close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

сельский труженик № 8 от 21 февраля 2015 г

код для вставкиСкачать
СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК № 8 ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2015 Г
сельский
труженик
21 февраля
2015 года
СУББОТА
№ 8 (7440)
Газета основана в декабре 1942 года
Қазақстан халқы Ассамблеясының
Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауын өткізу туралы
бастамасына қатысты «Нұр Отан» партиясының
Мəлімдемесі
14
ақпанда
Қазақстан
халқы
Ассамблеясының
Кеңесі
2015
жылы
Қазақстан Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын өткізу туралы бастама
көтерді.
«Нұр Отан» партиясы елдегі жетекші саяси
күш ретінде аталған бастаманы толықтай
қолдайды.
Бүгінде əлемде қаржы-экономикалық
дағдарыстың жаңа толқыны таралып, күрделі
геосаяси қысымның салдарынан жағдай шиеленісе түсуде.
Дəл осы кезеңде тіпті əлемнің ең дамыған
елдердің өзінде де ксенофобия, діни
төзімсіздік өршіп, радикалдық қозғалыстар
күш алуға айналды.
Елбасы «Нұр Отан» партиясы Саяси
кеңесінде атап айтқандай, «Таяудағы жылдар
жаһандық сынақтардың уақыты болады.
Барлық елдер осы күрделі кезеңнен
ойдағыдай өте алмайды. Бұдан тек мықты
мемлекеттер,
жұдырықтай
жұмылған
халықтар ғана өтетін болады».
Қазақстан жаһандық дүниенің бір бөлшегі
болғандықтан, сыртқы теріс ықпалдардан тыс
қала алмайды.
Сондықтан, Мемлекет басшысы «Нұрлы
жол» бағдарламасын ұсынды, экономика
өсімін қамтамасыз етудің барлық шаралары
қабылданды.
«Нұрлы Жол» Бағдарламасы – бұл тек
нақты, жете есептелген іс-қимыл жоспары
ғана
емес,
бұл
келешектің
инфрақұрылымына салынған аса ауқымды
инвестиция, бұл - жұмыс орындары,
қарапайым қазақстандықтардың жайлы
тұрмысын сақтап қалу, олардың кемел келешекке деген сенімі.
Бүгінгі таңда Бірлік пен Келісімді,
Тұрақтылықты нығайтудың, қоғам мен
мемлекеттің, еліміздің барша азаматтарының
күш-жігерін жұмылдырудың маңызы орасан.
Осыған байланысты, Қазақстан халқы Ассамблеясын қолдай отыра, кезектен тыс президенттік сайлау өткізу бастамасын халық
мүддесіне сай келетін ең дұрыс шешім деп
санаймыз.
Мұндай қадам қазірдің өзінде-ақ Парламентті, Үкіметті, орталық жəне жергілікті
басқару органдарын тастүйін жұмылдырып,
халықтың өміршең энергиясын басты мақсат
– Отанымыз Қазақстан Республикасының
гүлденуі мен өркендеуіне бағыттауға жол
ашады.
Біздің халқымыз ел тарихының ең бір шешуші сəттерінде болашақ ұрпақ қамы үшін
даналық таныта отырып, өз Лидерінің
төңірегіне топтасу мен бірігудің аса биік
деңгейін көрсетті.
«Нұр Отан» партиясы барша ел азаматтарын, барлық саяси партиялар мен қоғамдық
күштерді кезектен тыс Президент сайлауын
өткізу бастамасын қолдауға шақырады.
Бұл біздің ұзақмерзімді «Қазақстан-2050»
Стратегиясы мен «Мəңгілік Ел» идеясының
жүзеге асырылуын қамтамасыз ете отырып,
бұдан да қуатты, бұдан да тастүйін бола
түсуіміздің тарихи мүмкіндігі
Астана қ.
2015 жылдың 16 ақпаны
ОБРАЩЕНИЕ
членов Совета Ассамблеи народа Казахстана
Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, осознавая свою ответственность за будущее,
являясь
соратниками
Президента
Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, патриотами своей Родины,
обращаемся к народу.
В адрес Ассамблеи народа Казахстана поступают со всех регионов страны многочисленные
обращения граждан страны с инициативой о проведении досрочных выборов Президента Республики Казахстан.
Ассамблея народа Казахстана считает своим
гражданским долгом высказать свою позицию по
этому судьбоносному вопросу.
В условиях нарастающего мирового экономического кризиса и сложной международной повестки общенародная инициатива о проведении
выборов является требованием времени.
Президенту страны Нурсултану Назарбаеву
необходимо дать новый мандат общенационального доверия для успешного прохождения
страны в период глобальных испытаний.
На новом и трудном этапе мировых дисбалансов необходимо оказать доверие Елбасы Н.А.Назарбаеву, чтобы страна не сбилась со своего
стратегического курса и продолжила свой путь по
масштабной модернизации страны и продвижению в 30-ку наиболее сильных государств мира.
Более того, новый мандат доверия Лидеру
нации объединит и сплотит народ на новом этапе
мирового развития, позволив сосредоточить все
усилия на важнейших вопросах развития государства.
Сегодня нашей стране необходимо объединить все ресурсы для реализации программы
«Нұрлы жол - путь в будущее», долгосрочной
Стратегии «Казахстан-2050».
И д е я р а з у м на и с в о ев рем ен н а
Выдвигая на заседании Ассамблеи народов Казахстана идею о досрочном проведении президентских
выборов, депутаты Парламента, конечно же, хорошо продумали свое решение. По их мнению, как и по
расчетам ведущих экономистов и политологов, в конце 2016 года ожидается самый пик мирового финансового кризиса. Проведение в этот период выборов Президента и депутатов Парламента станет двойной
нагрузкой, что не может не отразиться на финансовом и экономическом положении страны, а значит и
на благосостоянии людей. Решение о переносе референдума по выборам Президента на более ранний
срок разумно, и думаю, его поддержит народ.
Что касается кандидатуры на пост Главы государства, то, безусловно, их будет выдвинуто несколько.
Но более дальновидного и мудрого политика, чем Нурсултан Абишевич Назарбаев, на мой взгляд, пока
на политической арене нет. Главное, пожелаем ему здоровья, а поддержка народа ему будет обеспечена.
Т. ЭКЗЕКОВ,
почетный гражданин района, председатель совета
старейшин п. Молодежного.
Всецело поддерживаем
Предложение депутатов Парламента Республики Казахстан о досрочном проведении президентских
выборов нашло горячий отклик у сотрудников нашей школы. Всецело поддерживая это предложение,
учителя выразили готовность принять самое активное участие в подготовке и проведении предстоящего
референдума, а также в проведении агитационно-массовой и разъяснительной работы среди населения.
Мы понимаем, что это решение продиктовано интересами государства и интересами народа, с учетом
сложностей сегодняшнего времени. Нынешний Глава государства – Нурсултан Абишевич Назарбаев вот
уже более двадцати лет ведет нашу страну по пути процветания, сохраняя мир и согласие. Верим, что
такая обстановка будет сохраняться и впредь. А это во многом зависит от Лидера, к выборам которого
мы все должны подойти со всей серьезностью.
С. ГОЛОВИНА,
Н. РАМЕНСКАЯ,
учителя истории средней школы № 26 п. Молодежного.
Убеждены, что консолидация вокруг проводимого курса Главы государства является гарантией дальнейшего поступательного развития
страны и благополучия наших граждан.
Именно поэтому, в это непростое время, мы
призываем всех казахстанцев сплотиться вокруг
Лидера нации Н.А.Назарбаева.
Важно через досрочное проведение президентских выборов укрепить рост экономики,
обеспечить преемственность проводимой политики. Эта инициатива фактически безальтернативна.
Кроме того, в следующем 2016 году одновременно наступают сроки проведения президентских и парламентских выборов. В целях
неукоснительного соблюдения норм Конституции
целесообразно провести их в разное время.
Ассамблея народа Казахстана всегда выступала и будет выступать в поддержку инициатив,
направленных на прогресс и устойчивое развитие нашей Родины.
Мы уверены, что, выдвигая эту общенародную
инициативу, найдем поддержку, как у казахстанцев, так и всего международного сообщества, так
как исходим из высших интересов народа и
страны.
Пусть наша Независимость будет вечной!
Пусть Казахстан процветает, из года в год преображаясь во все более авторитетную и уважаемую в мире страну!
Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, обращаемся к депутатской группе Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе Парламента
Республики Казахстан выступить с инициативой
о проведении досрочных выборов Президента
Республики Казахстан.
Казахстанцы выступают за продолжение Стратегии «Казахстан-2050», как нашего пути в клуб
30-ти самых успешных экономик мира!
Казахстанцы
поддерживают
программу
«Нұрлы жол - путь в будущее»!
Казахстанцы за укрепление внутриполитической стабильности, за дальнейшее развитие!
Мы обращаемся ко всему народу Казахстана,
политическим партиям, гражданскому сектору и
патриотам нашей страны поддержать инициативу проведения досрочных выборов Президента
Республики Казахстан!
Астана, 14 февраля 2015 года
То л ько с През ид ен то м
к н а меч ен н ы м ц ел я м
Члены Совета Ассамблеи народа Казахстана выступили с предложением провести досрочные выборы Президента Республики Казахстан,
предложив кандидатуру Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Считаю гражданским долгом также выразить свою позицию – я
всецело одобряю эту инициативу. Благодаря мудрой и дальновидной политике Президента страны Нурсултана Назарбаева Казахстан состоялся
как независимое государство с динамичной экономикой и стабильной политической системой, занявшее достойное место в мировом сообществе.
Мы энергично начали движение к общей цели – безопасности, миру и
процветанию. Лучший способ предвидеть будущее – это творить его
самим сегодня. Наш Елбасы все время призывает нас к единству, сплоченности, ответственности за будущее нашей страны на пути к благополучию и процветанию.
И определить судьбу своей страны мы можем доверить только Н. А.
Назарбаеву, который умеет ставить цели и добиваться успешного претворения их в жизнь.
Нелегкие времена кризисных явлений окутали весь мир. И Нурсултан
Абишевич дает народу твердую уверенность, что мы все сможем пережить, живя в мире, дружбе и согласии, а значит сможем достойно выйти
из любых сложных ситуаций, где умелым руководством, опытом, авторитетом Президент страны не раз это доказывал.
Поэтому считаю, что вперед идти к намеченным целям нам по пути
только с Президентом страны, Лидером нации Н. А. Назарбаевым. Уверен, что казахстанцы сделают правильный выбор и станут надежной опорой Главе государства, чтобы наши дети и внуки жили счастливо и
дружно в будущем в одной из лучших стран планеты.
С. ЕСТИФЕЕВ,
депутат областного маслихата.
2 стр.
Еңбек қатынастары
үшж ақты келісімі
4 ақпан күні Қарағанды облысының
əкімі кəсіподақтар, кəсіпкерлер асооциациясымен 2015-2017 жылдарға
арналған үшжақты келісімге қол
қойған болатын. Осы үрдіс ауданымызда жалғасын тауып, аудан əкімі
Сержан
Аймақов
əлеуметтікэкономикалық
тұрақтылықты
сақтауға бағытталған жұмыс беруші
тарап пен кəсіподақтар ынтымақтастығы туралы меморандумға қол
қойды. - «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты Елбасы Жолдауында
əлеуметтік міндеттемелерді толық
атқару мəселесі қойылған. Келісім
қатысушылары үшін əлеуметтік
əріптестік
əр
тараптың
қызығушылығын арттырады, - деді
аудан əкімі,- ҮЕҰ, кəсіпорындармен
бірлесе жұмыс жасау тəжірибесі
қалыптасқандықтан үшжақты келісім
тек жаңа жұмыс орындарын ашуды
ғана қамтымайды, сонымен бірге
жұмысшыларды əлеуметтік қолдау,
еңбекақының уақытында төленуі
тəрізді əлеуметтік мəселелерге байланысты ауқымды жағдайларды да
№ 8 (7440) 21 февраля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
қамтиды. Бұл құжаттың ауданның
қоғамдық саяси өмірінде алатын
орыны ерекше.
Осы Келісім арқылы кəсіпорындардағы қауіпсіздік техникасы,
жұмысшылардың
еңбек
жəне
əлеуметтік жағдайы, мүгедектерді
жұмыс орнымен қамту басқа да
көптеген мəселелер нақты шешіледі.
Сондықтан біздің аймағымыздың
экономикасының дамуына қызмет
ете
беретін
боламыз
деген
тұжырыммен аудандық кəсіпкерлер
палатасының
директоры
Б.
Қасымжанова,
білім
саласы
қызметкерлерінің
кəсіподағы
төрағасы Л. Комарова, Молодежный
көмір разрезі кəсіподақтарының
төрағасы Н. Сүлейменовтер сөз
сөйледі. Комиссия отырысында
үшжақты келісімнің 2015 жылға
əлеуметтік жоспарлары бекітілді.
Комиссия отырысына аудандық
мəслихаттың
хатшысы
Қанат
Саққұлақов қатысты.
МЫ - НАР ОД КАЗАХСТАНА
ƒ‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰, 1 χÚ‡
1995 „Ó‰‡, œÂÁˉÂÌÚÓÏ ÒÚ‡Ì˚
Õ. ¿. Õ‡Á‡·‡Â‚˚Ï ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ”͇Á
Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ¿Ò҇ϷÎÂË Ì‡Ó‰‡ ‡Á‡ıÒڇ̇ ñ ÛÌË͇θÌÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡,
ÔËÁ‚‡ÌÌÓ„Ó ÒÓı‡ÌˇÚ¸ ÏË Ë Òӄ·ÒË ‚ ̇¯ÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. «‡ ˝ÚË
Ôӯ‰¯Ë „Ó‰˚ ¿Ò҇ϷΡ Òڇ·
ÔÓ-̇ÒÚÓˇ˘ÂÏÛ Ó·˘Â̇Ó‰Ì˚Ï,
Ó·˘Â„‡Ê‰‡ÌÒÍËÏ Ó„‡ÌÓÏ, Ó·ÂÚˇ ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚È ÒÚ‡ÚÛÒ.
2015 „Ó‰ ñ ˛·ËÎÂÈÌ˚È, Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ √Ó‰ÓÏ ¿Ò҇ϷÎÂË Ì‡Ó‰‡ ‡Á‡ıÒڇ̇, ˜ÚÓ Ò‚Ë‰ÂÚÂθÒÚ‚ÛÂÚ Ó
ÔËÁ̇ÌËË Ë ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Â ÓÎË ‚
ÊËÁ̉¡ÚÂθÌÓÒÚË ÒÚ‡Ì˚. ¬
˜ÂÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó Á̇˜ËÏÓ„Ó ‰Îˇ ̇Ò
ÒÓ·˚Úˡ ÔÓ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì ÔÓ¯ÎË
‡Á΢Ì˚ ‡ÍˆËË, ‰‡‚¯Ë ÒÚ‡Ú
‚ÒÂÏ ÏÂÓÔˡÚˡÏ, ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ‚ Ú˜ÂÌË ˝ÚÓ„Ó
˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó „Ó‰‡.
¬ÓÚ Ë ‚ –ÿ № 1 Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇,
ÔÓÒΠ‰Ó΄Óʉ‡ÌÌÓ„Ó Â ÓÚÍ˚Úˡ, ̇ ÒˆÂÌ ‚ ‡ÍÚÓ‚ÓÏ Á‡Î ·˚·
Ôӂ‰Â̇ ‡ÍˆËˇ ñ ÔÂ‚Ó Í‡ÒÓ˜ÌÓÂ, Û‚ÎÂ͇ÚÂθÌÓ ÚÓÊÂÒÚ‚Ó,
ÔËÛÓ˜ÂÌÌÓÂ Í ˝ÚÓÈ Á̇ÏÂ̇ÚÂθÌÓÈ ‰‡ÚÂ. » ÔÓ¯ÎÓ ÓÌÓ ‚ ÏÌÓ„Óˆ‚Âڸ ÔÂÒÂÌ, ڇ̈‚, ÒÚËıÓ‚,
ËÒÔÓÎÌÂÌÌ˚ı Û˜‡˘ËÏËÒˇ ¯ÍÓÎ˚
̇ ‡ÁÌ˚ı ˇÁ˚͇ı.
ÃÂÓÔˡÚË ̇˜‡ÎÓÒ¸ Ò Ì·Óθ¯Ó„Ó
Ú‡Ú‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌˡ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÚ‡Ê‡ÎËÒ¸ ÏË Ë „‡ÏÓÌˡ, ‰ÛÊ·‡ Ë
‚Á‡ËÏÓÔÓÌËχÌË ̇Ó‰Ó‚, ÔÓÊË‚‡˛˘Ëı ‚ Ó‰ÌÓÈ ·Óθ¯ÓÈ
‰ÛÊÌÓÈ ÒÂϸ ÁÂÏÎË Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓÈ.
– ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ‰ËÂÍÚÓ ¯ÍÓÎ˚ Ã. Δ. ¿Íχ„‡Ï·ÂÚÓ‚‡,
‚ÂÚÂ‡Ì
Ô‰‡„ӄ˘ÂÒÍÓ„Ó ÚÛ‰‡ À. Õ. ÛÁ¸Ï˘‚‡, ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ˜ÂÚÌ˚È „‡Ê‰‡ÌËÌ ŒÒ‡Í‡Ó‚ÒÍÓ„Ó ‡ÈÓ̇,
Ô‰Ò‰‡ÚÂθ ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó ˝ÚÌÓÍÛθÚÛÌÓ„Ó Ó·˙‰ËÌÂÌˡ ´—ˇ·Ë̇ª
¬. Õ. ӯ‚ˆ, ÍÓÚÓÓÏÛ Ë ·˚ÎÓ
Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
Ô‡‚Ó
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÌÂÒÚË ‘·„ ¿Ò҇ϷÎÂË.
Õ‡ ÒÚ‡ÚÓ‚‡‚¯ÂÈ ‡ÍˆËË ·˚Î
ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì ƒÂ̸ ͇Á‡ı-
С. СМАХАНҰЛЫ
Саяси Кеңес отырысы өтті
«Нұр Отан» партиясы Осакаров
аудандық филиалының Саяси Кеңес
отырысы өтті. Отырысқа аудандық
партия филиалы Саяси Кеңесінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
жөніндегі қоғамдық кеңесі, аудандық
партиялық бақылау комиссиясының
мүшелері,
бастауыш
партия
ұйымдарының төрағалары, аудандық
мекеме, бөлім басшылары, «Жас
Отан» Жастар қанатының өкілдері
қатысты.
Күн
тəртібінде:
аудандық
партиялық бақылау комиссиясының,
сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
қоғамдық
кеңесінің,
қоғамдық
қабылдау жұмысының, депутаттар
фракциясының, «Жас Отан» Жастар
қанатының 2015 жылға арналған
жұмыс жоспарлары бекітілді. Одан
кейін Саяси кеңес мүшелеріне бастауыш
партия
ұйымдары
мен
партиялық жобалар бекітіліп берілді.
В. В. Ваксманға – Осакаровка бастауыш партия ұйымы, С. Н. Естифе-
евке - Николаевка, М. Жұмабековке Чапаев, С. С. Ильяшевке - Сенокосное, Ертіс, Ақбұлақ, Дальнее, Н. С.
Кобжановқа - Звезда, Трудовое, Мирное, Н. В. Ревякинаға - Батпақ,
Сұңқар, Қ. К. Саққұлақовқа Сарыөзек, Қарағайлы, Тельман, Е. А.
Сүлейменовке - Уызбай, Шұңқыркөл,
Садовое, Қ. Ж. Шолотаевқа - Шідерті,
Родниковское, В. Н. Яворскийге Пионер, Молодежное кенті, В. В.
Ямковойға - Есіл,Озерное бастауыш
партия ұйымдары бекітілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қатысты облыстық Тəртіптік кеңесте
талқыланған бір партия мүшесінің
жеке ісі қаралып, Жарғының 3 бабымен партиялық ішкі тəртібін бұзғаны
үшін аудандық жер қатынастары
бөлімінің басшысы Ю. Моторинге
сөгіс партиялық жазасы
жарияланды.
Аудандық
партия
филиалы
төрағасы Сержан Аймақов, əрбір партия
мүшесінің
жауапкершілігін
арттыруға бағытталған кешенді шараларды жалғастырудың қажеттігіне
тоқталды. Мұндай кемшіліктер орын
алмауы үшін ұжым мен халық арасында нақты жұмыс жүргізудің аса
маңызды екендігін айтты.
С. СМАХАНҰЛЫ
«Нұрлы жол»
в автодорожной отрасли
12 проектов в автодорожной отрасли будут реализованы в рамках программы Новой экономической политики
«Нұрлы Жол».
В ближайшие годы в Казахстане будут реализованы
масштабные автодорожные проекты. Об этом сегодня на
брифинге в Службе Центральных Коммуникаций рассказал министр по инвестициям и развитию Асет Исекешев.
Соответствующее поручение, как известно, дано Президентом Нурсултаном Назарбаевым на расширенном заседании правительства 11 февраля. «В рамках программы «Нұрлы жол» в
автодорожной отрасли будут реализованы 12 проектов, общей протяженностью 7,4 тысяч км и объемом финансирования в 2,4 трлн. тенге», - отметил
министр. Кроме того, в Казахстане будут выделены ресурсы для поддержки
машиностроения, транспорта, автопрома. 35 млрд. тенге будет выделено на
поддержку экспортеров. Ряд средств будет выделен для продолжения финансирования индустриальных зон», - добавил Асет Исекешев.
ÒÍÓÈ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓÈ ÍÛθÚÛ˚, ÍÓÚÓ˚È ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË Û˜‡˘ËÂÒˇ 1-4
´¿ª Í·ÒÒÓ‚.
œ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ̇ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
Ò·ȉ-¯ÓÛ ÓÁ̇ÍÓÏËÎÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚
‡ÍˆËË ÒÓ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ Í‡Á‡ıÒÍÓÈ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, 550-ÎÂÚË ÍÓÚÓÓÈ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ÓÚϘ‡Ú¸ ‚ ˝ÚÓÏ
„Ó‰Û Ë ÌÂ΄ÍÓÏ Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓÏ
ÔÛÚË, „‰Â ‚Ò ·˚ÎÓ: „ÓÎÓ‰, ‚ÓÈ̇,
‡ÁÛı‡ Ë ÓʉÂÌË ÌÓ‚Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, „·‚Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚˇÏË ÍÓÚÓÓ„Ó ˇ‚Ρ˛ÚÒˇ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸,
Ò‚Ó·Ó‰‡, ‰ËÌÒÚ‚Ó, ÏË Ë Òӄ·ÒËÂ
̇Ó‰‡.
œÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Õ. ¬. –Ó·Ó΂‡,
¿. œ. ≈‚‰ÓÍËÏÓ‚‡, Õ. œ. ÕËÍÓ·‚‡
‚ ˆÂΡı ‚ÓÁÓʉÂÌˡ Ó·˚˜‡Â‚ Ë
Ú‡‰ËˆËÈ Í‡Á‡ıÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡ÎË Ó·ˇ‰˚ ´ÿ‡¯Ûª,
´Қ˚Á ұÁ‡ÚÛª, ÔÓÒΠ˜Â„Ó ·˚ÎË Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ̇ˆËÓ̇θÌ˚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
Ë ·Î˛‰‡ ͇Á‡ıÒÍÓ„Ó Ë ·ÂÎÓÛÒÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Ó‚.
œÂ‚Ó Ôӯ‰¯Â Á̇˜ËÏÓÂ
ÏÂÓÔˡÚË ‚ ÒÚÂ̇ı ̇¯ÂÈ
¯ÍÓÎ˚ ÔÓ͇Á‡ÎÓ, Í‡Í ‚Ò Ê ÛÌË͇θ̇ ̇¯‡ ÒÚ‡Ì‡ Ë ÔÂÍ‡ÒÂÌ
‚ÂÒ¸  ̇Ó‰. ‡Ê‰Û˛ ̉Âβ ‚
¯ÍÓΠ·Û‰ÛÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òˇ ÏÂÓÔˡÚˡ, ÍÓÚÓ˚ ‡ÒÒ͇ÊÛÚ Ó
‰ÛÊ·Â, ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË, ‰ËÌÒÚ‚Â
̇Ó‰Ó‚ ̇¯Â„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÔÓÁ̇ÍÓÏˇÚ ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË Ì‡Ó‰Ì˚ÏË
Ú‡‰ËˆËˇÏË Ë Ó·˚˜‡ˇÏË, ·Î‡„Ó‰‡ˇ ˜ÂÏÛ ÔÓȉÂÚ ‚Á‡ËÏÓÓ·Ó„‡˘ÂÌËÂ
Ëı
ÍÛθÚÛ.
ÀÛ˜¯ËÂ
̇ˆËÓ̇θÌ˚ ӷˇ‰˚ Ë Ú‡‰ËˆËË, ÔÂÒÌË, ڇ̈˚, ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔËÍ·‰ÌÓ„Ó
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡
ÔËÏÛÚ
Û˜‡ÒÚË ‚ „‡Î‡-ÍÓ̈ÂÚ ´ ‡Ú‡
‰ÛÊ·˚ª, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓËÚÒˇ ‚ ‚ÂÒÂÌÌËÈ Ô‡Á‰ÌËÍ Õ‡Û˚Á. ¿ ÔÓ͇,
‰ÂÁ‡ÈÚÂ, ڇ·ÌÚ˚!
√. ≈À≈”¡¿≈¬¿,
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂθ ÏÛÁ˚ÍË
–ÿ № 1 Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇.
Казахстан продолжит модернизацию среднего
образования под мировые стандарты
Об этом вчера на брифинге в Службе Центральных
Коммуникаций рассказал министр образования и науки
Аслан Саринжипов. «Мы вносили предложение с учетом
внешних фактов пока повременить с переходом на 12летку. Но, как вы знаете, на расширенном заседании
Глава государства поставил четкую и ясную задачу продолжить модернизацию образования. Мы должны стремиться к тому, чтобы наша система среднего образования
соответствовала мировым стандартам», - отметил он.
Помочь реорганизации смогут подготовительные
классы. В такие классы ходят вот уже 95% детей соответствующего возраста. Шаг за шагом изменится вся программа, большая часть знаний будет дана в начальном и
среднем звене, последние два класса будут предназначены для предпрофильной подготовки. «В 2016 году это будет первый класс, в 2017 - второй класс и постепенно мы все программы обновим. Что касается обновления программ, то тут будет усилен компонент
предоставления навыков и компетенций, а также воспитательная работа. Это будут интегрированные программы и навыки критического мышления, работа в
команде, поиск информации, использование ИКТ. Все это
будет интегрировано во все предметы. Тем самым мы
будем обеспечивать соответствие наших программ международным стандартам», - подчеркнул министр.
Обратная связь
В состоянии постоянной тревоги
К нам в редакцию обратилась жительница п. Осакаровка Таисия Алиевна Хамидова, проживающая по
улице Нефтебазовской, с просьбой
помочь решить вопрос ремонта колонки. На протяжении вот уже нескольких лет она сломана и вода
постоянно течет под дом, который
стал сыреть и в стене появляются
уже трещины. Неоднократно обращались в КГП «Жардем», но воз и
ныне там. Приезжали, воду откачивали, а ремонтом никто не хочет заниматься.
Пребывать в состоянии постоянной тревоги и расстройства – невыносимо.
Поэтому хотелось бы узнать, когда
же будет устранена поломка и наведен порядок. Если уже сейчас подходит вода к дому, а что же будет
весной? Помогите, это уже не
столько просьба, а крик души, уставшей от царящей кругом бесхозяйственности и халатного отношения к
своим обязанностям отвечающих за
эту работу служб.
№ 8 (7440) 21 февраля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімдігінің
2015 жылғы 12 қаңтардағы №03/01
«Б» корпусындағы аудандық бюджеттен қаржыландыратын
мемлекеттік органдарының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалаудың əдістемесін бекіту туралы»
ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2015 жылғы 11 ақпаңдағы № 2960
болып тіркелген
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабының 2 тармағына,
Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 16
бабының 1 тармағына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 қаңтардағы «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу жəне оларды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы» № 327 Жарлығына жəне Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасы міндетін атқарушысының 2014 жылғы 5 маусымдағы
«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың үлгілік
əдістемесін бекіту туралы» № 04-2-4/93 бұйрығына сəйкес, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған «Б» корпусындағы аудандық бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік
органдарының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалау əдістемесі
бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімі аппаратының басшысы Валентина Владимировна Абилсеитоваға жүктелсін.
3. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі С. Аймақов
3 стр.
22.
Комиссия
бағалау
нəтижелерін
қарастырады жəне мына шешімдердің бірін
шығарады:
1) бағалау нəтижелерін бекітеді;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы
шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті қысқаша түсіндірмемен бағаны
түзетеді. Бұл ретте қызметшінің бағасын
төмендетуге жол берілмейді.
23. Персоналды басқару қызметі бағалау
нəтижелерімен ол аяқталған соң бес жұмыс күні
ішінде қызметшіні таныстырады.
Қызметшіні бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда
жүргізіледі.
Қызметшінің танысудан бас тартуы бағалау
нəтижелерін оның қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды
басқару қызметiнiң қызметкерi танысудан бас
тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.
24.
Бағалау
нəтижелері
қызметшінің
«Б» корпусындағы аудандық
бюджеттен қаржыландыратын
мемлекеттік органдардың
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы
бағалаудың əдістемесіне
1-қосымша
нысан
Тікелей басшысының бағалау парағы
Осакаров ауданы əкімдігінің
2015 жылғы 12 қаңтардағы
№ 03/01 қаулысымен
бекітілген
«Б» корпусындағы аудандық бюджеттен қаржыландыратын
мемлекеттік органдарының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы бағалаудың əдістемесі
1. Жалпы ережелер
1.
Осы
аудандық
бюджеттен
қаржыландыратын мемлекеттік органдарының
«Б»
корпусы
мемлекеттік
əкімшілік
қызметшілердің қызметін жыл сайынғы
бағалаудың əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме)
Қазақстан Республикасы Президентінің 2000
жылғы 21 қаңтардағы № 327 «Мемлекеттік
əкімшілік қызметшілерінің
қызметіне жыл
сайынғы бағалау жүргізу жəне оларды аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы»
Жарлығын, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының міндетін
атқарушысының 2014 жылғы 5 маусымдағы №
04-2-4/93 «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы
бағалаудың үлгілік əдістемесін бекіту туралы»
бұйрығына сəйкес əзірленген жəне «Б»
корпусындағы
аудандық
бюджеттен
қаржыландыратын мемлекеттік органдарының
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан
əрі – қызметшілер) қызметіне жыл сайынғы
бағалау жүргізу тəртібін айқындайды.
2. Қызметшілердің қызметін жыл сайынғы
бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмыс
тиімділігі мен сапасын айқындау үшін
жүргізіледі.
3. Бағалау мемлекеттік əкімшілік қызметте
болған əрбір жыл өткен сайын, көрсетілген мерзім басталған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей, бірақ осы лауазымға орналасқан күннен
бастап алты айдан ерте емес мерзiмде
жүргізіледі.
4. Қызметшілерді бағалау мыналардан:
1)
қызметшінің
тікелей
басшысының
бағалауы;
2)
айналмалы
бағалау
(қызметшінің
қарамағындағы немесе олардың əріптестерінің
бағалауы);
3) қызметшінің қорытынды бағасынан
тұрады.
Қызметшінің
тікелей
басшысы
оның
лауазымдық
нұсқаулығына
сəйкес
өзі
бағынатын тұлға болып табылады.
Аудандық бюджеттен қаржыландыратын
атқарушы органдар басшыларының қызметіне
бағалауды аудан əкімі немесе оның уəкілеттік
беруімен оның орынбасарларының бірімен
өткізілуі мүмкін.
5. Бағалау нəтижелері бойынша қызметшілер
қызметіндегі кемшіліктерді жою бойынша
ұсыныстар əзірленеді, олардың қызметіндегі
жақсартуды
қажет
ететін
бағыттар
айқындалады, тағылымдамадан өткізу, ілгерілету бойынша ұсыныстар əзірленеді.
6. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы «тиімді»
деген баға алуы, оны лауазымы бойынша
көтеруге негіз болып табылады.
7. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы екі
«қанағаттанарлықсыз» деген баға алуы, оны аттестаттаудан өткізуге негіз болып табылады.
Аттестаттаудан өткізу туралы шешім
қабылдау кезінде алдыңғы аттестаттаудан
өткізуге негіз болған бағалау нəтижелері ескерілмейді.
8. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған
қызметші мемлекеттік əкімшілік лауазымға
алғаш қабылданған тұлғаға тəлімгер ретінде
бекітілмейді.
9. Қызметшінің қорытынды бағасын аудан
əкімі құрған тұрақты жұмыс істейтін Бағалау
жөніндегі комиссия (бұдан əрі – Комиссия) бекітеді.
10. Комиссия кемінде үш мүшеден, соның
ішінде төрағадан тұрады.
11. Дауыс беру қорытындысы Комиссия
мүшелерінің
көпшілік
дауысымен
айқындалады. Дауыс саны тең болған
жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Комиссия төрағасы болып аудан əкімі
аппаратының басшысы табылады.
Егер Комиссия құрамына оған қатысты
бағалау жүргізілетін қызметшінің тікелей басшысы, сондай-ақ осы Əдістеменің 4-тармағы
2) тармақшасында көрсетілген қызметшілер кіретін болса, олар осы қызметшіге қатысты
дауыс беруге жəне шешім қабылдауға
қатыспайды.
2.Бағалау жүргізуге дайындық
12. Персоналды басқару қызметі Комиссия
төрағасының келісімі бойынша бағалауды өткізу
кестесін əзірлейді.
Персоналды басқару қызметі бағаланатын
қызметшіге, сондай-ақ осы Əдістеменің 4тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында
көрсетілген тұлғаларға бағалау жүргізілетіні туралы хабарлайды жəне оларға бағалау өткізуге
дейін бір айдан кешіктірмей толтыру үшін
бағалау парағын жібереді.
3. Тікелей басшының бағалауы
13. Тікелей басшы осы Əдістеменің 1қосымшасына сəйкес нысан бойынша бағалау
парағын персоналды басқару қызметінен алған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде толтырады,
қызметшіні толтырылған бағалау парағымен таныстырады жəне екі жұмыс күні ішінде
толтырылған бағалау парағын персоналды
басқару қызметіне қайтарады.
Қызметшіні толтырылған бағалау парағымен
таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда жүргізіледі.
Қызметшінің
танысудан
бас
тартуы
құжаттарды Комиссия отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персоналды
басқару қызметiнiң қызметкерi жəне тікелей
басшы танысудан бас тарту туралы еркін
нұсқада акт жасайды.
4. Айналмалы бағалау
14. Айналмалы бағалау қызметшінің
қарамағындағы
адамдардың,
ал
қарамағындағы адамдар болмаған жағдайда –
қызметші
жұмыс
істейтін
құрылымдық
бөлімшеде лауазымды атқаратын адамның
(олар болған жағдайда) бағалауын білдіреді.
Мұндай адамдардың тізімін (үш адамнан аспайтын) қызметшінің лауазымдық міндеттері
жəне қызметтік өзара əрекеттестігіне қарай персоналды басқару қызметі бағалау жүргізілгенге
бір айдан кешіктірмей анықтайды.
15.
Осы
Əдістеменің
14-тармағында
көрсетілген тұлғалар осы Əдістеменің 2қосымшасына сəйкес нысанда бағалау парағын
толтырады.
16.
Осы
Əдістеменің
14-тармағында
көрсетілген тұлғалармен толтырылған бағалау
парағы персоналды басқару қызметіне оларды
алған күннен екі жұмыс күні ішінде персоналды
басқару қызметіне жіберіледі.
17. Персоналды басқару қызметі осы
Əдістеменің
14-тармағында
көрсетілген
тұлғалардың бағалауының орташа есебін
жүргізеді.
18.
Осы
Əдістеменің
14-тармағында
көрсетілген тұлғалардың бағалауы жасырын
түрде жүргізіледі.
5. Қызметшінің қорытынды бағасы
19. Персоналды басқару қызметі қызметшінің
қорытынды бағасын мына формула бойынша
Комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен
кешіктірмей есептейді:
a=b+c
a – қызметшінің қорытынды бағасы;
b – тікелей басшының бағасы;
c – осы Əдістеменің 14-тармағында
көрсетілген тұлғалардың орта бағасы.
20. Қорытынды баға мына шкала бойынша
қойылады:
21 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»;
22-ден 33 балға дейін – «қанағаттанарлық»;
33 балдан жоғары – «тиімді».
6. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
21. Персоналды басқару қызметі осы
Əдістеменің 12-тармағында көрсетілген кестеге
сəйкес бағалау нəтижелерін қарау бойынша
Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз
етеді.
Персоналды басқару қызметі Комиссияның
отырысына мына құжаттарды:
1) толтырылған тікелей басшының бағалау
парағын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын;
3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес
нысан бойынша қорытынды баға көрсетілген
Комиссия отырысы хаттамасының жобасын
тапсырады.
қызметтер тізіміне енгізіледі.
25.
Осы
Əдістеменің
21-тармағында
көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия
отырысының қол қойылған хаттамасы персоналды басқару қызметінде сақталады.
7. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
26. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға
немесе оның аумақтық департаментіне
шағымдануы шешім шыққан күннен бастап он
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
27. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі
уəкілетті орган немесе оның аумақтық департаменті қызметшіден шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде шағым қарайды жəне
бұзушылықтар анықталған жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін жою
туралы ұсыныс жасайды.
28. Қабылданған шешім туралы ақпаратты
мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік
қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға немесе
оның аумақтық департаментіне береді.
Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə.: _______________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _____________________________
№ р/н
Өлшем
Көрсеткіштің мəні (саны)
1.
Бастамашылығы
2-ден 5-ке дейін
2.
Лауазымды міндеттерін орындау сапасы
2-ден 8-ге дейін
3.
Əрекеттестікке икемділігі
2-ден 5-ке дейін
4.
Қызметтік этиканы сақтауы
2-ден 5-ке дейін
Баға (балл)
БАРЛЫҒЫ (барлық бағалардың бағасы):
Таныстым:
Қызметші (Т.А.Ə.) _______________
күні ___________________________
қолы ___________________________
Тікелей басшы ( Т.А.Ə.)
_______________________________
күні ___________________________
қолы ___________________________
«Б» корпусындағы аудандық
бюджеттен қаржыландыратын
мемлекеттік органдардың
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы
бағалаудың əдістемесіне
2-қосымша
нысан
Айналмалы бағалау парағы
Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ə.:_______________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _____________________________
№ р/н
Өлшем
Көрсеткіштің мəні
Бағынышты адам
1
Жұмысты жоспарлай алу қабілеті
2-ден 5-ке дейін
2
Жұмысқа ынталандыру қабілеті
2-ден 5-ке дейін
3
Қызметтік этиканы сақтауы
Барлығы (барлық бағалардың
бағасы):
2-ден 5-ке дейін
1
Топта жұмыс істей алу қабылеті
2-ден 5-ке дейін
2
Қызметтік этиканы сақтауы
2-ден 5-ке дейін
3
Лауазымды міндеттерін орындау
сапасы
2-ден 5-ке дейін
Баға (балл)
Əріптесі
Барлығы (барлық бағалардың
бағасы):
«Б» корпусындағы аудандық
бюджеттен қаржыландыратын
мемлекеттік органдардың
мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің
қызметін жыл сайынғы
бағалаудың əдістемесіне
3-қосымша
нысан
Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________
(мемлекеттік орган атауы)
№ р/р
Қызметшінің Т.А.Ə.
Тікелей басшының
бағасы
Айналмалы баға
Қорытынды баға
1
...
Комиссия қорытындысы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________
Тексерген:
Комиссия хатшысы: _______________________ Күні: _____________________
(Т.А.Ə., қолы)
Комиссия төрағасы:_______________________ Күні: ____________________
(Т.А.Ə., қолы)
Комиссия мүшесі: ________________________ Күні: ____________________
(Т.А.Ə., қолы)
4 стр.
№ 8 (7440) 21 февраля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
Постановление акимата Осакаровского района
Карагандинской области от 12 января 2015 года № 03/01
«Об утверждении методики ежегодной оценки деятельности
административных государственных служащих корпуса «Б»
государственных органов, финансируемых из районного бюджета»
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №
2960 от 11 февраля 2015 года
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 1
статьи 16 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе», Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2000 года № 327 «Об утверждении Правил
проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных
служащих» и приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы от 5 июня 2014 года № 04-2-4/93 «Об утверждении Типовой
методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса
«Б», акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» государственных органов, финансируемых из районного бюджета.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
акима района Абилсеитову Валентину Владимировну.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования.
Аким района С. Аймаков
22. Комиссия рассматривает результаты
оценки и принимает одно из следующих решений:
1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре
результатов оценки Комиссия корректирует
оценку с соответствующим кратким пояснением
в протоколе. При этом не допускается снижение оценки служащего.
23. Служба управления персоналом ознакамливает служащего с результатами оценки в
течение пяти рабочих дней со дня ее завершения.
Ознакомление служащего с результатами
оценки осуществляется в письменной или электронной форме.
Отказ служащего от ознакомления не может
служить препятствием для внесения результатов оценки в его послужной список. В этом случае
работником
службы
управления
персоналом в произвольной форме составляется акт об отказе от ознакомления.
24. Результаты оценки вносятся в послужные
списки служащих.
25. Документы, указанные в пункте 21 настоящей Методики, а также подписанный протокол заседания Комиссии хранятся в службе
управления персоналом.
7. Обжалование результатов оценки
26. Обжалование решения Комиссии служащим в уполномоченном органе по делам государственной службы или его территориальном
департаменте осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня вынесения решения.
27. Уполномоченный орган по делам государственной службы или его территориальный
департамент в течение десяти рабочих дней со
дня поступления жалобы служащего осуществляет ее рассмотрение и в случаях обнаружения
нарушений рекомендует государственному органу отменить решение Комиссии.
28. Информация о принятом решении представляется государственным органом в течение
двух недель в уполномоченный орган по делам
государственной службы или его территориальный департамент.
Приложение 1
к методике ежегодной оценки
деятельности административных
государственных служащих корпуса «Б»
государственных органов,
финансируемых из районного бюджета
Утверждена
постановлением акимата
Осакаровского района
Оценочный лист непосредственного руководителя
от 12 января 2015 года № 03/01
Методика ежегодной оценки деятельности административных
государственных служащих корпуса «Б», государственных органов,
финансируемых из районного бюджета
1. Общие положения
1. Настоящая методика ежегодной оценки
деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» государственных
органов, финансируемых из районного бюджета, разработана в соответствии с Указом
Президента Республики Казахстан от 21 января
2000 года № 327 «Об утверждении Правил проведения ежегодной оценки деятельности и аттестации административных государственных
служащих», приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 5
июня 2014 года № 04-2-4/93 «Об утверждении
Типовой методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» и определяет методы
ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса
«Б» государственных органов, финансируемых
из районного бюджета (далее - служащие).
2. Ежегодная оценка деятельности служащих
(далее – оценка) проводится для определения
эффективности и качества их работы.
3. Оценка проводится по истечении каждого
года пребывания на государственной службе,
не позднее трех месяцев со дня его наступления, но не ранее шести месяцев со дня занятия
данной должности.
4. Оценка служащего складывается из:
1) оценки непосредственного руководителя
служащего;
2) круговой оценки (оценки подчиненных или
коллег служащего);
3) итоговой оценки служащего.
Непосредственным руководителем служащего является лицо, которому он подчиняется
согласно своей должностной инструкции.
Для руководителей районных исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета, оценка проводится акимом района либо
по его полномочию одним из его заместителей.
5. По результатам оценки вырабатываются
предложения по устранению недостатков в деятельности служащих, определяются направления их деятельности, требующие улучшения,
вырабатываются предложения по карьерному
продвижению и стажировке служащих.
6. Получение служащим оценки «эффективно» в течение трех лет служит основанием
для повышения его в должности.
7. Получение служащим двух оценок «неудовлетворительно» в течение последних трех
лет является основанием для проведения аттестации.
При принятии решения о проведении аттестации не учитываются результаты оценки, которые являлись основанием для проведения
предыдущей аттестации.
8. Служащий, получивший оценку «неудовлетворительно», не закрепляется наставником за
лицами, впервые принятыми на административные государственные должности.
9. Итоговая оценка служащего утверждается
постоянно действующей Комиссией по оценке
(далее – Комиссия), которая создается акимом
района.
10. Комиссия состоит не менее, чем из трех
членов, в том числе председателя.
11. Результаты голосования определяются
большинством голосов членов Комиссии. При
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
Председателем Комиссии является руководитель аппарата акима района.
Секретарем Комиссии является сотрудник
службы управления персоналом (кадровой
службы). Секретарь Комиссии не принимает
участие в голосовании.
В случае, если в состав Комиссии входит непосредственный руководитель служащего, в отношении которого проводится оценка, а также
служащие, указанные в подпункте 2) пункта 4
настоящей Методики, они не принимают участия в голосовании и принятии решений по данному служащему.
2. Подготовка к проведению оценки
12. Служба управления персоналом форми-
рует график проведения оценки по согласованию с председателем Комиссии.
Служба управления персоналом уведомляет
служащего, подлежащего оценке, а также лиц,
указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 4 настоящей Методики, о проведении оценки и направляет им оценочные листы для заполнения не
позднее одного месяца до ее проведения.
3. Оценка непосредственного
руководителя
13. Непосредственный руководитель заполняет оценочный лист по форме согласно приложению 1 к настоящей Методике в течение
трех рабочих дней со дня его получения от
службы управления персоналом, ознакамливает служащего с заполненным оценочным листом и направляет заполненный оценочный
лист в службу управления персоналом в течение двух рабочих дней.
Ознакомление служащего с заполненным
оценочным листом осуществляется в письменной или электронной форме.
Отказ служащего от ознакомления не может
служить препятствием для направления документов на заседание Комиссии. В этом случае
работником службы управления персоналом и
непосредственным руководителем служащего
в произвольной форме составляется акт об отказе от ознакомления.
4. Круговая оценка
14. Круговая оценка представляет собой
оценки подчиненных служащего, а в случае отсутствия подчиненных – лиц, занимающих
должности в структурном подразделении, в котором работает служащий (в случае их наличия).
Перечень таких лиц (не более трех) определяется службой управления персоналом не
позднее одного месяца до проведения оценки,
исходя из должностных обязанностей и служебных взаимодействий служащего.
15. Лица, указанные в пункте 14 настоящей
Методики, заполняют оценочный лист по
форме согласно приложению 2 к настоящей
Методике.
16. Оценочные листы, заполненные лицами,
указанными в пункте 14 настоящей Методики,
направляются в службу управления персоналом в течение двух рабочих дней со дня их получения от службы управления персоналом.
17. Служба управления персоналом осуществляет расчет средней оценки лиц, указанных в пункте 14 настоящей Методики.
18. Оценка лицами, указанными в пункте 14
настоящей Методики, осуществляется на анонимной основе.
5. Итоговая оценка служащего
19. Итоговая оценка служащего вычисляется
службой управления персоналом не позднее
пяти рабочих дней до заседания Комиссии по
следующей формуле:
a = b + c где a – итоговая оценка служащего;
b – оценка непосредственного руководителя;
c – средняя оценка лиц, указанных в пункте
14 настоящей Методики.
20. Итоговая оценка выставляется по следующей шкале:
менее 21 балла – «неудовлетворительно»; от
22 до 33 баллов – «удовлетворительно»; выше
33 баллов – «эффективно».
6. Рассмотрение результатов оценки
Комиссией
21. Служба управления персоналом обеспечивает проведение заседания Комиссии по
рассмотрению результатов оценки в соответствии с графиком, указанным в пункте 12 настоящей Методики.
Служба управления персоналом предоставляет на заседание Комиссии следующие документы:
1) заполненный оценочный лист непосредственного руководителя;
2) заполненный лист круговой оценки;
3) должностная инструкция служащего;
4) проект протокола заседания Комиссии с
указанием итоговой оценки по форме согласно
приложению 3 настоящей Методики.
форма
Ф.И.О. оцениваемого служащего: ________________________________
Должность оцениваемого служащего: _____________________________
№ п/п
Критерий
Значение показателя Оценка (баллы)
1.
Инициативность
от 2 до 5
2.
Качество исполнения должностных обязанностей
от 2 до 8
3.
Способность к сотрудничеству
от 2 до 5
4.
Соблюдение служебной этики
от 2 до 5
ИТОГО (сумма всех оценок):
Ознакомлен(а):
Служащий (Ф.И.О.) ___________
дата ________________________
подпись _____________________
Непосредственный руководитель (Ф.И.О.)
_____________________________________
дата _________________________________
подпись ______________________________
Приложение 2
к методике ежегодной оценки
деятельности административных
государственных служащих корпуса «Б»
государственных органов,
финансируемых из районного бюджета
форма
Лист круговой оценки
Ф.И.О. оцениваемого служащего:_________________________________
Должность оцениваемого служащего: _____________________________
№ п/п
Критерий
Значение показателя
Оценка (баллы)
Подчиненный
1.
Умение планировать работу
от 2 до 5
2.
Умение мотивировать к работе
от 2 до 5
3.
Соблюдение служебной этики
от 2 до 5
Итого (сумма всех оценок):
Коллега
1.
Умение работать в команде
от 2 до 5
2.
Соблюдение служебной этики
Качество исполнения должностных обязанностей
от 2 до 5
3.
от 2 до 5
Итого (сумма всех оценок):
Приложение 3
к методике ежегодной оценки
деятельности административных
государственных служащих корпуса «Б»
государственных органов,
финансируемых из районного бюджета
Протокол заседания Комиссии по оценке
форма
______________________________________________________
(наименование государственного органа)
№ п/п Ф.И.О. служащего
Оценка непосредственного руководителя
Круговая оценка Итоговая оценка
1
…
Заключение Комиссии:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
Проверено:
Секретарь Комиссии:____________________ Дата: _________________
(Ф.И.О., подпись)
Председатель Комиссии:_________________ Дата: _________________
(Ф.И.О., подпись)
Член Комиссии:________________________ Дата: __________________
(Ф.И.О., подпись)
Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімдігінің
2015 жылғы 21 қаңтардағы №05/01
«Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің Ережесін бекіту туралы» ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізіліміне 2015 жылғы 11 ақпаңдағы № 2961
болып тіркелген
Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық кодексінің 41 бабына,
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 18
бабының 8) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 қазандағы №
410 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының үлгі ережесін бекіту туралы» Жарлығына
сəйкес аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса берілген «Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің Ережесі бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімі аппаратының басшысы Валентина Владимировна Абилсеитоваға жүктелсін.
3. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан əкімі С. Аймақов
Осакаров ауданы əкімдігінің
2015 жылғы 21 қаңтардағы
№ 05/01 қаулысымен
бекітілген
«Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің Ережесі
1. Жалпы ережелер
1. «Қарағанды облысы Осакаров ауданы
əкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(бұдан əрі - мемлекеттік мекеме) аудан
əкімдігінің жəне əкімнің ақпараттық-талдау,
ұйымдық-құқықтық
жəне
материалдықтехникалық қызметін қамтамасыз етуді жүзеге
асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. Мемлекеттік мекеме өз қызметін Қазақстан
Республикасының Конституциясына жəне
заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы
Ережеге сəйкес жүзеге асырады.
3. Мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлға болып табылады,
мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
4. Мемлекеттік мекеме азаматтық - құқықтық
қатынастарға өз атынан түседі.
5. Мемлекеттік мекеме егер заңнамаға
сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса,
мемлекеттің
атынан
азаматтық-құқықтық
қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Мемлекеттік мекеме өз құзыретінің
мəселелері бойынша заңнамада белгіленген
тəртіппен
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген басқа да актілермен
ресімделетін шешімдер қабылдайды.
7. Мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен
штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға
сəйкес бекітіледі.
8. Заңды тұлғаның орналасқан жері: 101000,
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаровка кенті, Достық көшесі, 33.
9. Мемлекеттік органның толық атауы «Қарағанды облысы Осакаров ауданы əкімінің
аппараты» мемлекеттік мекемесі.
10. Осы Ереже мемлекеттік мекемесінің
құрылтай құжаты болып табылады.
11. Мемлекеттік мекемесінің қызметін каржыландыру жергілікті бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Мемлекеттік мекемесіне кəсіпкерлік субъектілерімен мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Егер мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілермен кірістер əкелетін қызметті жүзеге
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен
алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне
жіберіледі.
2. Мемлекеттік органның миссиясы,
негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері
13. Мемлекеттік мекемесінің миссиясы:
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сəйкес, мемлекеттік басқару саласында мемлекеттік саясатты жүргізу.
14. Міндеттері:
1) аудан əкімі жəне аппарат қызметкерлерінің
қызметiн материалдық-техникалық қамтамасыз
ету;
2) аудан əкімі жəне аппарат қызметкерлерінің
қызметiн құқықтық қамтамасыз ету;
3) аудан əкімі жəне аппарат қызметкерлерінің
ұйымдастырушылық қызметiн қамтамасыз ету.
15. Функциялары:
1) ауданның əлеуметтік-экономикалық даму
болжамын дайындау, əлеуметтік-экономикалық
даму болжамын жасауға ықпал ететін мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асырылуына
бақылау жасау жолдары арқылы Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің ішкі жəне
сыртқы саясатының негізгі бағыттарының іске
асырылуына қатысады;
2)
Осакаров
ауданының
əлеуметтікэкономикалық даму стратегиясын, оны жүзеге
асыру, əлеуметтік-экономикалық реформаларды жүзеге асыру механизмі жəне тактикасын жетілдіру жөніндегі шаралар кешенің
қалыптастыруға қатысады жəне осы мақсатта
аудан
аумағындағы
атқарушы
билік
5 стр.
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
№ 8 (7440) 21 февраля 2015 года
органдарының қызметтеріне сұрау салу жəне
олардан, талдау жасау, аудан əкімі жəне
əкімдігінің актілерін əзірлеу үшін уақтылы
ақпарат алу, олардың атқарылуын қадағалау,
əлеуметтік-экономикалық жағдайдың даму
мəселелері жөнінде ұсыныстар мен болжамдар
қалыптастыру арқылы үйлестіруді жүзеге асырады;
3) Қазақстан Республикасының Конститутциясы, заңдарының, Қазақстан Республикасы
Президенті мен Үкіметінің актілерінің, орталық
жəне жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің азматтар мен
мекемелердің орындауына жəрдемдесу;
4) ауданның аумағында кəсiпкерлiк қызмет
пен инвестициялық ахуалды дамыту үшiн
жағдай жасау;
5) жоғары тұрған атқарушы органның берген
өкілеттігіне сəйкес республикалық бағыныстағы
кəсіпорындар, ұйымдар жəне мекемелер
қызметін үйлестіреді, жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын
мемлекеттік
органдардың, республикалық бағыныстағы
аумақтық органдардың қызметтерінің өзара
əрекеттестігін жəне үйлестіруін қамтамасыз
етеді;
6) Қарағанды облысы əкімінің аппаратымен,
мемлекеттік мекемелермен, ведомствалармен,
кенттер жəне селолық округтердің əкімдері аппараттарымен, аудандық мəслихатпен, басқада
ұйымдармен өзара əрекеттесуді қамтамасыз
етеді;
7) заң шығарушы жəне басқа да нормативтік
құқықтық актілердің, аудан əкімі мен əкімдігінің,
аудандық мəслихат актілерінің жобаларына
ұсыныстар енгізеді;
8) аудан əкімінің жəне əкімдігінің ақпараттыталдамалы,
ұйымдық-құқықтық
жəне
материалдық-техникалық қызметін қамтамасыз
ету;
9) аудан əкімі жəне оның орынбасарлары
қызметінің құжаттамалық қамтамасыз етілуін,
қызметтік құжаттардың, хаттардың, заңды жəне
жеке
тұлғалардан
өтініштері
мен
шағымдарының қаралуын, азаматтардың жеке
қабылдауын, келіп түскен хаттары мен
өтініштерінің, құжат айналымы, іc жүргізуді
қалыпқа келтіруді жəне жетілдіруді, құпия
құжаттармен жұмыс істеуді, мемлекеттік жəне
орыс тілдерінде ic жүргізудің icкe асырылуын
ұйымдастырады;
10) жергілікті атқарушы билік органдарында
кадр саясатын аудан əкімінің номенклатурасына енетін кадрлар бойынша ұсыныстарды
зерделеу жəне енгізу, кадрлар резервін
қалыптастыру, олардың оқуын, тəжірибеден
жəне қайта даярлаудан өтуін ұйымдастыру
арқылы жүзеге асырады;
11) аудан əкімдігі, аудан əкімінің жəне оның
орынбасарларының
күнделікті
қызметін
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды,
олармен өзара əрекеттесуді, Республика Президенті жəне Үкіметі жүргізіп отырған ішкі жəне
сыртқы саясатты, аудандағы экономикалық
жəне əлеуметтік ахуалды, мəселелерді шешу
жолдарын түсіндіруді ұйымдастырады;
12) аудан əкімі жəне əкімдігінің құқық қорғау
органдарымен жəне сот жүйесі органдарымен
аудандағы заңдылықты жəне құқықтық тəртіпті
нығайту сұрақтары бойынша үйлестіруді жəне
өзара əрекеттесуін қамтамасыз етеді;
13) аудан əкімі жəне əкімдігінің норма
шығармашылығы қызметінің механизмін жетілдіру жөнінде шаралар қабылдайды;
14) əкімнің шешімін, өкімін жəне аудан
əкімдігінің қаулысын сақталуын қамтамасыз
ету;
15) нормативтік-əдістемелік қамтамасыз ету,
азаматтық хал актілерін тіркеуді бақылау жəне
тиісті
дерекқорлардың
жұмыс
істеуін
қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды
қоспағанда, азаматтық хал актілерін тіркеу;
16) туу туралы куəліктерді беру кезінде жеке
сəйкестендіру нөмірлерін қалыптастыру;
17)
Қазақстан
Республикасының
заңнамаларына сəйкес өзге де функцияларды
жүзеге асыру.
16. Құқықтары мен міндеттері:
1) аудан əкімі жəне əкімдігінің құзыретіне енетін мəселелер бойынша жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік органдардан
жəне басқа да ұйымдардан қажетті ақпараттар,
құжаттар жəне басқа да материалдар, лауазымды тұлғалардан ауызша жəне жазбаша
түсіндірмелерді сұрастыру жəне алу;
2) ауданның атқарушы органдарының иелігіндегі барлық ақпараттық, соның ішінде құпия
мəліметтерді пайдалануға;
3) Қазақстан Республикасы Президенті жəне
Үкіметі
актілерінің,
Премьер-Министр
өкімдерінің, облыс əкімі мен əкімдігінің актілерін
аудан əкімі мен əкімдігінің актілерін, облыс əкімі
мен оның орынбасарларының тапсырмаларын,
аудан əкімі мен оның орынбасарлары
тапсырмаларының
орындалуы
бойынша
ауданның атқарушы органдарында жəне кент
жəне ауылдық округ əкімінің аппаратына тексеріс жүргізу жəне анықталған кемшіліктерді жою
жөнінде ұсыныстар енгізу;
4) мемлекеттік мекемесінің қарауына енетін
мəселелер бойынша мемлекеттік жəне мемлекеттік емес органдар жəне ұйымдармен
қызметтік хат алмасуды жүргізу;
5) аудан əкіміне жəне оның орынбасарларына аудан əкімі аппаратының қызметкерлерін,
кент, ауылдық округ əкімдері аппараттарының,
аудандық бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттік органдардың басшылық құрамын
қызметке тағайындау жəне қызметтен босату,
оларды тəртіптік жауапқа тарту туралы
ұсыныстар енгізу;
6) қолданыстағы заңнамада көзделген осы
Ережеде анықталған міндеттер мен функциялардан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге
асыруға.
3.Мемлекеттік органның қызметін
ұйымдастыру
17. Мемлекеттік мекемені басқару мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттердің орындалуына жəне оның функцияларын жүзеге
асыруға дербес жауапты болатын аудан əкімі
аппаратының басшысы жүзеге асырады.
18. Аудан əкімі аппаратының басшысы аудан
əкімімен лауазымға тағайындалады жəне босатылады.
19. Аудан əкімі аппараты басшысының
өкілеттігі:
1) мемлекеттік мекемені мемлекеттік
органдарға жəне басқада ұйымдарға ұсынады;
2)
мемлекеттік
мекеменің
жұмысын
ұйымдастырады жəне басқарады;
3) белгіленген лимит бойынша аудандық
бюджеттен қаржыландырылатын аудан əкімі
аппаратының штаттық кестесін жəне аудан
əкімдігінің құрылымдық жобасын, кент жəне
ауылдық округ əкімі аппаратының, атқарушы
органдардың құрылымдық жобаларын бекітуге
ұсынады;
4) əкімге əкімдік қаулысының жобаларын,
аудан əкімінің шешімдері мен өкімдерін қол
қоюға ұсынады;
5) аудан əкімі жəне əкімдігі қабылдаған
актілерінің жəне аудан əкімі тапсырмаларының
орындалуын
бақылауды,
тексеруді
ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді;
6) кездейсоқ жағдайда нормативтік құқықтық
актілер жобасын, бағдарламаларды жəне басқа
да құжаттарды дайындау үшін жұмыс тобын
құрады.
7) аудан əкіміне жəне əкімдігіне кент,
ауылдық округ əкімдері мен əкімдіктерінің
заңсыз актілерін жою, аудандық бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік органдар
басшыларының заңға қайшы бұйрықтарын
тоқтата тұру туралы ұсыныстарды береді;
8) мемлекеттік қызмет туралы жəне еңбек туралы қолданыстағы заңнамаға сəйкес кадрлармен жұмысты бақылайды;
9)
лауазымдық
тұлғалардың
үздік
қызметкерді көтермелеу жəне тəртіптік жазаға
тарту бойынша ұсыныстар енгізеді;
10)
мемлекеттік
мекеменің
жалпы
басшылықтың
құрылымдық
бөлімшесінің
үйлестіру қызметін жүзеге асырады;
11) өз құзыреті шегінде қызметтік жəне
қаржылық құжаттамаларға қол қояды;
12) сайлау өткізу, ауданның сайлаушылар тізімін, алқа жиын отырысы кандидаттарының
бастапқы тізімдерін құру бойынша жұмысты
ұйымдастыру;
13) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік құпия туралы» Заңының тəртібін сақтауды
жəне мобилизациялық жəне құпия құжаттарды
сақтап қою
жұмысын құпия тəртіпте
қамтамасыз етеді;
14) тұрғындар алдында аудан əкімінің есептік
кездесулерін дайындау жəне өткізу бойынша
ұйымдастырылған шараларды қамтамасыз
етеді;
15) өз құзыреті шегінде жəне аудан əкімінің
шешімін қажет етпейтін мемлекеттік органдармен, басқада ұйымдармен хат алмасулар
жүргізеді.
16) азаматтармен жеке қабылдау өткізеді;
17) аудан əкімінің тапсырмаларын орындайды;
18) ауданда мемлекеттік қызмет көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
19) аудан əкімі аппаратында сыбайлас
жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларды
қабылдайды;
20) аудан əкімімен жүктелген басқада міндеттерді орындайды.
Аудан əкімі аппараты басшысы болмаған
кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы
заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға
орындайды.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
20.
Мемлекеттік
мекеме
заңнамада
көзделген жағдайларда жедел басқару
құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
Мемлекеттік мекеме мүлкі оған меншік иесі
берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде
сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса
алғанда) жəне Қазақстан Республикасының
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де
көздер есебінен қалыптастырылады.
21. Мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік
коммуналдық меншікке жатады.
22. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мемлекеттік мекеме өзіне бекітілген мүлікті жəне
қаржыландыру жоспары бойынша өзіне
бөлінген қаражат есебінен сатып алынған
мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе
оған өзгедей тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. Мемлекеттік органды қайта
ұйымдастыру жəне тарату
23.
Мемлекеттік
мекемені
қайта
ұйымдастыру
жəне
тарату
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге
асырылады.
Постановление акимата Осакаровского района
Карагандинской области от 21 января 2015 года № 05/01
«Об утверждении Положения государственного учреждения «Аппарат
акима Осакаровского района Карагандинской области»
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №
2961 от 11 февраля 2015 года
В соответствии со статьей 41 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994
года, подпунктом 8) статьи 18 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», Указом Президента Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 410
«Об утверждении Типового положения государственного органа Республики Казахстан» акимат
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение государственного учреждения «Аппарат акима Осакаровского района Карагандинской области».
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата
акима района Абилсеитову Валентину Владимировну.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким района С. Аймаков
Утверждено постановлением акимата
Осакаровского района от 21 января 2015 года № 05/01
Положение о государственном учреждении «Аппарат акима
Осакаровского района Карагандинской области»
1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Аппарат
акима Осакаровского района Карагандинской
области» (далее - государственное учреждение) является государственным органом Республики
Казахстан,
осуществляющим
информационно-аналитическое,
организационно-правовое и материально-техническое
обеспечение деятельности акима и акимата
района.
2. Государственное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан,
актами Президента и Правительства Респуб-
лики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Государственное учреждение является
юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения,
имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан
счета в органах казначейства.
4. Государственное учреждение вступает в
гражданско-правовые отношения от собственного имени.
(Окончание на 6-й стр.).
6 стр.
5. Государственное учреждение имеет право
выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с
законодательством.
6. Государственное учреждение по вопросам
своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения,
оформляемые актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
7. Структура и лимит штатной численности
государственного учреждения утверждаются в
соответствии с действующим законодательством.
8. Местонахождение юридического лица:
101000, Карагандинская область, Осакаровский
район, поселок Осакаровка, улица Достык, 33.
9. Полное наименование государственного
органа - государственное учреждение «Аппарат
акима Осакаровского района Карагандинской
области».
10. Настоящее Положение является учредительным документом государственного учреждения.
11. Финансирование деятельности государственного учреждения осуществляется из местного бюджета.
12. Государственному учреждению запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет
выполнения обязанностей, являющихся функциями государственного учреждения.
Если государственному учреждению законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность,
то доходы, полученные от такой деятельности,
направляются в доход государственного бюджета.
2. Миссия, основные задачи, функции,
права и обязанности государственного органа
13. Миссия государственного учреждения:
ведение государственной политики в сфере государственного управления в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан.
14. Задачи:
1) материально-техническое обеспечение
деятельности акима района и работников аппарата;
2) правовое обеспечение деятельности
акима района и работников аппарата;
3) организационное обеспечение деятельности аппарата акима и работников аппарата.
15. Функции:
1) участие в реализации на территории района основных направлений внутренней и внешней политики Президента, Правительства
Республики Казахстан путем участия в разработке прогноза социально-экономического развития района и контроль за ходом реализации
государственных программ и прогноза социально-экономического развития, выработки
предложений в пределах своей компетенции;
2) участие в выработке стратегии социальноэкономического развития Осакаровского района, комплекса мер по ее реализации,
совершенствованию механизмов и тактики осуществления социально-экономических реформ
и осуществление координации в этих целях
деятельности органов исполнительной власти
на территории района, путем запроса и своевременного получения от них информации для
анализа, подготовки актов акима и акимата района, отслеживания их выполнения, формирования предложений и прогнозов по вопросам
развития социально-экономической обстановки;
3) содействие исполнению гражданами и организациями норм Конституции Республики Казахстан, законов, актов Президента и
Правительства Республики Казахстан, нормативных правовых актов центральных и местных
государственных органов;
4) создание условий для развития предпринимательской деятельности и инвестиционного
климата на территории района;
5) координация деятельности предприятий,
организаций и учреждений республиканской
подчиненности в соответствии с полномочиями,
делегированными центральным исполнительным органом, обеспечение взаимодействия и
координации деятельности государственных
органов, финансируемых из районного бюджета, территориальных органов республиканского подчинения;
6) обеспечение взаимодействия с аппаратом
акима Карагандинской области, государственными учреждениями, ведомствами, аппаратами акимов поселков и сельских округов,
районным маслихатом, другими организациями;
7) внесение предложений по проектам законодательных и иных нормативных правовых
актов, актов акима и акимата района, районного маслихата;
8) осуществление информационно - аналитического, организационно - правового и материально
технического
обеспечения
деятельности акима и акимата района;
9) организация документационного обеспечения деятельности акима района и его замести-
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
телей, рассмотрение служебных документов,
писем, обращений и заявлений физических и
юридических лиц, личный прием граждан, анализ поступивших писем и заявлений, документооборота, налаживание и совершенствование
делопроизводства, работа с секретной документацией, функционирование делопроизводства на государственном и русском языках;
10) осуществление кадровой политики в органах местной исполнительной власти путем
организации изучения и внесения предложений
по кадрам, входящим в номенклатуру акима
района, организация их учебы, стажировки и
переподготовки;
11) организация освещения повседневной
деятельности акимата района, акима района и
его заместителей в средствах массовой информации, взаимодействия с ними, разъяснения
проводимой Президентом и Правительством
Республики внутренней и внешней политики,
экономического и социального положения в
районе, путей решения вопросов;
12) обеспечение координации и взаимодействия акима и акимата района с правоохранительными органами и органами судебной
системы по вопросам укрепления законности и
правопорядка в районе;
13) принятие мер по совершенствованию механизма нормотворческой деятельности акима
и акимата района;
14) обеспечение хранения решений, распоряжений акима и постановлений акимата района;
15) регистрация актов гражданского состояния, за исключением функций по нормативнометодологическому обеспечению, контролю за
регистрацией актов гражданского состояния и
по обеспечению функционирования соответствующих баз данных;
16) формирование индивидуальных идентификационных номеров при выдаче свидетельств о рождении;
17) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
16. Права и обязанности:
1) запрашивать и получать от государственных органов и иных организаций, финансируемых из местного бюджета необходимую
информацию, документы, иные материалы,
устные и письменные объяснения от должностных лиц по вопросам, отнесенным к компетенции акима и акимата района;
2) пользоваться всеми видами информационных данных, в том числе секретными,
имеющимися в распоряжении исполнительных
органов района;
3) проводить проверку в исполнительных органах района, аппаратах акимов поселков и
сельских округов по вопросам исполнения
актов Президента и Правительства Республики
Казахстан, распоряжений Премьер-Министра,
актов акима и акимата области, актов акима и
акимата района, поручений акима области и
его заместителей, поручений акима района и
его заместителей, вносить предложения по
устранению выявленных недостатков;
4) вести служебную переписку с государственными и негосударственными органами и организациями по вопросам, отнесенным к
ведению государственного учреждения;
5) по поручению акима района и его заместителей привлекать сотрудников государственных органов, финансируемых из местного
бюджета представителей предприятий, учреждений и организаций к подготовке вопросов на
заседания акимата района, к изучению и решению проблемных вопросов, относящихся к компетенции государственного учреждения;
6) осуществлять иные права, вытекающие из
задач и функций, определенных в настоящем
Положении, предоставленные действующим
законодательством.
3. Организация деятельности государственного органа
17. Руководство государственного учреждения осуществляется руководителем аппарата
акима района, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
государственное учреждение задач и осуществление им своих функций.
18. Руководитель аппарата акима района назначается на должность и освобождается от
должности акимом района.
19. Полномочия руководителя аппарата
акима района:
1) представляет государственное учреждение в государственных органах и иных организациях;
2) организует и руководит работой государственного учреждения;
3) в пределах установленного лимита представляет на утверждение акимата района проект структуры и штатное расписание аппарата
акима района, проект структуры аппаратов акимов сельских округов и поселков, исполнительных органов, финансируемых из районного
бюджета;
4) представляет на подпись акиму проекты
постановлений акимата, решений и распоряжений акима района;
№ 8 (7440) 21 февраля 2015 года
5) организует и обеспечивает контроль и проверку исполнения принятых актов акима и акимата района и поручений акима;
6) в случае необходимости образовывает рабочие группы для разработки проектов нормативных правовых актов, программ и других
документов;
7) представляет акиму и акимату района
предложения об отмене незаконных актов акимов сельских округов и поселков, приостановлении противоречащих законодательству
приказов руководителей исполнительных органов, финансируемых из районного бюджета;
8) контролирует работу с кадрами в соответствии с действующим законодательством о государственной
службе
и
трудовым
законодательством;
9) вносит предложения по поощрению отличившихся работников и привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц;
10) осуществляет общее руководство и координацию деятельности структурных подразделений государственного учреждения;
11) подписывает служебную и финансовую
документацию в пределах компетенции;
12) организует работу по проведению выборов, составлению списков избирателей района,
первичного списка кандидатов в присяжные заседатели;
13) обеспечивает соблюдение требований
Закона Республики Казахстан «О государственных секретах» и обеспечения режима секретности при работе с мобилизационными и
секретными документами и бронированием;
14) обеспечивает организационные мероприятия по подготовке и проведению отчетных
встреч акима района перед населением;
15) ведет переписку с государственными органами, иными организациями по вопросам,
входящим в компетенцию и не требующим решения акима района;
16) проводит личный прием граждан;
17) выполняет поручения акима района;
18) организует работу по оказанию государственных услуг в районе;
19) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в аппарате акима района;
20) выполняет иные функции, возлагаемые
акимом района.
Исполнение полномочий руководителя аппарата акима района в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в
соответствии с действующим законодательством.
4. Имущество государственного органа
20. Государственное учреждение может
иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
Имущество государственного учреждения
формируется за счет имущества, переданного
ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
21. Имущество, закрепленное за государственным учреждением, относится к коммунальной собственности.
22. Государственное учреждение не вправе
самостоятельно отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет
средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.
5. Реорганизация и упразднение государственного органа
23. Реорганизация и упразднение государственного учреждения осуществляются в соответствии с законодательством Республики
Казахстан.
Бос лауазым орындарына орналасу
КОНКУРСЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
Осакаров ауданының білім, дене шынықтыру
жəне спорт бөлімі, 101000, Қарағанды облысы,
Осакаровка кенті, Целинная көшесі, 3 а, телефон, факс 4-13-73 Осакаров ауданының білім,
дене шынықтыру жəне спорт бөлімінің «Уголек»
балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кəсіпорыны директорының бос лауазым орнына орналасуға конкурс жариялайды.
Конкурс қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптары: қажетті профиль бойынша
жоғары білім жəне мектепке дейінгі ұйымда 5
жылдан кем емес еңбек өтілінің бар болуы,
мемлекеттік тілді білуі.
Білуге міндетті: Қазақстан Республикасының
Конституциясын, Қазақстан Республикасының
«Білім
туралы»,
«Қазақстан
Республикасындағы тілдер туралы» Заңын,
«Қазақстан Республикасындағы Бала құқығы
туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес»,
«Отбасы жəне неке туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларға əлеуметтік жəне медициналықпедагогикалық түзету көмегін көрсету туралы»
Заңдары жəне өзге де нормативтік-құқықтық актілерді, педагогика жəне психология негіздерін,
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын, педагогиканы, педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым мен тəжірибе
жетістіктерін, экономика негіздерін, қаржышаруашылық іс-əрекетті, Еңбек заңнамасын,
еңбекті сақтау тəртібі мен нормаларын,
техникалық қауіпсіздік пен өртке қарсы қорғану
ережелерін, санитарлы ережелер мен нормаларын, алғашқы медициналық көмек көрсету негіздерін;
Конкурс Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011
жылғы
18
қарашадағы
№1353
қаулысымен
бекітілген
Мемлекеттік
кəсіпорынның басшысын тағайындау жəне аттестаттау, сондай-ақ оның кандидатурасын келісу қағидаларын бекіту Ережесі негізінде
өткізіледі.
Конкурсқа қатысуға тілек білдірген тұлғалар
осы хабарландыру жарияланған мерзімнен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде жоғарыда
көрсетілген мекенжай бойынша тиісті білім беру
ұйымына келесі құжаттарды ұсынулары тиіс:
1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі
түйіндеме;
3) өмірбаян;
4) белгіленген тəртіпте расталған білім туралы құжаттың көшірмесі;
5) белгіленген тəртіпте расталған еңбек
кітапшасының көшірмесі;
6) алдын ала медициналық куəландырудан
өткендігі туралы құжат;
7) сотталмағандығы жөнінде анықтама;
Əңгімелесуге қатысуға жіберілген үміткерлер
оны белгіленген тəртіпте Осакаров ауданының
білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімінде
өтеді.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
на занятие вакантной должности
Отдел образования, физической культуры и
спорта Осакаровского района, 101000, п. Осакаровка, ул. Целинная, 3 а, телефон, факс 4-1373, объявляет конкурс на занятие вакантной
должности директора коммунального государственного казенного предприятия «Детский
сад «Уголек» Отдела образования, физической
культуры и спорта Осакаровского района.
Квалификационные требования к участникам
конкурса: высшее образование по необходимому профилю и стаж педагогической работы
в дошкольных организациях не менее 5 лет,
знание государственного языка.
Должен знать: Конституцию Республики Казахстан, законы Республики Казахстан "Об образовании", "О языках в Республике Казахстан",
"О правах ребенка в Республике Казахстан", "О
борьбе с коррупцией", "О браке и семье", "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными
возможностями" и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития образования; основы
педагогики и психологии; государственные общеобязательные стандарты образования; педагогику,
педагогическую
психологию,
достижения педагогической науки и практики;
основы экономики, финансово-хозяйственной
деятельности, законодательства о труде; правила и нормы охраны труда, техники безопас-
ности и противопожарной защиты, санитарные
правила и нормы, основы доврачебной медицинской помощи.
Конкурс проводится на основе Правил назначения и аттестации руководителей государственных
предприятий,
а
также
согласования его кандидатуры, утвержденных
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 18 ноября 2011 года № 1353.
Лица, изъявившие желание принять участие
в конкурсе, должны в течение 15 календарных
дней с момента публикации данного объявления представить в соответствующую организацию образования по вышеуказанному адресу
следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском
языках;
3) автобиографию;
4) копии документов об образовании, заверенные в установленном порядке;
5) копию трудовой книжки, заверенную в
установленном порядке;
6) справку о состоянии здоровья по установленной форме;
7) справку об отсутствии судимости.
Кандидаты, допущенные к участию в собеседовании, проходят его в установленном порядке в отделе образования, физической
культуры и спорта Осакаровского района.
№ 8 (7440) 21 февраля 2015 года
“СЕЛЬСКИЙ ТРУЖЕНИК”
П О З Д Р А В Л Я Е М !
Уважаемую
Бахыт Айтжановну БАЙЗАКОВУ
поздравляем с днем рождения!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив реанимационного отделения КГП ЦРБ
п. Осакаровка.
* * *
Любимую, родную мамочку и бабушку
Клавдию Ивановну ЛУЦЕНКО
от всей души поздравляем с юбилеем!
Твой юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,
Вовек не старилась душой,
И никогда бы горько не вздыхала.
Дети, внуки.
* * *
Дорогих папу и маму
Василия Михайловича
и Татьяну Сергеевну ШЕВЧЕНКО
поздравляем с днем рождения!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вырастили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам Бог здоровья даст!
Дети и внуки.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дорогие жители г. Караганды и Карагандинской области
Представительства Республиканской Ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар» по Карагандинской области и г. Астане 31
мая 2015 года проводят племенной смотр национальной породы собак «Казахская тазы» и приглашают всех желающих
принять участие.
Начало в 9.00 времени Астаны
Место проведения: Карагандинская область, п. Осакаровка,
оз. Токсумак.
Об условиях проведения и регистрации пород собак «Казахская тазы» обращаться: г. Караганда, ул. Ерубаева, 66, каб.
3. Конт. тел. +7 (7212) 910780, +77057656525, +77007656525,
Сергей.
РЕАЛИЗУЕМ
Уголь майкубинский – 9000 тг/т, кумыскудукский, кузнецкий – 8000 тг/т, борлы – 5000 тг/т; отруби – 550 тг
мешок. Доставка. Бывшая территория Агролизинг. Тел.
43274, 87025379988.
ИП Калараш
РЕАЛИЗУЕТ уголь майкубинский, привезенный на машинах с территории металлобазы «Торнадо» по 9000 тг/тонна,
борлинский - 4500 тг, шубаркульский - 9800 тг, отруби - 550
тг мешок. Тел. 87016161016, 8 (72149) 43105.
РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ: Шубаркульский крупный – 9800
тг/тонна; Ерментау (пласт «Надежный») фракция 20-100 мм.
«орешек» - 5500 тг/т; Борлы – 5000 тг/т; Майкуба - 7500 тг/т,
Кузнецкий - 7000 тг/т, Кумыскудукский - 7000 тг/т. Имеются
весы автомобильные и транспорт для доставки! Для удобства
клиентам при погрузке на погрузчик установлены высокоточные электронные весы. п. Осакаровка, ул. Нефтебазовская,
13, контактный тел. 8(72149) 51975, 43424, 87029658891.
Доставка по Осакаровке от 2 тонн бесплатно!
ÀŒÃ¡¿—ƒ D- ‡ÔËÚ‡Î
СРОЧНЫЕ ДЕНЬГИ
под залог золотых изделий
Золотые изделия до 5200 тг/ 1 гр
Золото-лом до 4500 тг/ 1 гр
Принимаем в залог смартфоны, профессиональные фотоаппараты, ноутбуки, телевизоры (на гарантии) и др.
Свыше 100000 тг. 0,2% БЕЗ КОМИССИИ
ул. Октябрьская, 83
(Торговый центр «Октябрь») Тел. 43263,
87786670992, 87713345921
Татьяну Викторовну СЛЕПОВУ
поздравляю с юбилеем!
Всегда утешишь и поддержишь,
Придешь на помощь в трудный час,
Добрее нет на свете сердца –
Я убеждалась много раз.
Судьбе я очень благодарна
За то, что рядом ты со мной,
Пусть жизнь тебе подарит радость
И сбудутся твои мечты!
Сестра Валентина.
* * *
Татьяну Викторовну СЛЕПОВУ
поздравляю с юбилеем!
Всегда лишь ангелом-хранителем
Ты для меня была,
Заботливая, добрая, как мамочка родная,
Счастья тебе, здравия от души желаю.
Будь такой же милой, искренней, родной,
Чтобы не случилось, буду я с тобой.
С любовью, твой крестник.
* * *
Татьяну Ивановну ФЕДОСЕЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество.
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.
Пускай же юбилейный год –
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности пусть встретятся!
Сваты и дети.
* * *
Татьяну Викторовну СЛЕПОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Тебе желаем в юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость лишь несут,
Любимой быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!
Сваты и дети.
КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции Осакаровского района» объявляет конкурс на занятие вакантной
должности дефектолога (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее педагогическое
образование по специальности. Желательно опыт работы дефектологом, владение ПК. Документы принимаются в течение
15 дней со дня опубликования данного объявления.
Обращаться: п. Осакаровка, ул. Целинная, 4А, тел. 41381.
В пекарню СПК «Ишим» (рынок) ТРЕБУЮТСЯ пекари.
Рынок СПК «Ишим» СДАСТ в аренду свободные места
(1 и 2 этаж, бывший магазин «Водка-вино»). Тел. 41658,
41457.
Œ“ —¤À–fl χ„‡ÁËÌ ´œÂÒÚËʪ. ¬ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ:
ÍÓ‚Ó‚˚ ËÁ‰ÂÎˡ, ڲθ, ÍÓ‚‡ÚÍË, ÍÓΡÒÍË, ‰ÂÚÒÍËÂ
‚¢Ë,
ÔÓÒÚÂθÌ˚Â
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË,
ı‡Î‡Ú˚,
Ë„Û¯ÍË.
Õ‡ ‚ÂÒ¸ ÚÓ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú ÒÍˉÍË ÓÚ 10-20%.
Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇, ÛÎ. 1 –ÂÏËÎÂÚ͇, 1/1 (‚ÓÁΠÏÂθÌˈ˚).
Широкий ассортимент мягкой и корпусной мебели в
наличии и на заказ (пр-во Украина и Белоруссия).
В рассрочку от 3 до 6 мес. и за наличный расчет со скидкой от 5% до 10%.
п. Осакаровка, ул. Литвиновская, 85 (Гриль-бар), тел.
87786385160, 87055891201, 50690, 52066.
ìëãìÉà íÄäëà 200 ÚÂÌ„Â.
íÂÎ. 87784362698.
Δ»¬¤≈ ÷¬≈“¤
“ƒ ´¬ÓÒÚÓ˜Ì˚Ȫ
Ô. ŒÒ‡Í‡ӂ͇, ÛÎ. ÷ÂÎËÌ̇ˇ, 1. “ÂÎ. 87023113689,
87028967059.
ИП Кноль Сервис
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ услуги по заправке всех видов лазерных картриджей от 1000 тг. Распечатка и ксерокопия
от 7 тг. Наш адрес: п. Осакаровка, здание «Сарыбел», 1
этаж, справки по тел. 87027406337, 87007406337.
7 стр.
П Р О Д А Ю Т С Я
*благоустр. 2- комн. квартира на 1 этаже, гараж, сарай.
п. Осакаровка, ул. Гагарина,
28, кв. 2, тел. 42569,
87775737301, +77079284364.
*пшеница 28500 тг/тонна
или 1450 тг мешок. Тел.
87024990023.
*срочно а/м Фольксваген
Пассат универсал, черн., 1991
г. в., недорого! Тел. 41217,
87022441624.
*3-комн. квартира в п. Осакаровка, ул. Достык, 3, кв. 1,
тел. 42443, 87785476397.
*а/м ЗИЛ-самосвал, 1988 г.
в., пресс-подборщик «Киргизстан». Тел. 87775714501,
50898, с. Центральное.
*зем. участок в п. Осакаровка, ул. Октябрьская, 42
(300000 тг). Тел. 87770735555.
*а/м Бус Форд-Транзит,
1991 г. в., V-2, бензин, возможен бартер на КРС; а/м
Фольксваген Пассат, универсал, 1993 г. в., V-1,8, моно, в
хор. сост.; контейнер 40 тонн
«Моряк». Тел. 50690, 52066,
87786385160, 87055891201.
*срочно магазин S-80 куб.
м с докум., оборуд., землей,
хорош. проходимостью или
ОБМЕН на а/м, лошадей, КРС.
Тел. 87789997277.
*полукотел правый, в комплекте духовка и колосники;
поросята 6,5 мес. (свинки и
хрячки). п. Осакаровка, ул.
Школьная, 6, тел. 43559.
*крестьянское хозяйство с
техникой и домом. с. Трудовое, тел. 87053014975.
*макароны ТОО «Дамир»,
зерноотходы, ракушка, овсюг,
отруби оптом и в розницу. Доставка. п. Осакаровка, ул. Интернациональная, 19/1, тел.
42947, 87025143954.
*а/м Фольксваген Т-4 Бус,
1994 г. в., V-2,5, в хор. сост.
Тел. 87029049642.
*а/м внедорожник ТойотаХай Люкс Фирс, 1995 г. в., 1KZ
двигатель,
V-3.
Тел.
87014193727.
*а/м Жигули, бел., 1993 г. в.,
в хор. сост., 400000 тг. Тел.
87059782979.
*срочно, недорого новое
здание бани в п. Молодежном,
360 кв. м.; ЗИЛ-130 полуприцеп в хор. сост. с документами
1600 у. е. Тел. 87775741049.
* а/м Фольксваген Пассат, в
хор. сост., 4000 у. е., торг; а/м
Газель, цельнометрический
фургон, 1998 г. в., 2200 у. е., в
раб. сост. Тел. 87021530653,
87773210519.
СДАЕТСЯ ЗДАНИЕ S-150 кв. м под офис или под
проживание. Справки по тел. 87029049642.
В ТОО ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Справки по тел.
87028609919.
От всей души!
Чужой беды не бывает. Это утверждение еще раз подтвердили конкретными делами многие жители поселка, откликнувшись на просьбу об оказании помощи пострадавшим во время
пожара жильцам дома № 41 по ул. Аспандиярова. Я очень признательна председателю совета старейшин поселка Т. Б. Экзекову, руководителям средних школ № 23 и № 26 – М. Б.
Мусиповой и А. К. Ельшиной, детского сада «Уголек» - Н. К. Косановой, Молодежного РЭС – В. П. Кондратьеву, культурно-досугового центра – Л. В. Требукиной, кустовой и детской
библиотек – Б. А. Кусаиновой и Г. Н. Глазун, музыкальной школы
– М. М. Карибаеву, возглавляемым ими коллективам, индивидуальным предпринимателям Б. К. Нурмаганбетовой, Л. Терлибаевой, С. Молдабаевой, А. Нигмадзяновой, жителям поселка Ю. П.
Реймеру, В. М. Кузнецовой, а также жителям, пожелавшим
остаться неизвестными, всем, кто поддержал пострадавших вещами, постельными принадлежностями, продуктами питания и
деньгами. Особое спасибо Н. Маслаковой и М. И. Золотаревой,
предоставившим погорельцам свои квартиры для проживания.
Спасибо вам за сострадание и милосердие. Пусть ваша доброта
отзовется вам здоровьем и благополучием.
С. Жакина, аким поселка Молодежный.
Нотариус Аязгулова Гузель Маратовна (лицензия №
14007811 от 02.06.2014 г.) извещает об открытии наследственного дела после смерти Сидорука Михаила Ивановича, умершего 24.12.2014 года. Заинтересованным лицам следует
обращаться по адресу: п. Молодежный, ул. Ленина, 28, тел. 8
(72148) 30309.
*Утерянное свидетельство об окончании восьмилетней школы
села Центральное, выданное в 1974 году на имя Маковецкой Натальи Владимировны, считать недействительным.
*Утерянный аттестат о среднем образовании МОБ №
0023ХХ5, выданный в 1998 году средней школой № 26 п. Молодежного на имя Бабинчука Евгения Богдановича, считать недействительным.
*Утерянный диплом об окончании Темиртауского медицинского училища серии КТ № 181845, выданный в 1988 году на имя
Конысовой Эльмиры Кусаиновны, считать недействительным.
*Утерянный аттестат о среднем образовании ЖОБ №
0415333, выданный в 2012 году СШ № 21 с. Сарыозек на имя
Ерболата Турмыс, считать недействительным.
*Утерянный акт комиссии приемки в эксплуатацию построенного объекта от 20.02.2008 г. на имя Чикина Анатолия Ильича,
считать недействительным.
*Утерянную круглую печать крестьянского хозяйства «Удача»
(свидетельство о госрегистрации серия КР № 005915 от
30.10.2001 г., выданное на имя Ропот Константина Константиновича), считать недействительной.
*Утерянное постановление № 35/03 от 4 ноября 2008 г. о предоставлении права временного возмездного долгосрочного землепользования крестьянскому хозяйству Исаковой Римы
Супияновны, считать недействительным.
РООФКиС, профсоюз и коллектив гимназии № 9 выражают
соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана педагогического труда
ЖИДОВКО Анны Андреевны.
«Жас дәурен-2015»
В районном Доме культуры
прошел районный конкурс молодых исполнителей «Жас
дəурен-2015», посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках условий конкурса
участники вокального жанра
исполняли песни военных лет
или песни, посвященные Победе.
Первое место жюри присудило Тамкей Жулдыз из села
Сарыозек за исполнение
песни «Кестелі орамал».
Второе место завоевали Битенова Сымбат из поселка
Осакаровка и Досымбек Асылай из села Сарыозек за исполнение песен «Алия» и
«Ветераны минувшей войны».
Обладателями
третьего
места стали представители
поселка Осакаровка Умирзах
Тойжан, поселка Молодежный
Бегалы Тлеген и села Николаевка Нурпеис Тохтар с песнями «Ана туралы баллада»,
«День Победы», «Катюша».
Приз зрительских симпатий
был присужден вокальному
дуэту из поселка Осакаровка в
составе Ольги Ким и Венеры
Ахкямовой за исполнение
песни «Идет солдат по городу».
Г. ГОЛОВЧЕНКО,
зав. методическим
отделом РКДЦ
Регистрация
транспортных средств
Для совершения регистрационных действий владельцами
транспортных средств представляются:
1) акт регистрации (снятия с учета) транспортного средства;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) адресная справка;
4) документы об уплате пошлин и сборов, установленных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); ( За государственные
номерные знаки 5550 тенге, для автомашин, и 2775 тенге для
прицепов и мототранспорта-КБК 108116. За изготовление свидетельств о регистрации ТС – 2478 тенге – КБК 108115. Сбор за
регистрацию 496 тенге – КБК 105414);
5) документы, подтверждающие:
уплату налога на транспортное средство в порядке, установленном Налоговым кодексом, – для плательщиков налога;
право на освобождение от уплаты налога – для лиц, не являющихся плательщиками налога, в соответствии с Налоговым Кодексом;
6) справка, подтверждающая государственную регистрацию
(перерегистрацию) юридического лица, филиала, (представительства) юридического лица, выдаваемая регистрирующим органом, устав (для сверки) и их копии;
7) технический документ;
8) сертификат завода-изготовителя или предприятия, установившего специальное (или специализированное) оборудование
на транспортное средство в пределах Республики Казахстан,
или соответствующие таможенные документы на ввезенное оборудование, сертификат соответствия;
9) ГРНЗ, СРТС и/или регистрационные документы транспортного средства, ввезенного в Республику Казахстан под обязательство об обратном вывозе;
10) транспортное средство, за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящих Правил;
11) направление организации по работе с дипломатическим
корпусом (для иностранных участников дорожного движения);
12) приказ (распоряжение) юридического лица о выделении и
передаче транспортного средства своему структурному подразделению или другому юридическому, либо физическому лицу,
заверенный печатью;
13) документ, подтверждающий право собственности на
транспортное средство, номерной агрегат, к которым относятся:
документы, подтверждающие прохождение таможенного
оформления (таможенная декларация, таможенный приходный
ордер, обязательство об обратном вывозе в случаях временного
ввоза);
исполнительный лист с приложением заверенной судом копии
судебного решения, постановления, уведомления судебного исполнителя о действиях государственного органа, подлежащих
исполнению;
договоры, сделки, свидетельства, документы о праве на наследование имущества, составленные в соответствии с требованиями гражданского законодательства;
14) свидетельство о безопасности конструкции транспортного
средства (при первичной регистрации бывшего в употреблении
транспортного средства);
15) свидетельство о соответствии транспортного средства с
внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (при регистрации транспортного средства в связи с
переоборудованием);
16) одобрение типа транспортного средства, одобрение типа
шасси транспортного средства (при первичной регистрации не
эксплуатируемого ранее транспортного средства).
При обращении владельца транспортного средства в ЦОН,
документы, указанные в подпунктах 1), 3), 6) настоящего пункта,
не представляются.
17. Не принимаются к производству государственной регистрации на транспортное средство документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, а
также исполненные карандашом, и в случае, если текст в них
отражен не четко. Фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц представляются полностью с указанием данных
регистрации места жительства, а наименования юридических
лиц их филиалов и представительств без сокращений и с точным указанием их юридических адресов. Копии документов,
представляемых для совершения регистрации транспортных
средств, заверяются оригиналом печати юридического лица, выдавшего данные документы.
Группа регистрационно-экзаменационной работы ОАП
ОВД Осакаровского района
Собственник:
ТОО “Районная
газета “Сельский
труженик”
Осакаровского района
Карагандинской области
Газета печатается в ТОО “Арко”
Адрес: 100061, Караганда,
Директор ТОО “Районная газета “Сельский труженик”,
главный редактор С. С. Ильяшев
ул. Сатпаева, 15. Телефон 41-17-83.
Пишите, заходите: 101000, Карагандинская область,
Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.
пос. Осакаровка, ул. Достык , 36. Звоните: редактору - 79097,
Заказ 8 Тираж 3670
бухгалтеру - 43-0-19, ответсекретарю, корреспонденту по
e-mail: serzhan.24@mail.ru
объявлениям - 41-5-72, в корпункт пос. Молодежного - 21-3-82.
Газета
Газета выходит
зарегистрирована
один раз
за № 13085-Г от 15
в неделю
октября 2012 года
Ответственность
в Министерстве
за рекламу несет
рекламодатель. культуры и информации
Республики Казахстан
Индекс 65620
Документ
Категория
Новости
Просмотров
95
Размер файла
2 206 Кб
Теги
Осакаровка, осакаровский район, сельский труженик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа