платы при передаче районного
коммунального имущества в имущественный наем (аренду).
2. Государственному учреждению «Отдел экономики и финансов Осакаровского района» в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего
постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района Молдабаева Асылбека Сериковича.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким района С.Аймаков
Осакаров ауданы əкімдігінің
2015 жылғы ______________
№ _______
Утверждены
постановлением акимата
Осакаровского района
Карагандинской области
от __________ 2015 года
қаулысымен бекітілген
Аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға
алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін
есептеу қағидалары
1. Осы Аудандық коммуналдық мүлікті
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде
жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13
ақпандағы №88 «Мемлекеттік мүлікті мүліктік
жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен бекітілген Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру
қағидаларының 50-тармағына сəйкес əзірленді
жəне облыстық коммуналдық мүлікті мүліктік
жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау
ақысының мөлшерлемесін есептеу тəртібін
айқындайды.
2.Аудандық
коммуналдық
заңды
тұлғалардың балансында тұрған мемлекеттік
тұрғын емес қордың объектілерін мүліктік
жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жылдық
жалдау ақысын есептеу осы Қағидалардың
қосымшасына сəйкес құрылыс үлгісі, тұрғын
емес
үй-жайдың
түрі,
инженерлік
коммуникациялардың бар болуы, аумақтық орналасуы,
жалдаушының
қызмет
түрі,
жалдаушының ұйымдық-құқықтық нысаны ескерілетін қолданылатын базалық мөлшерлемесі
мен коэффициенттердің мөлшерлері негізінде
анықталып, мына формула бойынша жүзеге
асырылады:
Ап = Рбс х S х Кт х Кв х Кик х Кр х Квд х Копф,
мұнда:
Ап - жылына аудандық коммуналдық заңды
тұлғалардың балансында тұрған мемлекеттік
тұрғын емес қордың объектілерін мүліктік жалдау ақысының мөлшерлемесі;
Рбс - 1 шаршы метрге жылына теңге жалдау
ақысының базалық мөлшерлемесі;
S - жалға алынатын алаң, шаршы метр;
Кт - құрылыс үлгісін ескеретін коэффициент;
Кв - тұрғын емес үй-жайдың түрін ескеретін
коэффициент;
Кик - инженерлік коммуникациялардың бар
болуын ескеретін коэффициент;
Кр - аумақтық орналасуын ескеретін коэффициент;
Квд - жалдаушының қызмет түрін ескеретін
коэффициент;
Копф - жалдаушының ұйымдық-құқықтық нысанын ескеретін коэффициент.
3. Жабдықтарды, автокөлік құралдарын жəне
өзге де тұтынылмайтын заттарды мүліктік
жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жылдық
жалдау ақысының есеп айырысуы мына формула бойынша жүзеге асырылады:
Ап = С х Nam /100 х Кп
мұнда:
Ап - жылына жабдықтар, көлік құралдары
жəне өзге де тұтынылмайтын заттар үшін жалдау ақысының мөлшерлемесі;
С - бухгалтерлік есеп деректері бойынша
жабдықтардың қалдық құны.
100 пайыз тозуы есептелген жабдықтарды,
көлік құралдарын жəне өзге де тұтынылмайтын
заттарды мүліктік жалға (жалдауға) беру кезінде
қалдық құны бастапқы (қалпына келтіру)
құнынан 10 пайыз мөлшерінде қабылданады;
Nam - Қазақстан Республикасының 2008
жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (Салық кодексі) 120-бабына
сəйкес амортизацияның шекті нормалары;
Кп - төмендету коэффициенті (жабдықтарды,
көлік құралдарын жəне өзге де тұтынылмайтын
заттарды алпыс пайыздан аса тозу кезінде
қолданылады - 0,8 мөлшерінде).
4.Аудандық
коммуналдық
заңды
тұлғалардың балансындағы мемлекеттік тұрғын
емес
қордың
объектілерін,
сондай-ақ
жабдықты, көлік құралдары жəне басқа да
тұтынылмайтын заттарды сағат бойынша
мүліктік жалдауға (жалға алу) ұсыну кезінде
жалдау ақысын есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:
Ач = Ап/12/Д/24,
мұнда:
Ач – сағатына аудандық коммуналдық заңды
тұлғалардың балансындағы мемлекеттік тұрғын
емес қордың объектілері, жабдық, көлік
құралдары жəне басқа да тұтынылмайтын заттар үшін жалдау ақысының мөлшерлемесі;
Ап – жылына аудандық коммуналдық заңды
тұлғалардың балансындағы мемлекеттік тұрғын
емес қордың объектілері, жабдық, көлік
құралдары жəне басқа да тұтынылмайтын заттар үшін жалдау ақысының мөлшерлемесі;
12 – жылдағы айдың саны;
24 – тəуліктегі сағаттың саны;
Д – объектілерді мүліктік жалдауға беру
жүзеге асырылатын айдағы күндердің саны.
№________
Правила расчета ставки арендной платы при передаче районного коммунального имущества в имущественный наем
(аренду)
1. Настоящие Правила расчета ставки арендной платы при передаче районного коммунального имущества в имущественный наем
(аренду) (далее- Правила) разработаны в соответствии с пунктом 50 Правил передачи государственного имущества в имущественный
наем (аренду), утвержденных постановлением
Правительства от 13 февраля 2014 года № 88
«Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущественный наем
(аренду)», и определяют порядок расчета
ставки арендной платы при передаче районного коммунального имущества в имущественный наем (аренду).
2. Расчет ставки годовой арендной платы при
предоставлении
в имущественный наем
(аренду) объектов государственного нежилого
фонда, находящихся на балансе районных коммунальных юридических лиц определяется на
основании базовых ставок и размеров применяемых коэффициентов, учитывающих тип
строения, вид нежилого помещения, наличие
инжененрных коммуникаций, территориальное
расположение, вид деятельности нанимателя,
организационно-правовую форму нанимателя,
согласно приложению к настоящим Правилам
и осуществляются по формуле:
Ап = Рбс х S х Кт х Кв х Кик х Кр х Квд х
Копф,
где:
Ап - ставка арендной платы объектов государственного нежилого фонда, находящихся на
балансе районных коммунальных юридических
лиц в год;
Рбс - базовая ставка арендной платы за 1
квадратный метр, тенге в год;
S - арендуемая площадь, квадратный метр;
Кт - коэффициент, учитывающий тип строения;
Кв - коэффициент, учитывающий вид нежилого помещения;
Кик - коэффициент, учитывающий наличие
инженерных коммуникаций;
Кр - коэффициент, учитывающий территориальное расположение;
Квд - коэффициент, учитывающий вид деятельности нанимателя;
Копф - коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму нанимателя.
3. Расчет ставки годовой арендной платы при
предоставлении в имущественный наем
(аренду) оборудования, автотранспортных
средств и других непотребляемых вещей осуществляется по формуле:
Ап = С х Nam/100 х Кп,
где:
Ап - ставка арендной платы за оборудование,
транспортные средства и другие непотребляемые вещи в год;
С - остаточная стоимость оборудования по
данным бухгалтерского учета.
При сдаче в имущественный наем (аренду)
оборудования, транспортных средств и других
непотребляемых вещей с начисленным износом 100 процентов остаточная стоимость принимается в размере 10 процентов от
первоначальной (восстановительной) стоимости;
Nam - предельные нормы амортизации в соответствии со статьей 120 Кодекса Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс);
Кп - понижающий коэффициент (применяется при износе оборудования, транспортных
средств и других, не потребляемых вещей
более шестидесяти процентов - в размере 0,8).
4. Расчет арендной платы при предоставлении в имущественный наем (аренду) по часам
объектов государственного нежилого фонда, а
также
оборудования,
автотранспортных
средств и других непотребляемых вещей, находящихся на балансе районных коммунальных
юридических лиц, осуществляются по следующей формуле:
Ач = Ап/12/Д/24,
где:
Ач - ставка арендной платы за объекты государственного нежилого фонда, оборудования,
транспортные средства и другие непотребляемые вещи, находящиеся на балансе районных
коммунальных юридических лиц, в час;
Ап - ставка арендной платы за объекты государственного нежилого фонда, оборудование,
транспортные средства и другие непотребляемые вещи, находящиеся на балансе районных
коммунальных юридических лиц, в год;
12 - количество месяцев в году;
24 - количество часов в сутках;
Д - количество дней в месяце, в котором осуществляется передача объектов в имущественный наем.
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
Аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға
(жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының
мөлшерлемесін есептеу қағидаларына қосымша
Аудандық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде құрылыс үлгісі,
тұрғын емес үй-жайдың түрі, инженерлік коммуникациялардың бар болуы, аумақтық орналасуы,
жалдаушының қызмет түрі, жалдаушының ұйымдық-құқықтық
нысаны ескерілетін коэффициенттердің қолданылатын базалық мөлшерлемесі мен мөлшерлері
Базалық мөлшерлеменің мөлшерлері – тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы
Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген 2 (екі) айлық есептік көрсеткіш.
№
р/р
9 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Коэффициент
мөлшері
Коэффициенттер түрі
Приложение к Правилам расчета ставки арендной платы
при передаче районного коммунального имущества
в имущественный наем (аренду)
Базовая ставка и размеры, применяемых коэффициентов, учитывающих тип строения,
вид нежилого помещения, наличие инженерных коммуникаций, территориальное расположение, вид деятельности нанимателя, организационно-правовую форму нанимателя
при передаче районного коммунального имущества в имущественный наем (аренду)
Размер базовой ставки – 2 (два) месячных расчетных показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.
Размер
коэффициента
№ п/п Вид коэффициентов
1
Коэффициент, учитывающий тип строения (Кт):
1.1. здание
1 Құрылыс үлгісін ескеретін коэффициент (Кт):
1.1. ғимарат
1
1.2. спорттық имараттар (стадион, спорттық зал, спорттық алаңдар)
0,7
1.3 басқа құрылыстар (имараттар)
0,9
2
2 Тұрғын емес үй-жайдың түрін ескеретін коэффициент (Кв):
1
1.2. спортивное сооружение (стадион, спортивный зал, спортивные площадки)
0,7
1.3. прочие строения (сооружения)
0,9
Коэффициент, учитывающий вид нежилого помещения (Кв):
2.1. помещение в надземном этаже
2.1. жер үсті қабатында орналасқан үй-жай
1
1
2.2. помещение в цокольном (полуподвальном) этаже
0,9
2.2. үй асты (жартылай жертөле) қабатында орналасқан үй-жай
0,9
2.3. помещение в подвальном этаже
0,8
2.3. жертөле қабатындағы үй-жай
0,8
2.4. басқа (шатыр, шатырдағы жай, тамбур, мансарда, лоджия, ашық спорттық
құрылыстар жəне басқа)
2.4. прочее (крыша, чердак, тамбур, мансарда, лоджия, открытые спортивные сооружения и другое)
0,7
0,7
3
3.1. барлық инженерлік коммуникациялары бар үй-жайлар үшін (жылумен, электрмен,
сумен жабдықтау, жəне кəрізбен)
1
коммуникациялардың қандай да бір түрлері жоқ болса, əрбір түрге 0,1-ге азаяды
4
0,5
5
5.2. брокерлік қызметті жүзеге асыру жəне кеден қызметтерін көрсету, айырбастау пункттері жəне қызметі бағалы қағаздар нарығымен байланысты ұйымдар, сақтандыру,
инвестициялық компаниялар, нотариалдық кеңселер, адвокаттық кеңселер үшін
0,5
Коэффициент, учитывающий вид деятельности нанимателя (Квд):
5.1. для расчетно-кассовых центров банков, Национального оператора почты Республики Казахстан, банкоматов, терминалов оплаты (мультикасс)
5 Жалдаушының қызмет түрін ескеретін коэффициент (Квд):
5.1. банктердің есеп айырысу-кассалық орталықтары, Қазақстан Республикасы ұлттық
почта операторы, банкоматтар, төлеу терминалдары (мультикассалар) үшін
1
4.2. поселок, село
1
4.2. кент, ауыл
5.2. для брокерской деятельности и оказания таможенных услуг, обменных пунктов и
организаций, деятельность которых связана с рынком ценных бумаг, страховых, инвестиционных компаний, нотариальных контор, адвокатских контор
2,5
3
1
Коэффициент, учитывающий территориальное расположение (Кр):
4.1. для районного центра
4 Аумақтық орналасуын ескеретін коэффициент (Кр):
4.1. аудандық орталықтар үшін
Коэффициент, учитывающий наличие инженерных коммуникаций (Кик):
3.1. для помещений со всеми инженерными коммуникациями (тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения) при отсутствии каких либо видов коммуникаций уменьшается на 0,1 за каждый вид
3 Инженерлік коммуникациялардың бар болуын ескеретін коэффициент (Кик):
2,5
3
5.3. для организации торговли, гостиничных услуг, торговых автоматов
2,5
5.3. сауда, қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру, сату автоматтары үшін
2,5
5.4. для организации общественного питания (столовая, буфет)
1,5
5.4. қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру (асхана, буфеттер) үшін
1,5
5.5. оқу орындарында (мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, колледждерде жəне
спорттық мектептерде) қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру (асхана, буфеттер) үшін
5.5. для организации общественного питания (столовая, буфет) в учебных заведениях
(школах, гимназиях, лицеях, колледжах и спортивных школах)
0,5
0,5
5.6. денсаулық сақтау, мəдениет, дене шынықтыру жəне спорт салаларында қызмет ету
(қызметтерді) жəне іс-шараларды ұйымдастыру үшін
5.6. для организации услуг (деятельности) и мероприятий в области здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта
1
1
5.7. ұялы байланыс, интернет желісі саласында қызмет ету үшін (телекоммуникация
жабдықтарын орналастыру жəне басқа)
5.7. для организации услуг в сфере сотовой связи, сети интернет (размещение телекоммуникационного оборудования и другое)
5
5
5.8. для организации услуг в области:
5.8. мынадай салаларда қызметтерді ұйымдастыру үшін:
науки и высшего образования
1,1
ғылым жəне жоғары білім беру
1,1
среднего образования
0,9
орта білім беру
0,9
дошкольного образования
0,8
мектепке дейінгі білім беру
0,8
5.9. для иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в
пунктах 5.1.- 5.8.
5.9. 5.1-5.8-тармақтарында көрсетілген қызмет түрлерін қоспағанда, басқа қызмет түрлері
үшін
2
6 Жалдаушының ұйымдық-құқықтық нысанын ескеретін коэффициент (Копф):
6
2
Коэффициент, учитывающий организационно - правовую форму нанимателя (Копф):
6.1. қайырымдылық жəне қоғамдық бірлестіктер, коммерциялық емес ұйымдар үшін
0,5
6.1. для благотворительных и общественных объединений, некоммерческих организаций
0,5
6.2. жеке кəсіпкерлер, шаруалар қожалықтары үшін
0,9
6.2. для индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств
0,9
0,5
6.3. для акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в
уставном капитале которых акимату Осакаровского района принадлежит контрольный
пакет акций акционерного общества или контрольная доля участия в уставном капитале
товарищества с ограниченной ответственностью*
0,5
6.3. жарғылық капиталындағы акционерлік қоғам акцияларының бақылау пакеті немесе
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына қатысуының бақылау үлесі
Қарағанды облысының əкімдігіне тиесілі акционерлік қоғамдар жəне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін*
6.4. қалғандары үшін
1
* акционерлік қоғамның акцияларының бақылау пакеті немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық
капиталына қатысуының бақылау үлесі тиісінше акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі екендігін білдіреді.
6.4. для остальных
* контрольный пакет акций акционерного общества или контрольная доля участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью означает, что государству принадлежит соответственно более пятидесяти процентов голосующих акций акционерного общества или более пятидесяти процентов доли участия
в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью.
Осакаров аудандық сотының 2014
жылдың жұмыс қорытындысы
Осакаров аудандық сотының төрағасы Е. Оспанов жергілікті «Сельский труженик» газетінің бас редакторы С. С.
Ильяшевтың қатысуымен баспасөз мəслихатын өткізіп,
аудандық соттың 2014 жыл жұмысын қорытындылады.
Статистикалық деректерге сəйкес 12 ай ішінде 1054 іс
жəне 211 материал қаралған, ал осы мерзімде 2013 жылы
- 1330 іс жəне 291 материал. Қаралған істер саны 276 іске
– 20,7 (%) пайызға, ал материал 80- ге немесе 27,4 (%)
пайызға азайған . Оның ішінде 53 қылмыстық іс, 388
азаматтық іс, 613 əкімшілік іс жəне 159 материал.
Қылмыстық істерден 53 іс 61 тұлғаға қатысты қаралған.
Үкім шығарумен 9 іс 9 тұлғаға қатысты аяқталды.
Үкім бойынша 9 тұлға сотталған, 4 тұлға бас
бостандығынан шектеуге, 2 тұлғаға айыппұл тағылған, 2
тұлға шартты түрде сотталған, 1 тұлға бас бостандығынан
айырылған. Оның ішінде ауыр қылмыстар бойынша 1
тұлғаға қатысты іс қаралған.
Азаматтық істер бойынша - 414 өтініш, 6 іс түсті, есеп
кезеңінің жыл басына 21 іс, 374 іс қозғалды, сот
бұйрығымен 69 іс, 239 шешім, оның ішінде 27 сырттай
шешім, 39 іс өндірісі қысқартумен, барлығы 388 іс
қаралды, 10 іс есеп кезеңінің соңына, 3 іс бір өндіріске біріктіріліп қаралды. Мемлекеттік тілде 10 іс қаралды.
Əкімшілік істер бойынша 613 іс 613 тұлғаға қатысты
қаралды. Оның ішінде 562 іс бойынша əкімшілік жаза
тағайындалған, 51 іс бойынша өндірісі қысқартылған.
Əкімшілік жаза ретінде 562 іс қаралған, 318 іс бойынша
айыппұл тағайындалды, 15 іс бойынша ескерту жасалған,
1
56 іс бойынша арнаулы құқығынан айыру жазасы, 173 іс
бойынша қамауға алу жазасы тағайындалған.
Тағайындалған айыппұл мөлшері 4 169 154 теңге, ерікті
түрде төленген сомасы 2 092 053 теңгені құрайды.
Қосымша жаза ретінде 1 іс бойынша мүлікті тəркілеу, 1 –
шет ел азаматын елден тыс шығару, 1 – арнаулы құқықтан
айыру тағайындалған.
2014 жылы сот ғимаратының жөндеу жұмыстары
аяқталды, сот отырысының залына дыбыс-бейне жазба
жүргізу жүйесі орнатылды.
2014 жылдың 7 қарашасында Қарағанды қаласында
өткен аудандық жəне оған теңестірілген соттардың арасында «Сот қызметін үздік деңгейде ұйымдастыру» атты
байқауының екінші орын иегері атанған Осакаров
аудандық сотын Қарағанды облыстық сотының төрағасы
М.Т. Əлімбеков дипломмен марапаттады.
Сондай-ақ, Осакаров аудандық сотында 39 жыл қызмет
етіп келе жатқан, соттың бас маманы Наталья Петровна
Сафронова Қазақстан Республикасы Мемлекеттік істер
агенттігінің «Үздік мемлекеттік қызметшісі» төсбелгісімен
марапатталды. Сот отырысының хатшысы - бас маман
Светлана Юрьевна Калинина Осакаров ауданы Əкімінің
«Құрмет Грамотасымен» марапатталды.
Осакаров аудандық соты судьялардың VI съезіндегі Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың тапсырмаларын орындау
барысында тиісті жұмыстар атқаруда.
Осакаров аудандық сотының баспасөз қызметі
С от зал ы н ан
Осакаров аудандық сотына А.Муслимовадан мүлікті бөлу туралы
А.Сабитовқа қатысты талап арызы келіп түсті.
Талапкер 2003 жылы жауапкермен некеге тұрған. Бұл некеден үш кəмелетке
толмаған балалары бар. Жауапкермен бірге өмір сүру мүмкін болмады. Некеде тұрған кезінде жалпы сомасы 105 000 теңге құрайтын мүлік ерлі-зайыптылармен бірігіп алынған болатын. Сондай-ақ, балаларға арнап алынған жалпы
сомасы 60 000 теңгені құрайтын теледидар мен ноутбук бірігіп алынған мүлік
санына жатқызбайды, ҚР «Неке (ерлі-зайыптылар) жəне отбасы туралы»
Кодексінің 37 б. 4 т. сəйкес, талапкер теледидар мен ноутбукты қоспағанда,
жалпы құны 105 000 теңгені құрайтын мүлікті өзіне бөлін жауапкер толығымен
мойындады. Сот, 2015 жылдың 15 қаңтарындағы шешімімен А.Муслимованың
мүлікті бөлу туралы талап арызын толығымен қанағаттандырды.
Шешім заңды күшіне енген жоқ. Тегі мен аттары өзгертілген.
Осакаров аудандық сотының баспасөз қызметі
Из зала суда
В Осакаровский районный суд поступило исковое заявление о разделе имущества от Муслимовой А. к Сабитову А.
Истица мотивирует свои требования тем, что в 2003 году вступила в брак с
ответчиком. От брака имеют троих несовершеннолетних детей. Совместная
жизнь с ответчиком не сложилась. В период брака ими совместно было приобретено имущество на общую сумму 105 000 тенге. Также покупали отдельные вещи для детей: ноутбук и телевизор, общей стоимостью 60 000 тенге,
которые она не включает в раздел совместно нажитого имущества, согласно
ст. 37 п. 4 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье».
Просит суд произвести раздел этого имущество общей стоимостью 105 000
тенге, кроме телевизора и ноутбука. В судебном заседании ответчик иск признал в полном объеме.
Суд, решением от 15 января 2015 года, удовлетворил исковые требования
Муслимовой А. о разделе имущества в полном объеме.
Решение суда не вступило в законную силу.
Фамилия и имя изменены.
Пресс-служба Осакаровского районного суда
10 стр.
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Обучать - значит вдвойне учиться
Саяси партиялардын жəне қоғамдық бірлестіктердің назарына
Осакаров аудандық мəслихатының аудандық мəслихат депутаттарын сайлау
жөніндегі округтік сайлау комиссияларынын жəне учаскелік сайлау
комиссияларынын құрамдарына өзгерістер енгізу туралы
ХАБАРЛАМАСЫ
«Қазақстан Реетбликасындағы сайлау туралы»
Қазақстан
Республикасы
Конституциялық заңының 10 бабына сəйкес,
сайлау комиссияларының өкілеттік мерзімінің
аякталуына байланысты, Осакаров аудандық
мəслихаты саяси партиялардың ұсыныстары
негізінде аудандық сайлау комиссиясының.
аудандық мəслихат депутаттарын сайлау
жөніндегі округтік сайлау комиссияларының
жəне учаскелік сайлау комиссияларының жаңа
құрамдарын құру туралы хабарлайды.
Аудандық мəслихатқа белгіленген формада
кандидатуралардың тізімдері жіберіледі: атауы,
сайлау комиссиясының нөмірі, комиссияның
мекен-жайы, кандидатураның аты-жөні, туған
күні, айы, жылы, жеке басы куəлігінің нөмірі,
берген
мекеме,
берілген
күні,
ұлты*
(кандидаттың еркіне байланысты), білімі.
мамандығы, жұмыс орны, лауазымы, қызмет телефоны, тұратын мекен-жайы, үйінің телефоны, саяси партия немесе қоғамдық
бірлестіктің
мүшесі
болып
табыла
ма*(кандидаттың еркіне байланысты).
Осы мəліметтерге саяси партия немесе өзге
де қоғамдық бірлестіктердің немесе олардың
құрылымдық бөлімшелерінің басшылары,
құрылатын сайлау комиссиясына қатысты
жоғары құрылымның төрағасы қол қояды.
Ұсынылған кандидатуралар «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасы Конституциялық заңының 19
бабының 2-1, 10 тармақтарына, 20 бабының 12
тармағына сəйкес болулары тиіс.
Жоғарыда аталған формаға қосымша келесі
құжаттар тапсырылады:
1. Саяси партияның немесе өзге де қоғамдық
бірлестіктің,
олардың
құрылымдық
бөлімшелерінің органы отырысының кандидатты тиісті сайлау комиссиясына ұсыну туралы хаттамасынан үзінді, сондай-ақ жоғары
сайлау комиссия шешімінің үзіндісі;
2. Саяси партия немесе өзге де қоғамдық
бірлестіктің,
олардың
құрылымдық
бөлімшелерінің əділет органдарында тіркелгендігі жөніндегі құжаттың көшірмесі;
3. Кандидаттың сайлау комиссиясының
жұмысына қатысуына келісім берген аудандық
мəслихат хатшысының атына жазған өтініші
жəне белгіленген формада кандидаттың
өмірбаяндық мəліметтері.
Ұсыныстар аудандык мəслихат аппаратымен
бір ай көлемінде (дүйсенбі-жұма сағат 9-00 ден
-18-00 дейін) Осакаровка кенті Достық көшесі,
33 мекен-жайы бойынша қабылданады.
Аудандық мəслихаттың хатшысы - Қанат
Келгенұлы
Саққұлақов.
Материалдарды
жинауға жауапты: Дана Қалиоллақызы
Молдағалиева
аудандық
мəслихат
аппаратының басшысы, Алма Жеңісқызы Макишева - аудандық мəслихат аппаратының іс
жүргізу бойынша бас маманы, жұмыс тел.
87214942683, 872 1494216.
К сведению политических партий и общественных объединений
СООБЩЕНИЕ
Осакаровского районного маслихата о внесении изменений в составы
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
районного маслихата и участковых избирательных комиссий
В соответствии со ст. 10 Конституционного
закона Республики Казахстан «О выборах в
Республике Казахстан», в связи с освобождением от обязанностей отдельных членов окружных избирательных комиссий по выборам
депутатов районного маслихата и освобождением от обязанностей отдельных членов участковых
избирательных
комиссий,
Осакаровский районный маслихат сообщает о
внесении изменений в составы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
районного маслихата и участковых избирательных комиссий.
В районный маслихат политические партии и
общественные объединения направляют
списки кандидатур по установленной форме:
наименование, номер избирательной комиссии,
местонахождение комиссии, фамилия, имя, отчество кандидатуры, число, месяц, год рождения, номер удостоверения личности, когда, кем
выдано, национальность* (по усмотрению кандидатуры), образование, специальность, место
работы, занимаемая должность, служебный телефон, домашний адрес, квартирный телефон,
является ли членом политической партии или
общественного объединения* (по усмотрению
кандидатуры) за подписью руководителя политической партии или иного общественного объединения, или их структурных подразделений.
Представленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 10 статьи 19, пункту
12 статьи 20 Конституционного закона Респуб-
лики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
К вышеуказанной форме прилагаются следующие документы:
1. Выписка из протокола заседания органа
политической партии или иного общественного
объединения, их структурных подразделений,
выписка из решения вышестоящей избирательной комиссии о представлении кандидата в состав
соответствующей
избирательной
комиссии.
2. Копия документа о регистрации политической партии или иного общественного объединения, их структурных подразделений в органах
юстиции.
3. Заявление кандидата на имя секретаря
Осакаровского районного маслихата о согласии
на участие в работе избирательной комиссии и
биографические данные о кандидате по установленной форме.
Предложения принимаются аппаратом районного маслихата в течение месяца (понедельник-пятница с 9-00 до 18-00) по адресу: поселок
Осакаровка, улица Достык, 33.
Секретарь районного маслихата - Саккулаков
Канат Келгенович. Ответственные за сбор материалов: Мулдагалиева Дана Калиоллаевна руководитель аппарата районного маслихата,
Макишева Алма Женисовна - главный специалист по делопроизводству аппарата районного
маслихата, сл. тел. 87214942683, 87214942165.
Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У!
Осакаров аудандық соты 2015 жылдың 28 қаңтарында сағат 10:00-ден 17:00-ге дейін аудандық
сот ғимаратында «Ашық есік күні» іс-шарасын өткізеді. Азаматтарды сот төрағасы Е.Оспанов
қабылдайды. Анықтама телефондары: 8/72149/ 4-12-93, 4-22-08.
Осакаров аудандық сотының баспасөз қызметі
АНОНС!
Осакаровский районный суд 28 января 2015 года с 10:00 до 17:00 часов проводит «День открытых дверей». Прием граждан осуществляет председатель суда Е. Оспанов.
Телефоны для справок: 8/72149/ 4-12-93, 4-22-08.
Пресс – служба Осакаровского районного суда
ПРОДАЕТСЯ
Здание под магазин, офис, аптеку и т. д., коммуникации центральные; трактор ЮМЗ и прицеп ЗИЛ. п. Молодежный, ул. Ленина, 24а, тел. +77056288855.
ÀŒÃ¡¿—ƒ D- ‡ÔËÚ‡Î
СРОЧНЫЕ ДЕНЬГИ
под залог золотых изделий
Золотые изделия до 5200 тг/ 1 гр
Золото-лом до 4500 тг/ 1 гр
Принимаем в залог смартфоны, профессиональные фотоаппараты, ноутбуки, телевизоры (на гарантии) и др.
Свыше 100000 тг. 0,2% БЕЗ КОМИССИИ
ул. Октябрьская, 83
(Торговый центр «Октябрь») Тел. 43263, 87786670992,
87713345921
Тот, кто берется учить других,
сам никогда не должен прекращать
учиться.
Д. Дан
Глава государства Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана отмечает, чтобы стать
развитым конкурентоспособным государством,
мы должны стать высокообразованной нацией.
Необходимо уделять большое внимание функциональной грамотности наших детей, в целом
всего подрастающего поколения. Это важно,
чтобы наши дети были адаптированы к современной жизни.
Внедрение содержания уровневых программ, разработанных факультетом образования Кембриджского университета и Центром
педагогического мастерства АОО «Назарбаев
интеллектуальные школы» является одним из
направлений развития современного казахстанского образования.
В декабре 2014 года по инициативе уровневых учителей на базе средней школы № 26
был организован семинар-практикум «Новые
подходы в преподавании и обучении: опыт
внедрения». Районный отдел образования и
администрация школы поддержали эту инициативу. На семинар приехали учителя первого
(продвинутого) уровня и учителя, еще не прошедшие уровневые курсы Осакаровского района из 8 школ.
Учителя первого уровня были приглашены на
круглый стол «Вместе лучше. Работая с лидерами в вашей школе и других школах», проведенный координатором школы Раменской Н. А.,
которая отметила, что популяризация сетевого
профессионального сообщества позволит расширить круг участников среди школ района
через встречи с представителями других школ,
плановые визиты с целью взаимодействия и
сотрудничества. Важным для сетевого сообщества является совместная работа через тренинги, процессы коучинга и менторинга,
реализацию подхода LessonStudy, создание
рабочих групп для реализации проектов как
учителей, так и учеников.
В Государственной Программе Образования
РК отмечается важность овладения школьниками навыками критического мышления, акти-
визации познавательной деятельности и развития функциональной грамотности.
В рамках семинара учителя 3 базового
уровня показали практикумы и тренинги связанные с данными компетенциями: Пляц М. В.,
Железняк Я. В. - «Развитие функциональной и
естественнонаучной грамотности учащихся»,
Мухтарова А.К.- «Кухня Англии и Казахстана»,
Аубакирова А. Т. - «Использование вопросов
высокого и низкого порядка на уроках в начальной школе».
Затем учителей пригласили на мастер–класс
и практикум организованный учителем начальных классов Лютиковой Н. И. и истории Головиной С. А., окончившими курсы обучения
первого продвинутого уровня.
Мастер-класс Лютиковой Н. И. «Как мы
можем использовать стратегии развития критического мышления в работе с художественным
текстом» был направлен на формирование
представления о технологии развития критического мышления как о возможности улучшения обучения, методов и форм реализации этих
возможностей.
Основная задача практикума «Наблюдение
как метод исследования урока», подготовленного Головиной С. А., обучить участников приемам наблюдения, как наиболее эффективным
методам исследования урока.
Все участники семинара были приглашены
на коучинг-сессию Молчановой Н. А., учителя
второго (основного) уровня. Тема коучинга
«Оценивание для обучения и оценивание обучения» была выбрана учителем не случайно.
Ведь любой урок, построенный по новой технологии или традиционный, невозможен без оценивания. Оценочная роль учителя и самого
ученика – самая важная в создании ситуации
успеха на уроке и вне его.
Мы надеемся, что развитие профессионального сетевого сообщества педагогов позволит
нам обеспечивать поддержку преобразований,
объединение человеческих ресурсов, привлекать внимание к актуальным проблемам преобразований педагогической практики.
Т. ШИХРАНОВА,
завуч по УВР СШ № 26 п. Молодежный
ГРАФИК личного приема граждан руководством ОВД
Осакаровского района
№
п/п
1
День
приема
Ф.И.О. руководителя
Начальник ОВД Осакаровского района, полковник полиции
Омаров Сабит Аханович
вторник
Зам. начальника ОВД Осакаровского района, майор полиции
Амиржанов Сайран Берликович
среда
Часы
приема
с 15-00 до 18-00
с 15-00 до 18-00
3
Зам. начальника ОВД Осакаровского района, подполковник
полиции Хабибуллин Руслан Рафкатович
четверг
с 15-00 до 18-00
4
Зам. начальника ОВД Осакаровского района, подполковник
полиции Кельдибаев Ерзат Мансурович
пятница
с 15-00 до 18-00
5
Зам. начальника ОВД О с а к а р о в с к о го р а й о н а, подполковник полиции Аубакиров Нурлан Каиржанович
понедельник
с 15-00 до 18-00
Предварительная запись будет осуществляться по тел. 8(72149) 41382.
ТОО «АБК-Автодор НС»
Уведомляет жителей Осакаровского района Карагандинской области о подаче на государственную экологическую экспертизу в ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» «Проекта ОВОС к проекту промышленной разработки
на участке глин и глинистых пород «Батпак-3», расположенном вдоль а/д «Екатеринбург-Алматы»,
в Осакаровском районе Карагандинской области.
С материалами проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул. Сыганак, 10/2. Справки
по тел. 8(7172) 79-64-02 или на е-mail autodor@ bi-group.kz
ТҮЗЕТУ
Газеттің № 52 (30.12.2014 ж.) санында жарияланған шешім төмендегідей түзетілсін:
«Осакаров аудандық мəслихатының 2014 жылгы 09 сəуірдегі 29 ссссиясының «Осакаров ауданының
аудандық, округтік жəне учаскелік сайлау комиссияларының құрамын сайлау туралы» № 296 шешіміне өзгерістер
енгізу туралы» аудандық мəслихаттың 2014 жылғы 18 желтоқсандагы 38 кезекті ссссиясының № 406 шешімінде
мемлекеттік тілде «№ 394 орнына № 374 оқылсын» жəне «№ 374 орнына № 394 оқылсын» орыс тілде «вместо
№ 394 читать № 374» и «вместо № 374 читать № 394».
ПОПРАВКА
В решении 38 очередной сессии районного маслихата от 18.12.2014 года № 406 «О внесении изменений в
решение 29 сессии Осакаровского районного маслихата от 09 апреля 2014 года № 296 «Об избрании членов
районной, окружных и участковых избирательных комиссий Осакаровского района» в тексте на государственном
языке «№ 394 орнына № 374 оқылсын» жəне «№ 374 орнына № 394 оқылсын», на русском языке «вместо №
394 читать №374» и «вместо № 374 читать № 394».
П Р О Д А Ю Т С Я
*а/м ВАЗ-21213 «Нива», 2000 г. в., а/м ЗИЛ-130 «Колхозник», 1989 г. в. Тел. 87013612776.
*магазин «Радуга» в с. Батпак. Тел. 87014218499,
50566.
*куры красн. несушки – 650 тг/шт., мясо курин. – 650
тг – обделанное, поросята 1,5-месячные – 10000 тг. Тел.
41405, 87024748829; сено в рулонах – 6500 тг до 300 кг.
Тел. 87776781435.
*дом в п. Осакаровка, ул. Придорожная, 5. Обращаться по тел. 87024621909.
*дом в с. Батпак, ул. Победы, 12, хозпостр., огород,
18000 у. е., торг. Тел. 87026857828, 87784590622.
*благ. 5-комн. дом, огород, гараж. п. Осакаровка, ул.
Дальняя, 38, тел. 87026371173.
*срочно а/м Мерседес 190Е, 1992 г. в., V-1,8, АБС,
АСД, ГУР, электропакет, 3900 у. е. Тел. 35178,
87029745126, с. Есиль.
*3-комн. квартира, ул. Гагарина, 33, кв. 1. Желательно
обмен на 1-1,5-комн. в том же районе. Тел. 87014169192.
О т
в с е й
д у ш и !
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в организации праздника Крещения Господня
в с. Пионерском – акиму Акижанову С. Т., настоятелю Казанско-Богородицкого храма иерею Максиму Сенькину, но за основной вклад особо
хочется отметить ИП Батрынча Сергея Серафимовича, всем пожелать
успехов, крепкого здоровья. Пусть хранит вас Господь!
Е. В. Попандопуло, жительница с. Пионерского.
*Утерянный аттестат о среднем образовании серия ОА-II № 0053251,
выданный СШ № 8 с. Уызбай в 1994 году на имя Мажуриной Олеси Ивановны, считать недействительным.
Администрация и коллектив КГП ЦРБ п. Осакаровка выражают
глубокие соболезнования Епифанцевой Елене Николаевне по поводу смерти дочери Ксении.
РООФКиС и коллектив ОШ с. Колхозное выражают искренние соболезнования Епифанцевой Елене Николаевне по поводу смерти
дочери.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 4 (7436) 20 января 2015 года
11 стр.
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Осакаровка кентінің тұрғыны досымыз
ƏБІЛБЕК Марат Жəлелұлына!
Сізді 50 жасқа толған мерейтойыңызбен құттықтаймыз.
Айман екеулеріңізге зор денсаулық, мол бақыт, шаңырақ
шаттығын тілейміз.
Қуанышта кез келді күндер ғажайып,
Бақыт пенен шаттық шаңыраққа лайық.
Арылмасын жұптарыңыз балаларыңмен,
Еске алып отырыңдар бірге қартайып.
Игі тілекпен: Ильяшевтар, Габдуалиевтар,
Жиренбаевтар, Алляновтар əулеті.
* * *
Қымбатты ƏБІЛБЕК Марат Жалелұлын
50 жас мерейтойымен құттықтаймыз!
Құрметтім, туған күнің құтты болсын!
Сол күні төрің сенің досқа толсын,
Соғуы жүрегіңнің ұзақ болып,
Ылайым денсаулығың мықты болсын!
Білінбей өтсін сенің əрбір күнің,
Сезініп əрқашанда бақыт сырын,
Қабыл боп айтылған əр жақсы тілектер
Дəулетің басыңнан тек таса берсін.
Т-б: жұбайы –Айман, балалары: Алтынай мен Арай.
* * *
Садовое ауылының абыройлы сыйлы азаматы, бауырларына мейрімді қамқоршысы, адал жар, асқар таудай əкеміз
ЖЕТПИСБАЕВ Нұрмұхан Қадырұлына
25 қаңтар күні 50 жасқа толған мерейтойыңызбен
құттықтаймыз!
Əкемізге зор денсаулық, еңбегіне жеміс тілейміз! Құтты болсын, туған күнің əкешім, өзіңізді бір құдайым демесін.
Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Елудің де асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.
Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!
Игі тілекпен: жұбайы жəне балалары.
* * *
Дорогих и любимых папочку и мамочку
Виктора и Зинаиду ЗАДОРОЖКО
поздравляем с жемчужной свадьбой!
Нет ничего семьи важнее,
Дороже всех богатств она!
С счастливым свадьбы юбилеем
Хотим поздравить вас сполна!
Вы заслужили этот праздник,
Прожили вместе 30 лет!
Пусть будет этот день прекрасным
Жемчужной свадьбою согрет!
Дочери, зять, любимый внук.
* * *
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Надежду Захаровну ЯЦКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Бабушка нежная, мама родная,
Счастья, здоровья тебе мы желаем,
Радости, солнца в дороге твоей,
Будь всегда с нами, поменьше болей,
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб услышала и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забыла обиды и горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось,
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек.
С любовью к тебе, дети, внуки и правнуки.
* * *
Дорогую и уважаемую нашу сваху
Надежду Захаровну ЯЦКОВУ
от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем мы с большой любовью,
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил.
Семьи Абакуменко, Моравец, Пеговых.
* * *
Дорогую, любимую маму
Галину Васильевну ЗЯБРЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло,
За то, что нам всегда с тобой уютно,
За то, что нам всегда с тобой тепло.
Нет ничего сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей,
И для нас во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!
Дети Ирина, Наташа, Саша.
Дорогую, любимую бабушку
Галину Васильевну ЗЯБРЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Нежность и ласку ты даришь всегда,
Столько тепла в твоем взгляде,
Всегда заботлива, сердечна и добра,
Нам хорошо с тобою рядом.
Радость наполнит пускай день любой,
Будут мечты исполнимы.
Счастья тебе, самой-самой родной,
Милой, чудесной, любимой!
Внуки Кристина и Кирюша.
* * *
Аса қадірлі жиеніміз
Нұрмұхан ЖЕТПІСБАЕВ
25 қаңтарда 50 жасқа толады
Мерейтойымен құттықтаймыз.
Құтты болсын 50 жас деген ардақты,
Қуанышқа көмкердіңіз жан-жақты,
Ұл – қыздарыңыздың қызығына тоймаңыз,
Өмірдегі тілейміз зор денсаулық, бар бақты.
Ізгі тілекпен: Мухсин-Сəуле.
* * *
Уважаемого
Марата Жалеловича АБИЛЬБЕКОВА
поздравляем с юбилеем!
К счастью Вам пожелать в придачу
Много радости, новых побед!
Чтоб за хвост Вы поймали удачу,
Юбилей чтоб был солнцем согрет!
50 – для мужчины не годы,
Потому Вам желаем сейчас
Бесконечной и яркой свободы,
Много лет собой радовать нас!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив СШ № 12 п. Осакаровка.
* * *
Уважаемую
Елену Алексеевну КРАСНОПЕРОВУ
поздравляем с юбилеем!
Вы жизнь прожили щедро, не жалея,
Примите же от нас в день юбилея
В подарок пожеланья доброты,
Как символ Вашей дивной красоты!
И мы желаем в этот день
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго, ни о чем не сожалея,
Столетнего дождаться юбилея!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив СШ № 12 п. Осакаровка.
* * *
Уважаемую
Розу Когабековну КАСЕН
поздравляем с юбилеем!
Мы Вас поздравить с юбилеем
С огромной радостью спешим,
Вдобавок к нашим поздравленьям
Мы искренне, от всей души,
Желаем крепкого здоровья,
А также бодрости и сил,
Чтобы наполненный любовью
День каждый радость приносил!
Вы женщина, которой поискать,
Такие в нашей жизни – это редкость.
Есть хватка деловая в Вас и стать,
Работе сохраняете Вы верность.
Позвольте Вас поздравить от души
Сегодня в Ваш юбилейный день рожденья,
Пусть счастье и удача к Вам спешит,
А вместе с ними радость и везенье!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив СШ № 12 п. Осакаровка.
* * *
От всей души поздравляем с юбилеем
Галину Васильевну ЗЯБРЕВУ!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды!
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!
Семья Старченко.
Россия.
* * *
Уважаемую
Анну Сергеевну БАБНЮХОВУ
поздравляем с юбилеем!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
И огромного счастья!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
Уважаемую
Юлию Викторовну ПШЕНИЧНИКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем молодости долгой,
Огня, душевной телоты,
Здоровья, радости, веселья
И исполнения мечты.
Желаем также Вам успеха,
И верных, преданных друзей,
Большого счастья в личной жизни
И честно пройденных путей!
РООФКиС, администрация, профком
и коллектив Пионерского детского дома.
* * *
Владимира Ильича ПОПОВА
поздравляем с 70-летним юбилеем!
У Вас сегодня радость через грусть:
Но лет своих скрывать не надо.
И годы не страшат Вас пусть –
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молода осталась!
А семьдесят – не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость,
Пусть радость Вас не забудет.
Болезни дорог не найдут,
Здоровье, удача и счастье
Всегда в Вашем доме живут!
Соседи: Лысенко Любовь, Софья, Леонид,
Бойко Галина, Леонид.
* * *
Милую крестницу, сестренку
Наталью КНУРЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Крестный, т. Аня, Коля.
* * *
Дорогую, любимую жену
Светлану Васильевну ФЕДОРЕНКО
поздравляю с днем рождения!
Я хочу вопрос задать:
Сколько будет пять и пять?
«Десять!», кто-то вмиг ответит,
Но сегодня он не прав.
Пять и пять сейчас отметит
Та, чей всем известен нрав,
Чье известно состраданье,
Красота, души размах.
У меня одно желанье –
Радость выразить в словах.
Пять и пять – не просто дата,
Есть для гордости предлог.
Я сравню с прекрасным садом
Дом твой – райский уголок!
В центре ты – жена и мама.
Без тебя на сердце грусть.
Ты любима всеми нами.
Что-то не сложилось? Пусть!
Не жалей о днях минувших,
Днем сегодняшним живи!
С юбилеем, дорогая!
Счастья, нежности, любви.
Павел.
* * *
Дорогую мамочку
Светлану Васильевну ФЕДОРЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу,
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Дети.
* * *
Любимую бабушку
Светлану Васильевну ФЕДОРЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Бабушка, милая наша, родная,
Ты у нас еще совсем уж молодая.
Тебе всего лишь пятьдесят пять
И жизнь бурлит, как в молодости, опять.
Ты раньше детей своих на ноги поднимала.
Потом ты из-за нас, любимых внуков, ночей не досыпала.
Сегодня же в твой славный день рожденья,
Мы пожелать хотим тебе везенья,
И счастья светлого, и неба ясного,
И настроения всегда прекрасного.
Внуки.
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 4 Тираж 3604
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
225
Размер файла
1 845 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа