close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

контрольні фізика11 клас

код для вставкиСкачать
Контрольна робота №3
11 класТема
« Електромагнітнавзаємодія »
1 варіант
1 рівень:
1. Джерелом магнітного поля є…
а) магнітні заряди б) нерухомі електричні заряди в) рухомі електричні заряди.
2. Технічний пристрій, у якому відбувається перетворення механічної енергії на
електричну, називається…
а) трансформатор
б) генератор
в) двигун.
3. Яка формула є математичним записом закону електромагнітної індукції?
а) εі = │ΔФ/Δt│
б) ) εі = │ΔФ.Δt│
в) εі = │Δt/ΔФ│.
2 рівень:
1. Визначити енергію магнітного поля котушки індуктивністю 400мГн, якщо в ній
тече струм силою 0,02кА.
а) 80Дж
б) 4Дж
в) 0,08Дж.
2. Який напрямок матиме сила Ампера, що діятиме на провідник зі струмом?
а) до нас
б) від нас
в) наліво
г) направо.
3 рівень:
1. Визначте напрямок індукційного струму у правій
котушці (див. рисунок).
2. З якою швидкістю переміщується провідник
довжиною 30см у магнітному полі з індукцією 250мТл,
якщо в ньому виникає ЕРС індукції 60В? Кут між напрямком руху і лініями
магнітного поля становить 45о.
4 рівень:
Під час рівномірної зміни протягом 0,1с сили струму у котушці від 2А до 10А в ній
виникла ЕРС самоіндукції 80В. Визначити індуктивність котушки і зміну енергії її
магнітного поля.
Контрольна робота №3
11 класТема
« Електромагнітна взаємодія »
2 варіант
1 рівень:
1. Оберіть вірне продовження фрази « Лінії магнітного поля…»
а) завжди паралельні одна одній
б) замкнені
в) не мають напрямку.
2. Технічний пристрій, у якому відбувається перетворення напруги і сили струму,
називається…
а) трансформатор
б) генератор
в) двигун.
3. Який учений відкрив явище електромагнітної індукції?
а) Максвел
б) Ампер
в) Фарадей.
2 рівень:
1. Магнітний потік, що пронизує котушку з 200 витків, за 100мс змінюється на
800мВб. Визначте ЄРС індукції, яка виникає в котушці.
А) 160В
б) 1600В
в) 16В.
2. Який напрямок матиме сила Лоренца, що діє на протон з боку магнітного поля?
а) від нас
б) до нас
в) наліво
г) направо
д) вірної відповіді немає.
3 рівень:
1. Визначте напрямок індукційного струму у лівій
котушці (див.рисунок).
2. Визначте
довжину
активної
частини
провідника, якщо при силі струму в ньому 0,06кА на нього діє сила Ампера
900мН. Кут між напрямками струму та ліній магнітного поля 30о.
В= 400мТл.
4 рівень:
Під час рівномірної зміни магнітного потоку, що пронизує контур провідника, на
0,6Вб ЕРС індукції у контурі становила 1,2В. Визначити проміжок часу, коли відбувалася
зміна магнітного потоку. Визначити, якою була сила струму у контурі, якщо він
виготовлений з ніхромового дроту довжиною 3м і площею перерізу 0,5мм2.
( ρ= 1,1.10-6Ом.м).
Контрольна робота №4
11 класТема « Коливання і хвилі »
1 варіант
1 рівень:
1. Проміжок часу, протягом якого відбувається одне повне коливання,
називається…
а) частота коливань б) період коливань
в) амплітуда коливань.
2. Як енергія коливань залежить від амплітуди?
а) прямо пропорційна
б) обернено пропорційна
в) пропорційна квадрату амплітуди.
3. Найвужчий діапазон на шкалі електромагнітних хвиль займає…
а) видиме випромінювання
б) радіохвилі
в) рентгенівське випромінювання.
2 рівень:
1. Визначте довжину хвилі людського голосу, у якого висота тону
відповідає частоті коливань 80 Гц. Швидкість звука у повітрі вважати
340 м/с.
а) 27,2 км
б) 4,25 м
в) 0,23 м.
2. На рисунку показано графік коливань матеріальної точки. Визначте
амплітуду коливань.
а) 0,02 м
б) 0,04 м
в) 0,08 м.
3 рівень:
1. Як зміниться частота власних коливань у коливальному контурі, якщо
збільшити площу пластин в конденсаторі в 4 рази?
Відповідь пояснити.
2. Циклічна частота власних коливань пружинного маятника становить
200 рад/с, амплітуда коливань 5 см. Визначити масу тягаря та енергію
коливань, якщо жорсткість пружини дорівнює 120 кН/м.
4 рівень: Координата тягаря математичного маятника змінюється за законом
х = 0,2 cos 0,5t. Визначити амплітуду, період, частоту коливань, циклічну
частоту та довжину підвісу. Скласти рівняння залежності швидкості
коливного тіла від часу та побудувати графік цієї залежності.
Контрольна робота №4
11 класТема « Коливання і хвилі »
2 варіант
1 рівень:
1. Кількість коливань, що здійснюється за одиницю часу, називається…
а) частота коливань б) період коливань
в) амплітуда коливань.
2. Як залежить період коливань пружинного маятника від амплітуди?
а) прямо пропорційна б) обернено пропорційна в) не залежить.
3. Найменшу довжину хвилі має…
а) видиме випромінювання
б) ультрафіолетове випромінювання
в) рентгенівське випромінювання.
2рівень:
1. Довжина звукової хвилі становить 20см. Визначити частоту коливань
у хвилі. Швидкість звука у повітрі вважати 340 м/с.
а) 1700 Гц
б) 50 Гц
в) 200 Гц.
2. На рисунку показано графік коливань матеріальної точки. Визначте
період коливань.
а) 0,3 с
б) 0,6 с
в) 0,9 с.
3 рівень:
1. Як зміниться період власних коливань математичного маятника, якщо
довжину підвісу зменшити в 9 разів?
Відповідь пояснити.
2. Циклічна частота власних коливань коливального контуру становить
104π рад/с, максимальний заряд на конденсаторі 2.10-4 Кл. Визначити
індуктивність котушки та енергію коливань, якщо ємність
конденсатора дорівнює 600 пФ.
4 рівень: Координата тягаря пружинного маятника змінюється за законом
х = 0,3 cos 120t. Визначити амплітуду, період, частоту коливань, циклічну
частоту та жорсткість пружини. Маса тягаря становить 5 кГ. Скласти
рівняння залежності швидкості коливного тіла від часу та побудувати графік
цієї залежності.
Контрольна робота №5
11 класТема « Хвильова і квантова оптика»
1 варіант
1 рівень:
1. Вимірював швидкість світла астрономічним методом…
а) Майкельсон
б) Ремер
в) Максвелл.
2. Як енергія кванта світла залежить від його частоти?
а) прямо пропорційно
б) обернено пропорційно
в) не залежить.
3. Яке світлове явище ми спостерігаємо, милуючись веселковими
кольорами мильних бульбашок?
а) дисперсія світла
б) дифракція світла
в) інтерференція світла.
2 рівень:
1.Світло переходить зі скла у воду. Визначити кут заломлення, якщо
кут падіння становить 30о.
а) 22о
б) 38о
в) 30о.
2. Яке з тіл, що лежать поряд, на дотик буде прохолоднішим?
а) з чорною поверхнею
б) з зеленою поверхнею
в) з білою поверхнею.
Відповідь пояснити.
3 рівень:
1.Фотони якого світла мають більший імпульс – синього чи жовтого?
Пояснити відповідь.
2.Визначити кут відхилення променів зеленого світла ( довжина хвилі
0,55 мкм) у спектрі другого порядку, отриманому за допомогою
дифракційної гратки, період якої дорівнює 0,02 мм.
4 рівень:
Яку максимальну швидкість мають вирвані з літію електрони під час
його опромінення світлом з довжиною хвилі 300 нм? Червона межа
фотоефекту для літію 1,2 мкм.
Контрольна робота №5
11 класТема «Хвильова і квантова оптика »
2варіант
1 рівень:
1. Дав пояснення закономірностям зовнішнього фотоефекту…
а) Герц
б) Ейнштейн
в) Столєтов.
2. Як називають фізичну величину, що показує, у скільки разів
змінюється швидкість світла під час переходу з вакууму в речовину?
а) стала Планка
б) абсолютний показник заломлення
в) відносний показник заломлення.
3. Після дощу на небі можна спостерігати веселку. Це світлове явище…
а) дисперсія світла
б) дифракція світла
в) інтерференція світла.
2рівень:
1.Світло переходить зі скипідару у скло. Визначити кут заломлення,
якщо кут падіння 45о.
а) 49о
б) 41о
в) 45о.
2. Яким буде виглядати малюнок, виконаний синім фломастером на
білому аркуші, якщо його освітлювати червоним світлом?
а) чорний малюнок на білому тлі
б) синій малюнок на червоному тлі
в) чорний малюнок на червоному тлі.
Відповідь пояснити.
3рівень:
1.У якого світла маса фотонів менша – зеленого чи червоного?
Відповідь пояснити.
2.Період дифракційної гратки 0,008 мм. Визначити довжину хвилі
монохроматичного світла, що спадає на гратку, якщо кут відхилення
спектру першого порядку становить 4о.
4 рівень:
З якою довжиною хвилі необхідно направити світло на поверхнюцезію, щоб
максимальна швидкість фотоелектронів становила 1500 км/с? Червона межа
фотоефекту для цезію дорівнює 0,69 мкм.
Контрольна робота №6
11 клас
Тема « Атомна і ядерна фізика »
1 варіант
1 рівень:
1. Термоядерні реакції – це…
а) реакції поділу важких ядер;
б) завжди йдуть з поглинанням енергії;
в) реакції синтезу між легкими ядрами;
г) відбуваються тільки в штучно створених установках.
2. Як називають частинки, з яких складаються протони та нейтрони?
а) позитрони;
б) нейтрино;
в) кварки;
г) фотони.
3. Відкрив явище природної радіоактивності…
А) П.Кюрі
б) А. Беккерель
в) Е. Резерфорд.
2рівень:
1. Визначити найбільшу енергію
кванта, який був випромінений атомом.
а) 1,8 еВ; 4,3.1014 Гц.
б) 2,4 еВ; 5,8.1014 Гц.
в) 1,3 еВ; 3,1.1014 Гц.
та
частоту
2. Після декількох послідовних розпадів ядра 89Ас227 утворилося ядро 83Ві211 .
Визначте кількість α – та β – розпадів. Напишіть рівняння реакції розпаду.
а) α - 2, β - 4
б) α- 4, β - 2
в)α – 3, β - 3.
3 рівень:
1. Електроскоп зарядили від скляної палички, потертої об шовкову тканину. Після
цього на шар електроскопа направили α – промінь. Як поводитиметься стрілка
електроскопа? Відповідь пояснити.
2. Період піврозпаду радіоактивної речовини становить 48 хвилин. Скільки атомів
розпадеться за 24 хвилини, якщо на початку їх було 5000 тисяч?
4 рівень:
На скільки градусів можна нагріти 0,5 т води за рахунок енергії, що
випромінюється під час радіоактивного розпаду 1мГ Урану-239? Під час розпаду одного
атома Урану випромінюється енергія 3,2.10-11Дж.
Питома теплоємність води
о
4200Дж/кГ С.
Контрольна робота №6
11 клас
Тема « Атомна і ядерна фізика »
2 варіант
1 рівень:
1. Період напіврозпаду радіоактивного елемента – це…
а) інтервал часу, протягом якого розпадається 0,5кГ даного радіоактивного
елемента;
б) інтервал часу, протягом якого розпадається будь-яка кількість атомів даного
радіоактивного елемента;
в) інтервал часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості атомів
радіоактивного елемента.
2. Які частинки не можуть брати участь в електромагнітних взаємодіях?
а) протони
б) нейтрони
в) кварки
г) електрони.
3. Найбільшу проникну здатність мають…
а) γ-промені
б) β-промені
в) α-промені.
2 рівень:
1. Визначити найбільшу енергію і частоту кванта, який
був поглинутий атомом.
А) 1,1 еВ; 2,7.1014 Гц.
Б) 1,3 еВ; 3,1.1014 Гц.
В) 1,8 еВ;4,3.1014 Гц.
2. Після декількох послідовних розпадів ядра 86Rn222 утворилося ядро 82Pb210 .
Визначте кількість α – та β – розпадів. Напишіть рівняння реакції розпаду.
а) α - 2, β - 3
б) α- 4, β - 2
в)α – 3, β - 2.
3 рівень:
1. На заряджений електроскоп направили γ – промінь. Які зміни будуть відбуватися в
цьому випадку? Відповідь пояснити.
2. Активність препарату Торію на початку досліду становила 240Бк. Якою стане
активність цього препарату, коли розпадеться 25% радіоактивних атомів?
Визначити початкову кількість радіоактивних атомів, якщо період піврозпаду
26 годин.
4 рівень:
Під час радіоактивного розпаду одного ядра Урану – 239 випромінюється енергія
-11
3,2.10 Дж. Якою масою кам’яного вугілля можна замінити 8Г Урану? Питома теплота
згоряння кам’яного вугілля 30МДж/кГ.
Автор
Дмитрий
Документ
Категория
Физика
Просмотров
19 092
Размер файла
345 Кб
Теги
контрольная, класс, фізика11
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа