close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставкиСкачать
УДК 371.001.76:004(045)
Журавльова Л.А.
директор Центру Інформаційних Технологій ІТС
К.т.н., доцент
м. Київ
«СИСТЕМА «УЧЕНЬ-ТЕХНІКА-СЕРЕДОВИЩЕ»
В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ОСВІТИ»
У статті розглянуто основні елементи, які присутні у структурі інформаційноосвітнього простору, типи факторів, що мають вирішальний вплив на учня, як елемент
складної системи, та відповідні аспекти інноваційнї освітньої діяльності навчального
закладу у ході формування комфортних організаційно-педагогічних умов забезпечення
ефективного навчального процесу
Ключові слова
Система, техносфера, фактори впливу, ноосфера, екосфера
Вступ
Аналіз сучасних умов існування людини виявляє кілька аспектів, які співвідносять з
відповідними сферами. Можна говорити про глобальний простір існування особистості, який
включає кілька сфер, найважливішими з яких (з точки зору впливу на людину і її життя)
вважають ноосферу (ноосфера формується продуктами розумової діяльності людини),
техносферу (техносфера формується сукупністю технічних засобів, за якими взаємодіє
людина, зокрема, з комп’ютером) та екосферу (екосфера включає екологічні умови існування
живих організмів на землі, зокрема людини). Всі три сфери перебувають у процесі постійної
взаємодії, взаємопроникнення та еволюціонують, не мають чітких меж, тому проблема
дослідження системи, елементами якої вони є, полягає у необхідності залучення і/або
створення специфічних підходів, методів, технологій і засобів дослідження і моніторингу. У
зв’язку із цим останнім часом все більше уваги приділяється методам і підходам, які
вивчають саме взаємодію цих сфер як системи «людина-техніка-середовище». Насамперед
це базові положення,
методи і засоби теорії ергатичних (поліергатичних) систем
(ергатичною (поліергатичною) є система, яка включає до свого складу, як складовий
елемент, людину/групу людей (групи людей)). Останнім часом визначився такий науковий
напрямок досліджень, як ноологія – наука, що досліджує взаємодію техно-, еко- і ноосфери.
Людство реалізує технологічний спосіб існування у природі шляхом використання її
потенцій для цілеспрямованих перетворень, змін. Його практична перетворювальна
діяльність змінює, інакше структурує природну речовину, протікання природних процесів за
рахунок створення спеціальних предметних форм, які становлять матеріальну сферу техніки.
Таким чином створюється нове середовище, у якому тим чи іншим чином у необхідній для
людини мірі має бути присутнє «природне середовище» - вже залежне і відносне, в іншому
1
статусі.
Французький соціолог Ж. Еллюль відзначив: «Техніка сама стає середовищем у
самому повному сенсі цього слова. Вона оточує нас як суцільний кокон баз жодної щілини,
створюючи умови існування, у яких природа стає суцільно безпорадною, другорядною,
незначною. У сучасної людини всі найяскравіші враження приходять від технічних засобів.
Техніка є середовищем існування, у якому людина живе, мислить, відчуває, здобуває досвід.
За таких умов вирішальним фактором є заповнення наших думок, як і наших почуттів,
механічними процесами».
Техногенна діяльність людини породжує «другу природу», яка є стійкою лише у
рамках суспільної практики, лише під наглядом і за участю в її процесах людини.
Формується симбіоз техніки і людства у природі. У цьому аспекті для формування нової –
відповідної умовам – ідеології світосприйняття необхідним є чітке усвідомлення взаємних
залежностей людини, техніки і природи, щоб припинити утилітарно-споживацьке
відношення як до природи, так і до самої людини.
У контексті зазначеного вище є доцільним виділити кілька нагальних проблем, які
стосуються безпосередньо навчально-виховного процесу, зокрема, у загальноосвітніх
навчальних закладах.
У процесі освітньо-пізнавальної діяльності учень постійно перебуває у взаємодії з
техносферою, соціумом країни, в якому народився і розвивається, інформаційними
потоками, які циркулюють у середовищі його існування, та екологічними факторами
довкілля. Таким чином, він є елементом системи «учень-техносфера-середовище» (елемент
«середовище» об’єднує соціальну сферу, інформаційне середовище та фактори природного
середовища). Кожен з елементів, взятий окремо, має певні характеристики. У процесі
функціонування у складі системи всі елементи набувають нових властивостей, які
притаманні тільки системі, - так званих властивостей емерджентності (від англ. emergent –
похідний, той, що з’являється неочікувано).
У процесі діяльності учнія як елемента системи «учень-техносфера-середовище»
доцільно виділити найбільш значущі елементи цих сфер, у процесі взаємодії з якими
проявляютья негативні емерджентні наслідки: у техносфері це комп’ютер; в інформаційному
просторі це Internet, медіа засоби (мобільний телефон і телебачення); у навколишньому
середовищі – це екологічні фактори (повітря, вода, продукти харчування); у соціальній сфері
– це небажані знайомства та шкідливі звички.
Особливості взаємодії учнів із супутніми сферами
Техносфера
Сучасна людина практично живе у дуже розвиненій техносфері, яка інтенсивно
функціонує, продукти функціонування її елементів мають як позитивний, так і негативний
вплив на людський організм, але найбільшою проблемою є те, що вплив цей є інтегрованим і
постійним, оскільки сучасне помешкання, робочі та навчальні приміщення насичені
технічними пристроями. Звеа деякі звернемо увагу тільки на деякі з них.
Холодильник є у кожному помешканні, і майже в кожному робочому приміщенні.
Холодильники містять газ фреон, який не має кольору і запаху, тому важко виявити його у
повітрі. При пересуванні, транспортування холодильника внутрішня конструкція може
втратити герметичність, що може спричинити до витікання фреону та попадання його у
повітря приміщення. Фреон 22 відноситься до речовин 4-го класу небезпеки, спричиняє
наркотичну дію, викликає слабкість, що переходить у збудження, порушення свідомості,
2
сонливість. Попадання фреону в органи дихання небезпечне тим, що він вжчий за повітря,
його практично неможливо видихнути, і, знаходячись у легенях, він порушує процес
циркуляції повітря і утруднює дихання. Небезпечним стає паління у приміщенні, в якому є
витік фреону, оскільки, проходячи через тліючу частину сигарети, фреон перетворюється у
фосген – нервово паралітичний газ, який є елементом хімічної зброї. Фреон містять також
кондиціонери, при експлуатації яких також є імовірність витоку і попадання фреону у
повітря приміщення. Крім того, при порушенні правил експлуатації і обслуговування
кондиціонери можуть стати причиною респіраторних захворювань, джерелом забруднення
повітря (мікроорганізми, спори плісняви тощо) [1-3].
Сучасні холодильники і морозильні камери, особливо такі, які оснащені системою "No
Frost" ("Без инею"), є джерелами небезпечних електромагнітних випромінювань.
Конструкція холодильника є такою, що на поверхні дверцят генерується магнітне поле,
напруга якого, в залежності від моделі, досягає 1 мкТл. Це у п’ять разів перевищує допустимі
норми. На задній стінці під час роботи компресора напруга магнітного поля ще вище [4].
Комп’ютер
Сьогодні комп’ютер у багатьох навчальних закладах і у родинах став нормою, але, на
жаль,
роль
комп’ютера,
як
інструмента
навчально-пізнавальної
діяльності,
самовдосконалення, самоосвіти, поки що усвідомлюється дуже мало. Анонімне анкетування
батьків у процесі досліджень, які проводилися у межах Всеукраїнського експерименту
«Орг……» показало таку результати. На запитання «Скільки часу ваша дитина вдома грає в
комп’ютерні ігри» отримані такі відповіді :
23% - весь вільний час;
42% - 2-3 години на добу;
35% - зовсім не грають.
На перший погляд результати досить втішні. Але:
1. Страшно уявити собі учня початкової школи, який весь вільний час вдома
проводить за комп’ютерними іграми, якщо і 2-3 години – це катастрофічне
перевищення санітарних норм.
2. 35% учнів не грають не тому, що вони такі сумлінні, а тому, що просто не мають
комп’тера вдома – це учні сільських шкіл.
Переважна більшість комп’ютерних користувачів, серед яких і вчителі, практично всі батьки
не приймають до уваги той факт, що комп’ютер – це технічний прилад, який має певні
характеристики, не завжди сприятливі для людського організму, що інтенсивна взаємодія з
комп’ютером негативно впливає на здоров’я. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених
виявили цілу низку факторів, які негативно впливають на здоров’я користувача при роботі за
комп’ютером [5-9] :
 Сидяче положення протягом тривалого часу. Наслідки – напруження м’язів шиї,
голови, рук, плечей спричиняють надмірне навантаження на хребет, що призводить до
остеохондрозу, у дітей – до скаліозу.
 Вплив електромагнітного випромінювання. Високі рівні електромагнітного
випромінювання концентруються навколо пристрою у вигляді електромагнітного
поля та викликають розлади нервової системи, зниження імунітету, розлади серцевосудинної системи. Статичні і низькочастотні електромагнітні поля можуть стати
причиною захворювань шкіри (угрева сип, себорроїдна екзема, рожевий лишай та ін.),
хвороб серцевосудинної системи і кишковошлункового тракту. Медики стверджують,
3
що електромагнітне поле впливає на білі кров'яні тільця, що призводить до
виникнення пухлин, зокрема, злоякісних.
 Навантаження на органи зору. Очі реєструють найменшу вібрацію зображення на
екрані, а також мерехтіння екрану. Наслідки – зниження гостроти зору.
Стомлюваність зору призводить до того, що діти стають млявими і дратівливими.
 Перевантаження суглобів рук. Наслідки: кистьовий тунельний синдром (capral tunnel
syndrome), при якому нерви руки ушкоджуються внаслідок частої і тривалої роботи на
комп'ютері. Проявляється у вигляді болів, онімінь.
 Забруднення повітря. У приміщеннях, де працюють комп’ютери, змінюються фізичні
характеристики повітря: може підвищитися температура до 26-27 градусів, відносна
вологість знижується, а вміст двоокису вуглецю – збільшується. Крім того повітря
іонізується, зростає кількість позитивних (важких) іонів, які негативно впливають на
працездатність. Іони, осідаючи на часточках пилу, потрапляють до органів дихання,
викликають їх подразнення, можуть спричинити алергічні реакції.
Слід звернути увагу на те, що інформатика вводиться зараз з першого класу, проте у
школах практично відсутні комп’ютерні класи, обладнані для цієї категорії користувачів:
1. розміри «мишок» є занадто великими для рук цих учнів, особливо 1-2 класу;
2. комп’ютерні столи і стільці не розраховані на учів такого зросту, їх постава при роботі за
комп’ютером не є комфортною;
3. у багатьох комп’ютерних класах стоять принтери і копіювальні апарати (ксерокси), які
при роботі виділяють озон, який є забруднювачем повітря;
4. у багатьох комп’ютерних класах комп’ютери розташовані по периметру приміщення,
так, що частина моніторів стоять навпроти вікон, затемнення відсутнє, це призводить до
блікування екранів.
Мобільний телефон
Що стосується мобільного телефона, то практично кожний учень якщо ще не має
його, то палко прагне мати. Ще на початку 50х років виявлено, що електромагнітні поля
радіочастотного діапазону можуть бути причиною розладів центральної нервової та серцевосудинної систем. Мобільний телефон є генератором таких полів. Проблема також у тому, що
негативний вплив цього пристрою проявляється не тільки під час розмови, але й коли він
просто лежить увімкненим, оскільки він раз на кілька секунд з’єднується із базовою станцією
в автоматичному режимі. Найбільш небезпечним для організму людини є високочастотне
випромінювання сантиметрового діапазону (СВЧ), яке генерує електромагнітне
випромінювання найвищої інтенсивності. Мобільний зв’язок знаходиться на самому початку
цього діапазону.
Результатами впливу мобільного телефона може бути помутніння кришталика ока,
втрата зору, порушення серцевого ритму, погіршення просторової пам’яті та орієнтації,
пошкодження клітин головного мозку, зміна біоелектричної активності мозку, уповільнення
реакцій, часткова втрата пам’яті, підвищена стомлюваність, запаморочення голови, головні
болі, порушення концентрації уваги, порушення сну, підвищення ризику виникнення пухлин
головного мозку.
Результатом користування мобільним телефоном дітьми дошкільного та молодшого
шкільного віку є поява неврастенічних станів. Проявами цих станів є синдром дратливої
4
слабкості, несталість настрою, емоційна нестабільність, тривожний сон, надмірне збудження,
складнощі у навчанні – розкиданість уваги, зниження здатності до концентрації,
запам’ятовуванню, нудота, головні болі, підвищена стомлюваність, втрата апетиту,
нетримання сечі, страхи. Може статися уповільнення нормального росту кісткової тканини, і,
як наслідок – уповільнення росту. За таких умов можуть розвиватися деформації кісток.
Дуже великою є імовірність виникнення пухлини головного мозку.
Клінічні зміни, які відбуваються у дітей під впливом випромінювання, дуже
різноманітні. Вони можуть проявлятися підвищенням інфекційної захворюваності,
патологіями внаслідок зниження імунітету, інтенсифікуються захворювання на тонзиліт
(захворювання мигдалин), запалення кишково-шлункового тракту, (гастродуоденіт,
холецистит, панкреатит), карієс зубів, збільшення щитовидної залози, розлади нервової
системи (вегето-судинна дистонія) та інші [10-13].
І комп’ютер, і мобільний телефон є інформаційними джерелами, які належать до
структури інформаційного простору існування учня.
Інформаційне середовище
Огляд тематики інноваційних проектів, які запроваджуються у навчальних закладах
України, показує, що процес інформатизації і комп’ютеризації в Україні триває, але
першочергові акценти змістилися на інші проблеми, зокрема, проблеми виховання
духовності, екологічної свідомості і громадянської відповідальності.
Зараз багато робіт здійснюється у напрямку дослідження інформаційного освітнього
простору, в якому існує учень. Основними елементами цього простору є школа (вчитель),
батьки, організаційні умови, які супроводжують життя учня у процесі навчання та у
позаурочний час, та, звичайно, екологічні умови. Всі ці об’єкти, як і сам учень, є джерелами
інформаційних потоків, які існують у постійній взаємодії. Зараз у галузі інформаційнокомунікаційних технологій з’явився новий термін – інформаційний ландшафт [14-15], який
розуміють як сукупність інформаційних джерел, які є доступними особистості у кожний
момент часу. Деякі з них є бажаними, деякі – необхідними, деякі – директивними, деякі –
небажаними, несприятливими. Основною задачею виховання учня за таких умов є
формування особистої оптимальної траєкторії пізнання в його інформаційному просторі (на
доступному йому інформаційному ландшафті).
Очевидно, що комп’ютер сьогодні все ще залишається «улюбленою іграшкою» для
всіх дітей і молоді, що є підґрунтям небажаних явищ, -за умов його безконтрольного
використання. За думкою багатьох фахівців у галузі дитячої психології захоплення школярів
комп’ютером все швидше набуває вигляду стихійного лиха із жахливими наслідками. Ці
наслідки одразу невидимі, але проявляються поступово і неминуче закінчуються, у кращих
випадках, психозами та нервовими розладами. Однією із причин цього є необізнаність
батьків у сфері дитячої психології. Глобальна інформатизація суспільства вимагає від
випускника високої обізнаності у галузі комп’ютерної техніки та інформаційних технологій.
Але безконтрольне використання комп’ютера призвело до того, що нині він став віртуальним
світом, який є не тільки рівноправною альтернативою реального світу, але у багатьох
випадках – вимушеною заміною реального життя, з якого молоді люди тікають у казкові
прекрасні світи комп’ютерних ігор, комп’ютерного спілкування, комп’ютерних відносин,
стаючи байдужими, жорстокими і безпорадними в реальному житті.
Останнім часом виявилася нова проблема, яка тісно пов’язана із використанням
учнями комп’ютера і медіа засобів - це проблема порушень функцій організму, зокрема,
5
мозку, через так зване нейролінгвістичне деструктивне програмування [16], яке подібне до
комп’ютерного вірусу. Комп’ютерний вірус – це штучно створена програма, яка призначена
для виведення з ладу програмної складової комп’ютера. При цьому апаратна частина не
пошкоджується.
Людський мозок також може вийти з ладу, при цьому залишаючись непошкодженим.
Сьогодні фізично-хімічні процеси, які відбуваються у людському мозку, досить добре
досліджені, чого не можна сказати про так звані «програмно-інформаційні» розлади, які
призводять до порушень елементарних психічних функцій – затримки у мові і письмі, у
читанні, у сприйнятті малюнків, слухової інформації, немотивованої агресії тощо.
Такі порушення стали звичайними у розвинених країнах, і не всі вони є результатом
«важкої» музики, пива і наркотиків. Такі психічні дефекти, які звичайно виникають
внаслідок мозкових травм, тепер з’являються безпідставно, наче у мозок людей попадає
«комп’ютерний вірус» і псує функціональні програми. Одна частина медичних фахівців
пояснює ці розлади нервовими стресами від шкільних перевантажень, впливом побутової
хімії, сотових телефонів, генно-модифікованими продуктами. Ця група скептично
відноситься до ідеї «комп’ютерного вірусу в мозку» - і це зрозуміло, оскільки програмні
порушення психіки – на відміну від комп’ютерних програм – зафіксувати неможливо.
Друга група схиляється до наявності деструктивного нейролінгвістичного
програмування. Нейролінгвістичне програмування – це сукупність прийомів і методик
корекції небажаних психічних станів. Якщо непомітно ввести людині деструктивну нейронлінгвістичну програму у вигляді образів або примусових дій, то може виникнути психічний
розлад. Скоріше за все такий ефект з’являється за умов, коли людина занурена в інтенсивний
потік інформаційних впливів, наприклад, внаслідок перегляду телепередач (реклама),
прослуховування певної музики (важкий рок), перегляді певних графічних образів тощо.
Існує думка, що в інформаційному медійному просторі циркулюють певні інформаційні
одиниці, які відіграють роль «комп’ютерних вірусів» для мозку – так звані ноовіруси. Вони
надходять у мозок людини, і якщо її психічний «захист» є недосконалим, слабким –
відбуваються руйнування або пошкодження функціональних програм мозку, що спричиняє
психічний розлад, порушення, яке не супроводжується фізичним пошкодженням мозку.
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій посилив небезпеку, оскільки
розповсюдженню ноовірусів сприяють досягнення технічної сфери, зокрема, засоби масової
інформації, Інтернет. Найбільш вразливими стають країни із великим ступенем охоплення
населення мультимедійними технологіями, зокрема, освітніми. Існує думка, що багато які
комп’ютерні ігри несуть у собі ноовіруси.
Соціум
Одним із аспектів взаємодії учня із соціальною сферою є його установка на майбутнє
працевлаштування, яка має слугувати мотивацією до навчально-пізнавальної діяльності.
Сучасний учень знаходиться у власному інформаційному субпросторі, який
визначається певною сукупністю об’єктів та інформаційних потоків, але ж, зрозуміло, не має
чітких меж. Джерелами цих потоків є соціальні відносини з людьми, що оточують учня,
засоби інформації, освітній процес – як у школі, так і поза її межами. Інформаційний
субпростір існування учня корелює із іншими субпросторами, наприклад, із субпростором
сфери майбутньої професійної діяльності.
На кожному етапі життя учень вибудовує свій власний інформаційний ландшафт,
підкоряючи пізнавальний процес закономірностям функціонування інформаційних потоків
6
та тим цілям, які ставить перед ним навчальний процес, повсякденне життя та сфера
майбутньої самореалізації. У цьому випадку об’єктами інформаційного ландшафту є
елементи шкільної програми, позаурочних занять, таких, як різноманітні гуртки, секції, а
також ті акції, які накопичують досвід існування учня у соціумі. Здебільшого траекторія руху
учня у межах інформаційного ландшафту є прогнозованою, але не завжди оптимальною. Це
пояснюється тим, що у багатьох випадках учні не в повній мірі уявляють собі, чим вони
можуть займатися у майбутньому, що вони насправді можуть, до чого мають схильності, які
якості мають розвивати, і яку мету собі поставити, до чого прагнути. Іншою причиною є
відсутність або брак інформації про те, які технології розвиваються у світі, які нові
спеціальності з’являються завдяки появі нових областей знань, які фахівці є найбільш
запитуваними, і які вимоги до них висувають роботодавці.
У багатьох випадках формування інформаційної траєкторії учнів відбувається
стихійно, підкоряючись небажаним впливам, які існують у соціумі. Прикладом може
слугувати захоплення комп’ютерними іграми, мобільним телефоном, думки або досвід
знайомих (як правило, старших), спрямовані на швидке заробляння грошей. Серед таких
засобів найбільш популярними сьогодні є кібертерроризм, комп’ютерна вірусологія,
комп’ютерна рулетка, Інтернет-магазини, і таке страшне явище, як дитяча порнографія
(порносайти).
Навіть побіжний огляд аналітичних досліджень сучасного ринку праці дозволяє
зробити певні висновки щодо нових областей знань та потребах у фахівцях.
Перспективи учня на ринку праці
Не спиняючись на тих руйнівних процесах, які мали місце через кризу, слід
відзначити, що у порівнянні із іншими сферами діяльності, найменш постраждали
інформаційні технології і фармацевтика. Заробітні плати у цих галузях сплачувалися вчасно,
а вже у січні 2011 року є потреби у менеджерах із продажу, менеджерах проектів,
програмістах, агрономах, медичних фахівцях. Фахівці відзначають, що за останній рік
відбулася певна саморегуляція ринку: висококваліфіковані фахівці з деяких сфер, які ще не
відновилися після кризи – а це банківський сектор, продаж, реклама – знайшли собі
застосування у суміжних областях. Існують так звані дефіцитні професії, такі фахівці є
завжди запитуваними. Такими фахівцями є фахівці з інформаційних технологій, а саме «C++
developer» і «PHP developer».
За результатом аналізу більш ніж 33 000 вакансій і 12 700 резюме за період 01.10.2009
по 31.12.2010, можна зробити висновок про стан ринку праці у сфері ІТ та тенденції його
розвитку.
Багато які компанії спрямовані на формування нових ІТ-стратегій та реалізацію нових
ІТ-проектів, які раніше були призупинені, або ж не виконувалися у певному обсязі. 3 кінця
2010 року кількість вакансій для ІТ-фахівців збільшилася у 2,8 рази.
Динаміка зростання кількості вакансій свідчить про дефіцит ІТ-фахівців, зокрема,
розробників програмного забезпечення та фахівців із систем автоматизації. Однією з причин
є те, що компанії почали активно запроваджувати нові інформаційні технології, системи
управління підприємствами, системи керування проектами та інші.
Значно збільшилася кількість вакансій для програмістів за напрямком
«Програмування на JAVA/ J2EE/ JSP та C/ C++/ C#/ .NET», тестувальників програмного
забезпечення.
7
Експерти вважають, що буде зростати попит на ІТ-фахівців, особливо на тих, що
розробляють та підтримують проекти з автоматизації бізнес-процесів, адже успіх сучасного
бізнесу визначають технології.
Найбільш запитуваними позиціями в області ІТ сьогодні є такі:

аналітики бізнес-додатків: фахівці SAP R/3, JD Edwards, Sun System,
Scala, фінансові системи;

системні/сітьові адміністратори;

ІТ-менеджери;

фахівці із підтримки та технічному обслуговуванню користувача;

DBMS фахівці (розробники і адміністратори - здебільшого MS SQL і
Oracle);

менеджери проектів.
За думкою експертів, масової появи нових професій у галузі ІТ не відбудеться, проте
будуть суттєво змінюватися вимоги до фахівців: стануть потрібними нові знання у сфері
нових технологій, виникне потреба у розширенні світогляду та компетенцій, щоб бачити та
аналізувати ситуації комплексно. Це означає, що все більшої ваги набуватиме підготовка
персоналу, і все менш достатніми будуть програми академічних навчальних закладів,
оскільки ці структури дають знання, які вже досліджені. Сучасні ж технології дають
можливості, які ще не вивчені у повній мірі, про такі не пишуть у книжках. Саме такі знання
і будуть цінуватися.
Інтернет став найсприятливішим простором для просування компаній, у зв’язку із чим
компанії будуть поповнювати свої штати інтернет-маркетологами, SEO-оптимізаторами,
програмістами 3D.
Які ж перспективи самореалізації та працевлаштування сьогоднішніх учнів?
Науково-технічний прогрес, соціальні та кліматичні зміни вже зараз мають
визначальний вплив на ринок праці, який дуже стрімко еволюціонує.
Насамперед зміни відбудуться у сфері охорони здоров’я, медицини та сільського
господарства, розвиток яких підкоряється запровадженню інформаційних технологій, засобів
автоматизації та інтелектуальних роботів. Відповідно, виникне потреба у фахівцях із
розробки та виробництва штучних органів та частин людського тіла. Ця галузь за найближчі
20 рокув перетвориться на індустрію.
На другому місці за прогнозом футурологів стоять фахівці із наномедицини,
робота яких спрямована на розробку інтелектуальних мікророботів, які автономно
функціонують всередині людського тіла, наприклад, руйнують ракові клітини.
На третьому місці знаходяться кібер-фермери, які спеціалізуються на
виробництві генетично модифікованих сільськогосподарських культур та тварин із заданими
властивостями. Прогнозують, що з часом буде розвиватися «вертикальне землеробство» вирощування продовольства за умов мегаполісів у хмарочосах, що потребує відповідним
чином підготовлених фахівців.
Очікується розвинення галузі космонавтики, що потребує підготовки пілотів
космічних кораблів, космічного туризму, космічних дизайнерів і архітекторів, які будуть
проектувати житло на орбітах Землі, Місяця, освоєння інших планет.
Ризик появи нових типів хвороб спричинить попит на «карантинних менеджерів», а
зміни у кліматі – кліматологів, фахівців, які будуть досліджувати, прогнозувати, моделювати
ці зміни та розробляти відповідні технології запобігання таким змінам.
8
Бурхливий розвиток інформаційних технологій у всіх сферах людської діяльності
призведе до попиту на фахівців із розширення можливостей людської пам’яті та перенесення
накопиченої у пам’яті інформації на зовнішні носії, які в основі своїй мають технології
розширення комп’ютерної пам’яті.
Акцент переміститься також на фахівців із дослідження і розв’язання соціальних
проблем, оскільки у найближчому майбутньому не тільки окремі професії, а й цілі галузі
будуть відмирати внаслідок технічного та інформаційного прогресу.
Футурологи вважають, що поняття однієї професії, яку людина вибирає на все життя,
зникне, оскільки вже зараз виникає необхідність у кожній сфері опановувати суміжні
технології, зокрема, інформаційні. Прогнозують, що людина буде змінювати професії 8-10
разів протягом життя. Це означає, що необхідно вже зараз здійснювати переорієнтацію
навчального процесу у середніх і вищих навчальних закладах, переносити акценти на
науково-практичну підготовку, формувати наукове, конструкторське мислення, формувати
практичні компетенції у володінні різноманітними технологіями, навчати розв’язувати
складні, багаторівневі,багатоаспектні проблеми.
Очікується поява та поширення діяльності віртуальних адвокатів та юристів, що
спеціалізуються на застосуванні універсальних юридичних норм у різних країнах та регіонах
Землі.
Вже зараз є попит на фахівців із віртуальної педагогіки, проектувальників
інтелектуальних комп’ютерних освітніх середовищ. Суміжною спеціальністю буде
інформаційна безпека – зокрема, персоніфікована. Також на межі знаходиться і напрямок
керування і організації глобальних і локальних зон електронної інформації, доступу до неї
(логіни, паролі, електронна криптографія, електронний облік, електронні платежі тощо),
фахівці із розробки та супроводження соціальних електронних мереж, електронному
брендінгу.
Підсумовуючи, можна сказати, що соціальна сфера містить досить багато
можливостей – як бажаних, так і небажаних – і перспектив самореалізації, які потребують
нового підходу до процесу пізнання. Цей процес має включати не тільки отримання
інформації, але й діяльність і накопичення досвіду з її аналізу, дослідження, систематизації
та практичного використання. Формування стратегій пізнання має передбачати «обходи»
небажаних зон інформаційного ландшафту та надання їх альтернатив, оскільки заборонене є
найбільш цікавим. Одним із підходів до формування оптимальних стратегій пізнання є
створення та дослідження моделі інформаційного простору існування учня на кожному етапі
його життя [17-22].
Навколишнє середовище (екологічні умови).
Екологічні умови у поєднанні з нераціональним способом життя у багатьох випадках
стають причиною зниження імунітету, захворювань, зокрема, хронічних, психічних розладів.
Про це свідчать статистичні дані регіональних звітів про екологічний стан. Насамперед, це
стосується якості води, повітря і продуктів харчування.
На сучасному етапі розвитку суспільства, за умов урбанізації, комп’ютеризації,
посилення впливу техносфери, нагальною стає необхідність постійного дослідження,
моніторингу та відновлення безпечних умов середовища мешкання людини – видалення
шкідливих речовин з повітря, землі і води, і, відповідно, формування необхідних для цього
компетенцій та вмінь.
9
Існування людини на космічній станції залежить від системи життєзабезпечення, яка
відтворює умови життєзабезпечення на Землі. Дослідження Міжнародної Аерокосмічної
Адміністрації США (NASA) щодо способів створення необхідних умов існування у космосі
свідчать про те, що система таких умов на Землі ґрунтується на нерозривних
взаємовідносинах людини, рослин і мікроорганізмів. Якщо людина ізолює себе у
герметичних приміщеннях від земної екологічної системи, то цим створює багато проблем,
найнебезпечнішою з яких є проблема забрудненого повітря. Пояснюється це тим, що без їжі
людина може проіснувати кілька тижнів, без води – кілька днів, без повітря – кілька хвилин
[23].
Внутрішнє середовище і гігієна приміщень до 40х років минулого століття були
об’єктом досліджень і гострих дебатів у зв’язку з проблемами здоров’я населення того часу,
зокрема, туберкульозу,- переважно стосовно умов праці у галузі важкої промисловості.
Пізніше увагу було переміщено на зовнішнє середовище. І тільки в останні роки увага
зосередилася на внутрішньому середовищі непромислових приміщень та їх гігієни. Ця увага
пов’язана із зростаючим усвідомленням важливості впливу середовища всередині приміщень
на здоров’я людини, зокрема, дітей, школярів, студентів. Непромислові внутрішні
середовища все ще недостатньо досліджені і їх вплив на здоров’я людей базується скоріше
на випадкових, ніж на наукових свідченнях. Проте, у деяких випадках фахівці мають
достатньо знань і фактів, щоби продемонструвати пряму причинну залежність, наприклад,
між астмою і домашніми пильовими кліщами, між раком легень і присутністю родону у
приміщеннях або пасивним курінням. П’ятдесят років тому алергія була мало поширена, а
сьогодні дуже багато людей, а особливо дітей, страждають на алергію вже змалечку, а
однією з причин є поганий стан повітря у приміщеннях.
Сучасна людина проводить 90% часу у приміщенні, але практично не замислюється,
яким повітрям дихає. Проте якість повітря має величезний вплив на самопочуття та
працездатність. Дослідження якості повітря зараз розділяють на два напрямки: якість
повітря у приміщеннях («внутрішнє повітря» - indoor air) і «зовнішнього повітря» (outdoor
air), тобто повітря навколишнього середовища.
Повітря у приміщенні забруднюється різними способами. По-перше, в нього постійно
попадають шкідливі речовини - полютанти, які привносяться із зовнішнього середовища під
час провітрювання (відкривання вікон), через постійно відкриті кватирки. Джерелами
забруднення всередині приміщення є речовини, що виділяються будівельними матеріалами
(наприклад, лаки, якими покривають меблі і підлогу, миючі засоби), бактерії (зокрема,
Легіонелла), які накопичуються у речах під час хвороби, тварини, пил (пилові кліщі),
продукти згоряння під час приготування їжі, оргтехніка (переважно копіювальна техніка та
застарілі комп’ютерні монітори), тютюновий дим, пліснява, парфуми, та інші. Вентиляційні
системи часто не є адекватними і не тільки не покращують, а навіть погіршують стан повітря
у приміщеннях. Так, на шляху каналу повітряпостачання у повітряний потік можуть
включатися дрібні частки, волокна, інші агенти, які є компонентами фільтруючих елементів,
внутрішньої ізоляції та накопиченого бруду. Якщо у системі повітряпостачання
накопичується волога, то у потік повітря можуть включатися біологічні об’єкти (часточки
плісняви, грибків, мікроорганізми). Крім того, продуктом життєдіяльності людей є
вуглекислий газ, який ми видихаємо у повітря.
10
Одним із потенційних джерел токсинів є побутові миючі засоби, зокрема із запахом
лимону, який відтворює речовина лемонен. Ця речовина входить до складу засобів для миття
посуду і сама по собі не є токсичною. Але вступаючи у хімічну реакцію з озоном, який також
сам по собі не є небезпечним у тих концентраціях, які зустрічаються у житлових
приміщеннях, лемонен утворює нестійкі сполуки, які миттєво діють на шкіру і слизові
оболонки, викликаючи алергічну реакцію. Процес відбувається настільки швидко, що досі не
вдалося його дослідити.
Ситуація ускладнюється тим, що по-перше, забруднюючі речовини абсорбуються
поверхнями приміщень і потім виділяються з них, по друге – вступають між собою в хімічні
реакції і утворюють сполуки, які можуть ставати алергенними, по-третє – забруднюючі
речовини осідають на підлогу, абсорбуються килимами і м’якими меблями, та знову
попадають у повітря, коли у приміщенні здійснюється діяльність (бігають діти, грають на
підлозі, стілиться постіль тощо).
Таким чином, у повітряному середовищі приміщення накопичуються шкідливі для
здоров’я речовини, які потребують дослідження. Нагальним є виявлення факторів, джерел
забруднення та вироблення відповідних правил існування у такому приміщенні.
Синдром «хворого помешкання»
Дослідження якості повітря у приміщеннях, які почали здійснювати нещодавно,
спричинили появу нового поняття – «синдром хворого помешкання» (Sick Building
Syndrome). Синдром хворого помешкання є причиною мало досліджених та таких, що важко
усуваються, фізичних станів людини, симптомами яких є нудота, головний біль, подразнення
шкіри, нежить, зниження імунітету, перехід симптомів у хронічні захворювання.
Збільшення кількості алергічних та інших гіперсенситивних реакцій, зареєстрованих у
різних частинах нашої планети за останні десятиріччя, пов’язано із змінами навколишнього
середовища. У кожної третьої дитини спостерігається астма, алергічна нежить, алергічна
екзема та інші симптоми. Поява цих симптомів у «чистих середовищах», якими є житло,
ясла, дитячі садки, школи, пов’язують саме із синдромом хворого помешкання.
Спричинення алергічних симптомів базується на спостереженнях безпосереднього
зв’язку внутрішнього середовища і стану здоров’я (наприклад, пил і пилові кліщі), і на
опосередкованих ознаках, таких, як, наприклад, місяць народження дитини. Діти, народжені
восени, більшу частину перших місяців проводять у приміщенні, вони є більш чутливими до
алергенів, ніж діти, народжені навесні.
Синдром хворого помешкання є дуже поширеним у школах і дитячих садках, а також
у квартирах багатоповерхових будинків. Якість повітря, температурне середовище,
електричні і магнітні фактори, умови освітленості, акустики є складовими частинами
«внутрішнього клімату приміщення».
Сто років тому для будівництва використовувалися природні матеріали – дерево,
камінь, цегла, які забезпечували природну циркуляцію повітря у приміщеннях, зокрема,
через дерев’яні віконні рами. Сучасні будинки, як правило, мають щільну ізоляцію, зокрема,
пластикові вікна, тому у приміщеннях порушена природна циркуляція повітря, яка існувала у
старих будинках. При облаштуванні приміщень часто використовуються прогресивні
11
дизайнерські рішення, для яких потрібні нові матеріали. У багатьох приміщеннях
встановлюється багато моніторів, лазерних принтерів, які є джерелами забруднення повітря.
Більшість будівельних матеріалів виділяють найбільшу кількість забруднюючих
речовин одразу після виготовлення. Скорочення термінів будівництва або ремонту
призводить до того, що у процесі виконання робіт нові будівлі забруднюються швидше, ніж
за весь подальший період експлуатації.
У більшості будинків використовується низько ефективна система вентиляції,
переважно – природна тяга тільки через кватирки або невеликі витяжні повітроводи. При
природній тязі тепле повітря приміщення піднімається по вентиляційній трубі і замінюється
повітрям ззовні. Встановлення вентиляторів у вентиляційних трубах не дає значного
покращення якості повітря, оскільки невеликий вентиляційний канал обслуговує багато
квартир. Це є причиною швидкого накопичення забруднюючих речовин всередині
приміщення, якщо для їх видалення регулярно не використовуються спеціальні системи.
У дитячих садках групи часто є занадто великими. Це означає, що діти мусять
знаходитися у просторі, де їм тісно навіть фізично, не кажучи вже про нестачу свіжого
повітря. Діти є більш чутливими, ніж дорослі, і швидше реагують на погіршення стану
повітря.
Фактори «хворого помешкання»
Вуглекислий газ
Насамперед слід звернути увагу на проблемі встановлення пластикових вікон, які
стали популярними у житлових, офісних та навчальних приміщеннях. Проблема полягає в
тому, що зараз ніде у приміщеннях не вимірюється концентрація вуглекислого газу.
Пластикові вікна добре ізолюють звук і тепло, але зовсім позбавляють приміщення
природної вентиляції.
Якщо концентрація CO2 у приміщенні піднімається вище певної величини, людина
починає відчувати дискомфорт, впадати у дрімотний стан, відчувати головний біль, нудоту,
відчуття задухи. Вуглекислий газ не має запаху і кольору, його дія поступова і спричиняє
різні захворювання. Останні дослідження показали, що вуглекислий газ негативно впливає
на організм людини навіть у низьких концентраціях, викликає небажані порушення у
функціях системи кровообігу, органів дихання, імунної системи, призводить до хронічних
захворювань. Тому необхідним є визначення суворих норм безпечної концентрації СО2 для
приміщень, особливо для навчальних та дитячих закладів.
Індійські вчені, які проводили дослідження впливу СО2 на стан здоров’я жителів м.
Калькутта, виявили, що вуглекислий газ навіть у невисоких концентраціях негативно
впливає на клітинну мембрану людини і може призвести до біохімічних змін в організмі,
хронічних респіраторних захворювань.
Англійський вчений Д.С. Робертсон у ході аналогічних досліджень виявив, що
підвищениа концентрація вуглекислого газу знижує рН крові і призводить до ацидозу.
Ознакою зростання ступеня ацидозу є сонливість, стан занепокоєння, зниження фізичної
активності.
Аналогічні дослідження корейських вчених свідчать про те, що підвищена
концентрація СО2 у житлових приміщеннях впливає на частоту приступів астми у дітей.
Дослідження американських вчених свідчать, що підвищена концентрація
вуглекислого газу в класних кімнатах призводить до зниження уваги та розумової діяльності
12
учнів та ефективність роботи вчителів, появи головного болю, запалення очей, запалення
носоглотки, відчуття втоми, а у спальних приміщеннях - безсоння [24-32].
Вологість
Кілька років тому увагу привернуло поняття «сухе повітря», і у побут увійшли
зволожувачі повітря. Проте у багатьох випадках діагноз «сухе повітря» є невірним, оскільки
проблема полягає у занадто високій температурі або підвищеній концентрації забруднюючих
речовин у повітрі приміщення. Відчуття сухого повітря є дуже важливою ознакою, оскільки
завжди мають причину: занижену концентрацію вологи у повітрі або ж його низька якість.
Сухе повітря – це пагано і небезпечно. Слизові оболонки верхніх дихальних шляхів
щодня контактують з міліардами мікробів. Більшість їх не здійснюють на організм ніякого
впливу, оскільки по-перше, вони не можуть закріпитися на поверхні слизових оболонок (у
носі і горлі), а по-друге, слизові оболонки виробляють рідину (слиз, мокротиння), які у
великій кількості містять речовини, які вбивають віруси і бактерії. Така здатність слизових
оболонок зупиняти і знищувати мікробів у місці їх появи називають місцевим імунітетом.
Якщо ж місцевий імунітет не справився, тоді виникає хвороба і починає працювати імунітет
загальний. Місцевий імунітет знищується сухим перегрітим повітрям, оскільки слизові
оболонки пересихають.
В Україні опалювальний сезон триває майже півроку, значить півроку діти
знаходяться у приміщеннях із сухим теплим повітрям. За таких умов сухе повітря висушує
слиз і сприяє її інфікуванню. Сухий слиз – головна причина отитів, гайморитів, бронхитів і
запалень легень, росу аденоїдів та хронічних тонзилітів. Сухе повітря підвищує чутливість
слизових оболонок до пилу і аллергенам, звідси – ризик алергічних захворювань. Сухе
повітря для дітей є більш небезпечним у порівнянні із дорослими, оскільки діти мають більш
інтенсивний обмін речовин, вони виробляють більше тепла, а регулюють теплообмін не
стільки шкірою, скільки легенями. Сухе повітря призводить до втрати рідини організмом
дитини через дихання, збільшує потовиділення, що призводить до згущення крові,
порушенню внутрішніх органів. Головна особливість респіраторних вірусів полягає у тому,
що вони миттєво гинуть у прохолодногму вологому повітрі, яке рухається, і довго зберігають
свою активність у повітрі теплому і нерухомому [33].
Температура
Комфортною вважається температура повітря у приміщеннях: зимою 20-22 °С, влітку
– 22-24 °С. Результати досліджень свідчать, що відхилення температури на кілька градусів
вище чи нижче може значно вплинути на працездатність і самопочуття: людина гірше себе
почуває, втрачає здатність ясно мислити. Наприклад, оптимальні властивості пальців з
позиції чутливості і рухливості забезпечуються при температурі 20 °С. При зниженні
температури навколишнього середовища організм віддає тепло насамперед життєво
важливим органам, а температура кінцівок знижується. При 16 °С температура пальців
знижується настільки, що стає важко писати.
Якщо у приміщенні жарко, то здатність ясно мислити різко знижується. Наприклад,
при температурі 27 °С ефективність процесів мислення знижується на 30–50 %.
13
У деяких дитячих садках взимку температура повітря у приміщеннях сягає 28-30°С.
Температура у приміщеннях дитячого садка має бути: в ігрових приміщеннях – 21-24 °С, у
спальних приміщеннях – 18-22 °С. При цьому 24 °С в ігровому приміщенні і 22 °С у
спальному – це рекомендації для ясельних груп, які розташовані у кліматичних районах, де
середньомісячна температура січня коливається від -14 до -32 °С.
Аналогічні норми для шкіл: температура у класах – 17-20 °С, у майстернях – 16-18 °С, у
спортивному залі – 15-17 °С [33].
Хімічні забрудненювачі повітря
Джерелом забруднення повітря внутрішніх приміщень є куріння, горіння та вихлопні
гази, які попадають у приміщення із зовнішнього середовища. Іншою причиною є рівень
активності у приміщенні: діти під час рухливих ігор значно збільшують концентрацію пилу у
повітрі. Усі органічні часточки або органічні летючі сполуки, які можуть реагувати із
білками, є потенційною причиною алергічного подразнення дихальних шляхів.
Особливим типом забруднень є мікробіологічні і мікологічні фактори – мікроскопічні
живі організми (наприклад, віруси, спори грибів, бактерії), які виявляються практично у всіх
приміщеннях як у вигляді дрібних часток (наприклад, спори плісняви звичайно 2-8 мкм,
бактерії – 0.5-1.5 мкм), у вигляді агрегатів різного розміру, а також у вигляді
мікробіологічних і мікологічних включень у інших часточках. Плісняву можна виявити
практично у будь-яких середовищах – як у приміщеннях, так і в навколишньому середовищі.
Спори плісняви здатні викликати алергічні реакції.
Іншим джерелом забруднення повітря приміщень, які викликають подразнення
дихальних шляхів, є газоподібні хімічні агенти, такі як двуокис азоту, озон. У приміщеннях,
де використовуються газові плити, спостерігається підвищення концентрації двуокису азоту.
Джерелом озону є принтери і ксерокси.
Небезпечним є формальдегід, який є подразнюючим агентом навіть у низьких
концентраціях. Формальдегід присутній практично у всіх приміщеннях. Його джерелами є
оргаліт, конструкції з клеєного (пресованого) дерева, ізоляційні матеріали, синтетичний одяг,
споживчі паперові вироби, паперові торбини для продуктів, воскований папір, паперові
носовички та рушники містять смоли уреаформальдегіду. Виділення формальдегіду
посилюється при високих температурах або вологості. Багато які з миючих засобів містять
формальдегід. Смоли уреаформальдегіду використовують для надання матеріалам
жорсткості, водостійкості, вогнетривкості, вони входять до складу клеїв для покриття
підлоги, обробки зворотної сторони килимів. Джерелами формальдегіду є тютюновий дим,
палива, такі як природний газ і гас. Формальдегід подразнює слизову оболонку очей, носа і
горла. Вступаючи у реакцію з іншими речовинами, утворює високо алергенні сполуки, які
спричиняють алергічний дерматит. Також викликає дратливість, головний біль, тривалі
подразнення дихальних шляхів можуть стати причиною астми.
Дуже поширеною у побуті токсичною речовиною є бензол. Він міститься у бензині,
чорнилах, мастилах, фарбах, які добавляють у пластик, у гумі. Також бензол
використовується при виробництві миючих засобів, міститься у розчинниках, фарбниках,
використовується у фармацевтиці. Бензол викликає подразнення шкіри та слизової оболонки
очей. Виявлено, що бензол діє як мутагент на бактеріальні культури, викликає
ембріотоксичну активність, яка спричиняє канцерогенний вплив на організм людини.
14
Дослідження впливу на людину бензолу дозволяють зробити висновок, що він може стати
причиною лейкемії. Попадання бензолу на шкіру викликає її висихання, запалення,
підвищення температури, дерматити. Вдихання парів бензолу викликає запаморочення,
слабкість, головний біль, нудоту, порушення зорового сприйняття, респіраторні
захворювання, тремтіння, порушення ритму серця, порушення роботи нирок і печінки,
параліч, втрату свідомості. Вдихання бензолу призводить до появи катаракти, захворюванню
крові та лімфатичної системи. Невеликі дози бензолу викликають головний біль, втрату
апетиту, сонливість, нервове збудження, психічні розлади, погіршення стану кров’яної
системи, зокрема, анемію, захворювання кісткового мозку.
Поширеним у побутовій сфері є також токсична речовина трихлоретилен, який
використовується як складова багатьох видів засобів сухого чищення, міститься у чорнилах
для принерів, лаках, поліролях для меблів, клеях [34-36].
Домашні тварини
В багатьох сім’ях тримають котів, собак, гризунів. Дослідження шведських вчених
свідчать, що всі без виключення пухнасті домашні тварини є алергенними, оскільки вони
поширюють алергенні сполуки з відлущуваними часточками шкіри, з хутром, слиною,
сечею. Так звані «котячі алергенти» є в дійсності сумішшю кількох алергенів. Головний
алерген котів (Fel dl) літає у повтрі дуже довго, оскільки прикріпляється до дрібних
часточок, потім він осідає на стінах, тканинах, підлозі, змішується з пилом. Він може
переноситися з одягом. У приміщеннях, де тримають котів і собак, виявляється від 1000 до
1000000 нг алергену на грам пилу. У школах і дитячих садках концентрація котячого і
собачого алергенів буває приблизно такої ж концентрації, що і у дитлових приміщеннях, де
тварин утримують, оскільки вони вносяться з одягом, на волоссі, і накопичуються у
коврових покриттях.
Стратегія і задачі інноваційної діяльності
Підсумовуючи, можна сказати, що сьогодні учень опинився у просторі існування, у
якому функціонують і взаємодіють різні сфери, найбільш впливовими з яких є техносфера,
біосфера і ноосфера. Техносфера і ноосфера стрімко еволюціонують і розвиваються, тоді як
біосфера (екосфера) деградує і спотворюється. Аналізуючи це явище з позиції теорії систем,
можна сказати, що учень сьогодні є елементом складної системи, у яку входять як
субсистеми техносфера, екосфера і ноосфера. Кожний з елементів системи має вагомий
досвід дослідження своїх характеристик. Проте елементи, які об’єднані у систему структурно
і функціонально, у процесі своєї взаємодії, підкоряючись системній властивості –
властивості емерджентності - породжують нові властивості, які сьогодні не є дослідженими,
проте мають вирішальний вплив на життя людини, зокрема, учня.
У цьому контексті можна говорити про «простір у просторі», а точніше, про
особистісний інформаційний простір існування індивіда у глобальному інформаційному
просторі, який включає в себе соціальні, пізнавальні, діяльнісні, психологічні та інші
аспекти. Всі ці аспекти тим чи іншим чином беруться до уваги людиною, яка приймає
рішення на кожному кроці свого існування.
Поняття простору (інформаційного, освітнього, соціального тощо) останнім часом
міцно увійшло у лексикон, проте і досі це поняття не є формалізованим. Простір - поняття
насамперед математичне, він має певні характеристики, базис, складну структуру, топологію,
15
метрику. Сьогодні не існує жодного математично формалізованого опису простору –
зокрема, інформаційно-освітнього, - а це є проблемою, оскільки можна говорити про
існування у певному глобальному просторі, характеристики якого мають неоднакові впливи
на об’єкт дослідження. Деякі з них є визначальними, деякими можна у певних випадках
нехтувати. Глобальний простір існування містить різні об’єкти, які генерують або
поглинають інформацію. Об’єкти можуть класифікуватися за різними критеріями,
наприклад, як джерела інформації певного типу, структури, функцій тощо. Класи об’єктів
формують зони (субпростори) глобального простору існування, які мають нечіткі межі –
тобто можуть перетинатися, об’єднуватися та інш.
Це означає, що нагальним є розробка технології формалізації інформаційного
субпростору існування індивіда – зокрема, учня, - його моделювання та дослідження.
У зв’язку із цим останнім часом стали з’являтися роботи, присвячені дослідженню
емерджентних властивостей системи «людина-екосфера-ноосфера-техносфера». Найбільш
доцільним підходом до проведення досліджень є інтеграція технологій, досвіду проведення
досліджень і теоретичних положень із кількох областей – психології, семіотики, теорії
систем, ергономіки, теорії інформації, теорії масових комунікації, теорії прийняття рішень,
екології, педагогіки та деяких інших. Така інтеграція може стати розвитком ноології – науки
про продукти людського розуму, та переведення її у статус науки, що досліджує процеси
взаємодії екосфери, ноосфери і техносфери.
У контексті цієї роботи доцільно визначити основні задачі і стратегію інноваційної
діяльності у сфері освіти, яка має бути спрямована на створення здорового інформаційноосвітнього середовища функціонування системи «учень-техніка-середовище», а точніше «учень-екосфера-ноосфера-техносфера».
Інновація (англ. іnnovation) — це запроваджена новація, яка забезпечує якісне
зростання ефективності процесів або продуктів, яких потребує суспільство і ринок. Є
результатом інтелектуальної діяльності людини, його креативності, творчості, відкриттів,
винаходів, раціоналізації, вдосконалення.
Критеріями інноваційної діяльності мають слугувати ті потреби, які відчуває учень у
процесі навчально-пізнавальної діяльності, свого розвитку як особистості, у процесі
соціальної адаптації. Потреби ці багато в чому визначаються потребами соціуму у цілому,
потребами ринку праці, факторами, які безпосередньо або опосередковано впливають на
учня, як на об’єкт дослідження. Важливим аспектом також є оцінювання ефективності
освіти, результати якого слугують зворотнім зв’язком і підставою для генерації
управлінських рішень.
При формуванні напрямків інноваційної діяльності доцільно застосувати системний
підхід до дослідження системи «учень-техносфера-середовище», який має бути
спрямований на дослідження елементів простору існування учня, взаємодію цих елементів,
особливості їх функціонування, характеристики емерджентності.
Таким чином, інноваційна діяльність у галузі освіти має здійснюватися системно і
полягати у виявленні сприятливих та несприятливих факторів, які впливають на навчальну
діяльність учня, як елемента системи і об’єкта досолідження, його особистісну еволюцію, та
керуванні цими факторами з метою забезпечення ефективності освітньо-виховного процесу
[37-39].
Одним із підходів до розв’язання цієї задачі є розробка, дослідження моделі освітньоінформаційного простору, його моніторинг, що може бути реалізовано методами і засобами
системної діагностики.
16
Сьогодні у світі існує вже багато підходів, методологій, технологій дослідження
структури інформаційного простору, ідентифікації та класифікації інформаційних потоків та
їх джерел, типів інформації та технологій її використання. Оскільки будь-який
інформаційний простір є системою, то в ході його дослідження базовими є принципи
системного аналізу, необхідними умовами якого є чітке формулювання кінцевої мети (або
системи цілей), цілісність проблеми, виявлення наслідкиів і взаємозв’язків глобальних і
локальних рішень, - основних і альтернативних,- відсутність конфліктів між елементами
системи. Базовими принципами системного аналізу є принципи
1. єдності – система розглядається як єдине ціле і як сукупність взаємозв’язаних елементів.
2. розвитку – береться до уваги здатність системи еволюціонувати, змінюватися – як
структурно, так і функціонально (зокрема, під впливом змін навколишнього середовища
та інформаційних впливів).
3. глобальності мети – оптимальне рішення для однієї субсистеми не є оптимальним для
системи в цілому.
4. функціональності – функції превалюють над структурою, розглядаються у сукупності.
5. ієрархії – підлеглість елементів на основі їх ранжування.
6. невизначеності – дослідження типів невизначеності, їх виявлення та керування ними.
7. організованості – алгоритмізація процесів прийняття рішень, виконання функцій та
аналізу висновків (зворотній зв’язок).
Серед методів дослідження інформаційного простору можна назвати метод контент
моніторингу, який сьогодні є найбільш поширеним.
Серед засобів найбільш зручними є засоби штучного інтелекту, зокрема, принципи,
методи і засоби теорії лінгвістичної змінної та нечітких систем, які дозволяють оброблять як
числову, так лінгвістичну і нечислову (нечітку числову) інформацію, на яких переважно
базуються методи кваліметрії.
Підсумовуючи, можна сказати, що забезпечення ефективної освіти потребує
ґрунтовних досліджень простору існування сучасного учня, виявлення несприятливих
факторів, які негативно впливають на його навчально-пізнавальну діяльність, психіку,
здоров’я, розробки відповідних заходів компенсації ціх факторів. Це, в свою чергу, потребує
нових підходів до підготовки педагогічних працівників, пошуку, адаптації і розробки нових
адекватних освітніх технологій, а також систематизації та інтеграції інноваційної діяльності
у галузі освіти.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА
1. Harmful Effects of Freon / режим доступу:
2.
3.
4.
5.
6.
http://www.ehow.com/list_7648259_harmful-
effects-freon.html
Health and Safety Issues Associated with the Refrigerant HCFC-123 (R-123).- режим доступу:
www.CAN/CSA-B52-05 PDF
Кондиционеры и их влияние на здоровье человека.- режим доступу:
http://www.tiensmed.ru/news/conditioners-vliianie-health-ti.html
Электромагнитные
излучения
и
здоровье
человека.режим
доступу:
http://www.bioprotect.com.ua/
Болезни от компьютера, профилактика и лечение.- режим доступу: http://comp-doctor.ru/
Сташко
О.
Діти
і
комп’ютерюрежим
доступу:
http://meria.sumy.ua/ua/citizen/memori/dity_komp?print=1,
17
7. Леонова Л., Макарова Л. Компьютер и здоровье ребенка.- режим доступу: /
http://www.bereg.ru/deti/god/komputer.shtml
8. Курик
М. Електромагнітні поля комп’ютера і дитина / ТЕЛЕ- ТА
РАДІОЖУРНАЛІСТИКА, 2009. Вип. 8. с. 80–91
9. Дорошенко Ю.О.
Вплив комп’ютера на здоров’я користувача.- режим доступу:
http://lubchenko.blogspot.com/2009/05/blog-post_3630.html
10. Волошина В. Влияние мобильного телефона на детей.- режим доступу:
http://gamma7.m-l-m.info/zashhita-ot-elektromagnitnogo-izlucheniya/vliyanieelektromagnitnogo-izlucheniya-na-cheloveka/mobilnye-telefony/#Deti
11. Вредное воздействие сотовой связи. Воздействие ЭМП на детей.- режим доступу:
http://www.vrednost.ru/vred33.php
12. Как сотовый телефон влияет на здоровье.- режим доступу:
http://www.znaikak.ru/sotovik.html.
13. Новые данные влияния мобильных телефонов на человека.- режим доступу:
http://www.ua-today.com/modules/myarticles/article_storyid_702.html
14. Adam B. King Mapping the Unmappable: Visual Representations of the Internet as Social
Constructions SLIS-Strategic Leadership in Information Science Indiana University Center For
Social Informatics Indiana University Bloomington, IN 47405/- режим доступу:
http://www.slis.indiana.edu/csi
15. Mental maps of the information landscape.- a presentation by Marylaine Block for the
Tennessee
Library
Association,
March
27,
2002.режим
доступу:
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://marylaine.com/maptopo.jpg&imgrefurl=http://
marylaine.com/infomap.html&usg
16. Полуян
П.В.
Ноо-программы
и
ноо-вирусы.-режим
доступу:
http://refernax.ru/10/dok.php?id=00070
17. Аналіз
ринку
праці.режим
доступу:
http://forums.marketingua.com/index.php?showtopic=14650
18. Безработица снижается, но остается высокой.- режим доступу:
http://www.bagnet.org/news/prosperous-min/money/2011-01-01/95041
19. За автоматизацией будуще.- режим доступу:
http://rabota.ua/Info/Jobsearcher/image.axd?picture=2011%2f2%2fgrafik+IT2.jpg
20. Обзор рынка труда в области информационных технологий.- режим доступу:
http://www.softplaneta.ru/articles/rabota_v_internet/obzor_rynka_truda_v_oblasti_informac
ionnykh.htm
21. Рынок
труда
в
2011.режим
доступу:
http://www.publicity.kiev.ua/catalog/Analitika/Rinok_truda_v_2011__ozhidaniya.html
22. Научно-технический прогресс и рынок труда в ближайшем будущем.- режим доступу:
http://gtmarket.ru/news/state/2010/01/15/2482
23. Sick Building Syndrome.- режим доступу: http://www.epa.gov/iaq/pubs/sbs.html
24. Комнатный воздух – Тихий убийца http://www.aereco.ru/tihiy_ubiyca.php
25. Hamashima H. et al., Rises in urinary bicarbonate contents and pH of adult Tokyo-citizens ;
Tohoku J. Exp. Med., 169, 1993
26. Robertson D.S., The rise in the atmospheric concentration of carbon dioxide and the effects on
human health. Med. Hypotheses, 2001, 56, 513-518.
27. Wiederkehr M. and Krapf R., Metabolic and endocrine effects of metabolic acidosis in humans.
Swiss Med. Wkly, 2001, 131, 127-132.
18
28. Kim CS, Lim YW, Yang JY, Hong CS, Shin DC, Effect of indoor СО2 concentrations on
wheezing attacks in children, Seoul, Korea, Proceedings: Indoor Air 2002
29. Lindell Derec G.S., Prill Richard, Fisk William J., Association between classroom СО2
concentration and student attendance in Washington and Idaho. January 30, 2004.
30. Does the Indoor Air Quality in Schools Impact Student Performance? Magazine/Journal: School
Business Affairs, a magazine of ASBO International Audience: School Business Officials Date:
February, 2004 Author: U.S. Environmental Protection Agency Indoor Environments Division
31. Erdmann C.A., Steiner K.C. and Apte M.G., Indoor carbon dioxide concentrations and sick
building syndrome symptoms in the BASE study revisited: Analyses of the 100 building
dataset. Proceedings Indoor Air, 2002, III, 443-448. E.O. Lawrence Berkeley National
Laboratory.Berkeley, CA, USA.January 27, 2007
32. Гурина И.В. Прогблема углекислого газа в российских школах / http://air4you.ru/problemauglekislogo-gaza-so2-v-rossiyskih-shkolah.html
33. Комаровский Е.О. Чем дышать в детском саду? http://odindetsad.jimdo.com/
34. Health aspects of air pollution. Results from the who project “systematic review of health
aspects
of
air
pollution
in
europe”.режим
доступу:
www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf
35. US EPA. An introduction to indoor air quality. Formaldehyde.- режим доступу:
/http://www.epa.gov/iaq/formaldehyde.html
36. US EPA. An introduction to indoor air quality. Respirable particles.- режим доступу:
http://www.epa.gov/iaq/rpart.html
37. Проект “Концепції інноваційного розвитку загальноосвітнрього навчального закладу”
//К:Рідна школа.- 2011.- №6.- с. 28-38
38. Мадзігон В.М. Інноваційна модель навчально-виховного комплексу «Школа
майбутнього».-К.: Інститут обдарованої дитини , 2011.-26 с.
39. Шаляпина Т.А. Организационно-педагогические условия социализации школьников в
процес се экологического образования // коллективная монография «Личность в едином
образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения».Запорожье: ООО «ЛИПС» ЛТД, 2011.- с.229-241.
19
Автор
samostrilochka
Документ
Категория
Геология и география
Просмотров
78
Размер файла
216 Кб
Теги
янв2012, свит, виховання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа