close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

економика 11 клас

код для вставкиСкачать
“ Національна економіка “.
І варіант
І рівень. Кожне запитання має один правильний варіант відповіді.
Оцінюється кожне завдання в 1 бал
1.Чи правильне твердження «Основним джерелом поповнення державного
бюджету в ринковій економіці є податки» ?
А)Так
Б)Ні
2. До середньострокових економічних циклів належить коливання економічної
кон’юнктури на період:
А)понад 50 років
Б)30 років
В)10 років
Г)1 рік
3.Сукупність усіх галузей господарства певної країни складає її:
А)ВВП
Б)ВНП
В)територіальну структуру господарства
Г)національну економіку
ІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 0.5 бали
4. Циклічний характер розвитку економіки проявляється:
А) у коливанні економічної кон’юнктури
Б) у періодичних спадах ділової активності
В) у періодичних піднесеннях ділової активності
Г) усі відповіді вірні
5. Людина яка втратила роботу через спад в економіці, характеризують в межах:
А)фрикційного безробіття
Б)структурного безробіття
В) циклічного безробіття
Г)циклічного безробіття
6. Що з наведеного нижче не є ознаками дефляції?
А) зниження середнього рівня цін
Б) зростання купівельної спроможності грошової одиниці
В) зростання середнього рівня цін
Г) правильні відповіді А і Б.
7. Укажіть який метод фінансування дефіциту бюджету за всіх інших рівних умов
приведе до зростання рівня цін:
А)позика уряду в міжнародних фінансових організацій
Б)збільшення податків
В)емісія грошей
Г)зменшення державних витрат
8. Рівень безробіття визначається як відношення числа безробітних до...
А) числа зайнятих
Б) чисельності працездатного населення
В) чисельності робочої сили
Г) загальної чисельності населення.
9. Прикладами торгівельних бар’єрів є:
А) квоти;
Б) мито; В) стандарти на ввезені товари; Г) все вищезазначене.
ІІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 1 бал
10. Дайте визначення поняття:
Інфляція - _____________________________________________________
11.Установіть відповідність між видами безробіття та їх ознаками:
1.Структурне
1. _ А) короткочасна незайнятість, пов’язана з об’єктивною
необхідністю руху робочої сили
2.Фрикційне
2. _ Б) результат невідповідності структури попиту та
пропозиції на ринку праці за спеціальностями та території
3.Циклічне
4.Приховане
-
В) пов’язана із економічними циклами
Г) нераціональна організація праці, один виконує дві
4. _ роботи, інший стає безробітнім
Д) відсутність бажання працювати
12. Заповніть таблицю:
Характерні ознаки економічних циклів
Підйом
Спад
IV рівень. Оцінюється кожне завдання в 1.5 бал
13. Які, на вашу думку, сфери економіки України потребують посиленої
економіки держави?
3. _
14. За наведеними даними розрахуйте показник рівня ВВП на душу населення
України і побудуйте графік динаміки цього показника по рокам.
рік
ВВП (млн.. грн.)
Чисельність
ВВП
на
душу
населення
(млн.. населення
чол.)
2007
720731
46372,7
2008
948056
46143,7
2009
913345
45962,9
2010
1082569
45778,5
2011
1316600
45633,6
Як змінився ВВП на душу населення за ці роки?
Чи можна зробити висновок, про зростання добробуту населення України?
2
“ Національна економіка “.
ІІ варіант
І рівень. Кожне запитання має один правильний варіант відповіді.
Оцінюється кожне завдання в 1 бал
1.Чи правильне твердження «Якщо рівень цін збільшується, то реальна вартість
грошей зростає» ?
А)Так
Б)Ні
2. Укажіть які з наведених податків і зборів є місцевими:
А)податок на прибуток підприємств
Б)готельний збір і збір за паркування
В)податок на додану вартість
Г)збір за використання земних надр
3. Укажіть як називається випуск в обіг грошей центральним банком країни:
А)інфляція
Б)ліквідність
В)субсидія
Г)емісія
ІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 0.5 бали
4. До категорії безробітній буде належить:
А)металург. Який за станом здоров’я більше не може працювати
Б)звільнений токар, який не зміг знайти роботу й припинив пошук
В)столяр, Переведений на режим неповного робочого дня
Г)програміст, що звільнився з роботи тому, що його не задовольняє
заробітна
плата.
5. У якому випадку дано вірне визначення ВВП?
А) ВВП – річна сума доданої вартості, створеної у межах даної країни;
Б) ВВП – сума усіх річних грошових витрат на теренах даної країни;
В) ВВП – сума усіх річних грошових доходів у межах території даної країни; Г) усі
попередні відповіді вірні.
6. Фрикційне безробіття виникає тоді, коли...
А) реальна заробітна плата висока;
Б) попит падає;
В) потрібний час на пошук нової роботи;
Г) безробітні виявляються недостатньо кваліфікованими.
7. Зростання безробіття при скорочені витрат на виробництво і зменшення
обсягів випуску:
товарів характеризує:
А) піднесення (бум); Б) рецесію (занепад); В) пожвавлення; Г) депресію.
8.Показник ВВП на душу населення використовується для …
А) Визначення динаміки національного виробництва
Б) Розрахунків продуктивності праці
В) Розрахунків та зіставлення рівня добробуту населення різних країн
Г) Зіставлення доходів різних категорій населення
9. Дефіцит державного бюджету утворюється, якщо:
А) обсяг податкових надходжень зменшується
Б) витрати держави зменшуються
В) сума активів держави перевищує обсяг її забов`язань
Г) сума витрат держави перевищує обсяг податкових надходжень
ІІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 1 бал
10. Дайте визначення поняття:
Економічне коливання - ____________________________________________________
11.Установіть відповідність між видами інфляції та їх ознаками:
1. Помірна
А) це така інфляція, яка появляється в прискоренні
3
1. _
2. Галопуюча
2. _
3. Повзуча
3. _
4. Гіперінфляція
4. _
знеціненні грошей в межах 5-20 % річних
Б) це така інфляція, яка характеризується прискореним
зростанням маси грошей в обігу без помітного підвищення
чи зниження цін, в межах до 5% річних
В) це така інфляція, яка характеризується темпами
зростання цін в межах 20-50 % на рік, в окремих випадках
вона може досягати і 100 % річних
Г) це така інфляція, рівень якої характеризує надзвичайно
високими темпами зростання цін на товари та послуги в
розмірі понад 100 % на рік
12. Заповніть таблицю:
Безробіття
Наслідки
Заходи з протидії
-
IV рівень. Оцінюється кожне завдання в 1.5 бал
13. Охарактеризуйте основні напрямки формування доходів державного бюджету.
Висловить свою думку про джерела формування державного бюджету України, як би
ви їх змінили
14. Кількість безробітних в одній області становить 30 тис. осіб. Кількість зайнятих
185 тис. осіб
-
Розрахуйте рівень безробіття
Визначте кількість зайняти, кількість безробітних і рівень безробіття, якщо через 2
місяця із числа зайнятих були звільнені 3 тис. осіб., а 6 тис. осіб безробітних
припинили шукати роботу.
4
“ Світова економіка “.
І варіант
І рівень. Кожне запитання має один правильний варіант відповіді.
Оцінюється кожне завдання в 1 бал
1.Чи правильне твердження «Девальвація національної валюти перш за все
вигідна національним виробникам» ?
А)Так
Б)Ні
2.Експорт товару це –
А) купівля товару на зовнішньому ринку
Б) реалізація товару на зовнішньому ринку
В) різниця між сумою благ виготовлених в країні, та сумою благ куплених на
зовнішніх ринках
Г) надлишок товарів на зовнішньому ринку
3. Що є чинником міжнародного поділу праці:
А)географічне положення
Б)науково-технічне досягнення
В)вільна трудова міграція
Г)всі відповіді вірні
ІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 0.5 бали
4. У результаті розвитку міжнародної торгівлі загальний обсяг світового
виробництва:
А)зростає
Б)скорочується
В)залишається незмінним
Г)оцінити ці наслідки досить складно
5. Споживачі найбільше виграють від уведення:
А)протекціоністських тарифів Б)експортних субсидій
В)вільної торгівлі
Г)квот
6. Як світові економічні відноси впливають на країни світу:
А)роблять їх взаємозамінними
Б)роблять їх незалежними
В)не впливають на взаємозалежність держав
Г)послабляють зв’язки між країнами
7. Укажіть що викликало появу міжнародних валютних відносин:
А)розвиток міжнародної торгівлі
Б)поява соціалістичних країн
В)розпад колоніальної системи
Г)різний рівень розвитку країн
8. Уряд України оголосив про зниження курсу гривні щодо долара, тобто про:
А)інфляцію Б)дефляцію
В)девальвацію
Г)ревальвацію
9.Укажіть як зміниться ціна телефонна «Нокія» в Україні,якщо в Європі він
коштував 240 євро. а курс євро щодо гривні зріс від 6 до 10 грн.
А)подешевшає на 160 грн.
Б)подешевшає на 60 грн.
В)подорожчає на 400 грн.
Г)подорожчає на 360 грн.
ІІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 1 бал
10. Дайте визначення поняття:
Глобалізація економіки -__________________________________________________
11. Установіть відповідність між назвами стадій економічної інтеграції та їхній
характеристикам:
1.Валютний союз
А) вільний рух товарів і послуг у межах кордонів країн
5
1. _
2.Митнийсоюз
2. _
3.Спільний ринок
3. _
4.Економічнийсоюз
4. _
– учасниць, забезпечення гармонізації законодавчих
норм в економічній сфері
Б) частина суверенної території країни, що має вільний
режим вкладання іноземного капіталу
В) спільна політика країн – учасниць у грошовій сфері
зі створення єдиного центр. Банку та спільної валюти
Г) зона, у якій здійснюється вільно від митних
обмежень торгівля між країнами – учасника
Д) вільний рух не тільки товарів, а й повна свобода
переміщення робочої сили та капітану.
12. Заповніть таблицю:
Види митних зборів
За напрямком руху товарів
За цілями введення
IV рівень. Оцінюється кожне завдання в 1.5 бал
13. Охарактеризуйте якими конкурентними перевагами володіє Україна, і в яких
галузях господарства?
14. Білорусь експортує картоплю в Україну. Ціна 1 кг. картоплі в Білорусії
дорівнює 300 рублів. Скільки буде коштувати 1 тонна білоруської картоплі в Україні,
якщо валютний курс гривні до рубля дорівнює.
А)10 рублів = 0.4 грн.
Б)10 рублів = 0.3 грн.
6
“ Світова економіка “.
ІІ варіант
І рівень. Кожне запитання має один правильний варіант відповіді.
Оцінюється кожне завдання в 1 бал
1.Чи правильне твердження «Позитивне сальдо торгівельного балансу означає
перевищення експорту над імпортом» ?
А)Так
Б)Ні
2. Як позначається на зовнішній торгівлі України зростання курсу гривні:
А)зростання експорту та імпорту
Б)скоротяться експорт та імпорт
В)зростає експорт, скоротиться імпорт
Г)скоротиться експорт, зростає імпорт
3. Укажіть як називається компанія що здійснює свою діяльність у багатьох
країнах світу й має наднаціональний характер:
А)спільне підприємство
Б)вільна економічна зона
В)транснаціональна корпорація
Г)технополіс
ІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 0.5 бали
4. Укажіть організацію, у якій Україна набула членства у 2008 р.
А)СОТ
Б)ООАС
В)МВФ
Г)МФК
5. Яка міжнародна фінансова організація об’єднує такі фінансові установи
МБРР, ШАР, МФК, БАГІ:
А)світовий банк Б)міжнародний валютний фонд В)європейський союз Г)Європейський
інвестиційний банк
6.Світове господарство –
А)сукупність національних господарств найбільш розвинутих країн світу
Б)сукупність національних економік країн, які беруть у міжнародному поділі праці і
пов’язані економічних зв’язками
В)політичне об’єднання, яке регулює політичне та економічне життя
Г)регіональне об’єднання національних економік
7. Протекціонізм –
А)захист внутрішнього ринку
Б)захист вітчизняного виробника від іноземних конкурентів
В)введення митних бар’єрів на іноземні товари
Г)усі попередні відповіді вірні
8.Який із запропонованих нижче шляхів є найліпшим для покращення
зовнішньоторговельної діяльності?
А)відміна всіх протекціоністських бар’єрів
Б)зменшення експорту товару
В)збільшення інвестицій
Г)виробництво в Україні імпортозамінних товарів та конкурентоспроможних
9.Чому долар США має ціну за межами США?
А)у будь які країнв долар можна обєднати на золото
Б)за долар можна придбати будь який товар за межами США
В)на валютному ринку попит на дол. перевищує пропозицію
Г)у міжнародній торгівлі долар приймається як еквівалент долара
ІІІ рівень. Оцінюється кожне завдання в 1 бал
7
10. Дайте визначення поняття:
Валютна система - _________________________________________________
11. Установіть відповідність між класифікаціями валюти:
1. Вільно
А) центральні банки здійснюють контроль над іноземними
конвертована
інвестиціями, що ідуть в/з країни, а, одночасно, більшість
вітчизняних торговельних операцій відбуваються без будь1. _ яких спеціальних вимог
2. Частково
Б) коли немає ніяких обмежень на кількість валюти, яка
конвертована
може бути продана на міжнародному ринку, і уряд не
нав'язує штучно фіксовану вартість або мінімальну вартість
2. _ валюти у міжнародній торгівлі.
3. Неконвертовані
В) е можуть брати участь у міжнародному ринку FOREX, не
валюти
передбачений обмін цих валют фізичними особами та
3. _ компаніями.
Г) випущена державою (її центральним банком) і перебуває
в обігу переважно на території цієї держави.
12. Заповніть таблицю:
Вплив глобалізації на господарство
Позитивний вплив
Негативний вплив
IV рівень. Оцінюється кожне завдання в 1.5 бал
13.Проанілізуйте та поясніть, з якими країнами Україна має найбільш тісні
економічні зв’язки? Чому?
14. Україна експортує труби в Росію для газопроводу. Ціна 1 тонни труби в Україні
дорівнює 740 грн. Скільки буде коштувати 10 тонн труб в Росії, якщо валютний курс
гривні до рубля дорівнює.
А)1 рублів = 0.34 грн.
Б)1 рублів = 0.5 грн.
8
Автор
Дмитрий
Документ
Категория
Нероссийское законодательство
Просмотров
127
Размер файла
50 Кб
Теги
економика, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа