close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Компетентний вчитель — запорука реалізації компетентнісного підходу

код для вставки
Компетентний вчитель —
запорука реалізації
компетентнісного підходу
до сучасного освітнього
процесу
“Зростання
професіоналізму вчителя в
системі компетентнісно
орієнтованого навчання”
Фунтікова Ірина Євгеніївна
заступник директора з НВР
Курахівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №22
Селидівської міської ради
Професійна компетентність педагога
У Новому тлумачному словнику української
мови компетентна людина визначається як
така, що має достатні знання в якій-небудь
галузі, яка з чим-небудь добре обізнана,
тямуща, кваліфікована і має певні
повноваження, права й владу.
«компетентність» > «кваліфікація»
професійні
знання
відношення
до справи
особистісні
якості
здатність
ефективно
використовува
ти знання і
уміння
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
навички і досвід
у даній
спеціальності
визначені
(позитивні)
схильності,
інтереси і
прагнення
Ключові поняття
компетентнісної освіти
- КОМПЕТЕНЦІЯ
- КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Їх слід розрізняти
Компетенція
• В перекладі з латинської мови означає коло
питань, в яких людина добре обізнана,
володіє пізнаннями та досвідом
• Це уміння, необхідні для того, щоб досягти
успіху на роботі, у навчанні, в житті.
• Компетенція є ніщо інше, як готовність
діяти.
Компетентності
• Якості,набуті через переживання ситуацій,
рефлексію, досвід.
• Поняття компетентності включає мотиваційну,
етичну, соціальну та поведінкову складові. Воно
включає результати навчання (знання й уміння),
систему ціннісних орієнтацій.
Компетентність завжди є актуальною проявою
компетенції.
Компетентність міра відповідності знань, умінь і досвіду осіб
певного соціально-фахового статусу реальному
рівню складності виконуваних ними завдань і
розв’язуваних проблем. На відміну від терміну
«кваліфікація», включає, крім суто професійних
знань і умінь, що характеризують кваліфікацію,
такі якості, як ініціатива, співробітництво,
здатність до роботи в групі, комунікативні
здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно
мислити, відбирати і використовувати
інформацію.
Професійна компетентність це якість особистості, яка дає змогу
фахівцеві максимально ефективно
здійснювати свою діяльність, а також
сприяє його саморозвитку і
самовдосконаленню.
Управлінська
компетентність
Автономізаційна
компетентність
Інформаційна
компетентність
Я-ПЕДАГОГ
Моральна
компетентність
Соціальна
компетентність
Комунікативна
компетентність
Продуктивна
компетентність
Особисті якості
викладача
Психологічна
компетентність
Кого варто вважати професійно
компетентним?
Це людина, яка:
• успішно вирішує задачі навчання і виховання, готує для суспільства
потрібний соціальний продукт, випускника з бажаними психологічними
якостями (об’єктивні критерії);
• особисто прихильна до професії, мотивована до праці в ній,
задоволена професією (суб’єктивні критерії);
• досягає бажаних сьогодні суспільством результатів у розвитку
особистості учнів (результативні критерії);
• засвоює норми, еталони професії, досягає майстерності у ній
(нормативні критерії);
• і разом з тим прагне індивідуалізувати свою працю, а також
усвідомлено розвиває індивідуальність засобами професії
(індивідуально-варіативні критерії);
• досягає вже сьогодні необхідного рівня професійних якостей, знань і
вмінь (критерії наявного рівня);
• разом з тим має і усвідомлює перспективу, зону свого найближчого
професійного розвитку, роблячи все для її реалізації (прогностичні
Кого варто вважати професійно
компетентним?
Це людина, яка:
• відкрита для постійного професійного навчання, накопичення досвіду
(критерії професійної навченості);
• у той же час збагачує досвід професії за рахунок особистого творчого
внеску (критерії творчості);
• соціально активна у суспільстві, готує в ході суспільних обговорень
питання про недоліки професії, її досягнення, разом з тим шукає
резерви вирішення проблем всередині професії, не боїться потрапити в
умови конкурентноздатності освітніх послуг (критерії соціальної
активності);
• віддана педагогічній професії, прагне підтримувати навіть у складних
умовах її честь і гідність, професійну етику (критерії професійної
прихильності);
• готова до якісної і кількісної оцінки своєї роботи, вміє сама це робити,
готова до диференційованої оцінки своєї роботи у балах, категоріях,
спокійно ставиться до участі у професійних іспитах, тестах (якісні і
кількісні критерії).
В.О.Сухомлинський
«Удивительно непонятно, школьник изучает и
узнает многое о звездах, морских глубинах, о
далеких галактиках и элементарных частицах, о
государственном устройстве Древнего Египта и
Вавилонии, но не изучает и ничего не узнает о
том, что происходит у него в голове, когда он
воспринимает и познает окружающий мир, и о
том, как воспитать человеческую культуру в
самом себе. Ученик знает о быте спартанцев, но
не знает, как вести себя в общественных местах,
как соотносить свои поступки, желания с
интересами других людей » .
Герберт Спенсер
«Великая цель образования –
это не знания, а действия»
Державний стандарт початкової загальної освіти
ґрунтується на засадах
особистісно зорієнтованого і компетентнісного
підходів, що зумовлює чітке визначення
результативної складової засвоєння змісту
навчання
Основною
особливістю
нового
Державного стандарту базової та повної
загальної середньої освіти є орієнтація
вимог до рівня підготовки випускників на
досягнення компетентностей.
Орієнтованість педагогів школи на навчальнодисциплінарну або особистісну модель навчання
0%
10%
45%
45%
вираженана орієнтованість на
особистісну модель
помірна орієнтованість на
особистіснуну модель
помірна орієнтованість на
дисциплінарну модель
виражена орієнтованість на
дисциплінарну модель
Вправа «Визнач поняття»
визначення
поняття
Здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства
громадянська
компетентність
Спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок
особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних
предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію,
формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти
діяльнісний підхід
здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової
культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного
суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські
цінності
загальнокультурна
компетентність
здатність учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність
здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та
здоров’я інших людей
здоров’язбережувальна
компетентність
здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та
відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань
інформаційнокомунікаційна
компетентність
спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає
можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до
загальногалузевого змісту освітніх стандартів
ключова компетентність
визначення
поняття
певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати у сфері діяльності
людини
ключова компетенція
спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є
ієрархічно підпорядковані ключова загальнопредметна і предметна (галузева)
компетентності
компетентнісний
підхід
набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь,
досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці
компетентність
суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності
людини
компетенція
здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови,
способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи
у групі, володіння різними соціальними ролями
комунікативна
компетентність
здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини,
оцінювати предмети і явища, їх взаємодію, що формується під час опанування різних
видів мистецтва
міжпредметна
естетична
компетентність
здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння,
навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних
предметів і освітніх галузей
міжпредметна
компетентність
нормативний документ, що конкретизує для кожного класу визначені цим Державним
стандартом результати навчання відповідно до освітньої галузі або її складової, деталізує
навчальний зміст, у результаті засвоєння якого такі результати досягаються, а також
містить рекомендації щодо виявлення та оцінювання результатів навчання
навчальна програма
спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток
особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у
навчанні
особистісно
зорієнтований підхід
визначення
поняття
набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета
діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань
предметна (галузева)
компетентність
сукупність знань, умінь та характерних рис у межах змісту конкретного предмета,
необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних
проблем, задач, ситуацій
предметна
компетенція
здатність до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого
та інших видів мистецтва, що формується під час сприймання творів таких видів
мистецтва і їх практичного опанування
предметна мистецька
компетентність
здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметноперетворювальній діяльності
проектнотехнологічна
компетентність
здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді,
виконувати різні ролі та функції у колективі
соціальна
компетентність
Компетентність
є інтегрованим результатом навчання і не
вичерпується змістом певної дисципліни. Не
випадково мова йде про життєві компетентності,
адже названі вміння є дійсно життєвими як у
професійній діяльності, так і в приватному житті без
винятку, будь-якій людині, не зважаючи на її вік,
стать, освіту, фах, посаду,місце проживання,
соціальний статус. Від сформованості цих умінь
залежить, чи буде людина готовою до життя, чи
досягне тих вершин, які спроможна досягти, чи
сформується як особистість.
Автор
shcool22
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
568
Размер файла
139 Кб
Теги
підходу, компетентнісного, запорука, вчителя, реалізації, компетентний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа