close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Programa kurs Ekol ridnogo krayu

код для вставкиСкачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ПРОГРАМА
РЕГІОНАЛЬНОГО КУРСУ ЗА ВИБОРОМ
«ЕКОЛОГІЯ РІДНОГО КРАЮ»
для 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Запоріжжя
2010
1
Програма регіонального курсу «Екологія рідного краю» для 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя, 2010.
Погоджено науково-методичною радою Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
(протокол № 4 від 24 червня 2010 р.)
Автори та упорядники:
Рильський О.Ф. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної
екології і зоології ЗНУ;
Корж О.П. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної екології і
зоології ЗНУ;
Домбровський К.О. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної
екології і зоології ЗНУ;
Дубова О.В. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри садово-паркового господарства
та генетики рослин ЗНУ;
Лебедєва Н.І. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри мисливствознавства та іхтіології
ЗНУ;
Нікулочкина О.В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної та
початкової освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
Варецька О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних освітніх
технологій КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
Олексенко Т.Д. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри педагогіки та
методики початкового навчання Мелітопольського педагогічного університету;
Васильєва Т.М. – вчитель-методист, викладач природничих дисциплін коледжу
Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру м. Запоріжжя;
Олійник А.П. – викладач Запорізького педагогічного коледжу;
Коваль Н.М. – викладач Запорізького педагогічного коледжу;
Рожко О.І. – вчитель-методист гімназії «Світоч» м. Вольнянська;
Яковлєва Є.В. – заслужений вчитель України, вчитель методист СШ № 25 м. Мелітополя.
Савіч І.О. – методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Рецензенти:
Кошелєв О.І. – доктор біологічних наук, завідувач кафедри зоології МДПУ;
Лисенко В.І. – доктор біологічних наук, професор, проректор з навчальної та наукової
роботи Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій;
Байєр О.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
Анісімова Г.О. – методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
Стрижак М.М. – вчитель-методист, методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР.
Схвалено для використання в навчально-виховному процесі (протокол № 7 засідання
комісії з біології та екології Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України від 26.10.2010)
2
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним із загальновизнаних завдань середньої школи визнано зміну стереотипів
мислення, переоцінку цінностей у свідомості учнів. Тому в еколого-освітній діяльності
особливе місце повинна займати саме система загальної середньої освіти, можливості якої
вичерпані далеко не повністю. Незважаючи на те, що майже за всіма шкільними
дисциплінами можлива певна підготовка дітей до природоохоронної діяльності, особливо на
природничих дисциплінах, виникає потреба у формуванні цілісного систематизованого
уявлення про особливості функціонування природного середовища та місце людини в ньому.
Особливої актуальності подібні підходи набувають у нашій державі, надзвичайно
перетвореній як високим ступенем індустріалізації, так і розвинутим сільським
господарством тощо.
Об’єднуючим початком курсу «Екологія рідного краю» було обрано наступну ідею:
розширення кожною людиною свого «Я» від особистості та найближчого оточення до
гармонійного поєднання з природним середовищем.
Загальною метою курсу є формування уявлень про особливості функціонування
природних і антропогенно-перетворених екосистем вашого регіону. Серед завдань курсу
окремо слід зупинитися на наступних:
 поглиблення знань учнів про довкілля, екологічні фактори та їх взаємодію, роль людини
в природі;
 формування в учнів позитивних емоцій, почуття краси через спілкування з природою
рідного краю, творчу діяльність;
 активізування пізнавальної діяльності учнів через дослідництво, нетрадиційні форми та
інноваційні технології навчання із застосуванням цікавих фактів з життя природи рідного
краю;
 вироблення норм поведінки в природі, властиві сучасній цивілізованій людині;
 формування в учнів ставлення до природного середовища як до найбільшої цінності
людства;
 ознайомлення дітей з перлинами народної творчості про природу та заохочення їх до
власної творчості.
Матеріал курсу «Екологія рідного краю» між різними класами розподілено таким
чином, щоб уникнути безпосередніх повторів, а в разі необхідності викладення нових
підходів чи розгляданні певних явищ під іншим кутом, спиратися на раніше отримані знання.
Передбачається широке застосування уроків-екскурсій, конкурсів, практичних і
лабораторних робіт, що може сприяти кращому ознайомленню з природою рідного краю.
Курс має три логічних рівні викладання, розподілених за відповідними ступенями.
Перший рівень «Я – лише одне з багатьох подібних» стосується 1-4 класів навчання. Метою
цього рівня є довести, що не лише людське, але й будь-яке «Я» є унікальним явищем
природи. Другий рівень «Природа очікує…» призначений для основної школи, метою якого
є ознайомлення дітей із особливостями організації та функціонування природних екосистем
на місцевих прикладах. Третій рівень: «Довкілля – гарант мого існування» розрахований на
школярів 10-11 класів. Основною метою цей рівень передбачає укорінити екологічний
світогляд, який передбачає відповідальність кожного за довкілля як у сучасності, так і в
майбутньому.
Програмою передбачено, що вчитель може творчо використовувати змістовний
матеріал до курсу «Екологія рідного краю» з огляду на конкретні умови довкілля, специфіку
школи, рівень підготовки дітей тощо.
В усіх класах передбачено здійснення позакласної роботи з учнями та із можливістю
залучення їх батьків. Позакласна робота в 1-4 класах навчання передбачає застосування
однакових заходів, безпосереднє проведення яких залежить від творчого підходу вчителя та
рівня підготовленості дітей. В основній та старшій школах запропоновано тематику
позакласної роботи окремо за різними класами. Але, в разі необхідності, вчитель може
3
взаємозамінювати, розширювати та доповнювати ці заходи з метою оптимізації навчального
процесу.
Умовами досягнення ефективності засвоєння курсу учнями є:
 поєднання теоретичної і практичної діяльності школярів, що досягається у процесі
навчання, проведення лабораторних та практичних робіт, під час різноманітних
екскурсій, дослідів, спостережень;
 використання народної мудрості та національних традицій щодо ставлення до природу;
 заохочення учнів до творчості, активне застосування проектних технологій;
 широке використання місцевого екологічного матеріалу та прикладів із власного життя
щодо раціонального природокористування;
 обов’язкове застосування нетрадиційних форм організації навчального процесу: урокиконкурси на кращий малюнок, твір про природу; уроки-вікторини, виставки, свята тощо.
У процесі такого навчання в учнів розвиваються та закріплюються не тільки знання і
навчальні навички, але й творчі здібності. Свій малюнок, вірш, своє бачення інсценізації,
свій проект – це краща школа творчості.
Подібна структура курсу дозволяє сформувати повноцінно розвинену екологічну
особистість, яка не лише має набір екологічних знань, але й сформований екоцентристський
та поліцентристський світогляд, та займає активну громадську позицію.
4
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
1 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
Зміст навчального матеріалу
годин
1
Вступ (моє «Я» та «Я» інших)
 Поняття про природу та її
компоненти.
 Мій рідний край – мій дім.
 Місце людини в природі.
5
5
Тема 1
Барвиста осінь
 Послідовність змін у природі
восени.
 Дозрівання врожаю.
 Підготовка рослин і тварин до
зими.
 Відлітання птахів у теплі краї.
 Явище листопаду.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 поняття – «природа»;
 поняття – «жива природа»;
 поняття – «нежива природа».
Наводить приклад:
 представників живої природи;
 предмети неживої природи.
Пояснює:
 зв’язок живого та неживого в природі.
Робить висновки:
 про місце людини в природі.
Учень знає:
 явище сезонних змін;
 плоди, що дозрівають восени;
 явище листопаду.
Наводить приклади:
 птахів, що відлітають до теплих країв;
 тварин, що впадають у зимову сплячку;
 рослин, у яких відбувається листопад.
Пояснює:
 залежність життя рослин і тварин від
осінніх умов.
Досліджує:
 вплив сезону на рослин і тварин.
Робить висновки:
 про значення сезону в житті рослин і
тварин.
Практична робота:
№1. Осінні барви (виготовлення виробів із природного матеріалу)
Екскурсія:
№1. До дерева, з метою спостереження осінніх змін у житті дерева та його
мешканців.
Тема 2
Учень знає:
Зимові турботи
 ознаки зими;
 Ознаки зими;
 пристосування рослин і тварин до зими.
 Вивчення снігу як природного Наводить приклади:
явища та слідів на ньому.
 зелених рослин узимку;
 Вивчення зимових видів
 тварин, що взимку сплять;
тварин.
 активних узимку тварин своєї
 Пристосування рослин і
місцевості.
5
тварин рідного краю до зими.
5
1
Пояснює:
 необхідність утеплення приміщень.
Досліджує:
 зимові пристосування організмів.
Робить висновки:
 про значення зими в житті організмів.
Практична робота:
№2. «Взимку білий, влітку – сірий». Практична робота передбачає вивчення у
формі гри пристосування зайчика до зимових умов існування, його зв’язки з
рослинами й тваринами.
Екскурсія:
№2. До годівниці для пташок з метою спостереження за поведінкою пташок.
Тема 3 Весняні довкілля
Учень знає:
 Весняні події у природі.
 весняні події у природі;
 Пробудження дерев.
 явище цвітіння рослин;
 Зустріч пташок.
 значення співу пташок.
Наводить приклади:
 Цвітіння рослин у природі та
біля дому.
 першоцвітів рідного краю;
 пташок, що прилітають навесні;
 дерева, які квітнуть навесні.
Пояснює:
 значення весняних подій у житті рослин
і тварин.
Досліджує:
 зміни в природі.
Робить висновки:
 про значення весни в житті організмів.
Практична робота:
№3. «Подорож крапельки» - казка про перетворення крапельки під час
здійснення кругообігу води.
Екскурсія:
№3. До дерева з метою ознайомлення з весняними змінами в житті дерев та
його мешканців.
Тема 4
Учень знає:
Канікули на порозі
 літні події в житті місцевих мешканців.
 Ознаки літа в житті рослин і
Наводить приклади:
тварин рідного краю.
 дарунків літа.
Пояснює:
 значення літа в житті рослин і тварин.
Робить висновки:
 важливість літніх змін для живих
організмів.
Завдання на літню практику:
- Ознайомлення з місцевими видами рослин та тварин в літніх умовах.
6
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма «Екологія рідного краю» для першого класу розрахована на
17 годин, то пропонується позакласна робота за міні-проектами під узагальненою
назвою «Екосім´я».
Мета діяльності дітей у рамках позакласної програми «Екосім´я»: «відкрити
свою планету» й стати її дбайливим господарем, як Маленький принц із казки
Екзюпері. У казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» у хлопчика було
тверде правило: «Прокинувся вранці, умився, привів себе до ладу – і одразу ж наведи
лад на своїй планеті».
Позакласна робота – це екологічний калейдоскоп, що складається з маленьких
проектів, згрупованих за блоками. На кожну пору року – окремий блок, до складу
якого входять екологічна акція, дослідження й спостереження, зміст яких
розрахований на спільну роботу дітей, вчителів та батьків.
Реалізація міні-проектів здійснюється в ігровій формі через залучення дітей до
різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності, у
безпосередньому контакті з різними об’єктами природного та соціального
середовища (малювання, виготовлення виробів із природного матеріалу, екскурсії,
розвідки, спектаклі, екологічні ігри, практичні корисні справи тощо).
Кожен блок закінчується веселим святом для малюків. Щоб досягнути звання
«Маленький принц» чи «Маленька принцеса», учням разом із їх екобатьківщинами
необхідно подолати сходинки росту:
 участь у 3-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Білої Троянди;
 участь у 6-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Жовтої Троянди;
 участь у 9-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Червоної Троянди;
 участь у 12-х міні-проектах – Маленький принц (Маленька принцеса) рідного
краю.
«Екобатьківщина» може залучатися до програми в будь-який час, у будь який
місяць. Переможних у ній немає, а є маленькі принци та принцеси, які підіймаються
сходинками піклування про природу з різною швидкістю.
Прикмети осені
Насіння життя
Шефство над деревом
Збережи ялинку
Вирости рослину вдома
Зимовий візит до дерева
Весняний візит до дерева
Зустріч птахів
Першоцвіти
Тварини в історії моєї сім’ї
Літній візит до дерева
Проблема відходів
Зміст міні-проектів
Осінній блок
Екодослідження
Екоакція
Екоспостереження
Зимовий блок
Екоакція
Екодослідження
Екоспостереження
Весняний блок
Екоспостереження
Екоакція
Екодослідження
Літній блок
Екодослідження
Екоспостереження
Екоакція
7
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
2 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
Зміст навчального матеріалу
годин
1
Рослина – ще одне «Я»
 Рослина як живий організм.
 Життєві форми рослин.
5
5
Тема 1
Дерева рідного краю
 Дерево як живий організм.
 Плодові дерева.
 Лісові дерева.
 Ліс як природна система.
 Значення дерев у довкіллі та
в житті людини.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 поняття – «рослина»;
 органи рослини.
Наводить приклад:
 різних видів рослин;
 органів рослин.
Пояснює:
 значення окремих органів для рослин.
Робить висновки:
 про рослину як живий організм.
Учень знає:
 поняття дерево;
 будову дерев;
 значення дерев для природи й людини.
Наводить приклади:
 лісових дерев;
 плодових дерев.
Пояснює:
 значення дерев та лісу в житті людини.
Досліджує:
 структуру лісу.
Робить висновки:
 про значення лісу в природі.
Практична робота:
№1. Структура лісу.
Екскурсія:
№1. До лісового насадження, з метою ознайомлення з особливостями будови
лісу.
Тема 2
Учень знає:
Кущі рідного краю
 поняття про кущі;
 Кущ як живий організм.
 будову кущів;
 Плодові кущі.
 значення цих рослин у природі та житті
 Декоративні кущі.
людини.
Наводить приклади:
 Значення кущів.
 плодових кущів;
 декоративних кущів.
Пояснює:
 значення кущів у природі.
Досліджує:
 будову кущів.
8
Робить висновки:
 про значення кущів для людини.
5
1
Практична робота:
№2. «Побудуємо райський кущ». Практична робота передбачає вивчення у
формі гри особливостей будови кущів.
Екскурсія:
№2. До ботанічного саду (за вибором учителя) з метою ознайомлення з
різними видами кущів.
Тема 3 Трав’янисті рослини
Учень знає:
рідного краю
 трав’янисті рослини;
 Трава як живий організм.
 будову трав’янистих рослин;
 Будова різних трав’янистих
 їх значення.
рослин.
Наводить приклади:
 Лікарські трави.
 лікарських трав;
 Сільськогосподарські
 квіткових рослин;
рослини.
 сільськогосподарських рослин.
 Квіткові рослини.
Пояснює:
 Значення трав’янистих
 значення трав’янистих рослин у природі.
рослин для природи та у
Досліджує:
житті людини.
 ріст рослини.
Робить висновки:
 про значення трав’янистих рослин.
Практична робота:
№3. «Вирости квітку» - вирощування в горщиках під керівництвом учителя
рослин, що швидко ростуть та періодичне спостереження за ними.
Екскурсія:
№3. До саду, городу, присадибної ділянки (за вибором учителя) для
ознайомлення з трав’янистими рослинами.
Тема 4
Учень знає:
Охорона рослин
 поняття про охорону рослин;
 Поняття про охорону.
 червона Книга України;
 Червона Книга України.
 зникаючий вид.
Наводить приклади:
 видів рослин, занесених до Червоної
Книги України.
Пояснює:
 необхідність охорони рослин.
Робить висновки:
 про важливість рослин у природі та житті
людини.
Завдання на літню практику:
 спостереження за деревами, кущами та трав’янистими рослинами і їх
літніми змінами.
9
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Позакласна робота розпочата в 1 класі, продовжується у 2 класі.
Мета діяльності дітей у рамках позакласної програми «Екосім´я»: «відкрити
свою планету» й стати її дбайливим господарем, як Маленький принц із казки
Екзюпері. У казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» у хлопчика було
тверде правило: «Прокинувся вранці, умився, привів себе до ладу – і одразу ж наведи
лад на своїй планеті».
Позакласна робота – це екологічний калейдоскоп, що складається з маленьких
проектів, згрупованих за блоками. На кожну пору року – окремий блок, до складу
якого входять екологічна акція, дослідження й спостереження, зміст яких
розрахований на спільну роботу дітей, вчителів та батьків.
Реалізація міні-проектів здійснюється в ігровій формі через залучення дітей до
різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності, у
безпосередньому контакті з різними об’єктами природного та соціального
середовища (малювання, виготовлення виробів із природного матеріалу, екскурсії,
розвідки, спектаклі, екологічні ігри, практичні корисні справи тощо).
Кожен блок закінчується веселим святом для малюків. Щоб досягнути звання
«Маленький принц» чи «Маленька принцеса», учням разом із їх екобатьківщинами
необхідно подолати сходинки росту:
 участь у 3-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Білої Троянди;
 участь у 6-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Жовтої Троянди;
 участь у 9-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Червоної Троянди;
 участь у 12-х міні-проектах – Маленький принц (Маленька принцеса) рідного
краю.
«Екобатьківщина» може залучатися до програми в будь-який час, у будь який
місяць. Переможних у ній немає, а є маленькі принци та принцеси, які підіймаються
сходинками піклування про природу з різною швидкістю.
Прикмети осені
Насіння життя
Шефство над деревом
Збережи ялинку
Вирости рослину вдома
Зимовий візит до дерева
Весняний візит до дерева
Зустріч птахів
Першоцвіти
Тварини в історії моєї сім’ї
Літній візит до дерева
Проблема відходів
Зміст міні-проектів
Осінній блок
Екодослідження
Екоакція
Екоспостереження
Зимовий блок
Екоакція
Екодослідження
Екоспостереження
Весняний блок
Екоспостереження
Екоакція
Екодослідження
Літній блок
Екодослідження
Екоспостереження
Екоакція
10
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
3 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
1
Тварина – ще одне «Я»
 Тварина як живий організм.
4
Тема 1
Водні та навколоводні
мешканці
 Поняття про одноклітинні
тварини.
 Багатоклітинні тварини.
 Риби та їх значення.
 Земноводні й плазуни.
 Навколоводні птахи та звірі.
 Охорона водних та
навколоводних мешканців.
4
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 поняття – «тварина»;
 дика тварина;
 свійська тварина.
Наводить приклад:
 свійських тварин;
 диких тварин;
Пояснює:
 значення тварин у природі та для
людини;
Робить висновки:
 про тварину як живий організм.
Учень знає:
 поняття одноклітинні тварини;
 поняття багатоклітинні тварини.
Наводить приклади:
 одноклітинних водних мешканців;
 ракоподібних;
 риб;
 земноводних і плазунів;
 птахів і звірів.
Пояснює:
 зв’язки тварин із водним середовищем;
Досліджує:
 зв’язки тварин із водним середовищем.
Робить висновки:
 про значення водного середовища для
тварин.
Практична робота:
№1. Зв’язки тварин із водним середовищем.
Екскурсія:
№1. До водойми з метою ознайомлення із водними та навколоводними
мешканцями.
Тема 2
Учень знає:
Степові мешканці
 поняття про ґрунтових мешканців;
 Ґрунтові мешканці.
 поняття про степових мешканців.
 Норні тварини.
Наводить приклади:
 Рослиноїдні тварини.
 комах степу;
11




Хижі тварини.
Комахи степу.
Птахи степу.
Охорона степових мешканців.
 птахів степу;
 рослиноїдних та хижих тварин.
Пояснює:
 пристосування тварин до степових умов.
Досліджує:
 зв’язки тварин із ґрунтом.
Робить висновки:
 про значення степів для тварин.
Практична робота:
№2. Дослідження зв’язків тварин із ґрунтом.
4
4
Тема 3 Лісові мешканці
 Нічні та денні тварини;
 Мешканці дерев.
 Мешканці кущів.
 Значення лісових тварин для
природи та у житті людини.
 Охорона лісових мешканців.
Учень знає:
 поняття лісові мешканці;
 мешканців дерев;
 мешканців кущів.
Наводить приклади:
 нічних видів;
 денних вдів;
 мешканців дерев.
Пояснює:
 пристосування тварин до лісових умов.
Досліджує:
 зв’язки тварин з деревами.
Робить висновки:
 зв’язки тварин з деревами.
Практична робота:
№3. Дослідження взаємозв’язків тварин із деревами.
Тема 4 Свійські тварини
Учень знає:
 Види свійських тварин.
 свійських тварин;
 Поняття про породу.
 поняття породи;
 Значення свійських тварин.
 шкідливі види.
Наводить приклади:
 Сільськогосподарські види.
 сільськогосподарських тварин;
 Шкідливі види тварин.
 свійських тварин;
 різних порід.
Пояснює:
 значення свійських тварин для людини.
Досліджує:
 поведінку свійських тварин.
Робить висновки:
 про значення свійських тварин для
людини.
Практична робота: №3. «Мій улюбленець».
Екскурсія:
№2. До зоокуточка (за вибором учителя) з метою спілкування з тваринами.
Завдання на літню практику:
 Спостереження за свійськими та дикими тваринами.
12
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Позакласна робота розпочата в 1-2 класах продовжується у 3 класі.
Мета діяльності дітей у рамках позакласної програми «Екосім´я»: «відкрити
свою планету» й стати її дбайливим господарем, як Маленький принц із казки
Екзюпері. У казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» у хлопчика було
тверде правило: «Прокинувся вранці, умився, привів себе до ладу – і одразу ж наведи
лад на своїй планеті».
Позакласна робота – це екологічний калейдоскоп, що складається з маленьких
проектів, згрупованих за блоками. На кожну пору року – окремий блок, до складу
якого входять екологічна акція, дослідження й спостереження, зміст яких
розрахований на спільну роботу дітей, вчителів та батьків.
Реалізація міні-проектів здійснюється в ігровій формі через залучення дітей до
різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності, у
безпосередньому контакті з різними об’єктами природного та соціального
середовища (малювання, виготовлення виробів із природного матеріалу, екскурсії,
розвідки, спектаклі, екологічні ігри, практичні корисні справи тощо).
Кожен блок закінчується веселим святом для малюків. Щоб досягнути звання
«Маленький принц» чи «Маленька принцеса», учням разом із їх екобатьківщинами
необхідно подолати сходинки росту:
 участь у 3-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Білої Троянди;
 участь у 6-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Жовтої Троянди;
 участь у 9-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Червоної Троянди;
 участь у 12-х міні-проектах – Маленький принц (Маленька принцеса) рідного
краю.
«Екобатьківщина» може залучатися до програми в будь-який час, у будь який
місяць. Переможних у ній немає, а є маленькі принци та принцеси, які підіймаються
сходинками піклування про природу з різною швидкістю.
Прикмети осені
Насіння життя
Шефство над деревом
Збережи ялинку
Вирости рослину вдома
Зимовий візит до дерева
Весняний візит до дерева
Зустріч птахів
Першоцвіти
Тварини в історії моєї сім’ї
Літній візит до дерева
Проблема відходів
Зміст міні-проектів
Осінній блок
Екодослідження
Екоакція
Екоспостереження
Зимовий блок
Екоакція
Екодослідження
Екоспостереження
Весняний блок
Екоспостереження
Екоакція
Екодослідження
Літній блок
Екодослідження
Екоспостереження
Екоакція
13
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
4 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
Зміст навчального матеріалу
годин
1
«Я» та мій дім
 Природа як необхідна
складова існування людини.
 Компоненти природи.
 Цілісність світу природи.
5
5
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 компоненти природи;
 значення природи для людини.
Наводить приклад:
 негативних і позитивних змін у природі;
 живих і неживих компонентів природи.
Пояснює:
 значення окремих компонентів природи.
Робить висновки:
 про взаємозв’язки в природі.
Тема 1
Учень знає:
Охорона природи як
 про Червоні Книги та їх значення
розбудова свого дому
 про рідкісних та зникаючих видів;
 Поняття про природоохоронні  поняття зоопарк, ботанічний сад,
території та об’єкти:
заповідник.
зоопарки, заповідники,
Наводить приклади:
заказники, національні парки.  заповідників України;
 Червона Книга та її історія.
 видів Червоної Книги, що мешкають у
 Рідкісні та зникаючі види.
нашій місцевості.
Пояснює:
 значення охорони природи.
Досліджує:
 завдання охорони природи.
Робить висновки:
 про необхідність охорони природи.
Практична робота:
№1. «Охороняючи природу, охороняємо себе».
Екскурсія:
№1. До заповідного об’єкту (за вибором вчителя), з метою ознайомлення з
системою охорони природи.
Тема 2
Учень знає:
Проблеми забруднення
 поняття довкілля;
довкілля рідного краю.
 поняття забруднення;
 Поняття про довкілля;
 джерела забруднення;
 Поняття про забруднення;
Наводить приклади:
 Джерела забруднення повітря,  забруднення повітря;
води й ґрунту;
 забруднення води;
 забруднення ґрунтів
Пояснює:
 причини забруднення довкілля;
14
Досліджує:
 поводження з відходами;
Робить висновки:
 про наслідки забруднення довкілля;
Практична робота:
№2. Побутові відходи та сміття моєї сім'ї.
5
1
Тема 3 Біосфера – наш єдиний
дім
 Поняття про Біосферу.
 Взаємозв’язок неживого та
живого в Біосфері.
 Поняття про кругообіг
речовин.
 Підтримання рівноваги в
природних системах.
Учень знає:
 поняття Біосфера;
 поняття кругообіг речовин;
 взаємозв’язок живого й неживого.
Наводить приклади:
 кругообігів речовин.
Пояснює:
 значення Біосфери для людини.
Досліджує:
 важливість Біосфери.
Робить висновки:
 про значення Біосфери для існування
людини.
Практична робота:
№3. «Земля – мій дім».
Екскурсія:
№2. До природної екосистеми (за вибором учителя) для ознайомлення з її
організацією та особливостями функціонування.
Тема 4
Учень знає:
Природа наш рідний дім
 поняття про екологічну культуру.
(підсумковий урок).
Пояснює:
 необхідність гармонізації стосунків
людини й природи.
Робить висновки:
 про важливість формування екологічної
культури.
Завдання на літню практику:
 Спостереження за природними екосистемами.
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Позакласна робота розпочата в 1-3 класах, продовжується у 4 класі.
Мета діяльності дітей у рамках позакласної програми «Екосім´я»: «відкрити
свою планету» й стати її дбайливим господарем, як Маленький принц із казки
Екзюпері. У казки Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» у хлопчика було
тверде правило: «Прокинувся вранці, умився, привів себе до ладу – і одразу ж наведи
лад на своїй планеті».
Позакласна робота – це екологічний калейдоскоп, що складається з маленьких
проектів, згрупованих за блоками. На кожну пору року – окремий блок, до складу
якого входять екологічна акція, дослідження й спостереження, зміст яких
розрахований на спільну роботу дітей, вчителів та батьків.
15
Реалізація міні-проектів здійснюється в ігровій формі через залучення дітей до
різних видів творчої та практичної екологічно значущої діяльності, у
безпосередньому контакті з різними об’єктами природного та соціального
середовища (малювання, виготовлення виробів із природного матеріалу, екскурсії,
розвідки, спектаклі, екологічні ігри, практичні корисні справи тощо).
Кожен блок закінчується веселим святом для малюків. Щоб досягнути звання
«Маленький принц» чи «Маленька принцеса», учням разом із їх екобатьківщинами
необхідно подолати сходинки росту:
 участь у 3-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Білої Троянди;
 участь у 6-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Жовтої Троянди;
 участь у 9-х міні-проектах – Принц (Принцеса) Червоної Троянди;
 участь у 12-х міні-проектах – Маленький принц (Маленька принцеса) рідного
краю.
«Екобатьківщина» може залучатися до програми в будь-який час, у будь який
місяць. Переможних у ній немає, а є маленькі принци та принцеси, які підіймаються
сходинками піклування про природу з різною швидкістю.
Прикмети осені
Насіння життя
Шефство над деревом
Збережи ялинку
Вирости рослину вдома
Зимовий візит до дерева
Весняний візит до дерева
Зустріч птахів
Першоцвіти
Тварини в історії моєї сім’ї
Літній візит до дерева
Проблема відходів
Зміст міні-проектів
Осінній блок
Екодослідження
Екоакція
Екоспостереження
Зимовий блок
Екоакція
Екодослідження
Екоспостереження
Весняний блок
Екоспостереження
Екоакція
Екодослідження
Літній блок
Екодослідження
Екоспостереження
Екоакція
16
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
5 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
Зміст навчального матеріалу
годин
2
Вступ
 Поняття про екологію.
 Стан природи рідного краю.
Значення поезії, усної народної
творчості про рідну природу для
формування екологічної
свідомості.
3
4
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 поняття – «екологія»;
 поняття – «довкілля»;
 поняття – «охорона довкілля».
Наводить приклад:
 взаємовідносин організмів із довкіллям та
один з одним;
 народних прикмет про природу.
Пояснює:
 суть поняття екологія.
Робить висновки:
 про необхідність вивчення стану довкілля;
про взаємозв’язок усіх процесів у природному
середовищі.
Екскурсія:
На природні ділянки або в краєзнавчий музей з метою ознайомлення з природою
рідного краю
Тема 1
Учень знає:
Поняття про середовище
 поняття про середовище існування;
існування та екологічні фактори  типи середовища існування;
 Поняття про середовище
 поняття про екологічні фактори;
існування.
 типи екологічних факторів;
 Поняття про екологічні фактори.  вплив екологічних факторів на організми та
 Класифікація екологічних
довкілля.
факторів.
Наводить приклади:
 Безпосередній та
 різних середовищ існування;
опосередкований вплив
 впливу різних факторів на організми;
екологічних факторів на
 безпосереднього й опосередкованого впливу
організми та середовище
на організми та середовище існування.
існування.
Досліджує:
 необхідність всіх умов життя для росту й
розвитку організмів.
Робить висновки:
 про відмінність різних типів середовищ
існування;
 про відмінності та взаємозв’язки різних
екологічних факторів;
 про залежність організмів від комплексного
впливу екологічних факторів.
Практична робота:
№1. Значення екологічних умов для проростання насіння.
Тема 2
Учень знає:
Абіотичні фактори
 поняття про абіотичні фактори;
 Характеристика абіотичних
 безпосередній та опосередкований вплив
17
факторів.
 Роль світла в житті організмів.
 Вплив температури на живі
організми.
 Вода й вологість як умови
існування та їх значення для
організмів.
 Ґрунти та рельєф як умови
існування організмів.
 Повітря та його значення для
живих організмів.
 Комплексний вплив абіотичних
факторів рідного краю на
рослини та тварини.
абіотичних факторів на організми;
 пристосування рослин та тварин до дії
абіотичних факторів.
Наводить приклади:
 світлолюбних та тіньовитривалих рослин
вашого регіону;
 холодостійких та теплолюбних рослин;
 місцевих водяних, вологолюбних та
посухостійких організмів рідного краю;
 мешканців степу.
Досліджує:
 пристосування рослин і тварин до
кліматичних умов;
 вплив різного ступеня освітленості на ріст та
розвиток рослин;
 залежність життєдіяльності тварин від
температури навколишнього середовища;
 рослини, що запилюються та
розповсюджуються за допомогою вітру.
Робить висновки:
 про значення абіотичних факторів у житті
організмів.
Практична робота:
№2. Пристосування організмів до кліматичних умов рідного краю.
4
Тема 3
Біотичні фактори
 Поняття про біотичні фактори.
 Конкуренція організмів за умови
існування.
 Відносини організмів на зразок
«хижак – жертва».
 Відносини організмів на зразок
«паразит – хазяїн».
 Симбіотичні відносини.
 Взаємозв’язок та взаємний вплив
рослин і тварин своєї місцевості.
Учень знає:
 поняття про абіотичні фактори;
 безпосередній та опосередкований вплив
абіотичних факторів на організми;
 пристосування рослин та тварин до дії
абіотичних факторів.
Наводить приклади:
 світлолюбних та тіньовитривалих рослин
вашого регіону;
 холодостійких та теплолюбних рослин;
 місцевих водяних, вологолюбних та
посухостійких організмів рідного краю;
 мешканців степу.
Досліджує:
 пристосування рослин і тварин до
кліматичних умов;
 вплив різного ступеня освітленості на ріст та
розвиток рослин;
 залежність життєдіяльності тварин від
температури навколишнього середовища;
 рослини, що запилюються та
розповсюджуються за допомогою вітру.
Робить висновки:
 про значення абіотичних факторів у житті
організмів.
Практична робота:
18
№3. Написання творчого проекту «Взаємозв’язки рослин та тварин рідного краю».
4
Тема 4
Антропогенні фактори
 Уявлення про антропогенні
фактори.
 Вплив антропогенних факторів
на живі організми.
 Вплив людської діяльності на
воду, повітря, ґрунти.
Учень знає:
 поняття про антропогенні фактори;
 про вплив людської діяльності на стан
повітря, води, ґрунтів;
 про вплив людської діяльності на організми.
Наводить приклади:
 забруднення своєї місцевості;
 негативного та позитивного впливу людської
діяльності на довкілля.
Робить висновки:
 про погіршення стану довкілля в наслідок
людської діяльності.
Пактична робота:
№ 4 Написання творчого проекту «Вплив людини на довкілля»
Завдання на літню практику:
 Ознайомлення з місцевими видами рослин та тварин (степу, парку, водойми) для
розширення свого уявлення про найбільш поширених представників місцевої
флори і фауни.
 Оформлення альбому фотовиставки «Місцеві види рослин та тварин».
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для п’ятого класу розрахована лише
на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Сміття чи ресурс?».
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які стосуються
проблем засміченості певних територій (наприклад, прибирання пришкільної території або
паркової зони тощо). Можна здійснити аналіз побутових відходів власної сім’ї, розібравши,
що з них може виступати ресурсами. Завершується ця робота конкурсом виробів, зроблених
дітьми зі сміття. Здійснюється завершальний етап у вигляді свята з нагородженням
переможців конкурсу.
19
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
6 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
годин
2
2
6
Зміст навчального матеріалу
Вступ
 Поняття про екосистеми та
природні угруповання.
 Народна мудрість про красу
природи рідного краю та її
захист.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 природні угруповання, природні й штучні
екосистеми – ліс, степ, поле, сад, город,
водойми.
Наводить приклади:
 природних угруповань своєї місцевості;
 приклади народної мудрості про красу
природи рідного краю та необхідність її
збереження.
Робить висновки:
 про різноманітність природних та штучних
екосистем,
 взаємозв’язки екосистем у біосфері.
Демонстрування:
Таблиць, ілюстрацій, відеоматеріалів із зображенням різних екосистем своєї
місцевості.
Тема 1
Учень знає:
Сезонні зміни в природних
 що таке фенологія;
екосистемах
 значення спостереження за сезонними
 Уявлення про фенологію.
змінами в навколишньому середовищі.
 Сезонні зміни в природних
Спостерігає та описує:
екосистемах.
 сезонні зміни природи рідного краю;
 Поняття фотоперіодизму та його  зміни в житті рослин та тварин.
значення в житті організмів.
Досліджує:
 пристосування рослин та тварин до сезонної
циклічності.
Робить висновок:
 про необхідність фенологічних
спостережень для пізнання навколишнього
світу.
Практична робота:
№1. Фенологічні спостереження природи рідного краю.
Тема 2
Учень знає:
Структура екосистем
 рослини та тварини місцевих екосистем;
 Місцеві рослинні угруповання.
 значення рослин у формуванні місцевих
екосистем;
 Тваринні угруповання рідного
краю.
 значення тварин у формуванні місцевих
екосистем;
 Мікроорганізми та їх значення в
екосистемах.
 значення мікроорганізмів у екосистемах;
 Неживі компоненти екосистем.
 про кругообіг речовин у екосистемах.
 Поняття кругообігу речовин в
Наводить приклади:
екосистемах.
 рослин та тварин місцевих екосистем;
 природних угруповань рідного краю.
20
Досліджує:
 взаємозв’язки між організмами та неживою
природою.
Робить висновки:
 про складну структуру екосистем;
 про значення окремих компонентів
екосистем;
 про взаємозв’язок між окремими
компонентами екосистем.
4
3
Практична робота:
№2. Дослідження організації екосистем свого краю (за вибором учителя).
Тема 3
Учень знає:
Практичне використання
 сільськогосподарські рослини і тварини
екосистем рідного краю
рідного краю;
 Особливості
 бур’яни, шкідники сільського господарства;
сільськогосподарської діяльності  лікарські види рослин моєї місцевості;
людини в рідному краї.
 деревні рослини та їх практичне значення;
 Сільськогосподарські рослини та  практичне значення ґрунтів.
тварини рідного краю.
Досліджує:
 Бур’яни та шкідники в
 лікарські рослини, бур’яни, тощо.
сільському господарстві.
Робить висновки:
 Лікарські рослини рідного краю.  про вплив господарської діяльності на стан
 Ґрунти та їх практичне значення;
рослинних та тваринних угруповань.
 Місцеві лісові насадження та їх
практичне використання.
Практичні роботи:
№ 3. Використання лікарських рослин у народній медицині.
Тема 4
Учень знає:
Природоохоронна діяльність  поняття про Червону книгу України;
 Уявлення про Червону книгу  місцеві природоохоронні об’єкти.
України.
Наводить приклади:
 Рослини та тварини рідного
 місцевих видів рослин та тварин, що занесені до
краю занесені до Червоної
Червоної книги;
книги України.
 природоохоронних акцій, їхню роль в еколого Природоохоронні об’єкти
просвітницькій роботі.
рідного краю.
Досліджує:
 Поняття про екологічні
 взаємозалежність природних компонентів.
громадські організації.
Робить висновки:
 Природоохоронні акції та їх  необхідність власного внеску до справи охорони
значення.
природи рідного краю;
 про необхідність природоохоронної діяльності
людини для захисту навколишнього
середовища.
Практична робота:
№4. Розробка та проведення екологічної акції «Збережемо довкілля» (за вибором
вчителя).
Літній практикум:
 Екскурсія до місцевої екосистеми (за вибором учителя);
 Екскурсія заповідними куточками рідного краю.
 Екологічні акції, конкурси, проекти на природоохоронну тематику.
21
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для шостого класу розрахована
лише на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Хто поруч із тобою?».
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які стосуються
піклування про птахів. Передбачається виготовлення годівниць у зимовий період, шпаківень
та інших дуплянок навесні та їх розміщення на пришкільних ділянках, а також у паркових
зонах. Обов’язковим є спостереження за птахами в природі, їх осіннім та весняним
перельотом тощо.
Всі роботи супроводжуються фотографуванням як діяльності дітей, так і птахів у
природних умовах. Наприкінці роботи слід провести конкурс найкращих годівниць,
фотоконкурс. Здійснюється завершальний етап у вигляді свята з нагородженням переможців
конкурсів.
22
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
7 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
2
Вступ
 Фізико-географічна характеристика
своєї місцевості.
 Поняття про клімат.
 Основні ландшафтні комплекси та
екосистеми рідного краю.
4
Тема 1
Прісноводні екосистеми рідного
краю
 Особливості річкових екосистем
області (регіону тощо).
 Малі річки області та їх стан.
 Екологічні системи водосховищ.
 Рослини та тварини прісних
водойм.
 Практичне значення прісноводних
екосистем та вплив на них
людської діяльності.
4
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 фізико-географічну характеристику своєї
місцевості;
 основні ландшафтні комплекси.
Наводить приклади:
 ландшафтних комплексів рідного краю.
Пояснює:
 наслідки змін окремих компонентів
природи для різних організмів і
природних угруповань на місцевих
прикладах.
Робить висновки:
 про особливості клімату, рельєфу та
ландшафту в рідному краї.
Учень знає:
 загальну характеристику річок;
 місцеві малі річки;
 наслідки від створення водосховищ.
Наводить приклади:
 прісноводних тварин і рослин, а також їх
угруповань;
 пристосувань живих організмів до умов
водного середовища існування.
Досліджує:
 пристосування рослин та тварин до
прісноводних умов існування.
Робить висновки:
 щодо зв'язків між змінами окремих
компонентів екосистем;
 про зв’язок між діяльністю людини й
змінами в прісноводних екосистемах.
Екскурсія:
До місцевих водойм із метою ознайомлення з особливостями функціонування
водних екосистем.
Тема 2
Учень знає:
Морські екосистеми рідного краю
 загальну характеристику сучасного
стану Чорного та Азовського моря та
 Загальна характеристика та сучасний
стан Чорного та Азовського моря.
його лиманів;
 Морські лимани та їхня
 представників біоти Чорного та
характеристика.
Азовського моря.
Наводить приклади:
 Біота Чорного та Азовського моря.
 морських тварин і рослин, а також їх
 Практичне значення та вплив
угруповань Чорного та Азовського
людської діяльності на морські
23
екосистеми.
4
3
моря.
Досліджує:
 вплив окремих екологічних факторів
на життєдіяльність організмів.
Пояснює та робить висновки:
 про зв’язок між діяльністю людини й
змінами в морських екосистемах.
Лабораторна робота:
№1. Вивчення впливу солоності води на життєдіяльність організмів.
Тема 3
Учень знає:
Особливості ґрунтів степу.
 історію формування степів;
 Історія формування степових
 загальну характеристику степових
ландшафтів.
ландшафтів.
 Рослинність як складова частина
Наводить приклади:
степових ландшафтів.
 типів ґрунту;
 Тваринний світ як складова
 рослин та тварин степу, а також їх
частина степових ландшафтів.
угруповань;
 Практичне значення степів.
 пристосування живих організмів до
степових умов існування.
 Унікальні куточки степу.
Досліджує:
 пристосування рослин та тварин до
степових умов.
Робить висновки:
 про цінність степових ландшафтів.
Лабораторна робота:
№2. Степова рослинність.
Тема 5
Учень знає:
Використання та охорона степових  проблеми степових екосистем;
ландшафтів рідного краю
 заходи зі збереження степів.
 Перетворення та забруднення
Наводить приклади:
степу.
 впливу людської діяльності на степові
 Заходи зі збереження степових
ділянки.
ділянок.
Досліджує:
 взаємозв’язки в степових екосистемах.
Робить висновки:
 про причини та наслідки змін степових
екосистем.
Екскурсія:
До заповідних територій зі степовими біоценозами з метою вивчення структури
екосистем степу.
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для сьомого класу розрахована лише
на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Вода – колиска життя».
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які стосуються
визначення стану водних об’єктів. Це може бути розчищення берега невеличких водойм
поблизу школи (ставок, річка, струмок) від сміття, насаджування навколо водних рослин
тощо. За сприятливої погоди слід провести заняття щодо вивчення місцевої водойми –
швидкість течії річки, прозорість види, глибина на певних ділянках тощо. Окремо слід
24
провести заняття (за відповідними сезонами року) з вивчення мешканців цих водойм,
сезонними змінами. Можна також розглянути питання очищення води у побутових умовах.
Всі роботи супроводжуються фотографуванням як діяльності, так і пейзажів, водних та
навколоводних мешканців. Наприкінці роботи слід провести фотоконкурс. Здійснюється
завершальний етап у вигляді свята з нагородженням переможців конкурсу.
25
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
8 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
годин
2
4
4
Зміст навчального матеріалу
Вступ
Тема 1
Лугові екосистеми
 Уявлення про луг як особливу
екологічну систему.
 Найважливіші представники
рослинного і тваринного світу
лугів.
 Практичне значення лугових
екосистем в народному
господарстві.
Тема 2
Лісові екосистеми
 Ліс як природна екосистема.
 Рослинний та тваринний світ
лісових ділянок та його
характеристика.
 Практичне та екологічне
значення лісів.
 Необхідність охорони місцевих
лісових екосистем.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 уявлення про лугові екосистеми;
 практичне значення лугів.
Наводить приклади:
 тварин і рослин лугу;
 впливу людської діяльності на місцеві
лугові екосистеми.
Робить висновки:
 про зв'язок між діяльністю людини та
змінами в лугових екосистемах.
Учень знає:
 загальну характеристику лісових екосистем;
 лісові рослини та тварини, їх угруповання.
Наводить приклади:
 пристосувань живих організмів до лісових
умов існування.
Досліджує:
 взаємозв’язок організмів у лісових
екосистемах.
Робить висновки:
 про причини та наслідки змін окремих
компонентів природи для різних організмів
та природних угруповань;
 про зв'язок між діяльністю людини та
змінами в місцевих лісових екосистемах.
Практична робота:
№1. Вивчення структури лісу (за бажанням учителя, може проводитися у вигляді
екскурсії до лісового насадження).
Тема 3
Учень знає:
Інші типи ландшафти
 ландшафти рідного краю.
 Уявлення про солончаки, болота, Наводить приклади:
кам’янисті розсипи, вихід
 рослинного та тваринного світу відповідних
гранітів та інші природні
ділянок.
ділянки, властиві рідному краю.
Досліджує:
 Представники рослинного й
 взаємозв’язок організмів у болотних,
тваринного світу, які
лугових екосистемах рідного краю.
зустрічаються на подібних
Робить висновки:
ділянках.
 про причини та наслідки змін у природних
ландшафтах для різних організмів і
угруповань.
Практична робота:
№ 2 Вивчення структури болота, лугу (за вибором вчителя)
26
4
3
Тема 4
Урбанізовані екосистеми
 Історія розвитку та специфіка
організації урбанізованих
ландшафтів рідного краю.
 Специфіка міського середовища
та її вплив на поширення
тваринного населення.
 Синантропні види тварин та їхнє
значення.
Учень знає:
 специфіку урбанізованих екосистем;
 поняття про синантропні види.
Наводить приклади:
 рослин та тварин – компонентів міста;
 синантропних видів та їх значення.
Досліджує:
 екологічний стан урбоекосистем;
 стан зелених насаджень урбоекосистем.
Робить висновки:
 про специфічність урбоекосистем
 про зв'язок людської діяльності зі станом
урбоекосистем.
Практична робота:
№3. Рослини міста – особливості формування рослинного покриву.
Тема 5
Учень знає:
Охорона ландшафтного і
 фактори знищення й забруднення
біологічного різноманіття
природних екосистем;
рідного краю
 типи природоохоронних об’єктів свого
 Поняття про біологічне
регіону;
різноманіття та актуальність
 поняття про екомережу.
його збереження.
Наводить приклади:
 Типи природоохоронних об’єктів  впливу людської діяльності на екосистеми;
рідного краю.
 типів природоохоронних об’єктів рідного
 Найважливіші природоохоронні
краю.
об’єкти рідного краю.
Досліджує:
 Рекреаційне навантаження на
 причини та наслідки змін окремих
природні екосистеми та його
компонентів природи для різних організмів
наслідки, необхідність його
і природних угруповань;
регулювання.
 закономірності формування штучних
 Перспективи розвитку
насаджень.
природоохоронної діяльності в
Робить висновки:
області.
 про вплив людської діяльності на природні
 Уявлення про Зелену книгу
екосистеми та його наслідки;
України.
 про необхідність природоохоронної
 Поняття про екомережу, її
діяльності та зберігання біорізноманіття
структур та значення.
рідного краю;
 про перспективи розвитку
природоохоронної діяльності в своєму
регіону.
Практична робота:
№4. Основи озеленення міського середовища. Створення проекту озеленення
території школи (альпінарій, дендрарій, розарій, тощо) за вибором учителя.
Літня практика:
Екскурсія до місцевих ландшафтів (за вибором учителя) з метою розширення
власних знань про місцеві екосистеми.
27
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для восьмого класу розрахована
лише на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Дерева – легені планети».
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які стосуються
лісових насаджень. Це може бути спостереження за життєвими процесами дерев та їх
мешканців (згідно сезону року), вивчення особливостей росту в умовах чистого та
забрудненого районів тощо. Окремою акцією слід провести посадку дерев «Місто – сад», але
крім самої посадки важливим є подальший догляд за висадженими рослинами, що й
допомагає формувати екологічну культуру.
Всі роботи супроводжуються фотографуванням як діяльності, так і пейзажів, деревних
мешканців тощо. Наприкінці роботи слід провести фотоконкурс та конкурс «Моє дерево»,
конкурс проектів озеленення школи, поверху, класу тощо. Здійснюється завершальний етап у
вигляді свята з нагородженням переможців конкурсів.
28
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
9 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
годин
1
3
5
Зміст навчального матеріалу
Вступ
 Людина – частини природи.
 Єдність організму людини і
середовища.
 Соціальне середовище та здоров’я
людини.
Тема 1
Людина і природа
 Поняття про гомеостаз організму.
 Біоритми людини.
 Поняття про адаптацію.
 Пристосування до природного і
соціального середовища.
 Вивчення впливу екологічних та
соціальних факторів на стан
людини.
 Демографія та демографічні
проблеми рідного краю.
Практична робота:
№1. Біоритми людини.
Тема 2
Забруднення довкілля в рідному
краї
 Джерела та типи забруднення.
 Оцінка стану довкілля.
 Уявлення про біоіндикацію та
екологічний моніторинг.
 Екологічні проблеми транспорту.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 значення природи для людини.
Пояснює:
 відмінності штучного і природного
середовища.
Робить висновки:
 про важливість для існування людини
природного та соціального середовища.
Учень знає:
 поняття про біоритми;
 поняття про адаптацію;
 демографічні проблеми.
Наводить приклади:
 біоритмів;
 захворювань, що пов’язані з
антропогенними змінами довкілля.
Досліджує:
 біоритми людини.
Робить висновки:
 про вплив природних та соціальних
факторів на стан людини;
 про залежність стану людини від
природних та соціальних впливів.
Учень знає:
 поняття забруднення та причин
забруднення;
 поняття «біоіндикація» та «екологічний
моніторинг».
Наводить приклади:
 основних типів забруднень;
 організмів біоіндикаторів.
Досліджує:
 стан оточуючого середовища за
окремими показниками;
 проблеми транспорту та довкілля.
Робить висновки:
 про вплив різних типів забруднення на
стан довкілля свого регіону;
 про необхідність переходу до екологічно
безпечних видів транспорту.
Практичні роботи:
№2. Дослідження проблеми забруднення довкілля транспортом.
29
4
4
Тема 3
Вплив забруднення довкілля вашого
регіону на здоров’я людини
 Здоров’я – головне багатство
людини.
 Особливості впливу на здоров’я
людини антропогенних змін
території рідного краю.
 Стан здоров’я населення.
Учень знає:
 вплив антропогенних факторів вашого
регіону на здоров’я людини.
Наводить приклади:
 типів перетворень територій;
 характерних захворювань населення
свого регіону (місцевості), викликаних
антропогенними впливами.
Досліджує:
 стан довкілля своєї місцевості за
окремими показниками.
Робить висновки:
 про зв'язок характерних захворювань
населення рідного краю, пов’язаних з
типами перетворення середовища.
Практичні роботи:
№3. Визначення стану довкілля за окремими показниками (на вибір учителя).
Тема 4
Учень знає:
Оптимізація відносин людини з
 поняття та аспекти здорового способу
довкіллям
життя;
 Поняття про здоровий спосіб життя.  поняття про рекреацію;
 Уявлення про рекреацію.
 основні принципи харчування в умовах
несприятливого екологічного стану.
 Гігієна житла, гігієна одягу.
 Екологічні аспекти системи «вода – Наводить приклади:
ґрунт – продукти харчування».
 надходження деяких токсичних речовин
до харчових продуктів через систему
 Основи харчування в умовах
«вода – ґрунт – продукти харчування»;
несприятливого екологічного стану.
 токсичних речовин, із якими людина
 Проблема якості питної води.
контактує в побуті;
 екологічно безпечних та небезпечних
будівельних матеріалів.
Досліджує:
 екологічний стан безпосереднього
оточення.
Робить висновки:
 про вплив способу життя на здоров’я та
працездатність людини.
Практична робота:
№4. Визначення екологічного стану класної кімнати (за екологічним показниками,
за вибором вчителя).
Екскурсія:
 На підприємство харчової промисловості (за вибором вчителя) щодо
ознайомлення з контролем за якістю продукції.
30
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для дев’ятого класу розрахована
лише на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Моє здоров’я – здоров’я
держави».
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які стосуються
визначення стану здоров’я школярів та населення. Це може бути аналіз захворюваності на
гострі респіраторні захворювання за сезонами року, вивчення впливу здорового способу
життя на здоров’я, аналіз захворюваності родин учнів тощо.
Наприкінці роботи слід провести великий спортивний конкурс разом із працівниками
фізичної культури, який би мав екологічну спрямованість, наприклад «Природу захищати –
треба силу мати!». Здійснюється завершальний етап у вигляді свята з нагородженням
переможців конкурсу.
31
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
10 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
Зміст навчального матеріалу
годин
1
Вступ
Взаємодія людського суспільства
та природи
 Еволюція відносин людини та
природи.
 Джерела екологічної загрози.
 Надзвичайні екологічні ситуації.
5
4
Тема 1
Промисловість рідного краю та її
вплив на довкілля.
 Характеристика промислового
комплексу.
 Наслідки техногенного
навантаження на довкілля.
 Шляхи вирішення техногенних
проблем вашої місцевості.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 найважливіші етапи розвитку відносин
між суспільством та природою;
 причини виникнення надзвичайних
ситуацій;
 основні джерела екологічної загрози.
Робить висновки:
 про наслідки втручання людської
діяльності у природні процеси.
Учень знає:
 основні джерела забруднення атмосфери
та гідросфери;
 підходи та методи очищення гідросфери;
 основні поняття (парниковий ефект,
кислотні дощі, озонова діра тощо).
Наводить приклади:
 погіршення якості водних ресурсів
регіону;
 впливу промислового виробництва на стан
атмосфери.
Досліджує:
 вплив окремих забруднювачів на стан
довкілля;
Робить висновки:
 про негативний вплив техногенного
навантаження на стан довкілля;
 про залежність стану довкілля від рівня
сучасних технологій місцевого
виробництва.
Практична робота:
№ 1 Моделювання парникового ефекту та дії кислотних опадів на довкілля.
Тема 2
Учень знає:
Енергетичний комплекс вашого
 підприємства енергетичного комплексу;
регіону та пов’язані з ним
 наслідки впливу енергетичних галузей на
екологічні проблеми
довкілля;
 Характеристика енергетичного
 альтернативні джерела енергії.
комплексу регіону.
Наводить приклади:
 Наслідки впливу енергетичних
 типів забруднення довкілля
підприємств на довкілля.
підприємствами енергетики.
 Альтернативні джерела енергії.
Досліджує:
 можливість застосування альтернативних
джерел енергії.
Робить висновки:
 про необхідність переходу на
32
альтернативні джерела енергії;
 про доцільність використання
енергозберігаючих технологій.
4
3
Практична робота:
№ 2 Альтернативні джерела енергії та енергозберігаючі технології.
Тема 3 Екологічні проблеми
Учень знає:
сільського господарства вашої
 уявлення про агроценози;
місцевості
 типи негативного впливу
 Сільське господарство як джерело
сільськогосподарської діяльності на стан
забруднення навколишнього
довкілля;
середовища (стоки з полів,
 типи ерозії ґрунтів та їх наслідки.
тваринницьких ферм,
Наводить приклади:
скотомогильники, нітрати,
 негативного впливу сільськогосподарської
нітрити).
діяльності на довкілля;
 Типи деградації ґрунту (ерозія,
 наслідків засолення, закислення ґрунтів
засолення, зміна рН тощо)
тощо.
 Наслідки хімізації сільського
Досліджує:
господарства.
 фізико-хімічні властивості зразків
 Шляхи вирішення екологічних
місцевого ґрунту.
проблем, пов’язаних з
Робить висновки:
сільськогосподарською діяльністю.  про вплив сільськогосподарської
 Біологічне землеробство.
діяльності на стан ґрунтів;
 про доцільність впровадження
біологічного землеробства.
Практична робота:
№3. Дослідження властивостей ґрунтів.
Тема 4
Учень знає:
Відходи господарської діяльності
 види та властивості відходів;
та їх утилізація.
 методи утилізації відходів.
 Характеристика видів та
Наводить приклади:
властивостей відходів.
 твердих, рідких та газоподібних відходів;
 Поняття про систему поводження з  методів утилізації ТПВ.
відходами.
Досліджує:
 Проблеми поводження з твердими
 якісний та кількісний склад ТПВ.
побутовими відходами вашої
Робить висновки:
місцевості.
 про вплив відходів на довкілля;
 Проблеми очищення побутових
 про необхідність оптимізації системи
стоків.
поводження з відходами вашого регіону.
 Методи утилізації твердих
побітових відходів (ТПВ).
Практична робота:
№4 Визначення якісного та кількісного складу твердих побутових відходів (за
вибором вчителя).
Літні екскурсії:
На місцеві промислові, енергетичні, сільськогосподарські комплексні підприємства
(за вибором вчителя) з метою вивчення підходів до очищення різних типів
забруднення.
33
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для десятого класу розрахована
лише на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Економіка природи не
витримує марнотратства».
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які спрямовані
на застосування енергозберігаючих технологій. Серед подібних робіт може бути заміна
звичної лампочки на економну й підрахунок економії електроенергії за певний час,
проведення заходу «година без електрики» тощо. У цьому випадку слід широко
застосовувати проектні технології (написання проекту на тему енергозбереження).
Наприкінці роботи слід провести конкурс енергозберігаючих проектів «Економіка
природи не витримує марнотратства». Здійснюється завершальний етап у вигляді свята з
нагородженням переможців конкурсу.
34
ПРОГРАМА КУРСУ
«Екологія рідного краю»
11 клас
(17 годин, 0,5 годин на тиждень)
К-ть
Зміст навчального матеріалу
годин
1
Вступ
Вчення Вернадського про Ноосферу.
- Поняття про Біосферу та її межі.
- Поняття про Ноосферу.
- Необхідність гармонізації відносин
людини та природи.
- Формування екоцентриського
світогляду.
4
3
Тема 1
Основи раціонального
природокористування вашого
регіону
 Підходи та методи оптимізації
природокористування.
 Економічні механізми раціонального
природокористування.
 Екологізація виробництва.
Регіональні досягнення.
 Екологічний моніторинг.
Вимоги до загальноосвітньої
підготовки учнів
Учень знає:
 поняття – «живої речовини»;
 значення Біосфери для існування людей;
 поняття «Ноосфери».
Пояснює:
 необхідність гармонізації відносин
людини та Біосфери.
Робить висновки:
 про необхідність гармонізації відносин
людського суспільства та природи.
Учень знає:
 підходи до раціонального
природокористування;
 економічні механізми забезпечення
раціонального природокористування;
 поняття про біотехнологію;
 поняття про екологічний моніторинг.
Наводить приклади:
 екологічних платежів та відшкодувань
завданої шкоди;
 видів екологічного моніторингу.
Досліджує:
 шкоду, завдану довкіллю внаслідок
господарської діяльності.
Робить висновки:
 про необхідність оптимізації
природокористування у вашому регіоні
(місцевості);
 про необхідність використання сучасних
біотехнологічних методів у екологізації
виробництва;
 про необхідність екологічного
моніторингу.
Практична робота:
№1. Визначення еколого-економічної шкоди зеленим насадженням.
Тема 2
Учень знає:
Основи екологічного права та
 основні закони України про збереження
охорони природи
навколишнього середовища;
 Міжнародне та державне
 види відповідальності за екологічні
законодавство з охорони природи.
правопорушення.
 Місце громадськості в охороні
Наводить приклади:
природи рідного краю.
 екологічних правопорушень;
 міжнародних та місцевих екологічних
громадських організацій.
35
Досліджує:
 роль громадськості у формуванні
екологічної політики.
Робить висновки:
 про необхідність дотримання вимог
екологічного законодавства.
4
5
Практична робота:
№2. Ділова гра «Екологічна безпека та громадськість».
Тема 3 Основні положення концепції Учень знає:
сталого розвитку
 поняття про концепцію сталого
розвитку; мету та завдання сталого
 Концепція сталого розвитку.
розвитку;
 Мета та завдання сталого розвитку.
 Шляхи виходу регіону з екологічної  шляхи виходу з екологічної кризи.
Пояснює:
кризи.
 необхідність переходу до сталого
розвитку.
Досліджує:
 шкоду, завдану довкіллю внаслідок
господарської діяльності.
Робить висновки:
 про необхідність застосування засад
концепції сталого розвитку для виходу
регіону з екологічної кризи.
Практична робота:
№3. Визначення еколого-економічної шкоди тваринному світу.
Тема 4
Учень знає:
Екологічна освіта та екологічне
 поняття екологічної освіти;
виховання як складові екологічної
 необхідність екологічного виховання;
культури.
 поняття екологічної культури;
 Уявлення про безперервну
 поняття про екологічну особистість.
екологічну освіту.
Наводить приклади:
 Значення екологічного виховання у
 навчальних закладів регіону, які готують
формуванні екологічної особистості.
фахівців екологів.
 Екологізація суспільства як
Досліджує:
передумова формування екологічної  рівень екологічної культури школярів та
культури.
місцевого населення.
Робить висновки:
 про необхідність безперервної
екологічної освіти та екологічного
виховання особистості;
 про значення сім’ї та громадськості у
екологічному вихованні особистості.
Практична робота:
№4 Дослідження рівня екологічної культури школярів чи місцевого населення (за
вибором учителя).
ПОЗАКЛАСНА РОБОТА
Оскільки програма курсу «Екологія рідного краю» для одинадцятого класу розрахована
лише на 17 годин, пропонується позакласна робота за проектом «Екологічна криза – криза
культури».
36
Мета діяльності дітей у межах позакласної роботи – сформувати дбайливе ставлення до
природи.
Упродовж року вчитель повинен провести кілька позакласних заходів, які спрямовані
на розвиток екологічної культури як у школярів, так і в їхніх сім’ях. Бажано провести
частину заходів не лише за участю дітей, але і їх сімей.
Наприкінці роботи слід провести конкурс-вікторину на наявність екологічної культури
«Екологічна особистість – людина з майбутнього». Здійснюється завершальний етап у
вигляді свята з нагородженням переможців конкурсу.
37
ЛІТЕРАТУРА
1. Бигон М., Харпер Дж., Таусен К. Екология особи, популяции и сообщества.
– М.: Мир, 1989. – Т. 1., 2.
2. Небел Б. Наука об окружающей среде.-М.: Мир,1993.-Т.1,2.
3. Бродский А.К. Краткий курс общей экологии. – СПб.: ДЕАН, 2000
4. Воронков Н.А. Экология: общая, социальная, прикладная. – М.: Агар, 1999.
5. Кучерявий В.П.
Екологія: Підручн. для студ вузів.– Вид. 2-ге.– Львів: Світ,
2001.– 480с.
6. Твоє майбутнє – земля за порогами / за матеріалами доповіді про стан
навколишнього природного середовища в Запорізькій області у 2008 р. (м.
Запоріжжя, 2009).
7. Методика викладання курсу «Рідкісні рослини, тварини, гриби і лишайники
Запорізької області» / Петроченко В.І.. – Запоріжжя: Поліграф, 2006.
8. Учебное пособие Древесно-кустарниковая флора Запорожской области.
Определитель / Шелегеда В.И – Запорожье: Тандем - У, 2006.
9. Польовий щоденник юного дослідника природи. Навчальний посібник для
загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних закладів / Шелегеда
В.І., Шелегеда О.Р., Петроченко В.І. – Запоріжжя, 2007.
10. Методичний посібник для всіх, кому не байдужі проблеми довкілля «Дім в
якому ти живеш». Київ: Жива планета, 2007.
11. Апанасенко М.Г., Гусєва Н.М.,
Корж О.П., Лихасенко Ф.І., Савіч І.О.
Впровадження регіонального курсу «Екологія рідного краю». Науковометодичний посібник. – Запоріжжя: ОІППО, 2008. - 51 с.
12. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические
проблемы. – М.: Школьная пресса, 2002. – 107 с.
38
Автор
pomozovaln
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
287
Размер файла
452 Кб
Теги
kurs, kray, ekol, program, ridnogo
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа