close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 5 от 31 января 2015 г

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 5 ОТ 31 ЯНВАРЯ 2015 Г
сельский
труженик
31 января
2015 года
СУББОТА
? 5 (7437)
Газета основана в декабре 1942 года
?ылым?а басты на зар
А?ордада ?аза?стан Республикасыны? Мемлекетт?к хатшысы Г.
?бд??алы?ованы? т?ра?алы?ымен
?аза?станда ж?мыс ?стеу ?ш?н
?аза?станды? танымал ?алыдарды
шет елдерден тарту ж?не оларды?
ж?мысыны? ти?мд?л?г?н арттыру,
сырт жерлерге кет?п ?алу ?ауп?н
жою
ма?сатында
ел?м?зд??
?алымдары ?ш?н жа?дай ту?ызу
м?селелер?не арнал?ан ке?ес
болып ?тт?.
Ке?еске Президент ?к?мш?л?г?
Басшысыны? орынбасары Б.Майлыбаев, Б?л?м ж?не ?ылым министр? А.С?р?нж?пов, Президент
?к?мш?л?г?н??
??рылымды?
б?л?мдер?н?? басшылары, Б?л?м
ж?не ?ылым, Инвестиция ж?не
даму, Денсаулы? са?тау ж?не
?леуметт?к даму министрл?ктер?н??,
Орталы?
коммуникациялар
?ызмет?н??, Назарбаев Университет?мен Л. Гумилев атында?ы Еуразия ?лтты? университет?н?? ?к?лдер?
?атысты.
Мемлекет басшысыны? ?Н?рлы
жол ? болаша??а бастар жол? атты
Жолдауы
аясында?ы
нег?зг?
ба?ыттар бойынша ?ылыми кадрларды са?тау мен кадрлы?
?леуетт?? ?атарын молайту, ?ылыми зерттеулер мен ?з?рлемелерд?
ынталандыруда
?л-Фараби
атында?ы мемлекетт?к сыйлы?тар
беру
ж?н?ндег?
комиссияны?
?ызметтер? ба?ыттал?ан.
?аз?рг? уа?ытта ?аза?станда
?ылыми зерттеулермен 23,7 мы?
адам
айналысады.
?ылыми
ортада?ы ?ылым докторларыны?
саны 1688, (9,8%), ?ылым кандидаттары4915 (28,6%), PhD докторлары 218 (1,2%), к?с?пт?к ба?ыттар
бойынша докторлар 605 (3,5%),
?ылыми ата?ы жо? ?зденуш?лер
9774 (56,85%) адамды ??райды.
Б?л ретте 35 жас?а дей?нг?
?алымдарды? ?лес? 38 % болса, 45
жас?а дей?нг?лерд?? ?лес? 56%.
2014 жылы ?аза?станда ж?мыс
жасау ?ш?н ?рт?рл? ?ылыми
ба?ыттар бойынша ж?мыс ?стейт?н
600-ден астам шетелд?к, оларды?
75-?
?аза?станды?
?алымдар
ж?мыс?а тартылды.
?Назарбаев Университет? АА??а А?Ш-тан, ?лыбританиядан, Канададан, Франциядан, Италиядан,
Голландиядан (оларды? 26-ы
?аза?станды?тар) 350-ден астам.
Жыл ?орытындысы
жаман емес
Аудан ?к?м? Cержан Айма?овты? т?р?ындар алдында 2014 жылы
ат?ар?ан ж?мыстары мен 2015 жыл?а арнал?ан жоспарларына ?атысты
есеп беру жиыны ?ткен аптада Ес?л, Озерное ауылды? округтер?нде, осы
аптада Тельман, ?ара?айлы, Чапаев, Садовое ауылдарында ?тт? . Аудан
?к?м?н?? есеб?не ауданды? м?слихатты? хатшысы ?анат Са???ла?ов
?атысып отырды.
Ауыл т?р?ындары назарына алдымен аудан ?к?м? Сержан Айма?ов баяндама жасады. Жерг?л?кт? ?к?мдер мен учаскел?к инспекторларды? есеб?
де м??ият ты?далды.Жыл ?орытындысы жаман емес.
Кездесулер барысында ?ара?анды облысты? м?дени-сауы? ж?не
халы? шы?армашылы?ы ?ылыми ?д?стемел?к орталы?ыны? 3-ш? д?режел?
дипломымен ?ара?айлы ауылды? м?дениет ?й? ??зд?к ауылды? м?дениет
?й?? номинациясымен марапатталып, ?ара?айлы ауылды? к?тапханасына
модельд? к?тапхана ку?л?г? табыс ет?лд?. Кездесулерде т?р?ындар белсенд?л?г? ерекше танылды.
С. СМАХАН?ЛЫ
О ситуации в мире
Онищенко обвинил США в распространении Эболы
Помощник премьер-министра, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал в интервью эпидемию вируса Эбола ?биологическими испытаниями? властей США
Эпидемия вируса Эбола началась в странах Западной Африки в январе 2014 года, достигнув пика к осени того же года. Жертвами лихорадки Эбола стали 8,6 тысячи человек. 21 января 2015 года ООН
объявила, что эпидемия пошла на спад.
Михаил Щелканов, вирусолог, доктор биологических наук:
На мой взгляд, имеет место активация природных очагов в лесистой
части Северогвинейской возвышенности на стыке трех стран: Гвинейской Республики, Республики Либерия и Сьерра-Леоне. Но заявления
Геннадия Григорьевича я с благодарностью принимаю и включаю в свой
анализ.
Н?рлы жолмен ? болаша??а!
Б?г?нде
шет
елдерде нанотехнология, робототехника,
м?най-газ
кен
орындарын зерттеу, гидродинамика,
генд?к
инженерия, обыр
а у р у ы н
ту?ызатын клеткалар биологиясы,
ДНК репарациясы мен мутагенез
салалары сия?ты келешег? зор
?ылыми
ба?ыттарда
53
?аза?станды? ?алым табысты
ж?мыс ?стеуде.
Ке?ес ?орытындысы бойынша
Мемлекетт?к
мемлекетт?к
органдар?а шет елдерде кадрлар
даярлау ж?н?ндег? ж?не ?ылым мен
техника саласында ?л-Фараби
атында?ы мемлекетт?к сыйлы?тар
беру комиссиясыны? аясында
ж?зеге асырылатын м?селелер туралы на?ты тапсырмалар берд?.
Елбасыны?
?Н?рлы
жол
Болаша??а бастар
жол?
атты
?аза?стан хал?ына
арна?ан
Жолдауында
б?зд??
Жалпы?лтты? идеямыз ? М??г?л?к Елд?
басты ба?дар ет?п,
т?уелс?зд?г?м?зд??
даму да??ылын Н?рлы Жол?а
айналдыратын боламыз, деп
атап ?ткен болатын. ?рб?р
?аза?станды?ты? т?рмысын
жа?сартып,
экономиканы?
?су?не
ба?ыттал?ан
ба?дарламалы Елбасы Жолдауында болаша??а ?лан?айыр жоспарлар ?ойып,
халы?ты? т?рмыс ахуалын
дамыту ?ш?н, жолдарды
салу?а, ЭКСПО ??рылысын
жал?астыру?а, ша?ын ж?не
орта бизнест? ?олдау ?ш?н
бюджеттен, ?лтты? ?ордан
к?птеген ?аражат б?л?нд?.
Елбасыны? Жолдауында
басты назар ел?м?зд?? жа?а
экономикалы? саясаты ж?не
Жолдау ше?бер?нде халы??а
мемлекет
тарапынан
к?рсет?лет?н ?олдау туралы да
айтылды.
Б?л саясат
ел?м?зд?? ??рылымды? реформаларын одан ?р? ж?зеге
асыру?а ба?ытталатын болады. Оны? ?зег? жет? ба?ыт
бойынша
ел?м?зд?
инфра??рылымды? дамыту
жоспарына с?йкес - к?л?к,
и н д у с т р и я л ы ? ,
энергетикалы?, ?леуметт?кт?р?ын
?й
инфра??рылымдарын дамыту
бойынша кешенд? шараларды
?амтыма?. Сондай-а?, ша?ын
ж?не орта бизнеске ?олдау
к?рсету,
т?р?ын
?йкоммуналды? шаруашылы?ы,
жылу ж?не сумен жабды?тау
ж?йес?н жа??ырту да ты?
т?с?лдермен ж?рг?з?лет?н болады.
?. Т?ЛЕУОВ,
Осакаров ауданы ?д?лет
бас?армасыны? басшысы
По поручению Президента
Подвели итоги, обсудили перспективы
Согласно утвержденному графику, в
районе начались отчетные встречи
акима района и акимов сельских и поселковых округов с населением. Такие
встречи проходят повсеместно в соответствии с Указом Президента нашей
Республики Н. А. Назарбаева и обязательны для акимов всех уровней.
Практика показывает, что открытый
диалог исполнительной власти с населением взаимовыгоден и полезен. Он
позволяет власти глубже вникать в
проблемы на местах, повышает их авторитет и ответственность, а население имеет возможность открыто
высказать свои чаяния и получить ответы на волнующие вопросы.
На каждой состоявшейся отчетной
встрече, аким района С. Ж. Аймаков
информировал собравшихся об итогах
социально-экономического развития
района за минувший год. Затем акимы
округов докладывали о достигнутых
результатах в производственной деятельности и решении социальных проблем. К слову сказать, позитивные
перемены в выполнении планов развития сельских регионов есть повсеместно. Они реальны и население это
видит. Так что акимам было что сказать по существу. С отчетами о проделанной работе на сходах выступали
также участковые инспектора полиции.
Все отчеты, как правило, были конструктивными, отражали все стороны
заметно улучшившейся жизни сел,
проблемные темы, поэтому непосредственно по ним вопросов не возникало. В таких округах, как Мирный и
Дальний, например, вопросов ни к докладчикам, ни к участвовавшим в сходах руководителям отделов районного
акимата и различных служб не возникло вообще. В ряде же других округов встречи прошли достаточно
активно. Что примечательно, выступления в прениях были доброжелательными, а поставленные вопросы
выражали интересы всего населения.
Так в большинстве сельских округов
была озвучена проблема с недостатком пастбищных угодий для частного
скота. В сельских округах Сарыозек и
Звездном остро стоит вопрос и с водопоем скота.
По-прежнему много вопросов возникает по состоянию дорог. Так, в Звездном, Трудовом, Шидертинском округах
люди не первый год ставят в ряд особо
волнующих проблем необходимость
отремонтировать участки дорог от сел
до трассы Караганда-Павлодар, а
также между селами Трудовое и Степное. Однако люди понимают, что решение этой дорогостоящей проблемы
требует времени и просят включить их
в планы на перспективу.
Не менее волнующей темой для
сельчан остаются и так называемые
?школьные? вопросы. В сельском
округе Акбулак жители из года в год обращаются с просьбами о строительстве новой школы, в селе Степном
люди выражают обеспокоенность по
поводу возможного закрытия основной
школы. В нескольких сельских школах
наблюдается сокращение количества
учащихся. В каждом селе аким района
С. Ж. Аймаков обращает особое внимание на подобные тенденции и настоятельно рекомендует всем селом
искать пути решения этой проблемы ?
прежде всего развивать село, создавать новые рабочие места и привлекать в хозяйство новые семьи.
Приятно отметить, что сельчане сегодня стремятся жить не только в достатке и в спокойной обстановке, но и
цивилизованно, идти в ногу со временем, внедрять в свою жизнь новые технологии. Вполне понятно желание
многих жителей сел Звезда, Трудовое,
Родниковское пользоваться Интернетом, которым они по техническим причинам до сих пор пользоваться не
могут. Не обошли вниманием сельчане
и вопрос об очередном повышении тарифа на электроэнергию. Особенно
остро этот вопрос обсуждался на
сходе жителей поселка Молодежного.
В селе Звезда был поднят вопрос о несвоевременной доставке почты и недодоставке отдельных периодических
изданий.
Несколько актуальных вопросов
поднял на сходе в Трудовом сельском
округе коллектив ТОО ?Енбек-95?. В
связи с тем, что это сельхозформирование ведет строительство молочнотоварной фермы в селе Степном, его не
может не волновать вопрос строительства жилья в этом селе для будущих
работников фермы, состояние дороги
к этому селу. Заботит коллектив и вопрос профессиональной ориентации и
подготовки кадров рабочих профессий,
которых в хозяйстве не хватает, а
также организация досуга молодежи и
другие, в решении которых они сами
готовы принять долевое участие.
В каждом сельском округе Сержан
Жанабекович особо акцентировал внимание на рачительном использовании
имеющихся посевных площадей, на
увеличении поголовья скота в личных
подворьях, обращал внимание на
обеспечение сохранности скота и принятие мер по недопущению скотокрадства, в ряде округов заострял
внимание на высоком уровне административных правонарушений и преступлений, призывая общественность
всячески содействовать участковым
инспекторам в наведении порядка в
селах, а также способствовать сохранению атмосферы взаимопонимания и
согласия между односельчанами.
Наряду с вопросами общего значения в адрес акима района поступили
несколько частных обращений. На
многие вопросы, прозвучавшие во
время отчетных встреч, были даны ответы сразу, остальные взяты на контроль
и
будут
направлены
в
соответствующие органы для их решения.
Е. ВРОНА.
2 стр.
?зд?ктер
?атарынан
к?р?нд?
Сараптамалы? орталы?тарды? 2014
жыл?а арнал?ан ?лемд?к индекс-рейтинг?с?нде ?Р Президент? жанында?ы
?аза?стан стратегиялы? зерттеулер институты (?СЗИ) Кавказ, Орталы? ж?не
О?т?ст?к Азия елдер? орталы?тарыны?
арасында ?зд?к ?шт?кке ен?п отыр. Сондай-а?, энергетика ж?не шик?зат саясаты
саласында?ы ?лемд?к сараптамалы?
орталы?тар
арасында
ал?аш?ы
отызды?тан к?р?нд?. Оларды? арасында
РЭНД
корпорэйшн
(5-орын),
Американды?
Стратегиялы?
ж?не
халы?аралы? зерттеулер орталы?ы ?
CSIS
(11-орын),
Британияны?
энергетикалы? ?ау?пс?зд?к м?селелер
ж?н?ндег? зерттеу орталы?ы ? EUCERS
(18-орын)
сия?ты
сараптамалы?
??рылымдар бар.
Сараптамалы? ??рылымдарды? жет?ст?ктер?не ?арай ба?алау 1989 жылдан
бер? ж?рг?з?л?п келед?. Зерттеуге:
??ылыми-сараптамалы?
ж?мыстарды? сапасы мен бедел?:
жо?ары сапалы, объективт?, саяси зерттеулер.
Ж?не
оны?
мемлекет
басшылы?ына,
БА?
пен
?о?ам?а
?олжет?мд?л?г?;
? Орталы? ?ызметкерлер?н?? к?с?бил?г?
мен абыройы: б?л?кт?л?г? жо?ары,
т?ж?рибел? ?алымдар мен сарапшыларды жинауы, зерттеулер саласында
мойындал?ан мамандарды тартуы;
? Ж?рг?з?лген зерттеулерд?? ?ылыми
объективт?л?г?, орталы?ты? ?алымдары
мен сарапшыларыны? ресми аттестациясы, ?ылыми жарияланымдарды? сапасы мен т?рлер? ? к?тап, журнал,
конференциялар
материалдары,
?ылыми ж?не к?с?би ?с-шараларда?ы
баяндамаларды?, орталы? мамандары
жаз?ан ?ылыми ма?алаларды? саны;
? На?ты ба?дарламалар?а, брифингтер мен ресми кездесулерд?? санына,
саяси материалдарды? шы?уына байланысты танымалды?ы;
? Зерттеулерд?? н?тижес?н тарату
ма?сатында электронды ж?не д?ст?рл?
а?парат ??ралдарын пайдалана б?лу мен
нег?зг?
аудиториямен
байланыс
к?рсетк?штер? ?амтылды.
? 5 (7437) 31 января 2015 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
????≈??≈ ? ??? ??????? ????≈?
Наверное, никому не дано знать заранее ?
сколько лет жизни отведено судьбой. Ветеран
труда, труженица тыла Александра Семеновна
Климова, жительница с. Ошаганды тоже представить себе не могла, что когда-то будет отмечать
свой сотый день рождения. Но годы шли своим
чередом и 25 января 2015 года в ее жизни наступила особая дата ? славный юбилей ? столетие.
Такое событие можно назвать очень знаменательным в жизни не только юбиляра, но и всех ее
близких, земляков. Несомненно, такой значимый
юбилей заслуживает особого внимания, поэтому
в этот день она принимала поздравления не
только от своей семьи. С подарками у долгожительницы побывали аким района Сержан Аймаков, аким Батпактинского сельского округа Аскар
Жанарстанов, родные и близкие друзья, соседи,
учащиеся и преподаватели местной школы, которые от всей души выразили немало теплых слов
поздравлений и добрых пожеланий.
У славной юбилярши побывали и мы. Приветливо нас встретила радушная хозяйка дома Валентина Николаевна ? ее старшая дочь ?
многодетная мать, награжденная медалью ?К?м?с
ал?а? за воспитание восьмерых детей, с которой
и проживает сейчас Александра Семеновна. Она
и рассказала много интересного о маме, о ее нелегком пройденном жизненном пути.
Прожить сто лет, значит прожить целый век,
отождествляя себя с эпохой. Конечно, за такую
долгую жизнь Александре Семеновне Климовой
пришлось повидать и пережить многое. Чтобы понять это, достаточно просто вспомнить богатую
на события историю нашей страны, начиная с
1915 года. А это было нелегкое послереволюционное время, годы репрессий, разрухи и голода, страшные годы военного лихолетья,
перестроечное время, упадок и становление нового государства ? Республики Казахстан.
Судьба А. С. Климовой ? это судьба человека,
познавшего с раннего детства трудности сельского бытия, не избалованного достатком и бытовым устройством. Все тяжести и лишения,
выпавшие на ее долю, она переносила наравне
со всеми стойко и мужественно.
Александра Семеновна родилась в Волгоградской области в п. Чернышки. Она очень рано
осталась без матери, с трех лет, лишившись материнской ласки и заботы, воспитывалась у бабушки. В годы сталинских репрессий их семья
была выслана в Казахстан и они попали в пятый
номерной поселок.
В целях подготовки
высококвалифицированных кадров
Участие молодежи в реализации новой
экономической политики ?Н?рлы жол?
По такой тематике проводился брифинг 23
января на базе Службы Центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан, где было отмечено, что в целях
подготовки высококвалифицированных кадров по востребованным специальностям
реализуется социальный проект ?М??г?л?к ел
жастары - индустрия?а!?, в рамках которого
приняты системные меры по перетоку молодежи из трудоизбыточных областей в трудодефицитные регионы для обучения по
востребованным специальностям и дальнейшего трудоустройства.
Участниками проекта являются 7 вузов и
25 колледжей, в которых обучаются 2050
студентов по востребованным на рынке
труда специальностям.
Кроме того, под эгидой Национальной палаты предпринимателей в г. Астана запущен
пилотный проект бизнес-школы ?Бастау?
для безработной молодежи и начинающих
бизнесменов, в которой в данное время обучаются около 200 студентов. Планируется
открытие филиалов бизнес-школы во всех
регионах.
Во всех школах Казахстана внедряется
международная программа SAGE. Данная
программа способствует формированию
новой волны бизнес-лидеров глобального
масштаба.
Необходимо отметить, что в целом в республике наблюдается снижение уровня безработицы, в том числе молодежной. По
сравнению с 2001 годом уровень молодежной безработицы снизился в 4 раза и сегодня
данный показатель составляет 4,3 %.
За последние 10 лет доля самозанятой
молодежи уменьшилась на 142 тыс. человек
или на 16%.
В 1933 году вышла замуж и родила троих детей
? дочь Галину и сыновей Владимира и Алексея.
Но счастье было недолгим. Двое маленьких ее
детей Галина и Владимир умерли. Потом началась Великая Отечественная война и ее муж Николай Артемьевич ушел воевать на фронт. В те
суровые годы она работала в поле, возила пшеницу, которую отправляли на фронт. Голод и
холод, тревожные военные и послевоенные годы
пришлось вместе со всеми односельчанами ей
пережить, выстоять, выжить, не очерстветь
душой. В 1945 году после ранения вернулся
домой ее муж.
Пришла долгожданная победа, мир и покой
вернулись в родную страну, в дома, и люди стали
поднимать хозяйство, строить новую жизнь.
Вскоре родилась дочь Валентина, а потом Надежда и Любовь. Но судьба не столь была благосклонна к ней и ее семью постигло страшное горе
? трагически погиб сын Алексей в семнадцатилетнем возрасте в автомобильной катастрофе.
Но жизнь продолжалась. Закаленный в трудно-
?Зеленые бизнес проекты ?
вклад в проведение
ЭКСПО-2017?
Активное вовлечение женщин в государственное и общественное управление, особенно на
местном уровне в регионах, а также создание
благоприятных условий для открытия и ведения
бизнеса женщинами является одним из приоритетов, обозначенных Главой государства в
своем послании ?Стратегия ?Казахстан-2050:
новый политический курс состоявшегося государства?.
ОЮЛ ?Коалиция за ?зеленую? экономику и
развитие G-Global? и Общественный фонд ?Социальная динамика? уже третий год в Казахстане реализуют проект
по поддержке безработных женщин. В рамках проекта проводится обучение женщин основам ?зеленого? бизнеса, консультативная и методологическая поддержка начинающих предпринимательниц, а также
конкурс, в рамках которого вручаются грантовые средства на реализацию наилучших бизнес идей.
В этом году также запланировано проведение серии обучающих
тренингов по основам бизнеса, а также предоставление бизнес-кейсов
по применению ?зеленых? технологий. Таким образом, пройдя обучение и подав заявки на конкурс, участницы смогут открыть свой малый
бизнес на селе на финансовые средства, полученные в рамках гранта.
Прием заявок на республиканский конкурс будет организован в формате предыдущих лет и продлится до 1 марта 2015 года.
Для участия в Конкурсе безработные женщины, регистрируются в
качестве индивидуального предпринимателя или открывают предприятие. Составляют бизнес-план и подают заявку в Оргкомитет Конкурса. В рамках Конкурса приветствуется планирование и реализация
?зеленых? бизнес - проектов.
В 2015 году по результатам Конкурса будут выбраны 9 победительниц, которые получат денежные призы по 700 000 (семьсот тысяч)
тенге каждая на реализацию заявленного бизнес - проекта.
Решение о выборе победительниц принимает жюри Конкурса, в которое входят депутаты Мажилиса Парламента РК, представители министерств и институтов развития, руководители НПО и бизнеса,
международных организаций и структур.
Таким образом, для участия в Конкурсе необходимо ознакомиться
с положением и условиями Конкурса, приложить бизнес-план и оформить заявку на сайте www.ccb.kz.
К участию в конкурсе приглашаются начинающие предприниматели
из всех регионов Казахстана и все, кто готов кардинально изменить
свою жизнь!
стях сильный характер помог Александре Семеновне суметь пережить постигшее ее горе, ведь
надо было растить дочерей. И их воспитание
стало главным призванием для матери. В разных
местах приходилось работать ей, но где бы ни
трудилась, она свою работу всегда выполняла на
совесть. Милая, доброжелательная, трудолюбивая, готовая всегда прийти на помощь другим ?
такой знали ее все, кто работал с ней в больнице
ли, в пекарне или в магазине ?Радуга?, когда
жила она в п. Осакаровка.
А какой замечательной хозяйкой была, какие
прекрасные пироги и булочки пекла, которыми
всегда щедро угощала всех, получая взамен
самую высокую похвалу.
-Если бы могла, я бы и вас сейчас накормила
вкусными пирожками, ? с горечью промолвила
именинница во время нашего разговора.
Да, возраст все же берет свое и с годами старость дает о себе знать. И задумываясь над вопросом: в чем же секрет ее долголетия,
понимаешь ? в огромном трудолюбии, доброте,
любви не только к своим близким, но и окружающим людям. Вся ее жизнь была посвящена одному святому долгу ? быть полезной стране и
людям. Поэтому неустанно трудилась. О детях
пеклась, о внуках заботилась.
И сегодня ее дочери Валентина, Надежда и
Любовь, одиннадцать внуков и восемнадцать
правнуков ? это главный капитал этой милой,
доброй и по-житейски мудрой женщины, которые
окружают ее любовью, вниманием и заботой. И,
может быть, еще благодаря и этому она и живет
так долго. Ведь забота, теплота, уважение и любовь близких ? очень важны для каждого человека и многое значат в его жизни.
С теплотой и добротой, которые присущи
только долгожителям, благодарила всех Александра Семеновна за то, что ее не забыли, за поздравления, за внимание. И мы очень рады были
и благодарны судьбе, что она подарила такую замечательную встречу ? встречу с особым человеком, отмечающим столетний юбилей, ведь
праздновать такую особую, славную дату дано
немногим.
От всего сердца мы еще раз поздравляем именинницу с 100-м днем рождения и хотелось,
прежде всего, пожелать крепкого здоровья, мира,
добра, теплоты, бодрости духа, благополучия.
Пусть на душе у Вас, дорогая Александра Семеновна, всегда будет светло и легко.
Т. ЖУРАВЛЕВА
Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов по Осакаровскому району доводит
до вашего сведения, что 11 февраля 2015 года в 10-00 часов в г. Караганде,
по адресу: ул.Алиханова, 4, в здании партии КОФ ОО ?Партия ?Н?р Отан?
будет проведен семинар-совещание по изменениям налогового законодательства.
Уважаемые налогоплательщики!
Управление государственных доходов по Осакаровскому району напоминает вам сроки сдачи налоговой отчетности в 1 квартале 2015 года.
до 15 февраля 2015 года предоставляется ФНО :
200.00 - Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу за 4 квартал 2014 года;
300.0 - Декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014
года;
701.0- Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2015 год;
860.00- Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников за 4 квартал 2014 года;
870.00- Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал
2014 года;
910.00- Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса за 2-е полугодие 2014 года.
до 20 февраля 2015 года предоставляется ФНО:
851.00- Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными
участками на 2015 год.
до 20 марта 2015 года предоставляется ФНО:
870.00- Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду на 2015 год.
до 31 марта 2015 года предоставляется ФНО:
100.00,110.00,130.00,150.00- Декларация по корпоративному подоходному
налогу за 2014 год;
220.00, 240.00 - Декларация по индивидуальному подоходному налогу за
2014 год;
230.00- Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу
за 2014 год;
700.00- Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному
налогу и налогу на имущество за 2014 год;
920.00- Декларация для плательщиков единого земельного налога за 2014
год.
Кроме того, обращаем внимание налогоплательщиков, что согласно ст.478
Кодекса РК ?О налогах и других обязательных платежах в бюджет? плательщиками платы за пользование земельными участками являются физические
и юридические лица, получившие земельный участок во временное возмездное землепользование (аренду). Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают суммы платы не позднее 25
февраля 2015 года, без сдачи налоговой отчетности.
? 5 (7437) 31 января 2015 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
3 стр.
?ара?анды облысы Осакаров ауданы ?к?мд?г?н?? 2014 жыл?ы 15
Аудан ?к?мд?г?н??
2014 жыл?ы 15 желто?санда?ы
? 80/01 ?аулысына ?осымша
желто?санда?ы ?80/01
?Ауданда 2015 жыл?а арнал?ан ?о?амды? ж?мыстарды
?йымдастыру туралы? ?АУЛЫСЫ
Ж?мыссыздар?а ?йымдастырылатын 2015 жыл?а арнал?ан ?о?амды?
ж?мыс к?лемдер? мен т?рлер?, ?йымдарды? т?збес?
Нормативт?к ???ы?ты? акт?лерд? мемлекетт?к т?ркеу Т?з?л?м?не 2015 жыл?ы 14
?а?тарда?ы ? 2920 болып т?ркелген
?аза?стан Республикасыны? 2001
жыл?ы 23 ?а?тарда?ы ??аза?стан
Республикасында?ы жерг?л?кт? мемлекетт?к бас?ару ж?не ?з?н-?з? бас?ару
туралы? За?ына с?йкес, ?аза?стан
Республикасыны?
?Халы?ты
ж?мыспен ?амту туралы? 2001 жыл?ы
23 ?а?тарда?ы За?ыны? 7 бабы 5
тарма?шасына ж?не 20 бабыны? 5
тарма?ы 2 тарма?шасыны? нег?з?нде,
?аза?стан Республикасы ?к?мет?н??
2001 жыл?ы 19 маусымда?ы ? 836
?Халы?ты ж?мыспен ?амту туралы?
?аза?стан Республикасыны? 2001
жыл?ы 23 ?а?тарда?ы За?ыны? ?ске
асыру ж?н?ндег? шаралар туралы?
?аулысын ?ске асыру ма?сатында,
аудан ?к?мд?г? ?АУЛЫ ЕТЕД?:
1. Осы ?аулыны? ?осымшасына
с?йкес
2015
жыл?а
арнал?ан
?о?амды? ж?мыстарды? т?рлер? мен
к?лемдер?,
?о?амды?
ж?мыстар
?тк?з?лет?н ?йымдарды? т?збес? бек?т?лс?н.
2.
?Осакаров
ауданыны?
ж?мыспен ?амту ж?не ?леуметт?к
ба?дарламалар б?л?м?? мемлекетт?к
мекемес? (А. А.Тулеуова):
1) ?о?амды? ж?мыстар ?тк?зуге
аудан бюджет?нде 2015 жыл?а
к?зделген ?аражат шег?нде бек?т?лген
т?збеге с?йкес, ж?мыссыздарды
?о?амды? ж?мыс?а ж?беруд? ж?зеге
асырсын;
2)?о?амды?
ж?мыстарды
орындау?а
?йымдармен шарт
жаса?ан кезде кей?нг? ж?мыс?а орналастырылу м?мк?нд?г?н к?здес?н;
3) ?о?амды? ж?мыс?а ж?бер?лген
ж?мыссыздарды? е?бека?ысы жерг?л?кт? бюджет ?аражатынан, ж?мыспен
?т?лген уа?ытына ек?нш? де?гейл?
банктерде
енг?зу
жолымен
ж?мыссыздарды? жеке шотына
т?ленс?н;
4) ?о?амды? ж?мыстар?а ж?бер?лген
ж?мыссыздарды? е?бека?ысы е?
т?менг? б?р жала?ы м?лшер?нде
т?ленс?н;
5) ?о?амды? ж?мыстар?а ж?бер?лген
б?р ж?мыссызды? ж?мыс уа?ытыны?
?за?ты?ы ? аптасына 40 са?аттан аспауы, ?аза?стан Республикасыны?
е?бек за?намасында к?зделген шектеулер ескер?л?п, б?р са?аттан кем
емес т?ск? ?з?л?спен ек? демалыс к?н?
бек?т?лс?н.
3. ?Осакаров ауданыны? экономика ж?не ?аржы б?л?м?? мемлекетт?к
мекемес? (Е. Е. Тем?ров) ?о?амды?
ж?мыстар?а ж?мыспен ?амтыл?ан
ж?мыссыздарды?
е?бека?ысына
а?шалай
?аражатты
уа?ытылы
б?л?ну?н ?амтамасыз етс?н.
4. Осы ?аулыны? орындалуын
ба?ылау аудан ?к?м?н?? орынбасары
Н?рлан Рымбай?лына Ламбековке
ж?ктелс?н.
5. Осы ?аулы оны? ал?аш ресми
жариялан?ан к?н?нен кей?н к?нт?збел?к
он к?н ?ткен со? ?олданыс?а енг?з?лед? ж?не 2015 жылды? 1 ?а?тарынан
пайда бол?ан ?атынастар?а таралады.
Осакаров ауданыны? ?к?м?
С. Айма?ов
?
1
2
3
Постановление акимата Осакаровского района
Карагандинской области от 15 декабря 2014 года ?80/01
?йымдар ж?не мекемелерд?? атауы
Кенттер мен ауылды? округтар
?к?мдер?н?? аппараттары
Коммуналды? мемлекетт?к
?азыналы? к?с?порын ?Осакаров
ауданыны? м?дениет ж?не т?лдерд?
дамыту б?л?м?н?? Осакаров ауданы
?к?мд?г?н?? ауданды? м?дени ?
сауы?тыру орталы?ы?
?Осакаров ауданыны? ж?мыспен
?амту ж?не ?леуметт?к
ба?дарламалар б?л?м?? мемлекетт?к
мекемес?н?? ?арттар?а ж?не
м?гедектерге ?йде к?нд?зг? к?т?м
б?л?м?
?Об организации общественных работ в районе
на 2015 год?
правленных на общественные работы, производить из средств местного бюджета, за отработанное
время путем зачисления на лицевые
счета безработных в банках второго
уровня;
4) оплату труда безработных, направленных на общественные работы производить в размере одной
минимальной заработной платы;
5) утвердить продолжительность
рабочего времени одного безработного, направленного на общественные работы ? не более 40 часов в
неделю, учитывая ограничения, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан, с
двумя выходными днями, обеденным
перерывом не менее одного часа.
3. Государственному учреждению
?Отдел экономики и финансов Осакаровского района? (Темиров Е. Е.)
обеспечить своевременное выделение денежных средств на оплату
труда безработных, занятых на общественных работах.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя акима района Ламбекова
Нурлана Рымбаевича.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с первого января
2015 года.
Аким Осакаровского района
С. Аймаков
К сведению населения
С 26 по 28 января 2015 года в Карагандинской области проводилось ОПМ ?Скотокрад?, в котором были задействованы сотрудники
полиции ОВД Осакаровского района совместно с сотрудниками ветеринарной службы района. В ходе проведенного ОПМ производились
проверки торговых точек, занимающихся реализацией мясной продукции, а также скупщиков и перевозчиков данной продукции. Производилось таврирование скота.
Е. ШАКЕНОВ,
начальник отделения криминальной полиции
ОВД Осакаровского района, капитан полиции .
442
5
6
6
8
4
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов ? 2920 от 14 января 2015 года
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001
года ?О местном государственном
управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан?, на основании подпункта 5 статьи 7 и подпункта
2 пункта 5 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года ?О занятости населения?, в
целях реализации постановления
Правительства Республики Казахстан
от 19 июня 2001 года ? 836 ?О
мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года ?О занятости населения?, акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2015 год перечень
организаций, в которых будут проводиться общественные работы, виды
и объемы общественных работ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению
?Отдел занятости и социальных программ Осакаровского района? (Тулеуова А. А.):
1) осуществлять направление безработных на общественные работы в
соответствии с утвержденным перечнем, в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на 2015
год на проведение общественных
работ;
2) предусмотреть при заключении
договоров с организациями на выполнение общественных работ возможность
последующего
трудоустройства;
3) оплату труда безработных, на-
Адам
саны
Ж?мыстар мен ?ызметтерд?? т?рлер?
Т?р?ындарды? ?йлер?н аралау, ауылды? округтерд??,
кенттерд?? ?леуметт?к картасын ??растыру?а ?атысу,
статистикалы? тексер?с;
т?р?ын-?й коммуналды? шаруашылы?ы ?йымдарына
елд? мекендерге, бейттер аума?ын жинау?а к?мек;
жолдар салу ж?не ж?ндеу, су коммуникациясыны?
т?сел?м?, мелиорация ж?мысын ?тк?зу;
т?р?ын ?йд?, сондай-а? ?леуметт?к м?дени
ма?сатында?ы нысандарды салу?а, к?рдел?
ж?ндеуге ?атысу;
ескертк?штерд? к?зету ж?не ?алпына келт?ру;
айма?ты экологиялы? сауы?тандыру (?Жасыл ел?,
?А?аш отыр?ызу?);
айтулы, мерейтой к?ндер? бойынша мерекелерд?
?тк?зу м?дени ма?сатында?ы ау?ымды ?с-шараларын
?йымдастыру?а к?мек;
?о?амды? п?к?р с?растыру, республикалы?, айма?ты?
?о?амды? компаниялар?а к?мек;
жал?ыз т?ратын зейнеткерлер мен м?гедектерге
?ызмет ж?не к?т?м к?рсету;
?Мей?р?мд? биб??, ???рылыс бригадалары?
ба?дарламаларына ?атысу. Медициналы?, т?г?н ж?не
шаштараз бас?а да ?ызметтер (?айырымдылы? асхана) к?рсету ж?н?ндег? ?леуметт?к-т?рмысты?
орталы?тарды? ж?мысын жал?астыру.
Ж?мыстард
ы?
?за?ты?ы Ж?мыстарды
(ай)
? к?лем?
1-6
9325 аула
0,5-3
1-3
200 километр
1-3
24 нысан
0,5
0,5
8 ескертк?ш
1500 дана
1
1-6
0,5-3
77 адам
1-11
22 пункт
2
7 гектар
1400 дана
1-11
2000 адам
М?дени ж?не демалыс орталы? саяба?ыны?
аума?ын к?ркейту, к?галдандыру, тазарту.
Осакаровка кент?нде медициналы?, т?г?н ж?не шаштараз ?ызметтер к?рсету ж?н?ндег? ?леуметт?кт?рмысты? орталы?ты? ж?мысы
айтулы мерейтой к?ндер? бойынша мерекелерд?
?тк?зу м?дени ма?сатында?ы ау?ымды ?с-шараларын
?йымдастыру?а к?мек
мей?р?м ?й?не ж?не жал?ыз т?ратын зейнеткерлер
мен м?гедектерге ?ызмет ж?не к?т?м
?леуметт?к ?ызмет: ?й аралау, материалды? т?рмысты? акт?лерд? жасау, ??жаттарды т?гу, ?стерд?
?алыптастыру.
3
74 адам
2
58 аула
58 акт
58 ?с
4
?Осакаров ауданыны? ?ор?аныс ?стер
ж?н?ндег? б?л?м?? мемлекетт?к мекемес?
5
?Осакаров ауданыны? салы?
бас?армасы? мемлекетт?к мекемес?
9
6
?Осакаров ауданыны? прокуратурасы? мемлекетт?к мекемес?
8
Жерге, к?л?к ??ралдарына, м?л?кке салы? т?леу
ж?н?ндег? т?б?ртектерд?, хабарламаларды жазу ж?не
(аулалар?а) жетк?зу.
Нарядтар мен ?стерд? т?гу, ?алыптастыру, м?ра?ат
??жаттары мен т?з?мдерд? ??растыру;
м?ра?ат?а тапсыру ?ш?н ??жаттарды ?алыптастыру
ж?не м?ра?ат ??жаттарын ??деу.
3
2000 дана
?Осакаров ауданыны? ?д?лет
бас?армасы? мемлекетт?к мекемес?
4
М?ра?ат к?таптарын ?ш?нара жа??ырту, к?таптарды т?гуге дайындау ж?не жиынты?тау, ?й аралау,
с?ратулар бойынша ?здеу.
3
18000 дана
4560 аула
3000 с?рау
??аза?стан Республикасыны? е?бек
ж?не т?р?ындарды ?леуметт?к ?ор?ау
Министрл?г?н?? зейнета?ы т?леу бойынша мемлекетт?к орталы?ы?
республикалы? мемлекетт?к
?азыналы? к?с?порыныны?
?ара?анды облысы Осакаров
ауданыны? филиалы
2
А?ымда?ы ж?не ?за? са?талатын зейнета?ы мен
жеке ?стер м?ра?атын ??деу ж?не сканерлеу.
2
13983 ?с
9
??аза?стан Республикасыны? ?д?лет
департамент?н??? мемлекетт?к
мекемес?н?? ?Осакаров аума?ты?
сот орындаушылар б?л?м?? филиалы
2
М?ра?атты ??деу, хабарландыруларды тарату.
3
10
?Осакаров ауданыны? орталы? к?тапхана ж?йес?? мемлекетт?к мекемес?
2
Косметикалы? ж?ндеу, к?тап ?орын тексеруге к?мек.
2
1200 ?с
800 шаршы
метр
45000 дана
2
М?ра?ат ??жаттары мен т?з?мдер?н ??растыру, ?стерд?
т?гу, ?алыптастыру.
2
2000 дана
4
М?ра?ат ??жаттары мен т?з?мдер?н ??растыру, ?стерд?
т?гу, ?алыптастыру.
3
2000 дана
3
2000 дана
3
2000 дана
7
8
11
12
?Осакаров ауданыны? ?шк? саясат
б?л?м?? мемлекетт?к мекемес?
??ара?анды облысы Осакаров
ауданы ?к?м? аппараты? мемлекетт?к
мекемес?
16
?Осакаров ауданыны? жер
?атынастары б?л?м?? мемлекетт?к мекемес?
?Осакаров ауданыны? ?шк? ?стер
б?л?м?? мемлекетт?к мекемес?
Мемлекетт?к мекемес? ?Осакаров
ауданыны? т?р?ын-?й коммуналды?
шаруашылы?ы, жолаушылар к?л?г?
ж?не автомобиль жолдары б?л?м??
мемлекетт?к мекемес?
?Осакаров ауданыны? с?лет ?ала
к?рылысшы б?л?м?? мемлекетт?к мекемес?
17
?Осакаров ауданды? соты? мемлекетт?к мекемес?
13
14
15
6
Азаматтарды ша?ыруды ?йымдастыруда
техникалы? к?мек к?рсету (жеке ?стерд? т?гу, ша?ыру
?а?аздарын тарату).
2
3
3500 дана
8500 дана
3
5000 дана
3000 дана
10000 дана
5
М?ра?ат ??жаттары мен т?з?мдер?н ??растыру, ?стерд?
т?гу, ?алыптастыру.
М?ра?ат ??жаттары мен т?з?мдер?н ??растыру, ?стерд?
т?гу, ?алыптастыру.
2
М?ра?ат ??жаттары мен т?з?мдер?н ??растыру, ?стерд?
т?гу, ?алыптастыру.
3
2500 дана
2
М?ра?ат ??жаттары мен т?з?мдер?н ??растыру, ?стерд?
т?гу, ?алыптастыру.
3
2000 дана
2
М?ра?ат ??жаттарын ??деу ж?не м?ра?ат?а тапсыру
?ш?н ?стерд? ?алыптастыру.
3
1500 дана
2
1500 дана
3
18
?Осакаров ауданыны? ? 2 ауданды?
соты? мемлекетт?к мекемес?
3
Ша?ыру ?а?аздарын тарату
м?ра?ат ??жаттарын ??деу ж?не м?ра?ат?а тапсыру
?ш?н ?стерд? ?алыптастыру.
19
??ара?анды облысы бойынша Жылжымайтын м?л?к орталы?ы?
Республикалы? мемлекетт?к
?азыналы? к?с?порыныны? Осакаров
филиалы
3
М?ра?ат ??жаттарын ??растыру ж?не т?з?м?н
?алыптастырып т?гу ?с?.
3
2000 ?с
20
??азпочта? акционерл?к ?о?амыны?
?ара?анды облысында?ы
филиалыны? Осакаров ауданды?
пошта торабы
15
Алдын?ы кезе?мен жариялан?ан басылымдарды
окырмандар?а жетк?зу ?ш?н.
12
2000 дана
21
?Осакаров ауданы мемлекетт?к
м?ра?аты? мемлекетт?к мекемес?
2
М?ра?ат ??жаттарына т?з?м ??ру, жина?ты?
ж?мыстарды т?гу.
6
2000 ?с
4 стр.
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
? 5 (7437) 31 января 2015 года
?ара?анды облысы Осакаров ауданы ?к?мд?г?н?? 2014 жыл?ы
Приложение
к постановлению акимата района
от 15 декабря 2014 года ? 80/01
11 желто?санда?ы ?79/01
"Ауданда 2015 жыл?а халы?ты? нысаналы топтары ж?не
оларды ж?мыспен ?амту мен ?леуметт?к ?ор?ау?а
ж?рдемдесу бойынша ?осымша шаралар туралы"
?АУЛЫСЫ
Нормативт?к ???ы?ты? акт?лерд? мемлекетт?к т?ркеу Т?з?л?м?не 2015 жыл?ы
"14" ?а?тарда?ы ?2919 болып т?ркелген
?аза?стан Республикасыны? 2001 шы?у?а ек? жыл ?ал?ан?а дей?н)
жыл?ы 23 ?а?тарда?ы ??аза?стан т?л?алар ?ш?н ?о?амды? ж?мыстарда
Республикасында?ы жерг?л?кт? мем- ?атысу мерз?м? оларды? зейнеткерл?к
лекетт?к бас?ару ж?не ?з?н-?з? жас?а жеткенге дей?н ?зартылсын;
бас?ару туралы? За?ыны? 31 бабы 1
2) зейнеталды жаста?ы (зейнетке
тарма?ыны? 14 тарма?шасына, шы?у?а ек? жыл ?ал?ан?а дей?н)
?аза?стан Республикасыны? 2001 т?л?алардан бас?а, м?гедектерд??,
жыл?ы 23 ?а?тарда?ы ?Халы?ты д ? р ? г е р л ? к - к о н с у л ьт а ц и я л ы ?
ж?мыспен ?амту туралы? За?ыны? 5 комиссияны? аны?тамасы бойынша
бабы 2 тарма?ына, 7 бабы 2 е?бекте шектеу? бар т?л?аларды?
тарма?шасына с?йкес, аудан ?к?мд?г? ?о?амды? ж?мыстарда ?атысу мерз?м?
?АУЛЫ ЕТЕД?:
алты айдан б?р жыл?а дей?н белг?лен1.Осакаров ауданыны? айма?ында
с?н.
т?ратын, халы?ты? нысаналы топта3. ?Осакаров ауданыны? ж?мысрына жататын т?л?аларды? ?осымша пен
?амту
ж?не
?леуметт?к
т?збес? келес? ж?мыссыз азаматтар- ба?дарламалар б?л?м?? мемлекетт?к
ды? санаттарымен аны?талсын:
мекемес? халы?ты? нысаналы топта1 ) д ? р ? ге рл ? к - к о с ул ьт а ц и я л ы ? рына жататын ж?мыссыз азаматкомиссияны? аны?тамасы бойынша тарды ?леуметт?к ?ор?ау бойынша
е?бекте шектеу? бар т?л?алар;
?осымша шараларды? ?ске асыры2) 50-ден ас?ан ?йелдер;
луын ?амтамасыз етс?н.
3) 55-тен ас?ан ерлер;
4. Осы ?аулыны? орындалуын
4) ?за? уа?ыт (б?р жылдан астам) ба?ылау аудан ?к?м?н?? орынбасары
ж?мыс ?стемеген т?л?алар;
Н?рлан Рымбай?лы Ламбековке
5) отбасында б?р де ж?мыс ?стеуш? ж?ктелс?н.
жо? т?л?алар;
5. Осы ?аулы оны? ал?аш ресми
6) 29 жас?а дей?нг? жастарды ?оса жариялан?ан к?н?нен кей?н к?нт?збел?к
ал?анда.
он к?н ?ткен со? ?олданыс?а енг?з?2. Халы?ты? нысаналы топтары- лед?
ж?не
2015
жылды?
1
нан ж?мыссыз азаматтарды ?леумет- ?а?тарынан
пайда
бол?ан
т?к ?ор?ау бойынша ?осымша ?атынастар?а таралады.
шаралар аны?талсын:
Осакаров ауданыны? ?к?м?
1) зейнеталды жаста?ы (зейнетке
С. Айма?ов
Перечень организаций, виды и объемы общественных работ,
организуемых для безработных на 2015 год
?
1
2
Постановление акимата Осакаровского района
Карагандинской области от 11 декабря 2014 года ?79/01
Основная причина возникновения
пожара от электричества - это короткое замыкание, перегрузка в сети.
Чтобы этого не произошло, электропроводку следует содержать в исправном
состоянии,
а
для
предотвращения загораний при коротком замыкании и при перегрузке
в сети (включении сразу нескольких
электроприборов) на распределительном щитке должны обязательно
стоять калиброванные предохранители заводского изготовления.
Если в электросеть включить самодельный предохранитель из толстой проволоки ? ?Жучок?, то он при
коротком замыкании не расплавится.
Следовательно, ?защита? не сработает, и сеть будет оставлена под
током.
В этом случае провода нагреваются до плавления, изоляция воспламеняется, искры и огонь перейдут
на окружающие сгораемые предметы
и произойдет пожар.
Вот почему нужно всегда применять предохранители только заводского
изготовления.
Короткое
замыкание может произойти и в электропроводке. Поэтому она должна
быть в исправном состоянии.
Пожар может возникнуть и от электрической лампочки, вольфрамовая
нить которой при накаливании выделяет много тепла. Чтобы этого не
произошло,
электролампы
не
должны прикасаться к бумажным и
матерчатым абажурам.
Часто пожар возникает и от бытовых электрических приборов, хотя
они заводского изготовления и
вполне исправны. Если в электросеть включить одновременно большое количество таких приборов, то
это вызовет перегрузку и перегрев
электропроводов. Изоляция воспламенится и огонь по проводам распространится на различные предметы.
Пожар может произойти и от одного
электронагревательного
прибора
(утюг, чайник, обогреватель и др.),
если им пользуются неправильно.
Вот почему категорически запрещается приборы, включенные в сеть,
оставлять без присмотра или поручать присмотр за ними малолетним
детям. Прибор нельзя ставить на сгораемые предметы, а также включать
их вблизи занавесок, штор, деревянных перегородок и других легкосгораемых предметов.
Д. КАСПАКОВ,
старший инженер отдела по ЧС
Осакаровского района, старший
лейтенант п/п службы
Коммунальное государственное
казенное предприятие ?Районный культурно-досуговый центр?
акимата Осакаровского района
отдела культуры и развития языков Осакаровского района
442
3
4
5
6
7
8
9
11
Отделение дневного ухода на
дому за престарелыми и инвалидами государственного учреждения ?Отдел занятости и
социальных программ Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Отдел по делам обороны Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Налоговое управление Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Прокуратура Осакаровского
района?
Государственное учреждение
?Управление юстиции Осакаровского района?
Филиал Осакаровского района
Карагандинской области республиканского государственного казенного предприятия
?Государственный центр по выплате пенсий Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан?
Филиал ?Осакаровский территориальный отдел судебных исполнителей? государственного
учреждения ?Департамент юстиции Карагандинской области?
Государственное учреждение
?Центральная библиотечная система Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Отдел внутренней политики
Осакаровского района?
Виды работ
Подворный обход населения, участие в составлении
социальной карты поселков, сельских округов, статистические обследования;
помощь организациям жилищно-коммунального хозяйства в уборке территории, населенных пунктов, кладбищ;
строительство и ремонт дорог, прокладка водных коммуникаций, проведение мелиоративных работ;
участие в строительстве, капитальном ремонте жилья,
а также объектов социально-культурного назначения;
восстановление и охрана памятников;
экологическое оздоровление региона (?Жасыл ел?,
?Лесопосадки?);
помощь в организации масштабных мероприятий культурного назначения, проведение праздников по случаю
знаменательных, юбилейных дат;
помощь в проведении республиканских, региональных
общественных кампаний, опрос общественного мнения;
обслуживание и уход одинокопроживающих пенсионеров и инвалидов;
участие в программах: ?Сестра милосердия?, ?Строительные бригады?. Продолжить работу социально-бытовых центров по оказанию медицинских, швейных,
парикмахерских и других услуг (благотворительная столовая).
Продолжительность
работ
(месяц)
Объем работ
1-6
9325 дворов
0,5-3
1-3
200 километров
1-3
24 объекта
0,5
0,5
8 памятников
1500 штук
1
1-6
0,5-3
77 человек
1-11
22 пункта
2
7 гектар
1400 штук
5
Благоустройство, озеленение, уборка территории
центрального парка культуры и отдыха.
6
10
Предупреждение пожаров и загораний
от электрического освещения и бытовых
электронагревательных приборов
Аппараты акимов поселков и
сельских округов
6
?О целевых группах населения и дополнительных
мерах по содействию их занятости и социальной защите
в районе на 2015 год?
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов ? 2919 от "14" января 2015 года
В соответствии с подпунктом 14 ственных работах до достижения
пункта 1 статьи 31 Закона Респуб- ими пенсионного возраста для лиц
лики Казахстан от 23 января 2001 предпенсионного возраста (за два
года ?О местном государственном года до выхода на пенсию);
управлении и самоуправлении в Рес2) установить срок участия в общепублике Казахстан?, пунктом 2 ственных работах от шести месяцев
статьи 5, подпунктом 2 статьи 7 За- до одного года инвалидам, лицам,
кона Республики Казахстан от 23 ян- имеющим ограничения в труде по
варя 2001 года ?О занятости справкам врачебно-консультационнаселения?, акимат района ПОСТА- ной комиссии, кроме лиц предпенНОВЛЯЕТ:
сионного возраста (за два года до
1. Определить дополнительный выхода на пенсию).
перечень лиц, относящихся к целе3. Государственному учреждению
вым группам населения, проживаю- ?Отдел занятости и социальных прощих на территории Осакаровского грамм Осакаровского района? осурайона следующими категориями ществлять
реализацию
безработных граждан:
дополнительных мер по социальной
1) лица, имеющие ограничения в защите безработных граждан, отнотруде по справкам врачебно-консуль- сящихся к целевым группам.
тационной комиссии;
4. Контроль за исполнением на2) женщины старше 50 лет;
стоящего постановления возложить
3) мужчины старше 55 лет;
на заместителя акима района Ламбе4) лица, не работающие длитель- кова Нурлана Рымбаевича.
ное время (более одного года);
5. Настоящее постановление вво5) лица, не имеющие в семье ни дится в действие по истечении деодного работающего;
сяти календарных дней после дня
6) молодёжь до 29 лет включи- его первого официального опубликотельно.
вания и распространяется на отно2. Определить дополнительные шения, возникшие с первого января
меры по социальной защите безра- 2015 года.
ботных граждан из целевых групп населения:
Аким Осакаровского района
1) продлить срок участия в общеС. Аймаков
Наименование организаций и
учреждений
Количество человек
8
4
Работа центра социально-бытовых услуг поселка Осакаровка по оказанию медицинских, швейных, парикмахерских услуг;
помощь в организации масштабных мероприятий культурного назначения, проведение праздников по случаю
знаменательных, юбилейных дат;
обслуживание и уход одинокопроживающих пенсионеров и инвалидов, обслуживание дома милосердия;
социальная служба: подворный обход, составление
актов материально-бытового обследования, подшивка
документов, формирование дел.
4
Оказание технической помощи в организации призыва
граждан (подшивка личных дел, разноска повесток).
Выписка и доставка уведомлений, квитанций по
уплате налогов на имущество, транспортные средства,
землю (подворно).
Подшивка, формирование нарядов и дел, составление
описей и архивных документов формирование дел для
сдачи в архив и обработка архивных документов.
Частичная реставрация архивных книг, подготовка и
комплектование книг к подшивке, подворный обход,
поиск по запросам.
2
6
9
8
2000 человек
1-11
2
3
2
3
3
3
74 человека
58 дворов
58 актов
58 дел
3500 штук
8500 штук
5000 штук
3000 штук
10000 штук
3
2000 штук
18000 штук
4560 дворов
3000 запросов
Обработка и сканирование архива текущего и длительного хранения пенсионных и личных дел.
2
13983 дел
2
Обработка архива, разнос извещений.
3
2
Косметический ремонт, помощь в проверке книжного
фонда.
2
1200 дел
800 квадратных
метров
45000 экземпляров
2
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
2
2000 штук
4
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
3
2000 штук
3
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
3
2000 штук
5
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
3
2000 штук
2
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
3
2500 штук
2
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
3
2000 штук
16
Государственное учреждение
?Аппарат акима Осакаровского
района Карагандинской области?
Государственное учреждение
?Отдел земельных отношений
Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Отдел внутренних дел Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Осакаровского района?
Государственное учреждение
?Отдел архитектуры и градостроительства Осакаровского
района?
17
Государственное учреждение
?Осакаровский районный суд?
2
Формирование дел для сдачи в архив и обработка архивных документов.
3
1500 дел
18
Государственное учреждение
?Районный суд ? 2 Осакаровского района?
3
Разнос повесток;
формирование дел для сдачи в архив и обработка архивных документов.
2
1500 дел
19
Осакаровский филиал Республиканского государственного казенного предприятия ?Центр по
недвижимости Карагандинской
области?
3
Подшивка, формирование дел, составление описей и
архивных документов.
3
2000 дел
20
Карагандинский областной филиал акционерного общества
?Казпочта? Осакаровский районный узел почтовой связи
15
Для доставки печатных периодических изданий подписчикам.
12
2000 штук
21
Государственное учреждение
?Государственный архив Осакаровского района?
2
Оказание помощи в расстановке дел в архивохранилище, нумерация и подшивка дел, копирование документов.
6
2000 дел
12
13
14
15
? 5 (7437) 31 января 2015 года
?СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК?
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Аудан ?к?м?, ауданды? м?слихат хатшысы, депутаттар
корпусы, ауданды? м?слихат аппараты
Бал?ан Мауин?лы НУРКАНОВТЫ ??тты?тайды
С?зд? ту?ан к?н???збен шын ж?ректен ??тты?таймыз. С?зге
ж?не отбасы?ыз?а ба?ыт пен береке, зор денсаулы?, ?за?
?м?р, ?уаныш, ашы? аспан т?лейм?з.
* * *
Уважаемого
Александра Сидоровича ТРОНДИНА
сердечно поздравляем с 70-летним юбилеем!
Бьет барабан, и военная флейта
Громко свистит на манер снегиря!
Праздновать будем событие это
В снежных, морозных часах января!
Что за событие? А вы поглядите:
Кто это там на прекрасном коне?
Это наш мудрый друг и коллега,
Наш проводник и в делах, и в стране!
Ставь эти красные в вазе гвоздики,
С пеной в бокалы шампанское лей!
Храбрый, отважный наш Александр
Празднует нынче свой юбилей!
Ярких свечей золотистое пламя,
Вмиг озаренные 70 лет!
В этот торжественный день мы желаем
Новых свершений и новых побед!
Новых походов, попутного ветра,
Радости, счастья, отваги, как встарь!
Вечно быть первым среди первых,
Вечный виват и да здравствует Александр!
Ваши коллеги.
Дорогую, уважаемую
Тазагуль Темиргалиевну КОШКИМБАЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят ? отличный возраст!
Мы желаем в юбилей:
В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем ? все веселей!
Пожелаем Вам успехов,
Идеального здоровья,
Горы счастья, море смеха,
Жизни, что полна любовью!
Пусть в любых делах удача
С Вами рядышком идет,
Все решаются задачи
С легкостью и без хлопот!
Дочь Бахыт, внуки ? Ербол, Маржан, Эльнура,
семья Тугамбаевых и семья Мустафиных.
* * *
Самую лучшую на свете маму
Елену Юрьевну ШУШКО
поздравляем с днем рождения!
Мамочка, милая! Все поздравления
Наши, с поклоном, прими!
Вроде бы взрослые, на день рождения
Снова приходим детьми.
Мамочка, милая, жизнь подарила ты ?
Чем же отблагодарить?
Верной любви твоей с новою силою
Чувствуем тонкую нить.
Мамочка, милая, наша красавица,
Сдвинуть бокалы пора!
Пусть все заветные думы сбываются!
Счастья тебе и добра!
Дочери Татьяна и Наталья.
К с ве д е н и ю п от р еб ите ле й эле ктр оэне р гии
В последнее время в различных СМИ
размещаются публикации о незаконном
увеличении тарифа на электроэнергию с
ссылкой на антимонопольный орган, который, превышая свои полномочия, информирует потребителей.
Считаем необходимым внести ясность
в происходящее.
В цепочке электроснабжения энергоснабжающие организации являются завершающими,
после
энергопроизводящих (Станции) и энергопередающих (транспортирующие) организаций. Тариф на электроснабжение у
ТОО ?Жезказганэнергосбыт?, так же как
и у всех энергоснабжающих организаций,
более чем на 92 %, складывается из покупки электроэнергии у энергопроизводящих организаций и услуг на передачу
энергии по электрическим сетям межрегионального, регионального и местного
уровней. В связи с тем, что на 2015 год
утверждены предельные тарифы на производство электроэнергии, которые увеличились на 10 и более процентов, а так
же значительно увеличились тарифы на
услуги передающих предприятий, например: АО ?КЕGОС? - 49%; АО ?ЖРЭК? 17%; ПЭС корпорации ?Казахмыс? - 46%.
Для справки: электроэнергия для Потребителей ТОО ?Жезказганэнергосбыт?
проходит через электрические сети 26-ти
энергопередающих предприятий.
Кроме того, увеличились расходы на
услуги сторонних организаций: услуги
связи, страхование ГПО, аренда помещений, канцелярские товары. При таких обстоятельствах естественно и увеличился
тариф ТОО ?Жезказганэнергосбыт?. В
среднем, рост цены на услуги электроснабжения составил 16%. Указанные
выше причины и являются основанием
для изменения цены на услуги электроснабжения. В результате проведенных
расчетов, с учетом изменения цен и тарифов, средний проект цены на услуги электроснабжения составил 17,47 тенге за
кВт/час без НДС (19,57 тенге с НДС).
Следует отметить, что до 31 декабря
2014 года применялась цена, дифференцированная по группам потребителей (население и юридические лица). Указанная
дифференциация не предусмотрена действующим законодательством. Применяя
такую дифференциацию нарушаются
права юридических лиц. Население оплачивало за электроэнергию по цене ниже
себестоимости. В то же время предприниматели оплачивали услуги энергоснабжения по завышенной цене. Такое
положение дел является обманчивым и
однозначно не выгодным для конечного
ГУ ?Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Осакаровского района? сообщает!
Уважаемые жители района, состоящие на учете
нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном
местным исполнительным органом в частном жилищном фонде!
В связи с изменением сроков ввода в эксплуатацию
24-х квартирного жилого дома в п. Осакаровка, объявление о предоставлении документов на рассмотрение жилищной комиссии, опубликованное в
районной газете ?Сельский труженик? ? 1-2 (74337434) от 10.01.2015 г. ,считать недействительным. О
сроках предоставления документов будет сообщено
дополнительно. Телефон для справок: 42766, отдел
ЖКХ, ПТ и АД Осакаровского района.
О. Бутеев,
начальник отдела ЖКХ,ПТ и АД
??????? D- ??????
алтын кеп?лд?г?мен
ЖЕДЕЛ А?ША
Алтын б?йымдар 5200 тг/ 1 гр дей?н
Алтын сыны?тар 4500 тг/ 1 гр дей?н
Смартфондар, к?с?би фотоаппараттар, ноутбуктер,
теледидарлар (кеп?лдемес? бар) ж?не т.б.
?абылдаймыз
100 000 тг бастап 0,2% КОМИССИЯСЫЗ
Октябрьская к?шес?, 83 (?Октябрь? Сауда орталы?ы)
тел. 43263, 87786670992, 87713345921
потребителя. Так физические лица, не доплачивая за электрическую энергию, производили оплату за эту же энергию через
повышение стоимости за товары первой
необходимости и народного потребления,
поскольку стоимость э/энергии юридические лица включают в расчет себестоимости за единицу товара.
Законодательство о естественных монополиях и регулируемых рынках предусматривает дифференциацию для
физических лиц в зависимости от объемов потребления, для юридических лиц в
зависимости от времени суток.
Т.е. у потребителей имеется реальная
возможность самостоятельно регулировать свои затраты по потреблению электрической энергии.
Применяемая с 1.01.2015 цена, включает все расходы, необходимые для обеспечения
бесперебойного
энергоснабжения и действует в отношении всех потребителей. На сегодняшний
день цена за электрическую энергию поднялась для физических лиц, однако для
юридических лиц она снизилась, что в
свою очередь сдержит повышение цен на
другие товары.
Пресс-служба ТОО ?Жезказган
энергосбыт?.
?????? ?????????? ???. ??????
? ?????, ????!
???? ??????? ?????? 30-50%! ?÷ ?????·???, 2
????, ·???? ? 9, ? 10.00 ?? 18.00 ?.
ИП Калараш
РЕАЛИЗУЕТ уголь майкубинский, привезенный на
машинах с территории металлобазы ?Торнадо? по
9000 тг/тонна, борлинский - 4500 тг, шубаркольский 9800 тг. Тел. 87016161016, 8 (72149) 43105.
????? 555
- Встречи и проводы в аэропортах;
- Услуга ?Трезвый водитель?;
- Услуги эвакуатора;
- Услуги погрузчика;
- Услуги грузоперевозок;
- Доставка цветов, продуктов;
- Ремонт и обслуживание ПК;
- Изготовление наружной рекламы.
7-ая поездка ? бесплатная!
Тел. 51555, 87757301010.
??? ?≈??????? ???·????? ??????????
???·??????: ?·???????? ???? ??·??? ? ??????????? ·?????? ?? 1 ????, ?????? ?????????? ?
??????? ?·?????????? ????????. ??????????
?· ???????? ??·??? ? ?????? ????? ??? ??·??????????. ????????? ????: ????????, ???????:
7 - 72149- 42085
5 стр.
П Р О Д А Ю Т С Я
*магазин ?Радуга? в с. Батпак. Тел. 87014218499, 50566.
*куры красн. несушки ? 650
тг/шт., мясо курин. ? 650 тг ?
обделанное, поросята 1,5-месячные ? 10000 тг. Тел. 41405,
87024748829; сено в рулонах
? 6500 тг до 300 кг. Тел.
87776781435.
*дом , больш. зем. участок,
вода постоянно. Недорого. п.
Осакаровка, ул. Надречная,
47, тел. 87787099510.
*а/м Ауди-80 В4, 1993 г. в.,
цвет зеленый металлик. Обращаться по тел. 87012564070,
87014140772.
*ДТ-75 -2950 у. е., Т-40 ?
2500 у. е., бараны. Тел.
87771427478, 43253.
*дом, водопровод, телефон, интернет, приусадебн.
участок. с. Батпак, ул. Заготзерновская, 1, тел. 33901,
87784597163.
*а/м Фольксваген Пассат,
1994 г. в., универсал, цв.
белый, V-2. Тел. 87017388504.
*отвалы клиновидные (бабочка) поворотные боковые на
китайские погрузчики на трактора К-700 и МТЗ, КУНы на
трактора Т-25 до МТЗ всех моделей, высота подъема до 4, 5
м, сенокосилки беспальцевые,
грабли ворошилки, трактор Т25, 1990 г. в. Тел. 87028491110.
*а/м Субару Форестер,
1998 г. в., кроссовер, сборка
Япония, в отл. сост. Тел.
87711956033, 8 (72149) 42807.
*пшеница ? 28500 тг/тонна,
мешок ? 1450 тг. Обращаться
по тел. 87024990023.
*а/м Mersedes Е 320, V-3,2,
1996 г. в., АКПП, полн. эл.
пакет.
Тел.
51352,
87019981214.
*срочно а/м Мерседес
190Е, 1992 г. в., V-1,8, АСД,
АБС, ГУР, электропакет, торг.
Тел. 87029745126, 35178, с.
Есиль.
*корова, недорого! п. Осакаровка, ул. Восточная, 36,
тел. 41241 (после 18.00).
От всей души!
В один из январских дней в аппарат акима поселка поступил
сигнал от жильцов двухэтажного дома о том, что в их дом перестало поступать тепло. Мы обратились за помощью к директору
ТОО ?Канал Строй Пласт? В. И. Пешкову и к руководству
участка эксплуатации канала имени К. Сатпаева. Они откликнулись на просьбу. В. И. Пешков выделил для ремонта трубу, а канальцы оперативно заменили ввод в дом. Хочу от всей души
поблагодарить В. И. Пешкова, руководство и коллектив канала
за отзывчивость и помощь в решении возникшей жизненно важной проблемы.
С. ЖАКИНА,
аким поселка Молодежный.
*Утерянные договор купли-продажи квартиры ? 0505124 от
16 июля 2014 г. и план квартиры по адресу: п. Осакаровка, ул.
Театральная, д. 1, кв. 9, выданные на имя Соннова Василия Викторовича, считать недействительными.
*Утерянные документы на КХ Хилько: постановление акимата
Осакаровского района ? 17/07 от 13.08.04 г., договор аренды на
земельный участок, акт оценочной стоимости на земельный участок, государственный акт на землю, считать недействительными.
Ч Т ОБ Ы П ОМ НИ Л И !
9 февраля 2015 года исполнится
10 лет с того дня, когда ушел из
жизни наш дорогой, прекрасный и
любящий сын, брат, дядя ? Резниченко Владимир Юрьевич, 1975
года рождения. Память о нем навсегда останется в наших сердцах!
Родные.
ЕСКЕ АЛУ
Осакаров ауданы, Молодежный кент?,
Жансары ауылынын тумасы, руы
?аржас, ас?ар ?ке, с?й?кт? ?л, за??ар ата,
адал жар Бект?рсын Рахметолла?лы
Молдабаевты, б?л к?нде са?ынышпен
еске аламыз. 1959 жылды? 20
желто?санында д?ниеге келген асыл
азамат 55 жасында д?ниеден ?тт?.
Ж?байы К?н?маймен 31 жыл отасып, б?р
?л, ек? ?ыз ?с?р?п, немере, жиен с?й?п
?лгерген ?кем?з ?стазды? ?ылып, ?рпа? т?рбиес?не е?бек
с???рген жан. Жанында?ылар?а жылылы?, ?ам?орлы?,
мей?рбанды? шаш?ан жанны? жаны ж?ннатта, Алладан рахымды бол?ай деп д??а ?ыламыз.
?ыры? к?н ? ортамыздан сен кеткел?,
К?л ?ылып, к?зд?? жасын селдеткел?.
?андай к?ш ??д?ретт? келсе-да?ы,
Жаза алмас жан жарасын емдеп тег?.
Ж?рекке ? шер, кептел?п жанар?а ? м??,
?алайша аласарды а? арманы??
Амал ?анша Алладан т?лек ?ылды?,
Ж?ннаттан жай тапсын деп адал жаны?.
Рухына та?зым ет?п, еске алушылар: анасы ? Алматай,
ж?байы ? К?н?май, балалары ? Дидар-А?ерке, Жанс?лу?айрат, Жанар, немере ? жиендер?, ?н?лер?-кел?ндер?,
?арындастары-к?йеу балалары.
P.S. ?ам?ор ?ке, с?й?кт? перзент, ас?ар ата, асыл жар, ?имас
а?а, орыны толмас адал да, асыл жанды са?ынышпен еске ала
отырып, мар??мны? б?л ?м?рден оз?анына 40 к?н толуына байланысты 08.02.2015 ж. са?ат 13.00-де Молодежный кент?н?? асханасында ас бер?лет?н?н хабарлаймыз. Ас?а барлы?
жан-жа?та?ы ту?ан-туыс, ??да-жекжат, жолдас-??рдастарын,
к?зк?ргендер?н сол ??ран ?ш?нде болып, ?ол жаю?а ша?ырамыз.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования
семье Раевских, родным и близким по поводу безвременной
кончины
РАЕВСКОЙ Веры Федоровны.
Помним, любим.
Бывшие коллеги гимназии ? 9.
Собственник:
ТОО ?Районная
газета ?Сельский
труженик?
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО ?Арко?
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО ?Районная газета ?Сельский труженик?,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
Заказ 5 Тираж 3604
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за ? 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
134
Размер файла
1 568 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа