close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анотація Харенко І.К.

код для вставки
Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації
Відділ освіти, молоді та спорту Веселівської РДА
КЗ «Таврійська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»
Номінація: «Професійна діяльність учителя в
інноваційному навчальному закладі»
АНОТАЦІЯ
на матеріали досвіду вчителя географії
КЗ «Таврійська ЗОШ І –ІІІ ступенів»
Харенко Інни Костянтинівни:
«Мультимедійні засоби навчання як один із
компонентів сучасного уроку географії»
2015 р.
КЗ «Таврійська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»
Веселівської районної ради Запорізької області
Адреса: 72242, Веселівський район, с.Таврія, вул. Шкільна, 1
Телефон: (06136)76 – 1 – 25
Автор досвіду: Харенко Інна Костянтинівна, вчитель географії
Тема досвіду:
Мультимедійні засоби навчання як один із компонентів сучасного уроку
географії
Базова модель досвіду
Актуальність і перспективність досвіду
Сучасний урок є динамічним, інтеграційним комплексом, спрямованим на
підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах, оволодіння
засобами спілкування на основі сучасних технологій, уміння критично
осмислювати інформацію. Розвиток так званого «інформаційного простору»
вимагає від сучасної школи модифікації окремих аспектів її діяльності, які вже
не задовольняють усіх потреб інформаційного суспільства.
Визначення стратегічних пріоритетів учителя географії відбувається у
контексті становлення нової освітньої парадигми, що витікає із необхідності
реалізації особистісно-орієнтованої освіти. Це передбачає широкий пошук
нових підходів, педагогічних технологій, адекватних динаміці розвитку
суспільства, комп’ютерну підтримку викладання предмету, використання
освітніх комп’ютерних програм. Одним із суттєвих компонентів сучасного
уроку, що відіграють значну роль, є мультимедійні засоби навчання.
Вивчення географії потребує яскравого, динамічного, пізнавального
супроводу, а мультимедійні засоби навчання дозволяють перетворити урок на
цікаву подорож, відео екскурсію, експедицію та дають можливість «оживити»
сухий матеріал підручника. Створення такого засобу як мультимедійна
презентація дозволяє проявити творчість та креативність вчителя під час
підготовки до уроку. Виконання учнями власних мультимедійних завдань
(презентацій, проектів, відео рефератів) сприяє розвитку пошукової діяльності,
творчих
здібностей,
формуванню
пізнавального
інтересу.
Крім
того,
мультимедійні технології навчання надають доступ учням до нетрадиційних
джерел інформації, створюють можливості для творчої діяльності, формування
інформаційної компетентності.
Запровадження в структуру сучасного уроку мультимедійних засобів
навчання є надзвичайно актуальним в умовах освітнього процесу ХХІ століття.
Швидкість зміни інформації у сучасному світі настільки висока, що гостро
постає питання формування у дитини оптимальних комплексів знань і способів
діяльності,
формування
інформаційної
компетентності,
що
забезпечить
універсальність її освіти.
Теоретична база досвіду
Роль
мультимедійних
технологій
розглядається
в
педагогічних
дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених (О. Барановська, Н. Вінник, О.
Зимовець, І. Мороз, О. Науменко,О. Суховірський). З’являється дедалі більше
досліджень з питань упровадження новітніх засобів і технологій у навчання (С.
Алексєєва, Ю. Антонов, О. Космінська,О. Науменко, В. Олексенко, О. Хміль).
Вивченню інформаційних технологій присвятили свої наукові дослідження
В.В.Глушков, В.М. Монахов, В.В. Рубцов; питаннями комп'ютерного навчання
на уроках географії займалися В.В. Безуглий, Л.І. Зеленська, С.Г. Кобернік,
Р.Р.Коваленко, В.П. Корнєєв.
Провідна ідея досвіду
Використання мультимедійних засобів навчання сприяє формуванню
інформаційної компетентності учнів, дозволяє зробити сучасний урок географії
цікавим,
креативним,
творчим.
Широке
застосування
мультимедійних
технологій підвищує ефективність активних методів навчання для всіх форм
організації навчального процесу.
За інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер,
оскільки
передбачає
конструктивні
поєднання,
інтеграцію
сучасних
мультимедійних технологій.
Основною метою досвіду є використання мультимедійних засобів
навчання як одного із компонентів сучасного уроку, спрямованого на
підвищення мотивації до вивчення географії та результативності навчальних
досягнень учнів, формування інформаційної компетентності.
Інформаційно – педагогічна модель досвіду
Технологія діяльності вчителя
Даний досвід побудовано на комбінації вже існуючих мультимедійних
технологій та адаптації їх до індивідуальних умов роботи педагога.
Вчитель використовує на уроках географії мультимедійні засоби для
створення специфічної атмосфери «занурення» у тему, що вивчається,
застосовує аудіовізуальні образи об’єктів і явищ, відео та комп'ютерні анімації.
На різних етапах уроку вчителем використовуються:
- електронні інтерактивні тематичні карти та атласи, які дають додаткові
можливості для вивчення географічних особливостей світу;
- ПЗНП (програмні засоби навчального призначення), мета яких –
формування і перевірка знань з географії;
- тестова комп`ютерна програма «MyTest» (дозволяє оперативно та
об’єктивно
визначити
рівень
засвоєння
учнями
навчального
матеріалу);
- фільмотека з предмету, яка складається з відеоматеріалів навчального
та науково-пізнавального характеру;
- мультимедійні презентації.
На думку автора, ці засоби дозволяють представити навчальний матеріал
як
систему яскравих опорних образів, що
значно полегшує
процес
запам’ятовування та засвоєння знань учнів.
Педагог приділяє особливу увагу мультимедійним презентаціям, які
мають суттєві переваги над іншими дидактичними засобами:
 яскрава ілюстративність (надають можливість ілюструвати урок, не
розкриваючи зміст теми замість учителя);
 фрагментарність (дозволяють дозовано викладати матеріал, залежно від
швидкості сприйняття учнями);
 методичну інваріантність (відео фрагменти можна використовувати на
розсуд учителя на різних етапах уроку, переслідуючи різні методичні
цілі);
 інтегрованість (об’єднання матеріалу різних навчальних предметів,
міжпредметні зв’язки);
 диференційованість (можливість подати матеріал чи перевірити знання на
різних рівнях);
 використання віддалених у просторі баз даних;
 лаконічність (викладення більшої кількості інформації за короткий час);
 евристичність (подання нового матеріалу настільки зрозуміло, щоб нові
знання виявились доступними для свідомого засвоєння учнем);
 учні більш комфортно і розкуто почувають себе під час нетрадиційної
подачі знань;
 з'являється зацікавленість у тих учнів, у яких неповністю сформовані
навчальні навички.
Мультимедійні
засоби
дозволяють
вчителю
створити
сучасний
інноваційний урок географії, відкриваючи перед ним широкий простір для
розвитку власної творчості, а також для формування творчих здібностей учнів,
навичок самостійної роботи з джерелами інформації.
Результативність досвіду
В результаті використання мультимедійних засобів навчання на уроках
географії вчителю вдалося досягти наступних результатів:

учні створюють комп’ютерні презентації у середовищі PowerPoint на
теми, пов’язані з вивченням географічних явищ, вільно користуються
Інтернет-джерелами, електронними картами;

підвищився пізнавальний інтерес учнів до предмету;

суттєво збільшилась частка індивідуальних та групових учнівських
досліджень, що дозволяє здійснювати інноваційну діяльність під час
навчально-виховного процесу;

зросла кількість учнів, здатних до самостійної роботи на рівнях
продуктивної і творчої діяльності;

на загальному тлі підвищення зацікавленості предметом, змінилася
мотивація до вивчення географії, зросла успішність і якість знань учнів,
що простежується в покращенні результатів навчальних досягнень з
предмету, у тому числі за підсумками ЗНО.
Рекомендації щодо впровадження досвіду в масову педагогічну
практику
Досвід має практичне спрямування і може бути використаний в
загальноосвітніх
закладах
при
викладанні
географії
для
підвищення
результативності уроку, формування інформаційної компетентності вчителя та
учнів.
Досвід розглянутий і затверджений на засіданні методичної ради КЗ
«Таврійська ЗОШ І – ІІІ ступенів» (протокол № 3 від 08.01.2015 р).
Матеріали досвіду зберігаються у КЗ «Таврійська ЗОШ І – ІІІ ступенів»
Веселівської районної ради Запорізької області
Автор
harenko.inna
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
45
Размер файла
52 Кб
Теги
анотація, харенко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа