close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2010 3

код для вставкиСкачать
Зернові продукти і комбікорми, 2010. -№ 3
УДК [664.7 + 636.085.55] (05)
Виходить з 2001 року
Щоквартальний
науково-виробничий журнал
Одеської національної академії
харчових технологій
Рік заснування – 2000
Зареєстровано державним комітетом
інформаційної політики, телебачення
та радіомовлення України 03.07.2000 р.
Свідоцтво: Серія КВ, № 4341
3 (39)′ 2010 вересень
Зернові продукти і комбікорми
Зерновые продукты и комбикорма
Grain Products and Mixed Fodder’s
ЯКІСТЬ * ВИРОБНИЦТВО * ВИКОРИСТАННЯ * ТЕХНОЛОГІЇ *
ОБЛАДНАННЯ * АВТОМАТИЗАЦІЯ * УПРАВЛІННЯ * ЕКОНОМІКА*
ЗМІCТ
Головний редактор
Б.В. Єгоров, д.т.н., проф.
E-mail: bogdan@onaft.edu.ua
Заступник головного редактора
Е.Й. Жуковський, д.т.н., проф.
Редакційна колегія:
Б.В. Буркинський, д.е.н., проф. (Одеса)
О.М. Васильченко (Київ)
О.І. Гапонюк, д.т.н., проф. (Одеса)
Г.О. Глобенко, к.т.н. (Кіровоград)
В.Т. Гулавський, к.т.н. (Новоукраїнка)
Є.А. Дмитрук, д.т.н., проф. (Київ)
В.І. Дробот, д.т.н., проф. (Київ)
М.І. Зверяков, д.е.н., проф. (Одеса)
Л.В. Капрельянц, д.т.н., проф. (Одеса)
Л.Н. Пилипенко, д.т.н., проф. (Одеса)
І.С. Крестинков, д.б.н., проф. (Одеса)
І.М. Крижов (Київ)
В.О. Моргун, д.т.н., проф. (Одеса)
В.П. Нєстєров, д.т.н., проф. (Київ)
О.І. Шаповаленко, д.т.н., проф. (Київ)
А.С. Редькін, д.е.н., проф. (Одеса)
В.І. Осіпов, д.е.н., проф. (Одеса)
С.К. Харічков, д.е.н., проф. (Одеса)
І.М. Рішняк, к.е.н. (Київ)
Г.М. Станкевич, д.т.н., проф. (Одеса)
К.Г. Іоргачова, д.т.н., проф. (Одеса)
І.К. Чайка, к.т.н., доц. (Одеса)
А.І. Яковенко, к.т.н., доц. (Одеса)
Відповідальний редактор,
комп’ютерний дизайн:
А.В. Макаринська, к.т.н., доц.
т. 8(048) 712-41-13, 712-40-76
E-mail: zpikk@yandex.ua
Директор по маркетингу і
громадським зв’язкам:
К.Б. Козак 8(048) 760-15-67
Е-mail: combico_k@te.net.ua
Коректор англійських перекладів:
Л.Б. Зукіна, к.ф.н., доц.
Адреса редакції:
А-132, Одеська національна академія
харчових технологій,
112, вул. Канатна, м. Одеса, 65039
Тел.8 (048) 7124150, 7601567
За достовірність інформації відповідає автор
публікації. Матеріали друкуються мовою
оригіналу. Передрукування матеріалів журналу
дозволяється тільки за погодженням з редакцією.
Ціна за домовленістю.
Підписано до друку рішенням вченої ради
ОНАХТ від 03.09.2010 р., пр. № 1.
Формат 60 х 84/8. Папір офсетний.
Гарнітура ТNR. Друк офсетний.
Тираж 1000 прим. Зам. №
Надруковано ФОП Попова Н.М.
Підписний індекс
в каталозі Укрпошти 91963
виходить в кінці кожного кварталу
ПРОФЕСІЙНІ НОВИНИ
Пітер Сурай. Рецензія на підручник професора Єгорова Б.В.
«Технологія виробництва комбікормів».………….….…………….….…………….…4
Білявська Н.П. Василь Якович Гіршсон…..…………….…………….………………7
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЯКІСТЬ
Грищенко Ф.В. Загальні методи перевіряння та аналізування харчових
продуктів: порівняння розвитку міжнародних нормативних документів і
гармонізованих національних стандартів України……………………….…..….….…8
Селіванська І.А. Функціональні продукти (між їжею та ліками)…………..……...12
Одарченко А.М., Одарченко Д.М., Балим В.Ю. Товарознавчі властивості
булочних виробів при розморожуванні тістових заготовок в полі НВЧ……………15
Моргун В.О., Волошенко О.С. Композиційні мучні суміші із різних
зернових культур – цінна сировина для хлібопекарства…………………………….18
Профілактика мікотоксикозів тварин. Препарати третього покоління….…...21
Ястребов К.Ю., Кривенок М.Я. Захист корму від мікотоксинів……………….....24
Єгоров Б.В., Макаринська А.В. Сучасні альтернативи кормовим антибіотикам..27
Станкевич Г.М. Сучасний стан ринку зерносховищ………………………………..34
Урдзик Р.М. Кожний клієнт для нас – єдиний!……………………………………...41
Єгоров Б.В., Ворона Н.В. Використання некондиційних курячих яєць при
виробництві кормових добавок і комбікормів………………………………………..43
Колесніченко С.Л. Поліпшення екологічної чистоти зерна шляхом обробки
електроактивованою водою……………………………………………………………46
АВТОМАТИЗАЦІЯ, ПРОЦЕСИ, ОБЛАДНАННЯ
Гапонюк О.І., Мосієнко Г.А., Гросул Л.Г. Експериментальне обґрунтування
параметрів високопродуктивних круповідділювачів………………………………...50
Гапонюк О.І., Шевченко П.І. Теоретичне обґрунтування режимних,
конструктивних параметрів лущильних комплексів…………………………………52
COДEРЖАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Питер Сурай. Рецензия на учебник профессора Егорова Б.В.
«Технологiя виробництва комбiкормiв».………….….…………….….…………….…4
Белявская Н.П. Василий Яковлевич Гиршсон…..…………….…………….……….7
ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО
Грищенко Ф.В. Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов:
сравнение развития международных нормативных документов и
гармонизированных национальных стандартов Украины.….….….….….….…….….8
Селиванская И.А. Функциональные продукты (между едой и лекарством)……...12
Одарченко А.Н., Одарченко Д.Н., Балым В.Ю. Товароведные свойства
булочных изделий при размораживании тестовых заготовок в поле СВЧ…………15
Моргун В.А., Волошенко О.С. Композиционные мучные смеси из различных
зерновых культур – ценное сырье для хлебопечения…………………….…….……18
Профилактика микотоксикозов животных. Препараты третьего поколения..21
Ястребов К.Ю., Кривенок М.Я. Защита корма от микотоксинов…………………24
Егоров Б.В., Макаринская А.В. Современные альтернативы кормовым
антибиотикам.…………………………………………………………………………..27
Станкевич Г.H. Современное состояние рынка зернохранилищ…………………..34
Урдзик Р.М. Каждый клиент для нас – единственный!………………………..……41
Eгоров Б.В., Ворона Н.В. Использование некондиционных куриных яиц при
производстве кормовых добавок и комбикормов…………………………………….43
Колесниченко С.Л. Улучшение экологической чистоты зерна путем обработки
электроактивированной водой…………………………………………………………46
АВТОМАТИЗАЦИЯ, ПРОЦЕССЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
Гапонюк О.И., Мосиенко Г.А., Гросул Л.Г. Экспериментальное обоснование
параметров высокопродуктивных крупоотделителей………………………………..50
Гапонюк О.И., Шевченко П.И. Теоретическое обоснование режимных,
конструктивных параметров шелушильных комплексов……………………………52
“Зернові продукти і комбікорми”. - № 3 (39), т. 10. - 2010.
Автор
allavm2015
Документ
Категория
Образование
Просмотров
17
Размер файла
260 Кб
Теги
2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа